Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01"

Transkript

1 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner

2 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Leveranstabeller Inledning Syfte mål Begrepp och definitioner Leveranstabeller Leveranstabeller per disciplin Leveranstabell Arkitekt Leveranstabell Brandskydd Leveranstabell Byggnadskonstruktion Leveranstabeller Gemensamma för el och tele Leveranstabeller El Leveranstabeller Tele Leveranstabell Geoteknik Leveranstabell Landskap Leveranstabell Styr- och övervakning Leveranstabell Transport Leveranstabeller VVS Leveranstabell Underhållsinstruktioner F RS 1 Tomas Ringdahl /40

4 1 Leveranstabeller 1.1 Inledning Dessa leveranstabeller är en bilaga till följande lokala riktlinjer: Lokala riktlinjer avseende relationsar Lokala riktlinjer avseende driftinstruktioner Lokala riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 1.2 Syfte mål Dessa leveranstabeller syftar till att säkra informationsleveransen från projekterings- och entreprenadskedet till förvaltningsskedet. 1.3 Begrepp och definitioner Vid Akademiska Hus AB Region Syd tillämpas en gruppering av enligt följande: Relationsar Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner Informationsar Teknisk dossié Med relationsar avses ritningar eller andra upprättade ar och dokument, avsedda att visa byggnaders och anläggningars aktuella status. Relationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska utgöra underlag för och revideras i samband med ändringsåtgärder. Relationsarna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för relations, som tillhandahålls av entreprenör eller från konsultens egen uppmätning. Med driftinstruktioner avses instruktioner för driften av byggnader och anläggningar. Med drift avses aktivitet som syftar till att åstadkomma avsedd prestation hos ett objekt utan att ändra dess funktionsförmåga. Till drift kan räknas t.ex. att starta, stoppa, övervaka och kontrollera funktion och driftförhållande hos ett objekt. En driftinstruktion beskriver komponenters (t.ex. fläktar, pumpar) funktion och placering. Driftinstruktionerna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för driftinstruktioner, som tillhandahålls av entreprenör samt från relationsar. Med underhållsinstruktioner avses instruktioner för att sköta underhållet av byggnader och anläggningar. Med underhåll avses aktivitet, som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillståndet hos ett objekt, så att det kan prestera avsedd funktion. Underhållsbegreppet vidgas till att även omfatta t.ex. skötsel, städning, renhållning och byte av förbrukningsmaterial. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

5 En underhållsinstruktion beskriver vilka objekt/komponenter som ska underhållas, hur de ska underhållas och med vilka intervall detta ska göras. I underhållsinstruktioner ingår även fabrikantanvisningar. Fabrikantanvisningar framställs oftast av tillverkare, generalagent, återförsäljare eller leverantör och levereras oftast i form av tryckta produktblad. Underhållsinstruktionerna framställs oftast av entreprenör. Med informationsar avses ritningar eller andra ar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Informationsarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska revideras i samband med ändring av byggnad och förbättringsåtgärder. arna framställs oftast med underlag från relationsar och driftinstruktioner. I informationsarna ingår bl.a. områdesplaner, funktionskartor för ledningar i mark samt husguider. Med teknisk dossié avses ritningar eller andra ar och dokument avsedda att visa hur byggnaden eller anläggningen har konstruerats och producerats. arna ska under en tid av 10 år utgöra underlag för det juridiska säkerställandet av olika ansvarsåtagande från projektörer och entreprenörer. Därefter ska den tekniska dossién fungera som en informationsresurs under aktuell byggnads eller anläggnings livslängd. Den tekniska dossién består av utredningsskisser, programbeskrivning, systemar, förfrågningsunderlag, PM under anbuds- och byggtid, RFP, kvalitetsplaner, miljöplaner, byggar samt protokoll. 1.4 Leveranstabeller Leveransen av information ska ske i tre separata delar. En del som avser relationsar, en del som avser driftinstruktioner samt en del som avser underhållsinstruktioner. Varje del ska åtföljas av separata sförteckningar. Nedan följer leveranstabeller för samtliga discipliner. I fältet anges Rel för relationsar, Drift för driftinstruktioner, Und för underhållsinstruktioner samt Kval för kvalitetsdokument. Leveranstabellen för underhållsinstruktioner är utbruten och ligger sist i dokumentet. Beteckningen X, i fältet avseende leverantör, anger att slutlig leverans avseende information ska ske av denna leverantör. Beteckningen underlag i fältet avseende leverantör, anger att entreprenören ska lämna digitalt underlag till denna avseende sin del av arbetet. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

6 2 Leveranstabeller per disciplin 2.1 Leveranstabell Arkitekt 01, 40, 45, 46 Hus Våningsplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Våningsplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Takplaner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Takplaner Rel. X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 Kompletteras med brandskyddsinformation. Används som underlag av övriga discipliner. Sektioner Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:50 eller 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Fasader Rel. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Skala 1:100 Kompletteras med brandskyddsinformation. Underlag från entreprenör lämnas in i skala 1:100 eller 1:50. Orienteringsplan allmän (ORP) Drift. Underlag X A1-A3 Omfattande brandcellsindelning, nödutrymning, placering av teknikutrymmen, hisschakt, hissmaskinrum samt installationsschakt. Ovanstående driftobjekt ska redovisas förstärkta i förhållande till övrig information. Underlaget hämtas från relationsarna. Planerna ska lämnas i F RS 1 Tomas Ringdahl /40

7 Driftkort avseende solavskärmning (DRK) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt skala 1:100. Drift. Underlag X 1 1 (1) 1 A4 Omfattande en beskrivning av hur man handhar anläggningen. Mall från beställaren Rel. Underlag X 1 1 A4 Separata förteckningar Drift. Underlag X A4 ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

8 2.2 Leveranstabell Brandskydd Beskrivningar Rel. X 1 A4 Beräkningar Rel. X 1 A4 Specialritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Samordnas med övriga för brandskydd discipliner sförteckning samt Rel. Underlag X 1 1 A4 Mallar från beställaren förteckning över utgångna ar (HAF) 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

9 2.3 Leveranstabell Byggnadskonstruktion 01, 1, 2, 4, Hus K-ritningar Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Samtliga byggar Konstruktionsberäkningar Rel. Underlag X 1 A4 Geotekniska konstruktioner Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A4 Ska samordnas med projektören Geoteknik Rel. X 1 1), 2) 1 A1, A3 Tillverkningsritningar avseende t.ex. prefabkonstruktioner Tillverkningsritningar Pålningsprotokoll Rel. X 1 A4 Packningsprotokoll Rel. X 1 A4 Iordningsställande ritningar Rel. Underlag X 1 1), 2) 1 A1, A3 Skala 1:50 sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X X 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

10 2.4 Leveranstabeller Gemensamma för el och tele 6 El- och telesystem Lägeskarta markkanalisation Funktionskarta kraft Funktionskarta tele data Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande läget för markkanalisationen t.ex. kabelgravar, tomrör m.m.för HSP-, LSP-, jord-, signal-, tele-, opto- och datakablar. Läget redovisas i form av bl.a. kabelgravar med angiven bredd och med måttsättning till kabelgravens mittlinje. Vidare förses kanalisationen med beteckningar för de ingående kablarna. Sektioner redovisas på båda sidor om kabelgravens delning. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för HSP-, LSP- och jordningsanläggning samt signalanläggning för kraft (KK). För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan parallella kablar sätts till 0.5 m. Redovisar även läget av åskskydd i mark för byggnader. Linor och spett tillhörande åskskydd ska mätas in. Installationsområde samordnas med L avseende värmeslingor i mark. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande funktionen och ungefärligt läge för tele-, opto-, data- och signalanläggningar. För att göra det möjligt att särskilja de olika kablarna ritas dessa så att kabelstråkets mittlinje sammanfaller med kabelgravens mittlinje och avståndet mellan F RS 1 Tomas Ringdahl /40

11 Funktionskarta utomhusbelysning Selektivplan (SEP) Nätschema HSP (NAS) Nätschema signalledning kraft (NAS) Nätschema signalledning tele (NAS) Utskarvningsplan (UTS) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) parallella kablar sätts till 0.5 m. Skala 1:500. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Redovisande belysningsanläggningen. OBS! belysningsinstallationer på byggnader ska ej ingå. Skala 1:500. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1-A3 Omfattande ner t.o.m. största säkring placerad efter respektive LSP-ställverks inkommande brytare. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Ett blockschema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av Akademiska Hus hela högspänningsanläggning. Nätschemat ska redovisa samtliga huvudkretsar i högspänningsanläggningen. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av anläggningen även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Visar den schematiska strukturen och uppbyggnaden av Akademiska Hus hela teleanläggning även utanför byggnaden i form av ett blockschema. Drift. Underlag X 1 1) 1 1 A1 Avser optonät Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

12 2.5 Leveranstabeller El 63/66 Elkraftsystem inkl system för spänningsutjämning och elektrisk separation sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Rel. Drift. Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren 63B, 63C, 63K, 63N Eldistributionsnät, Transformator och fördelningssystem, Faskompenseringssystem, System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft Installationsritning (planer) Uppställningsritning Jordtagsritning/ potentialutjämn. Kanalisationsritning Installationsritning (installationsgolv) Allmän funktionsöversikt (AFO) Pappers kopia Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Omfattande bl.a. installationer för allmän el och belysning. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Redovisande placering av hög- och lågspänningsställverk samt kontrollskåp, faskompenseringsbatterier, UPS-utrustning, ställ m.m. Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Skala 1:50 eller 1:100. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Kanalisationsritningar ska samordnas med projektören Styr och övervakning. Skala 1:50. Rel. X 1 1) 1 A1, A3 Installationsritningar för installationsgolv ska redovisa golvets dimensionerande belastning för olika delar av golvet. Transportvägar avsedda för tyngre utrustningar såsom distributionstransformatorer ska vara tydligt markerade. Skala 1:50 Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Huvudledningsschema Drift. Underlag X 2 1) 1 A1, A3 Visar den schematiska avseende strukturen, i form av 110 V hjälpkraft ett blockschema för (HLS) uppbyggnaden av F RS 1 Tomas Ringdahl /40

13 Pappers kopia Mätarstruktur el (MAS) Översiktsschema HSP (OVS) Stationsschema LSP (STS) Översiktsschema LSP (OVS) Huvudledningsschema (HLS) Yttre förbindningstabell (YFT) anläggningen inom en byggnad eller ett antal byggnader som har ett gemensamt 110 V nät. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag 1 A1, A3 Underlag för revidering lämnas till beställaren. Se anvisningar för mätning av energi och vatten. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende HSP-ställverk och trafo. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm Drift. X A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPställverkets/-ens inkommande huvudbrytare och ev. sektioneringsbrytare mellan ställverken i en byggnad. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A1, A3 Visar en kopplingsutrustnings kopplingsmöjligheter avseende LSPställverken. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. Underlag X 2 1) 1 1 A1, A3 Visar en schematisk uppbyggnad av LSPdistributionen. Ett exemplar sättes upp i aktuellt ställverk/nätstation, ett sätts i pärm. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Frontritning (FRR) Drift. X A4 Gäller samtliga ledningar inom ett transformator- och fördelningssystem. Drift. X A3, A4 Noll-nummer ska anges. Ska hanteras funktionsorienterat. Drift. X A3, A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Apparat- Drift. X A3, A4 Även benämnd F RS 1 Tomas Ringdahl /40

14 Pappers kopia placeringsritning (APR) Apparatlista (APL) Driftkort (DRK) Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Gruppförteckning (GRF) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende övertonsmätningar (PRO) Protokoll avseende termografering (PRO) Protokoll avseende reläprovning (PRO) Protokoll avseende kapacitetsprov av hjälpkraft (PRO) Protokoll avseende övrig provning enligt Del 6 i gällande starkströmsföreskrifter (PRO) Protokoll avseende prov av transformatorvakter, ljusbågsvakter, etc. montageritning eller dispositionsritning. Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. X A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel. Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för reservkraft, faskompensering, avbrottsfrikraft och jordfelsövervakning. Mall från beställaren Drift. X A4 Drift. X A4 Två exemplar sättes upp vid aktuell gruppcentral. Ska ej levereras i pärm. Drift. X A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Avser reläskydd på HSP och LSP ställverk. Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

15 Pappers kopia (PRO) Protokoll avseende jordtagsprovning Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende jordfelsströmmar Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Drift. X 1 1 A4 Uppmätta värde skall redovisas per stigare i samband med slutbesiktning Kvalitetsplan Kval. X 1 A4 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

16 63F, 63H, 63J Belysningssystem och ljussystem, elvärmesystem samt motordriftsystem Installationsritning (planer) Kanalisationsritning Yttre förbindningstabell (YFT) Frontritning (FRR) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlista (APL) Kretsschema (KRS) Gruppförteckning (GRF) Armaturförteckning (ARF) Orienteringsplaner (ORP) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Ska även omfatta kanalisation för styr och övervakning utanför teknikutrymmena. Skala 1:50. Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Även benämnd montageritning eller dispositionsritning. Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Drift. X A3, A4 Grupperas per central eller kopplingsutrustning. Noll-nummer ska inarbetas. Drift. X A4 Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren ska användas. Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej levereras i pärm. Drift. Underlag X A4 Ska även innehålla förteckning över belysningskällor. Drift. Underlag X A1 Redovisande placering av LSP-ställverk, centraler samt kopplingsutrustningar. Rumsnummer, rumsbeteckningar och betjäningsområde ska anges. Kopia ska sättas upp vid respektive kopplingsutrustning. Skala 1:100. Objektspecifika dokument med inställningsparametrar (INP) Drift. X A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

17 Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Protokoll avseende isolationsmätning Protokoll avseende kontroll av skyddsjordning Protokoll avseende övrig provning enligt del 6 i gällande starkströmsföreskrifter 1) halvskala, svart/vit, ovikt Drift. Underlag X A4 Driftkort ska lämnas för samtliga anläggningsdelar där detta är relevant med avseende på driften (för definition av drift; se avsnitt 1.3). Exempelvis anläggningar för avbrottsfrikraft, jordfelsövervakning och belysningsstyrning. Mall från beställaren ska användas. Drift. X A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 Kval. X 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

18 66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation Takplaner avseende åskskydd Nätschema avseende PUS (NAS) Nätschema avseende mätjord (NAS) Kabellista (KAL) Protokoll avseende mätningar av övergångsresistanser mot jord och mellan anslutna enheter. (PRO) 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Endast åskskydd på byggnad ska redovisas. Skala 1:100 (Åskskydd i mark redovisas på funktionskarta kraft.) Drift Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Schema som i översiktlig form visar den funktionella uppbyggnaden av byggnadens jordningssystem. Nätschemat ska redovisa samtliga ingående jordningssystem. Jordbockar (jordningsskenor) ska redovisas. Drift. Underlag X 1 1) 1 A1, A3 Drift. X A4 Förteckningslista placeras vid jordbock. Drift. X 1 1 A4 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

19 2.6 Leveranstabeller Tele När det gäller dokumentationen avseende teleanläggningar så grupperas denna i fyra leveranstabeller. Dessa tabeller är: Telesystem Flerfunktionsnät i fastighet Tele allmänt Teletekniska säkerhetssystem Observera att en del teleanläggningar som förekommer i projekt ägs av hyresgäst. Vilka anläggningar som ägs av Akademiska Hus respektive hyresgästen framgår av gränsdragningslista, som upprättas i projektet. För dokumentationen av hyresgästens anläggningar kan andra riktlinjer gälla än för anläggningar ägda av Akademiska Hus. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

20 64 Telesystem Allmän funktionsöversikt (AFO) Orienteringsplaner (ORP) sförteckning samt förteckning över utgångna ar (HAF) Drift. Underlag X A4 Kortfattande sammanfattning av ingående anläggningsdelar. Drift. Underlag X A1, A3 Redovisande placeringen av centralenheter, ställ samt spridningsplintar. Skala 1:100. Rel. Drift. 1) halvskala, svart/vit, ovikt Underlag Underlag X X A4 A4 Separata förteckningar ska lämnas för relationsar respektive driftinstruktioner. ens förteckning ska inarbetas i projektörens förteckning avseende driftinstruktioner. Se avsnitt 1.4. Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

21 Flerfunktionsnät i fastighet (64.BC) Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Ställförteckning (STF) Apparatplaceringsritning (APR) Apparatlistor (APL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A4 Grupperas per byggnad. Drift. X A3, A4 Även benämnd dispositionsritning eller montageritning. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Registrering ska ske i programvara angiven av beställaren. Grupperas per ställ. Drift. X A4 Kabellista (KAL) Mätprotokoll Kval. X 1 A4 enligt YTC.164 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

22 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELE ALLMÄNT 64D Teletekniska signalsystem, 64E Telekommunikationssystem, 64M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.D Teletekniska signalsystem 64.DB Händelseaktiverade signalsystem 64.DBB Entrésignalsystem 64.DBC Kallelsesignalsystem 64.DBD Resultatmarkeringssystem 64.DBE Kösignalsystem 64.DBF Personsökningssystem 64.DBG Bokningssystem 64.DBGB Bokningssystem i tvättstugor 64.DC Tidsaktiverade signalsystem 64.DCB Tidgivningssystem 64.DCC Tidregistreringssystem 64.DCCB Närvarotidsystem 64.DCCC Tidredovisningssystem för sport 64.DCD Tidsignaleringssystem 64.DCDB Rastsignalsystem 64.DCDC Väckningssystem 64.E Telekommunikationssystem 64.EA Sammansatta telekommunikationssystem 64.EB Telefonsystem 64.EBB Allmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet 64.EBC Interntelefonsystem 64.EBD Porttelefonsystem 64.EBG Snabbtelefonsystem 64.EBH Hjälptelefonsystem 64.EBHB Hisstelefonsystem 64.EC Ljudöverföringssystem och bildöverföringssystem 64.ECB Ljudöverföringssystem 64.ECC Bildöverföringssystem 64.ECC/1 Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem 64.ECC/2 Bildöverföringssystem -- kabel-tvsystem 64.ECD Bildvisningssystem 64.ECE Radiokommunikationssystem 64.ED Datakommunikationssystem 64.EDB Lokala datanätsystem 64.EE Telefonväxelsystem 64.M Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem 64.MB System för likströmsförsörjning 64.MC System för växelströmsförsörjning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

23 Tele allmänt Installationsritningar (planer) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Kretsschema (KRS) Driftkort (DRK) Felsökningsinstruktion (FEI) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A3, A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC, t.ex 64.EB, Telefonsystem, samt 64.ED, Datakommunikationssystem. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Gruppförteckning (GRF) Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.MB, System för F RS 1 Tomas Ringdahl /40

24 Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Provningsprotokoll likströmsförsörjning samt 64.MC, System för växelströmsförsörjning. Kabelnummer ska anges. Mall från beställaren Två exemplar sättes upp i anslutning till aktuell central. Ska ej ingå i pärm. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.DBF, Personsökningssystem, 64.EBD, Porttelefonsystem samt 64.ECC/1, Bildöverföringssystem -- TVövervakningssystem. Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ED, Datakommunikationssystem. Mätprotokoll Kval. X 1 A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.ECC/2, Bildöverföringssystem -- kabel-tv-system 1) halvskala, svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

25 ANLÄGGNINGAR SOM INGÅR I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM OCH STYRSYSTEM Anl.nr Anläggning Kommentar (BSAB 96) 64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem 64.CBC Gaslarmsystem 64.CBD Vätskelarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CBEB Inbrottslarmsystem 64.CBEC Överfallslarmsystem 64.CBF Områdeslarmsystem 64.CBG Utbrytningslarmsystem 64.CBH Nödsignalsystem 64.CBJ Trygghetslarmsystem 64.CBK Utrymningslarmsystem 64.CBZ Driftlarmssystem (övriga teletekniska larmsystem) 64.CCB Entré- och passerkontrollsystem 64.CCC Dörrkontrollsystem 64.Q Teletekniska styrsystem 64.QB System för öppning av brandventilatorer_m_m 64.QC System för stängning av brandspjäll_m_m 64.QD System för start av rökgasfläktar 64.QE System för fläktavstängning vid brand 64.QF System för stängning av branddörrar 64.QG System för aktivering av automatiska brandsläckningssystem 64QZ System för belysningsstyrning F RS 1 Tomas Ringdahl /40

26 Teletekniska säkerhetssystem Installationsritningar (planer) Ritning avseende brandsäkerhet (planer) (RBS) Nätschema (NAS) Förbindningsschema (FOT) Apparatlista (APL) Kabellista (KAL) Plintkort (PLK) Panelkort (PAK) Driftkort (DRK) Rel. Underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:50. Drift. Underlag X A3 Skala 1:200. Planer från arkitekten ska användas som underlag. Symboler enligt ISO6790 ska användas. Mall från beställaren ska användas. Var detektor ska förses med littera, använd medföljande block med attribut. Filer och utskrifter levereras i färg. I de fall OR-ritningar levereras behöver inte brandlarmsdelen redovisas. Drift. X A1, A3 Med nätschema avses ett schema med inritade plats- och centralutrustningar enligt exempel i SS Drift. X A3, A4 Med förbindningsschema avses schema enligt SS med principiellt utritad central- och platsutrustning. Drift. X A4 Drift. X A4 Drift. X A4 Avser anläggningar vars plintkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Avser anläggningar vars panelkort inte hanteras i leveranstabell för 64.BC. Registrering ska ske i programvara tillhandahållen av beställaren. Drift. X A4 Med driftkort avses teknisk funktionsbeskrivning av tekniker åt tekniker med objektets eller objektgruppens specifika kopplingsoch funktionsuppgifter redovisade. Driftkort Drift. X A4 Ska beskriva det totala avseende det brandlarmssystemet F RS 1 Tomas Ringdahl /40

27 totala brandlarmssystemet (DRK) Driftkort avseende styrning av brandgasspjäll (DRK) Manual för brandlarm (MAN) Felsökningsinstruktion (FEI) Orienteringsritning (ORR) Serviceritning (SER) Programvara och instruktion för programmering. (PRG) Gällande driftprogrammering. (DRP) Logikschema för belysningsstyrning (LOS) Anläggarintyg (ANI) Protokoll avseende leveransbesiktning av brandlarm (PRB) 1) halvskala, svart/vit, ovikt dvs. samordning mellan brand, vent, el, hiss, sprinkler och styr. Specifika kopplings- och funktionsuppgifter ska redovisas. Drift X 1 1 Uppdelade så att ett driftkort behandlar ett brandgasspjäll eller en brandgasspjällgrupp. Mall från beställaren Drift. X 1 1 A4 Drift. X A4 Drift. X A1, A3 Avser enbart anläggningen 64.CBB. Branddetekteringsoch brandlarmsystem. Dessa kan redovisas på samma ritning men lagersepareras Skala 1:100. En omgång placeras i anläggningen. Drift X A1-A3 Enl. SBA Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant t.ex. 64.CCB samt anläggning 64.CBZ Driftlarmssystem. Drift. X A4 Avser enbart anläggningar där detta är relevant. Drift. X 1 1 A4 Anläggarintyg för brandlarmsanläggning. Drift. X 1 1 A4 Gäller leveransbesiktning. F RS 1 Tomas Ringdahl /40

28 2.7 Leveranstabell Geoteknik Geotekniska fältoch laboratorieundersökningar Geotekniska utlåtanden Grundundersökning sförteckning samt förteckning över utgångna ar Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1), 2), 2) 1 A1, A3, A4 Rel. X 1 1 A4 Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren 1) halvskala, svart/vit, ovikt 2) svart/vit, ovikt F RS 1 Tomas Ringdahl /40

29 2.8 Leveranstabell Landskap Situationsplaner Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Samordnas med projektörerna som hanterar ledningar i mark samt kompletteras med utrymningsvägar. Planteringsplaner med växtförteckning Ytskikts- och utrustningsplaner sförteckning samt förteckning över utgångna ar 1) halvskala, svart/vit, ovikt Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. underlag X 1 1) 1 A1 Skala 1:500, (1:2000 del av Alnarp) Rel. X 1 1 A4 Mallar från beställaren F RS 1 Tomas Ringdahl /40

30 2.9 Leveranstabell Styr- och övervakning 80, 81, 82 Sammansatta styr och övervakningssystem Pappers kopia Kanalisationsritning Allmän funktionsöversikt (AFO) Nätschema (NAS) Orienteringsplan (ORP) Apparatplacering sritning (APR) Apparatlista (APL) Drift. Underlag X (1) A1-A4 Även benämnd komponent- och placeringsritning. Omfattande placering av apparatskåp, datorundercentraler och komponenter (givare, ställdon m.m.) Komponentbeteckning, matande apparatskåp samt kabelnummer ska anges. Underlaget hämtas från relationsarna. Skala 1:100 Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Drift. X 1 1 A1-A4 Ska sorteras på respektive anläggningsdel (apparatskåp). En omgång av dokumentationen läggs i respektive apparatskåp. Yttreförbindningstabell (YFT) Kretsschema (KRS) Rel. Underlag 1 1 A1 Skala 1:50. Underlag lämnas till E-projektör Drift. Underlag X A4 Uppgifter om fabrikat på större anläggningsdelar förekommande i anläggningen ska anges. Mall från beställaren ska användas. Drift. Underlag X A1-A3 F RS 1 Tomas Ringdahl /40

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Teknisk anvisning DRIFT och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018611 00 00 Fax 01869 58 18 Datum 20110811 Innehållsförteckning 1 DRIFT OCH

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD Upphandling av entreprenörer/leverantörer sker i detta exempel i samverkan. Utifrån systemhandlingens uppdaterade

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Energiplan 2014-03-12. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö

Energiplan 2014-03-12. Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö Energiplan 2014-03-12 Stödjande dokument till Hållbarhetsprogram Detailed Planning Stage Masthusen, Malmö Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 3 Yttre förutsättningar... 3 Övergripande mål... 3

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer