DIGITAL SYSTEMKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL SYSTEMKAMERA"

Transkript

1 DIGITAL SYSTEMKAMERA

2 D70s redo att fånga varje ögonblick med snabbhet Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Exponeringsläge:[A], 1/1 000 sekund, f/5,6 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 2

3 och elegans. Nikon D 7 0-modellens prisbelö nta bildkvalitet, h ö ga prestanda o c h användarvänlighet å terfinns även i D 7 0s. Dessutom har det gjorts f ö rbättringar i D 7 0s som g ö r att det g å r ännu snabbare o c h lättare att ta värdefulla bilder så snart tillfället uppenbarar sig. 3 bilder per sekund vid serietagning (upp till 144 bilder i sträc k * ) Klar fö r fotografering på 0,2 sekunder oc h kort slutarf ö rdr ö jning 1/8 000 sek. slutartid oc h blixtsy nkronisering på 1/500 sek. Stor 2,0 tums LCD-monitor med intuitiva meny er o c h hjälp F ö rbättrat 5-punkters autofokussy stem 6,1 effektiva megapixlar, Nikon DX Format CCD-bildsensor 7 Digital Vari-programlägen Inby ggd blixt fö r 18 mm objektiv Fjärrkabel MC-DC 1 (säljs separat) * Vid användning av JPEG NORM A L (storbildsinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 3

4 4 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/3 20 sekund, f/2,8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200

5 P erfekt för fotografering av motiv som rör sig snabbt Kamerans snabbhet oc h pre c ision gö r dig redo när det spec iella ö gonblic ket uppstå r. F örbä ttrat 5-punkters au tofoku ssy stem Nikons avanc erade 5-punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 har samma korsformade sensor i c entrum, breda bildö verensstämmelse, bransc hledande ljusmätningsfunktion o c h behändiga AF-hjälpbely sning (användbar under m ö rka f ö rhå llanden) som tidigare. Ny heterna bestå r av fö rbättringar som ger en stö rre pre c ision med snabbare o c h bättre motivfö ljning o c h f ö rbättrad autofokus vid användning av Dy namisk autofokus med prioritet p å närmaste motiv o c h D y namisk autofokus med f ö rutsägande autofokus oc h L oc k- on. D u kan börja anvä nda kameran direkt nä r du slår p å den ( klar för fotografering på 0,2 sekunder och kort slutarfördröjning) När du slå r p å kameran tar det bara 0,2 sekunder f ö r D 7 0s att bli klar f ö r fotografering.tr yck p å avtr yckaren s å svarar den direkt.med Nikons 5- punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 med AF-hjälpbely sning få r du en snabb oc h exakt fokusering även vid svå ra bely sningsfö rhå llanden. Det g å r extremt snabbt att ta bilder, bearbeta dem o c h spara dem. Du kan f ö rhandsgranska bilderna p å LC D-monitorn nästan helt utan f ö rdr ö jning. Ta c k vare den snabba serietagningen hinner du f å nga snabba rö rliga motiv oc h snabba situationer. S nabba slu tartider (1/8 000 sek. slu tartid max. och blix tsy nkronisering om 1/500 sek.) Med slutartider på mellan 30 och 1/8 000 sek. och blixtsynkronisering på upp till 1/500 sek. få r du en stö rre fotoupplevelse samt en ö kad flexibilitet s å att du snabbt kan få nga värdefulla ö gonblic k. M ed AF-sy stemet bestäms automatiskt vilket fokusområ de som ska prioriteras oc h kameran hindras frå n att fokusera på bakgrunden. Dessutom ö kar c hansen att hitta skärpan vid fokusering av motivet. 3 bilder p er seku nd vid serietagning (upp till 144 bilder i strä ck) M ed D 7 0s kan du ta 3 bilder per sekund i en kontinuerlig serie p å 144 bilder* ta c k vare kamerans optimerade s y stem. Sy stemen innefattar en snabb buffertminneshantering, snabb bildbearbetning, snabb å tkomst till minneskort oc h hö g sy stembussbandbredd. * Vid användning av JPEG NORM A L (bildkvalitetinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/ Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 5

6 T ack vare kamerans prestanda tar du imponerande bilder med ren fä rgåtergivning L ivfulla färger oc h hö g detaljskärpa med hö g upplö sning oc h stor dy namik Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor mm f/2,8 G IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/8 0 sekund, f/2,8 Vitbalans: moln Känslighet: motsvarande ISO 200 A vancerad bildbearbetningsmotor N ikon DX F ormat CCD - bildsensor D 7 0s har en avanc erad L SI-pro c essor som ger bilderna rena, livfulla färger oc h maximal klarhet. Funktionerna f ö r automatisk vitbalans, automatisk tonkontroll o c h färgkontroll har optimerats samtidigt som det digitala bruset reduc eras vid lå ng exponering med hjälp av realtidspro c esser. Du kan skriva ut bearbetade bilder direkt frå n kameran. På så sätt minimeras tiden som krävs f ö r att f å ett tillfredsställande resultat. Ta c k vare bildbearbetningsmotorn maximeras även s y stemets prestanda, vilket ger en snabb filkomprimering, snabb minneshantering, snabb lagring av b å de JPEG- oc h NEF-filer samt snabb bildvisning. Nikons CCD-sensor i DX-format är optimerad f ö r att ge ett stö rre d y namikområ de s å att du kan ta perfekta bilder med h ö g upplö sning o c h h ö g detaljskärp. Sensorn har 6,1 effektiva megapixlar o c h en upplö sning p å pixlar, vilket lämpar sig f ö r stora utskrifter eller kreativa beskärningar f ö r att ta fram detaljer i bilden. Bilden frå n kameraobjektivet f å r en exakt inpassning med hjälp av mikrooptiken i var o c h en av sensorns pixlar, oavsett om du använder AF Nikkor-objektiv eller h ö gkvalitativa digitalanpassade DX Nikkor-objektiv. Alla Nikons digitala s y stemkameror använder DX-formatet, vilket ger h ö ga prestanda o c h enhetlighet. 6

7 T re fä rglä gen M ed Nikons avanc erade s y stem f ö r färg å tergivning optimeras de tre tillgängliga färglägena efter motivet eller ö nskad användning L ä ge I a : Ger naturtrogna hudtoner. (srgb) L ä ge II: Ger en bredare färgskala f ö r bearbetning eller retusc hering. (Adobe RGB) Adobe RGB srgb L ä ge IIIa : Ger livfulla färger vid fotografering av landskap oc h växter. (srgb) 1 8 mm 7 0 mm N ikkor- objektiv D 7 0s har ett Nikon F-objektivfäste som passar Nikons omfattande sortiment av hö gkvalitativa Nikkorobjektiv (AF o c h AF-S).Y rkesfotografer ö ver hela världen har valt att använda dessa objektiv under en lå ng tid tac k vare deras suveräna autofokus o c h att de ger bilder med perfekt färg, h ö g kontrast o c h otrolig skärpa. Den växande DX Nikkor-objektivfamiljen är utformad f ö r att användas med Nikons digitala s y stemkameror, vilket ger dig stora valmö jligheter. Du f å r fler bildvinklar, h ö gre prestanda o c h perfekt bildkvalitet frå n c entrum till kant oc h hö rn. AF-S DX Zoom- N ikkor mm f /3,5 4,5G IF-E D Det kompakta standard z oomobjektivet kombi nerar topprestanda med oslagbara värden o c h har ett brännviddsområ de p å mm, vilket motsvarar mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. AF Z oom- N ikkor mm f/4-5,6 G Det här kraftfulla teleobjektivet med 4,3 x z oom kan användas vid alla t y per av fotografering, frå n porträtt till sportevenemang. Objektivet r y ms i en kompakt o c h lätt f ö rpac kning, vilket g ö r att det är enkelt att ta med sig. (M otsvarande mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. ) AF M icro - N ikkor 6 0 mm f/2,8d Nikons mest kompakta mikroobjektiv är oslagbart b å de vid närbildsfotografering o c h vid allmän fotografering. Telebrännvidden motsvarar 9 0 mm i 3 5 mm-formatet [13 5] när det används med D 7 0s, vilket ger ett stö rre arbetsavst å nd vid svå rfå ngade motiv eller när det krävs extra bely sning. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF M ic ro-nikkor 60 mm f/2,8 D Exponeringsläge: Digital Vari-program [närbild], 1/3 0 sekund, f 3, 8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO mm Alla AF, AF-S oc h DX Nikkor-objektiv få r en brännviddsfö rlängning p å 1,5x, jämfö rt med om det används i 3 5 mm-formatet [13 5], när de används tillsammans med D 7 0s eller andra s y stemkameror i DX-format. 7

8 P restanda som ger fu llstä ndig kontroll över lju set Effektiv kontroll av exponering, mätning oc h blixt A u tomatiska Digital V ari-program och e xponeringslä gen Genom att välja ett av de sju Digital Vari-programmen kan du automatiskt optimera inställningarna f ö r vitbalans, bildskärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans efter fotograferingssituationen. Du kan enkelt ta kreativa bilder genom att bara vrida p å funktionsratten. Ta c k vare att du kan välja bland de automatiska inställningarna A u tomatisk,porträ tt, L andska p, N ä rbild, Sp ort, N attlandska p oc h N attp orträ tt är D 7 0s ett perfekt val, oavsett om du fortfarande befinner dig p å lärostadiet eller om du är en erfaren fotograf som behö ver kunna ta bilder snabbt. Exponeringslägesinställningarna ger dig en stö rre kontroll ö ver kameran. I läget [ P ], P rogramautomatik med flexibla program, ställs slutartiden o c h bländaren in automatiskt. Inställningen har även flexibla program fö r snabbval av olika expone ringskombinationer. I läget [ S ], Bländarautomatik, kan du välja p å slutartider mellan 1/8 000 o c h 3 0 sekunder. I läget [ A ] T idsautomatik, kan du välja fritt bland bländarinställningarna. I läget [ M ] M anuell, har du full kontroll ö ver slutartid o c h bländare. B ildbearbetningsalternativ När du använder exponeringslägena P rogramautomatik med flexibla program [ P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] eller M anuell [ M ] är det enkelt att ställa in bildbearbetningsalternativ s å att bildens skärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans optimeras efter motivet eller ö nskad användning. Du kan välja mellan Normal, Intensiv, Skarpare, M jukare, Direktutskrift, L andskap eller Egen. A lternativ för exponeringsmä tning M ed hjälp av Nikons exponerings- o c h färgmatrismätningssensor med pixlar i RGB utvärderas information om ljussty rka, färg, kontrast, valt fokusområ de o c h motivavstå nd. Sedan jämfö rs resultatet mot en databas med bilder. Slutligen bearbetas bilden, vilket resulterar i en konsekvent o c h tillfö rlitlig automatisk exponering. Kameran har c entrumvägd ljusmätning o c h fem olika spotmätningsalternativ samt exponeringskompensering oc h automatisk exponeringsgaffling. I nby ggd blix t med i- TTL- blix tsty rning ( med större vinkel) Den inby ggda blixten skjuts ut o c h utlö ses automatiskt när den naturliga bely sningen inte räc ker till, eller f ö r att ge en balanserad upplättningsblixt vid en stark bakgrunds bely sning. D7 0s har utformats f ö r objektiv ner till 18 mm. A u tomatisk: G ö r det enkelt att skapa intensiva oc h jämna ö gonblic ksbilder med balanserad mättnad, färg oc h skärpa. P orträ tt: Skapar va c kra hudtoner med softfokusering på bakgrunden som framhäver motivet. L andska p : Skapar livfulla landskapsbilder med fö rstärkta konturer, intensiva färger oc h hö g kontrast. N ä rbild: Gö r att motivet sy ns ty dligt när du tar närbilder av blommor, insekter eller andra små objekt. Sport : Använder kort slutartid fö r att fry sa rö relsen vid d y namiska sportbilder oc h gö r att motivet sy ns ty dligt i bilden. N attlandska p : Långa slutartider som skapar otroliga bilder samtidigt som bristerna på grund av då lig bely sning minimeras. N attp orträ tt: Ger en naturlig balans mellan motivet oc h bakgrunden i porträtt som tas vid då lig bely sning. E xposu re modese xponeringslä gen: P rogramautomatik med flexibla program [P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] oc h M anuell [M ] E x akt vitbalanskontrol D 7 0s ger naturliga färger genom att vitbalansen matc has mot ljuskällan. Det avanc erade s y stemet f ö r automatisk vitbalans klarar de flesta situationer, men det finns även sex manuella inställningar med finjustering (Glö dlampa, Lysrö r, Direkt solljus, Blixt, M oln o c h Skugga) samt ett f ö rinställt alternativ som g ö r att du kan använda grå a eller vita objekt som referens fö r vitbalansen. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom- Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: Digital Vari-program [nattlandskap], 1/60 sekund, f 5,6 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 8

9 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [A], 8 sekunder, f/11 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 Stöd för Creative Lighting System En stor fördel med D70s-kamerans inbyggda blixt är att den använder Nikons avancerade i-ttl-blixtstyrning, en teknik som kraftigt utökar möjligheterna att skapa kreativa belysningar. Den inbyggda blixten kan även användas som fjärrkontroll tillsammans med Nikons Creative Lighting System och styra en grupp av flera trådlösa blixtar av modell SB-600 eller SB-800. Det går även att använda SB-800 och styra upp till 3 grupper av trådlösa blixtar (varje grupp kan bestå av ett valfritt antal blixtar av modell SB-800 eller SB-600). M B A Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [M], 1/250 sekund, f/4,5 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 SB-800 lägesinställningar Huvudstyrenhet (M): blixten är avstängd, Fjärrstyrd blixt (A): manuell, Fjärrstyrd blixt (B): manuell Med hjälp av Nikons Creative Lighting System med trådlösa blixtar kan du skapa bilder som ser mer naturliga ut genom att du använder flera blixtenheter för att belysa motivet eller ta bort skuggor. Bilden är tagen med endast den inbyggda blixten 9

10 Tack vare kamerans prestanda tar du lätt imponerande bilder Kamerans förbättrade ergonomi gör att den är enkel och effektiv att använda Stor 2,0 tums LCD-monitor och ny menydesign N ytt l itiu mjonb atteri med högre k ap ac itet Kameran har en ny menydesign med ett noggrant utvalt färgschema, perfekt kontrast och ett större typsnitt. Det går lätt och snabbt att läsa de användarvänliga nyckelorden på menyerna. Bildvisningsalternativen på kamerans 2,0-tums LCD-monitor innefattar visning av 1 bild (4 eller 9 segment i miniatyrformat), zoom med bläddring (upp till 4,7x), automatiskt bildspel, histogram och visning av högdagerpunkter. Det nya laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3a har en större kapacitet och ger tillräckligt med ström för att ta upp till bilder per laddning*, med samma formfaktor som EN-EL3-batteriet. Den nya batteriladdaren MH-18a är mindre än dess föregångare och kan ladda både EN-EL3a- och EN- EL3-batteriet. Vid behov kan du även driva D70s med CR2-batterier. (CR2-batterihållaren MS-D70 krävs (säljs separat).) *Uppnås under följande förhållanden: Fulladdat EN-EL3a-batteri; temperatur på 20 C/68 F; Zoom-Nikkor AF-S DX mm f/3,5 4,5G IF-ED-objektiv; serietagningsläge; kontinuerlig servoautofokus; bildkvalitet inställd på JPEG BASIC; bildstorlek inställd på Medium; slutartid 1/250 sek.; avtryckaren halvvägs nedtryckt i tre sekunder och fokus ändrat från oändligt till minsta värdet tre gånger för varje bild; monitorn stängs av i fem sekunder efter sex bilder och slås sedan på igen; cykeln upprepas när exponeringsmätningen inaktiveras. 10

11 E n klare anvä ndning tack vare multiväljaren och N ikons ergo no misk a design På kamerans baksida sitter en lättanvänd multiväljare. Med hjälp av multiväljaren kan du enkelt välja ett specifikt fokusområde (i lägena för enområdesautofokus och dynamisk autofokus), välja olika menyer och styra bildvisningen. Den lätta och kompakta kameran passar bra i handen och du kommer lätt åt de logiskt placerade kontrollerna. Detta gäller såväl funktionsratten och hjälpknappen som huvud- och underkommandoratten. Inställningarna ändrar du lätt och smidigt med en hand. Du kan snabbt bekräfta viktiga inställningar med hjälp av den stora LCD-kontrollpanelen uppe på kameran. Ett exempel på att stor vikt har lagts vid detaljer vid utformningen av D70s är att du kan ändra ljudfrekvensen för pipljuden så att de hörs tydligare. Stöd för fjärrk ab el Med hjälp av den nya fjärrkabeln (MC- DC1) blir fotograferingen enklare och mer bekväm i vissa situationer, till exempel när du tar bilder med långa exponeringstider eller närbilder. Den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) kan även användas med D70s. Stöd för fjärrkontroll Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [S] Bländarautomatik, 10 sekunder, f/8 Vitbalans: glödlampa Känslighet: motsvarande ISO 200 Bilden har tagits med fjärrkabeln MC-DC1. Sök are Kameran har en optisk sökare med visning av varibrite-fokusområde. Tack vare att det valda fokusområdet automatiskt markeras i svart vid stark belysning, och i rött vid svag belysning (eller när skärpan ställs in på ett mörkt motiv) är det enkelt att ställa in skärpan. På begäran visas överlagt raster i sökaren, något som är användbart vid arkitekturfotografering och vid landskapsfotografering med horisonter. Viktig information om inställningar och kamerans status visas längst ned. Om du ansluter D70s till en dator med Nikon Capture 4 via medföljande USB-kabel kan du fjärrstyra bade avtryckaren och de flesta fotograferin gsinställningarna i kameran. Du kan också överföra bilderna direkt till datorn, så att du slipper byta minneskort under fotograferingen. 11

12 Mångsidighet som tar fram möjligheterna med digital fotografering Du kan förbättra fotograferingen och resultatet med hjälp av flexibla inställningar och kraftfull programvara Sto rt u tbud av anp assade inställningar Det finns totalt 25 anpassade inställningar som du kan använda för att anpassa D70s efter dina fotograferingsmetoder, eller för att optimera kameran för olika fotograferingsförhållanden. Menyn för anpassade inställningar som visas på LCD-monitorn är lätt att förstå och du gör dina val med hjälp av multiväljaren på kamerans baksida. Med enkel knapptryckning kan du även visa hjälpdialogrutor som beskriver respektive inställning. Sp ara b å de N E F -oc h JPE G - fil er samtidigt Med D70s kan du optimera arbetet för olika förhållanden och behov genom att spara både NEF- (RAW) och JPEG-filer samtidigt vid en bildtagning. Lagringsmediu m ( C F -ko rt, M i c r o drive ) D70s är kompatibel med CompactFlash TM -kort och Microdrive TM -medium med en kapacitet på upp till 4 GB. Stöd för P ic tb ridge Det är enkelt att skriva ut bilder. Du behöver bara ansluta D70s till valfri Pict- Bridge-kompatibel skrivare med hjälp av medföljande USB-kabel. D70s har ökat stöd för PictBridge tack vare nya utskriftsinställningar i kameran som ger dig ökad kontroll över utskriftsresultatet. Följande CompactFlash TM -kort kan användas med D70s: SanDisk Corporation SDCFB 32/128/256/512 MB/1 GB, SDCFB(Typ II)192/300 MB,SDCF2B(Typ II)256 MB, SDCFH(Ultra)1 28/256/384/512 MB/1 GB, SDCFH (Ultra II)256/512 MB/1 GB, SDCFX (Extreme)512 GB SDCFX(Extreme III)1 GB/2 GB Lexar Media Corporation 12X USB-serien: 64/128/256/512, 16X USB-serien: 256/512/1 GB, 16X WA USB-serien:128/256/512 MB 24X USB-serien: 256/512 MB, 24X WA USB-serien: 256/512 MB, 32X WA USB serie: 1 GB, 40X WA USB-serien: 256/512 MB/1 GB/4 GB 80X WA-serien: 512/1 GB/2 GB/4 GB Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x-serien:16/32 MB Microdrive TM DSCM (1 GB), 3K4-2 (2 GB), 3K4-4 (4 GB) Vi kan inte garantera att kort som tillverkats av andra tillverkare fungerar tillsammans med kameran. Kontakta respektive tillverkare om du vill ha mer information om ovan nämnda kort. 1 2 P i c t u rep r oje c t PictureProject har fått ett nytt intuitivt användargränssnitt som gör bildbearbetningen, redigeringen och delningen både enklare och roligare. Du behöver bara ansluta kameran till en dator. Sedan importeras bilderna automatiskt. Med hjälp av kamerans praktiska knappar kan du snabbt skicka e-post, automatiskt förbättra bilder, köra bildspel, bränna CD- eller DVD-skivor* och använda andra vanliga funktioner. Du kan använda dra och Systemk rav för P ic tu rep rojec t S o ftw are släpp-funktionen för att organisera dina bilder i separata samlingar och snabbt söka rätt på filer med hjälp av namn, nyckelord eller datum. Kameran har stöd för filterprogram som utökar kamerans funktioner, inklusive kompatibilitet med Nik Color Efex Pro 2.0 som innehåller ett stort urval filter och effekter. Tack vare kamerans stöd för formaten JPEG, TIFF och NEF kan PictureProject smidigt kombineras med de kraftfulla funktionerna i Nikon Capture 4. * Om du vill bränna DVD-skivor måste du ha tilläggsprogrammet PictureProject DVD Show (säljs separat). Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS X version eller senare (Mac OS X version eller Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), senare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva) Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas Modell med inbyggd USB- eller FireWire-port krävs U/modell (500 MHz Pentium III eller bättre krävs för muvee) Hårddisk RAM Bildskärm Ö vrigt 60 MB krävs för installation 64 MB eller mer (128 MB eller mer krävs för RAW-bilder eller muvee) pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger) eller mer. CD-ROM-enhet krävs för installation. Enhet med brännare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva. Internetanslutning krävs för vissa alternativ. För e-postalternativet krävs en Internetanslutning och ett e-postprogram. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav.

13 N i kon Cap t u re 4 ( versio n 4.2 )(s äljs sep arat) S o ftw are Nikon Capture 4 är en unik bildredigeringsmiljö. Det är det enda programet som har kompletta funktioner för att redigera NEF-filer (Nikon Electronic Format) och ger dig ett optimalt resultat för alla typer av fotograferingar. Sk illnaden med N E F Nikon Electronic Format (NEF) är ett unikt filformat som består av bildens RAW-data och en instruktionsuppsättning med suveräna bildredigeringsmöjligheter. Med NEF sparas alla korrigeringar och justeringar i filens instruktionsuppsättning. Den ursprungliga filens RAW-data ändras aldrig, oavsett hur många gånger instruktionsuppsättningen ändras. Du kan även spara instruktionsuppsättningarna separat för alla justeringar eller endast för valda parametrar. Sedan kan du tillämpa dem på enskilda filer eller på flera filer med hjälp av den automatiska gruppbearbetningen. Detta ger dig en rad olika bildredigeringsfunktioner samtidigt som du sparar värdefullt hårddiskutrymme. Nikon Capture 4 bearbetar och visar NEF-filer med 16 bitar per färgkanal, vilket ger en mjukare återgivning vid ton- eller färgkorrigering. Du kan spara ändringarna i NEF-filen som en ny instruktionsuppsättning eller i TIFF- eller JPEG-format. I version 4.2 har kraftfullheten, hastigheten och flexibiliteten i Nikon Capture 4 förbättrats ytterligare. Versionen bygger på välbekanta funktioner som vertikal och horisontell korrigering av bilden, Image Dust Off och gruppbearbetning samt ett antal nya funktioner som ger ännu fler möjligheter att vara kreativ och att arbeta effektivt. W o r k ing w ith N i kon Cap t u re 4 and N E F fil es RAW RAW RAW Thumbnail and Instruction Set Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing A djust.1 I mage data P rocessing A djust. 2 I mage data P rocessing A djust.3 Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing info rmatio n Saved in T I FF o r JPE G fo rmat T he RAW data w ithin a N E F fil e is p reserved u n c hanged regardl ess h o w many times it is p r ocessed in N i kon Cap t u re D-Lighting: justerar skuggor och högdagrar samtidigt som mellantonerna bibehålls. Du får ett optimalt resultat som kompenserar för under- och överexponering. Straighten: gör att du kan rotera bilden horisontellt eller vertikalt med hjälp av musen eller genom att ange hur många grader bilden ska roteras. (± 10 ) F örbättrad fä rgb ru sreducering: filtrerar bort färgbrus. Bilden får mjukare övergångar utan att upplösningen påverkas vid inställningar med hög upplösning. H isto gram: visar ett histogram som mer noggrant representerar den slutliga bilden och som kan användas för att bekräfta specifika pixelområden i bildfönstret. M ark er: sparar parametrarna för varje bild vid varje steg av bearbetningen, vilket gör att du lätt kan ge bilden en distinkt sista touch när bilden förbereds för olika tillämpningar F örbättrat fönster för visning av fl era b il de: fönstret öppnas snabbare och även den nya bläddringsbara miniatyrbildsvisningen är snabbare. Det har lagts till nya funktioner i gränssnittet, vilket innefattar samtidig redigering av flera filer, möjlighet att ångra eller upprepa kommandon samt filborttagning. E ffek tverk tyg: lägger på effekter som svartvitt, sepia eller färgnyanser, och erbjuder både manuell och automatisk kontroll av ljusstyrkan. Stöd för fil ter: gör att kamerans funktioner kan utökas för att förbättra och ändra bilderna. De tre versionerna av nik Color E fex P r o2. 0 fo r N i kon Cap t u re 4 och ni k Color E fex P r o 2. 0 E x p ress E ditio n ger ett brett urval av filter och effekter som sammanställts för att uppfylla olika behov. F järrkontroll Med Nikon Capture Control kan du ändra de flesta av fotograferingsinställningarna och utlösa avtryckaren till D70s från en dator när kameran har anslutits till en dator med Nikon Capture 4 via USB-uttaget. N ikon Cap tu re 4 (versio n 4.2 ) Systemk rav Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (version eller senare) Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas IMac, imac DV, Pow er Macintosh G3 (blå/vit), Pow er Mac G4 eller senare, ibook, Pow erbook G3 eller senare RAM 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS X: 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS 9: 64 MB minne eller mer för Nikon Capture 4 Camera Control, 512 MB eller mer för Nikon Capture 4 (version 4.2) Hårddisk Bildskärm Ö vrigt 200 MB krävs för installation pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger). 24-bitars färger (True Color/miljoner färger) rekommenderas CD-ROM-enhet krävs för installation Endast datorer med inbyggda USB-portar stöds. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav. Anm. 2: Användarbehörighet krävs för installation och användning. 1 3

14 E tt rik t u t bud av tillbehör för optimal a p restanda och anp assningsb arhet F järrka be l M C -DC 1 Den nya fjärrkabeln MC-DC1 har utformats som ett behändigt alternativ för landskaps- och makrofotografering. Med hjälp av kabeln blir kameran mer bekväm och till och med lättare att använda. (Cirka 1,0 m lång.) Sökartillbehör för ytterligare komfort vid fotograferingen. Okularkorrigeringslinser (-5 till + 3 m-1) B l i x tsystem Kraftfullt och funktionsrikt system med i-ttl-blixtstyrning som används tillsammans med Nikons Creative Lighting System. Sökarlupp DG-2 Sökartillbehörsadapter Okularlock DK-5* Vinkelsökare DR-6 Ö gonmussla DK-20* B l i x t S B B l i x t S B Tack vare fjärrkontrollsalternativen får du den kamerastabilitet som krävs vid långa exponeringstider. T i llbehör COOLWALKER MSV-01 Nikons kompakta originallagringsenhet för digitala bilder med enkel bildgranskning och mångsidig kompatibilitet. Trådlös fjärrkontroll ML-L3 (infraröd) Du kan fjärrutlösa avtryckaren, vilket gör att du kan ta bilder med långa slutartider utan att du behöver röra kameran. Synkadapter för blixt med synkkabel AS-15 Ger en PC-synkanslutning för en enkel anslutning av externa studioblixtar. Kamerafodral CF-D70 Fjärrkabel MC-DC1 Trådlös fjärrkontroll ML-L3 Strömförsörjningstillbehör för maximala prestanda. Strömförsörj ningstillbehör Laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL3a (medföljer) COOLWALKER MSV-01 CR2-batterihållare MS-D70 Litiumjonbatteri EN-EL3a* Batteriladdare MH-18a (medföljer) Multiladdare MH-19 Nätadapter EH-5 CR2-batterihållare MS-D70 Batteriladdare MH-18a* Multiladdare MH-19 K o m p atib i l itetstab e l (IX-Nikkor-objektiv kan inte användas) Kamerainställning Fokus Läge Mätning Objektiv/tillbehör Objektiv med inbyggd processor 1 Objektiv utan inbyggd processor 10 AF-S/AF-I-telekonverter 6 Andra Nikkor-objektiv (förutom objektiv för F3AF) AI-P Nikkor Nikkor AI, AI-S eller serie E, AI-modifierad Nikkor Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor Telekonverter av AI-typ PB-6 Bälg 13 Automatiska mellanringar (PK-serie 11-A, 12, eller 13; PN-11) AF AF Nikkor av typ G eller D 2 AF-S, AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2,8d M (med elektronisk avståndsmätare) M DVP, P,S, A M D Färg Framsida IX Nikkor-objektiv kan inte användas. 2 Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv. 3 Spotmätning av valt fokusområde. 4 Kamerans exponeringsmätning och blixtstyrsystem fungerar inte korrekt när objektivet förskjuts och/eller lutas eller om inte den största bländaröppningen används. 5 Den elektroniska avståndsmätaren kan inte användas vid förskjutning eller lutning. 6 Kompatibel med AF-I Nikkor-objektiv och alla AF-S-objektiv utom DX mm f/4g, ED mm f/2,8d, DX mm f/2,8g, DX ED mm f/3,5 4,5G, ED mm f/3,5 4,5G, VR ED mm f/3,5 5,6G och ED mm f/2,8d. 7 Kompatibel med objektiv med största effektiva bländare på f/5,6 eller snabbare. 8 Om AF mm f/2,8s, AF mm f/2,8s, AF mm f/3,5 4,5S (ny modell) eller AF mm f/3,5 4,5S zoomas in vid fokusering på minsta fokusavstånd kan bilden på mattskivan i sökaren vara oskarp när i-fokus-indikatorn visas. I så fall ställer du in skärpan manuellt med hjälp av bilden i sökaren. 9 Med största bländare på f/5,6 eller snabbare. 10 Vissa objektiv kan inte användas. 11 Kan användas i läge M, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 12 Kan användas i läge M vid slutartider under 1/125 sek, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 13 Fäst i vertikalt läge (kan användas i horisontellt läge när den har monterats)

15 Med Nikons blixtar och Creative Lighting System får du fler funktioner och ökad precision samt fullständig kontroll över belysningen. Ett omfattande sortiment av högkvalitativa Nikkor-objektiv Studioblixtar** Nikon blixt SB-800/600 Blixt SB-800 Blixt SB-600 Synkroniserings anslutning AS-15 SC-28, 29 Du kan ansluta D70s till en tv med hjälp av videokabeln om du vill visa bildspel eller enstaka bilder. Videokabel* TV-monitor** Ö verför, spara, hantera, förhandsgranska och redigera bilder med hjälp av olika lagrings- och programvarualternativ A specialize D70s camera case for protection and storage. CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** COOLWALKER MSV-1 PC** CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** PC-kortadapter**/ Microdrive TM -adapter** Nätadapter EH-5 Semi-Soft Case CF-D70 Nikon Capture 4 (version 4.2) PictureProject* USB-kabel UC-E4* *Medföljande tillbehör **Produkter som ej kommer från Nikon B a k sida Aktivering av LCD-monitor/format 2 Exponeringskompensation 3 Avtryckare 4 Ström av/på 5 Mätningsläge 6 Underkommandoratt 7 Kontroll av skärpedjup 8 USB-anslutning (under skyddet) 9 Fokuseringslägesväljare 10 Objektivöppning 11 DC-anslutning (under skyddet) Videoanslutning (under skyddet) 12 Fjärrkabelanslutning (under skyddet) 13 Ö gla för kamerarem 14 Infraröd mottagare 15 Funktionsratt 16 Blixtaktivering/blixtsynkroniseringsläge/ blixtkompensering 17 Inbyggd blixt 18 Tillbehörssko 19 Självutlösare/AF-hjälpbelysning/reducering av röda ögon 20 Kontrollpanel 21 Fokalplansmarkering 22 Bildvisning 23 Meny 24 Känslighet (ISO)/miniatyrbild 25 Vitbalans (WB)/skydd/hjälp 26 Bildkvalitet/storlek (Q UAL)/ playbackzoom/enter 27 Å terställning 28 Stativgänga 29 LCD-monitor 30 Radera 31 Fokuseringslås 32 Batterifackslock 33 Spärr till batterifackslock 34 Lampa för minneskort 35 Spärr för minneskortlucka 36 Minneskortlucka 37 Multiväljare 38 Huvudkommandoratt 39 AE/AF-lås 40 Dioptrijustering 41 Ö gonmussla 42 Sökarokular 43 Fotograferingsläge/format 44 Gaffling * Do not insert any cable other than MC-DC1 into the remote cord terninal on D70s camera. 1 5

16 Sp ec ifik atio ner för N ikons digital a SLR -kamera D 7 0 s Typ av kamera Effektiva pixlar Bildsensor Bildstorlek (pixlar) Känslighet Lagringsmedia Lagringssystem Filsystem Lagring (antal bilder per RAW cirka 44, FINE cirka MB CF-kort, bildstorlek L) NORMAL cirka 144 Digital systemkamera 6,1 miljoner RGB CCD, 23,7 15,6 mm; totalt antal pixlar: 6,24 miljoner [L], [M], [S] 200 till (ISO-motsvarighet) i steg om 1/3 EV CompactFlash TM -kort (CF-kort), typ I och II, och Microdrive TM Komprimerat NEF-format (RAW): 12-bitars komprimering, JPEG: kompatibelt med JPEG-standard Exif 2.21, DCF 2.0- och DPOF-kompatibelt BASIC cirka 279, RAW & BASIC cirka 39 Vitbalans Automatisk (TTL-vitbalans med RGB-sensor med pixlar), sex manuella lägen med finjustering, förinställning av vitbalans, vitbalansgaffling LCD-monitor 2,0 tum, punkter, polysilikon TFT-LCD-lågtemperaturmonitor LCD med justering av ljusstyrka Bildvisningsfunktion 1 bild: Småbild (4 eller 9 segment), bildvisning med förstorade bilder, bildspel, histogram, högdagerpunkter, automatisk bildrotering Raderingsfunktion Kortformatering, radering av alla bilder, radering av valda bilder Videoformat Kan väljas från NTSC och PAL Gränssnitt USB Textinmatning Inmatning av högst 36 alfanumeriska tecken med hjälp av LCDmonitorn och multiväljaren, texten lagras i Exif-huvudet Kompatibla objektiv Se sida 14 Bildvinkel Cirka 1,5x motsvarande brännvidd i 35 mm-format Sökare Fast pentaprisma, inbyggd dioptrijustering (-1,6 till + 0,5 m -1 ) Ö gonpunkt 18 mm (-1,0 m -1 ) Fokuseringsskiva Typ B BriteView skarp mattskiva II med fokusmarkeringar och visningsbart raster Sökarens bildöverensstämmelse Cirka 95 % Sökarförstoring Cirka 0,75x med 50 mm objektiv inställd på oändlighet ( 1,0 m -1 ) Sökarinformation Fokusinformation, ljusmätningssystem, indikator för AF/FV-lås, slutartid, bländarvärde, indikator för exponering/exponeringskompensation, exponeringsläge, blixtkompensering, exponeringskompensation, antal återstående exponeringar Autofokusering TTL-fasobservation med Nikon Multi-CAM900-autofokusmodul med AF-hjälpbelysning (cirka 0,5 m till 3,0 m) Observationsintervall: EV -1 till + 19 (ISO 100-motsvarighet, vid normal temperatur: 20 C) Objektivservo 1) Autofokusering (AF): enkelservo-af (AF-S), kontinuerlig servoautofokus (AF-C), förutsägande autofokus aktiveras automatiskt utifrån motivets status 2) Manuell fokusering (M) Fokusområde Kan väljas bland 5 fokusområden AF-områdesläge 1) Enkelområdesautofokus, 2) Dynamiskt områdesautofokus, 3) Dynamisk autofokus med prioritet på närmaste motiv Fokuseringslås Fokus låses när du trycker ned avtryckaren halvvägs (enkelservo-af) eller när du trycker ned AE-L/AF-L-knappen Ljusmätsystem TTL-system för exponeringsmätning med helt öppen bländare 1) 3D-färgmatrixmätning med RGB-sensor med pixlar 2) Centrumvägd: (75 % av ljusmätarens känslighet koncentrerad på en cirkel med 8 mm diameter) i en cirkel om 6, 8, 10 eller 12 mm diameter mitt på bildytan eller viktning efter hela bildytans genomsnitt 3) Spot: Mätning av cirkel med 2,3 mm diameter (cirka 1 % av bildytan) centrerad efter aktivt fokusområde Ljusmätningsområde 1) EV 0 till 20 (3D-färgmatrixmätning eller centrumvägd ljusmätning) 2) EV 2 till 20 (spotmätning) (ISO 100-motsvarighet, f/1,4-objektiv, 20 C) Ljusmätningskoppling Processorkoppling Exponeringsmetoder Digital Vari-program ( automatisk, porträtt, landskap, närbild, sport, nattlandskap, nattporträtt), Programautomatik med flexibla program [P], Bländarautomatik [S], Tidsautomatik [A], Manuell [M] Exponeringskompensation ± 5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Exponeringslås Det uppmätta värdet låses med hjälp av AE-L/AF-L-knappen Automatisk exponeringsgaffling Två eller tre bilder ± 2 EV i steg om 1/3 eller 1/2 Fotograferingsmetoder 1) Enbildstagning 2) Serietagning: cirka 3 bilder per sekund 3) Självutlösare/fjärrkontroll Slutare Kombinerad mekanisk och elektronisk CCD-slutare, 30 till 1/8 000 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb Synkroniseringskontakt Endast X-kontakt, blixtsynkronisering upp till 1/500 sek. Blixtstyrning 1) TTL: TTL-blixtstyrning med RGB-sensor med pixlar Inbyggd blixt: balanserad i-ttl-upplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning eller funktionsratten inställd på [M]) SB-800 eller 600: balanserad i-ttlupplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning) 2) Automatisk bländare: kan användas med SB-800 med CPU-objektiv 3) Automatisk blixt utan TTL: kan användas med blixtar som SB-800, 27 och 22s. 4) Manuell räckviddsprioritet med SB-800 Blixtsynkroniseringsläge 1) Första ridån (normal synkronisering), 2) Reducering av röda ögon, 3) Reducering av röda ögon med lång synktid, 4) Lång synktid, 5) Andra ridån Inbyggd blixt,,,, Automatisk blixt med automatisk utskjutning [P], [S], [A], [M]: manuell utskjutning med knappuppsläppning Ledtal (ISO 200/ISO 100, m): cirka 15/11 (helt manuell 17/12) Blixtkompensering -3 till + 1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Tillbehörssko Tillbehörskontakt enligt ISO-standard med säkerhetslås Självutlösare Elektroniskt styrd utlösare med 2 till 20 sekunders fördröjning Kontroll av skärpedjup När CPU-objektivet är monterat kan du minska bländaren och kontrolleras genom att trycka på kontrollknappen Fjärrkontroll Via fjärrkabeln MC-DC1 (säljs separat) eller den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) Strömkälla Ett laddningsbart EN-EL3a- eller EN-EL3-litiumjonbatteri, tre CR2-litiumbatterier (med batterihållaren MS-D70 (säljs separat)), AC-adapter EH-5 (säljs separat) Stativgänga 1/4 tum (ISO1222) Mått (B H D) Cirka mm Vikt Cirka 600 g utan batteri, minneskort, kamerahuslock eller monitorlock Medföljande tillbehör* Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, batteriladdare MH-18a, videokabel, USB-kabel UC-E4, rem, kamerahuslock, okularlock DK-5, ögonmussla DK-20, lock till LCD-monitor BM-5, cd-skiva med programmet PictureProject Extra tillbehör Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, multiladdare MH-19, batteriladdare MH-18a, AC-adapter EH-5, CR2 batterihållare MS-D70, blixt SB-800/600, vinkelsökare DR-6, programmet Nikon Capture 4 (version 4.2), kamerafodral CF-D70, trådlös fjärrkontroll ML-L3, fjärrkabel MC-DC1, CompactFlash TM -kort *Medföljande tillbehör kan variera mellan olika länder och regioner B il dk val itet, bil dsto rl ekoc h antalbil der ( med MB CF -ko rt) Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek Antal bilder* 1 Antal bilder i sträck *2 RAW cirka 5,0 MB cirka 44 bilder* 4 * 3 4 bilder L cirka 2,9 MB cirka 73 bilder 14 bilder FINE M cirka 1,6 MB cirka 130 bilder 10 bilder S cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder L cirka 1,5 MB cirka 144 bilder 144 bilder NORMAL M cirka 0,8 MB cirka 253 bilder 10 bilder S cirka 0,4 MB cirka 528 bilder 528 bilder L cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder BASIC M cirka 0,4 MB cirka 481 bilder 9 bilder S cirka 0,2 MB cirka 950 bilder 950 bilder RAW+ BASIC L cirka 5,8 MB cirka 39 bilder* 5 4 bilder* 1 *1. Kan variera beroende på fotograferingsförhållandena. *2. Antal bilder när du använder SanDisk SDCFH (ultra II) 256 MB CF-kort. *3. Antalet bilder som kan tas i ett svep kan vara färre beroende på vilken typ av CF-kort som används. *4. 23 på skärmen anger antalet bilder som återstår. *5. 21 på skärmen anger antalet bilder som återstår. Microsoft och Window s är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder. CompactFlash TM är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Bilder på LCD-monitorer som visas i broschyren är simulerade. Tillverkaren kan ändra specifikationerna och utrustningen utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet. April NIKON CORPORATION V ARN I N G L Ä S ALLTID IGENOM ANVÄ NDARHANDBOKEN INNAN DU BÖ RJAR ANVÄ NDA UTRUSTNINGEN. VISS DOKUMENTATION FINNS ENDAST PÅ CD ROM SKIVAN. NIKON SVENSKA AB, Anton Tamms väg 3, Box 84, Upplands Väsby Tel: , Fax: Se Tryck i Nederländerna Code No. 6CQ (0504/A) Ad

D I G I T A L S L R - K A M E R A. Ditt liv är ett mäster verk. 10,2 effektiva megapixel

D I G I T A L S L R - K A M E R A. Ditt liv är ett mäster verk. 10,2 effektiva megapixel D I G I T A L S L R - K A M E R A Ditt liv är ett mäster verk 10,2 effektiva megapixel 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8g IF-ED Exponeringsläge: [A] 1/160 sekund, f/2.8 Vitbalans: Auto Känslighet:

Läs mer

Din manual NIKON D80 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239761

Din manual NIKON D80 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON D80. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Precisionstillverkad för den ultimata digitala upplevelsen.

Precisionstillverkad för den ultimata digitala upplevelsen. Vi presenterar en digital spegelreflexkamera ur en ny generation. Den är unik i sin förmåga att uppfylla de högsta krav snabbt och effektivt, samtidigt som den uppnår resultat som återger motivet exakt

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Din manual NIKON D60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239738

Din manual NIKON D60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3239738 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON D60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DIGITALKAMERA. 7,1 Megapixel. 3x zoom. 3,0-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 1600. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 7,1 Megapixel. 3x zoom. 3,0-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 1600. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 7,1 Megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 1600 www.nikoncoolpix.info Gränsöverskridande design Du kan nå långt utöver det vanliga med COOLPIX S7c. En revolutionerande,

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Enastående flexibilitet. Kreativa funktioner.

Enastående flexibilitet. Kreativa funktioner. Enastående flexibilitet. Kreativa funktioner. Nikon D300S är vår nya stolthet. Det är en digital SLR-kamera i DX-format med många kreativa funktioner. Den är byggd för proffs och för dig som tar fotografering

Läs mer

I AM A PERFECTIONIST. iamnikon.se

I AM A PERFECTIONIST. iamnikon.se I AM A PERFECTIONIST iamnikon.se Enastående flexibilitet. Kreativa funktioner. Nikon D300S är vår nya stolthet. Det är en digital SLR-kamera i DX-format med många kreativa funktioner. Den är byggd för

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor. 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor

6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor. 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor 6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor Porträtt-knapp D-Lighting Utan D-Lighting Förbättra underexponerade bilder eller bilder med för mycket motljus. Med

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

DIGITAL SYSTEMKAMERA

DIGITAL SYSTEMKAMERA DIGITAL SYSTEKAERA För alla ambitiösa fotografer Höga prestanda som uppfyller kraven inom alla fotograferingsstilar CCD-sensor med 10,2 effektiva megapixel Avancerad bildbearbetningsmotor Förbättrat AF-system

Läs mer

Fantastisk fotografering inom räckhåll

Fantastisk fotografering inom räckhåll Fantastisk fotografering inom räckhåll Riktig kamera, mycket nöje Automatisk fotograferingsglädje och kreativ utveckling Är du på jakt efter en riktig digital SLR-kamera som är enkel att använda? Vill

Läs mer

Utomordentliga prestanda. Graciös design.

Utomordentliga prestanda. Graciös design. Utomordentliga prestanda. Graciös design. Den första Nikon-kameran med bildsensor i FX-format Nikon D3 innebar ett genombrott inom digital fotografering och förändrade för alltid de professionella fotografernas

Läs mer

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 GUNNAR OLSSONS FOTO Hornsgatan 91 Stockholm Tel 08 55 60 60 50 www.gofoto.se FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 Fujifilm Fujifilm X PRO2 i paket med FUJIFILM XF 35/2,0 R WR. X Pro2 är Fujifilms bästa, snabbaste

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Exceptionell kvalitet kombinerad med spännande möjligheter

Exceptionell kvalitet kombinerad med spännande möjligheter 8, 1 megapixel 3,5x zoom Vibrationsreducering 2,5-tums LCD-monitor Exceptionell kvalitet kombinerad med spännande möjligheter COOLPIX P3 och P4 ger bättre bildkvalitet i ett praktiskt och kompakt format.

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull FÖRNYA DIG Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull Var djärv med motiv i svagt ljus: lågt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4 Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/8 Vitbalans: Färg temperatur (4 550 K) ISO-känslighet: ISO 100 Bildkontroll: Standard

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

Din manual NIKON D100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3695437

Din manual NIKON D100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3695437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON D100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

I AM YOUR EYES. www.nikon.se

I AM YOUR EYES. www.nikon.se I AM YOUR EYES www.nikon.se Se med andra ögon Varje fotograf är unik. Men oavsett vilka idéer, erfarenheter och visioner du har så finns det alltid ett NIKKOR-objektiv som kan ge dig ännu bättre bilder.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com I AM YOUR GUIDE iamnikon.com Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP En digital systemkamera du alltid kan ha med dig you can En digital systemkamera du alltid kan ha med dig Fånga alla minnesvärda ögonblick med högkvalitativa fotografier och filmer

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D4 Digitalkamera med spegelreflex Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)

Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D4 Digitalkamera med spegelreflex Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter) Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D4 Kameratyp Digitalkamera med spegelreflex Objektivfäste Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter) Effektiva pixlar 16,2 miljoner Bildsensor

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Att fotografera digitalt är kul, men att söka upp ett fotolabb för framkallning är ofta frustrerande och tidsödande, och ger inte alltid ett så bra resultat

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Din manual NIKON F80 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3695757

Din manual NIKON F80 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3695757 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor.

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. E-30 Art Filter, Dubbelexponering, Trådlös blixt, Flera bildförhållanden 11 punkters AF-system High Speed Live MOSsensor med 12,3 Megapixel Live View med vinklingsbar LCD Sekvensfotografering med 5 bps

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

I AM YOUR EYES. iamnikon.se

I AM YOUR EYES. iamnikon.se I AM YOUR EYES iamnikon.se Se med andra ögon Varje fotograf är unik. Men oavsett vilka idéer, erfarenheter och visioner du har så finns det alltid ett NIKKOR-objektiv som kan ge dig ännu bättre bilder.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.se

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.se I AM EASY FOR EVERYONE iamnikon.se Hög upplösning med 24,2 effektiva megapixlar och ett matchande kvalitetsobjektiv Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8g Exponering [A]-läge, 1/200 sekunder, f/5,6

Läs mer

Cyberphoto testar Nikon D300s för undervattensbruk

Cyberphoto testar Nikon D300s för undervattensbruk Cyberphoto testar Nikon D300s för undervattensbruk När Nikon lanserade sin D300s så kändes det främst som en finputsning av D300. Ändringarna var inte stora, men precis de rätta. De byggde vidare på det

Läs mer

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.se

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.se I AM FULL FRAME POWER www.nikon.se UPPLEV SKILLNADEN MED FULLSKALIGT FX-FORMAT Gör dig redo för fotografering på en helt ny nivå. Med D610 öppnar du dörren till fotografering i FX-format. Bildkvaliteten

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera

Nikon Guide till Digital Fotografering med. Digitalkamera Se Nikon Guide till Digital Fotografering med Digitalkamera Om den här handboken Ämnena i den här handboken är ordnade från enkla till avancerade. I följande kapitel finns allt du behöver veta för enkel

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle you can 2 Vår resa börjar Surfs up! Dags för surflektioner Fördelen med digitala systemkameror Byt objektiv, se allt på ett annat sätt Med utbytbara objektiv

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

X100F. Nya funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA

X100F. Nya funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA BL00004959-D00 SV DIGITAL CAMERA X100F Nya funktioner Version 2.00 Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Lär känna din kamera. Karl Mikaelsson Oscar Carlsson October 27, 2012

Lär känna din kamera. Karl Mikaelsson Oscar Carlsson October 27, 2012 Lär känna din kamera Karl Mikaelsson derfian@hamsterkollektivet.se Oscar Carlsson oscar.carlsson@gmail.com October 27, 2012 Vad är en exponering? Slutartid + Bländartal + ISO Slutartid 1 500s = 0.002s,

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 195:- PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 295:-

PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 195:- PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 295:- NYA NIKON D800 CANON EOS 600D KIT MED ORIGINAL CANON 1855IS OBJEKTIV 18 miljoner pixlar. 3 skärm med liveview. Videosekvenser i Full HD. FULLFORMAT I SIN BÄSTA SKEPNAD 36,3 miljoner pixlar. 3,2 skärm med

Läs mer

Digitalkameror Höst 2009

Digitalkameror Höst 2009 Digitalkameror Höst 2009 COOLPIX JOY Dela livets höjdpunkter med nära och kära med hjälp av den perfekta digitala kompaktkameran. COOLPIX ren glädje att fotografera med. Extremt snabb fokus som enkelt

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

I AM A NIKON COOLPIX I AM THE NIKON COOLPIX COMPACT DIGITAL CAMERA LINEUP

I AM A NIKON COOLPIX I AM THE NIKON COOLPIX COMPACT DIGITAL CAMERA LINEUP I AM A NIKON COOLPIX I AM THE NIKON COOLPIX COMPACT DIGITAL CAMERA LINEUP SPRING 011 www.iamnikon.se I AM A BEAUTY QUEEN Gör dig redo att uppleva någonting utöver det vanliga. 18 med stil. Kvalitet med

Läs mer

I AM TALENTED. iamnikon.se

I AM TALENTED. iamnikon.se I AM TALENTED iamnikon.se En kreativ vinkling. Ta bilder ur nya perspektiv vinklingsbar LCD-monitor D5100 ger med sin utfällbara och vinklingsbara LCD-monitor många spännande möjligheter att fånga världen

Läs mer