Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB Stället finns tillgängligt som separat tillbehör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör."

Transkript

1 [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering] Elektronisk skrivtavla Bruksanvisning Modellnummer UB-5310 Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. Se installationshandbok vid montering av denna apparat. Var vänlig och läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar använda enheten, och spara bruksanvisningen för framtida referens.

2 Tack för inköpet av Panasonic elektroniska skrivtavla. Vi ber Dig att läsa igenom dessa anvisningar noggrant, för att erhålla optimal prestanda och säkerhet. Skriv upp följande punkter för framtida bruk Modellnummer: Serienummer: Inkörsdatum: Återförsäljarens namn: Återförsäljarens adress: Tel: Tillbehör Antal Märkpennor (röd, blå och svart) av varje Bruksanvisning Installationshandbok Radersudd Nätsladd Antal Rulle med kopieringspapper av storlek A4 (Letter*) (10 m) CD-ROM med mjukvara * Pappersstorleken Letter är för modellerna till USA och Kanada. * Stället finns som separat tillbehör. Som ett exempel beskrivs den elektroniska skrivtavlan med användning av stället i den här bruksanvisningen. * USB-kabeln medföljer ej. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM och AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder. Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke för Intel Corporation och dess dotterbolag, i U.S.A. och andra länder. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Adobe Systems Incorporated i U.S.A. och/eller andra länder. Alla varumärken som omnämns i denna bruksanvisning är respektive företags egendom. Programvaran baseras delvis på arbete som utförts av IndependentJPEG Group. Programvaran baseras på libtiff som har följande upphovsrättsskydd: Copyright (C) Sam Leffler Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Den information som ges i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan vidare meddelande. Varning i samband med att data sparas Om systemets minneslagringsdel eller någon av dess separata minneslagringsenheter drabbas av någon skadlig påverkan på grund av driftsfel, statisk elektricitet, elektriskt brus, vibration, damm, eller om strömmen bryts på grund av funktionsstörning, reparation eller av misstag kan innehållet i minnet försvinna eller ändras. Innan du börjar använda systemet bör du läsa igenom de delar i bruksanvisningen som gäller säkerhetsåtgärder respektive hjälpinformation, och iaktta dessa anvisningar vid användningen av enheten. nogsamt följande säkerhetsåtgärd: Var ytterst noga med att se till att alla viktiga data sparas i en separat backup, eller att originalet sparas. Tillverkaren avsäger sig härmed allt ansvar för förlust eller förändring av data som är lagrade på floppyskivor, hårddiskar, optiska skivor eller några andra minnesenheter. 170

3 Innehållsförteckning Sidan För din säkerhets skull Innan du startar Försiktighetsåtgärder CD-ROM Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Isättning av kopieringspapper Att göra kopior Kopieringstyper och hur de utförs Papperstrassel Justering av skärmhöjden Användning Datorgränssnitt Systemkrav CD-ROM-skivans innehåll Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture Installera programmet Quick Image Navigator / programmet Panasonic-DMS Avinstallera drivrutinerna / programmet Board Image Capture / programmet Quick Image Navigator Avinstallera programmet Panasonic-DMS Skanna med Board Image Capture Skanna med Quick Image Navigator / Panasonic-DMS Panaboard Operation Panel (driftspanel) Utskrift Hjälp Daglig vård och underhåll Rengöring av skärmen och enheten Vård av radersudden Rengöring av skrivarhuvudet och matarrullen Felsökning Felmeddelandenas betydelse Tekniska data Separat tillgängliga tillbehör

4 För din säkerhets skull VARNING: ÖPPNA INTE HÖLJET PÅ APPARATEN. DET KAN ORSAKA ELEKTRISKA STÖTAR ÖVERLÅT ALLT SERVICEARBETE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. VARNING: UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER NÅGON FORM AV FUKT. DET KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. Vägguttaget måste vara nära apparaten och vara lätt tillgängligt. Produkten får endast anslutas med den av tillverkaren medlevererade nätkabeln. Avsluta driften omedelbart om produkten avger rök, kraftig värme, onormal lukt eller något ovanligt ljud. De förhållanden som orsakar dessa effekter kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Stäng genast av produkten, drag ur nätkontakten och kontakta din återförsäljare för service. (Utrustning för V) Denna utrustning kräver att en godkänd nätsladd används. Alla relevanta regleringar för installation och/ eller utrustning i landet måste iakttas. Godkänd nätsladd som inte är lättare än en vanlig böjlig nätsladd av polyvinylklorid, i enlighet med IEC (H05VV-F 3G 1,0 mm 2 ). PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS 1 Hinweis: Für Benutzer in der BRD Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt < 70 db (A) oder weniger gemäss EN ISO Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. For users in the United Kingdom only Safety Information This appliance is supplied with a moulded three pin mains plug for your safety and convenience. A 5 amp. fuse is fitted in this plug. Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement fuse has a rating of 5 amps. and that it is approved by ASTA or BSI to BS1362. Check for the ASTA mark or the BSI mark on the body of the fuse. If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is refitted when the fuse is replaced. If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement cover is obtained. A replacement fuse cover can be purchased from your local Panasonic Dealer. If the fitted moulded plug is unsuitable for the socket outlet in your home then the fuse should be removed and the plug cut off and disposed of safely. There is a danger of severe electrical shock if the cut off plug is inserted into any 13 amp. socket. If a new plug is to be fitted please observe the wiring code as shown below. If in any doubt please consult a qualified electrician. WARNING: This appliance must be earthed. IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code. Green-and-Yellow: Earth Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured Green-and-Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the Earth symbol or coloured Green or Green-and-Yellow. The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter N or coloured Black. The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter L or coloured Red. How to replace the fuse: Open the fuse compartment with a screwdriver and replace the fuse. 172

5 Försiktighetsåtgärder Tag aldrig bort lucka eller skydd, tag aldrig isär och modifiera aldrig produkten. Placera inte den elektroniska skrivtavlan på instabila platser. Placera inga drycker, andra vätskor eller tunga föremål på hyllan eller skärmen. Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen efter att den elektroniska skrivtavlan har installerats eller förflyttats. Tryck för att låsa Att låsa hjulen (Tryck på den här sidan) Använd inte den elektroniska skrivtavlan på platser med alltför hög fuktighet eller alltför mycket damm. Stäng av strömmen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget om den elektroniska skrivtavlan inte ska användas under en längre tidsperiod (t. ex. under längre semesterperioder). Luta dig inte mot skärmen eller skyddet (nedre), även om den elektroniska skrivtavlan är monterad på en vägg. Var två personer när skärmhöjden justeras efter monteringen. Kontrollera att skärmens båda sidor hänger i spår med samma höjd. Var noga med att dra åt höjdjusteringsvreden, efter att skärmhöjden har ändrats. Spår 3 Spår 3 Spår 2 Spår 2 Spår 1 Dra åt höjdjusteringsvreden Spår 1 173

6 Försiktighetsåtgärder Låt endast kvalificerad servicepersonal installera, ta bort och avyttra enheten. När enheten inte längre kommer att användas ska den tas bort för att förhindra att den faller. Om enheten faller kan det orsaka personskador. KVÄVNINGSRISK Förvara märkpennans kåpa utom räckhåll för barn för att förhindra att de kvävs. CD-ROM För att skydda CD-ROM-skivor mot skador: Rör inte vid och skriv inget på skivans yta. Lämna inte skivan liggande utan sin ask. Lämna inte skivan utsatt för direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Ställ inga tunga föremål på skivasken, och undvik att tappa asken. Håll skivan i dess ytterkanter vid rengöring, och torka från mitten och ut mot kanterna med en torr och mjuk tygduk. Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter) Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor. För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt. Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation finns. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet. För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information. Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. 174

7 Försiktighetsåtgärder Installering Skärmfilm Markörpennor, raderare och kopieringspapper Nätsladden USB-kabel Installera inte enheten där den kan komma att utsättas för direkt solljus, nära uppvärmningsanordningar eller i närheten av luftkonditioneringsuttag, eftersom detta kan orsaka uttöjning och/eller missfärgning av skärmen. Installera inte enheten vid starkt solljus eller annan kraftig belysning. Det kan bli omöjligt att göra ordentliga kopior. Installera inte enheten på platser där temperaturen plötsligt kan komma att förändras, eftersom det negativt kan påverka enhetens förmåga att göra kopior. Gör tjocka mörka linjer inom kopieringsområdet. att allt som skrivs inom det skuggade området (i figuren till höger) inte kan kopieras. Låt inte det skrivna vara kvar på skärmen under en lång tid, eftersom det blir svårare att radera det. 25 mm 0 mm Kopieringsyta 12,5 mm 25 mm Vidrör inte skärmen, skriv inte på den med märkpennor och radera inte skärmen medan den rör på sig, eftersom det kan resultera i skador på enheten. Radera inte med en alltför smutsig radersudd (se sidan 191). Använd endast markörpennor, raderare och kopieringspapper som medföljer eller är särskilt avsedda för användning till denna enhet. (Se sidan 196.) Om andra tillbehör än de som medföljer eller anges (som till exempel oljebaserade märkpennor) kan skada skärmen eller resultera i märken som är svåra att radera. Förvara märkpennorna liggande, eftersom bläcket kan hindras från att komma ut om de förvaras stående. Förvara kopieringspappersrullar på en sval och mörk plats med låg luftfuktighet. Förvara inte utskrivna kopior där de utsätts för direkt solljus eller hög fuktighet, och inte heller i plastfickor. Gör en kopia på vanligt papper med en kopieringsmaskin för långtida förvaring. Den medföljande nätsladden är bara avsedd att användas med den här enheten. Använd den inte med andra enheter. Dra ur nätsladden från det elektriska uttaget, och från skrivarens nätanslutning och rulla ihop den när enheten flyttas, eftersom sladden kan skadas om den trampas på eller fastnar i något under förflyttningen. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF. Om du ansluter den elektroniska skrivtavlan via ett USB-nav är det inte säkert att den fungerar. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att datordriften blir instabil. 175

8 Delarnas namn och funktioner Scanner Skärmfilm Skrivare Hylla Ställ Stället är separat tillbehör. Pappersutmatning USB-kontakt (Se sidan 184.) Kontrollpanelen (Se sidan 177 för detaljer.) Strömbrytare PÅ AV Skrivarelucka Öppna den här dörren vid isättning av kopieringspapper och vid papperstrassel. (Se sidorna 178 och 181.) Hållare för utskrivna papperskopior Hållaren rymmer upp till 5 ark. PUSH OPEN Växelströmsingång Nätsladd Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på den här knappen för att öppna PUSH OPEN 176

9 Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Kontrastindikator Skärmmatning framåt Kopieringstangent Tangent för justering av kontrasten Kopieringstangent för delad skärm (2-Screen) Tangent för multi-kopiering/stopp Indikator för multi-kopiering/felindikering Panel Namn Beskrivning Kontrastindikator Tangent för justering av kontrasten Kopiering stangent för delad skärm (2-Screen) Indikatorn visar kopians kontrast under utskriften. Indikatorn släckt: Normal kontrast Indikatorn tänd: Mörkare kontrast än den normala Varje gång tangenten trycks in växlar enheten mellan det normala och mörkare kontrastläget (Normal/Dark). Denna tangent gör att skärmens fram-respektive baksida kopieras på ett kopieringspapper. Indikator för multi-kopiering/ felindikering Tangent för multi-kopiering/ stopp Denna indikator visas det antal kopior som ska göras. Displayen ändras varje gång tangenten fär multi-kopiering/ stopp trycks in. Exempel: Om ett fel uppstår kommer en blinkande symbol att visas på displayen som en indikering på felstatus. (Se sidan 195.) Tryck på den här tangenten tills önskat antal kopior visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering, när kopiering av flera kopior (multi-kopiering) utförs. Tangenten kan också tryckas in under pågående kopiering av flera kopior (multikopiering) för att avbryta kopieringsprocessen. Indikeringen på displayen ändras under pågående kopiering enligt nedan. Eter att 0 har uppnåtts återgår displayen till att visa 1. Exempel: (nedräkningsdisplay under kopiering) Kopieringstangent Denna tangent gör att skärmen kopieras. Skärmmatning framåt Denna tangent matar skärmen från höger till vänster. 177

10 PUSH OPEN Isättning av kopieringspapper 1 Strömbrytare Sätt på strömmen genom att trycka på I -sidan av strömbrytaren. Enheten är klar för användning när visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering. Skärmen återgår till ursprungsläget och stannar sedan. 2 Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på öppningsknappen för att öppna skrivarluckan. Ta bort allt papper som är kvar i facket för kopieringspapper. 3 PUSH OPEN A B Fack för kopieringspapper Sätt i kopieringspappersrullen med den mjuka sidan vänd uppåt. Öppna skrivardörren till läge B, sätt i rullen och stängs sedan dörren till läge A så att pappersrullen inte faller ur. Dra ut cirka 15 cm, så som visas i figuren, innan du sätter i rullen. Mjuk sida Cirka 15 cm Fel riktning 4 Använd kopieringspappersrullar med en kärndiameter på 25,4 mm eller mer. Om du använder en rulle med mindre diameter kan det leda till papperstrassel. Dra papperet över matarrullen under kapplattan, och sedan cirka 4 cm ut genom utmatningen. Matarrulle Kapplatta 5 Cirka 4 cm Stäng skrivardörren ordentligt med båda händerna. När dörren stängs matas papperet fram och klipps av automatiskt. Släng bort den lilla pappersbit som klipps av. Sätt i en ny rulle om: Det är röda band på kopieringspapperets sidor. Indikatorn för felindikering tänds och släcks omväxlande, även efter att skrivardörren har stängts ordentligt. 178

11 Att göra kopior I detta avsnitt beskrivs hur man kopierar text och illustrationer som har ritats på skärmen. 1 Strömbrytare Sätt på strömmen genom att trycka på I -sidan av strömbrytaren. Enheten är klar för användning när visas på indikatorn för multi-kopiering/felindikering. Skärmen återgår till ursprungsläget och stannar sedan. PUSH OPEN 2 Utmatat papper PUSH OPEN Kontrollera att indikatorn för felindikering inte lyser. (Se i annat fall avsnittet Isättning av kopieringspapper.) Stäng av strömmen när enheten inte används. Tryck på kopieringsknappen. Text och illustrationer på skärmen kopieras, och dessa kopior matas ut. Hållaren för utskrivna kopior rymmer upp till 5 kopior. ( att det kan leda till papperstrassel om du överskrider pappershållarens kapacitet.) Se sidan 180 för detaljer om hur man gör flera kopior av samma skärm (multi-kopiering), kopior av 2 skärmar, och så vidare. Rör inte vid papperet medan det skrivs ut, eftersom det kan leda till papperstrassel. Text och bilder i gula nyanser kommer inte att kopieras. 179

12 Att göra kopior Kopieringstyper och hur de utförs Kopieringstyp Kopiering av skärmens framsida Kopiering av skärmens baksida Att göra flera kopior (multi-kopiering) (upp till 9) Att göra kopior av delad skärm (2-Screen) Kopierar skärmens fram- respektive baksida på ett kopieringspapper. Utförande Tryck på. Tryck på för att flytta den skärm som ska kopieras till framsidan. Tryck på. Välj antal kopior (1 till 9) genom att trycka på efter behov. Tryck på. Tryck på för att avbryta kopieringen halvvägs. Tryck på. Kopiering av delad skärm (2-Screen Copy) Framsida Baksida Kopiering av diagramblad Diagramblad kan fästas på skärmen på det sätt som visas i figuren, och sedan kopieras. (Se till att diagrammet tas bort från skärmen så snart kopieringen är avslutad.) Fäst båda sidorna med tejp Om diagrammet är skrynkligt, inte ordentligt spänt eller är vikt när det fästs på skärmen, kommer detta att visa sig som mörka skuggor på kopian. Fäst originalet på skärmen med redigeringstejp tillverkad av 3M eller annan liknande tejp med medelstark häftstyrka. 3M är ett registrerat varumärke för 3M Corporation. 180

13 Papperstrassel Borttagning av trasslade papper: 1 Öppningsknapp för skrivarluckan Tryck på öppningsknappen för att öppna skrivarluckan. PUSH OPEN 2 A Tag bort det trasslade papperet genom att dra pappersrullen i riktning A. Om papperet fortfarande sitter i kapplattan kan du ta bort det från öppning B med en pincett. Kapplatta Öppning B 3 Skär av papperet rakt på det sätt som visas i figuren. Skär 4 Matarrulle Kapplatta Dra papperet över matarrullen under kapplattan, och sedan cirka 4 cm ut genom utmatningen. (Se steg 4 på sidan 178.) Om papperet inte passerar igenom öppningen så placera helt enkelt papperet på matarrullen och stick in papperets framkant under kapplattan på det sätt som visas i figuren. 5 Stäng skrivardörren ordentligt med båda händerna. Använd kopieringspappersrullar med en kärndiameter på 25,4 mm eller mer. Om du använder en rulle med mindre diameter kan det leda till papperstrassel. När dörren stängs matas papperet fram och klipps av automatiskt. Släng bort den lilla pappersbit som klipps av. 181

14 Justering av skärmhöjden Skärmen kan justeras i 3 höjdlägen förutom den lägsta nivån. Den lägsta nivån för skrivtavlefästets ram är avsedd för montering av skärmen, och skrivaren kan därför inte monteras i detta läge. Justera skärmenhetens höjd på följande sätt. Var vänlig och lås hjulen när du justerar skärmhöjden. (Se sidan 173.) 1 Höjdjusteringsvred Lossa höjdjusteringsvreden. 2 Skrivtavlefäste (undre) Skjutspår Ner Häng fast fotstödet på förstärkningsstaget. Lyft skrivtavlefästet (undre) genom att hålla emot med foten i fotstödet. Låt skärmen glida i skjutspåret. Lyft Fatta inte tag i hyllan. 3 Fotfäste Förstärkningsstag Var två personer när skärmhöjden justeras efter monteringen. Häng skärmen i de spår i skjutplattan som motsvarar önskad höjdinställning. Spår Justerbarhet Skärmhöjd Spår 4 Spår 1 Kan användas 2000 mm Spår 2 Kan användas 1875 mm Spår 3 Spår 3 Kan användas 1750 mm Spår 4 Kan inte användas Spår 2 Använd inte spår 4. Spår 4 kan inte användas för skärmhöjdsjustering. Spår 1 Kontrollera att skärmen hänger i spår med samma höjd på båda sidorna, och att den är ordentligt upphängd i spåren. 182

15 4 Höjdjusteringsvred Dra åt höjdjusteringsvreden. Justering av skärmhöjden Se till att du drar åt höjdjusteringsvreden ordentligt efter utförd höjdjustering. 5 Skrivtavlefäste (övre) Fotfäste Förvara fotfästet hängande på skrivtavlefästet (övre). 183

16 Datorgränssnitt Drivrutiner och program måste installeras på datorn om du vill använda Board Image Capture, Quick Image Navigator, Panasonic-DMS, skrivare- och TWAIN-drivrutiner. Systemkrav Dator CPU IBM PC/AT eller kompatibel maskin med CD-ROM-enhet Pentium II eller högre Gränssnitt USB 2.0 eller USB 1.1* 1 OS Minne Hårddisk Windows 98* 2 / Windows Me* 3 / Windows 2000* 4 / Windows XP* 5 / Windows Vista * 6 / Windows 7* 7 (64-bitarsversionen av Windows XP stöds inte.) 128 MB eller mer (Windows 98 / Windows Me) 256 MB eller mer (Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7) Minst 200 MB ledigt utrymme (förutom utrymme för att spara datafiler) * 1 Den elektroniska skrivtavlan fungerar inte med Hi- Speed USB 2.0. Om en dator utrustad med Hi-Speed USB 2.0 används kommer den elektroniska skrivtavlan att använda Full Speed USB 2.0. * 2 Microsoft Windows 98 operativsystem (hädanefter kallat Windows 98) * 3 Microsoft Windows Millennium Edition operativsystem (hädanefter kallat Windows Me) * 4 Microsoft Windows 2000 operativsystem (hädanefter kallat Windows 2000) * 5 Microsoft Windows XP operativsystem (hädanefter kallat Windows XP) * 6 Microsoft Windows Vista operativsystem (hädanefter kallat Windows Vista) * 7 Microsoft Windows 7 operativsystem (hädanefter kallat Windows 7) CD-ROM-skivans innehåll Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller följande material. USB-drivenhet Skrivardrivrutin TWAIN-drivenhet Programmet Board Image Capture Gör att du kan skanna handskriven text och diagram på Panaboard och spara den skannade bilden som en PDF-fil. Bruksanvisning för den elektroniska skrivtavlan Menyfönstret innehåller länkar till Quick Image Navigator software, Panasonic- DMS och Adobe Reader. Anmärkningar för anslutning av den elektroniska skrivtavlan till en dator Installera först USB-, skrivar- och TWAINdrivrutinerna på datorn, och anslut därefter skrivtavlan till din dator (se avsnittet Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture på sidan 185). Om du ansluter den elektroniska skrivtavlan via ett USB-nav är det inte säkert att den fungerar. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att datordriften blir instabil. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF. Systemkraven ovan uppfyller inte de rekommenderade specifikationerna för alla operativsystem och den medföljande programvaran. 184

17 Datorgränssnitt Installera drivrutiner / programmet Board Image Capture USB-, skrivar- och TWAIN-drivrutinerna samt Board Image Capture installeras på datorn med följande procedurer. Anslut ännu inte någon USB-kabel till den elektroniska skrivtavlan. 1 Slå på strömmen till datorn och starta Windows* 1. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. * 1 Microsoft Windows operativsystem (hädanefter kallat Windows) 2 Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Installationsfönstret kanske inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller inställningarna som används. I sådana fall ska du köra Menu.exe på CDskivan via Utforskaren. Klicka på Kör Menu.exe om dialogrutan Spela upp automatiskt visas i Windows Vista eller Windows 7. 3 Klicka på [Next] när fönstret Welcome visas. 4 Klicka på [Install Panaboard Software]. 6 Kontrollera att den elektroniska skrivtavlan inte är ansluten till datorn när följande fönster visas och klicka därefter på [OK]. Om Det gick inte att verifiera drivrutinens utgivare visas i Windows Vista eller Windows 7, ska du välja Installera drivrutinen ändå om du vill fortsätta installationen. För Windows 98 och Windows Me kan det hända att operativsystemets installationsdiskett eller CD-skiva behövs. Starta om Windows om skärmen uppmanar till det. 7 Slå på strömmen till den elektroniska skrivtavlan när följande fönster visas och anslut den medföljande USB-kabeln från skrivtavlan till datorn. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista ska du fortsätta installationen genom att välja [Fortsätt]. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas i Windows 7 klickar du på [Ja] om du vill fortsätta installationen. För att du ska kunna läsa den bruksanvisning som återfinns på den medföljande CD-skivan måste Adobe Reader eller Acrobat Reader vara installerat på datorn. Om du har tillgång till internet kan du ladda ner dessa program från Adobes webbplats. 5 Läs noga igenom programvarans licensavtal End-User License Agreement och klicka därefter på [Yes]. 8 Följ anvisningarna på skärmen om guidefönstret visas. 185

18 Datorgränssnitt 186 Om guidefönstret visas för att välja filen (##.inf) för skrivardrivrutinen i Windows XP ska du välja windows\inf\oem##.inf. Om guidefönstret visas för att ansluta till Windows Update i Windows XP SP2 ska du välja [Nej]. Om ett varningsfönster visas i Windows 2000 / Windows XP ska du välja [Ja] eller [Fortsätt ändå] för att fortsätta installationen. Ett varningsfönster visas inte i Windows Vista eller Windows 7 och installationen fortsätter. Guidefönstret för ny hårdvara kan komma att visas flera gånger beroende på operativsystemet. För Windows 98 och Windows Me kan det hända att operativsystemets installationsdiskett eller CD-skiva behövs. 9 Klicka på [OK] när installationen är klar. Programmet Board Image Capture startar automatiskt i Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 om Panaboard-enheten är påslagen och ansluten till en dator med en USBkabel när du klickar på [Exit] när installationen är klar. (Mer information finns i Skanna med Board Image Capture på sidan 187) Installera programmet Quick Image Navigator / programmet Panasonic-DMS Installera programmet efter det att du har bekräftat vilket operativsystem som används. För Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7: Quick Image Navigator För Windows 98 / Windows Me: Panasonic-DMS Om Panasonic-DMS redan är installerat behöver du inte avinstallera det. 1 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. 2 Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Det kan inträffa att inställningsfönstret inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller de inställningar du har gjort. Starta i så fall Menu.exe på CD-skivan från Utforskaren. Klicka på Kör Menu.exe om dialogrutan Spela upp automatiskt visas i Windows Vista eller Windows 7. 3 Klicka på [Next] när fönstret Welcome visas. 4 Klicka på [Download Quick Image Navigator]. Datorn måste ha en Internet-uppkoppling om du vill hämta programmen Quick Image Navigator och Panasonic-DMS. 5 Hämta önskat program från lämplig webbplats och dubbelklicka sedan på installationsprogrammet. 6 Följ de anvisningar som anges på skärmen. 7 Starta om Windows när uppstartningsprocessen är klar. Mer information om Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS finns i motsvarande bruksanvisningar som kan hämtas från webbplatsen. Adobe Reader eller Acrobat Reader måste vara installerat på datorn om du vill läsa bruksanvisningarna för Quick Image Navigator eller Panasonic-DMS. Avinstallera drivrutinerna / programmet Board Image Capture / programmet Quick Image Navigator Utför följande steg om du behöver ta bort USB-, skrivar- och TWAIN-drivrutinerna eller Board Image Capture och Quick Image Navigator. 1 Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga på som administratör i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. 2 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen (Windows XP: Lägg till eller ta bort program, Windows Vista / Windows 7: Avinstallera ett program). 3 Markera programmet som du vill ta bort och avinstallera det. Markera Panaboard UB5-7 Driver om du vill ta bort USB- och TWAIN-drivrutinerna.

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer