Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan 09.00-12.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan Beslutande Ingegerd Bennysson, SN, ordförande Sven-Olof Axelsson, KS Carl-Axel Hedwall, PRO S Sven Gadde, PRO Ö Kerstin Karlsson, SKPF Kjell Österberg,SKPF Berit Greek, SPF Jan-Olof Forsling, SPF Anja Kenttä, FF Irmeli Parkkinen, SFPS Övriga deltagande Lisa Kihl, sekreterare Utses att justera Berit Greek Ersättare Justeringens plats och tid Socialkansliet, den 4 oktober 2013 Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Lisa Kihl Ordförande... Ingegerd Bennysson... Berit Greek ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkansliet Underskrift... Lisa Kihl Ej tjänstgörande ersättare Vega Hendenkvist, PRO S Margareta Atterklint, SKPF

2 Sammanträdesprotokoll 2 Karin Lindblom, SKPF Övriga deltagare Karin Björkman Emma Elofsson Katarina Olsson

3 Sammanträdesprotokoll 3 KPR 56 Föregående protokoll... 4 KPR 57 Information från Biblioteket... 5 KPR 58 Mål och budget KPR 59 Reduceringsbehov inom vårdboende... 7 KPR 60 Genomlysning av socialnämndens verksamhet, rapport... 9 KPR 61 Ej verkställda gynnande beslut KPR 62 Samlokalisering på Dunungevägen KPR 63 Utveckling av dagverksamhet och hemrehabilitering KPR 64 Aktuellt från socialförvaltningen KPR 65 Aktuellt från kommunkansliet KPR 66 Inbjudan till föreläsning... 15

4 Sammanträdesprotokoll 4 KPR 56 Föregående protokoll Sven Gadde vill ha en rättelse i föregående protokoll 51. Vem som skulle ansvara för uthyrning av lägenheterna på Bergmästaren var ännu ej klart vid föregående möte. Det är HSB (ej bostadsrättsföreningen) som genom avtal med samhällsbyggnadsförvaltningen ska sköta uthyrningen av lägenheterna. Det blir ett +55 boende. s beslut godkände rättelsen

5 Sammanträdesprotokoll 5 KPR 57 Information från Biblioteket Vid en rundvandring i lokalerna informerade Emma Elofsson, bibliotekarie, om bibliotekets olika utbud exempelvis dagstidningar på olika språk, talböcker, musik, filmer, författarbesök, bokfrukostar och boken kommer. I Bibliotekets lokaler har även Turistbyrån, Hembygdsföreningen, Budgetoch Energirådgivningen samt Kommunarkivet sina kontor. Från hemsidan finns möjlighet att låna om böcker eller musik eller låna e-böcker till läsplattor. I kommunens arkiv som ligger i källarplanet finns bland annat alla kommunala beslut. Öppettider tisdagar eftermiddag samt torsdagar klockan s beslut tackade för informationen

6 Sammanträdesprotokoll 6 KPR 58 Mål och budget Karin Björkman berättar att kommunfullmäktige fastställde i juni, planeringsförutsättningarna för nämndernas fortsatta arbete. Dessa driftsramar är en utmaning för socialförvaltningen. Förutom att förvaltningen tilldelas ett riktat sparkrav om 4,5 miljoner kronor ges inget ramtillskott för vare sig ökade kostnader för start av 20 nya vårdboendeplatser, försörjningsstödet eller etableringsreformen. Detta innebär att socialnämnden står inför reduceringar motsvarande drygt 21,0 miljoner kronor. Till detta kommer ett förväntat underskott om 2,3 miljoner kronor, för treårsperioden , som nämnden enligt gällande regler får ta med sig. Bedömningen är att det inte finns några verksamheter inom förvaltningen som kan tas bort i dagsläget. Förslagsvis fördelas därför den nödvändiga ramreduceringen procentuellt över hela förvaltningen utifrån hur stor budget de olika områdena (vård och omsorg, handikappomsorgen, individ-och familjeomsorgen samt förvaltningsgemensamt) har idag. Sven-Olof Axelsson, tillförordnat kommunalråd, berättar att kommunen i enlighet med god ekonomisk hushållning ska ha kvar 2% (ca 29,0 miljoner kronor) till oförutsedda händelser eller att betala av lån. Han har förståelse för den oro som finns. Den slutliga budgeten tas av fullmäktige i oktober. Den 22 september är det partiöverläggningar inom socialdemokraterna. s beslut överlämnade en protokollsanteckning ställd till socialnämnden.

7 Sammanträdesprotokoll 7 KPR 59 Reduceringsbehov inom vårdboende Lisa Kihl delger vad en procentuell fördelning av reduceringsbehovet innebär för vårdboenden. Procentuell fördelning innebär för vårdboendeenheten en reducering om 6,2 miljoner kronor. Inom vårdboendeenheterna ligger den största kostnaden, drygt 70%, på personal. Kostnader för lokalhyror, livsmedel samt lokalvård uppgår till drygt 25% av totalkostnaden och svåra att påverka. Resterande ca 4% (7,6 miljoner kronor) går till inkontinenshjälpmedel, sjukvårdsmaterial, övriga lokalkostnader såsom exempelvis el och larmavgifter, administration, städning av brukarnas bostad, kompetensutveckling, social samvaro och ersättningsinventarier. Det finns således små möjligheter att reducera annat än personalkostnader. Att minska på personalbemanning med 12 årsarbetare, vilket är 5,7% av nuvarande personalresurser, ger en bemanningsnorm som i snitt motsvarar 0,628 årsarbetare per brukare. Med så låg bemanning kommer det att bli svårt att leva upp till ställda lagkrav. Det går också stick i stäv med det behov som presenteras i budgetprocessen inför 2014, utifrån Socialstyrelsens bindande föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende. Det blir stora svårigheter att bedriva en god vård och omsorg och erbjuda goda arbetsförhållanden med dessa personalreduceringar. För att minska reduceringsbehovet av personal inom befintliga vårdboenden föreslås en senareläggning avseende start av 20 nya vårdboendeplatser. Ekonomiskt innebär detta en förlorad hyresintäkt på ca 1 miljon kronor och risk för sanktionsavgifter för icke verkställda beslut. För den enskilde med behov av vårdboende innebär detta en längre väntan på plats i boende och under tiden ges vård i hemmet eller på korttidsvård. Hemvårdens personal får en högre vårdtyngd med vård i hemmet och får behålla 4,1 miljoner kronor. Inom VO 2 kvarstår reduceringar om närmare 4,0 miljoner kronor även om starten av de nya vårdboendeplatserna senareläggs. Vård och omsorg återkommer med åtgärdspaket för det resterande beloppet. Pensionärsrådet undrar om det verkligen blir minskade kostnader att inte starta de nya platserna när kommunen dels förlorar hyresintäkter och dels riskerar sanktionsavgifter. Lisa Kihl menar att det är omöjligt att minska personalresurserna i nuvarande vårdboenden för att få resurser att starta nya platser.

8 Sammanträdesprotokoll 8 Får kommunen sanktionsavgift om de inte verkställer beslut som avser en person som är folkbokförd i annan kommun? Lisa Kihl har inte svaret men återkommer i frågan s beslut Kommunala pensionsrådet godkände rapporteringen

9 Sammanträdesprotokoll 9 KPR 60 Genomlysning av socialnämndens verksamhet, rapport Genomlysning ska göras av alla nämnders verksamheter. Rapporten avseende genomlysningen av socialnämndens verksamheter var utsänd med handlingarna och Karin Björkman sammanfattar de förändringar som föreslås. Inom socialförvaltningen pågår en del utvecklingsarbeten helt i linje med de förbättringsområden som lyfts. Den samlade analysen med förslag ska vara ett viktigt instrument för socialnämnden i sitt eget arbete med att utveckla sin egen styrning av verksamheten. Resultatet av genomlysningen föreslår följande förändringar: Utveckla intäktsfinansiering och resursfördelning inom vård och omsorg samt handikappomsorg Öka individfokus i biståndshandläggning systematisera individuppföljningen inom vård och omsorg samt handikappomsorg Hjälp enhetschefer att utnyttja sina befogenheter och skapa kreativitet Stärk den interna samverkan och lärandet inom förvaltningen lära av varandra Förbättra verksamhetsuppföljningen Skapa variation i verksamhetsutbudet med boendetrappa inom handikappomsorg Initiera arbetet med en äldrestrategi i kommunen Spetsa och rikta nämndens styrning Sök samarbetspartners som är relevanta och triggar Socialnämnden har ansökt om utvecklingsmedel för att påskynda utvecklingsprocesser. s beslut godkände rapporteringen

10 Sammanträdesprotokoll 10 KPR 61 Ej verkställda gynnande beslut Aktuellt läge den 30 juni 2013 var att det fanns åtta nya rapporteringar om gynnande beslut, avseende särskilt boende (vårdboende), som inte verkställts inom tre månader. Ytterligare sex ärenden rapporterades även vid tidigare tillfälle (upprepad rapportering). De flesta av de som var upprepad rapportering hade fått erbjudande men tackat nej. En vanlig orsak till att personer tackar nej till ett erbjudande är att det inte är önskat vårdboende. Lisa Kihl berättade att nuläget avseende kösituationen var att 24 personer med demenssjukdom och ytterligare 11 personer med kroppsliga funktionsnedsättningar väntar på vårdboende s beslut godkände rapporetringen

11 Sammanträdesprotokoll 11 KPR 62 Samlokalisering på Dunungevägen Lisa Kihl berättade att Geologens, Högehus, Möckelns, Ekeby/Karlbergs vårdlag och nattpatruller, enhetschefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare kommer att samlokaliseras på Dunungevägen (den gula fastigheten vid Möckelngymnasiet). s beslut godkände rapporteringen

12 Sammanträdesprotokoll 12 KPR 63 Utveckling av dagverksamhet och hemrehabilitering Katarina Olsson, enhetschef rehabilitering, informerade om det förslag som förvaltningen tagit fram avseende samlokalisering av dagverksamheterna på Nickkällan och Bergmästaren till en gemensam dagverksamhet med social inriktning och avveckling av den på dagvården rehabiliterande inriktningen som ersätts med hemrehabilitering. Möjlighet ska ges till att bibehålla och förbättra aktivitetsförmågor man har genom att delta i gruppaktiviteter och social gemenskap. Med en samlad dagverksamhet ges förutsättningar för samlokalisering med sociala aktiviteter/kontaktservice, vilket förväntas leda till ökad samverkan. Vilken lokal som är lämpligast måste utredas ytterligare. Det finns möjlighet att samla verksamheten både på Nickkällan och Bergmästaren, men då det gäller samlokalisering med andra verksamheter är Nickkällan det lämpligaste alternativet. s beslut godkände rapporteringen

13 Sammanträdesprotokoll 13 KPR 64 Aktuellt från socialförvaltningen Karin Björkman berättade att arbete som pågår förutom det som tidigare lyfts är främst budget samt planering avseende start av vårdboendet på Skrantafallet. s beslut godkände rapporteringen

14 Sammanträdesprotokoll 14 KPR 65 Aktuellt från kommunkansliet Sven-Olof Axelsson presenterade sig, ombudsman för Kommunal med arbetsplats i Stockholm samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen och numera tillförordnat kommunalråd informerade om följande. På kommunkansliet ses organisationen över, bland annat är kommundirektören, Stefan Larsson, numera också förvaltningschef för kommunkansliet. Företag i kommunen drabbas av varsel det handlar bland annat om BAE och SAAB Dynamics. Då berörs även andra småföretag med legotillverkning. Orsak är till stor del att vapenindustrin globalt minskat. Budgetarbete pågår och i oktober beslutas ramarna. Möckelngymnasiet invigs liksom ett nytt gruppboende för personer med utvecklingsstörning. Invånarantalet har ökat +124 personer dels beroende på anhöriginvandring men även inflyttning från andra kommuner. Företagsetableringar vid Storängen, bland annat Biltema. s beslut godkände rapporteringen

15 Sammanträdesprotokoll 15 KPR 66 Inbjudan till föreläsning Inbjudan avseende föreläsning om strokerehabilitering i västra länsdelen delas ut till ledamöter för spridning i sina organisationer. s beslut godkände rapporteringen

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer