Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01"

Transkript

1 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner

2 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Leveranstabeller Inledning Syfte mål Begrepp och definitioner Leveranstabeller Leveranstabeller per disciplin Leveranstabell Arkitekt Leveranstabell Brandskydd Leveranstabell Byggnadskonstruktion Leveranstabeller Gemensamma för el och tele Leveranstabeller El Leveranstabeller Tele Leveranstabell Geoteknik Leveranstabell Landskap Leveranstabell Styr- och övervakning Leveranstabell Transport Leveranstabeller VVS Leveranstabell Underhållsinstruktioner F RS 1 Tomas Ringdahl /40

4 1 Leveranstabeller 1.1 Inledning Dessa leveranstabeller är en bilaga till följande lokala riktlinjer: Lokala riktlinjer avseende relationsar Lokala riktlinjer avseende driftinstruktioner Lokala riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 1.2 Syfte mål Dessa leveranstabeller syftar till att säkra informationsleveransen från projekterings- och entreprenadskedet till förvaltningsskedet. 1.3 Begrepp och definitioner Vid Akademiska Hus AB Region Syd tillämpas en gruppering av enligt följande: Relationsar Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner Informationsar Teknisk dossié Med relationsar avses ritningar eller andra upprättade ar och dokument, avsedda att visa byggnaders och anläggningars aktuella status. Relationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska utgöra underlag för och revideras i samband med ändringsåtgärder. Relationsarna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för relations, som tillhandahålls av entreprenör eller från konsultens egen uppmätning. Med driftinstruktioner avses instruktioner för driften av byggnader och anläggningar. Med drift avses aktivitet som syftar till att åstadkomma avsedd prestation hos ett objekt utan att ändra dess funktionsförmåga. Till drift kan räknas t.ex. att starta, stoppa, övervaka och kontrollera funktion och driftförhållande hos ett objekt. En driftinstruktion beskriver komponenters (t.ex. fläktar, pumpar) funktion och placering. Driftinstruktionerna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för driftinstruktioner, som tillhandahålls av entreprenör samt från relationsar. Med underhållsinstruktioner avses instruktioner för att sköta underhållet av byggnader och anläggningar. Med underhåll avses aktivitet, som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillståndet hos ett objekt, så att det kan prestera avsedd funktion. Underhållsbegreppet vidgas till att även omfatta t.ex. skötsel, städning, renhållning och byte av förbrukningsmaterial. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

5 En underhållsinstruktion beskriver vilka objekt/komponenter som ska underhållas, hur de ska underhållas och med vilka intervall detta ska göras. I underhållsinstruktioner ingår även fabrikantanvisningar. Fabrikantanvisningar framställs oftast av tillverkare, generalagent, återförsäljare eller leverantör och levereras oftast i form av tryckta produktblad. Underhållsinstruktionerna framställs oftast av entreprenör. Med informationsar avses ritningar eller andra ar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Informationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska revideras i samband med ändring av byggnad och förbättringsåtgärder. arna framställs oftast med underlag från relationsar och driftinstruktioner. I informationsarna ingår bl.a. områdesplaner, funktionskartor för ledningar i mark samt husguider. Med teknisk dossié avses ritningar eller andra ar och dokument avsedda att visa hur byggnaden eller anläggningen har konstruerats och producerats. arna ska under en tid av 10 år utgöra underlag för det juridiska säkerställandet av olika ansvarsåtagande från projektörer och entreprenörer. Därefter ska den tekniska dossién fungera som en informationsresurs under aktuell byggnads eller anläggnings livslängd. Den tekniska dossién består av utredningsskisser, programbeskrivning, systemar, förfrågningsunderlag, PM under anbuds- och byggtid, RFP, kvalitetsplaner, miljöplaner, byggar samt protokoll. 1.4 Leveranstabeller Leveransen av information ska ske i tre separata delar. En del som avser relationsar, en del som avser driftinstruktioner samt en del som avser underhållsinstruktioner. Varje del ska åtföljas av separata sförteckningar. Nedan följer leveranstabeller för samtliga discipliner. I fältet anges Rel för relationsar, Drift för driftinstruktioner, Und för underhållsinstruktioner samt Kval för kvalitetsdokument. Leveranstabellen för underhållsinstruktioner är utbruten och ligger sist i dokumentet. Beteckningen X, i fältet avseende leverantör, anger att slutlig leverans avseende information ska ske av denna leverantör. Beteckningen underlag i fältet avseende leverantör, anger att entreprenören ska lämna digitalt underlag till denna avseende sin del av arbetet. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

6 2 Leveranstabeller per disciplin 2.1 Leveranstabell Arkitekt 01, 40, 45, 46 Hus Våningsplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Våningsplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Takplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Takplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Sektioner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 eller 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Fasader Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Orienteringsplan allmän (ORP) Drift. Underlag X A1-A3 Omfattande brandcellsindelning, nödutrymning, placering av teknikutrymmen, hisschakt, hissmaskinrum samt installationsschakt. Ovanstående driftobjekt ska redovisas förstärkta i förhållande till övrig information. Underlaget hämtas från relationsarna. Planerna ska lämnas i F RS 1 Tomas Ringdahl /40

7 Driftkort avseende solavskärmning (DRK) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt skala 1:100. Drift. Underlag X 1 1 (1) 1 A4 Omfattande en beskrivning av hur man handhar anläggningen. Mall från beställaren Rel. Underlag X 1 1 A4 Separata förteckningar Drift. Underlag X A4 ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

8 2.2 Leveranstabell Brandskydd Beskrivningar Rel. X 1 A4 Beräkningar Rel. X 1 A4 Specialritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Samordnas med övriga för brandskydd discipliner sförteckning samt Rel. Underlag X 1 1 A4 Mallar från beställaren förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

9 2.3 Leveranstabell Byggnadskonstruktion 01, 1, 2, 4, Hus K-ritningar Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Samtliga byggar Konstruktionsberäkningar Rel. Underlag X 1 A4 Geotekniska konstruktioner Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A4 Ska samordnas med projektören Geoteknik Rel. X 1 1), 2) 1 A1, A3 Tillverkningsritningar avseende t.ex. prefabkonstruktioner Tillverkningsritningar Pålningsprotokoll Rel. X 1 A4 Packningsprotokoll Rel. X 1 A4 Iordningsställande ritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Skala 1:50 sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X X 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

10 2.4 Leveranstabeller Gemensamma för el och tele 6 El- och telesystem Lägeskarta markkanalisation Funktionskarta kraft Funktionskarta tele data Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande läget för markkanalisationen t.ex. kabelgravar, tomrör m.m.för HSP-, LSP-, jord-, signal-, tele-, opto- och datakablar. Läget redovisas i form av bl.a. kabelgravar med angiven bredd och med måttsättning till kabelgravens mittlinje. Vidare förses kanalisationen med beteckningar för de ingående kablarna. Sektioner redovisas på båda sidor om kabelgravens delning. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för HSP-, LSP- och jordningsanläggning samt signalanläggning för kraft (KK). För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan parallella kablar sätts till 0.5 m. Redovisar även läget av åskskydd i mark för byggnader. Linor och spett tillhörande åskskydd ska mätas in. Installationsområde samordnas med L avseende värmeslingor i mark. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för tele-, opto-, data- och signalanläggningar. För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan F RS 1 Tomas Ringdahl /40

11 Funktionskarta utomhusbelysning Selektivplan (SEP) Nätschema HSP (NAS) Nätschema signalledning kraft (NAS) Nätschema signalledning tele (NAS) Utskarvningsplan (UTS) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) parallella kablar sätts till 0.5 m. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande belysningsanläggningen. OBS! belysningsinstallationer på byggnader ska ej ingå. Skala 1:500. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1-A3 Omfattande ner t.o.m. största säkring placerad efter respektive LSP-ställverks inkommande brytare. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Ett blockschema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av Akademiska Hus hela högspänningsanläggning. Nätschemat ska redovisa samtliga huvudkretsar i högspänningsanläggningen. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av anläggningen även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av Akademiska Hus hela teleanläggning även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Avser optonät Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

12 2.5 Leveranstabeller El 63/66 Elkraftsystem inkl system för spänningsutjämning och elektrisk separation sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Rel. Drift. Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren 63B, 63C, 63K, 63N Eldistributionsnät, Transformator och fördelningssystem, Faskompenseringssystem, System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft Installationsritning (planer) Uppställningsritning Jordtagsritning/ potentialutjämn. Kanalisationsritning Installationsritning (installationsgolv) Allmän funktionsöversikt (AFO) Pappers kopia Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Omfattande bl.a. installationer för allmän el och belysning. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Redovisande placering av hög- och lågspänningsställverk samt kontrollskåp, faskompenseringsbatterier, UPS-utrustning, ställ m.m. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Skala 1:50 eller 1:100. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Kanalisationsritningar ska samordnas med projektören Styr och övervakning. Skala 1:50. Rel. X 1 1) 1 A1, A3 Installationsritningar för installationsgolv ska redovisa golvets dimensionerande belastning för olika delar av golvet. Transportvägar avsedda för tyngre utrustningar såsom distributionstransformatorer ska vara tydligt markerade. Skala 1:50 Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Huvudledningsschema Drift. Underlag X 2 1) 1 A1, A3 Visar den schematiska avseende strukturen, i form av 110 V hjälpkraft ett blockschema för (HLS) uppbyggnaden av F RS 1 Tomas Ringdahl /40

13 Pappers kopia Mätarstruktur el (MAS) Översiktsschema HSP (OVS) Stationsschema LSP (STS) Översiktsschema LSP (OVS) Huvudledningsschema (HLS) Yttre förbindningstabell (YFT) anläggningen inom en byggnad eller ett antal byggnader som har ett gemensamt 110 V nät. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag 1 A1, A3 Underlag för revidering lämnas till beställaren. Se anvisningar för mätning av energi och vatten. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende HSP-ställverk och trafo. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm Drift. X A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPställverkets/-ens inkommande huvudbrytare och ev. sektioneringsbrytare mellan ställverken i en byggnad. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende LSPställverken. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag X 2 1) 1 1 A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPdistributionen. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Frontritning (FRR) Drift. X A4 Gäller samtliga ledningar inom ett transformator- och fördelningssystem. Drift. X A3, A4 Noll-nummer ska anges. Ska hanteras funktionsorienterat. Drift. X A3, A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Apparat- Drift. X A3, A4 Även benämnd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

14 Pappers kopia placeringsritning (APR) Apparatlista (APL) Driftkort (DRK) Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Gruppförteckning (GRF) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende övertonsmätningar (PRO) Protokoll avseende termografering (PRO) Protokoll avseende reläprovning (PRO) Protokoll avseende kapacitetsprov av hjälpkraft (PRO) Protokoll avseende övrig provning enligt Del 6 i gällande starkströmsföreskrifter (PRO) Protokoll avseende prov av transformatorvakter, ljusbågsvakter, etc. montageritning eller dispositionsritning. Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. X A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för reservkraft, faskompensering, avbrottsfrikraft och jordfelsövervakning. Mall från beställaren Drift. X A4 Drift. X A4 Två exemplar sättes upp vid aktuell gruppcentral. Ska ej levereras i pärm. Drift. X A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Avser reläskydd på HSP och LSP ställverk. Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

15 Pappers kopia (PRO) Protokoll avseende jordtagsprovning Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende jordfelsströmmar Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Uppmätta värde skall redovisas per stigare i samband med slutbesiktning Kvalitetsplan Kval. X 1 A4 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

16 63F, 63H, 63J Belysningssystem och ljussystem, elvärmesystem samt motordriftsystem Installationsritning (planer) Kanalisationsritning Yttre förbindningstabell (YFT) Frontritning (FRR) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlista (APL) Kretsschema (KRS) Gruppförteckning (GRF) Armaturförteckning (ARF) Orienteringsplaner (ORP) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Ska även omfatta kanalisation för styr och övervakning utanför teknikutrymmena. Skala 1:50. Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Även benämnd montageritning eller dispositionsritning. Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Noll-nummer ska inarbetas. Drift. X A4 Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren ska användas. Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej levereras i pärm. Drift. Underlag X A4 Ska även innehålla förteckning över belysningskällor. Drift. Underlag X A1 Redovisande placering av LSP-ställverk, centraler samt kopplingsutrustningar. Rumsnummer, rumsbeteckningar och betjäningsområde ska anges. Kopia ska sättas upp vid respektive kopplingsutrustning. Skala 1:100. Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Drift. X A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

17 Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende övrig provning enligt del 6 i gällande starkströmsföreskrifter 1) halvskala, svart/vit, ovikt Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för avbrottsfrikraft, jordfelsövervakning och belysningsstyrning. Mall från beställaren ska användas. Drift. X A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

18 66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation Takplaner avseende åskskydd Nätschema avseende PUS (NAS) Nätschema avseende mätjord (NAS) Kabellista (KAL) Protokoll avseende mätningar av övergångsresistanser mot jord och mellan anslutna enheter. (PRO) 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Endast åskskydd på byggnad ska redovisas. Skala 1:100 (Åskskydd i mark redovisas på funktionskarta kraft.) Drift Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Schema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av byggnadens jordningssystem. Nätschemat ska redovisa samtliga ingående jordningssystem. Jordbockar (jordningsskenor) ska redovisas. Drift. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Drift. X A4 Förteckningslista placeras vid jordbock. Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

19 2.6 Leveranstabeller Tele När det gäller dokumentationen avseende teleanläggningar så grupperas denna i fyra leveranstabeller. Dessa tabeller är: Telesystem Flerfunktionsnät i fastighet Tele allmänt Teletekniska säkerhetssystem Observera att en del teleanläggningar som förekommer i projekt ägs av hyresgäst. Vilka anläggningar som ägs av Akademiska Hus respektive hyresgästen framgår av gränsdragningslista, som upprättas i projektet. För dokumentationen av hyresgästens anläggningar kan andra riktlinjer gälla än för anläggningar ägda av Akademiska Hus. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

20 64 Telesystem Allmän funktionsöversikt (AFO) Orienteringsplaner (ORP) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Drift. Underlag X A1, A3 Redovisande placeringen av centralenheter, ställ samt spridningsplintar. Skala 1:100. Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

21 Flerfunktionsnät i fastighet (64.BC) Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Ställförteckning (STF) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlistor (APL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A4 Grupperas per byggnad. Drift. X A3, A4 Även benämnd dispositionsritning eller montageritning. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara angiven av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Mätprotokoll Kval. X 1 A4 enligt YTC.164 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

22 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELE ALLMÄNT 64D Teletekniska signalsystem, 64E Telekommunikationssystem, 64M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.D Teletekniska signalsystem 64.DB Händelseaktiverade signalsystem 64.DBB Entrésignalsystem 64.DBC Kallelsesignalsystem 64.DBD Resultatmarkeringssystem 64.DBE Kösignalsystem 64.DBF Personsökningssystem 64.DBG Bokningssystem 64.DBGB Bokningssystem i tvättstugor 64.DC Tidsaktiverade signalsystem 64.DCB Tidgivningssystem 64.DCC Tidregistreringssystem 64.DCCB Närvarotidsystem 64.DCCC Tidredovisningssystem för sport 64.DCD Tidsignaleringssystem 64.DCDB Rastsignalsystem 64.DCDC Väckningssystem 64.E Telekommunikationssystem 64.EA Sammansatta telekommunikationssystem 64.EB Telefonsystem 64.EBB Allmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet 64.EBC Interntelefonsystem 64.EBD Porttelefonsystem 64.EBG Snabbtelefonsystem 64.EBH Hjälptelefonsystem 64.EBHB Hisstelefonsystem 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem 64.ECB Ljudöverföringssystem 64.ECC Bildöverföringssystem 64.ECC/1 Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem 64.ECC/2 Bildöverföringssystem -- kabel-tvsystem 64.ECD Bildvisningssystem 64.ECE Radiokommunikationssystem 64.ED Datakommunikationssystem 64.EDB Lokala datanätsystem 64.EE Telefonväxelsystem 64.M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem 64.MB System för likströmsförsörjning 64.MC System för växelströmsförsörjning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

23 Tele allmänt Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem, samt 64.ED, Datakommunikationssystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Gruppförteckning (GRF) Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.MB, System för F RS 1 Tomas Ringdahl /40

24 Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Provningsprotokoll likströmsförsörjning samt 64.MC, System för växelströmsförsörjning. Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej ingå i pärm. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ED, Datakommunikationssystem. Mätprotokoll Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ECC/2, Bildöverföringssystem -- kabel-tv-system 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

25 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM OCH STYRSYSTEM Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem 64.CBC Gaslarmsystem 64.CBD Vätskelarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CBEB Inbrottslarmsystem 64.CBEC Överfallslarmsystem 64.CBF Områdeslarmsystem 64.CBG Utbrytningslarmsystem 64.CBH Nödsignalsystem 64.CBJ Trygghetslarmsystem 64.CBK Utrymningslarmsystem 64.CBZ Driftlarmssystem (övriga teletekniska larmsystem) 64.CCB Entré- och passerkontrollsystem 64.CCC Dörrkontrollsystem 64.Q Teletekniska styrsystem 64.QB System för öppning av brandventilatorer_m_m 64.QC System för stängning av brandspjäll_m_m 64.QD System för start av rökgasfläktar 64.QE System för fläktavstängning vid brand 64.QF System för stängning av branddörrar 64.QG System för aktivering av automatiska brandsläckningssystem 64QZ System för belysningsstyrning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

26 Teletekniska säkerhetssystem Installationsritningar (planer) Ritning avseende brandsäkerhet (planer) (RBS) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Driftkort (DRK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A3 Skala 1:200. Planer från arkitekten ska användas som underlag. Symboler enligt ISO6790 ska användas. Mall från beställaren ska användas. Var detektor ska förses med littera, använd medföljande block med attribut. Filer och utskrifter levereras i färg. I de fall OR-ritningar levereras behöver inte brandlarmsdelen redovisas. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Driftkort Drift. X A4 Ska beskriva det totala avseende det brandlarmssystemet F RS 1 Tomas Ringdahl /40

27 totala brandlarmssystemet (DRK) Driftkort avseende styrning av brandgasspjäll (DRK) Manual för brandlarm (MAN) Felsökningsinstruktion (FEI) Orienteringsritning (ORR) Serviceritning (SER) Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Logikschema för belysningsstyrning (LOS) Anläggarintyg (ANI) Protokoll avseende leveransbesiktning av brandlarm (PRB) 1) halvskala, svart/vit, ovikt dvs. samordning mellan brand, vent, el, hiss, sprinkler och styr. Specifika kopplings- och funktionsuppgifter ska redovisas. Drift X 1 1 Uppdelade så att ett driftkort behandlar ett brandgasspjäll eller en brandgasspjällgrupp. Mall från beställaren Drift. X 1 1 A4 Drift. X A4 Drift. X A1, A3 Avser enbart anläggningen 64.CBB. Branddetekteringsoch brandlarmsystem. Dessa kan redovisas på samma ritning men lagersepareras Skala 1:100. En omgång placeras i anläggningen. Drift X A1-A3 Enl. SBA Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X 1 1 A4 Anläggarintyg för brandlarmsanläggning. Drift. X 1 1 A4 Gäller leveransbesiktning. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

28 2.7 Leveranstabell Geoteknik Geotekniska fältoch laboratorieundersökningar Geotekniska utlåtanden Grundundersökning sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1 A4 Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

29 2.8 Leveranstabell Landskap Situationsplaner Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Samordnas med projektörerna som hanterar ledningar i mark samt kompletteras med utrymningsvägar. Planteringsplaner med växtförteckning Ytskikts- och utrustningsplaner sförteckning samt förteckning över utgångna ar 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

30 2.9 Leveranstabell Styr- och övervakning 80, 81, 82 Sammansatta styr och övervakningssystem Pappers kopia Kanalisationsritning Allmän funktionsöversikt (AFO) Nätschema (NAS) Orienteringsplan (ORP) Apparatplacering sritning (APR) Apparatlista (APL) Drift. Underlag X (1) A1-A4 Även benämnd komponent- och placeringsritning. Omfattande placering av apparatskåp, datorundercentraler och komponenter (givare, ställdon m.m.) Komponentbeteckning, matande apparatskåp samt kabelnummer ska anges. Underlaget hämtas från relationsarna. Skala 1:100 Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Yttreförbindningstabell (YFT) Kretsschema (KRS) Rel. Underlag 1 1 A1 Skala 1:50. Underlag lämnas till E-projektör Drift. Underlag X A4 Uppgifter om fabrikat på större anläggningsdelar förekommande i anläggningen ska anges. Mall från beställaren ska användas. Drift. Underlag X A1-A3 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Bilaga 5 - Elanläggning Trädgårdsgatan 37 553 16 JÖNKÖPING Tel: 010-505 00 00 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systembeskrivning Etapp 2 6. El- och Teleprojektering Datum 2014-03-31 Status Systemhandling

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion L DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion UTGÅVA 00 0 0 DRIFTINSTRUKTION II DRIFTINSTRUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SPECIFIKATION HANDLINGAR

SPECIFIKATION HANDLINGAR SPECIFIKATION HANDLINGAR KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB Aula Paulinska skolan - ombyggnad UTREDNINGSRESULTAT. Bilagor: 2012-09-28 VÄLTSTIGEN 1 645 80 STRÄNGNÄS

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB Aula Paulinska skolan - ombyggnad UTREDNINGSRESULTAT. Bilagor: 2012-09-28 VÄLTSTIGEN 1 645 80 STRÄNGNÄS STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB Aula Paulinska skolan - ombyggnad UTREDNINGSRESULTAT Strängnäs Läroverk 1935 Bilagor: Archus Utredningsskisser enl ritningsförteckning Archus Rumsfunktionsprogram Archus Inredningsförteckning

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Relationshandlingar. Byggnadsstyrelsens handböcker 42 1993-05 1-1. Fredrik Withelm Scholander 1865 RELATIONSHANDLING 1100''-0'L :A SAD MOT S6DE R

Relationshandlingar. Byggnadsstyrelsens handböcker 42 1993-05 1-1. Fredrik Withelm Scholander 1865 RELATIONSHANDLING 1100''-0'L :A SAD MOT S6DE R Byggnadsstyrelsens handböcker 42 1993-05 Relationshandlingar IS M :A SAD MOT S6DE R Fredrik Withelm Scholander 1865 O 1 L 7 4 5 10 a0 o IMM rrow.osr.esw.n fnoo4r erugr YYN tv ctwa.w.r ULRIKSDALS SLOTT

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt Zurich Global Corporate UK ZS 127:1 - Särskilt villkor - Klausul för brandlarm För att rabatt på brandförsäkring skall kunna medges för automatisk brandlarmanläggning

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

TILL- OCH OMBYGGNAD AMBULANSCENTRAL, SÄS SKENE PROJEKTNR G290C. Sammanställning systemhandling 2013-03-01

TILL- OCH OMBYGGNAD AMBULANSCENTRAL, SÄS SKENE PROJEKTNR G290C. Sammanställning systemhandling 2013-03-01 TILL- OCH OMBYGGNAD AMBULANSCENTRAL, SÄS SKENE PROJEKTNR G290C Sammanställning systemhandling UPPRÄTTADE HANDLINGAR Systembeskrivning hus och mark med tillhörande ritningar Systembeskrivning VVS Ritningar

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER

AB Bostäder i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL Rydsgatan, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER 1 av 44 i Borås KÄLLBÄCKSRYD 1:267 M.FL, Borås RAMBESKRIVNING EL NYBYGGNAD AV LÄGENHETER Upprättad av IKKAB HUMLEGATAN 15 504 51 BORÅS Leif Svensson 033 20 56 98 leif.svensson@ikkab.se G:\Installation\Projekt\2013\,

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Teknisk anvisning NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0

Teknisk anvisning NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0 Sidantal 13 NÄTSTATIONER OCH DRIFTRUM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1 ORIENTERING... 3 0.2 HÄNVISNINGAR...

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer