Pedersöre inför år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedersöre inför år 2014"

Transkript

1 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt perspektiv befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge, kan Pedersöre enligt budgeten räkna med ett litet överskott för år 2014 med en bibehållen skatteprocent på 20,5. De ekonomiska utsikterna för år 2014 ger alltså goda förutsättningar för att klara av de utmaningar som serviceproduktionen innebär, men förutsätter en återhållsam linje i verksamheten. De totala skatteinkomsterna beräknas uppgå till 33,8 miljoner euro och statsandelarna väntas uppgå till 25,3 miljoner, nedskärningar och justeringar inberäknade. Årsbidraget för år 2014 väntas uppgå till 2 miljoner euro, vilket nätt och jämt täcker avskrivningarna. Investeringsbudgeten har skurits ner rätt så kraftigt i jämförelse med de tre senaste årens investeringsvolym och uppgår till 3,3 miljoner euro. De största enskilda investeringsposterna är renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket, som väntas starta under 2014, renovering av Forsby skolas fasad samt åtgärder på Pedersheimfastigheten. Satsningar på fortsatt utbyggnad och underhåll av infrastruktur samt övriga kommunaltekniska satsningar ingår också. Årsbidraget täcker 58 procent av investeringarna vilket innebär att skuldsättningen ökar med 1,4 miljoner euro och skapar en skuldsättning per invånare om euro. Arbetslösheten i kommunen håller sig på en fortsatt låg nivå och i oktober 2013 uppgick arbetslöshetsprocenten till 3,2. Invånarantalet ökar i kommunen, men ökningen är långsam. Ökningen väntas dock bli snabbare under år 2014 tack vare satsningar på nya bostadsområden, utvecklad service och en aktiv näringspolitik. Pedersöre kommun ser med tillförsikt på år 2014 och verkar för att utveckla servicen för invånarna. Kommunens strategiska generalplansarbete som inleddes år 2012, ska slutföras under första halvan av år Den strategiska generalplanen ska fungera som ett styrdokument för beslutsfattarna i utvecklingsarbetet och möjliggöra en förbättrad och effektiverad serviceproduktion samt en effektiv och målinriktad markanvändning och näringspolitik. Den övergripande målsättningen är att åstadkomma en kostnadseffektiv, rätt dimensionerad och välfungerande service i kommunen Stefan Svenfors kommundirektör

2 2(112) Planeringsgrunder 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland Under fjolåret minskade totalproduktionen med 0,2 % och produktionsminskningen har fortgått under innevarande år. Enligt Finansministeriets prognos kommer den finländska ekonomin i år att krympa med 0,8 %. Nästa år förutspås tillväxten bli kring 1 % tack vare att exporten och investeringarna börjar ta fart igen. Penningpolitiska åtgärder har till viss del stabiliserat euro-området men de strukturella problemen väntar fortfarande på en lösning och tillväxten ser ut att bli mycket blygsam. Arbetslöshetsgraden sjönk i fjol till 7,7 %. Under det här året har arbetslösheten stigit till över 8 % på grund av omfattande friställningar inom industrin. Nästa år beräknas arbetslösheten minska marginellt om tillväxten kommer igång. Den allmänna prisnivån steg med 2,8 % under år I år och nästa år beräknas priserna stiga mycket långsammare (1,4 1,7 %) till följd av konjunkturnedgången och de moderata löneavtal som ingåtts. Den offentliga skuldsättningen ökar enligt prognoserna till närmare 57 % av BNP under detta och skuldsättningsgraden fortsätter att stiga också under nästa år. Bytesbalansen var negativ under fjolåret, dvs. importen av varor och tjänster var större än exporten. Detta förhållande beräknas fortgå under såväl innevarande som nästa år. 1.2 Läget i Pedersöre Industrins investeringar minskar kännbart i år i förhållande till fjolåret. De offentliga investeringarna i regionen är fortsättningsvis på en hög nivå och sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen är därför bra. Statliga infrastruktursatsningar på bl.a. stamväg 68 samt statsbidrag för ett länge planerat regionalt vatten- och avloppsprojekt skulle ändå vara viktigt med tanke på regionens konkurrenskraft och sysselsättningen i framtiden. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i kommunen är relativt högt och arbetslösheten därmed fortsättningsvis låg. Kommunens industriutrymmen är fullt utnyttjade så när som på en industrihall i Esse. Delar av båtbranschen har ännu inte återhämtat sig. Etapplandskapsplanen för lokalisering av den kommersiella servicen fastställdes av miljöministeriet. Kommunens förhoppningar om att få km-beteckning för det planerade handelsområdet i Edsevö grusades. Kommunen och Österbottens Förbund har lämnat in besvär över beslutet. Åtminstone en stor detaljhandelsenhet bör kunna etablera sig på området. Framförallt är Edsevö handelsområde ändå avsett för den utrymmeskrävande handelns behov. Den nya handelsplatsen skulle förkorta inköpsresorna för mänskorna i nejden och därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp. Inom lantbruket förväntas sjunkande spannmålspriser leda till försämrad lönsamhet för spannmålsodlarna. För husdjursproduktionens del är förväntningar för nästa år positivare tack vare ett gott skördeår som också inverkar på foderpriset. Lantbruksinvesteringarna ökar för närvarande och bidrar för sin del till att hålla sysselsättningen inom byggbranschen uppe. Skinnpriserna har fortsatt att stiga, vilket tillsammans med nya krav på burstorlekarna har lett till stora investeringar inom pälsnäringen. Ökad efterfrågan på sågade varor och kartong har ökat efterfrågan på virke, vilket håller prisnivån och avverkningarna uppe. Arbetslösheten i Pedersöre ökar marginellt under år Antalet arbetslösa uppgick i september till 172 personer eller 3,4 % av arbetskraften.

3 3(112) Kommunens underskott för fjolåret blev ,01 euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,2 miljoner (6,8 %) till sammanlagt 66,4 miljoner euro. Det är 1,7 miljoner euro mera än den korrigerade budgeten för fjolåret. Framförallt kostnaderna för specialsjukvård ökade snabbt under fjolåret. Under år 2012 investerade kommunen sammanlagt 6,5 miljoner euro. Årsbidraget täckte endast 13,0 % av investeringarna. Skuldsättningen ökade därför till 22,3 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Prognosen för pågående år är ett nollresultat. Såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskatterna höjdes inför detta år. Utnyttjande av specialsjukvårdens tjänster håller igen på att normaliseras, vilket kompenserar för kostnadsökningar inom andra sektorer. Nästa år beräknas verksamheten ge ett nollresultat. 2. Strategiplan Strategisk generalplan Pedersöre kommun har visionen om att vara en ledande landskommun som erbjuder högklassig och lättillgänglig service. Därmed har kommunen behov av ett riktgivande dokument som fungerar som ett verktyg för beslutsfattarna och som på ett allmänt plan styr samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen och samordnar tillhörande servicefunktioner. För att åstadkomma detta gör Pedersöre kommun upp en strategisk generalplan, utan rättsverkningar, som ett leddokument för utvecklandet av kommunen. Den strategiska generalplanen ska utgöra ett heltäckande verktyg för att omsätta kommunens strategi i praktisk handling. Den strategiska generalplanen blir en riktningsvisare för ekonomiska satsningar och utvecklingstyngdpunkter, definierar servicenivåer och kan också till vissa delar fungera som ett markpolitiskt program. Arbetet förverkligas som ett projektarbete som involverar beslutsfattarna och förvaltningen samt kommuninvånarna. Arbetet som förverkligas i flera skeden inleddes i september Målsättningen är att den strategiska generalplanen ska vara klar för godkännande i fullmäktige våren Verksamhetsidé Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet. Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt kulturutbud som möjligt. I kommunen finns mångsidiga boendealternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära miljö. Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling. Framgångsfaktorer För att leva upp till den vision som verksamhetsidén ger uttryck för måste vi vara framgångsrika inom många områden. De viktigaste framgångsfaktorerna är: 1. Fungerande basservice 2. Befolkningstillväxt 3. Tillgång till arbetsplatser 4. Livskraftiga byar Ovanstående punkter är ett antal, av varandra beroende, strategiska mål för verksamheten.

4 4(112) 1. Fungerande basservice Invånarna är idag väl medvetna som sina rättigheter. De ställer berättigade krav på en god och effektiv service. Vi har knappa resurser och kommer troligen att ha så även framöver. För att resurserna skall räcka till måste servicen produceras effektivare än medeltalet för kommunsektorn. Den spridda bosättningen innebär en ytterligare utmaning när det gäller att producera servicen kostnadseffektivt. Därför måste vi bli experter på småskaliga lösningar och samverka både över sektorgränserna och med omgivningen. Från och med årsskiftet 2010 ingår hälso- och sjukvården tillsammans med socialväsendet i det värdkommunsamarbete som skapats inom den sk. KSSR-processen. Anpassningen av specialsjukvårdens funktioner till behovet och de ekonomiska resurserna är en av de största utmaningarna under den kommande perioden. Det ansträngda ekonomiska läget understryker behovet av omedelbara åtgärder. 2. Befolkningstillväxt Befolkning har ökat med i genomsnitt 75 personer per år under de senaste åren. Ökningen baserar sig i allmänhet på ett födelseöverskott. Många ungdomar flyttar ändå fortsättningsvis till tätorterna. Pedersöre kan fortsätta att växa av egen kraft under en överskådlig tid, förutsatt att nativiteten hålls på nuvarande nivå. Genom att befolkningen ökar har vi lättare att åstadkomma effektiva lösningar i den kommunala serviceproduktionen. Systemet med sk. skatteutjämning har hittills garanterat kommunen rimliga resurser för att upprätthålla servicen. En ledstjärna i den kommunala verksamheten i Pedersöre är att visa på en sådan framtidstro som gör att befolkningen ökar med minst 50 personer per år. 3. Tillgång till arbetsplatser Möjligheten att skaffa sig sin utkomst är den enskilt viktigaste faktorn när mänskor väljer bosättningsort. Näringslivet i Pedersöre är exportinriktat och väl diversifierat. Landsbygdsmiljön har hävdat sig rätt väl i konkurrensen om företag som sysselsätter ingenjörer och tekniker. Ändå har vi brist på arbetsplatser för folk med högre högskoleutbildning. Långsiktigt är det viktigt att arbetsplatsutbudet kan breddas så att Pedersöre utgör en attraktiv boplats för så stor del som möjligt av våra utbildade och aktiva ungdomar. 4. Livskraftiga byar Pedersöre är en landsbygdskommun med spridd bosättning. Servicen har i regel ordnats utgående från de serviceområden som bildas av en eller flera byar. Nya serviceformer och nya sätt att producera service ställer krav på större befolkningsunderlag för att fungera. Vår strävan är ändå att basservicen skall finnas nära mänskorna. Det är synnerligen viktigt att byamiljön uppfattas som progressiv och framåtsträvande, samt utvecklas och byggs utgående från ekologiskt hållbara lösningar. Nya inflyttare bör känna att det är möjligt att ta del av gemenskapen. För att stärka serviceutbudet vill vi också ha funktioner som har hela kommunen eller flera kommuner som upptagningsområde. Målsättningar och strategier Fortsatt självständig verksamhet Pedersöre är en stark landskommun med självständig verksamhet. Befolkningen ökade under årets tre första kvartal med 25 personer till Fram till slutet av år 2016 ökar befolkningen till personer. Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga kommuner, främst inom Jakobstadsregionen.

5 5(112) Aktiv näringspolitik Pedersöre kommun skall fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik; primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsregionens näringscentral, Concordia. Strävan är att arbetslösheten, som hösten 2013 är 3,4 %, inte skall överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. En förutsättning för att detta skall lyckas är att de goda små- och medelstora företag som finns i regionen har fortsatt framgång. Det här kräver främst en förståndig nationell lagstiftning, men även kraftfulla regionala och kommunala insatser, t.ex. beträffande utbildning av ungdomar och vuxna. Pedersöre kommun fortsätter sin aktiva markanskaffnings- och industritomtpolitik. Pedersöre kommun undandrar sig inte heller sitt ansvar när det gäller tillhandahållande av industri- och affärslokaler. Strävan att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs intensifieras. I Pedersöre finns stora outnyttjade markområden. Vi planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri. Även när det gäller boende planerar vi alternativ för mänskor som vill ha stora bostäder och bostadstomter. Kommunens bosättningsstruktur med många små byar gör att kundunderlaget för dagligvaruhandeln och annan privat service sviktar. Om våra boendemiljöer fortsättningsvis skall vara attraktiva får den privata servicen inom kommunens gränser inte försämras från dagens nivå. I stället borde nya serviceformer utvecklas. Edsevö utvecklas till ett centrum för den utrymmeskrävande handeln i området mellan Brahestad och Vasa. Nya arbetsplatser i Pedersöre skapas främst genom att redan etablerade företag växer eller genom att personer med anknytning till Pedersöre grundar nya företag i kommunen. Det är därför av yttersta vikt att ungdomarna i Pedersöre redan från första dagen i skolan uppmuntras till entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap och företagsamhet är inte ett undervisningsämne utan en inställning som skall genomsyra vårt handlande. I ett samhällsklimat som uppmuntrar till företagsamhet måste det vara tillåtet både att lyckas och att misslyckas. Stabil ekonomi Övergripande mål Kommunens ekonomi sköts så att förmågan att handa grundservicen inte äventyras. Strategi Inkomstskatten är högst 20,5 % år Kommunen har balans mellan årsbidrag och investeringar. Skuldsättningen (inkl. industrihallsfinansieringen) överstiger inte euro per invånare år Kostnaderna för den kommunala tjänsteproduktionen är konkurrenskraftiga i förhållande till riksgenomsnittet och genomsnittet i Vasa kustområde. Grunden för Pedersöre kommuns sunda ekonomi är, och kommer att förbli, små utgifter snarare än stora inkomster. Kostnadsuppföljningen förbättras och effektivitetsmålsättningarna höjs. Systematisk utvärdering av verksamhetens effektivitet och ständiga förbättringar är en del av den dagliga verksamheten. God personalpolitik Pedersöre kommun skall ha en tillräcklig, välutbildad, kompetent och för sina uppgifter motiverad personal inom de verksamheter kommunen väljer att satsa på. Det är personalen som förmedlar den service som kommunen erbjuder sina invånare. Personalens förmåga och motivation avgör servicens kvalitet. Vår grundsyn är att varje mänska självmant använder sig

6 6(112) av sin kapacitet när hon uppfattar en mening med det hon gör, när hon arbetar för ett konkret mål inom en arbetsmiljö som det är möjligt att identifiera sig med. För att skapa och dokumentera gemensamma normer och värderingar uppgjordes under år 1999 ett personalpolitiskt program. Det personalpolitiska programmet uppdaterades under år Under planeperioden fortsätter arbetet och ges formen av en personalstrategi. Kommunen satsar på att upprätthålla och vidareutveckla personalens kunnande och arbetsförmåga. Satsningen på den fysiska konditionen bl.a. genom årliga rekreationsdagar fortsätter. Genom fortsatt ledarskapsutbildning vill vi slå vakt om en arbetsplatskultur där vi ser och värdesätter den enskilda mänskan. Effektivitet och arbetslivskvalitet står inte i konflikt med varandra utan de är varandras förutsättningar. För att vi skall kunna utveckla den kommunala tjänsteproduktionens effektivitet på ett hållbart sätt måste vi samtidigt utveckla arbetslivets kvalitet. Målet är att skapa en arbetssituation med ett rikare och mera vidsträckt innehåll, som ger de anställda bättre möjligheter att använda sitt eget omdöme och fatta självständiga beslut. Vi behandlar vår personal på samma sätt som vi vill att personalen skall behandla våra kunder d.v.s. invånarna, detta oberoende av position eller yrkesgrupp. Under planeperioden är tyngdpunktsområdena inom personalpolitiken: kommunikation samarbete arbetsplatstrivsel Kommunens verksamhet karaktäriseras av kvalitet Pedersöre kommun anammar ett kvalitetstänkande i all verksamhet, med utgångspunkten att förbättra verksamhetens totalkvalitet genom förbättring och standardisering av delprocesserna. Genom utbildning, uppmuntran och belöning samt ledningens personliga exempel strävar vi till att skapa en organisationskultur där vi lyssnar på och bryr oss om våra kunder och deras behov. Kvalitetsbegreppet utses till ett tyngdpunktsområde under den kommande femårsperioden, och strävan är att höja standarden på den service som produceras. Förutsättningen för att lyckas är att kvalitetstänkandet genomsyrar verksamheten nerifrån och upp, och en grundförutsättning är dessutom att den politiska och operativa ledningen förbinder sig vid kvalitetsprocessen och dess genomförande. Kvalitetsarbetet är ett systematiskt arbete som resulterar i en klar uppfattning om vad som är våra produkter, kvalitetskriterierna och hur kvaliteten mäts och styrs. Marknadsföring och information Pedersöre kommun satsar medvetet på att höja kommunens profil. Vi tror att bilden av Pedersöre kommun i första hand skapas av det vi gör i vardagen eller med andra ord av hur vi tar hand om våra invånare. Den allmänna informationen om kommunens service och de möjligheter som kommunen erbjuder sina företag och invånare förbättras. Satsningar bör göras för att ge en bättre service även för den finskspråkiga befolkningen i Pedersöre. Kommunens anställda är en viktig nyckelgrupp när det gäller att upprätthålla en positiv bild av kommunens verksamhet. För att kunna anpassa vår service efter kundernas behov måste vi känna kunden inte enbart som ett statistiskt medelvärde utan också som individ. Genom systematiska uppföljningar av kundtillfredställelsen förbättrar vi kontinuerligt vår service. Kommunens hemsida utvecklas från en elektronisk anslagstavla till en interaktiv distributionskanal för kommunens service. Kunden skall kunna välja hur han vill bli betjänad och vilken tid på dygnet. I regel

7 7(112) kontaktar vi kunden på det medium som han/hon väljer, brev, telefon, e-post, textmeddelande eller något annat. Hela koncernen har samma mål Den service som Pedersöre kommun ger sina invånare produceras i regel av den egna organisationen. Utomstående organisationer anlitas när den egna organisationen är för liten för att ordna servicen eller när anlitande av utomstående organisationer innebär klara ekonomiska fördelar. Till kommunkoncernen hör 9 dotterbolag, ett samägt bolag, 5 intressebolag och 9 samkommuner. Koncernbolagens verksamhet skall vara självbärande. Genom en samordnad verksamhet inom områden som inköp, försäkring, finansiering och personalanvändning eftersträvar vi kostnadseffektivitet och totalekonomi. En utredning av hur kommunens affärsverksamhet skall organiseras inleddes år Utredningen tar fasta på den av fullmäktige fastslagna målsättningen att långsiktigt trygga vatten- och avloppstjänsterna genom en sammanslagning av nuvarande verksamheter. Kommunernas ekonomiska utsikter Kommunernas och samkommunernas lönesumma ökar i år med dryga 1,8 %. Nästa år ökar lönesumman med 1 %, vilket ungefär motsvarar förändringen i förtjänstnivåindex. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är i år 2,04 %. I basservicebudgeten har avgiften föreslagits stiga till 2,15 % år De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 % upp till en lönesumma på euro och 3,20 % för den överskjutande delen av lönesumman. Om den centrala arbetsmarknadsöverenskommelsen förverkligas sjunker arbetslöshetsförsäkringsavgiften till 0,75 respektive 2,95 %. En marginell sänkning av den kommunala pensionsförsäkringsavgiften har också utlovats. År 2012 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i snitt 1,2 %. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna växte snabbare än året innan eller med 3,8 %, medan redovisningarna av samfundsskatt minskade med 27,4 % eftersom kommunernas andel av samfundsskatterna sänktes. Sammanlagt fick kommunerna över 19,3 miljarder euro i fjol. Kommunernas skatteinkomster växer i år med över fem procent delvis beroende på en 400 miljoner stor betalning av engångskaraktär föranledd av ändringar i skatteredovisningssystemet. Enligt den nuvarande uppskattningen av den totalekonomiska utvecklingen ökar lönesumman nästa år nominellt med 1,5 %. Som en del av arbetsmarknadsuppgörelsen görs 1,5 % indexjustering i förvärvsinkomstbeskattningen. År 2014 uppskattas redovisningarna av kommunalskatt därför öka med endast 1,0 % medan sammanlagda skatteinkomsterna ökar med dryga 2 %. Budgetutsikter i Pedersöre Underskottet för fjolåret blev 1,2 milj. euro. För innevarande år räknar vi med ett nollresultat. Användningen av specialsjukvårdstjänster håller på att normaliseras, vilket uppväger kostnadsökningarna inom övriga sektorer. Om alla budgetberäkningar håller kommer resultatet nästa år att vara svagt positivt. Skatteinkomsterna Kommunalskatteinkomsterna ökar med 3,9 % enligt det preliminära beskattningsresultatet för år Ökningen är något större än medeltalet för hela landet (+ 3,6 %). På grund av konjunkturen beräknas de beskattningsbara inkomsterna öka betydligt långsammare under innevarande år (2,7 %) och nästa år

8 8(112) (1,9 %). Näringsinkomsterna beräknas t.o.m. minska något. Kommunens samfundsskatteinkomster ökar i år med 21,5 % på basen av beskattningsuppgifter från 2010 och Ökningen beräknas fortgå också under nästa år. Fastighetsskattens avkastning ökar med euro om förslagna ändringar i fastighetsskattelagen förverkligas. Fortsättningsvis är kommunens fastighetsskattebas (beskattningsbara fastighetsmassan) dock betydligt sämre än för kommunernas i snitt. Totala skatteintäkterna beräknas nästa år bli sammanlagt 33,8 miljoner euro. Skatteinkomsterna har beräknats utgående från oförändrade skattesatser, inkomstskattesatsen 20,5 %, allmänna fastighetsskatteprocenten 0,9 %, skattesatsen för stadigvarande bostad 0,55 % och skattesatsen för övriga bostäder 1,15 %. Statsandelarna Kommunernas statsandelssystem har ändrats från ingången av Social- och hälsovårdens, förskolans och den grundläggande utbildningens, bibliotekens och kulturväsendets statsandelar samt den tidigare allmänna statsandelen har slagits ihop till s.k. statsandelar i en enda penningström. Utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomster fördelas inte längre på olika sektorer utan behandlas i systemet som en enda post. De kommunvisa förändringarna av statsandelsreformen korrigeras genom att tillägg eller avdrag så att ingen vinner eller förlorar på reformen. I reformen ingår inte finansieringen av handikappundervisningen, gymnasiet, idrotts- och ungdomsverksamheten, morgon- och eftermiddagsverksamheten och inte heller medborgarinstitutets verksamhet. Statsandelarna kommer att indexjusteras med 2,4 %. Nedskärningen av statsandelarna till kommunsektorn ökar nästa år med 67 per invånare. Statsandelarna påverkas dessutom av nya och utvidgade skyldigheter, överföringen av uppgifter från kommunerna till staten och en höjning av statsandelen motsvarande avfallskatten. Sammanlagt har Pedersöres statsandelar under tre års tid minskats med över 2,3 miljoner euro på årsnivå. Den sk. skatteutjämningen är dessutom 0,8 miljoner lägre än tidigare på grund av att fastighetsskatten inte längre ingår i utjämningsgrunden. Nästa år minskar utjämningen ytterligare med 0,3 miljoner euro eftersom Pedersöres relativa skattekraft förbättrats. Jämfört med den fastslagna nivån för innevarande år beräknas statsandelarna minska med 0,85 miljoner till sammanlagt 25,3 miljoner euro. I de preliminära statsbidragsberäkningarna har statsandelsutfallet beräknats med innevarande års värden för dagvårdskoefficienten och sjukfrekvensen. Verksamhetskostnaderna I rambudgeten beräknades lönekostnadsökningen bli 0,8 %. Socialskyddsavgifterna beräknades utgöra 6,0 % medan lönebaserade pensionspremierna i enlighet med förhandsmeddelande från kommunala pensionsanstalten skulle utgöra ca 16,75 % av lönesumman. Dessutom betalar kommunen såväl pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade premier så att pensionspremierna sammanlagt i medeltal utgör över 18,8 % av lönebeloppet. Anslag för köp av material, kundtjänster och övriga tjänster indexjusterades med 1,0 %. Personalkostnaderna i budgetförslaget överstiger inte rambudgeten. Kostnader för utökad personalanvändning har budgeterats endast inom dagvården, förskolan och för- och eftermiddagsverksamheten. Personalkostnaderna ökar marginellt också inom andra verksamheter på grund av de nyanställningar som gjordes under detta år. Budgeterade kostnaderna för köp av tjänster av kommuner och samkommuner (hälso- och sjukvård) överstiger rambudgeten med drygt hundratusen euro. Kostnaderna för material och förnödenheter överstiger rambudgeten med 0,2 miljoner liksom kostnaderna för köp av övriga tjänster. Främst är det kostnaderna för uppvärmning som stiger liksom kostnaderna för underhåll och städning av nya utrymmen. För utbetalning av understöd reserveras ungefär motsvarande belopp som under tidigare är.

9 9(112) Resultaträkningen Externa verksamhetskostnaderna (exkl. finansieringskostnader) ökar med 0,1 % till 72,0 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader minskar enligt budgetförslaget med 6 %. Social- och hälsovårdens kostnader ökar med 1,6 % medan kostnadsökningen inom övriga verksamheter uppgår till 1,3 %. Verksamhetens intäkter ökar med 0,4 % till 14,9 miljoner euro. Den del av kostnaderna som skall finansieras med skattemedel, eller det s.k. verksamhetsbidraget, blir 57,0 miljoner euro (- 0,0 %). Den totala skattefinansieringen (skatter plus statsbidrag) beräknas öka med 0,3 miljoner euro jämfört med årets budget. Då verksamhetens nettokostnader, inklusive räntekostnaderna, ökar med 0,1 miljoner euro förbättras årsbidraget med blygsamma 0,2 miljoner euro. I avskrivningsplanen för år 2013 övergick kommunen i högre grad till lineär avskrivningsmetod. Under de närmaste åren minskar avskrivningarna därför något. Årsbidraget om 2,0 miljoner täcker just och just avskrivningarna. Investeringarna Investeringsbudgeten upptar anslag för att inleda tillbyggnaden och renoveringen av huvudbiblioteket ( ), renovering av Forsby skolas fasad ( ), förnyande av vattentaket på Pedersheim ( ), samt renovering av ett daghem i Lappfors ( ). Kommunaltekniska investeringar genomförs för sammanlagt 1,0 miljon. Dessutom reserveras 0,2 miljoner euro för delfinansiering av infrastruktursatsningar som trafikleder. Investeringarna uppgår totalt till 3,3 miljoner euro. Finansieringskalkylen Årsbidraget på 2,0 miljoner euro räcker för att finansiera 61 % av investeringarna. Skuldsättningen ökar därför med 1,4 miljoner euro. Amorteringen av gamla lån beräknas till 8,6 miljoner euro och finansieringsbehovet år 2014 blir därför 10,0 miljoner euro. Ekonomiplanen Enligt bestämmelserna skall ekonomiplanen uppgöras i löpande penningvärde. Personalkostnaderna har därför indexjusterats med 0,5 % per år 2015 och Köpta kundtjänster har indexerats med 1,0 % liksom anslagen för material, övriga tjänster och bidrag. Pensionspremierna har beräknats i enlighet med de grunder som Kommunala Pensionsanstalten har meddelat. Anslag för ny personal har inte beaktats i ekonomiplanen. Verksamhetsintäkterna förutsätts stiga med 1,5 % per år. Om kostnader och intäkter utvecklas i enlighet med ovanstående antaganden gör kommunen ett nollresultat både år 2015 och år Bruttoinvesteringarna är 13,8 miljoner euro under perioden. Den långfristiga skuldsättningen stiger därigenom till euro per invånare i slutet av år I skuldsättningssiffrorna ingår lån som upptagits för finansiering av olika industrihallsprojekt.

10 10(112) Budgetens bindande nivåer Driftsekonomidelen Anslaget för varje resultatområde är bindande för respektive förvaltningsorgan gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget har godkänts. Bindningsnivån är externa och interna kostnader, netto. Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponeringar mellan enskilda anslag inom samma verksamhetsområde. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatområdena i mindre uppgiftshelheter (resultatenheter) och fördelar resultatområdets anslag åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet fastställer. Den myndighet som direkt underlyder ovannämnt förvaltningsorgan indelar vid behov delanslaget i mindre delar åt resultatenheter på nivå 2 och 3. Delanslaget är härvid bindande gentemot nämnda myndighet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar, som myndigheten fastställer. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller det ändamål med de eventuella begränsningar, som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslaget är bindande för förvaltningsorganet gentemot kommunfullmäktige. Resultaträkningsdelen Resultaträkningsdelens belopp står till kommunstyrelsens disposition och är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige med följande undantag: Bokslutsdispositioner Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens. Ökning eller minskning av reserveringar. Ökning eller minskning av fonden. Finansieringsdelen Minskning och ökning av långfristiga lån samt utlåning utgör anslag som är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige.

11 11(112) Driftshushållning Extern Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drifthushållning netto totalt

12 12(112) Centralvalnämnden Resultatområde: Val Ansvarsperson: Kanslichef Gundel Löf Beskrivning av nuvarande verksamhet Centralvalnämnden och de tretton valnämnderna och valbestyrelsen för Pedersheim, Purmohemmet och Esselunden handhar de praktiska rutinerna och informationen i samband med valen. Kommunen ansvarar även för förhandsröstningen och hemmaröstningen inför varje val. Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen finns i kommungården i Bennäs, på kommunbyrån i Esse och i Purmo bibliotek. Mål för år 2014 EU-val Tyngdpunktsområden för åren Riksdagsval 2015 Kommunalval 2016 Anslag Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Centralvalnämnden netto totalt

13 13(112) Revisionsnämnden Resultatområde: Revision Beskrivning av nuvarande verksamhet Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltning och ekonomi under kommunfullmäktiges mandatperiod. Nämnden bereder ärenden i anslutning till detta till kommunfullmäktige och bedömer om de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten har förverkligats. Mål för år 2014 Revisionsnämnden organiserar revisionsverksamheten så att denna kan utföras i enlighet med god revisionssed. Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse som sporrar kommunens tjänstemän, anställda och förtroendevalda till fortsatt engagemang för kommunen bästa. Revisionstjänster köps från OFRsamfund. Förutom den årliga utvärderingen av hela kommunen företas en djupare utvärdering av dagvårds- och utbildningsnämnden. Tyngdpunktsområden för åren Bedömning av om och hur målen förverkligas. Anslag Extern Verksamhetens kostnader Revisionsnämnden netto totalt

14 14(112) Kommunstyrelsen Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunstyrelsen netto totalt Resultatområde: Allmän förvaltning Ansvarsperson: kommundirektör Stefan Svenfors Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet, kommunplanering och utvecklande av näringslivet. Inom resultatområdet sköts beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunfullmäktige ansvarar enligt KomL 13 för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige skall bl.a. besluta om de centrala målen för kommunen och kommunkoncernens ekonomi samt om principerna för koncerndirektiv, fastställa inkomstskatteprocenten och fastighetsskatteprocenterna, godkänna budgeten och bokslutet samt fatta beslut om ansvarsfrihet. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 35. Mål för år 2014 Verka för att utveckla Pedersöre kommun till en livskraftig, serviceinriktad och konkurrenskraftig kommun med en bibehållen självständighet.

15 15(112) Tyngdpunktsområden för åren Verka utifrån den kommunstrategi som arbetats fram under år 2011 och den strategiska generalplan som arbetas fram år Arbetslöshetsprocent Befolkningstillväxt Inkomstskatteprocent Lån per invånare Under 4,0 % år inv. år 2014 Högst 20,5 % år 2014 Högst år 2014 Kommunstyrelsen Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar enligt KomL 23 för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Om kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt finns också stadgat i kommunens förvaltningsstadga 6 7. Antalet ledamöter är 11. Kommunstyrelsen beviljar också årligen allmänna verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer, samt bidrag för erlagd fastighetsskatt till allmännyttiga samfund samt stipendier till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Mål för år 2014 Kommunstyrelsen håller i regel sammanträde varannan måndag, med undantag av ett längre uppehåll under sommarmånaderna. Kommunstyrelsens målsättning är att bedriva sin verksamhet i samma omfattning som under tidigare år. Reservering för sysselsättning Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunen ordnar sysselsättning för arbetslösa med hjälp av den lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar, ordnar sommararbete för ungdomar och stöder föreningar, företag och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb.

16 16(112) Mål för år 2014 Sysselsättning för arbetslösa ordnas i den omfattning som arbets- och näringsbyråns anslag och antalet stödberättigade medger. Kommunen anställer ungdomar i sommarjobb, både inom kommunens egna verksamhetsenheter och för ideella föreningars behov. Företag, föreningar och privatpersoner som anställer ungdomar från Pedersöre i sommarjobb understöds via kommunens system för korttidsjobb. Tyngdpunktsområden för åren Verksamhetens volym ökas ifall sysselsättningsläget försämras. Prestationer Lönesubvention Sysselsatta personer, st Sommarjobb för ungdomar (omfattar även ungdomar anställda för ideella föreningars behov) Antal sommarpraktikanter Korttidsjobb för ungdomar Ungdomar anställda via korttidsjobb, st Arbetsgivare, st

17 17(112) Planläggning Beskrivning av nuvarande verksamhet För att utvecklas i positiv riktning bör kommunen hitta en balanserad och förutseende utvecklingsstrategi inför framtiden. Kommunen har därför valt att uppgöra en strategi med sikte mot år Arbetet med en strategisk generalplan utan rättsverkningar för hela kommunen pågår till början av år Den strategiska generalplanen blir ett viktigt styrinstrument både för markanvändningen och för utvecklandet av övrig service i kommunen. För arbetet med den strategiska generalplanen har en projektansvarig anställts på deltid för 1,5 års tid. En revidering av Lövö delgeneralplan startar hösten 2013 och skall vara klar under första delen av år Projektet genomförs som ett konsultarbete. Lepplax strandgeneralplan och Forsby delgeneralplan genomgår en lättare revidering men revideringarna berör hela planområdena. Mindre ändringar av delar av delgeneralplaner är aktuella för bland annat Lepplax och Östensö byar. Detaljplanen för Forsby slutbehandlas troligen under år Slutbehandlingen sker genast då Forsby delgeneralplan slutbehandlats. Detaljplaneändringar pågår i Kållby, Bennäs och Överesse. Det börjar bli dags att granska detaljplaners aktualitet eftersom flera av planerna varit ikraft över 13 år. Främst för sådana planer som till större delar inte förverkligats bör en bedömning genomföras. En förutseende planläggning är mycket viktig, men alltid kan den inte stå beredd för alla de behov som snabbt uppstår. Viktigt är då att det finns en beredskap till att via en effektiv och övertänkt markplanering bistå de behov som uppstår. Antal tjänster och befattningar År Tjänster/befattningar 5,67 6,50 6,50 6,50 6,70 Anslag Extern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Intern Verksamhetens kostnader Allmän förvaltning netto totalt

18 18(112) Resultatområde: Ekonomiförvaltning Ansvarsperson: ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa Beskrivning av nuvarande verksamhet Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: beredning av ekonomiplan och bokslut, bokföring, rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration och arbetarskydd samt kosthålls- och städservice. Underhållskostnaderna för kommunens intranät och förvaltningens kostnader för internetanvändning samt vissa gemensamma ADB-kostnader såsom IKT-stöd och kostnaderna för att upprätthålla kommunens hemsida ingår också i anslaget. Vision Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna stödtjänsternas pris-kvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt. Mål för år 2014 Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. Bokslutsprognos uppgörs. Ledningsrapporteringsprogrammet i aktivt bruk. System för rapportering av skadefall och incidenter utarbetas. 2 ggr/år (30.4 och 30.8) 50 aktiva användare införs under året. Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. Koncentreringsgrad. 100 % Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt. Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor. 100 % Faktureringen sker smidigt och kostnadseffektivt. Samverkan och delaktighet betonas inom personalarbetet. Andel kunder som har direktbetalning/e-faktura. Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i alla riktningar. 20 % Personalblad min. 4/år. Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser.

19 19(112) Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras. Bespisningsverksamheten utvecklas enligt den sk. regionsköksmodellen så att köken utnyttjas effektivt. Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Städmetoderna utvecklas och standardiseras En personalstrategi utarbetas. Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras. Handlingsmodell för tidigt stöd vid arbetsoförmåga. Personalbarometerundersökning genomförs. Prestationskostnader. Andelen nöjda kunder Kundanpassad salladsbuffé Råvaruinnehåll Potatis varieras, fullkorn maximeras, socker och E-koder-minimeras Städdimensioneringen uppdateras kontinuerligt. Ändrade städrutiner beaktas i tidsdimensioneringen. Kostnadsmotsvarighet eftersträvas i prissättningen. Strategin godkänd. En personalgrupp/år. Sjukfrånvaron minskar ytterligare. Åtgärder redovisas. 2,53 /skollunch 2,60 /daghemslunch 1,65 /morgon- och mellanmål 18,60 /kostdag 90 % 2 ggr/vecka Kötthalt > % Fetthalt < 10 % 100 % Kostnad 13,60 20,00 cent/m 2 /dag Tyngdpunktsområden för planeperioden Ekonomifunktionerna utvecklas så att kostnadseffektivitet och smidighet bibehålls. Effektivering av inköpsrutinerna. Kostnad per prestation. Antal upphandlingsenheter. Inköp via KL-Kuntahankinnat. Personaladminstration 280 /anställd Ekonomiadminstration 2,80 /transaktion Fakturering 6,30 /faktura. Minskas till högst 100. Tänka globalt handla lokalt. Andel lokalproducerade livsmedel. 60 % Långsiktig personalpolitik på gemensam värdegrund. Personalstrategin klar. Personalbarometern. Arbetssituationen upplevs bättre än i föregående utvärdering.

20 20(112) ADB-stöd Beskrivning av nuvarande verksamhet IKT-enheten med tre tillsvidare anställda ansvarar för datastöd och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät. Till det administrativa nätet hör kommungården i Bennäs, kommunbyrån i Esse, samt administrativa datorer i regionnätet. Till regionnätet hör alla skolor och daghem/förskolor. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning och fastighetsautomation. Under år 2013 har virtualiseringen av servrar fortsatt. Datatrafiken mellan de olika enheterna är nu betydligt snabbare eftersom nätverken är transparenta. En Windows 7 ibruktagningspolicy har följts och alla administrativa dator med XP är utbytta eller uppdaterade till Windows 7, kvar finns ännu ett fåtal övervakningsdatorer. En egen fysisk server för kameror planeras. Pekplattor har anskaffats åt alla elever i Pedersöre gymnasium, samt ett antal till olika skolor i och med beviljade projektpengar. Serversystem för pekplattor har utvecklats och kommer fortsätta utvecklas under 2014 för att stöda nya funktioner. Resurser för 2014 prioriteras till att stabilisera nuvarande system. Kommungården och närliggande fastigheter har byggts ut med nya kontrollerbaserade accesspunkter. Det trådlösa nätverket byggs fortsättningsvis ut i enheterna som saknar kallade kontrollerbaserade accesspunkter. Ett prioriterat virtuellt nätverk för externa nätverksenheter planeras och tas i bruk. Internettjänster levereras av JNT och Pedersöre Öppna Fibernät. Interna nätverk planeras om i Bennäs skola, Forsby skola och Edsevö skola. Ett tiotal klassrum i olika skolor har förverkligats enligt den nya ljud/video standardutrustningen. I kommunen finns en IKT-grupp. Gruppen tar upp ärenden som behöver befästas och behandlas i ett större sammanhang. Som exempel kan nämnas policybeslut, genomgång av offerter samt strategiska beslut gällande investeringar. Mål för år 2014 Utbyte/uppgradering av samtliga XP datorer. Bennäs, Edsevö samt Forsby skolas nätverksrenovering. Utveckling av ett enhetligt dataregister samt ticket-system för IT-supportens bruk. Utveckling av ett heltäckande övervaknings- samt alarmsystem för nätverksenheter. Utbildningsrutiner för att säkerställa datoranvändarnas kunskapsnivå. Standardisering av installationsrutiner/- system för nya datorer. Fastighetsdatorer installeras med Windows7/vid behov virtuellt XP. Påbörjas. Fortgår Fortgår Andelanställda som genomgått utbildningen. Fortgår Fortgår. Slutförd. Slutförd Fortgår 100 % Fortgår. Egen server för kameraövervakning. Påbörjas. Anskaffats.

Pedersöre inför år 2015

Pedersöre inför år 2015 1(111) Pedersöre inför år 2015 Pedersöre kommuns budget för år 2015 bygger på en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunfältet ur ett nationellt

Läs mer

Pedersöre inför år 2016

Pedersöre inför år 2016 1(111) Pedersöre inför år 2016 Pedersöre kommuns budget för år 2016 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna, i en tid där de yttre omständigheterna

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 23 24.9 2015, Pargas Benjamin Strandberg Sakkunnig KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND KOKO MAA, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Löneinkomster,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2014 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2014 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer