EXAMENSARBETE. Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:144 CIV Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner Mika Tuuliainen Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008:144 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--08/144--SE

2 Sammanfattning Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Genom att förse ledskenor med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket förutom minimering av miljöfarliga smörjmedel, leder till minskat underhållsbehov Målet med det här examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering och uppgradering av ledskenor som ofta blir tidskrävande och komplicerade. Syftet är att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod för modifiering av ledskenor. Ledskenan är en nyckelkomponent vid renoveringen då dess komplexa geometri bidrar till att bearbetningen tar lång tid. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Problemet med den rostfria motytan består i att den är svår att bearbeta, svårigheten hos ledskenorna består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. Examensarbetet har visat att det är mer ekonomiskt att köpa färdiga hylsor än att tillverka själv. För att kunna köpa färdiga hylsor krävs en leverantör som klarar av att tillverka mot den tolerans som är satt för diameter och koncentricitet. Tidsvinsten med att använda färdiga hylsor vid uppgraderingen av ledskenor är upp till 90 timmar kortare ledtid. För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, beskrivs ledskenan med en balkmodell. Ledskenan beskrivs med ett antal element sammankopplade i nodpunkter. Balkmodellen implementeras i mjukvaran Octave. Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Det har för ledskenorna framkommit att obalanskraft och skärkraft inte påverkar resultatet. Genom att simulera olika stödlager fås en uppfattning om hur stödlagret ska vara utformat för bästa möjliga funktion. Genom att använda det Excel blad som arbetats fram är det möjligt att undersöka om man kan tillåta en tolerans som är att föredra ur bearbetningssynpunkt.

3 Abstract To days increased environmental requirements operates the energy companies to efficiency improvements of the hydroelectric power plants. During the refurbishment the turbines efficiency is improved and the need of environment dangerous lubricants is eliminated Through providing the wicket gates with a stainless counter face it is possible to use self lubricated bearings, which eliminates the need of environment dangerous lubricants and reduce maintenance. The aim of this Masters Degree thesis is about documenting and analysing existing procedure with renovating and upgrading of the wicket gates that often becomes the most time consuming process at a turbine refurbishment. The purpose is to present an improved production method for modification of the wicket gates. The Masters Degree thesis is initiated with an analysis of the present situation within modification and upgrading of the key components. The problem with the stainless counter face is that it is difficult to machine. Also for the wicket gates machining is difficult. The low bending stiffness perpendicular to the blade leads to an oval bearing surface. This Masters Degree thesis has shown that it is more economical to buy shells that are finishmachined. A supplier that manages to machined the shells towards the tolerances that have been set for diameter and concentricity. By using finish machined shells the win in time is up to 90 hours. In order to simulate processing and to calculate the eccentric running faulty after processing the wicket gate, the wicket gate is described with a simplified beam model. The wicket gate is described with a number of elements connected with nodes. The simplified beam model is applied in the software Octave. The simulation makes us understand the behaviour of the wicket gate during machining. It has for the wicket gates emerged that the shearing force and the bias thrust does not affect the result. By simulating the machining of the wicket gate the influence of the wicket gate properties and different collar bearings can be understood. To investigate the possibility to allow a tolerance that is preferred from machining point of view, the Microsoft Excel sheet can be used as help.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning ANDRITZWAPLANS Vattenturbinen Analys Rostfria Hylsan Bearbetning Problem Ledskena Bearbetning Mätning Balansering Stödlager Problem Orkot Glidlager Toleranser Teori Krympförband Balkmodell Skärdata Resultat Rostfria hylsan Bearbetning Ledskenor Orkot... 23

5 5 Diskussion/Slutsats Rostfria hylsan Ledskena Orkot Fortsatt arbete Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

6 1 Inledning 1.1 ANDRITZWAPLANS ANDRITZWAPLANS är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160 åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund, nära den Jämtländska fjällvärlden. Företagets huvudprodukter är vattenturbiner och barkningstrummor. Dessutom arbetar de med kvalificerat tyngre lego. Företagets affärsidé är att marknadsföra och leverera kvalificerade tekniska lösningar till kunder i första hand inom cellulosa och kraftindustrin över hela världen. På vattenturbinområdet hör ANDRITZWAPLANS till pionjärerna. Beroende på fallhöjd, vattenföring, reglerings och driftsförhållanden tillverkas turbiner i Propeller, Kaplan eller Francisutförande anpassade till olika uppställnings och regleringsalternativ, med eller utan växellåda. Deras Kaplanturbiner är idag världens mest miljövänliga. Standardlösningen omfattar ett oljefritt nav (med självsmörjande bussningar), vattensmort turbinstyrlager samt biologiskt nedbrytbar olja i hydraulsystemet. Med denna lösning elimineras risken för oljeläckage. Förutom nytillverkning utgör renovering, ombyggnad och modernisering av äldre turbiner en stor del av verksamheten. Även kompletterande utrustning står på programmen. Till exempel intags och regleringsluckor, tilloppstuber samt styr och kontrollutrustning. ANDRITZWAPLANS levererar även barkningstrummor till pappers och cellulosaindustrin över hela världen. Detta leder till unik erfarenhet och kompetens. Den nya generationen av ANDRITZWAPLANS vattenhydrostatiskt lagrade barkningstrummor är baserade på omfattande kunskap som ackumulerats genom åren. Dagens barkningstrummor kännetecknas av modern teknologi och utomordentligt yrkeskunnande när det gäller tillverkning, installation och service[1]. 1

7 1.2 Vattenturbinen Vattenturbinen är en turbin som utvinner energi ur vatten i rörelse. Turbinen har som funktion att omvandla den lägesenergi som lagrats i det uppdämda vattnet till mekanisk energi. Den mekaniska energin tillvaratas genom att löphjulet via en turbinaxel roterar en generator som i sin tur producerar el. Det finns flera olika typer av vattenturbiner. De vanligaste konstruktionerna i Sverige är Kaplanturbin och Francisturbin som båda har utmärkande egenskaper som gör att de passar vid olika vattenflöden och fallhöjder. Kaplanturbinen liknar en båtpropeller med ställbara blad och är utformad för att fås i rotation av en vattenström som passerar i propelleraxelns längdriktning. Propellern och andra typer av roterande skovlar kallas på turbinspråk för löphjul. Kaplanturbiner används vid lägre fallhöjder, upp till 70m, med stora vattenflöden. Figur 1 1, Kaplanturbin 2

8 Kaplanturbinen (figur 1 1) är en vidareutveckling av Francisturbinen (figur 1 2). Figur 1 2, Francisturbin Francisturbinen används vid högre fallhöjder upp 450m, turbinen har fasta blad till skillnad från Kaplanturbinen. Båda turbintyperna har ledkrans. I ledkransen ingår reglerring, vevar och länkar mellan reglerring och ledskenor. Ledskenan (figur 1 3) har till uppgift att reglera och styra in vattnet mot löphjulet samt att vid stoppad maskin åstadkomma så litet vattenläckage som möjligt. Figur 1 3, Ledskena 3

9 Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Processen varierar beroende på vilken typ av turbin som ska renoveras. Kaplanlöphjulet med rörliga skovlar anpassas till högtryckshydraulik och förses med smörjfria glidlager. Gemensamt för båda turbinerna är att regleringen av ledkransen anpassas till högtryckshydraulik samt att de ursprungliga fettsmorda bronslagren byts ut mot smörjfria glidlager. Innan renoveringen regleras turbinen med hjälp av lågtryckshydraulik. Det innebär ett lågt tryck (lägre än 40bar) och stor mängd hydraulolja. Efter renoveringen regleras turbinen med hjälp av högtryckshydraulik, vilket innebär ett högre tryck ( bar) och mindre en tredjedel av den ursprungliga mängden olja. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Ledskenorna har som regel fettsmorda bronslager, genom att byta ut dessa med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket leder till eliminering av miljöfarliga smörjmedel samt minskat underhållsbehov. Renovering och uppgradering av ledskenor blir ofta tidskrävande och komplicerad. Målet med examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering samt att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Vid modifiering av en ledskena genom svarvning, gör dess geometri att ledskenan är svår att bearbeta. Nedböjningen orsakad av egenvikten varierar med bladvinkeln då ledskenan roterar. Eventuell inverkan av obalans och skärkrafter utreds i rapporten. Vid bearbetning används oftast ett stödlager som ska motverka utböjningen vid rotation. Placeringen av stödlagret är för närvarande godtyckligt. Utformningen av stödet är inte optimalt. Ledskenorna förses med en rostfri motyta som monteras på respektive ledskenetapp. Den rostfria motytan utgörs av en tunnväggig hylsa. Hylsan bearbetas invändigt och monteras därefter på ledskenan. Därefter bearbetas motytan till rätt diameter, vilket innebär en ny uppspänning av ledskenan i svarven. Den andra uppspänningen är tidsödande vilket innebär lång ledtid för varje ledskena, eventuell eliminering av den andra uppspänningen utreds i rapporten. De ledskenor som i huvudsak analyseras i det här examensarbetet är exceptionella, de är stora, långa och tunga med smala tappar. I examensarbetet ingår analys av de ingående toleranserna för att se hur de adderas. 4

10 2 Analys Kapitlet beskriver tillvägagångssättet i dagsläget. 2.1 Rostfria Hylsan Lagermaterialet kräver en rostfri motyta. Denna utgörs av en centrifugalgjuten tunnväggig hylsa i materialet EN Materialet är ett härdbart höghållfast lågkolhaltigt martensitaustenitiskt rostfritt stål. Det kombinerar hög styrka och seghet med god svetsbarhet. Hylsorna är härdade till en hårdhet på HB. Den miljö där hylsorna ska användas är sådan att mycket goda korrosionsbeständiga egenskaper krävs av materialet. Materialet ska även klara av de höga påfrestningar som applikationen utsätts för. De rostfria hylsorna (figur 2 1) beställs grovbearbetade in och utvändigt. Figuren (figur 2 1) nedan visar en typisk hylsa som är beställd färdigbearbetad. Figur 2 1, Rostfria hylsan färdigbearbetad. Hanteringen av hylsan sker enligt nedan Bearbetning Innan montering på ledskena svarvas hylsan invändigt enligt ritning. Därefter krymps hylsan på motsvarande tapp på ledskenan. Den utvändiga bearbetningen av hylsan görs då hylsan är monterad på ledskenan. De tunnväggiga hylsorna spänns upp i svarven med mjuka backar som täcker hylsans hela ytter diameter. Mjuka backar är utbytbara backar i svarvchucken, de mjuka backarna anpassas till arbetsstycket. Sedan svarvas hylsan rund invändigt till det mått som finns angivet på ritningen. Det finns även ett krav på ytfinhet, vilket också kontrolleras. Sedan alla mått är kontrollerade tas hylsan ner ur svarven. Sedan bearbetas nästa hylsa likadant. Mätresultaten protokollförs allt eftersom hylsorna blir färdiga [Bilaga 1]. Ingen utvändig bearbetning utförs förrän efter påkrympning av hylsan på ledskenan. 5

11 Efter bearbetning invändigt värms hylsan för att möjliggöra montering på respektive tapp. Efter montering ska hylsan bearbetas vilket innebär en ny uppspänning av ledskena. Hylsan bearbetas till färdigmått efter ritning. Alla skarpa kanter bryts för att inte skada lagret vid montering Problem Efter den invändiga bearbetningen är det önskvärt att bearbeta hylsan utvändigt. Den utvändiga bearbetningen är svår att utföra utan rätt verktyg. Test har gjorts med mjuka backar vilka är anpassade till hylsan innediameter. Resultatet blir en konisk hylsa eftersom de mjuka backarna inte klarar av skärtrycket under svarvningen. Ett annat problem är att godstjockleken varierar över diametern och längden på hylsan, då det vid uppspänning används en trebackschuck som koncentrerar sin spännkraft i tre riktningar vilket leder till en något trekantig hylsa. 6

12 2.2 Ledskena Ledskenorna demonteras och transporteras till verkstaden där uppgraderingen ska ske. Efter det att ledskenorna rengjorts påbörjas bearbetningen. Ledskenan spänns upp i en svarv där tapparna mäts och bearbetas enligt ritning. En ledskena har en kort och en lång tapp vilket leder till att ledskenan måste vändas för att båda tapparna ska kunna bearbetas. Resultatet får variera 0,03mm. Det leder till att lagerläget kan vara ovalt inom 0,03mm Bearbetning Ledskenan är uppspänd mellan dubbar, vilket leder till att innan uppspänning i svarv måste de gamla dubbhålen rensas. Bearbetningen av ledskenorna sker genom att nya lagerlägen svarvas på den långa och den korta tappen. Det är två lagerlägen på den långa tappen. Först grovsvarvas tapparna, läget mäts innan finskäret. Efter finskäret mäts lagerläget och måttet kontrolleras mot utsatt tolerans enligt ritning. På grund av ledskenans geometri går det inte att använda sig av optimal skärhastighet eftersom det skulle betyda en alltför stor risk för både haveri och personskada. Det skärdjup som används är väldigt litet (1mm) samt att matningen ligger mellan 0,1 0,2mm per varv vilket också är väldigt lågt. Av erfarenhet innebär en för hög skärhastighet vibrationer vilket leder till ett sämre resultat. Efter första bearbetningen förses tapparna med de rostfria hylsorna som ska fungera som motyta till de självsmörjande bussningarna. Sedan hylsorna monterats spänns ledskenan upp i svarven ännu en gång och lagerlägena svarvas färdiga. Efter bearbetning är lagerläget något orunt vilket orsakar problem. Det är dock osäkert hur orunt lagerläget blir. Efter svarvning mäts lagerläget genom kryssmätning, om då resultatet är inom toleransen så anges endast ett värde Mätning För att bestämma rundheten hos det nya lagerläget mäts läget genom kryssmätning med mikrometer. Resultatet protokollförs [bilaga 2]. Det är dock inte säkert hur ledskenans profil påverkar mätresultatet med tanke på ledskenans varierande böjstyvhet Balansering På grund av ledskenans utseende måste en balanseringsvikt användas för att balansera ledskenan. Ett kritiskt moment vid svarvning är balanseringen då det är viktigt för resultatet att ledskenan är i balans. Obalans leder till bl.a. orundhet. Eftersom profilen från gjutningen på ledskenorna skiljer sig åt från varandra innebär det svårigheter med balanseringen. Detta då olikheterna leder till skillnad i vikt. Balanseringsvikten har beroende på åtkomlighet placerats antingen direkt på ledskenans blad eller på svarvchucken. Utformningen av vikten är inte optimal. Det tar lång tid att skifta vikten från en ledskena till en annan. 7

13 2.2.4 Stödlager Oftast används inget stödlager. Det beror på storleken och åtkomlighet hos ledskenan. Behovet av stödlager varierar och beror mycket på tapparnas dimension samt storleken på själva ledskenan. Stor och tung ledskena med smala och veka tappar kräver stödlager, medan mindre ledskenor med grövre tappar inte kräver stödlager. Det stödlager som användes för de ledskenor som analyseras i examensarbetet har tre stödrullar(figur 2 3). Den tredje stödrullens infästning är något vekare relativt de två andra. På detta sätt kan man anse att den tredje rullen säkrar anliggningen mot de två andra rullarna. Vid användning av stödlager måste ett läge för stödlagret svarvas. Det gamla lagerläget används då som yta för stödlagret. Figur 2 2, Stödlager Problem Problemet består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. För att motverka ovala lagerlägen används stödlager. Det kan förekomma rostskador på lagerläget. Då måste lagerläget bearbetas mer vilket leder till en mindre diameter än förväntat. Placering och utformning av stödlagret är inte optimalt. 8

14 2.3 Orkot Orkot marinlager tillverkas ur en ny syntetmaterialsammansättning som innehåller fasta smörjmedel för torr drift, detta för att säkerställa hög slitstyrka. Materialet sväller praktiskt taget ingenting och har väldigt låg termisk utvidgning jämfört med andra härdplaster vilket ger god dimensionell stabilitet. Vid jämförelse med stål har Orkot ungefär 10 gånger högre utvidgning. Materialet korroderar inte, motverkar korrosion av lagerhuset och tolererar både kanttryck och snedställning. Vatten, fett, eller olja kan användas som smörjmedel beroende på applikationen. Inga smörjspår krävs för smorda lager. Vid användande av vatten som smörjmedel måste motytan som är i kontakt med orkoten vara av korrosionsbeständigt material så som rostfritt stål. Vid renovering av lager där det gamla lagret byts ut mot nytt, styrs väggtjockleken på lagret av dimensionerna på den gamla axeln och lagerhuset. Vid nytillverkning av axel och lagerhus beräknas tjockleken på följande sätt 0.04 x axeldiameter plus 2 mm. Detta för att erhålla en optimal tjocklek på lagret. Vid för tjock väggtjocklek blir frigången i lagret mindre än beräknat på grund av materialet inte kan expandera tillräcklig i lagerhuset. Generellt så är Orkot lättbearbetat med konventionella maskiner. De metoder som används för bearbetning av mässing och aluminium fungerar även för Orkot. Svarvstål av tungstenkarbid och en skärhastighet på 5,5 meter per sekund rekommenderas av tillverkaren. Skärvätska får inte användas. Vid bearbetning av små volymer och tillverkning av faser och radier ger verktyg av snabbstål ett gott resultat dock är livslängden på verktygen betydligt kortare än med verktyg av tungsten. [2] Glidlager Till grund för lagerspelet ligger till stor del erfarenhetsvärden från tidigare beprövade lösningar. Efter uppgraderingen eftersträvas ett lagerspel lika som innan uppgraderingen[3]. 9

15 2.4 Toleranser De toleranser som samverkar i systemet är för ledskenan, tolerans på tappen och hylsan. För bussningen är det tolerans på bussningens inner och ytterdiameter. Dessa måste adderas för att se det slutliga lagerspelet. Med nuvarande metod för uppgradering svarvas inte hylsan utvändigt förrän efter montering vilket gör att toleransen för axel före montering av hylsan samt toleransen för hylsan invändigt, kan var något vidare. Ett exempel på hur toleranser adderas visas i (tabell 2 1). Tabell 2 1, Toleranser Toleranser Diametermått +/ Variation Axel 0,01mm 0,02mm Hylsa 0,01mm 0,02mm Bussning 0,01mm 0,02mm Max 0,06mm Min 0,00mm I (tabell 2 1) ses några antagna toleranser, variationen på diametern samt den största och minsta variationen. 10

16 3 Teori I det här avsnittet beskrivs den teori som tillämpats under examensarbetet. 3.1 Krympförband Genom att använda konstitutionella och geometri samband fås det samband mellan axelns diameter och hylsans innerdiameter som bestämmer greppet mellan axel och hylsa samt det yttryck, vilken axeln påverkar hylsan med. De konstitutionella sambanden har implementerats i Microsoft Excel. Med hjälp av sambanden fås även den slutliga diametern efter påkrympning av hylsan. [4] u r r) = ( σ ϕ υσ ) (1) E r ( r σ ϕ = A + B 2 r (2) A B σ = r 2 r 2 2 ( p a p b ) i y A = (4) 2 2 b a 2 2 ( pi p y ) a b B = (5) 2 2 b a (3) Ekvation (1) anger förskjutningen som funktion av radien. Ekvation (2) och (3) anger spänningarna i materialet enligt (figur 3 1). Ekvationerna (4) och (5) är integrationskonstanter som bestäms med randvillkoren p i och p y. Index i anger det inre trycket och index y det yttre trycket. Figur 3 1, Spänningar [5] 11

17 Kopplingsvillkoret (ekvation (6)) ger oss sambandet mellan greppet h a d D = Δ och kontakttrycket. Index a innebär axel och index h betyder hylsa Δ = a a h h D u d u (6) ( ) ( ) ( ) a a a a a a a a k k D E p D u υ υ + + = (7) ( ) ( ( ) h h h h h h h h k k D E p D u υ υ + + = ) (8) Δ = a a a a h h h h h k k E k k E d p υ υ (9) h h h D d k = (10) a a a D d k = (11) Ekvationerna (6), (7) och (8) tillsammans ger ekvation (9). Ekvationerna (10) och (11) är konstanter. Temperaturens inverkan på lagerspelet beräknas med ekvation (12) D 0 TD 0 D Δ + = α (12) 12

18 3.2 Balkmodell För beräkning av ovalitet vid bearbetning används en balkmodell av ledskenan med samband från finita element modellering [5]. Implementeringen har gjorts i mjukvaran Octave. Enligt (figur 3 2)så delas ledskenan upp i fyra element sammankopplade i fem stycken nodpunkter. Nod 1 är fastspänning i chuck, nod 2 masscentrum, nod 3 bearbetningsläget, nod 4 är stödlagret och nod 5 är svarvdubben. I balkmodellen får noderna randvillkor som lämpligast anpassar modellen till verkligheten. För de olika noderna anges tillhörande lastfall. Lastfallen varierar med påverkan av gravitation i de olika noderna, i nod 1, nod 5 och nod 4 verkar endast gravitation. I nod 2 verkar förutom gravitation även en obalanskraft. I nod 3 verkar gravitation och skärkraften (Tabell 3 1). Figur 3 2, Element och Noder Obalanskraften beräknas med ekvation (13) 2 F O = meω 2πn ω = 60 (13) (14) Förskjutningen e av masscentrum från rotationscentrum samt ledskenans egenfrekvens fås med en CAD modell av ledskenan i Solidworks(Tabell 3 1). Det varvtal som ledskenan roteras med ligger långt under ledskenans egenfrekvens. Gravitationskraften beräknas med ekvation (15). F G = mg (15) 13

19 De olika indata till beräkningsprogrammet Octave [6] ses i (Tabell 3 1). Tabell 3 1, Tvärsnittsegenskaper och indata Sollefteå G2 Gulsele Hela Bladet Tapp Hela Bladet Tapp Area [m 2 ] 0, , , , Böjstyvhet Ix [m 4 ] 0, , , , Böjstyvhet Iy [m 4 ] 0, , , , Massa [Kg] Obalans mått e [m] 0,0398 0,025 Avstånd till masscentrum 1,703 1,071 [m] Varvtal [rpm] Egenfrekvens ledskena [Hz] 33,61 Frekvens vid rotation [Hz] 0,79 0,92 Gravitationskraft [N] 22072,5 5689,8 Obalanskraft [N] 468,9 83,5 Skärkraft [N] Figuren (figur 3 3) nedan visar hur koordinatsystemet är definierat samt rotationsriktning under bearbetning. Genom att tänka sig vridning runt y axel inses det att ledskenans böjstyvhet är som störst i den riktningen. Vinkeln β anger i vilken riktning den tänkta ovaliteten är riktad. Figur 3 3, Definition av koordinatsystem samt rotationsriktning 14

20 3.3 Skärdata För att bestämma den tangentiella skärkraften vid bearbetning av axeln används ekvation (16). Med ekvation (17) bestäms den nominella spånarean. F c = k c A D (16) A D = a p f (17) I (figur 7) ses uppdelningen av skärkrafterna, där F c är den mest dominerande, de andra försummas då deras bidrag till resultanten är små. [7] Figur 3 4, Skärkrafter [7] 15

21 4 Resultat 4.1 Rostfria hylsan Den invändiga bearbetningen ger en rund hylsa invändigt. Så fort hylsan tas ur svarven ändrar den form. För att nå den utvändiga toleransen samt koncentricitetskravet, bör ett verktyg som klarar av att spänna hylsan rund invändigt (figur 4 1) användas. Genom att utreda olika möjligheter att tillverka hylsan så har det kommit fram att det verktyg som borde användas är dyrt och kan endast användas till en specifik diameter. Det krävs en maskin som är stabil och som klarar av att prestera inom den satta toleransen för att använda verktyget. Figur 4 1, Spännverktyg [8] Istället för att köpa in ett dyrt verktyg lönar det sig att leta efter underleverantörer som har kunnandet och erfarenheten av att svarva tunnväggiga hylsor. Laholms Stål [9] levererar materialet, de har även möjlighet att leverera färdiga hylsor enligt [bilaga 3] med en leveranstid mellan 8 12 veckor. Att köpa färdiga hylsor istället för att tillverka själv är betydligt billigare (tabell 4 1) samt att den tänkta svarven är ledig för andra jobb. Kostnaden är beräknad vid en tillverkning av 20st hylsor. Kostnaden för att tillverka de färdiga hylsorna själv fås genom att addera kostnaden för verktyget med den totala kostnaden för hylsorna. I summan för bearbetning för färdiga hylsor ingår både den utvändiga och den invändiga bearbetningen. 16

22 Tabell 4 1, Sammanställning kostnad Sammanställning kostnad Storfinnforsen Pris verktyg Köpa färdiga hylsor Material Invändigbearbetning 8400 Bearbetning Total kostnad Kostnad per hylsa Bearbetning Excel arket ger en möjlighet att undersöka de ingående toleransernas inverkan på det slutliga lagerspelet vid olika temperatur [Bilaga 4]. Genom att ange materialdata för axel, hylsa och lagerhus, bussning samt diameter och tolerans på färdigmått beräknas det slutgiltiga lagerspelet för systemet. Det önskade lagerspelet för applikationen fås genom att ändra toleranserna för axel, hylsa och lagerhus, bussning. Med hjälp av Excel filen kan konstruktören prova olika toleranser för att hitta den optimala ur både kostnads och tillverkningsavseende. Vid bearbetning av hylsan till färdigmått finns det flera faktorer som måste tas med i beräkningarna. Ändringen i diameter hos hylsan efter montering, hylsan ökar motsvarande greppet i diameter, vilket leder till en ökad osäkerhet på den slutliga diametern. Denna ökning i diameter måste tas med i beräkningarna. Påkrympning av hylsan leder till en diameterökning, vilken måste tas med i bestämning av tolerans för bearbetning. Verifiering av rundheten görs med hjälp av en mikrometer. Mätning av godstjockleken på flera ställen på hylsan diameter i båda ändar av hylsan visar om kravet på rundhet är uppfyllt. Om värdet på tjockleken överensstämmer i båda ändar så är hylsan koncentrisk. Genom att mäta båda ändar behövs ingen mätning på mitten. 17

23 4.2 Ledskenor För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, tillämpas den tidigare beskrivna balkmodellen för simuleringar. För att få en grundovalitet att utgå ifrån påbörjas simuleringen med att först svarva i nod 4 där stödet ska vara, gravitation skärkraft och obalans inkopplad. Med värdet på ovaliteten efter bearbetning av stödlagerytan, kan simuleringen fortsätta med att prova olika konfigurationer på placering av själva stödlagret samt olika vinklar på stödhjul. En stödyta kan vara oval i olika riktningar [Bilaga 5]. Även detta simulerades, det visar sig för några olika vinklar på stödhjulen att det spelar stor roll åt vilket håll grundovaliteten är. Dock finns det en konfiguration som inte alls är känslig för åt vilket håll ovaliteten ligger (figur 4 3). Simulering har gjorts med gravitation, obalans och skärkrafter inkopplad, det visar sig att extremvärdena inte påverkas av obalans eller inverkan av skärkraften (tabell 4 2). Skärkraften och obalanskraften är väldigt låga i jämförelse med gravitationen (tabell 4 3). Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Tabell 4 2, Inverkan av kraftvariabler Inverkan kraftvariabler Resultat simulering Procentuell skillnad mellan före och efter Gravitation, obalanskraft och skärkraft m Gravitation och skärkraft m Gravitation och obalanskraft m Gravitation m

24 Tabell 4 3, Kraftvariabler Kraftvariabler Sollefteå Gulsele G2 Gravitationskraft 22072N 5690N Obalanskraft 469N 84N Skärkraft 599N 599N Vinkeln för stödrullarna utgår från lodlinjen för ledskenan, 0 grader i (figur 4 2). Figur 4 2, Lodlinje för ledskenan Genom att ändra vinklarna på stödrullarna fås den konfiguration som ger jämnast och bäst resultat (figur 4 3). Figur 4 3 Stödrullar 19

25 Simuleringar med olika konfiguration på stödrullar har provats (figur 4 4 och figur4 5) visar två olika uppställningar där stödrullarna är placerade i 0 och 45 grader respektive 45 och 45 grader med utgång från lodlinjen enligt (figur 4 2). Den bruna ellipsen visar ovalitet före bearbetning samt i vilken riktning ovaliteten ligger. Den röda ellipsen visar resultatet av simuleringen samt i vilken riktning ovaliteten ligger efter svarvningen. Det gröna i mitten symboliserar mittpunktens rörelse. Figur 4 4, Placering av stödrullar 0 och 45 grader Ur (figur 4 4) ses att med aktuell konfiguration på stödrullar fås ett resultat som är vriden 90 grader från ovaliteten samt att mittpunkten rör sig i en elliptisk bana. Figur 4 5, Stödrullar i 45 och 45 grader Ur (figur 4 5) ses det att med aktuell konfiguration fås ett resultat som är vriden 45 grader från ovaliteten samt att mittpunkten endast rör sig efter en vertikal linje. 20

26 Nedanstående tabell visar variationen mellan de olika konfigurationerna på stödrullarna (tabell4 4). Tabell 4 4, Simulering av olika konfiguration av stödrullar Simulering av olika konfiguration på stödrullarna Resultat Simulering 45 och 135 grader e 05m och 45 grader m och 45 grader m Procentuell skillnad mellan före och efter I ovanstående tabell (tabell 4 4) var ursprungsovaliteten den samma under alla simuleringar. Det enda som varierades var vinkeln på stödrullarna. Inverkan av ett stödlager är tydligt. Vid bearbetning utan stödlager blir ytan oftast orundare än vad den var innan bearbetning. Med stödlagret på plats och vinklarna på stödhjulen i ett gynnsamt läge blir ytan acceptabelt rund. Stödlagrets placering påverkar resultatet. Simuleringar visar att då stödlagret är så nära svarvstålet som möjligt, har stödet störst inverkan på resultatet, vilket verkar helt rimligt. Desto längre ifrån svarvstålet ju mindre påverkas på resultatet. Det stödlager som använts vid svarvning har tre stödhjul vilket leder till ett överbestämt system. Med det menas att vid en oval yta måste något ge med sig vid rotation, antingen deformeras stödytan eller så ger sig det överfall med den tredje stödrullen. Det har visat sig att det är överfallet som ger sig på grund av att det är vekare. I simuleringarna har stödlager med två stödrullar simulerats, detta för att ett överbestämt system inte är att föredra. 21

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Skärande bearbetning svarv

Skärande bearbetning svarv Skärande bearbetning svarv XP-styret 2009 Författare: Anders Johansson Inledning XP förfogar över tre svarvar i två olika storlekar. Svarvarna benämns av XP-styret som lillsvarven, storsvarven och NC-svarven.

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2. TEKNISK GUIDE Syftet med den här manualen är att förklara inte bara hur man kan använda hela verktygssortimentet utan även de särskilda egenskaper som varje del i systemet har. Vi talar om deras fördelar,

Läs mer

Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram

Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram EXAMENSARBETE 2008:167 CIV Analys av två timmerredens påverkan på lastbilsram Gustav Nordström CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för Tillämpad fysik, maskin-

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

GRADVERKTYG E-Z BURR Katalog 2012

GRADVERKTYG E-Z BURR Katalog 2012 GRAVERKTYG E-Z BURR Katalog 2012 Hålgradning med E-Z BURR Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av hålgradningsverktyg från E-Z Burr USA med blad av snabbstål (HSS) eller med hårdmetallskär (sid 10).

Läs mer

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 O-RINGAR INBYGGNAD O-ringar inbyggnad (SMS 1588) Allmänna anvisningar Principen för funktion är att O-ringen hoptrycks mellan omgivande detaljer och åstadkommer tätning mot dessa, se figur 1 4. O-ringar

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Återanvänd dina vändskär

Återanvänd dina vändskär Utvecklarna av Ecogreenmill Larssons i Bjärred Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med nöjda kunder, gamla anor och Tripple-A rating, vilket borgar för ett tryggt samarbete. Vårt namn och företag

Läs mer

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass!

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! debearings.se En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! D&E Bearings är med bolag i Sverige, Finland och Asien samt återförsäljare

Läs mer

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen.

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen. 1 Boxpackningar 1.1 Inledning Packboxen eller boxtätningen var en av de första formerna av tätning för roterande eller fram- och återgående rörelser. Från början användes natur- och växtfibrer som flätades

Läs mer

Transmissionselement Kopplingar

Transmissionselement Kopplingar Transmissionselement Kopplingar 1 Transmission transportera effekt Transmissionselement - Axlar - Kopplingar - Växlar - mm. Val av transmissions element - Typ beroende på önskad funktion - Storlek (dimension)

Läs mer

Handmanövrerad lyftmagnet

Handmanövrerad lyftmagnet Stor magnetkraft nära till hands Handmanövrerad lyftmagnet Kraftfull, säker, kompakt, lätt att använda Idealisk för att hantera bearbetad eller obearbetad, plan eller rund ferritisk last. 3-års garanti

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Roterande obalans Kritiskt varvtal för roterande axlar

Roterande obalans Kritiskt varvtal för roterande axlar Roterande obalans Kritiskt varvtal för roterande axlar Rotation, krit. varvtal, s 1 m 0 Roterande obalans e Modeller för roterande maskiner ej fullständigt utbalanserade t ex tvättmaskiner, motorer, verkstadsmaskiner

Läs mer

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

Rotationsrörelse laboration Mekanik II Rotationsrörelse laboration Mekanik II Utförs av: William Sjöström Oskar Keskitalo Uppsala 2015 04 19 Sida 1 av 10 Sammanfattning För att förändra en kropps rotationshastighet så krävs ett vridmoment,

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar

Allmänt om brotschar. Speciella anvisningar Allmänt om brotschar Brotschning och brotschar Då kraven på ett håls noggrannhet är så stora, att de ej kan uppfyllas genom borrning och upprymning, användes brotschning. Man bör dock beakta, att brotschen

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration 23 Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT Cirkulär vibration Resistenta mot omgivande aggresiva media Helt obegränsad oljefri drift Nomnell frekvens från 4.00 min -1 till 45.4 min -1 Centrifugal

Läs mer

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen.

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen. UPPSALA UNIVERSITET Inst för fysik och astronomi Allan Hallgren TENTAMEN 08-08 -29 MEKANIK II 1FA102 SKRIVTID: 5 timmar, kl 8.00-13.00 Hjälpmedel: Nordling-Österman: Physics Handbook Råde-Westergren: Mathematics

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av: Hållfasthetslära Böjning och vridning av provstav Laboration 2 Utförs av: Habre Henrik Bergman Martin Book Mauritz Edlund Muzammil Kamaly William Sjöström Uppsala 2015 10 08 Innehållsförteckning 0. Förord

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer

Xebec-borstar XEBEC. Xebec-borstar av aluminiumoxidfibrer. Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer Xebec-borstar Gradningsborstar, slipstift av aluminiumoxidfibrer XEBEC Gradning och finslipning av komplexa detaljer Perfekt för finslipning gnistbearbetning Lång livslängd och mycket hög effektivitet

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING Översikt Dali Lifestyle är en unik allt-i-trä kombination av torn och turbin. Det är en helt integrerad, nätansluten vindkraftslösning som tilltalar såväl miljö-

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen A137TG TGIAF15h TGIEO16h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-03-17 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

50 poäng. Allmänna anvisningar:

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver> Tillverkningsteknologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41P15T KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150604 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Helhetslösningar för spridarvalsar

Helhetslösningar för spridarvalsar Helhetslösningar för spridarvalsar Gedigen kunskap, stor branschkännedom PikoRolls är en finsk valsleverantör med stor branschkännedom och lång praktisk erfarenhet. PikoRolls har specialiserat sig på nytillverkning

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL Institutionen för fysik 2012-05-21 Umeå universitet SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL SAMMANFATTNING Ändamålet med experimentet är att undersöka den matematiska modellen för en fysikalisk pendel. Vi har mätt

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen Slipstöd SVD-110 SKRAPSTÅL FÖR SVARVNING Med rund egg Med rak egg Med rundat sidskär URGRÖPNINGSJÄRN OCH BANDKNIVAR SICKLAR SKÄR FÖR URSVARVNINGSVERKTYG SKRUVMEJSLAR Placering av maskinen Slipriktning:

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar

Rullningslager. Tätningar Ytterring. Hållare. Innerring. Rullkroppar Rullningslager 1 Hållare Tätningar Ytterring Rullkroppar Innerring 2 Rullkropp - Kulor (Kullager) - Rullar (Rullager) Cylindriska Koniska Bomberade (sfäriska) Toroid (CARB) - Nålrullar (Nålrullager) Belastningsriktning

Läs mer

Sfäriska rullager för koniskt axelhål

Sfäriska rullager för koniskt axelhål Produkter Lager Kullager och Rullager Sfäriska Serie 21-24000 Sfäriska för koniskt axelhål Hylsa underlättar montering och demontering av lager Lämpliga för stora belastningar. Användningsområde Användningsområde

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser. TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod F0004T Kursnamn Fysik 1 Datum LP2 10-11 Material Laboration Balkböjning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning Denna

Läs mer

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) Tekniska Högskolan i inköping, IK DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) NAMN... 1. Vilken typ av ekvation är detta: ε = d u(x) d x Ange vad de ingående storheterna betyder, inklusive deras dimension i SI-enheter.

Läs mer

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet TENTAMEN Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin, Magnus Cedergren, Karin Due, Jonas Larsson Datum:

Läs mer

HYDRAULCHUCKAR. Systemöversikt. Valbara kombinationer för våra hydraulchuckar

HYDRAULCHUCKAR. Systemöversikt. Valbara kombinationer för våra hydraulchuckar Allmän information Snabbfakta om SPV Spintecs hydraulchuckar Hög spännkraft. Exempel: 320 Nm på en standard hydraulchuck Ø20 Rundgångsnoggrannhet bättre än 0,003 (se nedan). Snabb spännmetod av verktyg.

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) ÖSNINGAR DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) 1. Spänningarna i en balk utsatt för transversell last q(x) kan beräknas med formeln σ x M y z I y Detta uttryck är relaterat (kopplat) till ett koordinatsystem

Läs mer

Fras. A: Valsfräsning B: Planfräsning C: Pinnfräsning. Storfräsen (Sajon) Lillfräsen

Fras. A: Valsfräsning B: Planfräsning C: Pinnfräsning. Storfräsen (Sajon) Lillfräsen Fras XP-verkstaden är utrustad med fyra fräsar i olika storlekar. Två är manuella och benämns som lill-fräsen och stor-fräsen (Sajon), och två är NC-styrda. I dagsläget har vi inga kurser för de NC-styrda

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

NR. 2. RoTool AB. Tel:

NR. 2. RoTool AB.  Tel: NR. 2 RoTool AB www.rotool.se Tel: 036-12 47 10 Priserna gäller t.o.m 28/2-2015 INNEHÅLL: Innehållsförteckning... Kvalitetsverktyg sedan 1989... Gold - P... NC borr... Dubbhålsborr och försänkare... RoTool

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR Teknisk information SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR SVETSADE RUNDA RÖR SVETSADE RUNDA RÖR ENLIGT EN 10305-3 (DIN 2394) LEVERANSTILLSTÅND enl. En 10305-3 Beskrivning Svetsade och kalibrerade + CR1 BKM Normalt

Läs mer

RoTool AB. Tel:

RoTool AB.  Tel: RoTool AB www.rotool.se Tel: 036-12 47 10 Priserna gäller t.o.m 30/6-2014 INNEHÅLL: Kvalitetsverktyg sedan 1989 SID. 3 RoTool inledning SID. 4-5 DLGP & NC Borr SID. 6-7 Combotap & K2 SID. 8-9 RoTool levererar

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I Mekanik FK2002m Föreläsning 4 Kraft och rörelse I 2013-09-05 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 4 Introduktion Hastighet Langt under 3x10 8 Nara : 3x10 8 Storlek 10 9 Langt over : 10 9 Klassisk

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Insatsgänga Tangless

Insatsgänga Tangless Insatsgänga Tangless ORIGINAL TANGLESS INSERTS C.EDGREN Innehåll: Varför Tangless... Att välja insats... Material och Ytbehandling... Metriska insatser... Monteringsanvisningar... Produktöversikt... 3

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

Om ej annat angivits på produktspecifikation, ritning eller i orderhandlingar gäller följande utförande och toleranser.

Om ej annat angivits på produktspecifikation, ritning eller i orderhandlingar gäller följande utförande och toleranser. Avsnitt: LEDA OCH UTVECKLA VERKSAMHETEN Upprättad av : NJ Upprättad datum : 2013 09 25 Granskad/godkänd av : AB, HJ FORMGJUTNA OCH FORMSPRUTADE PRODUKTER I POLYURETAN Om ej annat angivits på produktspecifikation,

Läs mer

Kylvätskeslang Loc-Line

Kylvätskeslang Loc-Line Kylvätskeslang Loc-Line www.partille-tool.se Marknadens bredaste och mest flexibla sortiment! Loc-Line är originalet - med överlägsen kvalitet och precision Kompletta satser för svarvar Mycket stabil,

Läs mer

Flanges and welding rings with collar in stainless steel. Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål

Flanges and welding rings with collar in stainless steel. Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål 2014 Flanges and welding rings with collar in stainless steel Flänsar och svetsringar med krage i rostfria stål Innehåll / Contents EN / DIN Fläns- och kragprogram EN standard / Flange- and collar Program

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

industriella länk i Kina

industriella länk i Kina Vi är din industriella länk i Kina Tillverkning i Kina med svensk trygghet CNT är ett svenskt företag med bas i kinesiska Chengdu. Vi har en mångårig erfarenhet av handel med Kina. Vi har egna lokaler

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

FAG Sfäriska axialrullager

FAG Sfäriska axialrullager FG 458 Normer Basutförande Toleranser Snedställning Hållare Sfäriska axialrullager upptar höga axialbelastningar och lämpaig även för relativt höga varvtal. P.g.a. de i förhållande till axelns längdriktning

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer