MEPS och WinBygg 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEPS och WinBygg 2000"

Transkript

1 MEPS och WinBygg EN STUDIE AV KALKYLERINGSPROGRAM VID SKADEREGLERING- Henrik Svensson EXAMENSARBETE 2009 BYGGNADSTEKNIK

2 MEPS and WinBygg A STUDY ON SPREADSHEET PROGRAMS AT DAMAGE RESTORATIONS- Henrik Svensson Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författaren svarar själv för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Håkan Tornberg (JTH), Åke Larsson (Erik Larssons Byggnads AB) Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract The Principal, Erik Larssons Byggnads AB, performs damage restorations on behalf of several insurance companies in Tranemo, Svenljunga and Ulricehamn municipality. In 2008 the company was involved in a total of 104 damages. The compensation awarded to Erik Larssons Byggnads AB is based almost exclusively on the cost calculated by the spreadsheet programs MEPS and WinBygg The thesis is a study on how the use of different spreadsheet programs in combination with their agreements has affected the profitability of the restorations. Differences between program calculations and how they tally with the actual outcome are examined. Shortcomings in the current approach are identified and improvements suggested. The goal is that the findings and conclusions can be an aid in future calculated costing and procurement of missions - that profitability in this way can be improved for Erik Larssons Byggnads AB. A full inventory of its damage calculations were carried out. Then the damages from every insurance company were separated by type, scope and cost. As a starting point three performed calculations of MEPS was followed. Afterwards copied into WinBygg 2000, as identical as in MEPS as possible. All calculations were then compared with the actual outcome. The thesis shows that the compensation accruing to Erik Larssons Byggnads AB were largely influenced by which insurance companies the compensations were claimed. WinBygg 2000 calculated consistently lower damage costs in comparison with MEPS. The greatest differences were between the subcontractor-fee and transportation costs. At the inventory it was discovered that two of the contractor, favourable opportunities rarely or never were used in

4 Sammanfattning Sammanfattning Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Året 2008 var företaget involverat i sammanlagt 104 försäkringsskador. Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader kalkyleringsprogrammen MEPS och WinBygg 2000 beräknat. Examensarbetet är en studie om användandet av de olika kalkylprogrammen i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering. Skillnader mellan programmens kalkyler samt hur dessa överensstämmer med verkligt utfall undersöks. Brister i nuvarande arbetssätt kartläggs och förbättringar föreslås. Målet är att resultat och slutsatser skall kunna vara en hjälp vid framtida kalkylering och upphandling av skadeuppdrag - att lönsamheten på så sätt kan förbättras för Erik Larssons Byggnads AB. En fullständig inventering av företagets skadekalkyler genomfördes. Vid denna delades skador från varje försäkringsbolag in i skadetyp, omfattning och kostnad. Som utgångspunkt valdes därefter tre slutkalkyler i MEPS. Dessa kopierades i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt. Alla kalkyler jämfördes sedan med verkligt utfall. Examensarbetet visar att den ersättning som tillföll Erik Larssons Byggnads AB i stor utsträckning påverkades av åt vilket försäkringsbolag skaderegleringen utfördes. WinBygg 2000 kalkylerade genomgående lägre skadekostnader i jämförelse med MEPS. Störst skillnad var det mellan UEarvode och transportkostnader. Vid skadeinventeringen upptäcktes även att två för entreprenören gynnsamma möjligheter sällan eller aldrig utnyttjades år Nyckelord Skadereglering, Försäkringsbolag, Kalkylprogram, Avtal, Besiktning, MEPS, WinBygg 2

5 Förord Förord Tack till: Håkan Tornberg, Handledare, JTH Åke Larsson, Handledare, Erik Larssons Byggnads AB Åke Svensson, Försäkringsskadeansvarig, Erik Larssons Byggnads AB 3

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND UPPDRAGET SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund FÖRETAGET SKADEREGLERINGSPROCESSEN Generell arbetsrutin vid besiktning KALKYLPROGRAM OCH AVTAL MEPS Avtalet med FB WinBygg Avtalet med FB VERKLIGT UTFALL Efterkalkyl Genomförande Resultat INVENTERING FB1 MEPS FB2 WinBygg Jämförelse Analys inventering SKADEKALKYLERING Skada 1: Liten Skada 2: Medel Skada 3: Stor Analys skadekalkylering Slutsats och diskussion Referenser

7 Inledning 1 Inledning Skadereglering med anledning av vatten-, brand-, storm- och inbrottsskador utgör en väsentlig del inom svensk byggnadsindustri. Enbart vattenskador i byggnader kostar årligen mer än 5,2 miljarder kronor att åtgärda, vilket är lika mycket som alla brand-, storm och inbrottsskador tillsammans. [1] 1.1 Bakgrund Studier av skador har tidigare främst bedrivits utifrån samhällets och försäkringsbolagens perspektiv. Skadornas byggnadstekniska orsaker har noggrant beskrivits i flera olika handlingar och böcker. Förhoppningen är att detta examensarbete skall belysa skadereglering ur entreprenörens perspektiv, vilket tidigare inte varit särskilt vanligt. Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag samt deras kunder i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Merparten av uppdragen kommer dock från två försäkringsbolag. Med anledning av sekretess enligt avtal namnges inte de olika försäkringsbolagen i denna rapport. De benämns istället som Försäkringsbolag 1 (FB1) och Försäkringsbolag 2 (FB2). Företaget är kontakten mellan försäkringsbolag, försäkringstagare samt eventuella underentreprenörer. Det följer respektive försäkringsbolags villkor beroende på typ av skada enligt ingångna avtal. Skaderegleringsprocessen inleds med en skadekontroll, vanligtvis utförd av försäkringsskadeansvarig från Erik Larssons Byggnads AB. Denne säkerställer om det är en ersättningsbar skada. Om så är fallet utförs en besiktning med fotodokumentation där skadeorsak och skadeomfattning dokumenteras. Med besiktningen som grund upprättar han därefter en kalkyl där kostnader (ersättningar) och åldersavdrag för berörda parter beräknas. Året 2008 var företaget involverat i 66 skador gentemot FB1, 28 skador gentemot FB2 samt 10 skador gentemot andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Kalkyler gentemot FB1och deras kunder upprättas i kalkylprogrammet MEPS. Kalkyler gentemot FB2 och deras kunder upprättas i WinBygg Efter godkännande av dessa kalkyler av försäkringsbolag och försäkringstagare, överlåts det i merparten av fallen till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. De utförda skaderegleringsuppdragen gav Erik Larssons Byggnads AB ett varierat ekonomiskt resultat naturligtvis beroende på dess slag och omfattning. Därigenom är en studie av kalkyler och genomförda skaderegleringar befogad. 5

8 Inledning 1.2 Uppdraget Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB efter utförd skadereglering, grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader programmen MEPS och WinBygg 2000 kalkylerat. Examensarbetet är en studie om användandet av olika kalkylprogram i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering hos Erik Larssons Byggnads AB. Genom jämförelse mellan identiska kalkyler hos tre utförda uppdrag skall eventuella skillnader påvisas. 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att för uppdragsgivaren påvisa skillnader i kalkylerade skadekostnader, mellan MEPS och WinBygg 2000, i kombination med respektive avtal. Även en undersökning om kalkylerna överensstämmer med verkligt utfall genomförs. Förhoppningen är att resultaten sedermera skall kunna användas vid framförallt upphandlingar av avtal gentemot försäkringsbolagen, att lönsamheten kring skadereglering på så sätt kan förbättras. Målet är att resultat och slutsatser även skall vara en hjälp vid framtida kalkylering av skadeuppdrag. Om möjligt skall brister i nuvarande arbetssätt kartläggas och förändringar av dessa föreslås. 1.4 Avgränsningar Detta examensarbete belyser skadereglering ur entreprenörens synvinkel inte den byggnadstekniska orsaken till skadan eller vilka metodval som görs vid själva regleringen. Båda försäkringsbolagen har nämligen likvärdiga krav på utfört arbete vilket i sig ger möjlighet till jämförelse av denna typ. Endast kostnadskalkyler granskas inte om eventuella brister förekommer vid besiktningar eller vid redovisningar av förbrukade resurser. Av orsaken att merparten av uppdragen kommer från två försäkringsbolag, ca 90 %, behandlas endast skador från dessa båda bolag. Skadeinventeringen visar även att endast en bråkdel av skadorna är orsakade av brand, inbrott eller stormar - i genomsnitt 2-4 st per kategori och år. Därmed kommer ingen djupare studie av dessa skadetyper heller att bedrivas. 6

9 Inledning 1.5 Disposition Rapporten är uppdelad i följande huvudkapitel, Teoretisk bakgrund, Genomförande, Resultat och Slutsats. Den Teoretiska bakgrunden är en nulägesbeskrivning av uppdragsgivaren. Skaderegleringsprocessen och arbetsgången vid försäkringsskador görs som en generell beskrivning eftersom den är mycket likartad ifrån entreprenörens sida i förhållande till de olika försäkringsbolagen. Kapitlet innehåller även en beskrivning av kalkylprogrammen MEPS och WinBygg 2000 samt de tecknade avtalen med respektive försäkringsbolagen. På så sätt skall läsaren få förståelse för de resonemang som förs i övriga delar av rapporten samt vad som ligger till grund för resultat och slutsatser. I Genomförande beskrivs tillvägagångssätt, resonemang samt arbetsmetodik bakom examensarbetet. I kapitlet Resultat presenteras resultat av framräknade kalkyler och jämförs med verkligt utförda arbeten, främst i form av tabeller och diagram med tillhörande kommentarer. I kapitlet Slutsats finns de konklusioner som till sist dragits av författaren. Här framgår främst vilka följder användandet av olika program och avtal ger upphov till. I detta kapitel ges även förslag på förändringar för uppdragsgivaren att ta ställning till. 7

10 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund 2.1 Företaget Examensarbetet utförs på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB i Limmared. Företaget grundades 1947 och drivs av Åke Larsson. Företaget har ca 45 anställda och en årlig omsättning på ca 70 miljoner kr. Verksamheten är främst inriktad på byggande av industrier, servicehus och hyreshus. Konventionellt byggande, reparation, underhåll och nyuppförande av villor, är även det vanligt förekommande. Övriga viktiga grenar är lagerförsäljning av byggmaterial samt förvaltning av egna fastigheter. [2] Skadereglering utgör endast en begränsad del av företagets verksamhet. Merparten av arbetet med dessa hanteras av försäkringsskadeansvarig, Åke Svensson. Denne utför besiktningar, upprättar kalkyler samt sköter kontakten med såväl försäkringstagare som försäkringsbolagens handläggare. Han utför även delar av byggarbetet, men får vid behov hjälp av företagets övriga hantverkare. Till målning, golvläggning samt rörmokeri anlitas lokala underentreprenörer. [3] 2.2 Skaderegleringsprocessen Erik Larssons Byggnads AB har tecknat avtal med FB1 samt FB2 och är därmed s.k. förtroendeentreprenör respektive avtalsentreprenör. Dessa avtal innehåller mellan parterna överenskomna villkor för Erik Larssons Byggnads AB:s utförande av sådan reparation av skada på egendom, där kostnaderna ersätts genom försäkring hos bolagen. Målsättningen med avtalen är att på ett effektivt sätt tillvarata försäkringsbolagens och försäkringstagarens intressen vad gäller ekonomi och kvalitet i skaderegleringsprocessen. Försäkringstagaren är beställare av reparation av skadan (s.k. byggherre) och försäkringsbolaget är ombud för försäkringstagaren. Dessa ombesörjer för försäkringstagarens räkning upphandling av tjänster i anledning av skada samt företräder försäkringstagaren i frågor som rör skadereglering. Så snart en skada anmäls ordnar försäkringsbolaget att skadan besiktigas och att ett protokoll upprättas över skadeorsak, skadans omfattning samt åtgärdsförslag (besiktningsprotokoll). I merparten av fallen utför Erik Larssons Byggnads AB besiktningsuppdragen gentemot FB1. Vid skador hos FB2:s kunder utför entreprenören ungefär hälften av besiktningarna. 8

11 Teoretisk bakgrund På grundval av vad som framkommit vid besiktning eller annan utredning beslutar försäkringsbolaget om skadan omfattas av försäkring eller inte. En kostnadskalkyl upprättas av Erik Larssons Byggnads AB i respektive kalkylprogram. Denna granskas av försäkringsbolaget. Därefter lämnas till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. Detta uppdrag utförs efter anvisningar som lämnas av försäkringsbolaget och efter de villkor som anges i avtalet parterna emellan. Försäkringsbolaget har rätt att genom stickprovsbesiktning, reparationskontroll eller på annat sätt kontrollera att lämnade reparations- och kostnadsförslag samt fakturerade belopp grundas på avtalade villkor. [4] Generell arbetsrutin vid besiktning Erik Larssons Byggnads AB utför besiktningsarbete på beställning av försäkringsbolagen, framförallt vid vattenskador, mindre brandskador samt vid övriga skador om behov finns. Arbetsrutiner skall följas av förtroendeentreprenör/avtalsentreprenör och dessa är bestämda enligt avtal. Även denna process är likartad gentemot respektive bolag vilket möjliggör följande generella beskrivning: 1. Försäkringsbolagets tekniker/handläggare översänder uppdrag till entreprenören, vanligtvis via mail. 2. Entreprenören kontaktar försäkringstagaren för besiktning, oftast senast nästkommande arbetsdag efter mottagandet av uppdraget. Besiktning ska ske omgående beroende på skadans art. 3. Vid besiktning ska entreprenören - konstatera skadeorsak (friläggning ska ske efter samråd med försäkringstagaren vid behov). - kontrollera skadans omfattning och dokumentera densamma. - ta foton. - bedöma åldern på avskrivningsbara byggnadsdetaljer. - fylla i besiktningsrapporten. - informera försäkringstagaren om vidare hantering. 4. Entreprenören returnerar besiktningsunderlaget samt foton efter avslutad besiktning. 9

12 Teoretisk bakgrund 5. Entreprenören upprättar en preliminär kalkyl som skickas till försäkringsbolaget senast någon dag efter besiktning. Försäkringstagaren erhåller bekräftelsebrev från försäkringsbolaget som innehåller uppgifter om självrisk, avskrivningar och att denna kostnad faktureras försäkringstagaren direkt av entreprenören. 6. Entreprenören avvaktar formell beställning av försäkringstagaren. 7. Entreprenören kontaktar bolaget vid - problem som innebär konflikt med försäkringstagaren. - kostnadsökning under pågående reparation. - annat som är av intresse för skadehanteringen. 8. Entreprenören översänder slutkalkyl i god tid före fakturan för granskning. Slutkalkyl = den faktiska kostnaden för försäkringsbolaget (ev avfuktningskostnad får tillkomma). Fakturan är utställd på försäkringstagaren. Avskrivningar och eventuella extrabeställningar faktureras direkt till försäkringstagaren. [4] 10

13 Teoretisk bakgrund 2.3 Kalkylprogram och avtal MEPS och WinBygg 2000 kan generellt beskrivas som programvaror för beskrivning, beräkning och upphandling av reparationsarbeten vid skadereglering. De används av både beställare och entreprenörer och ligger till grund för de affärer parterna gör sinsemellan. Grundtanken bakom båda dessa program är att reparationstjänster betraktas och hanteras som standardprodukter, som vilken vara som helst. Kostnaden för normal förmodad resursförbrukning beskrivs - inte hur mycket resurser det i verkligheten förbrukades. Den främsta bakomliggande faktorn att programmen används är med andra ord att försäkringsbolagen med dessa vet att skaderegleringen utförs på ett effektivt sätt. Entreprenören tjänar på att arbeta prestationsinriktat. Systemet med löpande ersättning kunde tidigare utnyttjas av entreprenörer vilket statistik från undersökningar också pekar på. En annan fördel är också att upphandlingar endast behöver göras för varje avtalsperiod inte för varje enskilt uppdrag. [5] MEPS MEPS är ett kalkylprogram utvecklat av Svensk Normtiddata AB. Det används inte bara vid skadereglering gentemot FB1 utan även vid annan kalkylering, dock främst vid reparationsarbeten inomhus. Programfunktionerna i MEPS är baserade på en inbyggd databas, en av båda parter accepterad och objektiv måttstock. Denna innehåller merparten av olika arbetsmoment för byggarbeten inomhus. I databasen är det kartlagt och strukturerat alla eventualiteter i förhållande till förväntad arbetsinsats för olika branscher under en viss reparation, sanering eller för generellt byggarbete och underhåll. Varje beskrivning av uppdrag eller åtgärd blir därmed lika och konsekvent oavsett vem som gör beskrivningen. Databasens värden är resultatet av forskning, baserade på datainsamlingar från företag i hela landet. Värdena är objektiva resultat, statistiska medelvärden, av faktiska noteringar och utgör inte någon form av förhandlingsresultat mellan parter. Innehållet baseras därmed på faktiska observationer och speglar verkliga utfall. [6] 11

14 Teoretisk bakgrund MEPS baseras på konceptet EPS, Empiriskt Positionerande Standarddata. Utgångspunkt för EPS är att allt reparationsarbete har delats upp i standardiserade delar. Dessa delar har tilldelats unika namn i form av koder. Till exempel läggning parkett på reglar har koden F1630N0. Om man anger F1630N0 10 m 2 så har man en exakt beskrivning av arbetet lägga 10 m 2 parkett på reglar. Med hjälp av ett antal liknande koder kan varje reparationsuppdrag ges en exakt och fullständig beskrivning. Varje direkt åtgärd i ett uppdrag mäts i enheten mwu, en enhet definierad som den arbetsmängd ett företag tillämpande fast lön och löpande räkning i genomsnitt utför under en timme. På samma sätt är 1 mwu den arbetsmängd ett företag tillämpande prestationsbaserad lön utför under 40 minuter. Noteras bör att Erik Larssons Byggnads AB har gjort den bedömningen att 1 mwu motsvarar 45 minuters arbete trots att de tillämpar fast lön. De har alltså räknat med en högre effektivitet än genomsnittet. [3] Alla arbetsmängder kommer från den för beställare och entreprenörer gemensamma databasen och bestäms objektivt av vad det är för kod, fysisk mängd, inlärningsförhållande och svårighetsgrad. Utöver arbetsmängd för det direkta arbetet så utges även arbetsmängd i mwu för ställtider eller omkringarbete. Hänsyn tas därvid till arbetets storlek, arbetsplatsens geografiska läge, arbetsplatsens läge i byggnaden samt processens förlopp. Behovet av transportutrustning för persontransporter under arbetstid har även det beräknats med hjälp av statistik. Den beräknade mängden anges i enheten ptu. Mängden beräknas som antalet kalkylerade resor per person i uppdraget gånger angivet avstånd från entreprenörs utgångspunkt till reparationsplatsen. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. Behovet av tunga transporter har också det beräknats med utgångspunkt i hur det genomsnittligt har sett ut. Den beräknade mängden tunga transporter anges i enheten twu. Mängden anger det totala transportarbetet vid hantering av både rivnings- och inbyggnadsmaterial. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. [5] Som materialprislista används MEPS-systemets prislista. Även denna bygger på insamlad data, det så kallade konsumentpriset. I materialpriset ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [4] 12

15 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB1 Ersättningar enligt avtal, MEPS (2008): Arbetskostnader, per mwu: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 234 kr 267 kr 242 kr 242 kr Personaltransportkostnader, per ptu: Egna arbeten, Bygg UE 8,76 kr 8,76 kr Materialtransportkostnader, per twu: Egna arbeten, Bygg 650 kr Materialpriser: enligt MEPS prislista. UE-arvode: 10 % (i ersättning till generalentreprenör inkluderas transportkostnader). [4] 13

16 Teoretisk bakgrund WinBygg 2000 WinBygg 2000 är FB2:s egenutvecklade kalkylprogram. Det används enbart vid skadereglering. WinBygg påminner en del om tidigare beskrivna MEPS. Uttrycken mwu, ptu och twu används dock ej. Det nyttjar istället uttryck som arbetstid, ställtid, reseersättning och materialtransporter. Arbetstiden i WinBygg är dels från en bolagets erfarenhetsbank dels hämtad från branschens erfarenhetsvärden. Under en mängd av år har försäkringsbolaget tillsammans med entreprenörer justerat tider i de olika arbetsmomenten för att komma så rätt som möjligt. På så sätt har programmet likheter med MEPS. Ställtider är fasta tider enligt avtal. Dessa påverkas inte av uppdragens storlek vilket i sin tur MEPS gör. Reseersättning och materialtransporter baseras på avstånd till reparationsplats. I materialpriset som redovisas vid utskrifter från WinBygg ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [7] 14

17 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB2 Ersättningar enligt avtal, WinBygg 2000 (2008): Arbetskostnader, per tim: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 280 kr 310 kr 280 kr 279 kr Personaltransportkostnader, per mil utöver Fri mils radie (innebär att ingen ersättning utgår inom 1 mils radie från Limmared): Egna arbeten, Bygg UE 80 kr 80 kr Materialtransportkostnader: enligt WinBygg För borttransport och deponering av avfall som överstiger 3 säckar, kan ersättning erhållas med 4% per skada exklusive ställtid, resor, sanering och avfuktning (om container inte erfordras). Materialpriser: enligt Beijers prislista. UE-arvode: 8 % (i ersättning till generalentreprenör exkluderas transportkostnader). [8] 15

18 Teoretisk bakgrund 2.4 Verkligt utfall Efterkalkyl Metoden att i efterhand utföra en efterkalkyl på förbrukade resurser är en kontroll av ett genomfört uppdrags lönsamhet. Med denna fås det verkliga utfallet. Det som eftersträvas är att efterkalkylen skall understiga den av programmen kalkylerade kostnaden. Om så är fallet har erforderlig ersättning utbetalats och skaderegleringen därmed lönsam för entreprenören. Förfarandet vid beräkning av efterkalkyl hos Erik Larssons Byggnads AB: Antal förbrukade arbetstimmar enligt fakturaunderlag timersättning = arbetskostnad. Materialkostnad enligt fakturaunderlag. UE-kostnad enligt fakturaunderlag + 10% i UE-arvode. År 2008 låg timersättningen vid beräkning av efterkalkyl på 350 kr/tim. I denna ingick förutom direkta arbetskostnader och transportkostnader, även påslag för arbetsledning, administration samt vinst. [9] 16

19 Genomförande 3 Genomförande Detta examensarbete utfördes under våren och sommaren 2009, på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB. Efter att ha enats med inblandade parter om lämpligt ämnesområde och omfattning, inleddes arbetet genom inläsning och studier av lämplig litteratur. Det begränsade ämnesområdet gjorde att konventionell litteratur hade mycket lite att tillföra - istället bedrevs inläsning i ämnet främst via hemsidor, i respektive kalkylprograms hjälpavsnitt samt från det material uppdragsgivaren erhållit från försäkringsbolagen. Därefter genomfördes en fullständig skadeinventering av företagets kalkyler beträffande de skador företaget var involverad i år På så sätt fick författaren en tydligare bild av vilka typer av skador som var relevanta att studera och även kännedom om vilka slutkalkyler som kunde utgöra ett representativt underlag för vidare granskning. Vid inventeringen indelades skador från varje försäkringsbolag i skadetyp, omfattning och skadekostnad. Det stod tidigt klart att merparten av uppdragen som företaget ombesörjde främst kom från två försäkringsbolag, vilket medförde att arbetet avgränsades till att endast omfatta skador från dessa båda bolag. Det märktes även att vattenskador i småhus/villor var klart vanligast förekommande och därmed även mest relevanta att fördjupa sig i. Resultatet av inventeringen sammanställdes i tabell- och diagramform och medelskadekostnader beräknades. Med dessa som utgångspunkt gjordes analysen att resterande del av examensarbetet skulle bestå av en fördjupad studie av tre genomförda uppdrag och deras slutkalkyler. Skadorna valdes främst med hänsyn till deras kalkylerade kostnader och indelades i klasserna liten, medelstor och stor skada. På så sätt skulle en heltäckande och vetenskaplig jämförelse kunna utarbetas, samtidigt som arbetets omfattning skulle vara hanterbar och ej för omfattande. Skador gentemot FB1- MEPS valdes som utgångspunkt, ty i förhållande till detta bolag fanns fler skadeuppdrag att välja bland. I denna rapport blev således kalkyler utförda i MEPS normerande. Därpå uppfördes kalkyler i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt, dessutom på det sätt som företagets försäkringsskadeansvarige vanligen uppför kalkyler. Noteras bör dock att avfallshanteringsersättning om 4% ingick i kalkyleringen av skada 2 och skada 3, en ersättning som annars sällan utnyttjades WinBygg. Kalkylerna betraktas för övrigt som bakgrundsmaterial och finns av sekretesskäl ej med i denna rapport. 17

20 Genomförande Härnäst fördelades de kalkylerade kostnaderna och tidsåtgången i tabellform. Samtidigt beräknades efterkalkyler, med fakturaunderlag som utgångspunkt, enligt uppdragsgivarens vedertagna sätt. Slutligen var en jämförelse mellan kalkyler såväl som mot verkligt utfall möjlig. Resultat och slutsatser av denna framgår i följande kapitel. 18

21 Resultat 4 Resultat 4.1 Inventering År 2008 hanterade Erik Larssons Byggnads AB 66 skador åt FB1 i MEPS, 28 skador åt FB2 i WinBygg samt 10 skador åt andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Merparten av uppdragen, ca 90 %, kom således från två försäkringsbolag FB1 MEPS Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 48 st Antal endast besiktigade skador: 18 st Totalt antal skador: 66 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.1 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB1 - MEPS Antal [st] End. Bes. < 10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 19

22 Resultat FB2 WinBygg 2000 Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 19 st Antal endast besiktigade skador: 9 st Totalt antal skador: 28 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.2 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB2 - WinBygg 2000 Antal [st] End. bes. <10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 20

23 Resultat Jämförelse Resultat: Medelkostnad: kr (-8%) för FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. Diagram 4.3 Andelsjämförelse - fördelning efter kalkylerad kostnad, Andelsjämförelse FB1 - MEPS FB2 - WinBygg Andel 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% End. bes. <10' 10'-20' 20'-30' 30'-40' 40'-50' 50'-60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] Analys inventering Möjligheten till säkra slutsatser baserad på ovanstående inventering är begränsad. Antalet skador, stora variationer av skadetyper samt deras olika omfattningar gör det statistiska underlaget alltför begränsat därtill. Informationen från inventeringen bedöms således som ej statistiskt säkerställd. Dock kan en tendens eller indikation i viss mån utläsas. Den lägre medelkostnaden samt den högre andelen skador med låg skadekostnad kan vara tecken på att skadekostnader bedöms lägre av FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. 21

24 Resultat 4.2 Skadekalkylering Följande tre skador utvaldes att granskas, främst med hänsyn till deras kalkylerade skadekostnader här indelade i liten, medel och stor skada med utgångspunkt i ovanstående inventering Skada 1: Liten Beskrivning, Skada 1 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage vid golvbrunn Omfattning: Tvättstuga, Krypgrund Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 19 km enkel resa Bild 4.1 Skada 1betraktad från krypgrund. 22

25 Resultat Kostnader, Skada 1 Tabell 4.1 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -35% Material: 932 kr kr 179 kr 19% Materialtransport: kr 58 kr kr -95% Personaltransport: 499 kr 288 kr kr -42% Summa: kr kr kr -39% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -22% Material: 249 kr 90 kr kr -64% Personaltransport: 832 kr 576 kr kr -31% UE-arvode: 537 kr 156 kr kr -71% Summa: kr kr kr -29% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -34% Inkl. moms: kr kr kr -33% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Skadans ringa storlek med begränsad avfallsmängd som följd, ger upphov till att avfallet kan transporteras i 3 säckar. Därmed utfaller betydligt lägre ersättning från FB2. Smärre skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Betydande skillnad i totalkostnad. 23

26 Resultat Tabell 4.2 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr 122% Material: 932 kr 500 kr 432 kr 86% Summa: kr kr kr 116% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 64% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 89% Inkl. moms: kr kr kr 89% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Klart lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.3 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr 390 kr 15% Material: kr 500 kr 611 kr 122% Summa: kr kr kr 32% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 585 kr 16% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 24% Inkl. moms: kr kr kr 24% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB2 WinBygg

27 Resultat Tidsåtgång, Skada 1 Tabell 4.4 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 13,9 6,5-7,3-53% Ställ (tim): 3,1 3,0-0,1-3% Summa (tim): 16,9 9,5-7,4-44% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 11,6 6,0-5,6-48% Ställ (tim): 5,1 4,5-0,6-11% Summa (tim): 16,7 10,5-6,2-37% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 25,5 12,6-12,9-51% Ställ (tim): 8,2 7,5-0,7-8% Summa (tim): 33,7 20,1-13,6-40% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Betydande skillnad i total arbetstid. Tabell 4.5 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 16,9 7,5 9,4 126% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Tabell 4.6 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 9,5 7,5 2,0 27% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 25

28 Resultat Skada 2: Medel Beskrivning, Skada 2 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Översvämning av regnvatten Omfattning: Gillestuga Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 14 km enkel resa Bild 4.2 Skada 2 betraktad från gillestuga. 26

29 Resultat Kostnader, Skada 2 Tabell 4.7 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -2% Material: kr kr kr -11% Materialtransport: kr 880 kr kr -52% Personaltransport: 736 kr 384 kr kr -48% Summa: kr kr kr -12% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr - 80 kr -2% Material: kr kr kr -18% Personaltransport: 613 kr 128 kr kr -79% UE-arvode: 525 kr 273 kr kr -48% Summa: kr kr kr -18% FT MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Diverse: 257 kr 257 kr - kr 0% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -13% Inkl. moms: kr kr kr -13% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Betydande skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Tydlig skillnad i totalkostnad. 27

30 Resultat Tabell 4.8 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -6% Material: kr kr kr -6% Summa: kr kr kr -6% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 43% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr 694 kr 3% Inkl. moms: kr kr 868 kr 3% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.9 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -17% Material: kr kr kr -17% Summa: kr kr kr -17% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 677 kr 17% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr -11% Inkl. moms: kr kr kr -11% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Ej lönsam med FB2 WinBygg

31 Resultat Tidsåtgång, Skada 2 Tabell 4.10 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 36,2 32,0-4,2-12% Ställ (tim): 4,9 3,0-1,9-39% Summa (tim): 41,2 35,0-6,2-15% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 9,9 8,3-1,6-16% Ställ (tim): 3,8 3,0-0,8-21% Summa (tim): 13,7 11,3-2,4-17% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 46,1 40,3-5,8-13% Ställ (tim): 8,7 6,0-2,7-31% Summa (tim): 54,9 46,3-8,6-16% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Tydlig skillnad i total arbetstid. Tabell 4.11 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 41,2 38,0 3,2 8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. Tabell 4.12 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 35,0 38,0-3,0-8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 29

32 Resultat Skada 3: Stor Beskrivning, Skada 3 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage från avloppsrör samt vid mattskarv i badrum på 2:a våning. Omfattning: Badrum, Vardagsrum, WC Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 7 km enkel resa Bild 4.3 Skada 3 betraktad från vardagsrum. 30

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

A V T A L. Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519.

A V T A L. Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519. 1 A V T A L Mellan Org.nr. Nedan kallad entreprenör och Länsförsäkringar Södermanland nedan kallat LFS, org.nr. 519000-6519. Detta är ett tvåårsavtal, giltighets tid 2015-01-01 2016-12-31 med option till

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst Rot och rut Manual för Skatteverket e-tjänst Så registrerar du en begäran om utbetalning rot och rut Steg 1 Registrera begäran Du får själv ange ett valfritt nummer på begäran som gör den lätt att identifiera.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

4 Rutiner vid skadereglering

4 Rutiner vid skadereglering 4 Rutiner vid skadereglering 4.1 Inledning Ansvar för och ersättning vid sak- eller personskada framgår av Trafikverkets allmänna avtalsvillkor. Syfte med dessa anvisningar är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER

ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER ANVÄND OLIKA GRUNDKALKYLER Arbetskraftskalkylen använder du för att räkna fram timpriset för arbetskraft med arbetskläder, handredskap, förbrukningsmaterial. Här kan du också lägga till dina overheadkostnader

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Effekten av kalkylsystemet MEPS - en jämförelse mellan två försäkringsbolag

Effekten av kalkylsystemet MEPS - en jämförelse mellan två försäkringsbolag Examensarbete i företagsekonomi VT 2004 med inriktning mot analys, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 - en jämförelse mellan två försäkringsbolag Institutionen för ekonomi och informatik The effect of the calculating

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

SIQ. Regler & Anvisningar. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Regler & Anvisningar Alla som deltar är vinnare Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Syfte

Inledning. Bakgrund. Syfte Inledning Bakgrund I bostäder kostar vattenskadorna lika mycket som alla brand-, stormoch inbrottsskador tillsammans. Under 2000 registrerade försäkringsbolagen 73 342 vattenskador, vilka beräknades kosta

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

De generella kalkylproblemen

De generella kalkylproblemen De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer