Ny Katalog! HÖSTEN Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN"

Transkript

1 Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN

2 Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Kompetensutveckling och lärande En kunskapsstyrd organisation förutsätter ett kontinuerligt lärande. Ny teknik, ny forskning och en ständig utveckling ställer krav på arbetsgivaren att skapa förutsättningar för medarbetarna att ta till sig den kunskapsflod som gäller för inte bara hälso- och sjukvård utan inom hela Landstingets uppdrag. Lärcentrums utbud är framtaget i nära samarbete med verksamheterna och med en styrning från de uppdrag som politikerna fastställt. Din väg ger chefer och medarbetare möjlighet att utforma individuella kompetensutvecklingsplaner till stöd både i att nå verksamhetens mål och ge medarbetaren en kontinuerlig utveckling. Jag hoppas att den utveckling vi ser med Lärcentrum som ett nav för samspel mellan Mälardalens högskola och Lärcentrum fortsätter och att samspelet mellan länets kommuner och Lärcentrum ökar i omfattning under det kommande året. Vi har all anledning att vara stolta över den pågående utvecklingen och jag önskar varmt lycka till när jag nu lämnar Landstinget för nya uppdrag. Västerås december 2013 Lena Tell HR-direktör

3 Så här hittar du i landstingets kompetensutvecklingskatalog! Katalogen ska hjälpa dig att hitta utbildningar som gör att du får möjlighet till kompetensutveckling, ett av huvuduppdragen till Lärcentrum. Kompetensutvecklingskatalogen ger en översikt över vilka utbildningar som erbjuds hösten Utbildningarna är indelade i kategorier för att ge en inblick i vad som finns. Dessutom har höstens katalog utökats med en ny kategori Samverkan med länets kommuner. Många av utbildningarna är även öppna för dig som kommer från kommuner och privata vårdgivare där vi samverkar kring patienter. Mer utförlig information om utbildningarna och anmälan hittar du i Kompetensplatsen. Denna finns på utbildningssidan på landstingets intranät Puls. Du som är anställd hos kommun eller privat vårdgivare hittar informationen genom att gå in på: LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING SIDAN 6 PRIORITERADE UTBILDNINGAR SIDAN 10 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR SIDAN 11 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR SIDAN 16 FÖRVALTNINGSVISA UTBILDNINGAR SIDAN 22 Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER SIDAN 26 INTERAKTIVA UTBILDNINGAR SIDAN 27 3

4 Pedagogisk plattform Hur vi ser på människan, kunskap och lärande Lärcentrum med tillhörande Kliniskt Tränings Centrum (KTC) är en stödfunktion för vården och övriga verksamheter i Landstinget Västmanland. Verksamheten vid Lärcentrum har under åren växt och förändrats. För att en fortsatt utveckling ska kunna ske utifrån verksamheternas/klinikernas behov och önskemål, har behovet av en struktur för den pedagogiska verksamheten vuxit fram. Syftet är att nå en gemensam värdegrund och plattform för utbildare och deltagare vid utbildningar inom ramen för Lärcentrum. Utifrån det har vi arbetat fram en pedagogisk plattform som handlar om lärande, undervisning och samspelet mellan dessa. Plattformen är utformad i enlighet med kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation). En samsyn på pedagogik ger Lärcentrum en möjlighet att förmedla den kunskap, etik och människosyn som vi står för. Den pedagogiska plattformen blir en del i att kvalitetssäkra utbildningarna. Det är en plattform för att på lång sikt bidra till landstingets mål om att vård och övrig verksamhet ska ha hög kvalitet och säkerhet Nyckelord och levandegörande av plattformen Du som utbildare och deltagare förväntas sätta dig in i följande nyckelord, som beskriver vår syn på människan och kunskapen: Värdegrund. Hela vår verksamhet utgår från Landstingets värdegrund med respekt om alla människors lika värde. Flexibilitet. Vi anpassar och förbättrar ständigt utbildningarna utifrån uppdragsgivarens, verksamheternas och deltagarnas skiftande behov. Kvalitet. Utbildningarna ska så långt som möjligt utgå från nationella- och/eller lokala riktlinjer, föreskrifter och policys. Där det finns evidens om teori och metoder ska dessa belysas i utbildningen. Det ska finnas syfte och lärandemål för utbildningarna så att uppdragsgivare och deltagare kan se vad utbildningen ska leda till. På detta sätt kan även utbildningarna utvärderas mot uppsatta mål. Professionellt förhållningssätt. Vi ställer höga krav på oss själva, våra utbildare och deltagare. Du som utbildare ska visa respekt och intresse för deltagarna. Du förväntas även att möta deltagarna där de befinner sig i sina kunskaper, samt få deltagarna att delge sina kunskaper och uppmuntra dem att vara aktiva i utbildningen. 4

5 Kompetensplatsen och TILDA KOMPETENSPLATSEN är ett stöd för dig som chef och medarbetare och är ett system som ska underlätta landstingets hantering av kompetensutveckling. Dess syfte är att fungera som den naturliga platsen för medarbetaren att söka, boka och genomföra kompetenshöjande aktiviteter. Kompetensplatsen är ett så kallat Learning Management System (LMS), en utbildningsplattform för administration, genomförande och uppföljning av utbildningar. På Kompetensplatsen hittar du lärarledda utbildningar, seminarier, webbtv-sändningar och e-utbildningar (markerade med en dator i kompetensutvecklingskatalogen). I Kompetensplatsen har medarbetaren, chefen och andra specifika roller möjlighet att se vilka utbildningar man är bokad till, vilka utbildningar som har genomförts samt ta ut rapporter för hela sin verksamhet. Medarbetaren har även möjlighet att registrera externa utbildningar och på så sätt skapa sitt eget CV. Du hittar Kompetensplatsen på intranätet Puls/Utbildning/Lärcentrum-Kompetensplatsen (menyn till vänster). En Guidad tur om Kompetensplatsen finns på inloggningssidan. (Denna guidade tur kan du även se när du har loggat in). Här kan du se olika demonstrationsfilmer om hur och vad du kan göra i Kompetensplatsen. Första gången du loggar in på Kompetensplatsen fyller du i ditt HSA-id (sista fyra tecknen) i båda fälten. När du har gjort detta uppmanas du att byta lösenord. Uppgifter om anställda medarbetare i Kompetensplatsen hämtas från HSA-katalogen. TILDA är ett webbaserat verktyg för utbildning och kunskapstest med syfte att säkra hanteringen av medicinteknisk utrustning. TILDA kan också användas för tester inom andra områden t ex läkemedelshantering. Med TILDA ökar patientsäkerheten, personalens kompetens säkras och vi skapar standardiserad hantering av kompetenskort inom Landstinget. Godkända kompetenskort överförs automatiskt till Kompetensplatsen så att alla rapporter hämtas från endast ett system. Som chef/ledare kan du i Kompetensplatsen: Besvara bokningsförfrågningar Boka medarbetare till utbildningar, här måste du välja rollen chef innan du bokar Ta fram rapporter om dina medarbetare även kompetenskort från TILDA. Nedan hittar du några exempel på sådana rapporter: Rapporten Utbildningsstatus visar bokningsstatus (Ej anmäld/påbörjad, Anmäld/påbörjad, Genomförd) per utbildning och medarbetare samt ev giltighetstid. Rapporten Genomförda utbildningar visar namn och datum för genomförd utbildning samt ev giltighetstid. Man kan välja specifik medarbetare eller alla medarbetare och man kan välja specifikt datumintervall. Rapporten Genomförda utbildningar och kompetenskort består av två delar: visar namn och datum för genomförd utbildning samt ev giltighetstid visar kompetenskort och status samt giltighetstid Man kan välja specifik medarbetare eller alla medarbetare och man kan välja specifikt datumintervall eller inget datumintervall. Rapporten Specifikt kompetenskort visar status per kompetenskort och medarbetare samt giltighetstid. Som medarbetare kan du i Kompetensplatsen: Boka utbildningar via kompetensutvecklingskatalogen Genomföra e-utbildningar Se dina bokade och genomförda utbildningar och även kompetenskort från TILDA Registrera externa utbildningar (ska godkännas av chef) Skapa ditt eget CV (utbildningar registrerade i Kompetensplatsen). 5

6 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Lednings- och ledarutvecklingen ska bidra till landstingets utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. Utvecklingsinsatserna för chefer och ledare i landstinget ska bidra till ett framåtsyftande och ansvarstagande ledarskap som stödjer landstingets utveckling. I det ingår att ha ett helhetsperspektiv, kunna tydliggöra mål och riktning, uppnå resultat och att ha patient- och invånarperspektivet som utgångspunkt. Det handlar också om att som ledare verka som coach och att skapa stor delaktighet för medarbetarna. Insatserna utgår från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet - dvs de ska vara integrerade i landstingets verksamhet och utveckling. Ledarutvecklingen ska ge ökade kunskaper och utveckling i ledarrollen under olika faser av ledarskapet - framtida chef, ny som chef och erfaren chef. I utbildningarna läggs särskild tonvikt på insikt och träning i olika ledarroller enligt metoden "lära genom att göra". CHEF/LEDARE MEDARBETARE 1. Ledarförsörjning och rekrytering 1. Kompetensförsörjning och rekrytering 2. Ny som chef 2. Ny som medarbetare 3. Erfaren som ledare/chef 3. Erfaren som medarbetare 4. Växling/avslut som chef 4. Växling/avslut som medarbetare Insatserna för kompetensutveckling och stöd för ledare och medarbetare är indelade i fyra faser, se översikten. Under höstterminen 2014 genomför Lärcentrum insatser inom fas 1 och 2. Det är bland annat utvecklingsprogram för framtida chefer, kompetensutveckling för nya chefer och modulutbildningar. Framtida chef är en kompetensutvecklingsinsats med syfte att identifiera, utveckla och förbereda medarbetare för ett eventuellt framtida chefsuppdrag i Landstinget Västmanland. Det övergripande målet är dels att ge ökad kunskap om vad ett chefsuppdrag innebär och dels ge insikt kring de egna förutsättningarna och viljan att leda. 6

7 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING LEDARFÖRSÖRJNING Utvecklingsinsatser som bidrar till att säkra en god ledarförsörjning och ta tillvara ledartalanger. Framtida chef Framtida chef är en kompetensutvecklingsinsats med syfte att identifiera, utveckla och förbereda medarbetare för ett framtida chefs- och ledaruppdrag i Landstinget Västmanland. Målgrupp: Medarbetare med intresse och motivation att utforska viljan och förmågan att söka sig till en position som chef inom landstinget. Tid: 4 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg En ledares främsta verktyg är kommunikation. Utbildningen introducerar konkreta metoder för att utveckla och planera din kommunikation, som gör dig till en bättre ledare. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Chefsuppdraget din roll som arbetsgivarföreträdare Syftet med utbildningen är att ge insikt om vad arbetsgivarrollen innebär för dig som chef och förståelse för vad som styr arbetsgivarens agerande. NY SOM CHEF I samband med introduktionen av en ny chef ska en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas. Planen ska säkerställa att den nya chefen utvecklar den kompetens som uppdraget kräver. Lärcentrums utbildningar är byggstenar i kompetensutvecklingen. Ny chef - kompetensutveckling i ledarskap Utbildningen ger grundläggande förståelse för chefskap och ledarskap. Deltagarna får praktiska och teoretiska förutsättningar att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna fungera som ledare samt förstå sin roll i landstingssystemet. Utbildningen genomförs två gånger per år. Målgrupp: Nytillträdda verksamhetschefer och avdelningschefer. Tid: 6 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Modulutbildningar Modulutbildningarna är avsedda för nya verksamhets- och avdelningschefer/enhetschefer för att säkra att alla chefer har den kunskap som krävs inom ämnesområden som är centrala i chefs- och ledarskapet. Även erfarna chefer som önskar kunskapspåfyllnad är välkomna. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Dialogen med medarbetarna Utbildningen handlar om samtalen som chefen har med medarbetaren/ arbetsgruppen syftet med samtalen och hur man förbereder och genomför dem. Basen för utbildningen är samverkansavtalet. Målgrupp: Verksamhetschefer, avdelningschefer/enhetschefer och sektionsledare som håller medarbetarsamtal. Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Inventera friskfaktorer på arbetsplatsen En utbildning som ger dig verktyg för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Genom att lära dig en metod för att kartlägga nuläge och framtid fokuseras det friska på arbetsplatsen. Utbildningen är ett led i Landstinget Västmanland medlemskap i nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och sker med stöd Landstingshälsan. Målgrupp: Chefer med personalansvar som är intresserade av hälsa och arbetsmiljöfrågor. Delta gärna tillsammans med arbetsplatsens friskvårdsinspiratör >>> Fortsättning 7

8 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING Medieträning Utbildning och medieträning för att bli bättre på att möta journalister. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Patientsäkerhet, en god och säker vård - modulutbildning för hälso- och sjukvården Utbildningen ska ligga som grund för att ge chefer och personal verktyg och möjlighet att reflektera över patientsäkerhetsarbetet på hemmaplan samt att arbeta patientsäkert. Målgrupp: Chefer som i första hand arbetar inom den patientnära verksamheten. Övriga chefer är också välkomna. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Vad är en kris och vad är chefens ansvar? utbildning i allmän säkerhet, informationssäkerhet och kris-och katastrofmedicinsk beredskap För att verksamheterna inom Landstinget Västmanland ska klara av att hantera en allvarlig krissituation eller en allvarlig yttre händelse, är det viktigt att arbeta proaktivt. Utbildningen ger kunskap och förståelse för framgångsfaktorer när det gäller krishantering samt betydelsen av ett strukturerat arbete med riskanalyser och kontinuitetshantering. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha god kunskap om Landstinget Västmanlands kris- och katastrofmedicinska beredskap vid en kris samt grundförståelse i systematik och verktyg för att utveckla befintligt arbete inom verksamheten. Målgrupp: Alla chefsnivåer inom Landstinget Västmanland med arbetsledande ansvar. Tid: 1 heldag, mer information hittar du på Kompetensplatsen Patientsäkerhet, en god och säker vård - modulutbildning för tandvården Utbildningen ska ligga som grund för att ge chefer och personal verktyg och möjlighet att reflektera över patientsäkerhetsarbetet på hemmaplan samt att arbeta patientsäkert. Målgrupp: Personal verksam inom specialist- och folktandvården. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Process- och förbättringsarbete Utbildningen är en introduktion till processledning och processutveckling. Vi går igenom hur vi arbetar med processer för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt till våra invånare. Begrepp förklaras så att vi får ett gemensamt språk kring processledning och processutveckling. Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning Utbildningen är verksamhetsinriktad och upplevelsebaserad. Basen i utbildningen är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer, tolkas i ekonomiska rapporter och analyseras. I utbildningen ingår även teoripass. Målgrupp: Verksamhetschefer och enhetschefer/ avdelningschefer Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. ERFAREN SOM CHEF Genomförs inte hösten Utvecklingsinsatser ska planeras till Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer 8

9 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING Ledarstöd processer Chefshandledningsgrupper Syftet är att utveckla det individuella ledarskapet i tvärsammansatta handledningsgrupper. Detta ingår i den samordnade process- och ledningsutvecklingen i landstinget. Sektionsledarutbildning Utbildning i ledarskap med utgångspunkt i sektionsledarrollen. Områden som ingår är bl a kommunikation, grupputveckling och situationsanpassat ledarskap samt översiktligt om arbetsgivarrollen. Målgrupp: Sektionsledare (motsvarande arbetsledare). Tid: 4 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Målgrupp: Chefer, processledare, förbättringsledare och olika nyckelpersoner. Tid: Inbjudan sker i särskild ordning inom ramen för den samordnade ledningsutvecklingen. Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling för verksamhetsledningar i vården. Ingår i den samordnade process- och ledningsutvecklingen i landstinget. Målgrupp: Personer som ingår i ledningsgrupper. Tid: Inbjudan sker i särskild ordning inom ramen för den samordnade ledningsutvecklingen. Leanspel Leanspel ger oss en möjlighet att förstå vad ett processorienterat arbetssätt är. Det ger en gemensam upplevelse av att arbeta i processer och ger förståelse för Lean som förhållningssätt. Målgrupp: För chefer och medarbetare inom alla verksamheter. Tid: Bokning av Leanspel sker via kontakt med Lärcentrum, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Fått bekräftat att ledarskap är en relation, det vill säga utan bra relationer till medarbetare är det svårt att få till ett bra ledarskap Från utvärderingen av Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap Övrig ledarskapsutbildning Kommunikation, handledning och ledarskap för ST-läkare Utbildningen är obligatorisk och utgår från Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17 om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Den uppfyller delmål (För allmänmedicin omfattar utbildningen endast del av delmål 13 samt delmål ) Målgrupp: ST-läkare. Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. 9

10 Prioriterade utbildningar Landstingsövergripande utbildningar är utbildningar som landstinget satsar speciellt på. Områdena som det satsas på varierar från år till år. Olika strategiska områden för utvecklings/utbildningsinsatser har utpekats för 2014: Dessa är hälsoinriktning, patientsäkerhet, kommunikation och bemötande med stöd av SBAR, arbetsmiljö, facklig samverkan, processtyrning (processer i praktiken), regional utveckling, ekonomi och styrning, miljö och utbildning för ST-läkare. Ett prioriterat Landstingsövergripande område gäller Patientsäkerhet och där är målet att Kliniskt Tränings Centrum (KTC) en del av Lärcentrum ska ge möjlighet att integrera teoretisk utbildning med praktisk träning i en verklighetstrogen miljö. KTC:s syfte är i första hand att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen hos vårdnära personal, ST-läkare och AT-läkare. Under 2014 har det påbörjats samverkan med kommunerna och Mälardalens högskola. En fortsatt satsning för kompetensutveckling av undersköterskor görs under Landstinget ska kännetecknas av en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö där utbildningarna bidrar till att främja ett hälsoinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningarna har tagits fram i samverkan mellan Centrum för HR, verksamheten och fackliga organisationer. De prioriterade områdena hittar du under rubrikerna Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar, Regelbundet återkommande utbildningar samt Ledarutveckling, lednings- och processutveckling. Akut omhändertagande för primärvården ALERT Arbetsmiljö grundutbildning Framtida chef Kommunikation och bemötande enligt strukturerad SBAR Kompetensutveckling för undersköterskor inom Landstinget Västmanland MI-basutbildning motiverande samtal Teamutbildningar Mer information hittar du på Kompetensplatsen 10

11 Regelbundet återkommande utbildningar Här hittar du utbildningar som är regelbundet återkommande. Utbildningarna är ofta lagstadgade och fler av dem syftar på att öka patient- och medarbetarsäkerhet inom landstingets verksamheter. De regelbundet återkommande utbildningarna är stommen i Lärcentrums utbud och är utbildningar som Lärcentrum som utbildningsutförare ska svara för i landstinget. En del av dessa regleras av lagar, avtalsregler och förordningar och flera av utbildningarna ska genomgås av samtliga medarbetare vid Landstinget Västmanland. Exempel på utbildningar är brand, gas, HLR samt förflyttningskunskap. Utbildning i Medicinsk teknik erbjuds verksamheterna för att säkerställa användandet av medicintekniska produkter. Brandskydd - Grundutbildning för personal inom vården Utbildningen ger dig grundläggande utbildning med teori och praktiska övningar inom brandskydd. Utbildningen ska upprepas vart tredje år. Målgrupp: Personal inom vården. AM-Grund Utbildningen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Du får också en metod att använda vid systematiskt arbetsmiljöarbete på hemmaplan. Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Tid: 3 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Här pågår HLR-utbildning. >>> Fortsättning 11

12 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Brandskydd - Grundutbildning för administrativ personal Utbildningen ger dig grundläggande utbildning med teori och praktiska övningar inom brandskydd. Utbildningen ska upprepas vart femte år. Målgrupp: Administrativ personal. Brandskydd - Utbildning för chefer Utbildningen tar upp syftet med det systematiska brandskyddsarbetet, de viktigaste lagarna och föreskrifterna, chefens ansvar enligt lag och via delegering m m. Den här utbildningen ersätter inte grundutbildningen. Målgrupp: Chefer. Brandskydd - Utbildning för brandskyddsombud Utbildning för brandskyddsombud som ska utföra egenkontroller inom verksamheten. Den här utbildningen ersätter inte grundutbildningen. Se även separat utbildning för hur du registrerar egenkontroller i Synergi. Målgrupp: Brandskyddsombud Brandskydd - Utrymningsövning på arbetsplats Ska genomföras varje år. Målgrupp: All personal. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Förflyttningskunskap Att förflytta en patient är något som all vårdpersonal ska kunna utföra på ett säkert sätt både för patienten och sig själv som vårdpersonal. Regelbunden utbildning i förflyttningskunskap skapar möjligheter för god omvårdnad och för att minska risker för bland annat fallskador, trycksår hos patienterna. Samt skador hos personalen. I samverkan med instruktör och ansvarig för KTC kan planering för specifika önskemål i verksamheten möjliggöras Förflyttningskunskap grund - utbildning för personal med patientnära arbete Utbildningen ger ökad kroppskännedom och medvetandegör olika arbetsställningar, arbetsteknik och planering av förflyttning samt kännedom om hur du kan förhindra skador och arbeta förebyggande. Kom ombytt i sjukvårdskläder. Målgrupp: All vårdpersonal. Förflyttningskunskap påbyggnad - utbildning för personal med patientnära arbete Utbildningen är fördjupning och repetition som medvetandegör olika arbetsställningar, arbetsteknik och planering av förflyttning. Fokus är på vanliga förflyttningar så som säker förflyttning av patient från golv till säng, säng till säng, högre upp i säng. Fördjupning i hur du kan förhindra skador och arbeta förebyggande. Du ska ha gått grundutbildningen innan. Kom ombytt i sjukvårdskläder. Målgrupp: All vårdpersonal. Förflyttningskunskap - utbildning för förflyttningsombud Under hösten 2014 kommer ombudens funktion att ses över. Tanken är att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att förbättra arbetat på klinikerna. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. 12

13 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Förflyttningskunskap - för dig som önskar bli instruktör Förberedande utbildning för instruktörer i förflyttningskunskap. I samarbete mellan Lärcentrum, Västmanlands sjukhus samt patientsäkerhetsteamet kan vi nu erbjuda intresserade medarbetare att få kompetensutveckla sig inom förflyttningskunskap. Utbildningen är en del i satsningen att minska risk för trycksår samt fallskador Målgrupp: Av chef utsedd medarbetare med intresse att utbilda i förflyttningskunskap. Tid: 7 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Gasutbildning för gasombud Utbildningen är under omarbetning. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Hjärt- och lungräddning (HLR) Hjärt- och lungräddning (HLR) är något som alla i samhället skall kunna utföra oavsett vilket yrke personen har. Under utbildningen lär du dig vad du ska göra om du finner en till synes livlös person samt att utföra bröstkompressioner, inblåsningar och använda en hjärtstartare. Det finns ett flertal olika utbildningar inom hjärt- och lungräddning och vilka som är målgrupp kan du läsa under respektive utbildning. Riktlinjerna är att vårdpersonal genomgår utbildning minst varje år. A-HLR Deltagaren lär sig att självständigt behandla en patient med hjärtstopp inkluderande HLR, defibrillering, läkemedel och teamträning enligt HLRrådets riktlinjer. Utbildningsprogrammet bygger på grundutbildningen i S-HLR. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, pedagoger och studenter verksamma inom akutsjukvård. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Barn A-HLR Deltagaren lär sig att självständigt bedöma svårt sjuka barn samt behandla ett barn med hjärtstopp, vad gäller HLR och defibrillering. I utbildningen tas även luftvägshantering, intraosseös nålsättning och vätsketillförsel upp. Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälsooch sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp. Tid: 1 heldag, samt tid för självinlärning, utbildningstillfällen vid behov, kontakta Lärcentrum. Barn HLR Utbildningen innehåller HLR på barn från 0 år till puberteten, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att känna igen allvarliga akuta sjukdomar. Målgrupp: All vårdpersonal som har barnkontakt. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. D-HLR D-HLR utbildningen lär dig att självständigt behandla hjärtstopp samt använda en hjärtstartare. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Målgrupp: Denna utbildning riktar sig till de som har hjärtstartare i sin närhet men inte har sjukvårdsutbildning. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, utbildningstillfällen vid behov, kontakta Lärcentrum. Instruktörsutbildning Barn HLR Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i Barn HLR. Målgrupp: De som kommer utbilda personal i Barn HLR. Tid: 1 halvdag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. >>> Fortsättning 13

14 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Instruktörsutbildning D- och S-HLR (samt Vuxen-HLR med hjärtstartare) Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i D- eller S-HLR. Förkunskap: Instruktörsutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare. Kan genomföras med självstudier innan med material från Lärcentrum. Målgrupp: De som kommer ha utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning. Tid: 1 heldag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i Vuxen HLR med hjärtstartare. Målgrupp: De som ska hålla utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning. Tid: 1 halvdag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. S-HLR Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Målgrupp: All vårdpersonal på och utanför sjukhus. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Vuxen HLR med hjärtstartare HLR utbildningen lär dig att undersöka medvetande och kontrollera livstecken på en till synes livlös person, larma och göra hjärt-lungräddning. Med tillägget Hjärtstartare får du också en kort introduktion till hur en hjärtstartare fungerar. Målgrupp: All personal inom hälso- och sjukvården, främst personal utan sjukvårdsutbildning. Tid: 2 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Hot om Våld TERMA terapeutiskt möte med aggression Utbildning kommer att erbjudas vårdpersonal under Syfte med utbildningen är att stärka medarbetarna i att kunna bemöta och hantera patienter, anhöriga eller andra personer som uppträder hotfullt på arbetsplatsen. Utbildningen sker i samarbete med Vuxenpsykiatrins instruktörer i "Hot om Våld" och är under planering. Önskvärt är att merparten av personalgruppen går samtidigt och i dialog med chef. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Medicinsk Teknik Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och säkerhetstänkande kring användandet av medicintekniska produkter. Temautbildning kan anordnas för avdelning/klinik i samråd med Lärcentrum och ansvarig på Medicinsk Teknik. Utbildningen ges även som en fördjupning på en dag för dig som önskar ytterliggare kunskap. Målgrupp: Verksamhetschefer, avdelningschefer, apparatansvariga och annan intresserad personal. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Patientsäkerhet Riskanalysutbildning Utbildningen ska vägleda dig i riskanalys för att stödja sjukvårdshuvudmännen i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare samt chefer och de nyckelpersoner som ansvarig chef anser behöver denna utbildning. Patientsäkerhet Händelseanalysutbildning Utbildningen ska vägleda dig i händelseanalys för att stödja sjukvårdshuvudmännen i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare samt chefer och de nyckelpersoner som ansvarig chef anser behöver denna utbildning. 14

15 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för personal inom opererande enheter Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålning, de lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen ska repeteras vart fjärde år. Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet inom opererande enheter. Tid: 3 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för röntgenpersonal Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålning, de lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen ska repeteras vart fjärde år. Målgrupp: All personal som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Tid: 3 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Synergi - Grundutbildning Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om systemet för att kunna ta hand om avvikelser som skickas till och från enheten. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. Synergi - Repetitionsutbildning Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i att hantera avvikelser som skickas till och från enheten. Synergi - Steg 1 rapporter/utdata Utbildningen ger dig kunskap att ta fram rapporter/utdata för återkoppling på till exempel arbetsplatsträff samt för underlag till förbättringsarbete. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. Synergi - Steg 2 rapporter/utdata Synergi har en omfattande rapport- och statistikgenerator som stöder användare på flera nivåer i organisationen. Utbildningen ger dig kunskap hur man använder de befintliga sök- och rapportverktygen i systemet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. Synergi - Registrering av skyddsronder Utbildningen ger dig kunskaper att registrera skyddsronder i Synergi. Målgrupp: Chefer och skyddsombud. Synergi/Brandskydd - Registrering i Synergi för brandskyddsombud Utbildningen ger dig kunskaper att registrera och hantera egenkontroller i inspektionsledning, en modul i Synergi. Målgrupp: Brandskyddsombud. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. 15

16 Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Utbildningarna inom kategorin ska säkra kompetens och stärka kunskapsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Här hittar du utbildningar som riktar sig till majoriteten av medarbetarna. Utbildningarna är en del av de insatser som görs för att säkra kompetens/personalförsörjningen i hälso- och sjukvården och för att stärka och utveckla kunskap och kompetens hos medarbetarna och inom landstingets verksamheter. Vid träning på Kliniskt Tränings Centrum (KTC) bedrivs kompetensutveckling med hjälp av simuleringsdockor/attrapper som möjliggör träning av ett verkligt tillstånd hos patienten, vilket gör att sjukvårdspersonalen kan träna och utveckla sina färdigheter. Genom att kombinera teori och praktik i en utbildningsmiljö utan patienter kan sjukvårdspersonal utvecklas genom pedagogiken lära genom att göra. Utbildningarna är menade att fördjupa kunskaper och ge möjlighet till reflektion, både som ny medarbetare och dig som arbetat ett tag inom landstinget. Här finner du bland annat utbildningar inom simulering för att träna upplevelser eller situationer som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö. Du hittar även utbildningar inom färdighetsträning för lärande av såväl tekniskt som icke tekniskt moment genom övning. Vid KTC erbjuds även teamträning där två eller fler deltagare tränar på att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Under 2014 sker utbildning i interprofessionell träning i klinikens vardag. Detta innebär att deltagare i en lärandesituation med flera yrkeskategorier lär av, med och om varandra i syfte att förbättra samarbetet. Mer information om dessa utbildningar finns på Kompetensplatsen. Vi är alla lärande individer som kan utvecklas med stöd av simulering och färdighetsträning. 16

17 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR Bemötande vid kognitiv svikt Kognitiv svikt och demenssjukdom förekommer inte sällan hos äldre personer som är inlagda på sjukhus. Med kunskap och förståelse för vad kognitiv svikt innebär utöver rena minnessvårigheter kan även den somatiska vården optimeras. Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, i första hand inom den somatiska slutenvården. Demenskompetens en utbildning i demenskunskap Utbildningen ska ge tillräcklig kompetens för att: Förstå hjärnans basala funktioner, hur dessa förändras vid åldrande och demenssjukdom. Optimalt kunna utnyttja olika vård- och omsorgsresurser för att kunna ge vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet. Utbildningen erbjuds 1-2 gånger/år. Målgrupp: Primärvården, Minnesteam / Demensteam : Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer. Diabetes, senaste nytt inom vård, behandling och kost Tillfälle för dig att få påfyllnad om det senaste inom ämnet. Allmänt om diabetes, orsak, behandling, rutiner och nya rön. Utbildningen planeras till 1-2 gånger/år. Målgrupp: Sjuksköterskor inom Västmanlands sjukhus, Västerås. Friskvårdsinspiratör - Grundutbildning Utbildningen ger dig som inspiratör kunskap om hur du kan arbeta med friskvård på din arbetsplats. Utbildningen sker med stöd av Landstingshälsan. Målgrupp: Friskvårdsinspiratörer inom Landstinget Västmanland. Handledarutbildning för läkare För att handleda AT- och ST-läkare ska alla handledare ha genomgått en handledarutbildning enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och riktlinjer. Målgrupp: Läkare, färdiga specialister med anställning inom landstinget samt privat vårdgivare. För ST-läkare, se sidan 9, utbildning i ledarskap, handledning och kommunikation för ST-läkare. Tid: 3 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Handledarutbildning för yrkesverksamma inom vård Utbildningen är processinriktad vilket förutsätter ett starkt eget engagemang. Det är därför viktigt att alla handledare deltar på frivillig grund och är närvarande samtliga dagar. Målgrupp: Personal verksamma inom Landstinget Västmanland samt privata vårdgivare med grund- eller specialistutbildning som i sitt arbete handleder studenter/elever Tid: 3 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Introduktionsträff för nya medarbetare landstingsgemensam Den gemensamma introduktionsträffen är en del av introduktionen för nya medarbetare. En orientering om landstinget i nuläget och om landstingets utveckling som modern kunskapsorganisation. Målgrupp: Nyanställda medarbetare. Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor Introduktionsprogrammet ger dig möjlighet att ta del av den kompetens och erfarenhet som finns i Landstinget Västmanland. Du kommer att utveckla din kunskap och få insyn i system och rutiner som kan stödja dig i rollen som sjuksköterska. Målgrupp: Nyanställda sjuksköterskor inom Landstinget Västmanland. Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. >>> Fortsättning 17

18 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR Kompetensutveckling för undersköterskor inom Landstinget Västmanland De specifika utbildningsinsatserna är inom medicinska, omvårdnadsoch vårdtekniska moment, samt med fokus på patientsäkerhet. Målgrupp: Undersköterskor. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. MI-basutbildning i motiverande samtal - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv Utbildningen avser att presentera Motivational Interviewing (MI) som en sjukdomsförebyggande metod enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Basutbildningen består av grundläggande principer och praktisk träning med konkreta verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Målgrupp: : Utbildningen vänder sig till personal inom Landstinget Västmanland, kommuner eller privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar och som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Motiverande samtal - en basutbildning för primärvården i Västmanland - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv Utbildningen avser att introducera Motivational Interviewing (MI) som en hälsofrämjande metod enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Utbildningen består av grundläggande principer och praktisk träning med konkreta verktyg utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal inom primärvården, offentlig som privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar med inriktning på livsstil samt levnadsvanor och som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Motiverande samtal inom primärvården, kompletterande utbildning för dig som tidigare gått MI-utbildning - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv Utbildningen avser att komplettera tidigare utbildning i motiverande samtal och består av grundläggande principer, samtalsstrategier vid olika stadier till förändring och från beslut till handling. Färdighetsträning och konkreta verktyg utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal som tidigare gått MI-basutbildning i motiverande samtal och arbetar inom primärvården samt inom privata vårdgivare. Tid: 2 dagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Motiverande samtal vid graviditet Motiverande samtal om livsexistentiella förändringar en kompletteringsutbildning för barnmorskor inom mödrahälsovården i primärvården. Utbildningen ges i samverkan med MHV-enheten och avser att komplettera tidigare utbildning i motiverande samtal samt består av grundläggande principer, samtalsstrategier vid förändringar konsekvenser och beteendemönster vid föräldraskap. Färdighetsträning och konkreta verktyg utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Målgrupp: Barnmorskor inom mödrahälsovården som tidigare gått MI-basutbildning i motiverande samtal och arbetar inom primärvården samt inom privata vårdgivare. Tid: 2 dagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Patientsäkerhet, en god och säker vård - för dig som är nyanställd inom Landstinget Västmanland Utbildningen/informationen är tänkt att tydliggöra hur vi arbetar med patientsäkerhet inom Landstinget. Målgrupp: För samtliga nyanställda medarbetare. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. 18

19 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR Pedagogik Du som internutbildare erbjuds utbildning inom pedagogiska metoder och teorier. Målgrupp: Internutbildare som regelbundet utbildar vid Lärcentrum. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Samtalsledare - att leda samtal vid krissituationer Utbildningen är under planering och kommer att kunna erbjudas under våren Sopplunch En mötesplats där du lyssnar på ett föredrag i ett aktuellt ämne och minglar över en mugg soppa och smörgås. Målgrupp: Alla medarbetare. Tid: Mer information hittar du på Puls. Suicidprevention basutbildning Ett sätt att förhindra självmord är att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Utbildningen förbättrar läkarnas och andra nyckelpersoners möjligheter att känna igen en depression och kunna bedöma suicidrisk. Utbildningen ges i samverkan mellan primärvård och psykiatrin. Målgrupp: Personal som har patientmöten/samtal: Läkare, sjuksköterskor, kuratorer/psykoterapeuter samt psykologer inom Landstinget Västmanland. Suicidprevention fördjupning Är under planering, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Vårdhygien - Grundutbildning för sjukhusvården Utbildningen ger grundläggande kunskaper i vårdhygien samt en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Utbildningen sker med stöd av Smittskydd och vårdhygien. Målgrupp: Personal inom Landstinget Västmanland. Tid: 2 halvdagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Vårdhygien - Grundutbildning för hygienombud inom primärvården Utbildningen ger grundläggande kunskaper i vårdhygien samt en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Utbildningen sker med stöd av Smittskydd och vårdhygien. Målgrupp: Personal inom primärvården som av chef blivit utsedd att vara vårdcentralens hygienombud Färdighetsträning Lärande av tekniskt så väl som icke tekniskt moment. Detta sker med stöd av utbildningsdockor och/eller modeller eller liknande. Nedanstående utbildningar varierar teori med varierande inslag av praktisk träning. EDA Personal som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med epiduralkatetrar. Utbildningen sker med stöd av anestesiläkare vid sjukhuset i Västerås. Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor etc. EKG - Att praktiskt ta Du får information om EKG tagning, samt vikten av rätt hantering av EKG apparat och patient. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. >>> Fortsättning 19

20 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR EKG - tolkning Grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser. Du får kännedom om viktiga EKG-avvikelser och hur dessa avvikelser påverkar patienten. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Färdighetsträning Artär- och Lumbalpunktion Kort teoretisk genomgång kring artär- och lumbalpunktion. Därefter finns möjlighet att öva på modell för färdighetsträning. Möjlighet finns även att öva suturering på attrapp/dyna samt PVK på armmodell. Målgrupp: AT-läkare, sjuksköterskor och läkarkandidater med delegering eller som ska få delegering på artärpunktion. Tid: 2 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Perifer provtagning säkerhet för personal och patient Du får information om det senaste inom provtagning samt om den preanalytiska fasen dvs vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få ett korrekt provsvar. Du ges också tillfälle att öva provtagning i lugn och ro med hjälp av en provtagningsarm. Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor. Praktisk träning av aktuella kliniska färdigheter Eftersom det inte alltid ges tillfälle att träna på samtliga moment vid patientmöten kan studenterna träna mer och repetera de kliniska färdigheterna med hjälp av fortsatt praktisk färdighetsträning på modeller etc. Möjlighet för att träna på moment utan patient. Målgrupp: Läkarkandidater termin 5. Praktisk träning inför praktiskt prov Möjlighet för att träna på moment utan patient inför det praktiska provet. Under termin 6 och 7 får studenterna undervisning i specifika praktiska moment med utgångspunkt från de aktuella kurserna ex. intubation och suturering. I slutet av terminen kombineras sluttentamen med ett praktiskt prov där olika moment från den aktuella terminen ingår. Målgrupp: Läkarkandidater termin 6 och 7. Sondmatning Du får senaste nytt, teoretisk genomgång och tillfälle att träna vid sondmatning. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Stomivård Du kommer att få senaste nytt, teoretisk kunskap och praktisk träning vid stomivård. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer venkateter (PVK) Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter som har SVP och/eller CVK. Lär dig också teknik om hur du sätter en PVK på ett säkert sätt, både för dig och patient. Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som är verksamma inom Landstinget Västmanland. Sårbehandling Du får lära dig om olika sårtyper, såromläggning och det senaste om olika förbandsmaterial. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Trakeostomivård Att vårda patient med trakeostomi innebär att ha kännedom om orsak till att trakeostomi behövs, samt förståelse och kunskap om hur en trakeostomi sköts och används. Under utbildningen lär du dig bland annat befuktning, rensugning och god munvård och information om olika kanyler. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. 20

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer