Brf Eriksdalslunden 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Eriksdalslunden 1"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Eriksdalslunden 1 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 8 Noter 9-10 Underskrifter 11

2 Brf Eriksdalslunden 1 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Eriksdalslunden 1 får härmed avge årsredovisning för 2013, föreningens 21:a verksamhetsår. Brf Eriksdalslunden 1 har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder med nyttjanderätt för obegränsad tid. Föreningen är tomträttsinnehavare till fastigheten Kornet 16, Södermalm Stockholm. Fakta om bostadsrättsföreningen Fastigheten byggdes om från skolbyggnad till bostäder Föreningen upplåter 22 lägenheter med bostadsrätt, 7 lokaler med hyresrätt, samt 15 parkeringsplatser som i första hand hyrs ut till bostadsrättshavare. Bruttoarean är kvm ovan mark, den avgäldsgrundande ytan anges till kvm kvm utgör lägenhetsyta och 259 kvm är lokalyta "under marknivå". Fastighetens taxeringsvärde är tkr, varav byggnadsvärdet utgör tkr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad, inklusive styrelseansvarsförsäkrad, hos Länsförsäkringar Stockholm. Föreningens webbplats är och mejladressen är gmail.com. Styrelse Margareta Carlberg ordförande Eva Bergström kassör Lena Ernstson sekreterare Jimmy Lindberg ledamot Peter de Gourville ledamot fram till Lars-Göran Arneng suppleant Övriga funktionärer Revisorer: Mats Lundahl, suppleant Ulrika Berglind. Valberedning: Bengt-Åke Gaimer (sammankallande), Peter Bengtsson, Ingegerd Lindgren. Portombud: Bengt Gaimer (Rapsgatan 3), Fredrik Lindberg (Rapsgatan 1). Ombud för sophanteringen: Bengt Gaimer. Nyckelansvarig: Peter de Gourville/ Eva Bergström. Tillsyn av övernattningsrummet: Lena Ernstson och Helena Öhrström. Biljettbokning: Lars Lindbergh. Hyra av parkeringsplatser: Lena Lindberg Ernstson. Föreningsmöten Ordinarie föreningsstämma ägde rum och en extrastämma hölls Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under Två mindre stadgeändringar i 19 och 29 har genomförts, efter beslut vid föreningsstämmor 2012 och 2013 och rapportering till Bolagsverket. Vid extrastämman lades fyra projekt fram vars kostnader beräknades överskrida det basbelopp som styrelsen får besluta om: Lagning av trasigt rör i källaren (bifölls, med önskemål om fler offerter), renovering av källarfönster (bifölls, med tillägg till styrelsens förslag), installation av automatiska dörröppnare (bordlades). Den fjärde punkten, byte av avloppspump, bordlades, då insatsen ska genomföras inom samfällighetens (se nedan) ram och dessa planer ännu inte är klara.

3 Brf Eriksdalslunden 1 2(11) Avtal Föreningen har under året varit medlem i Stockholms fastighetsägarförening. Detta avtal har sagt upp och ersatts av ett avtal med Bostadsrätterna (f.d.sbc). Den ekonomiska förvaltningen sköts av Ekonomistöd AB. Ett treårigt avtal tecknades 2011 om elleveranser från Skellefteå Kraft AB. Detta ska omförhandlas hösten Städning sköts av KEAB Service AB. Hisservice sköter Allhiss & Fastighetsservice AB. Sophämtning utförs av Stockholms stad. Bredbandstjänster har avtalats med Ownit AB. Energivärme AB i Stockholm har installerat elektronisk övervakning av bergvärmepumparna och håller även ett öga på fjärrvärmen. Från Fortum levereras fjärrvärme, spetsvärme, avtalstyp Fortum flexibel. Husets fläktar ges service av VVS-analys. Stockholms Trädgårdsservice har ansvarat för viss trädgårdsskötsel och Trädmästarna AB har beskurit fruktträden. Snöplogning har utförts av Harrys schakt. Ett avtal finns med Lennart Johansson AB om löpande reparationer. Ett avtal med Jourmontör har sagts upp. Medlemskap i samfällighetsförening Bostadsrättsförening Eriksdalslunden 1 ingår tillsammans med Stockholms stad, SISAB och några av punkthusen vid Ringvägen i en samfällighetsförening enligt avtal Denna äger dag-, spill- och kallvattenledningarna i skolområdet och en pumpstation för spillvattnet. Lars Carlberg har varit representant för bostadsrättsföreningen vid de möten som ägt rum under året. Pumpstationen för spillvatten är gammal och bör bytas ut. En ny station planeras att byggas under skolgården. Kostnaden beräknas uppgå till 2,5 miljoner kr, varav preliminärt en halv miljon beräknas falla på föreningen. Styrelsen har anlitat en konsult för att bevaka att föreningen inte tvingas betala för insatser som inte behövs för föreningens del. Intentionen är att Stockholm Vatten ska äga den nya pumpstationen. Kallvattenanslutningen ska separeras mellan skolan och bostadsrättsföreningen, med skilda mätare och fakturor. Förändringar i boende- och hyresförhållanden Olof Philipson och Åsa Johannisson köpte lägenhet A 21 med överlåtelse Inför inflyttningen har de byggt om lägenheten, efter det att ritningen godkänts av styrelsen. Vid årsskiftet var 4 p-platser disponibla för utomstående. Momsskyldighet gäller för dessa hyresintäkter. Uppsägningstiden för p-platserna har förlängts från en till två månader, då föreningen riskerar att förlora hyra om inte en ledig plats snabbt kan hyras ut. För hyresgästerna löpte den treåriga hyresperioden ut vid årsskiftet 2013/2014. Hyrorna kommer att ökas med tio procent under den kommande treårsperioden samt med ett succesivt påslag för den kommande höjningen av tomträttsavgälden. Ett nytt tioårigt avtal om tomträttsavgäld träder i kraft Denna kommer under en tvåårsperiod att trappas upp från kr till kr (från 53,5 kr till 94 kr per kvadratmeter byggyta). Underhåll Efter en inspektionsrond under våren vidtogs bl.a. följande åtgärder: renovering av källarfönster, översyn av slitage i de uthyrda lokalerna, justering av lås och dörrar, justering av stensättning på piazzan, förlängning av kantstubb framför Rapsgatan 1, renovering av städutrymmet. Några projekt

4 Brf Eriksdalslunden 1 3(11) kvarstår: Staketet kommer att oljas till våren. Målning av taket över utbyggnaden samt av källargolvet står tills vidare på väntelista. Elektronisk övervakning av bergvärmen har installerats och det är nu möjligt att följa pumparnas arbete kontinuerligt. Värmepumparna har krävt ett visst underhåll, t.ex. byte av cirkulationspump. Alla elementvred i huset har kontrollerats och vid behov justerats eller bytts ut. Ett egendomligt läckage i cykelkällaren föranledde uppbilning kring ett gjutjärnsrör i källaren. Det visades sig vara en överflödig oljeinpackad kabel som läckte. Då röret ändå blivit frilagt byttes det ut. En skarv mellan två ledningar i pannrummet har lagats. Vid föregående föreningsstämma fanns en motion om översyn av regler för och möjligheter att förvara cyklar. Den har resulterat i inventering och utrensning av ägarlösa cyklar inom huset samt flyttning av ett cykelställ. Diskussion pågår om att bygga ett fristående cykelskjul. Föreningen har haft en städdag på våren och en på hösten. Såväl trädgård som yttertak och inomhusmiljö har då fräschats upp. Information Bindningstiden på ett lån på 2 miljoner kronor hos Danske Bank har löpt ut och lånet har flyttats till Handelsbanken enligt plan. Förfarandet vid beställning av extra lägenhetsnycklar har förenklats. Önskemålet framförs till styrelsen, som meddelar namn på den som vill köpa ny nyckel till firma Låssnabben, Katarina Bangata 51. Var och en får sedan efter identitetskontroll sin egen nyckel kopierad. Föreningens medlemmar har utvecklat en allt större skicklighet i att sortera sopor. Kärl för förpackningar/kartong och för plast har ökat i storlek, på bekostnad av utrymmet för tidningspapper och elektronik. Utsortering av matavfall startade i december Föreningen har krävts på uppgifter om förekomst av radon i lägenheterna. Då mätning genomfördes 2005, med värden långt under gränsvärdet för bostadsutrymmena, hänvisar föreningen Miljöförvaltningen till dessa uppgifter. Styrelsen har beslutat att boende på Rapsgatan 3 och Rapsgatan 5 kostnadsfritt ska få hyra bastun i samband med egna fester i hallarna - detta för att få tillgång till toalett. Husets allmänna utrymmen har namngivits, rensats och fräschats upp. Regler för utnyttjande har diskuterats, inom styrelsen och i samband med stämmorna. Allt som ställs i de allmänna utrymmena ska vara märkt med namn och, i tillämpliga fall, datum för bortforsling. Tio nya bord med förvaringsvagn har köpts in. Det är viktigt att montera borden rätt, och låsjärnen ska tryckas fast i hållarna efter användning. Införande av gemensamma elavtal har undersökts, men då det krävs en investering på drygt kr och viss osäkerhet råder kring hur lönsamt det kan bli, har projektet lagts på is. Under året har på styrelsens initiativ två möten med representanter för grannföreningarna på Ringvägen 62 och Ringvägen genomförts. Vid dessa har vi undersökt möjligheter till gemensamma upphandlingar samt delat bekymmer och exempel på problemlösningar, tips om entreprenörer m.m.

5 Brf Eriksdalslunden 1 4(11) Disposition av föreningens vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för avsättning till yttre fond enl. stadgar (0,15% av fastighetens byggnadskostnad) i anspråkstagande av yttre fond för fönstermålning, renovering källare balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

6 Brf Eriksdalslunden 1 5(11) Resultaträkning Belopp i kr Not Förvaltningsintäkter Årsavgiffter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Fastighetens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt/-avgift Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 Brf Eriksdalslunden 1 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringsåtgärder Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Eriksdalslunden 1 7(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Kapitaltillskott Avsättning yttre fond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser inga inga

9 Brf Eriksdalslunden 1 8(11) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjadeperiod. Följande avskrivningsprocent har tillämpats: Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnad 0,5 -Förbättringsåtgärder bergvärme 2 övriga 10 -Maskiner och inventarier konst 0 kabel-tv, pumpar 10 övriga inventarier 20 I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas eller erhållas från Skatteverket.

10 Brf Eriksdalslunden 1 9(11) Noter Not 1 Driftskostnader Fastighetsskötsel Städning och övrig skötsel Trädgårdsskötsel Taxebundna kostnader El Fjärrvärme Sophämtning Sopsortering Not 2 Byggnad och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Byggnad Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Bostäder Lokaler Not 3 Ombyggnad Ackumulerade anskaffningsvärden: -glastak bergvärme ombyggnad hiss bredbandsinstallation Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

11 Brf Eriksdalslunden 1 10(11) Not 4 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Eget kapital Insatser och Fond yttre under- Fritt eget kapitaltillskott håll, uppskr.fond kapital Vid årets början Disposition enl föreningsstämmobeslut Avs. till yttre reparat.fond enl. stadgar Årets resultat Vid årets slut Not 6 Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Räntesats Fasträntelån Danske Bank ,20% Fasträntelån Danske Bank Lån Stadshypotek ,89% Lån Stadshypotek ,71% Lån Stadshypotek ,04% Not 7 Övriga kortfristiga skulder Mervärdesskatt Avdragen källskatt Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala kostnader Förutbetalda hyres-/avgiftsintäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader

12 Brf Eriksdalslunden 1 11(11) Underskrifter Stockholm den Margareta Carlberg Eva Bergström Lena Ernstson Jimmy Lindberg Min revisionsberättelse har lämnats den... Mats Lundahl Revisor

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Tomtebo STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01--2005-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer