Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]"

Transkript

1

2 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011

3 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3

4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Under 2011 var målet att etablera rutinerna och processerna i verksamheten för Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och samtidigt identifiera utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Fokus har framför allt legat på campus- och fastighetsutvecklingen. När det gäller utvecklingen av campus inledde vi tre viktiga projekt som hörde till de ursprungliga målen när bolaget grundades. De lokaler som användes av Teaterhögskolan, en av delägarna i bolaget, övergick i bolagets ägo i oktober. Samtidigt ingick bolaget ett avtal med Teaterhögskolan om en förlängning av hyreskontraktet till 15 år och om grundreparationer av byggnaden. Att koncentrera Sibelius-Akademins campus till Främre Tölö var ett annat centralt mål när bolaget grundades. Vid årsskiftet blev bolaget ägare till fastigheten på Nervandersgatan 13. En ombyggnad av fastigheten så att den motsvarar Sibelius-Akademins behov är under planering, och målet är att inleda byggandet vid ingången av Det tredje projektet av stor betydelse för bolagets hela verksamhet är utvecklingen av campus Mejlans, som inleds med en utbyggnad av Haartmansgatan 3. Detta projekt är det största enskilda projektet i investeringsprogrammet för de närmaste åren. Enligt verksamhetsidén hör det till bolagets viktigaste uppgifter att upprätthålla värdet på delägarnas förmögenhet. På grund av fastighetsförmögenhetens karaktär kräver detta aktiva utvecklingsåtgärder. I annat fall kommer bolagets byggnader att slitas och föråldras så att de inte kan användas för det planerade syftet. Bolagets investeringar för att upprätthålla värdet på förmögenheten är långsiktiga och kapitalintensiva. Därför är det viktigt att investeringarna planeras så att de på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas framtida behov. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab deltar med ett betydande finansiellt bidrag i modulen Utrymmen för inlärning, som är en del av RYM Oy:s forskningsprogram Inomhusmiljöer. Finlands Universitetsfastigheter Ab är styrföretag, och det viktigaste målet är att identifiera framtida verksamhetsformer inom lärande och forskning samt förändringsbehov med tanke på lokalerna. Modulen är fyraårig, och bland 4 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Verkställande direktörens översikt

5 de medverkande finns en stor mängd finska företag inom fastighets- och byggnadsbranschen samt universitet och forskningsinstitut. Uthyrningsgraden var fortsatt hög vid årsskiftet, närmare 100 %. Under året uppstod för första gången ett behov att avstå från ett objekt, när Helsingfors universitet sade upp hyreskontraktet för Estnäsgatan 1 från och med Bolaget lade ut objektet till försäljning i oktober 2011 och målet är att slutföra försäljningen under våren Målet är att bolaget fortsättningsvis ska ha en liten organisation. Samarbetet med tjänsteproducenterna utvecklades planenligt, vilket krävde satsningar både av bolagets egen personal och framför allt av tjänsteproducenternas specialister. Krisen på den europeiska finansmarknaden 2011 accentuerade behovet att utveckla bolagets finansieringskällor och finansieringsprocesser. Därför beslutade bolaget att förstärka sin organisation med en finansieringsrådgivare med uppgift att bereda framtida finansiella planer och avtal. Verksamhetsårets ekonomiska resultat utföll i huvudsak enligt planerna. Med avvikelse från vad som budgeterats ingår i bokslutet dock inkomstskatt för 2010 som förföll till betalning 2011 i enlighet med skattemyndighetens beslut. Detta ledde till att räkenskapsperioden vinst ligger på en lägre nivå än vad som budgeterats för Under de närmaste åren kommer resultatet sannolikt åter att nå budgeterad nivå, och inga faktorer som äventyrar resultatet finns i sikte. För att värdet på bolagets fastighetsförmögenhet ska upprätthållas behövs uppskattningsvis 25 miljoner euro per år i form av reparationsinvesteringar. Antalet reparationer är fortsatt lågt i förhållande till vad som planerats. Detta beror på att stora ombyggnadsprojekt har skjutits upp. Vi kommer att arbeta för en ökad reparationsvolym som närmar sig den uppskattade nivån redan inom de närmaste åren. Bolagets styrelse har under hela räkenskapsperioden varit aktiv och tagit viktiga nya initiativ och initierat riktlinjer för att utveckla verksamheten och säkerställa att målen nås. Jag vill tacka företagets kunder för deras förtroende, leverantörer och affärspartners för deras samarbete och företagets anställda för deras flexibilitet och samarbetsvilja. Verkställande direktör Jukka Kumara 5

6 BOLAGETS FASTIGHETER Största delen av fastighetsförmögenheten finns i Helsingfors stad och den består till stor del av historiskt värdefulla byggnader. Fastighetsförmögenheten är fördelad enligt följande: SAMTLIGA OBJEKT TOTALT ly HU Centrum HELSINGFORS UNIVERSITET TOTALT ly HU Gumtäkt HU Mejlans-Brunakärr HU Vik HU Övriga Finland Sibelius-Akademin Hanken Bildkonstakademin Teaterhögskolan Bolaget äger 39 fastigheter med byggnader och innehar nyttjanderätten till 8 markområden med byggnader som bolaget äger. 6 ÅRSBERÄTTELSE 2011

7 HU CENTRUM Bolaget äger m² ly på campus i centrum. Campus är Helsingfors universitets förvaltningscentrum. På campus finns bl.a. Humanistiska fakulteten, Beteendevetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Juridiska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av Observatoriet inleddes Byggnaden renoveras för att bli ett astronomicenter som är öppet för allmänheten. Projektets totala yta är cirka m² br. Värmedistributionscentral på Unionsgatan 44 byttes ut under sommaren

8 HU MEJLANS-BRUNAKÄRR Bolaget äger m² ly på Helsingfors universitets campus Mejlans-Brunakärr. På campus finns Medicinska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s bolagsstämma beslutade att investera i en utvidgning av byggnaden på Haartmansgatan 3. Utvidgningen kommer att omfatta ca m 2. I projektet beaktas framför allt objektets energiekonomi. HU GUMTÄKT Bolaget äger m² ly på campus Gumtäkt. På campus finns bl.a. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s styrelse godkände projektplanen för en grundlig renovering av hustekniken i Chemicum (Kemiska institutionen) på A. I. Virtanens plats 1 på campus Gumtäkt och fattade ett investeringsbeslut. Projektets totala yta är cirka m² ly. 8 ÅRSBERÄTTELSE 2011

9 HU VIK Campus Vik är Helsingfors universitets största campus. Bolaget äger ,3 m² ly på campus. På campus finns bl.a. Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten och Farmaceutiska fakulteten. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av laboratoriebyggnaden i Vik pågick Objektet renoverades för Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens bruk. Projektet omfattade en total yta på totalt cirka m² br. Beredningen av den grundliga renoveringen och tillbyggnaden av F-huset i Vik inleddes. Projektet omfattar en yta på totalt cirka m² br. HU ÖVRIGA FINLAND Helsingfors universitet har verksamhet även i övriga Finland, där bolaget äger fastigheter med en yta på m² ly. Fastighetsutvecklingen på campus 2011 Renoveringen av inkvarteringsutrymmena i Lammi inleddes Projektets totala yta är cirka m² br. Renoveringen omfattade grundlig renovering av byggnaderna Herrala, Piikala och studenthuset samt ombyggnad av områdets vatten- och avloppssystem, värmenätet och värmecentralen. 9

10 BILDKONSTAKADEMIN Bildkonstakademin har sin verksamhet i Konstens hus i Sörnäs. Byggnaden ägs av bolaget. Konstens hus omfattar totalt m² ly, varav akademin använder ungefär hälften. SIBELIUS-AKADEMIN Bolaget äger två fastigheter som används av Sibelius-Akademin med en total yta på m² ly. Fastigheterna finns i Främre och Bortre Tölö i Helsingfors. 10 ÅRSBERÄTTELSE 2011

11 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN, HANKEN Svenska handelshögskolan (Hanken) har sin verksamhet i Helsingfors och Vasa i lokaler som ägs av bolaget. Den totala ytan är m² ly. TEATERHÖGSKOLAN Teaterhögskolan har sin verksamhet i bolagets lokaler i Sörnäs i Helsingfors. Den totala ytan är m² ly. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köpte hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 av Keva. Ägande- och besittningsrätt till aktierna och bestämmanderätt över bolagets affärsverksamhet övergick från säljaren till köparen I och med köpet överflyttades hyreskontraktet inklusive reparationsskyldigheter till bolaget. 11

12 SAMMANDRAG AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOLAGETS AFFÄRSVERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR Räkenskapsperioden 2011 var Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s andra hela räkenskapsperiod. Bolaget är ett fastighetsplaceringsbolag för ägande och utvecklande av universitetsfastigheter i Helsingfors. Bolaget hör till koncernen Helsingfors universitet. Helsingfors universitet äger 61 % av aktierna i bolaget. Bolagets andra huvudägare är Senatfastigheter/finska staten med en tredjedel av aktierna. Bolaget grundades för att administrera, förvalta och utveckla Helsingfors universitets, Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins, Svenska handelshögskolans och Teaterhögskolans lokaler och fastigheter och stödtjänsterna i samband med dem på ett långsiktigt sätt. Bolaget grundades av finska staten som företräddes av Senatfastigheter. Bolaget registrerades i handelsregistret Föremålet för bolagets verksamhet är att med stöd av ägo- och hyresrätt förval-ta fastigheter och lokaler och hyra ut dem huvudsakligen för forsknings- och utbildningsverksamhet och företagsverksamhet som stöder dessa för att trygga universitetens verksamhet på lång sikt. 12 ÅRSBERÄTTELSE 2011

13 Bolagets fastighetsförmögenhet har ett bokfört värde på ca 500 miljoner euro i balansräkningen. Dessutom äger bolaget aktier i fyra fastighetsaktiebolag enligt följande: Biokeskus 1 BOLAG ANDEL KIINTEISTÖ OY HELSINGIN BIOKESKUS 1 100,00 % KIINTEISTÖ OY HAAPANIEMENKATU 6 100,00 % KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUS 84,86 % KIINTEISTÖ OY HELSINGIN BIOKESKUS 2 42,90 % Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Biokeskus 1, Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 och Kiinteistö Oy Viikin Infokeskus bildar koncernen Helsingfors Universitetsfastigheter. Bolaget producerar fungerande, ändamålsenliga och förmånliga lokaler för de universitet som hyr lokaler av bolaget. Utvecklingen av fastigheterna omfattar bland annat fastighetsförvärv, ansökningsprocesser i samband med planändringar samt investeringar. Största delen av fastighetsförmögenheten finns i Helsingfors stad och den består till stor del av historiskt värdefulla byggnader. Bolagets egen verksamhet består i huvudsak av ägande, finansiering och investeringar i fastighetsbeståndet. Som en följd av verksamhetsmodellen och verk-samhetens lokala karaktär har bolaget en liten organisation. Effektiviteten och produktiviteten i bolagets verksamhet jämförs på ett transparent sätt med normal praxis och sedvanliga krav på avkastning inom branschen. Syftet med bolagets affärsverksamhet är att uppnå ett stabilt resultat och en stabil utdelning samt att iaktta sedvanliga företags- och fastighetsekonomiska principer på fastighetsmarknaden. Det senare innebär bl.a. att bolaget: Haapaniemenkatu 6 Viikin infokeskus iakttar sedvanlig praxis för hyreskontrakt i branschen, iakttar en företagsekonomisk prissättning i all sin verksamhet, genomför grundliga renoveringar för att upprätthålla fastigheternas värde, och genomför investeringar på företagsekonomiska grunder. Biokeskus 2 13

14 Från vänster Jukka Kumara, Soili Vasikainen, Aulis Kohvakka, Mauri Niemi, Teppo Salmikivi, Elina Selinheimo, Harri Kauppinen Vid räkenskapsperiodens slut ägde koncernbolagen i Helsingfors Universitetsfastigheter Ab 42 fastigheter. Dessutom har bolaget besittningsrätt till 9 fastigheter. Fastigheternas totala lägenhetsyta är ca m², varav Helsingfors universitet står för m². Koncernbolagen ägde vid räkenskapsperiodens slut 136 byggnader. Bolagets fastighetsförmögenhet fördelade sig vid räkenskapsperiodens slut enligt följande: m 2 ly HU Centrum HU Gumtäkt HU Mejlans-Brunakärr HU Vik HU Övriga Finland Sibelius-Akademin Hanken Bildkonstakademin Teaterhögskolan HELSINGFORS UNIVERSITET TOTALT SAMTLIGA OBJEKT TOTALT ÅRSBERÄTTELSE 2011

15 Latokartanonkaari 11 D Latokartanonkaari 9 A Latokartanonkaari 13 Haapaniemenkatu 6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN Fastighetsförmögenhet Bolaget förvärvade under verksamhetsåret 2011 ett outbrutet område på 4453 m² i Ladugården i Vik samt hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6. Bolaget sålde ingen fastighetsförmögenhet under verksamhetsåret

16 Haapaniemenkatu 6 Hyresverksamhet Vid räkenskapsperiodens slut hade bolaget sammanlagt 59 hyreskontrakt med en total yta på m² ly. Under 2011 slöt bolaget två viktiga nya hyreskontrakt. Teaterhögskolan hyrde i sin helhet lokalerna på m² ly i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 för 15 år framåt och Helsingfors universitet hyrde för HUSLAB:s bruk den tillbyggnad på m² ly som Haartmansgatan 3 kommer att byggas ut med för 20 år framåt. År 2011 ingicks dessutom två preliminära hyreskontrakt i samband med fastighetsutvecklingsprojekt (studenthemmen i Chemicum på campus Gumtäkt och i Lammi). Uthyrningsgraden för bolagets lokaler är över 99 % och den vägda genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten är ca 7,7 år (inbegripet arrendeavtal). Sammanlagt m² ly består av tomma lokaler som genomgår en grundlig renovering. Observatoriet på Observatorieberget, studenthuset vid Lammi biologiska station och laboratoriet i Vik renoverades ÅRSBERÄTTELSE 2011

17 BYGGANDE OCH FASTIGHETSUTVECKLING Bolaget genomförde under verksamhetsåret 2011 investeringar i reparationer och utvidgning för totalt 11,7 miljoner euro fördelat på 26 olika projekt. Det budgeterade anslaget var 22,9 miljoner euro. Motsvarande siffror 2010 var för utfallets del 10,0 miljoner euro, medan det budgeterade anslaget var 17,9 miljoner euro. Under sina två första verksamhetsår har bolaget genomfört endast drygt hälften av den planerade volymen av grundliga renoveringar. Detta beror i huvudsak på att viktiga planerade projekt har skjutits upp, och läget kommer sannolikt att normaliseras under de närmaste åren. Under räkenskapsperioden inleddes förberedande studier och planer för flera viktiga projekt. Byggandet kommer i huvudsak att inledas Bolaget måste utveckla campusområdena så att nya företag och organisationer hittar till campus. Bolaget hyr ut lokalerna till universitet och utomstående. Det viktigaste slutförda projektet under räkenskapsperioden var den grundliga renoveringen av acceleratorlaboratoriet i Gumtäkt. Renoveringen slutfördes vid årsskiftet 2010/2011. Fastigheten renoverades för Matematisk-naturvetenskapliga fakultets räkning (Helsingfors universitet). Projektet omfattade ca m² br och de totala kostnaderna för projektet uppgick till ca 4,5 miljoner euro. Forsknings- och utvecklingsverksamhetens omfattning Bolaget deltar med ett finansiellt bidrag i utvecklingsprojektet Utrymmen för inlärning som leds av Finlands Universitetsfastighter Ab. Inom modulen Utrymmen för inlärning är målet att skapa nya tillvägagångssätt där planering av inomhusmiljöerna integreras i den strategiska lokalplaneringens kärnprocesser. Fokus ligger framför allt på lärandemiljöer och utvecklingen av lokaler för skapande av ny information. Bolagets finansiella bidrag till projektet är under fyra kalenderår sammanlagt ca euro. Dessutom deltog bolaget med ett mindre finansiellt bidrag i ett antal utvecklingsprojekt som är viktiga med tanke på utvecklingen av bolaget och branschen. Projekten genomfördes av Kiinteistötalouden instituutti och Asunto-, toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI. Ett centralt mål i bolagets strategi är att erbjuda användarna säkra och sunda lokaler. I detta syfte har bolaget tillsatt en arbetsgrupp för inomhusluft. 17

18 FINANSIELL STÄLLNING OCH RESULTAT Koncernens viktigaste nyckeltal 2011 och Omsättning mn euro Rörelsevinst mn euro Rörelsevinst i % 36,7 % 38,1 % Nettoresultat mn euro Balansomslutning mn euro Resultat/aktie 6,14 8,72 Avkastning på eget kapital i % 2,40 % 3,47 % Avkastning på sysselsatt kapital i % 3,39 % 3,53% Hyresavkastning, netto i % 8,27 % 8,14 % Soliditet 52,30 % 53,33 % Skuldsättningsgrad 86,61 % 83,64 % Kassalikviditet 4,36 4,54 Omsättning och resultat Räkenskapsåret 2011 var koncernens omsättning ca 51,3 miljoner euro (50,0 miljoner euro räkenskapsperioden 2010) och moderbolagets omsättning var 51,5 miljoner euro (50,2 miljoner euro). Omsättningen består av hyres- och vederlagsintäkter. Moderbolagets faktiska omsättning nådde under räkenskapsperioden nästan den budgeterade nivån 51,8 miljoner euro, men omkostnaderna och de finansiella kostnaderna utföll under vad som var budgeterat. Således var räkenskapsperiodens vinst före bokslutsdispositioner och skatter avsevärt bättre än budgeterat (utfall 13,1 miljoner euro, budgeterat 11,2 miljoner euro.) Moderbolagets rörelsevinst var 19,5 miljoner euro (rörelsevinsten för det första verksamhetsåret 2010 var 20,1 miljoner euro) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter var 13,1 miljoner euro (13,6 miljoner euro räkenskapsperioden 2010). Koncernens rörelsevinst var 18,8 miljoner euro och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter var 12,0 miljoner euro. 18 ÅRSBERÄTTELSE 2011

19 Balansräkning och finansiering Vid räkenskapsperiodens slut var koncernens balansomslutning 585,1 miljoner euro och moderbolagets balansomslutning 585,4 miljoner euro (570,3 miljoner euro 2010). I koncernen hade endast moderbolaget extern skuld till kreditinstitut. Skulden uppgick till totalt 265 miljoner euro och bestod av långfristiga banklån. Moderbolagets finansiella ställning var fortsatt god under verksamhetsåret och i augusti 2011 tog bolaget upp ett lån på 15 miljoner euro i pund. Bolagets likvida finansiella omsättningstillgångar uppgick i slutet av året till 23,8 miljoner euro bestående av bankkonton, placeringar i korta räntefonder samt kortfristiga insättningar på 3 6 månader. Medelräntan för lån med ränta var 2,69 procent räknat från lånens löptid till slutet av räkenskapsåret. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för lånekapitalet var i slutet av året 3,1 år. Vid räkenskapsperiodens slut bestod 100 % av bolagets lån med ränta av lån med rörlig ränta, varav 56 procent hade omvandlats till lån med fast ränta genom ränteswapavtal. Nettobeloppet av de finansiella kostnaderna 2011 var 6,4 miljoner euro. Aktiekapital och aktieägare Bolagets aktiekapital var vid räkenskapsperiodens slut 120 miljoner euro och antalet aktier var totalt 1,2 miljoner. I bolagets aktiekapital skedde inga förändringar under räkenskapsperioden. Bolaget har en aktieserie och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Aktierna har inget nominellt värde. Under räkenskapsperioden köpte Helsingfors universitet aktier av Sibelius-Akademin. Vid räkenskapsperiodens slut fördelades aktieinnehavet mellan de delägande universiteten och staten på följande sätt: ÄGARE ANDEL AKTIER Finska staten/senatfastigheter 33,3 % aktier Helsingfors universitet 61,0 % aktier Svenska handelshögskolan Hanken 2,3 % aktier Sibelius-Akademin 1,5 % aktier Teaterhögskolan 1,2 % aktier Bildkonstakademin 0,6 % aktier Totalt 100,0 % aktier 19

20 Bolagsstämmor 2011 Helsingfors Universitetsfastigheter Ab höll ordinarie bolagsstämma Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2010 och beviljade styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vid bolagsstämman omvaldes de tidigare styrelsemedlemmarna Teppo Salmikivi, Aulis Kohvakka, Harri Kauppinen, Mauri Niemi och Elina Selinheimo. Som ny medlem av styrelsen valdes Soili Vasikainen. Teppo Salmikivi omvaldes till ordförande och Aulis Kohvakka till vice ordförande. Till ordinarie revisor valde bolagsstämman CGR-sammanslutningen PriceWaterhouseCoopers Ab och till huvudansvarig revisor CGR Soila Rantala. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab höll extra bolagsstämma Bolagsstämman beslutade om förvärvet av aktierna i Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 och om investeringar i utvidgningen av Haartmansgatan 3. I fråga om Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 handlade det om en aktieaffär på 30,7 miljoner euro och i fråga om Haartmansgatan 3 om ett investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad på 54,5 miljoner euro. 20 ÅRSBERÄTTELSE 2011

21 Från vänster Johan Holmberg, Shabila Rautiainen, Ilkka Tani, Jukka Kumara Personal År 2011 hade bolaget 2 heltidsanställda utöver verkställande direktören. I november rekryterade bolaget en redovisningschef. Bolaget beslutade att förstärka sin ekonomiförvaltning och anställde i december en finansieringsrådgivare. På grund av att organisationen är liten har utveckling av samarbetet med tjänsteproducenterna varit ett centralt mål. Samhällsansvar och miljöfaktorer I all sin verksamhet beaktar bolaget de riktlinjer för samhällsansvar och miljöpolitik som fastställs i Helsingfors universitets koncernregler. Utifrån dessa kommer bolaget under 2012 att utarbeta egna anvisningar om målen för en hållbar utveckling. Bedömning av de största riskerna Bolagets riskhanteringsplan är en del av strategiprocessen. Planen uppdaterades Den största förändringen gäller den rådande osäkerheten på finans-marknaden. De risker som ingår i planen följs upp var fjärde månad och planen uppdateras årligen. Inga rättegångar pågår och bolagets verksamhet är inte heller i övrigt förknippad med juridiska risker som väsentligt kan påverka resultatet av koncernens verksamhet. 21

22 I samband med bolagets byggnadsprojekt beaktas framför allt att projekten och de lokaler som projekten resulterar i är säkra och sunda. Underhållet av bolagets lokaler måste dessutom hålla en tillräckligt hög nivå för att garantera säkerhet vid användningen och för att minimera verksamhetens konsekvenser för miljön. Bolagets huvudsakliga finansiella risker består av ränterisker. För hantering av ränterisker har koncernens placeringar och upptagning av lån spritts på instrument med fast och rörlig ränta. Styrelsens förslag om utdelning av sysselsatt fritt eget kapital Bolagets styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman att för den räkenskapsperiod som utgår betalas 3,35 euro per aktie, dvs. totalt miljoner euro, i kapitalåterbäring ur fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bedömning av sannolik framtida utveckling Räntenivån på finansmarknaden är fortsatt låg och den förväntade höjningen har skjutits upp, delvis på grund av den ihållande osäkerheten på marknaden. Det är svårt att bedöma tidpunkten för och storleken på en eventuell räntehöjning. Bolagets budgeterade investeringsprogram för femårsperioden omfattar sammanlagt ca 200 miljoner euro. Av detta består ca 150 miljoner euro av planerade grundliga renoveringar av befintliga byggnader och 50 miljoner euro av planerade utvidgningar och nyförvärv. Inom den närmaste framtiden ser koncernen Helsingfors Universitetsfastigheters verksamhet ut att fortsätta planenligt, och inga betydande förändringar är i sikte. Utifrån detta bedömer styrelsen och ledningen att koncernens lönsamhet kommer att bibehållas på nuvarande nivå och att soliditeten fortsatt kommer att vara över 50 procent. 22 ÅRSBERÄTTELSE 2011

23 23

24 BOKSLUT KONCERN KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 OMSÄTTNING , ,46 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,90 Övriga lönebikostnader , ,61 Totalt , ,51 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,19 Totalt , ,19 Övriga rörelsekostnader , ,03 RÖRELSEVINST , ,73 Finansiella intäkter och kostnader Andel av intresseföretagens , ,68 vinst (förlust) Övriga ränteintäkter och , ,54 finansiellaintäkter Räntekostnader och andra , ,54 finansiellakostnader Totalt , ,68 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA , ,05 POSTER VINST FÖRE SKATTER , ,05 Inkomstskatter Skatter för räkenskapsåret ,14 0,00 och tidigare räkenskapsår Latenta skatter , ,72 Totalt , ,72 Minoritetsandelar , ,49 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,82 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,09 Byggnader och konstruktioner , ,09 Övriga materiella tillgångar , ,46 Förskottsbetalningar och , ,67 pågående nyanläggningar Totalt , ,31 Placeringar Andelar i intresseföretag , ,16 Totalt , ,16 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,47 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar ,66 195,11 Fordringar hos företag inom , ,63 samma koncern Övriga fordringar 5 591,05 0,00 Aktiva resultatregleringar , ,57 Totalt , ,31 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,84 Totalt , ,84 Kassa och bank , ,72 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,87 AKTIVA TOTALT , ,34 24 ÅRSBERÄTTELSE 2011

25 KONCERNENS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Övriga fonder Fonden för inbetalt fritt eget , ,81 kapital Övriga fonder totalt , ,81 Balanserad vinst (förlust) från , ,59 tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,82 EGET KAPITAL TOTALT , ,04 MINORITETSANDELAR , ,24 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,00 Latent skatteskuld , ,64 Totalt , ,64 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut 0, ,76 Skulder till leverantörer , ,16 Skulder till företag inom samma , ,21 koncern Övriga skulder , ,85 Passiva resultatregleringar , ,44 Totalt , ,42 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,06 PASSIVA TOTALT , ,34 Affärsverksamheten Erhållna betalningar för , ,42 försäljning Betalda rörelsekostnader , ,04 Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,38 Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader , ,12 Erhållna räntor från , ,74 rörelseverksamheten Betalda direkta skatter ,11 0,00 Kassaflöde före extraordinära , ,00 poster Nettokassaflöde från , ,00 affärsverkssamheten (A) Investeringarna Investeringar i materiella och , ,86 immateriella tillgångar Nettokassaflöde från , ,86 investeringarna (B) Finansiering Upptagna kortfristiga lån 0, ,76 Amortering av kortfristiga lån , ,13 Ökning av övriga kortfristiga 0, ,80 lån Upptagna långfristiga lån , ,00 Amortering av långfristiga lån , ,12 Betald utdelning och övrig ,00 0,00 vinstutdelning Nettokassaflöde från , ,31 finansiering C Förändring av likvida medel , ,45 (A+B+C) Likvida medel vid , ,11 räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,56 25

26 BOKSLUT MODERBOLAG MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 12/31/ /31/2010 OMSÄTTNING , ,49 Personalkostnader Löner och arvoden , ,00 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,80 Övriga lönebikostnader , ,45 Totalt , ,25 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,49 Totalt , ,49 Övriga rörelsekostnader , ,25 RÖRELSEVINST , ,50 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och , ,37 finansiellaintäkter Räntekostnader och övriga , ,96 finansiellakostnader Totalt , ,59 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,91 Bokslutsdispositioner Förändring av , ,55 avskrivningsdifferens Totalt , ,55 Inkomstskatter ,14 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,36 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,00 Byggnader och konstruktioner , ,35 Förskottsbetalningar och , ,67 pågående nyanläggningar Totalt , ,02 Placeringar Andelar i företag inom samma , ,11 koncern Andelar i intresseföretag , ,84 Totalt , ,95 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,97 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga Kortfristiga Fordringar totalt , ,08 Finansiella värdepapper Kassa och bank , ,80 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,72 AKTIVA TOTALT , ,69 26 ÅRSBERÄTTELSE 2011

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Aktiebolaget Högkullen (publ) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier av serie A i Aktiebolaget Högkullen (publ) på Nasdaq First North, Stockholm.

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer