BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli Tema: Skogsindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli 2004. Tema: Skogsindustrin"

Transkript

1 BULLETIN nordiska investeringsbanken juli 2004 Tema: Skogsindustrin

2 Vd har ordet Skogsindustrin i fokus Ari Magg För tre av Nordens länder, Finland, Norge och Sverige, är skogsindustrin en av näringslivets grundpelare. I Finland stod skogsindustrin för 25 procent av exportintäkterna år 2003, medan motsvarande siffra för Sverige var 13 procent och för Norge 3 procent. Exportandelarna berättar dock inte allt om skogsindustrins betydelse. En tredjedel av den totala pappers- och kartongtillverkningen i Västeuropa ägs i dag av finländska företag. Motsvarande svenska och norska ägarandelar är tio respektive fyra procent. Nästan halva pappersindustrin i Västeuropa är således för närvarande i nordisk ägo som ett resultat av industrins internationalisering. Under de senaste två årtiondena har skogsindustrin genomgått en radikal strukturomvandling. Första steget i denna process var nationell konsolidering. Som ett exempel kan nämnas att de tre största skogsindustriföretagen i Finland svarade för mindre än 40 procent av den finska produktionen i början av 1980-talet, medan denna andel var över 90 procent i början av 2000-talet. Under 1990-talet kom den gränsöverskridande konsolideringen internationaliseringen i gång på allvar och den nordiska skogsindustrin började expandera genom företagsköp och etableringar utanför Norden. Parallellt med strukturförändringen investerade den nordiska skogsindustrin massivt i produktutveckling och ny teknologi, inte minst i systemiska miljöförbättringar av produktionsprocesserna. Den internationella konkurrensen inom skogsindustrin är hård. Pappersprisernas långsiktiga trend är fallande, priserna har sjunkit med 1 procent per år sedan 1982 och 3 procent per år sedan De konjunkturkänsliga delarna av skogsproduktsortimentet har drabbats av konjunktursvackan sedan Tillväxten i efterfrågan på skogsprodukter är blygsam på sikt. Konsensusprognoser pekar på en tillväxt om 1,5 till 2 procent per år fram till år För att kunna hävda sig i denna omgivning måste företagen ständigt anpassa och utveckla sina produkter efter kundernas behov samt uppnå kostnadseffektivitet. Detta har varit drivkraften för den internationella konsolideringsprocess som kännetecknat skogsindustrin fram till Nu fokuserar företagen främst på intern rationalisering och fortsatta kostnadsbesparingar för att hålla lönsamheten uppe. När konjunkturerna vänder kommer industrin att dra nytta av dessa åtgärder. Den nordiska skogsindustrin har genom sin väldiversifierade marknadsposition, kostnadseffektivitet och vertikal integration kommit relativt väl igenom konjunktursvackan de senaste åren. Skogsindustrin står för en betydande del av NIB:s utestående lån. Andelen var 10 procent i slutet av Den har varierat mellan 10 och 17 procent de senaste tio åren. Högst var andelen 1995 och Under 1990-talets första år deltog NIB aktivt i finansieringen av skogsindustrins miljöinvesteringar. Under de följande åren kom skogsindustrins internationalisering starkare in i bilden. NIB har deltagit i finansieringen av gränsöverskridande investeringar både i samband med företagsfusioner över gränserna inom Norden och i samband med industrins satsningar utanför Norden. Ett intressant exempel på detta är ett lån år 2003 till Veracel Celulose, som ägs av Aracruz Celulose och Stora Enso, för investeringar i en stor, modern massafabrik i Bahia i Brasilien. NIB:s finansiering återspeglar strukturomvandlingen inom den nordiska skogsindustrin i dess olika faser: nationell konsolidering, miljöupprustning, produkt- och teknologiutveckling, gränsöverskridande konsolidering inom Norden samt internationalisering. Dessa fem element är helt i enlighet med NIB:s övergripande syfte: Att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Jón Sigur sson Juli bulletin juli 2004

3 4 7 HUVUDKONTOR Fabiansgatan 34 PB 249 FIN Helsingfors Finland Telefon Telefax ÖVRIGA KONTOR KÖPENHAMN Landgreven 4 DK-1301 København K Danmark Telefon Telefax OSLO Dronning Mauds gate 15 (hos Eksportfinans) N-0119 Oslo Norge Telefon Telefax REYKJAVÍK Kalkofnsvegur 1 (i Se labanki Íslands byggnad) IS-150 Reykjavík Island Telefon Telefax TEMA: SKOGSINDUSTRIN S Gruvöns bruk 7 Veracel satsar på skogsodling 10 Intervjun: Ulla-Maj Wideroos 12 Ny överenskommelse 14 Panorama Seminarium om offentligt-privat samarbete 18 Nya lån i Vietnam 20 Aktuellt inom Nordiska finansgruppen 22 Nyheter 26 NIB i korthet 27 Bokslut STOCKHOLM Kungsträdgårdsgatan 10 (Jernkontorets fastighet) Box 1721 S Stockholm Sverige Telefon Telefax SINGAPORE 78 Shenton Way # Singapore Telefon Telefax BULLETIN NIB:s kundtidning utkommer på danska, engelska, finska och svenska. REDAKTION Jamima Löfström, chefredaktör Tina Nyberg, Gunilla Nyman, Paula Roselius, Pelagia Wolff UTGIVARE NORDISKA INVESTERINGSBANKEN Fabiansgatan 34 PB 249 FIN Helsingfors, Finland Telefon: Telefax: Internet: E-post: Layout Lowe & Partners, Helsingfors Tryck Nomini, Helsingfors ADRESSÄNDRINGAR Telefax: Omslagsfoto Kuvaario bulletin juli

4 Tema: Skogsindustrin GRUVÖNS BRUK Full rulle året om Vid Vänerns strand i svenska Värmland ligger Gruvöns bruk. Här blir barr- och lövträd material för fruktlådor och exklusiva shoppingpåsar. Bruket sover aldrig. Omkring personer, ett renseri som gör ved till flis, tre kokerier, ett par blekerier, sex pappersmaskiner och två flingtorkar jobbar på alla dagar året om, med undantag för ett underhållsstopp per år. BILLERUD Billerud tillverkar förpackningspapper och har tre bruk i Sverige och ett bruk i Storbritannien. Billerudaktien har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan år Billerud har som en liten spelare bland jättarna inom skogssektorn valt att satsa på vissa nischer. Målet är innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Bolaget fokuserar på wellråvara och kraftpapper. Omsättningen år 2003 var nästan sju miljarder svenska kronor, medan antalet anställda var omkring Bo Backström Gruvöns bruk grundades redan på talet, och då som nu var namnet på husbonden Billerud. Under årens lopp har ägaren bytt namn flera gånger, men sedan ett par år tillbaka heter husbonden igen Billerud. På bruksområdet syns spår från flera olika decennier: en maskin är flera tiotal år gammal, en annan är splitterny. På Gruvöns bruk tillverkar man blekt papper för olika typer av förpackningar. Till de nya satsningarna på bruket, som tillverkar både massa och papper, hör en anläggning för att rena avloppsvatten. Billerud fick i fjol ett NIB-lån på 150 miljoner svenska kronor och lånemedlen går främst till det här projektet för så kallad externrening. Den nya anläggningen skall ersätta gamla reningssystem vid bruket och skall dels rensa avloppsvatten på fiber, dels minska de syreförbrukande utsläppen till vatten. Fiber kommer att tillvaratas genom sedimentering för att sedan utnyttjas på bruket. Därtill kommer man att utnyttja bakterier för att minska mängden syreförbrukande ämnen, COD, innan avloppsvattnet släpps ut i Vänern. Vi reducerar i dag mängden syreförbrukande ämnen med ungefär 40 procent och efter att den här reningen är i gång har 4 bulletin juli 2004

5 bulletin juli Bo Backström

6 Tema: Skogsindustrin Pelagia Wolff Enligt Fredrik Larsson kommer en ny anläggning för rening av avloppsvatten att avsevärt minska de syreförbrukande utsläppen. vi målsättningsvärden på mellan 65 och 75 procent, säger biträdande projektledare Fredrik Larsson. Den nya anläggningen skall vara i drift i slutet av år I och med satsningen sjunker även halten av kväve och fosfor i avloppsvattnet, vilket minskar risken för övergödning i sjön. Externreningsanläggningen är bara en av flera miljörelaterade investeringar som Gruvöns bruk har genomfört under de senaste åren. Myndigheterna har ställt olika krav på investeringar då bruket önskat öka sin kapacitet. Externreningen ingick i det miljötillstånd bruket beviljades år 2002 och som är nödvändigt för produktionen enligt svensk lagstiftning. Vi har investerat en hel del på senare tid. Vi började med flera miljöinvesteringar år 2000 då vi byggde en ny sodapanna. År 2001 byggde vi en ny indunstningsanläggning, berättar Larsson. Vid indunstningen kokar man bort vatten ur bland annat lignin, som är det ämne som håller samman veden. Det här är nödvändigt för att man senare skall kunna elda kokvätskan. Investeringen betyder väldigt mycket för miljön, eftersom vi tidigare inte kunde rena det kondensat som bildas vid indunstningen. Vid sidan av investeringar har Gruvöns bruk även utvecklat sitt miljöarbete på andra sätt. Brukets miljöledningssystem, som bland annat omfattar utbildning för de anställda, är sedan ett par år tillbaka ISO certifierat och registrerat enligt EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning EMAS. Jag tror att bilden av pappersindustrin som en miljöbov är fel nuförtiden. I mångt och mycket känns det som om det är vi som driver utvecklingen framåt, säger Larsson. Bruket har grundat en miljöpanel som består av invånare i kommunen Grums, som ligger precis invid bruket. Tanken är att panelmedlemmarna skall meddela bruket då de noterar till exempel buller eller lukt. Det här är för att öka vår goodwill gentemot samhället, för vi vet förstås om att vi ryker och luktar lite grann och låter en hel del, säger Larsson och påpekar att utsläpp ibland inte märks på bruksområdet, trots att de märks utanför. Att en allt större andel av råvarorna hämtas med tåg i stället för lastbil är även det en miljöförbättring. Bruket får största delen av sin råvara, barr- och lövträd, från närliggande skogar. Dessutom importeras en del råvara från de baltiska länderna per båt. Gruvöns bruk producerar enbart blekta produkter, medan Billeruds två andra svenska bruk Karlsborg i norra Sverige och Skärblacka nära Norrköping tillverkar både blekta och oblekta produkter. Gruvöns bruk tillverkar wellråvara och säck- och kraftpapper. Dessutom säljs en del av den massa som tillverkas på Gruvön. I år är målet att alla produktsegment tillsammans skall uppgå till ton. Wellråvara, som är den största produktkategorin, används till exempel för fruktlådor. Apelsinplockningen i Israel är en stor kund hos oss, säger Larsson. Säck- och kraftpapper används till exempel för socker- och müsliförpackningar och byggnadsmaterialsförpackningar. Enligt Larsson är papper för fina papperskassar en växande marknad. Produktionsmässigt utmanande slutprodukter är bland annat papper för sterila ändamål och för klistermärken, berättar han. A och O vid produktionen är papprets tryckkvalitet, i och med att så gott som alla förpackningar i dagens läge förses med text och bild. Larsson tycker att trumfkortet på Gruvön är viljan att utveckla pappersproduktionen. Jag tycker att man kan slå på trumman för att vi vågar prova på nya saker, säger han. 6 bulletin juli 2004

7 Snabbväxande skog är Veracels styrka Att kombinera konkurrenskraftig produktion av massa, modern skogsbruksteknik och korta transportavstånd med ansvarsfullt företagande och biologisk mångfald. Det är visionen för brasilianska Veracel som tar i bruk sin nya massafabrik år Projektet är på många sätt unikt. Finansieringen av Veracels massafabrik i delstaten Bahia i nordöstra Brasilien var ett av NIB:s största åtaganden under år Veracel är ett nordiskt-brasilianskt samföretag som ägs av skogskoncernerna Stora Enso Oyj och Aracruz Celulose S.A., det senare ett bolag som redan driver massaproduktion i Brasilien. Vartdera bolaget har en andel på 50 procent av projektet och massabrukets produktion. Beslutet att uppföra massabruket togs i maj 2003 då också bygg- och anläggningsarbetet inleddes. Därefter har projektet framskridit planenligt. Bruket kommer att bli världens största enlinjes produktionsanläggning för blekt eukalyptusmassa och driften startas i mitten av Veracels totala årskapacitet blir ton kortfibrig massa för export till papperstillverkare i främst Nordamerika, Europa och Asien. Massan används till tryck-, skriv- och specialpapper samt till mjukpapper. Råvaran kommer från plantager med snabbväxande eukalyptus. Genom att köpa upp land samt ingå kontrakt med lokala markägare för odling av eukalyptus har man säkrat råvaruförsörjningen inom korta transportavstånd från fabriken. Råvaran och de korta avstånden ska också trygga bolagets lönsamhet. Under de senaste 50 åren har skadorna på miljön och den atlantiska regnskogen i Bahia varit omfattande. Den ekologiska balansen i området med unikt växt- och djurliv har allvarligt rubbats. Godtycklig Stora Enso De 30 meter höga eukalyptusträden är färdiga att skördas. De har inte ens hunnit bli åtta år gamla. bulletin juli

8 Tema: Skogsindustrin Stora Enso Veracels plantager ligger på platåområden, medan dalarna bevaras för planterade nationella trädarter. Mosaiklandskapet bidrar till att bevara naturens biodiversitet. Av Veracels landområden utgörs 47 procent av eukalyptusplantager och 48 procent av atlantiska regnskogsfragment och föryngringsytor. avverkning av skog och intensiv boskapsskötsel har lett till total förödelse på många håll. Veracel har planterat skog på marker som redan har ödelagts eller utsatts för kraftig förslitning från många års intensiv boskapsuppfödning. Av Veracels markinnehav på hektar kommer hälften att planteras med eukalyptusträd och hälften att fredas. I den mån det inte redan växer regnskog på den fredade delen av marken, kommer bolaget att återplantera regnskog i en takt av flera hundra hektar per år. De fredade områdena bevaras vid sidan av plantagerna för att utvecklas till regnskogar. Det förbättrade skyddet av kvarvarande regnskog kommer på sikt att öka den biologiska mångfalden i området. Veracel har också utarbetat system för att minimera inverkan på grundvatten och spridning av kemikalier. På området används modern skogsbruksteknik. Barken, löven och grenarna från de avverkade träden lämnas kvar på avverkningsplatsen. Det bidrar till att begränsa erosionen och innebär att en stor del av näringsämnena i träden återförs till marken. Klimatet i området är gynnsamt för odling av eukalyptus. Den stabila temperaturen och rikliga nederbörden gör att träden växer snabbt. Planteringen kan ske året om och träden kan skördas efter mindre än åtta år. Då har de nått en höjd på cirka 30 meter. Den årliga produktiviteten är tiofaldig jämfört med skogarna i till exempel Finland. Eukalyptusplantorna drivs upp i Veracels plantskola med en kapacitet på tiotals miljoner plantor per år. Bolaget forskar fram nya metoder för att uppgradera kvaliteten och produktiviteten på sina plantager. Syftet är att hitta de bästa egenskaperna för plantorna. Målsättningen är att Veracel ska bli världens ledande massabruks- och plantageprojekt. Förutom det ska projektet bli ett föredöme för konkurrenskraftig och ansvarsfull produktion av massa. Fabriken, som ligger i ett område med stor arbetslöshet, skapar både direkt och indirekt nya arbetsplatser för den lokala 8 bulletin juli 2004

9 befolkningen. Arbetsplatser skapas både i byggnadsskedet och då bruket ska drivas. Nästan hälften av dem som utbildas vid bruket kommer att vara kvinnor. Näringslivet i regionen kommer att stimuleras och Veracel månar om regionens utveckling så att en långsiktig tillgång på kvalificerad personal kan säkras. Bolaget satsar under ett antal år betydande belopp på ett utvecklingsprogram som inkluderar bland annat skolor, utbildning, hälsovård och fritidssektor i regionen. Brasilianska och internationella medborgarorganisationer har ifrågasatt projektets berättigande. Det räcker inte enbart med information som företaget står för att bemöta denna oro. Därför har man under 2004 ingått avtal med Förenta Nationernas utvecklingsprogram, UNDP, om en opartisk extern evaluering. UNDP ska utföra en socioekonomisk konsekvensbedömning Fotnot: NIB deltar i finansieringen av Veracel Celulose S.A:s massafabrik i Brasilien med ett lån på 70 miljoner amerikanska dollar. Projektet samfinansieras med Europeiska investeringsbanken och den brasilianska utvecklingsbanken BNDES. En betydande del av leveranserna inom projektet kommer från Norden. av Veracels verksamhet i de kommuner där bolaget verkar. Vi har gjort mycket i vår region, men vi försöker nu få vägledning med att kunna bli ett ännu mer socialt ansvarstagande företag, säger Vitor Costa, verkställande direktör för Veracel. Projektet får starkt stöd från de nationella och lokala myndigheterna i Brasilien. Veracel är redan nu regionens största företag och arbetsgivare, och samtidigt viktigt för Brasilien och delstaten Bahia. Projektet medför betydande exportintäkter för landet. Massafabriken kommer att utnyttja bästa tillgängliga teknik och den kommer att uppfylla alla de villkor och normer som gäller för motsvarande nordiska projekt. År 2003 erhöll Veracels skogsprojekt ett certifikat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Eukalyptusplantorna drivs upp i Veracels plantskola av utbildad lokal personal. Stora Enso LÅN TILL SKOGSINDUSTRIN Under 2003 deltog NIB i finansieringen av följande projekt inom nordisk skogsindustri: Lån till finska Ahlstroms förvärv av ett företag som tillverkar fibertyg i Sverige. Köpet är en del av ett större förvärv av den amerikanska Dexterkoncernens fiberduksproduktion. Finansiering av en ombyggnad av Biko-Lats träförädlingsfabrik i Lettland. Biko-Lat är ett dotterbolag till isländska Norvik. Investeringar i Billeruds miljöförbättrande åtgärder under åren , främst vid Gruvöns bruk i Sverige där det största enskilda projektet omfattar förbättrad externrening. Miljöinvestering vid M-reals pappersbruk i Husum, Sverige. Ett nytt biologiskt reningsverk uppförs i anslutning till brukets avfallsdeponi. Reduktionen av kemiskt syreförbrukande substans (COD) blir minst 65 procent. SCA:s investeringar i miljöförbättrande åtgärder, bland annat vattenrening i en massafabrik och ett nytt blekeri vid ett pappersbruk. SCA investerar också i ett tissuebruks slampanna som omvandlar slam från papperstillverkningen till energi. Lån till Sveaskogs investeringar vid ett integrerat massa- och kartongbruk i Frövi, Sverige. Investeringarna medför väsentliga miljöförbättringar, såväl genom ökad effektivisering och ökat kapacitetsutnyttjande som genom minskade utsläpp till luft och vatten. Miljöinvesteringar i UPM-Kymmenes massafabrik i Jakobstad, Finland. Investeringarna leder till att utsläppen av biologiskt syreförbrukande substans (BOD) halveras. Lån till Veracel Celulose för investeringar i en massafabrik i Brasilien. bulletin juli

10 Intervjun Nordiska samarbetet följer sin tid Ingenting är som förr, inte heller då det gäller nordiskt samarbete. Den nordiska kulturen kan ändå vara den förenande länken även i framtiden, tror Finlands andra finansminister Ulla-Maj Wideroos. Max Wallgren Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, med ansvar för NIB inom den finska regeringen, vill att NIB fortsätter att investera i miljöprojekt. Genom finansiering kan man påverka, menar hon. Pengar talar alltid. 10 bulletin juli 2004

11 Vi i Norden har en kultur som är väldigt speciell för oss och som ingen annan har, säger minister Wideroos och hoppas att den här kulturen kan föra samman länderna på ett sätt som är till fördel för Norden, utan att vara till nackdel för någon annan. Innan Wideroos blev kommundirektör, riksdagsledamot, och slutligen andra finansminister våren 2003, jobbade hon på Nordiska informationskontoret i Vasa. Det var i början av 1980-talet. Sedan dess har gränserna i Östersjöregionen minskat i betydelse, både genom Nordensamarbetet och genom Europeiska unionen. Vem trodde väl för ett tjugotal år sedan att de baltiska staterna skulle närma sig Norden på flera olika fronter, frågar sig Wideroos. Hon räknar med att den nordiska gemenskapen kan öppna sig mot Baltikum och andra länder, men samtidigt leva vidare. Men innan det nordiska samarbetet med fri rörlighet och avtal om skatt och sociala frågor kan utsträckas till andra länder lär det dröja länge, tror Wideroos. Även inom Norden finns det fortfarande många gränshinder kvar. Vi kan inte känna oss delaktiga om vi hela tiden stöter på hinder för delaktighet, säger Wideroos och poängterar att arbetet för att främja den interna gemenskapen i Norden ingalunda är slutfört. En förutsättning för att den nordiska gemenskapskänslan inte skall urvattnas är att man löser praktiska problem, anser Wideroos. Till exempel har man nu kommit överens om att öppna ett gemensamt skattekontor på internet. Wideroos tror att Nordiska rådet i framtiden framför allt kommer att syssla med konkreta frågor, medan de stora visionerna faller i skymundan. Enligt Wideroos finns det skäl till en viss oro då det gäller det nordiska samarbetet externt i till exempel EU. Hon tror att de nordiska länderna i framtiden kommer att hålla ihop i frågor där de har»det svenska språket markerar att det är en nordisk bank«gemensamma intressen, men i andra frågor kommer länderna att gå skilda vägar. Finansmarknaden i Norden och Baltikum är redan starkt integrerad både då det gäller börserna och bankerna. Den utvecklingen tycker Wideroos inte att myndigheterna behöver blanda sig i. Däremot skapar integrationen tryck på att se över lagstiftningen så att den motsvarar morgondagens behov. Här gäller det att vara snabb, eftersom lagarnas livslängd blir kort då situationen på marknaden förändras på bara några år. En viktig fråga just nu är regleringen av Europabolag. I anslutning till det här blir det även aktuellt att diskutera finansinspektionernas roller i de olika länderna i Norden. Som andra finansminister ansvarar Wideroos inte bara för ärenden som gäller finansmarknaden, skatter och tullar, utan även bland annat för frågor som berör NIB och Europeiska investeringsbanken EIB. Wideroos är nöjd med den roll som NIB har fått. Jag tycker inte att det finns väldigt stora förändringstryck. Det som är viktigt är att man nu, precis som hittills, följer med vad som händer i närområdet. Wideroos vill att NIB fortsätter att ge lån till projekt med positiva miljökonsekvenser. Jag är övertygad om att miljösatsningarna är morgondagens melodi, säger hon. Wideroos ser inte det baltiska medlemskapet i NIB som någon dramatisk vändning. Den egentliga förändringen sker inte på det operativa planet, utan på beslutsfattarnivå, då de baltiska länderna i framtiden kommer att kunna vara med och lägga upp riktlinjerna för NIB, påpekar hon. Samtidigt som de baltiska länderna får»vi kan inte känna oss delaktiga om vi hela tiden stöter på hinder för delaktighet«dessa rättigheter, ökar även deras ansvar. Det här är positivt, tycker Wideroos. I österled finns det enligt Wideroos stora utmaningar för NIB. Ryssland är enormt, dels geografiskt, dels med tanke på alla de utmaningar som finns i landet. Stort är ett för svagt ord, säger hon. Speciellt på miljösidan finns det orsak att vara aktiv, anser Wideroos. Finansieringen av Sydvästra avloppsreningsverket i S:t Petersburg är enligt henne bara början på vad som förväntas av NIB. Wideroos är nöjd över att utvidgade NIB får två officiella språk: både engelska och svenska. Det svenska språket markerar att det är en nordisk bank, säger Wideroos, även om hon misstänker att engelska blir det dagliga arbetsspråket. NIB är den första nordiska institution som välkomnar de baltiska länderna som fullvärdiga medlemmar. Wideroos tror ändå inte att Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap i NIB automatiskt öppnar dörrarna också till andra nordiska institutioner. För att de andra institutionerna, som bildar en helhet, skall öppna sina dörrar krävs ett principbeslut i Nordiska rådet, menar hon. I egenskap av andra finansminister har Ulla-Maj Wideroos ett brett perspektiv på det nordiska samarbetet, till exempel genom möten med sina nordiska finansministerkolleger. Men under sina år på det nordiska informationskontoret jobbade Wideroos med vad hon själv kallar den folkliga versionen av nordiskt samarbete. Och det är på gräsrotsnivå hon tror att den nordiska gemenskapens framtid avgörs. Det viktiga är hur ungdomarna ser på gemenskapen, menar ministern. bulletin juli

12 Ny överenskommelse Nordiska Investeringsbanken blir både nordisk och baltisk Veikko Nurminen Den nya NIB-överenskommelsen undertecknades av från vänster Ib Katznelson, Danmark, Taavi Veskimägi, Estland, Ulla-Maj Wideroos, Finland, Dalia Grybauskaitė, Litauen, Haakon Baardsøn Hjelde, Norge och Gunnar Lund, Sverige. Längst till vänster Catarina Doepel, NIB och längst till NIB. 12 bulletin juli 2004

13 Dalia Grybauskaitė Geir H. Haarde Gunnar Lund Taavi Veskimägi Geir H. Haarde, Island, Valdis Krastiņs, Lettland, höger Claes de Neergaard och Jón Sigur sson, Nordiska Investeringsbanken skall vara mer än bara nordisk. Det kom de nordiska statsministrarna överens om sommaren Drygt ett halvt år senare, den 11 februari 2004, undertecknade representanter för de nordiska och baltiska regeringarna en ny överenskommelse och nya stadgar för NIB i Helsingfors. Enligt Islands finansminister Geir H. Haarde kommer det baltiska medlemskapet i NIB att främja utvecklingen inte bara i Estland, Lettland och Litauen, utan i hela Östersjöregionen. Haarde talade vid ceremonin på NIB:s huvudkontor i egenskap av ordförande för de nordiska finans- och ekonomiministrarna. Efter att de nordiska statsministrarna i juni 2003 hade gett klartecken för en utvidgning av banken låg ansvaret för förhandlingarna hos de nordiska finans- och ekonomiministrarna och deras baltiska kolleger. Den nya NIB-överenskommelsen innebär att Estland, Lettland och Litauen blir medlemmar i banken på lika villkor som de nuvarande fem medlemmarna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt Haarde har jämlikhet alltid varit utmärkande för samarbetet i Norden. Jag välkomnar denna händelse, sade Litauens finansminister Dalia Grybauskaitė då överenskommelsen och stadgarna hade undertecknats. Grybauskaitė, som i och med Litauens inträde i Europeiska unionen blev EU-kommissionär, räknar med ett allt starkare samarbete i Östersjöregionen. Den nya överenskommelsen skall nu ratificeras i alla åtta medlemsländer. Processen väntas vara slutförd vid årsskiftet, vilket bereder väg för baltiskt medlemskap i NIB från och med början av år Redan nu har NIB börjat rekrytera baltiska medarbetare. bulletin juli

14 Panorama 14 bulletin juli 2004

15 DÄR LUGNET BOR En hemvist för tystnad och ro. Det är skogen för den finska naturfotografen Tommi Heinonen. Han har velat fånga enkelheten, friden och stillheten i sina bilder. I skogens djup finner man alltid intressanta små detaljer: växter, svampar, mossor, myror. Enligt Heinonen ger skogen vandraren en del av sitt orubbliga lugn. En väsentlig del av att röra sig ute i terrängen är att stanna upp, se och låta sig förundras. bulletin juli

16 SEMINARIUM I RIGA Offentliga projekt i privat regi Aivars Liepins Värd för PPP-seminariet var Riga stad. Biträdande stadsdirektör Sergejs Dolgopolovs (till vänster) välkomnade deltagarna som representerade såväl kommuner och stater som transport- och finanssektorn. I mitten regionchef Lauri Johnson från NIB och till höger regionchef Esa Tuomi från Nordea. 16 bulletin juli 2004

17 PPP Förkortningen PPP står för Public Private Partnership. Idén om PPP föddes i Storbritannien. PPP handlar om att genomföra offentliga projekt i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. PPP möjliggör finansiering av projekt utanför statliga och kommunala budgeter. Samtidigt blir det möjligt att genomföra omfattande projekt i större helheter och på så sätt uppnå skalfördelar. PPP möjliggör också risköverföring från den offentliga sektorn till den privata sektorn. PPP-modellen kan användas vid utpräglade infrastrukturprojekt som vägbyggen och värmedistribution, men också inom till exempel sjukvård och utbildning. Privata aktörer kan stå för projektets finansiering, planering, genomförande och underhåll. Exempel på nordiska PPP-projekt, som NIB finansierat, är Lahtis motorväg i Finland, utbyggnaden av E 39 i Norge och Arlandabanan i Sverige. Ett genomtänkt kontrakt, väldefinierad risk- och ansvarsfördelning och förmåga att fatta beslut. Det här är viktiga element vid projekt som genomförs i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Så löd resonemanget då representanter för den offentliga och den privata sektorn i Baltikum och Norden samlades i Riga i april vid ett seminarium om offentligtprivat samarbete, Public Private Partnership. Avsikten med seminariet var att presentera PPP som en modell för att lösa de stora behoven av infrastrukturinvesteringar i Baltikum. Riga stad stod värd för seminariet som arrangerades av Nordea och NIB. De baltiska länderna har redan mycket erfarenhet av privatisering och det finns en politisk vilja att engagera den privata sektorn i olika delar av samhället. Det här skall ses som någonting positivt och bereder väg för att verkställa infrastrukturprojekt tillsammans med privatsektorn. Uppgraderingen av infrastrukturen i Baltikum kommer också att ge bättre möjligheter att utnyttja EU:s omfattande resurser, menar Lauri Johnson, NIB:s regionchef för Baltikum och Polen. Kaisa Leena Välipirtti Tom Schmidt Talare vid seminariet var bland andra Kaisa Leena Välipirtti, regeringsråd vid det finska kommunikationsministeriet, och Tom Schmidt, vd för Vägbolaget Nelostie Oy. De presenterade Lahtis motorväg, som är det första omfattande finska vägprojekt som genomförts med privatfinansiering enligt PPP-modellen. Välipirtti berättade att en utvecklad version av den modell som användes för Lahtis motorväg enligt planerna skall utnyttjas för en annan sträcka, motorväg E 18. Enligt Välipirtti har man på kommunikationsministeriet haft positiva erfarenheter av Lahtisprojektet. Statens revisionsverk såg i sin tur fördelar i att vägbygget färdigställdes snabbt, men ansåg att det är oklart om PPP-modellen är mer lönsam än traditionella projektmodeller. Lahtis motorväg stod färdig ett år snabbare än planerat. Schmidt poängterade betydelsen av ett genomtänkt kontrakt för ett lyckat PPPprojekt. Kontraktet mellan Nelostie och de finska vägmyndigheterna är ett långsiktigt servicekontrakt, som förutom själva vägbygget omfattar också vägunderhåll. Kontraktet sporrade oss till att tänka i livscykeltermer och färdigställa vägen så snabbt som möjligt, sade Schmidt. I Norge beslöt stortinget år 2001 att prova PPP-modellen vid tre vägprojekt, berättade Kjersti Billehaug, chefsingenjör vid det norska vägverket. På avsnittet Klett Bårdshaug på E 39 pågår redan arbetet. Kjersti Billehaug Arbetet på sträckan Lyngdal Flekkefjord har också påbörjats med NIB som en finansiär. Det är väldigt viktigt att kunden är beredd att fatta beslut, sade Gunnar Lundberg, vice vd vid Skanska BOT och styrelseordförande för Nelostie, som byggt Lahtis motorväg i Finland, och vice styrelseordförande för Orkdalsvegen, som bulletin juli

18 VIETNAM VÄXER Stor efterfrågan på lån Gunnar Lundberg ansvarar för avsnittet Klett Bårdshaug i Norge. Enligt Lundberg är offentligtprivat samarbete framför allt ett sätt spara pengar. Kjell Sundberg var inne på samma linje. Sundberg är vd för A-Banan Projekt AB, som de svenska myndigheterna har bildat för att sköta svenska statens intressen vad gäller Kjell Sundberg Arlandabanan, tågförbindelsen från Arlanda flygplats till Stockholm centrum. PPP är inte bara en form av finansiering, utan också ett sätt att effektivisera offentlig service. Sundberg poängterade också vikten av en klar riskfördelning, där den part som har bäst förmåga att bära risker skall göra det. Seminariedeltagarna konstaterade att en utmaning för PPP-projekt, som till sin natur är mer komplexa än traditionella projekt, är att hålla transaktionskostnaderna och byråkratin i schack. Det är också viktigt med en uttalad rolloch ansvarsfördelning och att utnyttja all den kunskap som de olika parterna innehar. Varje gång man är där slås man av hur snabb utvecklingen är, säger NIB:s regionchef i Asien, Søren Kjær Mortensen. NIB har i år avtalat om flera nya lån till Vietnam. Inte minst inom energisektorn i Vietnam finns det ett stort behov av investeringar. Efterfrågan på el har skjutit i höjden i och med att den kommunistiska enpartistaten öppnat sina dörrar för omvärlden och den ekonomiska aktiviteten tagit fart. I slutet av maj avtalade NIB om ett lån på 40 miljoner amerikanska dollar för det statsägda bolaget Electricity of Vietnam, EVN. I och med avtalet uppgår NIB:s engagemang i energisektorn i Vietnam till omkring 100 miljoner dollar. Representanter från det vietnamesiska finansministeriet undertecknade det nya låneavtalet under ett besök i Helsingfors. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan på energi är ett gemensamt drag för många länder i Asien, säger Mortensen, som sedan några år tillbaka ansvarar för NIB:s kontor i Singapore. NIB undertecknade ett statusavtal med Vietnam år 1996 och har hittills finansierat främst projekt inom energisektorn. I slutet av 1990-talet beviljade NIB också ett lån på cirka 20 miljoner amerikanska dollar för ett pappersbruk och ett lån på 2,1 miljoner dollar för en kaffefabrik. I april i våras undertecknade NIB och det vietnamesiska finansministeriet två låneavtal: ett som gäller finansieringen av en cementfabrik och ett som gäller finansiering av små- och medelstora företag. NIB:s alla lån i Vietnam går via finansministeriet, efter att ministeriet för planering och investeringar har gett grönt ljus för projekten. NIB har redan tidigare gett ett lån på 15 miljoner amerikanska dollar till cementfabriksbygget i Tam Diep i norra Vietnam. Nu kom man överens om tilläggsfinansiering på 10 miljoner dollar. Låneprogrammet för små- och medelstora företag är NIB:s första i Vietnam. Den vietnamesiska regeringen har valt att ge de här företagen hög prioritet, förklarar Mortensen. Programmet på 20 miljoner amerikanska dollar kanaliseras via intermediärbanken Bank for Investment and Development of Vietnam BIDV (Vietindebank) som står för den lokala expertisen. Ett krav för NIB-finansiering är att projekten är av ömsesidigt intresse för Vietnam och NIB:s medlemsländer. Doktor Nguyen Thanh Do, som är biträdande direktör för avdelningen för extern finansiering vid det vietnamesiska finansministeriet, ser möjligheter till fortsatt utveckling av det nordiskvietnamesiska affärssamarbetet inom flera sektorer. Bland annat finns det enligt doktor Do ett intresse i Vietnam för att utveckla yrkes- och teknikutbildning, hälsovård och vattenrening och annan miljövänlig teknik. Miljöproblemen i Vietnam är väsentliga. Mortensen tror att landet kommer 18 bulletin juli 2004

19 Pelagia Wolff Representanter för det vietnamesiska finansministeriet besökte NIB:s huvudkontor i maj för att underteckna ett avtal om lån på 40 miljoner amerikanska dollar för det statsägda energibolaget Electricity of Vietnam, EVN. I signingen deltog även flera personer ur NIB:s administration. att ägna mer uppmärksamhet åt miljöaspekter i och med att välfärden i landet ökar. Också Mortensen tror att nordiska företag har mycket att hämta i Vietnam. Som vi ser det finns det möjligheter inom alla sektorer, säger han. Men en förutsättning för affärssamarbete är ofta att den utländska aktören kan ordna finansiering för projektet. Mortensen menar att just det här är en orsak till att efterfrågan på lån är stor i Vietnam. Samarbetet med finansministeriet har löpt utmärkt, säger Mortensen och påpekar att NIB i framtiden är beredd att gå in i nya sektorer. De utländska direktinvesteringarna är livsviktiga för landet. Enligt doktor Do strävar Vietnam efter att utveckla investeringsklimatet. Målet är att bibehålla stadig ekonomisk tillväxt och samtidigt nå samhällelig stabilitet. bulletin juli

20 Aktuellt inom Nordiska finansgruppen Ny fond för minskade klimatutsläpp En ny fond, Testing ground facility (TGF), skall uppmuntra och underlätta strävandena att uppnå Kyotoprotokollets krav. Genom fonden kan de nordiska länderna investera i utsläppsreducerande projekt i Baltikum, Polen och Ryssland, och på så sätt erhålla kolkrediter med vilka de delvis kan uppfylla sina förpliktelser att minska på utsläpp enligt Kyotoavtalet. Grundkapitalet på 10 miljoner euro har tillskjutits av de nordiska länderna, men i ett senare skede kommer även privata investerare att involveras. Fonden förvaltas av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Enligt vd Harro Pitkänen är verksamheten nu i en uppbyggnadsfas. Som bäst görs en första genomgång av potentiella projekt. Senare under året kommer också en allmän invitation att riktas till projektutvecklare i regionen att anmäla sina projekt till NEFCO. I bakgrunden ligger en flerårig process. Den har haft som syfte att inrätta ett försöksområde i Östersjöregionen för projekt som bygger på så kallat gemensamt genomförande, joint implementation, vilket går ut på att investeringar i ett utsläppsreducerande projekt i ett annat land räknas till godo för det land som investerat i projektet. Idén är att det är mer kostnadseffektivt att minska utsläppen i närområdesländerna än vad det är i Norden, Kyotoprotokollet är ett avtal som specificerar mål för begränsning av utsläpp av växthusgaser under tidsperioden Avtalet gäller de industriländer som undertecknat protokollet. Målet är en minskning på fem procent jämfört med utsläppsnivåerna år Protokollet ger även en möjlighet för de länder som binds av avtalet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som genomförs i ett annat land. En av mekanismerna för detta är gemensamt genomförande, joint implementation. medan nyttan för miljön är den samma. Potentiella projekt för fonden är framför allt energiprojekt med fokus på förnybar energi, energieffektivisering och -besparing, men även vissa andra projekt kan få finansiering. I många fall behöver projekten tilläggsfinansiering från internationella finansieringsinstitut som NEFCO, NIB, EIB och EBRD, eller andra finansieringskällor. 20 bulletin juli 2004

BULLETIN. nordiska investeringsbanken december 2004. Tema: Östersjöregionen

BULLETIN. nordiska investeringsbanken december 2004. Tema: Östersjöregionen BULLETIN nordiska investeringsbanken december 2004 Tema: Östersjöregionen Vd har ordet Finansiell integration i Östersjöregionen Ari Magg De senaste årens utveckling inom finanssektorn i Östersjöregionen

Läs mer

BULLETIN. Transport och kommunikation. nordiska investeringsbanken december 2005 PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER

BULLETIN. Transport och kommunikation. nordiska investeringsbanken december 2005 PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER BULLETIN nordiska investeringsbanken december 2005 Transport och kommunikation PPP-MODELL FÖR UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDENS LASTBILSMOTORER RENARE LIVSMILJÖ I ÖSTERSJÖN VD har ordet Stöd till

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

bulletin januari 2001

bulletin januari 2001 bulletin januari 2001 VD har ordet Fördjupat samarbete i österled 2 Efter att de baltiska länderna återvann sin självständighet i början av 1990-talet har de nordiska länderna främst samarbetat med Baltikum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

Finansiella intermediärer

Finansiella intermediärer bulletin juli 2000 VD har ordet Internationell utlåning Utanför Norden anlitar NIB ett antal kreditvärdiga intermediärer främst för att kunna bidra till finansiering av små och medelstora projekt. Dessa

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2012 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer