FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. Vad händer när

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET. Vad händer när"

Transkript

1 FACKTIDNINGEN 3/09 FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Vad händer när Svininfluensan slår till? Skatteyrket har tittat närmare på verkets beredskap Framtidsbilden är tänkt att ge en samlad bild av Skatteverkets utveckling de närmaste fyra åren.

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Skatteverket sparar in absurdum Hösten lät vänta på sig och högtrycket låg kvar till i slutet på september. Högtryck har det också varit på Skatteverket. Det började med beslut om nedläggning av växeln i Sollefteå. I stället för att se växelpersonalen som ett resurstillskott till skatteupplysningen riskerar 20 medarbetare att bli av med jobbet. Därefter beslutades om en tidplan för avveckling av fastighetstaxering i Östersund, Linköping och Stockholm. Drygt 30 medarbetare tvingas byta arbetsuppgifter eller byta arbetsort med långa pendlingsavstånd som följd. Ett mycket stort kompetenstapp inom det området blir följden av det beslutet. Nästa beslut gällde rikskoncentration av handläggning av utomlands bosatta fastighetsägare och handläggning av alkoholremisser. I stället för att lägga arbetsuppgifterna i Sollefteå och rädda jobben där väljer ledningen att lägga uppgifterna i Mariestad och Härnösand. Konsekvensen av det blir att medarbetare där får byta till arbetsuppgifter som kan uppfattas som "sämre" än dem man har i dag. Proteststormen från medarbetarna i den frågan slog orkanen Gudrun med hästlängder. Uppe på allt detta så kom förslag på att helt upphöra med tryckning av Skatteverkets handledningar fr.o.m Böcker i pappersform ska helt slopas till förmån för nätupplagor. Proteststormen från medarbetarna i den frågan slog orkanen Gudrun med hästlängder. Varför kommer ledningen med ett så drastiskt beslut. Tidningsutgivare slutar väl inte producera papperstidningar för att de också finns tillgängliga på nätet. Många av de beslut som nu tas tycks ha ett enda syfte och det är att spara pengar och få ihop myndighetens ekonomi. Med stora underskott som orsakats av för stora kostnader för IT-utvecklingen letas besparingar in absurdum. Att under lång tid ha underlåtit att vidareutveckla myndighetens egna IT-tjänstemän har man i stället valt att ta in privata konsultbyråer till betydande kostnader. Kärnverksamheten får nu betala för att ledningen inte hållit kostnadsramarna för IT-utvecklingen. Men det finns något att glädjas åt; utanför skiner fortfarande solen från en klarblå himmel. innehåll 3 Svininfluensa på Skatteverket Hur långt har Skatteverket hunnit i sin planering inför den stundande pandemin. 6 Varför inte sätta personalen i karantän? Ånyo har Lars-Göran Fridlund läst och inspirerats av Grönköpings veckoblad. 6 Siws sing-along När Siw Westling gick i pension komponerade hon en historisk odyssé över sina år i Skatteverket. 7 Framtidsbild Så här tror ST inom Skatteverket att de närmaste åren ter sig, riv ut och klistra upp. 11 Konferens i Östersund Avdelningsstyrelsen träffades och planerade sin verksamhet. 11 Take-off inom Verksamhetsstöd 12 Nedläggning i Sollefteå Skatteverkets växel läggs ned i Sollefteå verksamheten kommer att enbart koncentreras till Mariestad. Omslagsbild. XCH Ing-Marie Sandin Ordförande ST inom Skatteverket

3 SVININFLUENSAN Hur långt har Skatteverket kommit i sin planering inför det allmänt förväntade stora utbrottet av svininfl uensan. Kommer Sverige stå stilla när personalen ligger hemma och hostar? På de närmaste sidorna reder vi ut begreppen. TEXT OCH BILD LARS-GÖRAN FRIDLUND Influensa är en virussjukdom med symptom som feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta. Varje år orsakar influensan större eller mindre epidemier beroende på spridning av virus med gradvis förändrade egenskaper. Den årliga influensaepidemin varar ofta 6 8 veckor och andelen sjuka varierar normalt mellan 2 och 15 procent av befolkningen. Ibland uppträder nya genetiska variationer av influensavirus som snabbt får en global spridning i så kallade pandemier. Utmärkande för en pandemi är en hög sjuklighet på procent av befolkningen. Texten är hämtad från Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen Stannar skattesverige med Svininfl uensan Med anledning av den förväntade influensan H1N1 eller svininfluensa som den populärt kallas har Skatteyrket tittat närmare på hur långt Skatteverket kommit i sin planering. I detta sammanhang har det varit intressant att även belysa Skatteverkets ställningstaganden och den syn vi har inom ST. Vi har därför under Arbetsgivarverkets information till statliga myndigheter lagt in Skatteverkets svar på frågeformulär tillställt Länsstyrelsen i Stockolm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen i kursiv text. Arbetsgivarverkets information med anledning av den nya influensan (pandemin) Arbetsgivarverket har i sin rådgivningsroll fått ta emot ett stort antal frågor från olika myndigheter som förbereder sig för dels hur de ska hantera eventuell smittspridning på arbetsplatsen, dels hur de ska klara verksamheten om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av stor personalfrånvaro på grund av influensan. Nedan har vi sammanfattat de vanligaste frågeställningarna. 1. Arbetsgivares skyldighet att göra riskbedömning För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och om mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan och överkänslighet (AFS 2005:1). Det gäller att planera för hur man hanterar ett utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Vidare bör alla medarbetare informeras om vad som gäller. Varje arbetsplats måste riskbedömas utifrån den verksamheten som bedrivs. Om arbetsgivaren saknar kompetens att göra en riskbedömning ska man ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården. Riskbedömning ska ske i samverkan med skyddsombudet. 2. Att planera för en pandemi En pandemi kommer att medföra många problem i samhället och kan försvåra för en myndighet att bedriva sin verksamhet på grund av stor personalfrånvaro. Det är därför viktigt att myndigheten förbereder sig för att minska effekterna av de påfrestningar som kan uppstå. Det är särskilt viktigt för de myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet. Som ett stöd för olika aktörer att planera för och bygga upp en beredskap för att hantera pandemi har Krisberedskapsmyndigheten utarbetat en vägledning inför kriser: Frågor om planering inför ett eventuellt utbrott av den nya influensan är av sådan art att det är lämpligt att i förväg diskutera dessa frågeställningar med de lokala arbetstagarorganisationerna. 3/09 3

4 Frågeformulär från Länsstyrelsen Skatteverket via säkerhetsstaben har under sommaren enbart fyllt i ett frågeformulär från Länsstyrelsen i Stockholms län som delgivits Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen med bl.a. följande svar på frågor. Frågeunderlaget har gåtts igenom med representanter för PE, PA, VE, kommunikationsstaben och säkerhetsstaben. 1. Har er organisation en fastställd pandemiplan (eller motsvarande kontinuitetsplan)? Nej, ingen särskild pandemiplan. Generellt kan noteras att vi inte anser att det behövs särskilda krisplaner för detta scenario. Det finns ingen samlad, total krisplan som omfattar detta scenario. En händelse av denna typ skulle hanteras i linjen med tillgängliga resurser och arbetsuppgifter skulle fördelas runt om i landet utifrån grad av tillgänglighet på personal. Händelsen skulle få begränsade effekter med ev. längre handläggning för kontoren. Det skulle möjligen vara tidskritiskt vid stora arbeten som t.ex. momsutbetalningar. Belastningen mot Skatteverket sjunker troligtvis också pga. att allmänheten också är sjuk. Däremot har regionernas krisledningsgrupper en plan som är känd i respektive regions chefsorganisation. Det finns en separat krisplan för myndighetens ITverksamhet. Om nej på fråga 1: Pågår en pandemiplaneringsprocess? Om ja, när beräknas den i så fall vara klar/fastställd? Nej, ingen sådan process pågår. 2. Har ni identifierat vilka delar av er organisation som utgör samhällsviktig verksamhet? Ja 3. Har ni beräknat hur mycket personal som krävs för att upprätthålla er samhällsviktiga verksamhet?(minimibe manning) Nej 4. Har ni planlagt hur personalbemanning av er samhällsviktiga verksamhet ska ske vid stora personalbortfall? Nej. Se svar under fråga Har ni identifierat och samverkat med dem som er verksamhet är beroende av? Skatteverket har inga sådana samhällsviktiga beroenden. Se även svar under fråga Hur bedömer ni er förmåga att bedriva er samhällsviktiga verksamhet under nedanstående förutsättningar? Under en period av 6-8 veckor är minst 15 procent av de anställda frånvarande på grund av influenspandemi. Pandemin når sin kulmen under veckorna 2 och 3, då 50 procent av de anställda är frånvarande. Alternativ X God förmåga: verksamheten fortsätter i stort sett som normalt. Vissa brister: verksamheten fortsätter med mindre störningar. Bristfällig: verksamheten fortsätter bedrivas med stora störningar. Mycket bristfällig: verksamheten kan bedrivas med mycket stora störningar eller avstannar helt. Bedömd förmåga och övriga kommentarer: Omprioriteringar kan behövas men verksamheten kan klaras med befintlig organisation. Skatteverket anser att scenariot inte innebär en kris i Skatteverkets verksamhet. Om händelsen ändå skulle betraktas som en kris så är den sammantagna bedömningen att vår förmåga ligger någonstans mellan god och god med viss brist eftersom de flesta komponenter uppfylls. 7. Vilka åtgärdsbehov har identifierats för att säkerställa er samhällsviktiga verksamhet under en influensapandemi? Vissa rutiner avseende betalningsrutiner behöver eventuellt säkerställas. 8. Vilka av de identifierade åtgärdsbehoven kan inte genomföras inom egen organisation eller med närstående part på grund av otillräckligt mandat, lagstiftning etc? Vi måste säkerställa att betalningsförmedlingstjänsterna fungerar. Vi styr inte tredje part där utkontrakterad verksamhet bedrivs. 4 3/09

5 Hur känd är planen egentligen? Skatteyrket har frågat Elvira De Paoli Mohr på säkerhetsstaben beträffande det som sägs i SKV svaret intill "att regionernas krisledningsgrupper har en plan som är känd i respektive regions chefsorganisation". Frågan har ansetts nödvändig eftersom kännedomen om detta sviktar i chefsleden, åtminstone ibland de chefer Skatteyrket varit i kontakt med. Det kan därför kännas tryggt att ge alla chefer och medarbetare som till äventyrs inte vet hur krisorganisationen ser ut, följande information: Regionernas krisorganisation är i de flesta fall lika med regionledningarna och de ansvarar själva för vilka som ska ingå i krisledningsorganisationen. De regionala krisledningsorganisationerna är även förstärkta med en säkerhetsrådgivare. De svarar för alla typer av kriser inom ramen för sitt linjeansvar, säger Elvira. Varje region har även en krisledningsplan som man ansvarar för och som ska hållas uppdaterad. När regionernas krisledningsförmåga inte längre räcker till eskaleras frågan till Eskaleringsgruppen på HK och därefter tar, vid behov, Central krisledning över. Svininfluensan, nu även kallad Baconfeber i folkmun, väntas nå sin kulmen i veckorna två och tre nästa år. SKATTEYRKETS SLUTSATS Skatteyrkets slutsatser blir i stort att Skatteverket klarar sig bra oavsett hur en pandemi utvecklar sig, eftersom Skatteverket inte bedriver någon väsentlig verksamhet som behöver särskild planering. Om en annan krissituation än en pandemi skulle uppstå så står vi väl rustade förutsatt att involverade deltagare i regional krisledning känner till sin roll och sitt ansvar. Det känns dock som om Skatteverkets beredskap mot interna faror överskuggat de externa hoten. En särskild fråga som i skrivande stund inte blivit klarlagd är huruvida Skatteverket kan tillmötesgå ST:s yrkande att all personal som vill bliva vaccinerade ska få gratis vaccinering på arbetsplatsen via aktuell företagshälsovård. Yrkandet baseras på att många större arbetsgivare av verksamhetsmässiga och personalpolitiska skäl valt att hantera frågan på detta sätt oavsett priset för vaccinering. Idag finns inget svar på detta yrkande men personalstaben tror att vi måste hantera frågan inom ramen för de huvudavtal som tecknats med huvudleverantörerna för företagshälsovården Feelgood, Haluxa och Previa då tjänsten vaccination finns i basavtalen. Zoltan Szilassy på personalstaben har till uppgift att samordna frågan för ett ställningstagande. Vilken viljeinriktning och vilket ställningstagande Skatteverket tar är idag oklart. 3/09 5

6 SMÅTT OCH GOTT...appropå grisinfluensan Inte ens i Grönköpings grannsocken Brylunda går man säker för den så kallade grisinfl uensan. Som synes hanteras frågan något mer beslutsamt där än i övriga landet. Varför dra planeringen inför stundande infl uensa i långbänk, när man för enkelhetens skull kan dra vissa lärdomar och omedelbart försätta hela Skatteverket i karantän? TEXT LARS-GÖRAN FRIDLUND I ALLIANS MED GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD ANNO JUNI 2009 Siws Skatteverks sing-along Siw Westling slutade sin anställning på Skatteverket i Stockholm som glad pensionär. Vid avtackningen framförde hon och några vänner bl a ett potpurri av melodier med egen text hämtad från åren på skatten. Det blev många härliga skratt från publiken: För 20 år sen börja jag att jobba på ett litet verk, så tidigt upp i ottan att jag knappt hann komma ur min särk. Jag startade på Taxmedverkan, det som nu är våran bas, mitt första, stora, tunga lyftkalas! Man slet så svetten lackade, från morron och till kväll, att rätta alla väntrum, sådan var vår chefs appell, Och foga samman var liten bunt med skatteskyldigs yrkade strunt, som lätt passera helt utan koll i Juni - sedlar! Och resten vi fi xa till prydliga buntar och buntar och buntar och buntar omigen! De växte till oöverskådliga luntar, som fl yttades upp och ner i hyllorna... igen!!! En del la man si och andra la man så, en del var utan KU och dom lade jag för mig, en del hade träff i profi l och i kontur, dom la man raskt åt sidan i en särskild hög för sig. för buntiluntandeloj, så himla skoj! Men år 94 och tack vare datan, så sá man att grundhanteringen den skulle bort. Man skyllde på arbetsbrist, då pengarna tröto, drygt 100-tal kollegor, de varslades - helt kort! En del bröt ihop, en del gav glädjetjut, en del fi ck stora skälvan, en del fi ck mord i blick! En del gick direkt och andra kom tillbaks! Vi medelråttor blev som nå t, som (s)katten släpat in! För arbetsbristelitvist, så himla trist! Och regissören till detta strama men tragikomiska lilla drama, länsskattechefen Bert, som pös iväg till EBM. Stackars kollegor omorganiserade bort av Bert. Jaa, det var den lille Bert, Bert, Bert, som han ruva på sin stjärt, stjärt, stjärt! Han i lönndom spridde planer på att få fl er att gå, det blir bättre så. För var assistents resurs är knapp, ersätts lätt av någon data-atrapp! Så robotjobbare i skattens spår, den ljusa framtid var igår! Han sá det med ett leende och med en glimt i ögonvrån, vi fi ck ha överseende att Staten trampa oss på tå n. Ja rre va på tå n! Vi hade haft en jättefest för mer än spänn per gäst. Ja rre va per gäst! Så n trevlig fest vi hade, säj? så nu har vi ej plats för dig!!! Så jag blev pank och fågelfri, men tänkte ej beklaga det öde, som ej stått mig bi, jag ville blott behaga den Storebror, som spolat mig så grymt och många andra! Vi lämnades att tiga still, vi kan ej Staten klandra!!! Men lyckan stod mig bi och jag tog åter nya tag, och hamnade i Jakobsberg, tänk lilla jaaaaaaaaag!!! Men lyckan stod mig bi och jag tog åter nya tag, och hamnade i Jaboksberg tänk en så n dag! Jo gissa nu kära vänner, vad tror ni sedan det är som händer? Jo alla fl yttades runt omkring till nytt kontor igen. Jag kom till Skrapan jag, fi ck börja med gula granskningen. Jag granska gulingar, som besatt jag hade pippi till tusen, så alla medborgare fi ck fnatt jag neka avdrag för... musen, liksom för lösgom och fågelholk och toalettbesök på resa. För varje träff fi ck hos mig gehör, de fl esta bifall var glesa. För allt granskas enligt träffat paket, träffpaket, de e nå t konstigt med det. Träff granskas resten struntar man i, vi blundar och håller färgen! Nu så var det slut på granskningstider, nu så var det färdigt inom kort. Personalliggarbesöken blev min nya arbetslott! Och med tusen nya prylar uti väskan på min arm, rusa hon runt på restauranger, fi ngret ständigt vilande på ett larm. Den första gång jag såg dig, det var i fjol till maj, på våran Personalliggarenhet. Du låg där frisk och laddad och varm som smultronpaj, så gruvligt lockande och farligt het! Jag tänkte, Herre Kors, hur ska jag nånsin våga trycka på denna apparat, som tycktes andra vilja smycka! Mitt första tryck fi ck godkänt och många andra med! Tills ett, av misstag, gick till närpolisen! För ingen larmar som Kent och jag, vi larmar med stor behag! Men nu har jag tryckt färdigt och står på urladdning! Ja det blir till att söka upp en pensionärsliggarenhet och försöka ladda ett trygghetslarm! 6 3/09

7 Framtidsbilden är ett planeringsverktyg för såväl fackliga förtroendemän som för verksamhetens VP-arbete. Den är också tänkt att ge en samlad bild av Skatteverkets utveckling på fyra års sikt. TEXT LINDA ENGLUND OCH EEVA ÖRTENBLAD Framtidsbild från ST inom Skatteverket Framtidsbilden är framtagen tillsammans med ST:s avdelningsstyrelse och är delvis en beskrivning av den kända verkligheten. Där tar vi hänsyn till kända och förväntade förändringar med en omvärldsanalys i botten. För tydlighetens skull har vi gjort ett urval. Det är också en kvalificerad gissning mot bakgrund av fakta i form av direktiv, utredningar, tagna beslut samt förväntade politiska beslut. Med tanke på att Skatteverket kommer att få en ny generaldirektör vid årsskiftet är det en del ställningstaganden som är osäkra. Vilka idéer eller visioner vill han eller hon förverkliga med Skatteverket? IT-utvecklingen är också ett område som är svårt att förutse eftersom verket har en ansträngd ekonomi kommande åren. Skatteverket bedömer att det är möjligt att få en ekonomi i balans till utgången av Vi har därför lagt in budetunderskott som en streamer längst ner i framtidsbilden. Avsikten är att ge en bra grund för att fackligt möta framtiden inom Skatteverket. Det ger också enskilda medlemmar möjligheter att finna vägar för sin egen kompetensutveckling. Att kunna se utvecklingsmöjligheter i förändrade yrkesroller var grundmotivet till att ST skapade den första framtidsbilden år ETT LEVANDE MATERIAL Framtidsbilden ska vara ett levande material eftersom omvärlden och framtiden står inför ständiga förändringar. Den är ett led i ST:s fortsatta arbete med att möta framtida teknik, nya yrkesroller, arbetssätt och organisation. Vår förhoppning är att Du som läsare ska ha nytta av bilden, för att på hemmaplan skaffa idéer om vad som ska komma. Du har då förhoppningsvis lättare att ställa om till nya utmaningar och vara mer förberedd när det blir aktuellt. Skatteverket står ständigt inför förändringar och det är då viktigt att tänka på att förändringsarbete är en process och inte ett tillstånd. ST försöker analysera vilka konsekvenser dessa förändringar får för medarbetarna och för att lägga upp den fackliga strategin med stöd av framtidsbilden. Pensioneringstakten ökar successivt inom staten och Skatteverket. Sedan ett par år tillbaka har vi därför lagt in totalt beräknade avgångssiffror för att få med detta faktum i helheten. MEDLEMSDEBATT Det är viktigt att Du som medlem får möjlighet att ta till Dig framtidsbilden i sin helhet. Till din hjälp har vi lagt in kommentarer till flertalet av bilderna då de ibland är kortfattade och kanske inte alltid lätta att förstå. Har du ändå funderingar eller saknar något så hör av dig så kan vi komma med ett förtydligande. ST vill gärna ha en öppen debatt om konsekvenser och andra funderingar. Använd vår medlemsdatabas eller tidningen Skatteyrket till att föra ut Din åsikt om vår framtida förvaltning! Vi har som alltid högt i tak. Välkommen med Ditt bidrag! Lite historik Hösten 1991 tog ST de första samlade stegen mot en framtidsbild. I ST-SKATT:s tidning Skatteyrket nr presenterade ST-SKATT sin första Framtidsbild för åren 1992 till Vi konstaterade då att Framtidsbilden var ett i högsta grad levande material. Var gång ST inom Skatteverket har bearbetat bilden sedan våren 1992 har förskjutningar och förändringar uppträtt. Nu är det dags att presentera en ny Framtidsbild för åren 2010 till 2014 och framåt. FRAMTIDSBILD Vad betyder de olika delarna i Framtidsbilden? FYRA GRUNDBEGREPP Bilden är indelad efter de fyra begreppen Verksamhet, Personal, Organisation och Teknik. Dessa begrepp är styrande för ST:s helhetssyn på förändringsarbetet inom Skatteverket. En förändring inom ett område får även återverkningar i de övriga tre. INDELNING I GENOMFÖRANDEÅR Vi har delat in bilden i åren 2010 till 2013 samt 2014 och framåt. Händelser som skrivits in i bilden, är upptagna på det år då ST tror att förändringen slagit igenom fullt ut. MOLN PÅ FRAMTIDSHIMLEN Det finns markerat en del moln. I dessa har vi beskrivit olika former av problem och öppna frågor som dykt upp i diskussionen. PERSONALKONSEKVENSER I några rutor har vi satt in beteckningen PK. De ska utläsas som PersonalKonsekvenser. Vi menar att dessa händelser medför personalkonsekvenser i samband med genomförandet. Vår definition är då strikt att personalen alternativt resurserna kommer att öka eller minska. ST har inte gjort några mer exakta beräkningar av dessa personalkonsekvenser. PK 3/09 7

8 PROVSIDAN Verksamhet Framtidsbild Omvärld: Allmänna val Ny generaldirektör Certifierade kassaregister Ökad outsourcing Ytterligare koncentrationer Problem: Geografiskt avstånd för medborgarna Registerkvalitet 10 PK PK Omvärld: Registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik 11 Ta hem rationaliseringseffekter Folkbokföring på lägenhet Problem: Maskinell hanteringsgrad ej uppnådd i TINA och Folke Upprätthålla produktionen PK Om kos Sk M Personal Organisation Medarbetarflexibilitet Visstidsanställda till enklare arbeten T-kompetens 10 Problem: Otydligare utvecklingsvägar Kompetensöverföring Kompetensflykt Lågt förtroende för ledning/styrning Låg intern rörlighet Beräknade avgångar: Löneavtal 2010, klart 2011 Granskning av företag/ej företeelser Problem: Koncentrerade enformiga arbetsuppgifter Frihetsgrader i arbetet Brist på förtroende för lönepolitiken 11 Beräknade avgångar: In ar St U ch Blandade sektioner/en sektionschef Mer kontroll branschvis Händelsestyrd riktad information Nyföretagarservice på alla orter Problem: Omorganisation ej i takt med pensioneringar Nyföretagarverksamhet på alla orter Resterande servicekontor PK Ko kv Ar Te Fö ge M se Teknik Företagsombud SKD Elektronisk företagsregistrering Mammut PK Problem: Teknikutveckling i otakt, exempelvis Tina,Boris och Folke Elektroniskt utbyte mellan myndigheter Alla har dubbla skärmar Vi Pu Ku EM El N ko Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Bu 8 3/09

9 2014 ST inom Skatteverket PROVSIDAN K 12 Omvärld: Fullgörandekostnader 25% lägre för företag Skatta.se Min skattesida Omvärld: Nytt system för tilldelning av IP-adresser Mångkulturell förvaltning Enhetligt årsbegrepp Tyst godkännande Återinföra uppgiftslämnandet kapital/förmögenhet All moms redovisas i SKD/bilaga Kapitalvinst automatiskt beräknad Schablonbeskattning viss näringsverksamhet Budget i balans 12 Individanpassad arbetsmiljö Statstjänstemannarollen Utvecklingsplan för avgående chefer Ledarskap enligt profilen Rätt lön Förtroende i lönepolitiken Balans mellan arbete och fritid Attraktiv arbetsplats Barnomsorg och annan personalservice på arbetet Beräknade avgångar: 822 Koncentration av kvalificerad eko-verksamhet Arbetsskattekontroll Teamarbete Förändrad kontorsstruktur genomförd Materiellt kunniga sektionschefer Medborgarmöten på fler platser Översyn servicekontor Färre skattekontor Problem Konkurrens om arbetskraft 2014 D ecentralisering/omorganisation Skattenämnder avskaffas 24-timmars myndighet Ett gemensamt statligt VE PK Ny förfarandeskattelag Virtuella mötet utvecklat Punktskatter handläggs bara i Kuling EMCS Elektronisk företagsakt Nytt urvalssystem ersätter kontur/profil Skanning alla dokument PK Omprövningar hanteras elektroniskt Enhetligt PK användargränssnitt Alla har dockningsbara datorer 2014 Gemensamt ärendehanteringssystem Nytt fastighetstaxeringssystem Nytt tidredovisningssystem KU-hantering i Tina INK1 i Tina IT-stöd borgenärsarbete Moms one-stop-shop Puma integreras i Tina t Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott Budgetunderskott 3/09 9

10 FRAMTIDSBILD Kommentarer till Framtidsbilden Det geografiska avståndet för medborgarna ökar eftersom Skatteverket koncentrerar handläggningen av vissa arbetsuppgifter Den nya organisationen ställer krav på flexibla medarbetare eftersom de ska arbeta med många olika arbetsuppgifter, utifrån verksamhetens behov Visstidsanställda används till enklare arbetsuppgifter eftersom en del framtida arbetsuppgifter inte kommer att kräva den höga kompetens vi hittills rekryterat T-kompetens är ett kompetensbegrepp som ST inom Skatteverket lanserat i sitt personalutvecklingsarbete. Vi menar att majoriteten av medarbetarna bör ha en generalistkompetens motsvarande överliggaren på T:et. Samtidigt strävar individen efter att få fördjupa och specialisera sig inom något område motsvarande benet i T:et För att klara kompetensbehovet i framtidens Skatteverk behöver kompetensöverföring mellan generationerna ske på ett strukturerat sätt. Inom den närmsta tioårsperioden kommer 75% av personalen att gå i pension Beräknade avgångar initierade av medarbetaren själv, förväntade pensionsavgångar samt besparingar på VE enligt beräkningar gjorda i rapporten SKV Ekonomi Elektronisk företagsregistering sker via webbsidan: verksamt.se. Det är en portal för företagare som utvecklats av Tillväxt-, Bolags-, samt Skatteverket att de ska få hjälp att redovisa arbetsgivaravgifter Medborgaren kan logga in med e-legitimation till "Min skattesida" som visar alla uppgifter som finns redovisade hos Skatteverket Statstjänstemannarollen: Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god förvaltningskunskap, god förmåga att kommunicera, integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt Arbetsskattekontroll avser kontroll av underlagen för sociala avgifter, avdragen skatt och skatt på tjänst för fysiska personer som arbetsgivaren lämnar månadsvis på individnivå Teambaserat arbetssätt innebär att samla olika kompetenser i ett och samma team RKP har fasats ut och deras funktion har tagits över av materiellt kunniga sektionschefer. Vid behov kan handläggarna själva kontakta de rättsliga specialisterna Med virtuella möten, via tex. Communicator (webbkameror) kan medarbetarna sitta kvar på sina arbetsorter och samverka i team, nätverk och tillfälliga projekt. Flexibiliteten och geografisk obundenhet underlättar anpassningen till förändringar i omvärlden. Flytta arbetsuppgifterna flytta inte människorna! Handläggningssystemet för punktskatter, Bris, avvecklas och samtliga punktskatter handläggs i Kuling Nytt elektroniskt meddelandesystem över gränsöverskridande transporter med temporärt skattebefriade varor, EMCS, införs 2013 Rätt lön med hänsyn till det arbete man utför med hänsyn till arbetets svårighetsgrad och hur arbetet utförs Medborgarmöten på fler platser eftersom Skatteverket har ökad tillgänglighet via telefon, internet, besök mm. Vi får färre skattekontor på grund av att 1,5 person av 10 återrekryteras Omprövningar skannas in. Diarieföring, uppläggning av akter sker maskinellt. Omprövningar hanteras elektroniskt Förhoppningsvis möter användaren detta år ett enhetligt användargränssnitt i alla verksamhetssystem oberoende av när de är utvecklade 2014 Uppgifter om moms bryts ut ur inkomstdeklarationen och redovisas separat antingen i SKD eller i särskild bilaga Ett gemensamt statligt Verksamhetsstöd där man köper och säljer tjänster mellan olika myndigheter En ny förfarandeskattelag ersätter de "förfarandelagar" vi har i taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Mammut är ett elektroniskt system för återbetalning av moms mellan alla EUländer 2011 Nyföretagarverksamhet på alla orter är kopplat till att vi ska arbeta mer på fältet och att nyföretagarna har många frågeställningar Alla planerade servicekontor är etablerade 2012 En webbaserad tjänst, Sk(r)atta.se, erbjuds företag som har anställda för Förkortningar och projektnamn vad betyder dessa ord? KONTUR/PROFIL: IT-stöd för urval vid taxering. E-SKD: Elektronisk SKatteDeklaration TINA: Taxering I Ny Applikation. Ett nytt taxeringssystem. EMCS: Excise Movement and Control System. Kontrollsystem inom EU. RKP: Regional KontaktPerson FOLKE: Nytt IT-system för folkbokföring. SKD: SKatteDeklaration (redovisning av moms och arbetsgivaravgifter) KULING: datasystem för punktskatter VE: VErksamhetsstöd 10 3/09

11 Avdelningsstyrelsens planeringskonferens i Östersund KONFERENS I slutet på augusti begav sig avdelningsstyrelsen till Östersund för sin första träff efter ombudsmötet i juni. TEXT LENA BERNTSON Att valet föll på just Östersund beror på att vår styrelseledamot Anders arbetar där och styrelsens tanke är att i fortsättningen åtminstone två gånger om året åka till en ort där någon i styrelsen arbetar. Styrelsen har efter ombudsmötet fyra nya medlemmar av nio vilket är mycket och en stor utmaning att snabbt arbeta samman till en väl fungerade grupp. I Östersund saknades Bodil Nilsson som nyss blivit mamma och är hemma och tar hand om sin lilla dotter Hanna. Planeringskonferensen inleddes med att vi fick presentera oss närmare för gruppen. Vi hade alla träffats tidigare men för den skull känner man inte varandra så väl. Att känna till varandras familjeförhållanden och intressen är en viktig del för att kunna förstå varandra bättre i olika situationer. ANSVARSOMRÅDEN Det finns många arbetsuppgifter inom en avdelningsstyrelse som ska fördelas. Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen som beslutades på ombudsmötet och fördelade ansvarsområden. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ska se över vår egen organisation där medlemmar är spridda på flera orter och regioner som t ex inom VE. En arbetsgrupp ska titta på ekonomin för att se hur vi bättre kan tillvarata våra resurser. Samtidigt ska gruppen se om vi kan bättre koppla styrelseaktiviteter till budgeten. Vi hade också ett konstituerande möte. OFFICE COMMUNICATOR Vi passade också på att få en genomgång och demonstration av hur Communicator fungerar av Rolf Lindegren. Detta är ett alldeles utmärkt komplement till videokonferenser som det idag finns begränsat antal av inom Skatteverket. Vi satt inte helt isolerade i tre dagar utan den ena dagen passade vi på att bjuda all personal på bullar till eftermiddagsfikat. Vi fick då också möjlighet att prata med personalen som arbetar i Östersund och de fick tillfälle att ställa frågor. Detta är en viktig del på våra kommande möten ute i landet. STORSJÖODJURET Östersund är en mycket vacker stad där den ligger intill Storsjön. På en kvällspromenad utmed stranden spanade vi efter att Storsjöodjuret skulle dyka upp men det enda vi hittade var en bok om det lilla barnodjuret som heter Birger som stack upp ur sjön för han var så nyfiken. Det hade nog inte varit någon större fara att möta honom. En intressant plats att besöka i Östersund var Jamtli, vilket är ett friluftsområde med kulturhistoriska byggnader samt ett inomhusmuseum med fasta och tillfälliga utställningar. Museet var först med att arbeta med levande historia och gestaltar vardagslivet som det var förr. I Jamtli förvaras Överhogdalsbonaderna med Överhogdalstapeten. De är världens äldsta och bäst bevarade vikingatida bildvävnader och är en dokumentation av folkliga traditioner mellan vikingatid och medeltid. De hittades vid en restaurering i Överhogdals kyrka år De är från år e Kr och beräknas vara ca 100 år äldre än den världskända Bayeuxtapeten. Det var intressant att få se dessa bonader och försöka tolka de olika bilderna. Museet är ett av länets mest populära turistmål och för den som har vägarna förbi kan avdelningsstyrelsen verkligen rekommendera ett besök. Verksamhetsstöd VE har haft en heldags "Take off" för all personal. Ur Stefan Bergmarks, chef för VE, inledning är detta citat hämtat: Vi ska bli den svenska statsförvaltningens IKEA-företag som utför tjänster kostnadseffektivt. Han glömde dock ställa frågan till medarbetarna om de från och med nu vill jobba på ett IKEA-företag. Ett glatt fikagäng från likvidsektionen i Östersund. Take off för Verksamhetsstöd Och så här recenserade en medarbetare dagen: Take-offen var välplanerad och det flöt på helt OK. Vi ska nu ha kunden i fokus, fick vi vid upprepade tillfällen höra. Man hade kunnat byta ut "kunden" mot "Jesus" och hux flux skulle vi vara på ett väckelsemöte med Livets Ord. Det som hade stört i så fall var antagligen Caroline af Ugglas som fick hela församlingen att sjunga i kör, bl a Ebba Gröns 800 grader. Tidigare har vi haft användaren i fokus. Men användarna har helt försvunnit ur VE's FOTO EEVA ÖRTENBLAD vokabulär. Jag tror att det just är användarna som i slutändan kommer att drabbas av denna starka fokusering på kunden. Man sänker kostnaderna vilket resulterar i sämre produkter och sämre tillgänglighet. Kunden är alltså inte samma sak som användaren. Med tanke på att vissa medarbetare, bl a diarieförarna i Stockholm, inte fick delta i Take-offen så tror redaktionen, inte att det var Jesus som stod för budskapet. För Jesus utestängde ingen av sina lärjungar. 3/09 11

12 UPPSÄGNINGAR Besvikelsen är stor hos personalen vid telefonväxelsektionen i Sollefteå efter arbetsgivarens besked den 10 september att växelsektionen med 20 medarbetare ska avvecklas under perioden april juli TEXT LARS-GÖRAN FRIDLUND Dystra besked till personalen vid telefonväxeln i Sollefteå Motivet för nedläggningen är enligt arbetsgivaren en förväntad minskning av telefonsamtal i storleksordningen 50 procent, efter det att Skatteverket skapat "en ingång" till verket via Skatteupplysningen (SU), samt m.h.t. att Kronofogden avbryter sitt deltagande i växelsamarbetet. Besvikelsen inom Sollefteå kommun är minst lika stor då man i princip inte sett skymten av ersättningsjobb som stannat på orten sedan försvarsnedläggelsen för några år sedan. Glädjen var däremot stor 2005 då växeln invigdes och då Länsstyrelsen i Västernorrland hjälpte till att lämna bidrag till etableringskostnader med 2,5 miljoner - men det var då det. DEN ENES BRÖD ÄR DEN ANDRES DÖD Av två befintliga telefonväxlar valde arbetsgivaren att lägga ner växeln i Sollefteå och behålla telefonväxeln i Mariestad. Valet grundade sig på att ett regionalpolitiskt åtagande som man ansåg sig ha beträffande Mariestad samt att kommunikationerna i teletrafik via bredbandsuppkopplingar bedömts vara säkrare i fallet Mariestad. Att beslutet skulle ha något att göra med Arbetsmiljöverkets kritik av Skatteverket efter en anmälan av skyddsombudet i Sollefteå tillbakavisas bestämt. Beträffande valet av Sollefteå konstaterar medarbetarna på orten att problemet trots allt delvis lösts genom beslutet om nedläggelse av den växel där kritiken framförts. Arbetsmiljöverkets föreläggande att göra något åt missförhållandena till senast den 16 november får därmed anses komma växeln i Mariestad tillgodo. Förhoppningen blir att efter den 16 november så kommer inga medborgare att kopplas till en röstbrevlåda utan alla kommer fram till SU, eller att växelpersonalen åtminstone vet vad man ska säga till de som inte kommer fram till rätt adress utan att få skäll. Som en parantes kan nämnas att den 28 september var det fullt i kön till SU redan kl. 09:00 på morgonen så tiden för åtgärdande av problemen är knapp. Huruvida de regionalpolitiska skälen stämmer eller inte kan diskuteras. I SKU 1 97/98 skulle frågan om arbetstillfällen i Västra Götaland mellan i huvudsak Göteborg och Mariestad lösas inomregionalt sedan Göteborg valts till huvudort i regionen. Huruvida teletrafiken är säkrare utifrån vissa orter låter vi vara osagt. Hur som haver finns i dag i princip inga krav på en myndighet att ovillkorligen ta regionalpolitisk hänsyn om "verksamheten" kräver något annat. Så i princip torde verksamheten kunna kräva att all verksamhet som Skatteverket bedriver, med beaktande av koncentrationsfördelar, förläggs inom en radie på några hundra meter från Vretens tunnelbanestation i Solna. VAD HÄNDER DÅ I MARIESTAD? Telefonväxelsektionen blir kvar och nya arbetstillfällen i form av GD fastigheter tillkommer från Västra Götaland och resten av landet, men inga nyrekryteringar ska ske utan det handlar enbart om att frågan ska lösas genom omfördelning av underskott i budget. Innebörden av detta besked torde vara att Mariestad tappar hela eller delar av nuvarande verksamhet för att i stället få dessa GD fastigheter. Är då Mariestad en vinnare i sammanhanget? Enligt ST:s synsätt finns ingen vin- 12 3/09

13 Besvikna medarbetare i Sollefteå efter arbetsgivarens dystra besked BILD PATRICKE WESTLUND Enligt ST:s synsätt finns ingen vinnare utan snarare två förlorare varav Mariestad är minst förlorare om man nu kan tala om gradering, eftersom man trots allt inte riskerar uppsägningar i nuläget. nare utan snarare två förlorare varav Mariestad är minst förlorare om man nu kan tala om gradering, eftersom man trots allt inte riskerar uppsägningar i nuläget. ST tar normalt inte ställning för arbetsgivarens val av orter vid nedläggelse. I det här fallet uppstår dock ett undantag från denna princip, då våra förslag till lösningar blivit bättre för både Sollefteå och Mariestad. I första hand har vi ansett att båda sektionerna ska vara kvar eftersom personalen i växlarna inte bara kan koppla medborgare till rätt ställe eller en röstbrevlåda utan även svara på speciella frågor och handlägga vissa ärenden inom ramen för SU:s verksamhet. Redan idag har SU svårt att klara sitt åtagande och enligt verksamhetsplaneringen för SU så ökar behovet av kontorsstöd från dgr under 2009 till uppskattade dgr för år 2010 om målen ska hållas. Eftersom Skatteverkets rekryteringspolicy går ut på att vissa människor saknar bildningsförmåga så föll naturligtvis detta förslag inte i god jord. Detta trots att växelpersonalen redan idag i mån av tid arbetar med guidning på hemsidan, utskick av ROT-blanketter, svarar på folkbokföringsfrågor, adresser etc. Med adekvat internutbildning skulle givetvis den lägst avlönade personalen inom Skatteverket kunna göra en stor insats. I andra hand har vi ansett att om växelsektionen i Sollefteå ska läggas ner så borde i vart fall koncentrationen av GD fastigheter lokaliseras till Sollefteå. Inte heller detta förslag möttes med någon större entusiasm och inte heller med någon hållbar motivering. Förmodligen därför att verket redan från början bestämt sig för att spara pengar och Sollefteå var ett ställe att spara på oavsett hur verksamheten drabbas. "TIPS FRÅN COACHEN" Vårt tips är att inte spara på produktiv verksamhet utan kanske mer rikta fokus mot de stora pengarna där det verkligen går att spara. Vad som åsyftas är framförallt de fantasisummor som bränts på misslyckade IT satsningar som alla (men framförallt de mest sårbara) i dåliga tider ska vara med att betala. 3/09 13

14 AGENDA Vinnare i sommarkrysset agenda ST inom Skatteverket /HÖSTEN 2009 OKTOBER 20 Organisationsgrupp 27 Möte storföretagsregionen 28 CPO NOVEMBER 2 Skatteupplysningskonferens 4-5 Utbildning ST:s hemsida 4 Ordförandedag ST Vinnare i sommarkrysset, varsin trisslott kommer på posten. Sven V Johansson, Skattekontoret Jönköping Anna Ögren, Skattekontoret Örnsköldsvik Berit Källström, Skattekontoret Uppsala Barbro Pehrson, Växeln Mariestad Marita Andersén, Skatteupplysningen Karlskrona 5 CPO 9-10 Avdelningsstyrelse 11 PAN 11 Verksledningsträff Ekonomigrupp 19 CPO 23 Internutredningsrådet ÅRGÅNG 14 Utges av Fackförbundet ST inom Skatteverket Box 5308, Stockholm Ansvarig utgivare Ing-Marie Sandin telefon , Redaktion Lars-Göran Fridlund telefon , Lena Berntson telefon , Linda Englund telefon , Layout Winform AB Tryck Rolf Tryckeri AB, Skövde Upplaga exemplar, ISSN Ordförandekonferens ST 27 Centrala arbetsmiljökommittén DECEMBER 8 CPO 9 Satsa Friskt 14 Avdelningsstyrelse Ordförandekonferens Tidningen är öppen för alla i Skatteverket. Ditt bidrag ska vara i wordformat och undertecknat med ditt namn. Skriver du under signatur måste du ändå uppge ditt namn för ansvarig utgivare. ST förbehåller sig rätten till text- och bildmaterial. Vi förbehåller oss rätten att stryka ner inkomna bidrag. Tidningen får fritt citeras med angivande av källa. 14 3/09

15 PROVSIDAN avdelningsstyrelsen Ordförande Ing-Marie Sandin Företagsenhet 5, STOCKHOLM Tel: , Fax: E-post: Vice ordförande Lars-Göran Fridlund Skattekontoret, Box 500, SUNDSVALL Tel: , Fax: E-post: Sekreterare Lena Berntson Skattekontoret, Box 29, BORÅS Tel: , Fax: E-post: Ledamot Kerstin Nilsson Skattekontoret Box Norrköping Tel: , Fax: E-post: Ledamot Bodil Nilsson Upplysningssektion 3 Box Helsingborg Tel Fax: E-post: Ledamot Anders Nilsson Skattekontoret Östersund Tel , Fax: E-post: Ansvarsområden/ arbetsgrupper Arbetsmiljö: Ing-Marie Sandin Kerstin Nilsson Chefer/ledare: Ing-Marie Sandin Medlemsvård/rekrytering: Pär Bergström Anders M Nilsson Löne- och villkorsfrågor: Lena Berntson Ing-Marie Sandin Lars-Göran Fridlund Trygghet Ing-Marie Sandin Lars-Göran Fridlund Ledamot Linda Englund Skattekontoret Södra Långg 12, Åmål Tel: Fax: E-post: Ledamot Eeva Örtenblad Skatteverket Uppsala Tel , Fax: E-post: Ledamot Pär Bergström Skattekontoret Box Skellefteå Tel , Fax: E-post: Frågor Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. E-post till skatteyrket: 3/09 2/04 15

16 Den nya avdelningsstyrelsen Här kommer en kort presentation av avdelningsstyrelsen som den ser ut efter ombudsmötet i juni. FOTO GUN SMED TEXT LENA BERNTSON Ing-Marie Sandin är ny ordförande. Hon har arbetat fackligt sedan många år tillbaka i Stockholmssektionen och varit ordförande under drygt 10 år, en post som hon nu har avsagt sig för att på heltid ägna sig åt avdelningsstyrelsearbetet. I vår avdelning har hon varit ledamot i nio år varav de sex senaste som vice ordförande. Privat bor hon med sambo i Stockholm, men tillbringar mycket tid i huset på Gotland. I familjen ingår också två vuxna söner. Lars-Göran Fridlund eller Fridde som han alltid kallas är vice ordförande. Basen för det fackliga arbetet är som ordförande i Östersundssektionen. Fridde har varit ordförande där under mycket lång tid. I avdelningsstyrelsen har han suttit som ledamot de senaste sex åren. Fridde arbetar i Sundsvall där han även bor med sin sambo, men är gärna i stugan som är belägen på Alnön. Lena Berntson är liksom tidigare sekreterare men kommer nu också att vara kassör. I avdelningsstyrelsen har Lena suttit i sex år och är dessutom vice ordförande i Västra regionen. Dessförinnan var hon ordförande i Älvsborgs län samt i en del av den sammanslagna Västra regionen. Arbetsorten är Borås och vintrarna tillbringas i Bollebygd men större delen av somrarna i stugan utanför Uddevalla. Familjen består av man, vuxen dotter med familj samt hemmavarande son. Från vänster, Ing-Marie Sandin, Eeva Örtenblad, Kerstin Nilsson, Anders Nilsson, Linda Englund, Pär Bergström, Bodil Nilsson, Lena Berntson och Lars-Göran Fridlund. Linda Englund är ledamot i styrelsen. Hon har varit med i avdelningsstyrelsen i fyra år och är nu vice ordförande i Mittregionen. Hon har också varit ordförande i Örebroregionen innan sammanslagningen. Sedan förra året är Linda även suppleant i ST:s förbundsstyrelse. Linda bor tillsammans med dotter och son i Säffle men arbetar i Åmål där sommarstugan också finns. Särbon, som befinner sig långt bort från Säffle, bor i Jönköping. Kerstin Nilsson är också ledamot i avdelningsstyrelsen sedan två år tillbaka i tiden. Under många år har hon varit ordförande i Östra regionen och även tidigare innan sammanslagningen till regioner. Kerstin har sin placering i Norrköping där hon själv också bor. Pär Bergström är nyvald ledamot. Han är idag vice ordförande i den nordligaste av våra sektioner nämligen Luleåsektionen. Arbetsmässigt befinner han sig sedan några år tillbaka på kontoret i Skellefteå där han också har bott. Under den längre utlandsresa som han och hustrun nu är ute på funderar de på var de ska bosätta sig i framtiden. Hustrun arbetar nämligen i Umeå. Anders Nilsson är nästa nyvalda ledamot. Hans fackliga grund idag är som ledamot i Östersundssektionen där Fridde är ordförande. Anders arbetar på kontoret i Östersund och bor med familjen som består av sambo och två döttrar i Brunflo. Eeva Örtenblad är vår tredje nya ledamot. Hennes fackliga bakgrund är att hon är ledamot av sektionsstyrelsen i Mälardalsregionen. Eeva arbetar i Uppsala där hon också Fyll i bor medlemsansökan tillsammans med på STs webbplats sambo och son. Bodil Nilsson slutligen är den fjärde nya ledamoten. Bodil är sedan några år vice ordförande i den Södra sektionen och arbetar i Helsingborg där hon också bor tillsammans med sambo, dennes son samt den gemensamma lilla nyfödda dottern. Bodil är mammaledig åtminstone under resten av detta år. ST inom Skatteverket ST inom Skatteverket är en av de största avdelningarna i Fackförbundet ST. De flesta av STs omkring medlemmar arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet eller i statligt ägda bolag. ST är fackförbundet för alla som jobbar på Skatteverket. Vi välkomnar alla anställda att bli medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Idag är vi cirka medlemmar. Det gör oss till ett fack att räkna med. Vi genomför lokala förhandlingar och har överläggningar med arbetsgivaren. Och vi jobbar med frågor som är viktiga för dig. Bli medlem du också så blir vi ännu starkare ute på våra arbetsplatser. Vill du också bli medlem? Under dina sex första månader som ny medlem betalar du bara 50 kronor per månad i förbundsavgift plus a-kasseavgift 143 kronor i månaden. Som medlem i ST inom Skatteverket har du nära till facket. Vi har nio sektioner, en på huvudkontoret och en på varje skatteregion. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta STs representant på din arbetsplats. Du kan också ringa eller mejla till ST Direkt. Telefon: E-post: Öppet alla vardagar kl

arbetsmiljön PROVSIDAN Omvärld: Val till EU, Allmänna Val

arbetsmiljön PROVSIDAN Omvärld: Val till EU, Allmänna Val 8 Konkurrens om arbetskraft 9 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Så tycker personalen på Servicekontoren om arbetsmiljön Bouppteckningar i Visby Styrelsemöte i Umeå Rut i Västervik Framtidsbilden

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan?

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Den nya influensan A (H1N1) kännetecknas av att den är mycket smittsam och att en stor del av befolkningen riskerar att samtidigt insjukna under en kort period.

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för J O R D B R U K S V E R K E T : Krisberedskapen ska fungera i alla lägen TOMAS ERIKSSON Krisberedskapen ska fungera i alla lägen, inte bara vid ett eller två scenarion. Det är utgångspunkten i Jordbruksverkets

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 B Avseende dubbelt ordförandeskap Motionärer: Petra Höglund, Krystyna Öbom, Tina Niinisalo, Bengt Franzino och Ashraf Nasseri Representantskap 2014 beslutade om att

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade HR Verksamhet 1 (5) Handläggare; Carolina Käll och Karolina Thorsson Version; 2 Datum; 2009-05-18 Bilaga 2 Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande.

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande. Regeringsbeslut II 10 2002-05-02 N2001/11628/ARM Näringsdepartementet Härnösands kommun Socialförvaltningen 871 80 HÄRNÖSAND Överklagande över Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om krav på arbetsmiljökonsekvensutredning

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

vårt arbete med brukarna

vårt arbete med brukarna vårt arbete med brukarna A1 Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria som ska flyttas från sängen till rullstolen med hjälp av en taklyft. Men Maria vill absolut inte bli flyttad så,

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer