MEPS och WinBygg 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEPS och WinBygg 2000"

Transkript

1 MEPS och WinBygg EN STUDIE AV KALKYLERINGSPROGRAM VID SKADEREGLERING- Henrik Svensson EXAMENSARBETE 2009 BYGGNADSTEKNIK

2 MEPS and WinBygg A STUDY ON SPREADSHEET PROGRAMS AT DAMAGE RESTORATIONS- Henrik Svensson Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författaren svarar själv för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Håkan Tornberg (JTH), Åke Larsson (Erik Larssons Byggnads AB) Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract The Principal, Erik Larssons Byggnads AB, performs damage restorations on behalf of several insurance companies in Tranemo, Svenljunga and Ulricehamn municipality. In 2008 the company was involved in a total of 104 damages. The compensation awarded to Erik Larssons Byggnads AB is based almost exclusively on the cost calculated by the spreadsheet programs MEPS and WinBygg The thesis is a study on how the use of different spreadsheet programs in combination with their agreements has affected the profitability of the restorations. Differences between program calculations and how they tally with the actual outcome are examined. Shortcomings in the current approach are identified and improvements suggested. The goal is that the findings and conclusions can be an aid in future calculated costing and procurement of missions - that profitability in this way can be improved for Erik Larssons Byggnads AB. A full inventory of its damage calculations were carried out. Then the damages from every insurance company were separated by type, scope and cost. As a starting point three performed calculations of MEPS was followed. Afterwards copied into WinBygg 2000, as identical as in MEPS as possible. All calculations were then compared with the actual outcome. The thesis shows that the compensation accruing to Erik Larssons Byggnads AB were largely influenced by which insurance companies the compensations were claimed. WinBygg 2000 calculated consistently lower damage costs in comparison with MEPS. The greatest differences were between the subcontractor-fee and transportation costs. At the inventory it was discovered that two of the contractor, favourable opportunities rarely or never were used in

4 Sammanfattning Sammanfattning Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Året 2008 var företaget involverat i sammanlagt 104 försäkringsskador. Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader kalkyleringsprogrammen MEPS och WinBygg 2000 beräknat. Examensarbetet är en studie om användandet av de olika kalkylprogrammen i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering. Skillnader mellan programmens kalkyler samt hur dessa överensstämmer med verkligt utfall undersöks. Brister i nuvarande arbetssätt kartläggs och förbättringar föreslås. Målet är att resultat och slutsatser skall kunna vara en hjälp vid framtida kalkylering och upphandling av skadeuppdrag - att lönsamheten på så sätt kan förbättras för Erik Larssons Byggnads AB. En fullständig inventering av företagets skadekalkyler genomfördes. Vid denna delades skador från varje försäkringsbolag in i skadetyp, omfattning och kostnad. Som utgångspunkt valdes därefter tre slutkalkyler i MEPS. Dessa kopierades i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt. Alla kalkyler jämfördes sedan med verkligt utfall. Examensarbetet visar att den ersättning som tillföll Erik Larssons Byggnads AB i stor utsträckning påverkades av åt vilket försäkringsbolag skaderegleringen utfördes. WinBygg 2000 kalkylerade genomgående lägre skadekostnader i jämförelse med MEPS. Störst skillnad var det mellan UEarvode och transportkostnader. Vid skadeinventeringen upptäcktes även att två för entreprenören gynnsamma möjligheter sällan eller aldrig utnyttjades år Nyckelord Skadereglering, Försäkringsbolag, Kalkylprogram, Avtal, Besiktning, MEPS, WinBygg 2

5 Förord Förord Tack till: Håkan Tornberg, Handledare, JTH Åke Larsson, Handledare, Erik Larssons Byggnads AB Åke Svensson, Försäkringsskadeansvarig, Erik Larssons Byggnads AB 3

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND UPPDRAGET SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund FÖRETAGET SKADEREGLERINGSPROCESSEN Generell arbetsrutin vid besiktning KALKYLPROGRAM OCH AVTAL MEPS Avtalet med FB WinBygg Avtalet med FB VERKLIGT UTFALL Efterkalkyl Genomförande Resultat INVENTERING FB1 MEPS FB2 WinBygg Jämförelse Analys inventering SKADEKALKYLERING Skada 1: Liten Skada 2: Medel Skada 3: Stor Analys skadekalkylering Slutsats och diskussion Referenser

7 Inledning 1 Inledning Skadereglering med anledning av vatten-, brand-, storm- och inbrottsskador utgör en väsentlig del inom svensk byggnadsindustri. Enbart vattenskador i byggnader kostar årligen mer än 5,2 miljarder kronor att åtgärda, vilket är lika mycket som alla brand-, storm och inbrottsskador tillsammans. [1] 1.1 Bakgrund Studier av skador har tidigare främst bedrivits utifrån samhällets och försäkringsbolagens perspektiv. Skadornas byggnadstekniska orsaker har noggrant beskrivits i flera olika handlingar och böcker. Förhoppningen är att detta examensarbete skall belysa skadereglering ur entreprenörens perspektiv, vilket tidigare inte varit särskilt vanligt. Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag samt deras kunder i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Merparten av uppdragen kommer dock från två försäkringsbolag. Med anledning av sekretess enligt avtal namnges inte de olika försäkringsbolagen i denna rapport. De benämns istället som Försäkringsbolag 1 (FB1) och Försäkringsbolag 2 (FB2). Företaget är kontakten mellan försäkringsbolag, försäkringstagare samt eventuella underentreprenörer. Det följer respektive försäkringsbolags villkor beroende på typ av skada enligt ingångna avtal. Skaderegleringsprocessen inleds med en skadekontroll, vanligtvis utförd av försäkringsskadeansvarig från Erik Larssons Byggnads AB. Denne säkerställer om det är en ersättningsbar skada. Om så är fallet utförs en besiktning med fotodokumentation där skadeorsak och skadeomfattning dokumenteras. Med besiktningen som grund upprättar han därefter en kalkyl där kostnader (ersättningar) och åldersavdrag för berörda parter beräknas. Året 2008 var företaget involverat i 66 skador gentemot FB1, 28 skador gentemot FB2 samt 10 skador gentemot andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Kalkyler gentemot FB1och deras kunder upprättas i kalkylprogrammet MEPS. Kalkyler gentemot FB2 och deras kunder upprättas i WinBygg Efter godkännande av dessa kalkyler av försäkringsbolag och försäkringstagare, överlåts det i merparten av fallen till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. De utförda skaderegleringsuppdragen gav Erik Larssons Byggnads AB ett varierat ekonomiskt resultat naturligtvis beroende på dess slag och omfattning. Därigenom är en studie av kalkyler och genomförda skaderegleringar befogad. 5

8 Inledning 1.2 Uppdraget Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB efter utförd skadereglering, grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader programmen MEPS och WinBygg 2000 kalkylerat. Examensarbetet är en studie om användandet av olika kalkylprogram i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering hos Erik Larssons Byggnads AB. Genom jämförelse mellan identiska kalkyler hos tre utförda uppdrag skall eventuella skillnader påvisas. 1.3 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att för uppdragsgivaren påvisa skillnader i kalkylerade skadekostnader, mellan MEPS och WinBygg 2000, i kombination med respektive avtal. Även en undersökning om kalkylerna överensstämmer med verkligt utfall genomförs. Förhoppningen är att resultaten sedermera skall kunna användas vid framförallt upphandlingar av avtal gentemot försäkringsbolagen, att lönsamheten kring skadereglering på så sätt kan förbättras. Målet är att resultat och slutsatser även skall vara en hjälp vid framtida kalkylering av skadeuppdrag. Om möjligt skall brister i nuvarande arbetssätt kartläggas och förändringar av dessa föreslås. 1.4 Avgränsningar Detta examensarbete belyser skadereglering ur entreprenörens synvinkel inte den byggnadstekniska orsaken till skadan eller vilka metodval som görs vid själva regleringen. Båda försäkringsbolagen har nämligen likvärdiga krav på utfört arbete vilket i sig ger möjlighet till jämförelse av denna typ. Endast kostnadskalkyler granskas inte om eventuella brister förekommer vid besiktningar eller vid redovisningar av förbrukade resurser. Av orsaken att merparten av uppdragen kommer från två försäkringsbolag, ca 90 %, behandlas endast skador från dessa båda bolag. Skadeinventeringen visar även att endast en bråkdel av skadorna är orsakade av brand, inbrott eller stormar - i genomsnitt 2-4 st per kategori och år. Därmed kommer ingen djupare studie av dessa skadetyper heller att bedrivas. 6

9 Inledning 1.5 Disposition Rapporten är uppdelad i följande huvudkapitel, Teoretisk bakgrund, Genomförande, Resultat och Slutsats. Den Teoretiska bakgrunden är en nulägesbeskrivning av uppdragsgivaren. Skaderegleringsprocessen och arbetsgången vid försäkringsskador görs som en generell beskrivning eftersom den är mycket likartad ifrån entreprenörens sida i förhållande till de olika försäkringsbolagen. Kapitlet innehåller även en beskrivning av kalkylprogrammen MEPS och WinBygg 2000 samt de tecknade avtalen med respektive försäkringsbolagen. På så sätt skall läsaren få förståelse för de resonemang som förs i övriga delar av rapporten samt vad som ligger till grund för resultat och slutsatser. I Genomförande beskrivs tillvägagångssätt, resonemang samt arbetsmetodik bakom examensarbetet. I kapitlet Resultat presenteras resultat av framräknade kalkyler och jämförs med verkligt utförda arbeten, främst i form av tabeller och diagram med tillhörande kommentarer. I kapitlet Slutsats finns de konklusioner som till sist dragits av författaren. Här framgår främst vilka följder användandet av olika program och avtal ger upphov till. I detta kapitel ges även förslag på förändringar för uppdragsgivaren att ta ställning till. 7

10 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund 2.1 Företaget Examensarbetet utförs på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB i Limmared. Företaget grundades 1947 och drivs av Åke Larsson. Företaget har ca 45 anställda och en årlig omsättning på ca 70 miljoner kr. Verksamheten är främst inriktad på byggande av industrier, servicehus och hyreshus. Konventionellt byggande, reparation, underhåll och nyuppförande av villor, är även det vanligt förekommande. Övriga viktiga grenar är lagerförsäljning av byggmaterial samt förvaltning av egna fastigheter. [2] Skadereglering utgör endast en begränsad del av företagets verksamhet. Merparten av arbetet med dessa hanteras av försäkringsskadeansvarig, Åke Svensson. Denne utför besiktningar, upprättar kalkyler samt sköter kontakten med såväl försäkringstagare som försäkringsbolagens handläggare. Han utför även delar av byggarbetet, men får vid behov hjälp av företagets övriga hantverkare. Till målning, golvläggning samt rörmokeri anlitas lokala underentreprenörer. [3] 2.2 Skaderegleringsprocessen Erik Larssons Byggnads AB har tecknat avtal med FB1 samt FB2 och är därmed s.k. förtroendeentreprenör respektive avtalsentreprenör. Dessa avtal innehåller mellan parterna överenskomna villkor för Erik Larssons Byggnads AB:s utförande av sådan reparation av skada på egendom, där kostnaderna ersätts genom försäkring hos bolagen. Målsättningen med avtalen är att på ett effektivt sätt tillvarata försäkringsbolagens och försäkringstagarens intressen vad gäller ekonomi och kvalitet i skaderegleringsprocessen. Försäkringstagaren är beställare av reparation av skadan (s.k. byggherre) och försäkringsbolaget är ombud för försäkringstagaren. Dessa ombesörjer för försäkringstagarens räkning upphandling av tjänster i anledning av skada samt företräder försäkringstagaren i frågor som rör skadereglering. Så snart en skada anmäls ordnar försäkringsbolaget att skadan besiktigas och att ett protokoll upprättas över skadeorsak, skadans omfattning samt åtgärdsförslag (besiktningsprotokoll). I merparten av fallen utför Erik Larssons Byggnads AB besiktningsuppdragen gentemot FB1. Vid skador hos FB2:s kunder utför entreprenören ungefär hälften av besiktningarna. 8

11 Teoretisk bakgrund På grundval av vad som framkommit vid besiktning eller annan utredning beslutar försäkringsbolaget om skadan omfattas av försäkring eller inte. En kostnadskalkyl upprättas av Erik Larssons Byggnads AB i respektive kalkylprogram. Denna granskas av försäkringsbolaget. Därefter lämnas till Erik Larssons Byggnads AB att utföra reparation av skadan. Detta uppdrag utförs efter anvisningar som lämnas av försäkringsbolaget och efter de villkor som anges i avtalet parterna emellan. Försäkringsbolaget har rätt att genom stickprovsbesiktning, reparationskontroll eller på annat sätt kontrollera att lämnade reparations- och kostnadsförslag samt fakturerade belopp grundas på avtalade villkor. [4] Generell arbetsrutin vid besiktning Erik Larssons Byggnads AB utför besiktningsarbete på beställning av försäkringsbolagen, framförallt vid vattenskador, mindre brandskador samt vid övriga skador om behov finns. Arbetsrutiner skall följas av förtroendeentreprenör/avtalsentreprenör och dessa är bestämda enligt avtal. Även denna process är likartad gentemot respektive bolag vilket möjliggör följande generella beskrivning: 1. Försäkringsbolagets tekniker/handläggare översänder uppdrag till entreprenören, vanligtvis via mail. 2. Entreprenören kontaktar försäkringstagaren för besiktning, oftast senast nästkommande arbetsdag efter mottagandet av uppdraget. Besiktning ska ske omgående beroende på skadans art. 3. Vid besiktning ska entreprenören - konstatera skadeorsak (friläggning ska ske efter samråd med försäkringstagaren vid behov). - kontrollera skadans omfattning och dokumentera densamma. - ta foton. - bedöma åldern på avskrivningsbara byggnadsdetaljer. - fylla i besiktningsrapporten. - informera försäkringstagaren om vidare hantering. 4. Entreprenören returnerar besiktningsunderlaget samt foton efter avslutad besiktning. 9

12 Teoretisk bakgrund 5. Entreprenören upprättar en preliminär kalkyl som skickas till försäkringsbolaget senast någon dag efter besiktning. Försäkringstagaren erhåller bekräftelsebrev från försäkringsbolaget som innehåller uppgifter om självrisk, avskrivningar och att denna kostnad faktureras försäkringstagaren direkt av entreprenören. 6. Entreprenören avvaktar formell beställning av försäkringstagaren. 7. Entreprenören kontaktar bolaget vid - problem som innebär konflikt med försäkringstagaren. - kostnadsökning under pågående reparation. - annat som är av intresse för skadehanteringen. 8. Entreprenören översänder slutkalkyl i god tid före fakturan för granskning. Slutkalkyl = den faktiska kostnaden för försäkringsbolaget (ev avfuktningskostnad får tillkomma). Fakturan är utställd på försäkringstagaren. Avskrivningar och eventuella extrabeställningar faktureras direkt till försäkringstagaren. [4] 10

13 Teoretisk bakgrund 2.3 Kalkylprogram och avtal MEPS och WinBygg 2000 kan generellt beskrivas som programvaror för beskrivning, beräkning och upphandling av reparationsarbeten vid skadereglering. De används av både beställare och entreprenörer och ligger till grund för de affärer parterna gör sinsemellan. Grundtanken bakom båda dessa program är att reparationstjänster betraktas och hanteras som standardprodukter, som vilken vara som helst. Kostnaden för normal förmodad resursförbrukning beskrivs - inte hur mycket resurser det i verkligheten förbrukades. Den främsta bakomliggande faktorn att programmen används är med andra ord att försäkringsbolagen med dessa vet att skaderegleringen utförs på ett effektivt sätt. Entreprenören tjänar på att arbeta prestationsinriktat. Systemet med löpande ersättning kunde tidigare utnyttjas av entreprenörer vilket statistik från undersökningar också pekar på. En annan fördel är också att upphandlingar endast behöver göras för varje avtalsperiod inte för varje enskilt uppdrag. [5] MEPS MEPS är ett kalkylprogram utvecklat av Svensk Normtiddata AB. Det används inte bara vid skadereglering gentemot FB1 utan även vid annan kalkylering, dock främst vid reparationsarbeten inomhus. Programfunktionerna i MEPS är baserade på en inbyggd databas, en av båda parter accepterad och objektiv måttstock. Denna innehåller merparten av olika arbetsmoment för byggarbeten inomhus. I databasen är det kartlagt och strukturerat alla eventualiteter i förhållande till förväntad arbetsinsats för olika branscher under en viss reparation, sanering eller för generellt byggarbete och underhåll. Varje beskrivning av uppdrag eller åtgärd blir därmed lika och konsekvent oavsett vem som gör beskrivningen. Databasens värden är resultatet av forskning, baserade på datainsamlingar från företag i hela landet. Värdena är objektiva resultat, statistiska medelvärden, av faktiska noteringar och utgör inte någon form av förhandlingsresultat mellan parter. Innehållet baseras därmed på faktiska observationer och speglar verkliga utfall. [6] 11

14 Teoretisk bakgrund MEPS baseras på konceptet EPS, Empiriskt Positionerande Standarddata. Utgångspunkt för EPS är att allt reparationsarbete har delats upp i standardiserade delar. Dessa delar har tilldelats unika namn i form av koder. Till exempel läggning parkett på reglar har koden F1630N0. Om man anger F1630N0 10 m 2 så har man en exakt beskrivning av arbetet lägga 10 m 2 parkett på reglar. Med hjälp av ett antal liknande koder kan varje reparationsuppdrag ges en exakt och fullständig beskrivning. Varje direkt åtgärd i ett uppdrag mäts i enheten mwu, en enhet definierad som den arbetsmängd ett företag tillämpande fast lön och löpande räkning i genomsnitt utför under en timme. På samma sätt är 1 mwu den arbetsmängd ett företag tillämpande prestationsbaserad lön utför under 40 minuter. Noteras bör att Erik Larssons Byggnads AB har gjort den bedömningen att 1 mwu motsvarar 45 minuters arbete trots att de tillämpar fast lön. De har alltså räknat med en högre effektivitet än genomsnittet. [3] Alla arbetsmängder kommer från den för beställare och entreprenörer gemensamma databasen och bestäms objektivt av vad det är för kod, fysisk mängd, inlärningsförhållande och svårighetsgrad. Utöver arbetsmängd för det direkta arbetet så utges även arbetsmängd i mwu för ställtider eller omkringarbete. Hänsyn tas därvid till arbetets storlek, arbetsplatsens geografiska läge, arbetsplatsens läge i byggnaden samt processens förlopp. Behovet av transportutrustning för persontransporter under arbetstid har även det beräknats med hjälp av statistik. Den beräknade mängden anges i enheten ptu. Mängden beräknas som antalet kalkylerade resor per person i uppdraget gånger angivet avstånd från entreprenörs utgångspunkt till reparationsplatsen. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. Behovet av tunga transporter har också det beräknats med utgångspunkt i hur det genomsnittligt har sett ut. Den beräknade mängden tunga transporter anges i enheten twu. Mängden anger det totala transportarbetet vid hantering av både rivnings- och inbyggnadsmaterial. Ersättningen baseras alltså inte enbart på avstånd. [5] Som materialprislista används MEPS-systemets prislista. Även denna bygger på insamlad data, det så kallade konsumentpriset. I materialpriset ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [4] 12

15 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB1 Ersättningar enligt avtal, MEPS (2008): Arbetskostnader, per mwu: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 234 kr 267 kr 242 kr 242 kr Personaltransportkostnader, per ptu: Egna arbeten, Bygg UE 8,76 kr 8,76 kr Materialtransportkostnader, per twu: Egna arbeten, Bygg 650 kr Materialpriser: enligt MEPS prislista. UE-arvode: 10 % (i ersättning till generalentreprenör inkluderas transportkostnader). [4] 13

16 Teoretisk bakgrund WinBygg 2000 WinBygg 2000 är FB2:s egenutvecklade kalkylprogram. Det används enbart vid skadereglering. WinBygg påminner en del om tidigare beskrivna MEPS. Uttrycken mwu, ptu och twu används dock ej. Det nyttjar istället uttryck som arbetstid, ställtid, reseersättning och materialtransporter. Arbetstiden i WinBygg är dels från en bolagets erfarenhetsbank dels hämtad från branschens erfarenhetsvärden. Under en mängd av år har försäkringsbolaget tillsammans med entreprenörer justerat tider i de olika arbetsmomenten för att komma så rätt som möjligt. På så sätt har programmet likheter med MEPS. Ställtider är fasta tider enligt avtal. Dessa påverkas inte av uppdragens storlek vilket i sin tur MEPS gör. Reseersättning och materialtransporter baseras på avstånd till reparationsplats. I materialpriset som redovisas vid utskrifter från WinBygg ingår fästdon, spill samt administrativa kostnader relaterade till materialet. [7] 14

17 Teoretisk bakgrund Avtalet med FB2 Ersättningar enligt avtal, WinBygg 2000 (2008): Arbetskostnader, per tim: Egna arbeten, Bygg UE, VVS UE, Målning UE, Golv 280 kr 310 kr 280 kr 279 kr Personaltransportkostnader, per mil utöver Fri mils radie (innebär att ingen ersättning utgår inom 1 mils radie från Limmared): Egna arbeten, Bygg UE 80 kr 80 kr Materialtransportkostnader: enligt WinBygg För borttransport och deponering av avfall som överstiger 3 säckar, kan ersättning erhållas med 4% per skada exklusive ställtid, resor, sanering och avfuktning (om container inte erfordras). Materialpriser: enligt Beijers prislista. UE-arvode: 8 % (i ersättning till generalentreprenör exkluderas transportkostnader). [8] 15

18 Teoretisk bakgrund 2.4 Verkligt utfall Efterkalkyl Metoden att i efterhand utföra en efterkalkyl på förbrukade resurser är en kontroll av ett genomfört uppdrags lönsamhet. Med denna fås det verkliga utfallet. Det som eftersträvas är att efterkalkylen skall understiga den av programmen kalkylerade kostnaden. Om så är fallet har erforderlig ersättning utbetalats och skaderegleringen därmed lönsam för entreprenören. Förfarandet vid beräkning av efterkalkyl hos Erik Larssons Byggnads AB: Antal förbrukade arbetstimmar enligt fakturaunderlag timersättning = arbetskostnad. Materialkostnad enligt fakturaunderlag. UE-kostnad enligt fakturaunderlag + 10% i UE-arvode. År 2008 låg timersättningen vid beräkning av efterkalkyl på 350 kr/tim. I denna ingick förutom direkta arbetskostnader och transportkostnader, även påslag för arbetsledning, administration samt vinst. [9] 16

19 Genomförande 3 Genomförande Detta examensarbete utfördes under våren och sommaren 2009, på uppdrag av Erik Larssons Byggnads AB. Efter att ha enats med inblandade parter om lämpligt ämnesområde och omfattning, inleddes arbetet genom inläsning och studier av lämplig litteratur. Det begränsade ämnesområdet gjorde att konventionell litteratur hade mycket lite att tillföra - istället bedrevs inläsning i ämnet främst via hemsidor, i respektive kalkylprograms hjälpavsnitt samt från det material uppdragsgivaren erhållit från försäkringsbolagen. Därefter genomfördes en fullständig skadeinventering av företagets kalkyler beträffande de skador företaget var involverad i år På så sätt fick författaren en tydligare bild av vilka typer av skador som var relevanta att studera och även kännedom om vilka slutkalkyler som kunde utgöra ett representativt underlag för vidare granskning. Vid inventeringen indelades skador från varje försäkringsbolag i skadetyp, omfattning och skadekostnad. Det stod tidigt klart att merparten av uppdragen som företaget ombesörjde främst kom från två försäkringsbolag, vilket medförde att arbetet avgränsades till att endast omfatta skador från dessa båda bolag. Det märktes även att vattenskador i småhus/villor var klart vanligast förekommande och därmed även mest relevanta att fördjupa sig i. Resultatet av inventeringen sammanställdes i tabell- och diagramform och medelskadekostnader beräknades. Med dessa som utgångspunkt gjordes analysen att resterande del av examensarbetet skulle bestå av en fördjupad studie av tre genomförda uppdrag och deras slutkalkyler. Skadorna valdes främst med hänsyn till deras kalkylerade kostnader och indelades i klasserna liten, medelstor och stor skada. På så sätt skulle en heltäckande och vetenskaplig jämförelse kunna utarbetas, samtidigt som arbetets omfattning skulle vara hanterbar och ej för omfattande. Skador gentemot FB1- MEPS valdes som utgångspunkt, ty i förhållande till detta bolag fanns fler skadeuppdrag att välja bland. I denna rapport blev således kalkyler utförda i MEPS normerande. Därpå uppfördes kalkyler i WinBygg 2000, så identiska förlagan i MEPS som möjligt, dessutom på det sätt som företagets försäkringsskadeansvarige vanligen uppför kalkyler. Noteras bör dock att avfallshanteringsersättning om 4% ingick i kalkyleringen av skada 2 och skada 3, en ersättning som annars sällan utnyttjades WinBygg. Kalkylerna betraktas för övrigt som bakgrundsmaterial och finns av sekretesskäl ej med i denna rapport. 17

20 Genomförande Härnäst fördelades de kalkylerade kostnaderna och tidsåtgången i tabellform. Samtidigt beräknades efterkalkyler, med fakturaunderlag som utgångspunkt, enligt uppdragsgivarens vedertagna sätt. Slutligen var en jämförelse mellan kalkyler såväl som mot verkligt utfall möjlig. Resultat och slutsatser av denna framgår i följande kapitel. 18

21 Resultat 4 Resultat 4.1 Inventering År 2008 hanterade Erik Larssons Byggnads AB 66 skador åt FB1 i MEPS, 28 skador åt FB2 i WinBygg samt 10 skador åt andra försäkringsbolag, dvs. sammanlagt 104 skador. Merparten av uppdragen, ca 90 %, kom således från två försäkringsbolag FB1 MEPS Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 48 st Antal endast besiktigade skador: 18 st Totalt antal skador: 66 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.1 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB1 - MEPS Antal [st] End. Bes. < 10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 19

22 Resultat FB2 WinBygg 2000 Resultat av skadeinventering: Antal kalkylerade skador: 19 st Antal endast besiktigade skador: 9 st Totalt antal skador: 28 st Medelkostnad kalkylerade skador: kr (exkl. moms) Diagram 4.2 Fördelning efter kalkylerad skadekostnad, Skador: FB2 - WinBygg 2000 Antal [st] End. bes. <10' 10' - 20' 20' - 30' 30' - 40' 40' - 50' 50' - 60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] 20

23 Resultat Jämförelse Resultat: Medelkostnad: kr (-8%) för FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. Diagram 4.3 Andelsjämförelse - fördelning efter kalkylerad kostnad, Andelsjämförelse FB1 - MEPS FB2 - WinBygg Andel 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% End. bes. <10' 10'-20' 20'-30' 30'-40' 40'-50' 50'-60' > 60' Skadekostnad exkl. moms [tkr] Analys inventering Möjligheten till säkra slutsatser baserad på ovanstående inventering är begränsad. Antalet skador, stora variationer av skadetyper samt deras olika omfattningar gör det statistiska underlaget alltför begränsat därtill. Informationen från inventeringen bedöms således som ej statistiskt säkerställd. Dock kan en tendens eller indikation i viss mån utläsas. Den lägre medelkostnaden samt den högre andelen skador med låg skadekostnad kan vara tecken på att skadekostnader bedöms lägre av FB2 WinBygg 2000 i jämförelse med FB1 MEPS. 21

24 Resultat 4.2 Skadekalkylering Följande tre skador utvaldes att granskas, främst med hänsyn till deras kalkylerade skadekostnader här indelade i liten, medel och stor skada med utgångspunkt i ovanstående inventering Skada 1: Liten Beskrivning, Skada 1 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage vid golvbrunn Omfattning: Tvättstuga, Krypgrund Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 19 km enkel resa Bild 4.1 Skada 1betraktad från krypgrund. 22

25 Resultat Kostnader, Skada 1 Tabell 4.1 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -35% Material: 932 kr kr 179 kr 19% Materialtransport: kr 58 kr kr -95% Personaltransport: 499 kr 288 kr kr -42% Summa: kr kr kr -39% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -22% Material: 249 kr 90 kr kr -64% Personaltransport: 832 kr 576 kr kr -31% UE-arvode: 537 kr 156 kr kr -71% Summa: kr kr kr -29% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -34% Inkl. moms: kr kr kr -33% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Skadans ringa storlek med begränsad avfallsmängd som följd, ger upphov till att avfallet kan transporteras i 3 säckar. Därmed utfaller betydligt lägre ersättning från FB2. Smärre skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Betydande skillnad i totalkostnad. 23

26 Resultat Tabell 4.2 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr 122% Material: 932 kr 500 kr 432 kr 86% Summa: kr kr kr 116% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 64% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 89% Inkl. moms: kr kr kr 89% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Klart lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.3 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr 390 kr 15% Material: kr 500 kr 611 kr 122% Summa: kr kr kr 32% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 585 kr 16% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr 24% Inkl. moms: kr kr kr 24% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB2 WinBygg

27 Resultat Tidsåtgång, Skada 1 Tabell 4.4 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 1. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 13,9 6,5-7,3-53% Ställ (tim): 3,1 3,0-0,1-3% Summa (tim): 16,9 9,5-7,4-44% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 11,6 6,0-5,6-48% Ställ (tim): 5,1 4,5-0,6-11% Summa (tim): 16,7 10,5-6,2-37% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 25,5 12,6-12,9-51% Ställ (tim): 8,2 7,5-0,7-8% Summa (tim): 33,7 20,1-13,6-40% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Betydande skillnad i total arbetstid. Tabell 4.5 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 16,9 7,5 9,4 126% Kommentarer till ovanstående tabell: Betydande skillnad i arbetstid. Tabell 4.6 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 1. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 9,5 7,5 2,0 27% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 25

28 Resultat Skada 2: Medel Beskrivning, Skada 2 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Översvämning av regnvatten Omfattning: Gillestuga Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 14 km enkel resa Bild 4.2 Skada 2 betraktad från gillestuga. 26

29 Resultat Kostnader, Skada 2 Tabell 4.7 Kalkylerad kostnad samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr kr -2% Material: kr kr kr -11% Materialtransport: kr 880 kr kr -52% Personaltransport: 736 kr 384 kr kr -48% Summa: kr kr kr -12% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete: kr kr - 80 kr -2% Material: kr kr kr -18% Personaltransport: 613 kr 128 kr kr -79% UE-arvode: 525 kr 273 kr kr -48% Summa: kr kr kr -18% FT MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Diverse: 257 kr 257 kr - kr 0% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Exkl. moms: kr kr kr -13% Inkl. moms: kr kr kr -13% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad. Tydlig skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i materialtransportkostnader. Betydande skillnad i personaltransportkostnader. Tydlig skillnad i UE-arvode. Tydlig skillnad i totalkostnad. 27

30 Resultat Tabell 4.8 Kostnad i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -6% Material: kr kr kr -6% Summa: kr kr kr -6% UE MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Summa: kr kr kr 43% Totalt: MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr 694 kr 3% Inkl. moms: kr kr 868 kr 3% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Smärre skillnad i materialkostnad. Betydande skillnad i UE-kostnad. Lönsam med FB1 MEPS. Tabell 4.9 Kostnad i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Arbete inkl. transport: kr kr kr -17% Material: kr kr kr -17% Summa: kr kr kr -17% UE WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Summa: kr kr 677 kr 17% Totalt: WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Exkl. moms: kr kr kr -11% Inkl. moms: kr kr kr -11% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetskostnad inkl. transport. Tydlig skillnad i materialkostnad. Smärre skillnad i UE-kostnad. Ej lönsam med FB2 WinBygg

31 Resultat Tidsåtgång, Skada 2 Tabell 4.10 Kalkylerad tidsåtgång samt jämförelse, Skada 2. BYGG MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 36,2 32,0-4,2-12% Ställ (tim): 4,9 3,0-1,9-39% Summa (tim): 41,2 35,0-6,2-15% UE MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 9,9 8,3-1,6-16% Ställ (tim): 3,8 3,0-0,8-21% Summa (tim): 13,7 11,3-2,4-17% Totalt: MEPS WinBygg WinBygg - MEPS Arbete (tim): 46,1 40,3-5,8-13% Ställ (tim): 8,7 6,0-2,7-31% Summa (tim): 54,9 46,3-8,6-16% Kommentarer till ovanstående tabell: Tydlig skillnad i arbetstid. Smärre skillnad i ställtid. Tydlig skillnad i total arbetstid. Tabell 4.11 Tidsåtgång i MEPS jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG MEPS Eft.kalk. MEPS - Eft.kalk. Antal (tim): 41,2 38,0 3,2 8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. Tabell 4.12 Tidsåtgång i WinBygg jämfört med verkligt utfall, Skada 2. BYGG WinBygg Eft.kalk. WinBygg - Eft.kalk. Antal (tim): 35,0 38,0-3,0-8% Kommentarer till ovanstående tabell: Smärre skillnad i arbetstid. 29

32 Resultat Skada 3: Stor Beskrivning, Skada 3 Kalkylerad kostnad (MEPS): kr Skadetyp: Vatten Byggnadstyp: Villa - Småhus Skadeorsak: Läckage från avloppsrör samt vid mattskarv i badrum på 2:a våning. Omfattning: Badrum, Vardagsrum, WC Datum: Läge: Ej centrum storstad Avstånd: 7 km enkel resa Bild 4.3 Skada 3 betraktad från vardagsrum. 30

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vad gör egentligen polisen?

Vad gör egentligen polisen? Vad gör egentligen polisen? Stefan Holgersson, Informatik Johannes Knutsson, Politihøgskolen, Norge INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK OCH INDUSTRIELL UTVECKLING LIU-IEI-RESEARCH REPORT-12/0004 Vad gör egentligen

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer