EXAMENSARBETE. Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:144 CIV Produktionsteknisk utveckling avseende nyckelkomponent vid renovering av vattenturbiner Mika Tuuliainen Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008:144 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--08/144--SE

2 Sammanfattning Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Genom att förse ledskenor med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket förutom minimering av miljöfarliga smörjmedel, leder till minskat underhållsbehov Målet med det här examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering och uppgradering av ledskenor som ofta blir tidskrävande och komplicerade. Syftet är att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod för modifiering av ledskenor. Ledskenan är en nyckelkomponent vid renoveringen då dess komplexa geometri bidrar till att bearbetningen tar lång tid. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Problemet med den rostfria motytan består i att den är svår att bearbeta, svårigheten hos ledskenorna består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. Examensarbetet har visat att det är mer ekonomiskt att köpa färdiga hylsor än att tillverka själv. För att kunna köpa färdiga hylsor krävs en leverantör som klarar av att tillverka mot den tolerans som är satt för diameter och koncentricitet. Tidsvinsten med att använda färdiga hylsor vid uppgraderingen av ledskenor är upp till 90 timmar kortare ledtid. För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, beskrivs ledskenan med en balkmodell. Ledskenan beskrivs med ett antal element sammankopplade i nodpunkter. Balkmodellen implementeras i mjukvaran Octave. Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Det har för ledskenorna framkommit att obalanskraft och skärkraft inte påverkar resultatet. Genom att simulera olika stödlager fås en uppfattning om hur stödlagret ska vara utformat för bästa möjliga funktion. Genom att använda det Excel blad som arbetats fram är det möjligt att undersöka om man kan tillåta en tolerans som är att föredra ur bearbetningssynpunkt.

3 Abstract To days increased environmental requirements operates the energy companies to efficiency improvements of the hydroelectric power plants. During the refurbishment the turbines efficiency is improved and the need of environment dangerous lubricants is eliminated Through providing the wicket gates with a stainless counter face it is possible to use self lubricated bearings, which eliminates the need of environment dangerous lubricants and reduce maintenance. The aim of this Masters Degree thesis is about documenting and analysing existing procedure with renovating and upgrading of the wicket gates that often becomes the most time consuming process at a turbine refurbishment. The purpose is to present an improved production method for modification of the wicket gates. The Masters Degree thesis is initiated with an analysis of the present situation within modification and upgrading of the key components. The problem with the stainless counter face is that it is difficult to machine. Also for the wicket gates machining is difficult. The low bending stiffness perpendicular to the blade leads to an oval bearing surface. This Masters Degree thesis has shown that it is more economical to buy shells that are finishmachined. A supplier that manages to machined the shells towards the tolerances that have been set for diameter and concentricity. By using finish machined shells the win in time is up to 90 hours. In order to simulate processing and to calculate the eccentric running faulty after processing the wicket gate, the wicket gate is described with a simplified beam model. The wicket gate is described with a number of elements connected with nodes. The simplified beam model is applied in the software Octave. The simulation makes us understand the behaviour of the wicket gate during machining. It has for the wicket gates emerged that the shearing force and the bias thrust does not affect the result. By simulating the machining of the wicket gate the influence of the wicket gate properties and different collar bearings can be understood. To investigate the possibility to allow a tolerance that is preferred from machining point of view, the Microsoft Excel sheet can be used as help.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning ANDRITZWAPLANS Vattenturbinen Analys Rostfria Hylsan Bearbetning Problem Ledskena Bearbetning Mätning Balansering Stödlager Problem Orkot Glidlager Toleranser Teori Krympförband Balkmodell Skärdata Resultat Rostfria hylsan Bearbetning Ledskenor Orkot... 23

5 5 Diskussion/Slutsats Rostfria hylsan Ledskena Orkot Fortsatt arbete Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

6 1 Inledning 1.1 ANDRITZWAPLANS ANDRITZWAPLANS är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160 åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund, nära den Jämtländska fjällvärlden. Företagets huvudprodukter är vattenturbiner och barkningstrummor. Dessutom arbetar de med kvalificerat tyngre lego. Företagets affärsidé är att marknadsföra och leverera kvalificerade tekniska lösningar till kunder i första hand inom cellulosa och kraftindustrin över hela världen. På vattenturbinområdet hör ANDRITZWAPLANS till pionjärerna. Beroende på fallhöjd, vattenföring, reglerings och driftsförhållanden tillverkas turbiner i Propeller, Kaplan eller Francisutförande anpassade till olika uppställnings och regleringsalternativ, med eller utan växellåda. Deras Kaplanturbiner är idag världens mest miljövänliga. Standardlösningen omfattar ett oljefritt nav (med självsmörjande bussningar), vattensmort turbinstyrlager samt biologiskt nedbrytbar olja i hydraulsystemet. Med denna lösning elimineras risken för oljeläckage. Förutom nytillverkning utgör renovering, ombyggnad och modernisering av äldre turbiner en stor del av verksamheten. Även kompletterande utrustning står på programmen. Till exempel intags och regleringsluckor, tilloppstuber samt styr och kontrollutrustning. ANDRITZWAPLANS levererar även barkningstrummor till pappers och cellulosaindustrin över hela världen. Detta leder till unik erfarenhet och kompetens. Den nya generationen av ANDRITZWAPLANS vattenhydrostatiskt lagrade barkningstrummor är baserade på omfattande kunskap som ackumulerats genom åren. Dagens barkningstrummor kännetecknas av modern teknologi och utomordentligt yrkeskunnande när det gäller tillverkning, installation och service[1]. 1

7 1.2 Vattenturbinen Vattenturbinen är en turbin som utvinner energi ur vatten i rörelse. Turbinen har som funktion att omvandla den lägesenergi som lagrats i det uppdämda vattnet till mekanisk energi. Den mekaniska energin tillvaratas genom att löphjulet via en turbinaxel roterar en generator som i sin tur producerar el. Det finns flera olika typer av vattenturbiner. De vanligaste konstruktionerna i Sverige är Kaplanturbin och Francisturbin som båda har utmärkande egenskaper som gör att de passar vid olika vattenflöden och fallhöjder. Kaplanturbinen liknar en båtpropeller med ställbara blad och är utformad för att fås i rotation av en vattenström som passerar i propelleraxelns längdriktning. Propellern och andra typer av roterande skovlar kallas på turbinspråk för löphjul. Kaplanturbiner används vid lägre fallhöjder, upp till 70m, med stora vattenflöden. Figur 1 1, Kaplanturbin 2

8 Kaplanturbinen (figur 1 1) är en vidareutveckling av Francisturbinen (figur 1 2). Figur 1 2, Francisturbin Francisturbinen används vid högre fallhöjder upp 450m, turbinen har fasta blad till skillnad från Kaplanturbinen. Båda turbintyperna har ledkrans. I ledkransen ingår reglerring, vevar och länkar mellan reglerring och ledskenor. Ledskenan (figur 1 3) har till uppgift att reglera och styra in vattnet mot löphjulet samt att vid stoppad maskin åstadkomma så litet vattenläckage som möjligt. Figur 1 3, Ledskena 3

9 Dagens ökade miljökrav driver energibolagen till effektivisering av vattenkraftverken. En turbinrenovering är en omfattande process. Processen varierar beroende på vilken typ av turbin som ska renoveras. Kaplanlöphjulet med rörliga skovlar anpassas till högtryckshydraulik och förses med smörjfria glidlager. Gemensamt för båda turbinerna är att regleringen av ledkransen anpassas till högtryckshydraulik samt att de ursprungliga fettsmorda bronslagren byts ut mot smörjfria glidlager. Innan renoveringen regleras turbinen med hjälp av lågtryckshydraulik. Det innebär ett lågt tryck (lägre än 40bar) och stor mängd hydraulolja. Efter renoveringen regleras turbinen med hjälp av högtryckshydraulik, vilket innebär ett högre tryck ( bar) och mindre en tredjedel av den ursprungliga mängden olja. Vid renoveringen effektiviseras turbinen och behovet av miljöfarliga smörjmedel minimeras. Ledskenorna har som regel fettsmorda bronslager, genom att byta ut dessa med en rostfri motyta möjliggörs användandet av självsmörjande lager, vilket leder till eliminering av miljöfarliga smörjmedel samt minskat underhållsbehov. Renovering och uppgradering av ledskenor blir ofta tidskrävande och komplicerad. Målet med examensarbetet är att dokumentera och analysera befintligt förfarande vid renovering samt att presentera en produktionstekniskt förbättrad metod. Examensarbetet inleds med en analys av nuläget inom modifiering och uppgradering av ledskenan. Vid modifiering av en ledskena genom svarvning, gör dess geometri att ledskenan är svår att bearbeta. Nedböjningen orsakad av egenvikten varierar med bladvinkeln då ledskenan roterar. Eventuell inverkan av obalans och skärkrafter utreds i rapporten. Vid bearbetning används oftast ett stödlager som ska motverka utböjningen vid rotation. Placeringen av stödlagret är för närvarande godtyckligt. Utformningen av stödet är inte optimalt. Ledskenorna förses med en rostfri motyta som monteras på respektive ledskenetapp. Den rostfria motytan utgörs av en tunnväggig hylsa. Hylsan bearbetas invändigt och monteras därefter på ledskenan. Därefter bearbetas motytan till rätt diameter, vilket innebär en ny uppspänning av ledskenan i svarven. Den andra uppspänningen är tidsödande vilket innebär lång ledtid för varje ledskena, eventuell eliminering av den andra uppspänningen utreds i rapporten. De ledskenor som i huvudsak analyseras i det här examensarbetet är exceptionella, de är stora, långa och tunga med smala tappar. I examensarbetet ingår analys av de ingående toleranserna för att se hur de adderas. 4

10 2 Analys Kapitlet beskriver tillvägagångssättet i dagsläget. 2.1 Rostfria Hylsan Lagermaterialet kräver en rostfri motyta. Denna utgörs av en centrifugalgjuten tunnväggig hylsa i materialet EN Materialet är ett härdbart höghållfast lågkolhaltigt martensitaustenitiskt rostfritt stål. Det kombinerar hög styrka och seghet med god svetsbarhet. Hylsorna är härdade till en hårdhet på HB. Den miljö där hylsorna ska användas är sådan att mycket goda korrosionsbeständiga egenskaper krävs av materialet. Materialet ska även klara av de höga påfrestningar som applikationen utsätts för. De rostfria hylsorna (figur 2 1) beställs grovbearbetade in och utvändigt. Figuren (figur 2 1) nedan visar en typisk hylsa som är beställd färdigbearbetad. Figur 2 1, Rostfria hylsan färdigbearbetad. Hanteringen av hylsan sker enligt nedan Bearbetning Innan montering på ledskena svarvas hylsan invändigt enligt ritning. Därefter krymps hylsan på motsvarande tapp på ledskenan. Den utvändiga bearbetningen av hylsan görs då hylsan är monterad på ledskenan. De tunnväggiga hylsorna spänns upp i svarven med mjuka backar som täcker hylsans hela ytter diameter. Mjuka backar är utbytbara backar i svarvchucken, de mjuka backarna anpassas till arbetsstycket. Sedan svarvas hylsan rund invändigt till det mått som finns angivet på ritningen. Det finns även ett krav på ytfinhet, vilket också kontrolleras. Sedan alla mått är kontrollerade tas hylsan ner ur svarven. Sedan bearbetas nästa hylsa likadant. Mätresultaten protokollförs allt eftersom hylsorna blir färdiga [Bilaga 1]. Ingen utvändig bearbetning utförs förrän efter påkrympning av hylsan på ledskenan. 5

11 Efter bearbetning invändigt värms hylsan för att möjliggöra montering på respektive tapp. Efter montering ska hylsan bearbetas vilket innebär en ny uppspänning av ledskena. Hylsan bearbetas till färdigmått efter ritning. Alla skarpa kanter bryts för att inte skada lagret vid montering Problem Efter den invändiga bearbetningen är det önskvärt att bearbeta hylsan utvändigt. Den utvändiga bearbetningen är svår att utföra utan rätt verktyg. Test har gjorts med mjuka backar vilka är anpassade till hylsan innediameter. Resultatet blir en konisk hylsa eftersom de mjuka backarna inte klarar av skärtrycket under svarvningen. Ett annat problem är att godstjockleken varierar över diametern och längden på hylsan, då det vid uppspänning används en trebackschuck som koncentrerar sin spännkraft i tre riktningar vilket leder till en något trekantig hylsa. 6

12 2.2 Ledskena Ledskenorna demonteras och transporteras till verkstaden där uppgraderingen ska ske. Efter det att ledskenorna rengjorts påbörjas bearbetningen. Ledskenan spänns upp i en svarv där tapparna mäts och bearbetas enligt ritning. En ledskena har en kort och en lång tapp vilket leder till att ledskenan måste vändas för att båda tapparna ska kunna bearbetas. Resultatet får variera 0,03mm. Det leder till att lagerläget kan vara ovalt inom 0,03mm Bearbetning Ledskenan är uppspänd mellan dubbar, vilket leder till att innan uppspänning i svarv måste de gamla dubbhålen rensas. Bearbetningen av ledskenorna sker genom att nya lagerlägen svarvas på den långa och den korta tappen. Det är två lagerlägen på den långa tappen. Först grovsvarvas tapparna, läget mäts innan finskäret. Efter finskäret mäts lagerläget och måttet kontrolleras mot utsatt tolerans enligt ritning. På grund av ledskenans geometri går det inte att använda sig av optimal skärhastighet eftersom det skulle betyda en alltför stor risk för både haveri och personskada. Det skärdjup som används är väldigt litet (1mm) samt att matningen ligger mellan 0,1 0,2mm per varv vilket också är väldigt lågt. Av erfarenhet innebär en för hög skärhastighet vibrationer vilket leder till ett sämre resultat. Efter första bearbetningen förses tapparna med de rostfria hylsorna som ska fungera som motyta till de självsmörjande bussningarna. Sedan hylsorna monterats spänns ledskenan upp i svarven ännu en gång och lagerlägena svarvas färdiga. Efter bearbetning är lagerläget något orunt vilket orsakar problem. Det är dock osäkert hur orunt lagerläget blir. Efter svarvning mäts lagerläget genom kryssmätning, om då resultatet är inom toleransen så anges endast ett värde Mätning För att bestämma rundheten hos det nya lagerläget mäts läget genom kryssmätning med mikrometer. Resultatet protokollförs [bilaga 2]. Det är dock inte säkert hur ledskenans profil påverkar mätresultatet med tanke på ledskenans varierande böjstyvhet Balansering På grund av ledskenans utseende måste en balanseringsvikt användas för att balansera ledskenan. Ett kritiskt moment vid svarvning är balanseringen då det är viktigt för resultatet att ledskenan är i balans. Obalans leder till bl.a. orundhet. Eftersom profilen från gjutningen på ledskenorna skiljer sig åt från varandra innebär det svårigheter med balanseringen. Detta då olikheterna leder till skillnad i vikt. Balanseringsvikten har beroende på åtkomlighet placerats antingen direkt på ledskenans blad eller på svarvchucken. Utformningen av vikten är inte optimal. Det tar lång tid att skifta vikten från en ledskena till en annan. 7

13 2.2.4 Stödlager Oftast används inget stödlager. Det beror på storleken och åtkomlighet hos ledskenan. Behovet av stödlager varierar och beror mycket på tapparnas dimension samt storleken på själva ledskenan. Stor och tung ledskena med smala och veka tappar kräver stödlager, medan mindre ledskenor med grövre tappar inte kräver stödlager. Det stödlager som användes för de ledskenor som analyseras i examensarbetet har tre stödrullar(figur 2 3). Den tredje stödrullens infästning är något vekare relativt de två andra. På detta sätt kan man anse att den tredje rullen säkrar anliggningen mot de två andra rullarna. Vid användning av stödlager måste ett läge för stödlagret svarvas. Det gamla lagerläget används då som yta för stödlagret. Figur 2 2, Stödlager Problem Problemet består i att ledskenans form inte är rotationssymmetriskt samt ledskenans varierande böjstyvhet leder till ovala lagerytor. För att motverka ovala lagerlägen används stödlager. Det kan förekomma rostskador på lagerläget. Då måste lagerläget bearbetas mer vilket leder till en mindre diameter än förväntat. Placering och utformning av stödlagret är inte optimalt. 8

14 2.3 Orkot Orkot marinlager tillverkas ur en ny syntetmaterialsammansättning som innehåller fasta smörjmedel för torr drift, detta för att säkerställa hög slitstyrka. Materialet sväller praktiskt taget ingenting och har väldigt låg termisk utvidgning jämfört med andra härdplaster vilket ger god dimensionell stabilitet. Vid jämförelse med stål har Orkot ungefär 10 gånger högre utvidgning. Materialet korroderar inte, motverkar korrosion av lagerhuset och tolererar både kanttryck och snedställning. Vatten, fett, eller olja kan användas som smörjmedel beroende på applikationen. Inga smörjspår krävs för smorda lager. Vid användande av vatten som smörjmedel måste motytan som är i kontakt med orkoten vara av korrosionsbeständigt material så som rostfritt stål. Vid renovering av lager där det gamla lagret byts ut mot nytt, styrs väggtjockleken på lagret av dimensionerna på den gamla axeln och lagerhuset. Vid nytillverkning av axel och lagerhus beräknas tjockleken på följande sätt 0.04 x axeldiameter plus 2 mm. Detta för att erhålla en optimal tjocklek på lagret. Vid för tjock väggtjocklek blir frigången i lagret mindre än beräknat på grund av materialet inte kan expandera tillräcklig i lagerhuset. Generellt så är Orkot lättbearbetat med konventionella maskiner. De metoder som används för bearbetning av mässing och aluminium fungerar även för Orkot. Svarvstål av tungstenkarbid och en skärhastighet på 5,5 meter per sekund rekommenderas av tillverkaren. Skärvätska får inte användas. Vid bearbetning av små volymer och tillverkning av faser och radier ger verktyg av snabbstål ett gott resultat dock är livslängden på verktygen betydligt kortare än med verktyg av tungsten. [2] Glidlager Till grund för lagerspelet ligger till stor del erfarenhetsvärden från tidigare beprövade lösningar. Efter uppgraderingen eftersträvas ett lagerspel lika som innan uppgraderingen[3]. 9

15 2.4 Toleranser De toleranser som samverkar i systemet är för ledskenan, tolerans på tappen och hylsan. För bussningen är det tolerans på bussningens inner och ytterdiameter. Dessa måste adderas för att se det slutliga lagerspelet. Med nuvarande metod för uppgradering svarvas inte hylsan utvändigt förrän efter montering vilket gör att toleransen för axel före montering av hylsan samt toleransen för hylsan invändigt, kan var något vidare. Ett exempel på hur toleranser adderas visas i (tabell 2 1). Tabell 2 1, Toleranser Toleranser Diametermått +/ Variation Axel 0,01mm 0,02mm Hylsa 0,01mm 0,02mm Bussning 0,01mm 0,02mm Max 0,06mm Min 0,00mm I (tabell 2 1) ses några antagna toleranser, variationen på diametern samt den största och minsta variationen. 10

16 3 Teori I det här avsnittet beskrivs den teori som tillämpats under examensarbetet. 3.1 Krympförband Genom att använda konstitutionella och geometri samband fås det samband mellan axelns diameter och hylsans innerdiameter som bestämmer greppet mellan axel och hylsa samt det yttryck, vilken axeln påverkar hylsan med. De konstitutionella sambanden har implementerats i Microsoft Excel. Med hjälp av sambanden fås även den slutliga diametern efter påkrympning av hylsan. [4] u r r) = ( σ ϕ υσ ) (1) E r ( r σ ϕ = A + B 2 r (2) A B σ = r 2 r 2 2 ( p a p b ) i y A = (4) 2 2 b a 2 2 ( pi p y ) a b B = (5) 2 2 b a (3) Ekvation (1) anger förskjutningen som funktion av radien. Ekvation (2) och (3) anger spänningarna i materialet enligt (figur 3 1). Ekvationerna (4) och (5) är integrationskonstanter som bestäms med randvillkoren p i och p y. Index i anger det inre trycket och index y det yttre trycket. Figur 3 1, Spänningar [5] 11

17 Kopplingsvillkoret (ekvation (6)) ger oss sambandet mellan greppet h a d D = Δ och kontakttrycket. Index a innebär axel och index h betyder hylsa Δ = a a h h D u d u (6) ( ) ( ) ( ) a a a a a a a a k k D E p D u υ υ + + = (7) ( ) ( ( ) h h h h h h h h k k D E p D u υ υ + + = ) (8) Δ = a a a a h h h h h k k E k k E d p υ υ (9) h h h D d k = (10) a a a D d k = (11) Ekvationerna (6), (7) och (8) tillsammans ger ekvation (9). Ekvationerna (10) och (11) är konstanter. Temperaturens inverkan på lagerspelet beräknas med ekvation (12) D 0 TD 0 D Δ + = α (12) 12

18 3.2 Balkmodell För beräkning av ovalitet vid bearbetning används en balkmodell av ledskenan med samband från finita element modellering [5]. Implementeringen har gjorts i mjukvaran Octave. Enligt (figur 3 2)så delas ledskenan upp i fyra element sammankopplade i fem stycken nodpunkter. Nod 1 är fastspänning i chuck, nod 2 masscentrum, nod 3 bearbetningsläget, nod 4 är stödlagret och nod 5 är svarvdubben. I balkmodellen får noderna randvillkor som lämpligast anpassar modellen till verkligheten. För de olika noderna anges tillhörande lastfall. Lastfallen varierar med påverkan av gravitation i de olika noderna, i nod 1, nod 5 och nod 4 verkar endast gravitation. I nod 2 verkar förutom gravitation även en obalanskraft. I nod 3 verkar gravitation och skärkraften (Tabell 3 1). Figur 3 2, Element och Noder Obalanskraften beräknas med ekvation (13) 2 F O = meω 2πn ω = 60 (13) (14) Förskjutningen e av masscentrum från rotationscentrum samt ledskenans egenfrekvens fås med en CAD modell av ledskenan i Solidworks(Tabell 3 1). Det varvtal som ledskenan roteras med ligger långt under ledskenans egenfrekvens. Gravitationskraften beräknas med ekvation (15). F G = mg (15) 13

19 De olika indata till beräkningsprogrammet Octave [6] ses i (Tabell 3 1). Tabell 3 1, Tvärsnittsegenskaper och indata Sollefteå G2 Gulsele Hela Bladet Tapp Hela Bladet Tapp Area [m 2 ] 0, , , , Böjstyvhet Ix [m 4 ] 0, , , , Böjstyvhet Iy [m 4 ] 0, , , , Massa [Kg] Obalans mått e [m] 0,0398 0,025 Avstånd till masscentrum 1,703 1,071 [m] Varvtal [rpm] Egenfrekvens ledskena [Hz] 33,61 Frekvens vid rotation [Hz] 0,79 0,92 Gravitationskraft [N] 22072,5 5689,8 Obalanskraft [N] 468,9 83,5 Skärkraft [N] Figuren (figur 3 3) nedan visar hur koordinatsystemet är definierat samt rotationsriktning under bearbetning. Genom att tänka sig vridning runt y axel inses det att ledskenans böjstyvhet är som störst i den riktningen. Vinkeln β anger i vilken riktning den tänkta ovaliteten är riktad. Figur 3 3, Definition av koordinatsystem samt rotationsriktning 14

20 3.3 Skärdata För att bestämma den tangentiella skärkraften vid bearbetning av axeln används ekvation (16). Med ekvation (17) bestäms den nominella spånarean. F c = k c A D (16) A D = a p f (17) I (figur 7) ses uppdelningen av skärkrafterna, där F c är den mest dominerande, de andra försummas då deras bidrag till resultanten är små. [7] Figur 3 4, Skärkrafter [7] 15

21 4 Resultat 4.1 Rostfria hylsan Den invändiga bearbetningen ger en rund hylsa invändigt. Så fort hylsan tas ur svarven ändrar den form. För att nå den utvändiga toleransen samt koncentricitetskravet, bör ett verktyg som klarar av att spänna hylsan rund invändigt (figur 4 1) användas. Genom att utreda olika möjligheter att tillverka hylsan så har det kommit fram att det verktyg som borde användas är dyrt och kan endast användas till en specifik diameter. Det krävs en maskin som är stabil och som klarar av att prestera inom den satta toleransen för att använda verktyget. Figur 4 1, Spännverktyg [8] Istället för att köpa in ett dyrt verktyg lönar det sig att leta efter underleverantörer som har kunnandet och erfarenheten av att svarva tunnväggiga hylsor. Laholms Stål [9] levererar materialet, de har även möjlighet att leverera färdiga hylsor enligt [bilaga 3] med en leveranstid mellan 8 12 veckor. Att köpa färdiga hylsor istället för att tillverka själv är betydligt billigare (tabell 4 1) samt att den tänkta svarven är ledig för andra jobb. Kostnaden är beräknad vid en tillverkning av 20st hylsor. Kostnaden för att tillverka de färdiga hylsorna själv fås genom att addera kostnaden för verktyget med den totala kostnaden för hylsorna. I summan för bearbetning för färdiga hylsor ingår både den utvändiga och den invändiga bearbetningen. 16

22 Tabell 4 1, Sammanställning kostnad Sammanställning kostnad Storfinnforsen Pris verktyg Köpa färdiga hylsor Material Invändigbearbetning 8400 Bearbetning Total kostnad Kostnad per hylsa Bearbetning Excel arket ger en möjlighet att undersöka de ingående toleransernas inverkan på det slutliga lagerspelet vid olika temperatur [Bilaga 4]. Genom att ange materialdata för axel, hylsa och lagerhus, bussning samt diameter och tolerans på färdigmått beräknas det slutgiltiga lagerspelet för systemet. Det önskade lagerspelet för applikationen fås genom att ändra toleranserna för axel, hylsa och lagerhus, bussning. Med hjälp av Excel filen kan konstruktören prova olika toleranser för att hitta den optimala ur både kostnads och tillverkningsavseende. Vid bearbetning av hylsan till färdigmått finns det flera faktorer som måste tas med i beräkningarna. Ändringen i diameter hos hylsan efter montering, hylsan ökar motsvarande greppet i diameter, vilket leder till en ökad osäkerhet på den slutliga diametern. Denna ökning i diameter måste tas med i beräkningarna. Påkrympning av hylsan leder till en diameterökning, vilken måste tas med i bestämning av tolerans för bearbetning. Verifiering av rundheten görs med hjälp av en mikrometer. Mätning av godstjockleken på flera ställen på hylsan diameter i båda ändar av hylsan visar om kravet på rundhet är uppfyllt. Om värdet på tjockleken överensstämmer i båda ändar så är hylsan koncentrisk. Genom att mäta båda ändar behövs ingen mätning på mitten. 17

23 4.2 Ledskenor För att simulera bearbetning samt beräkna ovaliteten efter bearbetning av ledskenan, tillämpas den tidigare beskrivna balkmodellen för simuleringar. För att få en grundovalitet att utgå ifrån påbörjas simuleringen med att först svarva i nod 4 där stödet ska vara, gravitation skärkraft och obalans inkopplad. Med värdet på ovaliteten efter bearbetning av stödlagerytan, kan simuleringen fortsätta med att prova olika konfigurationer på placering av själva stödlagret samt olika vinklar på stödhjul. En stödyta kan vara oval i olika riktningar [Bilaga 5]. Även detta simulerades, det visar sig för några olika vinklar på stödhjulen att det spelar stor roll åt vilket håll grundovaliteten är. Dock finns det en konfiguration som inte alls är känslig för åt vilket håll ovaliteten ligger (figur 4 3). Simulering har gjorts med gravitation, obalans och skärkrafter inkopplad, det visar sig att extremvärdena inte påverkas av obalans eller inverkan av skärkraften (tabell 4 2). Skärkraften och obalanskraften är väldigt låga i jämförelse med gravitationen (tabell 4 3). Simuleringen ger oss en bild av hur ledskenan beter sig under bearbetning. Tabell 4 2, Inverkan av kraftvariabler Inverkan kraftvariabler Resultat simulering Procentuell skillnad mellan före och efter Gravitation, obalanskraft och skärkraft m Gravitation och skärkraft m Gravitation och obalanskraft m Gravitation m

24 Tabell 4 3, Kraftvariabler Kraftvariabler Sollefteå Gulsele G2 Gravitationskraft 22072N 5690N Obalanskraft 469N 84N Skärkraft 599N 599N Vinkeln för stödrullarna utgår från lodlinjen för ledskenan, 0 grader i (figur 4 2). Figur 4 2, Lodlinje för ledskenan Genom att ändra vinklarna på stödrullarna fås den konfiguration som ger jämnast och bäst resultat (figur 4 3). Figur 4 3 Stödrullar 19

25 Simuleringar med olika konfiguration på stödrullar har provats (figur 4 4 och figur4 5) visar två olika uppställningar där stödrullarna är placerade i 0 och 45 grader respektive 45 och 45 grader med utgång från lodlinjen enligt (figur 4 2). Den bruna ellipsen visar ovalitet före bearbetning samt i vilken riktning ovaliteten ligger. Den röda ellipsen visar resultatet av simuleringen samt i vilken riktning ovaliteten ligger efter svarvningen. Det gröna i mitten symboliserar mittpunktens rörelse. Figur 4 4, Placering av stödrullar 0 och 45 grader Ur (figur 4 4) ses att med aktuell konfiguration på stödrullar fås ett resultat som är vriden 90 grader från ovaliteten samt att mittpunkten rör sig i en elliptisk bana. Figur 4 5, Stödrullar i 45 och 45 grader Ur (figur 4 5) ses det att med aktuell konfiguration fås ett resultat som är vriden 45 grader från ovaliteten samt att mittpunkten endast rör sig efter en vertikal linje. 20

26 Nedanstående tabell visar variationen mellan de olika konfigurationerna på stödrullarna (tabell4 4). Tabell 4 4, Simulering av olika konfiguration av stödrullar Simulering av olika konfiguration på stödrullarna Resultat Simulering 45 och 135 grader e 05m och 45 grader m och 45 grader m Procentuell skillnad mellan före och efter I ovanstående tabell (tabell 4 4) var ursprungsovaliteten den samma under alla simuleringar. Det enda som varierades var vinkeln på stödrullarna. Inverkan av ett stödlager är tydligt. Vid bearbetning utan stödlager blir ytan oftast orundare än vad den var innan bearbetning. Med stödlagret på plats och vinklarna på stödhjulen i ett gynnsamt läge blir ytan acceptabelt rund. Stödlagrets placering påverkar resultatet. Simuleringar visar att då stödlagret är så nära svarvstålet som möjligt, har stödet störst inverkan på resultatet, vilket verkar helt rimligt. Desto längre ifrån svarvstålet ju mindre påverkas på resultatet. Det stödlager som använts vid svarvning har tre stödhjul vilket leder till ett överbestämt system. Med det menas att vid en oval yta måste något ge med sig vid rotation, antingen deformeras stödytan eller så ger sig det överfall med den tredje stödrullen. Det har visat sig att det är överfallet som ger sig på grund av att det är vekare. I simuleringarna har stödlager med två stödrullar simulerats, detta för att ett överbestämt system inte är att föredra. 21

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

PM Antikvarisk maskinrenovering

PM Antikvarisk maskinrenovering PM Antikvarisk maskinrenovering Bengt Spade och Hans Wessman 2007-10-240 PM Antikvarisk maskinrenovering För det mesta är den maskin som ska rustas upp i brukbart skick. Om inte, så kan det bero på att

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Kvalitet och kunskap i alla detaljer. Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods

Kvalitet och kunskap i alla detaljer. Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods Kvalitet och kunskap i alla detaljer Genomtänkta och tidsenliga lösningar i järngjutgods EN 1563 (Segjärn) EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-18 EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN 1561 (Gråjärn)

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Nettoprislista Nr 2-2015

Nettoprislista Nr 2-2015 Nettoprislista Nr 2-2015 erna gäller t.o.m. 2015-06-26 kan ej kombineras med andra rabatter, kampanjer mm. samt är exkl. moms och frakt. Med reservation för feltryck. Gängtappar stål & rostfritt verktygsstål

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2 New Augusti 2015 Nya produkter för skärteknikern HM fräsar typ Med en skräddarsydd geometri för icke-järn metaller och med speciellt avstämda beläggningar TOTAL TOOLING=VALITET x SERVICE 2 NT Scandinavia

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE

TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND M 3166/14 LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE 12.11.2014 PB 320, 00101 Helsingfors, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Åtgärd

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden SPV och SPINTEC under samma tak När man åker på E 20 och passerar Eskilstuna, så kan man se, att en ändring skett med skyltarna på industrierna. SPV:s välkända logotyp har försvunnit och i stället finns

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar 9.43 b) Villkor för att linan inte skall glida ges av ekv (4.1.6). 9.45 Ställ upp grundekvationerna, ekv (9.2.1) + (9.2.4), för trådrullen. I momentekvationen,

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi Magnus Wallsten Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Comparison

Läs mer

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel INNEHÅLL: Sid 1-5 Sid 6-8 Sid 9-10 Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen Gång- och hygienhjälpmedel Lock till länkhjulshus Rea Spirea2 / 2TV / 3 / 4NG Den 10 januari 2011 infördes ett nytt täcklock

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer