Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars "One Sanitec levererar"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar""

Transkript

1 Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar"

2 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 i korthet Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 183,7 miljoner euro (176,8). Jämförbar nettoomsättning för första kvartalet var 5,4 % högre än samma period föregående år 1). Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 19,5 miljoner euro (13,5), 10,6 % (7,7) av nettoomsättningen. Resultatet för första kvartalet uppgick till 11,5 miljoner euro (10,1). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,11 euro (0,10). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 miljoner euro (-13,1) för första kvartalet. Efter rapportperiodens slut har styrelsen i Sanitec initierat en process för att förändra bolagets befintliga finansieringsstruktur. Koncernens nyckeltal Q1 Q1 Förändring Rullande 12 månader miljoner euro % Nettoomsättning 183,7 176,8 5,4 1) 708,7 701,8 Rörelseresultat 19,5 13,5 44,4 73,9 67,9 Rörelsemarginal, % 10,6 7,7 10,4 9,7 Jämförelsestörande poster -1,5-5,0-6,5 Rörelseresultat, justerad 19,5 15,0 29,9 78,9 74,4 Rörelsemarginal, %, justerad 10,6 8,5 11,1 10,6 EBITDA, justerad 26,4 22,5 17,4 106,7 102,7 EBITDA marginal, %, justerad 14,4 12,7 15,0 14,6 Resultat före skatt 13,7 12,7 7,7 49,2 48,2 Periodens resultat 11,5 10,1 13,8 43,9 42,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,9-13,1 1,9 74,9 74,7 Avkastning på investerat kapital (ROCE), %, rullande 12 månader 22,7 16,8 22,7 19,4 Räntebärande nettoskulder 166,8-25,2 166,8 150,6 Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad 1,6-0,3 1,6 1,5 Resultat per aktie, euro 0,11 0,10 0,44 0,42 Antal medarbetare, genomsnitt ) Beräknat med jämförbar valutakurs och koncernstruktur, det vill säga organisk förändring För definitioner se sida 17 Helåret Om Sanitec Home of the Bathroom Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människörs behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och vår unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt produktionsnätverk består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har Sanitec cirka medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Oyj är noterade på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet SNTC. För mer information om Sanitec, vänligen besök

3 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 2 av 17 Kommentarer från VD & Koncernchef utan avbrott. Även om regionen visade organisk tillväxt under kvartalet bör man beakta att det omsättningsmässigt var ett av de svagare kvartalen de senaste åren, och tillväxten ska ses i ljuset av en mycket lång och kall vinter under fjolåret som påverkade vår marknad negativt. Av allt att döma kommer den nuvarande politiska och makroekonomiska situationen kraftigt att inverka på bygg- och renoveringsaktiviteten framöver på framför allt den ukrainska marknaden. Organisk tillväxt och effektivitetsvinster Sammantaget ökade vår nettoomsättning under det första kvartalet med över 5 %, justerat för valuta, jämfört med samma period föregående år. Vi har nu sett en tydlig förbättring i den organiska tillväxten kvartal för kvartal de fem senaste kvartalen, och jämför vi de senaste fyra kvartalen med helåret 2013 är den organiska tillväxten 1,4 %. De tecken på stabilisering och återhämtning inom den europeiska ekonomin som vi såg under fjolårets andra hälft har blivit allt tydligare, i en allt större del av Europa. Under det första kvartalet visade fyra av våra fem regioner organisk tillväxt. Region Sydeuropa visade endast en marginell nedgång, vilket också är en klar förbättring jämfört med utvecklingen de senaste åren. Stark utveckling i Tyskland och Norden Mest glädjande under kvartalet var vår försäljningsutveckling i Tyskland, som är en stor och viktigt marknad. Under det första kvartalet visade vi en tillväxttakt om över 10 % på den tyska marknaden. Omsättningen i region Centraleuropa uppgick till 59,4 miljoner euro, vilket är den högsta noteringen på flera år. Bakom varumärket Keramags fina utveckling finns ett mycket starkt produktprogram med flera nyligen lanserade produktserier samt engagerade medarbetare. Vidare har den framgångsrika introduktionen av vår prisbelönta Rimfree -toalett, med patenterat spolningssystem, starkt bidragit till utvecklingen. Rimfree -toaletten har mottagits mycket väl av kunder inom samtliga sektorer, och lanseringsarbetet fortsätter nu i allt fler länder. Förutsättningarna på den tyska marknaden är fortsatt goda med en ökad optimism om en starkare tillväxt i landet och därmed en allt högre aktivitet inom byggbranschen. Detsamma gäller även i mångt och mycket Storbritannien. Region Nordeuropa uppvisade en organisk tillväxt om 9 %. I Norden har vi varit framgångsrika i både Danmark och Finland under inledningen av året och växt mer än marknaden, medan utvecklingen har varit mer stabil i Sverige och svagt negativ i Norge. Politisk oro I östra Europa har de politiska oroligheterna, som bekant, tilltagit under kvartalet. Regionen utgör cirka en sjättedel av vår försäljning med Polen som klart största marknad, medan den inhemska ukrainska marknaden endast utgör några enstaka procent av vår totala omsättning. I vår produktionsanläggning i Slavuta, cirka 200 km från polska gränsen i västra Ukraina, har produktionen löpt Rörelseresultatet ökade med cirka 40 % och uppgick till 19,5 miljoner euro, med en marginal om 10,6 %. Detta till följd av högre volym, bättre produktmix samt förbättrad effektivitet inom samtliga funktioner och processer. Det är även tydlig signal om att vi utnyttjar styrkan i att agera som ett samlat bolag One Sanitec. Innovation och design Inom innovationsområdet fokuserar vi kontinuerligt på fyra olika huvudteman bekvämlighet och design, hygien och enkel rengöring, enklare installation och miljövänlighet. Vårt fokus på proffsmarknaden underlättar deras arbete och stärker ytterligare relationen med de mer än rörmokare och installatörer som vi samarbetar med runt om i Europa. Vi fortsätter också arbetet inom ramen för One Sanitec vad avser koordinering och lansering av paneuropeiska produktserier. Utrullning av succeéserierna "Icon", "It!" och "Xeno 2 " fortsätter och vi har nyligen introducerat badrumsporslinskollektionen "Traffic" och "Technic GT" väggsystem i regionerna Central- och Östeuropa. I region Nordeuropa har vi just påbörjat lanseringen av Ifö Icon Rimfree. Vidare kommer Twyford att lansera sin "Energy Collection" under maj, vilket blir vår största lanseringen på den brittiska marknaden på tre år. Rätt positionerade Vi bedömer att nuvarande och förbättrade marknadsförutsättningar undantaget Ukraina fortsätter att råda även under det kommande kvartalet, dock med som tidigare stora lokala variationer. Avslutningsvis vill jag fortsatt framhålla att Sanitec har en ledande position i Europa med starka och väletablerade varumärken, en god geografisk spridning samt ett modernt, effektivt och flexibelt produktionsnätverk. Tillsammans innebär detta att vi har ett bra utgångsläge för att kunna utnyttja volymåterhämtningen nu när de makroekonomiska förutsättningarna kontinuerligt förbättras. Peter Nilsson VD & Koncernchef

4 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 3 av 17 Nettoomsättning Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 183,7 miljoner euro (176,8). Jämförbar nettoomsättning för första kvartalet var 5,4 % högre än samma period föregående år, som ett resultat av en stark utveckling i regionerna Centraleuropa och Nordeuropa samt i Storbritannien. Effekterna från nettoförändringar i valutakurser under första kvartalet jämfört med föregående år var totalt -2,5 miljoner euro. Nettoomsättningen för region Nordeuropa uppgick till 47,6 miljoner euro (44,9) för första kvartalet. Den organiska tillväxten om 9 % i regionen under kvartalet förklaras huvudsakligen av en stark försäljningsutveckling i Danmark och Finland, vilket motverkades av en fortsatt lägre aktivitet i Norge. Nettoomsättning per region, kvartal Nettoomsättning, kvartal miljoner euro % 14 % 7 % 3 % Centraleuropa 26 % 32 % Nordeuropa Östeuropa Sydeuropa Storbritannien och Irland Övriga världen Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken. Nettoomsättning Nettoomsättningen för produktområdet Bathroom Ceramics under första kvartalet uppgick till 139,6 miljoner euro (133,4), tillika en organisk tillväxt om 6 %, tack vare högre volymer, en bättre produktmix samt effekten av prisökningar. På vissa marknader har den förnyelse av produktsortimentet som inleddes under 2012 fortsatt framgångsrikt med nya produktlanseringar däribland den framgångsrika introduktionen av den prisbelönta Rimfree toalett. Den organiska tillväxten för produktområdet Ceramics Complementary Products var 3 % och nettoomsättningen ökade till 44,1 miljoner euro (43,3) under första kvartalet, trots fortsatt utmanande marknadsklimat för duschar och bad i vissa länder. Nettoomsättning per produktområde, kvartal miljoner euro Bathroom Ceramics Ceramics Complementary Products Nettoomsättningen för region Östeuropa uppgick till 26,1 miljoner euro (26,5) för första kvartalet. Trots den politiska oron uppvisade regionen en organisk tillväxt om närmare 5 %, till följd av det svaga första kvartalet 2013 på grund av den stränga vintern. Nettoomsättningen för region Sydeuropa uppgick till 32,1 miljoner euro (32,3) under första kvartalet, en minskning med 1 %. Minskningen förklaras av en fortsatt svaga marknadsförutsättningar i Italien, medan den franska verksamheten visade marginell tillväxt. I region Storbritannien och Irland fortsatte marknaden att utvecklas positivt tack vare ökad aktivitet i hela byggsektorn och tvåsiffriga tillväxttal avseende nybyggnation av privata hem. Nettoomsättningen uppgick till 13,6 miljoner euro (12,8) under första kvartalet, tillika en organisk tillväxt om 4 %. Rörelseresultat Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 19,5 miljoner euro, jämfört med 13,5 miljoner euro föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 15,0 miljoner euro föregående år. Effekterna från nettoförändringar i valutakurser var -0,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen för första kvartalet uppgick till 10,6 % (7,7), och exklusive jämförelsestörande poster 8,5 % föregående år. Nettoomsättningen för region Centraleuropa ökade till 59,4 miljoner euro (55,9) under första kvartalet. Den organiska tillväxten, beräknad i konstanta valutakurser, var över 6 %. Den tyska marknaden uppvisade en stark försäljning till följd av en ökande optimism vad avser såväl landets totala ekonomi som ökad aktivitet inom byggsektorn, liksom tecken på återhämtning i Nederländerna. Den ökande marginalen förklaras av högre försäljningsvolymer och en bättre försäljningsmix. Dessutom bidrog aktiviteter inom One Sanitec såsom en effektivare inköpsfunktion, lägre kostnader tack vare tidigare genomförda åtgärder för att anpassa organisation till de nuvarande marknadsförhållandena, samt en effektiv produktion till ett förbättrat resultat under kvartalet.

5 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 4 av 17 Periodens resultat och resultat per aktie Finansiella intäkter och kostnader netto uppgick till -5,8 miljoner euro (-0,8), varav -3,2 miljoner euro (-0,6) var räntekostnader. Ökningen av räntekostnader jämfört med samma period föregående år härrör från refinansieringen i maj Återstående belopp utgörs huvudsakligen av realiserade och icke realiserade resultat från förändringar i valutakurser om -1,8 miljoner euro (1,3) och övriga finansiella kostnader netto om -0,8 miljoner euro (-1,4) inkluderat avskrivning på kapitaliserade finansieringsavgifter. Merparten av valutaresultaten i kvartalet är hänförliga till förändringar i valutor i relation till den ukrainska valutan hvrynia. Resultat före skatt för första kvartalet uppgick till 13,7 miljoner euro (12,7) vilket är en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Inkomstskatter för det första kvartalet uppgick till -2,2 miljoner euro (-2,6), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 16,2 % (20,7). Periodens resultat var till 11,5 miljoner euro (10,1) vilket innebär ett resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, om 0,11 euro (0,10). Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 miljoner euro, vilket ligger i linje med utvecklingen under första kvartalet föregående år, som var -13,1 miljoner euro. Utvecklingen under kvartalet visade ökad vinstnivå, stabil utveckling av rörelsekapitalet dock motverkat av högre betalda räntekostnader och andra finansiella poster samt högre betalda skatter. Kassagenerering beräknad för den senaste 12 månaders perioden var 88 % efter första kvartalet jämfört med 82 % i slutet på föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,1 miljoner euro (-2,7), vilket ligger på samma nivå som för första kvartalet föregående år. Investeringarna avser i huvudsak normalt underhåll av materiella Rörelseresultat och marginal per kvartal anläggningstillgångar för keramiktillverkningen och investeringar i utveckling av produktportföljen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 miljoner euro (-1,7) för perioden. Förändring av likvida medel inkluderat valutakursförändringar uppgick till -16,1 miljoner euro (-17,7) för perioden, vilket minskar likvida medel med samma belopp från 99,4 miljoner euro i slutet av 2013 till 83,3 miljoner euro i slutet av kvartalet. Kassagenerering, kvartal 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % 74 % Kassagenerering Bruttoinvesteringar, avskrivningar och nedskrivningar Bruttoinvesteringar för första kvartalet uppgick till 3,4 miljoner euro (1,7), vilket motsvarar 1,8 % (0,9) av nettoomsättningen för kvartalet. Investeringarna avser huvudsakligen normala investeringar för att underhålla och förbättra produktions- och logistikstrukturen. I bruttoinvesteringarna ingår även återkommande investeringar i utveckling av produktportföljen samt investeringar för att förbättra administrativa processer. I bruttoinvesteringar ingår 0,5 miljoner euro vilket avser ännu ej betald tilläggsköpeskilling för minoriteten i ett av våra dotterbolag. Samtliga bruttoinvesteringar under första kvartalet har finansierats via kassaflödet. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick för första kvartalet till -6,8 Rörelseresultat och marginal per kvartal, justerad miljoner euro % miljoner euro % % % 15 8 % 15 8 % 10 5 % 10 5 % 5 3 % 5 3 % 0 0 % 0 0 % Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Rörelseresultat, justerad Rörelsemarginal, %, justerad

6 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 5 av 17 miljoner euro (-7,4), vilket utgör -3,7 % (-4,2) av nettoomsättningen för kvartalet. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel vid första kvartalets utgång uppgick till 83,3 miljoner euro (198,0). Utöver detta har Sanitec tillgång till en garanterad outnyttjad rörelsekredit om 50 miljoner euro. Avtalet ingicks i samband med refinansieringen i maj Sanitecs huvudsakliga externa finansiering utgörs av företagsobligationer (räntejusteringslån, Floating Rate Notes, FRN) om 250 miljoner euro som emmitterades i maj Företagsobligationerna löper med en rörlig ränta på tre månaders euribor plus 4,75 % och förfaller till betalning i maj Dock kan Sanitec efter eget val, begära att före, på eller efter den 15 maj 2014 lösa in en del av eller samtliga obligationer genom att betala en specificerad lösenkurs vilken beror på tidpunkt för inlösen. Räntebärande nettoskulder, beräknat utifrån nominellt värde på lånen, uppgick till 166,8 miljoner euro (-25,2) vid slutet av första kvartalet, vilket är en ökning med 16,2 miljoner euro (17,6) jämfört med början på året. Skuldsättningen beräknad som räntebärande skulder/justerat EBITDA var 1,6 (-0,3) vid kvartalsslutet, vilket befäster en bred marginal upp till det långsiktiga finansiella målet om en högsta skuldsättning om 2,5. Den ökade nettoskulden under kvartalet reflekterar den normala affärstrenden vilket innebär att verksamheten i normala fall under första halvåret binder rörelsekapital för att sedan frigöra kapital under andra halvåret. Totalt eget kapital uppgick i slutet av kvartalet till 46,4 miljoner euro (252,7), vilket i princip ligger på oförändrad nivå jämfört med redovisat eget kapital i slutet av räkenskapsåret Under perioden har valutakursförändringar påverkat eget kapital med -8,8 miljoner euro. Huvuddelen av detta belopp hänförs till orealiserade valutakursförluster på interna lån i euro till våra ukrainska dotterbolag, vilka rapporteras i enlighet med regler för nettoinvestering i utländska verksamheter och att därmed valutakursförändringar relaterade till detta redovisas i övrigt totalresultat. Forskning och utveckling Sanitecs arbete inom innovation är fokuserat huvudsakligen på fyra områden: bekvämlighet och design, hygien och enkel rengöring, enklare installation och miljövänlighet. Kostnaderna för forskning och utveckling under första kvartalet 2014 uppgick till 2,5 miljoner euro (2,4), vilket är 1.4 % (1,3) av nettoomsättningen. Personal Antalet anställda i genomsnitt var (6 687) vid slutet av första kvartal. Minskningen förklaras av kontinuerliga effektiviseringar främst inom vår produktionsorganisation, huvudsakligen i region Östeuropa, samt av övriga effekter från andra effektiviseringsaktiviteter. Aktier, aktiekurs och aktiekapital Sanitec Oyjs betalda och registrerade aktiekapital den 31 december 2013 var 2,8 miljoner euro och antalet emitterade och registrerade aktier uppgick till aktier. Sanitec har en aktieserie. Sanitecs aktier noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 10 december Aktiens handelsvaluta är svenska kronor (SEK). Den 31 mars 2014 var aktiekursen SEK (8,33 euro) jämfört med introduktionskursen på 61,00 SEK och bolagets marknadsvärde 832,6 miljoner euro (7 450,0 miljoner SEK). Under det först kvartalet 2014 omsattes cirka 19,8 miljoner av bolagets aktier, tillika 19,8 % av det genomsnittliga antalet registrerade aktier. Total antal av aktieägarna var vid rapportperiodens slut (2 139 den 31 december 2013). Se mer information på Rättstvister Sanitec är involverat i och utsatt för olika juridiska åtgärder eller ersättningskrav och andra juridiska och administrativa utredningar och förfaranden, inklusive skatteoch miljökrav, som uppstår till följd av eller är förbundna med bolagets ordinarie verksamhet. Det är Sanitecs policy att avsätta medel i samband med sådana tvister om det är troligt att bolaget blir betalningsskyldigt, och om summan med rimlig säkerhet kan beräknas. Se mer information på sida 14. Risker och osäkerhetsfaktorer Som en koncern som bedriver internationell verksamhet i flera jurisdiktioner är Sanitec utsatt för olika risker och osäkerhetsfaktorer som marknads-, operationella och rättsliga risker samt finansiella risker relaterade till förändringar i valutakurser, räntemarginaler samt likviditet och förmåga att anskaffa kapital. Riskhantering inom Sanitec fokuseras på att identifiera, utvärdera och minska riskerna för verksamheten. Jämfört med vad som redovisades i Årsredovisningen 2013, har det inte förekommit några väsentliga förändringar vad gäller de risker Sanitec ställs inför, förutom den politiska utvecklingen i Ukraina och Ryssland. Händelser efter rapporteringsdagen Styrelsen i Sanitec har inlett en process för att lösa in bolagets befintliga företagsobligationer om sammanlagt 250 miljoner euro, och att säga upp den nuvarande prioriterade rörelsekrediten om 50 miljoner euro genom att teckna ett avtal om 275 miljoner Sanitec är en integrerad pan-europeisk organisation med lång erfarenhet inom badrumsporslin. Sanitec offers a complete range of products; from traditional to contemporary and from economy to luxury segments.

7 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 6 av 17 euro gällande banklån och en rörelsekredit. Den nya finansieringsstrukturen kommer att minska Sanitecs kostnad för finansiering och skapa större flexibilitet för hantering av likviditet. Den totala effekten avseende vinst per aktie under 2014 kommer att vara negativ med cirka 0,05 EUR per aktie. Från 2015 och framåt innebär den nya finansieringsstrukturen en ökad vinst per aktie, allt annat lika, med närmare 0,10 euro på årsbasis. Målet är att ha den nya strukturen på plats i slutet av juni För ytterligare information se Börsmeddelande daterat 13 maj Stockholm, den 13 maj 2014 Styrelsen Finansiell kalender Delårsrapport januari juni 2014: den 18 juli 2014 Delårsrapport januari september 2014: den 24 oktober 2014 För mer information, kontakta: Niklas Alm Head of Investor Relations mob Noora Koikkalainen Head of Corporate Communications tel , mob Telekonferens för investerare En telekonferens på engelska för investerare kommer att hållas den 13 maj 2014 kl 14:30 CET/15:30 EET. CEO Peter Nilsson och CFO Gun Nilsson kommer att presentera det finansiella resultatet och svara på frågor. Material som rör denna rapport kommer att finnas tillgängligt på koncernens webbplats innan telekonferensen inleds. För mer information, se inbjudan på Sanitecs webbplats

8 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 7 av 17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december NETTOOMSÄTTNING 183,7 176,8 701,8 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,0 11,7 Material och tjänster -80,8-77,3-312,0 Ersättningar till anställda -51,1-53,6-208,1 Produkter för egen räkning 0,3 0,2 1,8 Övriga rörelsekostnader -26,4-26,1-98,5 Avskrivningar och nedskrivningar -6,8-7,4-28,9 RÖRELSERESULTAT 19,5 13,5 67,9 Finansiella intäkter och kostnader -5,8-0,8-19,8 RESULTAT FÖRE SKATT 13,7 12,7 48,2 Inkomstskatt -2,2-2,6-5,7 PERIODENS RESULTAT 11,5 10,1 42,5 Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets ägare 11,5 10,1 42,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 Totalt 11,5 10,1 42,5 Resultat per aktie, före och efter utspädning, euro 0,11 0,10 0,42 ÖVRIGT TOTALRESULTAT 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december PERIODENS RESULTAT 11,5 10,1 42,5 Poster som inte ska omklassificeras till resultatet: Omvärdering av förmånsbestämda planer -0,4 0,4-1,5 Inkomstskatt för poster som inte ska omklassificeras till 0,1 0,0 0,1 resultatet Totalt -0,3 0,4-1,3 Poster som kan omklassificeras till resultatet: Kassaflödessäkringar -0,4 0,4-0,1 Kursdifferenser -8,8-1,9-2,0 Inkomstskatt för poster som kan omklassificeras till resultatet 0,1 0,0 0,0 Totalt -9,1-1,6-2,1 Totalt totalresultat 2,1 8,9 39,0 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets ägare 2,2 8,9 39,0 Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 0,0 0,0 Totalt 2,1 8,9 39,0

9 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 8 av 17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 31 mars 31 mars 31 december TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 5,4 6,7 5,6 Materiella anläggningstillgångar 162,7 179,9 173,3 Långfristiga investeringar 0,0 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 25,9 24,0 26,2 Räntebärande fordringar 4,3 3,8 4,2 Förmånsbestämda tillgångar 1,2 2,5 1,1 TOTALA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 199,5 216,8 210,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 87,7 100,3 93,2 Övriga kortfristiga fordringar 1) 142,9 141,4 118,3 Fordringar för aktuell skatt 8,8 6,0 9,5 Likvida medel 83,3 198,0 99,4 TOTALA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 322,6 445,6 320,4 TOTALA TILLGÅNGAR 522,1 662,4 531,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital 2,8 2,8 2,8 Överkursreserv 43,7 43,7 43,7 Fond för verkligt värde -0,2 0,6 0,1 Fond för inbetalt fritt eget kapital 347,1 585,2 347,1 Kursdifferenser -19,9-13,2-11,2 Balanserad vinst -327,2-366,7-338,4 Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 46,3 252,5 44,2 Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,2 0,1 TOTALT EGET KAPITAL 46,4 252,7 44,4 LÅNGFRISTIGA SKULDER Uppskjutna skatteskulder 5,6 8,6 5,8 Förmånsbestämda skulder 31,1 30,6 31,0 Avsättningar 8,0 9,8 8,1 Räntebärande skulder 241,9 94,8 241,5 TOTALA LÅNGFRISTIGA SKULDER 286,6 143,8 286,5 KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder 0,0 77,9 0,0 Avsättningar 3,5 4,1 3,7 Övriga kortfristiga skulder 177,3 178,5 188,3 Skulder för aktuell skatt 8,2 5,4 8,1 TOTALA KORTFRISTIGA SKULDER 189,1 265,9 200,1 TOTALA EGET KAPITAL OCH SKULDER 522,1 662,4 531,0 1) Övriga kortfristiga fordringar innefattar tillgångar som innehas för försäljning om 2,0 tusen euro. Tillgångar som innehas för försäljning består av de resterande aktierna i ett före detta dotterföretag (Ifö Sanitär Eesti AS). Sanitec har ett avtal om försäljning av de resterande aktierna i bolaget. Ägarandelen i företaget har ingen väsentlig inverkan i Sanitec.

10 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 9 av 17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL miljoner euro Fond för verkligt värde Fond för inbetalt fritt eget kapital Aktiekapital Överkursreserv Kursdifferenser Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Eget kapital 1 januari ,8 43,7 0,3 585,2-9,3-379,1 243,6 0,2 243,7 Totalt övrigt totalresultat 0,4-3,9 2,4-1,1 0,0-1,2 Periodens resultat 10,1 10,1 0,0 10,1 Totalt totalresultat 0,4-3,9 12,5 8,9 0,0 8,9 Eget kapital 31 mars ,8 43,7 0,6 585,2-13,2-366,7 252,5 0,2 252,7 Totalt totalresultat ,5 1,9 28,6 30,0 0,0 30,1 Förändring i innehav utan 0,0 0,0 0,0 0,0 bestämmande inflytande Omräkning 0,3 0,1-0,3 0,0 0,0 Utbetalning av kapital från fond för -238,3-238,3-0,1-238,4 inbetalt fritt eget kapital Eget kapital 31 december ,8 43,7 0,1 347,1-11,2-338,4 44,2 0,1 44,4 Totalt övrigt totalresultat -0,3-8,7-0,3-9,3-0,1-9,4 Periodens resultat 11,5 11,5 0,0 11,5 Totalt totalresultat -0,3-8,7 11,2 2,2-0,1 2,1 Förändring i innehav utan -0,1-0,1 0,1 0,0 bestämmande inflytande Eget kapital 31 mars ,8 43,7-0,2 347,1-19,9-327,2 46,3 0,1 46,4

11 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 10 av 17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN: Resultat före skatt 13,7 12,7 48,2 Justeringar: Avskrivningar och nedskrivningar 6,8 7,4 28,9 Orealiserade valutakursvinster och -förluster 1,8 0,5 3,6 Andra icke-likvida intäkter och kostnader 0,1 0,0 1,0 Finansiella intäkter och kostnader 4,0 0,3 16,2 Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 26,4 20,9 97,7 Förändring i rörelsekapital: Förändring av räntefria fordringar -27,5-30,7-9,7 Förändring av varulager 3,1 1,9 6,3 Förändring av räntefria skulder -8,3-5,1 2,4 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -32,7-33,9-1,0 Räntekostnader som betalats och andra finansialla poster som -4,9-0,5-16,2 betalats (-) / erhållits (+) Ränteintäkter som erhållits 1,0 0,4 2,9 Inkomstskatter som betalats (-) / erhållits (+) -2,6 0,0-8,8 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -12,9-13,1 74,7 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Utbetalningar för förvärv av immateriella tillgångar och materiella -3,1-3,3-19,0 anläggningstillgångar Utbetalningar avseende dotterföretag 0,0 0,0 0,0 Inbetalningar från försäljning av immateriella tillgångar och 0,0 0,6 0,0 materiella anläggningstillgångar Inbetalningar från försäljning av dotterföretag 0,0 0,0 0,0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3,1-2,7-18,9 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN: Utbetalning av kapital från fond för inbetalt fritt eget kapital -238,3 Ökning (-) / minskning (+) av räntebärande fordringar -0,1 0,0-1,1 Upptagning (+) / återbetalning (-) av kortfristiga räntebärande 0,1-1,6-24,2 skulder Upptagning (+) av långfristiga räntebärande skulder 0,0 240,4 Återbetalning (-) av långfristiga räntebärande skulder 0,0-148,4 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0-1,7-171,6 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -15,9-17,4-115,8 Likvida medel vid början av perioden 99,4 215,7 215,7 Kursdifferens i likvida medel -0,2-0,3-0,5 Förändring av likvida medel -15,9-17,4-115,8 Likvida medel vid slutet av perioden 83,3 198,0 99,4

12 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 11 av 17 Noter till delsårsrapport Allmän information Sanitec Oyj och dess dotterföretag är en multinationell koncern ( Sanitec eller koncernen ) som designar, tillverkar och marknadsför badrumsporslin, bad- och duschprodukter samt badrumsmöbler. Koncernens produktionsanläggningar återfinns i Europa. Försäljnings och marknadsföringsnätverken är globala. Sanitec Oyj är ett publikt aktiebolag med säte i Helsingfors, Finland. Koncernens huvudkontor har adress Krämarvägen 2, Helsingfors, Finland. Denna delårsrapport är oreviderad. Redovisningsprinciper Sanitecs koncernredovisning har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), innefattande International Accounting Standards (IAS) och tolkningar utfärdade av IFRS Interpretations Committee (SIC and IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IAS 34 Delårsrapportering som godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport innefattar inte all information som krävs för ett fullständigt koncernbokslut. Presentationen av koncernens finansiella rapporter är i miljoner euro. Som en följd av avrundningsdifferenser kan siffrorna i tabellerna möjligen inte summera till det totala. Vid början av 2014 omklassificerade Sanitec, i enlighet med IAS 21, koncerninterna lån till det ukrainska dotterföretag som en nettoinvestering i utlandsverksamhet, eftersom reglering för dessa lån inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid. Som resultat av omklassificeringen, redovisas valutakursdifferenser som uppkommer från dessa lån inte längre i rapporten över resultat utan i övrigt totalresultat och i kursdifferenser i eget kapital. Nya redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och värderingsprinciper följer de redovisningsprinciper som tilllämpats i koncernredovisningen för räkenskapsåret 2013, med undantag för de nya IFRS standarderna och tolkningarna som tillämpas från den 1 januari 2014 och som återges nedan, och som inte har väsentlig effekt på Sanitec: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 12 Upplysningar om andelar in andra företag, Ändringar av IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, Ändringar av IAS 36 Nedskrivningar, Ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRIC 21 Avgifter. Övriga nya, omarbetade eller ändrade standarder eller tolkningar har ingen eller inte någon väsentlig effekt på Sanitecs koncernredovisning. Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 31 mars 31 mars 31 december Immateriella tillgångar Redovisat värde 1 januari 5,6 7,2 7,2 Kursdifferenser 0,0 0,0 0,0 Investeringar 0,2 0,0 1,1 Avskrivningar och nedskrivningar -0,5-0,5-2,8 Avyttringar och omklassificeringar 0,0 0,0 0,2 Redovisat värde i slutet av perioden 5,4 6,7 5,6 31 mars 31 mars 31 december Materiella anläggningstillgångar Redovisat värde 1 januari 173,3 185,0 185,0 Kursdifferenser -7,3 0,1-3,6 Investeringar 2,6 1,6 18,2 Avskrivningar och nedskrivningar -6,4-6,9-26,0 Avyttringar, omklassificeringar och övriga förändringar 0,4 0,1-0,2 Redovisat värde i slutet av perioden 162,7 179,9 173,3

13 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 12 av 17 Bruttoinvesteringar 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 2,9 1,7 19,3 Aktier i dotterföretag 0,5 0,0 0,0 Totalt 3,4 1,7 19,3 Jämförelsestörande poster 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december Övriga jämförelsestörande kostnader -2,9 Avyttrade verksamheter 0,0-0,6 Omstruktureringskostnader -0,3-8,8 Konkurrensbot och relaterade advokatarvoden -1,2 5,8 Totalt -1,5-6,5 Sanitec inkluderar i jämförelsestörande poster främst poster för omstrukturering, strukturella förändringar, såsom förluster och vinster vid avyttring av verksamheter, kostnader för uppsägning av personer i ledningen, kostnader i samband med EU:s kartellböter samt andra kostnader som anses vara av engångskaraktär, liksom kostnader gällande notering på NASDAQ OMX Stockholm. Jämförelsestörande poster har redovisats i rapport över resultat under följande poster: 1 januari - 31 mars 1 januari - 31 december Övriga rörelseintäkter 7,3 Material och tjänster -0,1-2,8 Ersättningar till anställda -0,2-8,2 Övriga rörelsekostnader -1,2-2,2 Avskrivningar och nedskrivningar -0,5 Totalt -1,5-6,5 Räntebärande skulder 31 mars 31 mars 31 december Långfristiga räntebärande skulder Säkerställt räntejusteringslån 241,9 241,5 Skulder till närstående 94,7 Övriga räntebärande skulder 0,0 0,1 0,0 241,9 94,8 241,5 Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till närstående 53,8 Skulder till finansiella institutioner 24,1 Övriga räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 77,9 0,0 Totala räntebärande skulder 242,0 172,7 241,6

14 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 13 av 17 Det säkerställda räntejusteringslånet, med ett nominellt värde på 250 miljoner euro, emitterades i maj I rapporten över finansiell ställning har det redovisade värdet för lånen justerats för transaktionskostnader i samband med emissionen. Kostnaderna om 8,1 miljoner euro redovisas i resultatet under låneperioden med effektivräntemetoden. I samband med refinansieringen i maj 2013 slöt Sanitec ett nytt avtal om en prioriterad rörelsekredit uppgående till 50 miljoner euro. Kreditfaciliteten var outnyttjad den 31 mars Både det säkerställda räntejusteringslånet och den prioriterade rörelsekrediten förfaller till betalning under Skulder till närstående, upptagna från Sanitec Oyjs moderföretag Sofia IV S.à r.l. (moderföretag före notering i december 2013), återbetalades i förtid i samband med refinansieringen under det andra kvartalet Vid slutet av mars 2014 bestod skulder till finansiella institutioner av mindre lokala lån. Tidigare innefattade skulderna till finansiella institutioner lån tagna av det ukrainska dotterföretag PJSC Slavuta Plant Budfarfor. Dessa skulder återbetalades i förtid under tredje kvartalet Derivatens verkliga och nominella värde Sanitec tillämpar säkringsredovisning för sina kassaflödessäkringar ock säkringar för verkligt värde. Alla valutaderivatinstrument kategoriseras på nivå 2 när hierarkin för verkligt värde används. Under rapporteringsperioden redovisades inga överföringar mellan nivåerna. Verkligt värde för derivatinstrument fastställs genom marknadspriser och allmänt tillgängliga värderingsmetoder. Uppgifterna och förutsättningarna som används i värderingsmodellerna baseras på verifierbara marknadspriser. Koncernen tillämpar principen att överföringar mellan nivåer i hierarkin för verkligt värde redovisas den dag som den händelse som utlöste överföringen inträffade. 31 mars 31 mars 31 december Positiv Valutaterminskontrakter och valutaswapavtal Verkligt värde 0,3 1,1 0,6 Nominellt värde 28,1 42,9 33,2 Negativ Valutaterminer och valutaswapavtal Verkligt värde -0,4-0,3-0,3 Nominellt värde 37,1 26,1 27,6 Upplysningar om närstående Närstående parter till Saniteckoncernen innefattar moderföretaget Sanitec Oyj och alla dotterföretag inom koncernen, styrelsemedlemmarna i Sanitec Oyj, deras nära familjemedlemmar och företag som står under deras bestämmande inflytande, medlemmar av ledningsgruppen (Top Management Team), deras nära familjemedlemmar och företag som står under deras bestämmande inflytande och aktieägare som har ett betydande inflytande i Sanitec genom aktieägande. Sofia IV S.à r.l., som var moderförtaget till koncernen före notering på NASDAQ OMX Stockholm, äger fortfarande 40 % av aktier och rösträtter i Sanitec, och är därför en närstående part till Sanitec. Under andra kvartalet 2013 gjorde Sanitec en förtida återbetalning av lån på 148,4 miljoner euro till tidigare moderföretaget Sofia IV S.à r.l., som var koncernens moderföretag före notering på NASDAQ OMX Stockholm. Lånen återbetalades till fullo. Den 31 mars 2014 hade koncernen 0,1 miljoner euro fordringar av närstående part. I transaktioner med närstående har marknadspriser tillämpats.

15 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 14 av 17 Förbindelser och eventualförpliktelser 31 mars 31 mars 31 december Framtida förbindelser för operationella leasingavtal Förfaller till betalning inom ett år 11,2 12,6 12,4 Förfaller till betalning om ett till fem år 21,0 25,1 22,1 Förfaller till betalning senare än fem år 16,5 1,5 16,6 Totala framtida förbindelser för operationella leasingavtal 48,7 39,2 51,1 Inteckningar och panter Fastighetsinteckningar För egen räkning 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde av pantförskrivna tillgångar För egen räkning 5,5 6,1 5,5 Totalt 5,5 6,1 5,6 Borgen och övriga förbindelser Övriga förbindelser För egen räkning 1,5 3,0 2,6 Borgen För egen räkning 0,3 2,6 0,3 För andras räkning 0,1 0,1 0,1 Totalt 2,0 5,7 3,0 Totala borgen, inteckningar, panter och övriga 7,5 11,9 8,6 förbindelser 1) 1) Denna tabell innefattar inte värdet för borgen, inteckningar och panter som säkrar skulder. Det nominella värdet på alla beviljade säkerheter av koncernen överstiger det sammanlagda redovisade värdet på de skulder de har utfärdats. Som säkerhet för 250 miljoner euro räntejusteringslånet och den 50 miljoner euro outnyttjade prioriterade rörelsekrediten har Sanitec Oyj och vissa av koncernens dotterföretag beviljat prioriterad borgen och pantsättning för sina tillgångar. Den 31 mars 2014 var den största delen av koncernens materiella anläggningstillgångar, viktigaste varumärken, aktier i de viktigaste dotterföretag, fordringar, varulager samt bankkonton pantförskrivna. I denna säkerhet ingår även fastighetsinteckningar för Sanitec Kolo Sp.z. o.o (Polen), Sanitec Europe Oy (Finland) och Ifö Sanitär AB (Sverige) för deras fastigheter. Den 31 mars 2014 hade koncernen, utöver de ovannämnda förbindelser, också några andra förbindelser, inklusive ett avtalsenligt åtagande att förvärva materiella anläggningstillgångar i Ukraina för ett värde om 1,5 miljoner euro. Detta avtalsenliga åtagande gäller arrenderade tillgångar. I samband med refinansieringen, som ägde rum i maj 2013, ersattes och förnyades koncernens största panter, inteckningar och garantier. Före refinansieringen var i stort sett alla koncernens tillgångar pantförskrivna för lån tagna av Sanitecs fd indirekta moderföretag Sofia III S.à r.l.. Efter refinansieringen har nu liknande säkerheter utfärdats för Sanitecs räkning som säkerhet för det emitterade räntejusteringslånet samt den prioriterade rörelsekrediten. Under tredje kvartalet 2013 återbetalades skulderna tagna av PJSC Slavuta Plant Budfarfor, ett ukrainskt dotterföretag till Sanitec, i förtid. I samband med den förtida återbetalningen frigjordes de därtillhörande ställda säkerheterna och liknande säkerheter har givits under fjärde kvartalet som säkerhet för räntejusteringslånet samt den prioriterade rörelsekrediten. Rättsprocesser Sanitec är involverad i flera juridiska åtgärder, fordringar och andra processer. Det är Sanitecs policy att avsätta medel i samband med sådana tvister om det är troligt att bolaget blir betalningsskyldigt, och om summan kan beräknas med rimlig säkerhet. Om all tillgänglig information fram till i dag tas i beaktande ska juridiska åtgärder, ersättningskrav eller andra rättsliga processer dock inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning. Ersättningsanspråk från tidigare anställda hos PCT I december 2013 meddelades domen i den franska arbetsdomstolens första instans att Produit Ceramiques de Touraine S.A. ( PCT ) ska utbetala ytterligare ersättningar om cirka 6,5 miljoner euro till 84 av bolagets tidigare anställda. Ingen omedelbar betalning beordrades, PCT överklagade beslutet i samtliga fall i slutet av december Förhandlingar avseende överklagandet är för närvarande planerad till juli Ingen avsättning av medel har gjorts för ersättningsanspråket.

16 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 15 av 17 Tilläggsinformation Koncernens nyckeltal miljoner euro Rullande 12 månader 2014 Helåret 2013 Helåret 2012 Nettoomsättning 708,7 701,8 752,8 Rörelseresultat 73,9 67,9 73,0 Rörelsemarginal, % 10,4 9,7 9,7 Jämförelsestörande poster -5,0-6,5-4,9 Rörelseresultat, justerad 78,9 74,4 77,9 Rörelsemarginal, %, justerad 11,1 10,6 10,4 EBITDA, justerad 106,7 102,7 107,7 EBITDA marginal, %, justerad 15,0 14,6 14,3 Resultat före skatt 49,2 48,2 67,0 Resultat för perioden 43,9 42,5 71,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 74,9 74,7 87,9 31 mars 31 mars 31 december Räntebärande nettoskulder 166,8-25,2 150,6 Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad 1,6-0,3 1,5 Soliditet, % 8,9 38,2 8,4 Nettoskuldsättningsgrad, % 359,0-10,0 339,7 Avkastning på investerat kapital (ROCE), %, rullande 12 månader 22,7 16,8 19,4 Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 månader 55,0 25,7 35,7 Kassagenerering

17 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 16 av 17 Nettoomsättning, kvartal miljoner euro Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning per produktområde Bathroom Ceramics 139,6 125,8 133,9 139,0 133,4 125,9 137,2 144,7 Ceramics Complementary Products 44,1 41,7 41,5 43,2 43,3 41,9 49,3 51,6 Totalt 183,7 167,5 175,4 182,2 176,8 167,8 186,5 196, miljoner euro Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning per region Centraleuropa 59,4 50,6 57,2 54,2 55,9 49,4 54,8 54,2 Nordeuropa 47,6 43,3 39,8 50,4 44,9 45,1 42,2 48,3 Östeuropa 26,1 27,9 31,3 28,1 26,5 29,5 36,0 31,7 Sydeuropa 32,1 25,4 27,8 32,2 32,3 26,7 34,2 41,6 Storbritannien och Irland 13,6 13,8 13,2 11,9 12,8 12,1 13,5 13,7 Övriga världen 4,9 6,5 6,1 5,4 4,4 5,1 5,9 6,5 Totalt 183,7 167,5 175,4 182,2 176,8 167,8 186,5 196,2 Huvudsakliga länder i Sanitec regioner: Centraleuropa - Tyskland, Belgien, Nederländerna; Nordeuropa - Sverige, Danmark, Finland, Norge; Östeuropa - Polen, Ryssland, Ukraina; Sydeuropa - Frankrike, Italien Rörelseresultat, kvartal miljoner euro Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Rörelseresultat 19,5 14,2 20,5 19,7 13,5 12,7 16,2 23,0 Rörelsemarginal, % 10,6 8,5 11,7 10,8 7,7 7,6 8,7 11,7 Rörelseresultat, justerad 19,5 17,9 21,3 20,1 15,0 16,9 16,6 21,9 Rörelsemarginal, %, justerad 10,6 10,7 12,1 11,0 8,5 10,0 8,9 11,1 Valutakurser, kvartal Slutkurs Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 EUR/NOK 8,2550 8,3630 8,1140 7,8845 7,5120 7,3483 7,3695 7,5330 EUR/PLN 4,1719 4,1543 4,2288 4,3376 4,1804 4,0740 4,1038 4,2488 EUR/GBP 0,8282 0,8337 0,8361 0,8572 0,8456 0,8161 0,7981 0,8068 EUR/SEK 8,9483 8,8591 8,6575 8,7773 8,3553 8,5820 8,4498 8,7728 Medelkurs Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 EUR/NOK 8,3471 7,8067 7,6624 7,5209 7,4290 7,4751 7,5113 7,5729 EUR/PLN 4,1843 4,1975 4,2016 4,1772 4,1558 4,1847 4,2089 4,2459 EUR/GBP 0,8279 0,8493 0,8521 0,8508 0,8511 0,8109 0,8120 0,8225 EUR/SEK 8,8569 8,6515 8,5825 8,5312 8,4965 8,7041 8,7311 8,8824

18 Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 17 av 17 Formler av nyckeltal Nyckeltal Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), justerad EBITDA EBITDA, justerad Jämförelsestörande poster Räntebärande nettoskulder Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad Definition Resultat före finansiella intäkter och kostnader och inkomstskatter Resultat före finansiella intäkter och kostnader och inkomstskatter justerat med avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster Rörelseresultat justerat med avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat justerat med avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster Vinster och förluster på avyttrande rörelseverksamheter, omstruktureringskostnader, kostnader för uppsägning av ledning, kostnader relaterade till EU kartellböter, övriga kostnader som anses vara av engångskaraktär (Långfristiga räntebärande skulder + kortfristiga räntebärande skulder med nominella värde) - likvida medel Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad, rullande 12 månader Soliditet, % Total eget kapital / (totala tillgångar - erhållna förskott) x 100 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskulder med nominella värde / total eget kapital x 100 Finansiella kostnader Räntekostnader, finansiella kostnader och kursdifferenser från finansiella skulder Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 månader (Periodens resultat, rullande 12 månader) / (Total eget kapital, genomsnittet av kvartalen) x 100 Avkastning på investerat kapital (ROCE), %, rullande 12 månader (Resultat före skatt + finansiella kostnader, rullande 12 månader) / (Eget kapital + räntebärande skulder, genomsnittet av kvartalen) x 100 Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 månader (Periodens resultat, rullande 12 månader) / (Total eget kapital, genomsnittet av kvartalen) x 100 Kassagenerering Resultat per aktie (EBITDA, justerad, minus utbetalningar för investeringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar) / EBITDA, justerad Resultat för perioden / Vägt genomsnittligt emissionkorrigerat antal av aktier under perioden Marknadsvärde Antal aktier, slutet av perioden x aktiens slutkurs Omsättningen av aktier, % Antal aktier omsatta under perioden / genomsnittlig antal av aktier x 100 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per aktie, euro Utdelning / utbetalning per aktie Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare vid slutet av perioden / justerat antal aktier vid slutet av perioden Utdelning eller övriga utbetalning av eget kapital / justerat antal aktier vid slutet av perioden Utdelning / utbetalning i procent av resultatet (Utdelning / utbetalning) / (resultat per aktie) x 100 Effektiv utdelning / utbetalning, % (Utdelning / utbetalning per aktie) / (aktiens slutkurs) x 100 Pris / eget kapital per aktie Aktiens slutkurs / eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per aktie Kontaktinformation Sanitec Oyj P.O. Box 447 FIN Helsingfors, Finland Tel FO-nummer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Bokslut 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse... 1 Koncernredovisning... 9 Moderbolagets bokslut... 50 Revisionsberättelse...

Innehåll. Bokslut 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse... 1 Koncernredovisning... 9 Moderbolagets bokslut... 50 Revisionsberättelse... Innehåll 2Sanitec i korthet Året 2013 i sammandrag... 1 Sanitec i korthet... 2 Koncernchefen har ordet... 4 Finansiella mål... 6 Affärskoncept... 7 Försäljning och marknadsföring... 10 Marknadsöversikt...

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer