Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv"

Transkript

1 546 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv THOMAS LINDQVIST* & FREDRIK STÅHL** 1. Inledning Fenomenet outsourcing, eller utkontraktering, som det ibland kallas på svenska, har blivit allt vanligare på senare år. 1 Fler och fler företag väljer att outsourca tjänster som inte anses utgöra kärnverksamheten i företaget. Typfall på tjänster som outsourcas är administrativa och ekonomiska stödfunktioner, liksom drift och underhåll av IT-system. Ett annat exempel är outsourcing av produktion av de produkter företaget säljer och vilka tidigare tillverkats i egen regi. Under senare tid har vi även sett exempel på att verksamheter som tidigare ansetts ligga relativt nära företagens kärnverksamheter outsourcas, såsom outsourcing av forsknings- och utvecklingsavdelningar. Denna artikel avser att belysa vissa av de frågor som kan uppkomma ur främst den övertagande partens perspektiv inom ramen för en outsourcing, och att i allmänna ordalag beskriva hur en outsourcingaffär kan gå till. Vi har därvid valt att fokusera på en av de vanligaste typerna av outsourcing, nämligen outsourcing av ett bolags interna IT-drift. Beroende på sammanhanget benämns i vissa fall den outsourcande parten för säljaren eller kunden, och den part som tar över verksamheten för köparen eller leverantören. * Advokat och delägare, Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Ansvarig för advokatfirmans verksamhetsgrupp för immaterialrätt, IT-rätt, media- och telekommunikationsrätt (IP/TIME). **Advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Medlem av advokatfirmans IP/TIME-grupp. 1 Vi har i denna artikel valt att använda begreppen outsourcing respektive outsourca då dessa begrepp används allmänt på marknaden.

2 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv Närmare om outsourcing 2.1 Vad menas med outsourcing? Outsourcing kan definieras som utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid. 2 Outsourcing är ofta förenat med långtgående bindningar mellan den externa leverantören och den mottagande organisationen, enligt vilken den externa leverantören under en viss bindningstid får ensamrätt att leverera viss bestämd mängd tjänster. I gengäld förbinder sig den externa leverantören under denna tid att leverera tjänsterna till ett visst pris och med en viss angiven kvalitet. Olika modeller av outsourcing har växt fram. Exempelvis kan parterna överenskomma att verksamheten skall överföras till ett bolag som ägs av kunden och leverantören gemensamt, vilket diskuteras närmare under punkten 5.3 nedan. Även om det i normalt språkbruk ofta sägs att en IT-verksamhet outsourcats, brukar inte en kund outsourca bokstavligen hela sin IT-verksamhet till en leverantör. Normalt behåller nämligen kunden en del av verksamheten som en beställarorganisation som hanterar kontakterna med leverantören efter övertagandet. Om inte så sker, riskerar kunden annars att helt hamna i knäet på leverantören och förlora kontrollen över de tjänster som köps in. Även leverantören tjänar på att det finns en kompetent organisation på andra sidan eftersom detta förenklar det dagliga arbetet och kontakten mellan parterna. 2.2 Marknaden för IT-relaterade outsourcingtjänster Den svenska marknaden domineras av två inhemska bolag, WM-data och svensk-finska TietoEnator, samt av svenska dotterbolag till globala IT-jättar som IBM, EDS, SchlumbergerSema och CSC. 3 Enligt en rapport från analysföretaget IDC ( IT Services Industry Forecast and Analysis ) uppskattades värdet på den svenska outsourcingmarknaden år 2002 till cirka 12 miljarder kr, med en årlig ökning på 15 procent. 4 Senare rapporter från IDC och rapporter från ett annat välkänt IT-analysföretag, Gartner, anger dock en lägre ökningsgrad även om båda analysföretagen förutspår en positiv utveckling de närmaste åren. 5 Överlag framtonar vid en genomgång av artiklar i fackpressen Magdalena Augustson och Viveca Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur 1999, s. 15 (citat Outsourcing av IT-tjänster ). Se Veckans Affärer nr 22 år 2003, s. 47 för en aktuell sammanställning av de största outsourcingleverantörerna på den svenska marknaden. Se artikeln WM-data håller greppet om tjänstemarknaden i ComputerSweden Se även t.ex. artikeln IT-budgeten ligger stilla i ComputerSweden

3 548 en bild av att outsourcingmarknaden är den delmarknad inom IT-sektorn som för närvarande är mest framgångsrik. Några exempel på svenska outsourcingaffärer som rapporterats i pressen under de senaste två åren är Ericssons outsourcing av sin IT-verksamhet till Hewlett-Packard och till IBM, Postens av sin dito till IBM samt Teliasoneras outsourcing av sin stordatordrift till TietoEnator. Värdet bara på dessa fyra affärer uppgår till ett antal miljarder kr och involverar övertagande av tusentals anställda. Globalt domineras outscouringmarknaden av företag som IBM, EDS, Fujitsu, Hewlett-Packard och CSC. De branscher som hittills varit mest benägna att outsourca tjänster är finans-, energi- och telekombranscherna enligt en undersökning av IDC. 6 Enligt statistik från Gartner omsatte den globala IT-tjänstemarknaden 536 miljarder USD under år 2002 vilket utgjorde en minskning med 0,6 procent jämfört med året innan. Den högsta tillväxten noterades dock just inom delmarknaden för outsourcing. 7 En bidragande orsak till detta torde vara den rådande lågkonjunkturen, då många företag ser outsourcing som ett sätt att sänka sina IT-kostnader. Under år 2002 ingicks på global nivå 14 jätteaffärer till ett värde om mer än en miljard USD per affär, med ett totalt kontraktsvärde om 28,4 miljarder USD. 8 En ökande tendens är dock att outsourcingmarknaden växer även vad avser små och medelstora företag. 9 En ökande trend är att avtalen blir mer flexibla på så sätt att kunden endast betalar för den kapacitet som faktiskt utnyttjas Motiv för och risker med outsourcing Magdalena Augustson och Viveca Bergstedt Sten har i sin bok Outsourcing av IT-tjänster identifierat följande motiv för kunden att outsourca sin IT-verksamhet respektive för leverantören att ta över densamma. 11 För kundens del är det främsta motivet för en outsourcing att sänka kostnaderna, men andra viktiga motiv är även att uppnå en ökad affärsmässighet avseende IT-verksamheten, att frigöra resurser för att kunna satsa på kärnverksamheten, att uppnå högre flexibilitet, att få tillgång till leverantörens samlade resurser och kompetens inklusive ny teknik och att själv slippa göra tunga investeringar i dyr teknik och fortbildning av personal. 6 Se artikeln Finans och energi leder outsourcingen i ComputerSweden Se artikeln Tufft fjolår för tjänsteleverantörerna i ComputerSweden Se artikeln Fler miljardkontrakt inom outsourcing i ComputerSweden och artikeln Outsourcingkontrakten allt större i ComputerSweden Se artikeln Utkontraktering är den snabbast växande delen i IT-branschen i ComputerSweden Såsom exempelvis IBM:s on-demand koncept, se artikeln Nordea lägger ut driften av it, Dagens Industri Se Outsourcing av IT-tjänster s. 32 ff.

4 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv 549 För leverantörens del är motiven för att genomföra en outsourcingtransaktion att genom övertagandet av personal och tillgångar växa och därigenom uppnå stordriftsfördelar, att öka sin kompetensnivå, att få tillgång till kompetent personal och att få erfarenheter som kan nyttjas i andra projekt samt att få ett säkert inkomstflöde eftersom outsourcingkontrakten ofta löper under en längre tid om en framgångsrik relation etableras mellan parterna. Om man följer med i nyhetsrapporteringen om outsourcingaffärer i affärsoch IT-pressen kan man emellertid notera att det inte är alla outsourcingaffärer som kan betraktas som lyckade. Enligt en beräkning av analysföretaget Gartner drog europeiska företag på sig onödiga kostnader på 55 miljarder kr under år 2002, eller uppskattningsvis 15 procent av de totala kostnaderna för outsourcingprojekten under detta år, på grund av dåligt hanterade leverantörsrelationer i samband med outsourcingaffärer. En anledning härtill är enligt Gartner att många kunder tänker för kortsiktigt och i finansiella termer i stället för att fokusera på det långsiktiga värdet för företaget. Enligt samma undersökning hade även andelen kunder som ansåg att outsourcingen givit tillfredsställande affärsfördelar minskat från 86 procent år 2001 till endast 50 procent år 2002, 12 en nedgång som enligt vår uppfattning leverantörer av outsourcingprojekt och dessas kunder bör ta på största allvar. Det finns därför all anledning att analysera orsakerna till denna mycket kraftiga nedgång i kundtillfredsställelse för att härigenom dra lärdom inför kommande outsourcingaffärer. En bidragande orsak till att förväntningar på effektivisering och kostnadssänkningar inte infriats torde vara att parterna inte noggrant analyserat konsekvenserna av affären före övertagandet. Exempelvis är det ytterst viktigt att parterna lägger ned stor energi på utformningen av det serviceavtal som skall reglera tillhandahållandet av IT-tjänsterna efter övertagandet. Om detta inte är balanserat och noga reglerar parternas åtaganden med rimliga sanktioner vid bristande uppfyllelse av åtagandena är det stor risk för att endera eller båda parter kommer bli missnöjda med affären. Vidare är det viktigt att se outsourcingen av IT-verksamheten i ett helhetsperspektiv. Om inte endast IT-verksamheten utan även övriga affärsprocesser hos kunden effektiviseras i ett gemensamt program är chansen större för att outsourcingen av IT-tjänsterna skall ge de önskade effekterna Se artikeln Dålig outsourcing kostar europeiska företag miljarder i ComputerSweden Se artikeln IT-outsourcing till vilken nytta? i ComputerSweden

5 Val av leverantör 3.1 Allmänt En kund som skall outsourca sin IT-verksamhet lägger normalt ner stor omsorg på valet av leverantör. Inte sällan inleder kunden förhandlingar med ett antal olika leverantörer för att uppnå en så fördelaktig affär som möjligt. I större affärer initierade av privata företag sker förfarandet ibland i form av en s.k. controlled auction, medan statliga och kommunala företag på motsvarande sätt organiserar en offentlig upphandling. 3.2 Controlled auctions När ett större företag skall outsourca sin IT-avdelning sker detta ibland i form av en s.k. controlled auction. Med detta menas att säljaren, som normalt biträds i processen av finansiella och juridiska rådgivare, inbjuder ett antal särskilt inbjudna leverantörer att lämna ett initialt indikativt bud på verksamheten efter att dessa fått ta del av ett informationsunderlag, ofta benämnt information memorandum och i samband därmed ingått ett sekretessavtal med säljaren under vilket avtal leverantören förbinder sig att hålla den erhållna informationen konfidentiell. Säljaren väljer därefter ut ett antal av dessa leverantörer som bereds tillfälle att ta del av särskilt sammanställd information om IT-verksamheten som tillhandahålls inom ramen för ett s.k. datarum. Denna granskning brukar benämnas due diligence-granskning och behandlas närmare under punkten 4 nedan. Datarummet är ofta placerat hos säljarens finansiella eller juridiska rådgivare och utgör normalt ett fysiskt rum som innehåller den av säljaren sammanställda informationen i pappersform. Under de senaste åren har det dock börjat förekomma att informationen i stället hålls tillgänglig digitalt på Internet i ett virtuellt datarum, som hålls tillgängligt under en begränsad tid och till vilket budgivarna får logga in med särskilda behörighetskoder. Det kan antas att detta förfaringssätt kommer att bli allt vanligare i framtiden, särskilt i större transaktioner med internationell anknytning. I detta första skede av processen är normalt utrymmet för leverantören att ställa kompletterande frågor om verksamheten relativt begränsat. Utöver att tillhandahålla skriftlig information i datarummet brukar dock även säljaren presentera information om verksamheten på möten med de olika leverantörerna (som hålls ovetande om de övriga budgivarnas identitet). På grundval av den information som tillhandahållits erbjuds de deltagande leverantörerna att lämna ett slutligt bud. Ett viktigt inslag i detta slutliga bud är att leverantörerna normalt erbjuds tillfälle att komma med synpunkter på de utkast till överlåtelseavtal och serviceavtal som säljaren förberett. Sådana synpunkter kan i vissa fall lämnas

6 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv 551 redan i samband med avgivandet av det indikativa budet. Efter att ha tagit del av de olika leverantörernas slutliga bud väljer säljaren ut en eller några få leverantörer som får fortsätta att förhandla med säljaren. Ett icke oväsentligt inslag i urvalet av leverantörer torde förutom själva budets storlek vara de kommentarer på avtalsutkasten som leverantören har kommit med. Den leverantör som gått vidare till nästa skede av processen kräver normalt att få tillförsäkras exklusivitet i förhandlingarna med säljaren under en viss begränsad tid, vilket ofta medges av säljaren. I denna avslutande fas brukar leverantören efterfråga och säljaren i stor utsträckning även tillhandahålla kompletterande material i datarummet, som tidigare inte lämnats ut av sekretesskäl eller på grund av andra överväganden. Granskningen av det kompletterande material som tillhandahålls brukar benämnas confirmatory due diligence. Den ytterligare information som eventuellt tillkommer i datarummet kan utgöra viktiga förhandlingsargument för leverantören i de slutliga förhandlingarna med säljaren. Om parterna lyckas komma överens om villkoren för ett övertagande av verksamheten kommer ett antal olika avtal att ingås dem emellan, vilka beskrivs närmare nedan. Till skillnad från en vanlig försäljning av en verksamhet till en köpare där säljaren normalt endast är intresserad av att sälja verksamheten till högstbjudande utan att kräva närmare kunskap om köparen utöver dennes betalningsförmåga, ligger det i outsourcingaffärens natur att kunden är minst lika intresserad av vem leverantören är som vice versa. I urvalsprocessen ingår därför som en naturlig del att kunden noga kontrollerar leverantörens ställning, kompetens och erfarenhet på området, dock normalt utan att genomföra en formlig due diligence-granskning. Eftersom de leverantörer som normalt förekommer i outsourcingsammanhang är stora bolag med en lång historia av liknande affärer bakom sig brukar en kund inte begära att få granska leverantören i detalj utan nöjer sig med information om tidigare gjorda affärer, referenser och allmän information om leverantören och dess verksamhet, kapacitet och erfarenhet. Däremot kan det i vissa fall förekomma att även kunden gör en due diligencegranskning av sin egen IT-verksamhet innan outsourcingprocessen inleds, en s.k. seller s due diligence även om detta inte är särskilt vanligt. Due diligence-granskningar av en säljares verksamhet kan förekomma även utan en controlled auction. Säljaren kan ha inlett förhandlingar med en eller flera parter mer formlöst. I sådana fall brukar köparen ofta få möjlighet att erhålla en mer djupgående bild av säljarens verksamhet än i en controlled auction, eftersom köparen i en helt annan utsträckning kan få möjlighet att styra processen genom att kunna efterfråga relevant information. Kundens rådgivare brukar i sådana fall tillställa säljaren omfattande frågelistor med begäran om information på alla möjliga områden. I en controlled auction däremot brukar, som angetts ovan, utrymmet för köparen att ställa kompletterande frågor vara något mer begränsat utan en presumtiv köpare är mer hänvisad till vad säljaren väljer att presentera för dokumentation.

7 Offentlig upphandling Om det är en kommunal eller statlig förvaltning eller bolag som överväger att lägga ut sin IT-verksamhet på ett privat bolag krävs normalt att detta sker genom någon form av upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Förfarandet för sådana upphandlingar är inte avsett att beskrivas närmare i denna artikel. Det kan dock konstateras att en leverantörs deltagande i en offentlig upphandling kräver särskilt stora krav på leverantören på grund av det speciella förfarande som den offentliga upphandlingen utgör. Ofta är förfarandet mer stelbent och utrymmet för förhandlingar mellan parterna mer begränsat jämfört med om det är ett privat företag som skall outsourca sin verksamhet. Ett alternativ till att genomföra en offentlig upphandling avseende IT-utvecklingstjänster torde i vissa fall kunna vara att myndigheten tillsammans med en leverantör bildar ett joint venture-bolag för IT-relaterad forsknings- och utvecklingsverksamhet, i syfte att t.ex. uppnå effektivitetsvinster inom sjukvården. En klar tendens är att upphandlingar av IT-tjänster generellt och särskilt i samband med outsourcing blir allt mer komplicerade. Komplexiteten i och omfattningen av de tjänster som skall upphandlas gör att hela upphandlingsproceduren blir en omfattande och tidsödande process. Detta har både fördelar och nackdelar. Å ena sidan är det naturligtvis bra att outsourcingtransaktionen är så väl förberedd som möjligt, eftersom sannolikheten att man skall lyckas uppnå de eftersträvade effekterna då naturligtvis blir större. Å andra sidan innebär komplicerade upphandlingsförfaranden stora kostnader för både kund och leverantör. Om leverantören tävlar med andra leverantörer om att ta hem kontraktet är risken stor för att deltagandet i upphandlingsförfarandet, med risk för att i slutändan inte få kontraktet, innebär onödiga kostnader. I slutändan slår dessa kostnader tillbaka på kunden eftersom leverantören måste slå ut dessa upphandlingskostnader på sina priser. Enligt en beräkning av IT-företaget TietoEnator kostar upphandlingen av standardtillämpningar, ramavtal för konsulttjänster och outsourcing 2,7 3,5 miljarder SEK årligen på leverantörssidan, och ca 1 1,6 miljarder på kundsidan. 14 Inom den offentliga sektorn har man försökt att minska dessa kostnader genom att uppnå samverkan mellan olika kommuner och landsting, eller mellan olika statliga och kommunala bolag och förvaltningar, vid upphandlingar av ITtjänster. Statskontoret har tagit fram olika riktlinjer för bl.a. outsourcing och upphandling av IT-konsulttjänster. Två exempel på sådana dokument är Vägen till utkontraktering från år 2000, och Stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster från år På den privata sidan så är utrymmet för sådan samverkan naturligtvis betydligt mindre då samordning av inköp sällan är möjligt av konkurrensrättsliga skäl. Köpare av IT-tjänster har ju för övrigt inte heller, 14 Se artikeln IT-upphandling dyrt för alla i ComputerSweden Dessa dokument kan hämtas på Statskontorets hemsida

8 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv 553 till skillnad från leverantörerna av sådana tjänster, någon gemensam organisation att agera genom. 4. Due diligence-granskning av IT-verksamheten 4.1 Allmänt om due diligence Due diligence är ett begrepp som funnits länge inom framförallt amerikansk och brittisk rätt, 16 och som under de senaste åren blivit vanligt förekommande även inom svensk affärsjuridik i samband med bolags- eller rörelseförvärv. I anglosaxisk rätt är det en legalt kvalificerad term som generellt sett innebär att en person skall tillämpa normal aktsamhet när han agerar. När termen används i anglosaxisk rätt i samband med förvärv av bolag, sker det mot bakgrund av en i dessa rättsystem gällande caveat emptor -princip, d.v.s. det är upp till köparen att skydda sig genom en kombination av en grundlig undersökning av köpeobjektet före köpet och garantier i överlåtelseavtalet. 17 Även om det i svensk köprätt inte finns någon generell undersökningsplikt, så ligger det normalt i köparens intresse att inte ingå en så pass viktig transaktion som ett bolags- eller rörelseförvärv utan att först undersöka den verksamhet som skall förvärvas. Det torde annars vara svårt för köparen att kunna värdera bolaget och kunna förhandla om priset med säljaren. Köplagen (1990:931) innehåller vissa bestämmelser om betydelsen av att köparen faktiskt genomfört en undersökning, eller utan godtagbara skäl underlåtit att följa säljarens uppmaning att genomföra en undersökning. De rättsliga konsekvenserna av att en köpare genomfört en due diligence-granskning före bolagsförvärvet diskuteras närmare nedan under punkten 4.3. En due diligence-granskning av ett bolag eller en verksamhet som skall förvärvas 18 genomförs normalt av olika typer av rådgivare åt köparen som koncentrerar sig på respektive specialområde. Finansiell, skattemässig, kommersiell (ofta kallad business due diligence ), miljömässig och teknisk due diligence är några typer av granskning som kan genomföras. För juristens del blir det fråga om en juridisk granskning, en s.k. legal due diligence. En köpares syfte med en due diligence-granskning är normalt att få ett bättre underlag för sitt investeringsbeslut och sin värdering av målbolaget, att kunna kontrollera om detta motsvarar köparens förväntningar och att utjämna det informationsövertag som säl- 16 Ursprungligen inom amerikansk börsrätt, den s.k. Securities Exchange Act Se Axel och Gotthard Calissendorff, Utvecklingen av avtalen om förvärv av aktiebolag under senare delen av 1900-talet, Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, Iustus Förlag 1999, s. 67 och 77 f. 18 I denna artikel används benämningen målbolaget oavsett om det är ett bolag eller rörelsen/ inkråmet som skall förvärvas.

9 554 jaren ofta har. Därigenom får köparen ett bättre förhandlingsläge än vad köparen annars skulle ha haft och kan exempelvis bättre bedöma värdet av de garantier säljaren är beredd att lämna i överlåtelseavtalet och skräddarsy dessa utifrån vad due diligence-granskningen lett till för resultat. Dessutom kan köparen genom en due diligence-granskning bättre bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas efter förvärvet med avseende på exempelvis formella och organisatoriska brister hos målbolaget. 19 Genom due diligence-granskningen ges också köparen möjlighet att identifiera eventuella risker med att förvärva målbolaget, vilket kan antingen leda till att ett negativt investeringsbeslut fattas eller användas som ett argument i prisförhandlingarna. Erfarenhetsmässigt bör samma juridiska rådgivare som ansvarar för due diligence-granskningen delta i alternativt hantera avtalsförhandlingarna för att ett optimalt resultat skall åstadkommas. En juridisk due diligence granskning syftar till att granska de legala aspekterna av målbolaget och dess verksamhet. Granskningen syftar dels till att få en bättre juridisk förståelse för hur målbolaget och dess verksamhet är uppbyggd och organiserad och vilka tillgångar respektive åtaganden av olika slag som är hänförliga till målbolaget, dels till att försöka verifiera den information som säljaren lämnat i sitt information memorandum eller på annat sätt. Exempel på områden som granskas är bolagsledning och anställda, ingångna avtal, skulder och olika typer av finansiella åtaganden, försäkringar, immateriella rättigheter, tillgångar i form av fast och lös egendom, tvister, tillstånd och licenser, miljöfrågor och konkurrensrättsliga frågor. Beroende på arten av målbolagets verksamhet så tillkommer branschspecifika områden att granska. Omfattningen och inriktningen av en juridisk due diligence-granskning varierar beroende på omfattningen av målbolagets verksamhet, men också beroende på om det är fråga om ett aktieförvärv eller rörelseförvärv. I det senare fallet blir granskningen mer målinriktad på de tillgångar som övertas och naturligtvis beroende av typen av tillgångar som övertas. Granskningens omfattning blir även beroende av de instruktioner som de granskande juristerna fått från sin klient. För ett par år sedan var det vanligt att en juridisk granskning var oerhört omfattande och ledde till s.k. due diligencerapporter på flera hundra sidor, som innehöll oändliga sammanställningar av t.ex. tabeller med beskrivningar av avtal. I dag blir det allt vanligare att klienter skräddarsyr den juridiska due diligence-granskningen genom att instruera de deltagande juristerna att fokusera på vissa nyckelområden eller nyckelfrågeställningar som klienten identifierat på grundval av sin branschvana. Juristen bör dock informera klienten om vad som normalt är viktigt i en due diligenceprocess, så att klienten mot bakgrund härav kan göra sin bedömning utifrån sin specifika branscherfarenhet. 19 Calissendorff, a.a., s. 77 f.

10 Outsourcing av IT-tjänster ur ett övertagandeperspektiv 555 Risken med detta arbetssätt är att man missar viktig information på områden som inte identifierats som nyckelområden. Juristen bör därför klargöra för klienten att även om fokusering skall ske på vissa områden så bör information även efterfrågas på andra områden. Det är vår erfarenhet att det många gånger döljer sig mycket värdefull information på områden som klienten betecknat som icke nyckelinformation. Meningen med en due diligence-granskning är ju också att den så långt som möjligt skall vara fullständig och inte ge utrymme för att något viktigt utelämnas (utan att för den skull innebära ett ofokuserat sökande). Om klienten uttryckligen väljer att bortprioritera vissa områden påverkar detta självfallet juristens ansvar för den genomförda due diligence-granskningen, vilket ur ett ansvarsperspektiv också klart bör framgår av due diligence-rapporten. 4.2 Särskilt om due diligence-granskning av IT-verksamheter Ett övertagande av en IT-verksamhet kan avse antingen ett förvärv av aktier i ett befintligt eller nybildat IT-bolag, eller enbart ett övertagande av tillgångar och personal hänförliga till IT-verksamheten som kanske ingår som en integrerad del i säljarens organisation. Beroende på verksamhetens omfattning och organisation varierar due diligence-granskningens karaktär från fall till fall. Nedan beskrivs emellertid några olika områden som typiskt sett är av intresse vid ett övertagande av en IT-verksamhet Servicenivåer i ingångna kundavtal samt uppfyllelse härav Eftersom IT-verksamheten tidigare i de flesta fall utgör en intern stödfunktion hos kunden torde i de flesta fall IT-verksamhetens kunder utgöras av bolag inom den koncern kunden tillhör. Befintliga koncerninterna avtal om sådana överhuvudtaget existerar är av stort intresse, särskilt om dessa avtal ingåtts på armlängds avstånd, d.v.s. på marknadsmässiga villkor. Villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna kan ibland framgå indirekt av exempelvis styrelseprotokoll, ledningsgruppsprotokoll eller liknande dokument som köparen bör begära att få ta del av. Det förekommer även att bolags IT-avdelningar utför tjänster åt externa kunder. I sådana fall behöver således även dessa externa kundavtal granskas i detalj om de skall ingå i outsourcingtransaktionen. Av särskilt stort intresse både för interna och externa kundavtal är, förutom i avtalet ingående tjänster, vilka servicenivåer som hitintills tillämpats, och framför allt hur dessa servicenivåer uppfyllts och vilka sanktioner som utgått vid bristande uppfyllelse. För en leverantör som skall ta över en IT-verksamhet är det naturligtvis av mycket stort intresse att få veta hur verksamheten fungerat innan övertagandet. Det förekommer dock inte sällan vid en due diligencegranskning att man finner att den tillhandahållna informationen om gällande

11 556 mål för verksamheten och uppfyllelsen av dessa är bristfällig, i allmänhet därför att kunden själv inte på ett tillfredsställande sätt följt upp verksamheten historiskt sett. Klart angivna servicenivåer kan således saknas i befintliga kundavtal, särskilt koncerninterna sådana. Och även om servicenivåer finns angivna finns ibland inte tillförlitlig statistik tillgänglig som visar om dessa uppfyllts. Eftersom IT-verksamheten tidigare varit en intern angelägenhet kan det vidare ha funnits en större beredvillighet att acceptera bristande prestationer jämfört med om tjänsterna upphandlats av en extern leverantör. Även om viten eller andra sanktioner skulle anges i befintliga kundavtal kan det därför vara av intresse för leverantören att få kännedom om sådana sanktioner också utgått vid bristande uppfyllelse. För leverantören är informationen om historiska prestationer vital eftersom han annars inte kan bedöma om de servicenivåer kunden kräver i utkastet till serviceavtal är realistiska. Om inte IT-verksamheten förmått uppfylla dessa servicenivåer när verksamheten var en del av kundens organisation är det ju inte heller säkert att leverantören förmår uppfylla dem utan att tillskjuta extra resurser vilket kan visa sig kostsamt. För att undvika att övertagandet av IT-verksamheten blir en förlustaffär för leverantören måste således servicenivåer och sanktioner i det serviceavtal som skall ingås med kunden vara realistiska (se mer härom nedan under punkten 5.4). Frågan om vilka servicenivåer som hitintills tillämpats, hur dessa servicenivåer uppfyllts och vilka sanktioner som utgått vid bristande uppfyllelse har särskilt stor relevans för pågående projekt som ska tas över av leverantören. I sådana pågående projekt kan det finnas en rad latenta krav från kunderna p.g.a. påstådda fel, dröjsmål etc. Om inte leverantören garderar sig genom att i överlåtelseavtalet reglera att leverantören inte svarar för sådana kundkrav p.g.a. påstådda fel, dröjsmål etc. som är hänförliga till tiden före övertagandet, så kan övertagandet komma visa sig bli en dyr erfarenhet för leverantören. Due diligence-granskningen bör därför inrikta sig på att försöka identifiera sådana risker och att verifiera status för pågående projekt såväl arbetsmässigt som ansvarsmässigt Arbetsrättsliga frågor Det ingår normalt i en outsourcing att leverantören skall överta den personal som varit anställd i kundens IT-verksamhet. Ur leverantörens perspektiv är detta en av de absolut viktigaste frågorna. För leverantören är det av vital betydelse att den personal som skall tas över är tillräcklig, kompetent och positivt inställd till en övergång till leverantören. Frågan om personalens övergång hanteras framförallt i överlåtelseavtalet, där det regleras hur kostnaderna för personalen skall fördelas, hur pensionsskulder skall hanteras etc. Av 6 b i lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilken bestämmelse bygger på EG-direktiv 77/187/EEG, följer att vid en övergång av ett företag, en verk-

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Författare: Emma Dolonius Handledare:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Ekonomprogrammet VT09 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen - Så tänker revisorn Carin Forsström Karen

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer