Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens."

Transkript

1 Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande och metod... 5 Resultat... 6 Definitioner och förklaringar Om Itella Information Om Valcon... 13

3 Sammanfattning Itella Information har genomfört en undersökning våren 2011 inom området outsourcing av ekonomifunktionen. Svaren har sammanställts och analyserats av Valcon som även inleder rapporten med en nutidsanalys av dagens finansiella läge och CFO/Ekonomichefens viktiga roll gällande skalbarhet på företaget. Resultat Undersökningen visar att en klar majoritet av företagen har genomfört en effektivisering av sina processer för ekonomi- och löneadministration genom centralisering. Den mest förekommande lösningen är Shared Service Center där kostnad och säkerhet är bakomliggande anledningar. Det är ytterst få företag, endast 2%, som valt outsourcing som en lösning och den är då ofta koncentrerad till löneprocessen. Cirka hälften av företagen har en kombinerad lösning, där vissa delar inom ekonomiadministrationen hanteras i egen regi. Av de företag som hanterar sina processer i egen regi överväger vart tredje företag outsourcing. På frågan om företagen utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking och därigenom vidareutveckla verksamheten, är det mindre än vart tionde företag som gör detta regelbundet. Nästan hälften av alla företag väljer att inte svara på frågan alls. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. 100 deltagande företag med en omsättning mellan 2-10 mdkr (2008). Företagen är verksamma i Sverige varav en del driver även multinationell verksamhet. Företagen representerar de flesta branscher. Respondenternas titel och funktion är jämt fördelat mellan CFO/Ekonomichef och Business Controller. Undersökningen skedde genom telefonintervjuer. Endast en tredjedel av företagen har en utvecklingsplan för sin ekonomioch löneadministration och den är då ofta koncentrerad till Shared Service Center. Endast 3% anger outsourcing som en del i deras utvecklingsplan. Trots bristen på utvecklingsplan för sina ekonomiprocesser är det en majoritet av företagen som kan tänka sig externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiprocesser. Orsaker bakom den positiva inställningen till externt stöd är att det finns en tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att det operationella ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Tidigare analyser av Valcon visar på att fokus på skalbarhet signifikant kan förbättra lönsamhet både i hög- och lågkonjunktur och att frigjort bundet kapital kan användas för att möta ökad konkurrens på marknaden.

4 Inledning De flesta bedömare är överens om att den senaste tidens ökande osäkerhet vad gäller marknadsoch konjunkturutveckling är här för att stanna. Det ställer nya och strängare krav på företagens förmåga att kontinuerligt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Inte minst förmågan att kunna skapa kostnadsflexibilitet genom att bl a minska andelen fasta kostnader att skapa skalbarhet i kostnadsstrukturen. I takt med ökad global konkurrens effektiviserar många företag och organisationer sin verksamhet. Fokus har ofta varit på supply chain, produktion och kundrelaterade processer men sällan på administrativa, stödjande processer som t ex ekonomi. Många svenska företag saknar idag strategisk plan för skalbarhet på övergripande nivå. CFO/Ekonomichefer har en viktig roll i att sätta skalbarhet på företagets strategiska agenda och skapa finansiella scenarios som supporterar ökad lönsamhet och ger företaget handlingskraft att snabbt reagera på marknadsmöjligheter och hot. Möjligheterna till besparingar inom de flesta ekonomifunktioner är stor då drygt 60% av kostnadsmassan utgörs utav rutinmässiga arbetsuppgifter så som hantering av: kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, lönehantering och reseräkningar. The Hackett Group konstaterar t ex i sin World-Class Finance-studie att förbättringspotentialen för ekonomifunktionen är mycket stor. Att gå från genomsnittet (1,13%) till world-class (0,60%) vad gäller kostnaden för ekonomifunktionen i relation till företagets totala omsättning innebär en reduktion med 47%. FINANCE IT HR PROCUREMENT Figur 0.1 Why world-class matters Källa: The Hackett Group 2010

5 Genomförande och metod Undersökningen genomfördes våren 2011 genom telefonintervjuer. Respondenternas titel eller funktion är fördelade mellan CFO/Ekonomichef (47%) och Business Controller (53%). Företagens omsättning är fördelad enligt följande: Omsättning 2008 (MDKR) 2 9,9 86% 10-19,9 11% 20-3% Frågorna i undersökningen var: 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? 1.1 Om centraliserade: Hur/var görs det idag? Kontaktinformation Vill du veta mer om rapporten eller har frågor om den är du välkommen att kontakta: Per Åberg, Itella Information Tel: Anders Schildt, Valcon Tel: Om inte centraliserade: Hur görs det idag? 2. Tar ni hand om er ekonomi- och löneadministration helt själv eller har ni lagt ut något? 2.1 Om inte utlagt på entreprenad: Har ni övervägt outsourcing? 2.2 Jämför ni er lösning mot marknaden i form av benchmarking (exempelvis nyckeltal) avseende kostnad eller effektivitet? 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag sänka sina kostnader?

6 Resultat 1. Är era processer inom ekonomi- och löneadministration centraliserade? En klar majoritet av företagen svarar att de har centraliserade processer för ekonomi- och löneadministration. Endast 12% svarar att de inte har centraliserade processer. 12% 23% 65% Ja En kombination Nej Figur 1.1 Centraliserade processer Drygt en femtedel anger att de har både centraliserade och lokala processer, d v s en kombination. Av dessa anger de flesta att vissa processer är centraliserade till huvudkontoret men att övriga processer hanteras lokalt ute i verksamheten. 28% 16% 20% 36% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 1.2 Centraliserade processer - Shared service center Av de företag som har centraliserade processer, använder lite mer än en tredjedel sig av Shared Service Center. 20% har en kombination och 28% använder sig inte alls av Shared service center.

7 Kommentar Det är positivt att se att över hälften av de företag som har centraliserade funktioner för ekonomioch löneadministration, använder någon form av Shared Service Center. De har därmed möjliggjort en högre effektivisering av sina processer jämfört med tidigare. Kostnad och säkerhet anges som drivande anledningar till centralisering. Nästa naturliga steg för de som har valt att centralisera sina funktioner för ekonomi- och löneadministration är att: 1) Införa KPI:er och löpande följa dessa. 2) Utveckla lösningar för automatiserade flöden. 3) Implementera lösning och process för möjliggörande av övergång till elektronisk fakturering. 4) Slutligen se över möjligheterna till nearshoring. Outsourcing av ekonomifunktionen är det ultimata sättet att uppnå full skalbarhet då det yttersta ansvaret läggs ut på tredje part för resursplanering och transaktionspriserna reglerar det faktiska nyttjandet av tjänsterna. 2. Tar ni hand om er ekonomi och löneadministration själva eller har ni lagt ut något? Majoriteten av företagen svarar att de använder en kombinerad lösning av att genomföra sin ekonomi- och löneadministration, d v s i egen regi och outsourcing. 2% 54% 44% Ja, i egen regi En kombination Nej, outsourcat Figur 2.1 Processer i egen regi Endast 2% svarar att de valt att outsourcing varav majoriteten av dessa anger att det endast gäller löner. 44% anger att de hanterar sina processer i egen regi.

8 52% 12% 36% 0,0% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.2 Processer i egen regi Outsourcing? Av företagen som hanterar sina processer i egen regi svarar 36% att de överväger outsourcing och 52% att de inte överväger outsourcing. 12% väljer att inte svara på frågan. 8% 48% 44% Ja Nej Vill ej svara Figur 2.3 Processer i egen regi Benchmarking? På frågan om företagen använder benchmarking, d v s jämför sin egen lösning mot marknaden (exempelvis genom nyckeltal), avseende kostnad eller effektivitet, svarar endast 8% ja. 44% svarar nej på den frågan. Anmärkningsvärt att notera är att hela 48% väljer att inte svara på frågan. Kommentar Här finns en stor potential till effektivisering då få företag utnyttjar möjligheten med outsourcing. De som använder outsourcing begränsar det nästan alltid till löneprocessen. Anmärkningsvärt få företag utnyttjar möjligheten med löpande benchmarking, d v s att hela tiden jämföra sig med andra och därigenom kontinuerligt vidareutveckla verksamheten. Att så många företag väljer att inte svara på frågan om de utnyttjar benchmarking eller inte, tolkar vi som att det är ett känsligt ämne. Företagen inser att de borde använda benchmarking, men man gör det inte av olika anledningar. Genom att inte löpande jämföra sig med de bästa är risken stor att man går miste om många rationaliseringsmöjligheter eftersom mognaden och utvecklingen inom området går så väldigt fort.

9 3. Finns en utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration på ert företag? På frågan om företagen har någon utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration, svarar 43% nej och 36% ja. 43% 15% 36% 6% Ja En kombination Nej Vill ej svara Figur 3.1 Utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration 43% av de företag som säger att de inte har någon specifik utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration, menar att den är en del av deras normala organisationsutveckling. 15% väljer att inte svara på frågan. 3% Normal org.utveckling Benchmarking Annat 44% 50% SSC Outsourcing 3% Figur 3.2 Utvecklingsplan för vad? Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan säger att det är en integrerad del av verksamhetens normala process- och organisationsutveckling. 44% anger att de har en specifik utvecklingsplan för ekonomi- och löneadministration i form av Shared Service Center. 3% anger outsourcing som en del av deras utvecklingsplan.

10 Kommentar Även inom detta område ser vi en stor potential till förbättring. Stor del av företagen har ingen separat utvecklingsplan för ekonomi och löneadministration. Hälften av de företag som anser sig ha en utvecklingsplan anger att den ingår i den normala organisationsutvecklingen. Det är förvånansvärt att inte fler företag har en separat utvecklingsplan för sin ekonomi- och löneadministration då det finns stora möjligheter till riskeliminering genom att skapa skalbarhet och förvandla fasta kostnader till rörliga. Därmed blir företagen mindre konjunkturkänsliga när de administrativa kostnaderna transparant följer omsättningsutvecklingen. 4. Skulle du vara intresserad av att träffa en extern leverantör som arbetar med att hjälpa företag att sänka sina kostnader? Majoriteten av företagen är positiva till externt stöd och råd för att effektivisera sina ekonomiska processer. 44% 35% Ja En kombination Nej 21% Figur 4.1 Externt stöd/råd? 56% av respondenterna kan tänka sig att anlita extern kompetens i arbetet med att trimma sina processer. 44% anser sig inte vilja anlita extern kompetens. Kommentar Trots den låga andel av företag som hade en separat utvecklingsplan inriktat på företagets ekonomioch löneadministration, kan ändå majoriteten tänka sig att anlita extern kompetens i sitt effektiviseringsarbete i någon form. Vanligt förekommande svar bland företagen är att det finns tidbrist, begränsat med kompetens till att driva förändringar och att de rutinmässiga arbetsuppgifterna ofta tar stor tid av den dagliga verksamheten vilket gör att arbetet med utveckling får stå tillbaka. Genom att ta in externa influenser kan CFO/Ekonomichefen få hjälp och avlastning med att analysera, dokumentera och planera aktiviteter för att tydliggöra vikten av skalbarhet och på så sätt säkerställa att detta prioriteras bland företagets övriga projekt.

11 Definitioner och förklaringar Benchmarking Term inom framför allt företagsekonomin med betydelsen att man utvärderar sin verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar bete sig bäst inom respektive verksamhetsområde. Det finns tre olika synsätt: Internt företaget fokuserar på att jämföra sig mot sina egna enheter till exempel divisioner och dotterbolag Konkurrens företaget fokuserar på konkurrenterna inom samma bransch, både likheter och skillnader analyseras Funktion även detta synsätt fokuserar på de externa, dock ej på konkurrenterna. I stället ser man till framstående företag överlag, så kallade "bäst i klassen". Det är oftast en process som kostar företagen mycket pengar i och med att man gör flera undersökningar både externt och internt i företaget. Resekostnader kan också förekomma om man ska jämföra med andra konkurrenter i andra länder eller om man är ett väldigt globalt företag, men oftast tar denna kostnad ut sig när man ser vilka fördelar det innebär att tillämpa benchmarking. Rekommenderade svenska motsvarigheter till benchmarking är riktmärkning, prestandajämförelse och prestandamätning. Centraliserade processer Processer och arbetsmoment som genomförs på en enda plats och ofta på ett enhetligt och standardiserat sätt i stora volymer för att uppnå maximal effektivitet. Nearshoring Överlåtelse eller överföring av affärsprocesser (vanligen inom IT och Ekonomi) till företag i ett närliggande land, där båda parter förväntar sig att dra nytta av en eller flera av följande kriterier på närhet: geografiska, tidsmässiga (tidszon), kulturella, språkliga, ekonomiska, politiska eller historiska kopplingar. Outsourcing Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. I princip kan man skilja på två typer av outsourcing; "offshore outsourcing"'/ "offshoring" (processen kan hanteras utanför den egna verksamheten, kanske från ett annat land) och "onsite outsourcing" (processen måste hanteras i direkt anslutning till den egna verksamheten). Shared Service Center (SSC) Central serviceenhet för uppsplittrade administrativa funtioner. Innebär en koncentration av likartade aktiviteter, ofta spridda i en organisation, i syfte att tillhandahålla tjänster till interna samarbetspartners med det gemensamma målet att ge externa kunder och organisationen ett högre värde.

12 Om Itella Information Itella Information ingår i Itellakoncernen och är en av Europas ledande leverantörer av lösningar för elektroniska och fysiska affärsflöden. Itella Information hjälper till att identifiera och upprätta det mest effektiva sättet att transportera affärsinformation mellan kund och kundens affärspartner oavsett om det är företag eller privatpersoner. Med 1900 anställda bedriver Itella Information verksamhet i 15 länder. Itella Informations tjänsteområden består av: Outsourcing av ekonomi- och löneadministration Scanning av leverantörsfakturor Print av kundfakturor E-tjänster Fysisk och elektronisk arkivering Tjänsterna kan erbjudas som enstaka eller som sammansatta lösningspaket för inkommande eller utgående flöden. Outsourcingtjänsten innebär att Itella Information ta hand om hela processen av företagets ekonomi- och lönehantering. Outsourcing av ekonomiprocesser omvandlar fasta kostnader till rörliga Outsourcing av ekonomi- och lönehantering är ett viktigt och strategiskt beslut. Att outsourca hela, eller delar av ekonomifunktionen till Itella Information innebär dels systematisk utveckling av företagets ekonomiska processer. Men inte minst omvandlar kunden sina fasta kostnader till rörliga genom att enbart betala för den tid och de tjänster som används. Genom effektivisering av ekonomiprocesserna kan företaget uppleva en kostnadsbesparing på upp till 30% genom att anlita Itella Information. Vid outsourcing hos Itella Information behåller företaget den finansiella kontrollen och kärnan inom ekonomistyrningen i form av rapportering, budgetering, analys och riskhantering. Itella Information tar över de transaktionsintensiva processerna som omfattar allt från hantering av kundfordringar och leverantörsskulder till reseräkningar, löneutbetalningar och rapportering. Process och Kvalitet våra nyckelord Med över 20 års närvaro på marknaden erbjuder Itella Information lång erfarenhet, stor kunskap och en unik tjänsteportfölj inom informationslogistikområdet. Kunden får tillgång till tjänster som bedrivs storskaligt, industriellt och effektivt med fokus på hög kvalitet där vi kontinuerligt arbetar med att öka automatiseringsgraden i syfte att reducera kundens kostnader. Genom interna utvecklingsprojekt som till exempel övergång till elektroniska affärsflöden, processoptimering och implementering av nya arbetsmetoder ökar vi produktiviteten och får nöjdare kunder. Med Itella Information som leverantör erbjuds en partner med engagemang, spetskompetens och innovativa lösningar som utifrån behov integrerar det bästa av den digitala, fysiska och elektroniska världen. Våra lösningar leder sedan till att våra kunder kan effektivisera sina processer, höja servicenivån och öka sin konkurrenskraft.

13 Om Valcon Valcon = Value Consulting Valcon är en skandinavisk konsultfirma specialiserad på styrning och effektivisering med kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tjeckien, Indien och Kina. Vi är fler än 180 medarbetare och vi arbetar praktiskt med att hjälpa företagsledningar att lösa konkreta problem och skapa mätbara resultat. Valcon är bl.a pionjärer inom Lean inom både produktion och administration/service, i såväl offentlig som privat sektor. Värdeskapande är utgångspunkten i allt det vi gör. Vår kompetens och erfarenhet är grunden för att skapa lösningar, som fungerar i praktiken och som säkrar förnyelse och värdetillväxt hos våra kunder. Bland kunderna finns ett brett urval av skandinaviska och internationella verksamheter, både från den offentliga och från den privata sektorn. Valcon anger riktningen, är rådgivande och implementerar inom: Strategi Effektivisering och verksamhetutveckling Ekonomi och verksamhetstyrning Innovation Sourcing Vi skapar resultat Vårt mål är att skapa resultat, ju förr desto bättre. Vår erfarenhet gör att vi snabbt sätter oss in i och förstår det enskilda företaget. Därför behöver vi sällan göra långa analyser och skriva tjocka rapporter. Vi föredrar att ta tag i utmaningarna på ett direkt och pragmatiskt sätt. Nära samspel med kunden Resultat och värdeskapande är aldrig en paketlösning. Varje kund är en ny utmaning som kräver en unik behandling. Vi på Valcon är kända för att vara tydliga och målinriktade. Våra lösningar uppstår alltid i en konstruktiv dialog och ett nära samspel mellan våra konsulter och kundens organisation. Konsulttjänsterna har inget värde om inte kunden själv förstår och fullt ut tar till sig de förbättringar vi inför i företaget. Detta gäller oavsett om det handlar om några få (men viktiga) justeringar eller om genomgripande förändringar. Vi gillar att utmana våra kunder i diskussioner om de bästa lösningarna. Det sker alltid med ömsesidig respekt och hjälper oss att tillsammans hitta hittills outnyttjade möjligheter och vi får synbara bevis på att kunderna är nöjda med samarbetet. Et axplock av våra svenska kunder Alfa Laval Anders Hilding Damstahl Det Norska Veritas DocMorrris apotek Fristads/Kwintet

14 Länsförsäkringar PostNord Scandinavian Airlines Solar Södertälje Sjukhus CFO Survey 2010 En central fråga i Valcons senaste CFO Survey är varför så få skandinaviska ekonomifunktioner har uppnått effektivitetsförbättringar genom t.ex Lean, process- och IT-automatisering när många andra viktiga funktioner och processer i verksamheter redan har uppnått stora effektiviseringar. Om ekonomichefer var mer villiga att genomdriva sådana effektiviseringar - och dra nytta av dem - skulle de kunna transformera sin ekonomi- och finansfunktion mot en mindre andel transaktionshantering och en större andel affärs- och beslutsstödjande verksamhet, till en lägre total kostnad.

15 Itella Information AB SE Solna Englundavägen (0) itella.se/informationslogistik Valcon AB SE Stockholm Kungsbron 1 (WTC) +46 (0) valcon.se

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn)

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdraget Del 1: Vidareutveckla det metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten

Läs mer

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Trender och tendenser inom HR

Trender och tendenser inom HR Trender och tendenser inom HR vid konferensen Magiska mönster & magnifika modeller 29 november 2010 Tina Lindeberg IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet www.ipf.se

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd.

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. CV 640213 Lena Cedhagen Karl Gustavsgatan 7 A 411 25 Göteborg +46 725 341144 lena.cedhagen@gmail.com Profil Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. Kompetenser Ledarskap,

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken 2 dagar 30-31 maj 2012 HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Innehåll»Presentation av Per och Mårten och Aditro (superkort vi

Läs mer

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer