Delårsrapport januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på årsbasis och har en marknadsandel på cirka 10 %. PROFORMARESULTAT FÖR JANUARI-JUNI 2015 För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen under perioden till 1 769,1 (1 702,7) miljoner kronor, en ökning med 3,9 % som huvudsakligen förklaras av en ökad försäljning av dyra hepatit-c läkemedel med mycket låg marginal. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 18,2 % för samma period och uppgick till 49,5 (60,5) miljoner kronor. Proformaresultatet för de anslutna apoteken omfattas ej av denna rapport. LOKALA APOTEK I SAMVERKAN Inom Apoteksgruppen ägs varje enskilt apotek av egenföretagare. Vår gemensamma vision är: Apoteksgruppen din lokala hälsopartner. SERVICEORGANISATIONEN Apoteksägarna får genom sitt medlemskap tillgång till gemensamt sortiment inklusive egna varumärken och gemensamma inköp, ekonomi- och personalsystem, kundtjänst, kvalitetsfunktion, utbildningar, affärsutvecklings-, försäljnings- och etableringsstöd, gemensam marknadsföring samt IT-system. En ny digital plattform har utvecklats med en ny hemsida samt e-handel. AFFÄRSIDÉ Genom samverkan uppnås skalfördelar som i kombination med entreprenörens engagemang och kundfokus skapar bästa möjliga förutsättningar för att driva lönsamma apotek med nöjda kunder. PROFORMA RESULTAT FÖR ANSLUTNA APOTEK I APOTEKSGRUPPEN 1 ORGANISATION Mkr Jan jun 2015 Jan jun 2014 Omsättning 1 769, ,7 Bruttovinst 458,6 466,2 Personalkostnader -206,4-204,6 Övriga rörelsekostnader -163,3-162,0 Av -och nedskrivningar -39,4-39,1 Rörelseresultat 49,5 60,5 Rörelsemarginal (EBIT) 2,8 % 3,6 % 1

2 SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET APRIL - JUNI 2015 Nettoomsättningen minskade under perioden med 1,4 % och uppgick till 62,2 (63,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -7,7 (-1,8) miljoner kronor. En extra satsning på marknadsföring har gjorts under perioden vilket påverkar resultatet negativt. Under juni månad lanserade Apoteksgruppen sin e-handel, marknadens smidigaste och mest mobilanpassade lösning. Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 (2,9) miljoner kronor. I april öppnade en medlem ett nytt apotek i Bua, 6 mil söder om Göteborg. SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2014 Nettoomsättningen minskade under perioden med 5,5 % och uppgick till 128,1 (135,5) miljoner kronor. Apoteksgruppen har färre apotek i egen regi i år vilket medför att nettoomsättningen minskat. Serviceintäkterna har ökat med 1 miljon kronor. Rörelseresultatet uppgick till -11,6 (1,2) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -7,3 (3,3) miljoner kronor. Investeringar i ny e-handelsfunktion uppgick till 5,1 miljoner kronor Under första halvåret har ett nytt apotek öppnats och en filial har lagts ned. Apoteket Måsen i Malmö har sålts till en egenföretagare som är medlem i Apoteksgruppen och totalt är 166 apotek samt 2 filialer anslutna till Apoteksgruppen. Vid periodens utgång drevs tre apotek i egen regi. NYCKELTAL, JÄMFÖRELSE AV ANDRA KVARTALET SAMT PERIODEN JANUARI - JUNI Miljoner kronor 2015 apr jun 2014 apr jun 2015 jan jun 2014 jan jun 2014 Helår Nettoomsättning 62,2 63,1 128,1 135,5 253,7 Resultat före avskrivningar (EBITDA) -4,7 0,9-5,6 6,7 3,6 Rörelseresultat (EBIT) -7,7-1,8-11,6 1,2-7,5 Periodens totalresultat -4,9 0,4-7,3 3,3-3,5 Kassaflöde för perioden 18,1-11,2 22,1 13,6 73,1 Soliditet 86,2% 86,9% 86,2% 86,9% 83,6% Räntabilitet på eget kapital 1-2,8% -1,1% -2,8% -1,1% -0,9% Antal anslutna apotek

3 MARKNADSÖVERSIKT Utvecklingen första halvåret Försäljningen på apoteksmarknaden har ökat med 8,1 %. En stor del av ökningen avser förskrivning av dyra läkemedel för behandling av hepatit C. Anslaget för att finansiera denna behandling har fått ökat anslag med ca 800 miljoner kronor under Justerat för försäljning av hepatit C läkemedel uppgår omsättningsökningen på förskrivna läkemedel endast till 2 %. Detta är mer i linje med den historiska ökningen. Den totala omsättningen på apoteksmarknaden för perioden januari-juni uppgick till totalt 19,0 (17,5) miljarder kronor. Försäljningen av förskrivna läkemedel ökade med 8,4 %, egenvårdsläkemedel ökade med 2,3 % och övrig försäljning ökade med 11,4 % under första halvåret. Ökningen av antal sålda förpackningar är betydligt blygsammare. För egenvården är ökningen 2,8 % totalt och för förskrivna läkemedel endast 0,3 %. Utvecklingen de senaste åren visar att apotekens försäljningsandel av förskrivna läkemedel minskat relativt sett, både i antal sålda förpackningar och i omsättning. Apotekens tillväxt har framförallt varit inom övrig försäljning 1. Andelen av denna försäljning räknat i förpackningar närmar sig nu 40 %. En del av förklaringen till ökningen hänger samman med apoteksmarknadens förändring. Tillgängligheten har ökat genom etablering av fler apotek och nya försäljningskanaler såsom online försäljning. Få nya apotek Vid utgången av andra kvartalet fanns det apotek på marknaden, en ökning med två apotek sedan årsskiftet. Apotekstätheten ligger kvar på cirka invånare per apotek. Det finns en tydlig osäkerhet kring apotekens framtida förutsättningar, vilket återspeglas i den svaga och något försiktiga etableringstakt som råder. 3

4 VD-KOMMENTAR Vid utgången av andra kvartalet hade Apoteksgruppen 166 anslutna apotek. Rörelsemarginalen för de anslutna apoteken minskade från 3,6 till 2,8 %. Detta är en följd av minskad parallellimport samt en stor ökning av expedieringen av dyra läkemedel. Expediering av dyra läkemedel bidrar till omsättningsökningen, vilken uppgår till 3,9 %, men medför samtidigt en sjunkande lönsamhet inte minst för små apotek. Hos flera apotek kan denna grupp av läkemedel uppgå till så mycket som 30 % av omsättningen vilket pressar resultat och likviditet. Försäljningen av handelsvaror har ökat med 4,0 % där satsningen på egna märkesvaror och konceptet Hälsokällan bidragit positivt. TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, föreslår förändrad konstruktion av handelsmarginalen och har i sin slutrapport om handelsmarginalen föreslagit att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Höjningen föreslås finansieras genom en omfördelning inom systemet vilket i praktiken betyder att ersättningen till apoteksbranschen totalt sett blir oförändrad. Vi ser ett fortsatt intresse från våra medlemmar att öppna nya apotek vilket medför att vi kommer att öka det centrala stödet för dessa aktiviteter. HÅLLBART FÖRETAGANDE Som ett led i att medverka till en förbättrad läkemedelsanvändning använder våra apotek EES elektroniskt expertstöd vid receptexpediering i allt större omfattning. Syftet är att upptäcka felaktig dosering och olämpliga kombinationer av läkemedel för enskilda kunder. Felaktig läkemedelsanvändning förorsakar årligen väsentligt lidande för individer samt stora kostnader för vården. Apoteksgruppen är den kedja som är den största användaren av denna tjänst. Vårt mål är att samtliga apotek regelmässigt ska använda EES för att därmed främja god läkemedelsanvändning hos våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete innebär också att vi fortsätter att utveckla vårt eget varumärke ELW med fler Svanenmärkta produkter, som hör till de minst miljöbelastande i sin kategori, samt fler produkter som är rekommenderade av Astma och Allergiförbundet. Under året har fler ansikts- och barnprodukter lanserats vilka huvudsakligen är både Svalan- och Svanenmärkta. Med start i augusti introducerade Apoteksgruppen, i samarbete med Svenska FN-förbundet, en kampanj med temat Hej Snippan! på kedjans apotek. En ny undersökning från YouGov, genomförd på uppdrag av Apoteksgruppen, visar att nästan en tredjedel av alla kvinnor undviker att prata om besvär kopplade till underlivet med sina vänner och att knappt hälften är nöjda med hur deras underliv ser ut. Undersökningen visar också att 1 av 10 undviker att ställa frågor om sitt underliv när de besöker ett apotek för att det är pinsamt. Vi vill med det här initiativet stödja det viktiga arbete som Svenska FN-förbundet gör för unga flickors rättigheter. Vi vill också tydliggöra att snippan har en stor betydelse för alla kvinnors välbefinnande och att det finns stor kompetens även inom det här området på våra apotek. Vårt samarbete med Svenska FN-förbundet och projektet Flicka är ett långsiktigt engagemang som på olika sätt kommer att aktiveras under de närmaste åren. DIGITAL PLATTFORM E-HANDEL För att förstärka vår tillgänglighet fortsätter utvecklingen av den nya digitala plattformen. En ny responsiv hemsida lanserades i december I juni lanserade vi vår nya e-handelsfunktion för receptförskrivna läkemedel som gör det bekvämt för kunden att hemifrån beställa receptförskrivna läkemedel. Kunden kan få sina läkemedel hemsända eller hämta dem på närmaste apotek eller postens utlämningsställe. Denna tjänst kommer i november att kompletteras med egenvårdsprodukter. Våra lokala apotek kommer att vara en viktig del i denna satsning för att därmed erbjuda den bästa servicen till kunden. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör 4

5 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Bolagsstämman har fastställt ekonomiska mål för bolaget som innebär att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 4 % och soliditeten ska uppgå till cirka 80 %. Målen mäts och utvärderas årsvis. KONCERNEN Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med de helägda dotterbolagen, Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige AB förvärvade ett apoteksbolag den 30:e september 2014, Apoteksgruppen i Stockholm Nr 4 AB. Bolaget bedriver apoteksverksamhet vid Arlanda och har konsoliderats i koncernen under första kvartalet i år. Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de 166 anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalitet samt ekonomi och personalfrågor. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek samt äger 1 % av aktierna i de anslutna apoteksbolagen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL JUNI En e-handelslösning för recept har lanserats under juni månad. Beslut om anslutning av ett flertal nyetablerade apotek har skett. Dessa apotek beräknas öppna under tredje samt fjärde kvartalet Bolaget har kostnadsfört 1,8 miljoner kronor i samband med en avslutad hyresprocess. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI JUNI Tre nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen, samtidigt som en filial i Mönsterås har lagts ned. Apoteksgruppen har ökat sina marknadsinvesteringar väsentligt under 2015 vilket också återspeglas i periodens resultat. INTÄKTER Andra kvartalet april - juni 2015 Intäkterna uppgick totalt till 62,2 (63,1) miljoner kronor, varav intäkter avseende serviceavgifter från anslutna apotek ingår med 28,0 (28,1) miljoner kronor. Övriga intäkter på 34,2 (35,0) miljoner kronor består i huvudsak av omsättning från egen apoteksverksamhet, vidarefakturering av lokalhyror och intäkter i form av marknadsbidrag. För perioden januari juni 2015 Intäkterna uppgick totalt till 128,1 (135,5) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgifter ingår med 56,1 (55,1) miljoner kronor. Övriga intäkter uppgår till 72,0 (80,4) miljoner kronor. Minskningen av övriga intäkter beror dels på att fler apotek drevs i egen regi under förra året, dels att ett extra marknadsföringsbidrag om 5,2 miljoner kronor erhölls under första kvartalet Bolagets intäkter från serviceavgifter ökade under första halvåret i år med 1,0 miljoner kronor. RESULTAT Andra kvartalet april - juni 2015 Ökade marknadsinvesteringar bidrar till att rörelseresultatet minskar med 5,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2014, från -1,8 till - 7,7 miljoner kronor. De finansiella intäkterna fortsätter att minska, vilket är en följd av att flera apoteksbolag amorterat sina lån under 2014 och första halvåret Periodens resultat uppgick till -4,9 (0,4) miljoner kronor. För perioden januari juni 2015 Rörelseresultatet uppgick under perioden till -11,6 (1,2) miljoner kronor och periodens resultat uppgick till -7,3 (3,3) miljoner kronor. Avvikelserna jämfört mot föregående år är i huvudsak de samma som angivits för perioden april juni samt att föregående år ett extra marknadsföringsbidrag om 5,2 miljoner kronor erhölls under första kvartalet. Periodens resultat belastas med 1,8 miljoner kronor avseende kostnader för en avslutad hyresprocess. INVESTERINGAR Andra kvartalet april juni 2015 Under andra kvartalet lanserades e-handel med receptförskrivna läkemedel på hemsidan vilket är den första delen av bolagets e-handelslösning. Investeringarna uppgick till 3,2 (2,8) miljoner kronor. För perioden januari juni 2015 Investeringar under första halvåret 2015 avsåg huvudsakligen utveckling av Apoteksgruppens e- handelslösning. Dessa kostnader uppgick totalt till 5,1 miljoner kronor. Resterande belopp om 0,4 miljoner kronor avser löpande investeringar i apoteksinventarier. Totalt uppgick investeringarna för perioden till 5,5 (6,4) miljoner kronor. 5

6 KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2015 Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -3,2 (5,6) miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på betydande satsningar inom marknadsföring samt utveckling av e-handel vilka belastar periodens resultat. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 38,2 (33,2) miljoner kronor. Apoteksbolagens amorteringar av förlagslån bidrog starkt till det positiva kassaflödet. Periodens kassaflöde uppgick till 22,1 (13,6) miljoner kronor. FINANSIELL STÄLLNING PER 30 JUNI 2015 Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2015 till 319,3 miljoner kronor jämfört med 297,2 miljoner kronor per 31 december Koncernen hade inte några räntebärande skulder vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 86,2 procent per 30 juni Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag uppgick till 1,8 (4,9) miljoner kronor. Ett flertal apoteksföretag har amorterat ned sina lån väsentligt under året vilket minskat bolaget ränteintäkter. Under första halvåret uppgick amorteringar och lösen av lån till 48,4 miljoner kronor och nyutgivna lån uppgick till 7,4. Totalt uppgår utlåningen till 43,3 miljoner kronor per 30 juni TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Bolaget har inga väsentliga händelser att rapportera efter balansdagen. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Fördelningen av ansvaret mellan styrelsen och vd regleras av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. Styrelsen har också tagit beslut om Attestordning samt en Kredit-, Medlems- och Finanspolicy. För medlems- och kreditärenden har en särskild beslutskommitté utsetts av styrelsen. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Apoteksgruppens års- och hållbarhetsredovisning för 2014 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden januari juni till 1,0 (1,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-5,3) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 (-4,4) miljoner kronor. I moderbolaget är en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor. Övrig information kommande rapporter Delårsrapport juli september 30 oktober 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Delårsrapport jan-mars april 2016 Årsstämma 29 april 2016 För mer information kontakta Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel Stockholm den 14 augusti 2015 Birgitta Ågren-Böhlin Peder Larsson Annema Paus Styrelsens ordförande Richard Reinius Gunilla Rittgård Satish Sen Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör 6

7 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING 7

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING 8

9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 9

10 KONCERNENS KASSAFLÖDE 10

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 11

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 12

13 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EGkommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2014, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar. 13

14 Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. 14

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer