Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning"

Transkript

1 09euCTSNav.swe Page 1 Monday, June 2, :59 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...5 Avsnitt 2 Navigationsfunktioner och reglage...27 Avsnitt 3 Navigationsaudiosystem...99 Avsnitt 4 Navigationssystemets röstidentifiering Index AKSWE41

2 09euCTSNav.swe Page 2 Monday, June 2, :59 AM Viktigt angående instruktionsboken FÖRORD GENERAL MOTORS, GM och GMemblemet, CADILLAC och CADIL- LAC Crest & Wreath är registrerade varumärken som tillhör General Motors Corporation. Namnet CTS är ett varumärke som tillhör General Motors Corporation. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Gracenote är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote, Inc. Gracenotes logo och logotyp samt "Powered by Gracenote" logo är varumärken som tillhör Gracenote.... 2

3 09euCTSNav.swe Page 3 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt Dolby tillverkas med licens från Dolby Laboratories. Dolby, MLP Lossless och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Denna produkt innehåller copyright-skyddsteknologi som skyddas av USA-patent samt övriga rättigheter till intellektuell egendom. Användning a denna copyrightskyddsteknologi måste auktoriseras av Macrovision, och är endast avsedd för hemmabruk samt annat begränsat bruk såvida inte Macrovision auktoriserat annat bruk. Modifieringar eller nedmontering förbjudes. Denna bilaga innehåller senast tillgängliga information vid tryckningen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkten vid senare tidpunkt utan föregående varning. Förvara denna bilaga tillsammans med handboken i fordonet så att den alltid finns tillhanda om du behöver den när du kör. Om du säljer fordonet skall du lämna bilagan till handboken tillsamanns med handboken i fordonet. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som bär ansvaret för efterföljandet kan annullera användarens rättighet att använda utrustningen. 3...

4 09euCTSNav.swe Page 4 Monday, June 2, :59 AM

5 09euCTSNav.swe Page 5 Monday, June 2, :59 AM 1 Öv ersikt Avsnitt 1 - Översikt Navigationssystem, översikt... 6 Komma igång... 7 Radera personlig information Rengöring av systemet Grundläggande information om systemet Vanliga knappar Rörelsekänsliga knappar Alfanumeriska tangenter Konfigurationsmeny Skärmjustering Klockmeny

6 09euCTSNav.swe Page 6 Monday, June 2, :59 AM Översikt NAVIGATIONSSYSTEM, ÖVERSIKT 1. VOL (volym/ström) -knapp 2. TUNE/TONE (ställ in/ton) - knapp NAV 3. Navigationsskärm upp/ ner-knapp 4. FAV (favorit) -knapp 5. SEEK (sök) -knapp 6. SEEK (sök) -knapp 7. CD/DVD-uttagningsknapp 8. AUDIO-knapp 9. NAV (navigation) -knapp 10. MENU/SELECT (meny/välj) - knapp 11. REC (spela in) -knapp 12. CONFIG (konfigurera) -knapp 13. / (spela/paus) -knapp 14. FWD (framåt) -knapp REV (bakåt) -knapp 16. RPT (upprepa) -knapp 17. DEST (resmål) -knapp 18. CD/DVD-inmatningsspringa 19. DEL (radera) -knapp INFO (information) -knapp 21. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Se "Knappar" under rubriken "Grundläggande systeminformation" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information.... 6

7 09euCTSNav.swe Page 7 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 KOMMA IGÅNG Fordonet är utrustat med ett navigationssystem med följande integrerade funktioner: Radion Televisionstuner CD/DVD-spelare Hårdskiva Audioingångsjack USB-port Röstidentifiering Med navigationssystemet kan du planera en rutt och få rutt- och kartguidning för varje sväng med röstuppmaningar. Navigationssystemet låter dig även välja ett resmål med olika metoder och val. Navigationssystemet kan även fungera tillsammans med radion för att ta emot trafikmeddelanden samt nödbulletiner. Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Innan du börjar använda systemet skall du läsa denna handbok noggrant för att lära känna det och förstå hur det fungerar. När fordonet är parkerat ska du lära dig använda systemet och dess reglage och ställa in önskade funktioner. På så sätt kan du lättare använda systemet och du blir inte så distraherad. 7...

8 09euCTSNav.swe Page 8 Monday, June 2, :59 AM Översikt Fäst tillräcklig uppmärksamhet vid körandet. VARNING Om du fäster stor uppmärksamhet vid underhållningssystemet eller navigationssystemet när du kör ökar risken för kollision markant, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. Körsäkerheten är det allra viktigaste. Använd systemet endast när väg- och trafikförhållandena medger detta. Föraren bör alltid visa full uppmärksamhet vid körning. Navigationskartorna finns sparade på hårdskivan. Se följande i avsnitt 2 för ytterligare information: Kartor Uppdatera kartdata Navigationssystemet är avsett att assistera dig medan du kör, men det är möjligt att informationen i systemet inte alltid är fullständig. Vägförhållandena, t.ex. svängförbud, omvägar och vägarbeten, ändras ofta. Det är viktigt att överväga huruvida det är tryggt och lagligt att följa anvisningarna som systemet ger. VARNING Om du ofta eller alltför länge tittar på kartan som rör sig på navigationsskärmen medan du kör, kan detta leda till kollision. Du eller andra personer kan skadas eller dödas. Föraren måste vara mycket uppmärksam hela tiden under körning. Använd röstguidningsanvisningarna alltid när detta är möjligt.... 8

9 09euCTSNav.swe Page 9 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 När du kommer igång kan du ställa in navigationssystemet enligt dina önskemål med hjälp av ett antal tillval. Se texten nedan för anvisningar: Konfigurationsmeny Om du vill ändra språket på skärmen från nuvarande inställning, se "Förarens informationsskärm" i fordonets handbok. Du kan även använda förarens informationsskärm för att ändra värdena på skärmen mellan engelska och metriska enheter. Se "Förarens informationsskärm" i fordonets handbok för ytterligare information. För ytterligare information om navigationssystemets kartfunktioner, se följande: Navigationsfunktioner och reglage För att planera en rutt, se "Ge destination" under rubriken "Navigationsfunktioner och reglage". Observera, att navigationssystemet eventuellt inte stödjer alla språkalternativ som stöds av förarens informationsskärm. Om du väljer ettt språk på förarens informationsskärm som inte stöds av navigationssystemet, väljer navigationssystemet språket som senast använts på det. Om du ändrar språk från engelska till något annat språk, ändras de flesta röstguidningsuppmaningarna och texten på skärmen till det valda språket. Observera, att texten på menyskärmarna inte ordagrant motsvarar texten i denna bilaga. 9...

10 09euCTSNav.swe Page 10 Monday, June 2, :59 AM Översikt Radera personlig information Navigationssystemet kan registrera och spara resmål och personlig information, t.ex. namn och adresser. När du säljer eller överlåter ditt fordon vill du kanske radera denna information. Se följande i avsnitt 2 för ytterligare information: Föregående resmål Lägga till, redigera eller radera poster i adressboken Rengöring av systemet Om panelen eller skärmen är smutsig ska du torka av den med en torr, mjuk trasa, t.ex. en silikontrasa. OBS Använd inte skråmande trasa, tinner, alkohol eller andra flyktiga lösningsmedel för att rengöra systemet. Dessa kan skada systemets externa ytor. Spruta inte heller rengöringsmedel direkt på systemet. Om man sprutar rengöringsmedel direkt på systemet kan de mekaniska delarna påverkas. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM SYSTEMET I detta avsnitt beskrivs den grundläggande information som du behöver veta för att använda navigationssystemet. Du bör läsa detta avsnitt noggrant för att lära dig vad du bör veta. Grundreglagen består av knappar ("vanliga" knappar), rattar och en rörelsekänslig skärm

11 09euCTSNav.swe Page 11 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 OBS: Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Vanliga knappar Följande knappar finns på navigations-/audiosystemets kontrollpanel: VOL (volym/ström) -knapp Tryck på knappen för att slå systemet på eller av. Vrid knappen åt höger för att öka ljudstyrkan och åt vänster för att minska ljudstyrkan. Ljudstyrkan justeras för den aktuella audioapparaten eller för aktiv navigationsröstguidning eller röstuppmaningar. TUNE/TONE (ställ in/ton) - knapp Vrid knappen för att ställa in nästa eller föregående radiostation eller televisionskanal. Om du lyssnar på en CD- eller DVD-skiva, flyttar systemet till nästa låt/kapitel. Tryck på knappen för att ta fram ljudmenyn. Justera följande funktioner enligt dina önskemål med ljudmenyn: -Tonreglage - Fading/balanskontroll - Digital signalbehandling Se "Ljudmeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

12 09euCTSNav.swe Page 12 Monday, June 2, :59 AM Översikt Navigationsskärm upp/nerknapp NAV FAV (favorit) -knapp Tryck på knappen för att flytta skärmen upp och ner. När skämen är i "upp"-läge kan du se och använda alla rörelsekänsliga knappar på skärmen. När skärmen är i "ner"-läge visas en del av skärmen där den aktuella audioapparaten och temperaturen visas. - Spela radion Tryck på FAV (favoriter) -knappen upprepade gånger för att bläddra genom listorna med förinställda stationer/kanaler i olika band. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. Förinställningar från olika band SEEK (sök) -knapp När en audioapparat är aktiv ska du trycka på denna knapp för att söka nästa val (station, kanal, låt eller kapitel). Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. SEEK (sök) -knapp När en audioapparat är aktiv ska du trycka på denna knapp för att söka förgående val (station, kanal, låt eller kapitel). Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. CD/DVD-uttagningsknapp Tryck på uttagningsknappen invid springan för att ta ut en skiva från CD/DVD-spelaren. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - CD/DVD-spelare... 12

13 09euCTSNav.swe Page 13 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 AUDIO-knapp Tryck på AUDIO-knappen en gång för att visa den aktuella audioapparatskärmen. Tryck på AUDIO-knapppen upprepade gånger för att växla genom alla tillgängliga audioapparatskärmar. Om du trycker på knappen när skärmen är delad (med en audioapparatskärm på vänstra sidan och en kart- eller guidningsskärm på högra sidan) ändras skärmen till hel audioapparatskärm. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. NAV (navigation) -knapp Tryck på knappen för att flytta till skärmen med navigationskartan. Kartan visas och fordonets aktuella position anges. Tryck på NAV (navigation) -knappen upprepade gånger för att växla mellan delad skärm eller hel skärm för kartan. Den aktuella audioapparaten visas på apparatindikatorfliken högst uppe på skärmen. Rör vid apparatindikatorfliken för att visa guidningsskärmen och den aktuella audioapparaten på delad skärm. Rör vid FULL MAP (hel karta) -fliken för att avsluta den delade skärmen. Se texten nedan för ytterligare information: - Navigationsfunktioner och reglage - Navigationsaudiosystem - Audioapparatmenyn 13...

14 09euCTSNav.swe Page 14 Monday, June 2, :59 AM Översikt MENU/SELECT (meny/välj) - knapp Vrid knappen för att bläddra genom menyobjekt. När ditt alternativ är markerat, trycker du på knappen för att välja det. REC (spela in) -knapp Tryck på denna knapp för att spela in innehåll från en CDskiva, MP3- eller USB-apparat till hårdskivan. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - Spela en CD-skiva - Hårdskiva CONFIG (konfigurera) -knapp Tryck på denna knapp för att visa konfigurationsmenyn. Genom att trycka på knappen upprepade gånger kan du bläddra genom tillgängliga konfigurationsskärmar och justera ljud-, radio-, televisions-, navigations- och klockfunktioner. Se "Konfigurationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. / (spela/paus) -knapp Med en av följande audioapparater aktiv kan du trycka på denna knapp för att spela eller stoppa apparaten: -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

15 09euCTSNav.swe Page 15 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 FWD (framåt) -knapp REV (bakåt) -knapp DEST (resmål) -knapp När en av följande audioapparater spelar kan du trycka på denna knapp för att snabbspola framåt: När en av följande audioapparater spelar kan du trycka på denna knapp för att snabbspola bakåt: Om ett resmål inte ännu givits ska du trycka på denna knapp för att öppna inmatningsskärmen för resmål. -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. -Tidsförskjutningsbuffert -CD -.mp3 - DVD - HDD - USB - ipod Se "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. När ett resmål redan givits ska du trycka på DEST (resmål) -knappen för att öppna skärmen ROUTE (färdväg). Se följande under rubriken "Navigationfunktioner och reglage" för ytterligare information: - Ge destination - Ruttalternativ RPT (upprepa) -knapp Med denna knapp upprepas den senaste röstuppmaningen som hörts på den planerade rutten

16 09euCTSNav.swe Page 16 Monday, June 2, :59 AM Översikt DEL (radera) -knapp Tryck på denna knapp för att radera information från hårdskivan. Genom att trycka på denna knapp kan du också radera en vald RDS-kategori från skärmen. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. - Spela radion - Hårdskiva INFO (information) -knapp Tryck på denna knapp för att få hjälp för röstidentifieringen. Se avsnitt 4 för information om röstidentifieringsfunktionen. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Tryck på denna knapp för att växla mellan tillgängliga avbländningslägen på navigationsskärmen. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: - Konfigurationsmeny Skärmjustering Rörelsekänsliga knappar Rörelsekänsliga knappar finns på skärmen. Dessa knappar markeras när en funktion är tillgänglig (aktiv) och mörkläggs när de inte är tillgängliga (inte aktiva). Följande rörelsekänsliga knappar visas på många skärmar: (zooma in) Se "Kartskalor" för ytterligare information. (zooma out) Se "Kartskalor" för ytterligare information. BACK (tillbaka) Rör vid knappen för att avsluta en meny eller för att återgå till föregående skärm

17 09euCTSNav.swe Page 17 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 Alfanumeriska tangenter De alfanumeriska tangenterna är automatiskt tillgängliga när systemet behöver information från dig. Rör vid ett tecken för att välja det. Det finns flera skärmar av tecken tillgängliga. Rör vid A-Y-knappen för att visa tecken med accenter. Rör vid knappen 0-9 för att använda siffertangenterna. Siffertangenterna ger eventuellt även tillgång till skiljetecken och andra tecken. Rör vid SYM. (symbol) -knappen, om den är tillgänglig, för att använda symboltangenterna. Rör vid knappen A-Z för att återgå till de alfabetiska tangenterna. Du skriver in ett mellanslag mellan tecken eller ord genom att röra vid mellanslagssymbolen. Om du väljer fel tecken ska du röra vid BACKSPACE (backsteg) eller backstegspilen. För att underlätta dina namnval tillåter systemet endast att du väljer ett tecken som kan följa efter det föregående du valt Systemet söker genom kartdatabasen och markerar tillgängliga tecken och mörklägger tecken som inte är tillgängliga. Om du inte lyckas mata in ett namn eller ord, måste det kanske väljas annorlunda Det är även möjligt, att kartdatabasen inte innehåller denna information

18 09euCTSNav.swe Page 18 Monday, June 2, :59 AM Översikt KONFIGURATIONS- MENY Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. Med konfigurationsmenyn tar du fram skärmar på vilka du kan konfigurera olika audio- och navigationsfunktioner. För att bläddra genom tillgängliga konfigurationsskärmar, tryck antingen på CONFIG-knappen upprepade gånger eller rör vid önskad flik högst uppe på skärmen: SOUND (ljud) Rör vid denna knapp för att använda ljudmenyn. Se "Ljudmeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. Sound Radio TV NAV Display 30 C Voice Volume Map Database Information RADIO Rör vid denna knapp för att använda radiomenyn. Route Preference Traffic Information Back Track Se "Radiomeny" under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information

19 09euCTSNav.swe Page 19 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 TV (television) NAV (navigation) DISPLAY (skärm) Rör vid denna knapp för att öppna televisionens konfigurationsmeny. Se följande under rubriken "Navigationsaudiosystem" för ytterligare information. -Televisionstuner Menyn Televisionskonfiguration Välj detta objekt för att modifiera olika tillval i navigationskonfigurationen. Se texten nedan för ytterligare information: - Navigationsfunktioner och reglage Navigationsmeny Rör vid denna knapp för att öppna skärmjusteringsmenyn. Se "Skärmjustering" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Skärm för tid/temperatur Rör vid denna knapp för att öppna klockinställningsskärmen. Se "Klockmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

20 09euCTSNav.swe Page 20 Monday, June 2, :59 AM Översikt Skärmjustering Ta fram skärmen på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid DISPLAY (skärm) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna DISPLAYskärmen. Följande rörelsekänsliga knappar är tillgängliga på skärmen: DISPLAY OFF (skärm av) Rör vid denna knapp för att slå av skärmen. Sound Radio TV NAV Display 30 C Display OFF Brightness/Contrast/Mode För att slå skärmen på igen ska du trycka på en systemknapp som återkallar en skärm eller meny. Du kan t.ex. trycka på en av följande: - NAV (navigation) -knapp - AUDIO-knapp - FAV (favorit) -knapp - CONFIG (konfigurera) -knapp - DEST (resmål) -knapp... 20

21 09euCTSNav.swe Page 21 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 BRIGHTNESS/CONTRAST/ MODE (ljusstyrka/kontrast/läge) Rör vid denna knapp för att öppna skärmjusteringsmenyn. Med denna skärm kan du justera skärmens utseende på följande sätt: - (ljusstyrka): Rör vid plus (+) eller minus (-) för att justera skärmens ljusstyrka. OBS: Om du väljer AUTO (automatisk) -inställningen, inaktiveras detta reglage. - (kontrast): Rör vid plus (+) eller minus (-) för att justera skärmens kontrast. - AUTO (automatisk): Denna inställning justerar automatiskt skärmen på basis av belysningsförhållandena ute. - DAY (dag): Denna inställning lämnar skärmen i dagläge. Skärmbilderna är i allmänhet starkare med en ljusare bakgrund så att de syns bättre under dagstid då det är ljusare. - NIGHT (natt): Denna inställning lämnar skärmen i nattläge. Skärmbilderna är i allmänhet svagare med en mörkare bakgrund så att de syns bättre under nattid då det är mörkare. (navigationsskärmens avbländingsreglage) Knapp Tryck på denna knapp för att växla mellan tillgängliga avbländningslägen på navigationsskärmen

22 09euCTSNav.swe Page 22 Monday, June 2, :59 AM Översikt Klockmeny Fordonet är försett med en analog klocka på instrumentbrädan. Navigationssystemets tid och den analoga klockan är skilda funktioner. När du ändrar tiden i navigationssystemet ändras tiden inte på den analoga klockan, och tvärtom. För att ändra tiden på den analoga klockan, se "Analog klocka" i fordonets handbok. Sound Radio TV NAV Display 10:05 12Hr DD/MM Auto GPS Update 24Hr MM/DD MM Hours On 10:05 PM 01 / 23 / 2007 DD Minutes YYYY Off Daylight Savings Time Zone On GMT Off Change För att öppna klockmenyn så att du kan ställa in tiden på navigationssystemet ska du göra följande: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn

23 09euCTSNav.swe Page 23 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 2. Rör vid tid/temperaturskärmsfliken uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna klockmenyn. Rör vid plus- (+) eller minus (-) - knapparna invid tillvalen HOURS (timmar) och MINUTES (minuter) för att justera tiden. Rör vid plus- (+) eller minus- (-) - knapparna invid tillvalen MM (månad), DD (dag) och YYYY (år) för att ställa in datumet. Följande rörelsekänsliga knappar är också tillgängliga på denna skärm: 12HR (12 timmar): Rör vid 12HR för att ställa in klockan i a.m. (förmiddag) och p.m. (eftermiddag) 24HR: Rör vid 24HR för att ställa in klockan i 24-timmarssystemet. DD/MM (dag/månad): Rör vid denna knapp för att visa datumet i formatet dag/månad/år. MM/DD (månad/dag): Rör vid denna knapp för att visa datumet i formatet månad/dag/år. AUTO GPS UPDATE (automatisk uppdatering från GPS-system): Rör vid ON (på) för att automatiskt updatera navigationssystemets tid enligt tiden från GPS-systemet. Rör vid OFF (av) för att upprätthålla en manuellt inställd tid

24 09euCTSNav.swe Page 24 Monday, June 2, :59 AM Översikt DAYLIGHT SAVINGS (sommartid): Rör vid ON (på) för att följa sommartid. När funktionen Sommartid slås på, flyttas klockan en timme framåt. Time Zone 10:05 PM Back Rör vid OFF (av) för att stänga av den här funktionen. Western Europe Time (GMT) Tiden på klockan minskar med en timme. Central Europe Time (GMT+1) Eastern Europe Time (GMT+2) Moscow Time Zone (GMT+3) TIME ZONE (tidszon): Tidszonen som för tillfället är vald visas invid detta objekt. OBS: Funktionen AUTO GPS UPDATE (automatisk uppdatering från GPS-system) måste vara av för att ändra tidszon. För att välja en annan tidszon, rör vid CHANGE (ändra)

25 09euCTSNav.swe Page 25 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 1 Följande undermeny TIME ZONE (tidszon) visas när detta menyobjekt har valts: - WESTERN EUROPE TIME (GMT): Rör vid denna knapp för att välja den västeuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time). - CENTRAL EUROPE TIME (GMT+1): Rör vid denna knapp för att välja den centraleuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time + 1). - EASTERN EUROPE TIME (GMT+2): Rör vid denna knapp för att välja den östeuropeiska tidszonen (Greenwich Mean Time + 2). - MOSCOW TIME ZONE (GMT+3): Rör vid denna knapp för att välja Moskvas tidszon (Greenwich Mean Time + 3). Rör vid BACK (tillbaka) för att återgå till föregående skärm

26 09euCTSNav.swe Page 26 Monday, June 2, :59 AM

27 09euCTSNav.swe Page 27 Monday, June 2, :59 AM 2 Navigati ons Navigationsfunktioner och reglage...28 Navigationsmeny...30 Volyminställningar för röstguidning...31 Ruttönskemål...32 Visa fordonets färdväg...33 Trafikinformation...35 Kartor...44 Kartans täckning...44 Uppdatera kartdata...45 Kartjusteringar...47 Symboler...49 Ge destination...53 Destinationsinmatningsmetoder...54 Destinationsinmatningsmetod: Adressinmatning...54 Destinationsinmatningsmetod: Sevärdhet...60 Destinationsinmatningsmetod: Adressbok...64 Destinationsinmatningsmetod: Föregående destination...66 Destinationsinmatningsmetod: Kartbläddring...68 Destinationsinmatningsmetod: Koordinater...70 Destinationsinmatningsmetod: Förinställd destination...72 Ruttalternativ...74 Svänglista...76 Omväg...76 Förgranska rutt...77 Milstolpar...79 Avsnitt 2 - Navigationsfunktioner och reglage Köra längs en färdväg Automatisk omplanering Avbyter guidning Förinställda destinationer Spara förinställda destinationer: Aktuell destination Spara förinställda destinationer: Adressbokspost Ändra förinställda destinationer Lägga till, redigera eller radera poster i adressboken Ge en adress Redigera adressboken Radera en adress Föregående resmål intressanta ställen Sök lokala sevärdheter Globalt positionssystem (Global Positioning System; (GPS)) Fordonets position Problem vid ruttguidning Om systemet kräver service Beställ kart-dvd-skivor Förklaringar av databasens täckning

28 09euCTSNav.swe Page 28 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage NAVIGATIONSFUNK- TIONER OCH REGLAGE I detta avsnitt beskrivs navigationsfunktionerna. Med navigationssystemet kan du planera en rutt och få rutt- och kartguidning för varje sväng med röstuppmaningar. Navigationssystemet låter dig även välja ett resmål med olika metoder och val. Navigationssystemet är avsett att assistera dig medan du kör, men det är möjligt att informationen i systemet inte alltid är fullständig. Vägförhållandena, t.ex. svängförbud, omvägar och vägarbeten, ändras ofta. Det är viktigt att överväga huruvida det är tryggt och lagligt att följa anvisningarna som systemet ger. VARNING Om du ofta eller alltför länge tittar på kartan som rör sig på navigationsskärmen medan du kör, kan detta leda till kollision. Du eller andra personer kan skadas eller dödas. Föraren måste vara mycket uppmärksam hela tiden under körning. Använd röstguidningsanvisningarna alltid när detta är möjligt

29 09euCTSNav.swe Page 29 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 2 Navigationskartorna finns sparade på hårdskivan. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: Kartor Uppdatera kartdata Om navigationsfunktionerna används på ett område som inte täcks av sparad kartdata, eller om fordonet är längre än 100 m från en väg som finns på kartan, visar systemet eventuellt en kompass i stället för kartan. Om en icke-tillgänglig funktion väljs visar systemet eventuellt ett meddelande som anger att funktionen inte är tillgänglig. Följande knappar används huvudsakligen för att ta fram navigationsfunktionerna: NAV Navigationsskärm upp/nerknapp NAV (navigation) -knapp CONFIG (konfigurera) -knapp RPT (upprepa) -knapp DEST (resmål) -knapp INFO (information) -knapp En översikt av knappens funktioner finns i avsnitt 1 under rubriken "Grundläggande information om systemet". I detta avsnitt ges mer detaljerad information. Navigationssystemets röstidentifieringsfunktion tillåter hands-free användning av navigationssystemets och audiosystemets funktioner. Se avsnitt 4 för information om röstidentifieringsfunktionen

30 09euCTSNav.swe Page 30 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage NAVIGATIONSMENY På navigationsmenyskärmen kan du ta fram många av navigationssystemets ruttguidningsfunktioner. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. Sound Radio TV NAV Display 30 C Voice Volume Map Database Information Route Preference Traffic Information Back Track Följande rörelsekänsliga knappar är tillgängliga på skärmen: VOICE VOLUME (röstvolym) Med denna funktion kan du ställa in ljudstyrkan på röstuppmaningarna eller slå röstuppmaningarna på eller av. Se "Volyminställningar för röstguidning" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

31 09euCTSNav.swe Page 31 Monday, June 2, :59 AM Avsnitt 2 ROUTE PREFERENCE (ruttönskemål) Denna funktion låter dig välja vilka färdmetoder som navigationssystemet kan använda vid beräkning av rutten. Se "Ruttönskemål" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. BACK TRACK (väg tillbaka) Med denna funktion kan du registrera och visa fordonets färdväg när du inte är på en markerad väg. Se "Visa fordonets färdväg" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. MAP DATABASE INFORMA- TION (kart-databasens information) Välj detta objekt för att granska systeminformation. TRAFFIC INFORMATION (trafikinformation) Välj detta objekt för att använda radiodatasystemets trafikmeddelandekanal. Se "Trafikinformation" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Volyminställningar för röstguidning Med denna funktion kan du ställa in ljudstyrkan på röstuppmaningarna eller slå röstuppmaningarna på eller av. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. 3. Rör vid VOICE VOLUME (röstvolym) -knappen. När du är på skärmen ska du röra vid minus (-) -knappen för att minska volymen. Rör vid plus (+) -knappen för att öka volymen

32 09euCTSNav.swe Page 32 Monday, June 2, :59 AM Navigationsfunktioner och reglage Följande rörelsekänsliga knappar är också tillgängliga på denna skärm: VOICE GUIDANCE (röstguidning) Rör vid denna knapp för att aktivera eller inaktivera röstguidning när du kör längs en planerad färdväg. Röstguidning är aktiverad när knappen är markerad. TRAFFIC EVENT VOICE PROMPT (trafikhändelse röstuppmaning) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera trafikröstguidning. Trafikröstguidning är aktiverad när knappen är markerad. SPEECH RECOGNITION PROMPT (röstidentifieringsuppmaning) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera röstidentifieringsuppmaningar. Röstidentifieringsuppmaningar är aktiverade när knappen är markerad. SPEECH CONFIRMATION FEEDBACK (röstbekräftningsfeedback) Rör vid knappen för att aktivera eller inaktivera röstbekräftningsfeedback. Röstbekräftningsfeedback är aktiverad när knappen är markerad. OBS: En VOICE VOLUME (röstvolym) -knapp är eventuellt även tillgänglig på ROUTE (färdväg) -skärmen. Ruttönskemål Denna funktion låter dig välja vilka färdmetoder som navigationssystemet kan använda vid beräkning av rutten. Ta fram menyn på följande sätt: 1. Tryck på CONFIG (konfigurera) -knappen för att visa konfigurationsmenyn. 2. Rör vid NAV (navigation) -fliken högst uppe på skärmen eller tryck på CONFIG upprepade gånger för att öppna navigationsmenyn. 3. Rör vid ROUTE PREFERENCE (ruttönskemål) -knappen

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning 09euCorvetteNav.swe Page 1 Monday, June 16, 2008 11:19 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...3 Avsnitt 2 Systemets konfiguration...15

Läs mer

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning 09euSTSNav.swe Page 1 Monday, June 23, 2008 10:05 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning 05AKSWE46 Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...5 Avsnitt 2 Systemets konfiguration...19

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu Inledning Tack för att du har köpt navigationssystemet. Läs denna instruktionsbok mycket noga så att du använder systemet på rätt sätt. Låt alltid instruktionsboken ligga i bilen. Navigationssystemet är

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarhandbok Alpine Navigation

Användarhandbok Alpine Navigation Användarhandbok Alpine Navigation Navigationsprogramvara för Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Svenska Januari 2014, ver. 1.0 Tack för att du valt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigationssystem.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Snabbstartshandbok. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag nüvi Snabbstartshandbok 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Mars 2008 Artikelnummer 190-00857-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Din nüvi-enhet GPS-antenn Mini-USB-kontakt Strömknapp Ljussensor

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Händelse vid nästa vägledningspunkt Färdplanens resmål Namn på nästa väg/gata Uteslutet område för färdväg Inrättning (bensinstation) Beräknat avstånd

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Din manual TOMTOM ECLIPSE II AVN4429 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738762

Din manual TOMTOM ECLIPSE II AVN4429 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738762 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM ECLIPSE II AVN4429. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013

Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Digitalisering av LP-skivor Apparater: Stanton T62 skivspelare, datorns centralenhet Program: MAGIX Audio Cleaning Lab 2013 Stanton T.62 LP-Skivspelarens överblick: 1. Skivmatta 2. Center 3. Huvudavbrytare

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen Snabbmanual EZ-Guide 250 system Montera Systemet nslutning ström EZ-Guide 250 Patchantenn (P/N 56237-91) Strömkabel (P/N 65168) Sätta på och stänga av EZ-Guide 250 För att sätta på EZ-Guide 250, tryck

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM OWNER S MANUAL Sportage Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA Bilbavigeringssystem OWNER S MANUAL OPTIMA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning Allmän

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se TANGENTER FUNKTION STARTSKÄRMEN: CTRL + W Avsluta hjulinställningsprogrammet och gå till Windows SKÄRMEN MED FABRIKSUPPGIFTER ÖVER FORDON: CTRL + P Hoppa

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer