Outsourcing & offshoring. en facklig checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing & offshoring. en facklig checklista"

Transkript

1 Outsourcing & offshoring en facklig checklista

2

3 Outsourcing & offshoring en facklig checklista

4 4

5 Innehållsförteckning Förord Varför en checklista? Varför och vad outsourcas och offshoras? Hur man förutser outsourcing och offshoring Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring Checklista vid outsourcing & offshoring Varför ska företaget satsa på outsourcing & offshoring motiv? Vad ska företaget outsourca och offshora? Hur ska företaget outsourca och offshora ur juridisk synvinkel? Vem ska företaget outsourca till? Konsekvenser och risker vid outsourcing och offshoring? Är den ekonomiska kalkylen rättvisande? Uppföljning När ska företaget outsourca och offshora? Omställning Information till anställda Källor ISBN:

6 Förord Denna rapport Outsourcing & offshoring en facklig checklista är ett verktyg att använda för fackligt förtroendevalda i en outsourcing- och offshoringsituation. Allt fler företag lägger ut verksamheter till externa leverantörer eller lågkostnadsländer. Vi beskriver vad facket kan göra i det läget och vilka frågor och krav som är viktiga att ta upp med företaget. Checklistan tar upp tio konkreta frågeställningar och områden i samband med outsourcing och offshoring. Rapporten beskriver också tidiga signaler på outsourcing och offshoring för att förtroendevalda ska kunna förutse verksamhetsflytt. Rapporten är framtagen av Samhällspolitiska enheten och är en del i enhetens rapportserie. Rapporterna ska genomsyras av en vilja att påverka och förändra Unionens medlemmars situation till det bättre. Den Samhällspolitiska enheten har ansvar för att upprätthålla kompetens om trender, strukturförändringar samt följa utvecklingen i de företag där Unionenmedlemmar finns. Enhetens arbete ska bidra till att Unionen påverkar företagens utveckling och arbetsplatser till det bättre. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Åberg på Samhällspolitiska enheten under våren Eftersom ämnet fortfarande är högaktuellt har Elisabeth Åberg under hösten 2008 omarbetat rapporten med anpassning till Unionens medlemmar. Stockholm, 2008 Samhällspolitiska enheten Åsa Holmgren Enhetschef 6

7 Varför en checklista? Det är en trend inom industrin sedan lång tid tillbaka att outsourca eller utkontraktera verksamhet. Det började med verksamheter som städning, personalmatsalar och fastighetsskötsel för att fortsätta med stödfunktioner som ekonomi, IT och HR. De senaste åren har outsourcing börjat närma sig kärnverksamheten och definitionen av vad som är kärnverksamhet blir allt mer diffus. Uppgifter inom design, forskning och utveckling, produktion och leverans av tjänster som installation, support och underhåll läggs ut på entreprenad. Mycket av det som utkontrakteras hamnar utanför Sveriges gränser. Antingen genom att outsourcingen sker direkt till ett låglöneland som de forna öststaterna, Indien eller Kina. Alternativt att den svenska leverantören i sin tur lägger ut arbetet till låglöneländer. Trenden med flytt till lågkostnadsländer är i och för sig inte ny. En strukturomvandling med flytt av arbetstillfällen till lågelöneländer har pågått under lång tid för industrier med hög löneandel och begränsade möjligheter till automatisering, till exempel tekoindustrin. Det nya är att takten på utflyttningen verkar ha ökat, den slår mot en mängd branscher samtidigt och typen av arbeten som flyttas har vidgats. Det är inte längre bara produktionsjobb som flyttas utan även tjänsteindustrin och tjänstemän drabbas. Omfattning 1980-tal Säkerhet Specialfunktioner, HR Verktygstillverkning Affärsstöd, Löner/Fakturering Tekniskt underhåll IT, support/reception Miljö/Energi Fastigheter/Underhåll Transporter Personalmatsalar Lokalvård, Hälsa 2000-tal 7

8 Syftet med checklistan är att ge lokala fackrepresentanter ett verktyg att använda när de ställs inför ett förslag om outsourcing och offshoring inom det företag där de är verksamma. Listan ska vara ett stöd för att kunna formulera frågor och ställa krav på företaget. Företagens beslutsunderlag är ofta inriktade på synliga ekonomiska aspekter och strategiska förklaringar. Organisatoriska aspekter, risker och konsekvenser för de anställda och verksamheten och uppskattning av så kallade dolda kostnader är inte alltid utredda. Alternativ som visar hur företaget kan effektivisera och utveckla befintlig verksamhet saknas många gånger. Målet är att förtroendevalda genom att använda checklistan ska kunna identifiera svagheter och risker i förslaget. I en del fall måste företagen lägga ut verksamhet för att trygga överlevnad och anställningar i kvarvarande verksamhet. I andra fall är beslutsfattandet om att flytta ut dåligt underbyggt och verksamhet läggs ut i onödan. Viktiga frågor att ställa sig blir då: Är motiven till outsourcing och offshoring välgrundade? Finns andra alternativ utredda? Är förslaget ekonomiskt försvarbart? Konsekvenser och risker för de anställda och verksamheten? Hur ska den genomföras och följas upp? En studie från Deloitte Consulting, som omfattar 25 storföretag, visar att 70 procent av företagen som outsourcat har negativa erfarenheter, vilket har gjort dem försiktigare. Ett av fyra företag har till och med tagit tillbaka flera funktioner på grund av att outsourcingen inte infriade förväntningarna. Hälften av dessa företag har inte sett de planerade kostnadsfördelarna infrias. 8

9 ALMI Företagspartner har tagit fram en analysmodell för småföretag som planerar att flytta verksamhet till låglöneländer. Av de 39 företag som genomgått analysen valde 29 att stanna kvar i landet. Bara åtta bolag flyttade ut hela eller delar av verksamheten. Definitioner och begrepp Begreppet outsourcing innebär att ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi. Offshoring är en förkortning för offshore (out)sourcing, en utflyttning av verksamhet till lågkostnadsländer. Såsom begreppet används kan det innebära antingen flytt av verksamhet till ett eget dotterbolag, ett delägt bolag eller till extern leverantör i lågkostnadsländer. I checklistan används begreppet outsourcing om företaget anlitar en extern leverantör och begreppet offshoring om företaget flyttar verksamhet till lågkostnadsländer, i egen regi eller till extern part. Många gånger överlappar frågeställningarna varandra, det vill säga samma frågeställningar är aktuella både vid outsourcing och offshoring. Då används båda orden. Inom Sverige Låglöneländer Intern leverantör (inom koncernen) Omlokalisering Offshoring i egen regi Extern leverantör Nationell outsourcing Offshore outsourcing (Offshoring) Källa: Alternativ till outsourcing och Unionen, Samhällspolitiska enheten. 9

10 Varför och vad outsourcas och offshoras? Outsourcing och offshoring har både för- och nackdelar. Det handlar enkelt uttryckt om att välja mellan låga kostnader vid flytt till lågkostnadsländer och förmåga till kundanpassning. Betydelsen av lönekostnaderna i verksamheten och krav på kundanpassning, utvecklingsförmåga och leveranstid är faktorer som styr valet. I verksamhet där löner utgör en stor del av kostnaderna samtidigt som kraven på kundanpassning är låg finns klara fördelar med att flytta till lågkostnadsländer. Det är viktigare att hålla samman produktion och utveckling i kundnära verksamheter med höga krav på produktanpassning, flexibilitet, leveranstid och snabb produktutveckling. Betydelsen av lönekostnaderna påverkar då valet. Vid låg andel lönekostnader är det en fördel med bibehållen samlad produktutveckling och produktion, medan vid hög andel lönekostnader är det en mer öppen fråga. Andra faktorer än lönekostnad bör då vägas in. Valet mellan låga kostnader och kundanpassning Höga Hög potential vid integrerad produktframtagning Öppet område Krav på kundanpassning, utvecklingsförmåga och leveranstid Potential vid utflyttning av produktion till låglöneländer Låga Liten Betydelse av lönekostnader Stor Källa: Alternativ till outsourcing L Bengtsson,

11 Vi kan se att typen av arbeten som läggs ut förändras hela tiden och flyttar uppåt i värdekedjan. Det är dock störst risk för utflyttning när betydelsen av lönekostnader är stor, som i tjänsteproducerande verksamhet eller lågautomatiserad produktion, och produkterna är standardiserade eller har låg produktutvecklingstakt och där verksamheten inte har direkt kundkontakt. För konkreta exempel på arbeten som flyttar ut se Unionens rapporter Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking?, En personalfunktion i förändring och Industrins ekonomiadministration. 11

12 Hur man förutser outsourcing och offshoring Ofta får facket information i slutskedet av företagets beslutsprocess eller när beslutet i princip redan är fattat. Beskedet kommer som en blixt från en klar himmel. Frågan blir därför om det finns några tidiga signaler att det kan vara outsourcing eller offshoring på gång i företaget. För företag med huvudkontor utanför Sverige, är det speciellt viktigt att bevaka vad som händer på koncernnivå och inom andra delar av koncernen för att få tidiga signaler om att något kan vara på gång. Frågor att ställa sig är: Hur ser det ut i branschen där företaget är verksamt? Om konkurrenterna håller på att lägga ut verksamhet finns risk att företaget följer efter. Hur ser koncernens strategi ut? Finns det bolag eller enheter i lågkostnadsländer? Vad har koncernen för strategi för dessa? Om det redan finns etableringar i lågkostnadsländer är steget mindre att flytta mer verksamhet dit. Har företaget utkontrakterat tidigare? Om företaget har lagt ut verksamhet tidigare och har positiva erfarenheter av detta är sannolikheten hög att företaget fortsätter att lägga ut fler verksamheter. Finns det verksamheter som fungerar dåligt eller visar kraftigt ökande kostnader, men inga åtgärder sätts in? Detta kan vara ett tecken på att ledningen vill lösa problemet genom att lägga ut verksamheten. I vilka verksamheter investerar ledningen respektive i vilka verksamheter investerar de inte eller gör inte satsningar på kompetensutveckling? Verksamheter eller funktioner där ledningen inte investerar eller satsar på kompetensutveckling kan vara ett tecken på att dessa ska läggas ut. Har företaget omstrukturerat delar av verksamheten genom centralisering och standardisering till exempel genom att skapa en intern leverantör som Shared Service Center (SSC)? När verksamheten är samlad på ett ställe är den enklare att lägga ut. 12

13 Finns det verksamheter som redan outsourcats en gång (till en svensk leverantör)? Då kan dessa i sin tur utkontrakteras vidare till låglöneländer av den svenska leverantören. Har företaget dokumenterat och strukturerat arbetsprocesserna för vissa verksamheter kanske genom anlitande av processkonsult? Använder eller har företaget bytt till standardiserade, internationella arbetsverktyg som till exempel affärssystem? Finns det tjänster och verksamheter i företaget som löper stor risk att utkontrakteras? Till exempel stödfunktioner och arbeten med hög löneandel och standardiserade produkter. Har ledningen gjort en genomlysning av vissa verksamheter, leverantörer eller låglöneländer genom analys, företagsbesök eller resor till låglönedestinationer? 13

14 Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring Först av allt en välskött verksamhet outsourcas eller offshoras sällan. Försök därför förebygga att verksamhet flyttas ut genom att bevaka att investeringar och satsningar görs i verksamheten och att åtgärder sätts in i tid. Om ett företaget planerar outsourcing eller offshoring gäller följande: Arbetet med att genomföra outsourcing eller offshoring är en successiv process där flera parter är inblandade; arbetsgivare, fackliga organisationer och ibland leverantörer. Hur och när facket kommer in i denna process och vilken roll ni får eller tar är en viktig fråga. Varför har facket en roll i detta sammanhang? Den långsiktiga tryggheten för de anställda är ett välskött företag och i vissa fall kan outsourcing eller offshoring skada verksamheten. Det gäller också att se till att outsourcing och offshoring genomförs på ett bra sätt och att de anställda hanteras på rätt sätt. När företaget börjar fundera över outsourcing och offshoring bör ni i facket vara med från början för att komma in tidigt i beslutsprocessen och ges möjlighet att påverka beslutet. Om det finns en styrgrupp eller arbetsgrupp för projektet bör en facklig representant ingå i denna från start. Om flera orter berörs bör det finns fackliga företrädare för alla dessa. I inledningsfasen är det viktigt att fastställa på vilken nivå i företaget som beslutet om outsourcing eller offshoring kommer att fattas och på vilken nivå facket har möjlighet att påverka. Var och vem fattar besluten och har facket kontaktvägar för att kunna påverka? Om huvudkontoret för företaget ligger utanför Sverige kan det vara svårt att direkt påverka beslutet både för den svenska ledningen och fackliga representanter. På en internationell nivå bör därför Europeiska Företagsråd, EFR (European Works Council, EWC), involveras. 14

15 Enligt direktiv 94/45/EC av 22/09/1994 har facket rätt att i varje företag med fler än anställda inom hela EES-området, varav minst 150 anställda i mer än två länder, bilda EFR eller ta fram en process för att informera och rådgöra med de anställda vid beslut som rör de anställda i ett annat medlemsland. För mer information se broschyren Fackligt samarbete i europeiska företagsråd. Unionen ska begära de underlag som behövs för att kunna arbeta med frågan. Fackets roll blir att granska underlag och ställa krav på att utreda alternativ. Exempel på underlag kan vara ekonomisk kalkyl, beskrivning av vilka arbetsuppgifter och befattningar som ska flytta och hur många anställda som berörs, projektplan, kommunikationsplan och beskrivning av hur genomförandet ska gå till. Ta reda på vem det är som gör analysen från företagets sida och vad denna person har för kompetens. Det är viktigt att ha en öppen inställning till förslaget under analysfasen. En del utflyttningar är nödvändiga för att verksamheten ska behålla sin konkurrenskraft och överleva på sikt. Andra är dåligt underbyggda och beslut fattas på felaktiga grunder. Verkar det vara ordning och reda i underlagen och belyser de hela verksamheten. Begär in fakta och granska underlag, var med i utredningsprocessen och skaffa så mycket information som möjligt innan ni bestämmer er för att stödja eller gå emot beslutet. I detta skede kan också löntagarkonsult anlitas om ni fackliga representanter är osäkra om outsourcing eller offshoring är försvarbart. Enligt utvecklingsavtalet har de fackliga organisationerna i företag med mer än 50 anställda rätt att anlita en löntagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad vid större förändringar. Om de lokala parterna är ense kan löntagarkonsult också anlitas i företag med mellan 25 och 50 anställda. 15

16 Ni bör också begära en konsekvens- och riskanalys som behandlar de olika effekter som förslaget kan väntas få, både verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga effekter och hur dessa ska mötas genom olika åtgärder. Se till att få vara med i arbetet med att ta fram denna. Det är rimligt att ställa krav på en känslighetsanalys som visar hur känslig den ekonomiska kalkylen är för förändringar i till exempel årlig löneökningstakt i mottagarländerna. När facket har gjort denna genomgång av olika underlag är det dags att ta ställning till om ni ska stödja förslaget eller inte. Är förslaget försvarbart för att företaget ska överleva på sikt? Utvecklingsavtalet 5 Mom 2 De fackliga organisationerna i företaget ges på sådant sätt som anges i 2, 7 och 8 insyn i och inflytande över företagets ekonomiska situation, planerings-, budget- och uppföljningsarbete. Därigenom ges de fackliga företrädarna på ett tidigt stadium möjlighet att medverka med idéer och förslag och därigenom påverka företagets framtid. Företagsledningens framtidsbedömning skall redovisas så att de fackliga organisationerna i företaget får möjligheter att gemensamt med företagsledningen behandla och bedöma företagets marknadsutsikter, inköpsverksamhet, konkurrensläge, produktutveckling och produktionsutrustning samt de anställdas trygghet och utveckling i arbetet. 16

17 Facklig strategi Facklig strategi Innan det har hänt Se till att det investeras och satsat i verksamheten. Bevaka för att identifiera tidiga signaler. Träffa avtal med företaget om hur outsourcing och offshoring ska hanteras innan det har hänt. Anställdas anställningsbarhet ska stärkas genom satsningar på kompetensutveckling. Lågkvalificerade arbeten är särskilt utsatta. När det har hänt Försök fastställa ekonomiska konsekvenser av förslaget och om motivet är välgrundat. Ställ krav och försök påverka hur besparingarna ska användas. Mildra konsekvenserna för de anställda. Om förslaget är försvarbart eller företaget beslutar att genomföra det utan fackets stöd, bör ni ställa krav och försöka påverka hur besparingarna ska användas. En del av besparingarna bör gå till omställning och utveckling av kvarvarande verksamhet i form av investeringar, kompetensutveckling med mera. Utvecklingsavtalet 5 Mom 1 För att företaget skall kunna utvecklas krävs investeringar. Omfattningen och inriktningen av företagets investeringar beror bland annat av storlek och bransch. De kan till exempel omfatta produktionsutrustning, produktutveckling, marknadsföring och forskning. 17

18 Det bör fastställas på ett tidigt stadium om det finns övertalighet i samband med outsourcing och offshoring och hur den ska hanteras. Om övertalighet finns ska arbetsgivaren tillsammans med fackliga organisationer ta fram ett omställningspaket. Fundera på när det kan vara lämpligt i processen att gå ut med information om omställningspaketet. Efter den inledande analysfasen inträder upphandlingsfasen om företaget ska upphandla från en extern leverantör. Här blir fackets roll att bevaka anställdas rättigheter och hur de hanteras vid en eventuell övergång. Frågor att ställa under denna process finns under checklistans punkt 3 och 4. Innan företaget kan besluta om att lägga ut verksamheten måste de förhandla med facket om förändringen och vem som ska utföra arbetet. MBL 11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. MBL 38 Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. 18

19 Om verksamheten går över till en svensk leverantör följer en inrangeringsprocess då den fackliga organisationen förhandlar med det mottagande företaget. Det är en fördel att även involvera det lämnande företaget och på så sätt säkra överlämningsprocessen. Vilka är för- respektive nackdelarna hos lämnande respektive mottagande arbetsgivare för de anställda? Det kan gälla vinstandelar, personalföreningsverksamhet, klämdagar med mera. Nackdelarna hos den mottagande arbetsgivaren bör kompenseras. LAS 6b Då ett företag, en verksamhet eller en del av verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, skall rättigheter och skyldigheter enligt de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången också gå över på den nya arbetsgivaren. arbetstagaren kan motsätta sig att anställningsförhållandet går över till den nya arbetsgivaren. Följden av detta blir att anställningsförhållandet med överlåtaren består. Om det då uppstår arbetsbrist hos överlåtaren, utgör det saklig grund för uppsägning av personal hos överlåtaren. 19

20 Fackliga aktiviteter Se att vara med i arbetsgrupp Granska och analysera underlag med hjälp av checklistan punkt 1 8 Stödja förslag eller inte? Information till anställda checklistan punkt 10 Löntagarkonsult? Krav på investeringar checklistan punkt 6 Tidiga signaler Fastställ beslutsnivå Omställning checklistan punkt 9 Krav på uppföljning checklistan punkt 7 Tidsaxel Utredning startar Information, förslag och beslutsunderlag växer fram Formellt beslut fattas Ledningens aktiviteter 20

21 Checklista vid outsourcing & offshoring 1 Varför ska företaget satsa på outsourcing & offshoring motiv? Det är viktigt att orsaken och motivet till outsourcing och offshoring är tydligt. Att klargöra motivet är viktigt ur två aspekter. Dels för att kunna ge en rättvisande information till anställda för att de ska förstå varför arbetsgivaren lägger ut verksamhet och dels för att kunna fokusera på vilken typ av beslutsunderlag som är viktiga. Om motivet är att spara kostnader är det rimligt att ställa höga krav på den ekonomiska kalkylen och granska den. Om å andra sidan motivet är höjda krav på kvalitet och kompetens bör krav ställas på jämförande kompetensinventering och kvalitetsuppföljning. De vanligaste motiven till outsourcing och offshoring är: Minska kostnaderna Det kan ske genom outsourcing till lågkostnadsländer eller till leverantörer som uppnår stordriftsfördelar eller fördelar genom specialisering och därigenom kan bedriva verksamheten till lägre kostnad. Fokusering på kärnverksamhet Genom att lägga ut funktioner där företaget inte har expertkunskaper kan de interna resurserna fokuseras mot kundernas behov. Närhet till marknaden Genom att flytta verksamhet till lågkostnadsländer där företaget har försäljning får företaget lokal närvaro och bättre kunskap om och ingångar på marknaden. Tillgång till kompetens Leverantörer som har den utlagda verksamheten som kärnverksamhet har bättre möjligheter att investera och utveckla metoder och kompetens. 21

22 Frigöra interna resurser för andra ändamål Alla organisationer har begränsade resurser. Om verksamheter som inte tillhör kärnan läggs ut kan företaget använda personal och investeringsmedel för kärnverksamheten. Resurserna finns inte tillgängliga internt Outsourcing är ett alternativ till att bygga upp kompetens internt inom till exempel nya marknader och ny teknologi. Öka effektivitet, kvalitet och service i verksamheten Arbetsprocesserna för de verksamheter som inte tillhör kärnan utvecklas inte på samma sätt som kärnprocesserna. De blir därmed mindre effektiva än i ett företag där de utgör kärnverksamheten. Svårigheter att styra och leda enheten/verksamheten Det här är ett dåligt motiv till att utkontraktera. Om företaget har dålig kunskap om verksamheten och svårigheter att internt formulera krav och mål för denna, kommer de också att ha svårt att förmedla dem till en extern leverantör och blir en svag beställare. Minskat investeringsbehov Det råder konkurrens om vilka verksamheter som ska få investera inom de flesta organisationer. Genom att lägga ut delar av verksamheten kan investeringarna fokuseras till kärnverksamheten. Dela risker Genom att det är leverantören som står för investeringarna minskar företaget sin egen risk. Minska valutarisken Genom att företaget lägger produktionen i det land som försäljningen sker, minskar företagets valutaexponering. 22

23 Frigöra kapital Outsourcing innebär ofta överföring av tillgångar från företaget till leverantören. Utrustning, anläggningar och licenser som används i verksamheten som ska outsourcas har ett värde och säljs till leverantören. Ökad flexibilitet Genom outsourcing ökar andelen rörliga kostnader. Hur flexibelt företaget blir beror på kontraktslängd och utformning av kontraktet. Följa John Företagen själva uppger inte trend som en orsak till outsourcing /offshoring, men detta är en av förklaringarna till att många företag hoppar på tåget. 23

24 2 Vad ska företaget outsourca och offshora? Man talar ofta om kärnverksamheten i ett företag och att verksamheter som inte tillhör kärnan som läggs ut. Vad är då kärnverksamhet? Om man definierar kärnverksamheten i företaget utifrån kärnkompetensen eller företagets förmåga kan det beskrivas som en unik, särskiljande och svårimiterad förmåga som är av stor betydelse för kund och slutprodukt. Övrig verksamhet skulle då vara sidoverksamhet eller stödfunktioner. Vad som ingår i kärnverksamheten är föränderligt och påverkas bland annat av vilken ledning företaget har, företagets strategi och konkurrensförhållanden. Vilka enheter eller arbetsuppgifter ska företaget lägga ut i det aktuella fallet? Är det kärnverksamhet eller stödfunktioner? Hur noga är den verksamhet som ska läggas ut kartlagd? Kan verksamheten avskiljas? Finns det en övergripande strategi när det gäller outsourcing och offshoring och hur ser den ut? Stämmer outsourcing och offshoring överens med företagets strategi, affärsidé, marknadsstrategi och produktionsstrategi? 24

25 3 Hur ska företaget outsourca och offshora ur juridisk synvinkel? Hur utflyttningen av verksamhet formellt genomförs får stor betydelse för anställda och deras anställningsförhållanden. Viktiga frågor att ställa är därför: Kommer verksamheten att läggas över i ett hel- eller delägt bolag eller till en extern leverantör? Tar leverantören i så fall över ett bolag? Detta räknas som aktieöverlåtelse och kvarstår befintliga anställningsförhållanden hos bolaget. Det sker alltså inget arbetsgivarbyte. Eller tas verksamhet eller del av verksamhet över av leverantören, så kallad verksamhetsövergång? Detta innebär arbetsgivarbyte och anställningsförhållanden regleras av övergångsbestämmelser. Eller tar leverantören helt enkelt över arbetsuppgifter? Vad som är verksamhetsövergång respektive övertagande av arbetsuppgifter är inte alltid så enkelt att fastställa i praktiken. Ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att det ska räknas som verksamhetsövergång. Det måste vara fråga om arbetsgivarbyte, övergången måste vara varaktig, verksamheten ska utgöra en bestående ekonomisk enhet (organiserad på ett stabilt sätt) och det ska vara i huvudsak samma verksamhet efter övergången. När det fastställs om det är verksamhetsövergång eller inte kan det till exempel ha betydelse om nyckelpersoner erbjuds övergång eller inte, och om tillgångar, personal och kunder tas över. Se också beskrivningen under avsnittet Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring. 25

26 4 Vem ska företaget outsourca till? Företaget väljer ut leverantören genom en upphandlingsprocess om verksamheten ska läggas ut på en extern part. Här finns det anledning att göra en analys ur ett fackligt perspektiv av de leverantörer som kan komma fråga. Finns det leverantörer som kan tillhandahålla alla delar av den verksamhet som ska läggas ut, eller har de bara möjlighet att ta över delar? Vilken strategi och kompetens finns hos leverantören blir den verksamhet som outsourcas en del av kärnaffären eller blir det en sidoverksamhet? Att bli en del av kärnverksamheten istället för att tillhöra sidoverksamheten kan till exempel innebära nya möjligheter till kompetensutveckling för de anställda som går över. Har leverantören något dokumenterat branschkunnande och företagsspecifik kunskap om till exempel företagets egenutvecklade system? Det kan annars vara problem att ta över verksamhet eller uppgifter och stora resurser får då läggas i inledningsskedet för att föra över kunskap. Hur är leverantörens storlek och förhandlingsstyrka jämfört med företaget? Det är vanligt att företaget inte vill ha en alltför stark motpart. Ett sätt är då att utkontraktera till en mindre eller jämnstor leverantör alternativt att dela upp utkontrakteringen på flera leverantörer och därmed minska beroendet. Hur är leveransförmåga och flexibilitet hos leverantören? Hur ska kommunikation och informationsutbyte med leverantör ske? Finns kulturolikheter och skillnader i värderingar mellan de två organisationerna och hur ska de hanteras? Hur har leverantören agerat vid tidigare outsourcing? Hur ser fackliga avtal och representation ut hos leverantören? 26

27 Vilka för- och nackdelar i anställningsvillkor har mottagande företag jämfört med lämnande företag? Hur ska nackdelarna hos mottagande företag kompenseras? Vid outsourcing till annat land respekterar det mottagande företaget ILO s (International Labour Organization) riktlinjer, rätten att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal samt har arbetsvillkor med trygga arbetsmiljöer och minimilöner? 27

28 5 Konsekvenser och risker vid outsourcing och offshoring? En konsekvensanalys kan göras ur två olika perspektiv. En analys ur ett verksamhetsmässigt perspektiv visar hur outsourcing och offshoring påverkar själva verksamheten och organisationen och vilka konsekvenser det får för framtiden. Den bör tas fram innan beslut fattas och också innehålla åtgärdsförslag för hur effekten av konsekvenser och risker ska minskas. För att kunna göra en risk- och konsekvensanalys som belyser verkligheten och inte bara blir en pappersprodukt, behövs god kunskap om den verksamhet och arbetsprocesser som berörs. Om verksamhet läggs ut på grund av att den är svår att styra och leda och fungerar dåligt är det också svårt att göra en bra konsekvens analys. Vid förändringar måste företaget göra en konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv innan förändringen genomförs enligt arbetsmiljölagen. Denna är mer begränsad och kan behandla till exempel arbetsbelastning och arbetsintensitet, arbetsuppgifter, inflytande på arbetssituationen, organisatoriskt stöd med mera och brukar presenteras först i samband med MBL-förhandlingen. Exempel på konsekvenser och risker: Förlust av kunder Kunder kan försvinna när företaget utkontrakterar funktioner som har direkt kundkontakt. Under överföringsfasen kan också kvalitén sjunka, vilket leder till missnöje hos drabbade kunder. Varumärket kan skadas Företagets varumärke kan skadas vid offshoring om inte leverantören noga kontrollerats vad gäller arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljöfrågor. 28

Downsizing. strategi eller panikåtgärd?

Downsizing. strategi eller panikåtgärd? Downsizing strategi eller panikåtgärd? Downsizing strategi eller panikåtgärd? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer