Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar:"

Transkript

1 ' SAMVERKAN 1,^ ÖSTRA NORRBOTTEN Beslutsunderlag för Kommunfullmäktige ihaparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner avseende gemensam administrativ lönehantering och ev andra gemensamma stödprocesser och specialistfunktioner Beskrivning Projektet, Samverkan i Östra Norrbotten (SÖN), har skapats av Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå under perioden Syftet är att få till stånd en långsiktig samverkan mellan kommunerna inom specificerade områden för att gemensamt öka möjligheterna att trygga kompetensförsörjning och förutsättningar för framgångsrik regional hållbar utveckling i östra norrbotten. Projektet ägs och koordineras av Högskoleförbundet Östra Norrbotten och styrgruppen består av kommunalråd och kommunchefer för de fyra kommunerna. Kommunerna i östra Norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att tydliga prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte alltför avlägsen framtid är det troligt att många mindre kommuner i Sverige kommer att behöva formera större enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med önskvärd kvalitet och med ökad kostnadseffektivitet, och för att vara attraktiva arbetsgivare för nya kompetenser med både kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. I SÖN-projektet haren förstudie genomförts som avser en gemensam löneprocess, se bilaga "Förstudie avseende gemensam löneprocess i Östra Norrbotten". Förslag till beslut Styrgruppen för SÖN föreslår att Kommunfullmäktige iberörda kommuner beslutar: Att bilda ett gemensamt kommunalt bolag som ägs till lika delar av kommunerna Att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal skall fastställas av respektive Kommunfullmäktige senast i:a kvartalet Att styrgruppen får i uppdrag att utforma en finansieringsmodell för de tjänster kommunerna köper av bolaget. Att styrgruppen får i uppdrag att påbörja rekrytering av en verkställande direktör till bolaget Att berörd personal inom löneadministration överförs till bolaget Att styrgruppen får i uppdrag att utreda om det finns andra administrativa stödtjänster och eller specialistfunktioner som också kan ingå i bolaget. 1

2 SAMVERKAN ÖSTRA NORRBOTTEN Tidsplan och bedömda kostnader Utformning av ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Klar december Bedömd kostnad 0 kr. Utformning av finansieringsmodell för bolaget. Klar december Bedömd kostnad 0 kr. Rekrytering av verkställande direktör. Klar senast i:a kvartalet Bedömd rekryteringskostnad 40 kkr, samt årlig lönekostnad för tjänsten ca 900 kkr Verksamhetsutveckling och standardisering av rutiner och processer för berörd personal inom löneadministrationen. Klar december Bedömd kostnad ca 125 kkr/kommun. I detta ingår nulägesanalyser av ingående kommuner, samt utveckling och effektivisering av IT-stöd. Migrering och driftsättning av gemensam server för löneadministration. Klar februari Bedömd kostnad ca kkr Utredning om andra administrativa stödtjänster och/eller specialistfunktioner kan ingå i bolaget. Klar juni Bedömd kostnad 0 kr. För kommunerna i Östra Norrbotten Haparanda kommun Kalix Kommun Gunnel Simu, Kommunalråd Ellinor Söderlund, Kommunalråd Nadja Lukin, Kommunchef Stig Strömbäck, Kommunchef Överkalix kommun Övertorneå kommun Birgitta Persson, Kommunalråd Roland Kemppainen, Kommunalråd Maria Henriksson, Kommunchef Rolf Kummu, Kommunchef 2

3 SAMVERKAN ÖSTRA NORRBOTTEN Förstudie avseende underlag för beslut om utveckling av en gemensam löneprocess i Östra Norrbotten För Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix kommuner

4 Innehåll Sida 1. In I ed n i ng Uppdragsbeskrivning Utvecklingsalternativ E-förvaltning Löneprocessen Volymer och nyckeltal IT-infrastruktur Kostnader IT-infrastruktur och personal Omvärldsbevakning Former för politisk styrning SWOT- analys med berörd personal i östra Norrbotten. 22 2

5 1. Inledning Projektet, Samverkan i Östra Norrbotten (SÖN), har skapats av Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå under perioden Syftet är att få till stånd en långsiktig samverkan mellan kommunerna inom specificerade områden för att gemensamt öka möjligheterna att trygga kompetensförsörjning och förutsättningar för framgångsrik regional hållbar utveckling i östra norrbotten. Projektets styrgrupp består av kommunalråd och kommunchefer för dessa kommuner. Länsstyrelsen medfinansierar projektet tillsammans med kommunerna. Kommunerna i östra norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att tydliga prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte alltför avlägsen framtid är det troligt att många små kommuner kommer att behöva formera större enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med önskvärd kvalitet och med ökad kostnadseffektivitet, och för att vara attraktiva arbetsgivare för nyckelkompetenser med både tillräckligt utmanande arbetsuppgifter och löner. Många av landets 290 kommuner utvecklar idag fortlöpande olika former för samverkan och utveckling mellan närliggande kommuner, både det som avser kommunala verksamheter som politisk styrning av dessa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påpekar behovet av samverkan mellan kommuner i sin "Strategi för esamhället" "Utifrån de utmaningar som offentlig sektor står inför är det hög tid att kraftsam/a kring e-förva/tning och ta till vara dess potential. De grundläggande förutsättningarna för e-förva/tning skapas genom lagar och regler, processer och arbetssätt, informationsstruktur och begrepp samt genom IT-infrastruktur. Det är få kommuner, landsting och regioner som själva har kompetens eller resurser att driva den angelägna verksamhetsutveckling som e-förva/tning innebär. Skillnaderna i olika förutsättningar kan överbryggas med gemensam kraftsamling och ökad kommunal samverkan. " 3

6 4. E-förvaltning E-förvaltning är verksamhetsutveckling drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer. Mycket har hänt sedan den offentliga sektorn började använda informations- och kommunikationsteknik för att förbättra sina egna rutiner och service till medborgarna. I dag står vi mitt i ett paradigmskifte till den tredje generationens e-förvaltning. Den innebären ny syn på förvaltningsutvecklingen där målet är en behovsstyrd och mer flexibel förvaltning som genom öppenhet och tillgänglighet maximerar nyttan för hela samhället. För att kunna införa e-förvaltning finns ett antal nyckelparametrar att ta hänsyn till: Vision -Det krävs att politiker är med på tåget. Det behövs en vision som enar och visar vägen för utvecklingen. Den kan vara enkel eller omfattande, men det viktiga är att den finns och ger trygghet i organisationen. Ledning och styrning -Högsta ledningen har bestämt sig och tar ansvar för att fatta nödvändiga beslut som behövs i e-förvaltningsutvecklingen. En motiverad och engagerad ledning ger mod att hitta nya arbetssätt. Balans mellan verksamhet och IT - E-förvaltning kräver intern samordning. Ta fram former för beslut, prioriteringar där det finns en balans mellan teknikens möjligheter och verksamhetens behov. Fungerande former kan skapa ett nytt driv för utveckling i mötet mellan verksamhet och teknik. Enklare och smartare interna processer -Innan investeringen görs fundera över hur de interna arbetssätten kan bli enklare så man inte tar gamla invanda mönster och bygger in dem i modern avancerad teknik. Förändringsresa - Se till att hela organisationen går från att vara förändringsrädd till förändringsberedd. Fundera över när ni behöver aktualisera er värdegrund. Du kan vara säker på att e-förvaltningsutveckling förändrar organisationen. Dela upp utvecklingen - Du behöver få en överblick över helheten. Men se till att dela upp utvecklingen så att du bygger in flexibilitet. Du får snabbare resultat, men kan också ändra inriktning om det visar sig vara fel. "Good enough" är en bra princip. Lär och låna av andra -Dra nytta av vad andra har gjort och se hur du kan använda det i din organisation. Du kan spara både tid och pengar. Var noga med vilket värde du vill uppnå om du ska utveckla tillsammans med andra. Vilken är organisationens vanligaste fråga? -Kunskapen finns i organisationen om varde stora volymerna och kostnaderna finns. Börja där eftersom då ger e-förvaltningen nytta både för din verksamhet och också för medborgarna. 5

7 5. Löneprocessen Löneprocessen i kommuner är påfallande lika, och kan delas upp i fem delprocesser. Adrrtiristrera löner Övrigt -: Han'te^a^ ^nstallnrgår Stöd och su'ppö'rt Systemförvaltning Del olika delprocesserna kan innehållsmässigt beskrivas enligt följande. Anställningsbevis Nyanställning Systemhantering PersonecP Förändrad anställning WinLAS Avslut Pension Behörighet, lösenord Skattetabeller Timrapportering Inskickade rapporter Jämkningar Schema Lägga in Uppdateringar Arvoden Förtroendevalda Ekonomisystem Kontaktpersoner Kontroller Signallistor Uppdragstagare Bevakningslistor Tillägg/avdrag Rese-ersättning, traktamente Semester OB, jour och beredskap Retroberäkningar Utmätningar Beredskap Kostavdrag Sparade semesterdagar Dagbarnvårdare Bokföring och avstämning Semesterdagar i pengar Bokföring Arbetsgivaravgifter Frånvaro Hel/partiell underlag Skattedeklaration Utbildning och Chefer och medarbetare AFA information Kronofogden Felrapportering, Frånvaro Arkivering Tjänstgöringsrapporter rättningar Retrokörning Personalakter Extrautbetalningar Lönelistor Skuldhantering Kontrolluppgifter Omkonteringar Möte, utbildning APT 6

8 Fel tillägg, avdrag Samverkan Fel frånvaro Utbildningar Lag och avtal, LAS Förändringar i lag och avtal tillämpning AB Övriga uppgifter Fakturor Sjuklön Postsortering Föräldraledighet Måltidskuponger Support, system och avtal Telefon, mail och Friskvårdskort chefer och anställda besök Miljöbilar Intyg och rapporter Arbetsgivarintyg 25-årsuppvaktning Tjänstgöringsintyg Pensionsadministration Ansvara för anst uppgifter Försäkringskassan Statistik AMOS Årsredovisningsuppgifter Avstämning AFA Kronofogden KPA och Skandia (lön och anställningstid) Redovisa till KPA och Skandia Ansökan och beslut om pension Beställa förhandsberäkning Administrera löner: Avvikelserapportering, löneskulder, skatt & kronofogdeärenden, tjänstgöringsuppgifter, lönekonton i huvudbok, hantering av timrapporter, reseräkningar, utlägg, förmåner, avdrag, lönebidrag, utbetalning, skattedeklaration, intresseavgifter Hantera anstä//vingar: Nyregistrering och underhåll av anställningar i personalregistret, bevakning tidsbegränsade anställningar Systemförvaitnina: registervård, versionshantering, upplägg av lönearter vid avtalsförändringar, ändring av styrtabeller i lönesystem och egenrapporteringssystem, årsrutiner i lönesystem och egenrapporteringsystem, schemahantering ilönesystem och egenrapporteringssystem, behörigheter i tidredovisningssystem och lönesystem, tester inför versionsbyten, utbildning av lönehandläggare vid nyheter, uppdatering av löneartskatalog, attesthantering Stöd och sugport: Stöd och support till chefer och anställda i anslutning till löne-och personalrapportering, Handläggning av pensionsärenden, avtalstolkning, stöd och support i pensionsfrågor Övrigt: hantering av ersättning till gode män och fackliga representanter kontakter/rapportering till externa som Försäkringskassan och Kronofogden, konteringar, avstämningar av konton på månads- och årsbasis personaladministrativa arbetsuppgifter som t ex administration av arbetsskador, AFA, LAS, annonsering av lediga tjänster och statistik/utdata, hantering av närarkiv, uppdatering av extern information hantering av registerutdrag, intyg, bensinkort, 25 årsjubilarer, minnesgåvor, friskvårdskuponger, kontorsmaterial 7

9 6. Volymer och Nyckeltal Sammanställningen av kommunernas volymer/processdel ser ut på detta sätt: Löneprocess volymer Antal ÅA Ha aranda 1 20 Kalix 2,09 Överkalix 1 75 Övertorneå 1 30 Totalt % Ha aranda 0 90 Kalix 1 22 Överkalix 0 25 Övertorneå 0,20 Totalt 2,57 17% Ha aranda 0 30 Kalix 0,87 Överkalix 0,75 Övertorneå 0,35 Totalt 2, Ha aranda 0 30 Kalix 0 52 Överkalix 0 25 Övertorneå 0,20 Totalt 1,27 8% Ha aranda 0 30 Kalix 0 87 Överkalix 0,25 Övertorneå 0 25 Totalt % Ha aranda Kalix 0 18 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 50 Totalt 0,93 6% Sammanlagt kommuner ^ 15,05 ^ 100% 8

10 Nyckeltal används i många sammanhang för att kunna belysa komplexa samband, det ger inte ett exakt värde men gör att man på ett bra sätt kan förstå, jämföra och analysera förhållanden inom olika områden. Det vanligaste när det gäller lönehantering är att göra ett nyckeltal där man summerar de olika delmomenten och delar det med antalet årsarbetare (åa) inom löneadministrationen. Antal anställda innefattar även tidbegräsade anställningar. Nedan så ser vi nuvarande nyckeltal för respektive kommun. Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Totalt Antal anställda Antal u dra sta are Antal olitiker Antal timanställda Summa vol mer Antal årsarbetare N ckeltal vol mer/ A Av detta kan vi se att Haparanda har det högsta nyckeltalet (473) av kommunerna i östra norrbotten. Det är naturligt att små kommuner får låga nyckeltal då det har betydlig färre anställda, men måste likafullt ha tillräckligt med personal för att hantera löneprocesserna på ett kvalitativt och säkert sätt. Sammanräknat så får vi ett genomsnitt på 352 för kommunerna i östra norrbotten. I antal årsarbetare ingår ej chef. Särskilt att notera är att arbetsmängden inom löneadministrationen för timanställda är betydande, än med motsvarande för månadsanställda. Anledningen är i huvudsak att denna del fortfarande hanteras manuellt med arbets/tidrapporter på papper. Sju kommuner på västkusten, Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö, har bildat ett gemensamt kommunalt bolag som ska leverera olika stödtjänster till kommunerna, exempelvis löneadministration. Detta bolag är under införande I jämförelse med kommunerna i östra norrbotten så ser vi detta utfall av nyckeltal för bolaget SOLTAK AB. Antal anställda Antal u dra sta are 1278 Antal olitiker 1035 Antal timanställda 3552 Antal årsarbetare 40 5 Summa vol mer N ckeltal vol mer/årsarbetare 450 9

11 Övriga jämförelser med kommuner som samverkar och enskilda kommuner ger denna bild. Följande uppgifter är från motsvarande utredning som gjordes av Tanums kommun år 2012: Lönekontor St rnin N ckeltal/ A Mariestad-Töreboda- tulls ån Nämnd 418 S dnärkes lönenämnd Nämnd 400 Kö in -Arbo a-kun sör Förbund 281 Västmanland-Dalarna Nämnd 486 Tanum E' samverkan 485 Sydnärkes lönenämnd hanterar löneadministration för Kumla, Askersund och Lekebergs kommuner. Nedanstående kommuner har beslutat att from påbörja arbetet med att samverka kring löneadministration genom en gemensam nämnd. Antal löner åa Löner/ A Sotenäs ,5 479 Munkedal L sekil Tota It ,1 Snitt SML 444 Västmanland-Dalarna benämns även FANNS-kommunerna och består av Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Sammanslagning av lönefunktionen för dessa kommuner genomfördes Syftet var att minska sårbarheten i kompetens och utveckla arbetsinnehållet. Kommunerna FANNS utbetalar 8756 löner i snitt per månad (130101). Samverkan FANNS har pågått i drygt 6 år och personalstyrkan har minskat från 24,8 till 19,0 årsarbetare. Av dessa 19 finns 1 lönechef, 3 systemförvaltare och 15 löneassistenter. Om vi gör en omräkning av antal ÅA för FANNS till den totala volym som hanteras i östra norrbetten så blir den 10,8 årsarbetare, för systemförvaltning och lönehandläggning. 7. IT-infrastruktur Löneprocessen har med tiden förändrats mycket i samband med införande av IT-stöd, framförallt sedan chefer och medarbetare kan göra en stor del av momenten via funktionen självservice, som inneburit att många tidsödande manuella rutiner har kunnat automatiseras. Idag har de fyra kommunerna samma IT-stöd från en gemensam leverantör, Aditro AB, dvs samma IT-stöd är installerat i varje kommun, och där respektive kommuns IT-avdelning sköter den tekniska driften av dessa system. Utvecklingen av datakommunikation har också inneburit att vi numera har "digitala motorvägar" mellan våra kommuner. 10

12 Med Informationsteknik skapas möjligheter till utveckling och ett nytt sätt att tänka, samt att vi därigenom kan förändra geografiska och organisatoriska gränser. Möjligheterna finns således att de fyra kommunerna har ett gemensamt system, som är installerat i någon av de fyra kommunerna, och att den kommunen sköter den tekniska driften av det gemensamma systemet eller, att hela systemet köps som en tjänst och driften skötas av leverantören. Löneprocessen, vilken beskrivs under punkt 5. och som varje kommun sköter själv, kan med stöd av IT göras på flera olika sätt, att de olika kommunerna har ett gemensamt IT-system men där de olika delprocesserna fördelas mellan kommunerna, likaså att man kan överlåta en del av stödprocesserna till en extern aktör, det gäller framförallt systemförvaltning, stöd och support, samt IT-drift. Kommuner som överlåtit nämnda delar till sin systemleverantör (Aditro) är: Flen, Grums, Hjo, Härjedalen, Lomma, Malung-Sälen, Mjölby, Munkfors, Smedjebacken, Vadstena, Vingåker, Årjäng, Öckerö, Skurup, Mullsjö, Hallstahammar. Läge NU: Alla kommuner genomför löneprocessen själva i egna system Oveikalix kommun ÖverlameA kommun Chef/arbefsletlare ^ ^ -. Medarbetare ^^ ^ z Chellarbeleledare -^ ^1 Metlarbefare Kalix kommun Haparanda kommun Cherlaibefsledare Loneadm. 11

13 Läge A; Kommuner genomför löneprocessen i ett gemensamt system, och fördelar delprocesserna mellan sig. q q q q q q q q Läge B: Kommuner genomför löneprocessen i ett gemensamt system, och fördelar delprocesserna mellan sig och en extern aktör q q q q q q q q 12

14 Många myndigheter och företag använder idag distansöverbryggande teknik för sina möten, arbetsplatsträffar och ersätter även vanliga telefonsamtal på detta sätt. Tekniken används också vid utbildningar och föreläsningar på distans. Oavsett om man väljer att införa läge A eller B så är denna teknik ett bra sätt för att få en fungerande och sammanhållen process där geografiska avstånd inte är en avgörande faktor för att uppnå en bra kvalitet och funktionssäkrade arbetsrutiner. Till detta ska man naturligtvis också ha återkommande fysiska utvecklingsmöten där medarbetare, chef och systemleverantören deltar. 4^ JasoniB^i'stow Jason Bristow - Video - Share - Calling Lync.,.l ^il Telepresents - Maln OMq Ryan J. HamIKOn Aiostaid^ril- OHke ^: WIII Von Slleglitz roi Hong Konp = Orflq laaresa Erday Boston = OH1es 13

15 8. Kostnader IT-infrastruktur och personal Avtalstid (t.o.m] Årskostn. (system) Support fr. Aditro. Årsskiftes utb, Arbetsgivarintyg Pensionshantering Databas, MS SQL - 2 core Databas. MS SQL - 2 core Databas. Oracel CAL (clientaccess) Supp. avtal Tieto (TSG) Konsultkostn. (TSG] Hauaranda ävertarneå Överkalix Summa Tok ODO D II DD D DD in örlpersp [n år i avtal med SPP A Skandier D D 5D 8DD DDD DD I0 91 P e Personec Förhandling Utdotafil 5 ODO D D 789 Neptun (tehör. Pgm) Webseruerlic, (ca.) D ooa ood 2D DDD Webgrdnssni ti ti 1! Neptun, ADITRO (ex. intoggning sji<ivsen =ice) Ovanstående är de kostnader kommunerna har idag. Till dessa kostnader tillkommer personalens arbetstid på IT- avdelningarna för den tekniska driften i respektive kommun. En övergång till ett gemensamt IT-system och där den tekniska driften hanteras av någon av de fyra kommunerna innebär ingen större skillnad kostnadsmässigt, eftersom det baseras på antalet anställda som hanteras i det gemensamma systemet. Vi får däremot räkna med en instegskostnad på ca kkr för nya servrar, samt en instegskostnad för driftsättning av databaser och datakommunikation på ca 100 kkr kkr. Alternativet att överlåta den tekniska driften till systemleverantören är möjlig, det förutsätter att goda datakommunikationer kan upprätthållas. Det finns många kommuner som överlåtit teknisk drift samt vissa delprocesser till systemleverantören, och där flera kommuner påpekar problem med datakommunikationen till systemet. En överlåtelse av de tekniska driften till systemleverantören skulle innebära en kostnad för de fyra kommunerna på ca kr/år. Många kommuner har överlåtit delprocesserna systemförvaltning samt stöd och support till systemleverantören. Huvudsakligen för att var mindre personberoende/sårbar, samt att man ser större möjligheter till utveckling då stödet av dessa delprocesser hanteras av systemleverantören. En beräkning visar att kommunerna i östra norrbotten kan bli mer kostnadseffektiva om man överlåter delprocesserna systemförvaltning samt stöd och support till systemleverantören. Den beräknade årliga kostnaden skulle bli ca kr 14

16 För kostnader för lönepersonal kan vi använda sammanställningen om volymer och delprocesser. Antagandet är en kostnad på kr/årsarbetare och månad, % i PO. Vilket ger följande årskostnader. Löneprocess volymer Administrera löner Antal ÅA % Kronor Ha aranda 1 20 Kalix 2 09 Överkalix 1,75 Övertorneå 1 30 Totalt 6,34 42 /0 Hantera anställnin4ar Ha aranda 0 90 Kalix 1 22 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 20 Totalt % Ha aranda 0,30 Kalix 0,87 Överkalix 0,75 Övertorneå 0,35 Totalt 2,27 15% Ha aranda 0 30 Kalix 0 52 Överkalix 0 25 Övertorneå 0 20 Totalt. 1^2i 5 io Ha aranda 0 30 Kalix 0 87 Överkalix 0,25 Övertorneå 0,25 Totalt 1,67 11 / Övrigt Ha aranda Kalix 0,18 Överkalix 0,25 Övertorneå 0,50 Totalt 0,93 6% Sammanlagt kommuner 15, %

17 9. Omvärldsbevakning Sju kommuner på västkusten (SOKLTAK) genomförde under senhösten 2013 en utredning avseende ett antal olika samverkansområden, varav löneprocessen var en av dem. Nedan följer ett utdrag från denna utredning. "Omvärldsanalysen syftar till att belysa hur andra aktörer inom offentlig verksamhet har valt att lägga delar av eller hela sin serviceverksamhet i någon form av gemensam servicefunktion. Analysen presenterar inte några egna subjektiva resultat eller synpunkter på de olika uppläggen utan speglar enbart den information som har inhämtats. Informationskällor är i en majoritet av fallen offentliga dokument, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, revisioner, samarbetsavtal, politiska beslut eller nyheter, kompletterade i vissa fall av information från samtal med berörda parter." Löne " adminisvåtion' VGR, Regionservice -Administrativt Centrum Göteborg Stad, Intraservice Statens Servicecenter x Upphandlingx x x x x Stockholms Stad -Serviceförvaltningen, Ekonomi x Region Skåne, Regionservice Gemensam servicefunktion x x Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen - Upphandling Inköp Gävleborg Upphandlingscenter Falun-Bor ängeregionen x x x Töreboda och tullspång gemensam x ekonomiadministration Töreboda, Mariestad och tullspångs gemensam x lönecenter Tranemo-och-Svenljunga gemensam personalenhet x Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen - x Lönecenter Västerås Konsult och Service (Samstöd) x x Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund x "Västra Götalandsregionen - Regionservice Administrativt Centrum 2005 skapades den nya förvaltningen Administrativt Centrum (idag under Regionservice) under servicenämnden med bakgrunden att man inom Västra Götalandsregionen såg förbättringar av den inre effektiviteten som ett prioriterat område. Man såg vid den tiden att det var en viktig uppgift att verka för effektivisering av processer i regionens kärn- och stödverksamheter vad gäller produktion, tjänster och service. Ett led i detta arbete var att effektivisera regionens administrativa stöd- och servicefunktioner, dess roll, uppgifter och förhållningssätt till regionens kärnverksamheter som till helt övervägande delen handlar om hälso- och sjukvård. 16

18 Syftet med ett administrativt centrum är en professionell förvaltning med huvuduppgift att lämna stöd och service till regionens kärnverksamheter och regionkansliet. De uppnådda effektiviseringar som är relaterade till administrativa verksamheter uppgår under perioden till knappt 10 MSEK eller motsvarande 27 årsarbetare. Effektiviseringarna fördelar sig enligt: Löneservice - 6 MSEK eller ca 17 årsarbetare Ekonomiservice (faktura) - 0,6 MSEK eller ca 1,7 årsarbetare Göteborg Stad - Intraservice Bakgrunden till samarbetet med kommungemensamma IT-stöd och administrativa tjänster var att skapa effektiva stödprocesser för att maximera verksamhetsnyttan med en kontrollerad kostnadsutveckling inom Göteborgs Stad, öka kvaliteten i verksamheterna samt säkra en enhetlig, tillgänglig och säker IT-infrastruktur inom Göteborgs Stad. Intraservice grundades då genom ett politiskt beslut och det bildades en helt ny förvaltning. Målet med den gemensamma modellen var att tydliggöra ledning- och styrningsprinciper samt säkerställa att verksamhetsutvecklingen styr utvecklingen av kommungemensamma IT-stöd och administrativa tjänster så att god verksamhetsnytta uppnås. I kostnadsjämförelser med konkurrenter på marknaden under 2010 och 2011 sparar Göteborgs Stad minst 45 MSEK per år genom att anlita Intraservice. Det har gjorts en utredning för att se om Intraservice innebar kostnadsbesparingar. Initialt var det ca 100 löneadministratörer iden nya förvaltningen något som sedan effektiviserades till att nu vara 34. Intraservice hanterar: Ca lönespecifikationer per år Kundreskontra och leverantörsreskontra: ca vardera Ca fakturor, varav 49 % = e-fakturor Statens servicecenter Statens Servicecenter är en nyinrättad myndighet med syftet att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna istatsförvaltningen och har som målsättning att verka för att 25 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år Regeringen har i olika beslut, bl.a. i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1), uttalat att det i första hand ska vara frivilligt för myndigheterna att ansluta sig till Statens servicecenter. Om det skulle dröja med en bred anslutning på frivillig basis samtidigt som resultatet från servicecentrets verksamhet och lönsamhetskalkyler för anslutande myndigheter visar på tydliga effektivitetsvinster avser dock regeringen att skärpa det generella trycket. En utgångspunkt kommer då att vara att myndigheter som inte vill ansluta sig ska kunna visa att den aktuella verksamheten sköts minst lika effektivt i egen regi eller på annat sätt. Vid bildandet av Statens servicecenter fanns visat intresse från 26 av statens myndigheter att ansluta sig till servicecentret och personalmässigt utgör de anställda i dessa intresserade myndigheter ungefär 25 procent av alla statligt anställda. Det är denna volym som de uppskattade effektiviseringseffektrena baseras på. Förutsatt att anslutningsgraden motsvarar denna personalvolym har besparingen beräknats till 55 MSEK årligen. 17

19 Region Skåne, Regionservice Gemensam servicefunktion Den administrativa verksamheten i Region Skåne har tidigare präglats av en decentralisering med stor frihet att finna lokala lösningar för såväl organisation som rutiner. Samtidigt har det på andra håll i samhället visat sig att ett flertal större organisationer under det senaste decenniet har genomfört förändringar inom administrativa funktioner genom att samordna de administrativa serviceverksamheterna till en organisation (gemensamt servicecenter) och resultaten av detta har i många fall visat sig innebära positiva effekter såväl kvalitativt som kostnadsmässigt. Region Skåne genomförde därför en förstudie under 2009 med målet att påvisa att den administrativa stödprocessen kan skapa värde för kärnverksamheten genom effektiv och gemensam servicefunktion. I samband med design och implementering av gemensam servicefunktion inom Region Skåne har en uppskattning av effekterna beräknats. Uppskattningen visade att GSF redan under det första året i full drift, år 2011, hade potential att leverera en nettobesparing på drygt 10 MSEK och att denna besparing redan år 2 skulle komma att öka till drygt 18 MSEK. Under etableringsåret 2010 förväntades engångskostnader iform av projektkostnader, personalomställningskostnader och anpassning av IT-stöd, etc. vilket innebar en ökad nettokostnad på ca 14 miljoner under införandeåret. Gullspång, Mariestad och Töreboda gemensamt lönecenter Gullspång, Mariestad, Töreboda har ett gemensamt lönecenter som sköter löneadministration och pension för de tre kommunernas medarbetare. Samarbetet bygger på ett gemensamt personalsystem som upphandlades i samband med att samarbetet skapades, något som också ansågs vara en viktig förutsättning för att lyckas. Genom samarbetet har man lyckats åstadkomma minskad sårbarhet, kvalitets höjning och ca 20 % reducering i bemanning utöver besparingar i systemkostnader. Idag består löneadministrationen av 15 personer och hanterar ca 7000 löner per månad. Kommunerna betalaren fast avgift till lönecentret baserat på en nyckel (invånare). Lönecentrets styrs genom en gemensam nämnd. Tranemo- och-svenljunga gemensam personalenhet Tranemo och Svenljunga etablerade en gemensam personalenhet bestående av 13 personer (1 personalchef, 4 personer som arbetar med personalfrågor, 2 samordnare - en mot varje kommun kring löneadministration och 6 löneadministratörer) med start Enheten hanterar ca 2500 löner per månad (inklusive timavlönande) Innan samarbetet bestod personalstyrkan av 16 personer, reduceringen genomfördes med naturliga avgångar. Personalen sitter samlande på en central placering i Tranemo. Styrningen sker genom en gemensam nämnd. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen - Lönecenter Under 2008 bildades Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen isyfte att där bedriva för kommunerna gemensam stödverksamhet. Först ut var kommunernas Löneadministration som slogs samman under hösten 2008 och samlokaliserades inorrköping. Ekonomiskt beräknas bildandet av förbundet medföra minskade kostnader för löneadministrationen med cirka 2,5 MSEK under en treårsperiod. Lönecenter hanterar omkring löner varje månad till alla anställda i Linköpings och Norrköpings kommuner samt kommunala bolag. De hanterar 18

20 dessutom båda kommunernas pensionsadministration. Personalgruppen som helhet består av ca 30 personer som arbetar med lön, systemförvaltning, utbildning och pension. Västerås Konsult och Service Underår 2001 genomförde Västerås stad tillsammans med Ernst & Young en studie i syfte att kartlägga möjligheten till effektiviseringar och rationaliseringar av interna tjänsteköp inom staden. I resultatet av studien ansåg man att det fanns en stor potential i att samordna, renodla och effektivisera fler administrativa stödtjänster främst inom områdena ekonomi, personal och IS/IT. På lönesidan har det skett stora förändringar och genom att stora delar av lönefunktionen samordnats kan staden minska sina kostnader med cirka 7,5 MSEK per år. Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund Under 2004 lät Bromölla och Sölvesborgs kommuner utreda vilka samarbetsmöjligheter det skulle kunna finnas kommunerna emellan och i samband med detta lyftes en gemensam lönehantering fram som exempel på samverkan där såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga vinster skulle kunna ske. Frågan aktualiserades igen under hösten 2005 då en ny utredning visade på de fördelar en sådan gemensam hantering skulle medföra. I samband med denna utredning stod Bromölla kommun inför en förändring då det dåvarande löne- och personaladministrativa systemet var i behov av att bytas ut medan Sölvesborgs kommun hade ett uppdaterat system med utvecklingspotential. Verksamheten utgörs idag av personaladministrativa och löneadministrativa delar. Utvecklingen av personal- och lönesystem och framförallt övergången till självservice har frigjort resurser, och där handlar vinsten framförallt om övergången till just självservice från manuell hantering, vilket har inneburit att resurserna för lönehanteringen har minskat. Dock har man inte drivit vidare för att utveckla verksamheten ytterligare. Vinster som berörda bolag och förbund har gjort är att de avtal de slutit rörande system- och löneadministration ivissa fall har inneburit att de betalar mindre för dessa tjänster än vad de gjort tidigare. Slutsatser från omvärldsanalyser inom löneadministration Även i omvärldsanalysen inom området personaladministration ser vi att upplägg och omfattning skiljer sig åt mellan de olika servicefunktionerna. Vanligtvis inryms lönehantering, resor/utlägg, pension samt tidredovisning i de löneadministrativa funktioner som vi tittat på. Även systemförvaltning och utbildning i gemensamt HR-system finner vi vanligtvis inom gemensam löneadministration. Precis som för ekonomiadministration skiljer sig kraven på anslutningsgrad mellan olika servicecenter. Inom löneadministration har de organisationer vi tittat på alla redovisat besparingar i och med bildandet av gemensam servicefunktion. Framförallt inom just lönehanteringen verkar det finns en stor potential och som exempel har införandet av Regionservice inneburit besparingar på ca 17 ÅA, Intraservice Göteborg kunde gå från 100 löneadministratörer till 34 st., samt att tullspång, Mariestad och Törebodas gemensamma lönefunktion genom samarbetet har lyckats åstadkomma minskad sårbarhet, kvalitets höjning och ca 20 % reducering i bemanning utöver besparingar i systemkostnader." 19

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Lönehantering i Sala kommun

Lönehantering i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 15 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 110 Lönehantering i Sala kommun D nr 2012j360 INLEDNING Personalkontoret har fått i uppdrag att utreda och presentera alternativa

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Bakgrund och uppstart Ägarkommunerna bildade bolaget hösten 2013 och beslutade 2014 om verksamhetsövergång

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Mål och Verksamhetsplan 2014

Mål och Verksamhetsplan 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2013-11-13 Admnämnd/2013:9 012 Verksamhetsplaner/måldokume nt Mål och Verksamhetsplan

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) 1(16) 2016-11-25 Plats och tid Avesta kl. 09,00 10,05 ande Övriga närvarande Lars Isacsson, Carina Sandor, Marino Wallsten, Ulf Hansson Solveig Grönberg, Margareta Espås Carina Sandor ersättare Marino

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND Årsredovisning. Västmanland-Dalarna Lönenämnd

ÅRSREDOVISNING VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND Årsredovisning. Västmanland-Dalarna Lönenämnd VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND ÅRSREDOVISNING 2015-01-01 2015-12-31 Fastställd av lönenämnden 2015-02-19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg

Läs mer

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Datum 1 (5) FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Vad kostar det att starta ett bolag? Att starta själva bolaget kostar cirka

Läs mer

Mål och verksamhetsplan för 2015

Mål och verksamhetsplan för 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2014-09-24 Admnämnd/2014:11 012 Verksamhetsplaner/måldokume nt Mål och verksamhetsplan för 2015 Sammanfattning

Läs mer

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01

Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 Information om hur man läser digitala handlingar på Sotenäs kommuns hemsida 2013-10-01 När du öppnat en kallelse via Sotenäs kommuns hemsida så finns det bokmärken som underlättar vid navigering i dokumentet.

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19

l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 l9wi LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2015-08-19 Au 131 Dnr KS 189/2015 Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02

ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02 ml LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-02 Ks 176 Au 131 Dnr KS 189/2015 Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun Allmänna utskottet

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND Årsredovisning. Västmanland-Dalarna Lönenämnd

ÅRSREDOVISNING VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND Årsredovisning. Västmanland-Dalarna Lönenämnd VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND ÅRSREDOVISNING 2016-01-01 2016-12-31 Fastställd av lönenämnden 2016-02-24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg

Läs mer

BUDGET 2013 MED PLAN

BUDGET 2013 MED PLAN VÄSTMANLAND DALARNA LÖNENÄMND BUDGET 2013 MED PLAN 2014 2015 Fastställd av lönenämnden 2012-04-13 Mål för lönenämnden en ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Upphandling av personalsystem

Upphandling av personalsystem Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Administrativa nämnden Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2016-04-19 Admnämnd/2016:6 050 Upphandling/ramavtal Upphandling av personalsystem

Läs mer

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning 1 innehållsförteckning 3. Flödesinformation-vad gäller för flödena 4. Kommun/förbund/Bolag - roll i löneadministrativa processen 5. Attestförfarande/förutsättningar

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens medarbetare

Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens medarbetare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Olof Johansson 2014-06-04 KS 2014/0079 50445 Kommunstyrelsens planutskott Kalmar City konsekvenser av ändrade löneutbetalningsdagar för kommunens

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer