Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande ändringsförteckning till kapitel T"

Transkript

1 Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt. Detta innebär drygt 50 förändringar när det gäller koder och rubriker. TB APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM Nya koder och rubriker för apparater i larmsystem för spårtrafik. Ändrad rådstext för larmutlösare. Nya koder och rubriker med rådstexter för manövertablå och utrymningsmikrofon. TF APPARATER I TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM Många nya rådstexter har tillkommit för apparater i telekommunikationssystem. För apparater i bildvisningssystem har nya koder tillkommit och andra flyttats så koderna bildar en enhet. Även nya texter har lagts till. Interaktiv skrivtavla är ett exempel på produkt som nu finns under egen kod och rubrik. TG APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM Koder och rubriker för kommunikationsenheter i datanät och adaptrar i datanät flyttats till S-kapitlet (SFF och SSG).

2 T APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig för elektromagnetiska störningar i den omgivning där den är avsedd att fungera. Den ska sålunda tillåta obehindrad användning med beaktande av de störningsnivåer som alstras av apparater som uppfyller krav i harmoniserade Europastandarder (EN). Montering av apparat ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Apparat ska väljas med sådant utförande eller åtgärd vidtas så att kondensvatten inte stannar kvar i dess kapsling. Apparat ska vara försedd med uppgift om tillverkare samt typ och beteckning. Svensk standard Materiel som ingår i entreprenaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis inom EES. Materiel utfört enligt svensk standard som gäller vid upphandlingstillfället anses uppfylla kravet, om inte högre säkerhets- eller utförandekrav föreskrivs i AMA eller i handlingarna i övrigt. Apparat i installations- eller fältbussystem Apparat ska vara anpassad till valt installations- eller fältbussystem. Apparat för infällning Apparat för infällning ska vara utförd för att skruvas fast i dosa, låda, ram eller dylikt. Apparat för placering på bord e d Apparat för placering på bord eller dylikt ska vara försedd med glidskydd samt ha anslutningskabel. Anslutningskabel ska vara dragavlastad. Beakta vid projektering av teletekniska system med programmerbara datorsystem föreskrifter och råd i avsnitt SF. Åberopa under aktuellt system tillämpliga koder och rubriker i avsnitt SF. Enheter i programmerbara styrsystem, till exempel datorundercentraler, PLCsystem, anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt UFB. särskilda krav på transportemballage och transportvägar vid uppåtriktat tätningsdon om utrymmet mellan kabel och tätningsdons hylsskruv ska fyllas med tätningsmassa, till exempel där vätska kan befaras ansamlas krav på tätningsmassan, till exempel att den inte menligt får påverka isolermaterialet. under aktuell kod och rubrik krav på störmiljöklasser och provningsbestämmelser om apparat ska förses med enhet för anslutning till bussystem. Beträffande komponenter i bussystem, se avsnitt SG krav på halogenfria plastprodukter om elmateriel ska vara utfört i självslocknande material. under aktuell kod och rubrik eller redovisa på ritning förläggningssätt monteringssätt monteringsunderlag kulör eller hölje på täckplatta på vilken höjd apparat eller utrustning ska monteras. Exempel på olika förläggningssätt, monteringssätt och monteringsunderlag finns i tabell RA S/1. 1

3 Svensk standard Elsäkerhetskrav behöver endast anges om dessa ska vara högre än myndighetskraven. Krav på funktion och metod måste särskilt anges. i klartext eller genom hänvisning till aktuell standard krav på funktioner och metoder under aktuell kod och rubrik. I standarder kan förekomma alternativ. i så fall det alternativ som ska gälla. Kapslingsklasser För val av rätt apparat med hänsyn till miljön bör man bedöma om den behöver skydd genom kapsling. Kapslingen ska bland annat skydda person och husdjur mot beröring med farliga spänningsförande delar och inträngning av vatten och partiklar. Kapslingsklass anges med IP-beteckning uppbyggd enligt figur RA S/1 och tabell RA S/2. Beakta de särskilda krav avseende kapslingsklasser som finns i SS och i vissa produktstandarder. Krav på kapslingsklasser för anläggningar i våta och fuktiga utrymmen samt anläggningar i det fria finns redovisade i SS Explosionsskyddad materiel Beträffande val av explosionsskyddad materiel, se SS-EN och SS-EN Beträffande elinstallationer i områden med explosiv gasblandning, se SEK Handbok 427. Se även kommentarer under rubriken Explosionsfarlig miljö i kapitel 6. Apparat i installations- eller fältbussystem under aktuell kod och rubrik krav på apparat som ska ingå i installations- eller fältbussystem apparat som ska spänningsförsörjas via installations- eller fältbuss. Systemkomponenter, centralenheter, program med mera i bussystem anges i avsnitt SG. Apparat för infällning placering av apparat med hänsyn till inredning och byggnads konstruktion. Apparat för placering på bord e d typ av anslutningsdon längd på anslutningskabel. Skyddsmålning Skyddsmålning av konstruktioner i installationer anges i avsnitt LCV. Om annan byggplatsmålning ska ingå av någon utrustning, apparat eller dylikt, ange krav under aktuell kod och rubrik i avsnitt LCS. Se AMA Hus. Samråd med berörd projektör. TB TBB TBB.1 APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM APPARATER I TELETEKNISKA LARMSYSTEM Beträffande nätaggregat och laddningsbara batterier, se SJF.2 och SJB.1. Apparater m m i branddetekterings- och brandlarmsystem 2

4 TBB.11 TBB.111 Apparater och utrustningar ska vara utförda i enlighet med Brandskyddsföreningens eller ackrediterat organs typgodkännanderegler för produkter i brandlarmanläggning. Kravet på typgodkännande gäller centralapparat, brandförsvarstablå, strömförsörjningsutrustning, larmknappar, detektorer, larmdon och larmöverföringsutrustning. Beakta kraven i SBF 110 med avseende på utförande, placering, dimensionering, apparatval, installation med mera. Apparater i automatiska brandlarmsystem Exempel på lämpliga apparater i ett automatiskt brandlarmsystem finns i standardserien SS-EN 54. Centralutrustningar ska uppfylla kraven enligt SS-EN för centralapparat i automatiskt brandlarmsystem om skåpinredning tillhandahålls antal detektorkretsar eller sektioner som centralapparat ska omfatta samt reserver och beräknat utbyggnadsbehov om centralapparat ska vara försedd med utrustning för konventionella, adresserbara eller analoga adresserbara detektorer om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med anordning för överföring av larm- och felsignaler till överordnat presentationssystem om överföring av larm- och felsignaler ska kunna ske till larmmottagningscentral om extra larm- och felsignaldon ska anslutas till centralapparat om centralapparat ska förses med anordning för avgivning av larmsignaler sektionsvis om larmsignal ska avges endast inom utlöst sektion eller inom samtliga sektioner om centralapparat ska förses med anordning för manuell manövrering av systemets larmdon sektionsvis om centralapparat ska förses med anordning för manuell avgivning av larmsignaler till icke utlösta sektioner, till exempel från portierloge, reception inom hotell eller liknande utrymme om centralapparat ska förses med anordning för identifiering av utlöst detektor om centralapparat ska förses med anordning för anslutning av brandsläcksystem om centralapparat ska förses med anordning för automatisk dörrstängning, fläktavstängning, manövrering av brandspjäll, rökventilatorer och dylikt om centralapparat ska förses med anordning för larmlagring om centralapparat ska förses med anordning för larmföljdsindikering om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med korskopplingsplintar för korskoppling av ledningsnät om centralapparat ska ha anordning för larmdonsövervakning TBB.1111 Brandförsvarstablåer om centralapparat ska förses med inbyggd skrivare de händelser som ska kunna skrivas ut på skrivare, till exempel aktuell sektion och aktuell adress, klartextinformation, datum och tid, felmeddelanden, statusöversikt. om brandförsvarstablå ska vara sammanbyggd med centralapparaten eller vara en separat enhet om inkommande larm i brandförsvarstablå ska presenteras sektionsvis i teckenfönster 3

5 TBB.112 TBB.113 TBB.114 Tillsatsapparater om inkommande larm i brandförsvarstablå ska presenteras sektions- och adressvis i teckenfönster vid adresserbart eller analogt system om antalet texter ska vara minst lika med antalet sektioner om antalet texter ska vara minst lika med antalet adresser vid adresserbart eller analogt system om texter ska vara permanent lagrade eller kunna ändras av anläggningsskötare. Fordringar på brandförsvarstablå finns i SS En tillsatsapparat används vid fysisk utbyggnad av befintlig centralapparat. Undercentraler antal sektioner eller detektorkretsar som tillsatsapparat ska omfatta samt reserver om möjlighet ska finnas till ytterligare utbyggnad. En undercentral är i princip en autonom enhet som står i förbindelse med huvudcentralen. placering Manöverapparater TBB.1141 Larmknappar hur förbindelse med huvudcentralen eller annan undercentral ska utföras vid konventionellt system hur detaljerad information ska överföras till huvudcentralen hur gränssnittet ska se ut mellan centraler av olika fabrikat, till exempel för adressenheter som kopplas till befintliga sektioner i äldre system. Larmknapp ska vara röd eller ha tydlig röd markering samt vara försedd med texten BRANDLARM. Tryckknappen ska stanna kvar i intryckt läge eller vara försedd med en lysdiod som anger att knappen aktiverats. Larmknappen ska vara skyddad mot oavsiktlig intryckning, till exempel genom ett lätt krossbart glas. Om ytterligare skydd finns ska detta vara försett med anvisning Brandlarm lyft locket tryck in knappen. kapslingsklass i de fall montering ska ske i fuktigt utrymme om larmknapp ska vara försedd med inbyggd adressenhet. TBB.1142 Frånkopplingsanordningar för rökdetektorer Frånkopplingsanordning ska bestå av manöverenhet och larmdon. Manöverenhet ska ha synlig text FRÅNKOPPLING AV RÖKDETEKTORER anordning för tidstyrd frånkoppling av en eller flera rökdetektorer anordning för manövrering av anslutna signaldon. Tidstyrningen ska fungera så att frånkopplade detektorer automatiskt återinkopplas efter inställd tid och att förvarning erhålls viss tid innan återinkoppling sker. Larmdon ska bestå av en optisk och en akustisk del. Optisk signal ska avges med fast sken under frånkopplingstiden och blinkande sken under förvarningstiden. Under förvarningstiden ska även akustisk signal avges. Optiskt signaldon ska förses med texten RÖKDETEKTORER FRÅNKOPPLADE. 4

6 TBB.115 Detektorer Vid frånkoppling av rökdetektor får inte larmknapp beröras av frånkopplingen. Antalet larmknappar kan behöva ökas om brandlarmsystemet förses med frånkopplingsanordning. Där stora delar av systemet frånkopplas regelbundet kan behov finnas av optiska larmdon, till exempel ljusarmatur. Denna bör då innehålla lysrör eller minst två lampor samt genomlyst skylt av vit plast med röd text. Om rökdetektorerna för det mesta är bortkopplade kan det vara lämpligt att ha omvänd funktion så att tänd skylt med texten RÖKDETEKTORER TILLKOPPLADE manar till försiktighet. Manöverenhet placeras antingen i eller intill centralapparat eller i lokal där rökdetektor ska frånkopplas. tider för frånkoppling och förvarning typ och storlek på larmdon var manöverenhet ska placeras om frånkoppling ska indikeras i annat system. Dold detektor ska placeras så att den är lätt åtkomlig för inspektion, underhåll och kontroll. I rensningspliktig imkanal ska detektor lätt kunna demonteras. Anvisningar om hur demontering ska utföras ska sättas upp i närheten av detektorn. om detektor ska uppfylla kraven i SBF 110. Linjerökdetektorer kan i vissa fall användas som komplement till rökdetektorer, till exempel vid höga takhöjder. Samråd med den lokala räddningstjänsten och berört försäkringsbolag om och hur linjerökdetektorer och flamdetektorer får användas. under aktuell kod och rubrik om detektor ska vara försedd med inbyggd adressenhet om detektor ska vara försedd med optiskt signaldon eller utgång för signaldon för indikering av utlöst detektor eller både och vilka detektorer som ska ha tidsfördröjda larm och i vilken utsträckning var skylt ska sättas upp och indikering monteras för dold detektor om rökdetektor ska monteras i ventilationskanal om detektor ska monteras på undertak och i så fall undertakets konstruktion om entreprenören vid placering av detektor i samråd med beställaren ska bevaka att tilluftsdon, kylluftaggregat, fläktar och dylikt inte får en negativ påverkan på detektorns funktion om låsfunktion i sockel ska aktiveras i de fall det finns risk för obehörig nedtagning av detektorinsats, till exempel vid låg takhöjd. i så fall vilka detektorer det gäller samt att det ska erfordras verktyg för att få loss insatsen om skyddskorgar ska användas i de fall risk finns för att detektor kan bli träffad av något föremål, till exempel i en sporthall. i så fall vilka detektorer det gäller TBB.1151 Värmedetektorer om det finns risk för EMC-störningar att detektor ska placeras i en skyddskorg eller dylikt. Värmedetektor och högtemperaturdetektor ska uppfylla kraven enligt SS-EN Värmedetektor bör normalt inte användas vid takhöjder över 7,5 m. Högtemperaturdetektor bör inte användas vid takhöjder över 6 m. under aktuell kod och rubrik klass och temperaturområde enligt SS-EN 54-5 kapslingsklass. 5

7 TBB Maximalvärmedetektorer Detektor i bastu Utlösningstemperatur för detektor placerad i bastu ska vara minst +120 C. Detektor ska placeras under nivå för bastulaven. Detektor utanför bastu Beakta att detektor direkt utanför bastu får tillräckligt hög utlösningstemperatur, minst +100 C. TBB Differentialvärmedetektorer med maximalutlösning Differentialvärmedetektor ska anpassa sig till rådande omgivningstemperatur och reagera om de i SS-EN 54-5 fastställda värdena för temperaturökningens hastighet eller högsta temperatur överskrids. TBB.1152 Rökdetektorer Beakta risk för onödiga larm i utrymmen där temperaturen snabbt kan stiga och få denna detektortyp i larmläge. Detektor ska uppfylla kraven enligt SS-EN Rökdetektor bör inte användas vid takhöjder över 20 m. TBB Joniserande rökdetektorer TBB Optiska rökdetektorer om detektor för ventilationskanal ska placeras i detektorkammare som avleder en kontrollerad mängd luft ur ventilationskanalen till detektorn om rökdetektor i ventilationssystem ska förses med skydd mot hög lufthastighet om kapsling erfordras för komplettering av socklar i fuktiga och våta utrymmen. kapslingsklass om detektorn ska förses med kåpa som skyddar mot damm och smuts under entreprenadtiden. Föreskriv att den i så fall ska avlägsnas i samband med kontroll och injustering om detektor ska vara försedd med speciellt insektsnät. Ett speciellt insektsnät kan vara nödvändigt i områden där små insekter kan ta sig in i detektorn. Beakta val av detektortyp och placering i utrymmen med hög stofthalt eller där rökalstrande aktiviteter förekommer. Joniserande rökdetektor bör inte placeras i utrymmen där lufthastigheten överstiger 5 m/s. Beakta att det finns optiska rökdetektorer av reflexionstyp med mycket hög känslighet (0,1 0,5 procent fördunkling) i jämförelse med konventionella detektorer (3 5 procent fördunkling). TBB Linjerökdetektorer TBB.1153 Flamdetektorer eventuella krav på extra hög känslighet hos rökdetektor, till exempel hos detektor i datorhall. vilka ytor som ska skyddas (både längd och bredd). vilka ytor som ska skyddas hur flamdetektor ska riktas 6

8 TBB.1154 Kombinationsdetektorer TBB.116 om flamdetektor ska vara av UV-typ eller IR-typ. Kombinationsdetektorer där värmedetektor ingår ska fungera även om rökdetektordelen är frånkopplad. Larmdon Exempel på kombinationer är joniserande och optisk rökdetektor joniserande rökdetektor och maximalvärmedetektor optisk rökdetektor och maximalvärmedetektor maximalvärmedetektor med joniserande och optisk rökdetektor flamdetektor av UV-typ och IR-typ. Beakta att täckningsområdet för en kombinationsdetektor bestäms av den teknik som har det lägsta täckningsområdet enligt SBF 110. typ av kombinationsdetektor samt placering. Akustiska och optiska larmdon ska uppfylla kraven beträffande ljud- och ljussignaler enligt SS Larmdon ska vara försett med texten BRANDLARM. Larmdon i lokalt system som inte har larmöverföring till extern larmmottagning ska vara försett med skylt som upplyser dem som vistas i byggnaden om att de vid behov ska larma räddningstjänsten. TBB.1161 Akustiska larmdon TBB Larmklockor TBB Sirener TBB Sumrar Beakta kraven i SBF 110. under aktuell kod och rubrik larmdonens antal, styrka och placering om larmdon även ska placeras utomhus i närheten av centralapparat på vilken höjd larmdon ska sättas upp. Akustiska larmdon kan kombineras med eller ersättas av högtalare för talande meddelande eller larmsignal. Signalernas styrka ska vara anpassad till förhållandena på platsen, det vill säga så att signalerna uppmärksammas men också så att man undviker chockverkan och ljudtryck i närheten av smärtgränsen. under aktuell kod och rubrik krav på ljudtryck samt var det ska mätas. om larmklocka ska vara motordriven. TBB.1162 Optiska larmdon Summer kan användas i mindre utrymmen, till exempel hotellrum och patientrum i de fall larmklocka i korridor inte är tillräckligt. Beakta behovet av larmdon i utrymmen med förstärkt ljudisolering. Indikeringslampa eller indikeringstablå ska avge rött sken. Samråd med den lokala räddningstjänsten om vad som gäller för utomhusplacerat larmdon. placering. 7

9 TBB Indikeringslampor Indikeringslampa för dold branddetektor ska förses med texten INDIKERING DOLD BRANDDETEKTOR. TBB Indikeringstablåer Indikeringstablå för dolda branddetektorer ska förses med texten INDIKERING DOLDA BRANDDETEKTORER. Varje indikering ska vara försedd med ett nummer som kan härledas till en förteckning, ritning eller dylikt som ska vara placerad i tablåns omedelbara närhet. TBB Blixtljuslampor Blixtljuslampa bör vara försedd med ett xenon-rör som ger ett ljusflöde (Φ) på minst lumen. driftspänning TBB Rotationsljuslampor blixtfrekvens, till exempel 1 1,5 Hz. driftspänning blinkfrekvens, till exempel 2,9 Hz. TBB.1163 Kombinerade akustiska och optiska larmdon TBB.1164 Taktila larmdon Beakta att hänsyn tas till den optiska delen vid placering av kombinerat akustiskt och optiskt larmdon. För hörselskadade personer kan taktilt larmdon användas. Detta kan till exempel bestå av kuddvibrator eller personsökare med vibrator. Testning av larmdonet bör kunna ske utan att brandlarm utlöses. typ av larmdon. TBB.1165 Brandinformationstablåer TBB.12 TBB.121 Samråd med Hjälpmedelsinstitutet beträffande val av taktila larmdon. placering antal alfanumeriska tecken i teckenfönster hur brandinformationstablå ska strömförsörjas, till exempel från brandlarmcentral hur kommunikation med brandlarmcentral ska ske, till exempel via datakabel. Apparater m m i samplande system med rökdetektorer om luftflödesövervakning ska finnas för både högt och lågt luftflöde om fel ska indikeras individuellt eller som summafel antal larmnivåer, det vill säga hur många förlarm samt brandlarm som systemet kan avge, och om dessa ska vara statiska (fasta) eller dynamiska (justerbara) om nedsmutsningsindikering ska finnas. 8

10 TBB.122 Rör i samplande brandlarmsystem typ samt dimension på rör i samplande brandlarmsystem om dold förläggning och kapillärrör ska användas. TBB.123 TBB.13 TBB.131 TBB.132 Detektorer typ av detektor och funktionsprincip. I de fall samplingssystemet används för att uppnå extremt tidig detektering av rök från elektriska fel i kabel eller utrustning bör högkänslighetsdetektorer föreskrivas. Apparater m m i linjevärmedetektorsystem Apparats detektionsförmåga ska ligga inom de temperaturområden som anges i SS-EN Givare TBB.1321 Fiberoptiska givarkablar Apparats detektionsförmåga ska ligga inom de temperaturområden som anges i SS-EN hur fiberoptisk givarkabel ska förläggas och monteras den omgivningstemperatur fiberoptisk givarkabel ska tåla, till exempel minst +120 C hur fiberoptisk givarkabel ska skyddas. TBB.1322 Elektriskt ledande givarkablar TBB.1323 Givarrör TBB.14 TBB.15 TBB.151 typ av elektriskt ledande givarkabel, till exempel partvinnad kabel, koaxialkabel. höjdmått för placering av värmedetekterande kabel. Beakta fördröjning av larmsignal vid installation av värmedetekterande kabel i skyddsrör. typ av givarrör. Larmöverföringsutrustningar typ av larmöverföringsutrustning, till exempel uppringande eller fast uppkopplad linje. Provningsutrustningar, förvaringsfack m m Detektorprovare TBB.1511 Rökdetektorprovare om förlängningsstång erfordras och i så fall längd på stången Utrustning för provning av detektorer ska levereras. Gas- och röktuber ska levereras för leveransprovning och driftprovning. Provgasen eller röken ska vara fri från ozonskadliga ämnen och kunna användas för provning av såväl optiska som joniserande rökdetektorer. TBB.1512 Värmedetektorprovare 9

11 Utrustning för provning av detektorer ska levereras. TBB.152 Förvaringsfack för orienteringsritningar för brandförsvar Förvaringsfack ska placeras i direkt anslutning till centralapparat eller i den del av centralutrustning (brandförsvarstablå) som främst är avsedd för insatspersonalen. I förvaringsfack ska pärm för orienteringsritningar i A3-format få plats. TBB.153 TBB.154 TBB.155 TBB.156 TBB.157 TBB.158 Hissanordningar för rökdetektorer Adressenheter Detektorfästen vilka detektorer som ska ha hissanordning takhöjd. placering av separata adressenheter. Nedtagningsutrustningar för detektorer Utrustning för nedtagning av detektorer ska vara anpassad till aktuell detektor för att förhindra skada på detektorn i samband med urtagning och isättning i sockel. Zenerbarriärer Diverse provningsutrustningar, förvaringsfack m m TBB.1581 Kortslutningsisolatorer TBB.16 TBB.2 TBB.21 Trådlösa apparater antal och placering. Kortslutningsisolatorer bör ingå i analoga eller adresserbara system för att isolera delar av detektorkrets vid kortslutning. Apparater i inbrotts- och överfallslarmsystem Apparater och utrustningar ska vara utförda i enlighet med SSF om apparater och utrustningar ska vara utförda för trådbunden överföring enligt SSF 130 eller intern radioöverföring enligt SSF 140, alternativt en kombination av trådbundet och radioöverföring. Beakta kraven i SSF 130 med avseende på utförande, planering, dimensionering, detektorval, placering, installation med mera. Beakta även svensk standard för inbrottslarmsystem. Centralapparat ska innehålla anordning som indikerar sektion och adress och utlöser larmsignal i centralapparat då larmutlösare påverkas innehålla anordning som indikerar och signalerar för kortslutning eller avbrott i ledningsnät. Uppkommen indikering ska kvarstå tills återställning sker manuellt. Centralapparat ska även vara utförd så att obehörigt ingrepp avsett att försätta systemet ur funktion medför larmsignal ha anordning som utlöser felsignal vid nätspänningsbortfall samt då batterispänningen understiger 90 procent av nominell spänning innehålla anordning med vilken systemets funktionsduglighet kan kontrolleras innan inkoppling sker 10

12 TBB.22 TBB.23 TBB.231 vara utförd för överföring av larmsignaler till larmmottagare eller signaldon utanför centralapparat. Centralapparat försedd med identifieringsanordning för larmutlösare ska ha anordning som varaktigt indikerar läge för larmutlösare som påverkats eller försatts ur funktion. Centralapparat bör placeras inom av systemet skyddat område. Tillträde till skyddat område möjliggörs genom förbikopplare eller tidstyrd inpassering till manöverapparat vid ingångsdörr. Om centralapparat placeras utanför skyddat område ska förbikopplare monteras i eller intill centralapparat. Undercentraler Manöverenheter Förbikopplare om centralapparat ska vara försedd med utrustning för anslutning av adresserbara detektorer eller adressenheter det antal sektioner eller adressingångar som centralapparat ska omfatta samt reserver antalet grupper som centralapparat ska kunna hantera antalet användarkoder om centralapparat ska kunna förses med eller vara försedd med kopplingsplintar för korskoppling av ledningsnät beräknat utökningsbehov antal och typer av larmutlösare inom varje grupp vilka fel i systemet som automatiskt ska signaleras i centralapparat antal manöverpaneler och placeringar i de fall flera manöverpaneler ska vara anslutna till centralapparaten om centralapparat ska vara försedd med anordning för överföring av larmsignal till överordnat presentationssystem eller larmmottagningscentral om centralapparat ska förses med identifieringsanordning för larmutlösare krav på grafisk presentation eller utskriftenhet antal händelser som ska registreras i realtid och kunna skrivas ut på skrivare. Händelseregistrets storlek bör anpassas efter objektets storlek och typ om system utförda enligt SSF 140 ska utföras med interna eller externa antenner. hur undercentral ska vara utförd med beaktande av centralapparatens utförande. vilka manöverenheter som ska utföras med intern radioöverföring. Förbikopplare i inbrotts- och överfallslarmanläggning ska medge inställning av valfri kod för förbikoppling av hel eller del av anläggning. typ av förbikopplare antal koder TBB.2311 Låsförbikopplare om krav på nyckelfunktion och lysdioder för indikering föreligger om krav på aktivering av elslutbleck föreligger om krav på sabotagelarm föreligger vid flera inställningsförsök av kod. Låsförbikopplare ska vara utförd med kontaktfunktion inbyggd i lås som uppfyller kraven enligt SS 3079:2004 samt lägst klass 4 i SS 3522:2004. TBB.2312 Vridförbikopplare 11

13 TBB.2313 Knappförbikopplare TBB.2314 Kortförbikopplare TBB.232 TBB.233 TBB.234 TBB.24 Larmknappar Fotkontakt ska ha komponenter som reagerar då den utsätts för ett tryck av 50 N eller däröver. Utförd larmutlösning ska kunna avläsas i larmknapp. Trycklister om larmknapp ska förses med text, till exempel med POLISLARM, i de fall larmöverföring sker. Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar vid direkt åverkan. Utförd larmutlösning ska kunna avläsas i larmutlösare. Trycklist ska ha komponenter som reagerar då den utsätts för ett tryck av 20 N eller däröver. Manöverapparater monteringssätt, till exempel vertikalt på skrivbordshurtsens insida för larmutlösning med knät längd på trycklisten. Larmutlösare bör placeras lättåtkomlig för de personer som kan ha behov av att utlösa larmsignal. Manöverapparat ska placeras inom skyddat område. Manöverapparat ska vara sabotageskyddad mot isärtagning samt mot nedrivning från vägg. Instruktioner om det dagliga handhavandet ska finnas på manöverapparaten eller i dess omedelbara närhet. om manöverapparat ska vara försedd med teckenfönster och i så fall antal tecken för visning av larm i klartext. Detektorer och larmutlösare Larmutlösare ska innehålla komponenter som löser ut larmsignal i centralapparat då utlösare, eller den omgivning inom vilken utlösare detekterar, påverkas. Larmutlösare ska monteras så att den vid inkopplat system inte kan försättas ur funktion utan att larmsignal utgår. Om detektor är försedd med funktionsindikering ska denna efter detektorns injustering kunna frånkopplas eller döljas, så att den inte kan avläsas av obehörig. Detektor som är justerbar med avseende på känslighet eller täckningsområde ska vara så utförd att justeringsanordningar efter slutjustering kan skyddas mot obehörig påverkan. Beträffande val och placering av detektorer och larmutlösare, se även SSF 130. vilka typer av detektorer och larmutlösare som ska ingå i systemet i vilka fall larmutlösare ska anslutas via kontrollenhet om detektor ska vara försedd med funktionsindikering vilka detektorer som ska ha radioöverföring enligt SSF 140 vilka detektorer med radioöverföring som ska anslutas via universalsändare. TBB.241 Elektromekaniska detektorer TBB.2411 Foliedetektorer Larmutlösare ska placeras med hänsyn till typ av glasmaterial och på sådant sätt att glaset inte kan krossas eller fönsterrutan lyftas ur eller svängas ur bågen utan att larm utlöses. Larmutlösare av folieband ska klistras direkt på glaset. 12

14 TBB.2412 Tråddetektorer TBB.2413 Magnetkontakter Folien är känslig för mekanisk påverkan och bör inte monteras på ställen där det finns uppenbar risk att den skadas. hur tråddetektor ska skyddas mot sådan mekanisk påverkan som inte ska utlösa larm. Magnetkontakt ska innehålla manöverdon som träder i funktion när dörr, fönster eller lucka försedd med sådan kontakt öppnas. Kontakten ska vara utförd och monterad så att larm löses ut vid liten öppning av dörr eller fönster. Utanpåliggande magnetkontakt ska monteras på den övervakade sidan av dörr eller fönster. Utanpåliggande magnetkontakt får inte ha synliga skruvanslutningar. om TBB.2414 Trampdetektorer magnetkontakt ska vara utanpåliggande eller infälld magnetkontakt med förtillverkad kabel ska användas för anslutning och i så fall kabelns längd förspänd magnetkontakt krävs. Samråd med berörd projektör. Trampdetektor ska vara utformad och placerad så att den svårligen kan passeras utan att larm löses ut. Larmutlösare i matta Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar då mattan belastas. TBB.2415 Larmutlösare för låskolvar Matta med larmutlösare används bland annat i korridorer samt vid exponerade värdeföremål och konstverk. Larmutlösare för låskolv ska ha komponenter som reagerar när låskolv förs mot olåst läge. om larmutlösare ska utföras med låskolvskontakt mikrobrytare. TBB.2416 Lägeskännande larmutlösare TBB.242 Lägeskännande larmutlösare (pendelkontakt) ska ha komponenter som reagerar när den bringas ur sitt vertikala läge. Lägeskännande larmutlösare bör i trånga passager placeras på sådant sätt att en person inte kan passera utan att pendeln bringas ur sitt vertikala läge. Elektroniska detektorer TBB.2421 Vibrationsdetektorer Vibrationsdetektor ska ha komponenter som reagerar för vibrationer, stötar och slag. TBB.2422 Glaskrossdetektorer hur larmutlösare ska placeras för att utgöra skydd mot åverkan på väggar, golv, tak eller fönster. Välj om möjligt detektorer med egenskaper som stämmer överens med egenskaperna i byggnadskonstruktionen. Beakta risken för obefogade larm. Glaskrossdetektor ska ha komponenter som reagerar när glas krossas. 13

15 Detektorn ska placeras på sådant sätt att det inte ska vara möjligt att få ut glaset ur sin infästning utan att detektorn aktiveras. TBB Passiva glaskrossdetektorer om detektor ska limmas på den glasyta som ska övervakas om kontrollenhet erfordras TBB Aktiva glaskrossdetektorer TBB Akustiska glaskrossdetektorer hur många passiva glaskrossdetektorer som får anslutas till en kontrollenhet. TBB.2423 Infraljudsdetektorer hur detektor ska monteras i anslutning till övervakad glasruta om detektor ska ha övertäckningsskydd. Infraljudsdetektor ska kunna känna av de lågfrekventa tryckförändringar (infraljud under det hörbara området) som uppstår när en dörr eller ett fönster till ett slutet utrymme öppnas. TBB.2424 Rörelsedetektorer Vid val av detektortyp bör beaktas de störningskällor som kan bli aktuella på installationsplatsen. under aktuell kod och rubrik om detektor ska vara av bredstrålande eller smalstrålande typ täckningsområde TBB Mikrovågsdetektorer TBB Ultraljudsdetektorer om detektors kabelinföringar ska tätas för att förhindra insekter med mera att komma in i detektorn om övertäckningsskydd krävs. Funktionen hos rörelsedetektor av mikrovågstyp (MV) begränsas inte av väggar och fönster, vilket kan medföra falsklarm om person passerar utanför skyddat utrymme. Ta hänsyn till detta när skyddat område definieras. Beakta eventuella störningar från lysrör och från rinnande vatten i plaströr. Funktionen hos rörelsedetektor av ultraljudstyp (UL) begränsas av väggar och föremål inom skyddat område. Den är känslig för rörliga föremål, till exempel gardiner eller mobiler samt för luftströmmar och högfrekventa ljudkällor. om balanserad eller obalanserad ultraljudsdetektor ska användas. TBB Passiva infraröddetektorer Detektor ska väljas med hänsyn till föreskriven monteringshöjd och täckningsområde. Passiv infraröddetektor (IR) kan vara olämplig i utrymmen där det kan förekomma hastiga temperaturförändringar, reflekterat solljus, hög temperatur eller hög relativ fuktighet (RF). typ av detektor, till exempel takdetektor, väggdetektor monteringshöjd täckningsyta. 14

16 TBB Kombinerade rörelsedetektorer Båda detektortyperna i kombinationen ska vara aktiverade innan larm löses ut. TBB.2425 Kapacitansdetektorer TBB.2426 Ljusdetektorer Detektorer i kombination, till exempel MV+IR eller UL+IR, kan vara lämpliga i svåra miljöer där risken för falsklarm är stor. vilka detektortyper som ska kombineras. I vissa fall kan utrymmen eller föremål behöva skyddas genom anordnande av så kallade kapacitiva fält. Detta sker genom utplacering av elektroder i lokaler eller omkring föremål som ska skyddas på sådant sätt att elektrodernas fält bildar skyddande zoner. Projektering, planering och installation utförs i dessa fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Ljusdetektor ska innehålla manöverdon som träder i funktion när detektorn utsätts för strålning från synligt eller infrarött ljus. TBB.2427 Seismiska detektorer TBB.248 den belysningsstyrka (E) för synligt ljus vid vilken ljusdetektor ska träda i funktion. Detektor ska ha komponenter som reagerar för stötar, slag, uppvärmning och nedkylning som uppstår vid åverkan på material i det objekt detektorn är avsedd att skydda. typ av material i objektet som ska skyddas, till exempel stål, betong, tegel. Diverse detektorer och larmutlösare TBB.2481 Larmutlösare för konstverk och värdeföremål Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar då ett konstverk eller ett värdeföremål som ska skyddas flyttas från sitt normala läge. TBB Larmutlösare för tyngdförändring Larmutlösare ska ha komponenter som reagerar på tyngdförändring. TBB.2482 Larmutlösare för dagskydd Larmutlösare för tyngdförändring är avsedd för bevakning av hängande föremål, till exempel tavlor, gobelänger, vapen, keramik. vad som ska skyddas, till exempel tavla som tas ner eller skärs ut ur sin ram. Dagskydd ska inte kunna förbikopplas. Larmutlösare för dagskydd ska placeras på apparats eller dosas lock eller hölje. TBB.2483 Larmrutor vilka apparater och dosor som ska vara försedda med larmutlösare för dagskydd. Larmutlösare i eller på glasruta ska vara utförd så att larm utlöses när glasruta spräcks eller krossas. typ av larmruta längd på anslutningskabel. TBB.25 Larmdon 15

17 TBB.26 TBB.261 TBB.262 TBB.27 TBB.271 TBB.272 Larmdon ska vara utfört och anslutet så att det avger larm om avbrott uppstår i kabel mellan centralapparat och larmdon. Larmdon ska ha anslutningsklämmor för samtliga ledare. krav på skydd mot åverkan på vilken höjd larmdon ska sättas upp. Larmöverföringsutrustningar Larmöverföringsutrustning ska överföra aktuella larmkaraktärer från inbrotts- och överfallslarmsystem till larmcentral. Larmöverföringsutrustning för larmsändare, modem, multiplexor, koncentrator och larmmottagare ska vara godkänd för användning i avsedd larmklass och i övrigt uppfylla kraven i SSF 130. Larmsändare Larmmottagare larmöverföringens omfattning larmklass larmkaraktärer Trådlösa apparater om A-larm ska vidarebefordras till polis krav på utrustning utöver vad som anges i SSF 130 om larmkaraktärer även ska överföras till överordnat presentationssystem. Beträffande definitioner av larmklasser, se SSF 130. Beträffande larmsändare och larmmottagare i el- eller telesystem, se SEG.21 och SEG.22. om larmöverföringsutrustning ska vara av uppringande typ eller utförd som godkänd övervakad överföring för larmklass 3 enligt SSF 130. om larmsändare ska förmedla larm till alternativ larmcentral om kvittering inte sker inom 90 sekunder. Trådlösa apparater för inbrottslarmsystem Trådlösa apparater för överfallslarmsystem TBB.2721 Trådlösa larmknappar TBB.28 TBB.281 om överföring mellan bärbar överfallslarmknapp och mottagare ska ske med radiosignal eller ultraljud. Diverse apparater i inbrotts- och överfallslarmsystem Kontrollenheter TBB.282 TBB.283 Adressenheter Dimgeneratorer och rökgeneratorer hur montering ska ske, till exempel i tak, i golv, på vägg utrymmets volym. 16

18 TBB.3 Apparater i nödsignalsystem TBB.31 TBB.33 TBB.331 TBB.332 TBB.333 Centralapparat ska vara försedd med optiskt signaldon för inkommande larm, kvitteringstryckknapp och tryckknapp för provning av indikeringsdon. Manöverapparater om centralapparat ska vara utförd med akustiskt signaldon för inkommande larm och återställningstryckknapp för akustisk signal om centralapparat ska vara utförd för utanpåliggande, infälld montering eller för montering i 19''-panel om centralapparat ska vara utförd för arbetsströms- eller vilströmskontrollerade larmpunkter eller för båda utförandena antal larmpunkter och framtida utbyggnadsmöjlighet antal larmkategorier och om de ska vara valbara antal larmpunkter som ska ha tidsfördröjd ingång om centralapparat ska ha anordning för avgivande av summalarm och i så fall antal utgångar. Infälld manöverapparat ska vara utförd för montering i apparatdosa av typ enligt SS eller SEN Anropsapparater under aktuell kod och rubrik kulör på hölje eller täckplatta om manöverapparat ska förses med optisk signal kulör på optisk signal samt eventuell text på lamplins höjd över golv till centrum av apparat. Anropsapparat ska vara försedd med en tryckknapp, momentan, med växlingskontakt. Tryckknapp för signalering från frysrum ska förses med texten NÖDSIGNAL och vara försedd med inbyggt optiskt signaldon. om anropsapparat ska förses med separat pärontryckknapp eller med dragsnöre. Återställningsapparater Återställningsapparat ska vara försedd med tryckknapp med växlingskontakt. om återställningsapparat ska förses med larmutgång. Kombinerade anrops- och återställningsapparater Återställnings- och anropsapparat ska vara försedd med två tryckknappar och optiskt signaldon. om återställnings- och anropsapparat ska förses med larmutgång flera signaldon, till exempel signaldon för kvittering. TBB.35 TBB.351 Signaldon Infällt signaldon ska vara utfört för montering i apparatdosa. under aktuell kod och rubrik typ av apparatdosa som signaldonet ska monteras i höjd över golv till centrum av apparat. Optiska signaldon 17

19 TBB.352 Akustiska signaldon TBB.353 TBB.4 TBB.5 TBB.51 TBB.53 TBB.531 TBB.532 TBB.533 TBB.534 TBB.54 Kombinerade optiska och akustiska signaldon Signaldon ska vara försett med optisk signal och med summer med inställbar ljudnivå. Optisk signal ska ha 180 graders avläsbarhet och vara väl fastsatt i hölje eller täcklock. kulör på optisk signal om signaldon ska förses med fri larmutgång. Apparater i trygghetslarmsystem Anslutningspunkter för larm i vilrum och hygienrum i servicehus ska placeras på låssidan vid dörr 200 mm och 700 mm över golv samt vid wc-stol på vägg 550 mm över golv. om larmknappar ska uppfylla kraven enligt SS-EN om styrenhet och tillhörande utrustning ska uppfylla funktionskraven enligt SS-EN Apparater i utrymningslarmsystem Exempel på apparater i utrymningslarmsystem finns i standardserien SS-EN 54. Centralutrustningar för talat utrymningslarm ska uppfylla kraven enligt SS-EN Manöverapparater Larmknappar Beakta att larmknappar kan ingå i brandlarmsystem. Återställningstryckknappar Väggfästen Beakta placering för att försvåra obehörig användning. Utrymningsmikrofoner hur knappar och/eller vred ska utformas vid eventuell områdesindelning om manövertablå ska ha plats för utrymningsmikrofon om manövertablå ska placeras i låst skåp alternativt styras med nyckel. Beakta placering för att försvåra obehörig användning. Larmdon om utrymningsmikrofon ska monteras vid manövertablå eller centralapparat. Akustiska och optiska larmdon ska uppfylla kraven beträffande ljud- och ljussignaler enligt SS TBB.541 TBB.6 Högtalare Apparater i gaslarmsystem 18

20 TBB.61 TBB.62 TBB.7 Explosionsvarnare Koloxidvarnare Apparater i områdeslarmsystem TBB.71 TBB.72 TBB.721 TBB.722 TBB.723 TBB.724 TBB.725 TBB.726 TBB.73 TBB.731 TBB.732 TBB.733 TBB.8 TBB.81 TBB.82 Linjedetektorer Detektor ska bestå av sändare och mottagare. Sändare och mottagare ska vara utförda för anslutning till larmsystemets strömförsörjningsutrustning och mottagare även för anslutning till sektionsledning. Mottagare ska innehålla komponenter som reagerar då stråle från sändare bryts. Stängseldetektorer om linjedetektor ska vara flerstrålig obruten stråles räckvidd i meter om detektorn ska användas som yttre barriärskydd om monteringspelare ska användas och i så fall hur dessa ska placeras. HF-detektorer i stängsel Fiberoptiska detektorer i stängsel Ljuddetektorer i stängsel Tröghetsdetektorer i stängsel Elektromekaniska detektorer i stängsel Elektriska detektorer i stängsel Markdetektorer HF-detektorer i mark Tryckkännande detektorer i mark Ljuddetektorer i mark Apparater i diverse teletekniska larmsystem Apparater i utbrytningslarmsystem Apparater i vätskelarmsystem medium, till exempel vattenblandning, olja, lösningsmedel typ av sensor, till exempel kabelsensor, bandsensor. Nivågivare anges i avsnitt UBF. TBB.83 Apparater i larmsystem för spårtrafik 19

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm Innehåll INBROTTSLARM DETEKTORER INOMHUS... 6 IR Detektorer... 6 IR Detektorer med anti-mask... 9 IR Detektorer för takmontage... 10 IR / MV Detektorer...

Läs mer

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Rev. datum 2014-10-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM...

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

ARD2 352002.031 Installationsvägledning

ARD2 352002.031 Installationsvägledning Art. 251530 ARD2 352002.031 Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer