På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Kaffe serveras från kl. 08.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08."

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Reglemente för intern kontroll samt regler för attest i Region Blekinge bilaga 2. Budget 2015 bilaga 3. Avsiktsförklaring i åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra bilaga 4. Svar på motion; Införa en flexiblare närtrafik i Blekinge bilaga 5. Svar på motion; Avskaffande av rapportörskapen i nuvarande form bilaga 6. Projekt; ME2 - Att utveckla ett sydsvenskt samarbete inom digitala medier bilaga 7. Projekt; Arena IV bilaga 8. Avsägelse av uppdrag bilaga Inkomna motioner & medborgarförslag 9. Delegationsbeslut bilaga Övrigt Diplomutdelning av kulturstipendier Anmälningsärenden Ordförandes skrivelse ställd till infrastrukturministern; Goda flygförbindelser till och från Stockholm är avgörande för hela Sverige Beslut kommunfullmäktige Karlshamns kommun; Gemensam organisation och gemensamt system för e arkiv Sydarkivera Beslut kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun; Länsgemensam folkhälsopolicy Beslut kommunstyrelsen Olofströms kommun; Folkhälsopolicy för Blekinge län Beslut kommunfullmäktige Karlshamns kommun; Folkhälsopolicy för Blekinge län Beslut landstingsstyrelsen ; Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om deltagande i och stöd till samverkansmodell för läkemedel Protokoll SydSam, Baltic Sea Tourism; Tack för anordnandet av 7 th Baltic Sea Tourism Forum i Karlskrona CPMR; Anteckningar från General Assembly i Umeå september 2014 Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avs länsstyrelserna (kopia)

3 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist/Maria Purnell / Reglemente för intern kontroll samt regler för attest i Region Blekinge I och med att en ny organisation beslutades i samband med överföring av kollektivtrafikverksamheten till Region Blekinge finns ett behov av gemensamt reglemente för intern kontroll samt gemensamma attestregler för att få en sammanhållen styrning och ledning av verksamheterna. Reglerna för attest gäller för alla externa och interna ekonomiska händelser i Region Blekinge. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Reglemente för intern kontroll i Region Blekinge Attestregler för Region Blekinge, bilaga 1 Beskrivning av attestens innebörd, bilaga 2 Förteckning över beslutsattestanter, bilaga 3 Firmateckning Behörighetsadministration samt disposition av bankkonton Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att ersätta nuvarande reglemente för internkontroll med Reglemente för internkontroll i Region Blekinge enligt bilaga att ersätta nuvarande regelverk för fakturahantering och attest med Attestregler för Region Blekinge enligt bilagor 1,2 och 3 Expedieras: Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Reglemente för intern kontroll 1 Inledning Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I en skrift från Sveriges kommuner och landsting ( På den säkra sidan, 2009), beskrivs internkontroll på följande sätt: Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning, att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att de regler och riktlinjer som finns följs, att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. 2 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 3 Regionstyrelsen Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov. 1

5 4 Nämnderna Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram och antas i samråd med regionstyrelsen. 5 Ansvarig tjänsteman Inom varje verksamhetsområde ansvarar regiondirektören eller ansvarig tjänsteman för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 6 Medarbetare Samtliga medarbetare ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att upptäckta fel och brister kommer till berörd chefs kännedom. 7 Styrning och uppföljning av intern kontroll Styrelsen och nämnderna har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämnden. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 8 Intern kontrollplan Regionstyrelse/nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 9 Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. 10 Nämndens rapportskyldighet Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. 2

6 Bilaga 1 Attestregler för Region Blekinge Inledning Reglerna för attest gäller för alla externa och interna ekonomiska händelser i Region Blekinges verksamheter. Exempel på ekonomiska händelser är hantering av leverantörsfakturor, löneutbetalningar, kundfakturor och bokföringsorder. En attestant är en person som fått rätt att attestera, alltså godkänna/signera ekonomiska händelser. En attestant ska ha god kännedom om verksamhetens mål och uppdrag. En attest är en elektronisk identifikation eller en namnteckning som intygar att en kontroll har skett före attestering. Säkra ekonomiska händelser Syftet med detta dokument är att fastställa regler för kontroll av ekonomiska händelser och skapa säkra rutiner för dessa händelser. Det övergripande syftet med attest är att säkerställa att den ekonomiska händelsen överensstämmer med verksamhetens uppdrag. Detta bidrar till god intern styrning och kontroll. Kontroll vid ekonomiska händelser Beroende på typ av attest sker olika kontroller. I Region Blekinge finns tre typer av attest; sakgranskning, beslutsattest samt utanordningsattest. I de fall den ekonomiska händelsen innebär en utbetalning krävs samtliga tre attester. För de ekonomiska händelser som inte innebär en utbetalning krävs sakgranskning och beslutsattest. För beskrivning av de olika moment som tillhör respektive attest, se bilaga 2. 1

7 Ansvar vid attest av ekonomiska händelser Den som utser en attestant ska knyta attesträtten till en namngiven person. Attestanten ska meddelas om uppdraget och innebörden av attesträtten. Attesträtten bör begränsas vad gäller tidsperiod, belopp eller verksamhet. Attesträtt viktiga principer Vid attest gäller följande: En och samma person får inte ensam ha hand om de olika attestmomenten i en transaktion från början till slut (dualitetsprincipen). En person som befinner sig i beroendeställning till någon annan ska inte attestera händelser som avser denna person. Förteckning över beslutsattestanter, se bilaga 3. Utanordning Utanordning av betalning (attest av utgående betalningar) sker av två utsedda medarbetare i förening enligt attestförteckning. Se förteckning i bilaga 4. 2

8 Bilaga 2 Beskrivning av attestens innebörd Leverantörsfakturor Kontrollattest Kontrollattestant ansvarar för att 1. fakturan är ställd till Region Blekinge 2. fakturan/motsvarande är rätt beräknad 3. lagstadgad formalia är korrekt, t.ex. F skattsedel och VAT nummer. Sakgranskning Sakgranskare ansvarar för att 1. varan är mottagen eller att tjänsten är utförd enligt beställning 2. fullständiga uppgifter har lämnats på fakturan/underlaget, t.ex. leveransadress, pris, volym, tidpunkt för leverans eller utförd tjänst, betalningsvillkor, rabatter mm. 3. utgiften inte tidigare har belastat verksamheten 4. uppgifterna på fakturan eller motsvarande underlag överensstämmer med beställningen, avtal eller annan överenskommelse avseende pris, volym, kvantitet och kvalitet Beslutsattest Beslutsattestant ansvarar för att 1. händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag 2. personen som har beställt varan är behörig och har hållit sig inom ramen för sin behörighet 3. underlagen till händelsen är kompletta, t.ex. dokumentation vid direktupphandling 4. händelsen är rätt konterad 5. händelsen belastar rätt redovisningsperiod 6. fakturan/motsvarande är kontrollattesterad och sakgranskad. 3

9 Utanordningsattest (betalning) Utanordnare ansvarar för att 1. behörig person har beslutsattesterat händelsen 2. rätt betalningsmottagare angivits 3. fatta beslut om utbetalning. Kundfakturering/motsvarande Vid fakturering av tjänster, varor samt avgifter ska attesterat underlag finnas. Attesten innebär ett godkännande av att varan, tjänsten eller avgiften ska faktureras. Avtal/överenskommelse, som undertecknats av kund och leverantör betraktas som ett attesterat underlag. Denna typ av avtal/överenskommelse är en tillräcklig attest. Saknas sådant avtal eller sådan överenskommelse ska både sakgranskning och beslutsattest utföras. För avgifter av olika slag innebär attesten att underlag finns som styrker betalningsskyldighet och att fakturabeloppet stämmer överens med detta underlag. Kreditering av kundfakturor hanteras enligt reglerna för bokföringsorder. Bokföringsorder Sakgranskare Sakgranskare ansvarar för att 1. underlaget är rätt beräknat 2. fullständiga uppgifter har lämnats på underlaget 4

10 Beslutsattest Beslutsattestant ansvarar för att 1. händelsen stämmer överens med verksamhetens uppdrag 2. underlagen till händelsen är kompletta 3. händelsen är rätt konterad 4. händelsen belastar rätt redovisningsperiod 5. underlaget är granskat och kontrollattesterat Utanordningsattest (betalning, i de fall en betalning sker som ett resultat av bokföringsordern) Betalningsattestanten ansvarar för att 1. behörig person har beslutsattesterat händelsen Löneutbetalning Anställningsavtal utgör underlag för löneutbetalning. Attesten anses ske i samband med tecknande av avtal. Anställningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av behörig person. Samtliga uppgifter om medarbetaren som utgör grund för lön ska godkännas av behörig chef. Attesten ska säkerställa att lön utbetalas med rätt belopp, till rätt person, i rätt tid och att lönen blir korrekt redovisad. Tidredovisning Attest av inrapportering i tidredovisningssystem sker av närmaste chef i Hogia löns portal. Attest görs avseende närvaro (benämns tidregistrering) och frånvaro (benämns avvikelser). Enligt avtal regleras alla avvikelser nästkommande månad. I de fall en medarbetare begär tjänstledighet, föräldraledighet, ledighet för studier eller facklig verksamhet krävs även ifylld ledighetsblankett som attesteras av behörig chef. Kopia ska överlämnas till löneadministratör. 5

11 Attestförteckning för beslutsattester i Region Blekinge fr.o.m Bilaga 3 Egna kostnader såsom resekostnader, facklitteratur eller konferenskostnader får aldrig beslutsattesteras av medarbetaren själv. Detta Detta görs av utsedd ersättare. Verksamhetsområde Ordinarie Ersättare 1 Ersättare 2 Politik Christina Mattisson Lennart Föhrberg - Ledning Anna-Lena Cederström Ingrid Ljungqvist Christina Mattisson Ledningsstöd Anna-Lena Cederstörm Administration och kommunikation exkl. IT Ingrid Ljungqvist Anna-Lena Cederström Jörgen Hjelm Enhet IT Jörgen Hjelm Ingrid Ljungqvist Anna-Lena Cederström Kultur och Fritid exkl. Musik i Blekinge och Länsbibliotek Sydost Malena Sandgren Anna-Lena Cederström Kristina Hedberg Musik i Blekinge Morgan Carlsson Kristina Hedberg Malena Sandgren Länsbibliotek Sydost Kristina Hedberg Morgan Carlsson Malena Sandgren Regional utveckling Peter Ratcovich Marie Wik Mathias Roos Trafik - ledning och ledningsstöd Sören Bergerland Jonas Nordsten Särskild Kollektivtrafik Maria Dellqvist Sören Bergerland Trafik - planering och produktion Pär Welander Sören Bergerland Marknad och försäljning Anna Claesson Sören Bergerland

12

13

14 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Anna-Lena Cederström/Maria Purnell / Budget 2015 I enlighet med beslutad process för budget och uppföljning togs rambudget för åren vid RS i juni I samband med detta beslut fick Trafiknämnden och övriga verksamhetsområden i uppdrag att återkomma med internbudget i december. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att återkomma med internbudget i februari eftersom den statliga kulturbudgeten fastställs först i januari AV förbundsordningen framgår, att det år då val till riksdagen har ägt rum, ska budgeten för året därefter fastställas av den nyvalda regionstyrelsen före utgången av januari månad. Detta innebär att internbudgetarna kan fastställas först efter att regionstyrelsen och nämnderna konstituerat sig. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Region Blekinges förbundsordning 19 Upprättande av budget Beslut Rambudget och verksamhetsplan 2015 med inriktning mot 2016 och 2017 Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fastställa justerad rambudget för i RS i januari 2015 att uppdra åt trafiknämnden att besluta om internbudget för trafiken 2015 i mars 2014 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om internbudget för kultur och fritid 2015 i mars 2015 att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att återkomma med internbudget för övriga verksamheter inom Region Blekinge 2015 till RS i januari 2015 Expedieras: Trafiknämnden Kultur- och fritidsnämnden Akten Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

15

16

17

18 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Peter Hermansson Avsiktsförklaring i åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra I Trafikverkets nya planeringssystem är förstudier ersatta av s.k. åtgärdsvalsstudier (åvs). Utvecklingen av Gullberna stationsområde i Karlskrona har varit ett pilotprojekt under i att tillämpa den nya metodiken. I studien har förutom Trafikverket medverkat Karlskrona kommun och Region Blekinge i egenskap av regional planupprättare för infrastruktur. Att skapa en Kollektivtrafiknod i norra delen av Karlskrona skulle förbättra tillgängligheten och öka resandet med kollektivtrafikens bussar och tåg. Planeringen för detta är långsiktig och redovisas i kommunens översiktsplan. Alla åvs ska avslutas med ett ställningstagande och i förekommande fall en avsiktsförklaring mellan parterna. Syftet är att skapa en principöverenskommelse om inriktning och ansvarsfördelning för den fortsatta planeringen. I åvs:en för Karlskrona Norra har kommunen huvudansvaret för att driva processen vidare med övriga som medverkande parter. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Åtgärdsvalsstudie för Karlskrona Norra Avsiktsförklaring avseende utvecklingen av Karlskrona Norra, Karlskrona kommun, Blekinge län Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna avsiktsförklaringen Expedieras: Trafiknämnden Trafikverket Region Syd Karlskrona kommun, kommunledningsförvaltningen Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

19 Åtgärdsval för utveckling av Karlskrona Norra Karlskrona kommun, Blekinge län

20 Dokumenttitel: Åtgärdsval för utveckling av Karlskrona Norra, Karlskrona kommun, Blekinge län Skapat av: Malin Dahlberg Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2011/83947 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Malin Dahlberg, SSYbs Uppdragsansvarig: Andreas Åkerblad, SSYbs

21 Innehåll!"#$#% &! %!' (' *+! ('! *,('' ' ('( ( /" ('"$ % ('""( 0!!(" % 1"! 1"!('(! 2 3" 45(' ""45! ) ) ) -. ) ""45"''$!!! %! '! ('! '! 3"" 9 "" :"! (' ) 6 ) ('' %!"(" (454 %,8 ) 7 7

22 Förord ;77"" " 8!", "('"("", "(!('<$!!" $ ( ""0 (,!!="'!, " 6!'7(' =""$+!(4 5>&?'$ %!' "("!, ('! ",! %!(' " ",('' 9!", $(''(''", '! "!! " '!!! 945'0 """ " + ="4+:(', + ': ' :!"! ;'(! " "(""'+ 45'!("",!! 6"'"( "6+ ""45! %"'! '('"! $,' " (' %!! "('"(" "!7, "

23 Sammanfattning 4!'=(((''!' ($ 8 /"77 ((',!(' 3('!!' ' <"('! '4! '""!"! " ",('' ;"(' ('"!!('! ( 77! ' $!!('/!('"!' ('( ""'!"!! % "('"" "", "!'! 6!"" "" ('''!! 45 "" +,('(" +,('" " /!" ""!,('( ""('( ""('!"" 4 ""'7,77 $ 8'! /('$!!!(,('(" ('4,! 845! $'('!,!

24 1. Bakgrund 1.1 Varför en bred analys inför val av åtgärdstyp? Varför just nu? Aktualitet 4('' ( 45 6"!!('!!$'!'('!!,(', 4 (/, "7777! ( "" 45 (''$ +"" 77 0'4+:(',! ;' ' "" "(" 6 (45! ('!"!, " 1.2 Geografisk avgränsning 9' 8('4(" "!4!!+&!+ "&!('$!!$!!, +! 4+

25 1.3 Avgränsning av innehåll och omfattning 6'!!"" ' ('! 1 ('! (',('(!!,!(45 2. Problembeskrivning, förutsättningar och mål 2.1 Förutsättningar 6 4!+$!!+8: -</!'4, ( "(+45+ $!!4('4, "!$!! (''! 6$45 $!, ('$!! A!! ' 4,!!('/ 0'" "+ & +""--.('!!.) )

26 '"..7, ;! "", 4+42(' 6!! (' "" ( "..7,(''!!$'('2"&! '('";0,! 4('('!!'!+ "+((' 2.2 Problem- och behovsbeskrivning 4!'((="+!, ('$ 8/, "77 (('!(' 3('!!' ' <"('! ;""'4 '""$!! 4!8"' = 8('+! + ('! 9'!4('( '+!, 6!!$!, ('$''" 8!" + +('( ('"" <(' ' "<" &""4+8,4+" (" $!!(' '" 3""('!!! ;!!= 42+! " 45(' (" 4, (' ;!/"+ " $!!!'", 4! B$!!(' &!!(''! '!! A!!/!',,! 45" "!'"" 4, ('9" $!!('' %(' (" ;"$!! -

27 ('&!+!!" (4< 9('' +$! "$!!" 2.3 Befintliga förhållanden och utveckling Trafik C4+/+!', (7777"'$45(' 7777"!!0,!(''!!! 3!('', '!! " 4'!($ (' ;!""("$ '"<(' < 6, ' (('"!'!"+ +,"!" "! " "'!"!', 4('"7, 0 " ''( *!(4D4'"E 77,77 3"'""7E % 77""E('E 77 0",!' ( " /",' )E77. 8! ",' 77.,7! %! " 42'""E + ()77()7,('" "( '!"!)7E, "+ (.77(77,('" "( 0+,!+'7E C,('""! $ "" $!!+( +!, '(' /" +"! '" $!! 4'" $;0,!", 8" "" ' " 8!! " " +"!

28 5" "!!! (' '" Boende och arbetsplatser vid befintliga och nya stationslägen ('! 4!'! % " "" F!!F+!' "+!,('(,!('"77!('! (' 8!! 777 5!!!! 77"777 8$!!42+ ('!45!! 42 % 45!! 5!!!,!!'! "#$ #%!" ## $ " % 7

29 2.3.3 Restider med tåg, buss respektive bil inom regionen ; <(' 4>G(?('!!! "#& ' "& "'(& )* *+,* )* *+ )* *+" )* *+ )* *+-./ )* *+0 % <!!" $! 5< +!!' ; '(G("('(" " 8"45! <!+="! G((': <! : 9 "("!! & " '"!'",!! 1! "" 6 '(' 4,:(77"4, 4'(777" %(' 4' 4, ('! 5!! "$'!!:"4'! 2.4 Framtida utveckling 4' ( 45+ 4"('!!$!!, ( ;" (7!' (<'('($' 6("$! (!$('!!

30 ('! " ;! 45+/+& *!!" (77!'+!"( (' 9!, 77$! 77-8 "" (' +! %,! " '" 8, ' ", (' ' '!" 4 4,4('4,4' 6 "45!7- " 0!'!!!!=$D4D4,! ""+ = "" "!(4D8+" +!, ( 8 ""45!+!""! < ('42 1 "" 45!"&!(' $!!'! "'! "! ('4, +" +$' 5!!! ('"!!45'! "" 2.5 Övergripande mål och projektmål Övergripande målsättning "! ""!'!'+$(''! %! ' ("" ('!$ 9!!!!! 9!!!, +(',('

31 2.5.2 Projektmål *$! """!!'(' 45 $"$ H o 9 '$!! 44('!=$+('7 4('9 o /,('( 4 o 77 E7+7E 77('77$! 77- o 9$"" '! "" $!! o 9$!!('/!!'!,('( o "(!"! o &!!" /(' 0+('!$ (' o /!'" 3. Alternativa lösningar "("'!"!"$"" ('=" %'! "('' '('!$""! = ('""(4(!45"!+! 4+ '! * '(! "!, " 45!",('',('( C! "'!'('$ &'!("+%,8+!! % "("!'! : (!!! 9$ ( "

32 3.1 Steg 1 och 2 i planeringsprocessen ('"("! ', ('"! '! ", 6! "", '$(' " % ('! "4 " "'>?('! >?!!"!!$ 6!" ""(', " 8' "$F6&F ('!! " (' 0 = 4""((! 6! '!"!' Kommunala styrdokument G '+('! ", " ;4""!, ('!"!" 6!",!(+('"" $!! & ""!!"", (45 ;4/"77 (( ""& >45? ;"!, (!+'('!! 4'""(!! ""4(! 6'!"!'+,!!4( 4 '""""!, I"! = ",!$"" 9 """$4!;0,!'!!$!,!/!! ;0,"!,!!!/ *! " /(' 6

33 ($' "!!! 0" +$+! " / Extern resurs i arbetet 8!4, 6'"('!" " (' "! Åtgärder för att främja hållbara transporter, påverka transportval och effektiv användning av transportsystemet (steg 1 och 2) 1!("! $"!" 8 ' "!!! 8=" (""",!$(!, 4(!!! ',(''!(, ( ", 8="" "!(,('!+ +"(' <(!! 8=""!"""$ H 0!"$<(" ;'$!! "<$! 8$FF=" " 34""( G!(""" /,('(!!'! 6('',('(! ;0," / 6''

34 3.2 Tänkbara åtgärdskoncept A. Optimera befintliga stationslägen %!!!""!$(',('( &! ('! ',!42(' ;'42 ' "!4"++('* (', F4 F $!! 8" (' "('" *!7, ('42+!"!! $!!,('("+!!' ('! ' 6 "'! "("!8!+!( ;F4 F "!& +4 5 (

35 B. Optimera befintliga stationslägen och utveckla förutsättningarna för busstrafiken %!%"!('" " ' ('"$!(, 'F4 F!+8! ('!! '"! +!4, 5! %"!G(%"(!'/<8 ) )# *# 45"' ",('($!!('4!+!!'('!' )

36 %!!!=",! $! ",! 6!! 6('8!"#$!%&' ()*+&', *+*%' - &%./'. *+*%/## +,%,% # -!!.%/#/ % /$ * ## # % -

37 C. Utbyggnad av dubbelspår mellan Karlskrona Norra och Karlskrona C %!" " '!( 42('45!"(""" "(" (', &!"(" "(' 8,('(4!('$!!,! % 6('8 $!!"(!!(" 0'&&), *+*%' - &%./'. *+*%/## 0,%,% # -!# # %.

38 D. Tågstopp i Karlskrona Norra inklusive ny vägbro %! ""45" "" %! "$!!('&,!! "'!$!! B, ('(! "',('( $!!('4! /,('" "!' ;!, "" 8"(' ""! "$"( ""! 2#&. *+*%/# 1$!&' ) 3)$ - &%./'. *+*%/##, *+*%' 4 *+/$5. 1,% -,% # -!!.%/#/ % /#/$ * #/ % # # % 7

39 E. Tågstopp i Karlskrona Norra med planskild helhetslösning järnväg över väg % ( '!! / 5 2,, % ( '' " " ( ' " ( ' " 4, ( '" " $ "" "!! ' 4!= % $ # "! ' 7 7 ( ' %! ", ( ',! 5! ( '4 2 ;4, ;, ", ' "" " 3 % / / $!!! * # -! # / % %!. % $! / * # # /

40 3.3 Avfärdade alternativ ;"' 5!'"(!" + = ' " " %!(! '' "" Fullhöjdstunnel under '$$!!('!!,('( $!!! ('!! +', ' 4!! +! " (('!, "$" Alternativt läge för ""! 4(+4,! ""45 8, ""! (! 45 $ $!! Ett flertal tågstopp i Karlskrona 8/"77 "", 45+:'+5! (':"" " 8 ( ""!"(,!('!$' "" 4+!=$('9 %! ""'!!,""45!(' '! Tågstopp i Karlskrona Norra planskild helhetslösning väg över järnväg %6+ ""45!+"

41 4. Samhällsekonomisk bedömning och utvärdering av alternativ 4.1 Sammanfattning av den samhällsekonomiska bedömningen %,8''! $ 6!! +!!('!$! ;''!!! ('6" '! '+!6'! "('" ('!! " (' 5'!!(! "!+"!" = '"!!!"" 0 +'! % )!, ! !" "" # 8 # 8 9 "!'(''! 21,!""('!'!!,('( ;%6 "!!+ ""+!'! %8! "" 5!! "" ""$ % ( (''!, ;" +! ('"$' 5!! '!, "! (''! 6!

42 ((! (', ('( 6!"" ",!)7E4,(', $ 5$!'! " 8! Alt A, optimera befintliga stationslägen %'!!' 6!!""!!!('! &!(! " $"!+"+! ('!' ""!", (''! 5!! "('!' 6!" " '+('+,('( &!'! "" +'!(',!' 6!" (', ('( %%"!'!,('' ('!"$', Alt B, Optimera befintliga stationslägen och utveckla förutsättningarna för busstrafiken %"'+!"$ 21,!""(',('(!"", %"!+""('!!!!'+(( %""" ('!+!'" '+('(',('( &!'! " +'!('!' 6"!

43 4.1.3 Alt C, Utbyggnad av dubbelspår mellan Karlskrona Norra och Karlskrona C!2!'!'+! "! "" 8!!! "$21,!""(',('(,!"" %(" ""!+"+""! 6!"!!'+ (( %""" ('!+!'"(' '+('(',('( &!'! " +'!('!' 6" (' Alt D, Tågstopp i Karlskrona Norra inklusive ny vägbro!6"'!' '! 6!" $'(', %"$('!!+"",! %""" ('!+!'" '+('+(',('( &! '! " +'!(',!' 6" (' +" $'!! "" Alt E, Tågstopp i Karlskrona Norra med planskild helhetslösning järnväg över väg!8'!"", 6!" '!"" " 6 '$'$!!"! %! "!!!"(' '" G!=!(" "+"(!' (' %" ""!+, "+""! 6!"

44 !!'+ %""" ('!+!'" '+('(',('( &!'! " +'!('!' % ('"", ;""F44F 7 F!=F B!$!! "$&!('/!!! (+ B''$('$!( 4.2 Uppskattning av kostnader för studerade alternativ %"("" " = ' :" ""('! "" '%,79+7,)79+277,79+6 7,779('877,779

45 5. Måluppfyllelse %' "" %6('8"" """$ +"" (' (',('( $"" 0 9 "" 0 "!!* " &-./ 0 :; 0/""!! * " 0 /" ! " ""9 * "! " "! !4 ('4<!=$!!+! "" 4 / (' """!!, ",('(!$!!,! ('( %6('8! "" 6 ""45 % (6 6! " "8! )

46 !'" ('!"'! %8!! +4,('+"' $!!('/ %6'',!"(' '" 0 """ "" %8! ""$ 6(' "#04/%% * % 1.& #/) " " * 3# # #.+ 9' *+' /$ , *+*%$ $# :# ;.) -

47 8""(!$ 9 "'!,! 0 " ""' """$! 5 < "! < < < 0 4#.= ).$$ % *+*%' '."#/# %)*+' &%./$.# *%) 7$$/&'$ 0 /" 5 % *+*%' '."#/# " &-./ 0 &! >*'.% ))/. 5 %&# +)*+&%)' $!&'$!/"#/#$!!.$?&*+ $ +.&$ )& = /" )5. 0'&&) * !&*+5. 0$!&. ' '&*+ 2!& 5 % *+*% ''."#/#! " >*'.% )) # $!'#$!.'/*.

48 6. Rekommenderad problemlösning med motivering!!!"" "" *$""' 6+ 4""!'!+!$' %( "$ " /+ "!!+,!!!!,(' "+' "+ B('!"" 42!( 9!!'('!,('( $!!('&! %""!$' +('""+! '!( 6 6!"! "$,('(" ('4! 9, <4'"&!!, ' " "" /('" """!" &!4! 0 ""45!"$!!(' &!!"' 6 4 (!" "+ 8+!$!!!'! "+"! 6 "" """ < '", G("" " 0'$, $!!!'!!,!!' +" (' '! 9" '!!!('!!"( '! % '! 6.1 Förslag till ställningstagande och underlag för finansiering 86!, 7D77$ 6! ""("(' 7

49 "'!7, " 6'"""(' (4 6!4('!!! :+4'+4+4+!=$ +!(' 6,! ('!:!""!$!!,!('(, "" C,!"! " I('$'""! '!" ' "" 4"(:(' 0 " 7. Dialog 7.1 Vilka som deltagit och hur dialogen " " +96'++5 %++9CJ+%%+*A ; "$""'!9A(+K(;(% 2C+40C 3""$'(' *$""''G9('" " 4('!=$ ="'('" 0%+"$('A,%&L+CA' 4"A:J :('"C 6'$!"(!!, ",(''+! ('$, "("' 6!'" "'!!!" "

50 Kontakt " &4* *3+"('+77,7)+" M 96'+'!"+77,7+ 'M 0%+('"+7,77)+ M CA'+'!('+7,7)+' $'M A'N+"$('+7,7+$' M & A:J+"+7,7+$ JM 9+"+7,77+ M

51 Trafikverket Region Syd, Ronnebygatan 2, Karlskrona Telefon: , Texttelefon:

52

53

54

55 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Maria Dellqvist Svar i Trafiknämnden på Motion angående att införa en flexiblare närtrafik i Blekinge Regionstyrelsen har erhållit bifogad motion ifrån Magnus Larsson (C) och Gertrud Ivarsson (C) angående en utökning av Öppen Närtrafik i Blekinge. I motionen yrkas: Att en mer flexibel närtrafik införs i Blekinge, där närtrafik kvällstid och över länsgräns ingår Att marknadsföringen av närtrafiken förbättras Att flera av de förslag som framkommit inom projektet Kollektivtrafik på landsbygden utvärderas och prövas som exempelvis system för samåkning och samutnyttjande av fordon Inriktningen i arbetet med länets kollektivtrafik slås fast i trafikförsörjningsprogrammet. Fokus har de senaste åren lagts på de starka stråken i enlighet med gällande program. Det kan finnas skäl att i arbetet med det nya programmet åter fästa blicken på kollektivtrafiken på landsbygden och de mindre tätorterna, d v s se om möjligheterna till yttäckning kan förbättras vid sidan om de starka stråken. Om Öppen Närtrafik utökas både tidsmässigt och med längre sträckor påverkar det kostnadsmassan från två håll. Denna utökning kräver en grundligare studie i efterfrågan/behov för att säkerställa hur stora de ökade kostnaderna skulle bli. Under innevarande budgetår finns inga extra medel att anslå till denna ökning. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Motion, inkommen Skrivelse till Trafiknämnden Trafiknämndens beslut, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att frågan om hur kollektivtrafiken på landsbygden ska utformas behandlas under arbetet med trafikförsörjningsprogrammet att motionen därmed anses besvarad med hänvisning till ovan Expedieras: Magnus Larsson (C) Gertrud Ivarsson (C) Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

56

57 Ärende 7 Maria Dellqvist (2) Karlskrona Dnr Trafiknämnden Svar på Motion angående att införa en flexiblare närtrafik i Blekinge Magnus Larsson (C) och Gertrud Ivarsson (C) har inkommit med en motion angående att införa en utökad närtrafik i Blekinge. Motionen innebär i korthet att Öppen Närtrafik även skall gälla över kommun- och länsgräns till närmsta ort, samt att närtrafiken skall vara tillgänglig även kvällstid. Marknadsföringen av närtrafiken behöver förbättras. Andra former av transporter, som samåkning och samutnyttjande av fordon, som redovisas inom projektet Kollektivtrafik på landsbygd bör utvärderas och prövas, enligt förslagsställarna. Inriktningen i arbetet med länets kollektivtrafik slås fast i trafikförsörjningsprogrammet. Fokus har de senaste åren lagts på de starka stråken i enlighet med gällande program. Det kan finnas skäl att i arbetet med det nya programmet åter fästa blicken på kollektivtrafiken på landsbygden och de mindre tätorterna, d v s se om möjligheterna till yttäckning kan förbättras vid sidan om de starka stråken. Vid starten av Öppen Närtrafik 2002 erbjöds människor på landsbygden möjlighet att ta sig till kollektivtrafiken genom anslutande fordon till närmsta trafikerade hållplats. Genom åren har önskemål om att få åka längre sträckor än enbart till närmsta hållplats tillgodosetts genom införandet av så kallade målområden. Målområden kan uppfattas som begränsande men medför långt mer än den anslutningstrafik som närtrafiken från början var tänkt erbjuda. Öppen Närtrafik samordnas med färdtjänst och sjukresor, därmed samutnyttjar vi de samhällsbetalda resurserna i största möjliga utsträckning. Färdtjänstreglerna skiljer sig från Öppen Närtrafik och man har som färdtjänstresenär rätt att åka från hemadressen fem mil in i angränsande län. I Blekinge är vi mer generösa än våra grannar som saknar denna möjlighet. Den allmänna kollektivtrafikens utveckling har inriktats på de starka stråken med ökad turtäthet. Stora satsningar på tågtrafiken har beslutats och genomförts i länet. Det går idag inte att fastställa om resenärer i Öppen Närtrafik använder detta trafikslag för att ansluta till kollektivtrafiken eller för att uträtta ärenden i målområdet. Många av våra resenärer använder Öppen Närtrafik för att ta sig till vårdcentralen då man inte kan använda sig av sjukresor dit utom i undantagsfall. Öppen Närtrafik har inte marknadsförts i någon nämnvärd utsträckning men ökar ändå i snitt sju procent per år de senaste åren, d v s betydligt mer än övrig kollektivtrafik. Det har t ex blivit populärt bland skolungdomar från landsbygden att ta Öppen Närtrafik istället för skolbussen. Region Blekinge Valhallavägen 1 SE Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå. Beslutad i Förbundsdirektionen 2014-05-21 Gäller fr om 2015-03-11 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 Förbundets namn och säte Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer