MEPS och WinBygg 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEPS och WinBygg 2000"

Transkript

1 MEPS och WinBygg EN STUDIE AV KALKYLERINGSPROGRAM VID SKADEREGLERING- Henrik Svensson EXAMENSARBETE 2009 BYGGNADSTEKNIK

2 MEPS and WinBygg A STUDY ON SPREADSHEET PROGRAMS AT DAMAGE RESTORATIONS- Henrik Svensson Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författaren svarar själv för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Håkan Tornberg (JTH), Åke Larsson (Erik Larssons Byggnads AB) Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract The Principal, Erik Larssons Byggnads AB, performs damage restorations on behalf of several insurance companies in Tranemo, Svenljunga and Ulricehamn municipality. In 2008 the company was involved in a total of 104 damages. The compensation awarded to Erik Larssons Byggnads AB is based almost exclusively on the cost calculated by the spreadsheet programs MEPS and WinBygg The thesis is a study on how the use of different spreadsheet programs in combination with their agreements has affected the profitability of the restorations. Differences between program calculations and how they tally with the actual outcome are examined. Shortcomings in the current approach are identified and improvements suggested. The goal is that the findings and conclusions can be an aid in future calculated costing and procurement of missions - that profitability in this way can be improved for Erik Larssons Byggnads AB. A full inventory of its damage calculations were carried out. Then the damages from every insurance company were separated by type, scope and cost. As a starting point three performed calculations of MEPS was followed. Afterwards copied into WinBygg 2000, as identical as in MEPS as possible. All calculations were then compared with the actual outcome. The thesis shows that the compensation accruing to Erik Larssons Byggnads AB were largely influenced by which insurance companies the compensations were claimed. WinBygg 2000 calculated consistently lower damage costs in comparison with MEPS. The greatest differences were between the subcontractor-fee and transportation costs. At the inventory it was discovered that two of the contractor, favourable opportunities rarely or never were used in

4 Sammanfattning Sammanfattning Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Året 2008 var företaget involverat i sammanlagt 104 försäkringsskador. Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader kalkyleringsprogrammen MEPS och WinBygg 2000 beräknat. Examensarbetet är en studie om användandet av de olika kalkylprogrammen i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering. Skillnader mellan programmens kalkyler samt hur dessa överensstämmer med verkligt utfall undersöks. Brister i nuvarande arbetssätt kartläggs och förbättringar föreslås. Målet är att resultat och slutsatser skall kunna vara en hjälp vid framtida kalkylering och upphandling av skadeuppdrag - att lönsamheten på så sätt kan förbättras för Erik Larssons Byggnads AB. En fullständig inventering av företagets skadekalkyler genomfördes. Vid denna delades skador från varje försäkringsbolag in i skadetyp, omfattning och kostnad. Som utgångspunkt valdes därefter tre slutkalkyler i MEPS. Dessa kopierades i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt. Alla kalkyler jämfördes sedan med verkligt utfall. Examensarbetet visar att den ersättning som tillföll Erik Larssons Byggnads AB i stor utsträckning påverkades av åt vilket försäkringsbolag skaderegleringen utfördes. WinBygg 2000 kalkylerade genomgående lägre skadekostnader i jämförelse med MEPS. Störst skillnad var det mellan UEarvode och transportkostnader. Vid skadeinventeringen upptäcktes även att två för entreprenören gynnsamma möjligheter sällan eller aldrig utnyttjades år Nyckelord Skadereglering, Försäkringsbolag, Kalkylprogram, Avtal, Besiktning, MEPS, WinBygg 2

5 Förord Förord Tack till: Håkan Tornberg, Handledare, JTH Åke Larsson, Handledare, Erik Larssons Byggnads AB Åke Svensson, Försäkringsskadeansvarig, Erik Larssons Byggnads AB 3

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND UPPDRAGET SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund FÖRETAGET SKADEREGLERINGSPROCESSEN Generell arbetsrutin vid besiktning KALKYLPROGRAM OCH AVTAL MEPS Avtalet med FB WinBygg Avtalet med FB VERKLIGT UTFALL Efterkalkyl Genomförande Resultat INVENTERING FB1 MEPS FB2 WinBygg Jämförelse Analys inventering SKADEKALKYLERING Skada 1: Liten Skada 2: Medel Skada 3: Stor Analys skadekalkylering Slutsats och diskussion Referenser

7 Inledning 1 Inledning Skadereglering med anledning av vatten-, brand-, storm- och inbrottsskador utgör en väsentlig del inom svensk byggnadsindustri. Enbart vattenskador i byggnader kostar årligen mer än 5,2 miljarder kronor att åtgärda, vilket är lika mycket som alla brand-, storm och inbrottsskador tillsammans. [1] 1.1 Bakgrund Studier av skador har tidigare främst bedrivits utifrån samhällets och försäkringsbolagens perspektiv. Skadornas byggnadstekniska orsaker har noggrant beskrivits i flera olika handlingar och böcker. Förhoppningen är att detta examensarbete skall belysa skadereglering ur entreprenörens perspektiv, vilket tidigare inte varit särskilt vanligt. Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag samt deras kunder i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Merparten av uppdragen kommer dock från två försäkringsbolag. Med anledning av sekretess enligt avtal namnges inte de olika försäkringsbolagen i denna rapport. De benämns istället som Försäkringsbolag 1 (FB1) och Försäkringsbolag 2 (FB2). Företaget är kontakten mellan försäkringsbolag, försäkringstagare samt eventuella underentreprenörer. Det följer respektive försäkringsbolags villkor beroende på typ av skada enligt ingångna avtal. Skaderegleringsprocessen inleds med en skadekontroll, vanligtvis utförd av försäkringsskadeansvarig från Erik Larssons Byggnads AB. Denne säkerställer om det är en ersättningsbar skada. Om så är fallet utförs en besiktning med fotodokumentation där skadeorsak och skadeomfattning dokumenteras. Med besiktningen som grund upprättar han därefter en kalkyl där kostnader (ersättningar) och åldersavdrag för berörda parter beräknas. Året 2008 var företaget involverat i 66 skador gentemot FB1, 28 skador gentemot FB2 samt 10 skador gentemot andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Kalkyler gentemot FB1och deras kunder upprättas i kalkylprogrammet MEPS. Kalkyler gentemot FB2 och deras kunder upprättas i WinBygg Efter godkännande av dessa kalkyler av försäkringsbolag och försäkringstagare, överlåts det i merparten av fallen till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. De utförda skaderegleringsuppdragen gav Erik Larssons Byggnads AB ett varierat ekonomiskt resultat naturligtvis beroende på dess slag och omfattning. Därigenom är en studie av kalkyler och genomförda skaderegleringar befogad. 5

8 Inledning 1.2 Uppdraget Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB efter utförd skadereglering, grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader programmen MEPS och WinBygg 2000 kalkylerat. Examensarbetet är en studie om användandet av olika kalkylprogram i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering hos Erik Larssons Byggnads AB. Genom jämförelse mellan identiska kalkyler hos tre utförda uppdrag skall eventuella skillnader påvisas. 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att för uppdragsgivaren påvisa skillnader i kalkylerade skadekostnader, mellan MEPS och WinBygg 2000, i kombination med respektive avtal. Även en undersökning om kalkylerna överensstämmer med verkligt utfall genomförs. Förhoppningen är att resultaten sedermera skall kunna användas vid framförallt upphandlingar av avtal gentemot försäkringsbolagen, att lönsamheten kring skadereglering på så sätt kan förbättras. Målet är att resultat och slutsatser även skall vara en hjälp vid framtida kalkylering av skadeuppdrag. Om möjligt skall brister i nuvarande arbetssätt kartläggas och förändringar av dessa föreslås. 1.4 Avgränsningar Detta examensarbete belyser skadereglering ur entreprenörens synvinkel inte den byggnadstekniska orsaken till skadan eller vilka metodval som görs vid själva regleringen. Båda försäkringsbolagen har nämligen likvärdiga krav på utfört arbete vilket i sig ger möjlighet till jämförelse av denna typ. Endast kostnadskalkyler granskas inte om eventuella brister förekommer vid besiktningar eller vid redovisningar av förbrukade resurser. Av orsaken att merparten av uppdragen kommer från två försäkringsbolag, ca 90 %, behandlas endast skador från dessa båda bolag. Skadeinventeringen visar även att endast en bråkdel av skadorna är orsakade av brand, inbrott eller stormar - i genomsnitt 2-4 st per kategori och år. Därmed kommer ingen djupare studie av dessa skadetyper heller att bedrivas. 6

9 Inledning 1.5 Disposition Rapporten är uppdelad i följande huvudkapitel, Teoretisk bakgrund, Genomförande, Resultat och Slutsats. Den Teoretiska bakgrunden är en nulägesbeskrivning av uppdragsgivaren. Skaderegleringsprocessen och arbetsgången vid försäkringsskador görs som en generell beskrivning eftersom den är mycket likartad ifrån entreprenörens sida i förhållande till de olika försäkringsbolagen. Kapitlet innehåller även en beskrivning av kalkylprogrammen MEPS och WinBygg 2000 samt de tecknade avtalen med respektive försäkringsbolagen. På så sätt skall läsaren få förståelse för de resonemang som förs i övriga delar av rapporten samt vad som ligger till grund för resultat och slutsatser. I Genomförande beskrivs tillvägagångssätt, resonemang samt arbetsmetodik bakom examensarbetet. I kapitlet Resultat presenteras resultat av framräknade kalkyler och jämförs med verkligt utförda arbeten, främst i form av tabeller och diagram med tillhörande kommentarer. I kapitlet Slutsats finns de konklusioner som till sist dragits av författaren. Här framgår främst vilka följder användandet av olika program och avtal ger upphov till. I detta kapitel ges även förslag på förändringar för uppdragsgivaren att ta ställning till. 7

10 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund 2.1 Företaget Examensarbetet utförs på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB i Limmared. Företaget grundades 1947 och drivs av Åke Larsson. Företaget har ca 45 anställda och en årlig omsättning på ca 70 miljoner kr. Verksamheten är främst inriktad på byggande av industrier, servicehus och hyreshus. Konventionellt byggande, reparation, underhåll och nyuppförande av villor, är även det vanligt förekommande. Övriga viktiga grenar är lagerförsäljning av byggmaterial samt förvaltning av egna fastigheter. [2] Skadereglering utgör endast en begränsad del av företagets verksamhet. Merparten av arbetet med dessa hanteras av försäkringsskadeansvarig, Åke Svensson. Denne utför besiktningar, upprättar kalkyler samt sköter kontakten med såväl försäkringstagare som försäkringsbolagens handläggare. Han utför även delar av byggarbetet, men får vid behov hjälp av företagets övriga hantverkare. Till målning, golvläggning samt rörmokeri anlitas lokala underentreprenörer. [3] 2.2 Skaderegleringsprocessen Erik Larssons Byggnads AB har tecknat avtal med FB1 samt FB2 och är därmed s.k. förtroendeentreprenör respektive avtalsentreprenör. Dessa avtal innehåller mellan parterna överenskomna villkor för Erik Larssons Byggnads AB:s utförande av sådan reparation av skada på egendom, där kostnaderna ersätts genom försäkring hos bolagen. Målsättningen med avtalen är att på ett effektivt sätt tillvarata försäkringsbolagens och försäkringstagarens intressen vad gäller ekonomi och kvalitet i skaderegleringsprocessen. Försäkringstagaren är beställare av reparation av skadan (s.k. byggherre) och försäkringsbolaget är ombud för försäkringstagaren. Dessa ombesörjer för försäkringstagarens räkning upphandling av tjänster i anledning av skada samt företräder försäkringstagaren i frågor som rör skadereglering. Så snart en skada anmäls ordnar försäkringsbolaget att skadan besiktigas och att ett protokoll upprättas över skadeorsak, skadans omfattning samt åtgärdsförslag (besiktningsprotokoll). I merparten av fallen utför Erik Larssons Byggnads AB besiktningsuppdragen gentemot FB1. Vid skador hos FB2:s kunder utför entreprenören ungefär hälften av besiktningarna. 8

11 Teoretisk bakgrund På grundval av vad som framkommit vid besiktning eller annan utredning beslutar försäkringsbolaget om skadan omfattas av försäkring eller inte. En kostnadskalkyl upprättas av Erik Larssons Byggnads AB i respektive kalkylprogram. Denna granskas av försäkringsbolaget. Därefter lämnas till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. Detta uppdrag utförs efter anvisningar som lämnas av försäkringsbolaget och efter de villkor som anges i avtalet parterna emellan. Försäkringsbolaget har rätt att genom stickprovsbesiktning, reparationskontroll eller på annat sätt kontrollera att lämnade reparations- och kostnadsförslag samt fakturerade belopp grundas på avtalade villkor. [4] Generell arbetsrutin vid besiktning Erik Larssons Byggnads AB utför besiktningsarbete på beställning av försäkringsbolagen, framförallt vid vattenskador, mindre brandskador samt vid övriga skador om behov finns. Arbetsrutiner skall följas av förtroendeentreprenör/avtalsentreprenör och dessa är bestämda enligt avtal. Även denna process är likartad gentemot respektive bolag vilket möjliggör följande generella beskrivning: 1. Försäkringsbolagets tekniker/handläggare översänder uppdrag till entreprenören, vanligtvis via mail. 2. Entreprenören kontaktar försäkringstagaren för besiktning, oftast senast nästkommande arbetsdag efter mottagandet av uppdraget. Besiktning ska ske omgående beroende på skadans art. 3. Vid besiktning ska entreprenören - konstatera skadeorsak (friläggning ska ske efter samråd med försäkringstagaren vid behov). - kontrollera skadans omfattning och dokumentera densamma. - ta foton. - bedöma åldern på avskrivningsbara byggnadsdetaljer. - fylla i besiktningsrapporten. - informera försäkringstagaren om vidare hantering. 4. Entreprenören returnerar besiktningsunderlaget samt foton efter avslutad besiktning. 9

12 Teoretisk bakgrund 5. Entreprenören upprättar en preliminär kalkyl som skickas till försäkringsbolaget senast någon dag efter besiktning. Försäkringstagaren erhåller bekräftelsebrev från försäkringsbolaget som innehåller uppgifter om självrisk, avskrivningar och att denna kostnad faktureras försäkringstagaren direkt av entreprenören. 6. Entreprenören avvaktar formell beställning av försäkringstagaren. 7. Entreprenören kontaktar bolaget vid - problem som innebär konflikt med försäkringstagaren. - kostnadsökning under pågående reparation. - annat som är av intresse för skadehanteringen. 8. Entreprenören översänder slutkalkyl i god tid före fakturan för granskning. Slutkalkyl = den faktiska kostnaden för försäkringsbolaget (ev avfuktningskostnad får tillkomma). Fakturan är utställd på försäkringstagaren. Avskrivningar och eventuella extrabeställningar faktureras direkt till försäkringstagaren. [4] 10

13 Teoretisk bakgrund 2.3 Kalkylprogram och avtal MEPS och WinBygg 2000 kan generellt beskrivas som programvaror för beskrivning, beräkning och upphandling av reparationsarbeten vid skadereglering. De används av både beställare och entreprenörer och ligger till grund för de affärer parterna gör sinsemellan. Grundtanken bakom båda dessa program är att reparationstjänster betraktas och hanteras som standardprodukter, som vilken vara som helst. Kostnaden för normal förmodad resursförbrukning beskrivs - inte hur mycket resurser det i verkligheten förbrukades. Den främsta bakomliggande faktorn att programmen används är med andra ord att försäkringsbolagen med dessa vet att skaderegleringen utförs på ett effektivt sätt. Entreprenören tjänar på att arbeta prestationsinriktat. Systemet med löpande ersättning kunde tidigare utnyttjas av entreprenörer vilket statistik från undersökningar också pekar på. En annan fördel är också att upphandlingar endast behöver göras för varje avtalsperiod inte för varje enskilt uppdrag. [5] MEPS MEPS är ett kalkylprogram utvecklat av Svensk Normtiddata AB. Det används inte bara vid skadereglering gentemot FB1 utan även vid annan kalkylering, dock främst vid reparationsarbeten inomhus. Programfunktionerna i MEPS är baserade på en inbyggd databas, en av båda parter accepterad och objektiv måttstock. Denna innehåller merparten av olika arbetsmoment för byggarbeten inomhus. I databasen är det kartlagt och strukturerat alla eventualiteter i förhållande till förväntad arbetsinsats för olika branscher under en viss reparation, sanering eller för generellt byggarbete och underhåll. Varje beskrivning av uppdrag eller åtgärd blir därmed lika och konsekvent oavsett vem som gör beskrivningen. Databasens värden är resultatet av forskning, baserade på datainsamlingar från företag i hela landet. Värdena är objektiva resultat, statistiska medelvärden, av faktiska noteringar och utgör inte någon form av förhandlingsresultat mellan parter. Innehållet baseras därmed på faktiska observationer och speglar verkliga utfall. [6] 11

14 Teoretisk bakgrund MEPS baseras på konceptet EPS, Empiriskt Positionerande Standarddata. Utgångspunkt för EPS är att allt reparationsarbete har delats upp i standardiserade delar. Dessa delar har tilldelats unika namn i form av koder. Till exempel läggning parkett på reglar har koden F1630N0. Om man anger F1630N0 10 m 2 så har man en exakt beskrivning av arbetet lägga 10 m 2 parkett på reglar. Med hjälp av ett antal liknande koder kan varje reparationsuppdrag ges en exakt och fullständig beskrivning. Varje direkt åtgärd i ett uppdrag mäts i enheten mwu, en enhet definierad som den arbetsmängd ett företag tillämpande fast lön och löpande räkning i genomsnitt utför under en timme. På samma sätt är 1 mwu den arbetsmängd ett företag tillämpande prestationsbaserad lön utför under 40 minuter. Noteras bör att Erik Larssons Byggnads AB har gjort den bedömningen att 1 mwu motsvarar 45 minuters arbete trots att de tillämpar fast lön. De har alltså räknat med en högre effektivitet än genomsnittet. [3] Alla arbetsmängder kommer från den för beställare och entreprenörer gemensamma databasen och bestäms objektivt av vad det är för kod, fysisk mängd, inlärningsförhållande och svårighetsgrad. Utöver arbetsmängd för det direkta arbetet så utges även arbetsmängd i mwu för ställtider eller omkringarbete. Hänsyn tas därvid till arbetets storlek, arbetsplatsens geografiska läge, arbetsplatsens läge i byggnaden samt processens förlopp. Behovet av transportutrustning för persontransporter under arbetstid har även det beräknats med hjälp av statistik. Den beräknade mängden anges i enheten ptu. Mängden beräknas som antalet kalkylerade resor per person i uppdraget gånger angivet avstånd från entreprenörs utgångspunkt till reparationsplatsen. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. Behovet av tunga transporter har också det beräknats med utgångspunkt i hur det genomsnittligt har sett ut. Den beräknade mängden tunga transporter anges i enheten twu. Mängden anger det totala transportarbetet vid hantering av både rivnings- och inbyggnadsmaterial. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. [5] Som materialprislista används MEPS-systemets prislista. Även denna bygger på insamlad data, det så kallade konsumentpriset. I materialpriset ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [4] 12

15 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB1 Ersättningar enligt avtal, MEPS (2008): Arbetskostnader, per mwu: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 234 kr 267 kr 242 kr 242 kr Personaltransportkostnader, per ptu: Egna arbeten, Bygg UE 8,76 kr 8,76 kr Materialtransportkostnader, per twu: Egna arbeten, Bygg 650 kr Materialpriser: enligt MEPS prislista. UE-arvode: 10 % (i ersättning till generalentreprenör inkluderas transportkostnader). [4] 13

16 Teoretisk bakgrund WinBygg 2000 WinBygg 2000 är FB2:s egenutvecklade kalkylprogram. Det används enbart vid skadereglering. WinBygg påminner en del om tidigare beskrivna MEPS. Uttrycken mwu, ptu och twu används dock ej. Det nyttjar istället uttryck som arbetstid, ställtid, reseersättning och materialtransporter. Arbetstiden i WinBygg är dels från en bolagets erfarenhetsbank dels hämtad från branschens erfarenhetsvärden. Under en mängd av år har försäkringsbolaget tillsammans med entreprenörer justerat tider i de olika arbetsmomenten för att komma så rätt som möjligt. På så sätt har programmet likheter med MEPS. Ställtider är fasta tider enligt avtal. Dessa påverkas inte av uppdragens storlek vilket i sin tur MEPS gör. Reseersättning och materialtransporter baseras på avstånd till reparationsplats. I materialpriset som redovisas vid utskrifter från WinBygg ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [7] 14

17 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB2 Ersättningar enligt avtal, WinBygg 2000 (2008): Arbetskostnader, per tim: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 280 kr 310 kr 280 kr 279 kr Personaltransportkostnader, per mil utöver Fri mils radie (innebär att ingen ersättning utgår inom 1 mils radie från Limmared): Egna arbeten, Bygg UE 80 kr 80 kr Materialtransportkostnader: enligt WinBygg För borttransport och deponering av avfall som överstiger 3 säckar, kan ersättning erhållas med 4% per skada exklusive ställtid, resor, sanering och avfuktning (om container inte erfordras). Materialpriser: enligt Beijers prislista. UE-arvode: 8 % (i ersättning till generalentreprenör exkluderas transportkostnader). [8] 15

18 Teoretisk bakgrund 2.4 Verkligt utfall Efterkalkyl Metoden att i efterhand utföra en efterkalkyl på förbrukade resurser är en kontroll av ett genomfört uppdrags lönsamhet. Med denna fås det verkliga utfallet. Det som eftersträvas är att efterkalkylen skall understiga den av programmen kalkylerade kostnaden. Om så är fallet har erforderlig ersättning utbetalats och skaderegleringen därmed lönsam för entreprenören. Förfarandet vid beräkning av efterkalkyl hos Erik Larssons Byggnads AB: Antal förbrukade arbetstimmar enligt fakturaunderlag timersättning = arbetskostnad. Materialkostnad enligt fakturaunderlag. UE-kostnad enligt fakturaunderlag + 10% i UE-arvode. År 2008 låg timersättningen vid beräkning av efterkalkyl på 350 kr/tim. I denna ingick förutom direkta arbetskostnader och transportkostnader, även påslag för arbetsledning, administration samt vinst. [9] 16

19 Genomförande 3 Genomförande Detta examensarbete utfördes under våren och sommaren 2009, på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB. Efter att ha enats med inblandade parter om lämpligt ämnesområde och omfattning, inleddes arbetet genom inläsning och studier av lämplig litteratur. Det begränsade ämnesområdet gjorde att konventionell litteratur hade mycket lite att tillföra - istället bedrevs inläsning i ämnet främst via hemsidor, i respektive kalkylprograms hjälpavsnitt samt från det material uppdragsgivaren erhållit från försäkringsbolagen. Därefter genomfördes en fullständig skadeinventering av företagets kalkyler beträffande de skador företaget var involverad i år På så sätt fick författaren en tydligare bild av vilka typer av skador som var relevanta att studera och även kännedom om vilka slutkalkyler som kunde utgöra ett representativt underlag för vidare granskning. Vid inventeringen indelades skador från varje försäkringsbolag i skadetyp, omfattning och skadekostnad. Det stod tidigt klart att merparten av uppdragen som företaget ombesörjde främst kom från två försäkringsbolag, vilket medförde att arbetet avgränsades till att endast omfatta skador från dessa båda bolag. Det märktes även att vattenskador i småhus/villor var klart vanligast förekommande och därmed även mest relevanta att fördjupa sig i. Resultatet av inventeringen sammanställdes i tabell- och diagramform och medelskadekostnader beräknades. Med dessa som utgångspunkt gjordes analysen att resterande del av examensarbetet skulle bestå av en fördjupad studie av tre genomförda uppdrag och deras slutkalkyler. Skadorna valdes främst med hänsyn till deras kalkylerade kostnader och indelades i klasserna liten, medelstor och stor skada. På så sätt skulle en heltäckande och vetenskaplig jämförelse kunna utarbetas, samtidigt som arbetets omfattning skulle vara hanterbar och ej för omfattande. Skador gentemot FB1- MEPS valdes som utgångspunkt, ty i förhållande till detta bolag fanns fler skadeuppdrag att välja bland. I denna rapport blev således kalkyler utförda i MEPS normerande. Därpå uppfördes kalkyler i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt, dessutom på det sätt som företagets försäkringsskadeansvarige vanligen uppför kalkyler. Noteras bör dock att avfallshanteringsersättning om 4% ingick i kalkyleringen av skada 2 och skada 3, en ersättning som annars sällan utnyttjades WinBygg. Kalkylerna betraktas för övrigt som bakgrundsmaterial och finns av sekretesskäl ej med i denna rapport. 17

20 Genomförande Härnäst fördelades de kalkylerade kostnaderna och tidsåtgången i tabellform. Samtidigt beräknades efterkalkyler, med fakturaunderlag som utgångspunkt, enligt uppdragsgivarens vedertagna sätt. Slutligen var en jämförelse mellan kalkyler såväl som mot verkligt utfall möjlig. Resultat och slutsatser av denna framgår i följande kapitel. 18

21 Resultat 4 Resultat 4.1 Inventering År 2008 hanterade Erik Larssons Byggnads AB 66 skador åt FB1 i MEPS, 28 skador åt FB2 i WinBygg samt 10 skador åt andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Merparten av uppdragen, ca 90 %, kom således från två försäkringsbolag FB1 MEPS Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 48 st Antal endast besiktigade skador: 18 st Totalt antal skador: 66 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.1 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB1 - MEPS Antal [st] End. Bes. < 10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 19

22 Resultat FB2 WinBygg 2000 Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 19 st Antal endast besiktigade skador: 9 st Totalt antal skador: 28 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.2 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB2 - WinBygg 2000 Antal [st] End. bes. <10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 20

23 Resultat Jämförelse Resultat: Medelkostnad: kr (-8%) för FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. Diagram 4.3 Andelsjämförelse - fördelning efter kalkylerad kostnad, Andelsjämförelse FB1 - MEPS FB2 - WinBygg Andel 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% End. bes. <10' 10'-20' 20'-30' 30'-40' 40'-50' 50'-60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] Analys inventering Möjligheten till säkra slutsatser baserad på ovanstående inventering är begränsad. Antalet skador, stora variationer av skadetyper samt deras olika omfattningar gör det statistiska underlaget alltför begränsat därtill. Informationen från inventeringen bedöms således som ej statistiskt säkerställd. Dock kan en tendens eller indikation i viss mån utläsas. Den lägre medelkostnaden samt den högre andelen skador med låg skadekostnad kan vara tecken på att skadekostnader bedöms lägre av FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. 21

24 Resultat 4.2 Skadekalkylering Följande tre skador utvaldes att granskas, främst med hänsyn till deras kalkylerade skadekostnader här indelade i liten, medel och stor skada med utgångspunkt i ovanstående inventering Skada 1: Liten Beskrivning, Skada 1 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage vid golvbrunn Omfattning: Tvättstuga, Krypgrund Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 19 km enkel resa Bild 4.1 Skada 1betraktad från krypgrund. 22

25 Resultat Kostnader, Skada 1 Tabell 4.1 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -35% Material: 932 kr kr 179 kr 19% Materialtransport: kr 58 kr kr -95% Personaltransport: 499 kr 288 kr kr -42% Summa: kr kr kr -39% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -22% Material: 249 kr 90 kr kr -64% Personaltransport: 832 kr 576 kr kr -31% UE-arvode: 537 kr 156 kr kr -71% Summa: kr kr kr -29% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -34% Inkl. moms: kr kr kr -33% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Skadans ringa storlek med begränsad avfallsmängd som följd, ger upphov till att avfallet kan transporteras i 3 säckar. Därmed utfaller betydligt lägre ersättning från FB2. Smärre skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Betydande skillnad i totalkostnad. 23

26 Resultat Tabell 4.2 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr 122% Material: 932 kr 500 kr 432 kr 86% Summa: kr kr kr 116% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 64% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 89% Inkl. moms: kr kr kr 89% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Klart lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.3 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr 390 kr 15% Material: kr 500 kr 611 kr 122% Summa: kr kr kr 32% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 585 kr 16% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 24% Inkl. moms: kr kr kr 24% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB2 WinBygg

27 Resultat Tidsåtgång, Skada 1 Tabell 4.4 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 13,9 6,5-7,3-53% Ställ (tim): 3,1 3,0-0,1-3% Summa (tim): 16,9 9,5-7,4-44% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 11,6 6,0-5,6-48% Ställ (tim): 5,1 4,5-0,6-11% Summa (tim): 16,7 10,5-6,2-37% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 25,5 12,6-12,9-51% Ställ (tim): 8,2 7,5-0,7-8% Summa (tim): 33,7 20,1-13,6-40% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Betydande skillnad i total arbetstid. Tabell 4.5 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 16,9 7,5 9,4 126% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Tabell 4.6 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 9,5 7,5 2,0 27% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 25

28 Resultat Skada 2: Medel Beskrivning, Skada 2 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Översvämning av regnvatten Omfattning: Gillestuga Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 14 km enkel resa Bild 4.2 Skada 2 betraktad från gillestuga. 26

29 Resultat Kostnader, Skada 2 Tabell 4.7 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -2% Material: kr kr kr -11% Materialtransport: kr 880 kr kr -52% Personaltransport: 736 kr 384 kr kr -48% Summa: kr kr kr -12% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr - 80 kr -2% Material: kr kr kr -18% Personaltransport: 613 kr 128 kr kr -79% UE-arvode: 525 kr 273 kr kr -48% Summa: kr kr kr -18% FT MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Diverse: 257 kr 257 kr - kr 0% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -13% Inkl. moms: kr kr kr -13% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Betydande skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Tydlig skillnad i totalkostnad. 27

30 Resultat Tabell 4.8 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -6% Material: kr kr kr -6% Summa: kr kr kr -6% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 43% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr 694 kr 3% Inkl. moms: kr kr 868 kr 3% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.9 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -17% Material: kr kr kr -17% Summa: kr kr kr -17% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 677 kr 17% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr -11% Inkl. moms: kr kr kr -11% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Ej lönsam med FB2 WinBygg

31 Resultat Tidsåtgång, Skada 2 Tabell 4.10 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 36,2 32,0-4,2-12% Ställ (tim): 4,9 3,0-1,9-39% Summa (tim): 41,2 35,0-6,2-15% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 9,9 8,3-1,6-16% Ställ (tim): 3,8 3,0-0,8-21% Summa (tim): 13,7 11,3-2,4-17% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 46,1 40,3-5,8-13% Ställ (tim): 8,7 6,0-2,7-31% Summa (tim): 54,9 46,3-8,6-16% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Tydlig skillnad i total arbetstid. Tabell 4.11 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 41,2 38,0 3,2 8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. Tabell 4.12 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 35,0 38,0-3,0-8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 29

32 Resultat Skada 3: Stor Beskrivning, Skada 3 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage från avloppsrör samt vid mattskarv i badrum på 2:a våning. Omfattning: Badrum, Vardagsrum, WC Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 7 km enkel resa Bild 4.3 Skada 3 betraktad från vardagsrum. 30

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Sida. Mepsstruktur Trygg-Hansa

Sida. Mepsstruktur Trygg-Hansa Sida Mepsstruktur Trygg-Hansa Sida 2 Syfte med vårt krav på struktur: Vi har tagit fram dessa riktlinjer för att förbättra och förenkla vårt samarbete. Vi vill att ni så långt som möjligt försöker följa

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete.

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete. 1. Reglernas omfattning Reglerna avser de tidskriftsföretag som är medlemmar i Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) samt de frilansmedarbetare som är medlemmar i, och tillämpas om inte annat särskilt

Läs mer

A V T A L. Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519.

A V T A L. Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519. 1 A V T A L Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519. Detta är ett tvåårsavtal, giltighets tid 2015-01-01 2016-12-31 med option till

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

När du fått en skada på ditt hus

När du fått en skada på ditt hus När du fått en skada på ditt hus Sidan 2 Du har säkert en del funderingar, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste frågorna. Så här går det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2017 KLAGANDE Klimatkontroll Syd AB, 556336-4784 Ombud: Jur.kand. Raymond Nordin Morard Advokatfirman Wilensky & Partners HB Stora

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Nya avtal mellan kommunal räddningstjänst och Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Informationsträff

Nya avtal mellan kommunal räddningstjänst och Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Informationsträff Nya avtal mellan kommunal räddningstjänst och Försäkringsbranschens Restvärderäddning Informationsträff Försäkringsbranschens Restvärderäddning Verksamhet och ändamål av försäkringsbranschen uppbyggd organisation

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Elektronisk personalliggare i byggbranschen

Elektronisk personalliggare i byggbranschen Elektronisk personalliggare i byggbranschen - Vad gäller för landsbygdsföretagare Inledning Ska du utföra byggnads- eller markarbeten på din fastighet? Då kan du omfattas av de nya reglerna om elektronisk

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin

Reglering fastighetsskada med Brandkontoret. Niklas Brodin Reglering fastighetsskada med Brandkontoret Niklas Brodin 2015-02-10 Hur vill vi att det ska fungera? - Kunden anmäler skada till Brandkontoret - Brandkontoret besiktar skadan och bestämmer åldersavdrag

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program Byggdelskalkyl 1 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden 2 Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram 3 Söka Ram Typ av projekt

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 29 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Ramavtal för försäkringsskador

Ramavtal för försäkringsskador Ramavtal för försäkringsskador Vi inbjuder er att lämna ett anbud på ramavtal för försäkringsskador. Löptiden på avtalet är 2 år och 1 månad, 2016-09-01 2018-09-30 och med option på ett förlängningsår.

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Bilaga 2. Avfallsmängder

Bilaga 2. Avfallsmängder 1(5) Bilaga 2. Avfallsmängder Redovisade avfallsmängder och förutsättningar för avfallshämtningen är ungefärliga och kan variera under entreprenadtiden. Toleransramen för variationerna redovisas i kapitel

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER

ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER Arbetskraftskalkylen använder du för att räkna fram timpriset för arbetskraft med arbetskläder, handredskap, förbrukningsmaterial. Här kan du också lägga till dina overheadkostnader

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning L A N T M Ä T E R I V E R K E T S V E N S K A K O M M U N F Ö R B U N D E T NORMALAVTAL 2000-08-31 1(5) Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning Mellan Lantmäterimyndigheten..län (Lantmäterimyndigheten)

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se.

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se. CABAS Basic CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2014:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund Datum 2014-06-27 Rättsenhet 2 Camilla Tellås PM- granskning av dolda-fel försäkringar 1. Inledning och bakgrund Konsumentverket har blivit uppmärksammat på att det har förekommit brister avseende försäkringstypen

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer