Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa"

Transkript

1 Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa Av Pawel Merdi, Daniel Wardzynski Sammanfattning Denna rapport ska ses som en liten överblick för outsourcing i de Östeuropeiska länderna, närmare bestämt avser den de tre Baltiska staterna samt Polen. Det är framförallt dessa länder som Sverige i dagsläget har outsourcing avtal med, och de kan vara särskilt intressanta med tanke på deras nyblivna medlemskap i EU. Inledningsvis börjar vi med en liten introduktion av outsourcing samt berättar om de faktorer som är viktiga för en framgångsrik outsourcing. Vi avrundar med en mindre fallstudie av det polska företaget Ericpol som har lång erfarenhet av utkontrakterings uppdrag.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Definition av ordet Outsourcing...5 Vad är outsourcing?...5 Vad kan outsourcas?...7 Faktorer som talar för Outsourcing...8 Minskad kostnad... 8 Lönenivån... 8 Flexibilitet... 8 Minskad risk...9 Kortare Time to Market...9 Nya marknader... 9 Närhet...10 Fallstudie ERICPOL Om företaget ERICPOL...11 Erfarenheter från Outsourcing...12 Kulturella skillnader...12 Rekrytering av ny personal i ERICPOL...13 Faktorer som bidrog till Framgång inom Outsourcing...13 Outsourcing i EU:s nya medlemsstater Slutsats Referenser... 17

3 Introduktion Vi lever idag i en globaliseringsvärld där mycket av det vi använder har samhörighet med många platser och länder. Där vi t.ex. har en skiftnyckel som har uppfunnits i Sverige, producerats i Kina, utvecklats i Sydkorea, och slutligen sålts i Polen till slutkunden. Aldrig tidigare har världen krympt till dagens dimensioner då det handlar om gemensamt informationsutbyte, utbildning och forskning, samt produktion och utveckling. Företagen letar sig ständigt till nya länder och platser för att förädla sin produktion, eller helt enkelt för att komma undan med en lägre utgiftsmarginal. Vi kommer att återkommer till faktorerna som talar för och emot detta. Samtidigt som företagen söker sig till nya ställen med bättre förutsättningar för deras verksamhet, så förbättrar de ofta strukturen och livskvalitén för den omgivning där man beslutar att förädla verksamheten. Företagen börjar se ut över gränserna då verksamheten stagnerar eller rent sagt försämras. De senaste åren har vi stött på en trend där ungdomar i industriländer har tappat intresset för teknik, ungdomar i västvärlden vänder i dag ryggen åt teknik och vetenskap. De ser naturvetenskapen som auktoritär, svår och tråkig. Däremot ser ungdomarna i många utvecklingsländer fortfarande ingenjörer och forskare som positiva förebilder och hjältar, enligt Svein Sjøberg, fysiker och professor i naturvetenskapens didaktik vid universitetet i Oslo [1]. Detta samt andra faktorer vi kommer att beskriva skapar en ny trend och en utveckling som främjar globaliseringen och rättvisan globalt sätt. Östeuropa får en allt större vikt då det handlar om globaliseringens effekter på svensk industri. Integrationen emellan Öst- och Västeuropa utvecklas kontinuerligt i rasande fart och det finns stora vinster i en ökad integration mellan öst och väst. Genom detta samarbete får vi en positiv ekonomisk utveckling i vårt närområde som ger ökad stabilitet, vilket medför ökande chanser till ökat välstånd i vårt land. Det är inte bara positiva effekter av denna slags globalisering då man talar om vårt land, men ser man det hela ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv talar vi om större rättvisa och därmed breddar vi de demokratiska gränserna. Men denna utveckling är ett hot mot den svenska sysselsättning (lokala globalt sätt), då de svenska företagen lokaliserar produktionen utomlands. Detta hotar de svenska arbetstillfällen om svenska företag flyttar sin verksamhet ut över gränserna till underleverantörer i Östeuropa. Facken talar om hoten mot jobben, d.v.s. att låglönejobb i öst kommer att konkurrera ut den svenskbaserade industrin.

4 Den Östeuropeiska regionen har en stor tillväxtpotential med möjlighet att bli en mycket viktig marknad för svensk export. I samband med detta så växer de inhemska företagen i dessa länder i rasande fart och är på väg att bli betydande konkurrenter till Västeuropa. Men det är ändå trots allt stora västerländska företag som driver denna utveckling och bygger upp ett alltmer konkurrenskraftigt näringsliv. Dessa företag innehar ett stort kapital som i form av investeringar är mycket viktigt för den fortsatta utvecklingen i Östeuropa. Under 1990-talet var detta investeringsflöde lågt men ökade därefter kraftigt. Än idag är de svenska direktinvesteringarna låga jämfört med andra länder, men de flesta företagen har redan sina kontor på plats inför framtida investeringar. De länder som dominerar utvecklingen i den nya regionen är Polen, Tjeckien samt Ungern. Där etablerar sig företagen först. Ryssland har också blivit intressant för de svenska företagen om än på lite lägre sikt. Investeringarna fungerar delvis som komplettering till produktionen i Sverige, och delvis investeringar som kan ersätta produktionen i Sverige. Vissa företag har enbart försäljningsbolag eller representationskontor, medan andra företag har stora etablerade produktionsanläggningar med flera tusen anställda. Ett av de första företagen som tidigast formulerade en strategi för satsningar i Östeuropa var ABB. Ett annat viktigt exempel är bilindustrin som har satsat på Polen. De massiva etableringarna är på grund av de låga produktionskostnaderna, samtidigt som marknaden i Polen är stor. Företagen har etablerat sin produktion i landet för att undgå de hittills höga importtullarna, och den snabba utvecklingen inom Polens bilindustri ger en bakgrund till de företags strategier som används i Östeuropa. Idag kan man inte direkt påstå att produktionen och sysselsättningen i Sverige påverkats i så stor utsträckning av storföretagens etableringar i Östeuropa. Istället talar man om att den har ökat exporten från Sveriges anläggningar till Östeuropa. Samtidigt har även expansionen delvis blockerats av den marknadstillväxt som finns där. Däremot kommer sådan utveckling att få långsiktiga effekter på koncernernas utveckling. Då företagen i Östeuropa inte enbart står till grund för produktionen utan även börjat exportera till väst, blir risken större att svensk produktion och sysselsättning slås ut. Den snabba utvecklingen i Östeuropa leder även till att Sverige med övriga Västeuropa ökar strukturomvandlingen. Globaliseringen har med andra ord alltså bidragit till att vi fått en helt ny ekonomisk världskarta där industriföretagen i västvärlden fått möta ny sorts konkurrens.

5 Ett nytt tryck ifrån omvärlden har tagit sitt uttryck i överkapacitet, vilket leder till ökad konkurrens från helt nya aktörer och en mycket hög teknisk förnyelsetakt. Detta konkurrenstryck har medfört att man har blivit tvungen att med alla medel höja effektiviteten i produktionen genom rationaliseringar, anammande av nya produktionskoncept och specialisering. Därför har detta lett i sin tur till att man koncentrerar sig på det man definierar som kärnverksamhet. Genom outsourcing har man hittat ett medel för att åstadkomma allt detta. Detta begrepp återkommer allt oftare. Definition av ordet Outsourcing Det är mycket vanligt att man i dagens språk blandar in en hel del engelska ord. Outsourcing är en sådan term som används flitigt, men den heter även utkontraktering på svenska. Den definition som används är: Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi. När en organisation, myndighet eller företag förflyttar någon verksamhet, som tidigare utförts inom sitt egna nät, till en extern organisation så talar man om outsourcing, utkontraktering. Denna verksamhet är vanligtvis inte tidsbegränsad utan kan utgå över ett stort tidsperspektiv och har ofta även stora gränsytor till den verksamhet som fortfarande bedrivs intern. Vad är outsourcing? Vi har redan inledningsvis nämnt outsourcing med en mer inledande känsla och med andra ordval, samt dess definition. För att man verkligen ska tala om outsourcning enligt definitionen ovan måste företaget tidigare bedrivit verksamheten i egen regi, och dels ha ett fortsatt behov av varan eller tjänsten. Alltså är det inte detsamma som utförsäljning av verksamheter där man köper tillbaka produkten senare igen. Man kan inte heller använda begreppet outsourcing då man talar om ett företag som använder underleverantörer för att köpa in varor som man inte tidigare tillverkat i egen regi.

6 Inom den offentliga debatten har många missuppfattat vad som verkligen är outsourcing. I många fall säljer eller överlåter företaget verksamheten till en annan leverantör som har just den verksamheten som sin kärnaffär. Då kan vi inte tala om outsourning. Man bör skilja på outsourning och utförsäljning av icke kärnverksamhet, där man inte köper tillbaka produkterna eller tjänsterna återigen. Det är heller inget tal om outsourcing då företag använder underleverantörer för att köpa in nya varor och tjänster som aldrig tidigare gjorts i egen regi. Även när man talar om utlokalisering av sin egen produktion till lågkostnadsländer är inte heller samma sak som outsourcing. Ur en facklig synvinkel så är det stor skillnad på outsourcing som innebär nedläggning och utlokalisering av lokal produktion och outsourcing där de anställda i princip bara byter arbetsgivare. Motsatsen till outsourcing är insourcing. När man talar om insourcing talar man om verksamheter som tidigare köpts utifrån och som man tar över. Detta sker inom olika verksamhetsgrupper som återförsäljare, grossister men detta kan även gälla logistiken. För att ett sådant beslut skall ske, måste man fälla ett avgörande för huruvida verksamheten bedöms som strategiskt viktig att behålla eller införliva. Disskusionerna bakom dessa strategier och omstruktureringar av verksamheten har fått många konkurrensutsatta industriföretag att lägga ut sin tillverkning på underleverantörer. Men det är inget nytt. Det är orationellt eller inte ens möjligt att förlägga allt i egen regi. Men det som skapar debatt är att så många företag idag gemensamt talar om kärnverksamhet, samtidigt som termen tenderar att krympa. Inom snabbt växande branscher som dataindustrin märker man en tydlig tendens mot s.k. virtuella företag. Det är nätverk av högt specialiserade företag som ingår i mer eller mindre tillfälliga allianser. På så sätt kan de få ta del av andras kunskaper och samtidigt agera som ett storföretag, utan att förlora det lilla företagets flexibilitet. Det är viktigt att påpeka att man inte enbart koncentrerar sig på de strategiskt viktiga kärnverksamheterna i samband med outsourcing. Samtidigt som produkten blir allt mer standardiserad ifråga om komponenter och grundläggande egenskaper så förskjuts den strategiska tyngdpunkten allt längre fram i den s.k. värdekedjan. Det upplevda värdet av en produkt anses idag skapas närmare kunden, eftersom konkurrensen ställer större krav på att man kan urskilja sitt varumärke. Många företag väljer att så långt som möjligt behålla utveckling, försäljning och markandsföringsfunktionerna inom företaget. Allt det andra som inte direkt handlar om varumärket kan standardiseras och läggas ut på kontrakt.

7 Vad kan outsourcas? Många industriföretag har på ett tidigt plan outsourcat orelaterade tjänster, som telefonväxel, städning, säkerhet, företagshälsovård, personalmatsalar samt tillverkning av enklare komponenter. Senare har man i många företag även outsourcat mer produktionsrelaterade stabs- och servicefunktioner som maskinunderhåll, fakturering, dataavdelningar samt delar av själva produktionen. Och idag har man t.o.m. börjat outsourca delar av kärnverksamheten vilken tidigare aldrig ansågs nödvändigt. En annan sak som talar för samma utveckling är utförsäljning av icke-strategiska verksamheter som kompletteras med en satsning på områden som ökar förädlingen. Företaget kan exempelvis utvidga sin verksamhet genom att samarbeta med andra företag eller genom uppköp av andra företag. Trenden är att man alltså flyttar fram sina positioner i värdekedjan. Ett annat exempel är forskning. Sådant som kan verka ytligt sett tillhöra den självklara kärnkompetensen, har visat sig vara fullt möjligt att outsourca. Detta gäller t.ex. läkemedelsföretagens forskning. I USA har detta lett till en ny snabbväxande industri, s.k. Contract Reasearch Organizations (CRO), som kan ses som ett bevis på att många storföretag i allt större utsträckning förlitar sig på mindre innovativa forskningsföretag för idehämtning, medan storförtagen koncentrerar sig på utveckling och marknadsföring av nya produkter. Man kan säga att på lång sikt så kommer vi få en utveckling där specialiseringen går allt längre och där de stora globala företagen ersätts av nätverk av högspecialiserade företag. Vi ser redan idag tendenser på just detta inom hårdvaroch mjukvaruföretag i databranschen. Klädföretagens moderkärna består endast av en handfull personer som utgör kontaktytan mellan franchisetagarna, designers och leverantörerna. I verkstadsindustrin har företag endast bibehållit ansvaret för sluttestning, försäljning och distribution, då underleverantörerna har fullt ansvar för sina respektive moduler, och står även för monteringen. Detta rör ju bara några företag än så länge, men talar för vad som kan hända då denna strategi tar sats mot framtiden. Så den avgörande strategin för globala företag, eller nätverk, blir avgörandet av ens samarbetspartners och bildandet av rätt allianser, för att få en stark balans i nätverket.

8 Faktorer som talar för Outsourcing Som absolut viktigaste faktor både på kort sikt som på lång sikt är minskade kostnader. Detta är den största fördelen för företagen. Men även ökad flexibilitet och ökade möjligheter till fokusering på kärnverksamheterna. Många fall av outsourcing drabbas ändå av problem med oväntade kostnader. Man talar om att långtgående outsourcing leder till urholkad konkurrenskraft. Man menar att senaste årens kostnadsreduceringar kan leda till för låga investeringsnivåer som på sikt minskar företagens innovationsförmåga och därmed långsiktighet. Minskad kostnad Företag väljer att lägga ut delar av verksamheten på en extern aktör, för att det blir billigare att köpa färdiga produkter än att köpa dem själv. Detta är möjligt på grund av att underleverantören kan producera stora volymer av standardiserade produkter igenom maskinerna, och därmed skapa lägre styckkostnad för andra företag. Underleverantörerna kan helt enkelt ta emot fler kunde och därmed utnyttja stordriftsfördelar. Lönenivån Då man talar om besparingar så är den lägre kostanden för arbetskraft och lägre skatter en väldigt viktig faktor. I före detta östeuropeiska länder som Polen och Ungern är arbetskraftskostnaden mindre än en femtedel av den svenska. Ser man ännu längre österut, forna Sovjetunionen och Asien så är de ännu lägre. Samtidigt har man inom dessa länder etablerat frizoner där man försöker locka till sig företag genom att erbjuda skattefri vinst i upp till tio år. Flexibilitet Inom branscher som lever med stora konjunktursvängningar kan det finnas behov av att kunna variera kapaciteten. Då kan outsourcing leda till en bättre flexibilitet. Företag som bundit upp kapital i stora investeringar inom ett visst teknikområde blir ofta sena när det handlar om nya revolutionerande teknologier. Om man däremot köper in teknik från underleverantörer är det lättare att ligga i den tekniska frontlinjen.

9 Minskad risk Genom att outsourca så sprider man ofta riskerna. Vanligtvis associeras stora risker med de investeringar som företag genomför. Teknologi, marknader, konkurrens, statliga regleringar, och finansiella villkor förändras oerhört fort. Om företaget skall kunna hålla takten med dessa förändringar krävs det stora investeringar som ofta är väldigt riskable. Om man istället outsourcar kan emellertid kostnaderna för en investering delas och därmed även riskerna med investeringen. Kortare Time to Market Den allt hårdnande konkurrensen inom många branscher har ökat kraven på kundanpassning. Detta ställer krav på design och på att produktcykler kortas. Inom elektronikindustrin så finns det stora vinster att hämta om man är snabbast med att introducera en nyhet på marknaden. Tidigt anskaffade marknadsandelar medför etableringshinder för framtida konkurrenter. Den som är först med att introducera produkterna på marknaden får utvecklingskostnaderna täckte efter några månader. Därför är det viktigt att korta tiden från utvecklingsfasen till fullskalig produktion. Man kan då påskynda processen genom att flytta över delar av utvecklingsansvaret till leverantörer. Nya marknader Genom att outsourca så kan man komma närmare kunder i andra delar av världen. Då ett företag outsourcar till en underleverantör, i ett annat land, som har den aktuella produkten som kärnverksamhet kan företaget dra nytta av leverantörens kompetens och kvalitet. Men framför allt så kommer företaget få större resurser för konstruktion och utveckling, en bredare marknad, och större kundbas och en större specialistkunskap på området. Sedan så kan även produktionsanläggningen geografiskt ligga närmare sammanställningsfabriken vilket också leder till låga fraktkostnader. Dessa faktorer gör att många företag kräver ofta sina underleverantörer att de ska finnas representerade globalt.

10 Närhet Just nu befinner sig Sverige i närheten av världens snabbast växande regioner. Självfallet skapar detta enorma möjligheter för svensk industri att dra nytta av denna fantastiska utveckling. Det medför även ett möjligt hot om den svenska sysselsättningen, genom att man lokaliserar produktionen i den nya regionen. Men genom att Sverige utvecklar förbindelserna med länderna i Östeuropa, så kan man gemensamt verka för att stabilisera institutioner och processer på de nya arbetsmarknaderna så att länderna där byggs upp.

11 Fallstudie ERICPOL Om företaget ERICPOL Företagen ERICPOL är ett polskt konsultbolag inom telekombranschen som tillhandahåller specialistkompetens inom teknisk utveckling, främst då inom området telekom som gjort dem till en pjoniär i sitt slag på den Polska telekom marknaden. Som namnet på företaget antyder har de ett betydande samarbete med Ericsson. Redan när företaget kom till 1991 hade de ett samarbetsavtal med Ericsson avseende utveckling. År 1993 fick företaget sitt första outsourcing avtal med Ericsson. Framgångarna i samarbetet gynnade bolaget att ta över hela forskningsprojekt från Ericsson och i dagsläget uppgår siffran över anställda till över 200 personer. Numera finns Ericpol etablerat i Sverige, Polen, Ukraina och Mexico, varifrån de samarbetar med telekomleverantören beträffande utveckling av programvara, service och underhåll av telekomprodukter, samt ger kurser i telekom både teoretisk och praktisk. Då detta bolag har mer än 14 års erfarenhet av outsourcing hör de till kategorin mest avancerade företag inom outsourcing [Casale, Frank, 2001]. 1< år 11 % Mer än 10 år 40 % 2-5 år 33 % 6-10 år 16 % Figur 1 År av erfarenhet Andra kunder som har relevans för Ericpol är Dutch KPM. Genom det goda samarbetet med Ericsson har Ericpol haft anställda i hela världen, men framförallt i länder som Sverige, Holland, Spanien, USA och Irland. Detta har gett de anställda och företagen en värdefull internationell erfarenhet, och gett insikt i begreppet kulturella skillnader samt vikten av anpassningar för internationalisering. International 54 % Regional 8 % Figur 2 Närvaro Nationell 38

12 Erfarenheter från Outsourcing Ericpol hör till kategorin företag med hög branscherfarenhet av outsourcing efter att ha verkat mer än 14 i branschen. Enligt VD:n har många hinder undanröjts i samband med EU inträdet under maj Tidigare var företagets största hinder att det låg beläget i Polen, som inte var en del av Europeiska Unionen, vilket ledde till en rad svårigheter. För det första tog det 6 veckor för Ericpol att få arbetstillstånd och arbetsvisum. Den typen av minskad flexibilitet vid uppstart av nya projekt har bidragit i vissa fall till att kunder kontaktar andra leverantörer istället. En annan viktig och negativ punkt var att en arbetare från Polen bara kan arbeta 6 månader utomlands utan att betala sociala avgifter i båda länderna, t.ex. får både kunder och Ericpol betala sociala avgifter till båda länder. En tredje negativ punkt var att en arbetare bara kan vistas 6 månader utomlands utan att betala skatt i båda länderna. På den positiva sidan kan tilläggas att kostnader är avsevärt lägre för att driva ett projekt i Polen jämför med att skicka konsulter till Sverige, men samtidigt minskar kundens kontroll över hela projektet. Kulturella skillnader VD:n av Ericpol har gett sin egna syn och sin teori vad beträffar de kulturella skillnaderna mellan svenskar och polacker samt anledningen till varför Västeuropeiska företag har varit försiktiga eller rent av motvilliga till att utkontraktera uppdrag till Östeuropa. Som svar till den senare påståendet anser han att det handlar om förutfattade meningar samt rädsla om att påbörja samarbete med företag i den här regionen på grund av historisk instabilitet i politiken och i ekonomin som ligger till orsak. Men också i att de kulturella skillnaderna gör osäkerheten större. Genom samarbetet med Ericsson, har personalen på Ericpol fått vänja sig vid kulturella skillnader och är mycket flexibla när det gäller att arbeta med människor ifrån olika bakgrunder. VD:n av Ericpol är själv född i Polen men har tillbringat en stor del av sitt verksamma liv i Sverige och arbetat i västerländsk affärsanda innan han startade Ericpol. Något som var särskilt utmärkande i den kulturella skillnaden mellan polacker och svenskar enligt honom var polackernas snabba beslutsamhet vilket leder till snabba verkställanden, medan svenskar var enligt hans tycke mer ärliga och man kunde ha en mer direkt dialog med dem. Ingen av de anställda på Ericpol tror att de kulturella skillnaderna kan ha haft någon direkt inverkan i deras relation mellan utlänningar på ett negativt sätt. Snarare bidrog det i vissa fall till fördelar enligt vissa ingenjörer på bolaget.

13 Västerländska företag överväger oftast att inte anlita konsulter som inte uppger sig ha specifikt expertis om nåt område som eftersträvas. Sådana situationer förekommer sällan i Polska företag. Har inte företaget den nödvändiga expertisen arbetar man dag som natt tills man inhämtat kunskaperna för att klara av åtagandet. Rekrytering av ny personal i ERICPOL Anställda hos Ericpol har relativt höga löner i jämförelse med andra jobb i Polen. Anledning till detta är att behålla sin personal, för att inte de ska bli utplockade till andra företag. Fortfarande ligger lönerna hos Ericpol på en avsevärt lägre nivå än i Västeuropeiska utvecklingsbolag. Ericpol har relativt lätt att rekrytera ny personal. Huvudkontoret ligger beläget i Krakow, Polens universitetshuvudstad där tre tekniska läroverk finns. Detta gör det enkelt för företaget att rekrytera högutbildad personal. Ericpol hör allmänt till favoriterna i Polen vad gäller första arbetsplats för nyutexaminerade från de tekniska lärosätena. När en nyrekryterad kommit in på företaget gäller det att snabbt ifrån företagets sida ge dem adekvat kunskap i relaterat område. En normal början brukar vara att skicka ut den nye på uppdrag tillsammans med några skickliga medarbetare. Efter några månaders vistelse hos kunden har de lärt sig tillräcklig mycket för att på kundens begäran få förlängt kontrakt. Faktorer som bidrog till Framgång inom Outsourcing De övergripande viktigaste faktorerna som bidragit till framgång för outsourcing är enligt Ericpol nedanstående. Dessa har bekräftats även av deras svenska partner, samt av konsulter inom outsourcing för området Östeuropa. Kostnader. Kulturella skillnader Kontroll Erfarenhet Kompetens Förståelse för företagets mål och behov Flexibilitet Öppenhet för nya idéer

14 Kostnader har alltid varit den största avgörande faktorn för valet av outsourcing partner. Som tidigare nämnts har Östeuropeiska länder mycket högt utbildad personal till relativt låg kostnad och skillnaden i timlön är signifikant. Enligt tidningen kan ett svenskt företag spara upp 60 % om rätt samarbetspartner väljs. Kulturella skillnader kan man inte frångå. Vissa antydningar har legat på att personkemin är olika när man arbetar med ett östeuropeiskt företag, men dessa kan inte härledas ha samband med de kulturella skillnaderna. Ofta härrör problemen i personkemi mellan medarbetare på andra orsaker som t.ex. kommunikationssvårigheter. Generellt sätt är kulturella skillnaderna tydliga mellan svenska och polacker, men i fallet Ericpol har dessa kunnats elimineras ut genom den långa internationella erfarenhet företagets anställda har. När Ericpol samarbetar över gränserna med andra företag, spelar metodiken en viktig roll för att uppnå kvalitativt resultat. Ett flertal storföretag Ericpol samarbetar med har egna utarbetade standarder som exempel Ericsson och utan anpassningar till dessa skulle det varit omöjligt att ha ett samarbete med dem. Ericpol har valt att anpassa sig till kundernas befintliga standarder för att ge dem bättre kontroll och insyn i sitt arbete. Det är också av stor relevans att man tittar på kunskap och erfarenhet i tidigare projektet som outsourcats, som t.ex. erfarenhet av att samarbeta i ett internationellt företag, anpassning, och management struktur, arbetssätt, resultat från tidigare projekt, kommunikations struktur. Men det är också viktigt att veta varifrån företagen erhöll detta. Kan man tala om deras tidigare erfarenhet som ett djupt engagemang eller bara ett litet involverande? En viktig egenskap som de anställda i Ericpol besitter är deras flexibilitet avseende kompetens de innehar. Som tidigare nämnts är de anställda i Ericpol flexibla för att lära sig något nytt. Detta har sin grund i skillnaden i mentalitet mellan västerländska skolor jämfört med de östeuropeiska, t.ex. individuell handlingstagande, ansvarighet, och hur man förstår sig på saker och ting. I svenska skolor brukar elever få klara vägledningar hur man ska göra för att klara av en given kurs, sidhänvisningar i böcker och vad som inte är relevant i en kurs. Om viktig information ej finns med i kurslitteraturen ger läraren kompendier. Då en kurs starkt avviker från denna linje blir elever i Sverige snabbt vilsna. I Polen måste eleven själv söka upp relevant information i kurslitteratur för att tillgodose kraven i ämnet, utan någon hjälp från lärare. Sådan inlärning har gjort eleverna mer kreativa i sitt tänkande att snabbt lära sig det och selektera ut det mest viktiga i till en kurs. Denna typ av kreativ inlärning samt den instabila politiska historia Polen har levt med, har format det polska folket, att inte ta allt för givet och ha allting färdigstrukturerat framför sig vilket är vanligare i västvärlden. Denna egenskap gör östeuropeiska företag mer attraktiva ur konkurrensperspektiv, och ska också anses som framgångsfaktor när man väljer ut partner.

15 Förståelsen för kundens mål och behov är inte minst en mycket viktig faktor för en outsourcing partner. Missförstås detta av företaget, är risken stor att man kommer kontrollera irrelevanta variabler. Små problem kan snabbt växa sig till stora problem som senare kan vara svåra att reda ut, om i värsta fall så kan ifrågasätta förtroendet samt uppdraget. [Yakhlef, Ali, 1997]. Outsourcing i EU:s nya medlemsstater Detta kapitel kommer som namnet antyder inrikta sig mot utkontraktering i de nya medlemstaterna som tidigare ingick i det forna Sovjetunionen eller tillhörde Östeuropa. Endast Polen och de Baltiska länderna kommer att nämnas i detta sammanhang, då dessa redan har utbrett outsourcing avtal med Sverige. Outsourcing, även kallat utkontraktering, är särskilt påfallande mellan länder som haft tidigare kulturella eller historiska band. Tidigare kolonier till Storbritannien har som exempel tagit utkontrakteringsuppdrag med Indien och Pakistan. USA ger utkontrakteringsuppdrag till framförallt Mexico och Sydamerika men även Sydafrika. Tyskland har av närhetsskäl haft utkontrakteringssammarbete med forna Östeuropa där Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern ingår. Nordiska länder med Sverige i ledet har riktad sig mot utkontraktering i framförallt Baltikum och Ryssland men även en del i Östeuropa. Andelen nordiska företag som lägger ut sin IT-produktion till Baltikum ökar alltmer. På senare år har intresset för outsourcing eller utkontraktering av produktion och utveckling ökat markant, och fortfarande spås en gedigen tillväxt inom detta område [IDC Scandinavia]. Exporten från de nyblivna medlemsländerna till övriga Europa har näst intill tre dubblats från 3.1 Miljarder Euro år 1995 till 12.5 Miljarder Euro år En betydande del av dessa står outsourcad produktion för. M Offshore IT Services in the Nordics

16 Ekonomiska faktorer har till synes spelat en avgörande roll i valet av land och företag, och vissa länder har fått mer specifik typ av direktinvesteringar samt utkontrakteringsuppdrag då de besitter den expertis som efterfrågas i området. Estland har specialiserat sig på outsourcingkontrakt inom framförallt telekom, transport, och maskineri. Mer än 2/3 av Estlands export till Finland består idag av telekomprodukter. Litauens industriella kontakter är starka med Tyskland men numera har Sverige växt sig som en viktig industriell partner genom ökat antal outsourcing kontrakt. Lettlands industri har förlorat sin position i Tyskland men ökat sin industriella integration med Sverige och Finland. Huvudsakliga outsourcingprodukterna där är elektronik samt produkter för transportnäringen men också här görs det delar för telekomindustrin och maskinerier. Lettland är specialiserad dessutom på tillverkning av jordbruksmaskiner. Svenska outsourcingkontrakt till Litauen består framförallt av delar för telekomindustrin, transport, flyg och helikoptrar. Lettlands kontrakt med Sverige består i mellanprodukter som växelbord, jordbruksmaskiner samt bildelar. Polens har via dess närhet till Tyskland specialiserat sig för bilindustrin. Både bilar och bildelar tillverkas i landet. På senare tid har även outsourcad telekomindustrin kommit till landet, bland annat kan nämnas företaget Flextronics. Där har majoriteten av produkterna gått på export och då framförallt till Sverige. Handelsmässigt är Polen ett ganska blygsamt outsourcingland jämfört med sin lilla granne Estland, men potentialen för fortsatta framgångar är stor, inte minst efter EU inträdet. Slutsats De nya Östeuropeiska ländernas inträdde till EU, har gett en renässans inom outsourcing. Ledtiderna har minskat, och det är lättare numera att lägga ut utveckling eller produktion till östländerna. Kostnadsfördelarna kan vara påfallande stora i vissa områden och branscher, men detta ska inte utgöra den avgörande faktorn. Erfarenheter visar att man även ska beakta kulturella skillnader, företagets tidigare erfarenhet av outsourcing uppdrag samt dess kompetens i området. Vad beträffar kompetens, så är de anställda i företagen oerhört skickliga på att lära sig nya ämnen vilket gör företagen flexibla för komplexa uppdrag inom utveckling. Marknaden för outsourcing i Östeuropa är just nu i en begynnande fas, och spås få en fin utveckling framöver.

17 Referenser [1] NyTeknik [2] Effekter av outsourcing, en studie utförd på Clariant Sverige AB, Göteborgs Spårvägar AB och SKF Sverige AB, Magisteruppsats i företagsekonomi, Inriktning:Ekonomistyrning, Jan Ekmark, Marie Hjalmarsson 2002 [3] Success Factors for Selecting a Vendor when Outsourcing to Eastern Europe, Mariella Ballardini, Jessica Tegelius-Nilsdotter [4] Outsourcing erfarenheter i svenska företag Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Josefine Larsson och Carl-Gustav Malmqvist [5] 15 storföretag 1996/1997 Tema Outsourcing Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Sara Emanuelsson, Olli Hautala och Erica Åberg [6] 15 storföretag 1997/1998 Tema Östeuropa Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Ola Asplund, Olli Hautala, Kjell Sehlstedt och Erica Åberg [7] Baltic IT Cruise [8] IT outsourcing in the Nordic Countries: trends and threats Mr.Nils Molin, IDC Scandinavia 2004 [9] EU Outsourcing to the East, Governance and Innovation Systems in the Baltic Countries A Three-stage Approach Jari Hyvärinen

18 [10] Att fler svenska företag flyttar till Baltikum _CS.dbp.asp [11] PracaGazeta, [12] Baltcent 2002 [13] Understanding IT outsourcing Bjärred Academia adacta, 1997 Yakhlef, Ali, 1997

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Inköparnas Omvärldsrapport

Inköparnas Omvärldsrapport Inköparnas Omvärldsrapport Rapporten är författad av Hubert Fromlet, Swedbank Nytt nummer av "Inköparnas Omvärld": Fortsatt tufft för svenska leverantörer Sammandrag Över 70% av de tillfrågade svenska

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Innehåll 1. Mekanismer 2. Vad har hänt? 3. Möjliga arbetsmarknadseffekter 4. Möjlig ekonomisk politik

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer