Pedersöre inför år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedersöre inför år 2014"

Transkript

1 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt perspektiv befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge, kan Pedersöre enligt budgeten räkna med ett litet överskott för år 2014 med en bibehållen skatteprocent på 20,5. De ekonomiska utsikterna för år 2014 ger alltså goda förutsättningar för att klara av de utmaningar som serviceproduktionen innebär, men förutsätter en återhållsam linje i verksamheten. De totala skatteinkomsterna beräknas uppgå till 33,8 miljoner euro och statsandelarna väntas uppgå till 25,3 miljoner, nedskärningar och justeringar inberäknade. Årsbidraget för år 2014 väntas uppgå till 2 miljoner euro, vilket nätt och jämt täcker avskrivningarna. Investeringsbudgeten har skurits ner rätt så kraftigt i jämförelse med de tre senaste årens investeringsvolym och uppgår till 3,3 miljoner euro. De största enskilda investeringsposterna är renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket, som väntas starta under 2014, renovering av Forsby skolas fasad samt åtgärder på Pedersheimfastigheten. Satsningar på fortsatt utbyggnad och underhåll av infrastruktur samt övriga kommunaltekniska satsningar ingår också. Årsbidraget täcker 58 procent av investeringarna vilket innebär att skuldsättningen ökar med 1,4 miljoner euro och skapar en skuldsättning per invånare om euro. Arbetslösheten i kommunen håller sig på en fortsatt låg nivå och i oktober 2013 uppgick arbetslöshetsprocenten till 3,2. Invånarantalet ökar i kommunen, men ökningen är långsam. Ökningen väntas dock bli snabbare under år 2014 tack vare satsningar på nya bostadsområden, utvecklad service och en aktiv näringspolitik. Pedersöre kommun ser med tillförsikt på år 2014 och verkar för att utveckla servicen för invånarna. Kommunens strategiska generalplansarbete som inleddes år 2012, ska slutföras under första halvan av år Den strategiska generalplanen ska fungera som ett styrdokument för beslutsfattarna i utvecklingsarbetet och möjliggöra en förbättrad och effektiverad serviceproduktion samt en effektiv och målinriktad markanvändning och näringspolitik. Den övergripande målsättningen är att åstadkomma en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service i kommunen Stefan Svenfors kommundirektör

2 2(112) Planeringsgrunder 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland Under fjolåret minskade totalproduktionen med 0,2 % och produktionsminskningen har fortgått under innevarande år. Enligt Finansministeriets prognos kommer den finländska ekonomin i år att krympa med 0,8 %. Nästa år förutspås tillväxten bli kring 1 % tack vare att exporten och investeringarna börjar ta fart igen. Penningpolitiska åtgärder har till viss del stabiliserat euro-området men de strukturella problemen väntar fortfarande på en lösning och tillväxten ser ut att bli mycket blygsam. Arbetslöshetsgraden sjönk i fjol till 7,7 %. Under det här året har arbetslösheten stigit till över 8 % på grund av omfattande friställningar inom industrin. Nästa år beräknas arbetslösheten minska marginellt om tillväxten kommer igång. Den allmänna prisnivån steg med 2,8 % under år I år och nästa år beräknas priserna stiga mycket långsammare (1,4 1,7 %) till följd av konjunkturnedgången och de moderata löneavtal som ingåtts. Den offentliga skuldsättningen ökar enligt prognoserna till närmare 57 % av BNP under detta och skuldsättningsgraden fortsätter att stiga också under nästa år. Bytesbalansen var negativ under fjolåret, dvs. importen av varor och tjänster var större än exporten. Detta förhållande beräknas fortgå under såväl innevarande som nästa år. 1.2 Läget i Pedersöre Industrins investeringar minskar kännbart i år i förhållande till fjolåret. De offentliga investeringarna i regionen är fortsättningsvis på en hög nivå och sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen är därför bra. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 samt statsbidrag för ett länge planerat regionalt vatten- och avloppsprojekt skulle ändå vara viktigt med tanke på regionens konkurrenskraft och sysselsättningen i framtiden. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är relativt högt och arbetslösheten därmed fortsättningsvis låg. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse. Delar av båtbranschen har ännu inte återhämtat sig. Etapplandskapsplanen för lokalisering av den kommersiella servicen fastställdes av miljöministeriet. Kommunens förhoppningar om att få km-beteckning för det planerade handelsområdet i Edsevö grusades. Kommunen och Österbottens Förbund har lämnat in besvär över beslutet. Åtminstone en stor detaljhandelsenhet bör kunna etablera sig på området. Framförallt är Edsevö handelsområde ändå avsett för den utrymmeskrävande handelns behov. Den nya handelsplatsen skulle förkorta inköpsresorna för mänskorna i nejden och därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp. Inom lantbruket förväntas sjunkande spannmålspriser leda till försämrad lönsamhet för spannmålsodlarna. För husdjursproduktionens del är förväntningar för nästa år positivare tack vare ett gott skördeår som också inverkar på foderpriset. Lantbruksinvesteringarna ökar för närvarande och bidrar för sin del till att hålla sysselsättningen inom byggbranschen uppe. Skinnpriserna har fortsatt att stiga, vilket tillsammans med nya krav på burstorlekarna har lett till stora investeringar inom pälsnäringen. Ökad efterfrågan på sågade varor och kartong har ökat efterfrågan på virke, vilket håller prisnivån och avverkningarna uppe. Arbetslösheten i Pedersöre ökar marginellt under år Antalet arbetslösa uppgick i september till 172 personer eller 3,4 % av arbetskraften.

3 3(112) Kommunens underskott för fjolåret blev ,01 euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,2 miljoner (6,8 %) till sammanlagt 66,4 miljoner euro. Det är 1,7 miljoner euro mera än den korrigerade budgeten för fjolåret. Framförallt kostnaderna för specialsjukvård ökade snabbt under fjolåret. Under år 2012 investerade kommunen sammanlagt 6,5 miljoner euro. Årsbidraget täckte endast 13,0 % av investeringarna. Skuldsättningen ökade därför till 22,3 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Prognosen för pågående år är ett nollresultat. Såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskatterna höjdes inför detta år. Utnyttjande av specialsjukvårdens tjänster håller igen på att normaliseras, vilket kompenserar för kostnadsökningar inom andra sektorer. Nästa år beräknas verksamheten ge ett nollresultat. 2. Strategiplan Strategisk generalplan Pedersöre kommun har visionen om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service. Därmed har kommunen behov av ett riktgivande dokument som fungerar som ett verktyg för beslutsfattarna och som på ett allmänt plan styr samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen och samordnar tillhörande servicefunktioner. För att åstadkomma detta gör Pedersöre kommun upp en strategisk generalplan, utan rättsverkningar, som ett leddokument för utvecklandet av kommunen. Den strategiska generalplanen ska utgöra ett heltäckande verktyg för att omsätta kommunens strategi i praktisk handling. Den strategiska generalplanen blir en riktningsvisare för ekonomiska satsningar och utvecklingstyngdpunkter, definierar servicenivåer och kan också till vissa delar fungera som ett markpolitiskt program. Arbetet förverkligas som ett projektarbete som involverar beslutsfattarna och förvaltningen samt kommuninvånarna. Arbetet som förverkligas i flera skeden inleddes i september Målsättningen är att den strategiska generalplanen ska vara klar för godkännande i fullmäktige våren Verksamhetsidé Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet. Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt kulturutbud som möjligt. I kommunen finns mångsidiga boendealternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö. Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling. Framgångsfaktorer För att leva upp till den vision som verksamhetsidén ger uttryck för måste vi vara framgångsrika inom många områden. De viktigaste framgångsfaktorerna är: 1. Fungerande basservice 2. Befolkningstillväxt 3. Tillgång till arbetsplatser 4. Livskraftiga byar Ovanstående punkter är ett antal, av varandra beroende, strategiska mål för verksamheten.

4 4(112) 1. Fungerande basservice Invånarna är idag väl medvetna som sina rättigheter. De ställer berättigade krav på en god och effektiv service. Vi har knappa resurser och kommer troligen att ha så även framöver. För att resurserna skall räcka till måste servicen produceras effektivare än medeltalet för kommunsektorn. Den spridda bosättningen innebär en ytterligare utmaning när det gäller att producera servicen kostnadseffektivt. Därför måste vi bli experter på småskaliga lösningar och samverka både över sektorgränserna och med omgivningen. Från och med årsskiftet 2010 ingår hälso- och sjukvården tillsammans med socialväsendet i det värdkommunsamarbete som skapats inom den sk. KSSR-processen. Anpassningen av specialsjukvårdens funktioner till behovet och de ekonomiska resurserna är en av de största utmaningarna under den kommande perioden. Det ansträngda ekonomiska läget understryker behovet av omedelbara åtgärder. 2. Befolkningstillväxt Befolkning har ökat med i genomsnitt 75 personer per år under de senaste åren. Ökningen baserar sig i allmänhet på ett födelseöverskott. Många ungdomar flyttar ändå fortsättningsvis till tätorterna. Pedersöre kan fortsätta att växa av egen kraft under en överskådlig tid, förutsatt att nativiteten hålls på nuvarande nivå. Genom att befolkningen ökar har vi lättare att åstadkomma effektiva lösningar i den kommunala serviceproduktionen. Systemet med sk. skatteutjämning har hittills garanterat kommunen rimliga resurser för att upprätthålla servicen. En ledstjärna i den kommunala verksamheten i Pedersöre är att visa på en sådan framtidstro som gör att befolkningen ökar med minst 50 personer per år. 3. Tillgång till arbetsplatser Möjligheten att skaffa sig sin utkomst är den enskilt viktigaste faktorn när mänskor väljer bosättningsort. Näringslivet i Pedersöre är exportinriktat och väl diversifierat. Landsbygdsmiljön har hävdat sig rätt väl i konkurrensen om företag som sysselsätter ingenjörer och tekniker. Ändå har vi brist på arbetsplatser för folk med högre högskoleutbildning. Långsiktigt är det viktigt att arbetsplatsutbudet kan breddas så att Pedersöre utgör en attraktiv boplats för så stor del som möjligt av våra utbildade och aktiva ungdomar. 4. Livskraftiga byar Pedersöre är en landsbygdskommun med spridd bosättning. Servicen har i regel ordnats utgående från de serviceområden som bildas av en eller flera byar. Nya serviceformer och nya sätt att producera service ställer krav på större befolkningsunderlag för att fungera. Vår strävan är ändå att basservicen skall finnas nära mänskorna. Det är synnerligen viktigt att byamiljön uppfattas som progressiv och framåtsträvande, samt utvecklas och byggs utgående från ekologiskt hållbara lösningar. Nya inflyttare bör känna att det är möjligt att ta del av gemenskapen. För att stärka serviceutbudet vill vi också ha funktioner som har hela kommunen eller flera kommuner som upptagningsområde. Målsättningar och strategier Fortsatt självständig verksamhet Pedersöre är en stark landskommun med självständig verksamhet. Befolkningen ökade under årets tre första kvartal med 25 personer till Fram till slutet av år 2016 ökar befolkningen till personer. Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen.

5 5(112) Aktiv näringspolitik Pedersöre kommun skall fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik; primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsregionens näringscentral, Concordia. Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2013 är 3,4 %, inte skall överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. En förutsättning för att detta skall lyckas är att de goda små- och medelstora företag som finns i regionen har fortsatt framgång. Det här kräver främst en förståndig nationell lagstiftning, men även kraftfulla regionala och kommunala insatser, t.ex. beträffande utbildning av ungdomar och vuxna. Pedersöre kommun fortsätter sin aktiva markanskaffnings- och industritomtpolitik. Pedersöre kommun undandrar sig inte heller sitt ansvar när det gäller tillhandahållande av industri- och affärslokaler. Strävan att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs intensifieras. I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för mänskor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör att kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service sviktar. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämras från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas. Edsevö utvecklas till ett centrum för den utrymmeskrävande handeln i området mellan Brahestad och Vasa. Nya arbetsplatser i Pedersöre skapas främst genom att redan etablerade företag växer eller genom att personer med anknytning till Pedersöre grundar nya företag i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att ungdomarna i Pedersöre redan från första dagen i skolan uppmuntras till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagsamhet är inte ett undervisningsämne utan en inställning som skall genomsyra vårt handlande. I ett samhällsklimat som uppmuntrar till företagsamhet måste det vara tillåtet både att lyckas och att misslyckas. Stabil ekonomi Övergripande mål Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handa grundservicen inte äventyras. Strategi Inkomstskatten är högst 20,5 % år Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar. Skuldsättningen (inkl. industrihallsfinansieringen) överstiger inte euro per invånare år Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde. Grunden för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är, och kommer att förbli, små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten. God personalpolitik Pedersöre kommun skall ha en tillräcklig, välutbildad, kompetent och för sina uppgifter motiverad personal inom de verksamheter kommunen väljer att satsa på. Det är personalen som förmedlar den service som kommunen erbjuder sina invånare. Personalens förmåga och motivation avgör servicens kvalitet. Vår grundsyn är att varje mänska självmant använder sig

6 6(112) av sin kapacitet när hon uppfattar en mening med det hon gör, när hon arbetar för ett konkret mål inom en arbetsmiljö som det är möjligt att identifiera sig med. För att skapa och dokumentera gemensamma normer och värderingar uppgjordes under år 1999 ett personalpolitiskt program. Det personalpolitiska programmet uppdaterades under år Under planeperioden fortsätter arbetet och ges formen av en personalstrategi. Kommunen satsar på att upprätthålla och vidareutveckla personalens kunnande och arbetsförmåga. Satsningen på den fysiska konditionen bl.a. genom årliga rekreationsdagar fortsätter. Genom fortsatt ledarskapsutbildning vill vi slå vakt om en arbetsplatskultur där vi ser och värdesätter den enskilda mänskan. Effektivitet och arbetslivskvalitet står inte i konflikt med varandra utan de är varandras förutsättningar. För att vi skall kunna utveckla den kommunala tjänsteproduktionens effektivitet på ett hållbart sätt måste vi samtidigt utveckla arbetslivets kvalitet. Målet är att skapa en arbetssituation med ett rikare och mera vidsträckt innehåll, som ger de anställda bättre möjligheter att använda sitt eget omdöme och fatta självständiga beslut. Vi behandlar vår personal på samma sätt som vi vill att personalen skall behandla våra kunder d.v.s. invånarna, detta oberoende av position eller yrkesgrupp. Under planeperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken: kommunikation samarbete arbetsplatstrivsel Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet Pedersöre kommun anammar ett kvalitetstänkande i all verksamhet, med utgångspunkten att förbättra verksamhetens totalkvalitet genom förbättring och standardisering av delprocesserna. Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Kvalitetsbegreppet utses till ett tyngdpunktsområde under den kommande femårsperioden, och strävan är att höja standarden på den service som produceras. Förutsättningen för att lyckas är att kvalitetstänkandet genomsyrar verksamheten nerifrån och upp, och en grundförutsättning är dessutom att den politiska och operativa ledningen förbinder sig vid kvalitetsprocessen och dess genomförande. Kvalitetsarbetet är ett systematiskt arbete som resulterar i en klar uppfattning om vad som är våra produkter, kvalitetskriterierna och hur kvaliteten mäts och styrs. Marknadsföring och information Pedersöre kommun satsar medvetet på att höja kommunens profil. Vi tror att bilden av Pedersöre kommun i första hand skapas av det vi gör i vardagen eller med andra ord av hur vi tar hand om våra invånare. Den allmänna informationen om kommunens service och de möjligheter som kommunen erbjuder sina företag och invånare förbättras. Satsningar bör göras för att ge en bättre service även för den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre. Kommunens anställda är en viktig nyckelgrupp när det gäller att upprätthålla en positiv bild av kommunens verksamhet. För att kunna anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan också som individ. Genom systematiska uppföljningar av kundtillfredställelsen förbättrar vi kontinuerligt vår service. Kommunens hemsida utvecklas från en elektronisk anslagstavla till en interaktiv distributionskanal för kommunens service. Kunden skall kunna välja hur han vill bli betjänad och vilken tid på dygnet. I regel

7 7(112) kontaktar vi kunden på det medium som han/hon väljer, brev, telefon, e-post, textmeddelande eller något annat. Hela koncernen har samma mål Den service som Pedersöre kommun ger sina invånare produceras i regel av den egna organisationen. Utomstående organisationer anlitas när den egna organisationen är för liten för att ordna servicen eller när anlitande av utomstående organisationer innebär klara ekonomiska fördelar. Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi. En utredning av hur kommunens affärsverksamhet skall organiseras inleddes år Utredningen tar fasta på den av fullmäktige fastslagna målsättningen att långsiktigt trygga vatten- och avloppstjänsterna genom en sammanslagning av nuvarande verksamheter. Kommunernas ekonomiska utsikter Kommunernas och samkommunernas lönesumma ökar i år med dryga 1,8 %. Nästa år ökar lönesumman med 1 %, vilket ungefär motsvarar förändringen i förtjänstnivåindex. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 2,04 %. I basservicebudgeten har avgiften föreslagits stiga till 2,15 % år De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 % upp till en lönesumma på euro och 3,20 % för den överskjutande delen av lönesumman. Om den centrala arbetsmarknadsöverenskommelsen förverkligas sjunker arbetslöshetsförsäkringsavgiften till 0,75 respektive 2,95 %. En marginell sänkning av den kommunala pensionsförsäkringsavgiften har också utlovats. År 2012 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 1,2 %. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna växte snabbare än året innan eller med 3,8 %, medan redovisningarna av samfundsskatt minskade med 27,4 % eftersom kommunernas andel av samfundsskatterna sänktes. Sammanlagt fick kommunerna över 19,3 miljarder euro i fjol. Kommunernas skatteinkomster växer i år med över fem procent delvis beroende på en 400 miljoner stor betalning av engångskaraktär föranledd av ändringar i skatteredovisningssystemet. Enligt den nuvarande uppskattningen av den totalekonomiska utvecklingen ökar lönesumman nästa år nominellt med 1,5 %. Som en del av arbetsmarknadsuppgörelsen görs 1,5 % indexjustering i förvärvsinkomstbeskattningen. År 2014 uppskattas redovisningarna av kommunalskatt därför öka med endast 1,0 % medan sammanlagda skatteinkomsterna ökar med dryga 2 %. Budgetutsikter i Pedersöre Underskottet för fjolåret blev 1,2 milj. euro. För innevarande år räknar vi med ett nollresultat. Användningen av specialsjukvårdstjänster håller på att normaliseras, vilket uppväger kostnadsökningarna inom övriga sektorer. Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara svagt positivt. Skatteinkomsterna Kommunalskatteinkomsterna ökar med 3,9 % enligt det preliminära beskattningsresultatet för år Ökningen är något större än medeltalet för hela landet (+ 3,6 %). På grund av konjunkturen beräknas de beskattningsbara inkomsterna öka betydligt långsammare under innevarande år (2,7 %) och nästa år

8 8(112) (1,9 %). Näringsinkomsterna beräknas t.o.m. minska något. Kommunens samfundsskatteinkomster ökar i år med 21,5 % på basen av beskattningsuppgifter från 2010 och Ökningen beräknas fortgå också under nästa år. Fastighetsskattens avkastning ökar med euro om förslagna ändringar i fastighetsskattelagen förverkligas. Fortsättningsvis är kommunens fastighetsskattebas (beskattningsbara fastighetsmassan) dock betydligt sämre än för kommunernas i snitt. Totala skatteintäkterna beräknas nästa år bli sammanlagt 33,8 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från oförändrade skattesatser, inkomstskattesatsen 20,5 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,9 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %. Statsandelarna Kommunernas statsandelssystem har ändrats från ingången av Social- och hälsovårdens, förskolans och den grundläggande utbildningens, bibliotekens och kulturväsendets statsandelar samt den tidigare allmänna statsandelen har slagits ihop till s.k. statsandelar i en enda penningström. Utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomster fördelas inte längre på olika sektorer utan behandlas i systemet som en enda post. De kommunvisa förändringarna av statsandelsreformen korrigeras genom att tillägg eller avdrag så att ingen vinner eller förlorar på reformen. I reformen ingår inte finansieringen av handikappundervisningen, gymnasiet, idrotts- och ungdomsverksamheten, morgon- och eftermiddagsverksamheten och inte heller medborgarinstitutets verksamhet. Statsandelarna kommer att indexjusteras med 2,4 %. Nedskärningen av statsandelarna till kommunsektorn ökar nästa år med 67 per invånare. Statsandelarna påverkas dessutom av nya och utvidgade skyldigheter, överföringen av uppgifter från kommunerna till staten och en höjning av statsandelen motsvarande avfallskatten. Sammanlagt har Pedersöres statsandelar under tre års tid minskats med över 2,3 miljoner euro på årsnivå. Den sk. skatteutjämningen är dessutom 0,8 miljoner lägre än tidigare på grund av att fastighetsskatten inte längre ingår i utjämningsgrunden. Nästa år minskar utjämningen ytterligare med 0,3 miljoner euro eftersom Pedersöres relativa skattekraft förbättrats. Jämfört med den fastslagna nivån för innevarande år beräknas statsandelarna minska med 0,85 miljoner till sammanlagt 25,3 miljoner euro. I de preliminära statsbidragsberäkningarna har statsandelsutfallet beräknats med innevarande års värden för dagvårdskoefficienten och sjukfrekvensen. Verksamhetskostnaderna I rambudgeten beräknades lönekostnadsökningen bli 0,8 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 6,0 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra ca 16,75 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen såväl pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör över 18,8 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterades med 1,0 %. Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger inte rambudgeten. Kostnader för utökad personalanvändning har budgeterats endast inom dagvården, förskolan och för- och eftermiddagsverksamheten. Personalkostnaderna ökar marginellt också inom andra verksamheter på grund av de nyanställningar som gjordes under detta år. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) överstiger rambudgeten med drygt hundratusen euro. Kostnaderna för material och förnödenheter överstiger rambudgeten med 0,2 miljoner liksom kostnaderna för köp av övriga tjänster. Främst är det kostnaderna för uppvärmning som stiger liksom kostnaderna för underhåll och städning av nya utrymmen. För utbetalning av understöd reserveras ungefär motsvarande belopp som under tidigare är.

9 9(112) Resultaträkningen Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 0,1 % till 72,0 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader minskar enligt budgetförslaget med 6 %. Social- och hälsovårdens kostnader ökar med 1,6 % medan kostnadsökningen inom övriga verksamheter uppgår till 1,3 %. Verksamhetens intäkter ökar med 0,4 % till 14,9 miljoner euro. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 57,0 miljoner euro (- 0,0 %). Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas öka med 0,3 miljoner euro jämfört med årets budget. Då verksamhetens nettokostnader, inklusive räntekostnaderna, ökar med 0,1 miljoner euro förbättras årsbidraget med blygsamma 0,2 miljoner euro. I avskrivningsplanen för år 2013 övergick kommunen i högre grad till lineär avskrivningsmetod. Under de närmaste åren minskar avskrivningarna därför något. Årsbidraget om 2,0 miljoner täcker just och just avskrivningarna. Investeringarna Investeringsbudgeten upptar anslag för att inleda tillbyggnaden och renoveringen av huvudbiblioteket ( ), renovering av Forsby skolas fasad ( ), förnyande av vattentaket på Pedersheim ( ), samt renovering av ett daghem i Lappfors ( ). Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 1,0 miljon. Dessutom reserveras 0,2 miljoner euro för delfinansiering av infrastruktursatsningar som trafikleder. Investeringarna uppgår totalt till 3,3 miljoner euro. Finansieringskalkylen Årsbidraget på 2,0 miljoner euro räcker för att finansiera 61 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar därför med 1,4 miljoner euro. Amorteringen av gamla lån beräknas till 8,6 miljoner euro och finansieringsbehovet år 2014 blir därför 10,0 miljoner euro. Ekonomiplanen Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Personalkostnaderna har därför indexjusterats med 0,5 % per år 2015 och Köpta kundtjänster har indexerats med 1,0 % liksom anslagen för material, övriga tjänster och bidrag. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen. Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år. Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett nollresultat både år 2015 och år Bruttoinvesteringarna är 13,8 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till euro per invånare i slutet av år I skuldsättningssiffrorna ingår lån som upptagits för finansiering av olika industrihallsprojekt.

10 10(112) Budgetens bindande nivåer Driftsekonomidelen Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts. Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponeringar mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftshelheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer. Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige. Resultaträkningsdelen Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag: Bokslutsdispositioner Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens. Ökning eller minskning av reserveringar. Ökning eller minskning av fonden. Finansieringsdelen Minskning och ökning av långfristiga lån samt utlåning utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer