Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa"

Transkript

1 Outsourcing av produktion och utveckling i Östeuropa Av Pawel Merdi, Daniel Wardzynski Sammanfattning Denna rapport ska ses som en liten överblick för outsourcing i de Östeuropeiska länderna, närmare bestämt avser den de tre Baltiska staterna samt Polen. Det är framförallt dessa länder som Sverige i dagsläget har outsourcing avtal med, och de kan vara särskilt intressanta med tanke på deras nyblivna medlemskap i EU. Inledningsvis börjar vi med en liten introduktion av outsourcing samt berättar om de faktorer som är viktiga för en framgångsrik outsourcing. Vi avrundar med en mindre fallstudie av det polska företaget Ericpol som har lång erfarenhet av utkontrakterings uppdrag.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Definition av ordet Outsourcing...5 Vad är outsourcing?...5 Vad kan outsourcas?...7 Faktorer som talar för Outsourcing...8 Minskad kostnad... 8 Lönenivån... 8 Flexibilitet... 8 Minskad risk...9 Kortare Time to Market...9 Nya marknader... 9 Närhet...10 Fallstudie ERICPOL Om företaget ERICPOL...11 Erfarenheter från Outsourcing...12 Kulturella skillnader...12 Rekrytering av ny personal i ERICPOL...13 Faktorer som bidrog till Framgång inom Outsourcing...13 Outsourcing i EU:s nya medlemsstater Slutsats Referenser... 17

3 Introduktion Vi lever idag i en globaliseringsvärld där mycket av det vi använder har samhörighet med många platser och länder. Där vi t.ex. har en skiftnyckel som har uppfunnits i Sverige, producerats i Kina, utvecklats i Sydkorea, och slutligen sålts i Polen till slutkunden. Aldrig tidigare har världen krympt till dagens dimensioner då det handlar om gemensamt informationsutbyte, utbildning och forskning, samt produktion och utveckling. Företagen letar sig ständigt till nya länder och platser för att förädla sin produktion, eller helt enkelt för att komma undan med en lägre utgiftsmarginal. Vi kommer att återkommer till faktorerna som talar för och emot detta. Samtidigt som företagen söker sig till nya ställen med bättre förutsättningar för deras verksamhet, så förbättrar de ofta strukturen och livskvalitén för den omgivning där man beslutar att förädla verksamheten. Företagen börjar se ut över gränserna då verksamheten stagnerar eller rent sagt försämras. De senaste åren har vi stött på en trend där ungdomar i industriländer har tappat intresset för teknik, ungdomar i västvärlden vänder i dag ryggen åt teknik och vetenskap. De ser naturvetenskapen som auktoritär, svår och tråkig. Däremot ser ungdomarna i många utvecklingsländer fortfarande ingenjörer och forskare som positiva förebilder och hjältar, enligt Svein Sjøberg, fysiker och professor i naturvetenskapens didaktik vid universitetet i Oslo [1]. Detta samt andra faktorer vi kommer att beskriva skapar en ny trend och en utveckling som främjar globaliseringen och rättvisan globalt sätt. Östeuropa får en allt större vikt då det handlar om globaliseringens effekter på svensk industri. Integrationen emellan Öst- och Västeuropa utvecklas kontinuerligt i rasande fart och det finns stora vinster i en ökad integration mellan öst och väst. Genom detta samarbete får vi en positiv ekonomisk utveckling i vårt närområde som ger ökad stabilitet, vilket medför ökande chanser till ökat välstånd i vårt land. Det är inte bara positiva effekter av denna slags globalisering då man talar om vårt land, men ser man det hela ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv talar vi om större rättvisa och därmed breddar vi de demokratiska gränserna. Men denna utveckling är ett hot mot den svenska sysselsättning (lokala globalt sätt), då de svenska företagen lokaliserar produktionen utomlands. Detta hotar de svenska arbetstillfällen om svenska företag flyttar sin verksamhet ut över gränserna till underleverantörer i Östeuropa. Facken talar om hoten mot jobben, d.v.s. att låglönejobb i öst kommer att konkurrera ut den svenskbaserade industrin.

4 Den Östeuropeiska regionen har en stor tillväxtpotential med möjlighet att bli en mycket viktig marknad för svensk export. I samband med detta så växer de inhemska företagen i dessa länder i rasande fart och är på väg att bli betydande konkurrenter till Västeuropa. Men det är ändå trots allt stora västerländska företag som driver denna utveckling och bygger upp ett alltmer konkurrenskraftigt näringsliv. Dessa företag innehar ett stort kapital som i form av investeringar är mycket viktigt för den fortsatta utvecklingen i Östeuropa. Under 1990-talet var detta investeringsflöde lågt men ökade därefter kraftigt. Än idag är de svenska direktinvesteringarna låga jämfört med andra länder, men de flesta företagen har redan sina kontor på plats inför framtida investeringar. De länder som dominerar utvecklingen i den nya regionen är Polen, Tjeckien samt Ungern. Där etablerar sig företagen först. Ryssland har också blivit intressant för de svenska företagen om än på lite lägre sikt. Investeringarna fungerar delvis som komplettering till produktionen i Sverige, och delvis investeringar som kan ersätta produktionen i Sverige. Vissa företag har enbart försäljningsbolag eller representationskontor, medan andra företag har stora etablerade produktionsanläggningar med flera tusen anställda. Ett av de första företagen som tidigast formulerade en strategi för satsningar i Östeuropa var ABB. Ett annat viktigt exempel är bilindustrin som har satsat på Polen. De massiva etableringarna är på grund av de låga produktionskostnaderna, samtidigt som marknaden i Polen är stor. Företagen har etablerat sin produktion i landet för att undgå de hittills höga importtullarna, och den snabba utvecklingen inom Polens bilindustri ger en bakgrund till de företags strategier som används i Östeuropa. Idag kan man inte direkt påstå att produktionen och sysselsättningen i Sverige påverkats i så stor utsträckning av storföretagens etableringar i Östeuropa. Istället talar man om att den har ökat exporten från Sveriges anläggningar till Östeuropa. Samtidigt har även expansionen delvis blockerats av den marknadstillväxt som finns där. Däremot kommer sådan utveckling att få långsiktiga effekter på koncernernas utveckling. Då företagen i Östeuropa inte enbart står till grund för produktionen utan även börjat exportera till väst, blir risken större att svensk produktion och sysselsättning slås ut. Den snabba utvecklingen i Östeuropa leder även till att Sverige med övriga Västeuropa ökar strukturomvandlingen. Globaliseringen har med andra ord alltså bidragit till att vi fått en helt ny ekonomisk världskarta där industriföretagen i västvärlden fått möta ny sorts konkurrens.

5 Ett nytt tryck ifrån omvärlden har tagit sitt uttryck i överkapacitet, vilket leder till ökad konkurrens från helt nya aktörer och en mycket hög teknisk förnyelsetakt. Detta konkurrenstryck har medfört att man har blivit tvungen att med alla medel höja effektiviteten i produktionen genom rationaliseringar, anammande av nya produktionskoncept och specialisering. Därför har detta lett i sin tur till att man koncentrerar sig på det man definierar som kärnverksamhet. Genom outsourcing har man hittat ett medel för att åstadkomma allt detta. Detta begrepp återkommer allt oftare. Definition av ordet Outsourcing Det är mycket vanligt att man i dagens språk blandar in en hel del engelska ord. Outsourcing är en sådan term som används flitigt, men den heter även utkontraktering på svenska. Den definition som används är: Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi. När en organisation, myndighet eller företag förflyttar någon verksamhet, som tidigare utförts inom sitt egna nät, till en extern organisation så talar man om outsourcing, utkontraktering. Denna verksamhet är vanligtvis inte tidsbegränsad utan kan utgå över ett stort tidsperspektiv och har ofta även stora gränsytor till den verksamhet som fortfarande bedrivs intern. Vad är outsourcing? Vi har redan inledningsvis nämnt outsourcing med en mer inledande känsla och med andra ordval, samt dess definition. För att man verkligen ska tala om outsourcning enligt definitionen ovan måste företaget tidigare bedrivit verksamheten i egen regi, och dels ha ett fortsatt behov av varan eller tjänsten. Alltså är det inte detsamma som utförsäljning av verksamheter där man köper tillbaka produkten senare igen. Man kan inte heller använda begreppet outsourcing då man talar om ett företag som använder underleverantörer för att köpa in varor som man inte tidigare tillverkat i egen regi.

6 Inom den offentliga debatten har många missuppfattat vad som verkligen är outsourcing. I många fall säljer eller överlåter företaget verksamheten till en annan leverantör som har just den verksamheten som sin kärnaffär. Då kan vi inte tala om outsourning. Man bör skilja på outsourning och utförsäljning av icke kärnverksamhet, där man inte köper tillbaka produkterna eller tjänsterna återigen. Det är heller inget tal om outsourcing då företag använder underleverantörer för att köpa in nya varor och tjänster som aldrig tidigare gjorts i egen regi. Även när man talar om utlokalisering av sin egen produktion till lågkostnadsländer är inte heller samma sak som outsourcing. Ur en facklig synvinkel så är det stor skillnad på outsourcing som innebär nedläggning och utlokalisering av lokal produktion och outsourcing där de anställda i princip bara byter arbetsgivare. Motsatsen till outsourcing är insourcing. När man talar om insourcing talar man om verksamheter som tidigare köpts utifrån och som man tar över. Detta sker inom olika verksamhetsgrupper som återförsäljare, grossister men detta kan även gälla logistiken. För att ett sådant beslut skall ske, måste man fälla ett avgörande för huruvida verksamheten bedöms som strategiskt viktig att behålla eller införliva. Disskusionerna bakom dessa strategier och omstruktureringar av verksamheten har fått många konkurrensutsatta industriföretag att lägga ut sin tillverkning på underleverantörer. Men det är inget nytt. Det är orationellt eller inte ens möjligt att förlägga allt i egen regi. Men det som skapar debatt är att så många företag idag gemensamt talar om kärnverksamhet, samtidigt som termen tenderar att krympa. Inom snabbt växande branscher som dataindustrin märker man en tydlig tendens mot s.k. virtuella företag. Det är nätverk av högt specialiserade företag som ingår i mer eller mindre tillfälliga allianser. På så sätt kan de få ta del av andras kunskaper och samtidigt agera som ett storföretag, utan att förlora det lilla företagets flexibilitet. Det är viktigt att påpeka att man inte enbart koncentrerar sig på de strategiskt viktiga kärnverksamheterna i samband med outsourcing. Samtidigt som produkten blir allt mer standardiserad ifråga om komponenter och grundläggande egenskaper så förskjuts den strategiska tyngdpunkten allt längre fram i den s.k. värdekedjan. Det upplevda värdet av en produkt anses idag skapas närmare kunden, eftersom konkurrensen ställer större krav på att man kan urskilja sitt varumärke. Många företag väljer att så långt som möjligt behålla utveckling, försäljning och markandsföringsfunktionerna inom företaget. Allt det andra som inte direkt handlar om varumärket kan standardiseras och läggas ut på kontrakt.

7 Vad kan outsourcas? Många industriföretag har på ett tidigt plan outsourcat orelaterade tjänster, som telefonväxel, städning, säkerhet, företagshälsovård, personalmatsalar samt tillverkning av enklare komponenter. Senare har man i många företag även outsourcat mer produktionsrelaterade stabs- och servicefunktioner som maskinunderhåll, fakturering, dataavdelningar samt delar av själva produktionen. Och idag har man t.o.m. börjat outsourca delar av kärnverksamheten vilken tidigare aldrig ansågs nödvändigt. En annan sak som talar för samma utveckling är utförsäljning av icke-strategiska verksamheter som kompletteras med en satsning på områden som ökar förädlingen. Företaget kan exempelvis utvidga sin verksamhet genom att samarbeta med andra företag eller genom uppköp av andra företag. Trenden är att man alltså flyttar fram sina positioner i värdekedjan. Ett annat exempel är forskning. Sådant som kan verka ytligt sett tillhöra den självklara kärnkompetensen, har visat sig vara fullt möjligt att outsourca. Detta gäller t.ex. läkemedelsföretagens forskning. I USA har detta lett till en ny snabbväxande industri, s.k. Contract Reasearch Organizations (CRO), som kan ses som ett bevis på att många storföretag i allt större utsträckning förlitar sig på mindre innovativa forskningsföretag för idehämtning, medan storförtagen koncentrerar sig på utveckling och marknadsföring av nya produkter. Man kan säga att på lång sikt så kommer vi få en utveckling där specialiseringen går allt längre och där de stora globala företagen ersätts av nätverk av högspecialiserade företag. Vi ser redan idag tendenser på just detta inom hårdvaroch mjukvaruföretag i databranschen. Klädföretagens moderkärna består endast av en handfull personer som utgör kontaktytan mellan franchisetagarna, designers och leverantörerna. I verkstadsindustrin har företag endast bibehållit ansvaret för sluttestning, försäljning och distribution, då underleverantörerna har fullt ansvar för sina respektive moduler, och står även för monteringen. Detta rör ju bara några företag än så länge, men talar för vad som kan hända då denna strategi tar sats mot framtiden. Så den avgörande strategin för globala företag, eller nätverk, blir avgörandet av ens samarbetspartners och bildandet av rätt allianser, för att få en stark balans i nätverket.

8 Faktorer som talar för Outsourcing Som absolut viktigaste faktor både på kort sikt som på lång sikt är minskade kostnader. Detta är den största fördelen för företagen. Men även ökad flexibilitet och ökade möjligheter till fokusering på kärnverksamheterna. Många fall av outsourcing drabbas ändå av problem med oväntade kostnader. Man talar om att långtgående outsourcing leder till urholkad konkurrenskraft. Man menar att senaste årens kostnadsreduceringar kan leda till för låga investeringsnivåer som på sikt minskar företagens innovationsförmåga och därmed långsiktighet. Minskad kostnad Företag väljer att lägga ut delar av verksamheten på en extern aktör, för att det blir billigare att köpa färdiga produkter än att köpa dem själv. Detta är möjligt på grund av att underleverantören kan producera stora volymer av standardiserade produkter igenom maskinerna, och därmed skapa lägre styckkostnad för andra företag. Underleverantörerna kan helt enkelt ta emot fler kunde och därmed utnyttja stordriftsfördelar. Lönenivån Då man talar om besparingar så är den lägre kostanden för arbetskraft och lägre skatter en väldigt viktig faktor. I före detta östeuropeiska länder som Polen och Ungern är arbetskraftskostnaden mindre än en femtedel av den svenska. Ser man ännu längre österut, forna Sovjetunionen och Asien så är de ännu lägre. Samtidigt har man inom dessa länder etablerat frizoner där man försöker locka till sig företag genom att erbjuda skattefri vinst i upp till tio år. Flexibilitet Inom branscher som lever med stora konjunktursvängningar kan det finnas behov av att kunna variera kapaciteten. Då kan outsourcing leda till en bättre flexibilitet. Företag som bundit upp kapital i stora investeringar inom ett visst teknikområde blir ofta sena när det handlar om nya revolutionerande teknologier. Om man däremot köper in teknik från underleverantörer är det lättare att ligga i den tekniska frontlinjen.

9 Minskad risk Genom att outsourca så sprider man ofta riskerna. Vanligtvis associeras stora risker med de investeringar som företag genomför. Teknologi, marknader, konkurrens, statliga regleringar, och finansiella villkor förändras oerhört fort. Om företaget skall kunna hålla takten med dessa förändringar krävs det stora investeringar som ofta är väldigt riskable. Om man istället outsourcar kan emellertid kostnaderna för en investering delas och därmed även riskerna med investeringen. Kortare Time to Market Den allt hårdnande konkurrensen inom många branscher har ökat kraven på kundanpassning. Detta ställer krav på design och på att produktcykler kortas. Inom elektronikindustrin så finns det stora vinster att hämta om man är snabbast med att introducera en nyhet på marknaden. Tidigt anskaffade marknadsandelar medför etableringshinder för framtida konkurrenter. Den som är först med att introducera produkterna på marknaden får utvecklingskostnaderna täckte efter några månader. Därför är det viktigt att korta tiden från utvecklingsfasen till fullskalig produktion. Man kan då påskynda processen genom att flytta över delar av utvecklingsansvaret till leverantörer. Nya marknader Genom att outsourca så kan man komma närmare kunder i andra delar av världen. Då ett företag outsourcar till en underleverantör, i ett annat land, som har den aktuella produkten som kärnverksamhet kan företaget dra nytta av leverantörens kompetens och kvalitet. Men framför allt så kommer företaget få större resurser för konstruktion och utveckling, en bredare marknad, och större kundbas och en större specialistkunskap på området. Sedan så kan även produktionsanläggningen geografiskt ligga närmare sammanställningsfabriken vilket också leder till låga fraktkostnader. Dessa faktorer gör att många företag kräver ofta sina underleverantörer att de ska finnas representerade globalt.

10 Närhet Just nu befinner sig Sverige i närheten av världens snabbast växande regioner. Självfallet skapar detta enorma möjligheter för svensk industri att dra nytta av denna fantastiska utveckling. Det medför även ett möjligt hot om den svenska sysselsättningen, genom att man lokaliserar produktionen i den nya regionen. Men genom att Sverige utvecklar förbindelserna med länderna i Östeuropa, så kan man gemensamt verka för att stabilisera institutioner och processer på de nya arbetsmarknaderna så att länderna där byggs upp.

11 Fallstudie ERICPOL Om företaget ERICPOL Företagen ERICPOL är ett polskt konsultbolag inom telekombranschen som tillhandahåller specialistkompetens inom teknisk utveckling, främst då inom området telekom som gjort dem till en pjoniär i sitt slag på den Polska telekom marknaden. Som namnet på företaget antyder har de ett betydande samarbete med Ericsson. Redan när företaget kom till 1991 hade de ett samarbetsavtal med Ericsson avseende utveckling. År 1993 fick företaget sitt första outsourcing avtal med Ericsson. Framgångarna i samarbetet gynnade bolaget att ta över hela forskningsprojekt från Ericsson och i dagsläget uppgår siffran över anställda till över 200 personer. Numera finns Ericpol etablerat i Sverige, Polen, Ukraina och Mexico, varifrån de samarbetar med telekomleverantören beträffande utveckling av programvara, service och underhåll av telekomprodukter, samt ger kurser i telekom både teoretisk och praktisk. Då detta bolag har mer än 14 års erfarenhet av outsourcing hör de till kategorin mest avancerade företag inom outsourcing [Casale, Frank, 2001]. 1< år 11 % Mer än 10 år 40 % 2-5 år 33 % 6-10 år 16 % Figur 1 År av erfarenhet Andra kunder som har relevans för Ericpol är Dutch KPM. Genom det goda samarbetet med Ericsson har Ericpol haft anställda i hela världen, men framförallt i länder som Sverige, Holland, Spanien, USA och Irland. Detta har gett de anställda och företagen en värdefull internationell erfarenhet, och gett insikt i begreppet kulturella skillnader samt vikten av anpassningar för internationalisering. International 54 % Regional 8 % Figur 2 Närvaro Nationell 38

12 Erfarenheter från Outsourcing Ericpol hör till kategorin företag med hög branscherfarenhet av outsourcing efter att ha verkat mer än 14 i branschen. Enligt VD:n har många hinder undanröjts i samband med EU inträdet under maj Tidigare var företagets största hinder att det låg beläget i Polen, som inte var en del av Europeiska Unionen, vilket ledde till en rad svårigheter. För det första tog det 6 veckor för Ericpol att få arbetstillstånd och arbetsvisum. Den typen av minskad flexibilitet vid uppstart av nya projekt har bidragit i vissa fall till att kunder kontaktar andra leverantörer istället. En annan viktig och negativ punkt var att en arbetare från Polen bara kan arbeta 6 månader utomlands utan att betala sociala avgifter i båda länderna, t.ex. får både kunder och Ericpol betala sociala avgifter till båda länder. En tredje negativ punkt var att en arbetare bara kan vistas 6 månader utomlands utan att betala skatt i båda länderna. På den positiva sidan kan tilläggas att kostnader är avsevärt lägre för att driva ett projekt i Polen jämför med att skicka konsulter till Sverige, men samtidigt minskar kundens kontroll över hela projektet. Kulturella skillnader VD:n av Ericpol har gett sin egna syn och sin teori vad beträffar de kulturella skillnaderna mellan svenskar och polacker samt anledningen till varför Västeuropeiska företag har varit försiktiga eller rent av motvilliga till att utkontraktera uppdrag till Östeuropa. Som svar till den senare påståendet anser han att det handlar om förutfattade meningar samt rädsla om att påbörja samarbete med företag i den här regionen på grund av historisk instabilitet i politiken och i ekonomin som ligger till orsak. Men också i att de kulturella skillnaderna gör osäkerheten större. Genom samarbetet med Ericsson, har personalen på Ericpol fått vänja sig vid kulturella skillnader och är mycket flexibla när det gäller att arbeta med människor ifrån olika bakgrunder. VD:n av Ericpol är själv född i Polen men har tillbringat en stor del av sitt verksamma liv i Sverige och arbetat i västerländsk affärsanda innan han startade Ericpol. Något som var särskilt utmärkande i den kulturella skillnaden mellan polacker och svenskar enligt honom var polackernas snabba beslutsamhet vilket leder till snabba verkställanden, medan svenskar var enligt hans tycke mer ärliga och man kunde ha en mer direkt dialog med dem. Ingen av de anställda på Ericpol tror att de kulturella skillnaderna kan ha haft någon direkt inverkan i deras relation mellan utlänningar på ett negativt sätt. Snarare bidrog det i vissa fall till fördelar enligt vissa ingenjörer på bolaget.

13 Västerländska företag överväger oftast att inte anlita konsulter som inte uppger sig ha specifikt expertis om nåt område som eftersträvas. Sådana situationer förekommer sällan i Polska företag. Har inte företaget den nödvändiga expertisen arbetar man dag som natt tills man inhämtat kunskaperna för att klara av åtagandet. Rekrytering av ny personal i ERICPOL Anställda hos Ericpol har relativt höga löner i jämförelse med andra jobb i Polen. Anledning till detta är att behålla sin personal, för att inte de ska bli utplockade till andra företag. Fortfarande ligger lönerna hos Ericpol på en avsevärt lägre nivå än i Västeuropeiska utvecklingsbolag. Ericpol har relativt lätt att rekrytera ny personal. Huvudkontoret ligger beläget i Krakow, Polens universitetshuvudstad där tre tekniska läroverk finns. Detta gör det enkelt för företaget att rekrytera högutbildad personal. Ericpol hör allmänt till favoriterna i Polen vad gäller första arbetsplats för nyutexaminerade från de tekniska lärosätena. När en nyrekryterad kommit in på företaget gäller det att snabbt ifrån företagets sida ge dem adekvat kunskap i relaterat område. En normal början brukar vara att skicka ut den nye på uppdrag tillsammans med några skickliga medarbetare. Efter några månaders vistelse hos kunden har de lärt sig tillräcklig mycket för att på kundens begäran få förlängt kontrakt. Faktorer som bidrog till Framgång inom Outsourcing De övergripande viktigaste faktorerna som bidragit till framgång för outsourcing är enligt Ericpol nedanstående. Dessa har bekräftats även av deras svenska partner, samt av konsulter inom outsourcing för området Östeuropa. Kostnader. Kulturella skillnader Kontroll Erfarenhet Kompetens Förståelse för företagets mål och behov Flexibilitet Öppenhet för nya idéer

14 Kostnader har alltid varit den största avgörande faktorn för valet av outsourcing partner. Som tidigare nämnts har Östeuropeiska länder mycket högt utbildad personal till relativt låg kostnad och skillnaden i timlön är signifikant. Enligt tidningen kan ett svenskt företag spara upp 60 % om rätt samarbetspartner väljs. Kulturella skillnader kan man inte frångå. Vissa antydningar har legat på att personkemin är olika när man arbetar med ett östeuropeiskt företag, men dessa kan inte härledas ha samband med de kulturella skillnaderna. Ofta härrör problemen i personkemi mellan medarbetare på andra orsaker som t.ex. kommunikationssvårigheter. Generellt sätt är kulturella skillnaderna tydliga mellan svenska och polacker, men i fallet Ericpol har dessa kunnats elimineras ut genom den långa internationella erfarenhet företagets anställda har. När Ericpol samarbetar över gränserna med andra företag, spelar metodiken en viktig roll för att uppnå kvalitativt resultat. Ett flertal storföretag Ericpol samarbetar med har egna utarbetade standarder som exempel Ericsson och utan anpassningar till dessa skulle det varit omöjligt att ha ett samarbete med dem. Ericpol har valt att anpassa sig till kundernas befintliga standarder för att ge dem bättre kontroll och insyn i sitt arbete. Det är också av stor relevans att man tittar på kunskap och erfarenhet i tidigare projektet som outsourcats, som t.ex. erfarenhet av att samarbeta i ett internationellt företag, anpassning, och management struktur, arbetssätt, resultat från tidigare projekt, kommunikations struktur. Men det är också viktigt att veta varifrån företagen erhöll detta. Kan man tala om deras tidigare erfarenhet som ett djupt engagemang eller bara ett litet involverande? En viktig egenskap som de anställda i Ericpol besitter är deras flexibilitet avseende kompetens de innehar. Som tidigare nämnts är de anställda i Ericpol flexibla för att lära sig något nytt. Detta har sin grund i skillnaden i mentalitet mellan västerländska skolor jämfört med de östeuropeiska, t.ex. individuell handlingstagande, ansvarighet, och hur man förstår sig på saker och ting. I svenska skolor brukar elever få klara vägledningar hur man ska göra för att klara av en given kurs, sidhänvisningar i böcker och vad som inte är relevant i en kurs. Om viktig information ej finns med i kurslitteraturen ger läraren kompendier. Då en kurs starkt avviker från denna linje blir elever i Sverige snabbt vilsna. I Polen måste eleven själv söka upp relevant information i kurslitteratur för att tillgodose kraven i ämnet, utan någon hjälp från lärare. Sådan inlärning har gjort eleverna mer kreativa i sitt tänkande att snabbt lära sig det och selektera ut det mest viktiga i till en kurs. Denna typ av kreativ inlärning samt den instabila politiska historia Polen har levt med, har format det polska folket, att inte ta allt för givet och ha allting färdigstrukturerat framför sig vilket är vanligare i västvärlden. Denna egenskap gör östeuropeiska företag mer attraktiva ur konkurrensperspektiv, och ska också anses som framgångsfaktor när man väljer ut partner.

15 Förståelsen för kundens mål och behov är inte minst en mycket viktig faktor för en outsourcing partner. Missförstås detta av företaget, är risken stor att man kommer kontrollera irrelevanta variabler. Små problem kan snabbt växa sig till stora problem som senare kan vara svåra att reda ut, om i värsta fall så kan ifrågasätta förtroendet samt uppdraget. [Yakhlef, Ali, 1997]. Outsourcing i EU:s nya medlemsstater Detta kapitel kommer som namnet antyder inrikta sig mot utkontraktering i de nya medlemstaterna som tidigare ingick i det forna Sovjetunionen eller tillhörde Östeuropa. Endast Polen och de Baltiska länderna kommer att nämnas i detta sammanhang, då dessa redan har utbrett outsourcing avtal med Sverige. Outsourcing, även kallat utkontraktering, är särskilt påfallande mellan länder som haft tidigare kulturella eller historiska band. Tidigare kolonier till Storbritannien har som exempel tagit utkontrakteringsuppdrag med Indien och Pakistan. USA ger utkontrakteringsuppdrag till framförallt Mexico och Sydamerika men även Sydafrika. Tyskland har av närhetsskäl haft utkontrakteringssammarbete med forna Östeuropa där Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern ingår. Nordiska länder med Sverige i ledet har riktad sig mot utkontraktering i framförallt Baltikum och Ryssland men även en del i Östeuropa. Andelen nordiska företag som lägger ut sin IT-produktion till Baltikum ökar alltmer. På senare år har intresset för outsourcing eller utkontraktering av produktion och utveckling ökat markant, och fortfarande spås en gedigen tillväxt inom detta område [IDC Scandinavia]. Exporten från de nyblivna medlemsländerna till övriga Europa har näst intill tre dubblats från 3.1 Miljarder Euro år 1995 till 12.5 Miljarder Euro år En betydande del av dessa står outsourcad produktion för. M Offshore IT Services in the Nordics

16 Ekonomiska faktorer har till synes spelat en avgörande roll i valet av land och företag, och vissa länder har fått mer specifik typ av direktinvesteringar samt utkontrakteringsuppdrag då de besitter den expertis som efterfrågas i området. Estland har specialiserat sig på outsourcingkontrakt inom framförallt telekom, transport, och maskineri. Mer än 2/3 av Estlands export till Finland består idag av telekomprodukter. Litauens industriella kontakter är starka med Tyskland men numera har Sverige växt sig som en viktig industriell partner genom ökat antal outsourcing kontrakt. Lettlands industri har förlorat sin position i Tyskland men ökat sin industriella integration med Sverige och Finland. Huvudsakliga outsourcingprodukterna där är elektronik samt produkter för transportnäringen men också här görs det delar för telekomindustrin och maskinerier. Lettland är specialiserad dessutom på tillverkning av jordbruksmaskiner. Svenska outsourcingkontrakt till Litauen består framförallt av delar för telekomindustrin, transport, flyg och helikoptrar. Lettlands kontrakt med Sverige består i mellanprodukter som växelbord, jordbruksmaskiner samt bildelar. Polens har via dess närhet till Tyskland specialiserat sig för bilindustrin. Både bilar och bildelar tillverkas i landet. På senare tid har även outsourcad telekomindustrin kommit till landet, bland annat kan nämnas företaget Flextronics. Där har majoriteten av produkterna gått på export och då framförallt till Sverige. Handelsmässigt är Polen ett ganska blygsamt outsourcingland jämfört med sin lilla granne Estland, men potentialen för fortsatta framgångar är stor, inte minst efter EU inträdet. Slutsats De nya Östeuropeiska ländernas inträdde till EU, har gett en renässans inom outsourcing. Ledtiderna har minskat, och det är lättare numera att lägga ut utveckling eller produktion till östländerna. Kostnadsfördelarna kan vara påfallande stora i vissa områden och branscher, men detta ska inte utgöra den avgörande faktorn. Erfarenheter visar att man även ska beakta kulturella skillnader, företagets tidigare erfarenhet av outsourcing uppdrag samt dess kompetens i området. Vad beträffar kompetens, så är de anställda i företagen oerhört skickliga på att lära sig nya ämnen vilket gör företagen flexibla för komplexa uppdrag inom utveckling. Marknaden för outsourcing i Östeuropa är just nu i en begynnande fas, och spås få en fin utveckling framöver.

17 Referenser [1] NyTeknik [2] Effekter av outsourcing, en studie utförd på Clariant Sverige AB, Göteborgs Spårvägar AB och SKF Sverige AB, Magisteruppsats i företagsekonomi, Inriktning:Ekonomistyrning, Jan Ekmark, Marie Hjalmarsson 2002 [3] Success Factors for Selecting a Vendor when Outsourcing to Eastern Europe, Mariella Ballardini, Jessica Tegelius-Nilsdotter [4] Outsourcing erfarenheter i svenska företag Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Josefine Larsson och Carl-Gustav Malmqvist [5] 15 storföretag 1996/1997 Tema Outsourcing Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Sara Emanuelsson, Olli Hautala och Erica Åberg [6] 15 storföretag 1997/1998 Tema Östeuropa Rapporten har utarbetats vid Metalls utredningsavdelning av Ola Asplund, Olli Hautala, Kjell Sehlstedt och Erica Åberg [7] Baltic IT Cruise [8] IT outsourcing in the Nordic Countries: trends and threats Mr.Nils Molin, IDC Scandinavia 2004 [9] EU Outsourcing to the East, Governance and Innovation Systems in the Baltic Countries A Three-stage Approach Jari Hyvärinen

18 [10] Att fler svenska företag flyttar till Baltikum _CS.dbp.asp [11] PracaGazeta, [12] Baltcent 2002 [13] Understanding IT outsourcing Bjärred Academia adacta, 1997 Yakhlef, Ali, 1997

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Tillväxtfakta 2014 Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Myndigheten

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Östeuropa mot marknadsekonomi

Östeuropa mot marknadsekonomi A2001:005 Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Bokföringen flyttar hemifrån

Bokföringen flyttar hemifrån Företagsekonomiska institutionen Bokföringen flyttar hemifrån En studie av organiseringstrender och flyttströmmar i svenska redovisningsfunktioner Magisteruppsats i externredovisning Vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Exemplet IT- och telekomföretag i Kista Dzamila Bienkowska och Charlotta Hedberg arbetslivsrapport nr 2006:1 issn 1401-2928 Tema: Rörlighet på arbetets

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Kommunikation med outsourcad funktion

Kommunikation med outsourcad funktion Kommunikation med outsourcad funktion av Johannes Blackne MF112x - Fördjupningsarbete i Integrerad Produktutveckling KTH Industriell teknik och management Maskinkonstruktion SE-100 44 STOCKHOLM Fördjupningsarbete

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer