Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens."

Transkript

1 Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande och metod... 5 Resultat... 6 Definitioner och förklaringar Om Itella Information Om Valcon... 13

3 Sammanfattning Itella Information har genomfört en undersökning våren 2011 inom området outsourcing av ekonomifunktionen. Svaren har sammanställts och analyserats av Valcon som även inleder rapporten med en nutidsanalys av dagens finansiella läge och CFO/Ekonomichefens viktiga roll gällande skalbarhet på företaget. Resultat Undersökningen visar att en klar majoritet av företagen har genomfört en effektivisering av sina processer för ekonomi- och löneadministration genom centralisering. Den mest förekommande lösningen är Shared Service Center där kostnad och säkerhet är bakomliggande anledningar. Det är ytterst få företag, endast 2%, som valt outsourcing som en lösning och den är då ofta koncentrerad till löneprocessen. Cirka hälften av företagen har en kombinerad lösning, där vissa delar inom ekonomiadministrationen hanteras i egen regi. Av de företag som hanterar sina processer i egen regi överväger vart tredje företag outsourcing. På frågan om företagen utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking och därigenom vidareutveckla verksamheten, är det mindre än vart tionde företag som gör detta regelbundet. Nästan hälften av alla företag väljer att inte svara på frågan alls. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. 100 deltagande företag med en omsättning mellan 2-10 mdkr (2008). Företagen är verksamma i Sverige varav en del driver även multinationell verksamhet. Företagen representerar de flesta branscher. Respondenternas titel och funktion är jämt fördelat mellan CFO/Ekonomichef och Business Controller. Undersökningen skedde genom telefonintervjuer. Endast en tredjedel av företagen har en utvecklingsplan för sin ekonomioch löneadministration och den är då ofta koncentrerad till Shared Service Center. Endast 3% anger outsourcing som en del i deras utvecklingsplan. Trots bristen på utvecklingsplan för sina ekonomiprocesser är det en majoritet av företagen som kan tänka sig externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiprocesser. Orsaker bakom den positiva inställningen till externt stöd är att det finns en tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att det operationella ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Tidigare analyser av Valcon visar på att fokus på skalbarhet signifikant kan förbättra lönsamhet både i hög- och lågkonjunktur och att frigjort bundet kapital kan användas för att möta ökad konkurrens på marknaden.

4 Inledning De flesta bedömare är överens om att den senaste tidens ökande osäkerhet vad gäller marknadsoch konjunkturutveckling är här för att stanna. Det ställer nya och strängare krav på företagens förmåga att kontinuerligt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Inte minst förmågan att kunna skapa kostnadsflexibilitet genom att bl a minska andelen fasta kostnader att skapa skalbarhet i kostnadsstrukturen. I takt med ökad global konkurrens effektiviserar många företag och organisationer sin verksamhet. Fokus har ofta varit på supply chain, produktion och kundrelaterade processer men sällan på administrativa, stödjande processer som t ex ekonomi. Många svenska företag saknar idag strategisk plan för skalbarhet på övergripande nivå. CFO/Ekonomichefer har en viktig roll i att sätta skalbarhet på företagets strategiska agenda och skapa finansiella scenarios som supporterar ökad lönsamhet och ger företaget handlingskraft att snabbt reagera på marknadsmöjligheter och hot. Möjligheterna till besparingar inom de flesta ekonomifunktioner är stor då drygt 60% av kostnadsmassan utgörs utav rutinmässiga arbetsuppgifter så som hantering av: kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, lönehantering och reseräkningar. The Hackett Group konstaterar t ex i sin World-Class Finance-studie att förbättringspotentialen för ekonomifunktionen är mycket stor. Att gå från genomsnittet (1,13%) till world-class (0,60%) vad gäller kostnaden för ekonomifunktionen i relation till företagets totala omsättning innebär en reduktion med 47%. FINANCE IT HR PROCUREMENT Figur 0.1 Why world-class matters Källa: The Hackett Group 2010

5 Genomförande och metod Undersökningen genomfördes våren 2011 genom telefonintervjuer. Respondenternas titel eller funktion är fördelade mellan CFO/Ekonomichef (47%) och Business Controller (53%). Företagens omsättning är fördelad enligt följande: Omsättning 2008 (MDKR) 2 9,9 86% 10-19,9 11% 20-3% Frågorna i undersökningen var: 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? 1.1 Om centraliserade: Hur/var görs det idag? Kontaktinformation Vill du veta mer om rapporten eller har frågor om den är du välkommen att kontakta: Per Åberg, Itella Information Tel: Anders Schildt, Valcon Tel: Om inte centraliserade: Hur görs det idag? 2. Tar ni hand om er ekonomi- och löneadministration helt själv eller har ni lagt ut något? 2.1 Om inte utlagt på entreprenad: Har ni övervägt outsourcing? 2.2 Jämför ni er lösning mot marknaden i form av benchmarking (exempelvis nyckeltal) avseende kostnad eller effektivitet? 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag sänka sina kostnader?

6 Resultat 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? En klar majoritet av företagen svarar att de har centraliserade processer för ekonomi- och löneadministration. Endast 12% svarar att de inte har centraliserade processer. 12% 23% 65% Ja En kombination Nej Figur 1.1 Centraliserade processer Drygt en femtedel anger att de har både centraliserade och lokala processer, d v s en kombination. Av dessa anger de flesta att vissa processer är centraliserade till huvudkontoret men att övriga processer hanteras lokalt ute i verksamheten. 28% 16% 20% 36% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 1.2 Centraliserade processer - Shared service center Av de företag som har centraliserade processer, använder lite mer än en tredjedel sig av Shared Service Center. 20% har en kombination och 28% använder sig inte alls av Shared service center.

7 Kommentar Det är positivt att se att över hälften av de företag som har centraliserade funktioner för ekonomioch löneadministration, använder någon form av Shared Service Center. De har därmed möjliggjort en högre effektivisering av sina processer jämfört med tidigare. Kostnad och säkerhet anges som drivande anledningar till centralisering. Nästa naturliga steg för de som har valt att centralisera sina funktioner för ekonomi- och löneadministration är att: 1) Införa KPI:er och löpande följa dessa. 2) Utveckla lösningar för automatiserade flöden. 3) Implementera lösning och process för möjliggörande av övergång till elektronisk fakturering. 4) Slutligen se över möjligheterna till nearshoring. Outsourcing av ekonomifunktionen är det ultimata sättet att uppnå full skalbarhet då det yttersta ansvaret läggs ut på tredje part för resursplanering och transaktionspriserna reglerar det faktiska nyttjandet av tjänsterna. 2. Tar ni hand om er ekonomi och löneadministration själva eller har ni lagt ut något? Majoriteten av företagen svarar att de använder en kombinerad lösning av att genomföra sin ekonomi- och löneadministration, d v s i egen regi och outsourcing. 2% 54% 44% Ja, i egen regi En kombination Nej, outsourcat Figur 2.1 Processer i egen regi Endast 2% svarar att de valt att outsourcing varav majoriteten av dessa anger att det endast gäller löner. 44% anger att de hanterar sina processer i egen regi.

8 52% 12% 36% 0,0% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.2 Processer i egen regi Outsourcing? Av företagen som hanterar sina processer i egen regi svarar 36% att de överväger outsourcing och 52% att de inte överväger outsourcing. 12% väljer att inte svara på frågan. 8% 48% 44% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.3 Processer i egen regi Benchmarking? På frågan om företagen använder benchmarking, d v s jämför sin egen lösning mot marknaden (exempelvis genom nyckeltal), avseende kostnad eller effektivitet, svarar endast 8% ja. 44% svarar nej på den frågan. Anmärkningsvärt att notera är att hela 48% väljer att inte svara på frågan. Kommentar Här finns en stor potential till effektivisering då få företag utnyttjar möjligheten med outsourcing. De som använder outsourcing begränsar det nästan alltid till löneprocessen. Anmärkningsvärt få företag utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking, d v s att hela tiden jämföra sig med andra och därigenom kontinuerligt vidareutveckla verksamheten. Att så många företag väljer att inte svara på frågan om de utnyttjar benchmarking eller inte, tolkar vi som att det är ett känsligt ämne. Företagen inser att de borde använda benchmarking, men man gör det inte av olika anledningar. Genom att inte löpande jämföra sig med de bästa är risken stor att man går miste om många rationaliseringsmöjligheter eftersom mognaden och utvecklingen inom området går så väldigt fort.

9 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? På frågan om företagen har någon utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration, svarar 43% nej och 36% ja. 43% 15% 36% 6% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 3.1 Utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration 43% av de företag som säger att de inte har någon specifik utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration, menar att den är en del av deras normala organisationsutveckling. 15% väljer att inte svara på frågan. 3% Normal org.utveckling Benchmarking Annat 44% 50% SSC Outsourcing 3% Figur 3.2 Utvecklingsplan för vad? Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan säger att det är en integrerad del av verksamhetens normala process- och organisationsutveckling. 44% anger att de har en specifik utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration i form av Shared Service Center. 3% anger outsourcing som en del av deras utvecklingsplan.

10 Kommentar Även inom detta område ser vi en stor potential till förbättring. Stor del av företagen har ingen separat utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration. Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan anger att den ingår i den normala organisationsutvecklingen. Det är förvånansvärt att inte fler företag har en separat utvecklingsplan för sin ekonomi- och löneadministration då det finns stora möjligheter till riskeliminering genom att skapa skalbarhet och förvandla fasta kostnader till rörliga. Därmed blir företagen mindre konjunkturkänsliga när de administrativa kostnaderna transparant följer omsättningsutvecklingen. 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag att sänka sina kostnader? Majoriteten av företagen är positiva till externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiska processer. 44% 35% Ja En kombination Nej 21% Figur 4.1 Externt stöd/råd? 56% av respondenterna kan tänka sig att anlita extern kompetens i arbetet med att trimma sina processer. 44% anser sig inte vilja anlita extern kompetens. Kommentar Trots den låga andel av företag som hade en separat utvecklingsplan inriktat på företagets ekonomioch löneadministration, kan ändå majoriteten tänka sig att anlita extern kompetens i sitt effektiviseringsarbete i någon form. Vanligt förekommande svar bland företagen är att det finns tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att de rutinmässiga arbetsuppgifterna ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Genom att ta in externa influenser kan CFO/Ekonomichefen få hjälp och avlastning med att analysera, dokumentera och planera aktiviteter för att tydliggöra vikten av skalbarhet och på så sätt säkerställa att detta prioriteras bland företagets övriga projekt.

11 Definitioner och förklaringar Benchmarking Term inom framför allt företagsekonomin med betydelsen att man utvärderar sin verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar bete sig bäst inom respektive verksamhetsområde. Det finns tre olika synsätt: Internt företaget fokuserar på att jämföra sig mot sina egna enheter till exempel divisioner och dotterbolag Konkurrens företaget fokuserar på konkurrenterna inom samma bransch, både likheter och skillnader analyseras Funktion även detta synsätt fokuserar på de externa, dock ej på konkurrenterna. I stället ser man till framstående företag överlag, så kallade "bäst i klassen". Det är oftast en process som kostar företagen mycket pengar i och med att man gör flera undersökningar både externt och internt i företaget. Resekostnader kan också förekomma om man ska jämföra med andra konkurrenter i andra länder eller om man är ett väldigt globalt företag, men oftast tar denna kostnad ut sig när man ser vilka fördelar det innebär att tillämpa benchmarking. Rekommenderade svenska motsvarigheter till benchmarking är riktmärkning, prestandajämförelse och prestandamätning. Centraliserade processer Processer och arbetsmoment som genomförs på en enda plats och ofta på ett enhetligt och standardiserat sätt i stora volymer för att uppnå maximal effektivitet. Nearshoring Överlåtelse eller överföring av affärsprocesser (vanligen inom IT och Ekonomi) till företag i ett närliggande land, där båda parter förväntar sig att dra nytta av en eller flera av följande kriterier på närhet: geografiska, tidsmässiga (tidszon), kulturella, språkliga, ekonomiska, politiska eller historiska kopplingar. Outsourcing Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. I princip kan man skilja på två typer av outsourcing; "offshore outsourcing"'/ "offshoring" (processen kan hanteras utanför den egna verksamheten, kanske från ett annat land) och "onsite outsourcing" (processen måste hanteras i direkt anslutning till den egna verksamheten). Shared Service Center (SSC) Central serviceenhet för uppsplittrade administrativa funtioner. Innebär en koncentration av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att tillhandahålla tjänster till interna samarbetspartners med det gemensamma målet att ge externa kunder och organisationen ett högre värde.

12 Om Itella Information Itella Information ingår i Itellakoncernen och är en av Europas ledande leverantörer av lösningar för elektroniska och fysiska affärsflöden. Itella Information hjälper till att identifiera och upprätta det mest effektiva sättet att transportera affärsinformation mellan kund och kundens affärspartner oavsett om det är företag eller privatpersoner. Med 1900 anställda bedriver Itella Information verksamhet i 15 länder. Itella Informations tjänsteområden består av: Outsourcing av ekonomi- och löneadministration Scanning av leverantörsfakturor Print av kundfakturor E-tjänster Fysisk och elektronisk arkivering Tjänsterna kan erbjudas som enstaka eller som sammansatta lösningspaket för inkommande eller utgående flöden. Outsourcingtjänsten innebär att Itella Information ta hand om hela processen av företagets ekonomi- och lönehantering. Outsourcing av ekonomiprocesser omvandlar fasta kostnader till rörliga Outsourcing av ekonomi- och lönehantering är ett viktigt och strategiskt beslut. Att outsourca hela, eller delar av ekonomifunktionen till Itella Information innebär dels systematisk utveckling av företagets ekonomiska processer. Men inte minst omvandlar kunden sina fasta kostnader till rörliga genom att enbart betala för den tid och de tjänster som används. Genom effektivisering av ekonomiprocesserna kan företaget uppleva en kostnadsbesparing på upp till 30% genom att anlita Itella Information. Vid outsourcing hos Itella Information behåller företaget den finansiella kontrollen och kärnan inom ekonomistyrningen i form av rapportering, budgetering, analys och riskhantering. Itella Information tar över de transaktionsintensiva processerna som omfattar allt från hantering av kundfordringar och leverantörsskulder till reseräkningar, löneutbetalningar och rapportering. Process och Kvalitet våra nyckelord Med över 20 års närvaro på marknaden erbjuder Itella Information lång erfarenhet, stor kunskap och en unik tjänsteportfölj inom informationslogistikområdet. Kunden får tillgång till tjänster som bedrivs storskaligt, industriellt och effektivt med fokus på hög kvalitet där vi kontinuerligt arbetar med att öka automatiseringsgraden i syfte att reducera kundens kostnader. Genom interna utvecklingsprojekt som till exempel övergång till elektroniska affärsflöden, processoptimering och implementering av nya arbetsmetoder ökar vi produktiviteten och får nöjdare kunder. Med Itella Information som leverantör erbjuds en partner med engagemang, spetskompetens och innovativa lösningar som utifrån behov integrerar det bästa av den digitala, fysiska och elektroniska världen. Våra lösningar leder sedan till att våra kunder kan effektivisera sina processer, höja servicenivån och öka sin konkurrenskraft.

13 Om Valcon Valcon = Value Consulting Valcon är en skandinavisk konsultfirma specialiserad på styrning och effektivisering med kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tjeckien, Indien och Kina. Vi är fler än 180 medarbetare och vi arbetar praktiskt med att hjälpa företagsledningar att lösa konkreta problem och skapa mätbara resultat. Valcon är bl.a pionjärer inom Lean inom både produktion och administration/service, i såväl offentlig som privat sektor. Värdeskapande är utgångspunkten i allt det vi gör. Vår kompetens och erfarenhet är grunden för att skapa lösningar, som fungerar i praktiken och som säkrar förnyelse och värdetillväxt hos våra kunder. Bland kunderna finns ett brett urval av skandinaviska och internationella verksamheter, både från den offentliga och från den privata sektorn. Valcon anger riktningen, är rådgivande och implementerar inom: Strategi Effektivisering och verksamhetutveckling Ekonomi och verksamhetstyrning Innovation Sourcing Vi skapar resultat Vårt mål är att skapa resultat, ju förr desto bättre. Vår erfarenhet gör att vi snabbt sätter oss in i och förstår det enskilda företaget. Därför behöver vi sällan göra långa analyser och skriva tjocka rapporter. Vi föredrar att ta tag i utmaningarna på ett direkt och pragmatiskt sätt. Nära samspel med kunden Resultat och värdeskapande är aldrig en paketlösning. Varje kund är en ny utmaning som kräver en unik behandling. Vi på Valcon är kända för att vara tydliga och målinriktade. Våra lösningar uppstår alltid i en konstruktiv dialog och ett nära samspel mellan våra konsulter och kundens organisation. Konsulttjänsterna har inget värde om inte kunden själv förstår och fullt ut tar till sig de förbättringar vi inför i företaget. Detta gäller oavsett om det handlar om några få (men viktiga) justeringar eller om genomgripande förändringar. Vi gillar att utmana våra kunder i diskussioner om de bästa lösningarna. Det sker alltid med ömsesidig respekt och hjälper oss att tillsammans hitta hittills outnyttjade möjligheter och vi får synbara bevis på att kunderna är nöjda med samarbetet. Et axplock av våra svenska kunder Alfa Laval Anders Hilding Damstahl Det Norska Veritas DocMorrris apotek Fristads/Kwintet

14 Länsförsäkringar PostNord Scandinavian Airlines Solar Södertälje Sjukhus CFO Survey 2010 En central fråga i Valcons senaste CFO Survey är varför så få skandinaviska ekonomifunktioner har uppnått effektivitetsförbättringar genom t.ex Lean, process- och IT-automatisering när många andra viktiga funktioner och processer i verksamheter redan har uppnått stora effektiviseringar. Om ekonomichefer var mer villiga att genomdriva sådana effektiviseringar - och dra nytta av dem - skulle de kunna transformera sin ekonomi- och finansfunktion mot en mindre andel transaktionshantering och en större andel affärs- och beslutsstödjande verksamhet, till en lägre total kostnad.

15 Itella Information AB SE Solna Englundavägen (0) itella.se/informationslogistik Valcon AB SE Stockholm Kungsbron 1 (WTC) +46 (0) valcon.se

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Frank Ulbrich och Kristina Nilsson. Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm

Frank Ulbrich och Kristina Nilsson. Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm Frågor kring ämnet Information Management i svenskt näringsliv våren 2002 Frank Ulbrich och Kristina Nilsson Handelshögskolan i Stockholm Sektionen för Information Management Box 6501 113 83 Stockholm

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Bokföringen flyttar hemifrån

Bokföringen flyttar hemifrån Företagsekonomiska institutionen Bokföringen flyttar hemifrån En studie av organiseringstrender och flyttströmmar i svenska redovisningsfunktioner Magisteruppsats i externredovisning Vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer