Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande ändringsförteckning till kapitel T"

Transkript

1 Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt. Detta innebär drygt 50 förändringar när det gäller koder och rubriker. TB APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM Nya koder och rubriker för apparater i larmsystem för spårtrafik. Ändrad rådstext för larmutlösare. Nya koder och rubriker med rådstexter för manövertablå och utrymningsmikrofon. TF APPARATER I TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM Många nya rådstexter har tillkommit för apparater i telekommunikationssystem. För apparater i bildvisningssystem har nya koder tillkommit och andra flyttats så koderna bildar en enhet. Även nya texter har lagts till. Interaktiv skrivtavla är ett exempel på produkt som nu finns under egen kod och rubrik. TG APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM Koder och rubriker för kommunikationsenheter i datanät och adaptrar i datanät flyttats till S-kapitlet (SFF och SSG).

2 T APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig för elektromagnetiska störningar i den omgivning där den är avsedd att fungera. Den ska sålunda tillåta obehindrad användning med beaktande av de störningsnivåer som alstras av apparater som uppfyller krav i harmoniserade Europastandarder (EN). Montering av apparat ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Apparat ska väljas med sådant utförande eller åtgärd vidtas så att kondensvatten inte stannar kvar i dess kapsling. Apparat ska vara försedd med uppgift om tillverkare samt typ och beteckning. Svensk standard Materiel som ingår i entreprenaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis inom EES. Materiel utfört enligt svensk standard som gäller vid upphandlingstillfället anses uppfylla kravet, om inte högre säkerhets- eller utförandekrav föreskrivs i AMA eller i handlingarna i övrigt. Apparat i installations- eller fältbussystem Apparat ska vara anpassad till valt installations- eller fältbussystem. Apparat för infällning Apparat för infällning ska vara utförd för att skruvas fast i dosa, låda, ram eller dylikt. Apparat för placering på bord e d Apparat för placering på bord eller dylikt ska vara försedd med glidskydd samt ha anslutningskabel. Anslutningskabel ska vara dragavlastad. Beakta vid projektering av teletekniska system med programmerbara datorsystem föreskrifter och råd i avsnitt SF. Åberopa under aktuellt system tillämpliga koder och rubriker i avsnitt SF. Enheter i programmerbara styrsystem, till exempel datorundercentraler, PLCsystem, anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt UFB. särskilda krav på transportemballage och transportvägar vid uppåtriktat tätningsdon om utrymmet mellan kabel och tätningsdons hylsskruv ska fyllas med tätningsmassa, till exempel där vätska kan befaras ansamlas krav på tätningsmassan, till exempel att den inte menligt får påverka isolermaterialet. under aktuell kod och rubrik krav på störmiljöklasser och provningsbestämmelser om apparat ska förses med enhet för anslutning till bussystem. Beträffande komponenter i bussystem, se avsnitt SG krav på halogenfria plastprodukter om elmateriel ska vara utfört i självslocknande material. under aktuell kod och rubrik eller redovisa på ritning förläggningssätt monteringssätt monteringsunderlag kulör eller hölje på täckplatta på vilken höjd apparat eller utrustning ska monteras. Exempel på olika förläggningssätt, monteringssätt och monteringsunderlag finns i tabell RA S/1. 1

3 Svensk standard Elsäkerhetskrav behöver endast anges om dessa ska vara högre än myndighetskraven. Krav på funktion och metod måste särskilt anges. i klartext eller genom hänvisning till aktuell standard krav på funktioner och metoder under aktuell kod och rubrik. I standarder kan förekomma alternativ. i så fall det alternativ som ska gälla. Kapslingsklasser För val av rätt apparat med hänsyn till miljön bör man bedöma om den behöver skydd genom kapsling. Kapslingen ska bland annat skydda person och husdjur mot beröring med farliga spänningsförande delar och inträngning av vatten och partiklar. Kapslingsklass anges med IP-beteckning uppbyggd enligt figur RA S/1 och tabell RA S/2. Beakta de särskilda krav avseende kapslingsklasser som finns i SS och i vissa produktstandarder. Krav på kapslingsklasser för anläggningar i våta och fuktiga utrymmen samt anläggningar i det fria finns redovisade i SS Explosionsskyddad materiel Beträffande val av explosionsskyddad materiel, se SS-EN och SS-EN Beträffande elinstallationer i områden med explosiv gasblandning, se SEK Handbok 427. Se även kommentarer under rubriken Explosionsfarlig miljö i kapitel 6. Apparat i installations- eller fältbussystem under aktuell kod och rubrik krav på apparat som ska ingå i installations- eller fältbussystem apparat som ska spänningsförsörjas via installations- eller fältbuss. Systemkomponenter, centralenheter, program med mera i bussystem anges i avsnitt SG. Apparat för infällning placering av apparat med hänsyn till inredning och byggnads konstruktion. Apparat för placering på bord e d typ av anslutningsdon längd på anslutningskabel. Skyddsmålning Skyddsmålning av konstruktioner i installationer anges i avsnitt LCV. Om annan byggplatsmålning ska ingå av någon utrustning, apparat eller dylikt, ange krav under aktuell kod och rubrik i avsnitt LCS. Se AMA Hus. Samråd med berörd projektör. TB TBB TBB.1 APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM APPARATER I TELETEKNISKA LARMSYSTEM Beträffande nätaggregat och laddningsbara batterier, se SJF.2 och SJB.1. Apparater m m i branddetekterings- och brandlarmsystem 2

4 TBB.11 TBB.111 Apparater och utrustningar ska vara utförda i enlighet med Brandskyddsföreningens eller ackrediterat organs typgodkännanderegler för produkter i brandlarmanläggning. Kravet på typgodkännande gäller centralapparat, brandförsvarstablå, strömförsörjningsutrustning, larmknappar, detektorer, larmdon och larmöverföringsutrustning. Beakta kraven i SBF 110 med avseende på utförande, placering, dimensionering, apparatval, installation med mera. Apparater i automatiska brandlarmsystem Exempel på lämpliga apparater i ett automatiskt brandlarmsystem finns i standardserien SS-EN 54. Centralutrustningar ska uppfylla kraven enligt SS-EN för centralapparat i automatiskt brandlarmsystem om skåpinredning tillhandahålls antal detektorkretsar eller sektioner som centralapparat ska omfatta samt reserver och beräknat utbyggnadsbehov om centralapparat ska vara försedd med utrustning för konventionella, adresserbara eller analoga adresserbara detektorer om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med anordning för överföring av larm- och felsignaler till överordnat presentationssystem om överföring av larm- och felsignaler ska kunna ske till larmmottagningscentral om extra larm- och felsignaldon ska anslutas till centralapparat om centralapparat ska förses med anordning för avgivning av larmsignaler sektionsvis om larmsignal ska avges endast inom utlöst sektion eller inom samtliga sektioner om centralapparat ska förses med anordning för manuell manövrering av systemets larmdon sektionsvis om centralapparat ska förses med anordning för manuell avgivning av larmsignaler till icke utlösta sektioner, till exempel från portierloge, reception inom hotell eller liknande utrymme om centralapparat ska förses med anordning för identifiering av utlöst detektor om centralapparat ska förses med anordning för anslutning av brandsläcksystem om centralapparat ska förses med anordning för automatisk dörrstängning, fläktavstängning, manövrering av brandspjäll, rökventilatorer och dylikt om centralapparat ska förses med anordning för larmlagring om centralapparat ska förses med anordning för larmföljdsindikering om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med korskopplingsplintar för korskoppling av ledningsnät om centralapparat ska ha anordning för larmdonsövervakning TBB.1111 Brandförsvarstablåer om centralapparat ska förses med inbyggd skrivare de händelser som ska kunna skrivas ut på skrivare, till exempel aktuell sektion och aktuell adress, klartextinformation, datum och tid, felmeddelanden, statusöversikt. om brandförsvarstablå ska vara sammanbyggd med centralapparaten eller vara en separat enhet om inkommande larm i brandförsvarstablå ska presenteras sektionsvis i teckenfönster 3

5 TBB.112 TBB.113 TBB.114 Tillsatsapparater om inkommande larm i brandförsvarstablå ska presenteras sektions- och adressvis i teckenfönster vid adresserbart eller analogt system om antalet texter ska vara minst lika med antalet sektioner om antalet texter ska vara minst lika med antalet adresser vid adresserbart eller analogt system om texter ska vara permanent lagrade eller kunna ändras av anläggningsskötare. Fordringar på brandförsvarstablå finns i SS En tillsatsapparat används vid fysisk utbyggnad av befintlig centralapparat. Undercentraler antal sektioner eller detektorkretsar som tillsatsapparat ska omfatta samt reserver om möjlighet ska finnas till ytterligare utbyggnad. En undercentral är i princip en autonom enhet som står i förbindelse med huvudcentralen. placering Manöverapparater TBB.1141 Larmknappar hur förbindelse med huvudcentralen eller annan undercentral ska utföras vid konventionellt system hur detaljerad information ska överföras till huvudcentralen hur gränssnittet ska se ut mellan centraler av olika fabrikat, till exempel för adressenheter som kopplas till befintliga sektioner i äldre system. Larmknapp ska vara röd eller ha tydlig röd markering samt vara försedd med texten BRANDLARM. Tryckknappen ska stanna kvar i intryckt läge eller vara försedd med en lysdiod som anger att knappen aktiverats. Larmknappen ska vara skyddad mot oavsiktlig intryckning, till exempel genom ett lätt krossbart glas. Om ytterligare skydd finns ska detta vara försett med anvisning Brandlarm lyft locket tryck in knappen. kapslingsklass i de fall montering ska ske i fuktigt utrymme om larmknapp ska vara försedd med inbyggd adressenhet. TBB.1142 Frånkopplingsanordningar för rökdetektorer Frånkopplingsanordning ska bestå av manöverenhet och larmdon. Manöverenhet ska ha synlig text FRÅNKOPPLING AV RÖKDETEKTORER anordning för tidstyrd frånkoppling av en eller flera rökdetektorer anordning för manövrering av anslutna signaldon. Tidstyrningen ska fungera så att frånkopplade detektorer automatiskt återinkopplas efter inställd tid och att förvarning erhålls viss tid innan återinkoppling sker. Larmdon ska bestå av en optisk och en akustisk del. Optisk signal ska avges med fast sken under frånkopplingstiden och blinkande sken under förvarningstiden. Under förvarningstiden ska även akustisk signal avges. Optiskt signaldon ska förses med texten RÖKDETEKTORER FRÅNKOPPLADE. 4

6 TBB.115 Detektorer Vid frånkoppling av rökdetektor får inte larmknapp beröras av frånkopplingen. Antalet larmknappar kan behöva ökas om brandlarmsystemet förses med frånkopplingsanordning. Där stora delar av systemet frånkopplas regelbundet kan behov finnas av optiska larmdon, till exempel ljusarmatur. Denna bör då innehålla lysrör eller minst två lampor samt genomlyst skylt av vit plast med röd text. Om rökdetektorerna för det mesta är bortkopplade kan det vara lämpligt att ha omvänd funktion så att tänd skylt med texten RÖKDETEKTORER TILLKOPPLADE manar till försiktighet. Manöverenhet placeras antingen i eller intill centralapparat eller i lokal där rökdetektor ska frånkopplas. tider för frånkoppling och förvarning typ och storlek på larmdon var manöverenhet ska placeras om frånkoppling ska indikeras i annat system. Dold detektor ska placeras så att den är lätt åtkomlig för inspektion, underhåll och kontroll. I rensningspliktig imkanal ska detektor lätt kunna demonteras. Anvisningar om hur demontering ska utföras ska sättas upp i närheten av detektorn. om detektor ska uppfylla kraven i SBF 110. Linjerökdetektorer kan i vissa fall användas som komplement till rökdetektorer, till exempel vid höga takhöjder. Samråd med den lokala räddningstjänsten och berört försäkringsbolag om och hur linjerökdetektorer och flamdetektorer får användas. under aktuell kod och rubrik om detektor ska vara försedd med inbyggd adressenhet om detektor ska vara försedd med optiskt signaldon eller utgång för signaldon för indikering av utlöst detektor eller både och vilka detektorer som ska ha tidsfördröjda larm och i vilken utsträckning var skylt ska sättas upp och indikering monteras för dold detektor om rökdetektor ska monteras i ventilationskanal om detektor ska monteras på undertak och i så fall undertakets konstruktion om entreprenören vid placering av detektor i samråd med beställaren ska bevaka att tilluftsdon, kylluftaggregat, fläktar och dylikt inte får en negativ påverkan på detektorns funktion om låsfunktion i sockel ska aktiveras i de fall det finns risk för obehörig nedtagning av detektorinsats, till exempel vid låg takhöjd. i så fall vilka detektorer det gäller samt att det ska erfordras verktyg för att få loss insatsen om skyddskorgar ska användas i de fall risk finns för att detektor kan bli träffad av något föremål, till exempel i en sporthall. i så fall vilka detektorer det gäller TBB.1151 Värmedetektorer om det finns risk för EMC-störningar att detektor ska placeras i en skyddskorg eller dylikt. Värmedetektor och högtemperaturdetektor ska uppfylla kraven enligt SS-EN Värmedetektor bör normalt inte användas vid takhöjder över 7,5 m. Högtemperaturdetektor bör inte användas vid takhöjder över 6 m. under aktuell kod och rubrik klass och temperaturområde enligt SS-EN 54-5 kapslingsklass. 5

7 TBB Maximalvärmedetektorer Detektor i bastu Utlösningstemperatur för detektor placerad i bastu ska vara minst +120 C. Detektor ska placeras under nivå för bastulaven. Detektor utanför bastu Beakta att detektor direkt utanför bastu får tillräckligt hög utlösningstemperatur, minst +100 C. TBB Differentialvärmedetektorer med maximalutlösning Differentialvärmedetektor ska anpassa sig till rådande omgivningstemperatur och reagera om de i SS-EN 54-5 fastställda värdena för temperaturökningens hastighet eller högsta temperatur överskrids. TBB.1152 Rökdetektorer Beakta risk för onödiga larm i utrymmen där temperaturen snabbt kan stiga och få denna detektortyp i larmläge. Detektor ska uppfylla kraven enligt SS-EN Rökdetektor bör inte användas vid takhöjder över 20 m. TBB Joniserande rökdetektorer TBB Optiska rökdetektorer om detektor för ventilationskanal ska placeras i detektorkammare som avleder en kontrollerad mängd luft ur ventilationskanalen till detektorn om rökdetektor i ventilationssystem ska förses med skydd mot hög lufthastighet om kapsling erfordras för komplettering av socklar i fuktiga och våta utrymmen. kapslingsklass om detektorn ska förses med kåpa som skyddar mot damm och smuts under entreprenadtiden. Föreskriv att den i så fall ska avlägsnas i samband med kontroll och injustering om detektor ska vara försedd med speciellt insektsnät. Ett speciellt insektsnät kan vara nödvändigt i områden där små insekter kan ta sig in i detektorn. Beakta val av detektortyp och placering i utrymmen med hög stofthalt eller där rökalstrande aktiviteter förekommer. Joniserande rökdetektor bör inte placeras i utrymmen där lufthastigheten överstiger 5 m/s. Beakta att det finns optiska rökdetektorer av reflexionstyp med mycket hög känslighet (0,1 0,5 procent fördunkling) i jämförelse med konventionella detektorer (3 5 procent fördunkling). TBB Linjerökdetektorer TBB.1153 Flamdetektorer eventuella krav på extra hög känslighet hos rökdetektor, till exempel hos detektor i datorhall. vilka ytor som ska skyddas (både längd och bredd). vilka ytor som ska skyddas hur flamdetektor ska riktas 6

8 TBB.1154 Kombinationsdetektorer TBB.116 om flamdetektor ska vara av UV-typ eller IR-typ. Kombinationsdetektorer där värmedetektor ingår ska fungera även om rökdetektordelen är frånkopplad. Larmdon Exempel på kombinationer är joniserande och optisk rökdetektor joniserande rökdetektor och maximalvärmedetektor optisk rökdetektor och maximalvärmedetektor maximalvärmedetektor med joniserande och optisk rökdetektor flamdetektor av UV-typ och IR-typ. Beakta att täckningsområdet för en kombinationsdetektor bestäms av den teknik som har det lägsta täckningsområdet enligt SBF 110. typ av kombinationsdetektor samt placering. Akustiska och optiska larmdon ska uppfylla kraven beträffande ljud- och ljussignaler enligt SS Larmdon ska vara försett med texten BRANDLARM. Larmdon i lokalt system som inte har larmöverföring till extern larmmottagning ska vara försett med skylt som upplyser dem som vistas i byggnaden om att de vid behov ska larma räddningstjänsten. TBB.1161 Akustiska larmdon TBB Larmklockor TBB Sirener TBB Sumrar Beakta kraven i SBF 110. under aktuell kod och rubrik larmdonens antal, styrka och placering om larmdon även ska placeras utomhus i närheten av centralapparat på vilken höjd larmdon ska sättas upp. Akustiska larmdon kan kombineras med eller ersättas av högtalare för talande meddelande eller larmsignal. Signalernas styrka ska vara anpassad till förhållandena på platsen, det vill säga så att signalerna uppmärksammas men också så att man undviker chockverkan och ljudtryck i närheten av smärtgränsen. under aktuell kod och rubrik krav på ljudtryck samt var det ska mätas. om larmklocka ska vara motordriven. TBB.1162 Optiska larmdon Summer kan användas i mindre utrymmen, till exempel hotellrum och patientrum i de fall larmklocka i korridor inte är tillräckligt. Beakta behovet av larmdon i utrymmen med förstärkt ljudisolering. Indikeringslampa eller indikeringstablå ska avge rött sken. Samråd med den lokala räddningstjänsten om vad som gäller för utomhusplacerat larmdon. placering. 7

9 TBB Indikeringslampor Indikeringslampa för dold branddetektor ska förses med texten INDIKERING DOLD BRANDDETEKTOR. TBB Indikeringstablåer Indikeringstablå för dolda branddetektorer ska förses med texten INDIKERING DOLDA BRANDDETEKTORER. Varje indikering ska vara försedd med ett nummer som kan härledas till en förteckning, ritning eller dylikt som ska vara placerad i tablåns omedelbara närhet. TBB Blixtljuslampor Blixtljuslampa bör vara försedd med ett xenon-rör som ger ett ljusflöde (Φ) på minst lumen. driftspänning TBB Rotationsljuslampor blixtfrekvens, till exempel 1 1,5 Hz. driftspänning blinkfrekvens, till exempel 2,9 Hz. TBB.1163 Kombinerade akustiska och optiska larmdon TBB.1164 Taktila larmdon Beakta att hänsyn tas till den optiska delen vid placering av kombinerat akustiskt och optiskt larmdon. För hörselskadade personer kan taktilt larmdon användas. Detta kan till exempel bestå av kuddvibrator eller personsökare med vibrator. Testning av larmdonet bör kunna ske utan att brandlarm utlöses. typ av larmdon. TBB.1165 Brandinformationstablåer TBB.12 TBB.121 Samråd med Hjälpmedelsinstitutet beträffande val av taktila larmdon. placering antal alfanumeriska tecken i teckenfönster hur brandinformationstablå ska strömförsörjas, till exempel från brandlarmcentral hur kommunikation med brandlarmcentral ska ske, till exempel via datakabel. Apparater m m i samplande system med rökdetektorer om luftflödesövervakning ska finnas för både högt och lågt luftflöde om fel ska indikeras individuellt eller som summafel antal larmnivåer, det vill säga hur många förlarm samt brandlarm som systemet kan avge, och om dessa ska vara statiska (fasta) eller dynamiska (justerbara) om nedsmutsningsindikering ska finnas. 8

10 TBB.122 Rör i samplande brandlarmsystem typ samt dimension på rör i samplande brandlarmsystem om dold förläggning och kapillärrör ska användas. TBB.123 TBB.13 TBB.131 TBB.132 Detektorer typ av detektor och funktionsprincip. I de fall samplingssystemet används för att uppnå extremt tidig detektering av rök från elektriska fel i kabel eller utrustning bör högkänslighetsdetektorer föreskrivas. Apparater m m i linjevärmedetektorsystem Apparats detektionsförmåga ska ligga inom de temperaturområden som anges i SS-EN Givare TBB.1321 Fiberoptiska givarkablar Apparats detektionsförmåga ska ligga inom de temperaturområden som anges i SS-EN hur fiberoptisk givarkabel ska förläggas och monteras den omgivningstemperatur fiberoptisk givarkabel ska tåla, till exempel minst +120 C hur fiberoptisk givarkabel ska skyddas. TBB.1322 Elektriskt ledande givarkablar TBB.1323 Givarrör TBB.14 TBB.15 TBB.151 typ av elektriskt ledande givarkabel, till exempel partvinnad kabel, koaxialkabel. höjdmått för placering av värmedetekterande kabel. Beakta fördröjning av larmsignal vid installation av värmedetekterande kabel i skyddsrör. typ av givarrör. Larmöverföringsutrustningar typ av larmöverföringsutrustning, till exempel uppringande eller fast uppkopplad linje. Provningsutrustningar, förvaringsfack m m Detektorprovare TBB.1511 Rökdetektorprovare om förlängningsstång erfordras och i så fall längd på stången Utrustning för provning av detektorer ska levereras. Gas- och röktuber ska levereras för leveransprovning och driftprovning. Provgasen eller röken ska vara fri från ozonskadliga ämnen och kunna användas för provning av såväl optiska som joniserande rökdetektorer. TBB.1512 Värmedetektorprovare 9

11 Utrustning för provning av detektorer ska levereras. TBB.152 Förvaringsfack för orienteringsritningar för brandförsvar Förvaringsfack ska placeras i direkt anslutning till centralapparat eller i den del av centralutrustning (brandförsvarstablå) som främst är avsedd för insatspersonalen. I förvaringsfack ska pärm för orienteringsritningar i A3-format få plats. TBB.153 TBB.154 TBB.155 TBB.156 TBB.157 TBB.158 Hissanordningar för rökdetektorer Adressenheter Detektorfästen vilka detektorer som ska ha hissanordning takhöjd. placering av separata adressenheter. Nedtagningsutrustningar för detektorer Utrustning för nedtagning av detektorer ska vara anpassad till aktuell detektor för att förhindra skada på detektorn i samband med urtagning och isättning i sockel. Zenerbarriärer Diverse provningsutrustningar, förvaringsfack m m TBB.1581 Kortslutningsisolatorer TBB.16 TBB.2 TBB.21 Trådlösa apparater antal och placering. Kortslutningsisolatorer bör ingå i analoga eller adresserbara system för att isolera delar av detektorkrets vid kortslutning. Apparater i inbrotts- och överfallslarmsystem Apparater och utrustningar ska vara utförda i enlighet med SSF om apparater och utrustningar ska vara utförda för trådbunden överföring enligt SSF 130 eller intern radioöverföring enligt SSF 140, alternativt en kombination av trådbundet och radioöverföring. Beakta kraven i SSF 130 med avseende på utförande, planering, dimensionering, detektorval, placering, installation med mera. Beakta även svensk standard för inbrottslarmsystem. Centralapparat ska innehålla anordning som indikerar sektion och adress och utlöser larmsignal i centralapparat då larmutlösare påverkas innehålla anordning som indikerar och signalerar för kortslutning eller avbrott i ledningsnät. Uppkommen indikering ska kvarstå tills återställning sker manuellt. Centralapparat ska även vara utförd så att obehörigt ingrepp avsett att försätta systemet ur funktion medför larmsignal ha anordning som utlöser felsignal vid nätspänningsbortfall samt då batterispänningen understiger 90 procent av nominell spänning innehålla anordning med vilken systemets funktionsduglighet kan kontrolleras innan inkoppling sker 10

12 TBB.22 TBB.23 TBB.231 vara utförd för överföring av larmsignaler till larmmottagare eller signaldon utanför centralapparat. Centralapparat försedd med identifieringsanordning för larmutlösare ska ha anordning som varaktigt indikerar läge för larmutlösare som påverkats eller försatts ur funktion. Centralapparat bör placeras inom av systemet skyddat område. Tillträde till skyddat område möjliggörs genom förbikopplare eller tidstyrd inpassering till manöverapparat vid ingångsdörr. Om centralapparat placeras utanför skyddat område ska förbikopplare monteras i eller intill centralapparat. Undercentraler Manöverenheter Förbikopplare om centralapparat ska vara försedd med utrustning för anslutning av adresserbara detektorer eller adressenheter det antal sektioner eller adressingångar som centralapparat ska omfatta samt reserver antalet grupper som centralapparat ska kunna hantera antalet användarkoder om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med kopplingsplintar för korskoppling av ledningsnät beräknat utökningsbehov antal och typer av larmutlösare inom varje grupp vilka fel i systemet som automatiskt ska signaleras i centralapparat antal manöverpaneler och placeringar i de fall flera manöverpaneler ska vara anslutna till centralapparaten om centralapparat ska vara försedd med anordning för överföring av larmsignal till överordnat presentationssystem eller larmmottagningscentral om centralapparat ska förses med identifieringsanordning för larmutlösare krav på grafisk presentation eller utskriftenhet antal händelser som ska registreras i realtid och kunna skrivas ut på skrivare. Händelseregistrets storlek bör anpassas efter objektets storlek och typ om system utförda enligt SSF 140 ska utföras med interna eller externa antenner. hur undercentral ska vara utförd med beaktande av centralapparatens utförande. vilka manöverenheter som ska utföras med intern radioöverföring. Förbikopplare i inbrotts- och överfallslarmanläggning ska medge inställning av valfri kod för förbikoppling av hel eller del av anläggning. typ av förbikopplare antal koder TBB.2311 Låsförbikopplare om krav på nyckelfunktion och lysdioder för indikering föreligger om krav på aktivering av elslutbleck föreligger om krav på sabotagelarm föreligger vid flera inställningsförsök av kod. Låsförbikopplare ska vara utförd med kontaktfunktion inbyggd i lås som uppfyller kraven enligt SS 3079:2004 samt lägst klass 4 i SS 3522:2004. TBB.2312 Vridförbikopplare 11

13 TBB.2313 Knappförbikopplare TBB.2314 Kortförbikopplare TBB.232 TBB.233 TBB.234 TBB.24 Larmknappar Fotkontakt ska ha komponenter som reagerar då den utsätts för ett tryck av 50 N eller däröver. Utförd larmutlösning ska kunna avläsas i larmknapp. Trycklister om larmknapp ska förses med text, till exempel med POLISLARM, i de fall larmöverföring sker. Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar vid direkt åverkan. Utförd larmutlösning ska kunna avläsas i larmutlösare. Trycklist ska ha komponenter som reagerar då den utsätts för ett tryck av 20 N eller däröver. Manöverapparater monteringssätt, till exempel vertikalt på skrivbordshurtsens insida för larmutlösning med knät längd på trycklisten. Larmutlösare bör placeras lättåtkomlig för de personer som kan ha behov av att utlösa larmsignal. Manöverapparat ska placeras inom skyddat område. Manöverapparat ska vara sabotageskyddad mot isärtagning samt mot nedrivning från vägg. Instruktioner om det dagliga handhavandet ska finnas på manöverapparaten eller i dess omedelbara närhet. om manöverapparat ska vara försedd med teckenfönster och i så fall antal tecken för visning av larm i klartext. Detektorer och larmutlösare Larmutlösare ska innehålla komponenter som löser ut larmsignal i centralapparat då utlösare, eller den omgivning inom vilken utlösare detekterar, påverkas. Larmutlösare ska monteras så att den vid inkopplat system inte kan försättas ur funktion utan att larmsignal utgår. Om detektor är försedd med funktionsindikering ska denna efter detektorns injustering kunna frånkopplas eller döljas, så att den inte kan avläsas av obehörig. Detektor som är justerbar med avseende på känslighet eller täckningsområde ska vara så utförd att justeringsanordningar efter slutjustering kan skyddas mot obehörig påverkan. Beträffande val och placering av detektorer och larmutlösare, se även SSF 130. vilka typer av detektorer och larmutlösare som ska ingå i systemet i vilka fall larmutlösare ska anslutas via kontrollenhet om detektor ska vara försedd med funktionsindikering vilka detektorer som ska ha radioöverföring enligt SSF 140 vilka detektorer med radioöverföring som ska anslutas via universalsändare. TBB.241 Elektromekaniska detektorer TBB.2411 Foliedetektorer Larmutlösare ska placeras med hänsyn till typ av glasmaterial och på sådant sätt att glaset inte kan krossas eller fönsterrutan lyftas ur eller svängas ur bågen utan att larm utlöses. Larmutlösare av folieband ska klistras direkt på glaset. 12

14 TBB.2412 Tråddetektorer TBB.2413 Magnetkontakter Folien är känslig för mekanisk påverkan och bör inte monteras på ställen där det finns uppenbar risk att den skadas. hur tråddetektor ska skyddas mot sådan mekanisk påverkan som inte ska utlösa larm. Magnetkontakt ska innehålla manöverdon som träder i funktion när dörr, fönster eller lucka försedd med sådan kontakt öppnas. Kontakten ska vara utförd och monterad så att larm löses ut vid liten öppning av dörr eller fönster. Utanpåliggande magnetkontakt ska monteras på den övervakade sidan av dörr eller fönster. Utanpåliggande magnetkontakt får inte ha synliga skruvanslutningar. om TBB.2414 Trampdetektorer magnetkontakt ska vara utanpåliggande eller infälld magnetkontakt med förtillverkad kabel ska användas för anslutning och i så fall kabelns längd förspänd magnetkontakt krävs. Samråd med berörd projektör. Trampdetektor ska vara utformad och placerad så att den svårligen kan passeras utan att larm löses ut. Larmutlösare i matta Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar då mattan belastas. TBB.2415 Larmutlösare för låskolvar Matta med larmutlösare används bland annat i korridorer samt vid exponerade värdeföremål och konstverk. Larmutlösare för låskolv ska ha komponenter som reagerar när låskolv förs mot olåst läge. om larmutlösare ska utföras med låskolvskontakt mikrobrytare. TBB.2416 Lägeskännande larmutlösare TBB.242 Lägeskännande larmutlösare (pendelkontakt) ska ha komponenter som reagerar när den bringas ur sitt vertikala läge. Lägeskännande larmutlösare bör i trånga passager placeras på sådant sätt att en person inte kan passera utan att pendeln bringas ur sitt vertikala läge. Elektroniska detektorer TBB.2421 Vibrationsdetektorer Vibrationsdetektor ska ha komponenter som reagerar för vibrationer, stötar och slag. TBB.2422 Glaskrossdetektorer hur larmutlösare ska placeras för att utgöra skydd mot åverkan på väggar, golv, tak eller fönster. Välj om möjligt detektorer med egenskaper som stämmer överens med egenskaperna i byggnadskonstruktionen. Beakta risken för obefogade larm. Glaskrossdetektor ska ha komponenter som reagerar när glas krossas. 13

15 Detektorn ska placeras på sådant sätt att det inte ska vara möjligt att få ut glaset ur sin infästning utan att detektorn aktiveras. TBB Passiva glaskrossdetektorer om detektor ska limmas på den glasyta som ska övervakas om kontrollenhet erfordras TBB Aktiva glaskrossdetektorer TBB Akustiska glaskrossdetektorer hur många passiva glaskrossdetektorer som får anslutas till en kontrollenhet. TBB.2423 Infraljudsdetektorer hur detektor ska monteras i anslutning till övervakad glasruta om detektor ska ha övertäckningsskydd. Infraljudsdetektor ska kunna känna av de lågfrekventa tryckförändringar (infraljud under det hörbara området) som uppstår när en dörr eller ett fönster till ett slutet utrymme öppnas. TBB.2424 Rörelsedetektorer Vid val av detektortyp bör beaktas de störningskällor som kan bli aktuella på installationsplatsen. under aktuell kod och rubrik om detektor ska vara av bredstrålande eller smalstrålande typ täckningsområde TBB Mikrovågsdetektorer TBB Ultraljudsdetektorer om detektors kabelinföringar ska tätas för att förhindra insekter med mera att komma in i detektorn om övertäckningsskydd krävs. Funktionen hos rörelsedetektor av mikrovågstyp (MV) begränsas inte av väggar och fönster, vilket kan medföra falsklarm om person passerar utanför skyddat utrymme. Ta hänsyn till detta när skyddat område definieras. Beakta eventuella störningar från lysrör och från rinnande vatten i plaströr. Funktionen hos rörelsedetektor av ultraljudstyp (UL) begränsas av väggar och föremål inom skyddat område. Den är känslig för rörliga föremål, till exempel gardiner eller mobiler samt för luftströmmar och högfrekventa ljudkällor. om balanserad eller obalanserad ultraljudsdetektor ska användas. TBB Passiva infraröddetektorer Detektor ska väljas med hänsyn till föreskriven monteringshöjd och täckningsområde. Passiv infraröddetektor (IR) kan vara olämplig i utrymmen där det kan förekomma hastiga temperaturförändringar, reflekterat solljus, hög temperatur eller hög relativ fuktighet (RF). typ av detektor, till exempel takdetektor, väggdetektor monteringshöjd täckningsyta. 14

16 TBB Kombinerade rörelsedetektorer Båda detektortyperna i kombinationen ska vara aktiverade innan larm löses ut. TBB.2425 Kapacitansdetektorer TBB.2426 Ljusdetektorer Detektorer i kombination, till exempel MV+IR eller UL+IR, kan vara lämpliga i svåra miljöer där risken för falsklarm är stor. vilka detektortyper som ska kombineras. I vissa fall kan utrymmen eller föremål behöva skyddas genom anordnande av så kallade kapacitiva fält. Detta sker genom utplacering av elektroder i lokaler eller omkring föremål som ska skyddas på sådant sätt att elektrodernas fält bildar skyddande zoner. Projektering, planering och installation utförs i dessa fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Ljusdetektor ska innehålla manöverdon som träder i funktion när detektorn utsätts för strålning från synligt eller infrarött ljus. TBB.2427 Seismiska detektorer TBB.248 den belysningsstyrka (E) för synligt ljus vid vilken ljusdetektor ska träda i funktion. Detektor ska ha komponenter som reagerar för stötar, slag, uppvärmning och nedkylning som uppstår vid åverkan på material i det objekt detektorn är avsedd att skydda. typ av material i objektet som ska skyddas, till exempel stål, betong, tegel. Diverse detektorer och larmutlösare TBB.2481 Larmutlösare för konstverk och värdeföremål Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar då ett konstverk eller ett värdeföremål som ska skyddas flyttas från sitt normala läge. TBB Larmutlösare för tyngdförändring Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar på tyngdförändring. TBB.2482 Larmutlösare för dagskydd Larmutlösare för tyngdförändring är avsedd för bevakning av hängande föremål, till exempel tavlor, gobelänger, vapen, keramik. vad som ska skyddas, till exempel tavla som tas ner eller skärs ut ur sin ram. Dagskydd ska inte kunna förbikopplas. Larmutlösare för dagskydd ska placeras på apparats eller dosas lock eller hölje. TBB.2483 Larmrutor vilka apparater och dosor som ska vara försedda med larmutlösare för dagskydd. Larmutlösare i eller på glasruta ska vara utförd så att larm utlöses när glasruta spräcks eller krossas. typ av larmruta längd på anslutningskabel. TBB.25 Larmdon 15

17 TBB.26 TBB.261 TBB.262 TBB.27 TBB.271 TBB.272 Larmdon ska vara utfört och anslutet så att det avger larm om avbrott uppstår i kabel mellan centralapparat och larmdon. Larmdon ska ha anslutningsklämmor för samtliga ledare. krav på skydd mot åverkan på vilken höjd larmdon ska sättas upp. Larmöverföringsutrustningar Larmöverföringsutrustning ska överföra aktuella larmkaraktärer från inbrotts- och överfallslarmsystem till larmcentral. Larmöverföringsutrustning för larmsändare, modem, multiplexor, koncentrator och larmmottagare ska vara godkänd för användning i avsedd larmklass och i övrigt uppfylla kraven i SSF 130. Larmsändare Larmmottagare larmöverföringens omfattning larmklass larmkaraktärer Trådlösa apparater om A-larm ska vidarebefordras till polis krav på utrustning utöver vad som anges i SSF 130 om larmkaraktärer även ska överföras till överordnat presentationssystem. Beträffande definitioner av larmklasser, se SSF 130. Beträffande larmsändare och larmmottagare i el- eller telesystem, se SEG.21 och SEG.22. om larmöverföringsutrustning ska vara av uppringande typ eller utförd som godkänd övervakad överföring för larmklass 3 enligt SSF 130. om larmsändare ska förmedla larm till alternativ larmcentral om kvittering inte sker inom 90 sekunder. Trådlösa apparater för inbrottslarmsystem Trådlösa apparater för överfallslarmsystem TBB.2721 Trådlösa larmknappar TBB.28 TBB.281 om överföring mellan bärbar överfallslarmknapp och mottagare ska ske med radiosignal eller ultraljud. Diverse apparater i inbrotts- och överfallslarmsystem Kontrollenheter TBB.282 TBB.283 Adressenheter Dimgeneratorer och rökgeneratorer hur montering ska ske, till exempel i tak, i golv, på vägg utrymmets volym. 16

18 TBB.3 Apparater i nödsignalsystem TBB.31 TBB.33 TBB.331 TBB.332 TBB.333 Centralapparat ska vara försedd med optiskt signaldon för inkommande larm, kvitteringstryckknapp och tryckknapp för provning av indikeringsdon. Manöverapparater om centralapparat ska vara utförd med akustiskt signaldon för inkommande larm och återställningstryckknapp för akustisk signal om centralapparat ska vara utförd för utanpåliggande, infälld montering eller för montering i 19''-panel om centralapparat ska vara utförd för arbetsströms- eller vilströmskontrollerade larmpunkter eller för båda utförandena antal larmpunkter och framtida utbyggnadsmöjlighet antal larmkategorier och om de ska vara valbara antal larmpunkter som ska ha tidsfördröjd ingång om centralapparat ska ha anordning för avgivande av summalarm och i så fall antal utgångar. Infälld manöverapparat ska vara utförd för montering i apparatdosa av typ enligt SS eller SEN Anropsapparater under aktuell kod och rubrik kulör på hölje eller täckplatta om manöverapparat ska förses med optisk signal kulör på optisk signal samt eventuell text på lamplins höjd över golv till centrum av apparat. Anropsapparat ska vara försedd med en tryckknapp, momentan, med växlingskontakt. Tryckknapp för signalering från frysrum ska förses med texten NÖDSIGNAL och vara försedd med inbyggt optiskt signaldon. om anropsapparat ska förses med separat pärontryckknapp eller med dragsnöre. Återställningsapparater Återställningsapparat ska vara försedd med tryckknapp med växlingskontakt. om återställningsapparat ska förses med larmutgång. Kombinerade anrops- och återställningsapparater Återställnings- och anropsapparat ska vara försedd med två tryckknappar och optiskt signaldon. om återställnings- och anropsapparat ska förses med larmutgång flera signaldon, till exempel signaldon för kvittering. TBB.35 TBB.351 Signaldon Infällt signaldon ska vara utfört för montering i apparatdosa. under aktuell kod och rubrik typ av apparatdosa som signaldonet ska monteras i höjd över golv till centrum av apparat. Optiska signaldon 17

19 TBB.352 Akustiska signaldon TBB.353 TBB.4 TBB.5 TBB.51 TBB.53 TBB.531 TBB.532 TBB.533 TBB.534 TBB.54 Kombinerade optiska och akustiska signaldon Signaldon ska vara försett med optisk signal och med summer med inställbar ljudnivå. Optisk signal ska ha 180 graders avläsbarhet och vara väl fastsatt i hölje eller täcklock. kulör på optisk signal om signaldon ska förses med fri larmutgång. Apparater i trygghetslarmsystem Anslutningspunkter för larm i vilrum och hygienrum i servicehus ska placeras på låssidan vid dörr 200 mm och 700 mm över golv samt vid wc-stol på vägg 550 mm över golv. om larmknappar ska uppfylla kraven enligt SS-EN om styrenhet och tillhörande utrustning ska uppfylla funktionskraven enligt SS-EN Apparater i utrymningslarmsystem Exempel på apparater i utrymningslarmsystem finns i standardserien SS-EN 54. Centralutrustningar för talat utrymningslarm ska uppfylla kraven enligt SS-EN Manöverapparater Larmknappar Beakta att larmknappar kan ingå i brandlarmsystem. Återställningstryckknappar Väggfästen Beakta placering för att försvåra obehörig användning. Utrymningsmikrofoner hur knappar och/eller vred ska utformas vid eventuell områdesindelning om manövertablå ska ha plats för utrymningsmikrofon om manövertablå ska placeras i låst skåp alternativt styras med nyckel. Beakta placering för att försvåra obehörig användning. Larmdon om utrymningsmikrofon ska monteras vid manövertablå eller centralapparat. Akustiska och optiska larmdon ska uppfylla kraven beträffande ljud- och ljussignaler enligt SS TBB.541 TBB.6 Högtalare Apparater i gaslarmsystem 18

20 TBB.61 TBB.62 TBB.7 Explosionsvarnare Koloxidvarnare Apparater i områdeslarmsystem TBB.71 TBB.72 TBB.721 TBB.722 TBB.723 TBB.724 TBB.725 TBB.726 TBB.73 TBB.731 TBB.732 TBB.733 TBB.8 TBB.81 TBB.82 Linjedetektorer Detektor ska bestå av sändare och mottagare. Sändare och mottagare ska vara utförda för anslutning till larmsystemets strömförsörjningsutrustning och mottagare även för anslutning till sektionsledning. Mottagare ska innehålla komponenter som reagerar då stråle från sändare bryts. Stängseldetektorer om linjedetektor ska vara flerstrålig obruten stråles räckvidd i meter om detektorn ska användas som yttre barriärskydd om monteringspelare ska användas och i så fall hur dessa ska placeras. HF-detektorer i stängsel Fiberoptiska detektorer i stängsel Ljuddetektorer i stängsel Tröghetsdetektorer i stängsel Elektromekaniska detektorer i stängsel Elektriska detektorer i stängsel Markdetektorer HF-detektorer i mark Tryckkännande detektorer i mark Ljuddetektorer i mark Apparater i diverse teletekniska larmsystem Apparater i utbrytningslarmsystem Apparater i vätskelarmsystem medium, till exempel vattenblandning, olja, lösningsmedel typ av sensor, till exempel kabelsensor, bandsensor. Nivågivare anges i avsnitt UBF. TBB.83 Apparater i larmsystem för spårtrafik 19

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

SiXteso släckstyrning med branddetektering

SiXteso släckstyrning med branddetektering s SiXteso släckstyrning med branddetektering Systemöversikt Släckstyrsystemet SiXteso är systemet för styrning av släckanläggningar där kraven på säker detektering med optimala släckstyrfunktioner krävs.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20.

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20. Larmpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-27, 20. 1. INLEDNING 2. BRANDLARM 2.1 Definitioner 2.2 Larmobjekt 2.3 Krav på anläggning för brand- och utrymningslarm 3. INBROTTSLARM 3.1 Definitioner 3.2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 103:8. Anläggarintyget ska endast användas av företag som är certifierade

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0 Handling LSU2012-0469 Sidantal (9) Ver. 1.0 Landstingsservice Landstinget i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING...3

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem IQ8Quad med Delta brandlarmsystem Marknadens mest kompetenta detektorserie Fyra funktioner i en och samma enhet: detektor, sirén, blixtljus och talat larm Trådbundet och trådlöst IQ8Quad och IQ8Alarm ett

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530 ELTRYCKESLÅS Med ett brett användningsområde där krav på en snabb låsning finns kan eltryckeslås användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS3000

Brandlarmsystem Salwico CS3000 Brandlarmsystem Salwico Användarhandbok Ver. 6 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER LED NYHETER Sensorarmatur RS PRO LED RS PRO LED är en nyutvecklad armatur som är helt optimerad och anpassad för LED i kombination med sensor- och radioteknik. Vid konstruktionen av RS PRO LED har Steinels

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

DORMA Instruktioner för Egenkontroll och Underhållsservicearbete

DORMA Instruktioner för Egenkontroll och Underhållsservicearbete Dokumenterad Egenkontroll samt innefattar kontroll och justering enligt nedan. Beskrivningen är en generell handledning som ej är objektsanpassad. Lokala förutsättningar kan därför kräva att service och

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer