Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB Stället finns tillgängligt som separat tillbehör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör."

Transkript

1 [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering] Elektronisk skrivtavla Bruksanvisning Modellnummer UB-5310 Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. Se installationshandbok vid montering av denna apparat. Var vänlig och läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar använda enheten, och spara bruksanvisningen för framtida referens.

2 Tack för inköpet av Panasonic elektroniska skrivtavla. Vi ber Dig att läsa igenom dessa anvisningar noggrant, för att erhålla optimal prestanda och säkerhet. Skriv upp följande punkter för framtida bruk Modellnummer: Serienummer: Inkörsdatum: Återförsäljarens namn: Återförsäljarens adress: Tel: Tillbehör Antal Märkpennor (röd, blå och svart) av varje Bruksanvisning Installationshandbok Radersudd Nätsladd Antal Rulle med kopieringspapper av storlek A4 (Letter*) (10 m) CD-ROM med mjukvara * Pappersstorleken Letter är för modellerna till USA och Kanada. * Stället finns som separat tillbehör. Som ett exempel beskrivs den elektroniska skrivtavlan med användning av stället i den här bruksanvisningen. * USB-kabeln medföljer ej. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM och AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder. Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke för Intel Corporation och dess dotterbolag, i U.S.A. och andra länder. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Adobe Systems Incorporated i U.S.A. och/eller andra länder. Alla varumärken som omnämns i denna bruksanvisning är respektive företags egendom. Programvaran baseras delvis på arbete som utförts av IndependentJPEG Group. Programvaran baseras på libtiff som har följande upphovsrättsskydd: Copyright (C) Sam Leffler Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Den information som ges i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan vidare meddelande. Varning i samband med att data sparas Om systemets minneslagringsdel eller någon av dess separata minneslagringsenheter drabbas av någon skadlig påverkan på grund av driftsfel, statisk elektricitet, elektriskt brus, vibration, damm, eller om strömmen bryts på grund av funktionsstörning, reparation eller av misstag kan innehållet i minnet försvinna eller ändras. Innan du börjar använda systemet bör du läsa igenom de delar i bruksanvisningen som gäller säkerhetsåtgärder respektive hjälpinformation, och iaktta dessa anvisningar vid användningen av enheten. nogsamt följande säkerhetsåtgärd: Var ytterst noga med att se till att alla viktiga data sparas i en separat backup, eller att originalet sparas. Tillverkaren avsäger sig härmed allt ansvar för förlust eller förändring av data som är lagrade på floppyskivor, hårddiskar, optiska skivor eller några andra minnesenheter. 170

3 Innehållsförteckning Sidan För din säkerhets skull Innan du startar Försiktighetsåtgärder CD-ROM Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Isättning av kopieringspapper Att göra kopior Kopieringstyper och hur de utförs Papperstrassel Justering av skärmhöjden Användning Datorgränssnitt Systemkrav CD-ROM-skivans innehåll Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture Installera programmet Quick Image Navigator / programmet Panasonic-DMS Avinstallera drivrutinerna / programmet Board Image Capture / programmet Quick Image Navigator Avinstallera programmet Panasonic-DMS Skanna med Board Image Capture Skanna med Quick Image Navigator / Panasonic-DMS Panaboard Operation Panel (driftspanel) Utskrift Hjälp Daglig vård och underhåll Rengöring av skärmen och enheten Vård av radersudden Rengöring av skrivarhuvudet och matarrullen Felsökning Felmeddelandenas betydelse Tekniska data Separat tillgängliga tillbehör

4 För din säkerhets skull VARNING: ÖPPNA INTE HÖLJET PÅ APPARATEN. DET KAN ORSAKA ELEKTRISKA STÖTAR ÖVERLÅT ALLT SERVICEARBETE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. VARNING: UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER NÅGON FORM AV FUKT. DET KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. Vägguttaget måste vara nära apparaten och vara lätt tillgängligt. Produkten får endast anslutas med den av tillverkaren medlevererade nätkabeln. Avsluta driften omedelbart om produkten avger rök, kraftig värme, onormal lukt eller något ovanligt ljud. De förhållanden som orsakar dessa effekter kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Stäng genast av produkten, drag ur nätkontakten och kontakta din återförsäljare för service. (Utrustning för V) Denna utrustning kräver att en godkänd nätsladd används. Alla relevanta regleringar för installation och/ eller utrustning i landet måste iakttas. Godkänd nätsladd som inte är lättare än en vanlig böjlig nätsladd av polyvinylklorid, i enlighet med IEC (H05VV-F 3G 1,0 mm 2 ). PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS 1 Hinweis: Für Benutzer in der BRD Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt < 70 db (A) oder weniger gemäss EN ISO Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. For users in the United Kingdom only Safety Information This appliance is supplied with a moulded three pin mains plug for your safety and convenience. A 5 amp. fuse is fitted in this plug. Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement fuse has a rating of 5 amps. and that it is approved by ASTA or BSI to BS1362. Check for the ASTA mark or the BSI mark on the body of the fuse. If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is refitted when the fuse is replaced. If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement cover is obtained. A replacement fuse cover can be purchased from your local Panasonic Dealer. If the fitted moulded plug is unsuitable for the socket outlet in your home then the fuse should be removed and the plug cut off and disposed of safely. There is a danger of severe electrical shock if the cut off plug is inserted into any 13 amp. socket. If a new plug is to be fitted please observe the wiring code as shown below. If in any doubt please consult a qualified electrician. WARNING: This appliance must be earthed. IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code. Green-and-Yellow: Earth Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured Green-and-Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the Earth symbol or coloured Green or Green-and-Yellow. The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter N or coloured Black. The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter L or coloured Red. How to replace the fuse: Open the fuse compartment with a screwdriver and replace the fuse. 172

5 Försiktighetsåtgärder Tag aldrig bort lucka eller skydd, tag aldrig isär och modifiera aldrig produkten. Placera inte den elektroniska skrivtavlan på instabila platser. Placera inga drycker, andra vätskor eller tunga föremål på hyllan eller skärmen. Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen efter att den elektroniska skrivtavlan har installerats eller förflyttats. Tryck för att låsa Att låsa hjulen (Tryck på den här sidan) Använd inte den elektroniska skrivtavlan på platser med alltför hög fuktighet eller alltför mycket damm. Stäng av strömmen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget om den elektroniska skrivtavlan inte ska användas under en längre tidsperiod (t. ex. under längre semesterperioder). Luta dig inte mot skärmen eller skyddet (nedre), även om den elektroniska skrivtavlan är monterad på en vägg. Var två personer när skärmhöjden justeras efter monteringen. Kontrollera att skärmens båda sidor hänger i spår med samma höjd. Var noga med att dra åt höjdjusteringsvreden, efter att skärmhöjden har ändrats. Spår 3 Spår 3 Spår 2 Spår 2 Spår 1 Dra åt höjdjusteringsvreden Spår 1 173

6 Försiktighetsåtgärder Låt endast kvalificerad servicepersonal installera, ta bort och avyttra enheten. När enheten inte längre kommer att användas ska den tas bort för att förhindra att den faller. Om enheten faller kan det orsaka personskador. KVÄVNINGSRISK Förvara märkpennans kåpa utom räckhåll för barn för att förhindra att de kvävs. CD-ROM För att skydda CD-ROM-skivor mot skador: Rör inte vid och skriv inget på skivans yta. Lämna inte skivan liggande utan sin ask. Lämna inte skivan utsatt för direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Ställ inga tunga föremål på skivasken, och undvik att tappa asken. Håll skivan i dess ytterkanter vid rengöring, och torka från mitten och ut mot kanterna med en torr och mjuk tygduk. Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter) Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor. För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt. Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation finns. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet. För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information. Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. 174

7 Försiktighetsåtgärder Installering Skärmfilm Markörpennor, raderare och kopieringspapper Nätsladden USB-kabel Installera inte enheten där den kan komma att utsättas för direkt solljus, nära uppvärmningsanordningar eller i närheten av luftkonditioneringsuttag, eftersom detta kan orsaka uttöjning och/eller missfärgning av skärmen. Installera inte enheten vid starkt solljus eller annan kraftig belysning. Det kan bli omöjligt att göra ordentliga kopior. Installera inte enheten på platser där temperaturen plötsligt kan komma att förändras, eftersom det negativt kan påverka enhetens förmåga att göra kopior. Gör tjocka mörka linjer inom kopieringsområdet. att allt som skrivs inom det skuggade området (i figuren till höger) inte kan kopieras. Låt inte det skrivna vara kvar på skärmen under en lång tid, eftersom det blir svårare att radera det. 25 mm 0 mm Kopieringsyta 12,5 mm 25 mm Vidrör inte skärmen, skriv inte på den med märkpennor och radera inte skärmen medan den rör på sig, eftersom det kan resultera i skador på enheten. Radera inte med en alltför smutsig radersudd (se sidan 191). Använd endast markörpennor, raderare och kopieringspapper som medföljer eller är särskilt avsedda för användning till denna enhet. (Se sidan 196.) Om andra tillbehör än de som medföljer eller anges (som till exempel oljebaserade märkpennor) kan skada skärmen eller resultera i märken som är svåra att radera. Förvara märkpennorna liggande, eftersom bläcket kan hindras från att komma ut om de förvaras stående. Förvara kopieringspappersrullar på en sval och mörk plats med låg luftfuktighet. Förvara inte utskrivna kopior där de utsätts för direkt solljus eller hög fuktighet, och inte heller i plastfickor. Gör en kopia på vanligt papper med en kopieringsmaskin för långtida förvaring. Den medföljande nätsladden är bara avsedd att användas med den här enheten. Använd den inte med andra enheter. Dra ur nätsladden från det elektriska uttaget, och från skrivarens nätanslutning och rulla ihop den när enheten flyttas, eftersom sladden kan skadas om den trampas på eller fastnar i något under förflyttningen. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF. Om du ansluter den elektroniska skrivtavlan via ett USB-nav är det inte säkert att den fungerar. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att datordriften blir instabil. 175

8 Delarnas namn och funktioner Scanner Skärmfilm Skrivare Hylla Ställ Stället är separat tillbehör. Pappersutmatning USB-kontakt (Se sidan 184.) Kontrollpanelen (Se sidan 177 för detaljer.) Strömbrytare PÅ AV Skrivarelucka Öppna den här dörren vid isättning av kopieringspapper och vid papperstrassel. (Se sidorna 178 och 181.) Hållare för utskrivna papperskopior Hållaren rymmer upp till 5 ark. PUSH OPEN Växelströmsingång Nätsladd Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på den här knappen för att öppna PUSH OPEN 176

9 Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Kontrastindikator Skärmmatning framåt Kopieringstangent Tangent för justering av kontrasten Kopieringstangent för delad skärm (2-Screen) Tangent för multi-kopiering/stopp Indikator för multi-kopiering/felindikering Panel Namn Beskrivning Kontrastindikator Tangent för justering av kontrasten Kopiering stangent för delad skärm (2-Screen) Indikatorn visar kopians kontrast under utskriften. Indikatorn släckt: Normal kontrast Indikatorn tänd: Mörkare kontrast än den normala Varje gång tangenten trycks in växlar enheten mellan det normala och mörkare kontrastläget (Normal/Dark). Denna tangent gör att skärmens fram-respektive baksida kopieras på ett kopieringspapper. Indikator för multi-kopiering/ felindikering Tangent för multi-kopiering/ stopp Denna indikator visas det antal kopior som ska göras. Displayen ändras varje gång tangenten fär multi-kopiering/ stopp trycks in. Exempel: Om ett fel uppstår kommer en blinkande symbol att visas på displayen som en indikering på felstatus. (Se sidan 195.) Tryck på den här tangenten tills önskat antal kopior visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering, när kopiering av flera kopior (multi-kopiering) utförs. Tangenten kan också tryckas in under pågående kopiering av flera kopior (multikopiering) för att avbryta kopieringsprocessen. Indikeringen på displayen ändras under pågående kopiering enligt nedan. Eter att 0 har uppnåtts återgår displayen till att visa 1. Exempel: (nedräkningsdisplay under kopiering) Kopieringstangent Denna tangent gör att skärmen kopieras. Skärmmatning framåt Denna tangent matar skärmen från höger till vänster. 177

10 PUSH OPEN Isättning av kopieringspapper 1 Strömbrytare Sätt på strömmen genom att trycka på I -sidan av strömbrytaren. Enheten är klar för användning när visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering. Skärmen återgår till ursprungsläget och stannar sedan. 2 Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på öppningsknappen för att öppna skrivarluckan. Ta bort allt papper som är kvar i facket för kopieringspapper. 3 PUSH OPEN A B Fack för kopieringspapper Sätt i kopieringspappersrullen med den mjuka sidan vänd uppåt. Öppna skrivardörren till läge B, sätt i rullen och stängs sedan dörren till läge A så att pappersrullen inte faller ur. Dra ut cirka 15 cm, så som visas i figuren, innan du sätter i rullen. Mjuk sida Cirka 15 cm Fel riktning 4 Använd kopieringspappersrullar med en kärndiameter på 25,4 mm eller mer. Om du använder en rulle med mindre diameter kan det leda till papperstrassel. Dra papperet över matarrullen under kapplattan, och sedan cirka 4 cm ut genom utmatningen. Matarrulle Kapplatta 5 Cirka 4 cm Stäng skrivardörren ordentligt med båda händerna. När dörren stängs matas papperet fram och klipps av automatiskt. Släng bort den lilla pappersbit som klipps av. Sätt i en ny rulle om: Det är röda band på kopieringspapperets sidor. Indikatorn för felindikering tänds och släcks omväxlande, även efter att skrivardörren har stängts ordentligt. 178

11 Att göra kopior I detta avsnitt beskrivs hur man kopierar text och illustrationer som har ritats på skärmen. 1 Strömbrytare Sätt på strömmen genom att trycka på I -sidan av strömbrytaren. Enheten är klar för användning när visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering. Skärmen återgår till ursprungsläget och stannar sedan. PUSH OPEN 2 Utmatat papper PUSH OPEN Kontrollera att indikatorn för felindikering inte lyser. (Se i annat fall avsnittet Isättning av kopieringspapper.) Stäng av strömmen när enheten inte används. Tryck på kopieringsknappen. Text och illustrationer på skärmen kopieras, och dessa kopior matas ut. Hållaren för utskrivna kopior rymmer upp till 5 kopior. ( att det kan leda till papperstrassel om du överskrider pappershållarens kapacitet.) Se sidan 180 för detaljer om hur man gör flera kopior av samma skärm (multi-kopiering), kopior av 2 skärmar, och så vidare. Rör inte vid papperet medan det skrivs ut, eftersom det kan leda till papperstrassel. Text och bilder i gula nyanser kommer inte att kopieras. 179

12 Att göra kopior Kopieringstyper och hur de utförs Kopieringstyp Kopiering av skärmens framsida Kopiering av skärmens baksida Att göra flera kopior (multi-kopiering) (upp till 9) Att göra kopior av delad skärm (2-Screen) Kopierar skärmens fram- respektive baksida på ett kopieringspapper. Utförande Tryck på. Tryck på för att flytta den skärm som ska kopieras till framsidan. Tryck på. Välj antal kopior (1 till 9) genom att trycka på efter behov. Tryck på. Tryck på för att avbryta kopieringen halvvägs. Tryck på. Kopiering av delad skärm (2-Screen Copy) Framsida Baksida Kopiering av diagramblad Diagramblad kan fästas på skärmen på det sätt som visas i figuren, och sedan kopieras. (Se till att diagrammet tas bort från skärmen så snart kopieringen är avslutad.) Fäst båda sidorna med tejp Om diagrammet är skrynkligt, inte ordentligt spänt eller är vikt när det fästs på skärmen, kommer detta att visa sig som mörka skuggor på kopian. Fäst originalet på skärmen med redigeringstejp tillverkad av 3M eller annan liknande tejp med medelstark häftstyrka. 3M är ett registrerat varumärke för 3M Corporation. 180

13 Papperstrassel Borttagning av trasslade papper: 1 Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på öppningsknappen för att öppna skrivarluckan. PUSH OPEN 2 A Tag bort det trasslade papperet genom att dra pappersrullen i riktning A. Om papperet fortfarande sitter i kapplattan kan du ta bort det från öppning B med en pincett. Kapplatta Öppning B 3 Skär av papperet rakt på det sätt som visas i figuren. Skär 4 Matarrulle Kapplatta Dra papperet över matarrullen under kapplattan, och sedan cirka 4 cm ut genom utmatningen. (Se steg 4 på sidan 178.) Om papperet inte passerar igenom öppningen så placera helt enkelt papperet på matarrullen och stick in papperets framkant under kapplattan på det sätt som visas i figuren. 5 Stäng skrivardörren ordentligt med båda händerna. Använd kopieringspappersrullar med en kärndiameter på 25,4 mm eller mer. Om du använder en rulle med mindre diameter kan det leda till papperstrassel. När dörren stängs matas papperet fram och klipps av automatiskt. Släng bort den lilla pappersbit som klipps av. 181

14 Justering av skärmhöjden Skärmen kan justeras i 3 höjdlägen förutom den lägsta nivån. Den lägsta nivån för skrivtavlefästets ram är avsedd för montering av skärmen, och skrivaren kan därför inte monteras i detta läge. Justera skärmenhetens höjd på följande sätt. Var vänlig och lås hjulen när du justerar skärmhöjden. (Se sidan 173.) 1 Höjdjusteringsvred Lossa höjdjusteringsvreden. 2 Skrivtavlefäste (undre) Skjutspår Ner Häng fast fotstödet på förstärkningsstaget. Lyft skrivtavlefästet (undre) genom att hålla emot med foten i fotstödet. Låt skärmen glida i skjutspåret. Lyft Fatta inte tag i hyllan. 3 Fotfäste Förstärkningsstag Var två personer när skärmhöjden justeras efter monteringen. Häng skärmen i de spår i skjutplattan som motsvarar önskad höjdinställning. Spår Justerbarhet Skärmhöjd Spår 4 Spår 1 Kan användas 2000 mm Spår 2 Kan användas 1875 mm Spår 3 Spår 3 Kan användas 1750 mm Spår 4 Kan inte användas Spår 2 Använd inte spår 4. Spår 4 kan inte användas för skärmhöjdsjustering. Spår 1 Kontrollera att skärmen hänger i spår med samma höjd på båda sidorna, och att den är ordentligt upphängd i spåren. 182

15 4 Höjdjusteringsvred Dra åt höjdjusteringsvreden. Justering av skärmhöjden Se till att du drar åt höjdjusteringsvreden ordentligt efter utförd höjdjustering. 5 Skrivtavlefäste (övre) Fotfäste Förvara fotfästet hängande på skrivtavlefästet (övre). 183

16 Datorgränssnitt Drivrutiner och program måste installeras på datorn om du vill använda Board Image Capture, Quick Image Navigator, Panasonic-DMS, skrivare- och TWAIN-drivrutiner. Systemkrav Dator CPU IBM PC/AT eller kompatibel maskin med CD-ROM-enhet Pentium II eller högre Gränssnitt USB 2.0 eller USB 1.1* 1 OS Minne Hårddisk Windows 98* 2 / Windows Me* 3 / Windows 2000* 4 / Windows XP* 5 / Windows Vista * 6 / Windows 7* 7 (64-bitarsversionen av Windows XP stöds inte.) 128 MB eller mer (Windows 98 / Windows Me) 256 MB eller mer (Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7) Minst 200 MB ledigt utrymme (förutom utrymme för att spara datafiler) * 1 Den elektroniska skrivtavlan fungerar inte med Hi- Speed USB 2.0. Om en dator utrustad med Hi-Speed USB 2.0 används kommer den elektroniska skrivtavlan att använda Full Speed USB 2.0. * 2 Microsoft Windows 98 operativsystem (hädanefter kallat Windows 98) * 3 Microsoft Windows Millennium Edition operativsystem (hädanefter kallat Windows Me) * 4 Microsoft Windows 2000 operativsystem (hädanefter kallat Windows 2000) * 5 Microsoft Windows XP operativsystem (hädanefter kallat Windows XP) * 6 Microsoft Windows Vista operativsystem (hädanefter kallat Windows Vista) * 7 Microsoft Windows 7 operativsystem (hädanefter kallat Windows 7) CD-ROM-skivans innehåll Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller följande material. USB-drivenhet Skrivardrivrutin TWAIN-drivenhet Programmet Board Image Capture Gör att du kan skanna handskriven text och diagram på Panaboard och spara den skannade bilden som en PDF-fil. Bruksanvisning för den elektroniska skrivtavlan Menyfönstret innehåller länkar till Quick Image Navigator software, Panasonic- DMS och Adobe Reader. Anmärkningar för anslutning av den elektroniska skrivtavlan till en dator Installera först USB-, skrivar- och TWAINdrivrutinerna på datorn, och anslut därefter skrivtavlan till din dator (se avsnittet Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture på sidan 185). Om du ansluter den elektroniska skrivtavlan via ett USB-nav är det inte säkert att den fungerar. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att datordriften blir instabil. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF. Systemkraven ovan uppfyller inte de rekommenderade specifikationerna för alla operativsystem och den medföljande programvaran. 184

17 Datorgränssnitt Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture USB-, skrivar- och TWAIN-drivrutinerna samt Board Image Capture installeras på datorn med följande procedurer. Anslut ännu inte någon USB-kabel till den elektroniska skrivtavlan. 1 Slå på strömmen till datorn och starta Windows* 1. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. * 1 Microsoft Windows operativsystem (hädanefter kallat Windows) 2 Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Installationsfönstret kanske inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller inställningarna som används. I sådana fall ska du köra Menu.exe på CDskivan via Utforskaren. Klicka på Kör Menu.exe om dialogrutan Spela upp automatiskt visas i Windows Vista eller Windows 7. 3 Klicka på [Next] när fönstret Welcome visas. 4 Klicka på [Install Panaboard Software]. 6 Kontrollera att den elektroniska skrivtavlan inte är ansluten till datorn när följande fönster visas och klicka därefter på [OK]. Om Det gick inte att verifiera drivrutinens utgivare visas i Windows Vista eller Windows 7, ska du välja Installera drivrutinen ändå om du vill fortsätta installationen. För Windows 98 och Windows Me kan det hända att operativsystemets installationsdiskett eller CD-skiva behövs. Starta om Windows om skärmen uppmanar till det. 7 Slå på strömmen till den elektroniska skrivtavlan när följande fönster visas och anslut den medföljande USB-kabeln från skrivtavlan till datorn. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista ska du fortsätta installationen genom att välja [Fortsätt]. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas i Windows 7 klickar du på [Ja] om du vill fortsätta installationen. För att du ska kunna läsa den bruksanvisning som återfinns på den medföljande CD-skivan måste Adobe Reader eller Acrobat Reader vara installerat på datorn. Om du har tillgång till internet kan du ladda ner dessa program från Adobes webbplats. 5 Läs noga igenom programvarans licensavtal End-User License Agreement och klicka därefter på [Yes]. 8 Följ anvisningarna på skärmen om guidefönstret visas. 185

18 Datorgränssnitt 186 Om guidefönstret visas för att välja filen (##.inf) för skrivardrivrutinen i Windows XP ska du välja windows\inf\oem##.inf. Om guidefönstret visas för att ansluta till Windows Update i Windows XP SP2 ska du välja [Nej]. Om ett varningsfönster visas i Windows 2000 / Windows XP ska du välja [Ja] eller [Fortsätt ändå] för att fortsätta installationen. Ett varningsfönster visas inte i Windows Vista eller Windows 7 och installationen fortsätter. Guidefönstret för ny hårdvara kan komma att visas flera gånger beroende på operativsystemet. För Windows 98 och Windows Me kan det hända att operativsystemets installationsdiskett eller CD-skiva behövs. 9 Klicka på [OK] när installationen är klar. Programmet Board Image Capture startar automatiskt i Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 om Panaboard-enheten är påslagen och ansluten till en dator med en USBkabel när du klickar på [Exit] när installationen är klar. (Mer information finns i Skanna med Board Image Capture på sidan 187) Installera programmet Quick Image Navigator / programmet Panasonic-DMS Installera programmet efter det att du har bekräftat vilket operativsystem som används. För Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7: Quick Image Navigator För Windows 98 / Windows Me: Panasonic-DMS Om Panasonic-DMS redan är installerat behöver du inte avinstallera det. 1 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. 2 Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Det kan inträffa att inställningsfönstret inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller de inställningar du har gjort. Starta i så fall Menu.exe på CD-skivan från Utforskaren. Klicka på Kör Menu.exe om dialogrutan Spela upp automatiskt visas i Windows Vista eller Windows 7. 3 Klicka på [Next] när fönstret Welcome visas. 4 Klicka på [Download Quick Image Navigator]. Datorn måste ha en Internet-uppkoppling om du vill hämta programmen Quick Image Navigator och Panasonic-DMS. 5 Hämta önskat program från lämplig webbplats och dubbelklicka sedan på installationsprogrammet. 6 Följ de anvisningar som anges på skärmen. 7 Starta om Windows när uppstartningsprocessen är klar. Mer information om Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS finns i motsvarande bruksanvisningar som kan hämtas från webbplatsen. Adobe Reader eller Acrobat Reader måste vara installerat på datorn om du vill läsa bruksanvisningarna för Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS. Avinstallera drivrutinerna / programmet Board Image Capture / programmet Quick Image Navigator Utför följande steg om du behöver ta bort USB-, skrivar- och TWAIN-drivrutinerna eller Board Image Capture och Quick Image Navigator. 1 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. 2 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen (Windows XP: Lägg till eller ta bort program, Windows Vista / Windows 7: Avinstallera ett program). 3 Markera programmet som du vill ta bort och avinstallera det. Markera Panaboard UB5-7 Driver om du vill ta bort USB- och TWAIN-drivrutinerna.

19 Datorgränssnitt Markera Panasonic Board Image Capture om du vill ta bort Board Image Capture. Markera Panasonic Quick Image Navigator om du vill ta bort programmet Quick Image Navigator. 4 Följ anvisningarna på skärmen. 5 Starta om datorn efter avinstalleringen. Avinstallera programmet Panasonic-DMS Genomför följande steg om du behöver ta bort programn Panasonic-DMS. 1 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. 2 Klicka på [Start], flytta pekaren till Program Panasonic Panasonic Document Management System Uninstall. 3 Klicka på [OK]. 4 Starta om datorn efter avinstalleringen. Skanna med Board Image Capture Med Board Image Capture kan du skanna handskriven text och diagram på Panaboard och spara den skannade bilden som en PDF-fil. 1 Slå på Panaboard-enheten. 2 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. 3 Anslut datorn och Panaboard-enheten med USB-kabeln. Board Image Capture startar automatiskt och sedan visas Panaboard Operation Panel. Kontrollera USB-kabelns anslutning och enhetens status om Panaboard Operation Panel inte visas. 4 Klicka på (Skanningstangent) eller (Skanningstangent för delad skärm). Dialogrutan Save Scan Image visas när skanningen är klar. 5 Ange mappen där du vill spara filen, skriv filnamnet och klicka sedan på [OK]. Den skannade bilden visas efter det att filen sparats om kryssrutan Launch Application är markerad. Adobe Reader eller Acrobat Reader måste vara installerat på datorn för att den skannade bilden ska visas på rätt sätt. De 5 senast använda mapparna visas i listrutan Save Folder. 6 Klicka på [Close] på Panaboard Operation Panel för att avsluta sessionen. Board Image Capture kan inte startas när Panaboard Operation Panel visas med Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS. Klicka på [Close] i fönstret Panaboard Operation Panel och starta Board Image Capture. Följ stegen nedan om du inte vill att Board Image Capture ska startas automatiskt när Panaboardenheten ansluts: 1)Anslut datorn och Panaboard-enheten med USB-kabeln. 2)Klicka på [Start], flytta pekaren till Inställningar Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Skannrar och kameror. I Windows XP ska du klicka på [Start] och flytta pekaren till Kontrollpanelen. I Windows Vista ska du klicka på [Start], flytta pekaren till Kontrollpanelen och sedan klicka på Maskinvara och ljud. I Windows 7 klickar du på [Start] och flyttar pekaren till Enheter och skrivare. 3)Dubbelklicka på Panaboard-UB5 USB Device Driver och markera kryssrutan Inaktivera händelser på fliken Händelser. 187

20 Datorgränssnitt I Windows 7 högerklickar du på Panaboard- UB5 (A4/LT)* och flyttar sedan pekaren till Skanningsegenskaper. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas ska du klicka på [Ja]. * Om det är A4 eller LT (Letter) beror på modellen. Starta Board Image Capture genom att klicka på [Start] och flytta sedan pekaren till Program Panasonic Board Image Capture Board Image Capture. (I Windows XP / Windows Vista / Windows 7 visas Alla program i stället för Program.) Skanna med Quick Image Navigator / Panasonic-DMS Du kan skanna bilder på skärmen till datorn med Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS. 1 Klicka på [Start], flytta pekaren till Programa Panasonic Panasonic Document Management System Quick Image Navigator (för Quick Image Navigator) eller Document Manager (för Panasonic-DMS). (För Windows XP / Windows Vista / Windows 7, Alla program i stället för Programa.) 2 För Quick Image Navigator: På menyn File ska du klicka på Environment Setup..., klicka på fliken TWAIN och sedan klicka på Select TWAIN-compliant scanning device... För Panasonic-DMS: Klicka på menyn File och sedan på Select Source... 3 Markera Panaboard UB5-7 USB TWAIN Driver och klicka på [Väli]. 4 För Quick Image Navigator: Klicka på Acquire Image To Import Folder... på menyn File, (eller To Current Folder...) eller klicka på ikonen (skanner) på verktygsfältet. För Panasonic-DMS: Klicka på File-menyn och klicka sedan på Acquire Image... eller klicka på symbolen (skanner) i verktygsfältet. Panaboard Operation Panel (driftspanel) visas. Kontrollera USB-anslutningen och att den elektroniska skrivtavlan fungerar som den ska, om Panaboard Operation Panel inte skulle visas. 5 Klicka på (Skanningstangent) eller (Skanningstangent för delad skärm). Skanningen startar och den inskannade bilden visas på datorskärmen. Det går också att starta skanningen med (Kopieringstangent) eller (Tangent för kopiering av delad skärm) på den elektroniska skrivtavlan. 6 Klicka på [Close] på Panaboard Operation Panel för att avsluta skanningen. I Quick Image Navigator stängs Panaboard Operation Panel automatiskt efter skanning. Mer information om Quick Image Navigator finns i bruksanvisningen för Quick Image Navigator. Mer information om Document Manager finns i bruksanvisningen för Panasonic- DMS. Om du drar driftspanelen Panaboard Operation Panel med musen, eller startar upp andra program, kan det inträffa att det uppstår problem med skanningsfunktionen. 188

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS

Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Sw Screen Receiver för fx-cg-serien ClassPad 330 PLUS Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Komma igång k Om Screen Receiver Screen Receiver har följande funktioner.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer