Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens."

Transkript

1 Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande och metod... 5 Resultat... 6 Definitioner och förklaringar Om Itella Information Om Valcon... 13

3 Sammanfattning Itella Information har genomfört en undersökning våren 2011 inom området outsourcing av ekonomifunktionen. Svaren har sammanställts och analyserats av Valcon som även inleder rapporten med en nutidsanalys av dagens finansiella läge och CFO/Ekonomichefens viktiga roll gällande skalbarhet på företaget. Resultat Undersökningen visar att en klar majoritet av företagen har genomfört en effektivisering av sina processer för ekonomi- och löneadministration genom centralisering. Den mest förekommande lösningen är Shared Service Center där kostnad och säkerhet är bakomliggande anledningar. Det är ytterst få företag, endast 2%, som valt outsourcing som en lösning och den är då ofta koncentrerad till löneprocessen. Cirka hälften av företagen har en kombinerad lösning, där vissa delar inom ekonomiadministrationen hanteras i egen regi. Av de företag som hanterar sina processer i egen regi överväger vart tredje företag outsourcing. På frågan om företagen utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking och därigenom vidareutveckla verksamheten, är det mindre än vart tionde företag som gör detta regelbundet. Nästan hälften av alla företag väljer att inte svara på frågan alls. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. 100 deltagande företag med en omsättning mellan 2-10 mdkr (2008). Företagen är verksamma i Sverige varav en del driver även multinationell verksamhet. Företagen representerar de flesta branscher. Respondenternas titel och funktion är jämt fördelat mellan CFO/Ekonomichef och Business Controller. Undersökningen skedde genom telefonintervjuer. Endast en tredjedel av företagen har en utvecklingsplan för sin ekonomioch löneadministration och den är då ofta koncentrerad till Shared Service Center. Endast 3% anger outsourcing som en del i deras utvecklingsplan. Trots bristen på utvecklingsplan för sina ekonomiprocesser är det en majoritet av företagen som kan tänka sig externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiprocesser. Orsaker bakom den positiva inställningen till externt stöd är att det finns en tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att det operationella ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Tidigare analyser av Valcon visar på att fokus på skalbarhet signifikant kan förbättra lönsamhet både i hög- och lågkonjunktur och att frigjort bundet kapital kan användas för att möta ökad konkurrens på marknaden.

4 Inledning De flesta bedömare är överens om att den senaste tidens ökande osäkerhet vad gäller marknadsoch konjunkturutveckling är här för att stanna. Det ställer nya och strängare krav på företagens förmåga att kontinuerligt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Inte minst förmågan att kunna skapa kostnadsflexibilitet genom att bl a minska andelen fasta kostnader att skapa skalbarhet i kostnadsstrukturen. I takt med ökad global konkurrens effektiviserar många företag och organisationer sin verksamhet. Fokus har ofta varit på supply chain, produktion och kundrelaterade processer men sällan på administrativa, stödjande processer som t ex ekonomi. Många svenska företag saknar idag strategisk plan för skalbarhet på övergripande nivå. CFO/Ekonomichefer har en viktig roll i att sätta skalbarhet på företagets strategiska agenda och skapa finansiella scenarios som supporterar ökad lönsamhet och ger företaget handlingskraft att snabbt reagera på marknadsmöjligheter och hot. Möjligheterna till besparingar inom de flesta ekonomifunktioner är stor då drygt 60% av kostnadsmassan utgörs utav rutinmässiga arbetsuppgifter så som hantering av: kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, lönehantering och reseräkningar. The Hackett Group konstaterar t ex i sin World-Class Finance-studie att förbättringspotentialen för ekonomifunktionen är mycket stor. Att gå från genomsnittet (1,13%) till world-class (0,60%) vad gäller kostnaden för ekonomifunktionen i relation till företagets totala omsättning innebär en reduktion med 47%. FINANCE IT HR PROCUREMENT Figur 0.1 Why world-class matters Källa: The Hackett Group 2010

5 Genomförande och metod Undersökningen genomfördes våren 2011 genom telefonintervjuer. Respondenternas titel eller funktion är fördelade mellan CFO/Ekonomichef (47%) och Business Controller (53%). Företagens omsättning är fördelad enligt följande: Omsättning 2008 (MDKR) 2 9,9 86% 10-19,9 11% 20-3% Frågorna i undersökningen var: 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? 1.1 Om centraliserade: Hur/var görs det idag? Kontaktinformation Vill du veta mer om rapporten eller har frågor om den är du välkommen att kontakta: Per Åberg, Itella Information Tel: Anders Schildt, Valcon Tel: Om inte centraliserade: Hur görs det idag? 2. Tar ni hand om er ekonomi- och löneadministration helt själv eller har ni lagt ut något? 2.1 Om inte utlagt på entreprenad: Har ni övervägt outsourcing? 2.2 Jämför ni er lösning mot marknaden i form av benchmarking (exempelvis nyckeltal) avseende kostnad eller effektivitet? 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag sänka sina kostnader?

6 Resultat 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? En klar majoritet av företagen svarar att de har centraliserade processer för ekonomi- och löneadministration. Endast 12% svarar att de inte har centraliserade processer. 12% 23% 65% Ja En kombination Nej Figur 1.1 Centraliserade processer Drygt en femtedel anger att de har både centraliserade och lokala processer, d v s en kombination. Av dessa anger de flesta att vissa processer är centraliserade till huvudkontoret men att övriga processer hanteras lokalt ute i verksamheten. 28% 16% 20% 36% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 1.2 Centraliserade processer - Shared service center Av de företag som har centraliserade processer, använder lite mer än en tredjedel sig av Shared Service Center. 20% har en kombination och 28% använder sig inte alls av Shared service center.

7 Kommentar Det är positivt att se att över hälften av de företag som har centraliserade funktioner för ekonomioch löneadministration, använder någon form av Shared Service Center. De har därmed möjliggjort en högre effektivisering av sina processer jämfört med tidigare. Kostnad och säkerhet anges som drivande anledningar till centralisering. Nästa naturliga steg för de som har valt att centralisera sina funktioner för ekonomi- och löneadministration är att: 1) Införa KPI:er och löpande följa dessa. 2) Utveckla lösningar för automatiserade flöden. 3) Implementera lösning och process för möjliggörande av övergång till elektronisk fakturering. 4) Slutligen se över möjligheterna till nearshoring. Outsourcing av ekonomifunktionen är det ultimata sättet att uppnå full skalbarhet då det yttersta ansvaret läggs ut på tredje part för resursplanering och transaktionspriserna reglerar det faktiska nyttjandet av tjänsterna. 2. Tar ni hand om er ekonomi och löneadministration själva eller har ni lagt ut något? Majoriteten av företagen svarar att de använder en kombinerad lösning av att genomföra sin ekonomi- och löneadministration, d v s i egen regi och outsourcing. 2% 54% 44% Ja, i egen regi En kombination Nej, outsourcat Figur 2.1 Processer i egen regi Endast 2% svarar att de valt att outsourcing varav majoriteten av dessa anger att det endast gäller löner. 44% anger att de hanterar sina processer i egen regi.

8 52% 12% 36% 0,0% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.2 Processer i egen regi Outsourcing? Av företagen som hanterar sina processer i egen regi svarar 36% att de överväger outsourcing och 52% att de inte överväger outsourcing. 12% väljer att inte svara på frågan. 8% 48% 44% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.3 Processer i egen regi Benchmarking? På frågan om företagen använder benchmarking, d v s jämför sin egen lösning mot marknaden (exempelvis genom nyckeltal), avseende kostnad eller effektivitet, svarar endast 8% ja. 44% svarar nej på den frågan. Anmärkningsvärt att notera är att hela 48% väljer att inte svara på frågan. Kommentar Här finns en stor potential till effektivisering då få företag utnyttjar möjligheten med outsourcing. De som använder outsourcing begränsar det nästan alltid till löneprocessen. Anmärkningsvärt få företag utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking, d v s att hela tiden jämföra sig med andra och därigenom kontinuerligt vidareutveckla verksamheten. Att så många företag väljer att inte svara på frågan om de utnyttjar benchmarking eller inte, tolkar vi som att det är ett känsligt ämne. Företagen inser att de borde använda benchmarking, men man gör det inte av olika anledningar. Genom att inte löpande jämföra sig med de bästa är risken stor att man går miste om många rationaliseringsmöjligheter eftersom mognaden och utvecklingen inom området går så väldigt fort.

9 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? På frågan om företagen har någon utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration, svarar 43% nej och 36% ja. 43% 15% 36% 6% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 3.1 Utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration 43% av de företag som säger att de inte har någon specifik utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration, menar att den är en del av deras normala organisationsutveckling. 15% väljer att inte svara på frågan. 3% Normal org.utveckling Benchmarking Annat 44% 50% SSC Outsourcing 3% Figur 3.2 Utvecklingsplan för vad? Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan säger att det är en integrerad del av verksamhetens normala process- och organisationsutveckling. 44% anger att de har en specifik utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration i form av Shared Service Center. 3% anger outsourcing som en del av deras utvecklingsplan.

10 Kommentar Även inom detta område ser vi en stor potential till förbättring. Stor del av företagen har ingen separat utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration. Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan anger att den ingår i den normala organisationsutvecklingen. Det är förvånansvärt att inte fler företag har en separat utvecklingsplan för sin ekonomi- och löneadministration då det finns stora möjligheter till riskeliminering genom att skapa skalbarhet och förvandla fasta kostnader till rörliga. Därmed blir företagen mindre konjunkturkänsliga när de administrativa kostnaderna transparant följer omsättningsutvecklingen. 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag att sänka sina kostnader? Majoriteten av företagen är positiva till externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiska processer. 44% 35% Ja En kombination Nej 21% Figur 4.1 Externt stöd/råd? 56% av respondenterna kan tänka sig att anlita extern kompetens i arbetet med att trimma sina processer. 44% anser sig inte vilja anlita extern kompetens. Kommentar Trots den låga andel av företag som hade en separat utvecklingsplan inriktat på företagets ekonomioch löneadministration, kan ändå majoriteten tänka sig att anlita extern kompetens i sitt effektiviseringsarbete i någon form. Vanligt förekommande svar bland företagen är att det finns tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att de rutinmässiga arbetsuppgifterna ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Genom att ta in externa influenser kan CFO/Ekonomichefen få hjälp och avlastning med att analysera, dokumentera och planera aktiviteter för att tydliggöra vikten av skalbarhet och på så sätt säkerställa att detta prioriteras bland företagets övriga projekt.

11 Definitioner och förklaringar Benchmarking Term inom framför allt företagsekonomin med betydelsen att man utvärderar sin verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar bete sig bäst inom respektive verksamhetsområde. Det finns tre olika synsätt: Internt företaget fokuserar på att jämföra sig mot sina egna enheter till exempel divisioner och dotterbolag Konkurrens företaget fokuserar på konkurrenterna inom samma bransch, både likheter och skillnader analyseras Funktion även detta synsätt fokuserar på de externa, dock ej på konkurrenterna. I stället ser man till framstående företag överlag, så kallade "bäst i klassen". Det är oftast en process som kostar företagen mycket pengar i och med att man gör flera undersökningar både externt och internt i företaget. Resekostnader kan också förekomma om man ska jämföra med andra konkurrenter i andra länder eller om man är ett väldigt globalt företag, men oftast tar denna kostnad ut sig när man ser vilka fördelar det innebär att tillämpa benchmarking. Rekommenderade svenska motsvarigheter till benchmarking är riktmärkning, prestandajämförelse och prestandamätning. Centraliserade processer Processer och arbetsmoment som genomförs på en enda plats och ofta på ett enhetligt och standardiserat sätt i stora volymer för att uppnå maximal effektivitet. Nearshoring Överlåtelse eller överföring av affärsprocesser (vanligen inom IT och Ekonomi) till företag i ett närliggande land, där båda parter förväntar sig att dra nytta av en eller flera av följande kriterier på närhet: geografiska, tidsmässiga (tidszon), kulturella, språkliga, ekonomiska, politiska eller historiska kopplingar. Outsourcing Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. I princip kan man skilja på två typer av outsourcing; "offshore outsourcing"'/ "offshoring" (processen kan hanteras utanför den egna verksamheten, kanske från ett annat land) och "onsite outsourcing" (processen måste hanteras i direkt anslutning till den egna verksamheten). Shared Service Center (SSC) Central serviceenhet för uppsplittrade administrativa funtioner. Innebär en koncentration av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att tillhandahålla tjänster till interna samarbetspartners med det gemensamma målet att ge externa kunder och organisationen ett högre värde.

12 Om Itella Information Itella Information ingår i Itellakoncernen och är en av Europas ledande leverantörer av lösningar för elektroniska och fysiska affärsflöden. Itella Information hjälper till att identifiera och upprätta det mest effektiva sättet att transportera affärsinformation mellan kund och kundens affärspartner oavsett om det är företag eller privatpersoner. Med 1900 anställda bedriver Itella Information verksamhet i 15 länder. Itella Informations tjänsteområden består av: Outsourcing av ekonomi- och löneadministration Scanning av leverantörsfakturor Print av kundfakturor E-tjänster Fysisk och elektronisk arkivering Tjänsterna kan erbjudas som enstaka eller som sammansatta lösningspaket för inkommande eller utgående flöden. Outsourcingtjänsten innebär att Itella Information ta hand om hela processen av företagets ekonomi- och lönehantering. Outsourcing av ekonomiprocesser omvandlar fasta kostnader till rörliga Outsourcing av ekonomi- och lönehantering är ett viktigt och strategiskt beslut. Att outsourca hela, eller delar av ekonomifunktionen till Itella Information innebär dels systematisk utveckling av företagets ekonomiska processer. Men inte minst omvandlar kunden sina fasta kostnader till rörliga genom att enbart betala för den tid och de tjänster som används. Genom effektivisering av ekonomiprocesserna kan företaget uppleva en kostnadsbesparing på upp till 30% genom att anlita Itella Information. Vid outsourcing hos Itella Information behåller företaget den finansiella kontrollen och kärnan inom ekonomistyrningen i form av rapportering, budgetering, analys och riskhantering. Itella Information tar över de transaktionsintensiva processerna som omfattar allt från hantering av kundfordringar och leverantörsskulder till reseräkningar, löneutbetalningar och rapportering. Process och Kvalitet våra nyckelord Med över 20 års närvaro på marknaden erbjuder Itella Information lång erfarenhet, stor kunskap och en unik tjänsteportfölj inom informationslogistikområdet. Kunden får tillgång till tjänster som bedrivs storskaligt, industriellt och effektivt med fokus på hög kvalitet där vi kontinuerligt arbetar med att öka automatiseringsgraden i syfte att reducera kundens kostnader. Genom interna utvecklingsprojekt som till exempel övergång till elektroniska affärsflöden, processoptimering och implementering av nya arbetsmetoder ökar vi produktiviteten och får nöjdare kunder. Med Itella Information som leverantör erbjuds en partner med engagemang, spetskompetens och innovativa lösningar som utifrån behov integrerar det bästa av den digitala, fysiska och elektroniska världen. Våra lösningar leder sedan till att våra kunder kan effektivisera sina processer, höja servicenivån och öka sin konkurrenskraft.

13 Om Valcon Valcon = Value Consulting Valcon är en skandinavisk konsultfirma specialiserad på styrning och effektivisering med kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tjeckien, Indien och Kina. Vi är fler än 180 medarbetare och vi arbetar praktiskt med att hjälpa företagsledningar att lösa konkreta problem och skapa mätbara resultat. Valcon är bl.a pionjärer inom Lean inom både produktion och administration/service, i såväl offentlig som privat sektor. Värdeskapande är utgångspunkten i allt det vi gör. Vår kompetens och erfarenhet är grunden för att skapa lösningar, som fungerar i praktiken och som säkrar förnyelse och värdetillväxt hos våra kunder. Bland kunderna finns ett brett urval av skandinaviska och internationella verksamheter, både från den offentliga och från den privata sektorn. Valcon anger riktningen, är rådgivande och implementerar inom: Strategi Effektivisering och verksamhetutveckling Ekonomi och verksamhetstyrning Innovation Sourcing Vi skapar resultat Vårt mål är att skapa resultat, ju förr desto bättre. Vår erfarenhet gör att vi snabbt sätter oss in i och förstår det enskilda företaget. Därför behöver vi sällan göra långa analyser och skriva tjocka rapporter. Vi föredrar att ta tag i utmaningarna på ett direkt och pragmatiskt sätt. Nära samspel med kunden Resultat och värdeskapande är aldrig en paketlösning. Varje kund är en ny utmaning som kräver en unik behandling. Vi på Valcon är kända för att vara tydliga och målinriktade. Våra lösningar uppstår alltid i en konstruktiv dialog och ett nära samspel mellan våra konsulter och kundens organisation. Konsulttjänsterna har inget värde om inte kunden själv förstår och fullt ut tar till sig de förbättringar vi inför i företaget. Detta gäller oavsett om det handlar om några få (men viktiga) justeringar eller om genomgripande förändringar. Vi gillar att utmana våra kunder i diskussioner om de bästa lösningarna. Det sker alltid med ömsesidig respekt och hjälper oss att tillsammans hitta hittills outnyttjade möjligheter och vi får synbara bevis på att kunderna är nöjda med samarbetet. Et axplock av våra svenska kunder Alfa Laval Anders Hilding Damstahl Det Norska Veritas DocMorrris apotek Fristads/Kwintet

14 Länsförsäkringar PostNord Scandinavian Airlines Solar Södertälje Sjukhus CFO Survey 2010 En central fråga i Valcons senaste CFO Survey är varför så få skandinaviska ekonomifunktioner har uppnått effektivitetsförbättringar genom t.ex Lean, process- och IT-automatisering när många andra viktiga funktioner och processer i verksamheter redan har uppnått stora effektiviseringar. Om ekonomichefer var mer villiga att genomdriva sådana effektiviseringar - och dra nytta av dem - skulle de kunna transformera sin ekonomi- och finansfunktion mot en mindre andel transaktionshantering och en större andel affärs- och beslutsstödjande verksamhet, till en lägre total kostnad.

15 Itella Information AB SE Solna Englundavägen (0) itella.se/informationslogistik Valcon AB SE Stockholm Kungsbron 1 (WTC) +46 (0) valcon.se

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Trender och tendenser inom HR

Trender och tendenser inom HR Trender och tendenser inom HR vid konferensen Magiska mönster & magnifika modeller 29 november 2010 Tina Lindeberg IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet www.ipf.se

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning

P2P Summit 2012. Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning P2P Summit 2012 Tema: att styra & kontrollera inköp från behov till betalning Jan Svedman & Per Hedenborn från PEAB delade med sig av sitt arbete och PEABs visioner kring P2P Anna Bjärkerud, VD, EBG e-businessguide

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag?

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Logistik- och lagerlösningar Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Fokus på kärnverksamheten Att välja en tredjepartslösning och därmed välja att lägga lagerverksamheten på entreprenad är ett

Läs mer

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Lönehantering i Sala kommun

Lönehantering i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 15 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 110 Lönehantering i Sala kommun D nr 2012j360 INLEDNING Personalkontoret har fått i uppdrag att utreda och presentera alternativa

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris Branscherfarenhet Jag har bred erfarenhet från många olika branscher, så som tillverkningsindustrin med allt från produktkalkylering till internprissättningsproblematik, transfer pricing samt inom tjänstesektorn

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Innehåll»Presentation av Per och Mårten och Aditro (superkort vi

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet

Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet (Keep it simple!) Ove Karlsson Hushållningssällskapet Halland Jordbruks- och trädgårdskonferensen Alnarp 2013 Vilken är den vanligaste

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 Agenda Utmaningarna för IT avdelningen Utvecklingen för outsourcing marknaden Innova8on och outsourcing går det a< förverkliga? Vägen framåt Summering

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Christer Mattsson Födelsedatum 1960-07-03 Nationalitet Företagsadress Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Nuvarande anställning

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Effektivitet hos sociotekniska system Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Målgrupper Användare av IT-system Industri- och kärnkraftsoperatörer

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer