Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning."

Transkript

1 Järnindustrins tillkomst och utveckling under åren 1671 t o m 2003 på södra och norra sidan av Ljusnans mynning Bergskollegiet gav år 1671 rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter tillstånd att anlägga en masugn samt två hammare med fyra härdar på södra sidan av Ljusnans mynning. Anläggningen kallades Ljusne Masugn, men ändrades senare till Ljusne Järnverksägare Kohlmeter avyttrade år 1672 masugnsplanen, privilegiet samt skogsavtalet med allmogen till Måns Christersson, som var av dansk släkt År 1673 uppfördes en masugn av fransk typ. Hammare och härdar färdigställdes. All malm måste fraktas med skutor från Utö i Södermanland och Vallgrund på finska sidan utanför Vasa. Omlastning från skutor till pråmar vid älvmynningen och omlastning ännu en gång vid kaj, därefter med hästtransport till masugnen. Till masugnsprocessen fordrades förutom malm, även kalksten som kom från Limön i Gävlebukten, samt träkol i stora mängder. Produktionen av stångjärn uppgick vid denna tid till ca skeppspund, vilket motsvarar ca ton/år Bruket förstörs helt år 1677 då en kraftig vårflod raserar dammen mellan smedjan och dammbröstet. Smedjan med hammare bröts sönder, även järnbod och tillhörande byggnader Till följd av motigheterna vid Ljusne begärde Christersson 1678 att få anlägga hytta samt härdar och hammare i Sunnäs. Christersson hade samma år förvärvat Sunnäs inom dåvarande Skogs Socken av två skattebönder Den 24 november 1682 erhölls privilegium att hammare med två härdar fick uppföras vid Sunnäs, men ej någon hytta. Tackjärnet fick fraktas från Ljusne Masugn som återuppbyggts. Ljusne Masugn var efter dåtida förhållanden en mycket modern anläggning, men den gick inte bra, på grund av Ljusne elfs (nuv.ljusnan) nyckfullhet. För att kunna tillverka tillräckligt med stångjärn till Gevärsfaktoriet i Söderhamn måste tackjärn tas från andra bruk. Minst 800 skeppspund tackjärn, ca 155 ton/år måste användas för att framställa fullgott muskötjärn till faktoriet Ljusne Masugn förstördes återigen den 22 februari 1685 då dammen brast. Skadorna var troligen mindre än år Måns Christersson avlider 1689 blott 61 år gammal Eftersom förhållandena vid hyttan i Ljusne var så svåra, med våldsam vårflod, vattenbrist på sommaren samt isvall på vintern, så begärde arvingarna efter Måns Christersson att få flytta Ljusnes två hammare med två härdar till Gruvströmmen vid Gullgruva. 1

2 1696 Det visade sig att vattenföringen i Gruvströmmen ej var tillräcklig för två hammare, varför en hammare flyttades tillbaka till Ljusne år Efter denna flytt fanns det i Ljusne, hytta samt en hammare med två härdar. Den tillåtna mängd stångjärn som fick tillverkas vid de tre bruken var tillsammans skeppspund/år, vilket motsvarar ca 262 ton per år. Fördelningen var : Vid Ljusne 550 skeppspund, ca 83 ton/år. Vid Sunnäs och Gullgruva var den tillåtna stångjärnsproduktionen 600 skeppspund för varje hammare, totalt ca 180 ton/år Under sin färd norrut härjade den ryska galärflottan Sunnäs den 19 maj 1721, brände stångjärnshammaren, bruksbyggningen och smedstugorna. Ljusne Bruk brändes den 20 maj och bruket blev grundligt förstört. Masugnen, hammarsmedjan, härdarna samt klensmedjan förstördes 1724 År 1724 började uppbyggnaden av den av ryssarna raserade masugnen. Arbetet slutfördes under En härd från Ljusne flyttades under 1725 tillbaka till Gullgruva Den 30 april 1730 fick Maråker sina privilegier och en hammare med två härdar flyttades från Ljusne till Marbäcken. I och med denna flytt fanns endast masugnen kvar i Ljusne. Vid denna tid ägde Ljusne två fraktskutor för sin malmtransport från Utö och Dannemora. Skutorna lastade 540 skeppspund, resp. 250 skeppspund malm, vilket motsvarade ca 105 ton respektive 48 ton. Efter Måns Christerssons död och fram till 1814 ägdes Bruken av släkterna Christiernin, Wennberg, Bjerkèn och Wennberg. Från 1730 till 1814 gick driften vidare vid de olika bruken i gamla spår. Ingen förändring i smidesteknik eller annan utveckling förekom. En spikhammare tillkom vid Maråker för husbehov, så man skulle slippa slå spik för hand. Från 1741 hade den tillåtna smideskvantiteten för de tre bruken ökats till totalt skeppspund/år, motsvarande ca 365 ton/år. Ljusneverkens ägare, Wennbergarna och övriga intressenter var tvingade att gå i konkurs År 1816 köpte grosshandlarfirman Bernhard Beskow och Co, Ljusneverken. De fyra bruken ägdes sedan av Beskowska släkten under 70 år. Efter Bernhard Beskows död 1820 bildade sönerna ett familjebolag som drev fyra hammare och sju härdar, nämligen en hammare och två härdar vid Sunnäs och Gullgruva samt två hammare med tre härdar vid Maråker. Smidet för de tre bruken var fortfarande skeppspund/år, ca 365 ton/år, men fick ökas till totalt skeppspund/år eller ca 488 ton/år. Denna ökning gällde från år Den gamla hyttan på södra sidan byggdes om till en s k mulltimmerhytta. Nedtill var hyttan uppförd av huggen gråsten, ovan masugnsbröstet var pipmuren omsluten av sand och jord. Ytterst sammanhölls hela konstruktionen av timmer, därav benämningen mulltimmerhytta. Mellan 1823 och 1860 var denna hytta i drift På norra sidan av Ljusnans utlopp fanns före 1849 ingen industri. Året före hade ett konsortium med Wilhelm Kempe i spetsen förvärvat Woxna Bruk. Detta konsortium 2

3 förvärvade ävenhemmanet nr 6 i Ljusne by, på norra sidan av älven, av hemmans - ägare Olof Ersson. Den första industri som anlades på norra sidan var ett vattendrivet sågverk med fyra ramar. Sågverket ägdes av handelsbolaget Ljusne Sågverksegare Masugnen på söder genomgick under åren en grundlig renovering. Mulltimret avlägsnades, masugnspipan byggdes om och höjdes. Hyttans yttersidor var stenklädda till ca 1/3 av höjden, resten var klädd med slaggsinter. Rostugn, malmhus och klensmedja uppfördes också under samma tidsperiod Stångjärnsmidet vid Sunnäsbruk och Gullgruva lades ned och bruken var helt nedlagda året efter En ny masugn uppfördes på Söder och togs i bruk under Nu fanns det två masugnar i drift på Ljusnans södra sida En smedja med sex lancashirehärdar och en ånghammare anlades i anslutning till den nya hyttan och togs i drift under Den 5 mars 1874 meddelade Wilhelm Kempe kommerskollegiet att han på hemmanet Norrljusne nr 6, på Ljusnans norra strand vid dess utlopp anlagt en masugn. Den skulle kallas Ljusne Sågverks Masugn Stångjärnsmidet vid Maråker upphörde enligt uppgift under 1876, men tillverkning av ek- och rälsspik fortsatte. Enligt osäkra uppgifter upphörde all verksamhet vid Maråkers Bruk under Ljusne Mekaniska Verkstad anlades, med maskinverkstad plåtslageri, smedja, samt gjuteri och modellsnickeri. En mindre varvsrörelse hörde också till verkstaden. Ljusne Mekaniska Verkstad fick redan från starten ett mycket gott rykte för sina produkter och konstruktioner. Verkstaden tillverkade ångsprutor i flera storlekar, ångpumpar, ångpannor, lokomobiler, samt utrustningar till sågverk, m m Wilhelm Kempe förvärvar Furudals Kättingsmedja, där kättingsmide har förekommit sedan Wilhelm Kempe står nu som ensam ägare till anläggningarna på Norr (Ljusne Sågverksegare) samt till Woxna Bruk. Han bildade samma år Ljusne Woxna AB. En ångmaskin på 160 hk, konstruerad och tillverkad på Ljusne Mekaniska Verkstad, levererades under år 1881 till den nyanlagda Ljusnesågen. Ljusne Mekaniska var även huvudleverantör till den nya sågen då det gäller ramsågverk, kantverk, transportörer och annan nödvändig sågutrustning Den sista blåsningen i den gamla masugnen på Söder ägde rum. Hyttanläggningen som idag finns bevarad på Söder är alltså den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från åren Den av Kempe anlagda masugnen på Ljusnans norra strand kompletterades 1882 med lancashirehärdar, valsverk och kättingsmide. Produktsortimentet var kättingjärn, råskenor, stång- och finjärn samt plåt. 3

4 1884 År 1884 flyttas kättingtillverkningen med inventarier och arbetarstam från Furudal till Ljusne. Under många år bedrevs kättingtillverkningen som handsmide. Detta gällde den grövre ankarkättingen, liksom kätting som levererades med officiellt provningscertifikat Den 1 februari 1886 införlivas Ljusneverken (Sunnäs, Gullgruva, Maråker och Ljusne Söder) med Ljusne Woxna AB Ljusne Mekaniska Verkstad tillverkade och monterade under år 1887 ett nytt ångmaskineri i passagerarångarna Flink 1 och Flink 2. Till en ångsåg i Ljusdal levererades en 25 hk ångmaskin, inkl. ångpanna, samt sågramar och annat sågverkstillbehör. Till Ljusne Järnverks Ångare levererades en 50 hk ångmaskin Oscar II med svit besökte Ljusne Bruk den 22 augusti Efter salut och leve för konungen utbringad av greve von Hallwyl, företogs besök i brukets olika industrier och första besöket gjordes i kättingsmedjan. Nedan ett sammandrag från ett reportage ur Söderhamns Tidning den 23 augusti Vid ankomsten till kettingsmedjan fäste konungen synnerligt uppmärksamhet vid den originellt och konstrikt utförda äreporten af gröfre och finare ketting i kombination med olika smiden. På äreportens båda sidor var konungens namn chifferinlagt och utfört i finare ketting. I smedjan smiddes grofva kettingar och konungen betraktade med synbart intresse, huru de bastanta järnstyckena under smedernas flinka hammarslag ombildades till länkar. Från kettingsmedjan begaf si konungen till mekaniska verkstaden och gjuteriet. I det senare syntes innanför porten och utbredd på marken en stor blå duk med gult kors på. Konungen tog plats strax framför densamma. Plötsligt brände eld genom duken och konungens valspråk och namnchiffer trädde som med ett trollslag fram i glödande skrift, bildade bjert afbrott mot dukens blå bottenfärg. Det lyckade gjutningsexperimentet tillvann sig konungens synnerliga bifall. Från gjuteriet begaf sig konungen till sågen och betraktade där pågående arbeten, vidare till masugnen, där utslaget åsågs och slutligen till valsverket, där en estrad var uppförd från hvilken konungen sittande kunde bese arbetet. Här dröjde konungen särdeles länge och följde med livligt intresse den procedur hvarigenom de glödande, oformliga järnstyckena under ilande fart mellan valsarna omdanas till fina, smidiga järnstänger Antalet anställda vid Södra Järnverket 133 pers. Norra 139 Kättingsmedjan 30 Lj. Mek. Verkstad 53 En nedgång med ca 102 personer i jämförelse med år Tackjärnsproduktionen vid samtliga masugnar, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Söder, ca ton Stångjärnsproduktionen vid Ljusne Norr, ca ton 4

5 Kättingproduktionen vid Kättingsmedjan, ca 970 ton 1898 Den kände uppfinnaren P Holmberg, smed och maskinarbetare vid Ljusne Mekaniska Verkstad, uppfinner under året en fjäderhammare(smideshammare). Hammaren som är patenterad i åtta länder har fått namnet TOR och tillverkas f n i fyra olika storlekar. Till Söderfors Bruk och andra järnbruk har ett antal hjälpbrytningsmaskiner med tvenne byglar levererats. Tvåbygelmaskinen är uppfunnen av P Holmberg vid Ljusne Mek, Verkstad Kättingfabriken utökas under år 1900 med en avdelning för maskinsmide. Största kättingdimensionen är 1/ Redan år 1905 bytes de första maskinerna för kättingsmide mot nya förbättrade och största kättingdimensionen är nu 7/ Ljusne Mekaniska Verkstad har olika typer av motordressiner, varpbåtar, slupar, bogserbåtar, järnpråmar och passagerarbåtar på tillverkningsprogrammet. En motorpråm om 150 ton med längd 22,2 m, bredd 5,6 m och medeldjup 2,4 m projekteras Under 1912 uppfördes ett valsverk i anslutning till järnverket på södra sidan. Valsverket var av typen trio valsverk med tre valsar i varje valsstol. Valsarna roterar inbördes åt motsatt håll och med denna typ av valsverk kunde valsning ske från två håll samtidigt. Valsverket drevs med vattenturbin via kuggväxel. Ljusne Mekaniska Verkstad har under de senaste åren börjat tillverkning av s k kugghjulsvarpspel, speciellt anpassade för motordrift. Spelen finns i fyra storlekar En motorfabrik för tillverkning av ELLWE-motorer byggs. Fabriksytan är på totalt kvm, fördelad på maskinhall, provavdelning, färdiglager, förråd, verktygsavdelning, värmecentral, mm. Fabrikshallarna var uppförda i cementtegel och hade ljusinsläpp genom lanterniner och fönsterpartier. Maskinutrustningen var mycket avancerad med många specialmaskiner. Många av arbetarna bodde i Askers och planer fanns att anlägga en spårvagnslinje mellan Askers och motorfabriken En motorkryssare på 27,5 m är under byggnad på Ljusne Mekaniska Verkstad Hela den gamla uppsättningen (utrustningen) för maskinsmide utrangeras och ersättes med nya maskiner och ugnar av egen konstruktion och tillverkning. Fortfarande tillverkas all grövre ankarkätting för hand Tillverkningen vid den år 1913 uppförda Motorfabriken upphör. Tillverkningsrättigheter, patent och maskinpark säljs till Södertälje Ljusne Mekaniska Verkstad ödelades av brand den 11 mars Maskinverkstad, gjuteri, plåtslageri samt smedja blev lågornas rov. 5

6 Skadorna beräknas uppgå till 0,75 miljoner kronor. Delar av tillverkningen förlades efter branden till Motorfabrikens lokaler Järnverket på Söder byggdes om och moderniserades, masugnskransen höjdes 9 m. Efter ombyggnationen var träkolsmasugnen världens då största igångvarande och väckte inom järnindustrikretsar berättigad uppmärksamhet Masugnsdrift, lancashiresmide och valsverksdrift upphörde vid Norra Järnverket. I valsverkets lokaler kom så småningom(1925) Sveriges största plywoodfabrik att anläggas Ljusne Woxna AB köps av Ströms Bruk AB och blir helägt dotterbolag. Namnet Ljusne Woxna AB kvarstår dock Ljusne Mekaniska Verkstads varvsrörelse läggs ned under år Den plywoodfabrik som anlades i gamla norra järnverkets lokaler totalförstördes vid en brand 1927, men kunde redan året därpå starta i nyuppförda lokaler Ett haveri inträffade 1928 i södra järnverket då svänghjulet till valsverket brast. Stor materiell förstörelse och driftstopp, men turligt nog inga personskador. Ett nytt svänghjul tillverkades på Ljusne Mekaniska Verkstad ganska omgående. Svänghjulet består av nav med armkors inpassat i den yttre svänghjulsringen som är tillverkad i sex hopfogade segment. Monteringen av svänghjulet utfördes också av personal från mekaniska verkstaden. Vikten på svänghjulet har uppgivits till 50 ton Masugnsdriften och lancashiresmidet på Söder läggs ned Sintringsanläggningen tillhörande hyttdriften på Söder rivs Södra Järnverket som anlades 1873 revs år Sedan det sista utslaget i den nu rivna hyttan gjordes i september 1932 har driften legat fullständigt nere. Vad som nu återstår av anläggningen är det gamla valsverket från 1911, som skall bevaras som minnesmärke över järnbruksepoken. Idag återstår förutom valsverket den masugn som uppfördes och som moderniserades Rostugn, malmhus och klensmedja är från Till den nyuppförda boardfabriken har Ljusne Mekaniska Verkstad levererat våtarkstransportörer, in- och utmatningsanordning för pressarna, massaomrörare samt utfört monteringsarbeten. I den nya boardfabriken är en del av den nedlagda motorfabriken integrerad Under år 1938 installerades moderna automatiska maskiner för stuksvetsning av klenare kätting Kättingfabriken har nu en tillverkningskapacitet av ton kättingsmide, men den normala årsproduktionen ligger kring ca 800 ton smide. 6

7 1944 År 1944 konstruerade ingenjör Alfred Gidlöf en patenterad tillverkningsmetod för grov ankarkätting; den s k karusellmetoden. Patentet såldes sedan till ASEA-svets och karusellmetoden blev den allenarådande metoden för framställning av ankarkätting Den 6 februari 1945 tillverkades den första ankarkättingen i Ljusne Kättingfabrik enligt karusellmetoden. Allt handsmide av ankarkätting upphörde nu helt. En ny provmaskin med dragkraft på 250 ton togs i bruk Till Ljusne Strömmars Kraftverk som uppfördes under åren levererade Ljusne Mekaniska Verkstad en hel del stålkonstruktioner, bl a hissanordningarna till dammluckorna Ljusne Boardfabrik som eldhärjades i början av 1952 har återinvigts den 27 mars 1953, ett år efter branden. Ljusne Mekaniska Verkstad har varit starkt engagerad både i tillverkning av utrustning samt i maskin- och rörmontage Karusell nr 2, som kan producera grövre ankarkätting, installeras i Kättingfabriken under år Till passagerarfartyget New Amsterdam tillverkade Ljusne Kättingfabrik världens då grövsta ankarkätting med en ämnesdiameter på 94 mm. Årsproduktionen av ankarkätting var ca ton och övrigt kättingsmide ton År 1956 utvecklades och patenterades ett speciellt kättingstöd med knaster. Gjuteriet upphörde med sin verksamhet. En 80-årig industriepok går i graven År 1961 utvecklades en speciell Alloy Steel Quality för förankring av borrtorn. Hela längder (utan föreningschackel) på upp till m och med en vikt av 300 ton har levererats till oljeborrtorn i skilda världsdelar En ny kättingfabrik anlades i gamla lokaler (den s k lackboarden). Till en början med en normaliseringsugn, blästeranläggning och en befintlig men förbättrad dragprovningsmaskin med 750 tons dragkraft. Fabriken fick beteckningen den övre fabriken En fusion mellan Ström Bruk AB och Ljusne Woxna AB genomfördes. Det nya bolagsnamnet blev Ström-Ljusne AB År 1966 var Ljusne den första kättingfabrik i världen som uppfyllde Lloyds Register of Shipping Certificat för U3 Grade - kätting med 98 mm ämnesdiameter En fusion ägde rum och den kom att beröra Ljusne. Bergvik och Ala AB förvärvade Ljusnedelen från Ström-Ljusne AB. De industrier som fanns i Ljusne gick under bolagsnamnet Bergvik och Ala AB Ljusneindustrierna År 1969 installerades en ny modern provdragningsmaskin i den övre Kättingfabriken. Dragkraften var ton och maskinen var konstruerad av ingenjör Alfred Gidlöf. Montaget utfördes av Ljusne Mekaniska Verkstad. 7

8 1971 Ljusne som industriort blir 300 år, men det passerar obemärkt Den övre Kättingfabriken byggdes ut och två kättingkaruseller installeras (en har en modifierad konstruktion). Den totala tillverkningskapaciteten är nu uppe i ca ton/år Tillverkning av Ship Mining eller gruvkätting påbörjas. Den är av ny typ och används i kombination med stora grävmaskiner vid kolbrytning i dagbrott Bergvik och Ala AB inkl. Ljusneindustrierna köps av Stora Kopparberg AB. För Ljusne blir bolagsnamnet Stora Kopparberg Bergvik, Ljusneindustrierna Ljusne Kättingfabrik ingår i det nybildade företaget SSAB (Svenskt Stål AB) med följande ägarintressen: Stora Kopparberg 25%, Gränges AB 25% samt statliga NJA 50% Första januari 1978 bildas Ljusne Kätting AB. I december 1978 och januari 1979 tillverkas en förankringskätting till en oljeterminal i USA. Den grövsta länken hade en ämnesdiameter på 185 mm, den då grövsta tillverkade kättinglänken i världen Automatiska skäggmaskiner installeras i två kättingkaruseller, ett hårt och farligt manuellt moment försvinner. Skäggmaskinerna är konstruerade av ingenjör Alfred Gidlöf och tillverkade på Ljusne Mekaniska Verkstad Årsproduktionen 1980 av brännsvetsad kätting beräknas ligga på ca ton. Ett nytt kättingstöd presenteras. Stödet har stor anliggningsyta och saknar knaster. Ingen svetsning kring stödkanterna behöver göras efter inpressning i kättinglänken. Söderhamns Kommun blir via sitt utvecklingsbolag ny ägare till Ljusne Kätting En kätting med ämnesdiametern 185 mm tillverkas under Varje länk väger 550 kg och brottlasten är ton. Kättingen är då världens grövsta brännsvetsade kätting Ljusne Mekaniska Verkstad säljs till Bengt-Gunnar Eriksson Hösten 1983 OTC-noteras Ljusne Kätting. Allmänheten inbjöds genom Handelsbanken att teckna aktier (max st av tot.1,2 miljoner aktier). Ägarfördelning: allmänheten 33%, Söderhamns Kommuns utvecklingsbolag (SUAB) 67% Ljusne Kätting övertar Ramnäs AB, som ägs av Bulten Kanthal AB. Ramnäs AB blir helägt dotterbolag till Ljusne Kätting. Förvärvet betalas med en riktad nyemission till Bulten Kanthal. Efter nyemissionen är de största aktieägarna av Ljusne Kätting. Söderhamns Kommun via utvecklingsbolaget 42%, Bulten Kanthal AB 25%, allmänheten 22% och Norra Löntagarfonden 11%. 8

9 1985 Ljusne Kätting i konkurs. Faluhus köper Ljusne Kätting i november, anläggningarna i Ljusne överförs till nya bolaget Swed-Chain AB Swed-Chain lägges ned enligt styrelsebeslut den 23 juni 1986 och 90 personer förlorar sina arbeten Ett nytt kättingföretag bildas i Ljusne, Ljusneverken AB. Ljusneverken AB har övertagit nya kättingfabriken i Ljusne. Sex personer sysslar främst med värmebehandling och materialprovning åt olika företag Bengt-Gunnar Eriksson säljer Ljusne Mekaniska till företagskonsulterna, Börje Forsberg och Ingemar Engström Ljusne Mekaniska går i konkurs i november 1989 och 32 personer berörs. En 113- årig industriepok går i graven Ljusneverken AB försätts i konkurs. Det nybildade Ljusneverken Service AB återupptar tillverkningen av kätting Ljusneverken Service AB har ca 30 anställda och arbetar för fullt på en stororder ankarkätting till Kina. Ordern omfattar ca ton och är den största företaget någonsin haft Norska Scana Industrier tar över Ljusneverken Service AB den 27 januari Under närmaste åren kommer minst 50 personer att anställas. Scana tar även över Ramnäs Kättingfabrik Scana Ljusne anställer ett 40-tal nya medarbetare. Som platschef för kättingfabriken anställs bergsingenjör Carina Andersson Antalet anställda i kättingfabriken är ca 70 personer Kättingfabriken stängs och de 17 anställda sägs upp I februari 2003 stängs grindarna till kättingfabriken för gott. Ytterligare ett stycke industrihistoria i Ljusne läggs till den tidigare. Kättingtillverkningen var den sista återstoden av järnhanteringen som startade 1671 och pågick i 332 år, därav kättingsmide i 119 år. 9

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Resumé 1700-talet 1988

Resumé 1700-talet 1988 1700-talet 1759 Sågverk först i industrialiseringen Mo vattensåg i Söderåfors vid Moälven körs i gång som första produktionsanläggning i det blivande industriimperiet; 1895 Start på Norrbyskär Driften

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN

SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN olofsfors bruk 3 Olofsfors bruk förvaltas av Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum. Sedan 1979 har stiftelsen om besörjt omfattande restaureringar av de gamla industribyggnaderna

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

Leif Stark (1) och Robert Wahlström (2) (1) Sammanhållande för järnframställningen i Tranemo, starkes@telia.com (2) Informatör, was@sinunda.

Leif Stark (1) och Robert Wahlström (2) (1) Sammanhållande för järnframställningen i Tranemo, starkes@telia.com (2) Informatör, was@sinunda. TRANEMO & JÄRNET 20-års Jubileum 1989-2008 Leif Stark (1) och Robert Wahlström (2) (1) Sammanhållande för järnframställningen i Tranemo, starkes@telia.com (2) Informatör, was@sinunda.se Bakgrund blästerbruk.

Läs mer

gestaltning av industrisamhällets historia i Ljusne

gestaltning av industrisamhällets historia i Ljusne En läsbar historia gestaltning av industrisamhällets historia i Ljusne Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn En läsbar historia gestaltning av industrisamhällets historia i Ljusne Maria Vallström

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved

Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Den industriella utvecklingen i och runt Gislaved Mot bakgrund av den nyligen nedlagda däckfabriken i Gislaved kan det vara intressant att se tillbaka på den tidigare utvecklingen av skilda industrinäringar

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK 1 Skåpafors kraftverk Västra Silen Skiforsdammen Svärdlång Skåpafors kraftverk

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

Ovansjö socken över 700 år

Ovansjö socken över 700 år Ovansjö socken över 700 år Ovansjö socken är faktiskt äldre än 700 år. Det första dokumentet där Ovansjö pekas ut är från 1293. Dagens Sandviken grundades på ett område som tidigare ingick i Ovansjö socken.

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen

12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen 12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen Tolv industriminnen sammanfattar industrialismen i Sverige. Det är Riksantikvarieämbetet som valt ut tolv svenska industrimiljöer, som var och en

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och tillverkar olika typer av påkörningsskydd. I vanligt tal truckavvisare Installation Inom

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk

Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk NJURUNDA SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:15 Anette Lund

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård

FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård FRÅN KOPPAR TILL TRÄ Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Från koppar till trä Kris och omstrukturering 1870-1900 Svante Kolsgård 1870-talet brukar ofta beskrivas

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok I skriften Industrilok i Östergötland kan man under rubriken Stora Aleryd se en bild på och läsa om torvmosseloket på Hög- eller Klintamossen som ligger i

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

FERRUM. svenskt järn och stål genom tiderna

FERRUM. svenskt järn och stål genom tiderna FERRUM svenskt järn och stål genom tiderna 7 Jonas Lindwall Ferrum Lärarhandledning till Tekniska museets utställning Ferrum Tekniska museet 2000 Tekniska museet 2000 Grafisk form: Chris Hinchcliffe Förord

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

LED IT BE LJ PRODUKTER

LED IT BE LJ PRODUKTER LED IT BE LJ PRODUKTER #2 LJ PRODUKTER EN UPPLYST VÄRLD // LJ PRODUKTER #3 På LJ Produkter utvecklar vi och säljer funktions- och dekorationsbelysning. Våra kunder är allt från butiksinredningsföretag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Beachflaggor. 1. Beach Original

Beachflaggor. 1. Beach Original Beachflaggor abab Beachflaggor En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för kortare kampanjer och events på mässor, i

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson

FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson Brukskultur Åtvidaberg 2002 Facits räknesnurra som blev en världsartikel Göran Arvidsson AB Åtvidabergs Industrier inledde i början av 1930-talet

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK Här följer en sammanställning av hopsamlade uppgifter om den karosserifabrik som fanns på Blomstervägen i Karlskoga. Mats Karlsson 2012-01-08 Urklipp i Karlskoga Tidning 2011-12-28:

Läs mer

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4 1 Rustnings 2 Infektion 2/4 Hugg mot Huvud 3 4 Tappar 5 Faller 6 Dödsslag 6,, 1T6 Tänder utslagna 7 Dödsslag 8, 1 Smärta 8 Dödsslag 10, 9 Dödsslag 11, Blödning 1/10 10 Dödsslag 12, Rustnings, 11 Dödsslag

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen Kapitel 7 Från Strömsholmen till Tingshusdammen Strömsholmen Vy från Ekmarkspark med Strömsholmen till höger. Bebyggelsen på Strömsholmen i mitten av 1890-talet, från vänster fabriksbyggnaden, målarverkstaden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar.

1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar. Thomas Arvidson LRFs försäkringsengagemang över tiden Formerna för LRFs försäkringsengagemang har under åren varierat, men syftet har alltid varit detsamma. Nämligen att åstadkomma bästa möjliga försäkringsskydd

Läs mer

SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND

SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND Sparbanksstiftelsen Söderhamn bildades i samband med att Söderhamns Sparbank år 1998 ombildades till bankaktiebolag. Samma år förvärvades

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Nybyggnad hus & centralvärme

Nybyggnad hus & centralvärme Diskusionsunderlag beträffande Nybyggnad hus & centralvärme På Rödjenäs Gård Ver 0.3 Bakgrund Karl & Hanna som bor på Munkholmen (vid sjön) har 3 barn & ett på väg. Deras nuvarande boende upplever de som

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

October 30, 2007 SKF Group Slide 0

October 30, 2007 SKF Group Slide 0 October 30, 2007 SKF Group Slide 0 Riskhantering på SKF Mekan AB - Identifiering av risker - Åtgärder för att minska risker Presented to Länsstyrelser Presented by Marja Anderson 2010-04-20 Text + picture

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se Slutrapport Bodsjöstugan, destinationsdesign och entreprenörskap. Regionförbundet Jämtlands län Journalnr.: 2011-7487 Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer