Alf Johansson (S), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alf Johansson (S), ordförande"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Ahlgren (C) Svante Hanses (KOSA) Christina Walles (S) Anki Enevoldsen (C) Pelle Källs (KOSA) Tomas Fredén (S) Maria Alfredsson (MP) Fredrik Andersson (C) Anders Bengtsson (KD) Ann-Kristin Norberg (S) Margareta Meissner (KOSA) Fredrik Kvarnström (S) Per-Arne Leck (V) ej 221 p.g.a. jäv Erik Bergman (M) Göran Westling (KOSA) Ann Målare (S) Erik Warg (C) Jonas Wittink (MP) Christer Iversen (FP) Ingegerd Kull Hanses (M) Ann-Christin Carlsson (S) Ulla Envall (KOSA) Tjänstgörande ersättare Ann-Gret Olsson (S) tjänstgörande för Patrik Andersson (S) Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ari Vähäjylkkä (M) Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) Lars Ljungman (KOSA) tjänstgörande för Alf-Göran Nisser (KOSA) Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Sofia Lorentzon (C) Övriga närvarande Ersättare Kristina Bolinder (C) Ingels Maria Stigsdotter (S) Owe Thorssell (MP) Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef Torstein Tysklind, ekonomichef, 204, 218 Justering Lars-Erik Granholm (KOSA) och Stefan J Eriksson (M) Plats och tid Kommunkontoret Djurås , kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Anna-Lena Palmér Alf Johansson (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M)

2 Kommunfullmäktige Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Djurås Anna-Lena Palmér

3 Kommunfullmäktige Kf 203 Utdelning av kommunens hedersgåva Kommunfullmäktiges ordförande Alf Johansson (S) delar ut kommunens hedersgåva, ett armbandsur i guld eller ett presentkort på konst/hantverk, blommor och kommunvapen på pin. Hedersgåvan tilldelas den som varit anställd och/eller har haft kommunalt förtroendeuppdrag i 25 år års mottagare av kommunens hedersgåva Anita Gråbo, barnskötare Kerstin Danielsson, förskollärare Mona Sällqvist-Larsson, assistent Monika Persson, undersköterska Gun Berg, undersköterska Anne-Marie Nordkvist, undersköterska Torben Stenberg, folkhälsoplanerare Kerstin Ottosson, kokerska Siv Enberg, undersköterska Margareta Karlsson, vårdbiträde Gunilla Gruhs, vårdbiträde Åsa Amsell, barnskötare Yvonne Dölhed-Mats, undersköterska Ann-Sofi Nordenberg, undersköterska Karin Rosell, undersköterska Madeleine Nygårdh, undersköterska Marie Lindblad-Svensson, lärare Catrin Olsson, lärare Marie Hellgren, undersköterska Marja Singden, undersköterska Carina Tholander, vårdbiträde Cathrin Sjöberg, undersköterska Gunnel Sundin, undersköterska Rose-Marie Gustavsson, undersköterska Elisabeth Källström, undersköterska Anki Enevoldsen, förtroendevald Stina-Kari Axelsson, lärare Irma Rönnbäck, förtroendevald

4 Kommunfullmäktige Dnr 2014:353/04 Kf 204 Ekonomisk rapport 1. Lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Den ekonomiska prognosen för visar på ett resultat på 300 tkr, vilket innebär en förbättring sedan augustiprognosen med 1,0 mnkr. På verksamhetsnivå är det stora förändringar. Stöd- och omsorgssektionen förbättrar sin prognos med 1,4 mnkr, vilket beror på att ett antal av de placeringar som påverkade prognosen i augusti har kunnat avslutas eller ersättas med hemmaplanslösningar. Däremot är det en mycket negativ prognos för barn- och utbildningssektionen där flera verksamheter försämrar sin prognos. Totalt försämras sektionens prognos med 1,7 mnkr. Glädjande i prognosen är att hemtjänsten nu börjar se effekter av de åtgärder man genomfört för att sänka kostnaderna. En förbättring för finansförvaltningen och kommunledningen borgar för den positiva prognosen totalt sätt. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport och prognos , nio sidor. Tidigare beslut i ärendet Ks Ekonomi

5 Kommunfullmäktige Dnr 2014:171/00 Kf 205 Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen 1. Lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunchefen, innehållande: Äldreomsorg Stöd och omsorg Barn och utbildning Näringsliv Övrigt Beslutsunderlag Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, , två sidor. Kommunsekreterare

6 Kommunfullmäktige Dnr 2014:952/02 Kf 206 Medborgarförslag om att skapa nya arbetstillfällen i offentlighetens tjänst runt Marielundsbron, Flottbron i Kyrkbyn och färjeläget Hässingsta 1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning I ett medborgarförslag, från Erik Yvell, till kommunfullmäktige föreslås tre förslag till hur nya arbetstillfällen i offentlighetens tjänst kan tillskapas runt Marielundsbron, Flottbron i Kyrkbyn och färjeläget Hässingsta. Beslutsunderlag Medborgarförslag, , två sidor. Kommunstyrelsens beredning Samhällsbyggnad + medborgarförslag för handläggning

7 Kommunfullmäktige Dnr 2014:908/53 Kf 207 Interpellation om vallöftet Gratis buss åt alla, inom länet Anders Ahlgren (C) frågar om genomförande och kostnad av vallöftet Gratis buss åt alla, inom länet. Irene Homman (S) svarar skriftligt på interpellationen. Underlag Svar på interpellation från Irene Homman (S), , en sida., Kf Interpellation från Anders Ahlgren (C), , en sida. Anders Ahlgren (C)

8 Kommunfullmäktige Dnr 2014:969/73 Kf 208 Interpellation om varför ska inte äldre själva få välja hemtjänst Sofia Jarl (C) frågar om varför ska inte äldre själva få välja hemtjänst? Irene Homman (S) svarar skriftligt på interpellationen. Underlag Svar på interpellation från Irene Homman (S), , en sida. Interpellation från Sofia Jarl (C), , en sida. Sofia Jarl (C)

9 Kommunfullmäktige Dnr 2014:1008/00 Kf 209 Interpellation om nivån på beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Gagnefs kommun Anders Ahlgren (C) frågar om nivån på beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Irene Homman (S) svarar skriftligt på interpellationen. Underlag Svar på interpellation från Irene Homman (S), , en sida. Interpellation från Anders Ahlgren (C), , en sida. Anders Ahlgren (C)

10 Kommunfullmäktige Dnr 2014:1009/73 Kf 210 Interpellation om när de nya boendena planeras vara klara för inflyttning Anki Enevoldsen (C) frågar om när de nya boendena planeras vara klara för inflyttning. Irene Homman (S) svarar skriftligt på interpellationen. Underlag Svar på interpellation från Irene Homman (S), , en sida. Interpellation från Anki Enevoldsen (C), , en sida. Anki Enevoldsen (C)

11 Kommunfullmäktige Dnr 2013:765/24 Kf 211 Medborgarförslag om kommunkartan 1. Avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun låter trycka upp en ny upplaga av kommunkartan. En karta är ett levande dokument som ständigt behöver förnyas. Idag så sker nästan all karthantering med hjälp av den digitala tekniken och uppdateras kontinuerligt när kommunen får reda på att någon förändring skett, till exempel byggnader har tillkommit eller rivits. Detta gör att det material som kommunen sen kan sälja vidare till exempelvis räddningstjänsten alltid är uppdaterad till senaste datum när det gäller adresser gator/vägar och byggnader som tillkommit via bygglov eller försvunnit via rivningsanmälan. Kommunen har också påbörjat inventering av cykelvägsnätet eftersom det ska tas fram en cykelplan samt även påbörjat arbetet med att uppdatera Nationella Väg Databasen (NVDB) för Gagnef, denna ligger till grund för den information som visas i GPS apparater. Så arbetet med att uppdatera den digitala kartan som de flesta aktörer använder sig av pågår kontinuerligt. Att trycka en karta leder dock till en tryckkostnad på mellan kronor upp till cirka kronor, dessutom tillkommer en inventeringskostnad för att se att alla de skikt i kartan som inte hör till kommunens primära uppgifter att sköta, som stigar och leder vilka måste kontrolleras så de stämmer innan kartan trycks. Idag har kommunen valt att bidra ekonomiskt till en karta som ges ut varje år i pappersform via Visit Södra Dalarna som visar kommunens större tätorter. När det gäller vandringskartor hänvisas till Lantmäteriets Gröna karta. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, , en sida., Kf Medborgarförslag, , en sida. forts.

12 Kommunfullmäktige Kf 211 forts. Tidigare beslut i ärendet Au Barbro Engvall Samhällsbyggnad

13 Kommunfullmäktige Dnr 2014:189/13 Kf 212 Medborgarförslag om flyktingbarnens boende 1. Avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning I ett medborgarförslag, från Ulla Envall, till kommunfullmäktige föreslås att de ensamkommande flyktingbarnen ska bo i villa i Mockfjärd. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv och kommunstyrelsen beslutade att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Kommunens fokus har från första början varit att ge de ensamkommande barn och ungdomarna en bra start i Sverige med professionell personal som kan bemöta barn och ungdomarna på ett bra sätt. Men även att medborgare i Gagnefs kommun fortsätter att engagerar sig och bry sig om barn och ungdomarna och visar dem vägen för att integreras i det svenska samhället, även nu när en del av verksamheten kommer att vara belägen i Gagnefs kyrkby. Bakgrund Gagnefs kommun började att ta emot ensamkommande barn och ungdomar hösten Kommunen valde då att lägga ut verksamheten på entreprenad och det blev i Attendo Individ och familj AB som öppnade ett hem för vård och boende (HVB) i Mockfjärd. I avtalet med Migrationsverket (Länsstyrelsen) har kommunen åtagit sig uppdraget 10 platser varav 3 asylplatser. Under avtalstiden med Attendo började diskussioner att ta hem verksamheten i egen regi för att på ett bättre sätt ansvara för boendeprocessen och höja kvaliteten på verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks , dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. forts.

14 Kommunfullmäktige Kf 212 forts. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade (Dnr 2013:629/13) att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Monteliusgården Gangs-Inn fastigheten byter namn med den nya verksamheten och heter Monteliusgården. Renovering av fastigheten har påbörjats för att anpassats till det behov som finns för verksamheten. En föreståndare för verksamheten har anställts och började 1 juni. Rekryteringsprocessen av den personal som ska jobba på Monteliusgården och i utsluss-boende har påbörjats. I samband med inflyttningen i Monteliusgården finns möjligheten att öka på antalet ensamkommande barn och ungdom som kan tas emot i Gagnefs kommun. När det gäller utsluss boende så är de lägenheterna spridda i kommunen och det finns även kvar i Mockfjärd efter att HVB verksamheten flyttar. Monteliusgården har ur ett professionellt och verksamhetsmässigt perspektiv bedömts som den bästa lösningen för den här verksamheten i Gagnefs kommun. Fokus har från första början varit att ge de ensamkommande barn och ungdomarna en bra start i Sverige med professionell personal som kan bemöta barn och ungdomarna på ett bra sätt. Men även att medborgare i Gagnefs kommun fortsätter att engagerar sig och bry sig om barn och ungdomarna och visar dem vägen för att integreras i det svenska samhället, även nu när en del av verksamheten kommer att vara belägen i Gagnefs kyrkby. Den ekonomiska delen av både fastigheten och verksamhet är en god affär som inte kommer belasta Gagnefs kommun utan ge ett mervärde både mänskligt och ekonomiskt. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, , två sidor., Kf Medborgarförslag, , en sida. Ulla Envall Stöd och omsorg

15 Kommunfullmäktige Dnr 2013:703/13 Kf 213 Motion om att utreda möjligheten till flyktingboende i Hedens skola 1. Anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ann-Gret Olsson (S) att kommunstyrelsen omgående får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Hedens skola till flyktingboende samt att utredning och kostnadsberäkning redovisas som underlag för beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks , dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade (dnr 2013:629/13) att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, , en sida., Kf Motion, , en sida. Ann-Gret Olsson (S) Stöd och omsorg

16 Kommunfullmäktige Dnr 2013:942/13 Kf 214 Motion om låt pojkarna bo kvar i Mockfjärd 1. Avslå motionen. Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Irma Rönnbäck (M) att de ensamkommande asylsökande pojkarna ska få bo kvar i Mockfjärd och att Hedens skola rustas upp till ett bra boende. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks , dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade (dnr 2013:629/13) att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, , en sida., Kf Motion, , tre sidor. Irma Rönnbäck (M) Stöd och omsorg

17 Kommunfullmäktige Dnr 2014:110/13 Kf 215 Motion om att boendet för ensamkommande flyktingbarn lokaliseras i Mockfjärd 1. Avslå motionen. Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Ola Ryttar (S), Anne-Christine Carlsson (S), Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S), Ann-Gret Olsson (S) och Maria Alfredsson (MP) att boendet för ensamkommande flyktingbarn lokaliseras i Mockfjärd. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks , dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets och ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade (dnr 2013:629/13) att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, , en sida., Kf Motion, , en sida. Bengt-Ola Ryttar (S) Anne-Christine Carlsson (S) Patrik Andersson (S) Sven-Inge Persson (S) Ann-Gret Olsson (S) Maria Alfredsson (MP) Stöd och omsorg

18 Kommunfullmäktige Dnr 2014:456/28 Kf 216 Motion om att bygga om Monteliusgården till hyresbostäder och Hedens skola till flyktingboende 1. Avslå motionen. Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V); att Monteliusgården används till hyresbostäder, 2-3 rummare, att göra Hedens skola till ett flyktingboende. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2013 (Ks , dnr 2013:629/13) att driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi. Förslag på vart boendet skulle vara lokaliserat var i fastigheten som kallas Gagns Inn och är belägen i Gagnefs kyrkby. Då Hedens skola också kom upp som ett alternativ har båda fastigheterna ställts mot varandra och jämförts i ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade (dnr 2013:629/13) att verksamheten ska drivas i Gagns Inn fastigheten. Renovering av fastigheten har påbörjats och väntas stå klar i november 2014 då Monteliusgården startar upp sin verksamhet. Beslutsunderlag, Ks , Au Tjänsteutlåtande, stöd & omsorg, , en sida., Kf Motion, , en sida. Per-Arne Leck (V) Stöd och omsorg

19 Kommunfullmäktige Dnr 2013:691/46 Kf 217 Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA) 1. Anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Nahlbom (MP) att Gagnefs kommun omedelbart fasar ut, via upphandlingen, produkter innehållande BPA. Bisfenol A är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Studier har visat att BPA är hormonstörande vid låga doser. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Det finns ett stort samhälleligt intresse för kemikaliefrågan kopplat till barns exponering och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. I nuläget finns det begränsat med stöd för att ställa relevanta miljökrav i upphandling av produkter till förskolan. Ett nytt stöd som är på gång kommer från Konkurrensverket. Verket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram upphandlingskriterier och utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola, vilket ska redovisas i maj Se underlag Giftfri förskola är ett gemensamt intresse. Nuläget i kommunen Genom Upphandlingscenter ställs redan idag vissa miljökrav. En referensgrupp med inblandade från olika kommuner och verksamheter har tillsammans utarbetat en lista med krav för till exempel livsmedelsprodukter. Listan ställer krav på att vissa köksprodukter ska vara fria från bisfenol A, till exempel plastmuggar, plastkantiner, plasttallrikar, tillbringare och dryckesbehållare. När det gäller att utforma krav i upphandlingen kan dessa ibland begränsas av att det ändå måste finnas produkter på marknaden som kan uppfylla kraven. Miljö- och byggförvaltningens bedömning Sammanfattningsvis kan man säga att barn i förskolan exponeras för en stor mängd potentiellt skadliga kemikalier och att det är positivt att miljökrav ställs genom upphandling. forts.

20 Kommunfullmäktige Kf 217 forts. Att genom utfasning i upphandlingen undvika alla produkter innehållande BPA skulle minska exponeringen för detta ämne. Som nämns i Börje Nahlbom (MP) motion krävs att man då undviker hela gruppen bisfenoler om det ska få önskad verkan. Under år 2015 kommer ytterligare stöd för miljökrav i upphandling med fokus på produkter i förskolan. Konkurrensverket har fått i uppdrag att ta fram nya kriterier för husgeråd och leksaker samt uppdatering av befintliga kriterier för textilier och möbler. Förslag till beslut på sammanträdet Stefan J Eriksson (M): Bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan J Eriksson (M) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 24 ja-röster, åtta nej-röster, tre frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1: omröstningslista. Beslutsunderlag, Ks , Mbn , dnr /42. Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, , fyra sidor., Mbn , dnr /42., Kf Motion, , en sida. forts.

21 Kommunfullmäktige Kf 217 forts. Underlag Kemikalieinspektionen KemI Rapport 2/11: Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag KemI Rapport 6/12: Bisfenol A i leksaker och barnartiklar behov av exponeringsminskning? Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2 Giftfri förskola leka, äta, sova Konkurrensverket Giftfri förskola är ett gemensamt intresse Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med intressenter med anledning av regeringsuppdraget om giftfri förskola den 24 september 2014 i Stockholm Livsmedelsverket Börje Nahlbom (MP) Miljö och bygg

22 Kommunfullmäktige Dnr 2014:947/04 Kf 218 Verksamhet och budget Fastställa de ekonomiska anslag och ramar som föreslås i Verksamhet och budget vad avser driftbudget för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige. 2. Fastställa anslaget till tkr kronor år 2015 enligt följande fördelning: Anslag (tkr) Budget 2015 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige S:a Anslag Fastställa ett anslag till Kommunstyrelsen på tkr för investeringar år Fastställa de finansiella delmål 2015 som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget Fastställa den Värdegrund, de strategiska mål och de sektionsmål som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget Ärendebeskrivning Budgetförslaget Verksamhet och budget har behandlats av budgetberedningen , och MBL förhandling enligt 11 är genomförd I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för Skattesatsen har redan fastställts till 22,72 % vid kommunfullmäktiges sammanträde forts.

23 Kommunfullmäktige Kf 218 forts. Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta motsvarar i förslaget tkr för I förslaget finns tkr avsatta för utvecklingsmedel. Driftsbudgeten uppgår totalt till tkr. I beloppet ingår beräknade kostnader för lönehöjningar samt kapitalkostnader. Förslag till beslut på sammanträdet Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Sofia Jarl (C): Bifall till oppositionens (C, M, FP, KD) förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget Innebärande att fullfölja löftet om att prioritera satsningen på att renovera Djuråsskolan, ordna ett bra boende för ungdomarna inom LSS, höja föreningsbidragen till föreningarna med egna anläggningar, satsa på Familjens Hus och budgetera för ett nytt ridhus i Mockfjärd, istället för att bekosta en ny dyr byråkrati för politiker i Gagnefs kommun. Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Alfredsson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Stefan J. Eriksson (M): Bifall till oppositionens förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget Christer Iversen (FP): Bifall till oppositionens förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget 2015 med tilläggsförslag om kronor till ny politisk organisation. Anki Enevoldsen (C): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag. Christina Walles (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Bengtsson (KD): Bifall till oppositionens förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget Beslutsgång Ordföranden meddelar att Christer Iversen (FP) tilläggsförslag behandlas om kommunfullmäktige beslutar enligt oppositionens förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot oppositionens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. forts.

24 Kommunfullmäktige Kf 218 forts. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller oppositionens förslag. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 19 ja-röster, 13 nej-röster, tre frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1: omröstningslista. Reservation Mot beslut reserverar sig Sofia Jarl (C), Anders Ahlgren (C), Anki Enevoldsen (C), Fredrik Andersson (C), Erik Warg (C), Birgitta Floresjö (C), Kjell Andersson (C), Stefan J Eriksson (M), Erik Bergman (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Birgitta Ihlis (M), Christer Iversen (FP) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. Sofia Jarl (C) lämnar en skriftlig reservation, bilaga 6. Beslutsunderlag, Ks Oppositionens förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget 2015, fyra sidor. Tjänsteutlåtande, ekonomi, , två sidor. Verksamhet och budget , 22 sidor. Ekonomi

25 Kommunfullmäktige Dnr 2014:109/04 Kf 219 Uppdaterade ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern 1. Fastställa uppdaterade Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern för budgetåret Koncernens totala inlåningsram för långfristig skuld blir i och med beslutet 651 mnkr. Koncernens låneram för checkkredit blir 40 mnkr. 2. Fastställa låneräntan till kommunens dotterbolag till genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj plus en räntemarginal. För 2015 fastställs räntemarginalen till 0,3 % för Gagnefsbostäder AB och 0,6 % för Gagnefs Teknik AB. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern. I anslutning till beslutet om budget 2015 bör ramarna uppdateras. Det framtagna förslaget utgår från de lånebeslut som fattats och den förändring av in och utlåning som skett under Låneramen justeras även för de lånebeslut som är överspelade. Vid budgetbeslutet har kommunfullmäktige de senare åren beviljat kommunstyrelsen en ospecificerad låneram på 25 mnkr. I och med årets beslut fastställs denna till ,5 tkr. Från och med detta beslut fastställs en särskilt ram för kommunkoncernens checkkredit på 40 mnkr, vilket är 10 mnkr över nuvarande checkkredit. Den finansiering kommunen har genom leasingavtalet för Älvudden kommer utöver låneramen. Dock ska räntan på leasingavtalet räknas med den kommunens genomsnittliga låneränta räknas fram. Beslutsunderlag, Ks Tjänsteutlåtande, ekonomi, , en sida. Ramar för in och utlåning i Gagnefs kommunkoncern, en sida. Ekonomi Gagnefsbostäder AB Gagnefs Teknik AB

26 Kommunfullmäktige Dnr 2014:712/04 Kf 220 Avgiftsberäkning inom hemtjänsten 1. Att införa timtaxa inom hemtjänsten. 2. Att fastställa taxan för hemtjänst till 355 kronor per timme. 3. Att införa en avgift för installation av trygghetslarm till motsvarande avgiften för en hemtjänsttimme. 4. Att införa en avgift, beräknad enligt timtaxan, för besvarande av larm där tidsåtgången är överstigande en timme per månad. Ärendebeskrivning Avgiften för vård och omsorg inom Gagnefs kommun beräknas enligt ett system som har varit detsamma sedan Inom hemtjänsten förekommer fyra olika taxor; omvårdnadstaxa, servicetaxa, städtaxa och trygghetslarm. För att debitera kunden rätt avgift får personal och enhetschefer inom hemtjänsten lägga ner förhållandevis mycket tid på att administrera/rapportera utförd tid enligt de olika taxorna. Den faktura kunden får blir svår att förstå, och avgiftshandläggare och enhetschefer får många frågor från kunder och deras anhöriga. Hemtjänsten arbetar ständigt med att effektivisera både det praktiska arbetet och administrationen. Under våren 2014 infördes ett mobilt stöd för tidsoch insatsregistrering i hemtjänsten. Den tid som utförs hos kunderna registreras då i mobiltelefoner och via integrationer kommer uppgifter om utförd tid in i verksamhetssystemet. Begreppsförklaring Den högsta avgift kommunen får debitera är i 2014 års prisnivå kronor per månad. Detta kallas maxtaxa/högkostnadsskydd. Den enskilde garanteras också ett förbehållsbelopp (som ska täcka måltider, kläder, sjukvård, resor, etc.). Förbehållsbeloppet består av två delar, minimibelopp och bostadskostnad. Minimibeloppet är för ensamstående kronor samt för makar/sammanboende kronor per månad och person. Inkomst Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme forts.

27 Kommunfullmäktige Kf 220 forts. Nuvarande beräkningsmodell för hemtjänstavgift Av det disponibla avgiftsutrymmet debiteras den enskilde enligt följande prövat mot maxtaxan/högkostnadsskyddet: Trygghetslarm kostar 220 kronor per månad. Städning kostar 196 kronor per timme. Omvårdnadstaxa Nivå Timmar Procent av avgiftsutrymmet Servicetaxa Nivå Timmar Procent av avgiftsutrymmet Om kunden haft hemsjukvård, dagverksamhet och/eller korttidsplats samordnas detta med hemtjänstavgiften och prövas mot avgiftsutrymmet och maxtaxan/högkostnadsskyddet. Förslag till ny beräkningsmodell för hemtjänstavgift Av det disponibla avgiftsutrymmet debiteras den enskilde enligt följande prövat mot maxtaxan/högkostnadsskyddet: För installation av trygghetslarm debiteras den enskilde en avgift motsvarande en hemtjänsttimme. Trygghetslarm kostar 220 kronor per månad samt därutöver debitering per timme enligt hemtjänsttaxan vid utryckning. Vid tidsåtgång understigande en timme per månad debiteras ingen avgift. Hemtjänst kostar 355 kronor per påbörjad utförd timme oavsett om insatsen består av städ, omvårdnad eller service. (2014 års prisnivå) Om kunden haft hemsjukvård, dagverksamhet och/eller korttidsplats samordnas detta med hemtjänstavgiften och prövas mot avgiftsutrymmet och maxtaxan/högkostnadsskyddet. forts.

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer