/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 1. /UNG blir en permanent del av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. 2. Den permanenta fortsättningen av /UNG börjar med en webbproduktion i form av en digital mötesplats i september Sammanfattning På uppdrag- och finansierat av Samkraft har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förstudien /UNG hösten 2013 till och med januari Förstudien visar att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge behöver utvecklas och föreslår att det görs genom en digital mötesplats. Rapporten har skickats ut på remiss till berörda instanser och resultatet visar att tillfrågade remissinstanser sammantaget är positiva till förslaget om en digital mötesplats och initiativet att samordna och effektivisera kommunikationen med ungdomar. Ett par synpunkter föranleder dock vidare analys. Remissvaren i sin helhet finns bilagda. Efter avslutad förstudie har Kommunstyrelsens förvaltning antagit nya direktiv för grafiska tillämpningar i webbproduktioner. /UNG tar hänsyn till detta i realiseringen av en digital mötesplats för ungdomar i Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet Kartläggningen i förstudien /UNG visar att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar är spretig och i vissa fall inte tillgänglig digitalt. Statens Medieråd slog i oktober 2013 fast att från 12 år är alla på nätet och alla samhällsklasser använder internet i lika stor utsträckning. Detta, gör det väsentligt att åtgärda bristen på tillgänglighet i kommunikation för ungdomar i Huddinge. Behovet av att synliggöra verksamhet och aktiviteter kan lösas genom att samla information om aktiviteter och verksamhet för målgruppen på en digital mötesplats. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Remissinstansers synpunkter Rapporten har gått på tjänstemannaremiss till kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, polisen i Huddinge kommun, ungdomsmottagningen i Huddinge, KomSamman samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Synpunkter på förstudiens slutsats har hämtats in genom följande frågor: 1. Tycker ni att det finns ett behov av att samla information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun? 2. Hur når ni ut med information till ungdomar idag? Finns det ett behov i er verksamhet att hitta nya sätt att nå ut med information till ungdomar som målgrupp? 3. Ser ni att det finns samverkande och/eller konkurrerande projekt till föreslagen lösning i er verksamhet för ungdomar? 4. Skulle ni vara intresserade av att bli en av parterna bakom en eventuell satsning på föreslagen lösning? 5. Om intresse för medverkan för realisering av föreslagen lösning: har ni möjlighet att avsätta resurser för detta? Nedan en sammanfattning på inkomna svar: 1. Tycker ni att det finns ett behov av att samla information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun? Tillfrågade remissinstanser är sammantaget positiva till förslaget på digital mötesplats och initiativet att samordna och effektivisera kommunikationen med ungdomar. En digital mötesplats ger förutsättningar för att träffa rätt målgrupp och nå ut med information till ungdomar, täcker upp ett informationsbehov och skapar fördelar genom att samla information riktad mot ungdomar på ett och samma ställe. 2. Hur når ni ut med information till ungdomar idag? Finns det ett behov i er verksamhet att hitta nya sätt att nå ut med information till ungdomar som målgrupp? Remissinstanserna har olika sätt att nå ut med information till ungdomar, då de alla har verksamhet av olika karaktär. Remissinstanserna är intresserade av nya sätt att nå ut med information till målgruppen ungdomar i Huddinge kommun. Huddinge.se, Mitti Huddinge, Vårt Huddinge, sociala medier, trycksaker, skolor och personliga möten är vanliga vägar för att nå ut med information.

3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) 3. Ser ni att det finns samverkande och/eller konkurrerande projekt till föreslagen lösning i er verksamhet för ungdomar? Samtliga remissinstanser svarar att de idag inte ser konkurrerande projekt till förslaget om en digital mötesplats, förutsatt att den samverkar med informationen som finns på huddinge.se. En digital mötesplats anses vara en kompletterande plattform för kommunikation mot målgruppen ungdomar. 4. Skulle ni vara intresserade av att bli en av parterna bakom en eventuell satsning på föreslagen lösning? Ingen av remissinstanserna säger idag ja till att bli en ansvarig part bakom en eventuell framtida digital mötesplats, men flera intressenter utrycker vilja att i mer eller mindre grad medverka. 5. Om intresse för medverkan för realisering av föreslagen lösning: har ni möjlighet att avsätta resurser för detta? Samtliga remissinstanser är intresserade av att nå ut med information till ungdomar via en digital mötesplats, men har i dagsläget inga resurser, utöver personal och text- och bildunderlag, att avsätta för att genomföra en satsning och skapa en digital mötesplats. Synpunkter som framkommit via tjänstemannaremiss Nedan listas synpunkter som framkommit som bör analyseras vidare: Synpunkt 1 Inför valet att antingen lägga den föreslagna digitala mötesplatsen på huddinge.se eller som en frånskild, extern webbsida måste ekonomiska, administrativa och juridiska aspekter beaktas. Svar: Dessa aspekter beaktas genomgående i förstudien och kommer beaktas vid en eventuell realisering av en digital mötesplats. Synpunkt 2 Publicering av information på den externa webbsidan anses i dagsläget vara den bästa kanalen för att nå ut med information till ungdomar. Svar: Besökarstatistik för visar knappt 7000 besök under I jämförelse med besök på mötesplatsernas webbplatser under 2012 utgör det en bråkdel av den samlade summan besök. Webbplats Antal besök under

4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Totalt antal besök under Synpunkt 3 Kostnaden för, och resultatet av ett projekt av detta slag som innebär att (digitalt) samla information till ungdomar, måste vägas mot satsningar på andra alternativa insatser riktade till ungdomar. Svar: Oavsett alternativa insatser behöver informationen om verksamhet och aktivitet för existerande ungdomsverksamhet förbättras. Tillgänglig information är en grundläggande förutsättning för att nå fler besökare och/eller brukare. Synpunkt 4 En eventuell, framtida mötesplats och dess utformning, inriktning samt specifika innehåll kan behöva undersökas vidare för att säkerställa att en sådan här satsning får det genomslag som efterfrågas, det vill säga att ungdomarna faktiskt kommer använda sig av tjänsten i tillräcklig utsträckning. Svar: Kartläggningen i förstudien /UNG visar att det finns ett behov av att samla information digitalt utifrån hur informationen för ungdomar i Huddinge kommun ser ut idag. Statens medieråd slår fast att från 12 års ålder är alla online, vilket gör avsaknaden av digitalt tillgänglig information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar i Huddinge kommun till ett problem som bör åtgärdas. Att involvera ungdomar genomgående i processen är en grundläggande förutsättning vid händelse av en realisering av en digital mötesplats. Synpunkt 5 En annan viktig aspekt, som inte tydligt framgår i rapporten, är frågan om tänkt ansvar och ägarskap för den föreslagna mötesplatsen. En mötesplats av detta slag kommer att kräva kontinuerlig administrering, drift, uppdatering etc. och det är då viktigt att klargöra vem/vilka som ska ansvara för detta. Svar: Frågan om ägarskap är viktig. Förstudien har genomförts i Samkrafts förvaltnings övergripande anda. Efter avslutad förstudie har frågan om ägarskap ställts genom tjänstemannaremiss. Då remissinstanserna i flera delar vill vara en aktiv del men inte uttryckt en vilja till att vara en av ägarna av en

5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) målgruppsanpassad digital mötesplats, föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen driver fortsättningen på /UNG. Förvaltningens synpunkter Lösningen som föreslås är en digital mötesplats som samlar aktiviteter och verksamhet för ungdomar i Huddinge kommun, baserat på följande resultat av förstudien /UNG: Idag De nuvarande webbplatserna reflekterar inte det faktiska utbudet av den verksamhet och de aktiviteter som finns för ungdomar och presenterar inte verksamheten på ett inspirerande eller lockande sätt. Imorgon Huddinge kommun har genom kultur- och fritidsförvaltningen en sammanhållen digital närvaro och når ut med verksamhet och aktiviteter till målgruppen ungdomar. Det finns även en stark närvaro i de sociala medier och digitala marknadsföringskanaler man valt att fokusera på. Hur Skapa en sammanhållen digital närvaro för verksamhet och aktiviteter för ungdomar med den digitala mötesplatsen som nav. Här ska webbplatsen belysa vad som finns att göra för ungdomar, involvera målgruppen och ge bättre förutsättningar för ökad delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Varför Huddinge kommun vill framstå som en attraktiv kommun att bo, jobba och verka i. Här deltar ungdomar på samma sätt som vuxna, en del tar del av kommunens utbud i hög grad, andra tar del av verksamhet och aktiviteter i lägre utsträckning. Att kommunen ger unga människor en plats att kanalisera sina intressen och möjlighet att påverka sin fritid är ett smart, effektivt och långsiktigt sätt att arbeta med ungas engagemang. Genom en digital mötesplats kan samverkan användas som en process och ett verktyg i hela kommunens övergripande verksamhet och aktiviteter för ungdomar, vilket ger en mer inkluderande och i förlängningen också en mer demokratisk verksamhet. En digital fritidsgård som visar vad Huddinge kommun erbjuder och som inspirerar och lockar ungdomar i Huddinge att ta del av verksamhet visar även att Huddinge kommun med framåtanda gör allt de kan för att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid.

6 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (6) Kostnadsberäkning införande, genomförande och löpande drift Införande Ansvarig för projektet 50% av heltid 6 månader Webbproduktion 150 timmar á Vidarebearbetning av förslag för digital mötesplats Marknadsföring Webbhotell 2000 Migrering av innehåll 0 Total estimerad kostnad Genomförande & löpande drift per år Kontaktperson/resurs/webbredaktör Marknadsföring Vidareutveckling av webbplats Total estimerad kostnad Nätvandring Förstudien /UNG lyfter även frågan om hur Huddinge kommun ska förhålla sig till nätvandring. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att arbeta vidare med frågan om nätvandring i ett separat projekt tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen, med syfte att gemensamt komma fram till hur Huddinge kommun bör förhålla sig till nätvandring. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Christer Falk Kulturchef Bilagor 1. Förstudien /UNG rapport 2. Svar från samtliga 7 remissinstanser Beslutet delges Samtliga remissinstanser

7 Bilaga 1 /UNG - en förstudie om ökad delaktighet och dialog via digitala medier för ungdomar i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Malin Parkkali Projektledare /UNG Kultur- och fritidsförvaltningen januari 2014

8 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Frågeställningar och syfte 4 Bakgrund och tidigare forskning 5 1 Nuläge Hur ser information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar ut idag? 8 Totalt antal besök på huddinge.se/ung och mötesplatsernas webbar Hur når andra kommuner ut med information till ungdomar som målgrupp? 10 Lärdomar av andra kommuners satsningar Nätvandring Aktörers intresse för att nå ungdomar som målgrupp 14 2 Undersökning Finns det ett intresse för en digital mötesplats? Fokusgrupper 16 3 Analys av nuläge och undersökning Nuläget visar att vi måste utveckla kommunikationen för att nå ungdomsgruppen Resultat av enkät och fokusgrupper 18 4 Möjliga lösningsalternativ Förbättra information och utgå från befintlig struktur Skapa en digital mötesplats 23 5 Förslag på lösning Strategiska mål Den digitala mötesplatsen ska Visuellt exempel på digital mötesplats Nätvandring i Huddinge kommun Avgörande faktorer för en lyckad implementering av föreslagen lösning Kostnadsberäkning införande, genomförande och löpande drift Slutsats 30 6 Avslutande kommentar 32 Referenslista 33 Bilagor 34 Bilaga 1 Fryshusandan dokumentation från Open space 34 Bilaga 2 sammanställning av enkätundersökning 40 Bilaga 3 projektdirektiv ungdomsportal 44 Bilaga 4 projektplan förstudien /UNG 46

9 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har efter beslut i Samkrafts styrgrupp och med medel från Samkraft genomfört en förstudie om ökad delaktighet och dialog via digitala medier för ungdomar i Huddinge kommun. Syftet med förstudien har varit att: analysera hur kommunen når ut med information till ungdomar; se över hur Huddinge kommun kan arbeta med nätvandring; undersöka andra aktörers intresse för att nå ut med information till ungdomar i Huddinge kommun. Med fokus på hur möjligheterna till delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser kan öka via digitala medier utvecklar förstudien några av slutsatserna från konferensen Fryshusandan samt resultatet av studien Ung livsstil. Nulägesanalysen visar att möjligheten att hitta information om verksamhet som är riktad till ungdomar behöver utvecklas. Genomförd enkätundersökning visar att ungdomar använder sig av kommunens formella informationskanaler i väldigt låg utsträckning samt att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna är intresserade av digitalt samlad information. Det finns även ett intresse hos andra aktörer i Huddinge kommun att nå ut med information till ungdomar. Resultatet av förstudien mynnar ut i ett förslag på hur Huddinge kommun bör förbättra information riktad till ungdomar och samtidigt öka chanserna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens olika instanser. En möjlig lösning vore att skapa en digital mötesplats, målgruppsanpassad för ungdomar i Huddinge kommun. Viktig förförståelse vid läsningen av förstudien är viss kunskap om rapporten Ung livsstil i Huddinge. För det slutgiltiga resultatet i denna rapport är vi ansvariga: Christer Falk Malin Parkkali Projektägare Projektledare Organisation Styrgrupp Christer Falk Håkan Cinti-Larsson Anna Härenvik Malin Parkkali Projektgrupp Erik Ferenius Marcel Moritz Anna Ehn Lisa Nygren - Chef, kultur och ungdom, KUF - Ungdomschef, centrala Huddinge, KUF - Kommunikatör, KUF - Projektledare, KUF - Webbstrateg, KSF - Utvecklingsledare, KSF - Kommunikatör, KSF - Kommunikatör, BUF 3

10 Inledning I mars 2011 anordnades konferensen Fryshusandan i Huddinge kommun där ett 80-tal ungdomar i åldern år, tillsammans med förtroendevalda, kommunala tjänstemän och andra vuxna kom fram till vad som är viktigt att arbeta vidare med gällande ungdomars tillvaro 1. En uttalad önskan var behovet för en samlad digital ingång för att öka möjligheterna till delaktighet och dialog mellan ungdomar i Huddinge och kommunens instanser 2. Åren innan /2010 genomförde Kultur-och fritidsförvaltningen (KUF) andra omgången av studien Ung livsstil. Rapporten Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge visar hur barn och ungdomar deltar i det offentligt subventionerade fritidsutbudet. Resultatet av studien visar andel barn och ungdomar som aktivt deltar och andel som inte deltar kontinuerligt, det vill säga är utomstående 3. Ett tydligt fokus för förstudien är ge förslag på en digital lösning på hur Huddinge kommun kan öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Frågeställningar och syfte 1. Hur ser information för ungdomar i Huddinge kommun ut idag? Finns det ett intresse för en digital möteplats Första delen av förstudien granskar dagens information för ungdomar och undersöker intresset för en digital mötesplats bland ungdomar i Huddinge kommun. Delrapporten Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge visar att ungdomar i Huddinge kommun vill ta del av kommunens verksamhet och aktiviteter för ungdomar i större utsträckning än vad de gör idag. Under analysoch implementeringsfasen av arbetet med studien Ung livsstil identifierade KUF behovet av en kartläggning för hur ungdomar vill hitta information om den verksamhet och de aktiviteter kommunen erbjuder. Huddinge kommuns arbete med Fryshusandan dokumenterade en önskan från ungdomar om en digital mötesplats. En sådan mötesplats kan både vara en förlängning av och ett alternativ till den verksamhet som bedrivs på fysiska mötesplatser som till exempel fritidsgårdar eller bibliotek. Det enda som krävs för tillgång till den digitala mötesplatsen och att därmed också kunna ta del av den fysiska mötesplatsens utbud är en internetuppkoppling, en webbläsare och att mötesplatsen är tillgänglig i olika användargränssnitt mobiler, läsplattor och datorer. 2. Hur kan Huddinge kommun arbeta aktivt med nätvandring? Förstudiens andra del handlar om hur Huddinge kommun kan arbeta med nätvandring. Vilket förenklat kan beskrivas som en digital motsvarighet till nattvandring och fältarbete. 1 Fryshusandan en treårig turné i hela Sverige: Sveriges_storsta_dialog_med_unga.pdf 2 Bilaga 1: Huddinges arbete med Fryshusandan, sid Kultur- och fritidsförvaltningens sammanfattning av rapporten på: 4

11 Förstudien ger förslag på hur Huddinge kommun kan nätvandra och vad det skulle innebära. Dels för ungdomar som är i behov av stöd från en vuxen, men också vad det skulle medföra för kommunens del i form av arbetsinsatser och resurser. 3. Hur ser intresset ut för att nå ungdomar som målgrupp hos andra aktörer i Huddinge kommun? Den tredje och sista delen av förstudien undersöker olika aktörers intresse av att nå ut med information eller verksamhet till ungdomar i Huddinge kommun. Fokus ligger medvetet på ungdomars perspektiv och behov. Om det finns ett behov för en digital mötesplats är ambitionen att samla information för ungdomar på en och samma webbplats. Information som lockar och inspirerar ungdomar att ta del av verksamhet och aktiviteter, samt öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Bakgrund och tidigare forskning I KFUMs kommunrankning för 2013 blev Huddinge kommun utsedd till Sveriges sämsta kommun för ungdomar att bo i 4. Även om det går att finna logiska förklaringar bakom Huddinges bottenplacering och att den ekonomiska aspekten nyckeltal inte står i relation till ungdomsverksamhetens kvalitet, visar rankningen på att det finns saker som Huddinge kommun behöver jobba på för att förbättra för ungdomar i kommunen. KUF arbetar aktivt för ungdomars ökade delaktighet och här gav bland annat arbetet med Fryshusandan och resultatet av Ung livsstil idén om att möta behovet för en digital mötesplats. För att möta ett behov måste man definiera det och undersöka vad som efterfrågas. Därför fick KUF inom ramen för Samkraft 5 i uppdrag att genomföra förstudien hösten Med avstamp i Fryshusets nationella kartläggning Fryshusandan, en treårig turné i hela Sverige där Huddinge kommun deltog och genom bland annat Open spacediskussioner kom fram till vad som är viktigt att arbeta vidare med för ungdomar boende i kommunen. Fryshusets rapport dokumenterar ett behov av en digital mötesplats för ungdomar 7. Som en del i att ständigt bli bättre på att möta ungdomars behov har KUF genomfört enkäten Ung livsstil vid två olika tillfällen. I rapporten Utomstående i Kultur-och fritidsutbudet i Huddinge - en studie av barn och ungdom i åldersgruppen år från 2012, visar resultatet av studien att 46% av eleverna på gymnasiet och 36% av eleverna på högstadiet i Huddinge kommun varken är med i någon förening eller kulturskolan. De har heller inte besökt vare sig bibliotek, mötesplats för unga eller någon av kommunens idrottsanläggningar under den senaste veckan 8. 4 KFUMs ungdomskommunrankning: Ungdomskommunranking-2013.pdf 5 Samkraft arbetar förvaltningsövergripande med tidiga insatser för barn och unga - 6 Bilaga 3: Projektdirektiv ungdomsportal, sid 2. 7 Bilaga 1: Huddinges arbete med Fryshusandan, sid.2. 8 Utomstående i Kultur-och fritidsutbudet i Huddinge, sid 14. 5

12 Trots lågt deltagande i aktiviteter visar rapporten att ungdomar vill ta del av kommunens verksamhet och aktiviteter i större utsträckning än vad de gör idag 9. Rapporten ger inga förslag till åtgärder och visar inte hur KUF kan jobba för att höja vare sig deltagandet eller delaktigheten bland ungdomar. Det senare gör däremot Huddinge kommuns Handbok i delaktighet, från ord till handling. Här finns etablerade metoder för ökad delaktighet och handboken slår fast att den främsta faktorn för att öka delaktighet är kommunikation 10. Kommunikation som framgångsfaktor för ökad delaktighet och det av ungdomar uttalade faktiska behovet av en digital mötesplats resulterade i projektuppdraget samt de tre olika frågeställningarna för förstudien /UNG 11. Idén om att en digital mötesplats skulle öka möjligheterna för delaktighet och dialog mellan ungdomar och kommunens instanser lutar sig mot mot rapporten Ungar och medier 2012/13 fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, från oktober Här konstaterar Statens medieråd att från 12 års ålder är alla online. Internet är en naturlig del i ungas vardag, där man träffar vänner och delar med sig av sina upplevelser. Oftast umgås man med samma människor online som de umgås med i sitt övriga sociala liv. Alla från 12 år är på nätet och alla samhällsklasser använder internet i lika stor utsträckning 12. Att utgå från ungdomars perspektiv och att prata om ungdomar som målgrupp Målgruppen utgörs av ungdomar från 13 år och uppåt. Att utgå från brukarens perspektiv och behov innebär att vi hela tiden måste tänka i ett utifrån -och inperspektiv. Innebörden av förvaltningar, myndighetsutövande, förståelsen för beslutsvägar och betydelsen av olika ansvarsområden är inte viktigt för den som tar del av verksamheten. Kommunen representerar ett ord med bred betydelse. Kommun geografiskt avgränsad administrativ enhet - SAOL 13 Att prata om ungdomar som en homogen grupp bedömer vi inte, lika lite som att klumpa ihop alla vuxna på samma sätt, som fruktbart. Med ett målgruppsanpassat fokus är det heller inte primärt ålder som avgör hur målgruppen definieras. Trots det finns det ett antal kännetecken som oftast skiljer ungdomar och vuxna åt som grupp: Ungdomar går i skolan De har mer fritid än heltidsarbetande vuxna De har begränsad ekonomi De har alla växt upp med internet som en naturlig del av deras vardag 14 9 Ung livsstil i Huddinge, sid Handbok i delaktighet - från ord till handling, sid 15. ow.pdf 11 Bilaga 4, projektplan förstudien /UNG, sid Statens medieråds rapport Ungar och medier 2013, sid Svenska akademins ordlista 2013, sid Ni kan bättre, sid

13 Det finns såklart många fler skillnader mellan ungdomar och vuxna, men när det kommer till att ta del av kommunens utbud är vuxna och ungdomar ganska lika. Vissa tar aktivt del av kommunens utbud, andra inte alls 15. Ett område där det finns utmärkande skillnader mellan ungdomar och vuxna som grupp är internet. Jämfört med vuxna tillbringar allt fler barn och unga mer tid med olika onlineaktiviteter och framför allt användarna blir allt yngre. År 2010 använde bara 12 % av femtonåringarna mobilen för att koppla upp sig mot internet, år 2013 gör 94 % det. Dagens åttaåringar mobilsurfar i samma utsträckning som femtonåringarna gjorde år Jämfört med vuxna är ungdomar generellt snabbare på att haka på ny teknikutveckling och även mer flexibla och orädda i sitt digitala beteende. För förstudiens förslag på åtgärd innebär detta att det blir viktigt att se till vad som är hållbart i ett längre digitalt perspektiv och t.ex. inte föreslå en lösning som enbart utgår från det som just nu utgör det mest populära digitala mediet. 15 Ni kan bättre, sid Ungar och medier 2012/13, sid 4. 7

14 1 Nuläge 1.1 Hur ser information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar ut idag? Kommunens officiella kommunikations- och informationskanal för verksamhet och aktivitet till ungdomar är Men bara inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde finns över tio separata webbar för verksamhet och aktiviteter riktade mot ungdomar. Länkarna nedan visar ett urval av separata webbplatser där verksamhet och aktiviteter publiceras för ungdomar i Huddinge kommun: Ett urval av kommunens webbplatser med information för ungdomar Huddinge.se Fullersta gård ny webbplats under produktion Kulturskolan Bibliotek Huddingehallen Capital bike park 17 Mötesplatsernas webbplatser Skogås/Trångsund Skogås/Trångsund Flemingsberg Vårby ungdom Centrala Huddinge Segeltorp Ett urval av kommunens webbplatser med information för ungdomar representerar verksamhet där målgruppen unga är en bland flera. Dessa webbplatser har avsatta resurser för att utveckla webbplatserna i linje med besökarnas behov. För den verksamhet som primärt riktar sig till målgruppen unga har det hittills inte varit möjligt att prioritera att ta fram professionellt producerade webbplatser. I dagsläget är mötesplatsernas webbar av varierande kvalitet. Webbplatserna är byggda innan tiden för modern webbutveckling och med tiden har den daterade tekniken resulterat i att kompetens för att administrera webbplatserna saknas på flera ställen. Det finns inte avsatta resurser i form av tid för att administrera webbplatserna och heller ingen strategi bakom webbplatsernas innehåll för kontinuerlig uppdatering så att innehållet känns aktuellt. Några av webbplatserna uppdateras ofta - andra inte alls, vilket försvårar för besökaren att hitta relevant information. I kombination med den spridda webbnärvaron medför det att information om verksamhet och aktiviteter för ungdomar är svårtillgänglig. 17 Verksamheten är delvis finansierad av kommunen 8

15 Totalt antal besök på huddinge.se/ung och mötesplatsernas webbar 2012 Webbplats Antal besök under Totalt antal besök under Att döma av de webbplatser som har dokumenterad besökarstatistik från 2012 har mötesplatsernas webbar besökartrafik i varierad grad. De webbplatser som är populärast är de webbplatser där ungdomar själva kan bidra med innehåll t.ex. genom att ladda upp egenproducerad musik. De webbplatser med färre besök uppdateras mindre frekvent 18. Huddinge.se/ung har en väldigt låg besökarandel. Nuläget visar på många webbplatser med spridd och delvis utdaterad information för ungdomar i Huddinge kommun. För att se hur andra kommuner arbetar mot målgruppen så följer tre exempel på hur kommuner jobbar med information för ungdomar. Bild 1. Idag är information om verksamhet och aktiviteter mot ungdomar utspridd på många separata webbplatser. Det gör det svårt att få en överblick av det samlade utbudet. 18 Tabellen visar totalt antal besök på mötesplatsernas webbar och på huddinge.se/ung under

16 Hur når andra kommuner ut med information till ungdomar som målgrupp? Vi har samtalat med representanter för Kultur-och fritidsverksamhet i några andra kommuner i Sverige. Umeå har skapat en ung-webb Cathrin Vestergren, fritidschef i Umeå kommun, började arbeta på Kultur-och fritidsförvaltningen En dialog med ungdomar saknades så Cathrin tog fram som samlade information digitalt för ungdomar. Så småningom kom en ny ordförande i fritidsnämnden och med det nya direktiv för Cathrin och hennes ansvarsområd fritidsgårdar som växte till att omfatta all verksamhet för ungdomar i Umeå kommun uppdelat i fyra verksamhetsområden: 1. Öppen verksamhet 2. Omvårdarbete 3. Lovverksamhet 4. Arrangemang 2008 kom idén om en Ung-webb, där det skulle finnas samlad information för ungdomar i Umeå kommun och där ungdomar skulle kunna chatta med tjänstemän och politiker. Den beräknade investeringen för satsningen uppgick år 2008 till kr för själva produktionen. Drift och administrering skulle skötas med befintliga resurser. Idén om en ung-webb fick inget gehör då organisationen år 2008 inte var mogen. Kort efter anställdes en kommundirektör som beslutade att gå vidare och bygga Webbplatsen byggdes upp utifrån fyra ungdomspolitiska fokusområden: påverka, arbete, bostad och hälsa. Vid tiden för lansering tillsattes en webbredaktör för att bygga upp umea.se/ung. Riktlinjer för webbpublicering och sociala medier fanns redan, men personalen på gårdarna saknade rätt verktyg och kunskap för webbpublicering. Detta resulterade i att gårdarnas webbplatser var ojämna i kvalitén och saknade en tydlig avsändare. Webbredaktören införde en utbildning för all personal som resulterade i en jämnare och bättre kvalitet på webbpubliceringen. Från början hade dåligt gehör internt i kommunen, men idag börjar satsningen så sakteligen bli accepterad. Cathrin anser att den främsta fördelen med satsningen är att det är lätt att hänvisa personer intresserade av verksamhet och aktiviteter för ungdomar rätt. Dessutom har satsningen inneburit en kvalitetssäkring av information från kommunens sida. Cathrin avslutar: Fritid ungas kommunikation 2013 har bland annat fokuserat på ett omtag kring hur vi arbetar och kommunicerar via sociala medier, vi har haft utbildningsdagar med personalen och kommer under 2014 fokusera på mötesplatsernas nya facebooksidor. Vi har påbörjat arbetet för en mer strategisk kommunikation gällande områdesarbete och större arrangemang. Vi forsätter att arbeta proaktivt mot dagsmedia samt att producera nyheter på 10

17 Botkyrka jobbar med målgruppsanpassade flikar Emelie Östergren och Ted Challis jobbar med administration och uppdatering av som samlar information i målgruppsanpassade flikar. Beslutet om att samla information i målgruppsanpassade flikar föregicks inte av någon specifik undersökning i Botkyrka kommun och ungdomar var inte med i processen för att ta fram information. Det var Kultur- och fritidsförvaltningen som ville ha information målgruppsanpassad för ungdomar. Sedan införandet av målgruppsanpassad information är det enligt besökarstatistiken mellan besök i månaden på ingångssidan ung. De upplevda fördelarna med att samla information i målgruppsanpassade flikar är att det blir lättare att hänvisa en person som söker information rätt, men då är det viktigt att informationen under målgruppsingången är uppdaterad och relevant poängterar Emelie. Nackdelen och faran kan vara att det ålderspann man har definierat inte ser sig tillhöra målgruppen. Ser sig sextonåringar som att tillhöra målgruppen ung? nittonåringar? De som inte definierar sig som att tillhöra målgruppen kanske missar informationen. Det bor ungdomar i åldern år i Botkyrka kommun och den bilden man får i samtal med ungdomar är att unga ytterst sällan besöker kommunwebben. På frågan om Emelie och Ted tycker att de når ut med sin verksamhet till målgruppen ungdomar svarar de såhär: Diskussionen från början gick att kommunwebbens primära målgrupp inte är ungdomar. Då finns det bättre kanaler att nå ungdomarna, Facebook till exempel. Sollefteå lägger ner sin ung-webb André Karlsson som är IT-koordinator i Sollefteå kommun påpekar: Oftast finns den information som ungdomar söker från kommunen redan i kommunens ordinarie webb. Därför ifrågasätter jag faktiskt syftet i sin helhet. Jag kan inte se att vi når ut till tillräckligt många för att kunna säga att ungdomsportalen har nått sitt syfte. André delar vidare med sig av sin erfarenhet och menar att han sett ett antal problem med att ha en helt egen webb som riktar sig till ungdomar. Dels är det en kostnad förknippad med en ny webbplats som ska fylla samma krav på tillgänglighet som kommunens webbplats. Dels blir det ytterligare en webb att administrera. I Sollefteå konstaterades det att resurserna inte fanns centralt för att administrera ungdomsportalen utan det fick Ungdomsenheten, de som ansvarar för webben, göra. Där har Sollefteå märkt att tid för administration och förståelse för webb saknas. Ungdomsportalen har därför på många sätt blivit eftersatt. Även när webbplatsen är klar behövs en del dubbelarbete. Oftast medges pengar för att bygga en ny webbplats men inget för att underhålla den. Då blir det 11

18 problem att utveckla nya lösningar för den, något som man kanske har budget för att göra på den kommunala webbplatsen. IT-koordinatorn ifrågasätter om kommunen verkligen behöver en separat webbplats för unga: Det finns tillräckligt många webbplatser som riktar sig till unga, behövs det verkligen en till när de flesta ändå använder Google för att hitta information? Lärdomar av andra kommuners satsningar Exemplen ovan visar olika sätt för en kommun att nå ut med information till en yngre målgrupp. De lärdomar vi kan dra från de olika kommunernas erfarenheter är att: - Informationen måste vara uppdaterad I Sollefteås fall har det saknats resurser för att uppdatera webbplatsen, då det första som dyker upp på webbplatsen idag (januari 2014) är information daterad till Även Umeå och Botkyrka betonar vikten av avsatta resurser för att upprätthålla en relevant information för ungdomar. - Kommunen måste ha kompetens för att nå ungdomar som målgrupp För att hålla en nivå som attraherar målgruppen måste kompetensen finnas om hur ungdomar tar till sig information. Ungdomar uppvuxna med internet ställer höga krav på webbplatsers tillgänglighet. De är inte vana vid att klicka sig ner flera nivåer på en webbplats för att hitta information. Statens medieråd visar att det vanligaste sättet att söka information är att googla sig till den, men för att hitta information via en sökmotor krävs det att: 1. Information finns digitalt. 2. Att den är sökmotoroptimerad så att den dyker upp i sökresultatet på Google. 3. Att den är relevant för personen som googlar sig fram till information. - Ungdomar gör skillnad på upplevd ålder och faktisk ålder Många ungdomar likväl som vuxna identifierar sig med en annan ålder än den fysiska. Att en femtonåring tycker att den beter sig som en tjugoåring och att en femtioåring inte känner sig en dag äldre än trettio är mänskligt och något man får ta med i beräkningen när man riktar information till en målgrupp i ett specifikt åldersspann. Bedömningen är att det inte påverkar utfallet negativt om fler än den primära målgruppen också tar del av satsningen. 12

19 1.2 Nätvandring Motala kommun har i samarbete med Fryshuset tagit fram metodboken Nätvandra! En instruktion till samtal med unga online. Boken beskriver att nätvandring handlar om att unga och vuxna kan mötas i och kring vardagen på internet precis som de gör i den fysiska vardagen. Facebook, Kik, fotbollsträningen, centrum eller skolan skiljer sig inte åt så mycket. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion och de hänger ihop 19. Idag upplever många ungdomar att vuxna inte alltid hänger med kring hur internet fungerar som social mötesplats. Det påverkar intresse och engagemang för att dela med sig av sin digitala vardag både för ungdomar och vuxna. Det kan också göra att unga inte vänder sig till vuxna om de stöter på problem som är relaterade till internet. Många ungdomar beskriver avsaknaden av en vuxen person att dela sin digitala vardag med och det är här ett vuxet stöd från kommunens instanser kommer in i bilden. 20 Ett exempel på en mötesplats som nätvandrar är fritidsgården Kulan på Lidingö. Ungdomarna som kommer till fritidsgården Kulan är mellan 12 och 20 år. De ungdomar fritidsledarna möter på nätet är i ungefär samma ålder. - Många ungdomar vi möter på nätet kommer inte till vår fritidsgård. De kanske inte alls är besökare på fritidsgårdar säger Fredrik Thelander, fritidsledare på Kulan. Ungdomarna är mer öppenhjärtliga på nätet. Runt ett cafébord på fritidsgården är det lätt att vika bort blicken och vara tyst om man mår dåligt. Våra samtal blir mycket djupare online avslutar Fredrik. Hur kan Huddinge kommun jobba med nätvandring? För ungdomar i Huddinge kan nätvandring sänka trösklarna för dialog mellan ungdomar och kommunens instanser. Både fältassistenter och fritidsledare kan nätvandra och samma regler för anmälningsplikt appliceras i den digitala såväl som den fysiska världen. Om en person som går att identifiera far illa har kommunens personal en skyldighet att anmäla säger Helena Mayer verksamhetsansvarig för - en webbplats med tips och råd till ungdomar och vuxna om hur man möts kring det som händer på nätet. För Huddinge kommun skulle nätvandring innebära att resurser måste frigöras för att bli tillgängliga online för ungdomar. För att ta ett första steg och närma sig nätvandring behövs en kartläggning av behov och resurser hos de olika förvaltningar som skulle kunna tänkas ansvara för nätvandring KUF och SÄF. 19 Nätvandra! En instruktion till samtal med unga online, sid Ungar och medier 2012/13, sid

20 Kartläggningen skulle innebära en nulägesanalys, uppskattning av tid-och resursåtgång, t.ex. 2 kvällar i veckan mellan och ansvarsfördelning/ bemanning mellan de olika förvaltningarna. En arbetsinsats som rimligtvis resulterar i en gemensam handlingsplan/idé för hur kommunen aktivt skulle kunna jobba med nätvandring. Det är möjligt att boka föreläsningar och genomföra workshops med andra kommuner som redan aktivt jobbar med nätvandring för en effektiv kunskapsspridning internt i kommunen. 1.3 Aktörers intresse för att nå ungdomar som målgrupp En ny samlad digital mötesplats bör rymma all information som kan inspirera eller locka ungdomar till en meningsfull fritid. Det finns fler aktörer än Kultur- och fritidsförvaltningen som har aktiviteter och verksamhet för ungdomar i Huddinge. Det krävs både resurser och kompetens för att driva en digital mötesplats, inte minst för att granska och moderera all information innan publicering för att säkerställa att den inte bryter mot kommunens riktlinjer för webbpublicering. Nedan följer ett urval av olika aktörers intresse och frågor kring att nå ungdomar som målgrupp: Kommunstyrelseförvaltningen Erik Ferenius, webbstrateg KSF är medvetna om att informationen är spridd för ungdomar. En lösning på detta skulle kunna vara att skapa en egen flik för unga på huddinge.se. Denna lösning skulle dock behöva ett större webbstrategiskt beslut. Oavsett egen flik eller inte behöver KUF ta ett större grepp om innehållet både vad gäller relevansen och uppdateringsfrekvensen på mötesplatsernas webbar och sidorna under huddinge.se/ung. Att samla alla fritidsgårdar i en och samma webblösning är sannolikt ett bra grepp. På köpet får vi en modern teknisk lösning och ett bättre användargränssnitt. Det kommer dock att vara stora utmaningar med ansvar och resurser för att uppdatera och förvalta en sådan lösning. Barn- och utbildningsförvaltningen Lisa Nygren, kommunikatör Det kan vara bra att de kan hitta allt på samma ställe om det är vad ungdomarna vill ha. Vem är ansvarig för att informationen är uppdaterad och korrekt? Vad ska finnas här och vad ska finnas i andra kanaler? Hur mycket merarbete blir det att uppdatera ytterligare en plattform? Hur ska en kommunal plattform kunna konkurrera med befintliga. Dessutom, resursåtgången för att granska det material som läggs där blir omfattande. Man måste ta hänsyn till PUL, t ex. Svårt att veta om någon har skyddad identitet osv. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Erika Svärdh, kommunikationschef Social-och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) har samlat info till barn och unga under rubriken Hjälp till barn och unga på huddinge.se. De sidorna skulle kunna kompletteras med mer information om kommunens olika insatser. SÄF ser också behov av att samla info om studier efter gymnasiet, arbetsmarknadsfrågor och bostäder. Det vore också bra med en beskrivning av demokrati och delaktighet i samhällslivet, samt tips på hur man kan göra sin röst hörd i olika sammanhang. SÄF ser gärna att filmer används i ett led av information till ungdomar. 14

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer