Outsourcing & offshoring. en facklig checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing & offshoring. en facklig checklista"

Transkript

1 Outsourcing & offshoring en facklig checklista

2

3 Outsourcing & offshoring en facklig checklista

4 4

5 Innehållsförteckning Förord Varför en checklista? Varför och vad outsourcas och offshoras? Hur man förutser outsourcing och offshoring Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring Checklista vid outsourcing & offshoring Varför ska företaget satsa på outsourcing & offshoring motiv? Vad ska företaget outsourca och offshora? Hur ska företaget outsourca och offshora ur juridisk synvinkel? Vem ska företaget outsourca till? Konsekvenser och risker vid outsourcing och offshoring? Är den ekonomiska kalkylen rättvisande? Uppföljning När ska företaget outsourca och offshora? Omställning Information till anställda Källor ISBN:

6 Förord Denna rapport Outsourcing & offshoring en facklig checklista är ett verktyg att använda för fackligt förtroendevalda i en outsourcing- och offshoringsituation. Allt fler företag lägger ut verksamheter till externa leverantörer eller lågkostnadsländer. Vi beskriver vad facket kan göra i det läget och vilka frågor och krav som är viktiga att ta upp med företaget. Checklistan tar upp tio konkreta frågeställningar och områden i samband med outsourcing och offshoring. Rapporten beskriver också tidiga signaler på outsourcing och offshoring för att förtroendevalda ska kunna förutse verksamhetsflytt. Rapporten är framtagen av Samhällspolitiska enheten och är en del i enhetens rapportserie. Rapporterna ska genomsyras av en vilja att påverka och förändra Unionens medlemmars situation till det bättre. Den Samhällspolitiska enheten har ansvar för att upprätthålla kompetens om trender, strukturförändringar samt följa utvecklingen i de företag där Unionenmedlemmar finns. Enhetens arbete ska bidra till att Unionen påverkar företagens utveckling och arbetsplatser till det bättre. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Åberg på Samhällspolitiska enheten under våren Eftersom ämnet fortfarande är högaktuellt har Elisabeth Åberg under hösten 2008 omarbetat rapporten med anpassning till Unionens medlemmar. Stockholm, 2008 Samhällspolitiska enheten Åsa Holmgren Enhetschef 6

7 Varför en checklista? Det är en trend inom industrin sedan lång tid tillbaka att outsourca eller utkontraktera verksamhet. Det började med verksamheter som städning, personalmatsalar och fastighetsskötsel för att fortsätta med stödfunktioner som ekonomi, IT och HR. De senaste åren har outsourcing börjat närma sig kärnverksamheten och definitionen av vad som är kärnverksamhet blir allt mer diffus. Uppgifter inom design, forskning och utveckling, produktion och leverans av tjänster som installation, support och underhåll läggs ut på entreprenad. Mycket av det som utkontrakteras hamnar utanför Sveriges gränser. Antingen genom att outsourcingen sker direkt till ett låglöneland som de forna öststaterna, Indien eller Kina. Alternativt att den svenska leverantören i sin tur lägger ut arbetet till låglöneländer. Trenden med flytt till lågkostnadsländer är i och för sig inte ny. En strukturomvandling med flytt av arbetstillfällen till lågelöneländer har pågått under lång tid för industrier med hög löneandel och begränsade möjligheter till automatisering, till exempel tekoindustrin. Det nya är att takten på utflyttningen verkar ha ökat, den slår mot en mängd branscher samtidigt och typen av arbeten som flyttas har vidgats. Det är inte längre bara produktionsjobb som flyttas utan även tjänsteindustrin och tjänstemän drabbas. Omfattning 1980-tal Säkerhet Specialfunktioner, HR Verktygstillverkning Affärsstöd, Löner/Fakturering Tekniskt underhåll IT, support/reception Miljö/Energi Fastigheter/Underhåll Transporter Personalmatsalar Lokalvård, Hälsa 2000-tal 7

8 Syftet med checklistan är att ge lokala fackrepresentanter ett verktyg att använda när de ställs inför ett förslag om outsourcing och offshoring inom det företag där de är verksamma. Listan ska vara ett stöd för att kunna formulera frågor och ställa krav på företaget. Företagens beslutsunderlag är ofta inriktade på synliga ekonomiska aspekter och strategiska förklaringar. Organisatoriska aspekter, risker och konsekvenser för de anställda och verksamheten och uppskattning av så kallade dolda kostnader är inte alltid utredda. Alternativ som visar hur företaget kan effektivisera och utveckla befintlig verksamhet saknas många gånger. Målet är att förtroendevalda genom att använda checklistan ska kunna identifiera svagheter och risker i förslaget. I en del fall måste företagen lägga ut verksamhet för att trygga överlevnad och anställningar i kvarvarande verksamhet. I andra fall är beslutsfattandet om att flytta ut dåligt underbyggt och verksamhet läggs ut i onödan. Viktiga frågor att ställa sig blir då: Är motiven till outsourcing och offshoring välgrundade? Finns andra alternativ utredda? Är förslaget ekonomiskt försvarbart? Konsekvenser och risker för de anställda och verksamheten? Hur ska den genomföras och följas upp? En studie från Deloitte Consulting, som omfattar 25 storföretag, visar att 70 procent av företagen som outsourcat har negativa erfarenheter, vilket har gjort dem försiktigare. Ett av fyra företag har till och med tagit tillbaka flera funktioner på grund av att outsourcingen inte infriade förväntningarna. Hälften av dessa företag har inte sett de planerade kostnadsfördelarna infrias. 8

9 ALMI Företagspartner har tagit fram en analysmodell för småföretag som planerar att flytta verksamhet till låglöneländer. Av de 39 företag som genomgått analysen valde 29 att stanna kvar i landet. Bara åtta bolag flyttade ut hela eller delar av verksamheten. Definitioner och begrepp Begreppet outsourcing innebär att ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi. Offshoring är en förkortning för offshore (out)sourcing, en utflyttning av verksamhet till lågkostnadsländer. Såsom begreppet används kan det innebära antingen flytt av verksamhet till ett eget dotterbolag, ett delägt bolag eller till extern leverantör i lågkostnadsländer. I checklistan används begreppet outsourcing om företaget anlitar en extern leverantör och begreppet offshoring om företaget flyttar verksamhet till lågkostnadsländer, i egen regi eller till extern part. Många gånger överlappar frågeställningarna varandra, det vill säga samma frågeställningar är aktuella både vid outsourcing och offshoring. Då används båda orden. Inom Sverige Låglöneländer Intern leverantör (inom koncernen) Omlokalisering Offshoring i egen regi Extern leverantör Nationell outsourcing Offshore outsourcing (Offshoring) Källa: Alternativ till outsourcing och Unionen, Samhällspolitiska enheten. 9

10 Varför och vad outsourcas och offshoras? Outsourcing och offshoring har både för- och nackdelar. Det handlar enkelt uttryckt om att välja mellan låga kostnader vid flytt till lågkostnadsländer och förmåga till kundanpassning. Betydelsen av lönekostnaderna i verksamheten och krav på kundanpassning, utvecklingsförmåga och leveranstid är faktorer som styr valet. I verksamhet där löner utgör en stor del av kostnaderna samtidigt som kraven på kundanpassning är låg finns klara fördelar med att flytta till lågkostnadsländer. Det är viktigare att hålla samman produktion och utveckling i kundnära verksamheter med höga krav på produktanpassning, flexibilitet, leveranstid och snabb produktutveckling. Betydelsen av lönekostnaderna påverkar då valet. Vid låg andel lönekostnader är det en fördel med bibehållen samlad produktutveckling och produktion, medan vid hög andel lönekostnader är det en mer öppen fråga. Andra faktorer än lönekostnad bör då vägas in. Valet mellan låga kostnader och kundanpassning Höga Hög potential vid integrerad produktframtagning Öppet område Krav på kundanpassning, utvecklingsförmåga och leveranstid Potential vid utflyttning av produktion till låglöneländer Låga Liten Betydelse av lönekostnader Stor Källa: Alternativ till outsourcing L Bengtsson,

11 Vi kan se att typen av arbeten som läggs ut förändras hela tiden och flyttar uppåt i värdekedjan. Det är dock störst risk för utflyttning när betydelsen av lönekostnader är stor, som i tjänsteproducerande verksamhet eller lågautomatiserad produktion, och produkterna är standardiserade eller har låg produktutvecklingstakt och där verksamheten inte har direkt kundkontakt. För konkreta exempel på arbeten som flyttar ut se Unionens rapporter Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking?, En personalfunktion i förändring och Industrins ekonomiadministration. 11

12 Hur man förutser outsourcing och offshoring Ofta får facket information i slutskedet av företagets beslutsprocess eller när beslutet i princip redan är fattat. Beskedet kommer som en blixt från en klar himmel. Frågan blir därför om det finns några tidiga signaler att det kan vara outsourcing eller offshoring på gång i företaget. För företag med huvudkontor utanför Sverige, är det speciellt viktigt att bevaka vad som händer på koncernnivå och inom andra delar av koncernen för att få tidiga signaler om att något kan vara på gång. Frågor att ställa sig är: Hur ser det ut i branschen där företaget är verksamt? Om konkurrenterna håller på att lägga ut verksamhet finns risk att företaget följer efter. Hur ser koncernens strategi ut? Finns det bolag eller enheter i lågkostnadsländer? Vad har koncernen för strategi för dessa? Om det redan finns etableringar i lågkostnadsländer är steget mindre att flytta mer verksamhet dit. Har företaget utkontrakterat tidigare? Om företaget har lagt ut verksamhet tidigare och har positiva erfarenheter av detta är sannolikheten hög att företaget fortsätter att lägga ut fler verksamheter. Finns det verksamheter som fungerar dåligt eller visar kraftigt ökande kostnader, men inga åtgärder sätts in? Detta kan vara ett tecken på att ledningen vill lösa problemet genom att lägga ut verksamheten. I vilka verksamheter investerar ledningen respektive i vilka verksamheter investerar de inte eller gör inte satsningar på kompetensutveckling? Verksamheter eller funktioner där ledningen inte investerar eller satsar på kompetensutveckling kan vara ett tecken på att dessa ska läggas ut. Har företaget omstrukturerat delar av verksamheten genom centralisering och standardisering till exempel genom att skapa en intern leverantör som Shared Service Center (SSC)? När verksamheten är samlad på ett ställe är den enklare att lägga ut. 12

13 Finns det verksamheter som redan outsourcats en gång (till en svensk leverantör)? Då kan dessa i sin tur utkontrakteras vidare till låglöneländer av den svenska leverantören. Har företaget dokumenterat och strukturerat arbetsprocesserna för vissa verksamheter kanske genom anlitande av processkonsult? Använder eller har företaget bytt till standardiserade, internationella arbetsverktyg som till exempel affärssystem? Finns det tjänster och verksamheter i företaget som löper stor risk att utkontrakteras? Till exempel stödfunktioner och arbeten med hög löneandel och standardiserade produkter. Har ledningen gjort en genomlysning av vissa verksamheter, leverantörer eller låglöneländer genom analys, företagsbesök eller resor till låglönedestinationer? 13

14 Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring Först av allt en välskött verksamhet outsourcas eller offshoras sällan. Försök därför förebygga att verksamhet flyttas ut genom att bevaka att investeringar och satsningar görs i verksamheten och att åtgärder sätts in i tid. Om ett företaget planerar outsourcing eller offshoring gäller följande: Arbetet med att genomföra outsourcing eller offshoring är en successiv process där flera parter är inblandade; arbetsgivare, fackliga organisationer och ibland leverantörer. Hur och när facket kommer in i denna process och vilken roll ni får eller tar är en viktig fråga. Varför har facket en roll i detta sammanhang? Den långsiktiga tryggheten för de anställda är ett välskött företag och i vissa fall kan outsourcing eller offshoring skada verksamheten. Det gäller också att se till att outsourcing och offshoring genomförs på ett bra sätt och att de anställda hanteras på rätt sätt. När företaget börjar fundera över outsourcing och offshoring bör ni i facket vara med från början för att komma in tidigt i beslutsprocessen och ges möjlighet att påverka beslutet. Om det finns en styrgrupp eller arbetsgrupp för projektet bör en facklig representant ingå i denna från start. Om flera orter berörs bör det finns fackliga företrädare för alla dessa. I inledningsfasen är det viktigt att fastställa på vilken nivå i företaget som beslutet om outsourcing eller offshoring kommer att fattas och på vilken nivå facket har möjlighet att påverka. Var och vem fattar besluten och har facket kontaktvägar för att kunna påverka? Om huvudkontoret för företaget ligger utanför Sverige kan det vara svårt att direkt påverka beslutet både för den svenska ledningen och fackliga representanter. På en internationell nivå bör därför Europeiska Företagsråd, EFR (European Works Council, EWC), involveras. 14

15 Enligt direktiv 94/45/EC av 22/09/1994 har facket rätt att i varje företag med fler än anställda inom hela EES-området, varav minst 150 anställda i mer än två länder, bilda EFR eller ta fram en process för att informera och rådgöra med de anställda vid beslut som rör de anställda i ett annat medlemsland. För mer information se broschyren Fackligt samarbete i europeiska företagsråd. Unionen ska begära de underlag som behövs för att kunna arbeta med frågan. Fackets roll blir att granska underlag och ställa krav på att utreda alternativ. Exempel på underlag kan vara ekonomisk kalkyl, beskrivning av vilka arbetsuppgifter och befattningar som ska flytta och hur många anställda som berörs, projektplan, kommunikationsplan och beskrivning av hur genomförandet ska gå till. Ta reda på vem det är som gör analysen från företagets sida och vad denna person har för kompetens. Det är viktigt att ha en öppen inställning till förslaget under analysfasen. En del utflyttningar är nödvändiga för att verksamheten ska behålla sin konkurrenskraft och överleva på sikt. Andra är dåligt underbyggda och beslut fattas på felaktiga grunder. Verkar det vara ordning och reda i underlagen och belyser de hela verksamheten. Begär in fakta och granska underlag, var med i utredningsprocessen och skaffa så mycket information som möjligt innan ni bestämmer er för att stödja eller gå emot beslutet. I detta skede kan också löntagarkonsult anlitas om ni fackliga representanter är osäkra om outsourcing eller offshoring är försvarbart. Enligt utvecklingsavtalet har de fackliga organisationerna i företag med mer än 50 anställda rätt att anlita en löntagarkonsult på arbetsgivarens bekostnad vid större förändringar. Om de lokala parterna är ense kan löntagarkonsult också anlitas i företag med mellan 25 och 50 anställda. 15

16 Ni bör också begära en konsekvens- och riskanalys som behandlar de olika effekter som förslaget kan väntas få, både verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga effekter och hur dessa ska mötas genom olika åtgärder. Se till att få vara med i arbetet med att ta fram denna. Det är rimligt att ställa krav på en känslighetsanalys som visar hur känslig den ekonomiska kalkylen är för förändringar i till exempel årlig löneökningstakt i mottagarländerna. När facket har gjort denna genomgång av olika underlag är det dags att ta ställning till om ni ska stödja förslaget eller inte. Är förslaget försvarbart för att företaget ska överleva på sikt? Utvecklingsavtalet 5 Mom 2 De fackliga organisationerna i företaget ges på sådant sätt som anges i 2, 7 och 8 insyn i och inflytande över företagets ekonomiska situation, planerings-, budget- och uppföljningsarbete. Därigenom ges de fackliga företrädarna på ett tidigt stadium möjlighet att medverka med idéer och förslag och därigenom påverka företagets framtid. Företagsledningens framtidsbedömning skall redovisas så att de fackliga organisationerna i företaget får möjligheter att gemensamt med företagsledningen behandla och bedöma företagets marknadsutsikter, inköpsverksamhet, konkurrensläge, produktutveckling och produktionsutrustning samt de anställdas trygghet och utveckling i arbetet. 16

17 Facklig strategi Facklig strategi Innan det har hänt Se till att det investeras och satsat i verksamheten. Bevaka för att identifiera tidiga signaler. Träffa avtal med företaget om hur outsourcing och offshoring ska hanteras innan det har hänt. Anställdas anställningsbarhet ska stärkas genom satsningar på kompetensutveckling. Lågkvalificerade arbeten är särskilt utsatta. När det har hänt Försök fastställa ekonomiska konsekvenser av förslaget och om motivet är välgrundat. Ställ krav och försök påverka hur besparingarna ska användas. Mildra konsekvenserna för de anställda. Om förslaget är försvarbart eller företaget beslutar att genomföra det utan fackets stöd, bör ni ställa krav och försöka påverka hur besparingarna ska användas. En del av besparingarna bör gå till omställning och utveckling av kvarvarande verksamhet i form av investeringar, kompetensutveckling med mera. Utvecklingsavtalet 5 Mom 1 För att företaget skall kunna utvecklas krävs investeringar. Omfattningen och inriktningen av företagets investeringar beror bland annat av storlek och bransch. De kan till exempel omfatta produktionsutrustning, produktutveckling, marknadsföring och forskning. 17

18 Det bör fastställas på ett tidigt stadium om det finns övertalighet i samband med outsourcing och offshoring och hur den ska hanteras. Om övertalighet finns ska arbetsgivaren tillsammans med fackliga organisationer ta fram ett omställningspaket. Fundera på när det kan vara lämpligt i processen att gå ut med information om omställningspaketet. Efter den inledande analysfasen inträder upphandlingsfasen om företaget ska upphandla från en extern leverantör. Här blir fackets roll att bevaka anställdas rättigheter och hur de hanteras vid en eventuell övergång. Frågor att ställa under denna process finns under checklistans punkt 3 och 4. Innan företaget kan besluta om att lägga ut verksamheten måste de förhandla med facket om förändringen och vem som ska utföra arbetet. MBL 11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. MBL 38 Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. 18

19 Om verksamheten går över till en svensk leverantör följer en inrangeringsprocess då den fackliga organisationen förhandlar med det mottagande företaget. Det är en fördel att även involvera det lämnande företaget och på så sätt säkra överlämningsprocessen. Vilka är för- respektive nackdelarna hos lämnande respektive mottagande arbetsgivare för de anställda? Det kan gälla vinstandelar, personalföreningsverksamhet, klämdagar med mera. Nackdelarna hos den mottagande arbetsgivaren bör kompenseras. LAS 6b Då ett företag, en verksamhet eller en del av verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, skall rättigheter och skyldigheter enligt de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången också gå över på den nya arbetsgivaren. arbetstagaren kan motsätta sig att anställningsförhållandet går över till den nya arbetsgivaren. Följden av detta blir att anställningsförhållandet med överlåtaren består. Om det då uppstår arbetsbrist hos överlåtaren, utgör det saklig grund för uppsägning av personal hos överlåtaren. 19

20 Fackliga aktiviteter Se att vara med i arbetsgrupp Granska och analysera underlag med hjälp av checklistan punkt 1 8 Stödja förslag eller inte? Information till anställda checklistan punkt 10 Löntagarkonsult? Krav på investeringar checklistan punkt 6 Tidiga signaler Fastställ beslutsnivå Omställning checklistan punkt 9 Krav på uppföljning checklistan punkt 7 Tidsaxel Utredning startar Information, förslag och beslutsunderlag växer fram Formellt beslut fattas Ledningens aktiviteter 20

21 Checklista vid outsourcing & offshoring 1 Varför ska företaget satsa på outsourcing & offshoring motiv? Det är viktigt att orsaken och motivet till outsourcing och offshoring är tydligt. Att klargöra motivet är viktigt ur två aspekter. Dels för att kunna ge en rättvisande information till anställda för att de ska förstå varför arbetsgivaren lägger ut verksamhet och dels för att kunna fokusera på vilken typ av beslutsunderlag som är viktiga. Om motivet är att spara kostnader är det rimligt att ställa höga krav på den ekonomiska kalkylen och granska den. Om å andra sidan motivet är höjda krav på kvalitet och kompetens bör krav ställas på jämförande kompetensinventering och kvalitetsuppföljning. De vanligaste motiven till outsourcing och offshoring är: Minska kostnaderna Det kan ske genom outsourcing till lågkostnadsländer eller till leverantörer som uppnår stordriftsfördelar eller fördelar genom specialisering och därigenom kan bedriva verksamheten till lägre kostnad. Fokusering på kärnverksamhet Genom att lägga ut funktioner där företaget inte har expertkunskaper kan de interna resurserna fokuseras mot kundernas behov. Närhet till marknaden Genom att flytta verksamhet till lågkostnadsländer där företaget har försäljning får företaget lokal närvaro och bättre kunskap om och ingångar på marknaden. Tillgång till kompetens Leverantörer som har den utlagda verksamheten som kärnverksamhet har bättre möjligheter att investera och utveckla metoder och kompetens. 21

22 Frigöra interna resurser för andra ändamål Alla organisationer har begränsade resurser. Om verksamheter som inte tillhör kärnan läggs ut kan företaget använda personal och investeringsmedel för kärnverksamheten. Resurserna finns inte tillgängliga internt Outsourcing är ett alternativ till att bygga upp kompetens internt inom till exempel nya marknader och ny teknologi. Öka effektivitet, kvalitet och service i verksamheten Arbetsprocesserna för de verksamheter som inte tillhör kärnan utvecklas inte på samma sätt som kärnprocesserna. De blir därmed mindre effektiva än i ett företag där de utgör kärnverksamheten. Svårigheter att styra och leda enheten/verksamheten Det här är ett dåligt motiv till att utkontraktera. Om företaget har dålig kunskap om verksamheten och svårigheter att internt formulera krav och mål för denna, kommer de också att ha svårt att förmedla dem till en extern leverantör och blir en svag beställare. Minskat investeringsbehov Det råder konkurrens om vilka verksamheter som ska få investera inom de flesta organisationer. Genom att lägga ut delar av verksamheten kan investeringarna fokuseras till kärnverksamheten. Dela risker Genom att det är leverantören som står för investeringarna minskar företaget sin egen risk. Minska valutarisken Genom att företaget lägger produktionen i det land som försäljningen sker, minskar företagets valutaexponering. 22

23 Frigöra kapital Outsourcing innebär ofta överföring av tillgångar från företaget till leverantören. Utrustning, anläggningar och licenser som används i verksamheten som ska outsourcas har ett värde och säljs till leverantören. Ökad flexibilitet Genom outsourcing ökar andelen rörliga kostnader. Hur flexibelt företaget blir beror på kontraktslängd och utformning av kontraktet. Följa John Företagen själva uppger inte trend som en orsak till outsourcing /offshoring, men detta är en av förklaringarna till att många företag hoppar på tåget. 23

24 2 Vad ska företaget outsourca och offshora? Man talar ofta om kärnverksamheten i ett företag och att verksamheter som inte tillhör kärnan som läggs ut. Vad är då kärnverksamhet? Om man definierar kärnverksamheten i företaget utifrån kärnkompetensen eller företagets förmåga kan det beskrivas som en unik, särskiljande och svårimiterad förmåga som är av stor betydelse för kund och slutprodukt. Övrig verksamhet skulle då vara sidoverksamhet eller stödfunktioner. Vad som ingår i kärnverksamheten är föränderligt och påverkas bland annat av vilken ledning företaget har, företagets strategi och konkurrensförhållanden. Vilka enheter eller arbetsuppgifter ska företaget lägga ut i det aktuella fallet? Är det kärnverksamhet eller stödfunktioner? Hur noga är den verksamhet som ska läggas ut kartlagd? Kan verksamheten avskiljas? Finns det en övergripande strategi när det gäller outsourcing och offshoring och hur ser den ut? Stämmer outsourcing och offshoring överens med företagets strategi, affärsidé, marknadsstrategi och produktionsstrategi? 24

25 3 Hur ska företaget outsourca och offshora ur juridisk synvinkel? Hur utflyttningen av verksamhet formellt genomförs får stor betydelse för anställda och deras anställningsförhållanden. Viktiga frågor att ställa är därför: Kommer verksamheten att läggas över i ett hel- eller delägt bolag eller till en extern leverantör? Tar leverantören i så fall över ett bolag? Detta räknas som aktieöverlåtelse och kvarstår befintliga anställningsförhållanden hos bolaget. Det sker alltså inget arbetsgivarbyte. Eller tas verksamhet eller del av verksamhet över av leverantören, så kallad verksamhetsövergång? Detta innebär arbetsgivarbyte och anställningsförhållanden regleras av övergångsbestämmelser. Eller tar leverantören helt enkelt över arbetsuppgifter? Vad som är verksamhetsövergång respektive övertagande av arbetsuppgifter är inte alltid så enkelt att fastställa i praktiken. Ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att det ska räknas som verksamhetsövergång. Det måste vara fråga om arbetsgivarbyte, övergången måste vara varaktig, verksamheten ska utgöra en bestående ekonomisk enhet (organiserad på ett stabilt sätt) och det ska vara i huvudsak samma verksamhet efter övergången. När det fastställs om det är verksamhetsövergång eller inte kan det till exempel ha betydelse om nyckelpersoner erbjuds övergång eller inte, och om tillgångar, personal och kunder tas över. Se också beskrivningen under avsnittet Det fackliga arbetet vid outsourcing och offshoring. 25

26 4 Vem ska företaget outsourca till? Företaget väljer ut leverantören genom en upphandlingsprocess om verksamheten ska läggas ut på en extern part. Här finns det anledning att göra en analys ur ett fackligt perspektiv av de leverantörer som kan komma fråga. Finns det leverantörer som kan tillhandahålla alla delar av den verksamhet som ska läggas ut, eller har de bara möjlighet att ta över delar? Vilken strategi och kompetens finns hos leverantören blir den verksamhet som outsourcas en del av kärnaffären eller blir det en sidoverksamhet? Att bli en del av kärnverksamheten istället för att tillhöra sidoverksamheten kan till exempel innebära nya möjligheter till kompetensutveckling för de anställda som går över. Har leverantören något dokumenterat branschkunnande och företagsspecifik kunskap om till exempel företagets egenutvecklade system? Det kan annars vara problem att ta över verksamhet eller uppgifter och stora resurser får då läggas i inledningsskedet för att föra över kunskap. Hur är leverantörens storlek och förhandlingsstyrka jämfört med företaget? Det är vanligt att företaget inte vill ha en alltför stark motpart. Ett sätt är då att utkontraktera till en mindre eller jämnstor leverantör alternativt att dela upp utkontrakteringen på flera leverantörer och därmed minska beroendet. Hur är leveransförmåga och flexibilitet hos leverantören? Hur ska kommunikation och informationsutbyte med leverantör ske? Finns kulturolikheter och skillnader i värderingar mellan de två organisationerna och hur ska de hanteras? Hur har leverantören agerat vid tidigare outsourcing? Hur ser fackliga avtal och representation ut hos leverantören? 26

27 Vilka för- och nackdelar i anställningsvillkor har mottagande företag jämfört med lämnande företag? Hur ska nackdelarna hos mottagande företag kompenseras? Vid outsourcing till annat land respekterar det mottagande företaget ILO s (International Labour Organization) riktlinjer, rätten att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal samt har arbetsvillkor med trygga arbetsmiljöer och minimilöner? 27

28 5 Konsekvenser och risker vid outsourcing och offshoring? En konsekvensanalys kan göras ur två olika perspektiv. En analys ur ett verksamhetsmässigt perspektiv visar hur outsourcing och offshoring påverkar själva verksamheten och organisationen och vilka konsekvenser det får för framtiden. Den bör tas fram innan beslut fattas och också innehålla åtgärdsförslag för hur effekten av konsekvenser och risker ska minskas. För att kunna göra en risk- och konsekvensanalys som belyser verkligheten och inte bara blir en pappersprodukt, behövs god kunskap om den verksamhet och arbetsprocesser som berörs. Om verksamhet läggs ut på grund av att den är svår att styra och leda och fungerar dåligt är det också svårt att göra en bra konsekvens analys. Vid förändringar måste företaget göra en konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv innan förändringen genomförs enligt arbetsmiljölagen. Denna är mer begränsad och kan behandla till exempel arbetsbelastning och arbetsintensitet, arbetsuppgifter, inflytande på arbetssituationen, organisatoriskt stöd med mera och brukar presenteras först i samband med MBL-förhandlingen. Exempel på konsekvenser och risker: Förlust av kunder Kunder kan försvinna när företaget utkontrakterar funktioner som har direkt kundkontakt. Under överföringsfasen kan också kvalitén sjunka, vilket leder till missnöje hos drabbade kunder. Varumärket kan skadas Företagets varumärke kan skadas vid offshoring om inte leverantören noga kontrollerats vad gäller arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljöfrågor. 28

Rapporten är framtagen av Elisabet Åberg, Samhällspolitiska enheten som ansvarar för Unionens utred ningsverksamhet, politikutveckling och lobbying.

Rapporten är framtagen av Elisabet Åberg, Samhällspolitiska enheten som ansvarar för Unionens utred ningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Syftet med Att anlita löntagarkonsult är att vara ett stöd för förtroendevalda att anlita löntagarkonsult och tydliggöra processen vid konsult användning. Ofta kommer löntagarkonsulten in i ett för sent

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Innehållsförteckning Att anlita en arbetstagarkonsult För vad kan ni anlita en konsult? När ska ni anlita en konsult? Vilken nytta

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Fackligt inflytande i internationella företag. möjligheter och visioner

Fackligt inflytande i internationella företag. möjligheter och visioner Fackligt inflytande i internationella företag möjligheter och visioner Strategiskt beslutsfattande flyttas utanför Sveriges gränser Allt fler beslut i företagen fattas på den strategiska nivån, det vill

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Sten Gellerstedt LO Adjungerad professor Luleå tekniska universitet LOs förbund rapporterar om fler utarmade jobb Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Samverkansavtal i Kungsörs kommun

Samverkansavtal i Kungsörs kommun Samverkan ska utmärka alla verksamheter Samverkan syftar till lösningar i samförstånd Samverkan är allas ansvar Samverkansavtal i Kungsörs kommun Samverkan ska utmärka alla verksamheter För att uppnå kommunens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer