Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01"

Transkript

1 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner

2 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Leveranstabeller Inledning Syfte mål Begrepp och definitioner Leveranstabeller Leveranstabeller per disciplin Leveranstabell Arkitekt Leveranstabell Brandskydd Leveranstabell Byggnadskonstruktion Leveranstabeller Gemensamma för el och tele Leveranstabeller El Leveranstabeller Tele Leveranstabell Geoteknik Leveranstabell Landskap Leveranstabell Styr- och övervakning Leveranstabell Transport Leveranstabeller VVS Leveranstabell Underhållsinstruktioner F RS 1 Tomas Ringdahl /40

4 1 Leveranstabeller 1.1 Inledning Dessa leveranstabeller är en bilaga till följande lokala riktlinjer: Lokala riktlinjer avseende relationsar Lokala riktlinjer avseende driftinstruktioner Lokala riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 1.2 Syfte mål Dessa leveranstabeller syftar till att säkra informationsleveransen från projekterings- och entreprenadskedet till förvaltningsskedet. 1.3 Begrepp och definitioner Vid Akademiska Hus AB Region Syd tillämpas en gruppering av enligt följande: Relationsar Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner Informationsar Teknisk dossié Med relationsar avses ritningar eller andra upprättade ar och dokument, avsedda att visa byggnaders och anläggningars aktuella status. Relationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska utgöra underlag för och revideras i samband med ändringsåtgärder. Relationsarna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för relations, som tillhandahålls av entreprenör eller från konsultens egen uppmätning. Med driftinstruktioner avses instruktioner för driften av byggnader och anläggningar. Med drift avses aktivitet som syftar till att åstadkomma avsedd prestation hos ett objekt utan att ändra dess funktionsförmåga. Till drift kan räknas t.ex. att starta, stoppa, övervaka och kontrollera funktion och driftförhållande hos ett objekt. En driftinstruktion beskriver komponenters (t.ex. fläktar, pumpar) funktion och placering. Driftinstruktionerna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för driftinstruktioner, som tillhandahålls av entreprenör samt från relationsar. Med underhållsinstruktioner avses instruktioner för att sköta underhållet av byggnader och anläggningar. Med underhåll avses aktivitet, som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillståndet hos ett objekt, så att det kan prestera avsedd funktion. Underhållsbegreppet vidgas till att även omfatta t.ex. skötsel, städning, renhållning och byte av förbrukningsmaterial. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

5 En underhållsinstruktion beskriver vilka objekt/komponenter som ska underhållas, hur de ska underhållas och med vilka intervall detta ska göras. I underhållsinstruktioner ingår även fabrikantanvisningar. Fabrikantanvisningar framställs oftast av tillverkare, generalagent, återförsäljare eller leverantör och levereras oftast i form av tryckta produktblad. Underhållsinstruktionerna framställs oftast av entreprenör. Med informationsar avses ritningar eller andra ar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Informationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska revideras i samband med ändring av byggnad och förbättringsåtgärder. arna framställs oftast med underlag från relationsar och driftinstruktioner. I informationsarna ingår bl.a. områdesplaner, funktionskartor för ledningar i mark samt husguider. Med teknisk dossié avses ritningar eller andra ar och dokument avsedda att visa hur byggnaden eller anläggningen har konstruerats och producerats. arna ska under en tid av 10 år utgöra underlag för det juridiska säkerställandet av olika ansvarsåtagande från projektörer och entreprenörer. Därefter ska den tekniska dossién fungera som en informationsresurs under aktuell byggnads eller anläggnings livslängd. Den tekniska dossién består av utredningsskisser, programbeskrivning, systemar, förfrågningsunderlag, PM under anbuds- och byggtid, RFP, kvalitetsplaner, miljöplaner, byggar samt protokoll. 1.4 Leveranstabeller Leveransen av information ska ske i tre separata delar. En del som avser relationsar, en del som avser driftinstruktioner samt en del som avser underhållsinstruktioner. Varje del ska åtföljas av separata sförteckningar. Nedan följer leveranstabeller för samtliga discipliner. I fältet anges Rel för relationsar, Drift för driftinstruktioner, Und för underhållsinstruktioner samt Kval för kvalitetsdokument. Leveranstabellen för underhållsinstruktioner är utbruten och ligger sist i dokumentet. Beteckningen X, i fältet avseende leverantör, anger att slutlig leverans avseende information ska ske av denna leverantör. Beteckningen underlag i fältet avseende leverantör, anger att entreprenören ska lämna digitalt underlag till denna avseende sin del av arbetet. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

6 2 Leveranstabeller per disciplin 2.1 Leveranstabell Arkitekt 01, 40, 45, 46 Hus Våningsplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Våningsplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Takplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Takplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Sektioner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 eller 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Fasader Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Orienteringsplan allmän (ORP) Drift. Underlag X A1-A3 Omfattande brandcellsindelning, nödutrymning, placering av teknikutrymmen, hisschakt, hissmaskinrum samt installationsschakt. Ovanstående driftobjekt ska redovisas förstärkta i förhållande till övrig information. Underlaget hämtas från relationsarna. Planerna ska lämnas i F RS 1 Tomas Ringdahl /40

7 Driftkort avseende solavskärmning (DRK) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt skala 1:100. Drift. Underlag X 1 1 (1) 1 A4 Omfattande en beskrivning av hur man handhar anläggningen. Mall från beställaren Rel. Underlag X 1 1 A4 Separata förteckningar Drift. Underlag X A4 ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

8 2.2 Leveranstabell Brandskydd Beskrivningar Rel. X 1 A4 Beräkningar Rel. X 1 A4 Specialritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Samordnas med övriga för brandskydd discipliner sförteckning samt Rel. Underlag X 1 1 A4 Mallar från beställaren förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

9 2.3 Leveranstabell Byggnadskonstruktion 01, 1, 2, 4, Hus K-ritningar Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Samtliga byggar Konstruktionsberäkningar Rel. Underlag X 1 A4 Geotekniska konstruktioner Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A4 Ska samordnas med projektören Geoteknik Rel. X 1 1), 2) 1 A1, A3 Tillverkningsritningar avseende t.ex. prefabkonstruktioner Tillverkningsritningar Pålningsprotokoll Rel. X 1 A4 Packningsprotokoll Rel. X 1 A4 Iordningsställande ritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Skala 1:50 sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X X 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

10 2.4 Leveranstabeller Gemensamma för el och tele 6 El- och telesystem Lägeskarta markkanalisation Funktionskarta kraft Funktionskarta tele data Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande läget för markkanalisationen t.ex. kabelgravar, tomrör m.m.för HSP-, LSP-, jord-, signal-, tele-, opto- och datakablar. Läget redovisas i form av bl.a. kabelgravar med angiven bredd och med måttsättning till kabelgravens mittlinje. Vidare förses kanalisationen med beteckningar för de ingående kablarna. Sektioner redovisas på båda sidor om kabelgravens delning. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för HSP-, LSP- och jordningsanläggning samt signalanläggning för kraft (KK). För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan parallella kablar sätts till 0.5 m. Redovisar även läget av åskskydd i mark för byggnader. Linor och spett tillhörande åskskydd ska mätas in. Installationsområde samordnas med L avseende värmeslingor i mark. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för tele-, opto-, data- och signalanläggningar. För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan F RS 1 Tomas Ringdahl /40

11 Funktionskarta utomhusbelysning Selektivplan (SEP) Nätschema HSP (NAS) Nätschema signalledning kraft (NAS) Nätschema signalledning tele (NAS) Utskarvningsplan (UTS) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) parallella kablar sätts till 0.5 m. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande belysningsanläggningen. OBS! belysningsinstallationer på byggnader ska ej ingå. Skala 1:500. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1-A3 Omfattande ner t.o.m. största säkring placerad efter respektive LSP-ställverks inkommande brytare. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Ett blockschema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av Akademiska Hus hela högspänningsanläggning. Nätschemat ska redovisa samtliga huvudkretsar i högspänningsanläggningen. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av anläggningen även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av Akademiska Hus hela teleanläggning även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Avser optonät Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

12 2.5 Leveranstabeller El 63/66 Elkraftsystem inkl system för spänningsutjämning och elektrisk separation sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Rel. Drift. Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren 63B, 63C, 63K, 63N Eldistributionsnät, Transformator och fördelningssystem, Faskompenseringssystem, System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft Installationsritning (planer) Uppställningsritning Jordtagsritning/ potentialutjämn. Kanalisationsritning Installationsritning (installationsgolv) Allmän funktionsöversikt (AFO) Pappers kopia Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Omfattande bl.a. installationer för allmän el och belysning. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Redovisande placering av hög- och lågspänningsställverk samt kontrollskåp, faskompenseringsbatterier, UPS-utrustning, ställ m.m. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Skala 1:50 eller 1:100. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Kanalisationsritningar ska samordnas med projektören Styr och övervakning. Skala 1:50. Rel. X 1 1) 1 A1, A3 Installationsritningar för installationsgolv ska redovisa golvets dimensionerande belastning för olika delar av golvet. Transportvägar avsedda för tyngre utrustningar såsom distributionstransformatorer ska vara tydligt markerade. Skala 1:50 Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Huvudledningsschema Drift. Underlag X 2 1) 1 A1, A3 Visar den schematiska avseende strukturen, i form av 110 V hjälpkraft ett blockschema för (HLS) uppbyggnaden av F RS 1 Tomas Ringdahl /40

13 Pappers kopia Mätarstruktur el (MAS) Översiktsschema HSP (OVS) Stationsschema LSP (STS) Översiktsschema LSP (OVS) Huvudledningsschema (HLS) Yttre förbindningstabell (YFT) anläggningen inom en byggnad eller ett antal byggnader som har ett gemensamt 110 V nät. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag 1 A1, A3 Underlag för revidering lämnas till beställaren. Se anvisningar för mätning av energi och vatten. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende HSP-ställverk och trafo. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm Drift. X A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPställverkets/-ens inkommande huvudbrytare och ev. sektioneringsbrytare mellan ställverken i en byggnad. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende LSPställverken. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag X 2 1) 1 1 A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPdistributionen. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Frontritning (FRR) Drift. X A4 Gäller samtliga ledningar inom ett transformator- och fördelningssystem. Drift. X A3, A4 Noll-nummer ska anges. Ska hanteras funktionsorienterat. Drift. X A3, A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Apparat- Drift. X A3, A4 Även benämnd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

14 Pappers kopia placeringsritning (APR) Apparatlista (APL) Driftkort (DRK) Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Gruppförteckning (GRF) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende övertonsmätningar (PRO) Protokoll avseende termografering (PRO) Protokoll avseende reläprovning (PRO) Protokoll avseende kapacitetsprov av hjälpkraft (PRO) Protokoll avseende övrig provning enligt Del 6 i gällande starkströmsföreskrifter (PRO) Protokoll avseende prov av transformatorvakter, ljusbågsvakter, etc. montageritning eller dispositionsritning. Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. X A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för reservkraft, faskompensering, avbrottsfrikraft och jordfelsövervakning. Mall från beställaren Drift. X A4 Drift. X A4 Två exemplar sättes upp vid aktuell gruppcentral. Ska ej levereras i pärm. Drift. X A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Avser reläskydd på HSP och LSP ställverk. Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

15 Pappers kopia (PRO) Protokoll avseende jordtagsprovning Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende jordfelsströmmar Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Uppmätta värde skall redovisas per stigare i samband med slutbesiktning Kvalitetsplan Kval. X 1 A4 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

16 63F, 63H, 63J Belysningssystem och ljussystem, elvärmesystem samt motordriftsystem Installationsritning (planer) Kanalisationsritning Yttre förbindningstabell (YFT) Frontritning (FRR) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlista (APL) Kretsschema (KRS) Gruppförteckning (GRF) Armaturförteckning (ARF) Orienteringsplaner (ORP) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Ska även omfatta kanalisation för styr och övervakning utanför teknikutrymmena. Skala 1:50. Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Även benämnd montageritning eller dispositionsritning. Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Noll-nummer ska inarbetas. Drift. X A4 Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren ska användas. Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej levereras i pärm. Drift. Underlag X A4 Ska även innehålla förteckning över belysningskällor. Drift. Underlag X A1 Redovisande placering av LSP-ställverk, centraler samt kopplingsutrustningar. Rumsnummer, rumsbeteckningar och betjäningsområde ska anges. Kopia ska sättas upp vid respektive kopplingsutrustning. Skala 1:100. Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Drift. X A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

17 Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende övrig provning enligt del 6 i gällande starkströmsföreskrifter 1) halvskala, svart/vit, ovikt Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för avbrottsfrikraft, jordfelsövervakning och belysningsstyrning. Mall från beställaren ska användas. Drift. X A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

18 66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation Takplaner avseende åskskydd Nätschema avseende PUS (NAS) Nätschema avseende mätjord (NAS) Kabellista (KAL) Protokoll avseende mätningar av övergångsresistanser mot jord och mellan anslutna enheter. (PRO) 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Endast åskskydd på byggnad ska redovisas. Skala 1:100 (Åskskydd i mark redovisas på funktionskarta kraft.) Drift Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Schema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av byggnadens jordningssystem. Nätschemat ska redovisa samtliga ingående jordningssystem. Jordbockar (jordningsskenor) ska redovisas. Drift. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Drift. X A4 Förteckningslista placeras vid jordbock. Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

19 2.6 Leveranstabeller Tele När det gäller dokumentationen avseende teleanläggningar så grupperas denna i fyra leveranstabeller. Dessa tabeller är: Telesystem Flerfunktionsnät i fastighet Tele allmänt Teletekniska säkerhetssystem Observera att en del teleanläggningar som förekommer i projekt ägs av hyresgäst. Vilka anläggningar som ägs av Akademiska Hus respektive hyresgästen framgår av gränsdragningslista, som upprättas i projektet. För dokumentationen av hyresgästens anläggningar kan andra riktlinjer gälla än för anläggningar ägda av Akademiska Hus. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

20 64 Telesystem Allmän funktionsöversikt (AFO) Orienteringsplaner (ORP) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Drift. Underlag X A1, A3 Redovisande placeringen av centralenheter, ställ samt spridningsplintar. Skala 1:100. Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

21 Flerfunktionsnät i fastighet (64.BC) Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Ställförteckning (STF) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlistor (APL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A4 Grupperas per byggnad. Drift. X A3, A4 Även benämnd dispositionsritning eller montageritning. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara angiven av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Mätprotokoll Kval. X 1 A4 enligt YTC.164 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

22 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELE ALLMÄNT 64D Teletekniska signalsystem, 64E Telekommunikationssystem, 64M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.D Teletekniska signalsystem 64.DB Händelseaktiverade signalsystem 64.DBB Entrésignalsystem 64.DBC Kallelsesignalsystem 64.DBD Resultatmarkeringssystem 64.DBE Kösignalsystem 64.DBF Personsökningssystem 64.DBG Bokningssystem 64.DBGB Bokningssystem i tvättstugor 64.DC Tidsaktiverade signalsystem 64.DCB Tidgivningssystem 64.DCC Tidregistreringssystem 64.DCCB Närvarotidsystem 64.DCCC Tidredovisningssystem för sport 64.DCD Tidsignaleringssystem 64.DCDB Rastsignalsystem 64.DCDC Väckningssystem 64.E Telekommunikationssystem 64.EA Sammansatta telekommunikationssystem 64.EB Telefonsystem 64.EBB Allmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet 64.EBC Interntelefonsystem 64.EBD Porttelefonsystem 64.EBG Snabbtelefonsystem 64.EBH Hjälptelefonsystem 64.EBHB Hisstelefonsystem 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem 64.ECB Ljudöverföringssystem 64.ECC Bildöverföringssystem 64.ECC/1 Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem 64.ECC/2 Bildöverföringssystem -- kabel-tvsystem 64.ECD Bildvisningssystem 64.ECE Radiokommunikationssystem 64.ED Datakommunikationssystem 64.EDB Lokala datanätsystem 64.EE Telefonväxelsystem 64.M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem 64.MB System för likströmsförsörjning 64.MC System för växelströmsförsörjning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

23 Tele allmänt Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem, samt 64.ED, Datakommunikationssystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Gruppförteckning (GRF) Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.MB, System för F RS 1 Tomas Ringdahl /40

24 Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Provningsprotokoll likströmsförsörjning samt 64.MC, System för växelströmsförsörjning. Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej ingå i pärm. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ED, Datakommunikationssystem. Mätprotokoll Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ECC/2, Bildöverföringssystem -- kabel-tv-system 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

25 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM OCH STYRSYSTEM Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem 64.CBC Gaslarmsystem 64.CBD Vätskelarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CBEB Inbrottslarmsystem 64.CBEC Överfallslarmsystem 64.CBF Områdeslarmsystem 64.CBG Utbrytningslarmsystem 64.CBH Nödsignalsystem 64.CBJ Trygghetslarmsystem 64.CBK Utrymningslarmsystem 64.CBZ Driftlarmssystem (övriga teletekniska larmsystem) 64.CCB Entré- och passerkontrollsystem 64.CCC Dörrkontrollsystem 64.Q Teletekniska styrsystem 64.QB System för öppning av brandventilatorer_m_m 64.QC System för stängning av brandspjäll_m_m 64.QD System för start av rökgasfläktar 64.QE System för fläktavstängning vid brand 64.QF System för stängning av branddörrar 64.QG System för aktivering av automatiska brandsläckningssystem 64QZ System för belysningsstyrning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

26 Teletekniska säkerhetssystem Installationsritningar (planer) Ritning avseende brandsäkerhet (planer) (RBS) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Driftkort (DRK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A3 Skala 1:200. Planer från arkitekten ska användas som underlag. Symboler enligt ISO6790 ska användas. Mall från beställaren ska användas. Var detektor ska förses med littera, använd medföljande block med attribut. Filer och utskrifter levereras i färg. I de fall OR-ritningar levereras behöver inte brandlarmsdelen redovisas. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Driftkort Drift. X A4 Ska beskriva det totala avseende det brandlarmssystemet F RS 1 Tomas Ringdahl /40

27 totala brandlarmssystemet (DRK) Driftkort avseende styrning av brandgasspjäll (DRK) Manual för brandlarm (MAN) Felsökningsinstruktion (FEI) Orienteringsritning (ORR) Serviceritning (SER) Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Logikschema för belysningsstyrning (LOS) Anläggarintyg (ANI) Protokoll avseende leveransbesiktning av brandlarm (PRB) 1) halvskala, svart/vit, ovikt dvs. samordning mellan brand, vent, el, hiss, sprinkler och styr. Specifika kopplings- och funktionsuppgifter ska redovisas. Drift X 1 1 Uppdelade så att ett driftkort behandlar ett brandgasspjäll eller en brandgasspjällgrupp. Mall från beställaren Drift. X 1 1 A4 Drift. X A4 Drift. X A1, A3 Avser enbart anläggningen 64.CBB. Branddetekteringsoch brandlarmsystem. Dessa kan redovisas på samma ritning men lagersepareras Skala 1:100. En omgång placeras i anläggningen. Drift X A1-A3 Enl. SBA Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X 1 1 A4 Anläggarintyg för brandlarmsanläggning. Drift. X 1 1 A4 Gäller leveransbesiktning. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

28 2.7 Leveranstabell Geoteknik Geotekniska fältoch laboratorieundersökningar Geotekniska utlåtanden Grundundersökning sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1 A4 Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

29 2.8 Leveranstabell Landskap Situationsplaner Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Samordnas med projektörerna som hanterar ledningar i mark samt kompletteras med utrymningsvägar. Planteringsplaner med växtförteckning Ytskikts- och utrustningsplaner sförteckning samt förteckning över utgångna ar 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

30 2.9 Leveranstabell Styr- och övervakning 80, 81, 82 Sammansatta styr och övervakningssystem Pappers kopia Kanalisationsritning Allmän funktionsöversikt (AFO) Nätschema (NAS) Orienteringsplan (ORP) Apparatplacering sritning (APR) Apparatlista (APL) Drift. Underlag X (1) A1-A4 Även benämnd komponent- och placeringsritning. Omfattande placering av apparatskåp, datorundercentraler och komponenter (givare, ställdon m.m.) Komponentbeteckning, matande apparatskåp samt kabelnummer ska anges. Underlaget hämtas från relationsarna. Skala 1:100 Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Yttreförbindningstabell (YFT) Kretsschema (KRS) Rel. Underlag 1 1 A1 Skala 1:50. Underlag lämnas till E-projektör Drift. Underlag X A4 Uppgifter om fabrikat på större anläggningsdelar förekommande i anläggningen ska anges. Mall från beställaren ska användas. Drift. Underlag X A1-A3 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01 kademiska Hus Syd B 2008-06-01 kademiska Hus Syd B Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: kademiska Hus Syd B 2/36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LLMÄNN RIKTLINJER... 3 1.1 INLEDNING... 3

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr)

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr) Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (ygg, VVS och Styr) 2005-04-07 2011-07-13 Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för märkning och beteckning

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

139795/JBD Ändring: Jesper Berglund

139795/JBD Ändring: Jesper Berglund 139795/JBD MEDBORGARHUSET GAMLESTADEN 53:6 BRAHEGATAN 11 GÖTEBORG LOKALANPASSNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG EL- OCH TELESYSTEM Bilaga 3 ar Drift och Underhållsinstruktioner 2014-06-02 Ändring: - - - REJLERS

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Anvisning Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Översikt Leveransen av drift- och underhållsinstruktioner sker precis som vanligt enligt entreprenörens/konsultens egna struktur men endast

Läs mer

ANVISNINGAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSHANDLINGAR

ANVISNINGAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSHANDLINGAR Regionfastigheter Dokumentets namn Gäller för Regionfastigheter Reg.nr 1 (17) Utarbetad av Fastställd av och datum AM Stab Peter Hartvig 2015-04-15 ANVISNINGAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSHANDLINGAR 2 (17) sförteckning

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF ANVISNING D&U EL I HUS SA 2005-0971-1520 1 (2)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF ANVISNING D&U EL I HUS SA 2005-0971-1520 1 (2) OMFATTNINGSKRAV DRIFT- & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 06A42 By_508 El EL I HUS PÄRM = RÖD RYGG 1. ALLMÄNT 3. E61 KANALISATION Pärmförteckning 1.1 Filförteckning 1.2 Projektbeskrivning 1.3 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Riktlinje Tekniska dokument Driftinstruktioner

Riktlinje Tekniska dokument Driftinstruktioner Driftinstruktioner Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2012-07-03 R 4.2 Saija Thacker Thomas Ahlberg Karin Sjöndin 2008-10-10 2012-07-03 2012-07-03 2(10) INNEHÅLL Tekniska dokument... 3 Syfte... 3 Samordning

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE SPRINKLERINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE SPRINKLERINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE SPRINKLERINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

Förebyggandekonferens 2011

Förebyggandekonferens 2011 Förebyggandekonferens 2011 Skötsel och underhåll av en automatisk brandlarmanläggning - Vad säger SBF 110? Jens Hjort, Brandskyddsföreningen 1. 2011-04-14 Vad är SBF 110? Beskriver utförande och skötsel,

Läs mer

Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning

Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning Riktlinje Digitala leveranser för förvaltning 2014-05-23 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Syfte... 5 1.4 Målgrupp... 5 1.5 Tillämpning av standard och branschrekommendationer...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

RegionFastigheter. Handl 06.431 Inventering DU instruktioner. Entreprenad Söder. Thomas Kapos

RegionFastigheter. Handl 06.431 Inventering DU instruktioner. Entreprenad Söder. Thomas Kapos RegionFastigheter Dokumentets namn Gäller för Projektnr Sidan Handl 06.431 Inventering DU instruktioner INVENTERING AV DRIFT-, UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER SAMT RITNINGAR 2007-11-26 GÄLLER FÖR FASTIGHETSOBJEKT:

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

ANVISNINGAR RELATIONSHANDLINGAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSHANDLINGAR

ANVISNINGAR RELATIONSHANDLINGAR DRIFT- OCH UNDERHÅLLSHANDLINGAR Anvisningar Utarbetad av AM Stab Gäller för Regionservice Fastställd av och datum Peter Hartvig Reg.nr Reviderat 2015-11-15 2016-01-07 2016-04-07 2016-05-30 1/26 ANVISNINGAR RELATIONSHANDLINGAR DRIFT-

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion L DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion UTGÅVA 00 0 0 DRIFTINSTRUKTION II DRIFTINSTRUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSYSTEM. Upprättad 2000-04-30

Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSYSTEM. Upprättad 2000-04-30 1 (66) Landstingsfastigheter Sörmland LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND ANVISNING FÖR MÄRKNING PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL-, TELE-, TRANSPORTSSTEM Upprättad 2 (66) Landstingsfastigheter Sörmland

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

SPECIFIKATION HANDLINGAR

SPECIFIKATION HANDLINGAR SPECIFIKATION HANDLINGAR KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Riktlinje Tekniska dokument Relationshandlingar

Riktlinje Tekniska dokument Relationshandlingar Skapad: 2004-05-07 Senast ändrad: 2012-07-03 R 4.1 Saija Thacker Magnus Alfredsson Karin Sjöndin 2004-05-07 2012-07-03 2012-07-03 2(27) INNEHÅLL Tekniska dokument... 3 Allmänt... 3 Definition av begreppet

Läs mer

6 Dokumentation och besiktning

6 Dokumentation och besiktning 6 Dokumentation och besiktning 6100 Anläggarintyg För anläggning som skall vara utförd enligt dessa regler skall anläggarfirman utfärda anläggarintyg. Anläggarintygets uppgift är att ge information om

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Bilaga Pärmutformning

Bilaga Pärmutformning Bilaga Pärmutformning KVALITETSHANDBOK ELANLÄGGNING VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Förvaltningsdokumentation byggnad XX Pärmuppbyggnad Instruktion till fysisk utseende av pärm. Register: Flikar: Pärmtyp:

Läs mer

Inst.typ Inst.typ benämning Antal YTA m2 Längd(M) T1 UTEMILJÖ T11 Vegetationsytor X 22920 T12 Markbeläggningar X 8350 T1216 Snö-halkbekämpn.

Inst.typ Inst.typ benämning Antal YTA m2 Längd(M) T1 UTEMILJÖ T11 Vegetationsytor X 22920 T12 Markbeläggningar X 8350 T1216 Snö-halkbekämpn. Inst.typ Inst.typ benämning Antal YTA m2 Längd(M) T1 UTEMILJÖ T11 Vegetationsytor X 22920 T12 Markbeläggningar X 8350 T1216 Snö-halkbekämpn. X 8350 T13 Fast utrustning på tomtmark 210 T14 Lös utrustn.

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9 Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 2017--17 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD TR01-21_5 BILAGA 4.5 REV 2016-07-07 Affärsverket Svenska kraftnät INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 6... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM... 5 61/1 KANALISATIONSSYSTEM-, KANALER... 5 61/3 KANALISATIONSSYSTEM-,

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer