Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning"

Transkript

1 09euCTSNav.swe Page 1 Monday, June 2, :59 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...5 Avsnitt 2 Navigationsfunktioner och reglage...27 Avsnitt 3 Navigationsaudiosystem...99 Avsnitt 4 Navigationssystemets röstidentifiering Index AKSWE41

2 09euCTSNav.swe Page 2 Monday, June 2, :59 AM Viktigt angående instruktionsboken FÖRORD GENERAL MOTORS, GM och GMemblemet, CADILLAC och CADIL- LAC Crest & Wreath är registrerade varumärken som tillhör General Motors Corporation. Namnet CTS är ett varumärke som tillhör General Motors Corporation. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Gracenote är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote, Inc. Gracenotes logo och logotyp samt "Powered by Gracenote" logo är varumärken som tillhör Gracenote.... 2

3 09euCTSNav.swe Page 3 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt Dolby tillverkas med licens från Dolby Laboratories. Dolby, MLP Lossless och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Denna produkt innehåller copyright-skyddsteknologi som skyddas av USA-patent samt övriga rättigheter till intellektuell egendom. Användning a denna copyrightskyddsteknologi måste auktoriseras av Macrovision, och är endast avsedd för hemmabruk samt annat begränsat bruk såvida inte Macrovision auktoriserat annat bruk. Modifieringar eller nedmontering förbjudes. Denna bilaga innehåller senast tillgängliga information vid tryckningen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkten vid senare tidpunkt utan föregående varning. Förvara denna bilaga tillsammans med handboken i fordonet så att den alltid finns tillhanda om du behöver den när du kör. Om du säljer fordonet skall du lämna bilagan till handboken tillsamanns med handboken i fordonet. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som bär ansvaret för efterföljandet kan annullera användarens rättighet att använda utrustningen. 3...

4 09euCTSNav.swe Page 4 Monday, June 2, :59 AM

5 09euCTSNav.swe Page 5 Monday, June 2, :59 AM 1 Öv ersikt Avsnitt 1 - Översikt Navigationssystem, översikt... 6 Komma igång... 7 Radera personlig information Rengöring av systemet Grundläggande information om systemet Vanliga knappar Rörelsekänsliga knappar Alfanumeriska tangenter Konfigurationsmeny Skärmjustering Klockmeny

6 09euCTSNav.swe Page 6 Monday, June 2, :59 AM Översikt NAVIGATIONSSYSTEM, ÖVERSIKT 1. VOL (volym/ström) -knapp 2. TUNE/TONE (ställ in/ton) - knapp NAV 3. Navigationsskärm upp/ ner-knapp 4. FAV (favorit) -knapp 5. SEEK (sök) -knapp 6. SEEK (sök) -knapp 7. CD/DVD-uttagningsknapp 8. AUDIO-knapp 9. NAV (navigation) -knapp 10. MENU/SELECT (meny/välj) - knapp 11. REC (spela in) -knapp 12. CONFIG (konfigurera) -knapp 13. / (spela/paus) -knapp 14. FWD (framåt) -knapp REV (bakåt) -knapp 16. RPT (upprepa) -knapp 17. DEST (resmål) -knapp 18. CD/DVD-inmatningsspringa 19. DEL (radera) -knapp INFO (information) -knapp 21. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Se "Knappar" under rubriken "Grundläggande systeminformation" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information.... 6

7 09euCTSNav.swe Page 7 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 KOMMA IGÅNG Fordonet är utrustat med ett navigationssystem med följande integrerade funktioner: Radion Televisionstuner CD/DVD-spelare Hårdskiva Audioingångsjack USB-port Röstidentifiering Med navigationssystemet kan du planera en rutt och få rutt- och kartguidning för varje sväng med röstuppmaningar. Navigationssystemet låter dig även välja ett resmål med olika metoder och val. Navigationssystemet kan även fungera tillsammans med radion för att ta emot trafikmeddelanden samt nödbulletiner. Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Innan du börjar använda systemet skall du läsa denna handbok noggrant för att lära känna det och förstå hur det fungerar. När fordonet är parkerat ska du lära dig använda systemet och dess reglage och ställa in önskade funktioner. På så sätt kan du lättare använda systemet och du blir inte så distraherad. 7...

8 09euCTSNav.swe Page 8 Monday, June 2, :59 AM Översikt Fäst tillräcklig uppmärksamhet vid körandet. VARNING Om du fäster stor uppmärksamhet vid underhållningssystemet eller navigationssystemet när du kör ökar risken för kollision markant, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. Körsäkerheten är det allra viktigaste. Använd systemet endast när väg- och trafikförhållandena medger detta. Föraren bör alltid visa full uppmärksamhet vid körning. Navigationskartorna finns sparade på hårdskivan. Se följande i avsnitt 2 för ytterligare information: Kartor Uppdatera kartdata Navigationssystemet är avsett att assistera dig medan du kör, men det är möjligt att informationen i systemet inte alltid är fullständig. Vägförhållandena, t.ex. svängförbud, omvägar och vägarbeten, ändras ofta. Det är viktigt att överväga huruvida det är tryggt och lagligt att följa anvisningarna som systemet ger. VARNING Om du ofta eller alltför länge tittar på kartan som rör sig på navigationsskärmen medan du kör, kan detta leda till kollision. Du eller andra personer kan skadas eller dödas. Föraren måste vara mycket uppmärksam hela tiden under körning. Använd röstguidningsanvisningarna alltid när detta är möjligt.... 8

9 09euCTSNav.swe Page 9 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 När du kommer igång kan du ställa in navigationssystemet enligt dina önskemål med hjälp av ett antal tillval. Se texten nedan för anvisningar: Konfigurationsmeny Om du vill ändra språket på skärmen från nuvarande inställning, se "Förarens informationsskärm" i fordonets handbok. Du kan även använda förarens informationsskärm för att ändra värdena på skärmen mellan engelska och metriska enheter. Se "Förarens informationsskärm" i fordonets handbok för ytterligare information. För ytterligare information om navigationssystemets kartfunktioner, se följande: Navigationsfunktioner och reglage För att planera en rutt, se "Ge destination" under rubriken "Navigationsfunktioner och reglage". Observera, att navigationssystemet eventuellt inte stödjer alla språkalternativ som stöds av förarens informationsskärm. Om du väljer ettt språk på förarens informationsskärm som inte stöds av navigationssystemet, väljer navigationssystemet språket som senast använts på det. Om du ändrar språk från engelska till något annat språk, ändras de flesta röstguidningsuppmaningarna och texten på skärmen till det valda språket. Observera, att texten på menyskärmarna inte ordagrant motsvarar texten i denna bilaga. 9...

10 09euCTSNav.swe Page 10 Monday, June 2, :59 AM Översikt Radera personlig information Navigationssystemet kan registrera och spara resmål och personlig information, t.ex. namn och adresser. När du säljer eller överlåter ditt fordon vill du kanske radera denna information. Se följande i avsnitt 2 för ytterligare information: Föregående resmål Lägga till, redigera eller radera poster i adressboken Rengöring av systemet Om panelen eller skärmen är smutsig ska du torka av den med en torr, mjuk trasa, t.ex. en silikontrasa. OBS Använd inte skråmande trasa, tinner, alkohol eller andra flyktiga lösningsmedel för att rengöra systemet. Dessa kan skada systemets externa ytor. Spruta inte heller rengöringsmedel direkt på systemet. Om man sprutar rengöringsmedel direkt på systemet kan de mekaniska delarna påverkas. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM SYSTEMET I detta avsnitt beskrivs den grundläggande information som du behöver veta för att använda navigationssystemet. Du bör läsa detta avsnitt noggrant för att lära dig vad du bör veta. Grundreglagen består av knappar ("vanliga" knappar), rattar och en rörelsekänslig skärm

11 09euCTSNav.swe Page 11 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 OBS: Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Vanliga knappar Följande knappar finns på navigations-/audiosystemets kontrollpanel: VOL (volym/ström) -knapp Tryck på knappen för att slå systemet på eller av. Vrid knappen åt höger för att öka ljudstyrkan och åt vänster för att minska ljudstyrkan. Ljudstyrkan justeras för den aktuella audioapparaten eller för aktiv navigationsröstguidning eller röstuppmaningar. TUNE/TONE (ställ in/ton) - knapp Vrid knappen för att ställa in nästa eller föregående radiostation eller televisionskanal. Om du lyssnar på en CD- eller DVD-skiva, flyttar systemet till nästa låt/kapitel. Tryck på knappen för att ta fram ljudmenyn. Justera följande funktioner enligt dina önskemål med ljudmenyn: -Tonreglage - Fading/balanskontroll - Digital signalbehandling Se "Ljudmeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

12 09euCTSNav.swe Page 12 Monday, June 2, :59 AM Översikt Navigationsskärm upp/nerknapp NAV FAV (favorit) -knapp Tryck på knappen för att flytta skärmen upp och ner. När skämen är i "upp"-läge kan du se och använda alla rörelsekänsliga knappar på skärmen. När skärmen är i "ner"-läge visas en del av skärmen där den aktuella audioapparaten och temperaturen visas. - Spela radion Tryck på FAV (favoriter) -knappen upprepade gånger för att bläddra genom listorna med förinställda stationer/kanaler i olika band. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. Förinställningar från olika band SEEK (sök) -knapp När en audioapparat är aktiv ska du trycka på denna knapp för att söka nästa val (station, kanal, låt eller kapitel). Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. SEEK (sök) -knapp När en audioapparat är aktiv ska du trycka på denna knapp för att söka förgående val (station, kanal, låt eller kapitel). Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. CD/DVD-uttagningsknapp Tryck på uttagningsknappen invid springan för att ta ut en skiva från CD/DVD-spelaren. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - CD/DVD-spelare... 12

13 09euCTSNav.swe Page 13 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 AUDIO-knapp Tryck på AUDIO-knappen en gång för att visa den aktuella audioapparatskärmen. Tryck på AUDIO-knapppen upprepade gånger för att växla genom alla tillgängliga audioapparatskärmar. Om du trycker på knappen när skärmen är delad (med en audioapparatskärm på vänstra sidan och en kart- eller guidningsskärm på högra sidan) ändras skärmen till hel audioapparatskärm. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. NAV (navigation) -knapp Tryck på knappen för att flytta till skärmen med navigationskartan. Kartan visas och fordonets aktuella position anges. Tryck på NAV (navigation) -knappen upprepade gånger för att växla mellan delad skärm eller hel skärm för kartan. Den aktuella audioapparaten visas på apparatindikatorfliken högst uppe på skärmen. Rör vid apparatindikatorfliken för att visa guidningsskärmen och den aktuella audioapparaten på delad skärm. Rör vid FULL MAP (hel karta) -fliken för att avsluta den delade skärmen. Se texten nedan för ytterligare information: - Navigationsfunktioner och reglage - Navigationsaudiosystem - Audioapparatmenyn 13...

14 09euCTSNav.swe Page 14 Monday, June 2, :59 AM Översikt MENU/SELECT (meny/välj) - knapp Vrid knappen för att bläddra genom menyobjekt. När ditt alternativ är markerat, trycker du på knappen för att välja det. REC (spela in) -knapp Tryck på denna knapp för att spela in innehåll från en CDskiva, MP3- eller USB-apparat till hårdskivan. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - Spela en CD-skiva - Hårdskiva CONFIG (konfigurera) -knapp Tryck på denna knapp för att visa konfigurationsmenyn. Genom att trycka på knappen upprepade gånger kan du bläddra genom tillgängliga konfigurationsskärmar och justera ljud-, radio-, televisions-, navigations- och klockfunktioner. Se "Konfigurationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. / (spela/paus) -knapp Med en av följande audioapparater aktiv kan du trycka på denna knapp för att spela eller stoppa apparaten: -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

15 09euCTSNav.swe Page 15 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 FWD (framåt) -knapp REV (bakåt) -knapp DEST (resmål) -knapp När en av följande audioapparater spelar kan du trycka på denna knapp för att snabbspola framåt: När en av följande audioapparater spelar kan du trycka på denna knapp för att snabbspola bakåt: Om ett resmål inte ännu givits ska du trycka på denna knapp för att öppna inmatningsskärmen för resmål. -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. När ett resmål redan givits ska du trycka på DEST (resmål) -knappen för att öppna skärmen ROUTE (färdväg). Se följande under rubriken "Navigationfunktioner och reglage" för ytterligare information: - Ge destination - Ruttalternativ RPT (upprepa) -knapp Med denna knapp upprepas den senaste röstuppmaningen som hörts på den planerade rutten

16 09euCTSNav.swe Page 16 Monday, June 2, :59 AM Översikt DEL (radera) -knapp Tryck på denna knapp för att radera information från hårdskivan. Genom att trycka på denna knapp kan du också radera en vald RDS-kategori från skärmen. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - Spela radion - Hårdskiva INFO (information) -knapp Tryck på denna knapp för att få hjälp för röstidentifieringen. Se avsnitt 4 för information om röstidentifieringsfunktionen. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Tryck på denna knapp för att växla mellan tillgängliga avbländningslägen på navigationsskärmen. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: - Konfigurationsmeny Skärmjustering Rörelsekänsliga knappar Rörelsekänsliga knappar finns på skärmen. Dessa knappar markeras när en funktion är tillgänglig (aktiv) och mörkläggs när de inte är tillgängliga (inte aktiva). Följande rörelsekänsliga knappar visas på många skärmar: (zooma in) Se "Kartskalor" för ytterligare information. (zooma out) Se "Kartskalor" för ytterligare information. BACK (tillbaka) Rör vid knappen för att avsluta en meny eller för att återgå till föregående skärm

17 09euCTSNav.swe Page 17 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 Alfanumeriska tangenter De alfanumeriska tangenterna är automatiskt tillgängliga när systemet behöver information från dig. Rör vid ett tecken för att välja det. Det finns flera skärmar av tecken tillgängliga. Rör vid A-Y-knappen för att visa tecken med accenter. Rör vid knappen 0-9 för att använda siffertangenterna. Siffertangenterna ger eventuellt även tillgång till skiljetecken och andra tecken. Rör vid SYM. (symbol) -knappen, om den är tillgänglig, för att använda symboltangenterna. Rör vid knappen A-Z för att återgå till de alfabetiska tangenterna. Du skriver in ett mellanslag mellan tecken eller ord genom att röra vid mellanslagssymbolen. Om du väljer fel tecken ska du röra vid BACKSPACE (backsteg) eller backstegspilen. För att underlätta dina namnval tillåter systemet endast att du väljer ett tecken som kan följa efter det föregående du valt Systemet söker genom kartdatabasen och markerar tillgängliga tecken och mörklägger tecken som inte är tillgängliga. Om du inte lyckas mata in ett namn eller ord, måste det kanske väljas annorlunda Det är även möjligt, att kartdatabasen inte innehåller denna information

18 09euCTSNav.swe Page 18 Monday, June 2, :59 AM Översikt KONFIGURATIONS- MENY Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. Med konfigurationsmenyn tar du fram skärmar på vilka du kan konfigurera olika audio- och navigationsfunktioner. För att bläddra genom tillgängliga konfigurationsskärmar, tryck antingen på CONFIG-knappen upprepade gånger eller rör vid önskad flik högst uppe på skärmen: SOUND (ljud) Rör vid denna knapp för att använda ljudmenyn. Se "Ljudmeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. Sound Radio TV NAV Display 30 C Voice Volume Map Database Information RADIO Rör vid denna knapp för att använda radiomenyn. Route Preference Traffic Information Back Track Se "Radiomeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

19 09euCTSNav.swe Page 19 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 TV (television) NAV (navigation) DISPLAY (skärm) Rör vid denna knapp för att öppna televisionens konfigurationsmeny. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. -Televisionstuner Menyn Televisionskonfiguration Välj detta objekt för att modifiera olika tillval i navigationskonfigurationen. Se texten nedan för ytterligare information: - Navigationsfunktioner och reglage Navigationsmeny Rör vid denna knapp för att öppna skärmjusteringsmenyn. Se "Skärmjustering" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Skärm för tid/temperatur Rör vid denna knapp för att öppna klockinställningsskärmen. Se "Klockmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

20 09euCTSNav.swe Page 20 Monday, June 2, :59 AM Översikt Skärmjustering Ta fram skärmen på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid DISPLAY (skärm) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna DISPLAYskärmen. Följande rörelsekänsliga knappar är tillgängliga på skärmen: DISPLAY OFF (skärm av) Rör vid denna knapp för att slå av skärmen. Sound Radio TV NAV Display 30 C Display OFF Brightness/Contrast/Mode För att slå skärmen på igen ska du trycka på en systemknapp som återkallar en skärm eller meny. Du kan t.ex. trycka på en av följande: - NAV (navigation) -knapp - AUDIO-knapp - FAV (favorit) -knapp - CONFIG (konfigurera) -knapp - DEST (resmål) -knapp... 20

21 09euCTSNav.swe Page 21 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 BRIGHTNESS/CONTRAST/ MODE (ljusstyrka/kontrast/läge) Rör vid denna knapp för att öppna skärmjusteringsmenyn. Med denna skärm kan du justera skärmens utseende på följande sätt: - (ljusstyrka): Rör vid plus (+) eller minus (-) för att justera skärmens ljusstyrka. OBS: Om du väljer AUTO (automatisk) -inställningen, inaktiveras detta reglage. - (kontrast): Rör vid plus (+) eller minus (-) för att justera skärmens kontrast. - AUTO (automatisk): Denna inställning justerar automatiskt skärmen på basis av belysningsförhållandena ute. - DAY (dag): Denna inställning lämnar skärmen i dagläge. Skärmbilderna är i allmänhet starkare med en ljusare bakgrund så att de syns bättre under dagstid då det är ljusare. - NIGHT (natt): Denna inställning lämnar skärmen i nattläge. Skärmbilderna är i allmänhet svagare med en mörkare bakgrund så att de syns bättre under nattid då det är mörkare. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Tryck på denna knapp för att växla mellan tillgängliga avbländningslägen på navigationsskärmen

22 09euCTSNav.swe Page 22 Monday, June 2, :59 AM Översikt Klockmeny Fordonet är försett med en analog klocka på instrumentbrädan. Navigationssystemets tid och den analoga klockan är skilda funktioner. När du ändrar tiden i navigationssystemet ändras tiden inte på den analoga klockan, och tvärtom. För att ändra tiden på den analoga klockan, se "Analog klocka" i fordonets handbok. Sound Radio TV NAV Display 10:05 12Hr DD/MM Auto GPS Update 24Hr MM/DD MM Hours On 10:05 PM 01 / 23 / 2007 DD Minutes YYYY Off Daylight Savings Time Zone On GMT Off Change För att öppna klockmenyn så att du kan ställa in tiden på navigationssystemet ska du göra följande: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn

23 09euCTSNav.swe Page 23 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 2. Rör vid tid/temperaturskärmsfliken uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna klockmenyn. Rör vid plus- (+) eller minus (-) - knapparna invid tillvalen HOURS (timmar) och MINUTES (minuter) för att justera tiden. Rör vid plus- (+) eller minus- (-) - knapparna invid tillvalen MM (månad), DD (dag) och YYYY (år) för att ställa in datumet. Följande rörelsekänsliga knappar är också tillgängliga på denna skärm: 12HR (12 timmar): Rör vid 12HR för att ställa in klockan i a.m. (förmiddag) och p.m. (eftermiddag) 24HR: Rör vid 24HR för att ställa in klockan i 24-timmarssystemet. DD/MM (dag/månad): Rör vid denna knapp för att visa datumet i formatet dag/månad/år. MM/DD (månad/dag): Rör vid denna knapp för att visa datumet i formatet månad/dag/år. AUTO GPS UPDATE (automatisk uppdatering från GPS-system): Rör vid ON (på) för att automatiskt updatera navigationssystemets tid enligt tiden från GPS-systemet. Rör vid OFF (av) för att upprätthålla en manuellt inställd tid

24 09euCTSNav.swe Page 24 Monday, June 2, :59 AM Översikt DAYLIGHT SAVINGS (sommartid): Rör vid ON (på) för att följa sommartid. När funktionen Sommartid slås på, flyttas klockan en timme framåt. Time Zone 10:05 PM Back Rör vid OFF (av) för att stänga av den här funktionen. Western Europe Time (GMT) Tiden på klockan minskar med en timme. Central Europe Time (GMT+1) Eastern Europe Time (GMT+2) Moscow Time Zone (GMT+3) TIME ZONE (tidszon): Tidszonen som för tillfället är vald visas invid detta objekt. OBS: Funktionen AUTO GPS UPDATE (automatisk uppdatering från GPS-system) måste vara av för att ändra tidszon. För att välja en annan tidszon, rör vid CHANGE (ändra)

25 09euCTSNav.swe Page 25 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 Följande undermeny TIME ZONE (tidszon) visas när detta menyobjekt har valts: - WESTERN EUROPE TIME (GMT): Rör vid denna knapp för att välja den västeuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time). - CENTRAL EUROPE TIME (GMT+1): Rör vid denna knapp för att välja den centraleuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time + 1). - EASTERN EUROPE TIME (GMT+2): Rör vid denna knapp för att välja den östeuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time + 2). - MOSCOW TIME ZONE (GMT+3): Rör vid denna knapp för att välja Moskvas tidszon (Greenwich Mean Time + 3). Rör vid BACK (tillbaka) för att återgå till föregående skärm

26 09euCTSNav.swe Page 26 Monday, June 2, :59 AM

27 09euCTSNav.swe Page 27 Monday, June 2, :59 AM 2 Navigati ons Navigationsfunktioner och reglage...28 Navigationsmeny...30 Volyminställningar för röstguidning...31 Ruttönskemål...32 Visa fordonets färdväg...33 Trafikinformation...35 Kartor...44 Kartans täckning...44 Uppdatera kartdata...45 Kartjusteringar...47 Symboler...49 Ge destination...53 Destinationsinmatningsmetoder...54 Destinationsinmatningsmetod: Adressinmatning...54 Destinationsinmatningsmetod: Sevärdhet...60 Destinationsinmatningsmetod: Adressbok...64 Destinationsinmatningsmetod: Föregående destination...66 Destinationsinmatningsmetod: Kartbläddring...68 Destinationsinmatningsmetod: Koordinater...70 Destinationsinmatningsmetod: Förinställd destination...72 Ruttalternativ...74 Svänglista...76 Omväg...76 Förgranska rutt...77 Milstolpar...79 Avsnitt 2 - Navigationsfunktioner och reglage Köra längs en färdväg Automatisk omplanering Avbyter guidning Förinställda destinationer Spara förinställda destinationer: Aktuell destination Spara förinställda destinationer: Adressbokspost Ändra förinställda destinationer Lägga till, redigera eller radera poster i adressboken Ge en adress Redigera adressboken Radera en adress Föregående resmål intressanta ställen Sök lokala sevärdheter Globalt positionssystem (Global Positioning System; (GPS)) Fordonets position Problem vid ruttguidning Om systemet kräver service Beställ kart-dvd-skivor Förklaringar av databasens täckning

28 09euCTSNav.swe Page 28 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage NAVIGATIONSFUNK- TIONER OCH REGLAGE I detta avsnitt beskrivs navigationsfunktionerna. Med navigationssystemet kan du planera en rutt och få rutt- och kartguidning för varje sväng med röstuppmaningar. Navigationssystemet låter dig även välja ett resmål med olika metoder och val. Navigationssystemet är avsett att assistera dig medan du kör, men det är möjligt att informationen i systemet inte alltid är fullständig. Vägförhållandena, t.ex. svängförbud, omvägar och vägarbeten, ändras ofta. Det är viktigt att överväga huruvida det är tryggt och lagligt att följa anvisningarna som systemet ger. VARNING Om du ofta eller alltför länge tittar på kartan som rör sig på navigationsskärmen medan du kör, kan detta leda till kollision. Du eller andra personer kan skadas eller dödas. Föraren måste vara mycket uppmärksam hela tiden under körning. Använd röstguidningsanvisningarna alltid när detta är möjligt

29 09euCTSNav.swe Page 29 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 2 Navigationskartorna finns sparade på hårdskivan. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: Kartor Uppdatera kartdata Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Följande knappar används huvudsakligen för att ta fram navigationsfunktionerna: NAV Navigationsskärm upp/nerknapp NAV (navigation) -knapp CONFIG (konfigurera) -knapp RPT (upprepa) -knapp DEST (resmål) -knapp INFO (information) -knapp En översikt av knappens funktioner finns i avsnitt 1 under rubriken "Grundläggande information om systemet". I detta avsnitt ges mer detaljerad information. Navigationssystemets röstidentifieringsfunktion tillåter hands-free användning av navigationssystemets och audiosystemets funktioner. Se avsnitt 4 för information om röstidentifieringsfunktionen

30 09euCTSNav.swe Page 30 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage NAVIGATIONSMENY På navigationsmenyskärmen kan du ta fram många av navigationssystemets ruttguidningsfunktioner. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. Sound Radio TV NAV Display 30 C Voice Volume Map Database Information Route Preference Traffic Information Back Track Följande rörelsekänsliga knappar är tillgängliga på skärmen: VOICE VOLUME (röstvolym) Med denna funktion kan du ställa in ljudstyrkan på röstuppmaningarna eller slå röstuppmaningarna på eller av. Se "Volyminställningar för röstguidning" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

31 09euCTSNav.swe Page 31 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 2 ROUTE PREFERENCE (ruttönskemål) Denna funktion låter dig välja vilka färdmetoder som navigationssystemet kan använda vid beräkning av rutten. Se "Ruttönskemål" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. BACK TRACK (väg tillbaka) Med denna funktion kan du registrera och visa fordonets färdväg när du inte är på en markerad väg. Se "Visa fordonets färdväg" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. MAP DATABASE INFORMA- TION (kart-databasens information) Välj detta objekt för att granska systeminformation. TRAFFIC INFORMATION (trafikinformation) Välj detta objekt för att använda radiodatasystemets trafikmeddelandekanal. Se "Trafikinformation" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Volyminställningar för röstguidning Med denna funktion kan du ställa in ljudstyrkan på röstuppmaningarna eller slå röstuppmaningarna på eller av. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. 3. Rör vid VOICE VOLUME (röstvolym) -knappen. När du är på skärmen ska du röra vid minus (-) -knappen för att minska volymen. Rör vid plus (+) -knappen för att öka volymen

32 09euCTSNav.swe Page 32 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage Följande rörelsekänsliga knappar är också tillgängliga på denna skärm: VOICE GUIDANCE (röstguidning) Rör vid denna knapp för att aktivera eller inaktivera röstguidning när du kör längs en planerad färdväg. Röstguidning är aktiverad när knappen är markerad. TRAFFIC EVENT VOICE PROMPT (trafikhändelse röstuppmaning) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera trafikröstguidning. Trafikröstguidning är aktiverad när knappen är markerad. SPEECH RECOGNITION PROMPT (röstidentifieringsuppmaning) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera röstidentifieringsuppmaningar. Röstidentifieringsuppmaningar är aktiverade när knappen är markerad. SPEECH CONFIRMATION FEEDBACK (röstbekräftningsfeedback) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera röstbekräftningsfeedback. Röstbekräftningsfeedback är aktiverad när knappen är markerad. OBS: En VOICE VOLUME (röstvolym) -knapp är eventuellt även tillgänglig på ROUTE (färdväg) -skärmen. Ruttönskemål Denna funktion låter dig välja vilka färdmetoder som navigationssystemet kan använda vid beräkning av rutten. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. 3. Rör vid ROUTE PREFERENCE (ruttönskemål) -knappen

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer