Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning."

Transkript

1 Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning Bergskollegiet gav år 1671 rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter tillstånd att anlägga en masugn samt två hammare med fyra härdar på södra sidan av Ljusnans mynning. Anläggningen kallades Ljusne Masugn, men ändrades senare till Ljusne Järnverksägare Kohlmeter avyttrade år 1672 masugnsplanen, privilegiet samt skogsavtalet med allmogen till Måns Christersson, som var av dansk släkt År 1673 uppfördes en masugn av fransk typ. Hammare och härdar färdigställdes. All malm måste fraktas med skutor från Utö i Södermanland och Vallgrund på finska sidan utanför Vasa. Omlastning från skutor till pråmar vid älvmynningen och omlastning ännu en gång vid kaj, därefter med hästtransport till masugnen. Till masugnsprocessen fordrades förutom malm, även kalksten som kom från Limön i Gävlebukten, samt träkol i stora mängder. Produktionen av stångjärn uppgick vid denna tid till ca skeppspund, vilket motsvarar ca ton/år Bruket förstörs helt år 1677 då en kraftig vårflod raserar dammen mellan smedjan och dammbröstet. Smedjan med hammare bröts sönder, även järnbod och tillhörande byggnader Till följd av motigheterna vid Ljusne begärde Christersson 1678 att få anlägga hytta samt härdar och hammare i Sunnäs. Christersson hade samma år förvärvat Sunnäs inom dåvarande Skogs Socken av två skattebönder Den 24 november 1682 erhölls privilegium att hammare med två härdar fick uppföras vid Sunnäs, men ej någon hytta. Tackjärnet fick fraktas från Ljusne Masugn som återuppbyggts. Ljusne Masugn var efter dåtida förhållanden en mycket modern anläggning, men den gick inte bra, på grund av Ljusne elfs (nuv.ljusnan) nyckfullhet. För att kunna tillverka tillräckligt med stångjärn till Gevärsfaktoriet i Söderhamn måste tackjärn tas från andra bruk. Minst 800 skeppspund tackjärn, ca 155 ton/år måste användas för att framställa fullgott muskötjärn till faktoriet Ljusne Masugn förstördes återigen den 22 februari 1685 då dammen brast. Skadorna var troligen mindre än år Måns Christersson avlider 1689 blott 61 år gammal Eftersom förhållandena vid hyttan i Ljusne var så svåra, med våldsam vårflod, vattenbrist på sommaren samt isvall på vintern, så begärde arvingarna efter Måns Christersson att få flytta Ljusnes två hammare med två härdar till Gruvströmmen vid Gullgruva. 1

2 1696 Det visade sig att vattenföringen i Gruvströmmen ej var tillräcklig för två hammare, varför en hammare flyttades tillbaka till Ljusne år Efter denna flytt fanns det i Ljusne, hytta samt en hammare med två härdar. Den tillåtna mängd stångjärn som fick tillverkas vid de tre bruken var tillsammans skeppspund/år, vilket motsvarar ca 262 ton per år. Fördelningen var : Vid Ljusne 550 skeppspund, ca 83 ton/år. Vid Sunnäs och Gullgruva var den tillåtna stångjärnsproduktionen 600 skeppspund för varje hammare, totalt ca 180 ton/år Under sin färd norrut härjade den ryska galärflottan Sunnäs den 19 maj 1721, brände stångjärnshammaren, bruksbyggningen och smedstugorna. Ljusne Bruk brändes den 20 maj och bruket blev grundligt förstört. Masugnen, hammarsmedjan, härdarna samt klensmedjan förstördes 1724 År 1724 började uppbyggnaden av den av ryssarna raserade masugnen. Arbetet slutfördes under En härd från Ljusne flyttades under 1725 tillbaka till Gullgruva Den 30 april 1730 fick Maråker sina privilegier och en hammare med två härdar flyttades från Ljusne till Marbäcken. I och med denna flytt fanns endast masugnen kvar i Ljusne. Vid denna tid ägde Ljusne två fraktskutor för sin malmtransport från Utö och Dannemora. Skutorna lastade 540 skeppspund, resp. 250 skeppspund malm, vilket motsvarade ca 105 ton respektive 48 ton. Efter Måns Christerssons död och fram till 1814 ägdes Bruken av släkterna Christiernin, Wennberg, Bjerkèn och Wennberg. Från 1730 till 1814 gick driften vidare vid de olika bruken i gamla spår. Ingen förändring i smidesteknik eller annan utveckling förekom. En spikhammare tillkom vid Maråker för husbehov, så man skulle slippa slå spik för hand. Från 1741 hade den tillåtna smideskvantiteten för de tre bruken ökats till totalt skeppspund/år, motsvarande ca 365 ton/år. Ljusneverkens ägare, Wennbergarna och övriga intressenter var tvingade att gå i konkurs År 1816 köpte grosshandlarfirman Bernhard Beskow och Co, Ljusneverken. De fyra bruken ägdes sedan av Beskowska släkten under 70 år. Efter Bernhard Beskows död 1820 bildade sönerna ett familjebolag som drev fyra hammare och sju härdar, nämligen en hammare och två härdar vid Sunnäs och Gullgruva samt två hammare med tre härdar vid Maråker. Smidet för de tre bruken var fortfarande skeppspund/år, ca 365 ton/år, men fick ökas till totalt skeppspund/år eller ca 488 ton/år. Denna ökning gällde från år Den gamla hyttan på södra sidan byggdes om till en s k mulltimmerhytta. Nedtill var hyttan uppförd av huggen gråsten, ovan masugnsbröstet var pipmuren omsluten av sand och jord. Ytterst sammanhölls hela konstruktionen av timmer, därav benämningen mulltimmerhytta. Mellan 1823 och 1860 var denna hytta i drift På norra sidan av Ljusnans utlopp fanns före 1849 ingen industri. Året före hade ett konsortium med Wilhelm Kempe i spetsen förvärvat Woxna Bruk. Detta konsortium 2

3 förvärvade ävenhemmanet nr 6 i Ljusne by, på norra sidan av älven, av hemmans - ägare Olof Ersson. Den första industri som anlades på norra sidan var ett vattendrivet sågverk med fyra ramar. Sågverket ägdes av handelsbolaget Ljusne Sågverksegare Masugnen på söder genomgick under åren en grundlig renovering. Mulltimret avlägsnades, masugnspipan byggdes om och höjdes. Hyttans yttersidor var stenklädda till ca 1/3 av höjden, resten var klädd med slaggsinter. Rostugn, malmhus och klensmedja uppfördes också under samma tidsperiod Stångjärnsmidet vid Sunnäsbruk och Gullgruva lades ned och bruken var helt nedlagda året efter En ny masugn uppfördes på Söder och togs i bruk under Nu fanns det två masugnar i drift på Ljusnans södra sida En smedja med sex lancashirehärdar och en ånghammare anlades i anslutning till den nya hyttan och togs i drift under Den 5 mars 1874 meddelade Wilhelm Kempe kommerskollegiet att han på hemmanet Norrljusne nr 6, på Ljusnans norra strand vid dess utlopp anlagt en masugn. Den skulle kallas Ljusne Sågverks Masugn Stångjärnsmidet vid Maråker upphörde enligt uppgift under 1876, men tillverkning av ek- och rälsspik fortsatte. Enligt osäkra uppgifter upphörde all verksamhet vid Maråkers Bruk under Ljusne Mekaniska Verkstad anlades, med maskinverkstad plåtslageri, smedja, samt gjuteri och modellsnickeri. En mindre varvsrörelse hörde också till verkstaden. Ljusne Mekaniska Verkstad fick redan från starten ett mycket gott rykte för sina produkter och konstruktioner. Verkstaden tillverkade ångsprutor i flera storlekar, ångpumpar, ångpannor, lokomobiler, samt utrustningar till sågverk, m m Wilhelm Kempe förvärvar Furudals Kättingsmedja, där kättingsmide har förekommit sedan Wilhelm Kempe står nu som ensam ägare till anläggningarna på Norr (Ljusne Sågverksegare) samt till Woxna Bruk. Han bildade samma år Ljusne Woxna AB. En ångmaskin på 160 hk, konstruerad och tillverkad på Ljusne Mekaniska Verkstad, levererades under år 1881 till den nyanlagda Ljusnesågen. Ljusne Mekaniska var även huvudleverantör till den nya sågen då det gäller ramsågverk, kantverk, transportörer och annan nödvändig sågutrustning Den sista blåsningen i den gamla masugnen på Söder ägde rum. Hyttanläggningen som idag finns bevarad på Söder är alltså den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från åren Den av Kempe anlagda masugnen på Ljusnans norra strand kompletterades 1882 med lancashirehärdar, valsverk och kättingsmide. Produktsortimentet var kättingjärn, råskenor, stång- och finjärn samt plåt. 3

4 1884 År 1884 flyttas kättingtillverkningen med inventarier och arbetarstam från Furudal till Ljusne. Under många år bedrevs kättingtillverkningen som handsmide. Detta gällde den grövre ankarkättingen, liksom kätting som levererades med officiellt provningscertifikat Den 1 februari 1886 införlivas Ljusneverken (Sunnäs, Gullgruva, Maråker och Ljusne Söder) med Ljusne Woxna AB Ljusne Mekaniska Verkstad tillverkade och monterade under år 1887 ett nytt ångmaskineri i passagerarångarna Flink 1 och Flink 2. Till en ångsåg i Ljusdal levererades en 25 hk ångmaskin, inkl. ångpanna, samt sågramar och annat sågverkstillbehör. Till Ljusne Järnverks Ångare levererades en 50 hk ångmaskin Oscar II med svit besökte Ljusne Bruk den 22 augusti Efter salut och leve för konungen utbringad av greve von Hallwyl, företogs besök i brukets olika industrier och första besöket gjordes i kättingsmedjan. Nedan ett sammandrag från ett reportage ur Söderhamns Tidning den 23 augusti Vid ankomsten till kettingsmedjan fäste konungen synnerligt uppmärksamhet vid den originellt och konstrikt utförda äreporten af gröfre och finare ketting i kombination med olika smiden. På äreportens båda sidor var konungens namn chifferinlagt och utfört i finare ketting. I smedjan smiddes grofva kettingar och konungen betraktade med synbart intresse, huru de bastanta järnstyckena under smedernas flinka hammarslag ombildades till länkar. Från kettingsmedjan begaf si konungen till mekaniska verkstaden och gjuteriet. I det senare syntes innanför porten och utbredd på marken en stor blå duk med gult kors på. Konungen tog plats strax framför densamma. Plötsligt brände eld genom duken och konungens valspråk och namnchiffer trädde som med ett trollslag fram i glödande skrift, bildade bjert afbrott mot dukens blå bottenfärg. Det lyckade gjutningsexperimentet tillvann sig konungens synnerliga bifall. Från gjuteriet begaf sig konungen till sågen och betraktade där pågående arbeten, vidare till masugnen, där utslaget åsågs och slutligen till valsverket, där en estrad var uppförd från hvilken konungen sittande kunde bese arbetet. Här dröjde konungen särdeles länge och följde med livligt intresse den procedur hvarigenom de glödande, oformliga järnstyckena under ilande fart mellan valsarna omdanas till fina, smidiga järnstänger Antalet anställda vid Södra Järnverket 133 pers. Norra 139 Kättingsmedjan 30 Lj. Mek. Verkstad 53 En nedgång med ca 102 personer i jämförelse med år Tackjärnsproduktionen vid samtliga masugnar, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Söder, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Norr, ca ton 4

5 Kättingproduktionen vid Kättingsmedjan, ca 970 ton 1898 Den kände uppfinnaren P Holmberg, smed och maskinarbetare vid Ljusne Mekaniska Verkstad, uppfinner under året en fjäderhammare(smideshammare). Hammaren som är patenterad i åtta länder har fått namnet TOR och tillverkas f n i fyra olika storlekar. Till Söderfors Bruk och andra järnbruk har ett antal hjälpbrytningsmaskiner med tvenne byglar levererats. Tvåbygelmaskinen är uppfunnen av P Holmberg vid Ljusne Mek, Verkstad Kättingfabriken utökas under år 1900 med en avdelning för maskinsmide. Största kättingdimensionen är 1/ Redan år 1905 bytes de första maskinerna för kättingsmide mot nya förbättrade och största kättingdimensionen är nu 7/ Ljusne Mekaniska Verkstad har olika typer av motordressiner, varpbåtar, slupar, bogserbåtar, järnpråmar och passagerarbåtar på tillverkningsprogrammet. En motorpråm om 150 ton med längd 22,2 m, bredd 5,6 m och medeldjup 2,4 m projekteras Under 1912 uppfördes ett valsverk i anslutning till järnverket på södra sidan. Valsverket var av typen trio valsverk med tre valsar i varje valsstol. Valsarna roterar inbördes åt motsatt håll och med denna typ av valsverk kunde valsning ske från två håll samtidigt. Valsverket drevs med vattenturbin via kuggväxel. Ljusne Mekaniska Verkstad har under de senaste åren börjat tillverkning av s k kugghjulsvarpspel, speciellt anpassade för motordrift. Spelen finns i fyra storlekar En motorfabrik för tillverkning av ELLWE-motorer byggs. Fabriksytan är på totalt kvm, fördelad på maskinhall, provavdelning, färdiglager, förråd, verktygsavdelning, värmecentral, mm. Fabrikshallarna var uppförda i cementtegel och hade ljusinsläpp genom lanterniner och fönsterpartier. Maskinutrustningen var mycket avancerad med många specialmaskiner. Många av arbetarna bodde i Askers och planer fanns att anlägga en spårvagnslinje mellan Askers och motorfabriken En motorkryssare på 27,5 m är under byggnad på Ljusne Mekaniska Verkstad Hela den gamla uppsättningen (utrustningen) för maskinsmide utrangeras och ersättes med nya maskiner och ugnar av egen konstruktion och tillverkning. Fortfarande tillverkas all grövre ankarkätting för hand Tillverkningen vid den år 1913 uppförda Motorfabriken upphör. Tillverkningsrättigheter, patent och maskinpark säljs till Södertälje Ljusne Mekaniska Verkstad ödelades av brand den 11 mars Maskinverkstad, gjuteri, plåtslageri samt smedja blev lågornas rov. 5

6 Skadorna beräknas uppgå till 0,75 miljoner kronor. Delar av tillverkningen förlades efter branden till Motorfabrikens lokaler Järnverket på Söder byggdes om och moderniserades, masugnskransen höjdes 9 m. Efter ombyggnationen var träkolsmasugnen världens då största igångvarande och väckte inom järnindustrikretsar berättigad uppmärksamhet Masugnsdrift, lancashiresmide och valsverksdrift upphörde vid Norra Järnverket. I valsverkets lokaler kom så småningom(1925) Sveriges största plywoodfabrik att anläggas Ljusne Woxna AB köps av Ströms Bruk AB och blir helägt dotterbolag. Namnet Ljusne Woxna AB kvarstår dock Ljusne Mekaniska Verkstads varvsrörelse läggs ned under år Den plywoodfabrik som anlades i gamla norra järnverkets lokaler totalförstördes vid en brand 1927, men kunde redan året därpå starta i nyuppförda lokaler Ett haveri inträffade 1928 i södra järnverket då svänghjulet till valsverket brast. Stor materiell förstörelse och driftstopp, men turligt nog inga personskador. Ett nytt svänghjul tillverkades på Ljusne Mekaniska Verkstad ganska omgående. Svänghjulet består av nav med armkors inpassat i den yttre svänghjulsringen som är tillverkad i sex hopfogade segment. Monteringen av svänghjulet utfördes också av personal från mekaniska verkstaden. Vikten på svänghjulet har uppgivits till 50 ton Masugnsdriften och lancashiresmidet på Söder läggs ned Sintringsanläggningen tillhörande hyttdriften på Söder rivs Södra Järnverket som anlades 1873 revs år Sedan det sista utslaget i den nu rivna hyttan gjordes i september 1932 har driften legat fullständigt nere. Vad som nu återstår av anläggningen är det gamla valsverket från 1911, som skall bevaras som minnesmärke över järnbruksepoken. Idag återstår förutom valsverket den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från Till den nyuppförda boardfabriken har Ljusne Mekaniska Verkstad levererat våtarkstransportörer, in- och utmatningsanordning för pressarna, massaomrörare samt utfört monteringsarbeten. I den nya boardfabriken är en del av den nedlagda motorfabriken integrerad Under år 1938 installerades moderna automatiska maskiner för stuksvetsning av klenare kätting Kättingfabriken har nu en tillverkningskapacitet av ton kättingsmide, men den normala årsproduktionen ligger kring ca 800 ton smide. 6

7 1944 År 1944 konstruerade ingenjör Alfred Gidlöf en patenterad tillverkningsmetod för grov ankarkätting; den s k karusellmetoden. Patentet såldes sedan till ASEA-svets och karusellmetoden blev den allenarådande metoden för framställning av ankarkätting Den 6 februari 1945 tillverkades den första ankarkättingen i Ljusne Kättingfabrik enligt karusellmetoden. Allt handsmide av ankarkätting upphörde nu helt. En ny provmaskin med dragkraft på 250 ton togs i bruk Till Ljusne Strömmars Kraftverk som uppfördes under åren levererade Ljusne Mekaniska Verkstad en hel del stålkonstruktioner, bl a hissanordningarna till dammluckorna Ljusne Boardfabrik som eldhärjades i början av 1952 har återinvigts den 27 mars 1953, ett år efter branden. Ljusne Mekaniska Verkstad har varit starkt engagerad både i tillverkning av utrustning samt i maskin- och rörmontage Karusell nr 2, som kan producera grövre ankarkätting, installeras i Kättingfabriken under år Till passagerarfartyget New Amsterdam tillverkade Ljusne Kättingfabrik världens då grövsta ankarkätting med en ämnesdiameter på 94 mm. Årsproduktionen av ankarkätting var ca ton och övrigt kättingsmide ton År 1956 utvecklades och patenterades ett speciellt kättingstöd med knaster. Gjuteriet upphörde med sin verksamhet. En 80-årig industriepok går i graven År 1961 utvecklades en speciell Alloy Steel Quality för förankring av borrtorn. Hela längder (utan föreningschackel) på upp till m och med en vikt av 300 ton har levererats till oljeborrtorn i skilda världsdelar En ny kättingfabrik anlades i gamla lokaler (den s k lackboarden). Till en början med en normaliseringsugn, blästeranläggning och en befintlig men förbättrad dragprovningsmaskin med 750 tons dragkraft. Fabriken fick beteckningen den övre fabriken En fusion mellan Ström Bruk AB och Ljusne Woxna AB genomfördes. Det nya bolagsnamnet blev Ström-Ljusne AB År 1966 var Ljusne den första kättingfabrik i världen som uppfyllde Lloyds Register of Shipping Certificat för U3 Grade - kätting med 98 mm ämnesdiameter En fusion ägde rum och den kom att beröra Ljusne. Bergvik och Ala AB förvärvade Ljusnedelen från Ström-Ljusne AB. De industrier som fanns i Ljusne gick under bolagsnamnet Bergvik och Ala AB Ljusneindustrierna År 1969 installerades en ny modern provdragningsmaskin i den övre Kättingfabriken. Dragkraften var ton och maskinen var konstruerad av ingenjör Alfred Gidlöf. Montaget utfördes av Ljusne Mekaniska Verkstad. 7

8 1971 Ljusne som industriort blir 300 år, men det passerar obemärkt Den övre Kättingfabriken byggdes ut och två kättingkaruseller installeras (en har en modifierad konstruktion). Den totala tillverkningskapaciteten är nu uppe i ca ton/år Tillverkning av Ship Mining eller gruvkätting påbörjas. Den är av ny typ och används i kombination med stora grävmaskiner vid kolbrytning i dagbrott Bergvik och Ala AB inkl. Ljusneindustrierna köps av Stora Kopparberg AB. För Ljusne blir bolagsnamnet Stora Kopparberg Bergvik, Ljusneindustrierna Ljusne Kättingfabrik ingår i det nybildade företaget SSAB (Svenskt Stål AB) med följande ägarintressen: Stora Kopparberg 25%, Gränges AB 25% samt statliga NJA 50% Första januari 1978 bildas Ljusne Kätting AB. I december 1978 och januari 1979 tillverkas en förankringskätting till en oljeterminal i USA. Den grövsta länken hade en ämnesdiameter på 185 mm, den då grövsta tillverkade kättinglänken i världen Automatiska skäggmaskiner installeras i två kättingkaruseller, ett hårt och farligt manuellt moment försvinner. Skäggmaskinerna är konstruerade av ingenjör Alfred Gidlöf och tillverkade på Ljusne Mekaniska Verkstad Årsproduktionen 1980 av brännsvetsad kätting beräknas ligga på ca ton. Ett nytt kättingstöd presenteras. Stödet har stor anliggningsyta och saknar knaster. Ingen svetsning kring stödkanterna behöver göras efter inpressning i kättinglänken. Söderhamns Kommun blir via sitt utvecklingsbolag ny ägare till Ljusne Kätting En kätting med ämnesdiametern 185 mm tillverkas under Varje länk väger 550 kg och brottlasten är ton. Kättingen är då världens grövsta brännsvetsade kätting Ljusne Mekaniska Verkstad säljs till Bengt-Gunnar Eriksson Hösten 1983 OTC-noteras Ljusne Kätting. Allmänheten inbjöds genom Handelsbanken att teckna aktier (max st av tot.1,2 miljoner aktier). Ägarfördelning: allmänheten 33%, Söderhamns Kommuns utvecklingsbolag (SUAB) 67% Ljusne Kätting övertar Ramnäs AB, som ägs av Bulten Kanthal AB. Ramnäs AB blir helägt dotterbolag till Ljusne Kätting. Förvärvet betalas med en riktad nyemission till Bulten Kanthal. Efter nyemissionen är de största aktieägarna av Ljusne Kätting. Söderhamns Kommun via utvecklingsbolaget 42%, Bulten Kanthal AB 25%, allmänheten 22% och Norra Löntagarfonden 11%. 8

9 1985 Ljusne Kätting i konkurs. Faluhus köper Ljusne Kätting i november, anläggningarna i Ljusne överförs till nya bolaget Swed-Chain AB Swed-Chain lägges ned enligt styrelsebeslut den 23 juni 1986 och 90 personer förlorar sina arbeten Ett nytt kättingföretag bildas i Ljusne, Ljusneverken AB. Ljusneverken AB har övertagit nya kättingfabriken i Ljusne. Sex personer sysslar främst med värmebehandling och materialprovning åt olika företag Bengt-Gunnar Eriksson säljer Ljusne Mekaniska till företagskonsulterna, Börje Forsberg och Ingemar Engström Ljusne Mekaniska går i konkurs i november 1989 och 32 personer berörs. En 113- årig industriepok går i graven Ljusneverken AB försätts i konkurs. Det nybildade Ljusneverken Service AB återupptar tillverkningen av kätting Ljusneverken Service AB har ca 30 anställda och arbetar för fullt på en stororder ankarkätting till Kina. Ordern omfattar ca ton och är den största företaget någonsin haft Norska Scana Industrier tar över Ljusneverken Service AB den 27 januari Under närmaste åren kommer minst 50 personer att anställas. Scana tar även över Ramnäs Kättingfabrik Scana Ljusne anställer ett 40-tal nya medarbetare. Som platschef för kättingfabriken anställs bergsingenjör Carina Andersson Antalet anställda i kättingfabriken är ca 70 personer Kättingfabriken stängs och de 17 anställda sägs upp I februari 2003 stängs grindarna till kättingfabriken för gott. Ytterligare ett stycke industrihistoria i Ljusne läggs till den tidigare. Kättingtillverkningen var den sista återstoden av järnhanteringen som startade 1671 och pågick i 332 år, därav kättingsmide i 119 år. 9

AB LARSSON & KJELLBERG

AB LARSSON & KJELLBERG AB LARSSON & KJELLBERG - en sammanfattning av 130 års verksamhet Under så många som 130 år har mycket hänt och många dokument skapats. Personliga minnen kan finnas från senare tid men för de första åren

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Norrsundets expansiva år ett samhälle blir till. Inledning

Norrsundets expansiva år ett samhälle blir till. Inledning Norrsundets expansiva år ett samhälle blir till Inledning Denna beskrivning avser Norrsundets utveckling från lastageplats (enkel hamn) till sågverkssamhälle, beskrivningen avser de mest expansiva åren

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Sista numret av Nyheter från Barsebäck

Sista numret av Nyheter från Barsebäck Från starten nr. 45 december 2006 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäck inför framtiden Efter nyår inträder Barsebäck i en ny organisation. Syftet med den är att förbereda

Läs mer

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 1 Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 2 Omslag till SJVF:s jultidning Dopparedagen 1951. Målat av L. Brattström 1951. Originalet i färg. DOPPAREDAGEN var en jultidning

Läs mer

Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R

Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R Hackås 2012 2 SIDREGISTER ÅNGFARTYG JÄMTLANDS SJÖAR Aktiv, Flåsjön 2 Aktiv, Storsjön 6 Alma 11 Alsen, se Gustaf 15 Alsen, ångslup 15 Andolie

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags.

Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. 1 Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. Med aktietecknarna i Bolaget SAF höll i onsdags konstituerad bolagsstämma härstädes. Minimikapitalet kr.

Läs mer

Fyr i lys kustliga stycken

Fyr i lys kustliga stycken 2 11 Fyr i lys kustliga stycken I detta nummer I NNE HÅLL Teleskopkassun på Vernersgrundet 2 BO SUNDIN Att rädda en Heidenstammare 14 ANNIKA SANDER Ratans lots- och fyrplats 22 CHRISTER HOLLINDER När kriget

Läs mer

Ljungbergs födelseplats

Ljungbergs födelseplats Ljungbergs födelseplats På Bergsmansgården Hammarn i Grythyttans socken i Västmanland, helt nära gränsen mot Värmland, föddes Erik Johan Ljungberg den 4 mars 1843. Han var den femte i en syskonskara som

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Våra hus 150 år. Brf Fatburen

Våra hus 150 år. Brf Fatburen Våra hus 150 år Brf Fatburen Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Jubileumsskrift Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Omslag: Detalj från Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

K A L I> Ö F J O R I)

K A L I> Ö F J O R I) örewtsjs \ö'föbäd&qo,!i 2t /if..4, «r '^!>,Tlöfi7uaLt '; 0 SÖ stj Tp^lö dkltril m f / / 11 y t a * JLjLgglostP ;«% > w, 30 3j&anmels7tai'sb. \ )U Shiihq>p.slc, / U S ä t -it/ /\ saksb.ql* S tatu /p-patmes

Läs mer

Handelsbankens historia

Handelsbankens historia 10 299 oktober 2012 Handelsbanken Handelsbankens historia Handelsbankens historia 1 Om du har frågor kring Handelsbankens historia, kontakta Lars Kenneth Dahlqvist HandelsbanksHistoriska Sällskapet handelsbankshistoriskasällskapet@handelsbanken.se

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer