BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli Tema: Skogsindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BULLETIN. nordiska investeringsbanken juli 2004. Tema: Skogsindustrin"

Transkript

1 BULLETIN nordiska investeringsbanken juli 2004 Tema: Skogsindustrin

2 Vd har ordet Skogsindustrin i fokus Ari Magg För tre av Nordens länder, Finland, Norge och Sverige, är skogsindustrin en av näringslivets grundpelare. I Finland stod skogsindustrin för 25 procent av exportintäkterna år 2003, medan motsvarande siffra för Sverige var 13 procent och för Norge 3 procent. Exportandelarna berättar dock inte allt om skogsindustrins betydelse. En tredjedel av den totala pappers- och kartongtillverkningen i Västeuropa ägs i dag av finländska företag. Motsvarande svenska och norska ägarandelar är tio respektive fyra procent. Nästan halva pappersindustrin i Västeuropa är således för närvarande i nordisk ägo som ett resultat av industrins internationalisering. Under de senaste två årtiondena har skogsindustrin genomgått en radikal strukturomvandling. Första steget i denna process var nationell konsolidering. Som ett exempel kan nämnas att de tre största skogsindustriföretagen i Finland svarade för mindre än 40 procent av den finska produktionen i början av 1980-talet, medan denna andel var över 90 procent i början av 2000-talet. Under 1990-talet kom den gränsöverskridande konsolideringen internationaliseringen i gång på allvar och den nordiska skogsindustrin började expandera genom företagsköp och etableringar utanför Norden. Parallellt med strukturförändringen investerade den nordiska skogsindustrin massivt i produktutveckling och ny teknologi, inte minst i systemiska miljöförbättringar av produktionsprocesserna. Den internationella konkurrensen inom skogsindustrin är hård. Pappersprisernas långsiktiga trend är fallande, priserna har sjunkit med 1 procent per år sedan 1982 och 3 procent per år sedan De konjunkturkänsliga delarna av skogsproduktsortimentet har drabbats av konjunktursvackan sedan Tillväxten i efterfrågan på skogsprodukter är blygsam på sikt. Konsensusprognoser pekar på en tillväxt om 1,5 till 2 procent per år fram till år För att kunna hävda sig i denna omgivning måste företagen ständigt anpassa och utveckla sina produkter efter kundernas behov samt uppnå kostnadseffektivitet. Detta har varit drivkraften för den internationella konsolideringsprocess som kännetecknat skogsindustrin fram till Nu fokuserar företagen främst på intern rationalisering och fortsatta kostnadsbesparingar för att hålla lönsamheten uppe. När konjunkturerna vänder kommer industrin att dra nytta av dessa åtgärder. Den nordiska skogsindustrin har genom sin väldiversifierade marknadsposition, kostnadseffektivitet och vertikal integration kommit relativt väl igenom konjunktursvackan de senaste åren. Skogsindustrin står för en betydande del av NIB:s utestående lån. Andelen var 10 procent i slutet av Den har varierat mellan 10 och 17 procent de senaste tio åren. Högst var andelen 1995 och Under 1990-talets första år deltog NIB aktivt i finansieringen av skogsindustrins miljöinvesteringar. Under de följande åren kom skogsindustrins internationalisering starkare in i bilden. NIB har deltagit i finansieringen av gränsöverskridande investeringar både i samband med företagsfusioner över gränserna inom Norden och i samband med industrins satsningar utanför Norden. Ett intressant exempel på detta är ett lån år 2003 till Veracel Celulose, som ägs av Aracruz Celulose och Stora Enso, för investeringar i en stor, modern massafabrik i Bahia i Brasilien. NIB:s finansiering återspeglar strukturomvandlingen inom den nordiska skogsindustrin i dess olika faser: nationell konsolidering, miljöupprustning, produkt- och teknologiutveckling, gränsöverskridande konsolidering inom Norden samt internationalisering. Dessa fem element är helt i enlighet med NIB:s övergripande syfte: Att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Jón Sigur sson Juli bulletin juli 2004

3 4 7 HUVUDKONTOR Fabiansgatan 34 PB 249 FIN Helsingfors Finland Telefon Telefax ÖVRIGA KONTOR KÖPENHAMN Landgreven 4 DK-1301 København K Danmark Telefon Telefax OSLO Dronning Mauds gate 15 (hos Eksportfinans) N-0119 Oslo Norge Telefon Telefax REYKJAVÍK Kalkofnsvegur 1 (i Se labanki Íslands byggnad) IS-150 Reykjavík Island Telefon Telefax TEMA: SKOGSINDUSTRIN S Gruvöns bruk 7 Veracel satsar på skogsodling 10 Intervjun: Ulla-Maj Wideroos 12 Ny överenskommelse 14 Panorama Seminarium om offentligt-privat samarbete 18 Nya lån i Vietnam 20 Aktuellt inom Nordiska finansgruppen 22 Nyheter 26 NIB i korthet 27 Bokslut STOCKHOLM Kungsträdgårdsgatan 10 (Jernkontorets fastighet) Box 1721 S Stockholm Sverige Telefon Telefax SINGAPORE 78 Shenton Way # Singapore Telefon Telefax BULLETIN NIB:s kundtidning utkommer på danska, engelska, finska och svenska. REDAKTION Jamima Löfström, chefredaktör Tina Nyberg, Gunilla Nyman, Paula Roselius, Pelagia Wolff UTGIVARE NORDISKA INVESTERINGSBANKEN Fabiansgatan 34 PB 249 FIN Helsingfors, Finland Telefon: Telefax: Internet: E-post: Layout Lowe & Partners, Helsingfors Tryck Nomini, Helsingfors ADRESSÄNDRINGAR Telefax: Omslagsfoto Kuvaario bulletin juli

4 Tema: Skogsindustrin GRUVÖNS BRUK Full rulle året om Vid Vänerns strand i svenska Värmland ligger Gruvöns bruk. Här blir barr- och lövträd material för fruktlådor och exklusiva shoppingpåsar. Bruket sover aldrig. Omkring personer, ett renseri som gör ved till flis, tre kokerier, ett par blekerier, sex pappersmaskiner och två flingtorkar jobbar på alla dagar året om, med undantag för ett underhållsstopp per år. BILLERUD Billerud tillverkar förpackningspapper och har tre bruk i Sverige och ett bruk i Storbritannien. Billerudaktien har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan år Billerud har som en liten spelare bland jättarna inom skogssektorn valt att satsa på vissa nischer. Målet är innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Bolaget fokuserar på wellråvara och kraftpapper. Omsättningen år 2003 var nästan sju miljarder svenska kronor, medan antalet anställda var omkring Bo Backström Gruvöns bruk grundades redan på talet, och då som nu var namnet på husbonden Billerud. Under årens lopp har ägaren bytt namn flera gånger, men sedan ett par år tillbaka heter husbonden igen Billerud. På bruksområdet syns spår från flera olika decennier: en maskin är flera tiotal år gammal, en annan är splitterny. På Gruvöns bruk tillverkar man blekt papper för olika typer av förpackningar. Till de nya satsningarna på bruket, som tillverkar både massa och papper, hör en anläggning för att rena avloppsvatten. Billerud fick i fjol ett NIB-lån på 150 miljoner svenska kronor och lånemedlen går främst till det här projektet för så kallad externrening. Den nya anläggningen skall ersätta gamla reningssystem vid bruket och skall dels rensa avloppsvatten på fiber, dels minska de syreförbrukande utsläppen till vatten. Fiber kommer att tillvaratas genom sedimentering för att sedan utnyttjas på bruket. Därtill kommer man att utnyttja bakterier för att minska mängden syreförbrukande ämnen, COD, innan avloppsvattnet släpps ut i Vänern. Vi reducerar i dag mängden syreförbrukande ämnen med ungefär 40 procent och efter att den här reningen är i gång har 4 bulletin juli 2004

5 bulletin juli Bo Backström

6 Tema: Skogsindustrin Pelagia Wolff Enligt Fredrik Larsson kommer en ny anläggning för rening av avloppsvatten att avsevärt minska de syreförbrukande utsläppen. vi målsättningsvärden på mellan 65 och 75 procent, säger biträdande projektledare Fredrik Larsson. Den nya anläggningen skall vara i drift i slutet av år I och med satsningen sjunker även halten av kväve och fosfor i avloppsvattnet, vilket minskar risken för övergödning i sjön. Externreningsanläggningen är bara en av flera miljörelaterade investeringar som Gruvöns bruk har genomfört under de senaste åren. Myndigheterna har ställt olika krav på investeringar då bruket önskat öka sin kapacitet. Externreningen ingick i det miljötillstånd bruket beviljades år 2002 och som är nödvändigt för produktionen enligt svensk lagstiftning. Vi har investerat en hel del på senare tid. Vi började med flera miljöinvesteringar år 2000 då vi byggde en ny sodapanna. År 2001 byggde vi en ny indunstningsanläggning, berättar Larsson. Vid indunstningen kokar man bort vatten ur bland annat lignin, som är det ämne som håller samman veden. Det här är nödvändigt för att man senare skall kunna elda kokvätskan. Investeringen betyder väldigt mycket för miljön, eftersom vi tidigare inte kunde rena det kondensat som bildas vid indunstningen. Vid sidan av investeringar har Gruvöns bruk även utvecklat sitt miljöarbete på andra sätt. Brukets miljöledningssystem, som bland annat omfattar utbildning för de anställda, är sedan ett par år tillbaka ISO certifierat och registrerat enligt EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning EMAS. Jag tror att bilden av pappersindustrin som en miljöbov är fel nuförtiden. I mångt och mycket känns det som om det är vi som driver utvecklingen framåt, säger Larsson. Bruket har grundat en miljöpanel som består av invånare i kommunen Grums, som ligger precis invid bruket. Tanken är att panelmedlemmarna skall meddela bruket då de noterar till exempel buller eller lukt. Det här är för att öka vår goodwill gentemot samhället, för vi vet förstås om att vi ryker och luktar lite grann och låter en hel del, säger Larsson och påpekar att utsläpp ibland inte märks på bruksområdet, trots att de märks utanför. Att en allt större andel av råvarorna hämtas med tåg i stället för lastbil är även det en miljöförbättring. Bruket får största delen av sin råvara, barr- och lövträd, från närliggande skogar. Dessutom importeras en del råvara från de baltiska länderna per båt. Gruvöns bruk producerar enbart blekta produkter, medan Billeruds två andra svenska bruk Karlsborg i norra Sverige och Skärblacka nära Norrköping tillverkar både blekta och oblekta produkter. Gruvöns bruk tillverkar wellråvara och säck- och kraftpapper. Dessutom säljs en del av den massa som tillverkas på Gruvön. I år är målet att alla produktsegment tillsammans skall uppgå till ton. Wellråvara, som är den största produktkategorin, används till exempel för fruktlådor. Apelsinplockningen i Israel är en stor kund hos oss, säger Larsson. Säck- och kraftpapper används till exempel för socker- och müsliförpackningar och byggnadsmaterialsförpackningar. Enligt Larsson är papper för fina papperskassar en växande marknad. Produktionsmässigt utmanande slutprodukter är bland annat papper för sterila ändamål och för klistermärken, berättar han. A och O vid produktionen är papprets tryckkvalitet, i och med att så gott som alla förpackningar i dagens läge förses med text och bild. Larsson tycker att trumfkortet på Gruvön är viljan att utveckla pappersproduktionen. Jag tycker att man kan slå på trumman för att vi vågar prova på nya saker, säger han. 6 bulletin juli 2004

7 Snabbväxande skog är Veracels styrka Att kombinera konkurrenskraftig produktion av massa, modern skogsbruksteknik och korta transportavstånd med ansvarsfullt företagande och biologisk mångfald. Det är visionen för brasilianska Veracel som tar i bruk sin nya massafabrik år Projektet är på många sätt unikt. Finansieringen av Veracels massafabrik i delstaten Bahia i nordöstra Brasilien var ett av NIB:s största åtaganden under år Veracel är ett nordiskt-brasilianskt samföretag som ägs av skogskoncernerna Stora Enso Oyj och Aracruz Celulose S.A., det senare ett bolag som redan driver massaproduktion i Brasilien. Vartdera bolaget har en andel på 50 procent av projektet och massabrukets produktion. Beslutet att uppföra massabruket togs i maj 2003 då också bygg- och anläggningsarbetet inleddes. Därefter har projektet framskridit planenligt. Bruket kommer att bli världens största enlinjes produktionsanläggning för blekt eukalyptusmassa och driften startas i mitten av Veracels totala årskapacitet blir ton kortfibrig massa för export till papperstillverkare i främst Nordamerika, Europa och Asien. Massan används till tryck-, skriv- och specialpapper samt till mjukpapper. Råvaran kommer från plantager med snabbväxande eukalyptus. Genom att köpa upp land samt ingå kontrakt med lokala markägare för odling av eukalyptus har man säkrat råvaruförsörjningen inom korta transportavstånd från fabriken. Råvaran och de korta avstånden ska också trygga bolagets lönsamhet. Under de senaste 50 åren har skadorna på miljön och den atlantiska regnskogen i Bahia varit omfattande. Den ekologiska balansen i området med unikt växt- och djurliv har allvarligt rubbats. Godtycklig Stora Enso De 30 meter höga eukalyptusträden är färdiga att skördas. De har inte ens hunnit bli åtta år gamla. bulletin juli

8 Tema: Skogsindustrin Stora Enso Veracels plantager ligger på platåområden, medan dalarna bevaras för planterade nationella trädarter. Mosaiklandskapet bidrar till att bevara naturens biodiversitet. Av Veracels landområden utgörs 47 procent av eukalyptusplantager och 48 procent av atlantiska regnskogsfragment och föryngringsytor. avverkning av skog och intensiv boskapsskötsel har lett till total förödelse på många håll. Veracel har planterat skog på marker som redan har ödelagts eller utsatts för kraftig förslitning från många års intensiv boskapsuppfödning. Av Veracels markinnehav på hektar kommer hälften att planteras med eukalyptusträd och hälften att fredas. I den mån det inte redan växer regnskog på den fredade delen av marken, kommer bolaget att återplantera regnskog i en takt av flera hundra hektar per år. De fredade områdena bevaras vid sidan av plantagerna för att utvecklas till regnskogar. Det förbättrade skyddet av kvarvarande regnskog kommer på sikt att öka den biologiska mångfalden i området. Veracel har också utarbetat system för att minimera inverkan på grundvatten och spridning av kemikalier. På området används modern skogsbruksteknik. Barken, löven och grenarna från de avverkade träden lämnas kvar på avverkningsplatsen. Det bidrar till att begränsa erosionen och innebär att en stor del av näringsämnena i träden återförs till marken. Klimatet i området är gynnsamt för odling av eukalyptus. Den stabila temperaturen och rikliga nederbörden gör att träden växer snabbt. Planteringen kan ske året om och träden kan skördas efter mindre än åtta år. Då har de nått en höjd på cirka 30 meter. Den årliga produktiviteten är tiofaldig jämfört med skogarna i till exempel Finland. Eukalyptusplantorna drivs upp i Veracels plantskola med en kapacitet på tiotals miljoner plantor per år. Bolaget forskar fram nya metoder för att uppgradera kvaliteten och produktiviteten på sina plantager. Syftet är att hitta de bästa egenskaperna för plantorna. Målsättningen är att Veracel ska bli världens ledande massabruks- och plantageprojekt. Förutom det ska projektet bli ett föredöme för konkurrenskraftig och ansvarsfull produktion av massa. Fabriken, som ligger i ett område med stor arbetslöshet, skapar både direkt och indirekt nya arbetsplatser för den lokala 8 bulletin juli 2004

9 befolkningen. Arbetsplatser skapas både i byggnadsskedet och då bruket ska drivas. Nästan hälften av dem som utbildas vid bruket kommer att vara kvinnor. Näringslivet i regionen kommer att stimuleras och Veracel månar om regionens utveckling så att en långsiktig tillgång på kvalificerad personal kan säkras. Bolaget satsar under ett antal år betydande belopp på ett utvecklingsprogram som inkluderar bland annat skolor, utbildning, hälsovård och fritidssektor i regionen. Brasilianska och internationella medborgarorganisationer har ifrågasatt projektets berättigande. Det räcker inte enbart med information som företaget står för att bemöta denna oro. Därför har man under 2004 ingått avtal med Förenta Nationernas utvecklingsprogram, UNDP, om en opartisk extern evaluering. UNDP ska utföra en socioekonomisk konsekvensbedömning Fotnot: NIB deltar i finansieringen av Veracel Celulose S.A:s massafabrik i Brasilien med ett lån på 70 miljoner amerikanska dollar. Projektet samfinansieras med Europeiska investeringsbanken och den brasilianska utvecklingsbanken BNDES. En betydande del av leveranserna inom projektet kommer från Norden. av Veracels verksamhet i de kommuner där bolaget verkar. Vi har gjort mycket i vår region, men vi försöker nu få vägledning med att kunna bli ett ännu mer socialt ansvarstagande företag, säger Vitor Costa, verkställande direktör för Veracel. Projektet får starkt stöd från de nationella och lokala myndigheterna i Brasilien. Veracel är redan nu regionens största företag och arbetsgivare, och samtidigt viktigt för Brasilien och delstaten Bahia. Projektet medför betydande exportintäkter för landet. Massafabriken kommer att utnyttja bästa tillgängliga teknik och den kommer att uppfylla alla de villkor och normer som gäller för motsvarande nordiska projekt. År 2003 erhöll Veracels skogsprojekt ett certifikat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Eukalyptusplantorna drivs upp i Veracels plantskola av utbildad lokal personal. Stora Enso LÅN TILL SKOGSINDUSTRIN Under 2003 deltog NIB i finansieringen av följande projekt inom nordisk skogsindustri: Lån till finska Ahlstroms förvärv av ett företag som tillverkar fibertyg i Sverige. Köpet är en del av ett större förvärv av den amerikanska Dexterkoncernens fiberduksproduktion. Finansiering av en ombyggnad av Biko-Lats träförädlingsfabrik i Lettland. Biko-Lat är ett dotterbolag till isländska Norvik. Investeringar i Billeruds miljöförbättrande åtgärder under åren , främst vid Gruvöns bruk i Sverige där det största enskilda projektet omfattar förbättrad externrening. Miljöinvestering vid M-reals pappersbruk i Husum, Sverige. Ett nytt biologiskt reningsverk uppförs i anslutning till brukets avfallsdeponi. Reduktionen av kemiskt syreförbrukande substans (COD) blir minst 65 procent. SCA:s investeringar i miljöförbättrande åtgärder, bland annat vattenrening i en massafabrik och ett nytt blekeri vid ett pappersbruk. SCA investerar också i ett tissuebruks slampanna som omvandlar slam från papperstillverkningen till energi. Lån till Sveaskogs investeringar vid ett integrerat massa- och kartongbruk i Frövi, Sverige. Investeringarna medför väsentliga miljöförbättringar, såväl genom ökad effektivisering och ökat kapacitetsutnyttjande som genom minskade utsläpp till luft och vatten. Miljöinvesteringar i UPM-Kymmenes massafabrik i Jakobstad, Finland. Investeringarna leder till att utsläppen av biologiskt syreförbrukande substans (BOD) halveras. Lån till Veracel Celulose för investeringar i en massafabrik i Brasilien. bulletin juli

10 Intervjun Nordiska samarbetet följer sin tid Ingenting är som förr, inte heller då det gäller nordiskt samarbete. Den nordiska kulturen kan ändå vara den förenande länken även i framtiden, tror Finlands andra finansminister Ulla-Maj Wideroos. Max Wallgren Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, med ansvar för NIB inom den finska regeringen, vill att NIB fortsätter att investera i miljöprojekt. Genom finansiering kan man påverka, menar hon. Pengar talar alltid. 10 bulletin juli 2004

11 Vi i Norden har en kultur som är väldigt speciell för oss och som ingen annan har, säger minister Wideroos och hoppas att den här kulturen kan föra samman länderna på ett sätt som är till fördel för Norden, utan att vara till nackdel för någon annan. Innan Wideroos blev kommundirektör, riksdagsledamot, och slutligen andra finansminister våren 2003, jobbade hon på Nordiska informationskontoret i Vasa. Det var i början av 1980-talet. Sedan dess har gränserna i Östersjöregionen minskat i betydelse, både genom Nordensamarbetet och genom Europeiska unionen. Vem trodde väl för ett tjugotal år sedan att de baltiska staterna skulle närma sig Norden på flera olika fronter, frågar sig Wideroos. Hon räknar med att den nordiska gemenskapen kan öppna sig mot Baltikum och andra länder, men samtidigt leva vidare. Men innan det nordiska samarbetet med fri rörlighet och avtal om skatt och sociala frågor kan utsträckas till andra länder lär det dröja länge, tror Wideroos. Även inom Norden finns det fortfarande många gränshinder kvar. Vi kan inte känna oss delaktiga om vi hela tiden stöter på hinder för delaktighet, säger Wideroos och poängterar att arbetet för att främja den interna gemenskapen i Norden ingalunda är slutfört. En förutsättning för att den nordiska gemenskapskänslan inte skall urvattnas är att man löser praktiska problem, anser Wideroos. Till exempel har man nu kommit överens om att öppna ett gemensamt skattekontor på internet. Wideroos tror att Nordiska rådet i framtiden framför allt kommer att syssla med konkreta frågor, medan de stora visionerna faller i skymundan. Enligt Wideroos finns det skäl till en viss oro då det gäller det nordiska samarbetet externt i till exempel EU. Hon tror att de nordiska länderna i framtiden kommer att hålla ihop i frågor där de har»det svenska språket markerar att det är en nordisk bank«gemensamma intressen, men i andra frågor kommer länderna att gå skilda vägar. Finansmarknaden i Norden och Baltikum är redan starkt integrerad både då det gäller börserna och bankerna. Den utvecklingen tycker Wideroos inte att myndigheterna behöver blanda sig i. Däremot skapar integrationen tryck på att se över lagstiftningen så att den motsvarar morgondagens behov. Här gäller det att vara snabb, eftersom lagarnas livslängd blir kort då situationen på marknaden förändras på bara några år. En viktig fråga just nu är regleringen av Europabolag. I anslutning till det här blir det även aktuellt att diskutera finansinspektionernas roller i de olika länderna i Norden. Som andra finansminister ansvarar Wideroos inte bara för ärenden som gäller finansmarknaden, skatter och tullar, utan även bland annat för frågor som berör NIB och Europeiska investeringsbanken EIB. Wideroos är nöjd med den roll som NIB har fått. Jag tycker inte att det finns väldigt stora förändringstryck. Det som är viktigt är att man nu, precis som hittills, följer med vad som händer i närområdet. Wideroos vill att NIB fortsätter att ge lån till projekt med positiva miljökonsekvenser. Jag är övertygad om att miljösatsningarna är morgondagens melodi, säger hon. Wideroos ser inte det baltiska medlemskapet i NIB som någon dramatisk vändning. Den egentliga förändringen sker inte på det operativa planet, utan på beslutsfattarnivå, då de baltiska länderna i framtiden kommer att kunna vara med och lägga upp riktlinjerna för NIB, påpekar hon. Samtidigt som de baltiska länderna får»vi kan inte känna oss delaktiga om vi hela tiden stöter på hinder för delaktighet«dessa rättigheter, ökar även deras ansvar. Det här är positivt, tycker Wideroos. I österled finns det enligt Wideroos stora utmaningar för NIB. Ryssland är enormt, dels geografiskt, dels med tanke på alla de utmaningar som finns i landet. Stort är ett för svagt ord, säger hon. Speciellt på miljösidan finns det orsak att vara aktiv, anser Wideroos. Finansieringen av Sydvästra avloppsreningsverket i S:t Petersburg är enligt henne bara början på vad som förväntas av NIB. Wideroos är nöjd över att utvidgade NIB får två officiella språk: både engelska och svenska. Det svenska språket markerar att det är en nordisk bank, säger Wideroos, även om hon misstänker att engelska blir det dagliga arbetsspråket. NIB är den första nordiska institution som välkomnar de baltiska länderna som fullvärdiga medlemmar. Wideroos tror ändå inte att Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap i NIB automatiskt öppnar dörrarna också till andra nordiska institutioner. För att de andra institutionerna, som bildar en helhet, skall öppna sina dörrar krävs ett principbeslut i Nordiska rådet, menar hon. I egenskap av andra finansminister har Ulla-Maj Wideroos ett brett perspektiv på det nordiska samarbetet, till exempel genom möten med sina nordiska finansministerkolleger. Men under sina år på det nordiska informationskontoret jobbade Wideroos med vad hon själv kallar den folkliga versionen av nordiskt samarbete. Och det är på gräsrotsnivå hon tror att den nordiska gemenskapens framtid avgörs. Det viktiga är hur ungdomarna ser på gemenskapen, menar ministern. bulletin juli

12 Ny överenskommelse Nordiska Investeringsbanken blir både nordisk och baltisk Veikko Nurminen Den nya NIB-överenskommelsen undertecknades av från vänster Ib Katznelson, Danmark, Taavi Veskimägi, Estland, Ulla-Maj Wideroos, Finland, Dalia Grybauskaitė, Litauen, Haakon Baardsøn Hjelde, Norge och Gunnar Lund, Sverige. Längst till vänster Catarina Doepel, NIB och längst till NIB. 12 bulletin juli 2004

13 Dalia Grybauskaitė Geir H. Haarde Gunnar Lund Taavi Veskimägi Geir H. Haarde, Island, Valdis Krastiņs, Lettland, höger Claes de Neergaard och Jón Sigur sson, Nordiska Investeringsbanken skall vara mer än bara nordisk. Det kom de nordiska statsministrarna överens om sommaren Drygt ett halvt år senare, den 11 februari 2004, undertecknade representanter för de nordiska och baltiska regeringarna en ny överenskommelse och nya stadgar för NIB i Helsingfors. Enligt Islands finansminister Geir H. Haarde kommer det baltiska medlemskapet i NIB att främja utvecklingen inte bara i Estland, Lettland och Litauen, utan i hela Östersjöregionen. Haarde talade vid ceremonin på NIB:s huvudkontor i egenskap av ordförande för de nordiska finans- och ekonomiministrarna. Efter att de nordiska statsministrarna i juni 2003 hade gett klartecken för en utvidgning av banken låg ansvaret för förhandlingarna hos de nordiska finans- och ekonomiministrarna och deras baltiska kolleger. Den nya NIB-överenskommelsen innebär att Estland, Lettland och Litauen blir medlemmar i banken på lika villkor som de nuvarande fem medlemmarna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt Haarde har jämlikhet alltid varit utmärkande för samarbetet i Norden. Jag välkomnar denna händelse, sade Litauens finansminister Dalia Grybauskaitė då överenskommelsen och stadgarna hade undertecknats. Grybauskaitė, som i och med Litauens inträde i Europeiska unionen blev EU-kommissionär, räknar med ett allt starkare samarbete i Östersjöregionen. Den nya överenskommelsen skall nu ratificeras i alla åtta medlemsländer. Processen väntas vara slutförd vid årsskiftet, vilket bereder väg för baltiskt medlemskap i NIB från och med början av år Redan nu har NIB börjat rekrytera baltiska medarbetare. bulletin juli

14 Panorama 14 bulletin juli 2004

15 DÄR LUGNET BOR En hemvist för tystnad och ro. Det är skogen för den finska naturfotografen Tommi Heinonen. Han har velat fånga enkelheten, friden och stillheten i sina bilder. I skogens djup finner man alltid intressanta små detaljer: växter, svampar, mossor, myror. Enligt Heinonen ger skogen vandraren en del av sitt orubbliga lugn. En väsentlig del av att röra sig ute i terrängen är att stanna upp, se och låta sig förundras. bulletin juli

16 SEMINARIUM I RIGA Offentliga projekt i privat regi Aivars Liepins Värd för PPP-seminariet var Riga stad. Biträdande stadsdirektör Sergejs Dolgopolovs (till vänster) välkomnade deltagarna som representerade såväl kommuner och stater som transport- och finanssektorn. I mitten regionchef Lauri Johnson från NIB och till höger regionchef Esa Tuomi från Nordea. 16 bulletin juli 2004

17 PPP Förkortningen PPP står för Public Private Partnership. Idén om PPP föddes i Storbritannien. PPP handlar om att genomföra offentliga projekt i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. PPP möjliggör finansiering av projekt utanför statliga och kommunala budgeter. Samtidigt blir det möjligt att genomföra omfattande projekt i större helheter och på så sätt uppnå skalfördelar. PPP möjliggör också risköverföring från den offentliga sektorn till den privata sektorn. PPP-modellen kan användas vid utpräglade infrastrukturprojekt som vägbyggen och värmedistribution, men också inom till exempel sjukvård och utbildning. Privata aktörer kan stå för projektets finansiering, planering, genomförande och underhåll. Exempel på nordiska PPP-projekt, som NIB finansierat, är Lahtis motorväg i Finland, utbyggnaden av E 39 i Norge och Arlandabanan i Sverige. Ett genomtänkt kontrakt, väldefinierad risk- och ansvarsfördelning och förmåga att fatta beslut. Det här är viktiga element vid projekt som genomförs i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Så löd resonemanget då representanter för den offentliga och den privata sektorn i Baltikum och Norden samlades i Riga i april vid ett seminarium om offentligtprivat samarbete, Public Private Partnership. Avsikten med seminariet var att presentera PPP som en modell för att lösa de stora behoven av infrastrukturinvesteringar i Baltikum. Riga stad stod värd för seminariet som arrangerades av Nordea och NIB. De baltiska länderna har redan mycket erfarenhet av privatisering och det finns en politisk vilja att engagera den privata sektorn i olika delar av samhället. Det här skall ses som någonting positivt och bereder väg för att verkställa infrastrukturprojekt tillsammans med privatsektorn. Uppgraderingen av infrastrukturen i Baltikum kommer också att ge bättre möjligheter att utnyttja EU:s omfattande resurser, menar Lauri Johnson, NIB:s regionchef för Baltikum och Polen. Kaisa Leena Välipirtti Tom Schmidt Talare vid seminariet var bland andra Kaisa Leena Välipirtti, regeringsråd vid det finska kommunikationsministeriet, och Tom Schmidt, vd för Vägbolaget Nelostie Oy. De presenterade Lahtis motorväg, som är det första omfattande finska vägprojekt som genomförts med privatfinansiering enligt PPP-modellen. Välipirtti berättade att en utvecklad version av den modell som användes för Lahtis motorväg enligt planerna skall utnyttjas för en annan sträcka, motorväg E 18. Enligt Välipirtti har man på kommunikationsministeriet haft positiva erfarenheter av Lahtisprojektet. Statens revisionsverk såg i sin tur fördelar i att vägbygget färdigställdes snabbt, men ansåg att det är oklart om PPP-modellen är mer lönsam än traditionella projektmodeller. Lahtis motorväg stod färdig ett år snabbare än planerat. Schmidt poängterade betydelsen av ett genomtänkt kontrakt för ett lyckat PPPprojekt. Kontraktet mellan Nelostie och de finska vägmyndigheterna är ett långsiktigt servicekontrakt, som förutom själva vägbygget omfattar också vägunderhåll. Kontraktet sporrade oss till att tänka i livscykeltermer och färdigställa vägen så snabbt som möjligt, sade Schmidt. I Norge beslöt stortinget år 2001 att prova PPP-modellen vid tre vägprojekt, berättade Kjersti Billehaug, chefsingenjör vid det norska vägverket. På avsnittet Klett Bårdshaug på E 39 pågår redan arbetet. Kjersti Billehaug Arbetet på sträckan Lyngdal Flekkefjord har också påbörjats med NIB som en finansiär. Det är väldigt viktigt att kunden är beredd att fatta beslut, sade Gunnar Lundberg, vice vd vid Skanska BOT och styrelseordförande för Nelostie, som byggt Lahtis motorväg i Finland, och vice styrelseordförande för Orkdalsvegen, som bulletin juli

18 VIETNAM VÄXER Stor efterfrågan på lån Gunnar Lundberg ansvarar för avsnittet Klett Bårdshaug i Norge. Enligt Lundberg är offentligtprivat samarbete framför allt ett sätt spara pengar. Kjell Sundberg var inne på samma linje. Sundberg är vd för A-Banan Projekt AB, som de svenska myndigheterna har bildat för att sköta svenska statens intressen vad gäller Kjell Sundberg Arlandabanan, tågförbindelsen från Arlanda flygplats till Stockholm centrum. PPP är inte bara en form av finansiering, utan också ett sätt att effektivisera offentlig service. Sundberg poängterade också vikten av en klar riskfördelning, där den part som har bäst förmåga att bära risker skall göra det. Seminariedeltagarna konstaterade att en utmaning för PPP-projekt, som till sin natur är mer komplexa än traditionella projekt, är att hålla transaktionskostnaderna och byråkratin i schack. Det är också viktigt med en uttalad rolloch ansvarsfördelning och att utnyttja all den kunskap som de olika parterna innehar. Varje gång man är där slås man av hur snabb utvecklingen är, säger NIB:s regionchef i Asien, Søren Kjær Mortensen. NIB har i år avtalat om flera nya lån till Vietnam. Inte minst inom energisektorn i Vietnam finns det ett stort behov av investeringar. Efterfrågan på el har skjutit i höjden i och med att den kommunistiska enpartistaten öppnat sina dörrar för omvärlden och den ekonomiska aktiviteten tagit fart. I slutet av maj avtalade NIB om ett lån på 40 miljoner amerikanska dollar för det statsägda bolaget Electricity of Vietnam, EVN. I och med avtalet uppgår NIB:s engagemang i energisektorn i Vietnam till omkring 100 miljoner dollar. Representanter från det vietnamesiska finansministeriet undertecknade det nya låneavtalet under ett besök i Helsingfors. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan på energi är ett gemensamt drag för många länder i Asien, säger Mortensen, som sedan några år tillbaka ansvarar för NIB:s kontor i Singapore. NIB undertecknade ett statusavtal med Vietnam år 1996 och har hittills finansierat främst projekt inom energisektorn. I slutet av 1990-talet beviljade NIB också ett lån på cirka 20 miljoner amerikanska dollar för ett pappersbruk och ett lån på 2,1 miljoner dollar för en kaffefabrik. I april i våras undertecknade NIB och det vietnamesiska finansministeriet två låneavtal: ett som gäller finansieringen av en cementfabrik och ett som gäller finansiering av små- och medelstora företag. NIB:s alla lån i Vietnam går via finansministeriet, efter att ministeriet för planering och investeringar har gett grönt ljus för projekten. NIB har redan tidigare gett ett lån på 15 miljoner amerikanska dollar till cementfabriksbygget i Tam Diep i norra Vietnam. Nu kom man överens om tilläggsfinansiering på 10 miljoner dollar. Låneprogrammet för små- och medelstora företag är NIB:s första i Vietnam. Den vietnamesiska regeringen har valt att ge de här företagen hög prioritet, förklarar Mortensen. Programmet på 20 miljoner amerikanska dollar kanaliseras via intermediärbanken Bank for Investment and Development of Vietnam BIDV (Vietindebank) som står för den lokala expertisen. Ett krav för NIB-finansiering är att projekten är av ömsesidigt intresse för Vietnam och NIB:s medlemsländer. Doktor Nguyen Thanh Do, som är biträdande direktör för avdelningen för extern finansiering vid det vietnamesiska finansministeriet, ser möjligheter till fortsatt utveckling av det nordiskvietnamesiska affärssamarbetet inom flera sektorer. Bland annat finns det enligt doktor Do ett intresse i Vietnam för att utveckla yrkes- och teknikutbildning, hälsovård och vattenrening och annan miljövänlig teknik. Miljöproblemen i Vietnam är väsentliga. Mortensen tror att landet kommer 18 bulletin juli 2004

19 Pelagia Wolff Representanter för det vietnamesiska finansministeriet besökte NIB:s huvudkontor i maj för att underteckna ett avtal om lån på 40 miljoner amerikanska dollar för det statsägda energibolaget Electricity of Vietnam, EVN. I signingen deltog även flera personer ur NIB:s administration. att ägna mer uppmärksamhet åt miljöaspekter i och med att välfärden i landet ökar. Också Mortensen tror att nordiska företag har mycket att hämta i Vietnam. Som vi ser det finns det möjligheter inom alla sektorer, säger han. Men en förutsättning för affärssamarbete är ofta att den utländska aktören kan ordna finansiering för projektet. Mortensen menar att just det här är en orsak till att efterfrågan på lån är stor i Vietnam. Samarbetet med finansministeriet har löpt utmärkt, säger Mortensen och påpekar att NIB i framtiden är beredd att gå in i nya sektorer. De utländska direktinvesteringarna är livsviktiga för landet. Enligt doktor Do strävar Vietnam efter att utveckla investeringsklimatet. Målet är att bibehålla stadig ekonomisk tillväxt och samtidigt nå samhällelig stabilitet. bulletin juli

20 Aktuellt inom Nordiska finansgruppen Ny fond för minskade klimatutsläpp En ny fond, Testing ground facility (TGF), skall uppmuntra och underlätta strävandena att uppnå Kyotoprotokollets krav. Genom fonden kan de nordiska länderna investera i utsläppsreducerande projekt i Baltikum, Polen och Ryssland, och på så sätt erhålla kolkrediter med vilka de delvis kan uppfylla sina förpliktelser att minska på utsläpp enligt Kyotoavtalet. Grundkapitalet på 10 miljoner euro har tillskjutits av de nordiska länderna, men i ett senare skede kommer även privata investerare att involveras. Fonden förvaltas av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Enligt vd Harro Pitkänen är verksamheten nu i en uppbyggnadsfas. Som bäst görs en första genomgång av potentiella projekt. Senare under året kommer också en allmän invitation att riktas till projektutvecklare i regionen att anmäla sina projekt till NEFCO. I bakgrunden ligger en flerårig process. Den har haft som syfte att inrätta ett försöksområde i Östersjöregionen för projekt som bygger på så kallat gemensamt genomförande, joint implementation, vilket går ut på att investeringar i ett utsläppsreducerande projekt i ett annat land räknas till godo för det land som investerat i projektet. Idén är att det är mer kostnadseffektivt att minska utsläppen i närområdesländerna än vad det är i Norden, Kyotoprotokollet är ett avtal som specificerar mål för begränsning av utsläpp av växthusgaser under tidsperioden Avtalet gäller de industriländer som undertecknat protokollet. Målet är en minskning på fem procent jämfört med utsläppsnivåerna år Protokollet ger även en möjlighet för de länder som binds av avtalet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som genomförs i ett annat land. En av mekanismerna för detta är gemensamt genomförande, joint implementation. medan nyttan för miljön är den samma. Potentiella projekt för fonden är framför allt energiprojekt med fokus på förnybar energi, energieffektivisering och -besparing, men även vissa andra projekt kan få finansiering. I många fall behöver projekten tilläggsfinansiering från internationella finansieringsinstitut som NEFCO, NIB, EIB och EBRD, eller andra finansieringskällor. 20 bulletin juli 2004

Kan Östersjön räddas? Var bör vi lägga in de stora stötarna?

Kan Östersjön räddas? Var bör vi lägga in de stora stötarna? Kan Östersjön räddas? Var bör vi lägga in de stora stötarna? Mikael Sjövall Kommunikationschef Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO i ett nötskal internationellt finansieringsinstitut, grundades 1990

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Medlemsländer Låntagarländer

Medlemsländer Låntagarländer Årsredovisning 2005 Medlemsländer Låntagarländer NIB:s medlemsländer är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NIB fi nansierar projekt både i och utanför medlemsländerna.

Läs mer

BULLETIN. nordiska investeringsbanken februari 2003. Investeringar för renare energi

BULLETIN. nordiska investeringsbanken februari 2003. Investeringar för renare energi BULLETIN nordiska investeringsbanken februari 2003 Investeringar för renare energi VD har ordet Europas energiförsörjning kräver investeringar Matias Uusikylä»Utvidgningen av EU österut medför stora investeringsbehov.«säker

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

nib 1999 årsredovisning

nib 1999 årsredovisning ÅRSREDOVISNING 1999 2 nib 1999 årsredovisning INNEHÅLL Detta är NIB 4 Mission och strategi 5 Verkställande direktörens översikt 6 Fem år i sammandrag 8 Nordens ekonomi 10 Upplåning och kapitalförvaltning

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

INNEHÅLL. Detta är NIB 4. Mission och strategi 5. Verkställande direktörens översikt 6. Fem år i sammandrag 8. Nordens ekonomi 10

INNEHÅLL. Detta är NIB 4. Mission och strategi 5. Verkställande direktörens översikt 6. Fem år i sammandrag 8. Nordens ekonomi 10 2000 INNEHÅLL Detta är NIB 4 Mission och strategi 5 Verkställande direktörens översikt 6 Fem år i sammandrag 8 Nordens ekonomi 10 Upplåning och kapitalförvaltning 14 NIB:s kapital 16 Nordisk utlåning

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Bilderna uppifrån: Silene acaulis Veronica fruticans Dryas octopetala Myosotis decumbens Campanula uniflora. Omslagsbild: Eriophorum scheuchzeri

Bilderna uppifrån: Silene acaulis Veronica fruticans Dryas octopetala Myosotis decumbens Campanula uniflora. Omslagsbild: Eriophorum scheuchzeri 2001 Bilderna uppifrån: Silene acaulis Veronica fruticans Dryas octopetala Myosotis decumbens Campanula uniflora Omslagsbild: Eriophorum scheuchzeri INNEHÅLL Detta är NIB......................................4

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank

Seminarium 16 juni, Kersti Talving: Nordiska Investeringsbanken. Norden och Baltikums bank Norden och Baltikums bank 1 Detta är NIB En internationell finansiell institution för Norden och Baltikum Långfristiga lån till medlemsländerna och till utvalda länder utanför medlemskretsen Ett komplement

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

www.kommuninvest.se 1

www.kommuninvest.se 1 www.kommuninvest.se 1 Ett grönt lån är Projektkategorier Vi gör det här för att Vi gör så här Varför låna grönt av oss Så här går ni tillväga Nästa steg en grön obligation Vanliga frågor vi har fått 3

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer