DIGITAL SYSTEMKAMERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL SYSTEMKAMERA"

Transkript

1 DIGITAL SYSTEMKAMERA

2 D70s redo att fånga varje ögonblick med snabbhet Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Exponeringsläge:[A], 1/1 000 sekund, f/5,6 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 2

3 och elegans. Nikon D 7 0-modellens prisbelö nta bildkvalitet, h ö ga prestanda o c h användarvänlighet å terfinns även i D 7 0s. Dessutom har det gjorts f ö rbättringar i D 7 0s som g ö r att det g å r ännu snabbare o c h lättare att ta värdefulla bilder så snart tillfället uppenbarar sig. 3 bilder per sekund vid serietagning (upp till 144 bilder i sträc k * ) Klar fö r fotografering på 0,2 sekunder oc h kort slutarf ö rdr ö jning 1/8 000 sek. slutartid oc h blixtsy nkronisering på 1/500 sek. Stor 2,0 tums LCD-monitor med intuitiva meny er o c h hjälp F ö rbättrat 5-punkters autofokussy stem 6,1 effektiva megapixlar, Nikon DX Format CCD-bildsensor 7 Digital Vari-programlägen Inby ggd blixt fö r 18 mm objektiv Fjärrkabel MC-DC 1 (säljs separat) * Vid användning av JPEG NORM A L (storbildsinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 3

4 4 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/3 20 sekund, f/2,8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200

5 P erfekt för fotografering av motiv som rör sig snabbt Kamerans snabbhet oc h pre c ision gö r dig redo när det spec iella ö gonblic ket uppstå r. F örbä ttrat 5-punkters au tofoku ssy stem Nikons avanc erade 5-punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 har samma korsformade sensor i c entrum, breda bildö verensstämmelse, bransc hledande ljusmätningsfunktion o c h behändiga AF-hjälpbely sning (användbar under m ö rka f ö rhå llanden) som tidigare. Ny heterna bestå r av fö rbättringar som ger en stö rre pre c ision med snabbare o c h bättre motivfö ljning o c h f ö rbättrad autofokus vid användning av Dy namisk autofokus med prioritet p å närmaste motiv o c h D y namisk autofokus med f ö rutsägande autofokus oc h L oc k- on. D u kan börja anvä nda kameran direkt nä r du slår p å den ( klar för fotografering på 0,2 sekunder och kort slutarfördröjning) När du slå r p å kameran tar det bara 0,2 sekunder f ö r D 7 0s att bli klar f ö r fotografering.tr yck p å avtr yckaren s å svarar den direkt.med Nikons 5- punkters autofokussy stem M ulti-c A M 9 00 med AF-hjälpbely sning få r du en snabb oc h exakt fokusering även vid svå ra bely sningsfö rhå llanden. Det g å r extremt snabbt att ta bilder, bearbeta dem o c h spara dem. Du kan f ö rhandsgranska bilderna p å LC D-monitorn nästan helt utan f ö rdr ö jning. Ta c k vare den snabba serietagningen hinner du f å nga snabba rö rliga motiv oc h snabba situationer. S nabba slu tartider (1/8 000 sek. slu tartid max. och blix tsy nkronisering om 1/500 sek.) Med slutartider på mellan 30 och 1/8 000 sek. och blixtsynkronisering på upp till 1/500 sek. få r du en stö rre fotoupplevelse samt en ö kad flexibilitet s å att du snabbt kan få nga värdefulla ö gonblic k. M ed AF-sy stemet bestäms automatiskt vilket fokusområ de som ska prioriteras oc h kameran hindras frå n att fokusera på bakgrunden. Dessutom ö kar c hansen att hitta skärpan vid fokusering av motivet. 3 bilder p er seku nd vid serietagning (upp till 144 bilder i strä ck) M ed D 7 0s kan du ta 3 bilder per sekund i en kontinuerlig serie p å 144 bilder* ta c k vare kamerans optimerade s y stem. Sy stemen innefattar en snabb buffertminneshantering, snabb bildbearbetning, snabb å tkomst till minneskort oc h hö g sy stembussbandbredd. * Vid användning av JPEG NORM A L (bildkvalitetinställning) oc h SanDisk SDC F H (ultra II), SDC FX (Extreme/ Extreme III) eller L exar M edia 8 0X WA C ompac tflash TM -kort 5

6 T ack vare kamerans prestanda tar du imponerande bilder med ren fä rgåtergivning L ivfulla färger oc h hö g detaljskärpa med hö g upplö sning oc h stor dy namik Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor mm f/2,8 G IF-ED Exponeringsläge: [A], 1/8 0 sekund, f/2,8 Vitbalans: moln Känslighet: motsvarande ISO 200 A vancerad bildbearbetningsmotor N ikon DX F ormat CCD - bildsensor D 7 0s har en avanc erad L SI-pro c essor som ger bilderna rena, livfulla färger oc h maximal klarhet. Funktionerna f ö r automatisk vitbalans, automatisk tonkontroll o c h färgkontroll har optimerats samtidigt som det digitala bruset reduc eras vid lå ng exponering med hjälp av realtidspro c esser. Du kan skriva ut bearbetade bilder direkt frå n kameran. På så sätt minimeras tiden som krävs f ö r att f å ett tillfredsställande resultat. Ta c k vare bildbearbetningsmotorn maximeras även s y stemets prestanda, vilket ger en snabb filkomprimering, snabb minneshantering, snabb lagring av b å de JPEG- oc h NEF-filer samt snabb bildvisning. Nikons CCD-sensor i DX-format är optimerad f ö r att ge ett stö rre d y namikområ de s å att du kan ta perfekta bilder med h ö g upplö sning o c h h ö g detaljskärp. Sensorn har 6,1 effektiva megapixlar o c h en upplö sning p å pixlar, vilket lämpar sig f ö r stora utskrifter eller kreativa beskärningar f ö r att ta fram detaljer i bilden. Bilden frå n kameraobjektivet f å r en exakt inpassning med hjälp av mikrooptiken i var o c h en av sensorns pixlar, oavsett om du använder AF Nikkor-objektiv eller h ö gkvalitativa digitalanpassade DX Nikkor-objektiv. Alla Nikons digitala s y stemkameror använder DX-formatet, vilket ger h ö ga prestanda o c h enhetlighet. 6

7 T re fä rglä gen M ed Nikons avanc erade s y stem f ö r färg å tergivning optimeras de tre tillgängliga färglägena efter motivet eller ö nskad användning L ä ge I a : Ger naturtrogna hudtoner. (srgb) L ä ge II: Ger en bredare färgskala f ö r bearbetning eller retusc hering. (Adobe RGB) Adobe RGB srgb L ä ge IIIa : Ger livfulla färger vid fotografering av landskap oc h växter. (srgb) 1 8 mm 7 0 mm N ikkor- objektiv D 7 0s har ett Nikon F-objektivfäste som passar Nikons omfattande sortiment av hö gkvalitativa Nikkorobjektiv (AF o c h AF-S).Y rkesfotografer ö ver hela världen har valt att använda dessa objektiv under en lå ng tid tac k vare deras suveräna autofokus o c h att de ger bilder med perfekt färg, h ö g kontrast o c h otrolig skärpa. Den växande DX Nikkor-objektivfamiljen är utformad f ö r att användas med Nikons digitala s y stemkameror, vilket ger dig stora valmö jligheter. Du f å r fler bildvinklar, h ö gre prestanda o c h perfekt bildkvalitet frå n c entrum till kant oc h hö rn. AF-S DX Zoom- N ikkor mm f /3,5 4,5G IF-E D Det kompakta standard z oomobjektivet kombi nerar topprestanda med oslagbara värden o c h har ett brännviddsområ de p å mm, vilket motsvarar mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. AF Z oom- N ikkor mm f/4-5,6 G Det här kraftfulla teleobjektivet med 4,3 x z oom kan användas vid alla t y per av fotografering, frå n porträtt till sportevenemang. Objektivet r y ms i en kompakt o c h lätt f ö rpac kning, vilket g ö r att det är enkelt att ta med sig. (M otsvarande mm i 3 5 mm-formatet [13 5]. ) AF M icro - N ikkor 6 0 mm f/2,8d Nikons mest kompakta mikroobjektiv är oslagbart b å de vid närbildsfotografering o c h vid allmän fotografering. Telebrännvidden motsvarar 9 0 mm i 3 5 mm-formatet [13 5] när det används med D 7 0s, vilket ger ett stö rre arbetsavst å nd vid svå rfå ngade motiv eller när det krävs extra bely sning. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF M ic ro-nikkor 60 mm f/2,8 D Exponeringsläge: Digital Vari-program [närbild], 1/3 0 sekund, f 3, 8 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO mm Alla AF, AF-S oc h DX Nikkor-objektiv få r en brännviddsfö rlängning p å 1,5x, jämfö rt med om det används i 3 5 mm-formatet [13 5], när de används tillsammans med D 7 0s eller andra s y stemkameror i DX-format. 7

8 P restanda som ger fu llstä ndig kontroll över lju set Effektiv kontroll av exponering, mätning oc h blixt A u tomatiska Digital V ari-program och e xponeringslä gen Genom att välja ett av de sju Digital Vari-programmen kan du automatiskt optimera inställningarna f ö r vitbalans, bildskärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans efter fotograferingssituationen. Du kan enkelt ta kreativa bilder genom att bara vrida p å funktionsratten. Ta c k vare att du kan välja bland de automatiska inställningarna A u tomatisk,porträ tt, L andska p, N ä rbild, Sp ort, N attlandska p oc h N attp orträ tt är D 7 0s ett perfekt val, oavsett om du fortfarande befinner dig p å lärostadiet eller om du är en erfaren fotograf som behö ver kunna ta bilder snabbt. Exponeringslägesinställningarna ger dig en stö rre kontroll ö ver kameran. I läget [ P ], P rogramautomatik med flexibla program, ställs slutartiden o c h bländaren in automatiskt. Inställningen har även flexibla program fö r snabbval av olika expone ringskombinationer. I läget [ S ], Bländarautomatik, kan du välja p å slutartider mellan 1/8 000 o c h 3 0 sekunder. I läget [ A ] T idsautomatik, kan du välja fritt bland bländarinställningarna. I läget [ M ] M anuell, har du full kontroll ö ver slutartid o c h bländare. B ildbearbetningsalternativ När du använder exponeringslägena P rogramautomatik med flexibla program [ P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] eller M anuell [ M ] är det enkelt att ställa in bildbearbetningsalternativ s å att bildens skärpa, ton (kontrast), färg, mättnad o c h n y ans optimeras efter motivet eller ö nskad användning. Du kan välja mellan Normal, Intensiv, Skarpare, M jukare, Direktutskrift, L andskap eller Egen. A lternativ för exponeringsmä tning M ed hjälp av Nikons exponerings- o c h färgmatrismätningssensor med pixlar i RGB utvärderas information om ljussty rka, färg, kontrast, valt fokusområ de o c h motivavstå nd. Sedan jämfö rs resultatet mot en databas med bilder. Slutligen bearbetas bilden, vilket resulterar i en konsekvent o c h tillfö rlitlig automatisk exponering. Kameran har c entrumvägd ljusmätning o c h fem olika spotmätningsalternativ samt exponeringskompensering oc h automatisk exponeringsgaffling. I nby ggd blix t med i- TTL- blix tsty rning ( med större vinkel) Den inby ggda blixten skjuts ut o c h utlö ses automatiskt när den naturliga bely sningen inte räc ker till, eller f ö r att ge en balanserad upplättningsblixt vid en stark bakgrunds bely sning. D7 0s har utformats f ö r objektiv ner till 18 mm. A u tomatisk: G ö r det enkelt att skapa intensiva oc h jämna ö gonblic ksbilder med balanserad mättnad, färg oc h skärpa. P orträ tt: Skapar va c kra hudtoner med softfokusering på bakgrunden som framhäver motivet. L andska p : Skapar livfulla landskapsbilder med fö rstärkta konturer, intensiva färger oc h hö g kontrast. N ä rbild: Gö r att motivet sy ns ty dligt när du tar närbilder av blommor, insekter eller andra små objekt. Sport : Använder kort slutartid fö r att fry sa rö relsen vid d y namiska sportbilder oc h gö r att motivet sy ns ty dligt i bilden. N attlandska p : Långa slutartider som skapar otroliga bilder samtidigt som bristerna på grund av då lig bely sning minimeras. N attp orträ tt: Ger en naturlig balans mellan motivet oc h bakgrunden i porträtt som tas vid då lig bely sning. E xposu re modese xponeringslä gen: P rogramautomatik med flexibla program [P ], Bländarautomatik [S], T idsautomatik [A] oc h M anuell [M ] E x akt vitbalanskontrol D 7 0s ger naturliga färger genom att vitbalansen matc has mot ljuskällan. Det avanc erade s y stemet f ö r automatisk vitbalans klarar de flesta situationer, men det finns även sex manuella inställningar med finjustering (Glö dlampa, Lysrö r, Direkt solljus, Blixt, M oln o c h Skugga) samt ett f ö rinställt alternativ som g ö r att du kan använda grå a eller vita objekt som referens fö r vitbalansen. Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom- Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: Digital Vari-program [nattlandskap], 1/60 sekund, f 5,6 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 8

9 Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [A], 8 sekunder, f/11 Vitbalans: automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 Stöd för Creative Lighting System En stor fördel med D70s-kamerans inbyggda blixt är att den använder Nikons avancerade i-ttl-blixtstyrning, en teknik som kraftigt utökar möjligheterna att skapa kreativa belysningar. Den inbyggda blixten kan även användas som fjärrkontroll tillsammans med Nikons Creative Lighting System och styra en grupp av flera trådlösa blixtar av modell SB-600 eller SB-800. Det går även att använda SB-800 och styra upp till 3 grupper av trådlösa blixtar (varje grupp kan bestå av ett valfritt antal blixtar av modell SB-800 eller SB-600). M B A Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/3,5 4,5G IF-ED Exponeringsläge: [M], 1/250 sekund, f/4,5 Vitbalans: Automatisk Känslighet: motsvarande ISO 200 SB-800 lägesinställningar Huvudstyrenhet (M): blixten är avstängd, Fjärrstyrd blixt (A): manuell, Fjärrstyrd blixt (B): manuell Med hjälp av Nikons Creative Lighting System med trådlösa blixtar kan du skapa bilder som ser mer naturliga ut genom att du använder flera blixtenheter för att belysa motivet eller ta bort skuggor. Bilden är tagen med endast den inbyggda blixten 9

10 Tack vare kamerans prestanda tar du lätt imponerande bilder Kamerans förbättrade ergonomi gör att den är enkel och effektiv att använda Stor 2,0 tums LCD-monitor och ny menydesign N ytt l itiu mjonb atteri med högre k ap ac itet Kameran har en ny menydesign med ett noggrant utvalt färgschema, perfekt kontrast och ett större typsnitt. Det går lätt och snabbt att läsa de användarvänliga nyckelorden på menyerna. Bildvisningsalternativen på kamerans 2,0-tums LCD-monitor innefattar visning av 1 bild (4 eller 9 segment i miniatyrformat), zoom med bläddring (upp till 4,7x), automatiskt bildspel, histogram och visning av högdagerpunkter. Det nya laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3a har en större kapacitet och ger tillräckligt med ström för att ta upp till bilder per laddning*, med samma formfaktor som EN-EL3-batteriet. Den nya batteriladdaren MH-18a är mindre än dess föregångare och kan ladda både EN-EL3a- och EN- EL3-batteriet. Vid behov kan du även driva D70s med CR2-batterier. (CR2-batterihållaren MS-D70 krävs (säljs separat).) *Uppnås under följande förhållanden: Fulladdat EN-EL3a-batteri; temperatur på 20 C/68 F; Zoom-Nikkor AF-S DX mm f/3,5 4,5G IF-ED-objektiv; serietagningsläge; kontinuerlig servoautofokus; bildkvalitet inställd på JPEG BASIC; bildstorlek inställd på Medium; slutartid 1/250 sek.; avtryckaren halvvägs nedtryckt i tre sekunder och fokus ändrat från oändligt till minsta värdet tre gånger för varje bild; monitorn stängs av i fem sekunder efter sex bilder och slås sedan på igen; cykeln upprepas när exponeringsmätningen inaktiveras. 10

11 E n klare anvä ndning tack vare multiväljaren och N ikons ergo no misk a design På kamerans baksida sitter en lättanvänd multiväljare. Med hjälp av multiväljaren kan du enkelt välja ett specifikt fokusområde (i lägena för enområdesautofokus och dynamisk autofokus), välja olika menyer och styra bildvisningen. Den lätta och kompakta kameran passar bra i handen och du kommer lätt åt de logiskt placerade kontrollerna. Detta gäller såväl funktionsratten och hjälpknappen som huvud- och underkommandoratten. Inställningarna ändrar du lätt och smidigt med en hand. Du kan snabbt bekräfta viktiga inställningar med hjälp av den stora LCD-kontrollpanelen uppe på kameran. Ett exempel på att stor vikt har lagts vid detaljer vid utformningen av D70s är att du kan ändra ljudfrekvensen för pipljuden så att de hörs tydligare. Stöd för fjärrk ab el Med hjälp av den nya fjärrkabeln (MC- DC1) blir fotograferingen enklare och mer bekväm i vissa situationer, till exempel när du tar bilder med långa exponeringstider eller närbilder. Den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) kan även användas med D70s. Stöd för fjärrkontroll Bildkvalitetsläge: RAW (NEF) Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Exponeringsläge: [S] Bländarautomatik, 10 sekunder, f/8 Vitbalans: glödlampa Känslighet: motsvarande ISO 200 Bilden har tagits med fjärrkabeln MC-DC1. Sök are Kameran har en optisk sökare med visning av varibrite-fokusområde. Tack vare att det valda fokusområdet automatiskt markeras i svart vid stark belysning, och i rött vid svag belysning (eller när skärpan ställs in på ett mörkt motiv) är det enkelt att ställa in skärpan. På begäran visas överlagt raster i sökaren, något som är användbart vid arkitekturfotografering och vid landskapsfotografering med horisonter. Viktig information om inställningar och kamerans status visas längst ned. Om du ansluter D70s till en dator med Nikon Capture 4 via medföljande USB-kabel kan du fjärrstyra bade avtryckaren och de flesta fotograferin gsinställningarna i kameran. Du kan också överföra bilderna direkt till datorn, så att du slipper byta minneskort under fotograferingen. 11

12 Mångsidighet som tar fram möjligheterna med digital fotografering Du kan förbättra fotograferingen och resultatet med hjälp av flexibla inställningar och kraftfull programvara Sto rt u tbud av anp assade inställningar Det finns totalt 25 anpassade inställningar som du kan använda för att anpassa D70s efter dina fotograferingsmetoder, eller för att optimera kameran för olika fotograferingsförhållanden. Menyn för anpassade inställningar som visas på LCD-monitorn är lätt att förstå och du gör dina val med hjälp av multiväljaren på kamerans baksida. Med enkel knapptryckning kan du även visa hjälpdialogrutor som beskriver respektive inställning. Sp ara b å de N E F -oc h JPE G - fil er samtidigt Med D70s kan du optimera arbetet för olika förhållanden och behov genom att spara både NEF- (RAW) och JPEG-filer samtidigt vid en bildtagning. Lagringsmediu m ( C F -ko rt, M i c r o drive ) D70s är kompatibel med CompactFlash TM -kort och Microdrive TM -medium med en kapacitet på upp till 4 GB. Stöd för P ic tb ridge Det är enkelt att skriva ut bilder. Du behöver bara ansluta D70s till valfri Pict- Bridge-kompatibel skrivare med hjälp av medföljande USB-kabel. D70s har ökat stöd för PictBridge tack vare nya utskriftsinställningar i kameran som ger dig ökad kontroll över utskriftsresultatet. Följande CompactFlash TM -kort kan användas med D70s: SanDisk Corporation SDCFB 32/128/256/512 MB/1 GB, SDCFB(Typ II)192/300 MB,SDCF2B(Typ II)256 MB, SDCFH(Ultra)1 28/256/384/512 MB/1 GB, SDCFH (Ultra II)256/512 MB/1 GB, SDCFX (Extreme)512 GB SDCFX(Extreme III)1 GB/2 GB Lexar Media Corporation 12X USB-serien: 64/128/256/512, 16X USB-serien: 256/512/1 GB, 16X WA USB-serien:128/256/512 MB 24X USB-serien: 256/512 MB, 24X WA USB-serien: 256/512 MB, 32X WA USB serie: 1 GB, 40X WA USB-serien: 256/512 MB/1 GB/4 GB 80X WA-serien: 512/1 GB/2 GB/4 GB Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x-serien:16/32 MB Microdrive TM DSCM (1 GB), 3K4-2 (2 GB), 3K4-4 (4 GB) Vi kan inte garantera att kort som tillverkats av andra tillverkare fungerar tillsammans med kameran. Kontakta respektive tillverkare om du vill ha mer information om ovan nämnda kort. 1 2 P i c t u rep r oje c t PictureProject har fått ett nytt intuitivt användargränssnitt som gör bildbearbetningen, redigeringen och delningen både enklare och roligare. Du behöver bara ansluta kameran till en dator. Sedan importeras bilderna automatiskt. Med hjälp av kamerans praktiska knappar kan du snabbt skicka e-post, automatiskt förbättra bilder, köra bildspel, bränna CD- eller DVD-skivor* och använda andra vanliga funktioner. Du kan använda dra och Systemk rav för P ic tu rep rojec t S o ftw are släpp-funktionen för att organisera dina bilder i separata samlingar och snabbt söka rätt på filer med hjälp av namn, nyckelord eller datum. Kameran har stöd för filterprogram som utökar kamerans funktioner, inklusive kompatibilitet med Nik Color Efex Pro 2.0 som innehåller ett stort urval filter och effekter. Tack vare kamerans stöd för formaten JPEG, TIFF och NEF kan PictureProject smidigt kombineras med de kraftfulla funktionerna i Nikon Capture 4. * Om du vill bränna DVD-skivor måste du ha tilläggsprogrammet PictureProject DVD Show (säljs separat). Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS X version eller senare (Mac OS X version eller Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), senare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva) Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas Modell med inbyggd USB- eller FireWire-port krävs U/modell (500 MHz Pentium III eller bättre krävs för muvee) Hårddisk RAM Bildskärm Ö vrigt 60 MB krävs för installation 64 MB eller mer (128 MB eller mer krävs för RAW-bilder eller muvee) pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger) eller mer. CD-ROM-enhet krävs för installation. Enhet med brännare krävs för att du ska kunna använda alternativet Bränn skiva. Internetanslutning krävs för vissa alternativ. För e-postalternativet krävs en Internetanslutning och ett e-postprogram. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav.

13 N i kon Cap t u re 4 ( versio n 4.2 )(s äljs sep arat) S o ftw are Nikon Capture 4 är en unik bildredigeringsmiljö. Det är det enda programet som har kompletta funktioner för att redigera NEF-filer (Nikon Electronic Format) och ger dig ett optimalt resultat för alla typer av fotograferingar. Sk illnaden med N E F Nikon Electronic Format (NEF) är ett unikt filformat som består av bildens RAW-data och en instruktionsuppsättning med suveräna bildredigeringsmöjligheter. Med NEF sparas alla korrigeringar och justeringar i filens instruktionsuppsättning. Den ursprungliga filens RAW-data ändras aldrig, oavsett hur många gånger instruktionsuppsättningen ändras. Du kan även spara instruktionsuppsättningarna separat för alla justeringar eller endast för valda parametrar. Sedan kan du tillämpa dem på enskilda filer eller på flera filer med hjälp av den automatiska gruppbearbetningen. Detta ger dig en rad olika bildredigeringsfunktioner samtidigt som du sparar värdefullt hårddiskutrymme. Nikon Capture 4 bearbetar och visar NEF-filer med 16 bitar per färgkanal, vilket ger en mjukare återgivning vid ton- eller färgkorrigering. Du kan spara ändringarna i NEF-filen som en ny instruktionsuppsättning eller i TIFF- eller JPEG-format. I version 4.2 har kraftfullheten, hastigheten och flexibiliteten i Nikon Capture 4 förbättrats ytterligare. Versionen bygger på välbekanta funktioner som vertikal och horisontell korrigering av bilden, Image Dust Off och gruppbearbetning samt ett antal nya funktioner som ger ännu fler möjligheter att vara kreativ och att arbeta effektivt. W o r k ing w ith N i kon Cap t u re 4 and N E F fil es RAW RAW RAW Thumbnail and Instruction Set Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing A djust.1 I mage data P rocessing A djust. 2 I mage data P rocessing A djust.3 Thumbnail and Instruction Set I mage data P rocessing info rmatio n Saved in T I FF o r JPE G fo rmat T he RAW data w ithin a N E F fil e is p reserved u n c hanged regardl ess h o w many times it is p r ocessed in N i kon Cap t u re D-Lighting: justerar skuggor och högdagrar samtidigt som mellantonerna bibehålls. Du får ett optimalt resultat som kompenserar för under- och överexponering. Straighten: gör att du kan rotera bilden horisontellt eller vertikalt med hjälp av musen eller genom att ange hur många grader bilden ska roteras. (± 10 ) F örbättrad fä rgb ru sreducering: filtrerar bort färgbrus. Bilden får mjukare övergångar utan att upplösningen påverkas vid inställningar med hög upplösning. H isto gram: visar ett histogram som mer noggrant representerar den slutliga bilden och som kan användas för att bekräfta specifika pixelområden i bildfönstret. M ark er: sparar parametrarna för varje bild vid varje steg av bearbetningen, vilket gör att du lätt kan ge bilden en distinkt sista touch när bilden förbereds för olika tillämpningar F örbättrat fönster för visning av fl era b il de: fönstret öppnas snabbare och även den nya bläddringsbara miniatyrbildsvisningen är snabbare. Det har lagts till nya funktioner i gränssnittet, vilket innefattar samtidig redigering av flera filer, möjlighet att ångra eller upprepa kommandon samt filborttagning. E ffek tverk tyg: lägger på effekter som svartvitt, sepia eller färgnyanser, och erbjuder både manuell och automatisk kontroll av ljusstyrkan. Stöd för fil ter: gör att kamerans funktioner kan utökas för att förbättra och ändra bilderna. De tre versionerna av nik Color E fex P r o2. 0 fo r N i kon Cap t u re 4 och ni k Color E fex P r o 2. 0 E x p ress E ditio n ger ett brett urval av filter och effekter som sammanställts för att uppfylla olika behov. F järrkontroll Med Nikon Capture Control kan du ändra de flesta av fotograferingsinställningarna och utlösa avtryckaren till D70s från en dator när kameran har anslutits till en dator med Nikon Capture 4 via USB-uttaget. N ikon Cap tu re 4 (versio n 4.2 ) Systemk rav Window s Macintosh OS Förinstallerade versioner av Window s XP Home Edition, Window s XP Professional, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (version eller senare) Window s 2000 Professional, Window s Millennium Edition (Me), Window s 98 Second Edition (SE) Processor 300 MHz Pentium eller bättre rekommenderas IMac, imac DV, Pow er Macintosh G3 (blå/vit), Pow er Mac G4 eller senare, ibook, Pow erbook G3 eller senare RAM 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS X: 256 MB (768 MB eller mer rekommenderas) Mac OS 9: 64 MB minne eller mer för Nikon Capture 4 Camera Control, 512 MB eller mer för Nikon Capture 4 (version 4.2) Hårddisk Bildskärm Ö vrigt 200 MB krävs för installation pixlar eller mer med 16-bitars färger (High Color/tusentals färger). 24-bitars färger (True Color/miljoner färger) rekommenderas CD-ROM-enhet krävs för installation Endast datorer med inbyggda USB-portar stöds. Anm. 1: Dataöverföringen kanske inte fungerar korrekt om anslutningen till datorn sker via ett USB-nav. Anm. 2: Användarbehörighet krävs för installation och användning. 1 3

14 E tt rik t u t bud av tillbehör för optimal a p restanda och anp assningsb arhet F järrka be l M C -DC 1 Den nya fjärrkabeln MC-DC1 har utformats som ett behändigt alternativ för landskaps- och makrofotografering. Med hjälp av kabeln blir kameran mer bekväm och till och med lättare att använda. (Cirka 1,0 m lång.) Sökartillbehör för ytterligare komfort vid fotograferingen. Okularkorrigeringslinser (-5 till + 3 m-1) B l i x tsystem Kraftfullt och funktionsrikt system med i-ttl-blixtstyrning som används tillsammans med Nikons Creative Lighting System. Sökarlupp DG-2 Sökartillbehörsadapter Okularlock DK-5* Vinkelsökare DR-6 Ö gonmussla DK-20* B l i x t S B B l i x t S B Tack vare fjärrkontrollsalternativen får du den kamerastabilitet som krävs vid långa exponeringstider. T i llbehör COOLWALKER MSV-01 Nikons kompakta originallagringsenhet för digitala bilder med enkel bildgranskning och mångsidig kompatibilitet. Trådlös fjärrkontroll ML-L3 (infraröd) Du kan fjärrutlösa avtryckaren, vilket gör att du kan ta bilder med långa slutartider utan att du behöver röra kameran. Synkadapter för blixt med synkkabel AS-15 Ger en PC-synkanslutning för en enkel anslutning av externa studioblixtar. Kamerafodral CF-D70 Fjärrkabel MC-DC1 Trådlös fjärrkontroll ML-L3 Strömförsörjningstillbehör för maximala prestanda. Strömförsörj ningstillbehör Laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL3a (medföljer) COOLWALKER MSV-01 CR2-batterihållare MS-D70 Litiumjonbatteri EN-EL3a* Batteriladdare MH-18a (medföljer) Multiladdare MH-19 Nätadapter EH-5 CR2-batterihållare MS-D70 Batteriladdare MH-18a* Multiladdare MH-19 K o m p atib i l itetstab e l (IX-Nikkor-objektiv kan inte användas) Kamerainställning Fokus Läge Mätning Objektiv/tillbehör Objektiv med inbyggd processor 1 Objektiv utan inbyggd processor 10 AF-S/AF-I-telekonverter 6 Andra Nikkor-objektiv (förutom objektiv för F3AF) AI-P Nikkor Nikkor AI, AI-S eller serie E, AI-modifierad Nikkor Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor Telekonverter av AI-typ PB-6 Bälg 13 Automatiska mellanringar (PK-serie 11-A, 12, eller 13; PN-11) AF AF Nikkor av typ G eller D 2 AF-S, AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2,8d M (med elektronisk avståndsmätare) M DVP, P,S, A M D Färg Framsida IX Nikkor-objektiv kan inte användas. 2 Vibrationsreducering (VR) stöds med VR-objektiv. 3 Spotmätning av valt fokusområde. 4 Kamerans exponeringsmätning och blixtstyrsystem fungerar inte korrekt när objektivet förskjuts och/eller lutas eller om inte den största bländaröppningen används. 5 Den elektroniska avståndsmätaren kan inte användas vid förskjutning eller lutning. 6 Kompatibel med AF-I Nikkor-objektiv och alla AF-S-objektiv utom DX mm f/4g, ED mm f/2,8d, DX mm f/2,8g, DX ED mm f/3,5 4,5G, ED mm f/3,5 4,5G, VR ED mm f/3,5 5,6G och ED mm f/2,8d. 7 Kompatibel med objektiv med största effektiva bländare på f/5,6 eller snabbare. 8 Om AF mm f/2,8s, AF mm f/2,8s, AF mm f/3,5 4,5S (ny modell) eller AF mm f/3,5 4,5S zoomas in vid fokusering på minsta fokusavstånd kan bilden på mattskivan i sökaren vara oskarp när i-fokus-indikatorn visas. I så fall ställer du in skärpan manuellt med hjälp av bilden i sökaren. 9 Med största bländare på f/5,6 eller snabbare. 10 Vissa objektiv kan inte användas. 11 Kan användas i läge M, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 12 Kan användas i läge M vid slutartider under 1/125 sek, men kamerans exponeringsmätning kan inte användas. 13 Fäst i vertikalt läge (kan användas i horisontellt läge när den har monterats)

15 Med Nikons blixtar och Creative Lighting System får du fler funktioner och ökad precision samt fullständig kontroll över belysningen. Ett omfattande sortiment av högkvalitativa Nikkor-objektiv Studioblixtar** Nikon blixt SB-800/600 Blixt SB-800 Blixt SB-600 Synkroniserings anslutning AS-15 SC-28, 29 Du kan ansluta D70s till en tv med hjälp av videokabeln om du vill visa bildspel eller enstaka bilder. Videokabel* TV-monitor** Ö verför, spara, hantera, förhandsgranska och redigera bilder med hjälp av olika lagrings- och programvarualternativ A specialize D70s camera case for protection and storage. CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** COOLWALKER MSV-1 PC** CompactFlash TM -kort**/ Microdrive TM ** PC-kortadapter**/ Microdrive TM -adapter** Nätadapter EH-5 Semi-Soft Case CF-D70 Nikon Capture 4 (version 4.2) PictureProject* USB-kabel UC-E4* *Medföljande tillbehör **Produkter som ej kommer från Nikon B a k sida Aktivering av LCD-monitor/format 2 Exponeringskompensation 3 Avtryckare 4 Ström av/på 5 Mätningsläge 6 Underkommandoratt 7 Kontroll av skärpedjup 8 USB-anslutning (under skyddet) 9 Fokuseringslägesväljare 10 Objektivöppning 11 DC-anslutning (under skyddet) Videoanslutning (under skyddet) 12 Fjärrkabelanslutning (under skyddet) 13 Ö gla för kamerarem 14 Infraröd mottagare 15 Funktionsratt 16 Blixtaktivering/blixtsynkroniseringsläge/ blixtkompensering 17 Inbyggd blixt 18 Tillbehörssko 19 Självutlösare/AF-hjälpbelysning/reducering av röda ögon 20 Kontrollpanel 21 Fokalplansmarkering 22 Bildvisning 23 Meny 24 Känslighet (ISO)/miniatyrbild 25 Vitbalans (WB)/skydd/hjälp 26 Bildkvalitet/storlek (Q UAL)/ playbackzoom/enter 27 Å terställning 28 Stativgänga 29 LCD-monitor 30 Radera 31 Fokuseringslås 32 Batterifackslock 33 Spärr till batterifackslock 34 Lampa för minneskort 35 Spärr för minneskortlucka 36 Minneskortlucka 37 Multiväljare 38 Huvudkommandoratt 39 AE/AF-lås 40 Dioptrijustering 41 Ö gonmussla 42 Sökarokular 43 Fotograferingsläge/format 44 Gaffling * Do not insert any cable other than MC-DC1 into the remote cord terninal on D70s camera. 1 5

16 Sp ec ifik atio ner för N ikons digital a SLR -kamera D 7 0 s Typ av kamera Effektiva pixlar Bildsensor Bildstorlek (pixlar) Känslighet Lagringsmedia Lagringssystem Filsystem Lagring (antal bilder per RAW cirka 44, FINE cirka MB CF-kort, bildstorlek L) NORMAL cirka 144 Digital systemkamera 6,1 miljoner RGB CCD, 23,7 15,6 mm; totalt antal pixlar: 6,24 miljoner [L], [M], [S] 200 till (ISO-motsvarighet) i steg om 1/3 EV CompactFlash TM -kort (CF-kort), typ I och II, och Microdrive TM Komprimerat NEF-format (RAW): 12-bitars komprimering, JPEG: kompatibelt med JPEG-standard Exif 2.21, DCF 2.0- och DPOF-kompatibelt BASIC cirka 279, RAW & BASIC cirka 39 Vitbalans Automatisk (TTL-vitbalans med RGB-sensor med pixlar), sex manuella lägen med finjustering, förinställning av vitbalans, vitbalansgaffling LCD-monitor 2,0 tum, punkter, polysilikon TFT-LCD-lågtemperaturmonitor LCD med justering av ljusstyrka Bildvisningsfunktion 1 bild: Småbild (4 eller 9 segment), bildvisning med förstorade bilder, bildspel, histogram, högdagerpunkter, automatisk bildrotering Raderingsfunktion Kortformatering, radering av alla bilder, radering av valda bilder Videoformat Kan väljas från NTSC och PAL Gränssnitt USB Textinmatning Inmatning av högst 36 alfanumeriska tecken med hjälp av LCDmonitorn och multiväljaren, texten lagras i Exif-huvudet Kompatibla objektiv Se sida 14 Bildvinkel Cirka 1,5x motsvarande brännvidd i 35 mm-format Sökare Fast pentaprisma, inbyggd dioptrijustering (-1,6 till + 0,5 m -1 ) Ö gonpunkt 18 mm (-1,0 m -1 ) Fokuseringsskiva Typ B BriteView skarp mattskiva II med fokusmarkeringar och visningsbart raster Sökarens bildöverensstämmelse Cirka 95 % Sökarförstoring Cirka 0,75x med 50 mm objektiv inställd på oändlighet ( 1,0 m -1 ) Sökarinformation Fokusinformation, ljusmätningssystem, indikator för AF/FV-lås, slutartid, bländarvärde, indikator för exponering/exponeringskompensation, exponeringsläge, blixtkompensering, exponeringskompensation, antal återstående exponeringar Autofokusering TTL-fasobservation med Nikon Multi-CAM900-autofokusmodul med AF-hjälpbelysning (cirka 0,5 m till 3,0 m) Observationsintervall: EV -1 till + 19 (ISO 100-motsvarighet, vid normal temperatur: 20 C) Objektivservo 1) Autofokusering (AF): enkelservo-af (AF-S), kontinuerlig servoautofokus (AF-C), förutsägande autofokus aktiveras automatiskt utifrån motivets status 2) Manuell fokusering (M) Fokusområde Kan väljas bland 5 fokusområden AF-områdesläge 1) Enkelområdesautofokus, 2) Dynamiskt områdesautofokus, 3) Dynamisk autofokus med prioritet på närmaste motiv Fokuseringslås Fokus låses när du trycker ned avtryckaren halvvägs (enkelservo-af) eller när du trycker ned AE-L/AF-L-knappen Ljusmätsystem TTL-system för exponeringsmätning med helt öppen bländare 1) 3D-färgmatrixmätning med RGB-sensor med pixlar 2) Centrumvägd: (75 % av ljusmätarens känslighet koncentrerad på en cirkel med 8 mm diameter) i en cirkel om 6, 8, 10 eller 12 mm diameter mitt på bildytan eller viktning efter hela bildytans genomsnitt 3) Spot: Mätning av cirkel med 2,3 mm diameter (cirka 1 % av bildytan) centrerad efter aktivt fokusområde Ljusmätningsområde 1) EV 0 till 20 (3D-färgmatrixmätning eller centrumvägd ljusmätning) 2) EV 2 till 20 (spotmätning) (ISO 100-motsvarighet, f/1,4-objektiv, 20 C) Ljusmätningskoppling Processorkoppling Exponeringsmetoder Digital Vari-program ( automatisk, porträtt, landskap, närbild, sport, nattlandskap, nattporträtt), Programautomatik med flexibla program [P], Bländarautomatik [S], Tidsautomatik [A], Manuell [M] Exponeringskompensation ± 5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Exponeringslås Det uppmätta värdet låses med hjälp av AE-L/AF-L-knappen Automatisk exponeringsgaffling Två eller tre bilder ± 2 EV i steg om 1/3 eller 1/2 Fotograferingsmetoder 1) Enbildstagning 2) Serietagning: cirka 3 bilder per sekund 3) Självutlösare/fjärrkontroll Slutare Kombinerad mekanisk och elektronisk CCD-slutare, 30 till 1/8 000 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb Synkroniseringskontakt Endast X-kontakt, blixtsynkronisering upp till 1/500 sek. Blixtstyrning 1) TTL: TTL-blixtstyrning med RGB-sensor med pixlar Inbyggd blixt: balanserad i-ttl-upplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning eller funktionsratten inställd på [M]) SB-800 eller 600: balanserad i-ttlupplättningsblixt eller standard-i-ttl-blixt (spotmätning) 2) Automatisk bländare: kan användas med SB-800 med CPU-objektiv 3) Automatisk blixt utan TTL: kan användas med blixtar som SB-800, 27 och 22s. 4) Manuell räckviddsprioritet med SB-800 Blixtsynkroniseringsläge 1) Första ridån (normal synkronisering), 2) Reducering av röda ögon, 3) Reducering av röda ögon med lång synktid, 4) Lång synktid, 5) Andra ridån Inbyggd blixt,,,, Automatisk blixt med automatisk utskjutning [P], [S], [A], [M]: manuell utskjutning med knappuppsläppning Ledtal (ISO 200/ISO 100, m): cirka 15/11 (helt manuell 17/12) Blixtkompensering -3 till + 1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV Tillbehörssko Tillbehörskontakt enligt ISO-standard med säkerhetslås Självutlösare Elektroniskt styrd utlösare med 2 till 20 sekunders fördröjning Kontroll av skärpedjup När CPU-objektivet är monterat kan du minska bländaren och kontrolleras genom att trycka på kontrollknappen Fjärrkontroll Via fjärrkabeln MC-DC1 (säljs separat) eller den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) Strömkälla Ett laddningsbart EN-EL3a- eller EN-EL3-litiumjonbatteri, tre CR2-litiumbatterier (med batterihållaren MS-D70 (säljs separat)), AC-adapter EH-5 (säljs separat) Stativgänga 1/4 tum (ISO1222) Mått (B H D) Cirka mm Vikt Cirka 600 g utan batteri, minneskort, kamerahuslock eller monitorlock Medföljande tillbehör* Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, batteriladdare MH-18a, videokabel, USB-kabel UC-E4, rem, kamerahuslock, okularlock DK-5, ögonmussla DK-20, lock till LCD-monitor BM-5, cd-skiva med programmet PictureProject Extra tillbehör Laddningsbart EN-EL3a-litiumjonbatteri, multiladdare MH-19, batteriladdare MH-18a, AC-adapter EH-5, CR2 batterihållare MS-D70, blixt SB-800/600, vinkelsökare DR-6, programmet Nikon Capture 4 (version 4.2), kamerafodral CF-D70, trådlös fjärrkontroll ML-L3, fjärrkabel MC-DC1, CompactFlash TM -kort *Medföljande tillbehör kan variera mellan olika länder och regioner B il dk val itet, bil dsto rl ekoc h antalbil der ( med MB CF -ko rt) Bildkvalitet Bildstorlek Filstorlek Antal bilder* 1 Antal bilder i sträck *2 RAW cirka 5,0 MB cirka 44 bilder* 4 * 3 4 bilder L cirka 2,9 MB cirka 73 bilder 14 bilder FINE M cirka 1,6 MB cirka 130 bilder 10 bilder S cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder L cirka 1,5 MB cirka 144 bilder 144 bilder NORMAL M cirka 0,8 MB cirka 253 bilder 10 bilder S cirka 0,4 MB cirka 528 bilder 528 bilder L cirka 0,8 MB cirka 279 bilder 279 bilder BASIC M cirka 0,4 MB cirka 481 bilder 9 bilder S cirka 0,2 MB cirka 950 bilder 950 bilder RAW+ BASIC L cirka 5,8 MB cirka 39 bilder* 5 4 bilder* 1 *1. Kan variera beroende på fotograferingsförhållandena. *2. Antal bilder när du använder SanDisk SDCFH (ultra II) 256 MB CF-kort. *3. Antalet bilder som kan tas i ett svep kan vara färre beroende på vilken typ av CF-kort som används. *4. 23 på skärmen anger antalet bilder som återstår. *5. 21 på skärmen anger antalet bilder som återstår. Microsoft och Window s är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc. i USA och i andra länder. CompactFlash TM är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Bilder på LCD-monitorer som visas i broschyren är simulerade. Tillverkaren kan ändra specifikationerna och utrustningen utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet. April NIKON CORPORATION V ARN I N G L Ä S ALLTID IGENOM ANVÄ NDARHANDBOKEN INNAN DU BÖ RJAR ANVÄ NDA UTRUSTNINGEN. VISS DOKUMENTATION FINNS ENDAST PÅ CD ROM SKIVAN. NIKON SVENSKA AB, Anton Tamms väg 3, Box 84, Upplands Väsby Tel: , Fax: Se Tryck i Nederländerna Code No. 6CQ (0504/A) Ad

Precisionstillverkad för den ultimata digitala upplevelsen.

Precisionstillverkad för den ultimata digitala upplevelsen. Vi presenterar en digital spegelreflexkamera ur en ny generation. Den är unik i sin förmåga att uppfylla de högsta krav snabbt och effektivt, samtidigt som den uppnår resultat som återger motivet exakt

Läs mer

6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor. 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor

6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor. 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor 6,0 megapixel 3x zoom 2,5-tums LCD-monitor 6,0 megapixel 3x zoom 3,0-tums LCD-monitor Porträtt-knapp D-Lighting Utan D-Lighting Förbättra underexponerade bilder eller bilder med för mycket motljus. Med

Läs mer

DIGITAL SYSTEMKAMERA

DIGITAL SYSTEMKAMERA DIGITAL SYSTEKAERA För alla ambitiösa fotografer Höga prestanda som uppfyller kraven inom alla fotograferingsstilar CCD-sensor med 10,2 effektiva megapixel Avancerad bildbearbetningsmotor Förbättrat AF-system

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull FÖRNYA DIG Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Exponering: [M]-läge, 1/1000 sekund, f/2,8 Vitbalans: Moln Känslighet: ISO 1600 Bildkontroll: Livfull Var djärv med motiv i svagt ljus: lågt

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.se

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.se I AM EASY FOR EVERYONE iamnikon.se Hög upplösning med 24,2 effektiva megapixlar och ett matchande kvalitetsobjektiv Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8g Exponering [A]-läge, 1/200 sekunder, f/5,6

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

I AM TALENTED. iamnikon.se

I AM TALENTED. iamnikon.se I AM TALENTED iamnikon.se En kreativ vinkling. Ta bilder ur nya perspektiv vinklingsbar LCD-monitor D5100 ger med sin utfällbara och vinklingsbara LCD-monitor många spännande möjligheter att fånga världen

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Att fotografera digitalt är kul, men att söka upp ett fotolabb för framkallning är ofta frustrerande och tidsödande, och ger inte alltid ett så bra resultat

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

I AM ADRENALINE. iamnikon.se

I AM ADRENALINE. iamnikon.se I AM ADRENALINE iamnikon.se KRAFT OCH FLEXIBILITET SOM TAR DIG FRAMÅT Dra nytta av Nikons DX-format som ger mer rörelsefrihet till hela kamerasystemet, även objektiven. Det kompakta och lätta D7100-systemet

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digitalkameror Höst 2009

Digitalkameror Höst 2009 Digitalkameror Höst 2009 COOLPIX JOY Dela livets höjdpunkter med nära och kära med hjälp av den perfekta digitala kompaktkameran. COOLPIX ren glädje att fotografera med. Extremt snabb fokus som enkelt

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

*Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.

*Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon. *Trådlös anslutning till smarta enheter är tillgängligt via den trådlösa mobiladaptern WU-1a som säljs separat I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.se Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5g ED Bildkvalitet:

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 195:- PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 295:-

PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 195:- PÅ KÖPET! UV-filter som skyddar din optik på köpet. 295:- NYA NIKON D800 CANON EOS 600D KIT MED ORIGINAL CANON 1855IS OBJEKTIV 18 miljoner pixlar. 3 skärm med liveview. Videosekvenser i Full HD. FULLFORMAT I SIN BÄSTA SKEPNAD 36,3 miljoner pixlar. 3,2 skärm med

Läs mer

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Systemkamerorna i Nikon 1-serien ger dig ett helt nytt sätt att fånga livet i farten. De erbjuder en perfekt balans mellan kraft och precision i en nätt design så

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad DESIGNEN Funktionell och tidlös µ DIGITAL 500 är trogen det framgångsrika Olympus µ[mju:] konceptet. Här sammanförs ännu en gång en vinnande kombination av sofistikerad

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

I AM READY TO IMPRESS

I AM READY TO IMPRESS EFFEKTIVA MEGAPIXLAR VINKLINGSBAR PEKSKÄRM FOKUSPUNKTER INBYGGD WI-FI I AM READY TO IMPRESS www.nikon.se Bättre bilder än någonsin Gör världen rättvisa med den nya D5500. Den här smidiga, kraftfulla D-SLR-kameran

Läs mer

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå...

Innehållsförteckning Fotografera Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... Guide till professionella inställningar Sv Innehållsförteckning Fotografera 1 Förbättra kamerans respons... 2 Inställningar efter motiv... 8 Matcha inställningarna med vad du vill uppnå... 14 Minska kameraoskärpa:

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

PRISLISTA. Utgåva september 2009. Nikon Nordic AB

PRISLISTA. Utgåva september 2009. Nikon Nordic AB PRISLISTA Utgåva september 2009 Nikon Nordic AB Råsundavägen 12, Box 715 169 27 Solna Telefon: 08-594 109 00 Fax: 08-590 751 40 Internet: www.nikon.se Innehållsförteckning SLR Översikt Digitala SLR Tillbehör

Läs mer

2995:- 18x vidvinkelzoom och dubbel bildstabilisator! Bättre sommar 2008 med Olympus

2995:- 18x vidvinkelzoom och dubbel bildstabilisator! Bättre sommar 2008 med Olympus * Gruppreklam till hushållen Lasses Foto Bättre sommar 2008 med Olympus 18x vidvinkelzoom och dubbel bildstabilisator! Olympus SP-560 UltraZoom 18x optisk zoom (27-486 mm) 8 megapixlar i upplösning Dubbel

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE. www.nikon.se

I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE. www.nikon.se I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE www.nikon.se Objektiv: AF-S NIKKOR 70 200mm f/4g ED VR Bildkvalitet: JPEG hög (8 bitar) Exponering: [M]-läge, 1/60 sekund, f/5 Vitbalans: Glödlampa Känslighet: ISO 6 400

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt

POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt Speedlite-blixtar you can Kamera: Canon EOS 5D Mark III Tv (slutartid): 1/200 sek Av (bländarvärde): f/10 ISO-hastighet: 100 Objektiv: EF 24-70mm f/2.8l

Läs mer

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.se

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.se I AM FULL FRAME POWER www.nikon.se UPPLEV SKILLNADEN MED FULLSKALIGT FX -FORMAT Gör dig redo för fotografering på en helt ny nivå. Med D610 öppnar du dörren till fotografering i FX-format. Bildkvaliteten

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Läs mer

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Digital bild & sportfiske Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Från exponering till bild Det finns grovt räknat endast tre faktorer som påverkar den slutliga exponeringen. Från exponering

Läs mer

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom.

18-55 mm Anger att objektivet har en varierbar brännvidd (zoom) på 18-55 mm. Kallas även för zoom. Objektivbeteckningar 1:3,5 Maximal bländaröppning. Anger att objektivet har en fast största bländare på 3,5. Ofta föregås siffrorna av f för att visa att det är bländaren som avses. 1:5,6-6,3 Maximal bländaröppning.

Läs mer

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com I AM SHARING MY VIEW www.europe-nikon.com Ta underbara bilder. Dela dem på direkten. 24,2 Gör dig redo för något speciellt. EXPEED 4 Ta den helt nya Nikon D5300 megapixlar som guide och Nikons värld utan

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com OFFICIAL PARTNER Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon Inc www.canon.com Canon Europa NV www.canon-europe.com Canon Digital Creators Contest 2004 Den internationella tävlingen

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Stackning av bilder JAN NILSSON

Stackning av bilder JAN NILSSON Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3): 51 55, 2009 Stackning av bilder TEKNIK JAN NILSSON Abstract Image stacking. A short presentation of the software "CombineZP" which is designed to process stacks of digital

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Digitala kompaktkameror Våren 2009

Digitala kompaktkameror Våren 2009 Innovation för enastående bilder NIKKOR-objektiv har länge levt upp till de bästa professionella fotografernas standard. De kommer även i fortsättningen att uttrycka Nikons totala hängivenhet till gott

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Mer information PowerShot SX20 IS

Mer information PowerShot SX20 IS Mer information PowerShot SX20 IS Utskrift PowerShot SX20 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

E-5. Gjord för det extrema. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Väderskyddat kamerahus i magnesium

E-5. Gjord för det extrema. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Väderskyddat kamerahus i magnesium E-5 Preofessionellt arbetsredskap 11 punkters AF-system High Speed Live MOSsensor med 12,3 Megapixel Inbyggd bildstabilisator Väderskyddat kamerahus i magnesium Unikt dammskyddsfilter (SSWF) Dubbla platser

Läs mer

Säkerhetsinformation ELUTTAGET SKA INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIGT.

Säkerhetsinformation ELUTTAGET SKA INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIGT. Före användning Före användning Bäste kund, Vi tar tillfället i akt att tacka dig för att du köpt den här LEIC DIGILUX 3. Läs bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida referens. Säkerhetsinformation

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Kapitel sju Makro Hur du kan ta riktigt närgånga bilder Om du brukar säga att det är de små detaljerna som gör det, då

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ. Användarmanual

Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ. Användarmanual Insticksprogram för webbkamera till SalsaJ Användarmanual Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Innehåll Innehåll.. 1 Installation. 2 Hur insticksprogrammet används.. 3 1. Att köra insticksprogrammet (plugin)...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS and Digital IXUS 120 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till utskriftsalternativen. Fullständigt stöd

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Index för frågor och svar se s. iv ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för "frågor och svar".

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Se Sök här Hitta det som du söker efter i: i Innehållsförteckning se s. viii xiii Sök på funktion eller menynamn. i Index för frågor och svar se s. iv vii Vet du vad du vill

Läs mer

I AM YOUR D-SLR FINDER

I AM YOUR D-SLR FINDER I AM YOUR D-SLR FINDER MAXIMAL BILDKVALITET Hideyuki Motegi Nikons är älskade av fotografer över hela världen och kombinerar den senaste bildtekniken med en överlägsen ergonomi och de legendariska NIKKOR-objektiven

Läs mer