DIGITAL SYSTEMKAMERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL SYSTEMKAMERA"

Transkript

1 DIGITAL SYSTEMKAMERA

2 D70s redo att fånga varje ögonblick med snabbhet Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Exponeringsläge:[A], 1/1 000 sekund, f/5,6 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 2

3 och elegans. Nikon D 7 0-modellens prisbelö nta bildkvalitet, h ö ga prestanda o c h användarvänlighet å terfinns även i D 7 0s. Dessutom har det gjorts f ö rbättringar i D 7 0s som g ö r att det g å r ännu snabbare o c h lättare att ta värdefulla bilder så snart tillfället uppenbarar sig. 3 bilder per sekund vid serietagning (upp till 144 bilder i sträc k * ) Klar fö r fotografering på 0,2 sekunder oc h kort slutarf ö rdr ö jning 1/8 000 sek. slutartid oc h blixtsy nkronisering på 1/500 sek. Stor 2,0 tums LCD-monitor med intuitiva meny er o c h hjälp F ö rbättrat 5-punkters autofokussy stem 6,1 effektiva megapixlar, Nikon DX Format CCD-bildsensor 7 Digital Vari-programlägen Inby ggd blixt fö r 18 mm objektiv Fjärrkabel MC-DC 1 (säljs separat) * Vid användning av JPEG NORM A L (storbildsinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 3

4 4 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/3 20 sekund, f/2,8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200

5 P erfekt för fotografering av motiv som rör sig snabbt Kamerans snabbhet oc h pre c ision gö r dig redo när det spec iella ö gonblic ket uppstå r. F örbä ttrat 5-punkters au tofoku ssy stem Nikons avanc erade 5-punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 har samma korsformade sensor i c entrum, breda bildö verensstämmelse, bransc hledande ljusmätningsfunktion o c h behändiga AF-hjälpbely sning (användbar under m ö rka f ö rhå llanden) som tidigare. Ny heterna bestå r av fö rbättringar som ger en stö rre pre c ision med snabbare o c h bättre motivfö ljning o c h f ö rbättrad autofokus vid användning av Dy namisk autofokus med prioritet p å närmaste motiv o c h D y namisk autofokus med f ö rutsägande autofokus oc h L oc k- on. D u kan börja anvä nda kameran direkt nä r du slår p å den ( klar för fotografering på 0,2 sekunder och kort slutarfördröjning) När du slå r p å kameran tar det bara 0,2 sekunder f ö r D 7 0s att bli klar f ö r fotografering.tr yck p å avtr yckaren s å svarar den direkt.med Nikons 5- punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 med AF-hjälpbely sning få r du en snabb oc h exakt fokusering även vid svå ra bely sningsfö rhå llanden. Det g å r extremt snabbt att ta bilder, bearbeta dem o c h spara dem. Du kan f ö rhandsgranska bilderna p å LC D-monitorn nästan helt utan f ö rdr ö jning. Ta c k vare den snabba serietagningen hinner du f å nga snabba rö rliga motiv oc h snabba situationer. S nabba slu tartider (1/8 000 sek. slu tartid max. och blix tsy nkronisering om 1/500 sek.) Med slutartider på mellan 30 och 1/8 000 sek. och blixtsynkronisering på upp till 1/500 sek. få r du en stö rre fotoupplevelse samt en ö kad flexibilitet s å att du snabbt kan få nga värdefulla ö gonblic k. M ed AF-sy stemet bestäms automatiskt vilket fokusområ de som ska prioriteras oc h kameran hindras frå n att fokusera på bakgrunden. Dessutom ö kar c hansen att hitta skärpan vid fokusering av motivet. 3 bilder p er seku nd vid serietagning (upp till 144 bilder i strä ck) M ed D 7 0s kan du ta 3 bilder per sekund i en kontinuerlig serie p å 144 bilder* ta c k vare kamerans optimerade s y stem. Sy stemen innefattar en snabb buffertminneshantering, snabb bildbearbetning, snabb å tkomst till minneskort oc h hö g sy stembussbandbredd. * Vid användning av JPEG NORM A L (bildkvalitetinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/ Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 5

6 T ack vare kamerans prestanda tar du imponerande bilder med ren fä rgåtergivning L ivfulla färger oc h hö g detaljskärpa med hö g upplö sning oc h stor dy namik Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor mm f/2,8 G IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/8 0 sekund, f/2,8 Vitbalans: moln Känslighet: motsvarande ISO 200 A vancerad bildbearbetningsmotor N ikon DX F ormat CCD - bildsensor D 7 0s har en avanc erad L SI-pro c essor som ger bilderna rena, livfulla färger oc h maximal klarhet. Funktionerna f ö r automatisk vitbalans, automatisk tonkontroll o c h färgkontroll har optimerats samtidigt som det digitala bruset reduc eras vid lå ng exponering med hjälp av realtidspro c esser. Du kan skriva ut bearbetade bilder direkt frå n kameran. På så sätt minimeras tiden som krävs f ö r att f å ett tillfredsställande resultat. Ta c k vare bildbearbetningsmotorn maximeras även s y stemets prestanda, vilket ger en snabb filkomprimering, snabb minneshantering, snabb lagring av b å de JPEG- oc h NEF-filer samt snabb bildvisning. Nikons CCD-sensor i DX-format är optimerad f ö r att ge ett stö rre d y namikområ de s å att du kan ta perfekta bilder med h ö g upplö sning o c h h ö g detaljskärp. Sensorn har 6,1 effektiva megapixlar o c h en upplö sning p å pixlar, vilket lämpar sig f ö r stora utskrifter eller kreativa beskärningar f ö r att ta fram detaljer i bilden. Bilden frå n kameraobjektivet f å r en exakt inpassning med hjälp av mikrooptiken i var o c h en av sensorns pixlar, oavsett om du använder AF Nikkor-objektiv eller h ö gkvalitativa digitalanpassade DX Nikkor-objektiv. Alla Nikons digitala s y stemkameror använder DX-formatet, vilket ger h ö ga prestanda o c h enhetlighet. 6

7 T re fä rglä gen M ed Nikons avanc erade s y stem f ö r färg å tergivning optimeras de tre tillgängliga färglägena efter motivet eller ö nskad användning L ä ge I a : Ger naturtrogna hudtoner. (srgb) L ä ge II: Ger en bredare färgskala f ö r bearbetning eller retusc hering. (Adobe RGB) Adobe RGB srgb L ä ge IIIa : Ger livfulla färger vid fotografering av landskap oc h växter. (srgb) 1 8 mm 7 0 mm N ikkor- objektiv D 7 0s har ett Nikon F-objektivfäste som passar Nikons omfattande sortiment av hö gkvalitativa Nikkorobjektiv (AF o c h AF-S).Y rkesfotografer ö ver hela världen har valt att använda dessa objektiv under en lå ng tid tac k vare deras suveräna autofokus o c h att de ger bilder med perfekt färg, h ö g kontrast o c h otrolig skärpa. Den växande DX Nikkor-objektivfamiljen är utformad f ö r att användas med Nikons digitala s y stemkameror, vilket ger dig stora valmö jligheter. Du f å r fler bildvinklar, h ö gre prestanda o c h perfekt bildkvalitet frå n c entrum till kant oc h hö rn. AF-S DX Zoom- N ikkor mm f /3,5 4,5G IF-E D Det kompakta standard z oomobjektivet kombi nerar topprestanda med oslagbara värden o c h har ett brännviddsområ de p å mm, vilket motsvarar mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. AF Z oom- N ikkor mm f/4-5,6 G Det här kraftfulla teleobjektivet med 4,3 x z oom kan användas vid alla t y per av fotografering, frå n porträtt till sportevenemang. Objektivet r y ms i en kompakt o c h lätt f ö rpac kning, vilket g ö r att det är enkelt att ta med sig. (M otsvarande mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. ) AF M icro - N ikkor 6 0 mm f/2,8d Nikons mest kompakta mikroobjektiv är oslagbart b å de vid närbildsfotografering o c h vid allmän fotografering. Telebrännvidden motsvarar 9 0 mm i 3 5 mm-formatet [13 5] när det används med D 7 0s, vilket ger ett stö rre arbetsavst å nd vid svå rfå ngade motiv eller när det krävs extra bely sning. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF M ic ro-nikkor 60 mm f/2,8 D Exponeringsläge: Digital Vari-program [närbild], 1/3 0 sekund, f 3, 8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO mm Alla AF, AF-S oc h DX Nikkor-objektiv få r en brännviddsfö rlängning p å 1,5x, jämfö rt med om det används i 3 5 mm-formatet [13 5], när de används tillsammans med D 7 0s eller andra s y stemkameror i DX-format. 7

8 P restanda som ger fu llstä ndig kontroll över lju set Effektiv kontroll av exponering, mätning oc h blixt A u tomatiska Digital V ari-program och e xponeringslä gen Genom att välja ett av de sju Digital Vari-programmen kan du automatiskt optimera inställningarna f ö r vitbalans, bildskärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans efter fotograferingssituationen. Du kan enkelt ta kreativa bilder genom att bara vrida p å funktionsratten. Ta c k vare att du kan välja bland de automatiska inställningarna A u tomatisk,porträ tt, L andska p, N ä rbild, Sp ort, N attlandska p oc h N attp orträ tt är D 7 0s ett perfekt val, oavsett om du fortfarande befinner dig p å lärostadiet eller om du är en erfaren fotograf som behö ver kunna ta bilder snabbt. Exponeringslägesinställningarna ger dig en stö rre kontroll ö ver kameran. I läget [ P ], P rogramautomatik med flexibla program, ställs slutartiden o c h bländaren in automatiskt. Inställningen har även flexibla program fö r snabbval av olika expone ringskombinationer. I läget [ S ], Bländarautomatik, kan du välja p å slutartider mellan 1/8 000 o c h 3 0 sekunder. I läget [ A ] T idsautomatik, kan du välja fritt bland bländarinställningarna. I läget [ M ] M anuell, har du full kontroll ö ver slutartid o c h bländare. B ildbearbetningsalternativ När du använder exponeringslägena P rogramautomatik med flexibla program [ P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] eller M anuell [ M ] är det enkelt att ställa in bildbearbetningsalternativ s å att bildens skärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans optimeras efter motivet eller ö nskad användning. Du kan välja mellan Normal, Intensiv, Skarpare, M jukare, Direktutskrift, L andskap eller Egen. A lternativ för exponeringsmä tning M ed hjälp av Nikons exponerings- o c h färgmatrismätningssensor med pixlar i RGB utvärderas information om ljussty rka, färg, kontrast, valt fokusområ de o c h motivavstå nd. Sedan jämfö rs resultatet mot en databas med bilder. Slutligen bearbetas bilden, vilket resulterar i en konsekvent o c h tillfö rlitlig automatisk exponering. Kameran har c entrumvägd ljusmätning o c h fem olika spotmätningsalternativ samt exponeringskompensering oc h automatisk exponeringsgaffling. I nby ggd blix t med i- TTL- blix tsty rning ( med större vinkel) Den inby ggda blixten skjuts ut o c h utlö ses automatiskt när den naturliga bely sningen inte räc ker till, eller f ö r att ge en balanserad upplättningsblixt vid en stark bakgrunds bely sning. D7 0s har utformats f ö r objektiv ner till 18 mm. A u tomatisk: G ö r det enkelt att skapa intensiva oc h jämna ö gonblic ksbilder med balanserad mättnad, färg oc h skärpa. P orträ tt: Skapar va c kra hudtoner med softfokusering på bakgrunden som framhäver motivet. L andska p : Skapar livfulla landskapsbilder med fö rstärkta konturer, intensiva färger oc h hö g kontrast. N ä rbild: Gö r att motivet sy ns ty dligt när du tar närbilder av blommor, insekter eller andra små objekt. Sport : Använder kort slutartid fö r att fry sa rö relsen vid d y namiska sportbilder oc h gö r att motivet sy ns ty dligt i bilden. N attlandska p : Långa slutartider som skapar otroliga bilder samtidigt som bristerna på grund av då lig bely sning minimeras. N attp orträ tt: Ger en naturlig balans mellan motivet oc h bakgrunden i porträtt som tas vid då lig bely sning. E xposu re modese xponeringslä gen: P rogramautomatik med flexibla program [P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] oc h M anuell [M ] E x akt vitbalanskontrol D 7 0s ger naturliga färger genom att vitbalansen matc has mot ljuskällan. Det avanc erade s y stemet f ö r automatisk vitbalans klarar de flesta situationer, men det finns även sex manuella inställningar med finjustering (Glö dlampa, Lysrö r, Direkt solljus, Blixt, M oln o c h Skugga) samt ett f ö rinställt alternativ som g ö r att du kan använda grå a eller vita objekt som referens fö r vitbalansen. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom- Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: Digital Vari-program [nattlandskap], 1/60 sekund, f 5,6 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 8

9 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [A], 8 sekunder, f/11 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 Stöd för Creative Lighting System En stor fördel med D70s-kamerans inbyggda blixt är att den använder Nikons avancerade i-ttl-blixtstyrning, en teknik som kraftigt utökar möjligheterna att skapa kreativa belysningar. Den inbyggda blixten kan även användas som fjärrkontroll tillsammans med Nikons Creative Lighting System och styra en grupp av flera trådlösa blixtar av modell SB-600 eller SB-800. Det går även att använda SB-800 och styra upp till 3 grupper av trådlösa blixtar (varje grupp kan bestå av ett valfritt antal blixtar av modell SB-800 eller SB-600). M B A Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [M], 1/250 sekund, f/4,5 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 SB-800 lägesinställningar Huvudstyrenhet (M): blixten är avstängd, Fjärrstyrd blixt (A): manuell, Fjärrstyrd blixt (B): manuell Med hjälp av Nikons Creative Lighting System med trådlösa blixtar kan du skapa bilder som ser mer naturliga ut genom att du använder flera blixtenheter för att belysa motivet eller ta bort skuggor. Bilden är tagen med endast den inbyggda blixten 9

10 Tack vare kamerans prestanda tar du lätt imponerande bilder Kamerans förbättrade ergonomi gör att den är enkel och effektiv att använda Stor 2,0 tums LCD-monitor och ny menydesign N ytt l itiu mjonb atteri med högre k ap ac itet Kameran har en ny menydesign med ett noggrant utvalt färgschema, perfekt kontrast och ett större typsnitt. Det går lätt och snabbt att läsa de användarvänliga nyckelorden på menyerna. Bildvisningsalternativen på kamerans 2,0-tums LCD-monitor innefattar visning av 1 bild (4 eller 9 segment i miniatyrformat), zoom med bläddring (upp till 4,7x), automatiskt bildspel, histogram och visning av högdagerpunkter. Det nya laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3a har en större kapacitet och ger tillräckligt med ström för att ta upp till bilder per laddning*, med samma formfaktor som EN-EL3-batteriet. Den nya batteriladdaren MH-18a är mindre än dess föregångare och kan ladda både EN-EL3a- och EN- EL3-batteriet. Vid behov kan du även driva D70s med CR2-batterier. (CR2-batterihållaren MS-D70 krävs (säljs separat).) *Uppnås under följande förhållanden: Fulladdat EN-EL3a-batteri; temperatur på 20 C/68 F; Zoom-Nikkor AF-S DX mm f/3,5 4,5G IF-ED-objektiv; serietagningsläge; kontinuerlig servoautofokus; bildkvalitet inställd på JPEG BASIC; bildstorlek inställd på Medium; slutartid 1/250 sek.; avtryckaren halvvägs nedtryckt i tre sekunder och fokus ändrat från oändligt till minsta värdet tre gånger för varje bild; monitorn stängs av i fem sekunder efter sex bilder och slås sedan på igen; cykeln upprepas när exponeringsmätningen inaktiveras. 10

11 E n klare anvä ndning tack vare multiväljaren och N ikons ergo no misk a design På kamerans baksida sitter en lättanvänd multiväljare. Med hjälp av multiväljaren kan du enkelt välja ett specifikt fokusområde (i lägena för enområdesautofokus och dynamisk autofokus), välja olika menyer och styra bildvisningen. Den lätta och kompakta kameran passar bra i handen och du kommer lätt åt de logiskt placerade kontrollerna. Detta gäller såväl funktionsratten och hjälpknappen som huvud- och underkommandoratten. Inställningarna ändrar du lätt och smidigt med en hand. Du kan snabbt bekräfta viktiga inställningar med hjälp av den stora LCD-kontrollpanelen uppe på kameran. Ett exempel på att stor vikt har lagts vid detaljer vid utformningen av D70s är att du kan ändra ljudfrekvensen för pipljuden så att de hörs tydligare. Stöd för fjärrk ab el Med hjälp av den nya fjärrkabeln (MC- DC1) blir fotograferingen enklare och mer bekväm i vissa situationer, till exempel när du tar bilder med långa exponeringstider eller närbilder. Den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) kan även användas med D70s. Stöd för fjärrkontroll Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [S] Bländarautomatik, 10 sekunder, f/8 Vitbalans: glödlampa Känslighet: motsvarande ISO 200 Bilden har tagits med fjärrkabeln MC-DC1. Sök are Kameran har en optisk sökare med visning av varibrite-fokusområde. Tack vare att det valda fokusområdet automatiskt markeras i svart vid stark belysning, och i rött vid svag belysning (eller när skärpan ställs in på ett mörkt motiv) är det enkelt att ställa in skärpan. På begäran visas överlagt raster i sökaren, något som är användbart vid arkitekturfotografering och vid landskapsfotografering med horisonter. Viktig information om inställningar och kamerans status visas längst ned. Om du ansluter D70s till en dator med Nikon Capture 4 via medföljande USB-kabel kan du fjärrstyra bade avtryckaren och de flesta fotograferin gsinställningarna i kameran. Du kan också överföra bilderna direkt till datorn, så att du slipper byta minneskort under fotograferingen. 11

12 Mångsidighet som tar fram möjligheterna med digital fotografering Du kan förbättra fotograferingen och resultatet med hjälp av flexibla inställningar och kraftfull programvara Sto rt u tbud av anp assade inställningar Det finns totalt 25 anpassade inställningar som du kan använda för att anpassa D70s efter dina fotograferingsmetoder, eller för att optimera kameran för olika fotograferingsförhållanden. Menyn för anpassade inställningar som visas på LCD-monitorn är lätt att förstå och du gör dina val med hjälp av multiväljaren på kamerans baksida. Med enkel knapptryckning kan du även visa hjälpdialogrutor som beskriver respektive inställning. Sp ara b å de N E F -oc h JPE G - fil er samtidigt Med D70s kan du optimera arbetet för olika förhållanden och behov genom att spara både NEF- (RAW) och JPEG-filer samtidigt vid en bildtagning. Lagringsmediu m ( C F -ko rt, M i c r o drive ) D70s är kompatibel med CompactFlash TM -kort och Microdrive TM -medium med en kapacitet på upp till 4 GB. Stöd för P ic tb ridge Det är enkelt att skriva ut bilder. Du behöver bara ansluta D70s till valfri Pict- Bridge-kompatibel skrivare med hjälp av medföljande USB-kabel. D70s har ökat stöd för PictBridge tack vare nya utskriftsinställningar i kameran som ger dig ökad kontroll över utskriftsresultatet. Följande CompactFlash TM -kort kan användas med D70s: SanDisk Corporation SDCFB 32/128/256/512 MB/1 GB, SDCFB(Typ II)192/300 MB,SDCF2B(Typ II)256 MB, SDCFH(Ultra)1 28/256/384/512 MB/1 GB, SDCFH (Ultra II)256/512 MB/1 GB, SDCFX (Extreme)512 GB SDCFX(Extreme III)1 GB/2 GB Lexar Media Corporation 12X USB-serien: 64/128/256/512, 16X USB-serien: 256/512/1 GB, 16X WA USB-serien:128/256/512 MB 24X USB-serien: 256/512 MB, 24X WA USB-serien: 256/512 MB, 32X WA USB serie: 1 GB, 40X WA USB-serien: 256/512 MB/1 GB/4 GB 80X WA-serien: 512/1 GB/2 GB/4 GB Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x-serien:16/32 MB Microdrive TM DSCM (1 GB), 3K4-2 (2 GB), 3K4-4 (4 GB) Vi kan inte garantera att kort som tillverkats av andra tillverkare fungerar tillsammans med kameran. Kontakta respektive tillverkare om du vill ha mer information om ovan nämnda kort. 1 2 P i c t u rep r oje c t PictureProject har fått ett nytt intuitivt användargränssnitt som gör bildbearbetningen, redigeringen och delningen både enklare och roligare. Du behöver bara ansluta kameran till en dator. Sedan importeras bilderna automatiskt. Med hjälp av kamerans praktiska knappar kan du snabbt skicka e-post, automatiskt förbättra bilder, köra bildspel, bränna CD- eller DVD-skivor* och använda andra vanliga funktioner. Du kan använda dra och Systemk rav för P ic tu rep rojec t S o ftw are släpp-funktionen för att organisera dina bilder i separata samlingar och snabbt söka rätt på filer med hjälp av namn, nyckelord eller datum. Kameran har stöd för filterprogram som utökar kamerans funktioner, inklusive kompatibilitet med Nik Color Efex Pro 2.0 som innehåller ett stort urval filter och effekter. Tack vare kamerans stöd för formaten JPEG, TIFF och NEF kan PictureProject smidigt kombineras med de kraftfulla funktionerna i Nikon Capture 4. * Om du vill bränna DVD-skivor måste du ha tilläggsprogrammet PictureProject DVD Show (säljs separat). Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS X version eller senare (Mac OS X version eller Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), senare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva) Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas Modell med inbyggd USB- eller FireWire-port krävs U/modell (500 MHz Pentium III eller bättre krävs för muvee) Hårddisk RAM Bildskärm Ö vrigt 60 MB krävs för installation 64 MB eller mer (128 MB eller mer krävs för RAW-bilder eller muvee) pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger) eller mer. CD-ROM-enhet krävs för installation. Enhet med brännare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva. Internetanslutning krävs för vissa alternativ. För e-postalternativet krävs en Internetanslutning och ett e-postprogram. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav.

13 N i kon Cap t u re 4 ( versio n 4.2 )(s äljs sep arat) S o ftw are Nikon Capture 4 är en unik bildredigeringsmiljö. Det är det enda programet som har kompletta funktioner för att redigera NEF-filer (Nikon Electronic Format) och ger dig ett optimalt resultat för alla typer av fotograferingar. Sk illnaden med N E F Nikon Electronic Format (NEF) är ett unikt filformat som består av bildens RAW-data och en instruktionsuppsättning med suveräna bildredigeringsmöjligheter. Med NEF sparas alla korrigeringar och justeringar i filens instruktionsuppsättning. Den ursprungliga filens RAW-data ändras aldrig, oavsett hur många gånger instruktionsuppsättningen ändras. Du kan även spara instruktionsuppsättningarna separat för alla justeringar eller endast för valda parametrar. Sedan kan du tillämpa dem på enskilda filer eller på flera filer med hjälp av den automatiska gruppbearbetningen. Detta ger dig en rad olika bildredigeringsfunktioner samtidigt som du sparar värdefullt hårddiskutrymme. Nikon Capture 4 bearbetar och visar NEF-filer med 16 bitar per färgkanal, vilket ger en mjukare återgivning vid ton- eller färgkorrigering. Du kan spara ändringarna i NEF-filen som en ny instruktionsuppsättning eller i TIFF- eller JPEG-format. I version 4.2 har kraftfullheten, hastigheten och flexibiliteten i Nikon Capture 4 förbättrats ytterligare. Versionen bygger på välbekanta funktioner som vertikal och horisontell korrigering av bilden, Image Dust Off och gruppbearbetning samt ett antal nya funktioner som ger ännu fler möjligheter att vara kreativ och att arbeta effektivt. W o r k ing w ith N i kon Cap t u re 4 and N E F fil es RAW RAW RAW Thumbnail and Instruction Set Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing A djust.1 I mage data P rocessing A djust. 2 I mage data P rocessing A djust.3 Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing info rmatio n Saved in T I FF o r JPE G fo rmat T he RAW data w ithin a N E F fil e is p reserved u n c hanged regardl ess h o w many times it is p r ocessed in N i kon Cap t u re D-Lighting: justerar skuggor och högdagrar samtidigt som mellantonerna bibehålls. Du får ett optimalt resultat som kompenserar för under- och överexponering. Straighten: gör att du kan rotera bilden horisontellt eller vertikalt med hjälp av musen eller genom att ange hur många grader bilden ska roteras. (± 10 ) F örbättrad fä rgb ru sreducering: filtrerar bort färgbrus. Bilden får mjukare övergångar utan att upplösningen påverkas vid inställningar med hög upplösning. H isto gram: visar ett histogram som mer noggrant representerar den slutliga bilden och som kan användas för att bekräfta specifika pixelområden i bildfönstret. M ark er: sparar parametrarna för varje bild vid varje steg av bearbetningen, vilket gör att du lätt kan ge bilden en distinkt sista touch när bilden förbereds för olika tillämpningar F örbättrat fönster för visning av fl era b il de: fönstret öppnas snabbare och även den nya bläddringsbara miniatyrbildsvisningen är snabbare. Det har lagts till nya funktioner i gränssnittet, vilket innefattar samtidig redigering av flera filer, möjlighet att ångra eller upprepa kommandon samt filborttagning. E ffek tverk tyg: lägger på effekter som svartvitt, sepia eller färgnyanser, och erbjuder både manuell och automatisk kontroll av ljusstyrkan. Stöd för fil ter: gör att kamerans funktioner kan utökas för att förbättra och ändra bilderna. De tre versionerna av nik Color E fex P r o2. 0 fo r N i kon Cap t u re 4 och ni k Color E fex P r o 2. 0 E x p ress E ditio n ger ett brett urval av filter och effekter som sammanställts för att uppfylla olika behov. F järrkontroll Med Nikon Capture Control kan du ändra de flesta av fotograferingsinställningarna och utlösa avtryckaren till D70s från en dator när kameran har anslutits till en dator med Nikon Capture 4 via USB-uttaget. N ikon Cap tu re 4 (versio n 4.2 ) Systemk rav Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (version eller senare) Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas IMac, imac DV, Pow er Macintosh G3 (blå/vit), Pow er Mac G4 eller senare, ibook, Pow erbook G3 eller senare RAM 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS X: 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS 9: 64 MB minne eller mer för Nikon Capture 4 Camera Control, 512 MB eller mer för Nikon Capture 4 (version 4.2) Hårddisk Bildskärm Ö vrigt 200 MB krävs för installation pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger). 24-bitars färger (True Color/miljoner färger) rekommenderas CD-ROM-enhet krävs för installation Endast datorer med inbyggda USB-portar stöds. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav. Anm. 2: Användarbehörighet krävs för installation och användning. 1 3

14 E tt rik t u t bud av tillbehör för optimal a p restanda och anp assningsb arhet F järrka be l M C -DC 1 Den nya fjärrkabeln MC-DC1 har utformats som ett behändigt alternativ för landskaps- och makrofotografering. Med hjälp av kabeln blir kameran mer bekväm och till och med lättare att använda. (Cirka 1,0 m lång.) Sökartillbehör för ytterligare komfort vid fotograferingen. Okularkorrigeringslinser (-5 till + 3 m-1) B l i x tsystem Kraftfullt och funktionsrikt system med i-ttl-blixtstyrning som används tillsammans med Nikons Creative Lighting System. Sökarlupp DG-2 Sökartillbehörsadapter Okularlock DK-5* Vinkelsökare DR-6 Ö gonmussla DK-20* B l i x t S B B l i x t S B Tack vare fjärrkontrollsalternativen får du den kamerastabilitet som krävs vid långa exponeringstider. T i llbehör COOLWALKER MSV-01 Nikons kompakta originallagringsenhet för digitala bilder med enkel bildgranskning och mångsidig kompatibilitet. Trådlös fjärrkontroll ML-L3 (infraröd) Du kan fjärrutlösa avtryckaren, vilket gör att du kan ta bilder med långa slutartider utan att du behöver röra kameran. Synkadapter för blixt med synkkabel AS-15 Ger en PC-synkanslutning för en enkel anslutning av externa studioblixtar. Kamerafodral CF-D70 Fjärrkabel MC-DC1 Trådlös fjärrkontroll ML-L3 Strömförsörjningstillbehör för maximala prestanda. Strömförsörj ningstillbehör Laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL3a (medföljer) COOLWALKER MSV-01 CR2-batterihållare MS-D70 Litiumjonbatteri EN-EL3a* Batteriladdare MH-18a (medföljer) Multiladdare MH-19 Nätadapter EH-5 CR2-batterihållare MS-D70 Batteriladdare MH-18a* Multiladdare MH-19 K o m p atib i l itetstab e l (IX-Nikkor-objektiv kan inte användas) Kamerainställning Fokus Läge Mätning Objektiv/tillbehör Objektiv med inbyggd processor 1 Objektiv utan inbyggd processor 10 AF-S/AF-I-telekonverter 6 Andra Nikkor-objektiv (förutom objektiv för F3AF) AI-P Nikkor Nikkor AI, AI-S eller serie E, AI-modifierad Nikkor Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor Telekonverter av AI-typ PB-6 Bälg 13 Automatiska mellanringar (PK-serie 11-A, 12, eller 13; PN-11) AF AF Nikkor av typ G eller D 2 AF-S, AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2,8d M (med elektronisk avståndsmätare) M DVP, P,S, A M D Färg Framsida IX Nikkor-objektiv kan inte användas. 2 Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv. 3 Spotmätning av valt fokusområde. 4 Kamerans exponeringsmätning och blixtstyrsystem fungerar inte korrekt när objektivet förskjuts och/eller lutas eller om inte den största bländaröppningen används. 5 Den elektroniska avståndsmätaren kan inte användas vid förskjutning eller lutning. 6 Kompatibel med AF-I Nikkor-objektiv och alla AF-S-objektiv utom DX mm f/4g, ED mm f/2,8d, DX mm f/2,8g, DX ED mm f/3,5 4,5G, ED mm f/3,5 4,5G, VR ED mm f/3,5 5,6G och ED mm f/2,8d. 7 Kompatibel med objektiv med största effektiva bländare på f/5,6 eller snabbare. 8 Om AF mm f/2,8s, AF mm f/2,8s, AF mm f/3,5 4,5S (ny modell) eller AF mm f/3,5 4,5S zoomas in vid fokusering på minsta fokusavstånd kan bilden på mattskivan i sökaren vara oskarp när i-fokus-indikatorn visas. I så fall ställer du in skärpan manuellt med hjälp av bilden i sökaren. 9 Med största bländare på f/5,6 eller snabbare. 10 Vissa objektiv kan inte användas. 11 Kan användas i läge M, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 12 Kan användas i läge M vid slutartider under 1/125 sek, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 13 Fäst i vertikalt läge (kan användas i horisontellt läge när den har monterats)

15 Med Nikons blixtar och Creative Lighting System får du fler funktioner och ökad precision samt fullständig kontroll över belysningen. Ett omfattande sortiment av högkvalitativa Nikkor-objektiv Studioblixtar** Nikon blixt SB-800/600 Blixt SB-800 Blixt SB-600 Synkroniserings anslutning AS-15 SC-28, 29 Du kan ansluta D70s till en tv med hjälp av videokabeln om du vill visa bildspel eller enstaka bilder. Videokabel* TV-monitor** Ö verför, spara, hantera, förhandsgranska och redigera bilder med hjälp av olika lagrings- och programvarualternativ A specialize D70s camera case for protection and storage. CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** COOLWALKER MSV-1 PC** CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** PC-kortadapter**/ Microdrive TM -adapter** Nätadapter EH-5 Semi-Soft Case CF-D70 Nikon Capture 4 (version 4.2) PictureProject* USB-kabel UC-E4* *Medföljande tillbehör **Produkter som ej kommer från Nikon B a k sida Aktivering av LCD-monitor/format 2 Exponeringskompensation 3 Avtryckare 4 Ström av/på 5 Mätningsläge 6 Underkommandoratt 7 Kontroll av skärpedjup 8 USB-anslutning (under skyddet) 9 Fokuseringslägesväljare 10 Objektivöppning 11 DC-anslutning (under skyddet) Videoanslutning (under skyddet) 12 Fjärrkabelanslutning (under skyddet) 13 Ö gla för kamerarem 14 Infraröd mottagare 15 Funktionsratt 16 Blixtaktivering/blixtsynkroniseringsläge/ blixtkompensering 17 Inbyggd blixt 18 Tillbehörssko 19 Självutlösare/AF-hjälpbelysning/reducering av röda ögon 20 Kontrollpanel 21 Fokalplansmarkering 22 Bildvisning 23 Meny 24 Känslighet (ISO)/miniatyrbild 25 Vitbalans (WB)/skydd/hjälp 26 Bildkvalitet/storlek (Q UAL)/ playbackzoom/enter 27 Å terställning 28 Stativgänga 29 LCD-monitor 30 Radera 31 Fokuseringslås 32 Batterifackslock 33 Spärr till batterifackslock 34 Lampa för minneskort 35 Spärr för minneskortlucka 36 Minneskortlucka 37 Multiväljare 38 Huvudkommandoratt 39 AE/AF-lås 40 Dioptrijustering 41 Ö gonmussla 42 Sökarokular 43 Fotograferingsläge/format 44 Gaffling * Do not insert any cable other than MC-DC1 into the remote cord terninal on D70s camera. 1 5

16 Sp ec ifik atio ner för N ikons digital a SLR -kamera D 7 0 s Typ av kamera Effektiva pixlar Bildsensor Bildstorlek (pixlar) Känslighet Lagringsmedia Lagringssystem Filsystem Lagring (antal bilder per RAW cirka 44, FINE cirka MB CF-kort, bildstorlek L) NORMAL cirka 144 Digital systemkamera 6,1 miljoner RGB CCD, 23,7 15,6 mm; totalt antal pixlar: 6,24 miljoner [L], [M], [S] 200 till (ISO-motsvarighet) i steg om 1/3 EV CompactFlash TM -kort (CF-kort), typ I och II, och Microdrive TM Komprimerat NEF-format (RAW): 12-bitars komprimering, JPEG: kompatibelt med JPEG-standard Exif 2.21, DCF 2.0- och DPOF-kompatibelt BASIC cirka 279, RAW & BASIC cirka 39 Vitbalans Automatisk (TTL-vitbalans med RGB-sensor med pixlar), sex manuella lägen med finjustering, förinställning av vitbalans, vitbalansgaffling LCD-monitor 2,0 tum, punkter, polysilikon TFT-LCD-lågtemperaturmonitor LCD med justering av ljusstyrka Bildvisningsfunktion 1 bild: Småbild (4 eller 9 segment), bildvisning med förstorade bilder, bildspel, histogram, högdagerpunkter, automatisk bildrotering Raderingsfunktion Kortformatering, radering av alla bilder, radering av valda bilder Videoformat Kan väljas från NTSC och PAL Gränssnitt USB Textinmatning Inmatning av högst 36 alfanumeriska tecken med hjälp av LCDmonitorn och multiväljaren, texten lagras i Exif-huvudet Kompatibla objektiv Se sida 14 Bildvinkel Cirka 1,5x motsvarande brännvidd i 35 mm-format Sökare Fast pentaprisma, inbyggd dioptrijustering (-1,6 till + 0,5 m -1 ) Ö gonpunkt 18 mm (-1,0 m -1 ) Fokuseringsskiva Typ B BriteView skarp mattskiva II med fokusmarkeringar och visningsbart raster Sökarens bildöverensstämmelse Cirka 95 % Sökarförstoring Cirka 0,75x med 50 mm objektiv inställd på oändlighet ( 1,0 m -1 ) Sökarinformation Fokusinformation, ljusmätningssystem, indikator för AF/FV-lås, slutartid, bländarvärde, indikator för exponering/exponeringskompensation, exponeringsläge, blixtkompensering, exponeringskompensation, antal återstående exponeringar Autofokusering TTL-fasobservation med Nikon Multi-CAM900-autofokusmodul med AF-hjälpbelysning (cirka 0,5 m till 3,0 m) Observationsintervall: EV -1 till + 19 (ISO 100-motsvarighet, vid normal temperatur: 20 C) Objektivservo 1) Autofokusering (AF): enkelservo-af (AF-S), kontinuerlig servoautofokus (AF-C), förutsägande autofokus aktiveras automatiskt utifrån motivets status 2) Manuell fokusering (M) Fokusområde Kan väljas bland 5 fokusområden AF-områdesläge 1) Enkelområdesautofokus, 2) Dynamiskt områdesautofokus, 3) Dynamisk autofokus med prioritet på närmaste motiv Fokuseringslås Fokus låses när du trycker ned avtryckaren halvvägs (enkelservo-af) eller när du trycker ned AE-L/AF-L-knappen Ljusmätsystem TTL-system för exponeringsmätning med helt öppen bländare 1) 3D-färgmatrixmätning med RGB-sensor med pixlar 2) Centrumvägd: (75 % av ljusmätarens känslighet koncentrerad på en cirkel med 8 mm diameter) i en cirkel om 6, 8, 10 eller 12 mm diameter mitt på bildytan eller viktning efter hela bildytans genomsnitt 3) Spot: Mätning av cirkel med 2,3 mm diameter (cirka 1 % av bildytan) centrerad efter aktivt fokusområde Ljusmätningsområde 1) EV 0 till 20 (3D-färgmatrixmätning eller centrumvägd ljusmätning) 2) EV 2 till 20 (spotmätning) (ISO 100-motsvarighet, f/1,4-objektiv, 20 C) Ljusmätningskoppling Processorkoppling Exponeringsmetoder Digital Vari-program ( automatisk, porträtt, landskap, närbild, sport, nattlandskap, nattporträtt), Programautomatik med flexibla program [P], Bländarautomatik [S], Tidsautomatik [A], Manuell [M] Exponeringskompensation ± 5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Exponeringslås Det uppmätta värdet låses med hjälp av AE-L/AF-L-knappen Automatisk exponeringsgaffling Två eller tre bilder ± 2 EV i steg om 1/3 eller 1/2 Fotograferingsmetoder 1) Enbildstagning 2) Serietagning: cirka 3 bilder per sekund 3) Självutlösare/fjärrkontroll Slutare Kombinerad mekanisk och elektronisk CCD-slutare, 30 till 1/8 000 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb Synkroniseringskontakt Endast X-kontakt, blixtsynkronisering upp till 1/500 sek. Blixtstyrning 1) TTL: TTL-blixtstyrning med RGB-sensor med pixlar Inbyggd blixt: balanserad i-ttl-upplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning eller funktionsratten inställd på [M]) SB-800 eller 600: balanserad i-ttlupplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning) 2) Automatisk bländare: kan användas med SB-800 med CPU-objektiv 3) Automatisk blixt utan TTL: kan användas med blixtar som SB-800, 27 och 22s. 4) Manuell räckviddsprioritet med SB-800 Blixtsynkroniseringsläge 1) Första ridån (normal synkronisering), 2) Reducering av röda ögon, 3) Reducering av röda ögon med lång synktid, 4) Lång synktid, 5) Andra ridån Inbyggd blixt,,,, Automatisk blixt med automatisk utskjutning [P], [S], [A], [M]: manuell utskjutning med knappuppsläppning Ledtal (ISO 200/ISO 100, m): cirka 15/11 (helt manuell 17/12) Blixtkompensering -3 till + 1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Tillbehörssko Tillbehörskontakt enligt ISO-standard med säkerhetslås Självutlösare Elektroniskt styrd utlösare med 2 till 20 sekunders fördröjning Kontroll av skärpedjup När CPU-objektivet är monterat kan du minska bländaren och kontrolleras genom att trycka på kontrollknappen Fjärrkontroll Via fjärrkabeln MC-DC1 (säljs separat) eller den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) Strömkälla Ett laddningsbart EN-EL3a- eller EN-EL3-litiumjonbatteri, tre CR2-litiumbatterier (med batterihållaren MS-D70 (säljs separat)), AC-adapter EH-5 (säljs separat) Stativgänga 1/4 tum (ISO1222) Mått (B H D) Cirka mm Vikt Cirka 600 g utan batteri, minneskort, kamerahuslock eller monitorlock Medföljande tillbehör* Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, batteriladdare MH-18a, videokabel, USB-kabel UC-E4, rem, kamerahuslock, okularlock DK-5, ögonmussla DK-20, lock till LCD-monitor BM-5, cd-skiva med programmet PictureProject Extra tillbehör Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, multiladdare MH-19, batteriladdare MH-18a, AC-adapter EH-5, CR2 batterihållare MS-D70, blixt SB-800/600, vinkelsökare DR-6, programmet Nikon Capture 4 (version 4.2), kamerafodral CF-D70, trådlös fjärrkontroll ML-L3, fjärrkabel MC-DC1, CompactFlash TM -kort *Medföljande tillbehör kan variera mellan olika länder och regioner B il dk val itet, bil dsto rl ekoc h antalbil der ( med MB CF -ko rt) Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek Antal bilder* 1 Antal bilder i sträck *2 RAW cirka 5,0 MB cirka 44 bilder* 4 * 3 4 bilder L cirka 2,9 MB cirka 73 bilder 14 bilder FINE M cirka 1,6 MB cirka 130 bilder 10 bilder S cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder L cirka 1,5 MB cirka 144 bilder 144 bilder NORMAL M cirka 0,8 MB cirka 253 bilder 10 bilder S cirka 0,4 MB cirka 528 bilder 528 bilder L cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder BASIC M cirka 0,4 MB cirka 481 bilder 9 bilder S cirka 0,2 MB cirka 950 bilder 950 bilder RAW+ BASIC L cirka 5,8 MB cirka 39 bilder* 5 4 bilder* 1 *1. Kan variera beroende på fotograferingsförhållandena. *2. Antal bilder när du använder SanDisk SDCFH (ultra II) 256 MB CF-kort. *3. Antalet bilder som kan tas i ett svep kan vara färre beroende på vilken typ av CF-kort som används. *4. 23 på skärmen anger antalet bilder som återstår. *5. 21 på skärmen anger antalet bilder som återstår. Microsoft och Window s är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder. CompactFlash TM är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Bilder på LCD-monitorer som visas i broschyren är simulerade. Tillverkaren kan ändra specifikationerna och utrustningen utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet. April NIKON CORPORATION V ARN I N G L Ä S ALLTID IGENOM ANVÄ NDARHANDBOKEN INNAN DU BÖ RJAR ANVÄ NDA UTRUSTNINGEN. VISS DOKUMENTATION FINNS ENDAST PÅ CD ROM SKIVAN. NIKON SVENSKA AB, Anton Tamms väg 3, Box 84, Upplands Väsby Tel: , Fax: Se Tryck i Nederländerna Code No. 6CQ (0504/A) Ad

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

PHOKUSERA KATALOGEN #65. Skört och avskalat så lyckas du SIDAN 76. Stilsäkra medarbetare SIDAN 90. Bingo extrem och ovanligt vanlig SIDAN 9

PHOKUSERA KATALOGEN #65. Skört och avskalat så lyckas du SIDAN 76. Stilsäkra medarbetare SIDAN 90. Bingo extrem och ovanligt vanlig SIDAN 9 INSPIRATION OCH ERBJUDANDEN FRÅN SCANDINAVIAN PHOTO / SOMMAR 2011 PHOKUSERA KATALOGEN #65 Bingo extrem och ovanligt vanlig SIDAN 9 Utanför den traditionella fotografins strikta ramar SIDAN 39 Ny teknik

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder.

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Blixtfotografering sann harmoni mellan ljuskällor öppnar för nya fotograferingsmöjligheter. Gamla tegelbyggnader, kullerstensgator, otaliga

Läs mer

Tekniker serien LEGRIA HF R

Tekniker serien LEGRIA HF R Tekniker serien LEGRIA HF R EMBARGO 9 JANUARI 2012 KL 15:00 Trådlös anslutning med stöd för MP4 (LEGRIA HF R38 och LEGRIA HF R36) Med den nya, inbyggda Wi-Fi-funktionen delar och visar konsumenterna sina

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

PHOKUSERA KATALOGEN #69. och gratis. Effektfulla porträtt. färg och kontraster. 116 sidor med inspiration och spännande produkter!

PHOKUSERA KATALOGEN #69. och gratis. Effektfulla porträtt. färg och kontraster. 116 sidor med inspiration och spännande produkter! INSPIRATION OCH ERBJUDANDEN FRÅN SCANDINAVIAN PHOTO SOMMAR & HÖST 2013 PHOKUSERA KATALOGEN #69 116 sidor med inspiration och spännande produkter! TÄNKANDE och gratis FOTObyråN APELÖGA tilltalar ovana köpare

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer.

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. apple Installera Power Mac G4 Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. K Apple Computer, Inc. 2002 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

ImageBrowser EX Användarhandbok

ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA50 Symboler och navigering i handboken Symboler i handboken Navigera i handboken Operativsystemsmiljöer som stöds Systemkrav Symboler

Läs mer

SKYPE-TELEFON LADDA NER LÅNGFILM TIONDE WALKMANMOBILEN

SKYPE-TELEFON LADDA NER LÅNGFILM TIONDE WALKMANMOBILEN NR 6-7 / 2006 / ÅRGÅNG 52 / PRIS 60 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN SKYPE-TELEFON LADDA NER LÅNGFILM TIONDE WALKMANMOBILEN Pierre och New York träffas för första gången. Solen försvinner bakom

Läs mer