Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi. Deltagarförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi. Deltagarförteckning"

Transkript

1 1 (9) Affärsavdelningen MINNESANTECKNINGAR Handläggare, direkttelefon : Magnus Wallhagen, Minnesanteckningar strategidag Sjögeografi Tid 17 januari 2013 Plats Rosenvik, Stockholm Dagens agenda 09:30 Presentation Sjögeografi 11:30 Lunch 12:30 Gruppövning SWOT 13:30 Presentation samt kaffe 14:00 Gruppövning Frågeställningarna 15:30 Sammanfattning Deltagarförteckning Anders Elhammar, SGU SGUs arbete fokuseras nu till där behov finns, planen bestäms i samband med kunder och intressenter vad som blir fokusområden. SGU är i behov av främst djupdata. Martin Hagberg, Transas Produktchef, jobbar med försäljning och utveckling av system. Transas behov är framförallt elektronisk sjökortsdata. Markus Greigård, FM Nautisk samordnare av Försvarsmaktens ca 500 fartyg. Behovet är främst störst av nautisk information och kartmaterial. Björn Almqvist, FM Arbetar i produktion i nautiska produkter till försvarsmakten. Man ser att man kommer behöva djupdata till försörjning av deras system i framtiden. Ulf Dyberg, SXK Svenska Kryssarklubben är världens största båtorganisation och främjar båtlivet i Sverige. Äger ett flertal svajbojar, prickar och annan utmärkning. Ser behov av bättre sjökort i strandnära områden.

2 2 (9) Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Sjöfartsforum är en intresseförening som lobbar för sjöfarten i Sverige. Johan Skogwik, TS Arbetar på Transportstyrelsens Sjö- och Luftfartsavdelning med normering samt tillstånd. Transporstyrelsen har behov av både sjökortsdata och djupdata. Anders Klingström, Sveriges hamnar Arbetar med miljö och säkerhetsfrågor, ser ett behov av djupdata för att bland annat finna lämpliga dumpningsplatser av muddermassa. Alf Norgren, Skärgårdsredarna Branschorganisation för företag i taxi/skärgårdstrafik med fartyg om max 500 passagerare. 75% av deltagarna är inblandade i kollektivtrafik, ca 150 fartyg idag, ser att sjökorten måste bli bättre i grunda områden. Indrek Pöldma, Stockholms sjötrafik Driver och bemannar Waxholmsbolagets fartyg. Ser problem med att sjökortet är dåligt i grunda områden Helma Lindor, SMHI SMHI har marinografer runt om i kusten som bland annat arbetar med landhöjning och korrigering av vattennivåer för detta behövs gemensamma referensytor. Andra delar är mätning av syre på botten samt vågbildsberäkningar och för att få pålitliga modeller så måste de ha tillgång till högupplöst djupdata. Sjöfartsverket Ove Eriksson, SjöV: Affärsdirektör på Sjöfartsverket. Kerstin Hansdotter Sköld, SjöV: Biträdande Affärsdirektör Patrik Wiberg, SjöV: Affärsområdeschef Sjögeografi Ralf Lindgren, SjöV: Systemchef Affärsområde Sjögeografi. Annika Kindeberg, SjöV- Säljchef Affärsområde Sjögeografi Magnus Wallhagen, SjöV: Produktionschef Affärsområde Sjögeografi Mikael Renz, SjöV: IT-Strateg och workshopledare. Fredrik Strömbäck, SjöV: Kundansvarig Affärsområde Sjögeografi Hans Göran Fotmeijer, SjöV: Kundansvarig Affärsområde Sjögeografi Genomgång av målbild 2020 Patrik Wiberg presenterar vilka utmaningar vi står framför samt hur Sjöfartsverkets finansieringsmodell ser ut idag och uppmuntrar även till frågor och synpunkter under dagen. Sjöfartsverkets organisationsskisser gås snabbt igenom som bakgrund till dagens övningar. Målet med dagen är att ta fram information och synpunkter till en strategi för sjögeografi med målbild 2020, som Sjöfartsverket avser att ta fram. Målbild 2020 Patrik och Magnus informerar om de långsiktiga mål som vi har satt upp för verksamheten samt vilka fokusområden som vi ser i

3 3 (9) framtiden. Markus Greigård Fråga om territorialgränsen och sammankoppling mellan Lantmäteriets höjddatabas och djupdatabas. Det går för långsamt, vi måste samordna mellan myndigheter att detta är viktigt. Diskussion om man kan påverka kommunerna att gå samman för att få kostnadsteckning liknande det projekt som pågår i Skåne och kommunerna där. Markus Greigård har drivit på sitt departement i frågan om djupdata och finansiering. En möjlig väg att gå kan vara att gå samman så många aktörer som möjligt både privata aktörer, myndigheter och organisationer för att påverka departementen i rätt riktning. Anders Klingström Djupdatabasen används för många olika ändamål till exempel för att avgöra dumpningsområden. En publik databas ger ett lättare och mer snabbfotat arbete när tillstånd för dumpning ska sökas. Markus Greigård Tekniken måste följa med då det idag är svårt med att hålla papperslösa system ombord på mindre fartyg då de kraven är anpassade för större fartyg. Magnus W Påtalar vikten att när man ska samordna sjömätning så skall det göras med så god kvalitet att man kan använda informationen till flera olika syften. Anders Elhammar SGU menar på att mätningar är färskvara och även om man allmänkarterar kusten så måste den fortfarande uppdateras ev. via ommätning av vissa punkter för att kontrollera vad som hänt i området. Björn Almqivst lyfter frågan om vilka sensorer och mätningsutrustning finns idag på marknaden. Johan Skogwik svara att dessvärre så är det varierande kvalitet av de som mäter i Svenska vatten, både på utrustning och utbildning av operatörer. Detta är ett stort problem och hot mot kvaliteten Inspire direktivet (Magnus Wallhagen) : Martin Hagberg frågar om insamling av RAIS om det är tillsammans med HELCOM. Magnus svarar att det kommer från vårt eget basnät. Magnus visar den harmoniserade djupmodellen mellan östersjöländerna. (Bra för miljökund!) Martin Hagberg påtalar att det finns ett ökande intresse från Sjöfarten att ha exakta djup för att ruttoptimera i avseende på bränsleförbrukning (undvika grunda områden för att minimera squat). Alla: Gillar tanken med en bättre djupdatamodell för att förbättra många

4 4 (9) skilda delar. Oavsett om det gäller navigering eller miljö. Patrik Wiberg inbjuder till diskussion med FM för att titta på att förbättra sekretessdelen, Björn kommer att dra i de trådarna så att vi får information om vilka områden som är hemligast. Diskussion om det stora behovet av digitala havsgränser. Försvarsmakten och SGU påtalar om bristen att vi inte har detta är väldigt pinsamt. Många gånger så skiljer sig gränserna nämnvärt från våra grannländers. Sjömäta Sverige Diskussioner runt sjömätning i vilka vatten. Regeringen kommer inom kort ta beslut om inre vattenvägar (Transportstryrelsen) och det kan påverka var vi bör fokusera vår sjömätning. Moderna sjökortsprodukter - Gemensam referensyta är en viktig fråga, Patrik och Magnus visar hur illa det är i våra sjökort idag på vissa ställen. Martin Hagberg lyfte frågan om information om referensytan finns tillgängligt i kvalitetsobjektet i våra celler, vi tar med frågan hem och undersöker. Transas håller med om att reda ut våra referensnivåer snarast är en riktig bedömning. Frågan kom även upp om i vilka områden vi har vilka skallager. Martin Hagberg berättar att Brittish Admirality Pilot books som paket så ECDIS-tillverkare kan integrera dessa i systemen, detta bör bevakas. Magnus kopplade detta samband med NTI och vi jobbar på i vilket format informationen skall distribueras. Martin Hagberg tycker att Print on demand är helt rätt väg att gå samt att britterna får trycka våra kort i större omfattning. Ralf Lindgren inbjuder till samarbete med SGU för backscatter efter all vår sjömätning på grund att vi inte har resurser eller kompetens att behandlar informationen. Anders Klingström ställer fråga att samköra olika register ex. vrakregister vid remissförfrågningar om muddringar och dumpningar.

5 5 (9) Övning 1 SWOT för Sjögeografi Sveriges hamnar, Skärgårdsredarna, Transas, SGU, SMHI, Försvarsmakten, Transportstyrelsen: Styrkor: Kvalitetssäkring Kompetens Service Tillgänglighet Kommunikation Trovärdighet Avtal med andra aktörer Externa intressenter t ex. EU Möjliggör sjöfart Fritidsbåtsprodukter Positiv miljöpåverkan Bra teknik/teknikutveckling Efterfrågan/behov ökar Fler enheter med sensorer Vi klarar oss inte utan Sjögeografi Tillgång till data Möjligheter Trovärdighet Ny teknik Papperslös navigering, för stora och små Kundanpassade produkter Samverkan med fler privata aktörer Kvalitetssäkring vid samverkan EU Utveckling av produkter kunden vill ha Mona Lisa Ökande behov av marin infrastruktur/resurser pga EU direktiv Ökad säkerhet Miljövinster Nya möjligheter Svagheter: Avtal med andra aktörer Långa ledtider Delat ansvar med olika myndigheter I områden som ej är modernt sjömätta; varierande och bristande kvalitet och upplösning Finansieringsmodell Ekonomi (Dyrt) Sekretessregler Tidskrävande (dataframställning) Övertro till data hos användarna (då mycket ej är modernt sjömätt) För få sensorer Kompetensbrist hos användare av sensorer Hot: Finansieringsmodell Sekretesskrav EU Nyttjande GNSS Sjösäkerhet och miljö Ekonomi /Dyrt Sekretessregler Övertro till data Tidskrävande Varierande kvalitet Dålig koll på departementsnivå Om dålig tillgänglighet hittar brukare egna vägar/lösningar Tappad kunskap hos användare

6 6 (9) Sjöfartsverket: Styrkor: Sjögeografi är hett Kompetens Internationell arena Färdiga koncept Databaser Erfarenhet Hela kedjan (från sjömätning produktion) Stort förtroende internationella forum Ledning sjögeografi Efterfrågan finns av produkter God renommé Sjökort = positiv produkt VI riktar oss till flera typer av användare Skapar infrastruktur, miljö och sjöfart Lojala medarbetare Teknik för underlätta uttag driftsatt Möjligheter Vår kunskap och teknik behövs i många områden Nya produkter, nya tjänster, ny finansiering Nya produkter, marknadsföring av dessa Ökat samarbete med intressenter Samverkan Färdiga utredningsförslag Många nyttor måste sättas på pränt Spara pengar till staten via samordning Statlig finansiering Se sjömätning som en investering Ständiga förbättringar E-nav produkter Nya generationens ECDIS Högre kvalitet Skapar projekt med EU finansiering Säkrare Båtliv 2020 Flera finansieringsmöjligheter Utnyttja geodatatjänster Nationell djupdatabas Samverkan med externa kunder Bred samverkan för nationell sjömätningsplan Efterfrågan ökar på sjögeografi Nya kundsegment Svagheter: Finansering Resursbrist Databaser Återanvända data? Begränsade resurser Otydliga extrema behov Nya behov behov av ny kompetens Brist på kompetens för att agera i omvärlden Omogna processer Trög organisation Sekretess Kvalitetsbrister pga. sjömätningsstatus Hot: Konkurrenslagar Politiska beslut Konjunkturen Departement/ regering omstrukturering Liten rekryteringsbas, svårt att få folk Finansiering Organisationsförändringar Konservatism (Allmänt, IHO, IMO) Vi hinner inte med, ont om resurser Eventuell ovilja till samverkan

7 7 (9) Övning 2 - Idéer och tankar om utvalda områden Miljö (SjöV representant Magnus Wallhagen) Mer högupplöst djupdata Strandnära högupplöst djupdata Bygga lösningar i Sjöfartsverkets system Optimerad bränsleförbrukning SQUAT Osäkra sjökortsprodukter vid tex. oljesanering Backscatter och amplituddata Ackumulationsbottnar för muddermassor för låg spridning (turbiditet) Använda djupdata för att utveckla farledsstreckningar för minska miljöpåverkan Samverka sjömätning inom Sverige för att säkerhetsställa kvalitet Informera om att det krävs sjömätningstillstånd, för att få del av mätningar Samverkan för att få till flera datateman relaterat till djupdata Fullständig kartering 0-6m för att säkra miljöanalyser och saneringsarbeten Kartering där det finns stor olycksrisk Sjömätning för bränsleoptimering Moderna hantering av rättelser (UFS) Högre kvalitet på djupdata, optimera djupgående UKC Erosionskartering Internationell samordning djupdata + AIS spår Optimerad navigation relativt bottentopografi Tillräcklig bra kvalitet för att undvika grundstötning Spridning av miljögifter /djupdata Squat effekter optimal bränsleförbrukning Bättre topografi för optimera fiske Miljöövervakning och havsplanering, habitatskartering kräver bra djupdata Lätta på sekretess Var mäter vi (SjöV representant Patrik Wiberg) Mät 0-6m vatten (Säkra båtliv, säkra exploatering, miljöskydd/räddning) Prioritet mätning utifrån miljö/säkerhet Räkna hem nyttorna Hitta nya sjövägar Använd leasing av utrustning för tex marinor Samverkan med intressenter utanför farlederna för att skapa finansiering Hur mäter vi? Flygscanning för att hitta kandidater, låt andra göra slutjobb Heltäckande kartering Prioritet på områden där det finns lite vatten Mät specialkorten istället för översiktskorten Prioritera där riskerna/behoven är störst 0-6m att saker (land/sjö) hänger ihop Miljö och säkerhet Öka effektivitet med lasermätningar Rätt område är prioriterat (målbild 2020) utifrån handelsfartygens

8 8 (9) perspektiv Fritidsbåtsturismen skapa ökad tillgänglighet genom mätning av dess leder De grunda områdena med den största biologiska produktionen Viktigt att med att tydliggöra sjömätningskvalitet över områden i en ev. informationsbroschyr. Samla intressenter i en handlingsplan Kusterna, där det inte finns moderna mätningar (prioritet 1: Kollektivtrafik 2. Miljö och exploatering 3. Fritidsrekreation) Samordning av mätning med resurser från olika organisationer. Mäta alternativa rutter/sjövägar Digitala beredskapsleder Mätning av inre kust/skärgårdsleder Sjökortens skalområde Ta tillvara mätningar från andra aktörer Mät korridorer, skapa mer utrymme att navigera i Nya produkter och tjänster (SjöV representant Ove Eriksson) Nöd vändigheter i sjökort och ENC (toalett + sugtömning) Ägare till SSA måste få tillgång till Poseidon Sjökort till navigator Bättre högupplösta sjökort Fler djupkurvor Backscatter information Mer info i ENC (ex. magnetisk variation) Kundanpassa info i ENC Virtuell svensk lots Kontrollerad sjömätning Produktkatalog från Sjögeografi Avvikelse in i navigator (Koppla till Poseidon) Print on demand Elektroniskt on demand (Sjökort under kortare tider) Hamnbeskrivningar i båtsportkort Vad saknar Sjöfartsverket (SjöV representant Annika Kindeberg) Övergripande marknadsföring på Sjögeografi Strukturerad affärsutveckling Råd mellan SjöV Kund Hur? Tid? Resurs? Syfte? Kunskap om Sjöfartsverkets affärsmodell Finansiering olika projekt, vilken resurs? Alla djupuppgifter i samma referenssystem Förbättrad strandlinje Visa alla Sjögeografiska produkter på samlat vis Redundant positionering ex. E-loran jobba tillsammans med Transportstyrelsen och MSB Heltäckande kartering Vem äger farleden? Service/underhåll

9 9 (9) Kartering utanför HELCOM-leder Solidariskt betalningssystem Titta på samma lösning som Nationella vägdatabasen Statsfinansiering (av allmän information) Externt ägda SSA borde ha tillgång till register Tillgång till kartstöd (uppdaterade sjökort) Skalor positionsnoggrannhet (för att få bättre upplösning) Backscatter Egna produkter ex. segelbeskrivningar tillgång till djupdata 0-6m Kortare period ENC (Hyra under kort tid)

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION

Vad gör. Patrik Wiberg. Vad döljer sig under ytan ISBRYTNING FARLEDER SJÖKARTLÄGGNING. SJÖ- och FLYGRÄDDNING. LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION FARLEDER Vad gör ISBRYTNING SJÖKARTLÄGGNING LOTSNING och SJÖTRAFIKINFORMATION Patrik Wiberg SJÖ- och FLYGRÄDDNING Sjömätning Två större egna enheter Nils Strömcrona och Jacob Hägg och några mindre Upphandling

Läs mer

Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag. Magnus Wallhagen

Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag. Magnus Wallhagen Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Magnus Wallhagen Sjöfartsverkets kärnverksamheter UPPDRAG ENLIGT INSTRUKTIONEN Lotsning Farledshållning

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

Röka ström två farleder kvadratmeter 25 prickar

Röka ström två farleder kvadratmeter 25 prickar Röka ström två farleder 120 000 kvadratmeter 25 prickar 1 Röka ström: 14 M Västra rundvägen: 15 M Östra rundvägen: 22 M 2 Varför Röka ström? genväg vid dåligt väder binder ihop mellersta Mälaren bra farled

Läs mer

SJÖMÄTNING FÖR NAUTISK KARTERING

SJÖMÄTNING FÖR NAUTISK KARTERING SJÖMÄTNING FÖR NAUTISK KARTERING Sjömätning för nautisk kartering kräver modern teknik och erfarenhet av moderna metoder för att kunna uppfylla internationell standard. Sveriges internationella åtaganden

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA

REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG DIGITALISERING AV BEFINTLIG DJUPDATA ENLIGT FÖRSLAG NR 22 I AKTIONSPLANEN FÖR HAVSMILJÖN SAMT ENLIGT ÄNDRING I REGLERINGSBREV FÖR SJÖFARTSVERKET 2007 2008-03-27 REDOVISNING

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Mot effektivare och säkrare navigering i FAMOS-projektet

Mot effektivare och säkrare navigering i FAMOS-projektet Mot effektivare och säkrare navigering i FAMOS-projektet Jonas Ågren Lantmäteriet, Sweden Jonas Ågren, MätKart17, Örebro, februari 2017 EU-infrastrukturprojekt (CEF transport) för att öka effektivitet,

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

VINDKRAFT TILL HAVS HINDER ELLER NAVIGATIONS HJÄLPMEDEL

VINDKRAFT TILL HAVS HINDER ELLER NAVIGATIONS HJÄLPMEDEL VINDKRAFT TILL HAVS HINDER ELLER NAVIGATIONS HJÄLPMEDEL Mats Hörström SjöV, If Frågor AGENDA Inledning Samrådsmöte Beredskap vid olyckor Utmärkning Underrättelser för sjöfarande Landskapsinformation Automatic

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING SGU, Dnr 03-1463/2004 SJÖFARTSVERKET SJÖV, Dnr 1301-04-03182 Parter: Ramöverenskommelse om samverkan mellan Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket Sveriges

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Stockholm 150512 Agenda Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Allmänt Del 1 Fakta Bildad: 1 JAN 2009 Tillhör: Lokalisering: Huvudkontor: Näringsdepartementet 13 st orter Norrköping Medarbetare:

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Sjöfartsverkets uppgifter

Sjöfartsverkets uppgifter Sjöfartsverkets uppgifter SFS nr. 1995:589, instruktion för Sjöfartsverket 1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten, 2. tillhandahålla lotsning,

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Innehåll. 3 Ufs A. 1 Sjöfartsverket... 6. 2 Transportstyrelsen... 9. 3 Sjökort och publikationer... 10. 1.1 Kontaktinformation...6

Innehåll. 3 Ufs A. 1 Sjöfartsverket... 6. 2 Transportstyrelsen... 9. 3 Sjökort och publikationer... 10. 1.1 Kontaktinformation...6 3 Ufs A Innehåll 1 Sjöfartsverket... 6 1.1 Kontaktinformation...6 2 Transportstyrelsen... 9 2.1 Sjö- och luftfartsavdelningen...9 2.2 Kontaktinformation...9 3 Sjökort och publikationer... 10 3.1 Sjökortens

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99 Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

1(3) SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 2015-08-25 324-1044/2015 Bilaga 2 Förslag till regeringsbeslut Ansökan om tillstånd enligt 15 a lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel,

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information LANTMÄTERIET 1 (7) YITRANDE 2014-02-26 Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2013/3858 Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information Regeringskansliets dru Fö2013/1371

Läs mer

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet 2 oktober 2008, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm Sammanfattning av gruppdiskussionerna Deltagarna delades in i fyra olika grupper. Varje

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet.

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Med kompetens, lyhördhet och service vill vi göra skillnad för våra kunder. Och för hela Sverige.

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE 2005-12-01 INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE Styrgruppen har varit representerad av; Bengt-Erik Bengtsson, NHS Tage Edvardsson, SjöV Pernilla Bergstedt, projektledare, SJöV Projektgruppen

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet

Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet Workshop VAD? Smartare Miljöinformation - ger ringar på vattnet Miljöinformation - en strategisk resurs i samhället Syfte nå en ökad användning av miljöinformation bidra till att möta klimatutmaningen

Läs mer

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST Säker sjöfart på ett hav av möjligheter! ITS-applikationer är viktiga verktyg inom alla verkets kärnområden. Tekniska landvinningar skapar löpande möjligheter att effektivisera

Läs mer

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning

Rapport från Lantmäteriverket om övergång till ett enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning 1 (6) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ert datum Er beteckning Göran Nordström, 011-19 11 22 2002-03-22 M2001/4139/Hs Miljödepartementet Ivar Frostenson Enheten för hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Per-Erik Holmberg Viktoriainstitutet Sjöfartsforum Stockholm 20121108 Innovation..the creation and adoption of an idea, a product,

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag

Kompletterande samrådsunderlag Kompletterande samrådsunderlag Norrköpings kommun Nya kajer m.m. vid ampusterminalen, Norrköping vattenverksamhet Komplettering avseende dumpningsområde för muddermassor i havet Göteborg 2016-11-30 ampuskajen

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

(3D SJÖFARTSVERKET MISSIV

(3D SJÖFARTSVERKET MISSIV «It (3D SJÖFARTSVERKET MISSIV Handläggare, direkilelefon Datum Vår beteckning: Kerstin Hansdotter Sköld, 0771 630000 2016-06-07 16-01831 Er beteckning: N20 1 5/08887/SUBT N20I5/02062/SUBT N20 15/0881 6/KLS(delvis)

Läs mer

Stöd för Ekosystembaserad planering Av havsmiljön med hjälp av Geografiskt InformationsSystem

Stöd för Ekosystembaserad planering Av havsmiljön med hjälp av Geografiskt InformationsSystem SeaGIS 2.0 Stöd för Ekosystembaserad planering Av havsmiljön med hjälp av Geografiskt InformationsSystem Ann Holm och Gustav Nygård Österbottens förbund Projekt SeaGIS 2.0 Samarbete mellan Sverige och

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder och aktiviteter Åtgärder och aktiviteter 2017-01-24 1 2017-01-24 2 Samhällsdebatten om digitalisering och i-förvaltning 2017-01-24 3 2017-01-24 4 Skattning av baserad på enkätsvar 2017-01-24 5 Verkan Ställer krav på styrning

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell PROCESSBESKRIVNING Hydrografi Version 2015-03-20 Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER

Läs mer

Synpunkter på betänkandet "Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor" (SOU 2010:8)

Synpunkter på betänkandet Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8) 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare Reidar Grundström Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM registrator@environment.ministry.se Synpunkter på betänkandet "Utredningen om en myndighet

Läs mer

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020 STRATEGI Säkrare båtliv 2020 Antalet omkomna i fritidsbåtlivet ska minska fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras till 2020. Det målet har regeringen fastlagt. Transportstyrelsen har fått i

Läs mer

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt <visa information om landets stompunkter från kommunerna och Lantmäteriet> Karin Bergström/Peter Andersson 2013-10-31 Sida: 1 (5) Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt Idén med uppdraget är att

Läs mer

TEST. Ufs. Nr 472 2013-11-27. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

TEST. Ufs. Nr 472 2013-11-27. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 472 2013-11-27 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Öppna data 2014 Nulägesanalys Forum öppna data, Vinnova 2014-05-05. Ola Eriksson Generic

Öppna data 2014 Nulägesanalys Forum öppna data, Vinnova 2014-05-05. Ola Eriksson Generic Öppna data 2014 Nulägesanalys Forum öppna data, Vinnova 2014-05-05 Varför en nulägesanalys? 10 miljarder kronor Potentiell PSI-marknad i Sverige EU-kommissionen, 2011 http://www.fotoakuten.se/ $3 200 000

Läs mer

Hearing och workshop Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Stockholm 26 mars 2014

Hearing och workshop Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Stockholm 26 mars 2014 Hearing och workshop Sveriges strategi för oljeskadeskydd Stockholm 26 mars 2014 Introduktion Dagens upplägg. Praktisk info. Vad är hearing och workshop? Presentationsrunda Frågeformuläret Ytterligare

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring.

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Sveriges geologiska undersökning Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Övergripande mål 1) SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE

Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE Välkomna! VÄLKOMNA TILL EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE 2016-06-14 AGENDA 09.00 09.30 Introduktion till dagen 09.30 10.20 Varans förvaringsplats 10.20 10.40 Fika 10.40 11.10 Anmälan av varans ankomst - scenarier

Läs mer

Skåne till COP 21 Paris. Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Beredningsgruppsmöte 2015-11-06

Skåne till COP 21 Paris. Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Beredningsgruppsmöte 2015-11-06 Skåne till COP 21 Paris Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Therese Jephson, PhD Samordnare FoU Kommunförbundet Skåne Beredningsgruppsmöte 2015-11-06 Klimatanpassning i kustområdena

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv

Workshop Smart Built Livscykelperspektiv Workshop Smart Built Livscykelperspektiv 2016-06-07 Dagens program 13.00-13.15 Inledning Kajsa Byfors 13.15-14.00 Korta inspel - BIM Mårten Lindström - Status LCA och digitala modeller Martin Erlandsson

Läs mer

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Seminarium Geodata 2011-11-22 Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Sveriges geologiska undersökning (SGU) Förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den mer

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 529 2015-01-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Bredbandssamordning. Björn Bodin Verksamhetsutvecklare Externa aktörer. - Gemensamt arbete mellan KLM och SLM

Bredbandssamordning. Björn Bodin Verksamhetsutvecklare Externa aktörer.  - Gemensamt arbete mellan KLM och SLM Bredbandssamordning - Gemensamt arbete mellan KLM och SLM Björn Bodin Verksamhetsutvecklare Externa aktörer www.lantmateriet.se/bredband Historisk återblick och bakgrund till arbetet Regeringen har satt

Läs mer

Sjöfartsverkets rapportserie A 2006-1. Sjökartläggning i samtid och framtid

Sjöfartsverkets rapportserie A 2006-1. Sjökartläggning i samtid och framtid Sjöfartsverkets rapportserie A 2006-1 Sjökartläggning i samtid och framtid SJÖKARTLÄGGNING I SAMTID OCH FRAMTID 2006-03-17 SJÖKARTLÄGGNING I SAMTID OCH FRAMTID Datum: 2006-03-17 Sjöfartsverket Dnr. 0302-06-01584

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissammanställning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss; Remissinstans Regelrådet Kapitel Paragraf Synpunkt

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt Inriktning av arbetet Mål 2016-2020 Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster Geodata är öppna Geodata är användbara Geodata är

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Ulrika Johansson Julie Mostert Regionala geodatasamordnare Öppna geodata Vad är problemet? Andelen avgiftsfinansiering är mycket hög (ca 360 Mkr = ca 65 % av finansieringen)

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 530 2015-01-22. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 530 2015-01-22 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund.

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund. Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2013-01-16 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Handlingsplan Öppna geodata

Handlingsplan Öppna geodata version 1.0 Handlingsplan Öppna geodata Lantmäteriet SKL Kommunerna Bakgrund Lantmäteriet och kommunerna verkar på geodatamarknaden och ombesörjer tillsammans att det finns rikstäckande högkvalitativ geodata

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Metodstöd 2

Metodstöd  2 Fortsatt arbete www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening 1 (6) Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening Adressat Kopia Vår referens Alf Berntsson Vårt datum 03-03-18 Vår beteckning Er referens Ert datum Er beteckning Bakgrund På årsmötet 2002

Läs mer