Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar:"

Transkript

1 ' SAMVERKAN 1,^ ÖSTRA NORRBOTTEN Beslutsunderlag för Kommunfullmäktige ihaparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner avseende gemensam administrativ lönehantering och ev andra gemensamma stödprocesser och specialistfunktioner Beskrivning Projektet, Samverkan i Östra Norrbotten (SÖN), har skapats av Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå under perioden Syftet är att få till stånd en långsiktig samverkan mellan kommunerna inom specificerade områden för att gemensamt öka möjligheterna att trygga kompetensförsörjning och förutsättningar för framgångsrik regional hållbar utveckling i östra norrbotten. Projektet ägs och koordineras av Högskoleförbundet Östra Norrbotten och styrgruppen består av kommunalråd och kommunchefer för de fyra kommunerna. Kommunerna i östra Norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att tydliga prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte alltför avlägsen framtid är det troligt att många mindre kommuner i Sverige kommer att behöva formera större enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med önskvärd kvalitet och med ökad kostnadseffektivitet, och för att vara attraktiva arbetsgivare för nya kompetenser med både kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. I SÖN-projektet haren förstudie genomförts som avser en gemensam löneprocess, se bilaga "Förstudie avseende gemensam löneprocess i Östra Norrbotten". Förslag till beslut Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar: Att bilda ett gemensamt kommunalt bolag som ägs till lika delar av kommunerna Att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal skall fastställas av respektive Kommunfullmäktige senast i:a kvartalet Att styrgruppen får i uppdrag att utforma en finansieringsmodell för de tjänster kommunerna köper av bolaget. Att styrgruppen får i uppdrag att påbörja rekrytering av en verkställande direktör till bolaget Att berörd personal inom löneadministration överförs till bolaget Att styrgruppen får i uppdrag att utreda om det finns andra administrativa stödtjänster och eller specialistfunktioner som också kan ingå i bolaget. 1

2 SAMVERKAN ÖSTRA NORRBOTTEN Tidsplan och bedömda kostnader Utformning av ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Klar december Bedömd kostnad 0 kr. Utformning av finansieringsmodell för bolaget. Klar december Bedömd kostnad 0 kr. Rekrytering av verkställande direktör. Klar senast i:a kvartalet Bedömd rekryteringskostnad 40 kkr, samt årlig lönekostnad för tjänsten ca 900 kkr Verksamhetsutveckling och standardisering av rutiner och processer för berörd personal inom löneadministrationen. Klar december Bedömd kostnad ca 125 kkr/kommun. I detta ingår nulägesanalyser av ingående kommuner, samt utveckling och effektivisering av IT-stöd. Migrering och driftsättning av gemensam server för löneadministration. Klar februari Bedömd kostnad ca kkr Utredning om andra administrativa stödtjänster och/eller specialistfunktioner kan ingå i bolaget. Klar juni Bedömd kostnad 0 kr. För kommunerna i Östra Norrbotten Haparanda kommun Kalix Kommun Gunnel Simu, Kommunalråd Ellinor Söderlund, Kommunalråd Nadja Lukin, Kommunchef Stig Strömbäck, Kommunchef Överkalix kommun Övertorneå kommun Birgitta Persson, Kommunalråd Roland Kemppainen, Kommunalråd Maria Henriksson, Kommunchef Rolf Kummu, Kommunchef 2

3 SAMVERKAN ÖSTRA NORRBOTTEN Förstudie avseende underlag för beslut om utveckling av en gemensam löneprocess i Östra Norrbotten För Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix kommuner

4 Innehåll Sida 1. In I ed n i ng Uppdragsbeskrivning Utvecklingsalternativ E-förvaltning Löneprocessen Volymer och nyckeltal IT-infrastruktur Kostnader IT-infrastruktur och personal Omvärldsbevakning Former för politisk styrning SWOT- analys med berörd personal i östra Norrbotten. 22 2

5 1. Inledning Projektet, Samverkan i Östra Norrbotten (SÖN), har skapats av Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå under perioden Syftet är att få till stånd en långsiktig samverkan mellan kommunerna inom specificerade områden för att gemensamt öka möjligheterna att trygga kompetensförsörjning och förutsättningar för framgångsrik regional hållbar utveckling i östra norrbotten. Projektets styrgrupp består av kommunalråd och kommunchefer för dessa kommuner. Länsstyrelsen medfinansierar projektet tillsammans med kommunerna. Kommunerna i östra norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att tydliga prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte alltför avlägsen framtid är det troligt att många små kommuner kommer att behöva formera större enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med önskvärd kvalitet och med ökad kostnadseffektivitet, och för att vara attraktiva arbetsgivare för nyckelkompetenser med både tillräckligt utmanande arbetsuppgifter och löner. Många av landets 290 kommuner utvecklar idag fortlöpande olika former för samverkan och utveckling mellan närliggande kommuner, både det som avser kommunala verksamheter som politisk styrning av dessa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påpekar behovet av samverkan mellan kommuner i sin "Strategi för esamhället" "Utifrån de utmaningar som offentlig sektor står inför är det hög tid att kraftsam/a kring e-förva/tning och ta till vara dess potential. De grundläggande förutsättningarna för e-förva/tning skapas genom lagar och regler, processer och arbetssätt, informationsstruktur och begrepp samt genom IT-infrastruktur. Det är få kommuner, landsting och regioner som själva har kompetens eller resurser att driva den angelägna verksamhetsutveckling som e-förva/tning innebär. Skillnaderna i olika förutsättningar kan överbryggas med gemensam kraftsamling och ökad kommunal samverkan. " 3

6 4. E-förvaltning E-förvaltning är verksamhetsutveckling drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer. Mycket har hänt sedan den offentliga sektorn började använda informations- och kommunikationsteknik för att förbättra sina egna rutiner och service till medborgarna. I dag står vi mitt i ett paradigmskifte till den tredje generationens e-förvaltning. Den innebären ny syn på förvaltningsutvecklingen där målet är en behovsstyrd och mer flexibel förvaltning som genom öppenhet och tillgänglighet maximerar nyttan för hela samhället. För att kunna införa e-förvaltning finns ett antal nyckelparametrar att ta hänsyn till: Vision -Det krävs att politiker är med på tåget. Det behövs en vision som enar och visar vägen för utvecklingen. Den kan vara enkel eller omfattande, men det viktiga är att den finns och ger trygghet i organisationen. Ledning och styrning -Högsta ledningen har bestämt sig och tar ansvar för att fatta nödvändiga beslut som behövs i e-förvaltningsutvecklingen. En motiverad och engagerad ledning ger mod att hitta nya arbetssätt. Balans mellan verksamhet och IT - E-förvaltning kräver intern samordning. Ta fram former för beslut, prioriteringar där det finns en balans mellan teknikens möjligheter och verksamhetens behov. Fungerande former kan skapa ett nytt driv för utveckling i mötet mellan verksamhet och teknik. Enklare och smartare interna processer -Innan investeringen görs fundera över hur de interna arbetssätten kan bli enklare så man inte tar gamla invanda mönster och bygger in dem i modern avancerad teknik. Förändringsresa - Se till att hela organisationen går från att vara förändringsrädd till förändringsberedd. Fundera över när ni behöver aktualisera er värdegrund. Du kan vara säker på att e-förvaltningsutveckling förändrar organisationen. Dela upp utvecklingen - Du behöver få en överblick över helheten. Men se till att dela upp utvecklingen så att du bygger in flexibilitet. Du får snabbare resultat, men kan också ändra inriktning om det visar sig vara fel. "Good enough" är en bra princip. Lär och låna av andra -Dra nytta av vad andra har gjort och se hur du kan använda det i din organisation. Du kan spara både tid och pengar. Var noga med vilket värde du vill uppnå om du ska utveckla tillsammans med andra. Vilken är organisationens vanligaste fråga? -Kunskapen finns i organisationen om varde stora volymerna och kostnaderna finns. Börja där eftersom då ger e-förvaltningen nytta både för din verksamhet och också för medborgarna. 5

7 5. Löneprocessen Löneprocessen i kommuner är påfallande lika, och kan delas upp i fem delprocesser. Adrrtiristrera löner Övrigt -: Han'te^a^ ^nstallnrgår Stöd och su'ppö'rt Systemförvaltning Del olika delprocesserna kan innehållsmässigt beskrivas enligt följande. Anställningsbevis Nyanställning Systemhantering PersonecP Förändrad anställning WinLAS Avslut Pension Behörighet, lösenord Skattetabeller Timrapportering Inskickade rapporter Jämkningar Schema Lägga in Uppdateringar Arvoden Förtroendevalda Ekonomisystem Kontaktpersoner Kontroller Signallistor Uppdragstagare Bevakningslistor Tillägg/avdrag Rese-ersättning, traktamente Semester OB, jour och beredskap Retroberäkningar Utmätningar Beredskap Kostavdrag Sparade semesterdagar Dagbarnvårdare Bokföring och avstämning Semesterdagar i pengar Bokföring Arbetsgivaravgifter Frånvaro Hel/partiell underlag Skattedeklaration Utbildning och Chefer och medarbetare AFA information Kronofogden Felrapportering, Frånvaro Arkivering Tjänstgöringsrapporter rättningar Retrokörning Personalakter Extrautbetalningar Lönelistor Skuldhantering Kontrolluppgifter Omkonteringar Möte, utbildning APT 6

8 Fel tillägg, avdrag Samverkan Fel frånvaro Utbildningar Lag och avtal, LAS Förändringar i lag och avtal tillämpning AB Övriga uppgifter Fakturor Sjuklön Postsortering Föräldraledighet Måltidskuponger Support, system och avtal Telefon, mail och Friskvårdskort chefer och anställda besök Miljöbilar Intyg och rapporter Arbetsgivarintyg 25-årsuppvaktning Tjänstgöringsintyg Pensionsadministration Ansvara för anst uppgifter Försäkringskassan Statistik AMOS Årsredovisningsuppgifter Avstämning AFA Kronofogden KPA och Skandia (lön och anställningstid) Redovisa till KPA och Skandia Ansökan och beslut om pension Beställa förhandsberäkning Administrera löner: Avvikelserapportering, löneskulder, skatt & kronofogdeärenden, tjänstgöringsuppgifter, lönekonton i huvudbok, hantering av timrapporter, reseräkningar, utlägg, förmåner, avdrag, lönebidrag, utbetalning, skattedeklaration, intresseavgifter Hantera anstä//vingar: Nyregistrering och underhåll av anställningar i personalregistret, bevakning tidsbegränsade anställningar Systemförvaitnina: registervård, versionshantering, upplägg av lönearter vid avtalsförändringar, ändring av styrtabeller i lönesystem och egenrapporteringssystem, årsrutiner i lönesystem och egenrapporteringsystem, schemahantering ilönesystem och egenrapporteringssystem, behörigheter i tidredovisningssystem och lönesystem, tester inför versionsbyten, utbildning av lönehandläggare vid nyheter, uppdatering av löneartskatalog, attesthantering Stöd och sugport: Stöd och support till chefer och anställda i anslutning till löne-och personalrapportering, Handläggning av pensionsärenden, avtalstolkning, stöd och support i pensionsfrågor Övrigt: hantering av ersättning till gode män och fackliga representanter kontakter/rapportering till externa som Försäkringskassan och Kronofogden, konteringar, avstämningar av konton på månads- och årsbasis personaladministrativa arbetsuppgifter som t ex administration av arbetsskador, AFA, LAS, annonsering av lediga tjänster och statistik/utdata, hantering av närarkiv, uppdatering av extern information hantering av registerutdrag, intyg, bensinkort, 25 årsjubilarer, minnesgåvor, friskvårdskuponger, kontorsmaterial 7

9 6. Volymer och Nyckeltal Sammanställningen av kommunernas volymer/processdel ser ut på detta sätt: Löneprocess volymer Antal ÅA Ha aranda 1 20 Kalix 2,09 Överkalix 1 75 Övertorneå 1 30 Totalt % Ha aranda 0 90 Kalix 1 22 Överkalix 0 25 Övertorneå 0,20 Totalt 2,57 17% Ha aranda 0 30 Kalix 0,87 Överkalix 0,75 Övertorneå 0,35 Totalt 2, Ha aranda 0 30 Kalix 0 52 Överkalix 0 25 Övertorneå 0,20 Totalt 1,27 8% Ha aranda 0 30 Kalix 0 87 Överkalix 0,25 Övertorneå 0 25 Totalt % Ha aranda Kalix 0 18 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 50 Totalt 0,93 6% Sammanlagt kommuner ^ 15,05 ^ 100% 8

10 Nyckeltal används i många sammanhang för att kunna belysa komplexa samband, det ger inte ett exakt värde men gör att man på ett bra sätt kan förstå, jämföra och analysera förhållanden inom olika områden. Det vanligaste när det gäller lönehantering är att göra ett nyckeltal där man summerar de olika delmomenten och delar det med antalet årsarbetare (åa) inom löneadministrationen. Antal anställda innefattar även tidbegräsade anställningar. Nedan så ser vi nuvarande nyckeltal för respektive kommun. Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Totalt Antal anställda Antal u dra sta are Antal olitiker Antal timanställda Summa vol mer Antal årsarbetare N ckeltal vol mer/ A Av detta kan vi se att Haparanda har det högsta nyckeltalet (473) av kommunerna i östra norrbotten. Det är naturligt att små kommuner får låga nyckeltal då det har betydlig färre anställda, men måste likafullt ha tillräckligt med personal för att hantera löneprocesserna på ett kvalitativt och säkert sätt. Sammanräknat så får vi ett genomsnitt på 352 för kommunerna i östra norrbotten. I antal årsarbetare ingår ej chef. Särskilt att notera är att arbetsmängden inom löneadministrationen för timanställda är betydande, än med motsvarande för månadsanställda. Anledningen är i huvudsak att denna del fortfarande hanteras manuellt med arbets/tidrapporter på papper. Sju kommuner på västkusten, Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö, har bildat ett gemensamt kommunalt bolag som ska leverera olika stödtjänster till kommunerna, exempelvis löneadministration. Detta bolag är under införande I jämförelse med kommunerna i östra norrbotten så ser vi detta utfall av nyckeltal för bolaget SOLTAK AB. Antal anställda Antal u dra sta are 1278 Antal olitiker 1035 Antal timanställda 3552 Antal årsarbetare 40 5 Summa vol mer N ckeltal vol mer/årsarbetare 450 9

11 Övriga jämförelser med kommuner som samverkar och enskilda kommuner ger denna bild. Följande uppgifter är från motsvarande utredning som gjordes av Tanums kommun år 2012: Lönekontor St rnin N ckeltal/ A Mariestad-Töreboda- tulls ån Nämnd 418 S dnärkes lönenämnd Nämnd 400 Kö in -Arbo a-kun sör Förbund 281 Västmanland-Dalarna Nämnd 486 Tanum E' samverkan 485 Sydnärkes lönenämnd hanterar löneadministration för Kumla, Askersund och Lekebergs kommuner. Nedanstående kommuner har beslutat att from påbörja arbetet med att samverka kring löneadministration genom en gemensam nämnd. Antal löner åa Löner/ A Sotenäs ,5 479 Munkedal L sekil Tota It ,1 Snitt SML 444 Västmanland-Dalarna benämns även FANNS-kommunerna och består av Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Sammanslagning av lönefunktionen för dessa kommuner genomfördes Syftet var att minska sårbarheten i kompetens och utveckla arbetsinnehållet. Kommunerna FANNS utbetalar 8756 löner i snitt per månad (130101). Samverkan FANNS har pågått i drygt 6 år och personalstyrkan har minskat från 24,8 till 19,0 årsarbetare. Av dessa 19 finns 1 lönechef, 3 systemförvaltare och 15 löneassistenter. Om vi gör en omräkning av antal ÅA för FANNS till den totala volym som hanteras i östra norrbetten så blir den 10,8 årsarbetare, för systemförvaltning och lönehandläggning. 7. IT-infrastruktur Löneprocessen har med tiden förändrats mycket i samband med införande av IT-stöd, framförallt sedan chefer och medarbetare kan göra en stor del av momenten via funktionen självservice, som inneburit att många tidsödande manuella rutiner har kunnat automatiseras. Idag har de fyra kommunerna samma IT-stöd från en gemensam leverantör, Aditro AB, dvs samma IT-stöd är installerat i varje kommun, och där respektive kommuns IT-avdelning sköter den tekniska driften av dessa system. Utvecklingen av datakommunikation har också inneburit att vi numera har "digitala motorvägar" mellan våra kommuner. 10

12 Med Informationsteknik skapas möjligheter till utveckling och ett nytt sätt att tänka, samt att vi därigenom kan förändra geografiska och organisatoriska gränser. Möjligheterna finns således att de fyra kommunerna har ett gemensamt system, som är installerat i någon av de fyra kommunerna, och att den kommunen sköter den tekniska driften av det gemensamma systemet eller, att hela systemet köps som en tjänst och driften skötas av leverantören. Löneprocessen, vilken beskrivs under punkt 5. och som varje kommun sköter själv, kan med stöd av IT göras på flera olika sätt, att de olika kommunerna har ett gemensamt IT-system men där de olika delprocesserna fördelas mellan kommunerna, likaså att man kan överlåta en del av stödprocesserna till en extern aktör, det gäller framförallt systemförvaltning, stöd och support, samt IT-drift. Kommuner som överlåtit nämnda delar till sin systemleverantör (Aditro) är: Flen, Grums, Hjo, Härjedalen, Lomma, Malung-Sälen, Mjölby, Munkfors, Smedjebacken, Vadstena, Vingåker, Årjäng, Öckerö, Skurup, Mullsjö, Hallstahammar. Läge NU: Alla kommuner genomför löneprocessen själva i egna system Oveikalix kommun ÖverlameA kommun Chef/arbefsletlare ^ ^ -. Medarbetare ^^ ^ z Chellarbeleledare -^ ^1 Metlarbefare Kalix kommun Haparanda kommun Cherlaibefsledare Loneadm. 11

13 Läge A; Kommuner genomför löneprocessen i ett gemensamt system, och fördelar delprocesserna mellan sig. q q q q q q q q Läge B: Kommuner genomför löneprocessen i ett gemensamt system, och fördelar delprocesserna mellan sig och en extern aktör q q q q q q q q 12

14 Många myndigheter och företag använder idag distansöverbryggande teknik för sina möten, arbetsplatsträffar och ersätter även vanliga telefonsamtal på detta sätt. Tekniken används också vid utbildningar och föreläsningar på distans. Oavsett om man väljer att införa läge A eller B så är denna teknik ett bra sätt för att få en fungerande och sammanhållen process där geografiska avstånd inte är en avgörande faktor för att uppnå en bra kvalitet och funktionssäkrade arbetsrutiner. Till detta ska man naturligtvis också ha återkommande fysiska utvecklingsmöten där medarbetare, chef och systemleverantören deltar. 4^ JasoniB^i'stow Jason Bristow - Video - Share - Calling Lync.,.l ^il Telepresents - Maln OMq Ryan J. HamIKOn Aiostaid^ril- OHke ^: WIII Von Slleglitz roi Hong Konp = Orflq laaresa Erday Boston = OH1es 13

15 8. Kostnader IT-infrastruktur och personal Avtalstid (t.o.m] Årskostn. (system) Support fr. Aditro. Årsskiftes utb, Arbetsgivarintyg Pensionshantering Databas, MS SQL - 2 core Databas. MS SQL - 2 core Databas. Oracel CAL (clientaccess) Supp. avtal Tieto (TSG) Konsultkostn. (TSG] Hauaranda ävertarneå Överkalix Summa Tok ODO D II DD D DD in örlpersp [n år i avtal med SPP A Skandier D D 5D 8DD DDD DD I0 91 P e Personec Förhandling Utdotafil 5 ODO D D 789 Neptun (tehör. Pgm) Webseruerlic, (ca.) D ooa ood 2D DDD Webgrdnssni ti ti 1! Neptun, ADITRO (ex. intoggning sji<ivsen =ice) Ovanstående är de kostnader kommunerna har idag. Till dessa kostnader tillkommer personalens arbetstid på IT- avdelningarna för den tekniska driften i respektive kommun. En övergång till ett gemensamt IT-system och där den tekniska driften hanteras av någon av de fyra kommunerna innebär ingen större skillnad kostnadsmässigt, eftersom det baseras på antalet anställda som hanteras i det gemensamma systemet. Vi får däremot räkna med en instegskostnad på ca kkr för nya servrar, samt en instegskostnad för driftsättning av databaser och datakommunikation på ca 100 kkr kkr. Alternativet att överlåta den tekniska driften till systemleverantören är möjlig, det förutsätter att goda datakommunikationer kan upprätthållas. Det finns många kommuner som överlåtit teknisk drift samt vissa delprocesser till systemleverantören, och där flera kommuner påpekar problem med datakommunikationen till systemet. En överlåtelse av de tekniska driften till systemleverantören skulle innebära en kostnad för de fyra kommunerna på ca kr/år. Många kommuner har överlåtit delprocesserna systemförvaltning samt stöd och support till systemleverantören. Huvudsakligen för att var mindre personberoende/sårbar, samt att man ser större möjligheter till utveckling då stödet av dessa delprocesser hanteras av systemleverantören. En beräkning visar att kommunerna i östra norrbotten kan bli mer kostnadseffektiva om man överlåter delprocesserna systemförvaltning samt stöd och support till systemleverantören. Den beräknade årliga kostnaden skulle bli ca kr 14

16 För kostnader för lönepersonal kan vi använda sammanställningen om volymer och delprocesser. Antagandet är en kostnad på kr/årsarbetare och månad, % i PO. Vilket ger följande årskostnader. Löneprocess volymer Administrera löner Antal ÅA % Kronor Ha aranda 1 20 Kalix 2 09 Överkalix 1,75 Övertorneå 1 30 Totalt 6,34 42 /0 Hantera anställnin4ar Ha aranda 0 90 Kalix 1 22 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 20 Totalt % Ha aranda 0,30 Kalix 0,87 Överkalix 0,75 Övertorneå 0,35 Totalt 2,27 15% Ha aranda 0 30 Kalix 0 52 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 20 Totalt. 1^2i 5 io Ha aranda 0 30 Kalix 0 87 Överkalix 0,25 Övertorneå 0,25 Totalt 1,67 11 / Övrigt Ha aranda Kalix 0,18 Överkalix 0,25 Övertorneå 0,50 Totalt 0,93 6% Sammanlagt kommuner 15, %

17 9. Omvärldsbevakning Sju kommuner på västkusten (SOKLTAK) genomförde under senhösten 2013 en utredning avseende ett antal olika samverkansområden, varav löneprocessen var en av dem. Nedan följer ett utdrag från denna utredning. "Omvärldsanalysen syftar till att belysa hur andra aktörer inom offentlig verksamhet har valt att lägga delar av eller hela sin serviceverksamhet i någon form av gemensam servicefunktion. Analysen presenterar inte några egna subjektiva resultat eller synpunkter på de olika uppläggen utan speglar enbart den information som har inhämtats. Informationskällor är i en majoritet av fallen offentliga dokument, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, revisioner, samarbetsavtal, politiska beslut eller nyheter, kompletterade i vissa fall av information från samtal med berörda parter." Löne " adminisvåtion' VGR, Regionservice -Administrativt Centrum Göteborg Stad, Intraservice Statens Servicecenter x Upphandlingx x x x x Stockholms Stad -Serviceförvaltningen, Ekonomi x Region Skåne, Regionservice Gemensam servicefunktion x x Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen - Upphandling Inköp Gävleborg Upphandlingscenter Falun-Bor ängeregionen x x x Töreboda och tullspång gemensam x ekonomiadministration Töreboda, Mariestad och tullspångs gemensam x lönecenter Tranemo-och-Svenljunga gemensam personalenhet x Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen - x Lönecenter Västerås Konsult och Service (Samstöd) x x Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund x "Västra Götalandsregionen - Regionservice Administrativt Centrum 2005 skapades den nya förvaltningen Administrativt Centrum (idag under Regionservice) under servicenämnden med bakgrunden att man inom Västra Götalandsregionen såg förbättringar av den inre effektiviteten som ett prioriterat område. Man såg vid den tiden att det var en viktig uppgift att verka för effektivisering av processer i regionens kärn- och stödverksamheter vad gäller produktion, tjänster och service. Ett led i detta arbete var att effektivisera regionens administrativa stöd- och servicefunktioner, dess roll, uppgifter och förhållningssätt till regionens kärnverksamheter som till helt övervägande delen handlar om hälso- och sjukvård. 16

18 Syftet med ett administrativt centrum är en professionell förvaltning med huvuduppgift att lämna stöd och service till regionens kärnverksamheter och regionkansliet. De uppnådda effektiviseringar som är relaterade till administrativa verksamheter uppgår under perioden till knappt 10 MSEK eller motsvarande 27 årsarbetare. Effektiviseringarna fördelar sig enligt: Löneservice - 6 MSEK eller ca 17 årsarbetare Ekonomiservice (faktura) - 0,6 MSEK eller ca 1,7 årsarbetare Göteborg Stad - Intraservice Bakgrunden till samarbetet med kommungemensamma IT-stöd och administrativa tjänster var att skapa effektiva stödprocesser för att maximera verksamhetsnyttan med en kontrollerad kostnadsutveckling inom Göteborgs Stad, öka kvaliteten i verksamheterna samt säkra en enhetlig, tillgänglig och säker IT-infrastruktur inom Göteborgs Stad. Intraservice grundades då genom ett politiskt beslut och det bildades en helt ny förvaltning. Målet med den gemensamma modellen var att tydliggöra ledning- och styrningsprinciper samt säkerställa att verksamhetsutvecklingen styr utvecklingen av kommungemensamma IT-stöd och administrativa tjänster så att god verksamhetsnytta uppnås. I kostnadsjämförelser med konkurrenter på marknaden under 2010 och 2011 sparar Göteborgs Stad minst 45 MSEK per år genom att anlita Intraservice. Det har gjorts en utredning för att se om Intraservice innebar kostnadsbesparingar. Initialt var det ca 100 löneadministratörer iden nya förvaltningen något som sedan effektiviserades till att nu vara 34. Intraservice hanterar: Ca lönespecifikationer per år Kundreskontra och leverantörsreskontra: ca vardera Ca fakturor, varav 49 % = e-fakturor Statens servicecenter Statens Servicecenter är en nyinrättad myndighet med syftet att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna istatsförvaltningen och har som målsättning att verka för att 25 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år Regeringen har i olika beslut, bl.a. i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1), uttalat att det i första hand ska vara frivilligt för myndigheterna att ansluta sig till Statens servicecenter. Om det skulle dröja med en bred anslutning på frivillig basis samtidigt som resultatet från servicecentrets verksamhet och lönsamhetskalkyler för anslutande myndigheter visar på tydliga effektivitetsvinster avser dock regeringen att skärpa det generella trycket. En utgångspunkt kommer då att vara att myndigheter som inte vill ansluta sig ska kunna visa att den aktuella verksamheten sköts minst lika effektivt i egen regi eller på annat sätt. Vid bildandet av Statens servicecenter fanns visat intresse från 26 av statens myndigheter att ansluta sig till servicecentret och personalmässigt utgör de anställda i dessa intresserade myndigheter ungefär 25 procent av alla statligt anställda. Det är denna volym som de uppskattade effektiviseringseffektrena baseras på. Förutsatt att anslutningsgraden motsvarar denna personalvolym har besparingen beräknats till 55 MSEK årligen. 17

19 Region Skåne, Regionservice Gemensam servicefunktion Den administrativa verksamheten i Region Skåne har tidigare präglats av en decentralisering med stor frihet att finna lokala lösningar för såväl organisation som rutiner. Samtidigt har det på andra håll i samhället visat sig att ett flertal större organisationer under det senaste decenniet har genomfört förändringar inom administrativa funktioner genom att samordna de administrativa serviceverksamheterna till en organisation (gemensamt servicecenter) och resultaten av detta har i många fall visat sig innebära positiva effekter såväl kvalitativt som kostnadsmässigt. Region Skåne genomförde därför en förstudie under 2009 med målet att påvisa att den administrativa stödprocessen kan skapa värde för kärnverksamheten genom effektiv och gemensam servicefunktion. I samband med design och implementering av gemensam servicefunktion inom Region Skåne har en uppskattning av effekterna beräknats. Uppskattningen visade att GSF redan under det första året i full drift, år 2011, hade potential att leverera en nettobesparing på drygt 10 MSEK och att denna besparing redan år 2 skulle komma att öka till drygt 18 MSEK. Under etableringsåret 2010 förväntades engångskostnader iform av projektkostnader, personalomställningskostnader och anpassning av IT-stöd, etc. vilket innebar en ökad nettokostnad på ca 14 miljoner under införandeåret. Gullspång, Mariestad och Töreboda gemensamt lönecenter Gullspång, Mariestad, Töreboda har ett gemensamt lönecenter som sköter löneadministration och pension för de tre kommunernas medarbetare. Samarbetet bygger på ett gemensamt personalsystem som upphandlades i samband med att samarbetet skapades, något som också ansågs vara en viktig förutsättning för att lyckas. Genom samarbetet har man lyckats åstadkomma minskad sårbarhet, kvalitets höjning och ca 20 % reducering i bemanning utöver besparingar i systemkostnader. Idag består löneadministrationen av 15 personer och hanterar ca 7000 löner per månad. Kommunerna betalaren fast avgift till lönecentret baserat på en nyckel (invånare). Lönecentrets styrs genom en gemensam nämnd. Tranemo- och-svenljunga gemensam personalenhet Tranemo och Svenljunga etablerade en gemensam personalenhet bestående av 13 personer (1 personalchef, 4 personer som arbetar med personalfrågor, 2 samordnare - en mot varje kommun kring löneadministration och 6 löneadministratörer) med start Enheten hanterar ca 2500 löner per månad (inklusive timavlönande) Innan samarbetet bestod personalstyrkan av 16 personer, reduceringen genomfördes med naturliga avgångar. Personalen sitter samlande på en central placering i Tranemo. Styrningen sker genom en gemensam nämnd. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen - Lönecenter Under 2008 bildades Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen isyfte att där bedriva för kommunerna gemensam stödverksamhet. Först ut var kommunernas Löneadministration som slogs samman under hösten 2008 och samlokaliserades inorrköping. Ekonomiskt beräknas bildandet av förbundet medföra minskade kostnader för löneadministrationen med cirka 2,5 MSEK under en treårsperiod. Lönecenter hanterar omkring löner varje månad till alla anställda i Linköpings och Norrköpings kommuner samt kommunala bolag. De hanterar 18

20 dessutom båda kommunernas pensionsadministration. Personalgruppen som helhet består av ca 30 personer som arbetar med lön, systemförvaltning, utbildning och pension. Västerås Konsult och Service Underår 2001 genomförde Västerås stad tillsammans med Ernst & Young en studie i syfte att kartlägga möjligheten till effektiviseringar och rationaliseringar av interna tjänsteköp inom staden. I resultatet av studien ansåg man att det fanns en stor potential i att samordna, renodla och effektivisera fler administrativa stödtjänster främst inom områdena ekonomi, personal och IS/IT. På lönesidan har det skett stora förändringar och genom att stora delar av lönefunktionen samordnats kan staden minska sina kostnader med cirka 7,5 MSEK per år. Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund Under 2004 lät Bromölla och Sölvesborgs kommuner utreda vilka samarbetsmöjligheter det skulle kunna finnas kommunerna emellan och i samband med detta lyftes en gemensam lönehantering fram som exempel på samverkan där såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga vinster skulle kunna ske. Frågan aktualiserades igen under hösten 2005 då en ny utredning visade på de fördelar en sådan gemensam hantering skulle medföra. I samband med denna utredning stod Bromölla kommun inför en förändring då det dåvarande löne- och personaladministrativa systemet var i behov av att bytas ut medan Sölvesborgs kommun hade ett uppdaterat system med utvecklingspotential. Verksamheten utgörs idag av personaladministrativa och löneadministrativa delar. Utvecklingen av personal- och lönesystem och framförallt övergången till självservice har frigjort resurser, och där handlar vinsten framförallt om övergången till just självservice från manuell hantering, vilket har inneburit att resurserna för lönehanteringen har minskat. Dock har man inte drivit vidare för att utveckla verksamheten ytterligare. Vinster som berörda bolag och förbund har gjort är att de avtal de slutit rörande system- och löneadministration ivissa fall har inneburit att de betalar mindre för dessa tjänster än vad de gjort tidigare. Slutsatser från omvärldsanalyser inom löneadministration Även i omvärldsanalysen inom området personaladministration ser vi att upplägg och omfattning skiljer sig åt mellan de olika servicefunktionerna. Vanligtvis inryms lönehantering, resor/utlägg, pension samt tidredovisning i de löneadministrativa funktioner som vi tittat på. Även systemförvaltning och utbildning i gemensamt HR-system finner vi vanligtvis inom gemensam löneadministration. Precis som för ekonomiadministration skiljer sig kraven på anslutningsgrad mellan olika servicecenter. Inom löneadministration har de organisationer vi tittat på alla redovisat besparingar i och med bildandet av gemensam servicefunktion. Framförallt inom just lönehanteringen verkar det finns en stor potential och som exempel har införandet av Regionservice inneburit besparingar på ca 17 ÅA, Intraservice Göteborg kunde gå från 100 löneadministratörer till 34 st., samt att tullspång, Mariestad och Törebodas gemensamma lönefunktion genom samarbetet har lyckats åstadkomma minskad sårbarhet, kvalitets höjning och ca 20 % reducering i bemanning utöver besparingar i systemkostnader." 19

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Lönehantering i Sala kommun

Lönehantering i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 15 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 110 Lönehantering i Sala kommun D nr 2012j360 INLEDNING Personalkontoret har fått i uppdrag att utreda och presentera alternativa

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Bakgrund och uppstart Ägarkommunerna bildade bolaget hösten 2013 och beslutade 2014 om verksamhetsövergång

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 När du öppnat en kallelse via Sotenäs kommuns hemsida så finns det bokmärken som underlättar vid navigering i dokumentet.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02

ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02 ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02 Ks 176 Au 131 Dnr KS 189/2015 Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun Allmänna utskottet

Läs mer

Kallelse kommunfullmäktige. Folkets Hus Kunghamn. Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och fritidspris 2013

Kallelse kommunfullmäktige. Folkets Hus Kunghamn. Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och fritidspris 2013 Kallelse 2013-11-05 Kallelse kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 14 november 2013 kl. 17.30 Plats Folkets Hus Kunghamn Ordförande Ragnhild Selstam Kl. 19.00 är det utdelning av kulturpris, idrotts- och

Läs mer

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 Au 131 Dnr KS 189/2015 Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Mål och verksamhetsplan för 2015

Mål och verksamhetsplan för 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2014-09-24 Admnämnd/2014:11 012 Verksamhetsplaner/måldokume nt Mål och verksamhetsplan för 2015 Sammanfattning

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens medarbetare

Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens medarbetare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Olof Johansson 2014-06-04 KS 2014/0079 50445 Kommunstyrelsens planutskott Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Kommunens organiserade samverkan med andra kommuner

Kommunens organiserade samverkan med andra kommuner www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Hans Forsström, cert. kommunal revisor Kommunens organiserade samverkan med andra kommuner Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer