Handbok för QuarkXPress 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för QuarkXPress 8"

Transkript

1 Handbok för QuarkXPress 8

2 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt Quark Inc. och dess licensgivare avseende tekniken. Med ensamrätt. Skyddat av ett eller flera av följande patentnummer i USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843 och andra patentsökningar har lämnats in. Quarks produkter och material lyder under upphovsrättslagarna och andra lagar avseende skydd av kunskapskapital i USA och andra länder. Otillåten användning eller reproduktion utan Quarks skriftliga medgivande är förbjudet. QUARK STÅR INTE SOM TILLVERKARE AV PROGRAM FRÅN TREDJE PART ELLER ANNAN HÅRDVARA FRÅN TREDJE PART (BENÄMNS NEDAN TREDJEPARTSPRO- DUKTER ) OCH SÅDANA TREDJEPARTSPRODUKTER HAR INTE SKAPATS, GRANSKATS ELLER TESTATS AV QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG ELLER DERAS LICENSGIVARE. (QUARKS DOTTERBOLAG SKALL TOLKAS SOM ALLA PERSONER, KONTOR ELLER ENHETER SOM REGLERAR, REGLERAS AV ELLER REGLERAS TILLSAMMANS MED QUARK ELLER DESS MODERBOLAG ELLER EN MAJORITET AV QUARKS AKTIEÄGARE, OAVSETT OM DE EXISTERAR NU ELLER BILDAS I FRAMTIDEN, TILLSAMMANS MED NÅGON PERSON, KONTOR ELLER ENHET SOM KAN KOMMA ATT INFÖRSKAFFA DYLIK STATUS I FRAMTIDEN.) QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE GER INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE QUARKS PRODUKTER/ TJÄNSTER OCH/ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER/- TJÄNSTER, DERAS SÄLJBARHET ELLER DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED QUARKS PRODUKTER/TJÄNSTER OCH ALLA TREDJEPARTSPRODUKTER/-TJÄNSTER. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG VIDARE ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UNDERORDNADE, SOM HAR ELLER ICKE HAR GIVITS AV DISTRIBUTÖRER, DETALJHANDLARE, XTENSIONS-UTVECKLARE ELLER ANNAN PROGRAMLEVERANTÖR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG, KOMPATIBILITET ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR FELFRI ELLER ATT FEL KAN ELLER KOMMER ATT KOR- RIGERAS. TREDJEPARTSLEVERANTÖRER ÄGER RÄTT ATT TILLHANDAHÅLLA BEGRÄNSADE GARANTIER AVSEENDE DERAS EGNA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER OCH ANVÄNDARE MÅSTE, OM TILLÄMPLIGT, VÄNDA SIG TILL DENNA TREDJE PART AVSEENDE SÅDANA GARANTIER. VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR I UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER VISSA ANVÄNDARE. QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE SKA UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA, UNDERORDNADE SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK I AVSKRÄCKANDE SYFTE, INKLU- SIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, FÖRLORAD TID, FÖRLORADE BESPARINGAR, FÖRLORAD DATA, FÖRLORADE AVGIFTER ELLER NÅGON FORM AV AVGIFTER SOM UPPSTÅR VID INSTALLATIONEN II

3 JURIDISKA MEDDELANDEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV QUARKS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, OAVSETT PÅ VILKET SÄTT ELLER HUR DE ORSAKATS OCH EVENTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIGHETSTEORI. OM, UTAN HINDER AV DET FÖREGÅENDE, QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DERAS LICENSGIVARE BEDÖMS VARA ANSVARIGA FÖR QUARKS PRODUKTER/TJÄNSTER ELLER TREDJEPART- SPRODUKTER/-TJÄNSTER SKALL DETTA ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DET LÄGSTA AV DET BELOPP ANVÄNDAREN EVENTUELLT HAR BETALAT QUARK FÖR PROGRAMVARAN/TJÄNSTERNA I FRÅGA (FÖRUTOM TREDJEPARTSPRODUKTER/- TJÄNSTER) OCH DET LÄGSTA BELOPP SOM FÖRESKRIVS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM QUARK, QUARKS DOTTERBOLAG, DERAS LICENSGIVARE OCH/ELLER DERAS AGENTER HAR MED- DELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND. VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OCH DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT DENNA BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING INTE GÄLLER. ALLA ANDRA BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INKLUSIVE LAGAR AVSEENDE BEGRÄNSNINGAR, SKALL FORTSÄTTA ATT GÄLLA. I HÄNDELSE AV ATT NÅGON AV DESSA BESTÄMMELSER, NU ELLER I FRAMTIDEN, INTE KAN BEIVRAS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SKALL BESTÄMMELSEN I FRÅGA MODIFIERAS ELLER BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT DEN SKALL KUNNA BEIVRAS. ANVÄNDNINGEN AV QUARKS PRODUKTER REGLERAS AV VILLKOREN I LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA AVTAL AVSEENDE SÅDANA PRODUKTER/TJÄNSTER. I HÄNDELSE AV MOTSÄGELSE MELLAN SÅDANA AVTAL OCH DESSA BESTÄMMELSER SKALL ANVÄNDNINGEN REGLERAS AV DE RELEVANTA AVTALEN. Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones och andra Quark-relaterade märken som Quark då och då använder, är varumärken som tillhör Quark Inc. och alla tillhörande dotterbolag. Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer och Windows är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript och Macintosh är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Apple Computer Inc. i USA och andra länder. QuickTime är ett varumärke som används på licens. QuickTime är inregistrerat i USA och i andra länder. Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, Adobe-logotypen är, Flash och Macromedia är antingen inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. De PANTONE -färger som visas i programvaran eller i användardokumentationen överensstämmer eventuellt inte med PANTONE-identifierad standard. Använd aktuell PANTONE-färghandbok för korrekta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Color Data är producerat på licens från Dainippon Ink and Chemicals, Inc. III

4 JURIDISKA MEDDELANDEN FOCOLTONE och FOCOLTONE Colour System är inregistrerade varumärken som tillhör FOCOLTONE. Konceptet, strukturen och formatet på FOCOLTONE-materialet och de immateriella egenskaperna skyddas av patent och lagen om upphovsrätt. Varje återgivande i någon form, helt eller delvis, för privat bruk eller försäljning, är uttryckligen förbjudet. Kontakta FOCOLTONE, Ltd. för speciell patentinformation. Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. äger upphovsrätten till TOYO INK COLOR FINDER SYSTEM OCH PROGRAMVARA, som är licensierat till Quark Inc. för distribution för användning med QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER SYSTEM OCH PROGRAMVARA får ej kopieras till en annan disk eller till minnet, såvida detta inte är en del av exekveringen av QuarkXPress. TOYO INK COLOR FINDER SYSTEM OCH PROGRAMVARA TOYO INK MFG. CO., LTD., COLOR FINDER är för närvarande i registreringsfasen och blir snart ett inregistrerat varumärke som tillhör Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. COLOR FINDER datavideosimuleringar som används i denna produkt matchar eventuellt inte boken COLOR FINDER, och det kan hända att vissa tryckfärger som används i produkten inte överensstämmer. Du hittar rätt färg i boken COLOR FINDER. TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System och TRUMATCH System är varumärken som tillhör TRUMATCH, Inc. Netscape Navigator är ett inregistrerat varumärke som tillhör Netscape i USA och/eller andra länder. WordPerfect är ett inregistrerat varumärke som tillhör Corel Corporation. Unicode är ett varumärke som tillhör Unicode Inc. Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation. Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av TTF2PT1-projektet och dess bidragsgivare. Copyright av FÖRFATTARNA: Andrew Weeks Frank M. Siegert Mark Heath Thomas Henlich Sergey Babkin Turgut Uyar Rihardas Hepas Szalay Tamas Johan Vromans Petr Titera Lei Wang Chen Xiangyang Zvezdan Petkovic Med ensamrätt. PROGRAMVARAN TTF2PT1 TILLHANDAHÅLLES AV FÖRFATTARNA OCH MEDARBETARNA I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNSÄGES. FÖRFATTARNA OCH MEDARBETARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, UNDERORDNADE, SPECIELLA, AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD VINST, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR SKADORNA INTRÄFFAR OCH OAVSETT VILKEN SKADESTÅNDSTEORI SOM TILLÄMPAS, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET IV

5 JURIDISKA MEDDELANDEN ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR PGA ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NÅGON AV PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. Apache-tekniken är copyright-belagd The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. Alla Apache-program som distribueras med detta program har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org/). Programmen licensieras under Apache License, Version 2.0 ( Licensen ); du får endast använda de här filerna i enlighet med villkoren i Licensen. Du kan få tag på en kopia av licensen på Förutom i de fall då annat krävs av gällande lagar, eller har medgivits skriftligen, distribueras programvara distribuerad under Licensen i BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER VILLKOR, varken uttryckta eller underförstådda. Se Licensen för upplysningar om vilket språk som styr tillstånd och begränsningar under Licensen. Avseende programmet MoreFiles, av Apple, Inc., med ensamrätt. Delar av denna produkt inkluderar teknik som används på licens från Global Graphics. Avseende ICU-tekniken, copyright International Business Machines Corporation m.fl. Med ensamrätt. Med ensamrätt. Härmed ges tillstånd till alla som erhåller en kopia av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ( Programvaran ) att kostnadsfritt handla med Programvaran utan några förbehåll, inklusive och utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, förena, publicera, ditribuera och/eller sälja kopior av Programvaran och tillstånd till de personer som Programvaran har anskaffats för att göra detta, under förutsättning att ovanstående copyrightmeddelande(n) och detta meddelande om tillstånd finns med i den medföljande dokumentationen. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ATT PROGRAMVARAN INTE GÖR INTRÅNG I ANNAN PROGRAMVARULEVERANTÖRS RÄTTIGHETER. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SOM INGÅR I DETTA MEDDLANDE SKA UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLT SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER SPECIELLA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER NÅGON SOM HELST TYP AV SKADOR SOM UPPKOMMER PGA FÖRLORAD MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMMET, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER, OAVSETT OM DETTA SKER BASERAT PÅ AVTALSBROTT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN KRÄNKANDE ÅTGÄRD SOM UPPKOMMER MED ANLEDNING AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER DESS PRESTANDA. Förutom vad som ingår i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas vid reklam eller för att på annat sätt marknadsföra försäljning, användning eller annat handlande med denna Programvara utan tidigare skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Denna programvara baseras delvis på arbete som utförts av Independent JPEG Group. Avseende teknik från Microsoft, Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Avseende programvara från Nodeka, Justin Gottschlich. Med ensamrätt. V

6 JURIDISKA MEDDELANDEN Med avseende på STLport-tekniken, Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev. Detta material tillhandahålles i befintligt skick, utan någon som helst uttryckt eller underförstådd garanti. All användning sker på egen risk. Oavsett syftet med användningen ges härmed tillstånd att använda eller kopiera denna programvara kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående meddelanden bevaras på alla kopior. Tillstånd att ändra koden och att distribuera ändrad kod ges under förutsättning att ovanstående meddelanden bevaras och att ett meddelande angående kodens förändring ingår i ovanstående upphovsrättsmeddelande. Licenstagaren får distribuera binära filer som har kompilerats med STLport (oavsett om de är originalfiler eller ändrade filer) utan någon royalty eller några begränsningar. Licenstagaren får distribuera original- eller ändrade STLport-källfiler, under förutsättning att: Förhållandena som anges i ovanstående tillståndsmeddelande uppfylles, följande upphovsrättsmeddelanden bevaras om de finns och att villkoren i medföljande tillståndsmeddelande uppfylles: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyrightmeddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Hewlett-Packard Company ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst syfte. Det tillhandahålles i befintligt skick utan någon uttryckt eller underförstådd garanti. Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyright-meddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Silicon Graphics ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst syfte. Det tillhandahålles i befintligt skick utan någon uttryckt eller underförstådd garanti. Oavsett ändamålet ges härmed tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation kostnadsfritt, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med på alla kopior och att både copyright-meddelandet och meddelandet angånde tillståndet finns med i tillhörande dokumentation. Moscow Center for SPARC Technology ger inga framställningar angående programmets lämplighet för ett visst ändamål. Det tillhandahålles i befintligt skick utan någon uttryckt eller underförstådd garanti. Avseende omniorb-biblioteket, Copyright AT&T Laboratories Cambridge. omniorb-biblioteket är ett gratisprogram; du får omdistribuera det och/eller ändra det i enlighet med villkoren i GNU Lesser General Public License enligt tolkningen av Free Software Foundation; antingen version 2.1 av licensen eller (om du hellre villl) någon senare version. Detta bibliotek distribueras med förhoppningen att det skall komma till nytta, men det är HELT UTAN GARANTIER, även utan underförstådd garanti avseende SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Ytterligare information finns tillgänglig i GNU Lesser General Public License. Du bör ha fått en kopia av GNU Lesser General Public License med biblioteket; om inte kan du skriva till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place Suite 330, Boston, MA Avseende Dr. Brian Gladmans programvara, Copyright 2001, Dr. Brian Gladman Worcester, UK. Med ensamrätt. LICENSVILLKOR Fri distribution och användning av denna programvara i både källformat och binärt format medges (med eller utan ändringar) under förutsättning att: 1. distribution av denna källkod VI

7 JURIDISKA MEDDELANDEN inkluderar ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul; 2. distribution i binärt format inkluderar ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat tillhörande material; 3. upphovsrättsinnehavarens namn inte används för att rekommendera produkter som har skapats med användning av denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna programvara tillhandahålles i befintligt skick utan några uttryckta eller underförstådda garantier avseende egendom, inklusive, men ej begränsat till riktighet och lämplighet för ett visst ändamål. Avseende överlappande menyer som baseras på menu.js. av Gary Smith, juli 1997, Copyright Netscape Communication Corp. Netscape ger dig en royaltyfri licens att använda eller modifiera den programvara för överlappande menyer som medföljer, under förutsättning att detta meddelande om copyright finns med på alla kopior. Denna programvara tillhandahålles I BEFINTLIGT SKICK, utan någon som helst garanti. Avseende programmet W3C, Copyright 2001 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). Med ensamrätt. Detta arbete distribueras under W3C Programvarulicens (1) i förhoppningen att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; inte ens med någon underförstådd garanti avseende SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. (1) Delar av denna programvara baseras på arbete utfört av Jean-loup Gailly och Mark Adler och är copyright-belagt Jean-loup Gailly och Mark Adler [ZIP-bibliotek] Avseende Sun-tekniken, Copyright , Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt. Användning sker enligt licensvillkoren. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. VII

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om den här handboken Vad vi förväntar oss av dig 1 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp 1 Handbokens formatering 2 Meddelande om teknik 2 2 Användargränssnittet Verktyg 4 Webbverktyg 7 Menyer 8 Menyn QuarkXPress (endast Mac OS) 8 Menyn Arkiv 8 Menyn Redigera 9 Menyn Stil 11 Menyn Objekt 14 Menyn Sida 15 Menyn Layout 16 Menyn Tabell 17 Menyn Visa 18 Menyn Övrigt 19 Menyn Fönster 20 Hjälpmenyn 21 Snabbmenyer 22 Paletter 22 Paletten Verktyg 22 Paletten Mått 22 Paletten Sidlayout 24 Paletten Typografimallar 24 Paletten Färger 25 VIII

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paletten Delat innehåll 25 Paletten Svällningsinformation 26 Paletten Listor 26 Paletten Profilinformation 27 Paletten Glyfer 27 Paletten Hyperlänkar 27 Paletten Index 28 Paletten Lager 28 Paletten Bildeffekter 29 Paletten PSD-import 29 Palettgrupper och palettuppsättningar 29 Så här fungerar palettgrupper 29 Så här fungerar palettuppsättningar 30 Layoutreglage 31 Dela ett fönster 32 3 Projekt och layouter Arbeta med projekt 33 Alternativ för utskriftslayouter 34 Alternativ för webblayouter 34 Spara och namnge ett QuarkXPress-projekt 35 Exportera layouter och projekt 35 Arbeta med layouter 35 Resurser på projektnivå och layoutnivå 36 Arbeta med stödlinjer 37 Spalt- och marginalstödlinjer 37 Linjalstödlinjer 37 Fästa vid stödlinjer 38 Ångra och återställa åtgärder 38 IX

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Block, linjer och tabeller Använda objekt och innehåll 39 Använda handtag 40 Objekthandtag 40 Bildhandtag 40 Använda Bézier-former 42 Arbeta med block 44 Skapa text- och bildblock 44 Ändra blockstorleken 46 Omforma block 46 Lägga till ramar i block 46 Använda färger i block 47 Använda övertoningar i block 47 Förena och dela block 48 Lägga till text och bilder i block 49 Ändra blocktyp 49 Arbeta med linjer 49 Skapa linjer 49 Linjelägen för raka linjer 50 Ändra storleken på linjer 51 Omforma linjer 51 Styra utseendet på linjer 51 Sammanfoga linjer 52 Manipulera objekt 52 Markera objekt 52 Flytta objekt 53 Klipp ut, kopiera och klistra in objekt 53 Styra objektens staplingsordning 53 Gruppera objekt 54 Duplicera objekt 55 X

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sprida ut och justera objekt 55 Rotera objekt 56 Skjuva objekt 56 Låsa och låsa upp objekt 56 Förankra objekt och grupper i text 57 Arbeta med tabeller 57 Rita upp en tabell 57 Konvertera text till tabeller 58 Importera Excel-tabeller 59 Importera Excel-diagram 61 Lägga till text och bilder i tabeller 61 Redigera tabelltext 61 Länka tabellceller 62 Formatera tabeller 63 Formatera rasterlinjer 63 Infoga rader och kolumner 64 Kombinera celler 64 Ändra storleken på tabeller, rader och kolumner manuellt 65 Konvertera tillbaka tabeller till text 65 Arbeta med tabeller och grupper 65 Kontinuerliga tabeller på andra platser 65 Lägga till sidhuvuds- och sidfotsrader i tabeller 67 5 Text och typografi Redigera text 68 Importera och exportera text 69 Import/exportfilter 69 Söka och ersätta text 70 Kontrollera stavningen 70 Tilläggsordlistor 71 XI

12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Använda teckenattribut 71 Använda ett teckensnitt 71 Välja teckenstorlek 72 Använda teckenstilar 72 Använda färg, tonvärde och opacitet 73 Skala horisontellt eller vertikalt 73 Använda förflyttning av baslinje 74 Använda flera teckenattribut 74 Använda styckeattribut 75 Styra justeringen 75 Styra indrag 76 Styra radavståndet 77 Kontrollera avståndet före och efter stycken 78 Ställa in tabulatorer 78 Kontrollera rader med änkor och horungar 79 Styra kerning 79 Manuell kerning 79 Automatisk kerning 80 Styra avstavning och utslutning 80 Använda mjuka bindestreck 82 Kontrollera knipningen 82 Manuell knipning 83 Redigera knipningstabeller 83 Arbeta med typografimallar 83 Skapa och redigera typografimallar för stycken 83 Skapa och redigera teckentypografimallar 86 Använda typografimallar 87 Lägga till typografimallar 87 XII

13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placera text i textblock 88 Använda baslinjeraster 88 Justera text vertikalt 88 Ange textmarginaler 89 Styra användningen av teckensnitt 89 Konvertera text till block 89 Använda textinfällning 90 Flöda texten runt objektets samtliga sidor 90 Flöda texten runt linjer och textbanor 90 Flöda text runt textblock 91 Flöda text runt bilder 91 Finjustera en infällningsbana 92 Redigera en infällningsbana 93 Arbeta med textbanor 93 Skapa anfang 94 Skapa linjer ovanför och under stycken 94 Använda förankrade block 95 Förankra block och linjer i text 95 Klippa ut, kopiera, klistra in och ta bort förankrade block och linjer 95 Koppla bort förankringen för förankrade block och linjer 95 Arbeta med OpenType-teckensnitt 96 Använda OpenType-stilar 96 Använda ligaturer 98 Arbeta med paletten Glyfer 99 Visa osynliga tecken 100 Infoga specialtecken 100 Infoga mellanslag 100 Infoga andra specialtecken 100 XIII

14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ange teckenspråket 101 Använda reservteckensnitt 101 Importera och exportera text med Unicode-alternativ 102 Arbeta med regler för teckensnittsmappning 102 Arbeta med designraster 103 Så här fungerar designraster 103 Grundläggande om designraster 105 Arbeta med rasterstilar 111 Använda designraster 113 Arbeta med hängande tecken Bilder Så här fungerar bilder 119 Bitmappade bilder 119 Objektorienterade bilder 119 Bildfiltyper som kan användas 120 Arbeta med bilder 121 Importera en bild 121 Flytta bilder 121 Ändra storleken på bilder 122 Beskära bilder 122 Rotera och skjuva bilder 122 Färglägg och tona bilder 122 Vända bilder 123 Visa listor över bilder, verifiera bildernas status och uppdatera bilder 123 Ange bakgrundsfärgen för bilder 123 Bevara bildattributen 123 XIV

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbeta med beskärningsbanor 124 Skapa beskärningsbanor 124 Använda inbäddade beskärningsbanor 125 Manipulera beskärningsbanor 125 Skapa specialeffekter med beskärningsbanor 126 Arbeta med alfamasker 126 Arbeta med PSD-bilder 127 Förbereda PSD-filer 128 Arbeta med PSD-lager 128 Visa och dölja Photoshop-lager 129 Arbeta med PSD-kanaler 129 Arbeta med PSD-banor 130 Skriva ut med PSD Import 131 Använda bildeffekter 131 Arbeta med bildeffekter 132 Bildeffekter: Filter 133 Bildeffekter: Justeringar 134 Spara och hämta förinställda bildeffekter 136 Granska användningen av bildeffekter 136 Spara bildfiler Färg, opacitet och bakomliggande skuggor Så här fungerar färg 138 Så här fungerar dekor- och processfärger 138 Ange matchande systemfärger 139 Arbeta med färger 139 Paletten Färger 139 Dialogrutan Färger 140 Skapa en färg 140 XV

16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Redigera en färg 141 Duplicera en färg 141 Ta bort en färg 141 Importera färger från en annan artikel eller ett annat projekt 141 Ändra alla förekomster av en färg till en annan färg 142 Ange färg, tonvärde och övertoningar 142 Använda färg och toningar på linjer 143 Använda färg och toningar på linjer 143 Arbeta med opacitet 143 Ange opaciteten 143 Ange opacitet för grupper 143 Skapa övertoningar med genomskinlighet 144 Färghantering 144 Källinställningar och utdatainställningar 144 Färghantering för användaren 145 Arbeta med källinställningar och utdatainställningar från en färgexpert 146 Arbeta i en nedärvd färghanteringsmiljö 147 Korrekturläs färgen på skärmen 147 Färghantering för experter 148 Skapa en källinställning 148 Skapa en utdatainställning 149 Hantera profiler 150 Arbeta med bakomliggande skuggor 151 Använda bakomliggande skuggor 151 Anpassa bakomliggande skuggor 152 Använd bakomliggande skuggor med objekt 152 XVI

17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 Dokumentkonstruktion Arbeta med lager 153 Så här fungerar lager 154 Skapa lager 154 Markera lager 155 Visa och dölja lager 155 Avgöra vilket lager ett markerat objekt finns på 156 Ta bort lager 156 Ändra alternativen för lager 157 Flytta objekt till ett annat lager 157 Ändra lagrens staplingsordning 158 Lager och textinfällning 158 Duplicera lager 158 Förena lager 159 Låsa objekt på lager 159 Använda mallsidor med lager 160 Förhindra utskrift av lager 160 Arbeta med listor 161 Förbereda för listor 161 Inkludera typografimallar i en lista 161 Ange nivåerna för en lista. 161 Skapa en lista 162 Importera listor från ett annat dokcument 162 Navigera med listor 162 Skapa listor 163 Updatera listor 163 Arbeta med listor i böcker 164 XVII

18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbeta med index 164 Bestämma färg för indexmarkeringar 165 Skapa indexord 165 Skapa korsreferenser 167 Redigera ett indexord 168 Radera ett indexord 169 Ange skiljetecken för ett index 169 Skapa ett index 170 Redigera färdiga index 171 Arbeta med böcker 172 Skapa böcker 173 Arbeta med kapitel 173 Styr sidnumreringen 175 Synkronisera kapitel 177 Skriva ut kapitel 178 Skapa index och innehållsförteckningar 179 Arbeta med bibliotek 179 Skapa bibliotek 180 Lägga till biblioteksobjekt 180 Manipulera biblioteksobjekt 181 Manipulera biblioteksobjekt 181 Arbeta med etiketter 181 Spara bibliotek Utdata Utskriftslayouter 183 Uppdatera sökvägar till bilder 183 Använda inställningarna i dialogrutan Skriv ut 184 Dialogrutan Skriv ut 185 XVIII

19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Exportera layouter 193 Exportera en layout i EPS-format 194 Exportera en layout i PDF-format 195 Skapa en PostScript-fil 196 Använda Samla ihop för utskrift 196 Arbeta med utdatastilar 198 Arbeta med svällning 198 Så här fungerar svällning 199 Svällning av EPS-bilder 200 Skapa och använda djupsvart färg 200 Kompressions- och produktionsproblem Samarbete och användning en enda källa för flera ändamål Arbeta med delat innehåll 202 Dela och synkronisera innehåll 204 Så här fungerar synkroniseringsalternativen 205 Synkronisera låst innehåll 206 Placera ett synkroniserat objekt 206 Placera synkroniserat innehåll 206 Importera innehållet till biblioteket med delat innehåll 206 Arbeta med Composition Zones 207 Så här fungerar Composition Zones 207 Skapa ett Composition Zones-objekt 211 Placera ett Composition Zones-objekt 214 Dela en komponeringslayout 216 XIX

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Använd samarbetesinställningen 224 Länka till andra projekt 224 Visa information om länkningsbara komponeringslayouter 225 Importera och hantera delat innehåll 226 Ange alternativ för uppdatering Interaktiva layouter Så här fungerar interaktiva layouter 227 Skapa interaktiva komponenter 235 Skapa en presentationslayout 235 Skapa ett objekt 236 Konfigurera ett SWF-objekt 237 Konfigurera ett videoobjekt 238 Arbeta med animeringsobjekt 240 Arbeta med knappobjekt 245 Bildsekvenslayouter, knapplayouter och delat innehåll 248 Arbeta med menyer 249 Konfigurera ett fönsterobjekt 252 Konfigurera ett textblocksobjekt 253 Arbeta med övergångar 254 Arbeta med sidor i interaktiva layouter 255 Arbeta med tangentkommandon 257 Konfigurera interaktiva inställningar 259 Arbeta med åtgärder 259 Tilldela åtgärder 259 Åtgärdsreferens 259 Arbeta med händelser 269 Välja en användarhändelse 269 Konfigurera användarhändelser 270 XX

21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbeta med skript 272 Skapa ett skript 272 Använda villkorssatser 273 Köra ett skript 275 Exportera och importera skript 276 Förhandsvisa och exportera interaktiva layouter 276 Förhandsvisa en presentationslayout 276 Kontrollera användningen av interaktiva objekt 277 Exportera en presentationslayout 277 Arbeta med uttryck 279 Så här fungerar uttryck 279 Använda dialogrutan Uttrycksredigerare Job Jackets Så här fungerar Job Jackets 286 Vad är Job Jackets? 287 Job Jackets struktur 287 Ett exempel på hur arbetsflödet fungerar med Job Jackets 291 Arbeta med Job Jackets 292 Grundläge och avancerat läge 292 Skapa Job Jackets-filer 294 Arbeta med Job Ticket 297 Skapa en Job Ticket-mall 297 Lägga till en layoutdefinition i en Job Ticket: avancerat läge 301 Använda en Job Ticket-mall i ett projekt 302 Använda en layoutdefinition i ett projekt 305 Samarbeta med delade Job Jackets 305 Exportera och importera Job Ticket 308 XXI

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Den förinställda Job Jackets-filen 309 Redigera den förinställda Job Ticket-mallen: Menyn Arkiv 309 Redigera den förinställda Job Ticket-mallen: Menyn Övrigt 309 Redigera den förinställda Job Jackets-filen 310 Arbeta med resurser: avancerat läge 310 Komma åt resurser: avancerat läge 311 Konfigurera resurser: avancerat läge 312 Ange var resurserna ska sparas: avancerat läge 312 Arbeta med layoutspecifikationer 313 Skapa en layoutspecifikation: avancerat läge 313 Använda en layoutspecifikation i en layout 314 Arbeta med utdataspecifikationer 315 Skapa en utdataspecifikation: avancerat läge 316 Använda en utdataspecifikation i en layout 316 Använda utdataspecifikationer när jobbet skickas 318 Arbeta med regler och regeluppsättningar 318 Skapa regler: avancerat läge 319 Lägga till regler i en regeluppsättning: avancerat läge 321 Använda en regeluppsättning i en layout 321 Utvärdera en layout 323 Låsning av Job Jackets 325 Skriva ut med JDF-utdata Webblayouter Arbeta med webblayouter 327 Skapa en webblayout 327 Textblock i webblayouter 328 Bildelement i webblayouter 331 XXII

Handbok för QuarkXPress 9.5.1

Handbok för QuarkXPress 9.5.1 Handbok för QuarkXPress 9.5.1 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...17 Vad vi förväntar oss av dig...17 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...17 Handbokens formatering...17 Meddelande om teknik...18

Läs mer

Handbok för QuarkXPress 10

Handbok för QuarkXPress 10 Handbok för QuarkXPress 10 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...14 Vad vi förväntar oss av dig...14 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...14 Handbokens formatering...14 Meddelande om teknik...15

Läs mer

Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program

Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program April 2006 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program SKU ELM9UPA-B 0406 Copyright 2002-2006, Oracle. Alla rättigheter

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

ANVÄNDA ADOBE ACROBAT

ANVÄNDA ADOBE ACROBAT ANVÄNDA ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Upphovsrätt 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Använder Adobe Acrobat 9 Standard för Windows If this guide is distributed with software that includes

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer