Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning."

Transkript

1 Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning Bergskollegiet gav år 1671 rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter tillstånd att anlägga en masugn samt två hammare med fyra härdar på södra sidan av Ljusnans mynning. Anläggningen kallades Ljusne Masugn, men ändrades senare till Ljusne Järnverksägare Kohlmeter avyttrade år 1672 masugnsplanen, privilegiet samt skogsavtalet med allmogen till Måns Christersson, som var av dansk släkt År 1673 uppfördes en masugn av fransk typ. Hammare och härdar färdigställdes. All malm måste fraktas med skutor från Utö i Södermanland och Vallgrund på finska sidan utanför Vasa. Omlastning från skutor till pråmar vid älvmynningen och omlastning ännu en gång vid kaj, därefter med hästtransport till masugnen. Till masugnsprocessen fordrades förutom malm, även kalksten som kom från Limön i Gävlebukten, samt träkol i stora mängder. Produktionen av stångjärn uppgick vid denna tid till ca skeppspund, vilket motsvarar ca ton/år Bruket förstörs helt år 1677 då en kraftig vårflod raserar dammen mellan smedjan och dammbröstet. Smedjan med hammare bröts sönder, även järnbod och tillhörande byggnader Till följd av motigheterna vid Ljusne begärde Christersson 1678 att få anlägga hytta samt härdar och hammare i Sunnäs. Christersson hade samma år förvärvat Sunnäs inom dåvarande Skogs Socken av två skattebönder Den 24 november 1682 erhölls privilegium att hammare med två härdar fick uppföras vid Sunnäs, men ej någon hytta. Tackjärnet fick fraktas från Ljusne Masugn som återuppbyggts. Ljusne Masugn var efter dåtida förhållanden en mycket modern anläggning, men den gick inte bra, på grund av Ljusne elfs (nuv.ljusnan) nyckfullhet. För att kunna tillverka tillräckligt med stångjärn till Gevärsfaktoriet i Söderhamn måste tackjärn tas från andra bruk. Minst 800 skeppspund tackjärn, ca 155 ton/år måste användas för att framställa fullgott muskötjärn till faktoriet Ljusne Masugn förstördes återigen den 22 februari 1685 då dammen brast. Skadorna var troligen mindre än år Måns Christersson avlider 1689 blott 61 år gammal Eftersom förhållandena vid hyttan i Ljusne var så svåra, med våldsam vårflod, vattenbrist på sommaren samt isvall på vintern, så begärde arvingarna efter Måns Christersson att få flytta Ljusnes två hammare med två härdar till Gruvströmmen vid Gullgruva. 1

2 1696 Det visade sig att vattenföringen i Gruvströmmen ej var tillräcklig för två hammare, varför en hammare flyttades tillbaka till Ljusne år Efter denna flytt fanns det i Ljusne, hytta samt en hammare med två härdar. Den tillåtna mängd stångjärn som fick tillverkas vid de tre bruken var tillsammans skeppspund/år, vilket motsvarar ca 262 ton per år. Fördelningen var : Vid Ljusne 550 skeppspund, ca 83 ton/år. Vid Sunnäs och Gullgruva var den tillåtna stångjärnsproduktionen 600 skeppspund för varje hammare, totalt ca 180 ton/år Under sin färd norrut härjade den ryska galärflottan Sunnäs den 19 maj 1721, brände stångjärnshammaren, bruksbyggningen och smedstugorna. Ljusne Bruk brändes den 20 maj och bruket blev grundligt förstört. Masugnen, hammarsmedjan, härdarna samt klensmedjan förstördes 1724 År 1724 började uppbyggnaden av den av ryssarna raserade masugnen. Arbetet slutfördes under En härd från Ljusne flyttades under 1725 tillbaka till Gullgruva Den 30 april 1730 fick Maråker sina privilegier och en hammare med två härdar flyttades från Ljusne till Marbäcken. I och med denna flytt fanns endast masugnen kvar i Ljusne. Vid denna tid ägde Ljusne två fraktskutor för sin malmtransport från Utö och Dannemora. Skutorna lastade 540 skeppspund, resp. 250 skeppspund malm, vilket motsvarade ca 105 ton respektive 48 ton. Efter Måns Christerssons död och fram till 1814 ägdes Bruken av släkterna Christiernin, Wennberg, Bjerkèn och Wennberg. Från 1730 till 1814 gick driften vidare vid de olika bruken i gamla spår. Ingen förändring i smidesteknik eller annan utveckling förekom. En spikhammare tillkom vid Maråker för husbehov, så man skulle slippa slå spik för hand. Från 1741 hade den tillåtna smideskvantiteten för de tre bruken ökats till totalt skeppspund/år, motsvarande ca 365 ton/år. Ljusneverkens ägare, Wennbergarna och övriga intressenter var tvingade att gå i konkurs År 1816 köpte grosshandlarfirman Bernhard Beskow och Co, Ljusneverken. De fyra bruken ägdes sedan av Beskowska släkten under 70 år. Efter Bernhard Beskows död 1820 bildade sönerna ett familjebolag som drev fyra hammare och sju härdar, nämligen en hammare och två härdar vid Sunnäs och Gullgruva samt två hammare med tre härdar vid Maråker. Smidet för de tre bruken var fortfarande skeppspund/år, ca 365 ton/år, men fick ökas till totalt skeppspund/år eller ca 488 ton/år. Denna ökning gällde från år Den gamla hyttan på södra sidan byggdes om till en s k mulltimmerhytta. Nedtill var hyttan uppförd av huggen gråsten, ovan masugnsbröstet var pipmuren omsluten av sand och jord. Ytterst sammanhölls hela konstruktionen av timmer, därav benämningen mulltimmerhytta. Mellan 1823 och 1860 var denna hytta i drift På norra sidan av Ljusnans utlopp fanns före 1849 ingen industri. Året före hade ett konsortium med Wilhelm Kempe i spetsen förvärvat Woxna Bruk. Detta konsortium 2

3 förvärvade ävenhemmanet nr 6 i Ljusne by, på norra sidan av älven, av hemmans - ägare Olof Ersson. Den första industri som anlades på norra sidan var ett vattendrivet sågverk med fyra ramar. Sågverket ägdes av handelsbolaget Ljusne Sågverksegare Masugnen på söder genomgick under åren en grundlig renovering. Mulltimret avlägsnades, masugnspipan byggdes om och höjdes. Hyttans yttersidor var stenklädda till ca 1/3 av höjden, resten var klädd med slaggsinter. Rostugn, malmhus och klensmedja uppfördes också under samma tidsperiod Stångjärnsmidet vid Sunnäsbruk och Gullgruva lades ned och bruken var helt nedlagda året efter En ny masugn uppfördes på Söder och togs i bruk under Nu fanns det två masugnar i drift på Ljusnans södra sida En smedja med sex lancashirehärdar och en ånghammare anlades i anslutning till den nya hyttan och togs i drift under Den 5 mars 1874 meddelade Wilhelm Kempe kommerskollegiet att han på hemmanet Norrljusne nr 6, på Ljusnans norra strand vid dess utlopp anlagt en masugn. Den skulle kallas Ljusne Sågverks Masugn Stångjärnsmidet vid Maråker upphörde enligt uppgift under 1876, men tillverkning av ek- och rälsspik fortsatte. Enligt osäkra uppgifter upphörde all verksamhet vid Maråkers Bruk under Ljusne Mekaniska Verkstad anlades, med maskinverkstad plåtslageri, smedja, samt gjuteri och modellsnickeri. En mindre varvsrörelse hörde också till verkstaden. Ljusne Mekaniska Verkstad fick redan från starten ett mycket gott rykte för sina produkter och konstruktioner. Verkstaden tillverkade ångsprutor i flera storlekar, ångpumpar, ångpannor, lokomobiler, samt utrustningar till sågverk, m m Wilhelm Kempe förvärvar Furudals Kättingsmedja, där kättingsmide har förekommit sedan Wilhelm Kempe står nu som ensam ägare till anläggningarna på Norr (Ljusne Sågverksegare) samt till Woxna Bruk. Han bildade samma år Ljusne Woxna AB. En ångmaskin på 160 hk, konstruerad och tillverkad på Ljusne Mekaniska Verkstad, levererades under år 1881 till den nyanlagda Ljusnesågen. Ljusne Mekaniska var även huvudleverantör till den nya sågen då det gäller ramsågverk, kantverk, transportörer och annan nödvändig sågutrustning Den sista blåsningen i den gamla masugnen på Söder ägde rum. Hyttanläggningen som idag finns bevarad på Söder är alltså den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från åren Den av Kempe anlagda masugnen på Ljusnans norra strand kompletterades 1882 med lancashirehärdar, valsverk och kättingsmide. Produktsortimentet var kättingjärn, råskenor, stång- och finjärn samt plåt. 3

4 1884 År 1884 flyttas kättingtillverkningen med inventarier och arbetarstam från Furudal till Ljusne. Under många år bedrevs kättingtillverkningen som handsmide. Detta gällde den grövre ankarkättingen, liksom kätting som levererades med officiellt provningscertifikat Den 1 februari 1886 införlivas Ljusneverken (Sunnäs, Gullgruva, Maråker och Ljusne Söder) med Ljusne Woxna AB Ljusne Mekaniska Verkstad tillverkade och monterade under år 1887 ett nytt ångmaskineri i passagerarångarna Flink 1 och Flink 2. Till en ångsåg i Ljusdal levererades en 25 hk ångmaskin, inkl. ångpanna, samt sågramar och annat sågverkstillbehör. Till Ljusne Järnverks Ångare levererades en 50 hk ångmaskin Oscar II med svit besökte Ljusne Bruk den 22 augusti Efter salut och leve för konungen utbringad av greve von Hallwyl, företogs besök i brukets olika industrier och första besöket gjordes i kättingsmedjan. Nedan ett sammandrag från ett reportage ur Söderhamns Tidning den 23 augusti Vid ankomsten till kettingsmedjan fäste konungen synnerligt uppmärksamhet vid den originellt och konstrikt utförda äreporten af gröfre och finare ketting i kombination med olika smiden. På äreportens båda sidor var konungens namn chifferinlagt och utfört i finare ketting. I smedjan smiddes grofva kettingar och konungen betraktade med synbart intresse, huru de bastanta järnstyckena under smedernas flinka hammarslag ombildades till länkar. Från kettingsmedjan begaf si konungen till mekaniska verkstaden och gjuteriet. I det senare syntes innanför porten och utbredd på marken en stor blå duk med gult kors på. Konungen tog plats strax framför densamma. Plötsligt brände eld genom duken och konungens valspråk och namnchiffer trädde som med ett trollslag fram i glödande skrift, bildade bjert afbrott mot dukens blå bottenfärg. Det lyckade gjutningsexperimentet tillvann sig konungens synnerliga bifall. Från gjuteriet begaf sig konungen till sågen och betraktade där pågående arbeten, vidare till masugnen, där utslaget åsågs och slutligen till valsverket, där en estrad var uppförd från hvilken konungen sittande kunde bese arbetet. Här dröjde konungen särdeles länge och följde med livligt intresse den procedur hvarigenom de glödande, oformliga järnstyckena under ilande fart mellan valsarna omdanas till fina, smidiga järnstänger Antalet anställda vid Södra Järnverket 133 pers. Norra 139 Kättingsmedjan 30 Lj. Mek. Verkstad 53 En nedgång med ca 102 personer i jämförelse med år Tackjärnsproduktionen vid samtliga masugnar, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Söder, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Norr, ca ton 4

5 Kättingproduktionen vid Kättingsmedjan, ca 970 ton 1898 Den kände uppfinnaren P Holmberg, smed och maskinarbetare vid Ljusne Mekaniska Verkstad, uppfinner under året en fjäderhammare(smideshammare). Hammaren som är patenterad i åtta länder har fått namnet TOR och tillverkas f n i fyra olika storlekar. Till Söderfors Bruk och andra järnbruk har ett antal hjälpbrytningsmaskiner med tvenne byglar levererats. Tvåbygelmaskinen är uppfunnen av P Holmberg vid Ljusne Mek, Verkstad Kättingfabriken utökas under år 1900 med en avdelning för maskinsmide. Största kättingdimensionen är 1/ Redan år 1905 bytes de första maskinerna för kättingsmide mot nya förbättrade och största kättingdimensionen är nu 7/ Ljusne Mekaniska Verkstad har olika typer av motordressiner, varpbåtar, slupar, bogserbåtar, järnpråmar och passagerarbåtar på tillverkningsprogrammet. En motorpråm om 150 ton med längd 22,2 m, bredd 5,6 m och medeldjup 2,4 m projekteras Under 1912 uppfördes ett valsverk i anslutning till järnverket på södra sidan. Valsverket var av typen trio valsverk med tre valsar i varje valsstol. Valsarna roterar inbördes åt motsatt håll och med denna typ av valsverk kunde valsning ske från två håll samtidigt. Valsverket drevs med vattenturbin via kuggväxel. Ljusne Mekaniska Verkstad har under de senaste åren börjat tillverkning av s k kugghjulsvarpspel, speciellt anpassade för motordrift. Spelen finns i fyra storlekar En motorfabrik för tillverkning av ELLWE-motorer byggs. Fabriksytan är på totalt kvm, fördelad på maskinhall, provavdelning, färdiglager, förråd, verktygsavdelning, värmecentral, mm. Fabrikshallarna var uppförda i cementtegel och hade ljusinsläpp genom lanterniner och fönsterpartier. Maskinutrustningen var mycket avancerad med många specialmaskiner. Många av arbetarna bodde i Askers och planer fanns att anlägga en spårvagnslinje mellan Askers och motorfabriken En motorkryssare på 27,5 m är under byggnad på Ljusne Mekaniska Verkstad Hela den gamla uppsättningen (utrustningen) för maskinsmide utrangeras och ersättes med nya maskiner och ugnar av egen konstruktion och tillverkning. Fortfarande tillverkas all grövre ankarkätting för hand Tillverkningen vid den år 1913 uppförda Motorfabriken upphör. Tillverkningsrättigheter, patent och maskinpark säljs till Södertälje Ljusne Mekaniska Verkstad ödelades av brand den 11 mars Maskinverkstad, gjuteri, plåtslageri samt smedja blev lågornas rov. 5

6 Skadorna beräknas uppgå till 0,75 miljoner kronor. Delar av tillverkningen förlades efter branden till Motorfabrikens lokaler Järnverket på Söder byggdes om och moderniserades, masugnskransen höjdes 9 m. Efter ombyggnationen var träkolsmasugnen världens då största igångvarande och väckte inom järnindustrikretsar berättigad uppmärksamhet Masugnsdrift, lancashiresmide och valsverksdrift upphörde vid Norra Järnverket. I valsverkets lokaler kom så småningom(1925) Sveriges största plywoodfabrik att anläggas Ljusne Woxna AB köps av Ströms Bruk AB och blir helägt dotterbolag. Namnet Ljusne Woxna AB kvarstår dock Ljusne Mekaniska Verkstads varvsrörelse läggs ned under år Den plywoodfabrik som anlades i gamla norra järnverkets lokaler totalförstördes vid en brand 1927, men kunde redan året därpå starta i nyuppförda lokaler Ett haveri inträffade 1928 i södra järnverket då svänghjulet till valsverket brast. Stor materiell förstörelse och driftstopp, men turligt nog inga personskador. Ett nytt svänghjul tillverkades på Ljusne Mekaniska Verkstad ganska omgående. Svänghjulet består av nav med armkors inpassat i den yttre svänghjulsringen som är tillverkad i sex hopfogade segment. Monteringen av svänghjulet utfördes också av personal från mekaniska verkstaden. Vikten på svänghjulet har uppgivits till 50 ton Masugnsdriften och lancashiresmidet på Söder läggs ned Sintringsanläggningen tillhörande hyttdriften på Söder rivs Södra Järnverket som anlades 1873 revs år Sedan det sista utslaget i den nu rivna hyttan gjordes i september 1932 har driften legat fullständigt nere. Vad som nu återstår av anläggningen är det gamla valsverket från 1911, som skall bevaras som minnesmärke över järnbruksepoken. Idag återstår förutom valsverket den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från Till den nyuppförda boardfabriken har Ljusne Mekaniska Verkstad levererat våtarkstransportörer, in- och utmatningsanordning för pressarna, massaomrörare samt utfört monteringsarbeten. I den nya boardfabriken är en del av den nedlagda motorfabriken integrerad Under år 1938 installerades moderna automatiska maskiner för stuksvetsning av klenare kätting Kättingfabriken har nu en tillverkningskapacitet av ton kättingsmide, men den normala årsproduktionen ligger kring ca 800 ton smide. 6

7 1944 År 1944 konstruerade ingenjör Alfred Gidlöf en patenterad tillverkningsmetod för grov ankarkätting; den s k karusellmetoden. Patentet såldes sedan till ASEA-svets och karusellmetoden blev den allenarådande metoden för framställning av ankarkätting Den 6 februari 1945 tillverkades den första ankarkättingen i Ljusne Kättingfabrik enligt karusellmetoden. Allt handsmide av ankarkätting upphörde nu helt. En ny provmaskin med dragkraft på 250 ton togs i bruk Till Ljusne Strömmars Kraftverk som uppfördes under åren levererade Ljusne Mekaniska Verkstad en hel del stålkonstruktioner, bl a hissanordningarna till dammluckorna Ljusne Boardfabrik som eldhärjades i början av 1952 har återinvigts den 27 mars 1953, ett år efter branden. Ljusne Mekaniska Verkstad har varit starkt engagerad både i tillverkning av utrustning samt i maskin- och rörmontage Karusell nr 2, som kan producera grövre ankarkätting, installeras i Kättingfabriken under år Till passagerarfartyget New Amsterdam tillverkade Ljusne Kättingfabrik världens då grövsta ankarkätting med en ämnesdiameter på 94 mm. Årsproduktionen av ankarkätting var ca ton och övrigt kättingsmide ton År 1956 utvecklades och patenterades ett speciellt kättingstöd med knaster. Gjuteriet upphörde med sin verksamhet. En 80-årig industriepok går i graven År 1961 utvecklades en speciell Alloy Steel Quality för förankring av borrtorn. Hela längder (utan föreningschackel) på upp till m och med en vikt av 300 ton har levererats till oljeborrtorn i skilda världsdelar En ny kättingfabrik anlades i gamla lokaler (den s k lackboarden). Till en början med en normaliseringsugn, blästeranläggning och en befintlig men förbättrad dragprovningsmaskin med 750 tons dragkraft. Fabriken fick beteckningen den övre fabriken En fusion mellan Ström Bruk AB och Ljusne Woxna AB genomfördes. Det nya bolagsnamnet blev Ström-Ljusne AB År 1966 var Ljusne den första kättingfabrik i världen som uppfyllde Lloyds Register of Shipping Certificat för U3 Grade - kätting med 98 mm ämnesdiameter En fusion ägde rum och den kom att beröra Ljusne. Bergvik och Ala AB förvärvade Ljusnedelen från Ström-Ljusne AB. De industrier som fanns i Ljusne gick under bolagsnamnet Bergvik och Ala AB Ljusneindustrierna År 1969 installerades en ny modern provdragningsmaskin i den övre Kättingfabriken. Dragkraften var ton och maskinen var konstruerad av ingenjör Alfred Gidlöf. Montaget utfördes av Ljusne Mekaniska Verkstad. 7

8 1971 Ljusne som industriort blir 300 år, men det passerar obemärkt Den övre Kättingfabriken byggdes ut och två kättingkaruseller installeras (en har en modifierad konstruktion). Den totala tillverkningskapaciteten är nu uppe i ca ton/år Tillverkning av Ship Mining eller gruvkätting påbörjas. Den är av ny typ och används i kombination med stora grävmaskiner vid kolbrytning i dagbrott Bergvik och Ala AB inkl. Ljusneindustrierna köps av Stora Kopparberg AB. För Ljusne blir bolagsnamnet Stora Kopparberg Bergvik, Ljusneindustrierna Ljusne Kättingfabrik ingår i det nybildade företaget SSAB (Svenskt Stål AB) med följande ägarintressen: Stora Kopparberg 25%, Gränges AB 25% samt statliga NJA 50% Första januari 1978 bildas Ljusne Kätting AB. I december 1978 och januari 1979 tillverkas en förankringskätting till en oljeterminal i USA. Den grövsta länken hade en ämnesdiameter på 185 mm, den då grövsta tillverkade kättinglänken i världen Automatiska skäggmaskiner installeras i två kättingkaruseller, ett hårt och farligt manuellt moment försvinner. Skäggmaskinerna är konstruerade av ingenjör Alfred Gidlöf och tillverkade på Ljusne Mekaniska Verkstad Årsproduktionen 1980 av brännsvetsad kätting beräknas ligga på ca ton. Ett nytt kättingstöd presenteras. Stödet har stor anliggningsyta och saknar knaster. Ingen svetsning kring stödkanterna behöver göras efter inpressning i kättinglänken. Söderhamns Kommun blir via sitt utvecklingsbolag ny ägare till Ljusne Kätting En kätting med ämnesdiametern 185 mm tillverkas under Varje länk väger 550 kg och brottlasten är ton. Kättingen är då världens grövsta brännsvetsade kätting Ljusne Mekaniska Verkstad säljs till Bengt-Gunnar Eriksson Hösten 1983 OTC-noteras Ljusne Kätting. Allmänheten inbjöds genom Handelsbanken att teckna aktier (max st av tot.1,2 miljoner aktier). Ägarfördelning: allmänheten 33%, Söderhamns Kommuns utvecklingsbolag (SUAB) 67% Ljusne Kätting övertar Ramnäs AB, som ägs av Bulten Kanthal AB. Ramnäs AB blir helägt dotterbolag till Ljusne Kätting. Förvärvet betalas med en riktad nyemission till Bulten Kanthal. Efter nyemissionen är de största aktieägarna av Ljusne Kätting. Söderhamns Kommun via utvecklingsbolaget 42%, Bulten Kanthal AB 25%, allmänheten 22% och Norra Löntagarfonden 11%. 8

9 1985 Ljusne Kätting i konkurs. Faluhus köper Ljusne Kätting i november, anläggningarna i Ljusne överförs till nya bolaget Swed-Chain AB Swed-Chain lägges ned enligt styrelsebeslut den 23 juni 1986 och 90 personer förlorar sina arbeten Ett nytt kättingföretag bildas i Ljusne, Ljusneverken AB. Ljusneverken AB har övertagit nya kättingfabriken i Ljusne. Sex personer sysslar främst med värmebehandling och materialprovning åt olika företag Bengt-Gunnar Eriksson säljer Ljusne Mekaniska till företagskonsulterna, Börje Forsberg och Ingemar Engström Ljusne Mekaniska går i konkurs i november 1989 och 32 personer berörs. En 113- årig industriepok går i graven Ljusneverken AB försätts i konkurs. Det nybildade Ljusneverken Service AB återupptar tillverkningen av kätting Ljusneverken Service AB har ca 30 anställda och arbetar för fullt på en stororder ankarkätting till Kina. Ordern omfattar ca ton och är den största företaget någonsin haft Norska Scana Industrier tar över Ljusneverken Service AB den 27 januari Under närmaste åren kommer minst 50 personer att anställas. Scana tar även över Ramnäs Kättingfabrik Scana Ljusne anställer ett 40-tal nya medarbetare. Som platschef för kättingfabriken anställs bergsingenjör Carina Andersson Antalet anställda i kättingfabriken är ca 70 personer Kättingfabriken stängs och de 17 anställda sägs upp I februari 2003 stängs grindarna till kättingfabriken för gott. Ytterligare ett stycke industrihistoria i Ljusne läggs till den tidigare. Kättingtillverkningen var den sista återstoden av järnhanteringen som startade 1671 och pågick i 332 år, därav kättingsmide i 119 år. 9

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Ramnäs Virsbo Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/ramnas-virsbo. Ramnäs

Ramnäs Virsbo Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/ramnas-virsbo. Ramnäs Ramnäs Vid Kolbäcksån, i sydöstra änden av sjön Nadden, ligger Ramnäs, en ort med gamla anor. Redan 1590 anlades den första hammaren av Katarina Stenbock, som fått området i livgeding (änkepension), efter

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Häfla Hammarsmedja. 333 år 1682-2015

Häfla Hammarsmedja. 333 år 1682-2015 Häfla Hammarsmedja 333 år 1682-2015 Unikt Bruk från 1682 Hävla Hammarsmedja ett av Sveriges bäst välbevarade järnbruk med bruksmiljö och ligger i Hällestads Bergslag i norra Östergötland. Urpatron och

Läs mer

Men på Domsjösågen tar Kemparna hand om sin personal även på vintern (se annan film Norrby skär)

Men på Domsjösågen tar Kemparna hand om sin personal även på vintern (se annan film Norrby skär) Lite om att vara sågverksarbetare i slutet av 1800-talet samt i början av 1900.talet. Sågverken stänger när isen lägger sig i fjärden. När isen ligger över havet kommer båtarna inte fram till sågverken

Läs mer

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn.

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn. Sven Hugo Eriksson Född 7/1 1917 i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr. 2000 i Tandsbyn. Lockne kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11074/C/7 (1909-1926), bildid: F0012389_00049 Föräldrarna

Läs mer

GISEKVARNS HISTORIA. En samling berättelser om tiden som varit. Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra

GISEKVARNS HISTORIA. En samling berättelser om tiden som varit. Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra GISEKVARNS HISTORIA En samling berättelser om tiden som varit Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra sid 1 (Fakta kring Gisekvarn berättat vid Gisekvarns tomtområdes 30-årsjubileumsfirande

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Ohs starten på resan

Ohs starten på resan Ohs starten på resan Snart ska vi börja vår resa på Ohsabanan, men innan vi kliver på tåget gör vi en liten rundvandring i dagens Ohs bruk. Museijärnvägens anläggningar ligger huvudsakligen utanför det

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibiegrävmaskin Pontonunderrede Transport och tillämpningar REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Kan användas i öppet vatten Tekniska data Swedish 2 Pontonunderrede REMU

Läs mer

Karlshammar Mönsterås kommun, Fliseryds socken Byggår: 1917 och 1936

Karlshammar Mönsterås kommun, Fliseryds socken Byggår: 1917 och 1936 Karlshammars kraftstation. Fr. v: kaplanhallen från 1935, francishallen från 1916 och maskinistbostaden. Karlshammar Mönsterås kommun, Fliseryds socken Byggår: 1917 och 1936 Emån Huvudfåran Historik Historiskt

Läs mer

Ett industriminne i Tiveden

Ett industriminne i Tiveden Igelbäckens masugn i full drift 1902. Mitt i bilden löper banan där trallor drivna av vindspel och vattenkraft förde kol, kalksten och malm upp till masugnskransen. Till höger förde en mindre bana krossad

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Lärarhandledning: Vallonbruken. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Vallonbruken. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Vallonbruken Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T41507 Ämnen: Historia, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Speltid: 18 min Produktionsår: 2015 INNEHÅLL:

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström.

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Kapitel - 4 Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Laga skifte i Hällekils hemman Hällekils hemman ligger i Övre Ulleruds socken, Forshaga kommun, Värmlands län. Byns lantliga bebyggelse

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin Eskilstuna stadsmuseum Eskilstuna Smedstaden och industrin Invigning av Allan Ebelings staty Smederna vid stadens 300-årsjubileum. Foto: Teddy Aarni, Eskilstuna stadsmuseum Rademacher och smidestillverkningen

Läs mer

Historien om järnets betydelse för Kristinehamn

Historien om järnets betydelse för Kristinehamn Historien om järnets betydelse för Kristinehamn Kristinehamn - en viktig utskeppningshamn Järnet är tätt sammanknippat med Kristinehamns utveckling och stadsbildning. Kristinehamnaren Kjell Sundberg har

Läs mer

Välkommen till Herrgården

Välkommen till Herrgården Välkommen till Herrgården Munkedals Herrgård anno 1823 KONFERENS HOTELL RESTAURANG broschyr_2017_4.indd 1 2017-08-08 07:01:58 broschyr_2017_4.indd 2 2017-08-08 07:01:59 Att njuta av herrgårdslivet Som

Läs mer

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Den 20 november 1931 fick firma Finnerödja Bil- och cykelverkstad sina handelsrättigheter inregistrerade. Firman tecknades var för sig av de båda ägarna Karl Johansson

Läs mer

Det började med en järnhandel i Hjo 1841...

Det började med en järnhandel i Hjo 1841... Det började med en järnhandel i Hjo 1841... Tomt 55 vid Sandtorget där rådman Synnergren år 1841 startade sin järnhandel. Den låg på samma plats där tvåvåningsbyggnaden till vänster på fotot ligger. År

Läs mer

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK 1 Skåpafors kraftverk Västra Silen Skiforsdammen Svärdlång Skåpafors kraftverk

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris

Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris Härmed vill vi nominera Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris. Gruppen är en arbetsgrupp inom Vikers Hembygdsföreningen

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Arboga Robotmuseum Turbojetmotorhistoria Per-Erik Holm Sida 1(9)

Arboga Robotmuseum Turbojetmotorhistoria Per-Erik Holm Sida 1(9) 2008-12-11 Sida 1(9) 1. Hans von Ohain, tysk uppfinnare av turbojetmotorn. HeS 1 (Heinkel-Strahltriebwerk 1) var världens första kända turbojetmotor och provades i en provbock vid Heinkels flygverkstad

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Munkedal en gammal industriort del 1

Munkedal en gammal industriort del 1 Munkedal en gammal industriort del 1 Munkar, sågar, kvarnar, Munkedals Manufacturverk, Munkedals AB, Arctic Paper är ledord som dyker upp när man skall förklara Munkedals industrihistoria. Många ställer

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:09

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:09 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:09 ANTIKVARISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kolladan i Pershyttan Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 60:1 Helmut Bergold och Ebba Knabe ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:09

Läs mer

Mötet mellan de två olika byggnaderna.

Mötet mellan de två olika byggnaderna. Hantverkarens dokumenation Årås Stall och vagnsförråd, Gullspång. 2013 Byggnaden är byggd av 6½tums timmer och är 31.5 m lång och 8,5 m bred och ca 9 m hög i nock och har tjänat som stall och vagnsförråd

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö Vandring den 18 april 2012 på Skogsö För att använda en sliten klyscha Vi hade i alla fall tur med vädret, strålande sol och ca 10 grader. Vid startplatsen i Neglinge Från Slussen åkte vi 23 deltagare

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Suder-Mattesstatyn. Minneskullen vid sjösta

Suder-Mattesstatyn. Minneskullen vid sjösta Suder-Mattesstatyn Minneskullen vid sjösta Suder-Mattes staty I slutet av 1500-talet ansåg Hertig Karl att obygden skulle odlas upp. I Finland rådde nöd i det s.k. klubbekrigets skugga och många svedjebrukande

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Stadra gård, Grecksstadra 2:1, Nora socken och kommun, Västmanland (2 bilagor)

Byggnadsminnesförklaring av Stadra gård, Grecksstadra 2:1, Nora socken och kommun, Västmanland (2 bilagor) 1 (7) Raoul Hjärtström Direkt: 019/19 30 68 raoul.hjartstrom@t.lst.se Fax: 019/19 30 26 Ägarna till Stadra gård, Byggnadsminnesförklaring av Stadra gård, Grecksstadra 2:1, Nora socken och kommun, Västmanland

Läs mer

AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall

AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION Vattenfall MOTALA KRAFTVERK Axbergshammar Gamla kraftstationen Introduktion Axbergshammars kraftstation ligger i Örebro län ca 9 km uppströms sjön Väringen i Dyltaån och ca 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Förundersökning Raserat tak på ridhus, Flyinge

Förundersökning Raserat tak på ridhus, Flyinge Förundersökning Raserat tak på ridhus, Flyinge Anna Andersson Carlin DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Anna Andersson Carlin Kvalitetsgranskare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2011.00184

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1

Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1 Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1 Ångsprutbåten AKTIV Bogserångbåt som 1894 apterades till ångsprutbåt. Kompletterades med brandsläckningsutrustning. Byggdes sedan om och

Läs mer

SKOG TRANSPORT ANLÄGGNING

SKOG TRANSPORT ANLÄGGNING SKOG TRANSPORT ANLÄGGNING 2 3 En svensk tradition sedan INNEHÅLL: 2. Innehåll 3. Historia 4. Egenskaper 5. Megastud 6. Superstud OCH SUPERGRIP 13 mm 7. SUPERSTUD OCH Supergrip 16 mm 8. Skogsgrip 9. PIGGELIN-FLEX,

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Resumé 1700-talet 1988

Resumé 1700-talet 1988 1700-talet 1759 Sågverk först i industrialiseringen Mo vattensåg i Söderåfors vid Moälven körs i gång som första produktionsanläggning i det blivande industriimperiet; 1895 Start på Norrbyskär Driften

Läs mer

Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE

Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE Långanskogen Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg Britt-Marie Lennartsson ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE Långanskogen, Ästad 1:17, Sibbarps

Läs mer

L.JUSNAN SOM FLOTTLED. Malin Hansson jk Timmel'ränna 1'illtertid. (Lin/al/et, Hälsingland.)

L.JUSNAN SOM FLOTTLED. Malin Hansson jk Timmel'ränna 1'illtertid. (Lin/al/et, Hälsingland.) 71 L.JUSNAN SOM FLOTTLED Malin Hansson jk 91195 Timmel'ränna 1'illtertid. (Lin/al/et, Hälsingland.) 72 Inledning "... såg du det landet där sjöarna le och där forsens språng är en jubelsång, mellan kullar,

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

STABBARP. Sammanfattning av kol- och lerbrytningen i Stabbarps gruva Stawfordska Sällskapet

STABBARP. Sammanfattning av kol- och lerbrytningen i Stabbarps gruva Stawfordska Sällskapet STABBARP Sammanfattning av kol- och lerbrytningen i Stabbarps gruva. 1867-1920 Stawfordska Sällskapet Lars Dahlbom 2010 Noteringar rörande Stabbarps gruva Företaget Bolaget Nya Skånska Stenkolsbolaget

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN för SVARTÅ

UTVECKLINGSPLAN för SVARTÅ UTVECKLINGSPLAN för SVARTÅ Studiecirkel. Denna plan är resultatet av arbetet i en studiecirkel anordnad av Svartå utvecklingsgrupp första halvåret 2008. Det är således med ett underifrån-perspektiv och

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD Fagerås vid Nordvästra stambanan Frykåsen vid Fryksdalsbanan Stockholm 2002-11-23 Göran Eriksson 1 JÄRNVÄGSSTATIONEN I FAGERÅS 297 järnvägsstationer

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades Vårt Haninge Den som vill släcka och glömma det förflutna är i färd med att förstöra både nutid och framtid. Endast den som förstår det förflutna kan leva lycklig i det nuvarande och medverka till att

Läs mer

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Mot bakgrund av den nyligen nedlagda däckfabriken i Gislaved kan det vara intressant att se tillbaka på den tidigare utvecklingen av skilda industrinäringar

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Sedan år 1970 trafikerar Waxholmsbolaget som bekant en passbåtslinje mellan Saltsjöbaden

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB

VEISTO GROUP. Veisto Sverige AB VEISTO GROUP Veisto Sverige AB VEISTO SVERIGE AB INNEHÅLL Optimera din produktion med våra helhetslösningar 3 Ett gott samarbete ger goda framtidsutsikter 4 5 När dina behov förändras utvecklar vi nya

Läs mer

Beachflaggor. 1. Beach Original

Beachflaggor. 1. Beach Original Beachflaggor abab Beachflaggor En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för kortare kampanjer och events på mässor, i

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:30 2013-06-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Ö F RETAGSPRESENTATION

Ö F RETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION MEKANISKA Vi tillverkar avancerade komponenter och kompletta produkter till kunder inom verkstadsindustrin. Exempel: Vattenfilter till plattvärmeväxlare MASKINTEKNIK Vi tillverkar

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby, Nora socken och kommun, Västmanland Sanering av hussvampskador 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:19 Innehållsförteckning

Läs mer

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Albin Motorsprutor Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Starten Lars Albin Larsson startade 1900 företaget L.A. Larssons Gjuteri- och Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. Senare, 1942,

Läs mer

industriella länk i Kina

industriella länk i Kina Vi är din industriella länk i Kina Tillverkning i Kina med svensk trygghet CNT är ett svenskt företag med bas i kinesiska Chengdu. Vi har en mångårig erfarenhet av handel med Kina. Vi har egna lokaler

Läs mer

Mariedammsleden. Vandringsled i lätt kuperad terräng 4 km eller 9 km

Mariedammsleden. Vandringsled i lätt kuperad terräng 4 km eller 9 km Mariedammsleden Vandringsled i lätt kuperad terräng 4 km eller 9 km Trehörnings masugn Foto: Peter Lundquist 1. Två fornlämningar Förhistoriska bränngravar från brons- eller järnåldern. Askan ströddes

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Ramnäs bruk och dess skogshistoria

Ramnäs bruk och dess skogshistoria 121 Ramnäs bruk och dess skogshistoria Tina Sundqvist jk 91/95 Rall/lids {lfllk 1792. l~/icr ah,!r,,/! al' Per Nord'll'ist Or(~illtll i KIIl/gl. 13iblit1/('kct 122 Inledning Ramnäs ligger cirka 3 mil NV

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S.

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S. I Sjöviks Industri AB hörnet av Hampes väg Utängsvägen ligger Granova husen idag, där fanns förr en ladugård med kor och grisar. 1947 köpte Börje Pedersen som var kemi ingenjör ladugården och byggde om

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen 2010

Miljö- och byggförvaltningen 2010 Miljö- och byggförvaltningen 2010 Till dig som har hus i Stjärnsund Denna broschyr vänder sig till dig som har hus i Stjärnsund. Eftersom Stjärnsund är en unik kulturmiljö tog kommunen 1994 fram områdesbestämmelser,

Läs mer

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Fastighetsbeskrivning, December 2016 Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB INLEDANDE INFORMATION Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Avsikten med denna Fastighetsbeskrivning är att

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå.

Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå. Meva AB har huvudkontor samt verkstad i Skellefteå. Vi har ett stort leverantörsnät och en snabb service. Vi har teamet med mångårig erfarenhet av reparation och underhåll På elmaskiner inom industrin.

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer