Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef Bo Wendt, ekonom Solveig Erlandsson, praoelev Denise Lindqvist, kommunchef Kenneth Dalberg, kanslichef Inga-Greta Carneland Hörnström, informatör Maria Windås och sekreterare Åsa Rönnmark. Utses att justera Justeringens plats och tid Carl-Erik Almskoug Konltutm3styrelsesalen Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare...:...::...: Åsa Rönnin < Organ Ordförande Olle Ytter erg Justerande Carl-Erik Almskoug Bevis 1 Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets Datum för anslagets f uppsättande C? ^ i... edtagande U n derskrift Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 1 Innehåll Godkännande av praoelevs närvaro 2 Sammanträdesplan för år Borgen Arboga Golfklubb 4 Borgen Medåkers bygdegårdsförening 5 Godkännande av detaljplan för Norra Skogen 1 : 147 med flera, Berghult 6 Förslag till mål och budget för kommunstyrelsen år 2010 samt ekonomisk plan för åren Svar på motion om trafiken i Arboga stadskärna 9 Regional avfallsplan Exploatering av Åbrinken, del av Strömsnäs 1:1 13 Fastställande av taxor och avgifter Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga 15 Information om ej avslutade motioner 16 Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekretecarene -sign. Utdragsbestyrkande Q

3 Blad 2 Au 131 Godkännande av praoelevs närvaro Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner att praoelev Denise Lindqvist får närvara vid arbetsutskottets sammanträde. Ordförandes sign. Juste" es sign. Sek eterarey gn. Utdragsbestyrkande

4 Blad 3 - mab Au 132 Dnr 4S88885`896 bk 0/h Sammanträdesplan för år~ Från kommunstyrelseförvaltningen föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2gg9. ao t O/ Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Förslaget till sammanträdesplan för år 2ee9-godkänns. aot o4;c Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekre }erarens)ign. Utdragsbestyrk nde

5 Blad 4 Au 133 Dnr 221/ Borgen Arboga Golfklubb Arboga Golfklubb har den 4 september 2009 inkommit med en önskan om amorteringsfrihet i tre år på det lån som Arboga kommun tecknat borgen för. Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 1988 att bemyndiga kommuns tyrelsen att teckna borgen för ett lån till Arboga Golfklubb på 5,0 miljoner kronor med en löptid på högst 33 år. Kommunstyrelsen beslutade 8 november 1988 att teckna borgen för ett byggnadskreditiv på 5,0 miljoner kronor till Arboga Golfklubb. Under år 1991 avlyftes byggnadskreditivet och kommunstyrelsen fattade beslut 7 maj 1991 att borgensförbindelsen skulle avtrappas med kronor per år. Detta innebär att borgens åtagandet skulle upphöra Den 4 april 1997 beslutade kommuns tyrelsen att, inom ramen för det beslutade borgensåtagandet på 5,0 miljoner kronor, godkänna att Arboga Golfklubb upptog ytterligare lån för att finansiera ett markköp. Det innebar att avtrappningen utökades till kronor per år för att borgensåtagandet skulle vara helt avtrappat år Golfklubbens önskan om amorteringsfrihet under de kommande tre åren innebär att borgensåtagandet förlängs med tre år vilket innebär att borgensåtagandet upphör under år Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Arboga kommun förlänger sitt borgensåtagande, att teckna borgen såsom för egen skuld för ett lån på 5,0 miljoner kronor till Arboga Golfklubb, att gälla till och med år Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarefil sig. Utdragsbestyrkande 19 a

6 Blad 5 Au 134 Dnr 231/ Borgen Medåkers bygdegårdsförening Från Sparbanken Västra Mälardalen har inkommit förfrågan angående borgen till Medåkers Bygdegårdsförening. Förfrågan avser om bygde gårdsföreningen kan få amorteringsfrihet på banklån hos Sparbanken under resterande del av år 2009 samt år Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2001, 88, att teckna borgen såsom för egen skuld i högst 10 år för ett lån till Medåkers Bygdegårdsförening på kronor. Borgensåtagandet gällde från och med 28 maj 2002 och tio år framåt i tiden. Bygdegårdsföreningens kvarvarande skuld till banken uppgår i början av september 2009 till kronor. Amortering har skett med 1200 kronor per månad eller per år. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle lånet vara slutamorterat hösten Om amorteringsfrihet beviljas innebär det att lånet kommer att vara slutamorterat i början av år Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Arboga kommun förlänger sitt borgensåtagande, att teckna borgen såsom för egen skuld för ett lån på kronor till Medåkers Bygdegårdsförening till och med år Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekret rar s sig UtdragsbestyrkandQ '

7 Blad 6 Au 135 Dnr 110/ Godkännande av detaljplan för Norra Skogen 1 : 147 med flera, Berghult Den 22 april 2009 inkom på remiss Förslag till detaljplan för fastigheterna Norra Skogen 1:130,1:147 med flera, i Arboga kommun från tekniska förvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen lämnade sitt yttrande över förslaget för fastigheterna Norra Skogen 1:130,1:147 med flera den 7 maj Kommunstyrelseförvaltningen hade inget att erinra mot förslaget. Detaljplansförslaget översändes för samråd under tiden 22 juni till den 31 juli Till förslaget bifogades plankarta med bestämmelser, plan beskrivning, genomförandebeskrivning, checklista för behovsbedömning av MKB och fastighetsförteckning. Planområdet är beläget norr om Arboga stad, vid gamla Medåkersvägen. Planen omfattar fastigheterna Norra Skogen 1:130,1:147 samt del av gamla Medåkersvägen. Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnad av ett tiotal friliggande småhus i en attraktiv boendemiljö på förhållandevis stora tomter. Utställning av detaljplan pågick under perioden juni - juli 2009 i rådhuset på tekniska förvaltningen samt på stadsbiblioteket. Vid utställningen hade planhandlingarna kompletterats med samrådsredogörelse samt VAutredning och principlösning. Genomförandetiden för projektet är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. Under den tiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygglov, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna har rätt till någon ersättning. Fyra yttranden, förutom Länsstyrelsens, inkom efter utställningen. Inget av yttrandena innehöll någon erinran mot planförslaget. Yttrandena är sammanställda i Utlåtande över utställning. Antagandehandlingarna som ska utgöra underlaget för kommunfullmäktiges gan^av detaljplanen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sek er ferarens sjdn. Utdragsbestyrkande

8 Blad 7 består av utlåtandet, plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Upprättad detaljplan för Norra Skogen 1:147 med flera, Berghult antas. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordförandes sign. Jused2s sign. Sekre1eraYe`n's si n. Utdragsbestyrkafide

9 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 8 Au 136 Dnr 38/ Förslag till mål och budget för kommunstyrelsen år 2010 samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter under planperioden Kommunstyrelsens budget för år 2010 omfattar en driftbudget på kronor och investeringsbudget på 2 miljoner kronor. Budget för kommunstyrelsens verksamheter för år 2010 kommer att presenteras på arbetsutskottets sammanträde. Vidare har förvaltningen utifrån kommunfullmäktiges fastlagda mål för åren definierat mått för att förenkla möjligheten till uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Under sammanträdet diskuterades ändringar och tillägg. Dessa ska vara åtgärdade till kommunstyrelsens sammanträde i november. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Mått för kommunfullmäktiges övergripande mål fastställs. 2. Mål och måttför kommunstyrelsens verksamhet för år 2010 fastställs. 3. Föreliggande förslag till driftbudget på tkr och investeringsbudget på tkr för kommunstyrelsen för år 2010 samt ekonomisk plan för åren antas. 4. Kommunchefen får göra omdisponeringar inom den fastställda budgeten. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrets rens si n. Utdragsbestyr ande

10 Blad 9 Au 137 Dnr 36/ Svar på motion om trafiken i Arboga stadskärna Från folkpartiet genom Sixten Öhman och Göran Edlund inkom en motion till kommunstyrelsens sammanträde den 23 februari 2006, 13, gällande trafiken i Arbogas stadskärna. Motionärerna yrkar att trafikregleringen av Nygatan med angränsande gator (fordonstrafik, parkering och skyltning) på nytt blir föremål för förutsättningslös omprövning, förslagsvis efter hörande av arbogaborna med svar över internet och efter genomförd/a hearings med framförallt näringsidkarna, trafilckunniga och stadskärneexperter (exempelvis föreningen Svenska Stadskärnor). Kommunfullmäktige behandlade frågan om Nygatan den 27 januari 2005, 3. Av protokollsutdraget framgår att tekniska nämnden vid samman trädet redovisade två alternativa förslag till utformning av Nygatan: Alternativ 1 Nygatan föreslås bli gågata mellan Kapellgatan och Baptistkyrkan. Nygatan föreslås bli vanlig gata mellan Baptistkyrkan och Centrumleden. Järntorgsgatan föreslås bli gågata. Alternativ 2 Nygatan föreslås bli gågata mellan Kapellgatan och Järntorgsgatan. Nygatan föreslås bli gårdsgata mellan Järntorgsgatan och Baptistkyrkan. Järntorgsgatan föreslås bli gårdsgata Kommunfullmäktige beslutade att tekniska nämndens alternativ 1 godkänns i princip. Trafikföringen i korsningen Nygatan/Centrumleden samt för Skepparegränd och Hökenbergsgränd klarläggs ytterligare innan omläggning genomförs. Arbetsutskottet behandlade motionen den 21 mars 2006, 42. Motionen remitterades till tekniska nämnden för att beaktas i samband med den fortsatta parkeringsutredningen om bland annat trafikföringen i kors ningen Nygatan/Centrumleden samt för Skepparegränd och Hökenbergsgränd. Tekniska nämnden behandlade motionen den 22 maj 2006, 84. Av protokollsutdraget framgår att den första av Nygatans tre ombyggnads etapper färdigställts. 1 samband med andra etappens trafikföring har Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekt ten sign. Utdragshestyrkande

11 Blad 10 diskuterats vikten av att trafik inte ska finnas i Nytorgets närhet samt att begreppet gågata och gårdsgata idag faller under samma bedömnings grund. Tekniska nämnden ser det nuvarande beslutet som ett långsiktigt beslut som förankrats på ett brett sätt inom kommunen. "Möbleringen" av gaturummet på Nygatan bör dock vara en ständigt levande diskussion där näringsidkare spelar en viktig roll. Tekniska nämnden ser det inte som aktuellt att införliva någon förändring av gällande beslut avseende trafikföring och utformning av Nygatan. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott att utreda möjligheten till införande av p-skiva. Utifrån redovisade skäl ser inte tekniska nämnden det aktuellt att aktua lisera någon förändring av gällande beslut avseende trafikföring och utformning av Nygatan. Tekniska nämnden föreslog kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad. Ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 25 oktober 2007, 149, och återremitterades till tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 11 november 2008, 153, där nämnden beslutade föreslå att avslå motionen. Göran Edlund, fp, yrkar på att en förutsättningslös omprövning av tidigare beslut borde komma till stånd. Ordföranden ställer Göran Edlunds yrkande och tekniska nämndens förs lag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt tekniska nämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Göran Edlund, fp, reserverar sig skriftligt mot beslutet. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Ordförandes sign. Juste tles sign. SekteteraraTY3 sign. Utdragsbes de y t rkna

12 Blad 11 Au 138 Dnr 156/ Regional avfallsplan Den 18 september 2009 inkom från VafabMiljö Regional Avfallsplan till Arboga kommun. Avfallsplanen antogs vid VafabMiljös årsstämma den 28 april Till planen bifogades dels det kompletta plandokumentet, dels en kortversion. Dessutom medföljde en samman ställning över inkomna yttranden under remisstiden, inklusive kommentarer. VafabMiljös styrelse beslutade i juni 2008 att framtaget förslag till Regional Avfallsplan för perioden skulle skickas ut på remiss till bolagets delägarkommuner, berörda länsstyrelser samt till Västman lands Kommuner och Landsting. Remisstiden pågick till den 1 oktober av de totalt 15 remissinstanserna har inkommit med yttranden. En av dessa remissinstanser som lämnat yttrande över Regional Avfallsplan är Arboga kommun. Arboga kommun förordade i sitt yttrande förslaget till ny regional avfallsplan men har vissa kommentarer och förslag till ändringar. Bland dessa kan nämnas: 1. Systemet för avfallshantering, med utsortering av bioavfall från hushållsavfallet, bör behållas och utvecklas. Arboga kommun anser att det är viktigt att motivera dem som inte källsorterar att komma med i systemet. VafabMiljö svarar att det nuvarande systemet ska behållas och att de ska detaljjustera och vidareutveckla nuvarande system. En del i detta arbete är att engagera flera i källsorteringen. 2. Vad det gäller mottagning av farligt avfall vid Återbruken så menar Arboga kommun att det skulle kunna utvecklas genom personligt överlämnande/mottagning. Det kan bli kostsamt med second-handverksamhet på Återbruken och det är mycket tveksamt om eventuella kostnadsökningar ska belasta taxorna. VafabMiljö svarar att personlig överlämning föreslås i planen. Vidare är det deras ambition att en eventuell satsning på second-handverksamhet inte ska innebära några nettokostnadsökningar. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekret ren ign. Utdragsbestyrkande

13 Blad Arboga kommun föreslår att man i plantexten konsekvent använder ordet "delägarkommunerna" istället för "kommunerna". VafabMiljö ändrar texten enligt förslag på de ställen där det finns risk för missuppfattningar. 4. Vidare vill Arboga kommun attnågot gällande "den nya batterilagstiftningen som kommer under hösten 2008 " nämns. VafabMiljö informerar att under producentansvar (kap 4.3) skrivs en kort text om detta. 5. Beträffande nivåerna för delmål 4.1 och 4.2 så anser Arboga kommun att de är väl lågt satta. VafabMiljö svarar att dessa målnivåer har diskuterats ingående innan förslaget fastställdes. En utgångspunkt har varit att nuvarande nivåer (81 respektive 84 procent) är mycket höga. Målnivåerna kommer dock justeras till 83 respektive 86 procent. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Just des sign. Sekreearensyyign. Utdragsbestyrkaride

14 Blad 13 Au 139 Dnr 38/ Exploatering av Åbrinken, del av Strömsnäs 1:1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2008, 34, att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag till nybyggnation av lägenheter i ABO:s regi inom Spirean eller vid Åbrinken. Stadsarkitekt Agneta Niklason presenterade de tre arkitektkontor som inbjudits att presentera ideer kring utvecklingen inom området vid Åbrinken. Utgångspunkten har varit hur man ska kunna förlänga Arboga stad utan att skapa ett villaområde utan ytterligare en stadsdel. De tre arkitektkontoren Tengbom, AQ Arkitekter och Aros Arkitekter presenterade sina skisser för området Åbrinken i Arboga. På arbetsutskottets sammanträde den 21 september 2009, 124, framförde tekniska nämndens ordförande önskemål om direktiv för exploatering av området. Arbetsutskottets beslut Följande direktiv för exploatering av Åbrinken, del av Strömsnäs 1:1 fastställs. 1. Området ska planeras som en ny stadsdel vilken naturligt ska ansluta till befintlig bebyggelse och vägnät. 2. Västerledens liksom Europavägens barriäreffekter ska särskilt beaktas och planeringen ska medföra att dessa effekter minskas eller om möjligt försvinner helt. 3. Vid planläggning av området ska beaktas att allmänheten får fri tillgång till strandlinjen. 4. Vid framtagandet av detaljplan och programbeskrivning ska möjligheten att flytta befintliga ledningar för att skapa en optimal bebyggelse med en struktur i överensstämmelse med Arbogas samhälle undersökas. 5. En detaljplan för området Åbrinken fastställs under år Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr erarens gn. Utdragsbestyrkand

15 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 14 Au 140 Dnr 237/ Fastställande av taxor och avgifter 2010 Från ekonomikontoret föreligger nämndernas förslag till taxor och avgifter Till kommunstyrelsens sammanträde ska en sammanfattning över större förändringar av taxorna redovisas. Arbetsutskottets beslut Ärendet går vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige

16 Blad 15 Au 141 Arbetsutskottet beslutar att till handlingarna lägga Information. Skiekas-ttä: Altfart Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrgt, arens si. Utdragsbestyrkande

17 Blad 16 Au 142 J^n^ ^q / abo^) l OI Information om ej avslutade motioner Kommunchefen informerar vid sammanträdet om förvaltningens hantering av ej avslutade motioner. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekre

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer