[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]"

Transkript

1 Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ]

2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA 13 VAKANSEN 15 ÄLDREOMSORG 17 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 17 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 19 NATTPATRULL 21 TRYGGHETSLARM 23 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 25 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 27 EKENS ÄLDREBOENDE 29 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 31 PERSONLIG ASSISTANS 31 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 34 KULANS VERKSAMHETER 37 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 39 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 41 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 43 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 45 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 47 ASPEN 49 FANJUNKARGRÄND 51 TENORGRÄND 53 BOENDESTÖD 55 1

3 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI Ekonomisktutfall Enhet: mnkr helår Intäkter 390,3 256,5 255,3 407,1 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-257,5-250,6-409,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,2-0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -389,9-257,6-250,8-410,0-381,2 Årets resultat 0,4-1,1 4,5-3,0 4,0 Eget kapital 24,4 Enhet: tkr helår Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Kallhälls mötesplats Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjen Personligassistans Järfälla dagliga verksamhet Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total

4 helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten, detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari till och med juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och legat i princip stilla. Inga större verksamheter har övertagits eller överlämnats och volymminskningarna i vissa verksamheter har vägts upp av volymökningar i andra. Personalstruktur juli juli diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 590,9 589,9 1,0 % Andel Kvinnor 81,4 81,7-0,4 Andel Män 18,7 18,3 0,3 Tillsvidareanställda Totalt 93,5 94,7-1,2 Kvinnor 93,1 94,9-1,8 Män 95,3 93,6 1,7 Heltidsanställda Totalt 45,7 45,9-0,2 Kvinnor 43,9 43,8 0,1 Män 53,5 54,8-1,3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,7 87,3-0,6 Åldersstruktur yngre än 30 år 7,3 8,6-1, år 22,6 22,2 0, år 29,5 31,2-1, år 27,2 26,3 0,9 60 år och äldre 13,4 11,7 1,7 Medelålder 45,9 45,2 0,7 Medelåldern har ökat med 0,7 år. Ökningen återfinns till största del i gruppen 60 år och äldre. 3

5 Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid står i princip stilla. Sjukfrånvaron för personer under 30 år fortsätter minska, efter de senaste två årens dramatiska uppgång. Minskningen är dock marginell. Sjukfrånvaromönster jan-jul jan-jul diff Sjukfrånvaro av arb etad tid % % %-enhet totalt 5,9 5,9 0,1 för kvinnor 6,8 7,1-0,3 för män 3,0 2,1 0,9 exklusive sjukersättningar totalt 5,7 5,4 0,3 Per åldersgrupp yngre än 30 år 5,2 5,4-0, år 6,3 6,1 0,2 50 år och äldre 5,7 5,8-0,1 Ingen sjukfrånvaro under året 37,7 37,9-0,2 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform som är under avveckling, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 5,7 % för januari till och med juli. Detta är en marginell uppgång i jämförelse med föregående år. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan. Korttidsfrånvaro januari tom juli antal dagar per person (årsprognos) 7,9 7,4 6,6 5,7 6,1 6,2 5,8 årsresultat 7,8 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 Korttidsfrånvaron ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år, detta på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. 4

6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Periodens resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Målet är att uppnå nivå brons under. Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av kvalitetssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende och lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder har varit prioriterade områden under perioden. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under är kommer Vård och omsorg att ska fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Under kommer övertagandet av två boenden inom äldreomsorgen att vara prioriterade. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5

7 Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för perioden är i linje med målet. Helårsprognosen visar på ett något bättre resultat än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan Samtliga verksamheter utom restaurangerna ingår nu i Vård och omsorgs certifikat som varar till januari De fyra restaurangerna beräknas ingå från och med oktober. Driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende samt Tallbohovs Mötesplats och dagverksamhet tas över Vi avvaktar med planeringen för deras inrangering i Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem tills vi vet utgångsläget. Två externa revisorer granskade i mars det övergripande och de senast tillkommande verksamheternas kvalitetsledningssystem. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi några förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom verksamheten. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid ett tillfälle i april. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tio nu tretton verksamhetscheferna som mötts vid sju tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Januari augusti Antal anmärkning Rapport lex Sarah 10 4 bedömts som allvarliga 1 lämnad utan åtgärd av socialstyrelsen Klagomål, synpunkter 10 Administrativa avvikelser, fel och brister 9 Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. 6

8 I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. Försök har genomförts att intervjua kunderna på servicebostäder och ADA daglig verksamhet. Även här blir det varierande svarsfrekvens. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna från Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag genomfördes den 24 april med 25 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Voo:s organisation mm samt etik. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: Gemensam fortbildning Voo Antal kurser Antal deltagare Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare 7 46 Stroke/Parkinsons sjukdom 2 21 Multipel Skleros 2 19 ndskyddsutbildning steg Livsmedelshygien Projekt Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Carpe-projektet erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 186 medarbetare deltagit vid ett eller flera fortbildningstillfällen av de totalt 305 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (exklusive psykiska funktionsnedsättningar som inte ingår i målgruppen för Carpe) Samma person kan ha deltagit i flera kurser Från 1 april har projektet fortsatt i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet 7

9 - Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 23 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda efterfrågade fortbildningsinsatser samt - ett ytterligare eu-finansierat projekt Carpe (2) som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Projektet är beviljat eu-medel till den 30 juni ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni Syftet är att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vi lyckades inte nå delmålet i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" för. Delmålet om arbetstrivseln att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. Utvärdering kan inte göras för då kommunens personalenkät förändrats. Vår förhoppning är att frågan läggs till i års enkät. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid två tillfällen i år för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Vård och omsorg deltog även år i Blodomloppet den 7 juni och 25 lag anmäldes = 130 deltagare. Årets friskvårdsföreläsning genomförs den 17 oktober med tema Hur vill du fungera och må i livet? med Kaj Pedersen, MT-gruppen. Etik Enheternas etikombud har träffats vid två tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium genomförs den 21 november med tema Hur vi behandlar varandra? med Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen som föreläsare. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Med hjälp av eu-projektet ArbetSam får medarbetare med svag kompetens och därmed svag ställning på arbetsmarknaden möjlighet till kompletteringar och kompetensutveckling. Vård och omsorg står inför en utmaning när Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende ska infogas i organisationen den 1 september. Förberedelser pågår och har hittills fungerat programenligt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

10 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Helårsprognosen visar även den ett positivt resultat vilket är bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under deltagit i: nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala Nationell po-konferens anordnad av YPOS(yrkesförening för personliga ombud) temadag om psykisk ohälsa anordnad av lokala föreningar Ombudet har under perioden haft kontakt med 25 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 9

11 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar samt syn- och hörselnedsättningar. Uppdraget att göra färdtjänstutredningar avslutades sista mars. Ekonomi Utfallet efter årets första åtta månader är ett minus med 51 tkr. en visar på ett underskott med 228 tkr. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal Stödsamtal med anhöriga, antal Uppdrag, antal Aktiviteter på mötesplatser, antal Utbildningar, antal Färdtjänstutredningar, antal Syn-hörselinstruktör, antal besök Uppsökande hembesök, antal besök Fixartjänst, antal besök Miljöredovisning Enheten har uppnått miljödiplom silver och arbetar nu för att uppnå nivå guld. 10

12 Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under perioden har en ny anhörigcirkel startats och slutförts för make/maka. Uppföljning av förra terminens cirkel för söner och döttrar har gjorts vid fem tillfällen. Befattningen anhörigkonsulent har förankrats på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulenten riktar sig till alla åldrar. Under perioden har 16 friskvårdskort för anhörig skrivits ut. IKT De gamla projekten löper på i väntan på besked från socialnämnden om hur det ska bli i framtiden. ACTION har 27 deltagare varav sju är anhörigstöd, 17 är ensamboende och tre är Att leva med demens. Det finns ytterligare sex som är personaldatorer. Ippi har 10 deltagare varav två inom området funktionsnedsättning, Joice har tre användare samtliga inom området funktionsnedsättning. IKT-lunch hålls var tredje vecka. Nattfrid har i dag nio användare. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Inter-ACTION, projektet tillsammans med psykiatri nordväst har 13 användare. Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram har kommit igång på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och sex besökare på dagverksamheten använder sig av digital fotoram. Delprojekt 2, Visningsmiljö, information har inskaffats genom bl.a. studiebesök samt en brukarundersökning i enkätform för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Nu finns en visningsmiljö, en glasmonter med demonstrationsobjekt, står i markplan på Kastanjens korttidsboende. Personal från Hemstöd finns på plats en gång i veckan för att visa de olika hjälpmedlen samt svara på frågor. Anhörigportal Anhörigportalen ska vara en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare. Anhörigportalen ska vara lätt att använda, även för de som är ovana datoranvändare, ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Arbetet har under perioden handlat om att med hjälp av referensgrupper komma fram till vad som ska finnas med i en anhörigportal, vilken information vill anhöriga ha. Vidare har man tillsammans med informationsavdelningen sett över möjligheterna för att lägga denna portal via hemsidan och med intressanta länkar. Nu är den underwebben klar och arbetet med att lägga in material pågår. Mötesplatser Sjukgymnast från enheten har lett gruppgymnastik en gång i veckan på Barkarby mötesplats respektive Kallhälls mötesplats för pensionärer som av olika skäl inte klarar vanlig gruppgymnastik på t.ex. Friskis & Svettis. Totalt 134 grupptillfällen. Utbildning Utbildning för nyanställda har hållits vid 14 tillfällen, fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. Enheten har hållit utbildning för Vård och omsorgs personal, två heldagar om stroke och två halvdagar om MS. Färdtjänst Från och med den 1 april tog kundtjänst över alla färdtjänstutredningar. Men årets första tre månader gjorde Hemstöd 176 färdtjänstutredningar och av dem var 64st för personer under 65 år. Syn-och hörselinstruktören Syn-och hörselinstruktören har under perioden deltagit i undervisning för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser för att ge tips, råd, stöd vid fem tillfällen samt äldreboenden vid 11

13 behov. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga heminstruktörer i länet. Uppsökande verksamhet Enheten har gjort 111 uppsökande hembesök hos personer som blir 80 år under. Fixartjänsten Under perioden har 528 kunder fått hjälp av fixaren, 80 av dessa är nya kunder. Fortfarande är det byte av glödlampor och gardiner samt hjälp med takarmaturer som är mest efterfrågade tjänster. Frivilligsamordnaren Deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Två samverkansmöten med frivilligorganisationerna har hållits. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Efter tertiärperiod två finns 10 aktiva uppdrag, 29 volontärer och 51 äldre. Demenssjuksköterskan har förutom demensutbildning, en tvådagars utbildning i taktil massage. Informerat samtliga verksamheter om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial. Informerat sjuksköterskor på äldreboendena i Järfälla att anmäla sig till utbildning i BPSD registret. Alla äldreboenden var representerade på utbildningen. Deltagit i projektarbetet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom. Informerat verksamheterna om föreläsningar som demensföreningen anordnar. Informerat verksamheterna om fondmedel som man kan söka för t.ex. inköp av utrustning eller aktiviteter. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens. Deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdom och bemötande av demenssjuka. Deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Deltagit vid demensdagarna i Örebro. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Under prövas ytterligare nya former. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare bör fortsättningsvis prioriteras. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre kommer att vara viktigt. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12

14 Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende här tillagas mat och serverar lunch till hyresgäster, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Ekonomi Efter åtta månader är utfallet bättre än målet. Vi har under perioden haft högre intäkter än beräknat. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet. I helårsprognosen nedan finns medräknat intäkter och kostnader för Restaurang Solhöjden som tillkommer från den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare har under våren avslutat Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien 13

15 Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Detta har underlättat arbetet både för restaurangens och hemtjänstens personal. Vi har omorganiserat delar av personalen och i och med det fått en jämnare kunskapsnivå. En medarbetare har anställts som arbetsledare. Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov revideras inför ISOcertifieringen hösten. Under hösten kommer vi att miljödiplomera oss för nivå silver. Vi tar över Restaurang Solhöjden som ligger i Tallbohovs äldreboende från Margareta Andersson Verksamhetschef 14

16 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter. Uppdraget är att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:30 på vardagarna och 06:45 på helgerna årets alla dagar. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är högre är planerat. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Under året har arbetet i bemanningen setts över genom certifierandet av ISO och onödiga tidskrävande moment har effektiviserats bort. Antalet genomförda uppdrag har ökat med 22 procent, en ökning som bedöms ligga kvar på samma nivå under resten av året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Ok Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 90 % vilket är i nivå med målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler under årets första 8 månader än vad som var bedömt. Orsakerna är flera. Bl.a. har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte hunnit möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras också av svårigheter att hitta vikarier med rätt kompetens villiga att arbeta på obekväm arbetstid. Det har dessutom blivit en ökning av fler korta arbetspass som är svåra att bemanna eftersom många vikarier väljer att tacka nej till dessa. 15

17 Medarbetare Ok Resultatet från arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten visar att 79% är nöjda med sin arbetssituation vilket är aningen lägre än målet. Enhetens korttidssjukfrånvaro är något högre än planerad nivå. På grund av ökat antal pass har också arbetsbelastningen för både poolare och bemanningsassistenter ökat. Under resterande del av året ska detta ses över och åtgärdas. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Vakansen har blivit ISO certifierad Behovet av vikarier har varit stort under årets åtta månader och antal bemannade pass har legat på ett snitt om pass/månad Nya medarbetare har tillkommit i både bemanningen och poolgruppen Vakansen deltog i mars på AMS rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter Under juni-augusti skötte Vakansen även bemanningen för Förskola och Grundskola Under sommaren var två duktiga sommarvikarier på plats i bemanningen och arbetet kunde flyta på som vanligt även under semesterperioden Vakansen har utökat sina öppettider under lördag, söndag och helgdagar Många nya timvikarier har tillkommit i samband med övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende Framtiden Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Ytterligare en person kommer att arbeta heltid i bemanningen under årets sista månader för att vi ska kunna möta den ökade efterfrågan av vikarier Planer finns på att utöka gruppen av hemtjänst-poolare Bemanningsassistenterna kommer att göra fler besök ute på enheterna för att ytterligare säkerhetsställa rekryteringen Poolgruppen börjar med handledning En kundenkät kommer att skickas ut under hösten Jenny Sundberg Enhetschef 16

18 ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl och till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Stor osäkerhet finns om intäkterna då vi under perioden inte kunnat justera dem för Jakobsberg 1 och 2, på grund av att vi i det nya tidmätningssystemet inte kunnat rapportera avböjda insatser. Detta kommer att justeras under september månad. I utfallet ligger kostnader på ca 500 tkr som avser personalkostnader i form av utbildning, vikarier, övertid och administration som uppstått i samband med införandet av Mobipen för Jakobsberg 1 och 2. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat. Järfälla hemstjänst har fått ökade administrationskostnader i samband med införandet av Mobipen - kostnader som beställarna inte ersatt. Andelen av medarbetarnas tid som kan faktureras har minskat då medarbetarna tvingas lägga del av sin arbetstid på att administrera Mobipen och att förflyttningstiden har ökat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Utfört antal timmar

19 Kund Medarbetare Vi har under perioden januari-augusti fått flertalet nya kunder. Tidmätningsprogrammet Mobipen startade i maj i Jakobsbergs hemtjänst. Från och med första oktober införs Mobipen på alla Järfälla Hemtjänsts enheter. Under året har det inkommit tre klagomål som samtliga har åtgärdats. Under perioden har utbildningen med EU-projektet Arbetsam fortsatt. Nyanställda har utbildats i funktionsbevarande arbetssätt. Alla medarbetare har utbildats i det nya tidmätningssystemet Mobipen och från och med den första oktober kommer samtliga att arbeta med Mobipen. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå miljödiplom Silver under år. Viktiga händelser under perioden Vi har startat upp tidmätningssystemet Mobipen. Vi har under perioden haft extern revision och erhållit ISO-certifikat Vi har startat en Facebook-sida. Vi har gjort en friskvårdsinsats för våra medarbetare under perioden med syfte att minska korttidssjukfrånvaron, bland annat satsar vi på gruppaktiviteter som stavgång och chigong. Framtiden Arbetet med Mobipen fortsätter. Vi arbetar på att få fram rapporter som kan ge stöd vid fakturering och annan uppföljning. I höst kommer medarbetarna att erbjudas att göra en hälsoprofil. Vi kommer att se över våra kostnader för att om möjligt nå en ekonomi i balans. Vi genomför därför inte några planerings/utvecklingsdagar i höst. Fenote Mengesha Verksamhetschef 18

20 Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Antalet besökare har under perioden varit högre än beräknat. Helårsprognosen visar på ett noll-resultat vilket är i linje med budget. I helårsprognosen ligger även Tallbohovs mötesplats och sociala dagverksamhet, som tillkommer den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Mötesplatsen besöks av i snitt 54 personer/dag. Många besökare berömmer utbudet av aktiviteter på Mötesplatsen. Utvärderingen av dagverksamheten var mycket positiv Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kommer att miljödiplomera oss under 19

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer