På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Kaffe serveras från kl. 08.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08."

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Reglemente för intern kontroll samt regler för attest i Region Blekinge bilaga 2. Budget 2015 bilaga 3. Avsiktsförklaring i åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra bilaga 4. Svar på motion; Införa en flexiblare närtrafik i Blekinge bilaga 5. Svar på motion; Avskaffande av rapportörskapen i nuvarande form bilaga 6. Projekt; ME2 - Att utveckla ett sydsvenskt samarbete inom digitala medier bilaga 7. Projekt; Arena IV bilaga 8. Avsägelse av uppdrag bilaga Inkomna motioner & medborgarförslag 9. Delegationsbeslut bilaga Övrigt Diplomutdelning av kulturstipendier Anmälningsärenden Ordförandes skrivelse ställd till infrastrukturministern; Goda flygförbindelser till och från Stockholm är avgörande för hela Sverige Beslut kommunfullmäktige Karlshamns kommun; Gemensam organisation och gemensamt system för e arkiv Sydarkivera Beslut kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun; Länsgemensam folkhälsopolicy Beslut kommunstyrelsen Olofströms kommun; Folkhälsopolicy för Blekinge län Beslut kommunfullmäktige Karlshamns kommun; Folkhälsopolicy för Blekinge län Beslut landstingsstyrelsen ; Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om deltagande i och stöd till samverkansmodell för läkemedel Protokoll SydSam, Baltic Sea Tourism; Tack för anordnandet av 7 th Baltic Sea Tourism Forum i Karlskrona CPMR; Anteckningar från General Assembly i Umeå september 2014 Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avs länsstyrelserna (kopia)

3 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist/Maria Purnell / Reglemente för intern kontroll samt regler för attest i Region Blekinge I och med att en ny organisation beslutades i samband med överföring av kollektivtrafikverksamheten till Region Blekinge finns ett behov av gemensamt reglemente för intern kontroll samt gemensamma attestregler för att få en sammanhållen styrning och ledning av verksamheterna. Reglerna för attest gäller för alla externa och interna ekonomiska händelser i Region Blekinge. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Reglemente för intern kontroll i Region Blekinge Attestregler för Region Blekinge, bilaga 1 Beskrivning av attestens innebörd, bilaga 2 Förteckning över beslutsattestanter, bilaga 3 Firmateckning Behörighetsadministration samt disposition av bankkonton Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att ersätta nuvarande reglemente för internkontroll med Reglemente för internkontroll i Region Blekinge enligt bilaga att ersätta nuvarande regelverk för fakturahantering och attest med Attestregler för Region Blekinge enligt bilagor 1,2 och 3 Expedieras: Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Reglemente för intern kontroll 1 Inledning Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I en skrift från Sveriges kommuner och landsting ( På den säkra sidan, 2009), beskrivs internkontroll på följande sätt: Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att de regler och riktlinjer som finns följs, att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. 2 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 3 Regionstyrelsen Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov. 1

5 4 Nämnderna Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram och antas i samråd med regionstyrelsen. 5 Ansvarig tjänsteman Inom varje verksamhetsområde ansvarar regiondirektören eller ansvarig tjänsteman för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 6 Medarbetare Samtliga medarbetare ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att upptäckta fel och brister kommer till berörd chefs kännedom. 7 Styrning och uppföljning av intern kontroll Styrelsen och nämnderna har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämnden. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 8 Intern kontrollplan Regionstyrelse/nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 9 Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. 10 Nämndens rapportskyldighet Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. 2

6 Bilaga 1 Attestregler för Region Blekinge Inledning Reglerna för attest gäller för alla externa och interna ekonomiska händelser i Region Blekinges verksamheter. Exempel på ekonomiska händelser är hantering av leverantörsfakturor, löneutbetalningar, kundfakturor och bokföringsorder. En attestant är en person som fått rätt att attestera, alltså godkänna/signera ekonomiska händelser. En attestant ska ha god kännedom om verksamhetens mål och uppdrag. En attest är en elektronisk identifikation eller en namnteckning som intygar att en kontroll har skett före attestering. Säkra ekonomiska händelser Syftet med detta dokument är att fastställa regler för kontroll av ekonomiska händelser och skapa säkra rutiner för dessa händelser. Det övergripande syftet med attest är att säkerställa att den ekonomiska händelsen överensstämmer med verksamhetens uppdrag. Detta bidrar till god intern styrning och kontroll. Kontroll vid ekonomiska händelser Beroende på typ av attest sker olika kontroller. I Region Blekinge finns tre typer av attest; sakgranskning, beslutsattest samt utanordningsattest. I de fall den ekonomiska händelsen innebär en utbetalning krävs samtliga tre attester. För de ekonomiska händelser som inte innebär en utbetalning krävs sakgranskning och beslutsattest. För beskrivning av de olika moment som tillhör respektive attest, se bilaga 2. 1

7 Ansvar vid attest av ekonomiska händelser Den som utser en attestant ska knyta attesträtten till en namngiven person. Attestanten ska meddelas om uppdraget och innebörden av attesträtten. Attesträtten bör begränsas vad gäller tidsperiod, belopp eller verksamhet. Attesträtt viktiga principer Vid attest gäller följande: En och samma person får inte ensam ha hand om de olika attestmomenten i en transaktion från början till slut (dualitetsprincipen). En person som befinner sig i beroendeställning till någon annan ska inte attestera händelser som avser denna person. Förteckning över beslutsattestanter, se bilaga 3. Utanordning Utanordning av betalning (attest av utgående betalningar) sker av två utsedda medarbetare i förening enligt attestförteckning. Se förteckning i bilaga 4. 2

8 Bilaga 2 Beskrivning av attestens innebörd Leverantörsfakturor Kontrollattest Kontrollattestant ansvarar för att 1. fakturan är ställd till Region Blekinge 2. fakturan/motsvarande är rätt beräknad 3. lagstadgad formalia är korrekt, t.ex. F skattsedel och VAT nummer. Sakgranskning Sakgranskare ansvarar för att 1. varan är mottagen eller att tjänsten är utförd enligt beställning 2. fullständiga uppgifter har lämnats på fakturan/underlaget, t.ex. leveransadress, pris, volym, tidpunkt för leverans eller utförd tjänst, betalningsvillkor, rabatter mm. 3. utgiften inte tidigare har belastat verksamheten 4. uppgifterna på fakturan eller motsvarande underlag överensstämmer med beställningen, avtal eller annan överenskommelse avseende pris, volym, kvantitet och kvalitet Beslutsattest Beslutsattestant ansvarar för att 1. händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag 2. personen som har beställt varan är behörig och har hållit sig inom ramen för sin behörighet 3. underlagen till händelsen är kompletta, t.ex. dokumentation vid direktupphandling 4. händelsen är rätt konterad 5. händelsen belastar rätt redovisningsperiod 6. fakturan/motsvarande är kontrollattesterad och sakgranskad. 3

9 Utanordningsattest (betalning) Utanordnare ansvarar för att 1. behörig person har beslutsattesterat händelsen 2. rätt betalningsmottagare angivits 3. fatta beslut om utbetalning. Kundfakturering/motsvarande Vid fakturering av tjänster, varor samt avgifter ska attesterat underlag finnas. Attesten innebär ett godkännande av att varan, tjänsten eller avgiften ska faktureras. Avtal/överenskommelse, som undertecknats av kund och leverantör betraktas som ett attesterat underlag. Denna typ av avtal/överenskommelse är en tillräcklig attest. Saknas sådant avtal eller sådan överenskommelse ska både sakgranskning och beslutsattest utföras. För avgifter av olika slag innebär attesten att underlag finns som styrker betalningsskyldighet och att fakturabeloppet stämmer överens med detta underlag. Kreditering av kundfakturor hanteras enligt reglerna för bokföringsorder. Bokföringsorder Sakgranskare Sakgranskare ansvarar för att 1. underlaget är rätt beräknat 2. fullständiga uppgifter har lämnats på underlaget 4

10 Beslutsattest Beslutsattestant ansvarar för att 1. händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag 2. underlagen till händelsen är kompletta 3. händelsen är rätt konterad 4. händelsen belastar rätt redovisningsperiod 5. underlaget är granskat och kontrollattesterat Utanordningsattest (betalning, i de fall en betalning sker som ett resultat av bokföringsordern) Betalningsattestanten ansvarar för att 1. behörig person har beslutsattesterat händelsen Löneutbetalning Anställningsavtal utgör underlag för löneutbetalning. Attesten anses ske i samband med tecknande av avtal. Anställningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av behörig person. Samtliga uppgifter om medarbetaren som utgör grund för lön ska godkännas av behörig chef. Attesten ska säkerställa att lön utbetalas med rätt belopp, till rätt person, i rätt tid och att lönen blir korrekt redovisad. Tidredovisning Attest av inrapportering i tidredovisningssystem sker av närmaste chef i Hogia löns portal. Attest görs avseende närvaro (benämns tidregistrering) och frånvaro (benämns avvikelser). Enligt avtal regleras alla avvikelser nästkommande månad. I de fall en medarbetare begär tjänstledighet, föräldraledighet, ledighet för studier eller facklig verksamhet krävs även ifylld ledighetsblankett som attesteras av behörig chef. Kopia ska överlämnas till löneadministratör. 5

11 Attestförteckning för beslutsattester i Region Blekinge fr.o.m Bilaga 3 Egna kostnader såsom resekostnader, facklitteratur eller konferenskostnader får aldrig beslutsattesteras av medarbetaren själv. Detta Detta görs av utsedd ersättare. Verksamhetsområde Ordinarie Ersättare 1 Ersättare 2 Politik Christina Mattisson Lennart Föhrberg - Ledning Anna-Lena Cederström Ingrid Ljungqvist Christina Mattisson Ledningsstöd Anna-Lena Cederstörm Administration och kommunikation exkl. IT Ingrid Ljungqvist Anna-Lena Cederström Jörgen Hjelm Enhet IT Jörgen Hjelm Ingrid Ljungqvist Anna-Lena Cederström Kultur och Fritid exkl. Musik i Blekinge och Länsbibliotek Sydost Malena Sandgren Anna-Lena Cederström Kristina Hedberg Musik i Blekinge Morgan Carlsson Kristina Hedberg Malena Sandgren Länsbibliotek Sydost Kristina Hedberg Morgan Carlsson Malena Sandgren Regional utveckling Peter Ratcovich Marie Wik Mathias Roos Trafik - ledning och ledningsstöd Sören Bergerland Jonas Nordsten Särskild Kollektivtrafik Maria Dellqvist Sören Bergerland Trafik - planering och produktion Pär Welander Sören Bergerland Marknad och försäljning Anna Claesson Sören Bergerland

12

13

14 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Anna-Lena Cederström/Maria Purnell / Budget 2015 I enlighet med beslutad process för budget och uppföljning togs rambudget för åren vid RS i juni I samband med detta beslut fick Trafiknämnden och övriga verksamhetsområden i uppdrag att återkomma med internbudget i december. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att återkomma med internbudget i februari eftersom den statliga kulturbudgeten fastställs först i januari AV förbundsordningen framgår, att det år då val till riksdagen har ägt rum, ska budgeten för året därefter fastställas av den nyvalda regionstyrelsen före utgången av januari månad. Detta innebär att internbudgetarna kan fastställas först efter att regionstyrelsen och nämnderna konstituerat sig. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Region Blekinges förbundsordning 19 Upprättande av budget Beslut Rambudget och verksamhetsplan 2015 med inriktning mot 2016 och 2017 Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fastställa justerad rambudget för i RS i januari 2015 att uppdra åt trafiknämnden att besluta om internbudget för trafiken 2015 i mars 2014 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om internbudget för kultur och fritid 2015 i mars 2015 att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att återkomma med internbudget för övriga verksamheter inom Region Blekinge 2015 till RS i januari 2015 Expedieras: Trafiknämnden Kultur- och fritidsnämnden Akten Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

15

16

17

18 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Peter Hermansson Avsiktsförklaring i åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra I Trafikverkets nya planeringssystem är förstudier ersatta av s.k. åtgärdsvalsstudier (åvs). Utvecklingen av Gullberna stationsområde i Karlskrona har varit ett pilotprojekt under i att tillämpa den nya metodiken. I studien har förutom Trafikverket medverkat Karlskrona kommun och Region Blekinge i egenskap av regional planupprättare för infrastruktur. Att skapa en Kollektivtrafiknod i norra delen av Karlskrona skulle förbättra tillgängligheten och öka resandet med kollektivtrafikens bussar och tåg. Planeringen för detta är långsiktig och redovisas i kommunens översiktsplan. Alla åvs ska avslutas med ett ställningstagande och i förekommande fall en avsiktsförklaring mellan parterna. Syftet är att skapa en principöverenskommelse om inriktning och ansvarsfördelning för den fortsatta planeringen. I åvs:en för Karlskrona Norra har kommunen huvudansvaret för att driva processen vidare med övriga som medverkande parter. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra Avsiktsförklaring avseende utvecklingen av Karlskrona Norra, Karlskrona kommun, Blekinge län Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna avsiktsförklaringen Expedieras: Trafiknämnden Trafikverket Region Syd Karlskrona kommun, kommunledningsförvaltningen Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

19 Åtgärdsval för utveckling av Karlskrona Norra Karlskrona kommun, Blekinge län

20 Dokumenttitel: Åtgärdsval för utveckling av Karlskrona Norra, Karlskrona kommun, Blekinge län Skapat av: Malin Dahlberg Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2011/83947 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Malin Dahlberg, SSYbs Uppdragsansvarig: Andreas Åkerblad, SSYbs

21 Innehåll!"#$#% &! %!' (' *+! ('! *,('' ' ('( ( /" ('"$ % ('""( 0!!(" % 1"! 1"!('(! 2 3" 45(' ""45! ) ) ) -. ) ""45"''$!!! %! '! ('! '! 3"" 9 "" :"! (' ) 6 ) ('' %!"(" (454 %,8 ) 7 7

22 Förord ;77"" " 8!", "('"("", "(!('<$!!" $ ( ""0 (,!!="'!, " 6!'7(' =""$+!(4 5>&?'$ %!' "("!, ('! ",! %!(' " ",('' 9!", $(''(''", '! "!! " '!!! 945'0 """ " + ="4+:(', + ': ' :!"! ;'(! " "(""'+ 45'!("",!! 6"'"( "6+ ""45! %"'! '('"! $,' " (' %!! "('"(" "!7, "

23 Sammanfattning 4!'=(((''!' ($ 8 /"77 ((',!(' 3('!!' ' <"('! '4! '""!"! " ",('' ;"(' ('"!!('! ( 77! ' $!!('/!('"!' ('( ""'!"!! % "('"" "", "!'! 6!"" "" ('''!! 45 "" +,('(" +,('" " /!" ""!,('( ""('( ""('!"" 4 ""'7,77 $ 8'! /('$!!!(,('(" ('4,! 845! $'('!,!

24 1. Bakgrund 1.1 Varför en bred analys inför val av åtgärdstyp? Varför just nu? Aktualitet 4('' ( 45 6"!!('!!$'!'('!!,(', 4 (/, "7777! ( "" 45 (''$ +"" 77 0'4+:(',! ;' ' "" "(" 6 (45! ('!"!, " 1.2 Geografisk avgränsning 9' 8('4(" "!4!!+&!+ "&!('$!!$!!, +! 4+

25 1.3 Avgränsning av innehåll och omfattning 6'!!"" ' ('! 1 ('! (',('(!!,!(45 2. Problembeskrivning, förutsättningar och mål 2.1 Förutsättningar 6 4!+$!!+8: -</!'4, ( "(+45+ $!!4('4, "!$!! (''! 6$45 $!, ('$!! A!! ' 4,!!('/ 0'" "+ & +""--.('!!.) )

26 '"..7, ;! "", 4+42(' 6!! (' "" ( "..7,(''!!$'('2"&! '('";0,! 4('('!!'!+ "+((' 2.2 Problem- och behovsbeskrivning 4!'((="+!, ('$ 8/, "77 (('!(' 3('!!' ' <"('! ;""'4 '""$!! 4!8"' = 8('+! + ('! 9'!4('( '+!, 6!!$!, ('$''" 8!" + +('( ('"" <(' ' "<" &""4+8,4+" (" $!!(' '" 3""('!!! ;!!= 42+! " 45(' (" 4, (' ;!/"+ " $!!!'", 4! B$!!(' &!!(''! '!! A!!/!',,! 45" "!'"" 4, ('9" $!!('' %(' (" ;"$!! -

27 ('&!+!!" (4< 9('' +$! "$!!" 2.3 Befintliga förhållanden och utveckling Trafik C4+/+!', (7777"'$45(' 7777"!!0,!(''!!! 3!('', '!! " 4'!($ (' ;!""("$ '"<(' < 6, ' (('"!'!"+ +,"!" "! " "'!"!', 4('"7, 0 " ''( *!(4D4'"E 77,77 3"'""7E % 77""E('E 77 0",!' ( " /",' )E77. 8! ",' 77.,7! %! " 42'""E + ()77()7,('" "( '!"!)7E, "+ (.77(77,('" "( 0+,!+'7E C,('""! $ "" $!!+( +!, '(' /" +"! '" $!! 4'" $;0,!", 8" "" ' " 8!! " " +"!

28 5" "!!! (' '" Boende och arbetsplatser vid befintliga och nya stationslägen ('! 4!'! % " "" F!!F+!' "+!,('(,!('"77!('! (' 8!! 777 5!!!! 77"777 8$!!42+ ('!45!! 42 % 45!! 5!!!,!!'! "#$ #%!" ## $ " % 7

29 2.3.3 Restider med tåg, buss respektive bil inom regionen ; <(' 4>G(?('!!! "#& ' "& "'(& )* *+,* )* *+ )* *+" )* *+ )* *+-./ )* *+0 % <!!" $! 5< +!!' ; '(G("('(" " 8"45! <!+="! G((': <! : 9 "("!! & " '"!'",!! 1! "" 6 '(' 4,:(77"4, 4'(777" %(' 4' 4, ('! 5!! "$'!!:"4'! 2.4 Framtida utveckling 4' ( 45+ 4"('!!$!!, ( ;" (7!' (<'('($' 6("$! (!$('!!

30 ('! " ;! 45+/+& *!!" (77!'+!"( (' 9!, 77$! 77-8 "" (' +! %,! " '" 8, ' ", (' ' '!" 4 4,4('4,4' 6 "45!7- " 0!'!!!!=$D4D4,! ""+ = "" "!(4D8+" +!, ( 8 ""45!+!""! < ('42 1 "" 45!"&!(' $!!'! "'! "! ('4, +" +$' 5!!! ('"!!45'! "" 2.5 Övergripande mål och projektmål Övergripande målsättning "! ""!'!'+$(''! %! ' ("" ('!$ 9!!!!! 9!!!, +(',('

31 2.5.2 Projektmål *$! """!!'(' 45 $"$ H o 9 '$!! 44('!=$+('7 4('9 o /,('( 4 o 77 E7+7E 77('77$! 77- o 9$"" '! "" $!! o 9$!!('/!!'!,('( o "(!"! o &!!" /(' 0+('!$ (' o /!'" 3. Alternativa lösningar "("'!"!"$"" ('=" %'! "('' '('!$""! = ('""(4(!45"!+! 4+ '! * '(! "!, " 45!",('',('( C! "'!'('$ &'!("+%,8+!! % "("!'! : (!!! 9$ ( "

32 3.1 Steg 1 och 2 i planeringsprocessen ('"("! ', ('"! '! ", 6! "", '$(' " % ('! "4 " "'>?('! >?!!"!!$ 6!" ""(', " 8' "$F6&F ('!! " (' 0 = 4""((! 6! '!"!' Kommunala styrdokument G '+('! ", " ;4""!, ('!"!" 6!",!(+('"" $!! & ""!!"", (45 ;4/"77 (( ""& >45? ;"!, (!+'('!! 4'""(!! ""4(! 6'!"!'+,!!4( 4 '""""!, I"! = ",!$"" 9 """$4!;0,!'!!$!,!/!! ;0,"!,!!!/ *! " /(' 6

33 ($' "!!! 0" +$+! " / Extern resurs i arbetet 8!4, 6'"('!" " (' "! Åtgärder för att främja hållbara transporter, påverka transportval och effektiv användning av transportsystemet (steg 1 och 2) 1!("! $"!" 8 ' "!!! 8=" (""",!$(!, 4(!!! ',(''!(, ( ", 8="" "!(,('!+ +"(' <(!! 8=""!"""$ H 0!"$<(" ;'$!! "<$! 8$FF=" " 34""( G!(""" /,('(!!'! 6('',('(! ;0," / 6''

34 3.2 Tänkbara åtgärdskoncept A. Optimera befintliga stationslägen %!!!""!$(',('( &! ('! ',!42(' ;'42 ' "!4"++('* (', F4 F $!! 8" (' "('" *!7, ('42+!"!! $!!,('("+!!' ('! ' 6 "'! "("!8!+!( ;F4 F "!& +4 5 (

35 B. Optimera befintliga stationslägen och utveckla förutsättningarna för busstrafiken %!%"!('" " ' ('"$!(, 'F4 F!+8! ('!! '"! +!4, 5! %"!G(%"(!'/<8 ) )# *# 45"' ",('($!!('4!+!!'('!' )

36 %!!!=",! $! ",! 6!! 6('8!"#$!%&' ()*+&', *+*%' - &%./'. *+*%/## +,%,% # -!!.%/#/ % /$ * ## # % -

37 C. Utbyggnad av dubbelspår mellan Karlskrona Norra och Karlskrona C %!" " '!( 42('45!"(""" "(" (', &!"(" "(' 8,('(4!('$!!,! % 6('8 $!!"(!!(" 0'&&), *+*%' - &%./'. *+*%/## 0,%,% # -!# # %.

38 D. Tågstopp i Karlskrona Norra inklusive ny vägbro %! ""45" "" %! "$!!('&,!! "'!$!! B, ('(! "',('( $!!('4! /,('" "!' ;!, "" 8"(' ""! "$"( ""! 2#&. *+*%/# 1$!&' ) 3)$ - &%./'. *+*%/##, *+*%' 4 *+/$5. 1,% -,% # -!!.%/#/ % /#/$ * #/ % # # % 7

39 E. Tågstopp i Karlskrona Norra med planskild helhetslösning järnväg över väg % ( '!! / 5 2,, % ( '' " " ( ' " ( ' " 4, ( '" " $ "" "!! ' 4!= % $ # "! ' 7 7 ( ' %! ", ( ',! 5! ( '4 2 ;4, ;, ", ' "" " 3 % / / $!!! * # -! # / % %!. % $! / * # # /

40 3.3 Avfärdade alternativ ;"' 5!'"(!" + = ' " " %!(! '' "" Fullhöjdstunnel under '$$!!('!!,('( $!!! ('!! +', ' 4!! +! " (('!, "$" Alternativt läge för ""! 4(+4,! ""45 8, ""! (! 45 $ $!! Ett flertal tågstopp i Karlskrona 8/"77 "", 45+:'+5! (':"" " 8 ( ""!"(,!('!$' "" 4+!=$('9 %! ""'!!,""45!(' '! Tågstopp i Karlskrona Norra planskild helhetslösning väg över järnväg %6+ ""45!+"

41 4. Samhällsekonomisk bedömning och utvärdering av alternativ 4.1 Sammanfattning av den samhällsekonomiska bedömningen %,8''! $ 6!! +!!('!$! ;''!!! ('6" '! '+!6'! "('" ('!! " (' 5'!!(! "!+"!" = '"!!!"" 0 +'! % )!, ! !" "" # 8 # 8 9 "!'(''! 21,!""('!'!!,('( ;%6 "!!+ ""+!'! %8! "" 5!! "" ""$ % ( (''!, ;" +! ('"$' 5!! '!, "! (''! 6!

42 ((! (', ('( 6!"" ",!)7E4,(', $ 5$!'! " 8! Alt A, optimera befintliga stationslägen %'!!' 6!!""!!!('! &!(! " $"!+"+! ('!' ""!", (''! 5!! "('!' 6!" " '+('+,('( &!'! "" +'!(',!' 6!" (', ('( %%"!'!,('' ('!"$', Alt B, Optimera befintliga stationslägen och utveckla förutsättningarna för busstrafiken %"'+!"$ 21,!""(',('(!"", %"!+""('!!!!'+(( %""" ('!+!'" '+('(',('( &!'! " +'!('!' 6"!

43 4.1.3 Alt C, Utbyggnad av dubbelspår mellan Karlskrona Norra och Karlskrona C!2!'!'+! "! "" 8!!! "$21,!""(',('(,!"" %(" ""!+"+""! 6!"!!'+ (( %""" ('!+!'"(' '+('(',('( &!'! " +'!('!' 6" (' Alt D, Tågstopp i Karlskrona Norra inklusive ny vägbro!6"'!' '! 6!" $'(', %"$('!!+"",! %""" ('!+!'" '+('+(',('( &! '! " +'!(',!' 6" (' +" $'!! "" Alt E, Tågstopp i Karlskrona Norra med planskild helhetslösning järnväg över väg!8'!"", 6!" '!"" " 6 '$'$!!"! %! "!!!"(' '" G!=!(" "+"(!' (' %" ""!+, "+""! 6!"

44 !!'+ %""" ('!+!'" '+('(',('( &!'! " +'!('!' % ('"", ;""F44F 7 F!=F B!$!! "$&!('/!!! (+ B''$('$!( 4.2 Uppskattning av kostnader för studerade alternativ %"("" " = ' :" ""('! "" '%,79+7,)79+277,79+6 7,779('877,779

45 5. Måluppfyllelse %' "" %6('8"" """$ +"" (' (',('( $"" 0 9 "" 0 "!!* " &-./ 0 :; 0/""!! * " 0 /" ! " ""9 * "! " "! !4 ('4<!=$!!+! "" 4 / (' """!!, ",('(!$!!,! ('( %6('8! "" 6 ""45 % (6 6! " "8! )

46 !'" ('!"'! %8!! +4,('+"' $!!('/ %6'',!"(' '" 0 """ "" %8! ""$ 6(' "#04/%% * % 1.& #/) " " * 3# # #.+ 9' *+' /$ , *+*%$ $# :# ;.) -

47 8""(!$ 9 "'!,! 0 " ""' """$! 5 < "! < < < 0 4#.= ).$$ % *+*%' '."#/# %)*+' &%./$.# *%) 7$$/&'$ 0 /" 5 % *+*%' '."#/# " &-./ 0 &! >*'.% ))/. 5 %&# +)*+&%)' $!&'$!/"#/#$!!.$?&*+ $ +.&$ )& = /" )5. 0'&&) * !&*+5. 0$!&. ' '&*+ 2!& 5 % *+*% ''."#/#! " >*'.% )) # $!'#$!.'/*.

48 6. Rekommenderad problemlösning med motivering!!!"" "" *$""' 6+ 4""!'!+!$' %( "$ " /+ "!!+,!!!!,(' "+' "+ B('!"" 42!( 9!!'('!,('( $!!('&! %""!$' +('""+! '!( 6 6!"! "$,('(" ('4! 9, <4'"&!!, ' " "" /('" """!" &!4! 0 ""45!"$!!(' &!!"' 6 4 (!" "+ 8+!$!!!'! "+"! 6 "" """ < '", G("" " 0'$, $!!!'!!,!!' +" (' '! 9" '!!!('!!"( '! % '! 6.1 Förslag till ställningstagande och underlag för finansiering 86!, 7D77$ 6! ""("(' 7

49 "'!7, " 6'"""(' (4 6!4('!!! :+4'+4+4+!=$ +!(' 6,! ('!:!""!$!!,!('(, "" C,!"! " I('$'""! '!" ' "" 4"(:(' 0 " 7. Dialog 7.1 Vilka som deltagit och hur dialogen " " +96'++5 %++9CJ+%%+*A ; "$""'!9A(+K(;(% 2C+40C 3""$'(' *$""''G9('" " 4('!=$ ="'('" 0%+"$('A,%&L+CA' 4"A:J :('"C 6'$!"(!!, ",(''+! ('$, "("' 6!'" "'!!!" "

50 Kontakt " &4* *3+"('+77,7)+" M 96'+'!"+77,7+ 'M 0%+('"+7,77)+ M CA'+'!('+7,7)+' $'M A'N+"$('+7,7+$' M & A:J+"+7,7+$ JM 9+"+7,77+ M

51 Trafikverket Region Syd, Ronnebygatan 2, Karlskrona Telefon: , Texttelefon:

52

53

54

55 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Maria Dellqvist Svar i Trafiknämnden på Motion angående att införa en flexiblare närtrafik i Blekinge Regionstyrelsen har erhållit bifogad motion ifrån Magnus Larsson (C) och Gertrud Ivarsson (C) angående en utökning av Öppen Närtrafik i Blekinge. I motionen yrkas: Att en mer flexibel närtrafik införs i Blekinge, där närtrafik kvällstid och över länsgräns ingår Att marknadsföringen av närtrafiken förbättras Att flera av de förslag som framkommit inom projektet Kollektivtrafik på landsbygden utvärderas och prövas som exempelvis system för samåkning och samutnyttjande av fordon Inriktningen i arbetet med länets kollektivtrafik slås fast i trafikförsörjningsprogrammet. Fokus har de senaste åren lagts på de starka stråken i enlighet med gällande program. Det kan finnas skäl att i arbetet med det nya programmet åter fästa blicken på kollektivtrafiken på landsbygden och de mindre tätorterna, d v s se om möjligheterna till yttäckning kan förbättras vid sidan om de starka stråken. Om Öppen Närtrafik utökas både tidsmässigt och med längre sträckor påverkar det kostnadsmassan från två håll. Denna utökning kräver en grundligare studie i efterfrågan/behov för att säkerställa hur stora de ökade kostnaderna skulle bli. Under innevarande budgetår finns inga extra medel att anslå till denna ökning. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Motion, inkommen Skrivelse till Trafiknämnden Trafiknämndens beslut, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att frågan om hur kollektivtrafiken på landsbygden ska utformas behandlas under arbetet med trafikförsörjningsprogrammet att motionen därmed anses besvarad med hänvisning till ovan Expedieras: Magnus Larsson (C) Gertrud Ivarsson (C) Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

56

57 Ärende 7 Maria Dellqvist (2) Karlskrona Dnr Trafiknämnden Svar på Motion angående att införa en flexiblare närtrafik i Blekinge Magnus Larsson (C) och Gertrud Ivarsson (C) har inkommit med en motion angående att införa en utökad närtrafik i Blekinge. Motionen innebär i korthet att Öppen Närtrafik även skall gälla över kommun- och länsgräns till närmsta ort, samt att närtrafiken skall vara tillgänglig även kvällstid. Marknadsföringen av närtrafiken behöver förbättras. Andra former av transporter, som samåkning och samutnyttjande av fordon, som redovisas inom projektet Kollektivtrafik på landsbygd bör utvärderas och prövas, enligt förslagsställarna. Inriktningen i arbetet med länets kollektivtrafik slås fast i trafikförsörjningsprogrammet. Fokus har de senaste åren lagts på de starka stråken i enlighet med gällande program. Det kan finnas skäl att i arbetet med det nya programmet åter fästa blicken på kollektivtrafiken på landsbygden och de mindre tätorterna, d v s se om möjligheterna till yttäckning kan förbättras vid sidan om de starka stråken. Vid starten av Öppen Närtrafik 2002 erbjöds människor på landsbygden möjlighet att ta sig till kollektivtrafiken genom anslutande fordon till närmsta trafikerade hållplats. Genom åren har önskemål om att få åka längre sträckor än enbart till närmsta hållplats tillgodosetts genom införandet av så kallade målområden. Målområden kan uppfattas som begränsande men medför långt mer än den anslutningstrafik som närtrafiken från början var tänkt erbjuda. Öppen Närtrafik samordnas med färdtjänst och sjukresor, därmed samutnyttjar vi de samhällsbetalda resurserna i största möjliga utsträckning. Färdtjänstreglerna skiljer sig från Öppen Närtrafik och man har som färdtjänstresenär rätt att åka från hemadressen fem mil in i angränsande län. I Blekinge är vi mer generösa än våra grannar som saknar denna möjlighet. Den allmänna kollektivtrafikens utveckling har inriktats på de starka stråken med ökad turtäthet. Stora satsningar på tågtrafiken har beslutats och genomförts i länet. Det går idag inte att fastställa om resenärer i Öppen Närtrafik använder detta trafikslag för att ansluta till kollektivtrafiken eller för att uträtta ärenden i målområdet. Många av våra resenärer använder Öppen Närtrafik för att ta sig till vårdcentralen då man inte kan använda sig av sjukresor dit utom i undantagsfall. Öppen Närtrafik har inte marknadsförts i någon nämnvärd utsträckning men ökar ändå i snitt sju procent per år de senaste åren, d v s betydligt mer än övrig kollektivtrafik. Det har t ex blivit populärt bland skolungdomar från landsbygden att ta Öppen Närtrafik istället för skolbussen. Region Blekinge Valhallavägen 1 SE Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer