Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007"

Transkript

1 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND... 2 FÖRKLARINGAR... 2 PLAN- OCH BYGGLAGEN... 4 BRANDFARLIGA VAROR... 5 MILJÖBALKEN... 6 ÖVERGRIPANDE... 6 MILJÖÖVERVAKNING... 7 OMRÅDESSKYDD... 9 MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER MILJÖBALKSTILLSYN - ÖVRIGT HÄLSOSKYDD ENSKILT DRICKSVATTEN FÖRORENADE OMRÅDEN VATTENVERKSAMHET JORDBRUKETS MILJÖPÅVERKAN KEMISKA PRODUKTER AVFALL NATURVÅRD LIVSMEDEL AGENDA 21 INKL. FOLKHÄLSA TOBAKSLAGEN DJURSKYDD UTVECKLING EXTERNT UTVECKLINGSARBETE ADMINISTRATION ÖVRIGT KVALITET KVALITETSMÅL REGLER FÖR FAKTURERING HANDLÄGGNING AV LÖPANDE ÄRENDEN TIDFÖRDELNING TILLGÄNGLIG TID UTBILDNINGSBEHOV BETECKNING PÅ AKTIVITETER

3 INLEDNING Grund Denna plan beskriver dels en aktualiserad utredning kring tillsyns- och kontrollbehovet, dels planerad verksamhet främst under året 2007 men även i visa stycken tillsyn och kontroll som planeras för kommande år. Planen är indelad i ett antal områden som representerar de olika uppgifter som Miljö- och byggnadsnämnden är myndighet för eller i övrigt engagerad i. Dessutom särredovisas planerad administration. Planen ska, när den är antagen, utgöra grunden i ett tidsredovisningssystem i förvaltningens ärendehanteringssystem (Miljö- och Byggreda). I det systemet ska tiden i den här planen fördelas och efterhand redovisas och då per handläggare. Förvaltningen har valt att här inte särredovisa kansliets tid (tre assistenttjänster). De omfattas alltså heller inte av krav på bokföring i redovisningssystemet. Förklaringar Tillsynsutredningen Under rubriken Tillsynsbehov återfinns de objekt och de normala aktiviteter som förvaltningen bedömer behöver utföras varje år: Den långsiktiga målsättningen med arbetet redovisas också här. Mer utförligt kring motiven till varför olika uppgifter utförs redovisas i den separata verksamhetsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Tillsyns- och kontrollplaneringen Under denna rubrik redovisas vilka aktiviteter som förvaltningen bedömer kan och bör hinnas med. En uppskattning har också gjorts av hur mycket tid som kan eller bör läggas ned på dessa aktiviteter: Aktivitet 2007 Aktivitet Kommentar Antal timmar Åtgärd Totalt: 0 2 (52)

4 Under Åtgärder (högra kolumnen i tabellen ovan) finns ett antal standardformuleringar som återkommer under i princip alla områden. Vilka dessa är redovisas sist i dokumentet under rubriken Beteckning på Aktiviteter. Övrigt I slutet på dokumentet under rubriken Kvalitet redovisas de krav på kvalitet som ska uppfyllas när det gäller hantering av olika slag av ärenden. Fördelningen av tiden på de olika områdena redovisas under rubriken Tidfördelning. Arbetstiden hos olika handläggare redovisas under rubriken Tillgänglig tid. Ev. reduktioner p.g.a. tillfälligt reducerad tjänst (föräldraledighet, tjänstledighet etc.) redovisas dock inte. Slutligen ska planerad och behövlig utbildning för varje handläggare redovisas under rubriken Utbildningsbehov. 3 (52)

5 PLAN- OCH BYGGLAGEN Omfattning Plan- och bygglagen. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Ansökningar om bygglov etc. OVK Hissar Skyddsrum Tillsyn Totalt: 0 0 Aktivitet 2007 Aktivitet Kommentar Antal timmar Åtgärd Bygglovsprövning 1200 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. Bygganmälan 4000 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. OVK 600 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. Tillsyn över hissar 200 Tillsyn inkl. tillhörande Skyddsrumshandläggning 200 Tillsyn inkl. tillhörande Totalt: (52)

6 BRANDFARLIGA VAROR Omfattning Lag om brandfarliga och explosiva varor och Naturvårdsverkets föreskrifter om Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Oljecisterner Vid behov Övriga tillståndspliktiga verksamheter Aktivitet 2007 Aktivitet Tillstånd för förvaring och hantering av brandfarliga varor Oljecisterner Information (oljecisterner) Totalt antal aktiviteter/år Vid behov Totalt: 0 0 Kommentar Antal timmar Åtgärd Handläggs med stöd av Lag om brandfarliga och explosiva varor Registrera och bedöma inkomna besiktningar Handlägga inkommande anmälningar om nya cisterner Projekt 0 Inventera förekommande cisterner i Töreboda och Gullspångs kommuner Inventera, informera, registrera, och kontakta tänkbara innehavare Totalt: Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. 100 Tillsyn inkl. tillhörande besök, inläsning, 100 Handläggning av anmälan, information etc. 300 Tillsyn inkl. tillhörande besök, inläsning, Information inkl. rådgivning 5 (52)

7 MILJÖBALKEN Omfattning Miljöbalkens olika kapitel om miljöövervakning, områdesskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, enskilt dricksvatten, förorenade områden, vattenverksamhet, jordbruk, kemiska produkter och avfall. Övergripande Aktivitet 2007 Aktivitet Kommentar Antal timmar Åtgärd Verksamhetsplanering för år Delta i ledningsgrupp för Miljösamverkan Remiss om kommande projekt 8 Projekt 0 Reviderade taxor för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Sannolikt måste de nuvarande taxorna revideras med anledning av krav på riskklassificering och ändrade förutsättningar 120 Ekonomihantering inkl. attestering, budgetberedning, uppföljning och bokslut Totalt: (52)

8 Miljöövervakning Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Frekvens Totalt antal aktiviteter/år Luft i Väst/Urban 1 Årligen 40 Vänerns Vattenvårdsförbund 1 Årligen 2 Tidans Vattenförbund 1 Årligen 2 Inventeringar 1 Årligen 2 Miljöläget (årlig redovisning av miljöövervakning 1 Årligen 4 i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, ggr/år 1 3 Töreboda och Gullspångs kommuner Information om miljöförhållandena i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 1 Årligen 3 Totalt: 7 56 Aktivitet 2007 Objekt Luftmätningar Kommentar Luft i Västs mätprogram (en urban bakgrundsstation samt en regional bakgrundsstation i Mariestad). I alla tre kommunerna sker mätning av partiklar med passiva provtagare under vintern. Luftvårdsförbundet har en årlig informationsdag. Luft i Väst arbetsgrupp (3-4 möten per år) Förbundet har en egen spridningsberäkningsmodell vilken bör kompletteras med uppgifter om större utsläppspunkter och trafikflöden. Passiv partikelmätning på Nygatan i Mariestad (12 filterbyten) Korttidsmätning av partiklar (troligtvis) i de tre kommunerna under vintern med passiva provtagare i gatunivå på ett antal punkter. Antal timmar Tillsynsform/Åtgärd 90 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. Rapportering Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. 20 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. 1 Mätning var 7:e månad 7 (52)

9 Vattenvårdsförbund och vattenförbund Mätprogram för sjöar i Töreboda Miljöläget i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Grundvatteninventering (SGU) Referensmätning gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Rutiner för referensmätning av gammastrålning i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Information i övrigt En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på kommunens hemsida. Vänerns vattenvårdförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Tidans vattenförbund (läsning av rapport) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Norra Vätterns vattenvårdsförbund (en informationsdag + läsning av rapport) Vattenråd (Vänern, Tidan och Friaån, Gullspångsälven och Norra Vättern; möten, remisser m.m.) Ta fram förslag till nytt mätprogram för antal sjöar i Töreboda Provtagning vid ett antal tillfällen En årsrapport över utförda mätningar tas fram för att bl.a. läggas ut på aktuella hemsidor. Registrering av större grundvattenförekomster i kommunen 24 Rapportering Information inkl. rådgivning Samverkan internt 60 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. 120 Rapportering Information inkl. rådgivning IT-arbete inkl. databasunderhåll, hemsida, intranät etc. 16 Rapportering Mäta och rapportera 16 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. Ta fram rutiner för mätning i de tre aktuella kommunerna 8 Kvalitetssäkring (Vägvisaren, kvalitetssystem etc.) Förfrågningar från skolelever och allmänhet m.m. 16 Information inkl. rådgivning IT-arbete inkl. databasunderhåll, hemsida, intranät etc. Totalt: (52)

10 Områdesskydd Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Vattenskyddsområden 6 Vid behov 6 Kommunala reservat 1 Vid behov 2 Strandskyddsobjekt? Vid ansökan? Totalt: 7 8 Aktivitet 2007 Aktivitet Vattenskyddsområden Kommunala reservat Övriga naturreservat etc. Strandskyddsdispenser Kommentar Omfattar ev. klagomål och prövning av ansökningar Aktualisering av gällande vattenskyddsområden i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det finns i nuläget ett kommunalt reservat (Ekudden i Mariestad) och ytterligare ett (Sandviken) är på gång. Reservatet Gullspångsälven är statligt men kommunen och Länsstyrelsen har delat förvaltningsansvaret. Högsåsen är idag statligt men ska, vid ett eventuellt utvidgande, övergå till att vara kommunalt reservat. För dessa reservat har förvaltningen tillsynsansvar samt arbetar med rådgivning kring skötselfrågor. För Gullspångsälven kan det även vara praktiskt arbete med skyltning m.m. De flesta reservaten är Länsstyrelsens tillsynsansvar. Tiden för handläggning av dessa ärenden redovisas under rubriken Naturvård nedan. Omfattar ansökningar om dispens Antal timmar Åtgärd 40 Tillsyn inkl. tillhörande 120 Samverkan internt 40 Tillsyn inkl. tillhörande 0 Tillsyn inkl. tillhörande 80 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. 9 (52)

11 Projekt 0 Rutiner för handläggning av strandskyddsdispenser Gullspångs och Töreboda kommuner har sedan tidigare delegation på viss handläggning av dispenser. Mariestads kommun kan komma att få denna uppgift under 2007 Totalt: Utbildning egen 10 (52)

12 Miljöfarliga verksamheter Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Verksamheter 2 Antal objekt Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Tillståndspliktiga (A) verksamheter som är 2 Varje år 6 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Metsä Tissue AB (Katrinefors bruk) 1 Varje år 4 GEA 1 Varje år 2 Tillståndspliktiga (B) verksamheter som är 10 Varje år 30 Länsstyrelsens tillsynsobjekt Soptippar 3 Varje år 9 Avloppsreningsverk 3 Varje år 9 Jasico, AB 1 Varje år 3 Daloc AB och Daloc Trädörrar 2 Varje år 6 Törbolack 1 Varje år 3 Tillståndspliktiga (B) verksamheter 13 Varje år 40 Polyuretantillverkning 4 Varje år 12 Polyestertillverkning 2 Varje år 6 Hamnar 2 Varje år 6 Verkstadsindustrier 2 Varje år 6 Katrinefors Kraftvärme AB 1 Varje år 4 Lyrestads Gjuteri 1 Varje år 3 Vänerply 1 Varje år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter med Varje år bedömt större tillsynsbehov SCA Packaging Sweden AB 1 Varje år 3 Fordonstvättar Varje år Avloppsreningsverk Vartannat år Meyers Kemiska AB 1 Vartannat år 1 Skrotar 3 Vartannat år 3 Anmälningspliktiga (C) verksamheter Vart 3:e år Anmälningspliktiga (C) verksamheter utan Vid behov 20 behov av återkommande tillsyn (t.ex. skjutbanor, vindkraftverk) U-verksamheter med behov av återkommande tillsynsbesök Vart 3:e år U-verksamheter utan behov av återkommande tillsyn Vid behov Totalt: 4 20 Aktivitet 2007 Aktivitet A- och B-anläggningar (Länsstyrelsens tillsynsansvar): Kommentar K-fors, Bångahagen och Mariestads Avloppsreningsverk i Mariestads kommun Samtliga B-objekt i Töreboda kommun Antal timmar Åtgärd 2 Specificering i blå fält under huvudfältet 11 (52)

13 B-anläggningar (exkl. djurhållare; Miljö- och Byggnadsförvaltningens tillsynsansvar) Tillståndsprövning (B-anläggningar) C-anläggningar Anmälningsärenden (C-anläggningar) U-anläggningar Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång samt Odenslunds soptipp i Gullspångs kommun 48 Övertagande av tillsynsansvar 16 Granskning miljörapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Aktuella är Entropi, Nimbus, Mariestads Avloppsreningsverk, vindkraftverk m.fl. Granskning ev. årsrapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. Aktuellt är Tillsynsbesök, uppföljning m.m. Projekt 0 Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Fordonstvättar Dagvattenpolicy Fordonstvättar Avloppsreningsverk Energiproduktion i fjärrvärmeanläggningar Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners fordonstvättar Fullfölja f.d. projekt inom Miljösamverkan för samtliga kommuners avloppsreningsverk Projekt inom Miljösamverkan som främst innebär att en tillsynshandledning ska tas fram Totalt: Tillsyn inkl. tillhörande 200 Remisshantering 120 Tillsyn inkl. tillhörande 320 Handläggning av anmälan, information etc. 740 Tillsyn inkl. tillhörande Tillsyn inkl. tillhörande 240 Tillsyn inkl. tillhörande 160 Tillsyn inkl. tillhörande 24 Utbildning egen 12 (52)

14 Miljöbalkstillsyn - övrigt Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Värmepumpar vid behov Enskilda avlopp vid behov Gasåterföring årligen Aktivitet 2007 Aktivitet Värmepumpar Enskilda avlopp Tillståndsprövning (Enskilda avlopp) Anmälningsärenden (Enskilda avlopp) Gasåterföring på bensinstationer Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Kommentar Omfattar berg-, grundvattenoch jordvärme Handlägga inkomna klagomål etc. Handlägga inkomna ansökningar om nya enskilda avlopp Handlägga inkomna anmälningar om ändring av enskilda avlopp Registrera och granska inkomna besiktningsprotokoll Projekt 0 Enskilda avlopp Integrera de allmänna råden i rutinerna (klassning av skyddsnivåer i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt entreprenörsutbildning) Policys för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Friaån Enskilda avlopp 24 Pågående internt projekt om enskilda avlopp m.m. Antal timmar Åtgärd 50 Handläggning av anmälan, information etc. 10 Tillsyn inkl. tillhörande 300 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. 60 Handläggning av anmälan, information etc. 12 Tillsyn inkl. tillhörande 100 Planering inkl. verksamhetsplanering, utvärdering och korrigering Utbildning av andra 0 Tillsyn inkl. tillhörande 13 (52)

15 Brommösund Pågående kommunalt projekt 100 Tillsyn inkl. tillhöning, om enskilda avlopp m.m. rande besök, inläs- Totalt: (52)

16 Hälsoskydd Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Lokaler för utbildning (förskolor, skolor, körskolor vart tredje år etc.) Lokaler för vård och omsorg vart tredje år Samlingslokaler vart femte år Bostäder vid klagomål Bassängbad (inomhus) varje år Bassängbad (utomhus) varje år Solarier, hudvård, frisör, massage och liknande, vart tredje år stickande behandling Campingplatser vart annat år Tillfälligt boende (hotell, vandrarhem etc.) vid klagomål Småbåtshamnar inkl. gästhamnar vart tredje år Strandbad varje år Idrottsanläggningar vart tredje år Radon varje år Kommunala föreskrifter till skydd för människors varje år hälsa och miljön Antal aktiviteter/år Totalt: 0 0 Aktivitet 2007 Aktivitet Lokaler för utbildning (förskolor, skolor, körskolor etc.) Lokaler för vård och omsorg Hygienlokaler Idrottsanläggningar Kommentar Handlägga inkomna klagomål och anmälningar. Aktuellt med att kräva mätning av radon samt bevaka efterlevnaden av kvalitetskraven på skolorna. Handlägga inkomna klagomål och anmälningar. Handlägga inkomna klagomål och anmälningar Handlägga inkomna klagomål och anmälningar Antal timmar Åtgärd 60 Tillsyn inkl. tillhörande 40 Tillsyn inkl. tillhörande 40 Tillsyn inkl. tillhörande 8 Tillsyn inkl. tillhörande 15 (52)

17 Tillfälligt boende (camping, hotell etc.) Handlägga inkomna klagomål och anmälningar 40 Tillsyn inkl. tillhörande Bostadsklagomål Handlägga inkomna klagomål 100 Tillsyn inkl. tillhörande Bassängbad (utomhus) Bassängbad (inomhus) Strandbad Radon Handlägga inkomna klagomål och anmälningar samt ta ut prov Handlägga inkomna klagomål och anmälningar samt ta ut prov vid klagomål etc. Införa nya rutiner för den normala tillsynen. Handlägga inkomna klagomål och anmälningar Ta ut prov och rapportera till Naturvårdsverket. Förmedla provtagningsutrustning, yttra sig över bidragsansökningar m.m. 30 Tillsyn inkl. tillhörande Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. 50 Tillsyn inkl. tillhörande Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. 32 Tillsyn inkl. tillhörande 60 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. Rapportering 20 Tillsyn inkl. tillhörande Vedeldning Handlägga inkomna klagomål 40 Tillsyn inkl. tillhörande besök, inläs- 16 (52)

18 Kommunala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön Polisremisser Handlägga inkomna klagomål samt inkomna ansökningar Yttrande över ansökningar om begagnande av offentlig plats eller allmän sammankomst ning, 10 Tillsyn inkl. tillhörande 80 Remisshantering Projekt 0 Vedeldning Anta en gemensam policy om vedeldning för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Grundmaterialet finns framtaget sedan tidigare. Viss uppföljning under året. 40 Tillsyn inkl. tillhörande Information inkl. Radon i skolor, hos dagbarnvårdare etc. Radon i egna hem Krav på mätningar där sådana inte utförts samt uppföljning i om av förelägganden där så behövs. Uppföljning av den mätkampanj som startade i Mariestads kommun under rådgivning 85 Tillsyn inkl. tillhörande 200 Tillsyn inkl. tillhörande Totalt: (52)

19 Enskilt dricksvatten Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Enskilda brunnar vid behov 100 Aktivitet 2007 Aktivitet Gravida brunnar Enskilt dricksvatten Totalt: Kommentar Antal timmar Åtgärd Förmedla provtagningsmaterial m.m. 30 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. Information inkl. rådgivning Ändra kriterier för gratis prov 8 IT-arbete inkl. databasunderhåll, hemsida, intranät etc. Information inkl. rådgivning Förmedla provtagningsmaterial m.m. 50 Provtagning inkl. bedömning, rådgivning, registrering etc. Information inkl. rådgivning Projekt 0 Upphandla analyser för enskilt Samordna med upphandling 20 Ekonomihantering dricksvatten ör Tekniska förvaltningen inkl. attestering, budgetberedning, uppföljning och bokslut Information inkl. rådgivning Totalt: (52)

20 Förorenade områden Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Identifierade förorenade områden (mark eller byggnader) 100 vid behov 20 Totalt: Aktivitet 2007 Aktivitet Cisternområdet vid Strandvägen Sjöstaden (Mariestads hamnområde) GEA (Klass 1-objekt) Otterbäckens hamnområde (Klass 1-objekt) Övriga objekt PCB-fogar i byggnader (hänskjuts till 2008) Kommentar Aktuellt med undersökning och ev. sanering under året Aktuellt med undersökning och ev. sanering Aktuellt med undersökning och ev. sanering Aktuellt med undersökning och ev. sanering Ett antal inkommande underrättelser om markförorening inkommer varje år samt info om förhållande på fastighet. Inventering samt granskning av inlämnade slutrapporter om sanering Antal timmar Åtgärd 32 Tillsyn inkl. tillhörande 48 Tillsyn inkl. tillhörande 0 Tillsyn inkl. tillhörande 0 Tillsyn inkl. tillhörande 80 Tillsyn inkl. tillhörande Information inkl. rådgivning 0 Tillsyn inkl. tillhörande 19 (52)

21 Projekt 0 Förorenade områden vid pågående verksamheter Syftet med kampanjen är att komma igång med och arbeta med förorenade områden vid pågående verksamheter. För att alla ska ha möjlighet att delta i kampanjen blir inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. 60 Tillsyn inkl. tillhörande Utbildning egen Totalt: (52)

22 Vattenverksamhet Tillsynsbehov Vattenverksamhet omfattas inte av Miljö- och Byggnadsförvaltningens direkta tillsynsansvar utan ansvaret ligger på Länsstyrelsen. Långsiktig målsättning för arbetet: Antal aktiviteter/år Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Vattenkraftverk 9 Vid behov 10 Aktivitet 2007 Totalt: 9 10 Aktivitet Kommentar Antal timmar Åtgärd Mariestads kommun:! Stadskvarnens Kraftverk Bevakning 4! Katrinefors Kraftverk Bevakning 4! Ullervads Kraftverk Bevakning 4! Trilleholms Kraftverk Bevakning 4 Gullspångs kommun: 0! Gullspångsälvens Kraftverk Bevakning 4 Töreboda kommun: 0! Bellefors Kraftverk Bevakning 4! Vräkefors Kraftverk Bevakning 4! Moholms Kraftverk Bevakning 4! Lagerfors Kraftverk Bevakning 4 Totalt: (52)

23 Jordbrukets miljöpåverkan Omfattar såväl skötseln av jordbruksmarken som lantbrukets miljöfarliga verksamhet. Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år B-anläggningar (med djur) 6 varje år 12 C-anläggningar (med djur) 21 vartannat år 20 U-anläggningar (med djur) 650 vart tredje år 440 Lantbruk med åkerareal > 5 ha utan djurhållning 700 vart tredje år 300 Aktivitet 2007 Aktivitet Skötsel av jordbruksmark Lantbruk med djurhållare Klagomål Kommentar Totalt: Omfattar lagring och spridning av gödsel samt hållande av grön mark Omfattar primärt gödselhantering men även nedskräpning Antal timmar Åtgärd 789 Tillsyn inkl. tillhörande 90 Tillsyn inkl. tillhörande Miljötillsyn inom lantbruket 0 B-anläggningar Granskning miljörapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. 60 Tillsyn inkl. tillhörande Tillståndsprövning Aktuella är Vadsbo Mjölk AB i 50 Remisshantering (B-anläggningar) C-anläggningar Anmälningsärenden (C-anläggningar) Töreboda kommun Granskning ev. årsrapporter, tillsynsbesök, uppföljning m.m. Tillsynsbesök, uppföljning m.m. 112 Tillsyn inkl. tillhörande 60 Handläggning av anmälan, information etc. Gödseldispenser Ny uppgift sedan Prövning av ansö- 22 (52)

24 kan om tillstånd, dispens etc. Kontroll farmartankar Cisterntillsyn inom lantbruket 45 Tillsyn inkl. tillhörande Rapportering tvärvillkor Rapportering till Länsstyrelsen 75 Rapportering Samråd och Konferenser med Länsstyrelsen och Jordbruksverket Tillsynsvägledning från regional och central myndighet 40 Projekt 0 Miljötillsyn på gårdar utan djur Förvaltningens insats blir att ta 8 del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn Totalt: (52)

25 Kemiska produkter Omfattning Kemikalietillsyn sker också inom ramen för den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Antal aktiviteter/år Freon -anläggningar vid behov Tillverkare av kemiska produkter 3 varje år 6 Tillstånd för gifthantering 1 varje år 2 Övrig försäljning av kemiska produkter 62 var tredje år 20 Verksamheter med förbrukning av kemiska 900 var 5:e år 180 produkter Hushåll i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner vid behov 20 Aktivitet 2007 Aktivitet Ansökan om bekämpningsmedelsspridning Anmälan om bekämpningsmedelsspridning Köldmediehantering inkl. årsrapportering Anmälningsärenden (Köldmediehantering) Totalt: Antal timmar Kommentar Handlar bl.a. om spridning inom vattenskyddsområde, på lekplats m.m. Handlar bl.a. om spridning på golfbanor, idrottsplatser etc. Granska och registrera inkommande årsrapporter samt sammanställa resultatet i en årsrapport Handlägga inkomna anmälningsärenden Åtgärd 40 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. 40 Handläggning av anmälan, information etc. 100 Tillsyn inkl. tillhörande Rapportering 4 Handläggning av anmälan, information etc. Projekt 0 Säkerhetsdatablad Syftet med detta projekt inom Miljösamverkan är att förbättra 60 Tillsyn inkl. tillhörande företagens kemikaliearbete genom att se till att de har korrekta säkerhetsdatablad Utbildning egen Rapportering Totalt: (52)

26 Avfall Omfattning Avfallstillsyn sker också inom ramen för prövning enligt plan- och bygglagen, i den ordinarie miljö- och hälsoskyddstillsynen samt i anslutning till livsmedels- och djurskyddskontrollen Tillsynsbehov Långsiktig målsättning för arbetet: Objektskategori Antal Tillsyns-frekvens Återvinningsstationer årligen Försäljning dryckesförpackningar 500 vid behov Avfallsproducenter Aktivitet 2007 Antal aktiviteter/år Totalt: Aktivitet Kommentar Antal timmar Åtgärd Förlängt hämtningsintervall Omfattar tömning av grön tunna, slamavskiljare, fettavskiljare och oljeavskiljare 560 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc.. Egen tömning av slam Omfattar egen bortskaffning 16 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. Kompostering av hushållsavfall Omfattar egen kompostering 4 Handläggning av anmälan, information etc. Kompostering av latrin Omfattar egen kompostering 20 Prövning av ansökan om tillstånd, dispens etc. Nedskräpning Eget omhändertagande av avfall Handläggning av inkommande klagomål i övrigt Renhållning Östra Värmland Försäljning dryckesförpackningar Klagomål på nedskräpning i naturen etc. Eget bortskaffande av avfall exkl. kompostering av hushållsavfall Om askhantering, bristande sortering, överfulla kärl etc. Samverkan med Värmlandskommuner samt Gullspång om avfallsfrågor Nytt krav på retursystem för aluminiumburkar och PETflaskor 120 Tillsyn inkl. tillhörande 8 Handläggning av anmälan, information etc. 40 Tillsyn inkl. tillhörande 30 0 Tillsyn inkl. tillhörande 25 (52)

27 Information Ta fram och ajourhålla broschyrer m.m. Projekt 0 Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Avfallsplanering och renhållningsföreskrifter Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för AÖS (omfattar bl.a. Töreboda) Ny avfallsplan med tillhörande renhållningsföreskrifter ska tas fram för Gullspång och Mariestad Totalt: Information inkl. rådgivning 40 Samverkan internt 80 Samverkan internt 26 (52)

28 NATURVÅRD Omfattning Miljö- och Byggnadsförvaltningens medverkan i planering av kommunens naturvårdande åtgärder. Långsiktig målsättning för arbetet: Aktivitet 2007 Aktivitet Statliga naturreservat Kommunernas naturvårdsprojekt Kommentar Kalvöarna (reservatsutredning) Brommö (reservatsutredning) Lugnåsberget (reservatsutredning) Högsåsens naturreservat i Gullspång (utformning av skötsel, skyltning m.m.) Gullspångslaxen (projektledning samt bistånd vid administration av kommande naturreservat och uppföljningsåtgärder) Sjövandrande Tidanöring (projektledning, arbete med underlag till vattendom och information) Vassröjning vid Brommö och Hovden (rådgivning rörande åtgärder samt bistånd till projektledning) Sandvikens naturreservat (bistånd vid bildande av reservat, rekvisition av stadsbidrag, rådgivning vid åtgärder och skötsel samt bistånd till projektledning) Ekudden (medverkan vid utformningen av övergångszonen mellan bebyggelsen och Tegelängens våtmark) 5 mindre restaureringsinsatser av tätortsnära natur i Mariestad vilka leds av Kommunledningskontoret och där Miljö- och byggförvaltningen bistår med rådgivning Antal timmar Åtgärd Remisshantering Remisshantering Remisshantering Samverkan internt Samverkan internt Samverkan internt Samverkan internt Samverkan internt Samverkan internt Samverkan internt 27 (52)

29 Statsbidrag till kommunal och lokal naturvård Biosfärområde Bistånd till utvecklingsarbete Samtal om natur (Mariestad) Inventeringar Naturvårdsplan för Mariestads kommun I de tre kommunerna pågår sammanlagt 7 projekt med statliga naturvårdsbidrag. Förvaltningen svarar av administration av bidragen inkl. årlig rapportering till Länsstyrelsen. Eventuell kan en ny ansökningsomgång komma under Om någon/några av kommunerna avser att i så fall söka kommer förvaltningen att få medverka i framtagandet av ansökan. Mariestads kommun samverkar med Götene och Lidköping kring bildandet av ett biosfärområde kring Vänerskärgården och Kinnekulle. Förvaltningens roll är att tillhandahålla underlagsmaterial. I samband med kommunernas fysiska planering efterfrågas underlagsmaterial från Miljö- och byggförvaltningen. Därtill kan frågor uppkomma i samband med att anläggningar för dagvatten byggs. Förvaltningen ingår även i en referensgrupp för arbete med en grönplan för Mariestads kommun och denna plan kommer troligtvis ut på remiss under våren/sommaren I Mariestads kommun träffas en grupp bestående av ideella föreningar och kommunala förvaltningar c:a 2 gånger per år för att diskutera frågor om natur- och kulturmiljö. Töreboda kommun ska genomföra en lövskogsinventering under Förvaltningen ansvarar för framtagande av anbudsunderlag, medverka vid utvärdering av anbud, administrera inventeringen samt lägga in resultat i en databas. Enligt den av Kommunfullmäktige antagna naturvårdsplanen har Miljö- och byggförvaltningen ett ansvar för vissa åtgärder, främst information, rådgivning samt delaktighet i arbetsgrupper Samverkan internt 40 Samverkan internt 480 Samverkan internt 40 Samverkan internt 28 (52)

30 Remisser Informationsmaterial Kalkning och kalkningsuppföljning Information Miljö- och byggförvaltningen får då och då svara på remisser rörande naturvård från statliga myndigheter eller kommunledningarna. Det förekommer även enkäter av olika slag. Miljö- och byggförvaltningen samlar kunskap om naturförhållanden i de tre kommunerna i form av t.ex. rapporter från utförda undersökningar och inventeringar. En stor del av detta arbete är ajourhållande av GIS-skikt. Töreboda kommun ansvarar för kalkning av tre sjöar med tillhörande vattendrag. Miljöoch byggförvaltningen bistår med upphandling av kalkningstjänsten samt uppföljning inkl. provtagning. Av budgetskäl kan förvaltningen behöva utföra mer provtagning med egen personal än tidigare. Miljö- och byggförvaltningen lägger ut information om natur på kommunens hemsida. Det förekommer även förfrågningar om naturförhållanden från allmänhet och skolelever. Totalt: Remisshantering 160 Samverkan internt 80 Samverkan internt 20 Utbildning av andra Information inkl. rådgivning 29 (52)

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland

Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Årsredovisning 2014 publikationsnummer 2015:01 länsstyrelsen värmland Publ nr 2015:01 ISSN 0284-6845 Foto: Länsstyrelsen Värmland; uppe till vänster vattenprovtagning inom kalkeffektuppföljning i sjön

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer