[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]"

Transkript

1 Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ]

2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA 13 VAKANSEN 15 ÄLDREOMSORG 17 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 17 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 19 NATTPATRULL 21 TRYGGHETSLARM 23 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 25 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 27 EKENS ÄLDREBOENDE 29 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 31 PERSONLIG ASSISTANS 31 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 34 KULANS VERKSAMHETER 37 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 39 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 41 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 43 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 45 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 47 ASPEN 49 FANJUNKARGRÄND 51 TENORGRÄND 53 BOENDESTÖD 55 1

3 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI Ekonomisktutfall Enhet: mnkr helår Intäkter 390,3 256,5 255,3 407,1 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-257,5-250,6-409,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,2-0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -389,9-257,6-250,8-410,0-381,2 Årets resultat 0,4-1,1 4,5-3,0 4,0 Eget kapital 24,4 Enhet: tkr helår Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Kallhälls mötesplats Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjen Personligassistans Järfälla dagliga verksamhet Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total

4 helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten, detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari till och med juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och legat i princip stilla. Inga större verksamheter har övertagits eller överlämnats och volymminskningarna i vissa verksamheter har vägts upp av volymökningar i andra. Personalstruktur juli juli diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 590,9 589,9 1,0 % Andel Kvinnor 81,4 81,7-0,4 Andel Män 18,7 18,3 0,3 Tillsvidareanställda Totalt 93,5 94,7-1,2 Kvinnor 93,1 94,9-1,8 Män 95,3 93,6 1,7 Heltidsanställda Totalt 45,7 45,9-0,2 Kvinnor 43,9 43,8 0,1 Män 53,5 54,8-1,3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,7 87,3-0,6 Åldersstruktur yngre än 30 år 7,3 8,6-1, år 22,6 22,2 0, år 29,5 31,2-1, år 27,2 26,3 0,9 60 år och äldre 13,4 11,7 1,7 Medelålder 45,9 45,2 0,7 Medelåldern har ökat med 0,7 år. Ökningen återfinns till största del i gruppen 60 år och äldre. 3

5 Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid står i princip stilla. Sjukfrånvaron för personer under 30 år fortsätter minska, efter de senaste två årens dramatiska uppgång. Minskningen är dock marginell. Sjukfrånvaromönster jan-jul jan-jul diff Sjukfrånvaro av arb etad tid % % %-enhet totalt 5,9 5,9 0,1 för kvinnor 6,8 7,1-0,3 för män 3,0 2,1 0,9 exklusive sjukersättningar totalt 5,7 5,4 0,3 Per åldersgrupp yngre än 30 år 5,2 5,4-0, år 6,3 6,1 0,2 50 år och äldre 5,7 5,8-0,1 Ingen sjukfrånvaro under året 37,7 37,9-0,2 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform som är under avveckling, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 5,7 % för januari till och med juli. Detta är en marginell uppgång i jämförelse med föregående år. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan. Korttidsfrånvaro januari tom juli antal dagar per person (årsprognos) 7,9 7,4 6,6 5,7 6,1 6,2 5,8 årsresultat 7,8 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 Korttidsfrånvaron ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år, detta på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. 4

6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Periodens resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Målet är att uppnå nivå brons under. Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av kvalitetssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende och lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder har varit prioriterade områden under perioden. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under är kommer Vård och omsorg att ska fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Under kommer övertagandet av två boenden inom äldreomsorgen att vara prioriterade. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5

7 Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för perioden är i linje med målet. Helårsprognosen visar på ett något bättre resultat än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan Samtliga verksamheter utom restaurangerna ingår nu i Vård och omsorgs certifikat som varar till januari De fyra restaurangerna beräknas ingå från och med oktober. Driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende samt Tallbohovs Mötesplats och dagverksamhet tas över Vi avvaktar med planeringen för deras inrangering i Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem tills vi vet utgångsläget. Två externa revisorer granskade i mars det övergripande och de senast tillkommande verksamheternas kvalitetsledningssystem. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi några förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom verksamheten. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid ett tillfälle i april. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tio nu tretton verksamhetscheferna som mötts vid sju tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Januari augusti Antal anmärkning Rapport lex Sarah 10 4 bedömts som allvarliga 1 lämnad utan åtgärd av socialstyrelsen Klagomål, synpunkter 10 Administrativa avvikelser, fel och brister 9 Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. 6

8 I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. Försök har genomförts att intervjua kunderna på servicebostäder och ADA daglig verksamhet. Även här blir det varierande svarsfrekvens. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna från Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag genomfördes den 24 april med 25 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Voo:s organisation mm samt etik. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: Gemensam fortbildning Voo Antal kurser Antal deltagare Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare 7 46 Stroke/Parkinsons sjukdom 2 21 Multipel Skleros 2 19 ndskyddsutbildning steg Livsmedelshygien Projekt Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Carpe-projektet erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 186 medarbetare deltagit vid ett eller flera fortbildningstillfällen av de totalt 305 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (exklusive psykiska funktionsnedsättningar som inte ingår i målgruppen för Carpe) Samma person kan ha deltagit i flera kurser Från 1 april har projektet fortsatt i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet 7

9 - Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 23 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda efterfrågade fortbildningsinsatser samt - ett ytterligare eu-finansierat projekt Carpe (2) som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Projektet är beviljat eu-medel till den 30 juni ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni Syftet är att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vi lyckades inte nå delmålet i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" för. Delmålet om arbetstrivseln att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. Utvärdering kan inte göras för då kommunens personalenkät förändrats. Vår förhoppning är att frågan läggs till i års enkät. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid två tillfällen i år för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Vård och omsorg deltog även år i Blodomloppet den 7 juni och 25 lag anmäldes = 130 deltagare. Årets friskvårdsföreläsning genomförs den 17 oktober med tema Hur vill du fungera och må i livet? med Kaj Pedersen, MT-gruppen. Etik Enheternas etikombud har träffats vid två tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium genomförs den 21 november med tema Hur vi behandlar varandra? med Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen som föreläsare. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Med hjälp av eu-projektet ArbetSam får medarbetare med svag kompetens och därmed svag ställning på arbetsmarknaden möjlighet till kompletteringar och kompetensutveckling. Vård och omsorg står inför en utmaning när Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende ska infogas i organisationen den 1 september. Förberedelser pågår och har hittills fungerat programenligt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

10 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Helårsprognosen visar även den ett positivt resultat vilket är bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under deltagit i: nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala Nationell po-konferens anordnad av YPOS(yrkesförening för personliga ombud) temadag om psykisk ohälsa anordnad av lokala föreningar Ombudet har under perioden haft kontakt med 25 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 9

11 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar samt syn- och hörselnedsättningar. Uppdraget att göra färdtjänstutredningar avslutades sista mars. Ekonomi Utfallet efter årets första åtta månader är ett minus med 51 tkr. en visar på ett underskott med 228 tkr. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal Stödsamtal med anhöriga, antal Uppdrag, antal Aktiviteter på mötesplatser, antal Utbildningar, antal Färdtjänstutredningar, antal Syn-hörselinstruktör, antal besök Uppsökande hembesök, antal besök Fixartjänst, antal besök Miljöredovisning Enheten har uppnått miljödiplom silver och arbetar nu för att uppnå nivå guld. 10

12 Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under perioden har en ny anhörigcirkel startats och slutförts för make/maka. Uppföljning av förra terminens cirkel för söner och döttrar har gjorts vid fem tillfällen. Befattningen anhörigkonsulent har förankrats på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulenten riktar sig till alla åldrar. Under perioden har 16 friskvårdskort för anhörig skrivits ut. IKT De gamla projekten löper på i väntan på besked från socialnämnden om hur det ska bli i framtiden. ACTION har 27 deltagare varav sju är anhörigstöd, 17 är ensamboende och tre är Att leva med demens. Det finns ytterligare sex som är personaldatorer. Ippi har 10 deltagare varav två inom området funktionsnedsättning, Joice har tre användare samtliga inom området funktionsnedsättning. IKT-lunch hålls var tredje vecka. Nattfrid har i dag nio användare. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Inter-ACTION, projektet tillsammans med psykiatri nordväst har 13 användare. Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram har kommit igång på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och sex besökare på dagverksamheten använder sig av digital fotoram. Delprojekt 2, Visningsmiljö, information har inskaffats genom bl.a. studiebesök samt en brukarundersökning i enkätform för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Nu finns en visningsmiljö, en glasmonter med demonstrationsobjekt, står i markplan på Kastanjens korttidsboende. Personal från Hemstöd finns på plats en gång i veckan för att visa de olika hjälpmedlen samt svara på frågor. Anhörigportal Anhörigportalen ska vara en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare. Anhörigportalen ska vara lätt att använda, även för de som är ovana datoranvändare, ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Arbetet har under perioden handlat om att med hjälp av referensgrupper komma fram till vad som ska finnas med i en anhörigportal, vilken information vill anhöriga ha. Vidare har man tillsammans med informationsavdelningen sett över möjligheterna för att lägga denna portal via hemsidan och med intressanta länkar. Nu är den underwebben klar och arbetet med att lägga in material pågår. Mötesplatser Sjukgymnast från enheten har lett gruppgymnastik en gång i veckan på Barkarby mötesplats respektive Kallhälls mötesplats för pensionärer som av olika skäl inte klarar vanlig gruppgymnastik på t.ex. Friskis & Svettis. Totalt 134 grupptillfällen. Utbildning Utbildning för nyanställda har hållits vid 14 tillfällen, fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. Enheten har hållit utbildning för Vård och omsorgs personal, två heldagar om stroke och två halvdagar om MS. Färdtjänst Från och med den 1 april tog kundtjänst över alla färdtjänstutredningar. Men årets första tre månader gjorde Hemstöd 176 färdtjänstutredningar och av dem var 64st för personer under 65 år. Syn-och hörselinstruktören Syn-och hörselinstruktören har under perioden deltagit i undervisning för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser för att ge tips, råd, stöd vid fem tillfällen samt äldreboenden vid 11

13 behov. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga heminstruktörer i länet. Uppsökande verksamhet Enheten har gjort 111 uppsökande hembesök hos personer som blir 80 år under. Fixartjänsten Under perioden har 528 kunder fått hjälp av fixaren, 80 av dessa är nya kunder. Fortfarande är det byte av glödlampor och gardiner samt hjälp med takarmaturer som är mest efterfrågade tjänster. Frivilligsamordnaren Deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Två samverkansmöten med frivilligorganisationerna har hållits. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Efter tertiärperiod två finns 10 aktiva uppdrag, 29 volontärer och 51 äldre. Demenssjuksköterskan har förutom demensutbildning, en tvådagars utbildning i taktil massage. Informerat samtliga verksamheter om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial. Informerat sjuksköterskor på äldreboendena i Järfälla att anmäla sig till utbildning i BPSD registret. Alla äldreboenden var representerade på utbildningen. Deltagit i projektarbetet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom. Informerat verksamheterna om föreläsningar som demensföreningen anordnar. Informerat verksamheterna om fondmedel som man kan söka för t.ex. inköp av utrustning eller aktiviteter. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens. Deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdom och bemötande av demenssjuka. Deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Deltagit vid demensdagarna i Örebro. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Under prövas ytterligare nya former. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare bör fortsättningsvis prioriteras. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre kommer att vara viktigt. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12

14 Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende här tillagas mat och serverar lunch till hyresgäster, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Ekonomi Efter åtta månader är utfallet bättre än målet. Vi har under perioden haft högre intäkter än beräknat. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet. I helårsprognosen nedan finns medräknat intäkter och kostnader för Restaurang Solhöjden som tillkommer från den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare har under våren avslutat Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien 13

15 Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Detta har underlättat arbetet både för restaurangens och hemtjänstens personal. Vi har omorganiserat delar av personalen och i och med det fått en jämnare kunskapsnivå. En medarbetare har anställts som arbetsledare. Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov revideras inför ISOcertifieringen hösten. Under hösten kommer vi att miljödiplomera oss för nivå silver. Vi tar över Restaurang Solhöjden som ligger i Tallbohovs äldreboende från Margareta Andersson Verksamhetschef 14

16 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter. Uppdraget är att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:30 på vardagarna och 06:45 på helgerna årets alla dagar. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är högre är planerat. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Under året har arbetet i bemanningen setts över genom certifierandet av ISO och onödiga tidskrävande moment har effektiviserats bort. Antalet genomförda uppdrag har ökat med 22 procent, en ökning som bedöms ligga kvar på samma nivå under resten av året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Ok Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 90 % vilket är i nivå med målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler under årets första 8 månader än vad som var bedömt. Orsakerna är flera. Bl.a. har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte hunnit möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras också av svårigheter att hitta vikarier med rätt kompetens villiga att arbeta på obekväm arbetstid. Det har dessutom blivit en ökning av fler korta arbetspass som är svåra att bemanna eftersom många vikarier väljer att tacka nej till dessa. 15

17 Medarbetare Ok Resultatet från arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten visar att 79% är nöjda med sin arbetssituation vilket är aningen lägre än målet. Enhetens korttidssjukfrånvaro är något högre än planerad nivå. På grund av ökat antal pass har också arbetsbelastningen för både poolare och bemanningsassistenter ökat. Under resterande del av året ska detta ses över och åtgärdas. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Vakansen har blivit ISO certifierad Behovet av vikarier har varit stort under årets åtta månader och antal bemannade pass har legat på ett snitt om pass/månad Nya medarbetare har tillkommit i både bemanningen och poolgruppen Vakansen deltog i mars på AMS rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter Under juni-augusti skötte Vakansen även bemanningen för Förskola och Grundskola Under sommaren var två duktiga sommarvikarier på plats i bemanningen och arbetet kunde flyta på som vanligt även under semesterperioden Vakansen har utökat sina öppettider under lördag, söndag och helgdagar Många nya timvikarier har tillkommit i samband med övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende Framtiden Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Ytterligare en person kommer att arbeta heltid i bemanningen under årets sista månader för att vi ska kunna möta den ökade efterfrågan av vikarier Planer finns på att utöka gruppen av hemtjänst-poolare Bemanningsassistenterna kommer att göra fler besök ute på enheterna för att ytterligare säkerhetsställa rekryteringen Poolgruppen börjar med handledning En kundenkät kommer att skickas ut under hösten Jenny Sundberg Enhetschef 16

18 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Stor osäkerhet finns om intäkterna då vi under perioden inte kunnat justera dem för Jakobsberg 1 och 2, på grund av att vi i det nya tidmätningssystemet inte kunnat rapportera avböjda insatser. Detta kommer att justeras under september månad. I utfallet ligger kostnader på ca 500 tkr som avser personalkostnader i form av utbildning, vikarier, övertid och administration som uppstått i samband med införandet av Mobipen för Jakobsberg 1 och 2. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat. Järfälla hemstjänst har fått ökade administrationskostnader i samband med införandet av Mobipen - kostnader som beställarna inte ersatt. Andelen av medarbetarnas tid som kan faktureras har minskat då medarbetarna tvingas lägga del av sin arbetstid på att administrera Mobipen och att förflyttningstiden har ökat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Utfört antal timmar

19 Kund Medarbetare Vi har under perioden januari-augusti fått flertalet nya kunder. Tidmätningsprogrammet Mobipen startade i maj i Jakobsbergs hemtjänst. Från och med första oktober införs Mobipen på alla Järfälla Hemtjänsts enheter. Under året har det inkommit tre klagomål som samtliga har åtgärdats. Under perioden har utbildningen med EU-projektet Arbetsam fortsatt. Nyanställda har utbildats i funktionsbevarande arbetssätt. Alla medarbetare har utbildats i det nya tidmätningssystemet Mobipen och från och med den första oktober kommer samtliga att arbeta med Mobipen. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå miljödiplom Silver under år. Viktiga händelser under perioden Vi har startat upp tidmätningssystemet Mobipen. Vi har under perioden haft extern revision och erhållit ISO-certifikat Vi har startat en Facebook-sida. Vi har gjort en friskvårdsinsats för våra medarbetare under perioden med syfte att minska korttidssjukfrånvaron, bland annat satsar vi på gruppaktiviteter som stavgång och chigong. Framtiden Arbetet med Mobipen fortsätter. Vi arbetar på att få fram rapporter som kan ge stöd vid fakturering och annan uppföljning. I höst kommer medarbetarna att erbjudas att göra en hälsoprofil. Vi kommer att se över våra kostnader för att om möjligt nå en ekonomi i balans. Vi genomför därför inte några planerings/utvecklingsdagar i höst. Fenote Mengesha Verksamhetschef 18

20 Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Antalet besökare har under perioden varit högre än beräknat. Helårsprognosen visar på ett noll-resultat vilket är i linje med budget. I helårsprognosen ligger även Tallbohovs mötesplats och sociala dagverksamhet, som tillkommer den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Mötesplatsen besöks av i snitt 54 personer/dag. Många besökare berömmer utbudet av aktiviteter på Mötesplatsen. Utvärderingen av dagverksamheten var mycket positiv Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kommer att miljödiplomera oss under 19

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011 Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 4 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov Täby kommun som leverantör: Personlig assistans till dig med speciella behov »Som kund ska du känna dig trygg när vi stödjer och hjälper dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka.

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer