Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005"

Transkript

1 Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005

2 Sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Upphandlingsprocessen De olika stegen i upphandlingsprocessen Behov Upphandlingsform Styrande för val av upphandlingsform Tjänster Val av upphandlingsform Avrop Direktupphandling Förenklad och öppen upphandling med dess varianter Anskaffningsbeslut Förstudie före eller efter anskaffningsbeslut Tidplan och projektgrupp Projektgrupp Tidplan Utformning av förfrågningsunderlag Diarieföring Annonsering Öppen eller selektiv upphandling Förenklad eller urvalsupphandling Tid efter annonsering men innan anbudstidens utgång Anbud kommer till högskolan Anbudsöppning Sekretess Utvärdering Kvalificering Prövning Godkänd leverantör Uteslutande Utvärdering Tilldelningsbeslut Beslut Motivering Tidsfrist Avtal Efterannonsering Begäran om att ta del av anbud Arkivering Uppföljning av avtal Avtalsdatabas... 18

3 Sidan 3 av 18 Riktlinjer för upphandlingsprocessen 1 Inledning Syftet med dessa riktlinjer är att vara en användarhandledning, tillsammans med Instruktioner till mallar, för praktiskt arbete med upphandlingar. Upphandlingsguiden ger övergripande information om lagar och regler och andra regler som styr och påverkar upphandlingsarbetet. I riktlinjerna kommer löpande finnas hänvisning till Upphandlingsguiden där fördjupad information finns att läsa. 2 Upphandlingsprocessen Upphandlingsprocessen består av olika steg från att behov av upphandling uppstår fram till tilldelningsbeslut och avtal. Därefter följer uppföljning av avtal och bevakning av förfallodatum i avtalet. Under upphandlingsprocessen och efterföljande uppföljning och bevakning av avtal är flera funktioner inom högskolan inblandade. I Upphandlingsguiden finns att läsa hur ansvaret fördelar sig mellan de olika funktioner och beskrivning över roller. 3 De olika stegen i upphandlingsprocessen De olika stegen i upphandlingsprocessen är i stort nedanstående: Behov Val av upphandlingsform Anskaffningsbeslut Förstudie Tidplan och projektgrupp Utformning av förfrågningsunderlag Diarieföring Annonsering Anbudsöppning Utvärdering Tilldelningsbeslut Avtal Den här beskrivningen omfattar fler rubriker, däribland vad man i övrigt behöver tänka på när en upphandling genomförs och vad som händer efter att avtal undertecknats av båda parterna.

4 Sidan 4 av 18 4 Behov Institutionerna och avdelningarna, enheterna, inom högskolan ska enligt upphandlingspolicyn, i samband med det årliga budgetarbetet, se över verksamhetens behov av varor och tjänster för det kommande budgetåret. Enheterna ska informera upphandlingsfunktionen om dessa. Informationen är nödvändig för att upphandlingsenheten ska kunna skapa sig en uppfattning om vilka upphandlingar under året som kan samordnas. Beroende på värdet av de rapporterade upphandlingarna kan val av upphandlingsform göras. Behov kan förstås uppstå av inköp utöver de, av enheterna, planerade och rapporterade inköpen. När behov uppstår löpande under året ska upphandlingsfunktionen informeras för stöd och val av upphandlingsform. 5 Upphandlingsform 5.1 Styrande för val av upphandlingsform Vilken upphandlingsform som ska väljas styrs främst av det sammanlagda beräknade värdet, av inköp av varor eller tjänster av samma typ, för hela avtalstiden inkl ev förlängnings- eller optionsklausuler. Det sammanlagda beräknade värdet bestämmer sedan, generellt sett, upphandlingsformen för varje enskild upphandling inom området för budgetåret. Upphandlingar får inte delas upp i syfte att underskrida tröskelvärden. Omfattar upphandlingen både varor och tjänster bestämmer det högsta beräknade värdet för varan resp tjänsten om det blir en varu- eller tjänsteupphandling. LOU reglerar : varuupphandlingar i 2 kap, byggentreprenader i 3 kap, försörjningssektorn i 4 kap, tjänster i 5 kap upphandlingar under tröskelvärdet i 6 kap. Upphandlingar enligt 3 kap kommenteras inte särskilt i riktlinjerna. 5.2 Tjänster Inom området tjänster skiljer LOU på A- och B-tjänster. B-tjänster omfattas av reglerna i 6 kap LOU, som avser förenklad upphandling, oavsett beräknat värdet på upphandlingen. Skillnaden mellan A- och B-tjänster är att B-tjänsterna anses vara nationellt knutna till Sverige medan A-tjänster anses lämpliga att utsätta för internationell konkurrens. De olika upphandlingsformerna beskrivs närmare i Upphandlingsguiden.

5 Sidan 5 av Val av upphandlingsform Val av upphandlingsform kan beskrivas schematiskt enligt nedan. Därefter följer en beskrivning över de olika formerna. Finns statliga eller lokala ramavtal? Ja Nej Avrop sker av avroparen inom upphandlingsfunktionen Över tröskelvärde för öppen/selektiv upphandling? Ja Nej Tjänst Vara Över högskolans interna tröskelvärden för varor och tjänster A- eller B- tjänst? Öppen eller selektiv upphandling Ja Nej A-tjänst B-tjänst Förenklad- eller urvalsupphandling Direktupphandling Öppen eller selektiv upphandling Förenklad- eller urvalsupphandling 5.4 Avrop Ett avrop uppkommer när samma vara eller tjänst kan upphandlas flera gånger från samma avtal enligt samma, avtalade villkor under hela avtalets löptid. Sådana avtal kallas ramavtal. Det finns både statliga ramavtal som får nyttjas av statliga myndigheter och lokala ramavtal

6 Sidan 6 av 18 som högskolan sluter för egen räkning. Det finns mer att läsa om statlig inköpssamordning i Upphandlingsguiden. Har högskolan eget ramavtal inom område där det även finns statligt ramavtal ska högskolan avropa från det egna avtalet. Önskemål om avrop från statliga ramavtal lämnas till avroparen inom upphandlingsfunktionen. Avroparen administrerar avropet i samråd med beställaren. 5.5 Direktupphandling Direktupphandling, enl LOU, får ske när vara eller tjänst av ringa värde ska upphandlas. Synnerliga skäl kan också vara skäl till direktupphandling. Kommer varan eller tjänsten att upphandlas flera gånger under den tidsperiod värde för upphandling beräknas, se Upphandlingsguiden, måste hänsyn tas till om värdet sammanlagt överstiger tröskelvärdet för direktupphandling. Myndigheterna får själva besluta om riktlinjer för direktupphandling. Högskolans aktuella tröskelvärden för direktupphandling redovisas på upphandlingens hemsida. Högskolans tröskelvärden anges i antal prisbasbelopp. Föremål för direktupphandling ska, i möjligaste mån, jämföras mellan olika leverantörer för att, det för högskolan, bästa valet för köp ska kunna göras. En formell anbudsförfrågan med alla ingående delar som vid förenklad eller öppen upphandlingen behöver inte göras. Det är dock lämpligt att undersöka marknaden och begära in offerter från flera leverantörer. En formell beställning lämnas också lämpligen till leverantören. Beställningsformulär finns som mall på hemsidan. Graden av formalitet styrs av värdet av upphandlingen antingen ur penningamässigt perspektiv alternativt ur perspektivet hur viktig varan eller tjänsten är för högskolan. 5.6 Förenklad och öppen upphandling med dess varianter I den fortsatta beskrivningen över upphandlingsprocessen behandlas upphandling över och under tröskelvärdet för s k EU-upphandling, dvs upphandlingar som även måste annonseras i TED-databasen, vid Byrån för europeiska gemenskapens officiella publikationer, för att vara tillgänglig för anbudsgivare i övriga Europa. Mer om annonsering återfinns i Upphandlingsguiden. Efter beräkning av det sammanlagda värdet för den tänkta upphandlingen framkommer om upphandlingen blir en sk EU-upphandling (värdet överskrider tröskelvärdet 130 sdr) eller en förenklad upphandling. Därefter måste ställning tas till om en öppen alternativt selektiv upphandling ska genomföras eller en förenklad alternativt en urvalsupphandling. I vissa undantags fall, som ska användas ytterst restriktivt, kan andra upphandlingsformer komma i fråga. Läs mer om upphandlingsformerna i Upphandlingsguiden.

7 Sidan 7 av 18 Nedanstående beskrivning av den fortsatta upphandlingsprocessen rör förenklad/urvals och öppen/selektiv upphandling. 6 Anskaffningsbeslut När behov uppstår av en vara eller tjänst inom högskolan måste enheten göra en rad ställningstaganden inför beslutet: behövs varan/tjänsten köpas in upphandlingens totala värde under hela avtalsperioden skall beräknas inklusive optioner och förlängningsklausuler hur stor kostnaden blir, kontroll behövs av att kostnaden för anskaffningen ryms inom enhetens budget, och dessutom, om det är fråga om en investering, inom respektive enhets låneram finns ramavtal, statligt eller eget? vilken upphandlingsform skall användas d v s är det en varu-, tjänst-, direkt eller entreprenadupphandling Om enheten kommer fram till att upphandlingen behöver göras och det har konstaterats att ramavtal inom omrädet inte finns och att det inte är fråga om en direktupphandling ska ett formellt anskaffningsbeslut fattas. Direktupphandling kan läsas mer om i Upphandlingsguiden. Anskaffningsbeslutet undertecknas av behörig person vid enheten. Beslutet omfattar bl a bakgrund till upphandlingen, vad som ska upphandlas, ev begränsningar vad gäller kostnader eller andra specifika förutsättningar som ska gälla upphandlingen, val av upphandlingsform samt ev annan information som ligger till grund för beslutet. Ett undertecknat anskaffningsbeslut är det formella starten av en upphandling. I det fall upphandlingsfunktionen ska utföra upphandlingen är anskaffningsbeslutet ges uppdraget genom beslutet. Mall för anskaffningsbeslut finns på hemsidan under Mallar och instruktioner. 7 Förstudie före eller efter anskaffningsbeslut I samband med anskaffningsbeslutet rekommenderar upphandlingsfunktionen att en marknadsundersökning göras för att inventera vad marknaden har att erbjuda inom området. Inom vissa områden för upphandling kan det finnas flera alternativa objekt som kan fylla högskolan behov av vara eller tjänst. Marknadsundersökningen kan då även ha som syfte klargöra vilket alternativ som har störst fördelar för högskolan. Står institutionen eller avdelningen inför ett omfattande inköp, antingen i kronor eller i påverkan på verksamheten, rekommenderas att en förstudien utförs innan förfrågningsunderlaget formuleras. Förstudien kan omfatta: kartläggning av vilka leverantörer som finns inom området

8 Sidan 8 av 18 vilka objekt eller liknande objekt finns egenskaper hos objekten hos de olika leverantörerna ev studiebesök hos fler än en leverantör kostnader Resultatet kan med fördel dokumenteras i en rapport med förslagsvis nedanstående innehåll: bakgrunden till inköpet fakta från marknadsundersökningen för- och nackdelar med olika alternativ slutsatser Förstudien ligger till grund för beslut om upphandling ska genomföras eller ej alternativt som grund till utformning av förfrågningsunderlaget. Upphandlar inst/avd vara eller tjänst av mindre omfattning är det inte nödvändigt med en lika långtgående analys. Inför direktupphandlingar bör också objekt från flera leverantörer jämföras, hur omfattande jämförelse bestäms utifrån värdet på upphandlingen. 8 Tidplan och projektgrupp 8.1 Projektgrupp I samband med att behörig person vid inst/avd undertecknar anskaffningsbeslutet bildas en projektgrupp, större eller mindre, beroende på upphandlings art och omfattning. Projektgruppen ska som minimum bestå av handläggaren av upphandlingen samt en specialist inom området för upphandlingen. Arbetet i projektgruppen bör inledas i samband med tecknande av anskaffningsbeslut och genomförande av marknadsundersökning/förstudie. Projektgruppen kan även innefatta t ex övriga intressenter inom högskolan samt berörda chefer. En projektgrupp bildas för att sammanställa ett så genomlyst förfrågningsunderlag som möjligt. Arbetsbördan för att genomföra upphandlingen kan också fördelas mellan parterna. En annan fördel med att bilda en projektgrupp är att engagemanget i upphandlingen och förståelse för upphandlingsprocessen ökar. Utvärderingen av anbuden blir också förankrade i organisationen. 8.2 Tidplan När projektgruppen bildas överenskommer gruppen om en tidplan för genomförandet av upphandlingen. Tidplanen kan omfatta rubrikerna i detta dokument, då det behandlar de olika aktiviteterna och hållpunkerna i upphandlingsprocessen. Tid för att genomföra en upphandling ska inte underskattas. Ju mer omfattande upphandling desto längre tid för genomförande. Det är viktigt att planera tid för

9 Sidan 9 av 18 marknadsundersökning/förstudie om området för upphandlingen inte är välkänt för beställaren inom högskolan. Det är speciellt viktigt vid öppen upphandling eftersom krav och villkor är ovillkorliga. Nedan följer några ytterligare punkter att tänka på kring tidplanen: Förfrågningsunderlag Tidplanen bör vara väl tilltagen vad gäller tid för framtagande av förfrågningsunderlaget. Upphandlingsfunktionens erfarenhet är att gruppen behöver träffas vid flera tillfällen för att diskutera genom ställda krav, vad som ska utvärderas och att de olika delarna i underlaget korresponderar med varandra. Underlaget är oftast omfattande vilket gör att båda parter, högskolan och presumtiva anbudsgivare, är hjälpta av om underlaget är klart och tydligt till innehåll och utformning. Tidsfrister I tidplanen ska också tid planeras för anbudsgivarna att lämna anbud. Tidsfrister för anbudstid vad gäller upphandlingar över tröskelvärdet regleras tydligt i LOU och går att läsa mer om i Upphandlingsguiden. För förenklad upphandling innebär tidsfristen att tiden för att lämna anbud skall vara skälig. VIKTIGT att tänka på är att ta hänsyn till helgdagar och sk klämdagar vid beräkning av anbudstiden. Antalet arbetsdagar måste vara skäligt tilltaget för att lämna anbud. Utvärdering Efter anbudstidens utgång ska anbuden utvärderas. Det måste ges utrymme i tidplanen för samråd i gruppen kring ställningstaganden under utvärderingsprocessen (kvalificering, prövning och utvärdering). Utvärdering av anbuden kan också vara tidskrävande då förtydliganden av anbuden kan behövas göras, ev vid genomgång med anbudsgivaren. 9 Utformning av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av nedanstående delar. På upphandlingsfunktionens hemsida finns mallar för de olika ingående delarna med instruktioner om omständigheter och faktorer att ta hänsyn till och beakta vid utformandet av underlaget. Allmänna villkor Krav på leverantören Kravspecifikation med bl a slutsatser från marknadsundersökningen Kommersiella villkor leveransvillkor etc Utvärdering Bilagor Förfrågningsunderlaget omfattar delvis olika områden att reglera beroende på om det är en varu-, tjänste-, eller konsultupphandling som ska genomföras. Omfånget på underlaget,

10 Sidan 10 av 18 speciellt vid förenklad upphandling, får också regleras beroende på art och omfattning på upphandling. VIKTIGT att tänka på är att överskrider det beräknande värdet på upphandlingen tröskelvärdet för sk EU-upphandling måste hänsyn tas till att det inte finns någon förhandlingsmöjlighet, utan krav och villkor är absoluta. Det innebär att underlaget måste vara väl genomarbetat. 10 Diarieföring Under den tid förfrågningsunderlaget utarbetas inom högskolan är materialet arbetsmaterial och betraktas inte som offentlig handling. När dokumenten är färdigställda och klara för utskick till presumtiva anbudsgivare anses handlingarna vara fastlagda, ska diarieföras och blir därmed offentliga. Förvaltningen har en diarienummerserie, medan institutionerna har sina egna. Ett separat diarienummer tas ut för avtalet. 11 Annonsering LOU föreskriver att upphandling enligt kap 2-6 ska annonseras, dvs öppna och selektiva varu- och tjänsteupphandlingar, som regleras i kap 2 resp 5, samt förenklad och urvalsupphandling, enligt 6 kap. Upphandlingar ska annonseras i allmänt tillgänglig databas eller på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. När annonsen är publicerad finns möjlighet för myndigheten att skicka annonsen till leverantör. Annonsen skall innehålla viss föreskriven information. Högskolan använder sig första hand av Allego AB med tidningen AnbudsJournalen och databasen Allego tillhandahåller annonsformulär för upphandlingar både över och under tröskelvärdet på sdr. Högskolan är ansluten till en, vad Allego kallar, verktygslåda. I verktygslådan finns all nödvändig information samt aktuella upphandlingar inom högskolan. När en annons formuleras ska lämplig CPV-kod anges. CPV-koden anger vilken typ av objekt som ska upphandlas. På Allegos hemsida och förstås i högskolans verktygslåda finns en lista över CPV-koder. Det finns mer information kring annonsering och CPV-koder i Upphandlingsguiden Öppen eller selektiv upphandling Annons ska, enligt 1 kap i LOU, publiceras i TED som är EU:s databas för upphandlingar inom EU. Byrån för europeiska gemenskapens officiella publikationer har 12 dagar på sig innan annonsen måste vara publicerad. Annonsen får publiceras i Sverige dagen samma dag som annonsen sänds till Byrån för europeiska gemenskapens officiella publikationer.

11 Sidan 11 av 18 Tidsfrister för öppen och selektiv upphandling redovisas i LOU 2 och 5 kap för varor och tjänster. Det finns möjlighet att förhandsannonsera upphandlingar. Förhandsannonsen ska publiceras i god tid, enligt i LOU angiven tidsfrist, innan annonsen för upphandlingen publiceras. Tillämpas förhandsannonsering kan tidsfristerna för tid att lämna anbud kortas ned. Selektiv upphandling innebär att anbudsgivare får ansöka om att lämna anbud. Anbudsgivarna får då visa att de uppfyller högskolans krav på leverantören för att få möjlighet att vara med och lämna anbud. Det är möjligt att i annonsen ange hur många anbudsgivare av de sökande som myndigheten avser låta lämna anbud enligt 1 kap 7a LOU. I förordningen Förordning (2002:590)om standardformulär vid offentlig upphandling finns bilagt standardformulär om vilka uppgifter som ska redovisas vid de olika upphandlingsformerna, förutom 6 kap Förenklad eller urvalsupphandling Förenklad och urvalsupphandling ska också annonseras i allmänt tillgänglig databas eller på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. I 6 kap regleras vad annonsen minst ska innehålla. I LOU 6 kap 2c regleras vad inbjudan till att lämna anbud (urvalupphandling) ska innehålla. I paragraf 5a anges den minsta tid som ska gå från publicerad annons till sista dag för inlämning av anbud gällande urvalsupphandling. A VIKTIGT att tänka på är att ta hänsyn till helgdagar och s k klämdagar. Publiceras en annons kring storhelger måste tid beräknas så att anbudsgivaren har rimlig tid på sig att lämna anbud. 12 Tid efter annonsering men innan anbudstidens utgång Presumtiva anbudsgivare har möjlighet att kontakta högskolan för att få klarhet i formuleringar och krav i anbudsunderlaget. Handläggaren av upphandlingen ska anteckna frågorna för att sedan skriva ned dessa med svar och skicka frågorna och svaren, vid samma tillfälle, till samtliga leverantörer som begärt ut anbudsunderlaget. Samtliga presumtiva anbudsgivare ska få samma information vid samma tillfälle för att ingen ska få fördel framför någon annan. 13 Anbud kommer till högskolan Anbud ska lämnas i skriftlig form. Elektroniska anbud får lämnas om myndigheten kan säkerställa att innehållet inte röjs innan anbuden öppnas. Anbuden ska inkomma till högskolan senast kl sista dag för inlämning. Anbud kan befordras med post eller lämnas personligt. Ett för sent inlämnat anbud får inte beaktas. Enligt NOU (Nämnden för

12 Sidan 12 av 18 offentlig upphandling) anger huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap 4 LOU att alla leverantörer ska behandlas lika, vilket inte är möjligt om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud. Anbud ska, enligt 1 kap 24 LOU förvaras på betryggande sätt eftersom absolut sekretess råder. Inkomna anbud ska förvaras väl inlåsta till dag för öppnande. Eftersom absolut sekretess råder ska anbuden även fortsatt under arbetet med anbuden förvaras väl inlåsta. 14 Anbudsöppning Anbudsöppning sker två (2) dagar efter sista dag för inlämning. Skälet till det är att anbud som lämnats personligt, på annat ställe inom högskolan än det i anbudsunderlaget angivna, ska ges möjlighet att komma till rätta innan anbudsöppningen genomförs. Alla anbud ska öppnas samtidigt. Enligt 1 kap 20a ska öppning av anbud ske av minst två stycken personer. Anbuden ska förtecknas och deltagande personer ska styrka förteckningen med sina underskrifter. Mall för förteckning finns på hemsidan. Anbuden ska stämplas på första sidan av anbudet, i förteckningen framgår hur många sidor anbudet består av samt hur många bilagor som bifogats anbudet. De deltagande personerna signerar anbudet i stämplingen. 15 Sekretess Under tiden för bearbetning av anbuden råder absolut sekretess. Det innebär att anbuden ska förvaras inlåsta. Det innebär även att handläggare samt andra inom högskolan som är inblandade i processen inte får yppa något kring upphandlingen för någon, inom eller utom högskolan, innan tilldelningsbeslutet är undertecknat och utskickat. I projektgruppen som arbetar med anbuden diskuteras anbuden och olika avväganden görs som inte ska spridas utanför gruppen. Det är inte heller tillåtet att ge anbudsgivare information om hur många anbud som kommit in, vilka de andra anbudsgivarna är, hur bearbetning av just deras anbud går och hur det förhåller sig till övriga anbud etc. Sammanfattningsvis kan sägas att från att anbud kommit in till högskolan tills tilldelningsbeslut är undertecknat och utskickat ska handlingarna i ärendet inte finnas till allmänt beskådande och diskussioner och reflektioner kring anbuden hålls inom projektgruppen. VIKTIGT att tänka på är att när information till presumtiva anbudsgivare eller anbudsgivare skickas via mail får inte gruppmail skickas ett mail adresseras till varej anbudsgivare. Skälet till detta är att man annrs avslöjar vilka övriga anbudsgivare är. Läs mer om sekretess och sekretessprövning i Upphandlingsguiden.

13 Sidan 13 av Utvärdering När anbuden är öppnande och förtecknade kan arbetet med att utvärdera anbuden börja. Utvärdering av anbuden görs för att kontrollera att krav i anbudsunderlaget uppfylls av anbudsgivarna. Bland de anbud som passerat kontroll av ställda krav ska ett vinnande anbud utses. Utvärderingen av anbudet kan delas in i tre (3) steg: 1. Kvalificering kontroll av leverantörskrav 2. Prövning kontroll av krav på tjänsten 3. Utvärdering likvärdiga anbud utvärderas i syfte att finna det vinnande anbudet/buden Det är VIKTIGT att hela tiden under arbetet ha i åtanke att alla leverantörer ska behandlas lika. Ingen anbudsgivare ska ha fördel eller nackdel gentemot andra anbudsgivare Kvalificering Kvalificering innebär att leverantören skall visa att denne uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället, dvs betalar sina skatter och är ett registrerat bolag enligt 1 kap och 6 kap 9. Kvalificering innebär även en bedömning av leverantörens tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning. Högskolan anger i förfrågningsunderlaget eller i annonsen vilka intyg eller certifikat som ska bifogas anbudet för att anbudsgivaren skall komma i fråga som leverantör till högskolan. Kraven ska ha ett samband med och vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Syftet är att fastställa leverantörens skötsamhet (utifrån uteslutningsgrunder i LOU), erfarenhet, organisation och ekonomiska förutsättningar som högskolan anser erfordras för den aktuella upphandlingen. Samtlig efterfrågad information ska vara bifogat anbudet för att styrka att kraven uppfylls. Kontroll sker också av att informationen verkligen visar att kraven uppfylls. Enligt 1 kap 20 a LOU ska kvalificering genomföras, innan prövning av anbudet påbörjas, vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. Högskolan har som rutin att följa samma arbetsgång vid upphandling enligt 6 kap (förenklad- eller urvalsupphandling). Kvalificeringen genomförs framför allt på formulerade krav i Allmänna föreskrifter och Krav på leverantören. Anbudsgivaren ska också i kvalificeringen godkänna de kommersiella villkoren. Det är inte ovanligt att inte all dokumentation som begärts i underlaget inte är bifogat anbudet, informationen kan också vara ofullständig eller otydlig. Enligt 1 kap 21 och 6kap 8 LOU får myndigheten medge att anbudsgivare eller anbudssökande rättar uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller anbudsansökan. Anbud får också förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Myndigheten får begära att en anbudsgivare eller anbudssökande förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avser 1 kap 17 och 18 eller 6 kap 9.

14 Sidan 14 av Prövning De anbudsgivare eller anbudssökande som uppfyller kraven på leverantören går vidare till prövning av anbuden. Prövning innebär att prövning sker av huruvida anbudsgivaren uppfyller skall-kraven på själva varan eller tjänsten. Högskolan har möjlighet att begära förtydligande eller komplettering av anbuden enligt skrivning gällande detsamma under rubriken Kvalificering Godkänd leverantör Rent praktiskt går kvalificering och prövning till så att alla krav förtecknas, kvalificeringskrav för sig och prövningskrav för sig. Vid varje krav noteras om det uppfylls av resp anbudsgivaren eller ej. Anbudsgivaren blir godkänd leverantör till högskolan då samtliga krav i kvalificeringen och prövningen uppfylls Uteslutande Högskolan har möjlighet, men inte en skyldighet, att begära förtydligande eller komplettering av anbud som inte är fullständiga eller otydliga. Anbud som inte uppfyller ställda skall-krav kan uteslutas från vidare behandling. Återigen är det VIKTIGT att tänka på att behandla alla anbud lika Utvärdering De anbud som klarat kvalificering och prövning är godkända som leverantörer till högskolan. För att skilja ut ett vinnande anbud bland dessa utförs en utvärdering från principen lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt anbud. De grunder anbuden ska utvärderas efter redovisas i Utvärdering i anbudsunderlaget. Det anbud som är antingen är det mest ekonomisk fördelaktiga alternativt har lägst pris blir vinnande anbud. Upphandlingsfunktionen har verktyget SIMUS som finns att tillgå som hjälp till att räkna ut vilken leverantör som har det vinnande anbudet. Det finns mer att läsa om utvärdering i instruktion till mallen för utvärdering. 17 Tilldelningsbeslut När alla anbud utvärderats och ett vinnande anbud utkristalliserats fattar högskolan ett formellt beslut om att anbudsgivare med vinnande anbud tilldelas uppdraget. Beslutet dokumenteras i ett tilldelningsbeslut. Beslutet ska redovisa vilken anbudsgivare som har det mest ekonomisk fördelaktiga anbudet alternativt det lägsta priset och skälen till beslutet. Högskolans beslut är vanligtvis uppställda enligt nedan:

15 Sidan 15 av Beslut Inledningsvis står det att högskolan beslutat anta vald anbudsgivare som leverantör för efterfrågad vara eller tjänst Motivering Under rubriken motivering ska upphandlingsprocessen med ingående beslut som leder fram till utsedd anbudsgivare framgå. Exempelvis: bakgrund till upphandlingen antal leverantörer som begärt ut underlaget sista anbudsdag hur många och vilka leverantörer som inkommit med anbud vilka anbudsgivare som klarat kvalificeringen enligt uppställda kriterier i anbudsunderlaget (vilka anbudsgivare som fått förtydliga sitt anbud i kvalificeringsfasen) vilka anbudsgivare som klarat prövningen enligt uppställda kriterier i anbudsunderlaget (vilka anbudsgivare som fått förtydliga sitt anbud i prövningsfasen) andra faktorer som påverkat beslutet eller processen vilken leverantör som fått högst poäng i utvärderingen enligt uppställda kriterier i utvärderingen och därför har det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller vilken anbudsgivare som erbjudit lägst pris om anbud med lägst pris ska antas. Tilldelningsbeslutet undertecknas av berörd enhets chef eller prefekt. Till tilldelningsbeslutet bifogas dokumentation av utförd kvalificering, prövning och utvärdering. Tilldelningsbeslutet, eller ett meddelande om att tilldelningsbeslut fattats och vilken leverantör som har vinnande anbud, ska skickas till samtliga leverantörer som begärt ut anbudsunderlaget. 18 Tidsfrist Enligt LOU 7 kap äger anbudsgivare rätt att begära överprövning hos Länsrätt inom tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslut skickats från myndigheten. Räknas den dag besluten skickas ut från högskolan som dag ett (1) får avtal tidigast skrivas dag tolv (12). Alla dagar räknas in i de tio dagarna, även lördag, söndag och helgdag. Så här skriver NOU, Nämnden för offentlig upphandling, på sin hemsida (hämtat ): Tiodagarsfristen och möjlighet till överprövning När den upphandlande enheten fattat tilldelningsbeslut och lämnat upplysningar om beslutet till samtliga anbudssökande och anbudsgivare börjar tidsfristen på tio dagar att löpa. Den första dagen av fristen är dagen efter att det sista meddelandet med upplysningar om tilldelningsbeslut sändes ut (tidigare nämnda prop. sid. 101).

16 Sidan 16 av 18 Följande schema klargör tidsberäkningen: Dag 1: Dag 2: Dag 3 11: Dag 12: Samtliga meddelanden om tilldelningsbeslut har skickats ut. Tidsfristen börjar löpa. Tidsfristen löper och den upphandlande enheten får inte avsluta upphandlingen. Tidsfristen har gått ut. Den upphandlande enheten får skriva upphandlingskontrakt om länsrätten inte dessförinnan har fattat ett interimistiskt beslut om att upphandlingen inte får avslutas eller ett slutligt beslut om att upphandlingen skall rättas eller göras om. Av lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid följer att kalenderdagar räknas. Om den sista dagen i tiodagarsfristen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, förlängs tidsfristen till nästa vardag. Det är den upphandlande enheten som har bevisbördan för att upplysningarna faktiskt har lämnats till samtliga anbudsgivare (tidigare nämnda prop. sid. 101). Om den upphandlande enheten inte kan styrka att den har lämnat upplysningar till alla anbudsgivare, kan konsekvensen bli att fristen för överprövning inte börjar löpa. Den upphandlande enheten kan försäkra sig om att få bevis för att upplysningarna har lämnats genom att som ett skallkrav i förfrågningsunderlaget ange att det skall finnas en fax eller e-post-adress hos anbudsgivarna. Ett faxkvitto till detta faxnummer tjänar som bekräftelse på att meddelandet avsänts. Det är vidare möjligt att i de flesta e-postprogram ställa in att man vill ha ett kvitteringsmeddelande som bevis för avsändandet. Det är värt att notera vad NOU skriver om bevisbördan kring att tilldelningsbeslut faktiskt skickats iväg och vad som gäller kring helger. Läs mer om tidfrister och överprövning i Upphandlingsguiden. 19 Avtal När tiodagarsfristen löpt ut kan parterna teckna avtal. Avtalet bygger på de kommersiella villkoren samt övriga krav som ställts i anbudsunderlaget. I avtalet är det brukligt att hänvisa till ett standardavtal för de villkor som inte regleras i avtalet. Efter tiodagars fristens utgång är upphandlingsprocessen avslutad och högskolan går in i en ny fas med avtalsundertecknande och avtalsuppföljning. Som en konsekvens av detta samt för att underlätta vid sökning i diariesystemet efter avtal ska ett nytt diarienummer tas ut. Avtalet skrivs i två (2) exemplar, som båda undertecknas av båda parter, och parterna tar var sitt exemplar av avtalet. Observera att det är viktigt att datum för undertecknande finns på avtalet.

17 Sidan 17 av 18 Det finns mer att läsa om standardavtal i Upphandlingsguiden. 20 Efterannonsering Är den avslutade upphandlingen en upphandling över tröskelvärdet, dvs även B-tjänst över tröskelvärdet, ska efterannonsering ske i TED, se ovan under Annonsering. Annonsering ska ske inom 48 dagar efter avslutad upphandling, LOU 1 kap, Begäran om att ta del av anbud Efter avslutad upphandling är det inte ovanligt att leverantörer som deltagit i upphandlingen kontaktar högskolan och vill ta del av handlingarna från det vinnande anbudet. Det finns alltid möjlighet för enskilda personer eller företag att komma till högskolan och titta i handlingar, men oftast brukar den som begär ut handlingar be att få dem skickade. Det finns möjlighet för högskolan att skicka handlingarna mot postförskott eller ta betalt för kopieringen. Högskolan måste dock snarast skicka det som begärts. När högskolan får en begäran om att lämna ut handlingar har högskolan möjlighet att göra en sekretessbedömning. Sekretesslagen medger inte sekretess utom i mycket speciella fall, vilket gör att högskolan har mycket liten möjlighet att ge sekretess för tex innehåll i anbud. I Upphandlingsguiden finns mer information kring sekretessbedömning. 22 Arkivering När upphandlingen är avslutad och avtal undertecknat ska anbudshandlingar, offerter och annat av vikt i upphandlingen samt avtal arkiveras. Grundläggande bestämmelser kring arkivering finns i arkivlagen och arkivförordningen. Vilka handlingar som ska arkiveras och hur länge framgår av arkivplanen som är framtagen av högskolans arkivarie. Arkivplanen finns på upphandlingsfunktionens hemsida. Delar av arkiverat material får gallras efter viss tid. Vilka handlingar som får gallras och när framkommer också i arkivplanen. Det finns flera skäl till att arkivering ska ske bl a: leverantörer kan, upp till ett år efter avtalsunderskrift, kräva högskolan på skadestång revision av upphandlingar forskning Utöver vad som anges i arkivplanen för högskolan anger LOU vissa omständigheter när nedanstående dokumentation måste biläggas upphandlingen i arkivet. Dokumentation måste finnas kring: Varför orimligt lågt anbud eller alla anbud förkastats Varför viss specifik teknik valt (som avser en enda leverantör)

18 Sidan 18 av 18 Varför anbud öppnats löpande när formen förhandlad upphandling valts Mer information om arkivering finns i Upphandlingsguiden. 23 Uppföljning av avtal När avtalet är undertecknat och tjänsten eller varorna ska levereras vidtar ett nytt skede. När avtal tecknats med en strategisk leverantör finns det stor anledning att ha uppföljningsmöten med leverantörssamverkan. Mötena syftar till att följa upp hur överenskomna åtaganden utförs, men även för att finna förbättringar som gynnar båda parter. Det kan vara allt från effektivisering av utförandet till förbättring i administrativa rutiner. Leverantörssamverkan syftar till åtgärder som utvecklar verksamheten och ger båda parter en fördel genom de åtgärder man kommer överens om. Uppföljning av avtalet ger också lärdom inför nästa upphandling inom området eller närliggande områden. Uppföljningen visar om de krav som ställdes i upphandlingen var relevanta och om de uppfylls. Relevansen i kraven visar också om de ska ställas även vid nästa upphandling eller m det finns andra krav som är viktigare. Återkommande möten med leverantören ger också högskolan möjlighet att få information om utveckling inom området. Mer om leverantörssamverkan finns att läsa om i Upphandlingsguiden. 24 Avtalsdatabas I diariesystemet finns möjlighet att till avtalet knyta bevakningstider. Upphandlingsfunktionen kommer på det sättet kunna ha bevakning på högskolans samtliga avtal vad gäller tid för förlängning, tid för indexuppräkning, avslut av avtal etc. Det underlättar bl a planering för av nya upphandlingar och minskar risken för att tidsfrister missas för t ex förlängning av avtal. Mer om leverantörssamverkan finns att läsa om i Upphandlingsguiden.

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Allmänt om diarieföring

Allmänt om diarieföring KU STADSLEDNINGSKONTORET STADS DIREKTÖ REN SID I (9) 2010-11-01 ANVISNINGAR OM SEKRETESS OCH DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN Allmänt om diarieföring Som huvudregel

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC2013.063 1 Innehåll 1.0 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGSOBJEKT... 3 1.3 BESKRIVNING AV SÄRSKILT

Läs mer