Ramniis kl Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramniis kl 11.00 - -11.45. Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland"

Transkript

1 SAMORT}NINGS FORBU N N ET Viis te ris Sammantrddesprotokoll SS Sammantriidesdatum 24 oktober 2014 Plats och tid Ramniis kl Ledamiiter Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland Kauko Leppiilii, Arbetsformedlingschef Viisteris Ingrid Strandman, Omrideschef Forsiikringskassan Ersdttare Anne-Charlotte S ilvano, Arbetsformedlingen Sonj a Jernberg, Forsiikringskassan Ovriga nflrvarande Ann-Kristin Ekman, Samordnare, Samordningsforbundet Viisteris Vid protokollet Justeras 1-4 Ann-Kristin Ekman {^ffi^,y?, Anslagsbevis Protokollet iir justerat. Justeringen har iillkiinnagivits genom anslag. Protokollfran StyrelsenftrSamordningsftrbundetVZisteris Sammantriides datum 2U a- /0 C / Anslagsdatum 2014-//-07 Ftirvaringsplats Stadshuset, ViisterAs stad, rum D 3 Datumfdrnedtagande //-U Ann-Kristin Ekman

2 Sam ma ntrddes orotokol 2A Sarnord ningsforbu ndet VdsterAs Srda2 av 7 Ann-Kristin Ekman SFVS 51 Protokollsiustering Dnr Samordningsforbundet ViisterAs styrelse beslutar att utse Kauko Lepp?ilii att tillsammans med ordforande justera dagens protokoll. sfv S 52 Dnr Fiiregflende protokoll S amordnin gsforbundet V iister6s styre lse be s lutar attta del av protokollet samt atllagga dem med godkiinnande till handlin garna. H undling ar i iiren det : Sty rels ep roto ko ll I I SFV S 53 Dnr Faststiillande av ftiredragningslista Anmiilan av extra iirenden och iivriga frfrgor samt faststiillande av fdredragningslista. Samordningsforbundet Viisteris styrelse beslutar att faststiilla foredragningslistan Utdragsbestyrkande

3 Sam ma ntraides orotokol Samord n i ngsfonbu ndet Vdlster&s Sida 3 av 7 sfv S 54 Dnr: 2014l11-SFV Anstikan: Implementering av Inkubator fiir sociala ftiretag Samordningsforbundet Viisteris styre l se beslutar att Atenemitterar drendet i syfte att iterkomma med mojlig finansiering av kop av tjiinster fr&n det offentliga och framtida inkubatorsverksamhet i staden Vrister6s samt tydliggora overg6ngslosning under v6ren Arendebesknivning AMA Arbetsmarknad sokte och fick beviljat projeictmedel frin Samordningsforbundet i Viister6s, hosten 2011, for att driva ett projekt "Socialt foretag - en viig till egen forsorjning". Projektet skulle undersoka om sociala fdretag kan vara en ny vbg till okad egen forsorjning for personer som st6r l6ngt ifran den oppna arbetsmarknaden. Deltagarna i projektet var "Individer som st6r lingt ifr6n arbetsmarknaden och diir andra insatser redan dr provade, diir individen trots insatser inte kommit i arbete eller studier". Deltagarna i projektet hade alia varit borta ifr6n den oppna ar-betsmarknaden under minga 6r och nagra hade aldrig haft ett arbete. De hade alla olika funktionsnedsiittningar bl.a. socialmedicinska, intellektuella och psykiska. Projektidd/Mdl: Utifran det intresse som finns for socialt foretagande, bide fran den aktuella malgruppen och samarbetspartners och de framsteg som har gjorts under projektiden si finns det ett fortsatt behov av att utveckla och implementera en social foretagasinkubator i VZister6s Stad. Under projekttiden det har lagts en grund och byggts en modell for hur man kan stafta sociala foretag for denna mil-grupp och vilket stod som de behover. Det optimalai dagar attbygga vidare pa den modellen (Inkubatorn) samt att forts?itta den goda samverkan och det goda samarbete (samverkan - struk-tur, d.v.s. myndigheterna, samarbete - individ), som utvecklats med berorda myndigheter for att pi biista siitt hjiilpa individen vidare till en egen forsorjning. Syfte r Att sprida kunskap orn sociala foretag i staden o Att genom Inkubatorn lt"ialpa och stotta de sociatra foretag som startas utifrin deras behov. o Att genom projektet forts?itta att arbeta i samverkan for att deltagaren ska komma i egen forsorjning genom att stafta eller fa arbete i ett redan befintligt socialt foretag. o Att fa mbnniskor aft kiinna gemenskap och delaktighet genom attvara aktiva som kooperatorer i ett socialt foretag. P6 sikt kan det medfora ett battre miende for deltagarna och minskade sjukskrivningstider. o Att genom sociala foretag kunna erbjuda och utveckla nya arbetsuppgifter inom nya verksamheter diir dven arbetstrdning, arbetsprovning och rehabilitering kan ske. For afi lyckas med detta behovs en projektledare samt tv6 handledare och en utrustad lokal med mojlisheter att bedriva kurser och annan komnetensutvecklins. Handlingar i drende: Pilottnodell: trmplementerirag uv tryakwbatorfilr sociulaf\retug dut Kooia till: Monica Lindh, projektdgare AMA/Arbetsmarknad VdsterAs stad stering sign.

4 Sammantr6desprotokoll Samord n in gsf6rbu ndet Vdsteris Sida4 av 7 Utvecklingsgruppen sfv S ss Dnr: Ekonomi - information Samordningsforbundet Viister6Ls styrelse bes lutar att rappoften liiggs med godkbnnande till handlingarna. Arendebeskrivning Aktuell ekonomisk redovisnins. Handlingar i iirendet: Ekonomi tom septernber Kopia till: Utdragsbestyrkande

5 Sa m m a ntrddesprotokol l Samord n i n gsfdrbu nd et Vdster&s Sida 5 av 7 sfv S 56 Dnr: 2014/9-SFV Delegation San-rordningsforbundet ViisterAs styrelse beslutar att informationen liiggs med godkiinnande till handlingarna Arendebeskrivning Avtal mellan Samordningsforbundet ViisterAs och Viister6s stad, Konsult och service, Handlingar i drende: Kopia till:

6 Sam mantrddesprotokol Samord n i n gsf6rbu ndet Vdsteris Sida 6 av 7 sfv s 57 Dnr:2014l1O-SFV Verksamhetsplan beredning Information och beredning av verksamhetsplan 20L5. Kooia till:

7 Sammantradesprotokoll Samord n i ngsftirbu ndet Visteris SidaT av 7 sfv S 58 Dnr: Ovrigt r Fiirsiirj ningsmfl ttet Re ge r i ngs b e s lut : Up p dr a g at t r e dov i s a he I dr s e lcv iv al e nt e r p e r ko mmun Fdrsiikringskassan kommer inte liingre uppdatera forsdrjningsmittet. Fdr att ffi en kvalitetssiikrad och enhetlig uppftiljning si tar SCB istiillet fram helsrsekvivalenter per kommun. Skillnaden mellan dessa iir att forsdrjningsmittet visar kostnader och helirsekvivalenter visar antal personer. Helflrsekvivalenter visar antal helirspersoner som ftrsdrjs genom sociala ers[ttningar och bidrag (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersiittning, ersiittning vid arbetsldshet och ekonomiskt bistind). SCB kommer att redovisa uppgifterna halvirsvis (senast 10 mars respektive 10 sep varje ir). Utdragsbestyrkande

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Nominerat bidrag till GötaPriset 2007 Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Johan Brinck Nadja Bogestam Nisse Carlsson Lundbäck Södertälje Kommun Sammanfattning Södertälje kommun

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer