/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 1. /UNG blir en permanent del av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. 2. Den permanenta fortsättningen av /UNG börjar med en webbproduktion i form av en digital mötesplats i september Sammanfattning På uppdrag- och finansierat av Samkraft har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förstudien /UNG hösten 2013 till och med januari Förstudien visar att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge behöver utvecklas och föreslår att det görs genom en digital mötesplats. Rapporten har skickats ut på remiss till berörda instanser och resultatet visar att tillfrågade remissinstanser sammantaget är positiva till förslaget om en digital mötesplats och initiativet att samordna och effektivisera kommunikationen med ungdomar. Ett par synpunkter föranleder dock vidare analys. Remissvaren i sin helhet finns bilagda. Efter avslutad förstudie har Kommunstyrelsens förvaltning antagit nya direktiv för grafiska tillämpningar i webbproduktioner. /UNG tar hänsyn till detta i realiseringen av en digital mötesplats för ungdomar i Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet Kartläggningen i förstudien /UNG visar att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar är spretig och i vissa fall inte tillgänglig digitalt. Statens Medieråd slog i oktober 2013 fast att från 12 år är alla på nätet och alla samhällsklasser använder internet i lika stor utsträckning. Detta, gör det väsentligt att åtgärda bristen på tillgänglighet i kommunikation för ungdomar i Huddinge. Behovet av att synliggöra verksamhet och aktiviteter kan lösas genom att samla information om aktiviteter och verksamhet för målgruppen på en digital mötesplats. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Remissinstansers synpunkter Rapporten har gått på tjänstemannaremiss till kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, polisen i Huddinge kommun, ungdomsmottagningen i Huddinge, KomSamman samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Synpunkter på förstudiens slutsats har hämtats in genom följande frågor: 1. Tycker ni att det finns ett behov av att samla information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun? 2. Hur når ni ut med information till ungdomar idag? Finns det ett behov i er verksamhet att hitta nya sätt att nå ut med information till ungdomar som målgrupp? 3. Ser ni att det finns samverkande och/eller konkurrerande projekt till föreslagen lösning i er verksamhet för ungdomar? 4. Skulle ni vara intresserade av att bli en av parterna bakom en eventuell satsning på föreslagen lösning? 5. Om intresse för medverkan för realisering av föreslagen lösning: har ni möjlighet att avsätta resurser för detta? Nedan en sammanfattning på inkomna svar: 1. Tycker ni att det finns ett behov av att samla information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun? Tillfrågade remissinstanser är sammantaget positiva till förslaget på digital mötesplats och initiativet att samordna och effektivisera kommunikationen med ungdomar. En digital mötesplats ger förutsättningar för att träffa rätt målgrupp och nå ut med information till ungdomar, täcker upp ett informationsbehov och skapar fördelar genom att samla information riktad mot ungdomar på ett och samma ställe. 2. Hur når ni ut med information till ungdomar idag? Finns det ett behov i er verksamhet att hitta nya sätt att nå ut med information till ungdomar som målgrupp? Remissinstanserna har olika sätt att nå ut med information till ungdomar, då de alla har verksamhet av olika karaktär. Remissinstanserna är intresserade av nya sätt att nå ut med information till målgruppen ungdomar i Huddinge kommun. Huddinge.se, Mitti Huddinge, Vårt Huddinge, sociala medier, trycksaker, skolor och personliga möten är vanliga vägar för att nå ut med information.

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) 3. Ser ni att det finns samverkande och/eller konkurrerande projekt till föreslagen lösning i er verksamhet för ungdomar? Samtliga remissinstanser svarar att de idag inte ser konkurrerande projekt till förslaget om en digital mötesplats, förutsatt att den samverkar med informationen som finns på huddinge.se. En digital mötesplats anses vara en kompletterande plattform för kommunikation mot målgruppen ungdomar. 4. Skulle ni vara intresserade av att bli en av parterna bakom en eventuell satsning på föreslagen lösning? Ingen av remissinstanserna säger idag ja till att bli en ansvarig part bakom en eventuell framtida digital mötesplats, men flera intressenter utrycker vilja att i mer eller mindre grad medverka. 5. Om intresse för medverkan för realisering av föreslagen lösning: har ni möjlighet att avsätta resurser för detta? Samtliga remissinstanser är intresserade av att nå ut med information till ungdomar via en digital mötesplats, men har i dagsläget inga resurser, utöver personal och text- och bildunderlag, att avsätta för att genomföra en satsning och skapa en digital mötesplats. Synpunkter som framkommit via tjänstemannaremiss Nedan listas synpunkter som framkommit som bör analyseras vidare: Synpunkt 1 Inför valet att antingen lägga den föreslagna digitala mötesplatsen på huddinge.se eller som en frånskild, extern webbsida måste ekonomiska, administrativa och juridiska aspekter beaktas. Svar: Dessa aspekter beaktas genomgående i förstudien och kommer beaktas vid en eventuell realisering av en digital mötesplats. Synpunkt 2 Publicering av information på den externa webbsidan anses i dagsläget vara den bästa kanalen för att nå ut med information till ungdomar. Svar: Besökarstatistik för visar knappt 7000 besök under I jämförelse med besök på mötesplatsernas webbplatser under 2012 utgör det en bråkdel av den samlade summan besök. Webbplats Antal besök under

4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Totalt antal besök under Synpunkt 3 Kostnaden för, och resultatet av ett projekt av detta slag som innebär att (digitalt) samla information till ungdomar, måste vägas mot satsningar på andra alternativa insatser riktade till ungdomar. Svar: Oavsett alternativa insatser behöver informationen om verksamhet och aktivitet för existerande ungdomsverksamhet förbättras. Tillgänglig information är en grundläggande förutsättning för att nå fler besökare och/eller brukare. Synpunkt 4 En eventuell, framtida mötesplats och dess utformning, inriktning samt specifika innehåll kan behöva undersökas vidare för att säkerställa att en sådan här satsning får det genomslag som efterfrågas, det vill säga att ungdomarna faktiskt kommer använda sig av tjänsten i tillräcklig utsträckning. Svar: Kartläggningen i förstudien /UNG visar att det finns ett behov av att samla information digitalt utifrån hur informationen för ungdomar i Huddinge kommun ser ut idag. Statens medieråd slår fast att från 12 års ålder är alla online, vilket gör avsaknaden av digitalt tillgänglig information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun till ett problem som bör åtgärdas. Att involvera ungdomar genomgående i processen är en grundläggande förutsättning vid händelse av en realisering av en digital mötesplats. Synpunkt 5 En annan viktig aspekt, som inte tydligt framgår i rapporten, är frågan om tänkt ansvar och ägarskap för den föreslagna mötesplatsen. En mötesplats av detta slag kommer att kräva kontinuerlig administrering, drift, uppdatering etc. och det är då viktigt att klargöra vem/vilka som ska ansvara för detta. Svar: Frågan om ägarskap är viktig. Förstudien har genomförts i Samkrafts förvaltnings övergripande anda. Efter avslutad förstudie har frågan om ägarskap ställts genom tjänstemannaremiss. Då remissinstanserna i flera delar vill vara en aktiv del men inte uttryckt en vilja till att vara en av ägarna av en

5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) målgruppsanpassad digital mötesplats, föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen driver fortsättningen på /UNG. Förvaltningens synpunkter Lösningen som föreslås är en digital mötesplats som samlar aktiviteter och verksamhet för ungdomar i Huddinge kommun, baserat på följande resultat av förstudien /UNG: Idag De nuvarande webbplatserna reflekterar inte det faktiska utbudet av den verksamhet och de aktiviteter som finns för ungdomar och presenterar inte verksamheten på ett inspirerande eller lockande sätt. Imorgon Huddinge kommun har genom kultur- och fritidsförvaltningen en sammanhållen digital närvaro och når ut med verksamhet och aktiviteter till målgruppen ungdomar. Det finns även en stark närvaro i de sociala medier och digitala marknadsföringskanaler man valt att fokusera på. Hur Skapa en sammanhållen digital närvaro för verksamhet och aktiviteter för ungdomar med den digitala mötesplatsen som nav. Här ska webbplatsen belysa vad som finns att göra för ungdomar, involvera målgruppen och ge bättre förutsättningar för ökad delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Varför Huddinge kommun vill framstå som en attraktiv kommun att bo, jobba och verka i. Här deltar ungdomar på samma sätt som vuxna, en del tar del av kommunens utbud i hög grad, andra tar del av verksamhet och aktiviteter i lägre utsträckning. Att kommunen ger unga människor en plats att kanalisera sina intressen och möjlighet att påverka sin fritid är ett smart, effektivt och långsiktigt sätt att arbeta med ungas engagemang. Genom en digital mötesplats kan samverkan användas som en process och ett verktyg i hela kommunens övergripande verksamhet och aktiviteter för ungdomar, vilket ger en mer inkluderande och i förlängningen också en mer demokratisk verksamhet. En digital fritidsgård som visar vad Huddinge kommun erbjuder och som inspirerar och lockar ungdomar i Huddinge att ta del av verksamhet visar även att Huddinge kommun med framåtanda gör allt de kan för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid.

6 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Kostnadsberäkning införande, genomförande och löpande drift Införande Ansvarig för projektet 50% av heltid 6 månader Webbproduktion 150 timmar á Vidarebearbetning av förslag för digital mötesplats Marknadsföring Webbhotell 2000 Migrering av innehåll 0 Total estimerad kostnad Genomförande & löpande drift per år Kontaktperson/resurs/webbredaktör Marknadsföring Vidareutveckling av webbplats Total estimerad kostnad Nätvandring Förstudien /UNG lyfter även frågan om hur Huddinge kommun ska förhålla sig till nätvandring. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att arbeta vidare med frågan om nätvandring i ett separat projekt tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen, med syfte att gemensamt komma fram till hur Huddinge kommun bör förhålla sig till nätvandring. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Christer Falk Kulturchef Bilagor 1. Förstudien /UNG rapport 2. Svar från samtliga 7 remissinstanser Beslutet delges Samtliga remissinstanser

7 Bilaga 1 /UNG - en förstudie om ökad delaktighet och dialog via digitala medier för ungdomar i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Malin Parkkali Projektledare /UNG Kultur- och fritidsförvaltningen januari 2014

8 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Frågeställningar och syfte 4 Bakgrund och tidigare forskning 5 1 Nuläge Hur ser information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar ut idag? 8 Totalt antal besök på huddinge.se/ung och mötesplatsernas webbar Hur når andra kommuner ut med information till ungdomar som målgrupp? 10 Lärdomar av andra kommuners satsningar Nätvandring Aktörers intresse för att nå ungdomar som målgrupp 14 2 Undersökning Finns det ett intresse för en digital mötesplats? Fokusgrupper 16 3 Analys av nuläge och undersökning Nuläget visar att vi måste utveckla kommunikationen för att nå ungdomsgruppen Resultat av enkät och fokusgrupper 18 4 Möjliga lösningsalternativ Förbättra information och utgå från befintlig struktur Skapa en digital mötesplats 23 5 Förslag på lösning Strategiska mål Den digitala mötesplatsen ska Visuellt exempel på digital mötesplats Nätvandring i Huddinge kommun Avgörande faktorer för en lyckad implementering av föreslagen lösning Kostnadsberäkning införande, genomförande och löpande drift Slutsats 30 6 Avslutande kommentar 32 Referenslista 33 Bilagor 34 Bilaga 1 Fryshusandan dokumentation från Open space 34 Bilaga 2 sammanställning av enkätundersökning 40 Bilaga 3 projektdirektiv ungdomsportal 44 Bilaga 4 projektplan förstudien /UNG 46

9 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har efter beslut i Samkrafts styrgrupp och med medel från Samkraft genomfört en förstudie om ökad delaktighet och dialog via digitala medier för ungdomar i Huddinge kommun. Syftet med förstudien har varit att: analysera hur kommunen når ut med information till ungdomar; se över hur Huddinge kommun kan arbeta med nätvandring; undersöka andra aktörers intresse för att nå ut med information till ungdomar i Huddinge kommun. Med fokus på hur möjligheterna till delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser kan öka via digitala medier utvecklar förstudien några av slutsatserna från konferensen Fryshusandan samt resultatet av studien Ung livsstil. Nulägesanalysen visar att möjligheten att hitta information om verksamhet som är riktad till ungdomar behöver utvecklas. Genomförd enkätundersökning visar att ungdomar använder sig av kommunens formella informationskanaler i väldigt låg utsträckning samt att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna är intresserade av digitalt samlad information. Det finns även ett intresse hos andra aktörer i Huddinge kommun att nå ut med information till ungdomar. Resultatet av förstudien mynnar ut i ett förslag på hur Huddinge kommun bör förbättra information riktad till ungdomar och samtidigt öka chanserna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens olika instanser. En möjlig lösning vore att skapa en digital mötesplats, målgruppsanpassad för ungdomar i Huddinge kommun. Viktig förförståelse vid läsningen av förstudien är viss kunskap om rapporten Ung livsstil i Huddinge. För det slutgiltiga resultatet i denna rapport är vi ansvariga: Christer Falk Malin Parkkali Projektägare Projektledare Organisation Styrgrupp Christer Falk Håkan Cinti-Larsson Anna Härenvik Malin Parkkali Projektgrupp Erik Ferenius Marcel Moritz Anna Ehn Lisa Nygren - Chef, kultur och ungdom, KUF - Ungdomschef, centrala Huddinge, KUF - Kommunikatör, KUF - Projektledare, KUF - Webbstrateg, KSF - Utvecklingsledare, KSF - Kommunikatör, KSF - Kommunikatör, BUF 3

10 Inledning I mars 2011 anordnades konferensen Fryshusandan i Huddinge kommun där ett 80-tal ungdomar i åldern år, tillsammans med förtroendevalda, kommunala tjänstemän och andra vuxna kom fram till vad som är viktigt att arbeta vidare med gällande ungdomars tillvaro 1. En uttalad önskan var behovet för en samlad digital ingång för att öka möjligheterna till delaktighet och dialog mellan ungdomar i Huddinge och kommunens instanser 2. Åren innan /2010 genomförde Kultur-och fritidsförvaltningen (KUF) andra omgången av studien Ung livsstil. Rapporten Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge visar hur barn och ungdomar deltar i det offentligt subventionerade fritidsutbudet. Resultatet av studien visar andel barn och ungdomar som aktivt deltar och andel som inte deltar kontinuerligt, det vill säga är utomstående 3. Ett tydligt fokus för förstudien är ge förslag på en digital lösning på hur Huddinge kommun kan öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Frågeställningar och syfte 1. Hur ser information för ungdomar i Huddinge kommun ut idag? Finns det ett intresse för en digital möteplats Första delen av förstudien granskar dagens information för ungdomar och undersöker intresset för en digital mötesplats bland ungdomar i Huddinge kommun. Delrapporten Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge visar att ungdomar i Huddinge kommun vill ta del av kommunens verksamhet och aktiviteter för ungdomar i större utsträckning än vad de gör idag. Under analysoch implementeringsfasen av arbetet med studien Ung livsstil identifierade KUF behovet av en kartläggning för hur ungdomar vill hitta information om den verksamhet och de aktiviteter kommunen erbjuder. Huddinge kommuns arbete med Fryshusandan dokumenterade en önskan från ungdomar om en digital mötesplats. En sådan mötesplats kan både vara en förlängning av och ett alternativ till den verksamhet som bedrivs på fysiska mötesplatser som till exempel fritidsgårdar eller bibliotek. Det enda som krävs för tillgång till den digitala mötesplatsen och att därmed också kunna ta del av den fysiska mötesplatsens utbud är en internetuppkoppling, en webbläsare och att mötesplatsen är tillgänglig i olika användargränssnitt mobiler, läsplattor och datorer. 2. Hur kan Huddinge kommun arbeta aktivt med nätvandring? Förstudiens andra del handlar om hur Huddinge kommun kan arbeta med nätvandring. Vilket förenklat kan beskrivas som en digital motsvarighet till nattvandring och fältarbete. 1 Fryshusandan en treårig turné i hela Sverige: Sveriges_storsta_dialog_med_unga.pdf 2 Bilaga 1: Huddinges arbete med Fryshusandan, sid Kultur- och fritidsförvaltningens sammanfattning av rapporten på: 4

11 Förstudien ger förslag på hur Huddinge kommun kan nätvandra och vad det skulle innebära. Dels för ungdomar som är i behov av stöd från en vuxen, men också vad det skulle medföra för kommunens del i form av arbetsinsatser och resurser. 3. Hur ser intresset ut för att nå ungdomar som målgrupp hos andra aktörer i Huddinge kommun? Den tredje och sista delen av förstudien undersöker olika aktörers intresse av att nå ut med information eller verksamhet till ungdomar i Huddinge kommun. Fokus ligger medvetet på ungdomars perspektiv och behov. Om det finns ett behov för en digital mötesplats är ambitionen att samla information för ungdomar på en och samma webbplats. Information som lockar och inspirerar ungdomar att ta del av verksamhet och aktiviteter, samt öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Bakgrund och tidigare forskning I KFUMs kommunrankning för 2013 blev Huddinge kommun utsedd till Sveriges sämsta kommun för ungdomar att bo i 4. Även om det går att finna logiska förklaringar bakom Huddinges bottenplacering och att den ekonomiska aspekten nyckeltal inte står i relation till ungdomsverksamhetens kvalitet, visar rankningen på att det finns saker som Huddinge kommun behöver jobba på för att förbättra för ungdomar i kommunen. KUF arbetar aktivt för ungdomars ökade delaktighet och här gav bland annat arbetet med Fryshusandan och resultatet av Ung livsstil idén om att möta behovet för en digital mötesplats. För att möta ett behov måste man definiera det och undersöka vad som efterfrågas. Därför fick KUF inom ramen för Samkraft 5 i uppdrag att genomföra förstudien hösten Med avstamp i Fryshusets nationella kartläggning Fryshusandan, en treårig turné i hela Sverige där Huddinge kommun deltog och genom bland annat Open spacediskussioner kom fram till vad som är viktigt att arbeta vidare med för ungdomar boende i kommunen. Fryshusets rapport dokumenterar ett behov av en digital mötesplats för ungdomar 7. Som en del i att ständigt bli bättre på att möta ungdomars behov har KUF genomfört enkäten Ung livsstil vid två olika tillfällen. I rapporten Utomstående i Kultur-och fritidsutbudet i Huddinge - en studie av barn och ungdom i åldersgruppen år från 2012, visar resultatet av studien att 46% av eleverna på gymnasiet och 36% av eleverna på högstadiet i Huddinge kommun varken är med i någon förening eller kulturskolan. De har heller inte besökt vare sig bibliotek, mötesplats för unga eller någon av kommunens idrottsanläggningar under den senaste veckan 8. 4 KFUMs ungdomskommunrankning: Ungdomskommunranking-2013.pdf 5 Samkraft arbetar förvaltningsövergripande med tidiga insatser för barn och unga - 6 Bilaga 3: Projektdirektiv ungdomsportal, sid 2. 7 Bilaga 1: Huddinges arbete med Fryshusandan, sid.2. 8 Utomstående i Kultur-och fritidsutbudet i Huddinge, sid 14. 5

12 Trots lågt deltagande i aktiviteter visar rapporten att ungdomar vill ta del av kommunens verksamhet och aktiviteter i större utsträckning än vad de gör idag 9. Rapporten ger inga förslag till åtgärder och visar inte hur KUF kan jobba för att höja vare sig deltagandet eller delaktigheten bland ungdomar. Det senare gör däremot Huddinge kommuns Handbok i delaktighet, från ord till handling. Här finns etablerade metoder för ökad delaktighet och handboken slår fast att den främsta faktorn för att öka delaktighet är kommunikation 10. Kommunikation som framgångsfaktor för ökad delaktighet och det av ungdomar uttalade faktiska behovet av en digital mötesplats resulterade i projektuppdraget samt de tre olika frågeställningarna för förstudien /UNG 11. Idén om att en digital mötesplats skulle öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser lutar sig mot mot rapporten Ungar och medier 2012/13 fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, från oktober Här konstaterar Statens medieråd att från 12 års ålder är alla online. Internet är en naturlig del i ungas vardag, där man träffar vänner och delar med sig av sina upplevelser. Oftast umgås man med samma människor online som de umgås med i sitt övriga sociala liv. Alla från 12 år är på nätet och alla samhällsklasser använder internet i lika stor utsträckning 12. Att utgå från ungdomars perspektiv och att prata om ungdomar som målgrupp Målgruppen utgörs av ungdomar från 13 år och uppåt. Att utgå från brukarens perspektiv och behov innebär att vi hela tiden måste tänka i ett utifrån -och inperspektiv. Innebörden av förvaltningar, myndighetsutövande, förståelsen för beslutsvägar och betydelsen av olika ansvarsområden är inte viktigt för den som tar del av verksamheten. Kommunen representerar ett ord med bred betydelse. Kommun geografiskt avgränsad administrativ enhet - SAOL 13 Att prata om ungdomar som en homogen grupp bedömer vi inte, lika lite som att klumpa ihop alla vuxna på samma sätt, som fruktbart. Med ett målgruppsanpassat fokus är det heller inte primärt ålder som avgör hur målgruppen definieras. Trots det finns det ett antal kännetecken som oftast skiljer ungdomar och vuxna åt som grupp: Ungdomar går i skolan De har mer fritid än heltidsarbetande vuxna De har begränsad ekonomi De har alla växt upp med internet som en naturlig del av deras vardag 14 9 Ung livsstil i Huddinge, sid Handbok i delaktighet - från ord till handling, sid 15. ow.pdf 11 Bilaga 4, projektplan förstudien /UNG, sid Statens medieråds rapport Ungar och medier 2013, sid Svenska akademins ordlista 2013, sid Ni kan bättre, sid

13 Det finns såklart många fler skillnader mellan ungdomar och vuxna, men när det kommer till att ta del av kommunens utbud är vuxna och ungdomar ganska lika. Vissa tar aktivt del av kommunens utbud, andra inte alls 15. Ett område där det finns utmärkande skillnader mellan ungdomar och vuxna som grupp är internet. Jämfört med vuxna tillbringar allt fler barn och unga mer tid med olika onlineaktiviteter och framför allt användarna blir allt yngre. År 2010 använde bara 12 % av femtonåringarna mobilen för att koppla upp sig mot internet, år 2013 gör 94 % det. Dagens åttaåringar mobilsurfar i samma utsträckning som femtonåringarna gjorde år Jämfört med vuxna är ungdomar generellt snabbare på att haka på ny teknikutveckling och även mer flexibla och orädda i sitt digitala beteende. För förstudiens förslag på åtgärd innebär detta att det blir viktigt att se till vad som är hållbart i ett längre digitalt perspektiv och t.ex. inte föreslå en lösning som enbart utgår från det som just nu utgör det mest populära digitala mediet. 15 Ni kan bättre, sid Ungar och medier 2012/13, sid 4. 7

14 1 Nuläge 1.1 Hur ser information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar ut idag? Kommunens officiella kommunikations- och informationskanal för verksamhet och aktivitet till ungdomar är Men bara inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde finns över tio separata webbar för verksamhet och aktiviteter riktade mot ungdomar. Länkarna nedan visar ett urval av separata webbplatser där verksamhet och aktiviteter publiceras för ungdomar i Huddinge kommun: Ett urval av kommunens webbplatser med information för ungdomar Huddinge.se Fullersta gård ny webbplats under produktion Kulturskolan Bibliotek Huddingehallen Capital bike park 17 Mötesplatsernas webbplatser Skogås/Trångsund Skogås/Trångsund Flemingsberg Vårby ungdom Centrala Huddinge Segeltorp Ett urval av kommunens webbplatser med information för ungdomar representerar verksamhet där målgruppen unga är en bland flera. Dessa webbplatser har avsatta resurser för att utveckla webbplatserna i linje med besökarnas behov. För den verksamhet som primärt riktar sig till målgruppen unga har det hittills inte varit möjligt att prioritera att ta fram professionellt producerade webbplatser. I dagsläget är mötesplatsernas webbar av varierande kvalitet. Webbplatserna är byggda innan tiden för modern webbutveckling och med tiden har den daterade tekniken resulterat i att kompetens för att administrera webbplatserna saknas på flera ställen. Det finns inte avsatta resurser i form av tid för att administrera webbplatserna och heller ingen strategi bakom webbplatsernas innehåll för kontinuerlig uppdatering så att innehållet känns aktuellt. Några av webbplatserna uppdateras ofta - andra inte alls, vilket försvårar för besökaren att hitta relevant information. I kombination med den spridda webbnärvaron medför det att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar är svårtillgänglig. 17 Verksamheten är delvis finansierad av kommunen 8

15 Totalt antal besök på huddinge.se/ung och mötesplatsernas webbar 2012 Webbplats Antal besök under Totalt antal besök under Att döma av de webbplatser som har dokumenterad besökarstatistik från 2012 har mötesplatsernas webbar besökartrafik i varierad grad. De webbplatser som är populärast är de webbplatser där ungdomar själva kan bidra med innehåll t.ex. genom att ladda upp egenproducerad musik. De webbplatser med färre besök uppdateras mindre frekvent 18. Huddinge.se/ung har en väldigt låg besökarandel. Nuläget visar på många webbplatser med spridd och delvis utdaterad information för ungdomar i Huddinge kommun. För att se hur andra kommuner arbetar mot målgruppen så följer tre exempel på hur kommuner jobbar med information för ungdomar. Bild 1. Idag är information om verksamhet och aktiviteter mot ungdomar utspridd på många separata webbplatser. Det gör det svårt att få en överblick av det samlade utbudet. 18 Tabellen visar totalt antal besök på mötesplatsernas webbar och på huddinge.se/ung under

16 Hur når andra kommuner ut med information till ungdomar som målgrupp? Vi har samtalat med representanter för Kultur-och fritidsverksamhet i några andra kommuner i Sverige. Umeå har skapat en ung-webb Cathrin Vestergren, fritidschef i Umeå kommun, började arbeta på Kultur-och fritidsförvaltningen En dialog med ungdomar saknades så Cathrin tog fram som samlade information digitalt för ungdomar. Så småningom kom en ny ordförande i fritidsnämnden och med det nya direktiv för Cathrin och hennes ansvarsområd fritidsgårdar som växte till att omfatta all verksamhet för ungdomar i Umeå kommun uppdelat i fyra verksamhetsområden: 1. Öppen verksamhet 2. Omvårdarbete 3. Lovverksamhet 4. Arrangemang 2008 kom idén om en Ung-webb, där det skulle finnas samlad information för ungdomar i Umeå kommun och där ungdomar skulle kunna chatta med tjänstemän och politiker. Den beräknade investeringen för satsningen uppgick år 2008 till kr för själva produktionen. Drift och administrering skulle skötas med befintliga resurser. Idén om en ung-webb fick inget gehör då organisationen år 2008 inte var mogen. Kort efter anställdes en kommundirektör som beslutade att gå vidare och bygga Webbplatsen byggdes upp utifrån fyra ungdomspolitiska fokusområden: påverka, arbete, bostad och hälsa. Vid tiden för lansering tillsattes en webbredaktör för att bygga upp umea.se/ung. Riktlinjer för webbpublicering och sociala medier fanns redan, men personalen på gårdarna saknade rätt verktyg och kunskap för webbpublicering. Detta resulterade i att gårdarnas webbplatser var ojämna i kvalitén och saknade en tydlig avsändare. Webbredaktören införde en utbildning för all personal som resulterade i en jämnare och bättre kvalitet på webbpubliceringen. Från början hade dåligt gehör internt i kommunen, men idag börjar satsningen så sakteligen bli accepterad. Cathrin anser att den främsta fördelen med satsningen är att det är lätt att hänvisa personer intresserade av verksamhet och aktiviteter för ungdomar rätt. Dessutom har satsningen inneburit en kvalitetssäkring av information från kommunens sida. Cathrin avslutar: Fritid ungas kommunikation 2013 har bland annat fokuserat på ett omtag kring hur vi arbetar och kommunicerar via sociala medier, vi har haft utbildningsdagar med personalen och kommer under 2014 fokusera på mötesplatsernas nya facebooksidor. Vi har påbörjat arbetet för en mer strategisk kommunikation gällande områdesarbete och större arrangemang. Vi forsätter att arbeta proaktivt mot dagsmedia samt att producera nyheter på 10

17 Botkyrka jobbar med målgruppsanpassade flikar Emelie Östergren och Ted Challis jobbar med administration och uppdatering av som samlar information i målgruppsanpassade flikar. Beslutet om att samla information i målgruppsanpassade flikar föregicks inte av någon specifik undersökning i Botkyrka kommun och ungdomar var inte med i processen för att ta fram information. Det var Kultur- och fritidsförvaltningen som ville ha information målgruppsanpassad för ungdomar. Sedan införandet av målgruppsanpassad information är det enligt besökarstatistiken mellan besök i månaden på ingångssidan ung. De upplevda fördelarna med att samla information i målgruppsanpassade flikar är att det blir lättare att hänvisa en person som söker information rätt, men då är det viktigt att informationen under målgruppsingången är uppdaterad och relevant poängterar Emelie. Nackdelen och faran kan vara att det ålderspann man har definierat inte ser sig tillhöra målgruppen. Ser sig sextonåringar som att tillhöra målgruppen ung? nittonåringar? De som inte definierar sig som att tillhöra målgruppen kanske missar informationen. Det bor ungdomar i åldern år i Botkyrka kommun och den bilden man får i samtal med ungdomar är att unga ytterst sällan besöker kommunwebben. På frågan om Emelie och Ted tycker att de når ut med sin verksamhet till målgruppen ungdomar svarar de såhär: Diskussionen från början gick att kommunwebbens primära målgrupp inte är ungdomar. Då finns det bättre kanaler att nå ungdomarna, Facebook till exempel. Sollefteå lägger ner sin ung-webb André Karlsson som är IT-koordinator i Sollefteå kommun påpekar: Oftast finns den information som ungdomar söker från kommunen redan i kommunens ordinarie webb. Därför ifrågasätter jag faktiskt syftet i sin helhet. Jag kan inte se att vi når ut till tillräckligt många för att kunna säga att ungdomsportalen har nått sitt syfte. André delar vidare med sig av sin erfarenhet och menar att han sett ett antal problem med att ha en helt egen webb som riktar sig till ungdomar. Dels är det en kostnad förknippad med en ny webbplats som ska fylla samma krav på tillgänglighet som kommunens webbplats. Dels blir det ytterligare en webb att administrera. I Sollefteå konstaterades det att resurserna inte fanns centralt för att administrera ungdomsportalen utan det fick Ungdomsenheten, de som ansvarar för webben, göra. Där har Sollefteå märkt att tid för administration och förståelse för webb saknas. Ungdomsportalen har därför på många sätt blivit eftersatt. Även när webbplatsen är klar behövs en del dubbelarbete. Oftast medges pengar för att bygga en ny webbplats men inget för att underhålla den. Då blir det 11

18 problem att utveckla nya lösningar för den, något som man kanske har budget för att göra på den kommunala webbplatsen. IT-koordinatorn ifrågasätter om kommunen verkligen behöver en separat webbplats för unga: Det finns tillräckligt många webbplatser som riktar sig till unga, behövs det verkligen en till när de flesta ändå använder Google för att hitta information? Lärdomar av andra kommuners satsningar Exemplen ovan visar olika sätt för en kommun att nå ut med information till en yngre målgrupp. De lärdomar vi kan dra från de olika kommunernas erfarenheter är att: - Informationen måste vara uppdaterad I Sollefteås fall har det saknats resurser för att uppdatera webbplatsen, då det första som dyker upp på webbplatsen idag (januari 2014) är information daterad till Även Umeå och Botkyrka betonar vikten av avsatta resurser för att upprätthålla en relevant information för ungdomar. - Kommunen måste ha kompetens för att nå ungdomar som målgrupp För att hålla en nivå som attraherar målgruppen måste kompetensen finnas om hur ungdomar tar till sig information. Ungdomar uppvuxna med internet ställer höga krav på webbplatsers tillgänglighet. De är inte vana vid att klicka sig ner flera nivåer på en webbplats för att hitta information. Statens medieråd visar att det vanligaste sättet att söka information är att googla sig till den, men för att hitta information via en sökmotor krävs det att: 1. Information finns digitalt. 2. Att den är sökmotoroptimerad så att den dyker upp i sökresultatet på Google. 3. Att den är relevant för personen som googlar sig fram till information. - Ungdomar gör skillnad på upplevd ålder och faktisk ålder Många ungdomar likväl som vuxna identifierar sig med en annan ålder än den fysiska. Att en femtonåring tycker att den beter sig som en tjugoåring och att en femtioåring inte känner sig en dag äldre än trettio är mänskligt och något man får ta med i beräkningen när man riktar information till en målgrupp i ett specifikt åldersspann. Bedömningen är att det inte påverkar utfallet negativt om fler än den primära målgruppen också tar del av satsningen. 12

19 1.2 Nätvandring Motala kommun har i samarbete med Fryshuset tagit fram metodboken Nätvandra! En instruktion till samtal med unga online. Boken beskriver att nätvandring handlar om att unga och vuxna kan mötas i och kring vardagen på internet precis som de gör i den fysiska vardagen. Facebook, Kik, fotbollsträningen, centrum eller skolan skiljer sig inte åt så mycket. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion och de hänger ihop 19. Idag upplever många ungdomar att vuxna inte alltid hänger med kring hur internet fungerar som social mötesplats. Det påverkar intresse och engagemang för att dela med sig av sin digitala vardag både för ungdomar och vuxna. Det kan också göra att unga inte vänder sig till vuxna om de stöter på problem som är relaterade till internet. Många ungdomar beskriver avsaknaden av en vuxen person att dela sin digitala vardag med och det är här ett vuxet stöd från kommunens instanser kommer in i bilden. 20 Ett exempel på en mötesplats som nätvandrar är fritidsgården Kulan på Lidingö. Ungdomarna som kommer till fritidsgården Kulan är mellan 12 och 20 år. De ungdomar fritidsledarna möter på nätet är i ungefär samma ålder. - Många ungdomar vi möter på nätet kommer inte till vår fritidsgård. De kanske inte alls är besökare på fritidsgårdar säger Fredrik Thelander, fritidsledare på Kulan. Ungdomarna är mer öppenhjärtliga på nätet. Runt ett cafébord på fritidsgården är det lätt att vika bort blicken och vara tyst om man mår dåligt. Våra samtal blir mycket djupare online avslutar Fredrik. Hur kan Huddinge kommun jobba med nätvandring? För ungdomar i Huddinge kan nätvandring sänka trösklarna för dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Både fältassistenter och fritidsledare kan nätvandra och samma regler för anmälningsplikt appliceras i den digitala såväl som den fysiska världen. Om en person som går att identifiera far illa har kommunens personal en skyldighet att anmäla säger Helena Mayer verksamhetsansvarig för - en webbplats med tips och råd till ungdomar och vuxna om hur man möts kring det som händer på nätet. För Huddinge kommun skulle nätvandring innebära att resurser måste frigöras för att bli tillgängliga online för ungdomar. För att ta ett första steg och närma sig nätvandring behövs en kartläggning av behov och resurser hos de olika förvaltningar som skulle kunna tänkas ansvara för nätvandring KUF och SÄF. 19 Nätvandra! En instruktion till samtal med unga online, sid Ungar och medier 2012/13, sid

20 Kartläggningen skulle innebära en nulägesanalys, uppskattning av tid-och resursåtgång, t.ex. 2 kvällar i veckan mellan och ansvarsfördelning/ bemanning mellan de olika förvaltningarna. En arbetsinsats som rimligtvis resulterar i en gemensam handlingsplan/idé för hur kommunen aktivt skulle kunna jobba med nätvandring. Det är möjligt att boka föreläsningar och genomföra workshops med andra kommuner som redan aktivt jobbar med nätvandring för en effektiv kunskapsspridning internt i kommunen. 1.3 Aktörers intresse för att nå ungdomar som målgrupp En ny samlad digital mötesplats bör rymma all information som kan inspirera eller locka ungdomar till en meningsfull fritid. Det finns fler aktörer än Kultur- och fritidsförvaltningen som har aktiviteter och verksamhet för ungdomar i Huddinge. Det krävs både resurser och kompetens för att driva en digital mötesplats, inte minst för att granska och moderera all information innan publicering för att säkerställa att den inte bryter mot kommunens riktlinjer för webbpublicering. Nedan följer ett urval av olika aktörers intresse och frågor kring att nå ungdomar som målgrupp: Kommunstyrelseförvaltningen Erik Ferenius, webbstrateg KSF är medvetna om att informationen är spridd för ungdomar. En lösning på detta skulle kunna vara att skapa en egen flik för unga på huddinge.se. Denna lösning skulle dock behöva ett större webbstrategiskt beslut. Oavsett egen flik eller inte behöver KUF ta ett större grepp om innehållet både vad gäller relevansen och uppdateringsfrekvensen på mötesplatsernas webbar och sidorna under huddinge.se/ung. Att samla alla fritidsgårdar i en och samma webblösning är sannolikt ett bra grepp. På köpet får vi en modern teknisk lösning och ett bättre användargränssnitt. Det kommer dock att vara stora utmaningar med ansvar och resurser för att uppdatera och förvalta en sådan lösning. Barn- och utbildningsförvaltningen Lisa Nygren, kommunikatör Det kan vara bra att de kan hitta allt på samma ställe om det är vad ungdomarna vill ha. Vem är ansvarig för att informationen är uppdaterad och korrekt? Vad ska finnas här och vad ska finnas i andra kanaler? Hur mycket merarbete blir det att uppdatera ytterligare en plattform? Hur ska en kommunal plattform kunna konkurrera med befintliga. Dessutom, resursåtgången för att granska det material som läggs där blir omfattande. Man måste ta hänsyn till PUL, t ex. Svårt att veta om någon har skyddad identitet osv. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Erika Svärdh, kommunikationschef Social-och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) har samlat info till barn och unga under rubriken Hjälp till barn och unga på huddinge.se. De sidorna skulle kunna kompletteras med mer information om kommunens olika insatser. SÄF ser också behov av att samla info om studier efter gymnasiet, arbetsmarknadsfrågor och bostäder. Det vore också bra med en beskrivning av demokrati och delaktighet i samhällslivet, samt tips på hur man kan göra sin röst hörd i olika sammanhang. SÄF ser gärna att filmer används i ett led av information till ungdomar. 14

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-17 GN-2014/113.119 1 (3) HANDLÄGGARE Hyensjö, Anna 08-535 360 85 Anna.Hyensjo@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss- Webbriktlinjer för

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Huddinge kommuns webbplatser remissvar

Riktlinjer för Huddinge kommuns webbplatser remissvar KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 1 april 2014 KS-2014/246.119 1 (2) HANDLÄGGARE Malin Parkkali 08 53 531 729 Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden Riktlinjer för

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet?

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Ett filter i huvet är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Hur ser ungas nätvardag ut? Internet är en naturlig del av ungas vardag. Användarna blir yngre och

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI. Av: Annie Gunnarsson

Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI. Av: Annie Gunnarsson Naturskyddsföreningen i Skåne DIGITAL STRATEGI Av: Annie Gunnarsson Senast uppdaterad 16-05-2016 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Mål och syfte 3 2. Resultat 3 2.1 Researchområde 1: Nulägesanalys 4 2.1.1

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010 Kryssarklubbens Webbprojekt Kryssarklubbsdagarna 2010 Insikter till grund för webbarbetet 1. Vi stärker lusten för långfärder till sjöss men inte på webben. 2. Vi har 6000 medlemmar under 25 år men har

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Arbetsplats/Projektdeltagare: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Val av frågeställning/medborgarprocess Blir pojkar gynnade i kommunens arbete för att

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Motion om informella fritidsgårdar

Motion om informella fritidsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna 2016-08-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/90 Fritidsnämnden Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Hur ser ungas nätvardag ut?

Hur ser ungas nätvardag ut? Om ungas nätvardag Hur ser ungas nätvardag ut? Den vanligaste aktiviteten för 13-18-åringar är sociala medier Dagens 3-åringar använder nätet i ungefärligen samma utsträckning som 7 8-åringarna 2010 Över

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra [g] HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/141.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE WessiEm, Mats 08-535 317 37 Mats. Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer