Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD"

Transkript

1 Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD

2 TITEL (svensk): Perspektiv på nätverksamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld TITLE (english): Perspectives on the rise of the network society towards a new economy and a new world of work FÖRFATTARE/AUTHOR: Karin Lundqvist SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2001:10 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: Maj 2001/May 2001 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/The Swedish Agency of Innovation Systems, Stockholm REFERAT (syfte, metod, resultat): Rapporten Perspektiv på nätverksamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprogrammet MTO, Människa Teknik Organisation. Karin Lundqvists uppdrag var att knyta samman den internationella diskussionen om nätverksamhällets framväxt med de konkreta erfarenheterna av omvandlingen av svenskt närings- och arbetsliv. Förhoppningsvis kommer rapporten att ge ett bidrag till vår förståelse för omvandlingens innebörd. Perspektiv på nätverksamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld är den tredje utgivningen av MTO-programmets publikationsserie. Under programmets avslutande år 2001 på Verket för Innovationssystem, VINNOVA, planeras två ytterligare utgivningar. En publikation inriktas på lärdilemmor i arbetslivet och den andra publikationen aktualiserar ett användarperspektiv på tekniska och organisatoriska förändringar. ABSTRACT (aim, method, results): We are entering a new era, centered around the new information and communication technologies, which are fundamentally restructuring society. This report focuses on how traditional corporations are being transformed into network enterprizes and what the consequencies will be for the world of work. The aim is to reveal the new patterns in order to give a platform for debate and research about the future of work and how work and technology can be designed to fit human needs. I VINNOVAs Verket för innovationssystem publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA The Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Perspektiv på nätverkssamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld Karin Lundqvist 1

4 2

5 Förord Kapitalismen består, men ändrar form, när ekonomin blir global och världen länkas samman via elektroniska nätverk. Detta skapar nya förutsättningarna för samhällsutvecklingen. IT-bubblan har spruckit och konjunkturen vänt ner, men låt inte detta skymma sikten för nätverkssamhället. Konjunkturcykler är inneboende fenomen i det kapitalistiska systemet; dessa kommer vi inte undan. Riskkapitalet är ständigt på jakt efter nya investeringsobjekt. Förhoppningar om snabba klipp driver entreprenörer och riskkapitalister (ofta flockvis) till att leta upp nya fält för affärsverksamhet. En mängd e- handels- och dotcom-företag har följaktligen startats i rasande fart. Våra synfält och föreställningsförmågor begränsas av det rådande paradigmet, vilket gör att det tar sin tid innan innovativa tillämpningar både uppstår och får genomslag. Samhället och organisationerna måste hinna ställas om, vilket illustreras av den hittillsvarande IT-utvecklingen, som ju ingalunda har gått på räls. Sambandet mellan ny teknik och produktivitetsökningar har visat sig vara synnerligen komplicerat. Slutsatsen blir att den nya ekonomin och Internetrevolutionen påverkar i lika hög grad de traditionella företagen och arbetsvärlden som kulturen och vardagslivet. Den är något som är betydligt större än e- handeln och de nya dotcom-företagen. Att vi trätt in i en ny era, centrerad kring IT och elektroniska nätverk, som bidrar till att omvandla hela samhället, stod klart för mig efter läsningen av den första delen av Manuel Castells trilogi om nätverkssamhällets framväxt. Castells monumentala verk är en viktig inspirationskälla och ram för den här skriften, som fokuserar på vad som händer med företag, organisationsstrukturer och arbetsvärld, närmare bestämt i skärningsfältet mellan dessa. Jag vill tydliggöra det nya framväxande mönster, som vi ännu bara kan skönja konturerna av. Framställningen spänner över ett vittomfattande fält, vilket jag ser som en nödvändighet för att få perspektiv på den nuvarande samhällsomvandlingen. Förhoppningsvis kastar den ett visst ljus över den process som leder till bildandet av nätverksföretag och uppkomsten av ett flexiblare arbetsliv. Jag hoppas att skriften, skall stimulera till debatt i breda kretsar och ge ett avstamp för diskussioner och forskning om hur arbetslivet framgent bör gestalta sig. 3

6 Som både forskare och konsult har jag följt arbetslivets utveckling under ett kvartssekel. Under den tiden har jag iakttagit många förändringar, men inga av den dignitet som de vi nu är med om. Med de elektroniska nätverken har vi fått en ny samordnande teknik, som upphäver avståndet mellan platser och möjliggör direktkoppling mellan spridda enheter världen över. Detta minskar betydelsen av traditionella hierarkiska kommandostrukturer och bryter mark för en ny organisationsform; nätverket. Skriften, som är finansierad av Nuteks MTO-program (MTO = relationen mellan Människa, Teknik och Organisation), är en något korrigerad och uppdaterad version av den interimsupplaga, som kom ut i november förra året. Jag vill speciellt tacka professor emeritus Gunnela Westlander och MTO-programmets handläggare Dan Sjögren för intresse, uppmuntran och stöd under arbetets gång. Tack också till Ann Katrin Bäcklund som rådde mig att börja med empirin och lägga avsnittet om Castells teori om nätverkssamhället sist i rapporten. Förhoppningsvis blir innebörden i begreppen därigenom klarare för läsaren. Du som har synpunkter på något i skriften, maila gärna till mig på adress: Stockholm i mars 2001 Karin Lundqvist fil dr i sociologi Castor Analys AB Nybrogatan 15, 4 tr Stockholm 4

7 Innehåll 1. Den nya ekonomin...7 Går kapitalismen in i en ny fas?...7 Syfte och uppläggning Hur fånga det som är i vardande?...13 Debatten om den nya ekonomin Internet och de nya affärsmodellerna...23 Värdekedjan och kapitalflödet...23 Den gamla strategin: Totaltidsrationalisering...24 Den nya strategin: Maximera varje länk i kedjan...25 Varje länk i värdekedjan kan effektiviseras via Internet...34 Från marknadsplatsen till marknadsrummet...43 Nätet är på väg att bli ryggraden i den informationella ekonomin...46 Uppstår en splittring och en ny buntning av affärsprocesserna till följd av Internet?...49 Hinder på vägen Nätverksföretagen i den globala ekonomin...54 Visionen om det globala elektroniska nätverksföretaget...55 Hur berörs leverantörsnätverken?...59 Klusterbildningar...62 Interorganisatorisk samverkan...62 Intraorganisatorisk samverkan...64 Internet som samordnande teknik...65 Nätverket - en organisationsform mellan marknaden och hierarkin...66 Vad kan globalisering och IT tänkas innebära för nätverksbildningen?

8 4. Arbetsvärlden...73 Samhällsutvecklingen en kort repetition...73 Hur utvecklas Sveriges näringsoch sysselsättningsstruktur?...77 Arbetets karaktär i nätverkssamhället...81 Nya personalstrategier arbetsgivarnas dilemman...85 Individens frikoppling i det gränslösa arbetet...88 Nätverkssamhällets arbetsvärld - en diskussion Nätverkssamhällets kännetecken...94 Vad utmärker övergången till en ny samhällsfas?...94 De nya ekonomiska förutsättningarna...96 Den verkliga virtualitetens kultur den fiktiva massmediala kulturen framstår som verklig...99 Omstrukturering av tid och rum Klyftan mellan nätet och jaget Exkurs om det komplicerade sambandet mellan ny teknik och produktivitetsökningar Referenser

9 Kapitel 1. Den nya ekonomin Går kapitalismen in i en ny fas? USA har haft en rekordlång högkonjunktur, som har varat i nära tio år. Produktiviteten och tillväxten har varit stark, samtidigt som arbetslösheten och inflationen uppvisat låga värden. 1 Kombinationen är unik. Många bedömare har länge hävdat att den amerikanska ekonomin gått in i en ny fas. Med viss fördröjning klev Sverige på tåget; tillväxten har inte varit så stark sedan 1960-talet, inflationen har på senare tid varit nästan obefintlig och arbetslösheten har sjunkit. Frågan är hur läget skall tolkas. Är denna ekonomiska boom en konsekvens av IT-revolutionen? Den nya ekonomin har tills helt nyligen varit på allas läppar. Debatten har kommit att präglas av Internet, de nya IT-företagen och den kraftiga börsuppgången. Många verkar ha satt likhetstecken mellan Internetföretagen och den nya ekonomin. Spricker IT-bubblan så faller också den nya ekonomin. Nu har IT-bubblan spruckit och den amerikanska högkonjunkturen har mattats. Den psykologiska pendeln har svängt, hushållen har blivit mer försiktiga och lagren av osålda varor ökar. Dollarn har till följd av inflödet av kapital till IT-sektorn från främst Japan och Opec-länderna blivit övervärderad, vilket slår mot handeln. Jämförelser görs med Japan, som just genomgått en tioårig lågkonjunktur efter en femtonårig ekonomisk boom, inledd på 1970-talet. Nu förutspår vissa bedömare att Europa för en tid skall komma att fungera som världsekonomins motor. Den västeuropeiska ekonomin går bra; den svenska bedöms vara fortsatt stark, trots vissa tecken på nedgång i konjunkturen. 2 Det ekonomiska läget är för närvarande mycket svårbedömt. En sak är dock klar; vi kommer även fortsättningsvis att få leva med konjunktursvängningar och börsbubblor, eftersom de är inneboende fenomen i det kapitalistiska systemet. Laura Tyson (tidigare chefsrådgivare åt president Clinton) hävdar att konjunkturcyklerna visserligen består, men att parametrarna håller på att förändras 3. Produktiviteten i USA började öka 1990 och accelererade från 1996 och har i genomsnitt 1 Business Week, Febr 14, Specialrapport om America s Boom. 2 Exportrådets marknadsöversikt, refererad i SVD Ekonomi 14 mars Business Week, Jan

10 legat på 2,5 procent per år. Med tanke på att en långsiktig ekonomisk tillväxt kräver teknologiska förändringar och rationaliseringar så borde det mesta av produktivitetsökningarna fortfarande ligga framför oss, hävdar hon. Historien visar emellertid att tillväxtspåret ingalunda är spikrakt. Den här rapporten skall inte behandla konjunkturcykler och börsutveckling, utan syftet är att kasta ljus över frågan om vi är med om en genomgripande ekonomisk och samhällelig omvandlingsprocess, av det slag som tidigare orsakats av den industriella revolutionen. Går kapitalismen och samhället in i en ny fas? Läget är för närvarande svårtytt, eftersom förändringarna ännu inte kan avläsas i den officiella statistiken. Det tar, som bekant, tid innan tendenser blir till medelvärden och spridningar. Nya fenomen kan inte heller alltid fångas med hjälp av de gamla kategorierna och begreppen. Inte heller förmår aggregerade statistiska data visa på den motsägelsefyllda verklighet som präglar en omställningssituation. Utfallet av en begynnande strukturell omvandling kan inte till fullo beläggas empiriskt, eftersom det ännu inte tydliggjorts. Däremot kan man analysera de förändringskrafter som verkar och de motsättningar som uppstår mellan de gamla strukturerna och de nya framväxande. Hur dessa motsättningar, som har både positiva och negativa sidor, löses upp eller överbryggas påverkar förloppet och resultatet av förändringsprocessen. Förändringstakten är dessutom mycket svår att förutsäga. Vilket utfallet blir kan den empiriska forskningen först så småningom ge svar på. Manuel Castells har i sin uppmärksammade trilogi, The Information Age: Economy, Society and Culture, , redan genomfört en analys av samhällsutvecklingen fram till mitten av 1990-talet. En avsevärd mängd av den samhällsforskning som producerats på senare år har syntetiserats till en modell av det globala samhället och dess drivkrafter. Framställningen styrks av en stor mängd empiriska data. I och med Castells verk, som liknats vid Marx Kapitalet i fråga om visionär kraft, har forskningen fått en ny plattform att utgå ifrån. Styrkan ligger, enligt min mening, i att han integrerar ett så omfattande forskningsfält. Ämnesspecialister finner säkerligen både tveksamheter och bristande djup i Castells i många stycken svårgenomträngliga text. Det viktiga är emellertid, enligt min mening, inte alla enskildheterna, utan den breda, summerande och integrerande ansatsen, som givit oss en ny plattform för den fortsatta diskursen om vart samhället är på väg. Först nu, när alla tre volymerna volymerna översatts till svenska, har debatten om Castells syn på nätverkssamhället börjat fart. Läsningen 8

11 kräver att man omprövar gängse tänkesätt, vilket är den process som tar sin tid. Castells introducerar nämligen en rad nya abstrakta begrepp, the network society, the culture of real virtuality the space of flows och timeless time, för att nämna de viktigaste. Därigenom får vi en begreppsapparat för att kunna tolka den nya verkligheten i vardande. Analysen, speciellt i volym I: The Rise of the Network Society, utgör ett viktigt avstamp för min framställning. Utifrån det rika materialet har jag försökt ta fasta på de grundläggande dragen i nätverkssamhället och de krafter som driver utvecklingen. Sammanställningen redovisas i slutkapitlet om nätverkssamhällets kännetecken. 4 För framställningen och analysen av det som rör mitt specialområde och det som utgör fokus för den här rapporten; närings- och arbetslivets omvandling, utgör Castells analys av nätverkssamhället endast ramen. I dessa kapitel utgår jag i huvudsak från kompletterande källor. Att samhällets omvandling är en synnerligen komplicerad process, förknippad med motsägelser och konflikter, framgår inte alltid när situationen analyseras på makronivå. Det mönster som framträder vid en viss tidpunkt kan liknas vid ett lapptäcke, som under historiens lopp fogats samman i samspelet mellan teknisk förändring, kampen mellan aktörerna på arbetsmarknaden och konfliktfyllt socialt handlande. 5 För att förstå mönstret måste de olika lagren av sociala orsaksförhållanden friläggas. Först när krafterna är identifierade är det möjligt att rekonstruera det mönster som karakteriserar den nya samhällsfasen. Det är den ansatsen som Castells säger sig tillämpa i sin trilogi. Av Castells friläggning av de krafter som verkar och åtföljande rekonstruktion av mönstren framgår, att vi redan trätt in i nätverkssamhället, som representerar en helt ny fas i kapitalismens utveckling. Den industriella kapitalismen har ersatts av den informationella, där IT blivit den nya produktivkraften, dvs den nya basen för tillväxt. I det globala nätverkssamhälle som börjat ta form, skapas mervärde inte längre främst genom materiell produktion, utan genom att bearbetning av information och utveckling av kunskap, framvuxen och förmedlad genom den nya informationsteknologin. (Med IT menar här informa- 4 Castells har sedan trilogin skrevs stramat åt och korrigerat sitt resonemang samt skissat på en mer sammanhängande teori i en artikel i British Journal of Sociology (Jan/March 2000) som svar på recensioner och kommentarer från kända forskare som Giddens, Tourraine, Hall m fl. Artikeln finns översatt i Ord& Bild nr 6/2000. Den fick jag kännedom om när min första rapportupplaga redan var utgiven. I denna något reviderade version har jag gjort smärre korrigeringar och tillägg med utgångspunkt från denna, i mitt tycke, klargörande artikel. 5 Castells 1996:240. 9

12 tions- och kommunikationstekniken inbäddad i ett socialt sammanhang. Castells talar både i termer av en ny produktivkraft och ett nytt tekniskt paradigm. Innebörden är densamma.) Lester Thurow 6 visar hur de klassiska konkurrensfördelarna, naturresurser, tillgång till kapital respektive billig arbetskraft, har spelat ut sin roll och hur kompetens nu börjar bli den enda varaktiga konkurrensfördelen. Kompetens är den parameter som idag är avgörande för konkurrensekvationen. För att göra sig gällande i en tid när kommunikationsteknikens framsteg gjort att hela världens råvaror, kapital och arbetskraft i princip blivit tillgängliga krävs att allt större beroende av att utveckla kunskap. Kunskapskapitalism är en annan beteckning på den nya eran, som innebär en fundamental förändring av den ekonomiska basen. 7 Kombinationen av snabb teknisk utveckling och en global marknad öppnar nya horisonter. IT, bioteknik och nanoteknik (atomslöjd) är de tre tekniker som har potentialen att omvandla vårt sätt att leva och arbeta och som under de närmaste decennierna kommer att skapa många nya industrier. När det digitala telenätet byggdes ut blev datorn ett medel för kommunikation, vilket enligt Castells, markerar inträdet i nätverkssamhället. IT i vid mening håller på att revolutionera informationsutbytet och kapitalflödena, minska de hinder som den geografiska distansen utgör, samt skapa samverkansformer som annars inte skulle vara möjliga. Via ett världsomspännande nätverk av datorer flödar information i realtid över globen utan hänsyn till nationsgränser och tidszoner. Världen har fått en ny rytm och nätverket konstituerar den nya sociala morfologin, i vilken IT är en integrerad beståndsdel. Informationsålderns dominerande funktioner och processer organiseras mer och mer kring nätverk, hävdar Castells. IT är en förutsättning för de dynamiska nätverkens expansion. Potentialen ligger i nätverkens möjligheter att snabbt och flexibelt kunna omformas och expandera. De elektroniska och sociala nätverksstrukturerna uppvisar dessutom en allt större konvergens. Det är inte bara ekonomin och tekniken som förändras; det är lika mycket en social omvandlingsprocess. De gamla motsättningarna och grunderna för att strukturera relationen mellan arbete och kapital, kultur och identitet håller på att erodera bort och nya former växer fram. Inledningsvis kan vi konstatera att omvandlingen från vertikala till horisontella nätverksföretag i praktiken redan har inletts; storföretagen växer genom fusionering samt outsourcar och optimerar delar av 6 Thurow, 1996:67. 7 Burton- Jones,

13 verksamheten globalt, vilket resulterar i nya företagsallianser. Samtidigt bildas nya Internetbaserade företag i snabb takt. Internet öppnar samtidigt en mängd nya möjligheter inte bara för nyföretagande, utan också för rationaliseringar, produktutveckling, försäljning och kundanpassning i de traditionella företagen. Här står vi ännu bara i början av en rationaliseringsprocess med stor potential. Arbets- och produktionsprocesserna är emellertid fortfarande samhällets nav; nätverksföretagen breder ut sig över globen. Relationen mellan arbete och kapital förändras därmed på ett grundläggande sätt, vilket ger upphov till en ny arbetsfördelning och en ny social skiktning. Tecken tyder på att vi går mot en polarisering mellan en ny framväxande kosmopolitisk kunskapselit och den traditionella lokala arbetskraften. Arbetsvärlden blir dessutom mer instabil och individualiserad. I nätverkssamhällets arbetsvärld förutspås humankapitalet få en mycket stark ställning, eftersom konkurrensfördelarna, i mycket högre grad än i tidigare epoker, kommer att bygga på människors förmåga att utveckla och använda sig av information och kunskap. Traditionella arbets- och karriärmönster är i upplösning. Efter företagens omfattande organisationsslimningar och personalneddragningar under den djupa lågkonjunkturen i skiftet har tillfällighets- och projektanställningarna ökat både i USA och i Sverige. Det märks inte minst på personaluthyrningsföretagens dramatiska tillväxt. Arbetsmarknaden blir mer flexibel och individualiserad, en utveckling som har både positiva och negativa inslag. Jag vill understryka att det inte är den nya tekniken i sig som skapar tillväxten, men rätt använd blir den ett oundgängligt redskap. Det krävs en genomgripande social och kulturell omställning för att informationsteknologin vid mening verkligen skall bli en produktiv kraft. Företagen måste positionera sig rätt i det globala marknadsspelet. Organisationspyramiden blir på sikt en relik, eftersom de elektroniska nätverken möjliggör snabb och samordning både internt och externt. De nya verksamheter som växer fram är mer kunskapsintensiva än tidigare och kräver intellektuella färdigheter hos personalen. Förändringstrycket skapar en stark känsla av utsatthet inte bara hos individerna, utan även hos företag och samhälle. Individernas upplevelse av osäkerhet märks inte minst genom de ständiga rapporter om stress och utbrändhet som fortplantas via massmedia. Syfte och uppläggning Med den här explorativa studien vill jag försöka fånga en utveckling i vardande och teckna konturerna av framtidens samhälle. Jag hoppas att 11

14 den bild som framträder skall kunna ge både debatten och forskningen om arbetslivet en ny plattform att utgå ifrån. Diskussionen har hittills i huvudsak handlat om ekonomin i snäv mening; huruvida vi befinner oss i en ny ekonomi eller ej till följd av informationsteknologin. Jag vill komplettera debatten genom att visa att omvandlingen berör hela samhället. I fokus för analysen står emellertid närings- och arbetslivets förändringsprocess. En huvudfråga är hur informationsteknologin fungerar som produktivkraft och vilka nya affärsstrategier och organisationslösningar som mot den bakgrunden växer fram. En annan är hur arbetet och arbetsvillkoren omstruktureras. Syftet är inte att ge någon representativ bild av läget, utan att försöka spåra vart vi är på väg, vilket jag bl a gör genom att belysa utvecklingen i spjutspetsföretagen, dvs de företag som går i bräschen och visar vägen för de övriga. De belysande fallen har jag till stor del erhållit från affärstidskrifter och dagspress. I affärstidskrifterna återges både var företagen affärsstrategiskt befinner sig idag, men också många visioner om och planer på hur Internet skall komma att revolutionera affärerna. I VD:arnas beskrivningar av företagens framgångar berättas sällan om vedermödorna. I den övergripande statistiken kan man inte heller utläsa något om stenarna på vägen. Många krafter verkar; vad som till syvende och sidst kommer ut av omställningsprocessen är fortfarande delvis en öppen fråga. Mycket av framtiden har dock redan programmerats in under historiens lopp, så framtiden ligger ingalunda helt öppen. Utgångspunkten är alltså, att vi befinner oss i början av en ny ekonomisk och samhällelig fas. Med Castells terminologi; vi träder in i nätverkssamhället. Sedan jag påbörjade det här arbetet hösten 1999 har det kommit ut ett par svenska framtidsstudier. Främst tänker jag på de åtta expertpaneler, som tagit fram Teknisk Framsyn, men även på Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF), som publicerat Scener ur framtiden, i sju delar. När jag fick dessa rapporter i min hand på försommaren 2000 var jag så gott som färdig med mitt arbete. Jag känner mig emellertid lättad över att efter genomläsningen kunna konstatera, att de resultat som befinner sig på gränsytan mellan våra rapporter verkar vara i samklang, vilket validerar den bild jag har tecknat. Många av rönen i nämnda rapporter har jag dessutom direkt använt mig av för att fördjupa vissa av resonemangen. Rapporterna har dock olika karaktär och fokus. Teknisk framsyn och Scener ur framtiden listar utvecklingstrender inom ett antal områden utgående från teknikens inverkan på samhällsutvecklingen Den förstnämnda rapportserien har en bredare teknisk utgångspunkt, medan den sist- 12

15 nämnda i första hand är inriktad mot verkstadsindustrin och dess arbetsvillkor. I båda rapportserierna görs dessutom vidare utblickar i samhället. I fokus för min framställning står alltså skärningsfältet mellan företagsoch arbetsvärld. Perspektivet är samhällsvetenskapligt och min ambition är att försöka klargöra centrala sociala mönster i omvandlingsprocessen. Jag utgår främst från internationell forskning och debatt. I detta inledande kapitel följer efter en kort metodutvikning en genomgång av hur den nya ekonomin debatteras och därefter (i kapitel 2) kommer jag in på vad som utgör mitt egentliga fokus, nämligen hur globaliseringen och Internet förändrar affärsstrategier och -modeller. De framväxande nätverksorganisationerna i den globala ekonomin behandlas i ett separat kapitel (nr 3). Mot denna bakgrund analyseras den nya arbetsvärlden (kapitel 4). Efter att ha presenterat empirin avslutar jag med en redogörelse för vad jag anser vara kärnan i Castells teoribildning om nätverkssamhället (kapitel 5). Därigenom hoppas jag att innebörden i hans framställning och begrepp skall framstå tydligare för läsaren. Allra sist följer en exkurs om det komplicerade sambandet mellan ny teknik och produktivitetsökningar. Hur fånga det som är i vardande? Jag vill, som nämnts, försöka fånga en utveckling i vardande. Den kan, som tidigare diskuterats, inte beläggas empiriskt eftersom den ännu inte helt och fullt är förverkligad. Hur nuläget egentligen skall tolkas råder det fortfarande stor osäkerhet om. Av historien kan man lära sig mycket om framtiden, mycket upprepar sig fastän i nya skepnader. Under kapitalismen har det exempelvis alltid funnits konjunktursvängningar. Den extremt långvariga period av högkonjunktur som rått i USA jämförs med 60-talets. Om man utgår ifrån att historien bara upprepar sig kan man hamna i en fälla, eftersom den samtidigt innebär genombrott för något nytt. Klart är emellertid att den historiska utvecklingen karakteriseras av kriser och åtföljande utvecklingsfaser baserade på olika typer av genombrott (alfabetiseringen, ångmaskinen, elektriciteten, maskinen, det löpande bandet, automationen för att bara nämna några). Dessa har dock varit mer eller mindre genomgripande och av olika betydelse för mänskligheten och samhällsutvecklingen. Om vi har trätt in en kvalitativt ny utvecklingsfas, så innebär det att världen i vissa stycken måste beskrivas annorlunda än tidigare. Sam- 13

16 hället tar en ny gestalt, som det gäller att kunna se. 8 Om man betraktar världen med den gamla linsen ser man inte embryot till det nya, eftersom det framstår som en avvikelse från det gängse. Det nya framväxande finns ännu bara på marginalen. 9 För att inte tala om hur lång tid det tar innan det som är nytt fått genomslag i den officiella statistiken. Statistikens kategoriseringar blir föråldrade med tiden. Ett tydligt exempel är branschstatistiken, som inte fångar de nya branscher som uppstått och därmed inte den branschförskjutning som skett. Kategorin service har därför fått inrymma de mest skiftande verksamheter och därigenom bidragit till att snedvrida debatten om serviceekonomin (detta diskuteras längre fram). Nätverksekonomins betydelse återspeglas inte heller i den ekonomiska statistiken. Nätverksekonomin bygger på idéer, varumärken och nya sätt att arbeta, dvs på immateriella tillgångar. Det gäller överhuvudtaget för kunskapsintensiv verksamhet. I konsultföretagens bokslut värderas datorerna mer än konsulterna och personalutbildning redovisas som en kostnad. Den traditionella affärsredovisningen, som baseras på värdet på fysiska tillgångar, är föråldrad, menar bl a Baruch Lev 10 vid Stern University i New York, som i en studie har visat att den finansiella informationen endast styr tio procent av börskursernas variationer. Det är den förväntade framtida intjäningsförmågan som styr värderingen, vilket är en anledning till att många nya High tech-företag är så högt värderade. (Microsoft med sina anställda har ett marknadsvärde på 600 miljarder dollar, medan Mc Donalds med sina tio gånger så många anställda endast har en tiondel av detta marknadsvärde.) Många företag anstränger sig idag för att försöka värdera det intellektuella kapitlet, som kan delas upp i humankapital och strukturkapital. Det förra består av medarbetarna och deras kompetens, medan det senare utgörs av sådant som varumärken, patent, kundrelationer, organisation, arbetssätt mm. 11 Även kategorierna för att analysera organisationer och arbete som härrör från den gamla ekonomin behöver sannolikt revideras. När det gäller att beskriva och förstå de nya processorienterade arbetsformerna har de gamla stela kategorierna för arbetsanalys blivit föråldrade, 8 Kuhn, 1962, har visat hur dominerande vetenskapliga paradigm styr tolkningarna och hindrar nya paradigm att bryta igenom. 9 Projektgruppe Automation und Qualifikation, 1980, diskuterar statistikproblemet i omvandlingsperioder. 10 Fast Company, Jan-Febr 2000: New Math for a New Economy. 11 Edvinsson & Malone, Kunskap som självständig tillväxtfaktor betonades tidigt av den sk edogena tillväxtteorin. Se Paul Romer,

17 hävdar Westlander. 12 Hon menar att intresset för ett djupare studium av work- practice, dvs hur arbetet ute på arbetsplatserna faktiskt går till har ökat i samband med utveckling av nya IT-system. Gamla befattningar fylls med nytt innehåll och gamla befattningar graderas upp med nya beteckningar. När samhället skiftar gestalt måste vi tillgripa nya metaforer. Metaforerna påverkar vår varseblivning och har stor betydelse för vår uppfattning av världen. 13 Vad betyder det att vi liknar organisationer vid pyramider respektive nätverk? I Internetvärlden lanseras sajter, portaler och dotcoms. Metaforer, symboler och ikoner spelar allt större roll i cyberrymden och bidrar till att forma en ny kultur. En teknokultur med en ny vokabulär utvecklas: exempel på en sådan är information space, wired, online, plugged in, surfing, brow- sing osv. 14 Castells bidrar med begrepp som IT-paradigm, informationell, tidlös tid, flödesrum, den verkliga virtualitetens kultur, för att nämna de viktigaste. Debatten om den nya ekonomin Debatten om den nya ekonomin har, som jag tidigare nämnt, kommit att präglas av Internet, de nya IT-företagen och börsutvecklingen. Vi har gått in i en ny ekonomisk fas, där informationsteknologin i vid mening blivit en produktivkraft som triggar ekonomin. Somliga hävdar att vi är med om en ekonomisk revolution. Några anser till och med att de gamla lagbundenheterna har satts ur spel. Det finns ekonomer som hävdar att inflationen skulle vara död och begraven och att riksbankerna jagar ett inflationsspöke. Efter börsnedgången har debatten ändrat tonläge. Inflationen är en av de springande punkterna i ekonomernas värdering av den nya ekonomin. Inflationen kommer till uttryck i en allmän stegring av prisnivån som leder till en försämring av penningvärdet. Inflationen är negativ genom att den urholkar konkurrenskraften och ger underskott i bytesbalansen. Den omfördelar också förmögenheter och inkomster. Sparare förlorar och låntagare vinner. Placerarna kräver högre avkastning på kapitalet och räntehöjningar blir nödvändiga. För ekonomerna är det alltså den unika kombinationen av låg inflation, låg arbetslöshet, hög produktivitet och stark tillväxt som vållar huvud- 12 Westlander, Se Morgan, Images of organizations, 1997, som analyserar organisationer som maskiner, organismer, hjärnor, kulturer och politiska system. 14 Palmer& Richards, Get Knetted i Journal of Knowledge Management Vol 3, no 3,

18 bry. Man får inte glömma att det ligger en medveten politik bakom den här utvecklingen. Västvärldens regeringar har under 90-talet lagt om kursen och inflationsbekämpning har varit ett av de främsta målen. Den här politiken, som är framkallad av globaliseringen och det ökade internationella beroendet, brukar kallas för the golden straightjacket. Världens börser och penningmarknader har bundits samman via telekommunikation, vilket gör att de kan reagera snabbt på minsta förändring. Skillnader i avkastning mellan olika länder tenderar därför att utjämnas när kapitalet tillåts flöda fritt från ett land till ett annat. Omvärlden framtvingar en låginflationspolitik, som innebär en stramare budget, avregleringar och behovet att öka attraktionskraften på de internationella marknaderna via förmånliga skattesystem, god infrastruktur och utbildad arbetskraft. För att få del i en stigande standard, måste den nationella suveräniteten ges upp. Sverige har i sina huvuddrag accepterat de här reglerna. 15 Enligt teorin om de fria marknadskrafterna skall det ekonomiska systemet fungera friktionsfritt. I praktiken finns en rad hinder, såsom flaskhalsar i systemet och trögheter i anpassningen mellan utbud och efterfrågan, vilka driver fram inflation. Det brukar vanligtvis uppstå brist på arbetskraft och insatsvaror i en överhettad ekonomi, vilket kan ge ökande löner och högre priser. Man kan emellertid finna en mängd olika förklaringar till inflationen, vilket komplicerar bilden. Olika skolor har sina teorier. 16 IT-revolutionen i kombination med globaliseringen ökar hastigheten på kapitalflödet på den internationella penningmarknaden och på sikt i alla system genom de nya affärsmodeller, som ökar kapitalomsättningen. Friktionen minskar och det mesta går snabbare. Det kan tänkas motverka djupgående konjunktursvängningar. Globaliseringen har underlättats genom de avregleringar av de amerikanska transportmarknaderna i vid mening, som påbörjades under Reagan och som fortsatt under Clintonregimen. Även Europa påverkas, fastän strukturerna fortfarande är fastare här. Avregleringarna innebar att varor och kapital började kunna flöda fritt över gränserna, vilket skapar förutsättningar för stordrift och ökad konkurrens. Samtidigt uppstår nya obalanser i systemet, som vi idag saknar kännedom om. Den viktigaste anledningen till att vi skulle vara av med inflationen hänförs den nya ekonomins rationaliseringspotential och prispressande effekter. 15 Klas Eklund, föredrag om den nya ekonomin, ABF våren Eklund,

19 Många faktorer har samverkat, menar Sahlman, som hävdar följande framgångsscenario. 17 Fokuseringen på affärsprocesserna och omstruktureringen av organisationerna ( reengineeringen ) har drivit ineffektiviteten ut ur systemet. Helt nya företag som Dell Computers och Home Depot har uppstått. De nya affärsmodellernas tillkomst låg väl i tid med avregleringen av transport- och finansmarknaderna i mitten av 70-talet. Detta röjde mark för nykomlingar. Nya tekniker som mikroprocessorn och gentekniken introducerades ungefär samtidigt. I kombination med god tillgång till riskkapital skapade detta en god cirkel av entreprenörskap och investeringar. Internet började på allvar att spridas 1994 med nya möjligheter till rationaliseringar. En rad nya företag (sk dotcoms) kunde direkt börja tillämpa de nya effektiva affärsmodellerna. Auktioner för leverantörer av halvstandardiserade komponenter startade on-line på Internet. Leverantörerna tvingades att delta vare sig de ville eller ej, men insåg snart att även de kunde minska sina kostnader. Nya möjligheter att rationalisera verksamheter via Internet uppstår ständigt, bl a genom e-handel och nya former för distribution som gör grossister och detaljhandlare överflödiga som hos Dell Computers. (Dessa nya möjligheter kommer att behandlas längre fram i rapporten.) De nya företagen får en prispressande effekt inte minst på de gamla och traditionella, vilket ökar produktiviteten och motverkar inflationen. Idag är denna ekonomi huvudsakligen ett amerikanskt fenomen, menar Sahlman, men eftersom vi lever i en global tidsålder kommer den att sprida sig. Många hävdar att centralbankerna idag försöker bekämpa en inflation som inte längre finns. Det finns en rad krafter som motverkar inflation. Automation och outsourcing av funktioner pressar tillbaka lönerna. En stor utslagning av underleverantörer till följd av konkurrensen på e- handelsplatserna förväntas komma. Den hotande arbetskraftsbristen motas för närvarande tillbaka genom automation och rationaliseringar av personalintensiva enklare tjänster. Det finns många skillnader mellan USA och Europa. Arbetsmarknaden är mer reglerad och tillgången till riskkapital har varit mindre för att nämna ett par. Riskkapitalet har emellertid nu blivit globalt, vilket flödena till Sveriges dotcoms och IT-företag visat. Detta är faktorer som kan påverka tillväxtmöjligheterna. Sverige har emellertid sedan slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet vidtagit ett stort antal strukturåtgärder för att återhämta ekonomin och förändra villkoren för företagsamheten. Till dessa hör sänkningar av bolagsskatten och marginal- 17 Sahlman,

20 skatten, införandet av en enhetlig 30 procentig avkastningsskatt på kapital och borttagningen av förmögenhetsskatten på onoterade bolag. Vidare har man övergivit de centrala löneförhandlingarna, genomfört avregleringar av kreditmarknaden och flera statliga marknader (såsom telekommunikationer, elmarknaden, finanssektorn). Dessutom har en rad statliga verksamheter privatiserats. 18 Under historiens lopp har det förekommit regelbundna växlingar; återkommande strukturkriser med likartade förlopp har avlöst varandra. Dagens utveckling sedan strukturkrisen på 1970-talet uppvisar, enligt ekonomhistoriken Lennart Schön, stora likheter med utvecklingen från kris till expansiv omvandling i samband med den andra industriella revolutionen Den första industriella revolutionen kom i slutet av 1700-talet med ångmaskinen och då stod England i omvälvningens centrum. Den andra industriella revolutionen, som tog fart i slutet av 1800-talet, baserades på elektriciteten och utvecklingen av motorerna, vilket skapade förutsättningar för ett mer utvecklat industrisamhälle och en geografisk vidgning till Central- och Nordeuropa. I slutet av 1900-talet kom den tredje industriella revolutionen med elektroniken i centrum och en ytterligare vidgad geografisk bas till Öst- och Sydostasien. Det har förflutit ungefär ett sekel mellan varje teknisk revolution. Under mellanperioden har tillämpningarna av tekniken utvecklats, ångmaskinen, motorn och förbränningsmotorn samt under innevarande sekel tillämpningar av elektroniken. Här är vi bara i början. Schön menar att det i mycket har handlat om att utveckla en infrastruktur med stor genomslagskraft för samhällets utveckling. Infrastrukturen har stått i centrum för den följande strukturcykeln mellan de industriella revolutionerna och den har bidragit till att accelerera tillväxten och vidga världsekonomin. I första fasen byggdes järnvägarna, i den andra utvecklades elektrifieringen, bilismen och flyget och idag i den tredje utvecklas Internet som ny infrastruktur med bas i den elektroniska revolutionen. Infrastrukturens utbyggnad leder till stora omvälvningar i hela samhället och förändrar förutsättningarna i många avseenden. Som vi ser upprepas omvandlingsmönstret. Bastekniken förändras och möjliggör utvecklingen av en infrastruktur som vidgar ekonomins geografiska räckvidd. I Castells termer skulle man kunna säga att tiden 18 Artikel under DN debatt 8 aug 2000 av Magnus Henrekson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. 19 Schön, 200:524 ff. 18

Rationaliseringsstrategier och säkerhet

Rationaliseringsstrategier och säkerhet SKI Rapport 01:50 Forskning Rationaliseringsstrategier och säkerhet Karin Lundqvist September 2001 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-01/50-SE SKI - Perspektiv Bakgrund Elmarknaden har avreglerats och är utsatt

Läs mer

m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson

m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin & teldok. ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson & teldok. tatik m Tele 2004 Den nya och omedelbara ekonomin ett Internet-perspektiv En sammanfattning Gunnar Eliasson atik rapport i programmet Telematik 2004 är på samma gång VINNOVA-rapport VR 2002:nr

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta?

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta? INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Torbjörn Lundqvist Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Torbjörn Lundqvist Institutet

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen?

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Nr 9 Juni 2002 Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Kunskapskluster i Stockholmsregionen? 2 Förord Sedan början av 90-talet har många offentliga näringspolitiska insatser syftat till att bygga upp eller

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Krisen kom plötsligt

Krisen kom plötsligt Sune Berger, Bengt Dahlgren och Sara Westlindh Krisen kom plötsligt En värmländsk berättelse om den globala finanskrisen Karlstad University Press Sune Berger, Bengt Dahlgren och Sara Westlindh. Krisen

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Samhällsomvandling och arbetsliv

Samhällsomvandling och arbetsliv Samhällsomvandling och arbetsliv Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Den. digitala. verkstadsföretaget som IT-företag

Den. digitala. verkstadsföretaget som IT-företag 2001 TelematiK & T eldok Den digitala fabriken verkstadsföretaget som IT-företag Christina Johannesson och Peter Kempinsky T2001 telematik i näringslivet Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema:

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Kvinnors företagande på Åland i spänningsfältet mellan tradition och frihet Ester Miiros Högskolan på Åland Serienummer 14/2008 Företagsekonomi Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Rapport från konferensen. Ett demokratiskt arbetsliv Möjligheter och begränsningar i historien och samtiden

Rapport från konferensen. Ett demokratiskt arbetsliv Möjligheter och begränsningar i historien och samtiden Rapport från konferensen Ett demokratiskt arbetsliv Möjligheter och begränsningar i historien och samtiden Arbetets museum, Norrköping, 21 22 november 2007 Innehåll Inledning... 2 Välkomstord...3 Föredrag...

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Morgondagens värderingar i världen och Sörmland Jonas Örtquist Peter Eklund Sörmlandsbilder 10 Sörmlandsbilder 10 Något håller på att hända Projektledare: Jonas Örtquist Författare:

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer