Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009"

Transkript

1 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009

2 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter 8 Förvaltningsberättelse 10 Vision, affärsidéer och övergripande mål 10 Gatubolaget - En hållbar verksamhet 12 Organisation och ledning 16 Medarbetare 18 Ekonomisk översikt 21 Risk- och känslighetsanalys 24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 25 Förväntad framtida utveckling 26 Förslag till vinstdisposition 27 Fem år i sammandrag 28 Finansiella rapporter 30 Resultaträkningar 31 Balansräkningar 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalyser 35 Noter med redovisnings- och värderingsprinciper 36 Övrigt 48 Revisionsberättelse 48 Granskningsrapport 49 Styrelse och revisorer 50 Arbetstagarrepresentanter och ledningsgrupp 51 Kontaktuppgifter 52

3 GATUBOLAGET - EN HISTORISK VERKSAMHET Inledning Gatubolaget - En historisk verksamhet Gatubolaget (Göteborgs Gatu AB) bildades 1992 och är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Som bolag är Gatubolaget ungt, men vi har en historia som sträcker sig minst 146 år bakåt i tiden. Under de senaste 18 åren har verksamheten bedrivits i bolagsform. Stadsfullmäktige i Göteborg bildade 1864 Gatuoch vägförvaltningen. Samma år, den 8 februari, hade förvaltningen sitt första sammanträde med kommersrådet Olof Wijk som ordförande. De första åtta verksamhetsåren hade Gatu- och vägförvaltningen ingen egen teknisk personal och arbetet utfördes av entreprenörer. Först 1872 anställde Gatu- och vägförvaltningen den första ingenjören. En avdelning med stödfunktioner för ekonomi och administration inrättades Denna administrativa avdelning delade Gatu- och vägförvaltningen tillsammans med Hamnstyrelsen och Vattenstyrelsen. Att Gatubolaget har varit med och byggt Göteborg är ingen överdrift. Gatu- och vägförvaltningen spelade en viktig roll för Göteborg i allt från projektering och anläggning, bland annat vid uppförandet av nya vägar i Vasastaden och Majorna (1880), Torslanda flygplats (1922), till att från 1941 förvalta Slottsskogen tilldelades vi även förvaltning av stadens lekplatser vilket också innebar att leda lekverksamheten med så kallade lekledarinnor. på Gatukontoret bestående av tio vakter. När Göteborg den 3 september 1967 skulle lägga om trafiken till högertrafik spelade Gatukontoret en viktig och stor roll. På Gatukontoret arbetade ett stort antal medarbetare från 1963 med planeringen för omläggningen bolagiserades delar av Gatukontoret och fick namnet Göteborgs Gatu AB eller Gatubolaget som vi kallas i dagligt tal. Einar Myhrman blev bolagets förste styrelseordförande och Kjell Henningsson utsågs till bolagets första verkställande direktör. Idag är vi ett kommunalt bolag som verkar fullt ut på den konkurrensutsatta marknaden. Vi kan utan överdrift säga att vi varit med och byggt staden sedan Vi har 146 år av oöverträfflig kunskap om Göteborg. Det ger oss möjligheten att ge ett unikt stöd i dagens utveckling av Göteborg genomfördes en omorganisation och Gatu- och vägförvaltningen bytte namn till Gatukontoret. Samma år installerades den första avgiftsbelagda parkeringsmätaren som vi fick i uppgift att anskaffa, sätta upp och sköta driften av. Gatukontoret medverkade därefter bland annat vid projektering och anläggning av Tingstadstunneln ( ) och Älvsborgsbron ( ). För att övervaka efterlevnaden av gällande parkerings- och stoppförbudsbestämmelse beslutade stadsfullmäktige 1959 att inrätta en trafikvaktkår Aschebergsgatan 1922, yttjärning. Från vänster Olle Berntsson, Johan Johansson och Hugo Andersson. 2

4 ÅRET I KORTHET Året i korthet Gatubolaget redovisar återigen ett bra verksamhetsår! Årets resultat efter finansnetto ökar till 18 (5) mkr. Nettoomsättningen för året blev 471 (512) mkr. Den minskade omsättningen är i sin helhet hänförlig till bolagets entreprenadverksamhet inom anläggningsområdet där branschen drabbats hårt av konjunkturnedgången Övriga tre affärsområden ökar sin omsättning under 2009 jämfört med Bruttomarginalen ökade till 9,6 (5,7) procent och rörelsemarginalen till 5,9 (3,2) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna har stabiliserats på en lägre nivå efter en rad strukturåtgärder den senaste femårsperioden. Årets kostnader sjönk till 26,1 (26,3) mkr. Orderstocken utvecklade sig stabilt under året, trots konjunkturnedgång, och uppgick vid årsskiftet till 440 (444) mkr. Orderstocken per anställd ökade för femte året i rad och uppgick vid årsskiftet till (1 362) tkr. Målet att förbättra NMI (Nöjd Medarbetarindex) har uppnåtts och ökade för fjärde året i rad. Uppmätt index blev 63 (59). Dessutom ökade NLI (Nöjd Ledarindex) till 69 (68). Bolagets sjukfrånvaro har under året ökat något till 4,3 (3,9) procent. Gatubolaget har för första gången genomfört en gemensam kundenkät. Resultatet visar att 70 procent av bolagets kunder uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med bolaget som leverantör. Enkäten är genomförd i samarbete med en extern part och resultatet presenteras som ett Nöjd Kundindex (NKI) för bolaget och respektive affärsområde. Den synliga soliditeten i bolaget ökade för fjärde året i rad och var vid årsskiftet 13,0 (9,6) procent. ORDERSTOCK PER ANSTÄLLD tkr RESULTAT EFTER FINANSNETTO mkr NMI SOLIDITET %

5 VD-KOMMENTAR VD-kommentar Stabilt trots lågkonjunktur När vi summerar 2009 konstaterar jag att Gatubolaget för fjärde året i rad redovisar ett mycket bra resultat. Vi har format en organisation som fungerar stabilt över tid. Trots lågkonjunktur och finanskris har vi lyckats leverera hållbara och konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Det är speciellt glädjande med tanke på det ansträngda konjunkturläget som rått under Sådana resultat uppstår dock inte av en slump. Med hjälp av balanserad styrning, har vi lyckats att få en positiv utveckling inom samtliga perspektiv; kund, medarbetare, process och ekonomi. Under 2009 genomförde vi för första gången en företagsövergripande kundenkät som visade att 70 procent av kunderna uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda, vilket står sig mycket väl i konkurrensen. Vårt NMI (Nöjd Medarbetarindex) stiger för fjärde året i rad till 63 enheter. Detta innebär att ökningen mot den första mätningen för fem år sedan är hela 16 enheter. Även NLI (Nöjd Ledarindex) ökade med en enhet till 69. Konkurrensen på våra marknader är stenhård och i kombination med våra kunders förväntningar innebär det att vi hela tiden måste utveckla vår verksamhet. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering innebär en garanti för våra kunder och ett åtagande från vår sida med ständiga förbättringar. Till detta driver företaget utveckling, både i form av verksamhetsstödjande IT-system och av arbetssätt, i hög takt. Sist men inte minst levererar vi 18,4 miljoner i vinst ett år som präglats av osäkerhet och kraftig lågkonjunktur. I mångt och mycket har vi våra engagerade medarbetare och ledare att tacka för detta. Hela året har vi lyckats att hålla fokus på affären och verksamheten, vilket också lagt grunden till det goda resultatet. Utmaningar inför 2010 Gatubolaget har självklart påverkats av den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som fortsatte hela Framförallt påverkas vi indirekt av det minskade skatteunderlaget till stadens skattefinansierade verksamheter. Dessa verksamheter har inför nästa år minskade budgetutrymmen av varierande storlek. Detta innebär att marknaden, för delar av Gatubolaget, kan försämras under 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. 4

6 VD-KOMMENTAR De statliga satsningarna inom infrastruktur kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt positiv marknad för Gatubolaget Konsult och i viss mån även Gatubolaget Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi för 2010 kan lokalt komma att dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Gatubolaget Parkerings verksamhet beräknas bli relativt stabil under 2010 på grund av att en stor andel av affärsområdets kommande års leveranser är kontrakterade i nuläget. Klimatfrågan och intresset för miljöfordon och alternativa drivmedel är fortsatt högt vilket kommer att påverka Gatubolaget Teknisk Service på ett gynnsamt sätt även under Så sammantaget känns det som vi har en balans i marknadsförutsättningarna inför En stor utmaning för Gatubolaget under 2010 är att utveckla verksamheten för en anpassning till ny lagstiftning. EUs inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under det gångna året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn. Det kommer att krävas anpassningar av Gatubolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. Gatubolaget har visat att bolaget kan bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet med balanserad affärsrisk och samhällsnytta. Vi har ambitionen att vara en strategisk och viktig leverantör till Göteborgs Stad även i framtiden! Göteborg i februari Anneli Snobl Verkställande direktör 5

7 OMVÄRLD OCH MARKNAD Omvärld och marknad Trender i omvärlden Den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som medförde en negativ ekonomisk utveckling för landet kulminerade ett drygt år senare. Under den senare delen av år 2009 vände utvecklingen och delar av den svenska ekonomin började då visa svagt positiva tecken. Den allmänna bedömningen är dock att återhämtningen kommer att ske långsamt. Lågkonjunkturen medför en ökad arbetslöshet, en krympande orderingång för privata företag och ett minskat skatteunderlag till offentlig sektor. I syfte att komma till rätta med den offentliga ekonomin införs effektiviseringskrav. Inom Göteborgs Stad har detta inneburit effektiviseringsmål i varierande grad i budgetarbetet. Stadsdels- och fackförvaltningarna har budgeterat med 2-5 procents effektiviseringar inför kommande verksamhetsår. En kraftig nedgång av byggkonjunkturen inom främst bostadsbyggandet motverkas av statliga satsningar i större infrastrukturprojekt. Bland annat fortgår byggnationen av Partihallslänken och projekteringen av Marieholmstunneln har påbörjats. I ett längre perspektiv planeras för det så kallade Västsvenska infrastrukturpaketet. Detta innefattar bland annat en ny Götaälvbro, Västlänken och byggnationen av Marieholmstunneln. Även en satsning på en utbyggnad av kollektivtrafiken ligger inom planerna för denna satsning. EU:s inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn vilket kan kräva anpassningar av bolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. 6

8 OMVÄRLD OCH MARKNAD Bolagets marknad De statliga satsningarna inom infrastrukturområdet kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt relativt positiv marknad för Gatubolagets byggrelaterade affärsområden Konsult och i viss mån även Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi år 2010 kan dock lokalt dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Detta innebär i stora drag att marknaden för delar av Gatubolaget kan försämras under år 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. För att motverka detta satsar affärsområde Konsult på att öka tjänsteutbudet mot befintliga kunder. Trenden att större internationella koncerner köper upp mindre aktörer på den tekniska konsultmarknaden och expanderar via dem på den lokala marknaden antas fortgå. Detta innebär att klimatfrågan har en fortsatt stor genomslagskraft och intresset, för miljöfrågor i allmänhet samt alternativa drivmedel och miljöfordon i synnerhet, är fortsatt högt. Genom sina satsningar på miljöfordon, kvalitetssäkrade miljötransporter och övriga miljörelaterade tjänster ligger Gatubolaget Teknisk Service väl i linje med vad som efterfrågas. Affärsområdet drog till sig ett stort intresse när Gasåtervinningsprocessorn presenterades. I stället för att ventilera gastanken i samband med reparation överförs fordonsgasen till en extern tank från vilken bränslet sedan återförs till fordonet efter genomförda åtgärder. Sannorlikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Att minska användningen av fossila bränslen är ett av målen med kursen Sparsamt körsätt" som affärsområdet tillhandahåller. Efter att ha genomgått utbildningen minskade kundernas genomsnittliga bränsleförbrukning med 15 procent. Kursen erbjuds numera även i körsimulator. På kort sikt har lågkonjunkturen medfört en hårdare konkurrenssituation för affärsområdet Entreprenad. Affärsområdet kommer att fortsätta satsningen på anläggning, drift och underhållsentreprenader inom kollektiv-, gång- och cykeltrafik som fortsatt kommer att utgöra viktiga marknader inom Entreprenads kompetensområde. Gatubolaget Parkering verkar på en relativt stabil men begränsad marknad. Affärsområdet är ledande inom service och underhåll av biljettautomater inom Göteborgsregionen, ett område där den tekniska utvecklingen går snabbt och erbjuder nya möjligheter. Affärsområdet driver tillsammans med en stor beställare den tekniska utvecklingen av handdatorer för att främja en snabbare, säkrare och mer miljövänlig hantering av kontrollavgifter när det gäller felparkering. Detta samarbete antas öka i omfattning. Samhällets fortsatta miljöfokusering skapar möjligheter för Gatubolagets verksamhet att profilera sig inom Göteborgs Stad. 7

9 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Bolagets tjänster och produkter Gatubolaget är en tidsenlig leverantör av hållbara och miljöriktiga lösningar i allt som rör utvecklingen av trafik- och stadsmiljö. Bolaget erbjuder dessutom kvalificerade parkeringstjänster, uthyrning av miljöfordon och kvalitetssäkrade miljötransporter. Genom traditionellt hantverk, modern teknologi samt ett uppriktigt miljömedvetande skapas ett mervärde samt miljönytta för både beställare, medborgare och Gatubolaget. En företagsövergripande kundenkät genomfördes under 2009 som visade att 70 procent av bolagets kunder säger sig vara nöjda eller mycket nöjda. Under året har respektive affärsområde analyserat resultatet av enkäten och upprättat handlingsplaner. Arbetet med att genomföra de planerade aktiviteterna har därefter påbörjats. Gatubolaget Entreprenad anlägger och underhåller torg, gator, spår, gång- och cykelbanor, trafikplatser samt rustar upp utemiljöer med fokus på det hållbara samhället. Varje projekt är unikt och ställer krav på förmågan att hålla en röd tråd där både helhet och detaljer samordnas och synliggörs. Med utgångspunkt från kundens önskemål erbjuder vi en helhetslösning som ger bästa utdelning på gjorda investeringar. Kvalitetsarbeten i en komplicerad stadsmiljö är vår styrka! Vårt affärsområde verkar inom ett område med stor efterfrågan där vi bidrar till bra och ekonomiska lösningar för våra kunder. Under 2009 märks bland annat upprustning av utemiljöer i Färjenäsparken, spårprojekt som Mölndalsvägen och Långedragslinjen samt ledningsarbeten på Kyrkogatan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. På uppdrag av stadens förvaltningar och bolag har vi utfört en mängd underhålls-, upprustningsoch anläggningsprojekt. Vi medverkar även till att göra Göteborg till en konkurrenskraftig evenemangsstad samt är kommunens uthyrare av avstängningsmaterial och småmaskiner. Kjell Nilsen Affärsområdeschef Entreprenad Gatubolaget Konsult utreder, gestaltar och projekterar alla typer av anläggningar under uppdragets samtliga faser. Med hjälp av geotekniska mätningar, simuleringar, trafikutredningar och andra förstudier skapas det viktiga underlag som är grunden för att kunna genomföra ett framgångsrikt projekt. Kvalificerade tekniktjänster inom trafik och anläggning är vår styrka! Ett viktigt inslag i vår affärsmodell är att vi skall kunna erbjuda heltäckande tjänster inom samhällsbyggnadsområdet. Detta innebär att vi erbjuder tjänster alltifrån förstudier till drift- och underhållsplanering av färdiga anläggningar. Vårt kompletta tjänsteutbud leder till ständiga förbättringar då en erfarenhetsbank från samtliga skeden i processen erhålls, vilket ger goda förutsättningar för ett löpande utvecklingsarbete. Under 2009 har affärsområdet haft ett gott inflöde av nya projekt varav kan nämnas att vi deltar i den konsultgrupp som projekterar den nya Marieholmstunneln. Affärsområdet har under året infört ett nytt projekt- och tidredovisningssystem vilket bidrar till en ökad kvalitet i affärsområdets projektuppföljning. Bruno Susak Affärsområdeschef Konsult 8

10 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Gatubolaget Parkering erbjuder helhetslösningar inom parkering på allmän platsmark respektive tomtmark. Vi erbjuder rätt skyltsättning av parkeringsplatser, hanterar bortforsling av fordon samt utför parkeringsövervakning. Vi tillhandahåller även betalsystem för alla typer av parkeringsplatser och ansvarar för drift och underhåll av merparten av biljettautomaterna i Göteborgsregionen. Gatubolaget Parkering har under 2009 slutfört ett omfattande projekt avseende omskrivning av trafikföreskrifter i Göteborgs Stad. Målsättningen har varit att stämma av de cirka föreskrifterna mot verklig skyltsättning och vägnätsanknyta deras läge, så att de kan visas på karta för allmänheten. Vi har också uppdrag att bemanna, driva och medverka i utveckling av , som är Trafikkontorets och Park- och naturförvaltningens kundtjänst. Det sker i dialog med trafikanter, allmänheten, företag och myndigheter. Verksamheten omfattar även information till resenärer om störningar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. De tjänster och produkter som Gatubolaget Parkering skräddarsyr, för medvetna kunder, präglas av miljövänlig utveckling och långsiktig planering för en hållbar parkeringssituation. Kristina Scheuer-Krantz Tf. Affärsområdeschef Parkering Gatubolaget Teknisk Service är specialiserade på miljöfordonsuthyrning samt kvalitetssäkrade miljötransporter i Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler och en professionell verkstadsresurs hjälper vi varor och våra kunders anställda att komma dit de skall inom ramen för Göteborgs Stads miljömål. Vår transportör, Stadens Bud, har belönats med Naturvårdsverkets utmärkelse Bra Miljöval och bidrar starkt till att uppnå Vägverkets nollvision genom sitt användande av alkolås och ISA. Intelligenta, innovativa och miljövänliga transportlösningar är vår styrka! Vi har även i uppdrag att administrera fordonsförsäkringar för Försäkrings AB Göta Lejon. Målet är att analysera skadeförebyggande verksamhet, öka tillgängligheten till fordonsparken för samtliga berörda och därmed sänka kostnaderna för Göteborgs Stad. Uppdraget innebär också att bidra till ökad trafiksäkerhet genom förebyggande och aktiva säkerhetsåtgärder samt information. Under 2009 intensifierades affärsområdets miljöfokus ytterligare genom deltagandet i styrgruppen för elfordon i syfte att introducera elbilar i Göteborg. Gatubolaget Teknisk Service har till detta ändamål erhållit bidrag på 3,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för inköp av 32 elfordon. Under 2009 uppnåddes även stadens mål om 90 procent miljöfordon i den uthyrda fordonsparken. Ove Erikson Affärsområdeschef Teknisk Service 9

11 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL F örvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Gatu AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Bolaget är helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vision, affärsidéer och övergripande mål Vår uppgift är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det gör vi genom att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer göteborgarens behov i ett långsiktigt perspektiv. En avgörande utgångspunkt för Göteborgs Stads ägande av Gatubolaget är att bolagets verksamhet bidrar till stadens utveckling. Samtidigt skall bolagets verksamheter bedrivas med en balanserad syn på affärsmässig risk och ha en så god lönsamhet att Gatubolaget kan självfinansiera sin egen utveckling. Vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden. Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden 10

12 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Gatubolagets fyra affärsidéer Varje affärsområde i Gatubolaget är unikt. De tillhandahåller produkter och tjänster på olika marknader i konkurrens. De varierande förutsättningarna kräver därför unika affärsidéer, som alla stödjer bolagets gemensamma vision. Gatubolaget Entreprenad Vi är kommunens mark- och gatuentreprenör som bygger och underhåller en hållbar stadsmiljö. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap och trygghet. Gatubolaget Konsult Vi erbjuder trygga och hållbara lösningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap, nytänkande och tradition. Gatubolaget Parkering Vi erbjuder kundanpassade parkeringslösningar i Göteborgsregionen. Det ger våra kunder ökad trygghet, service och lönsamhet. Gatubolaget Teknisk Service Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad. Gatubolagets verksamhet är inriktad på att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer våra kunders och göteborgarens behov. Inriktningsbeslut 2009 Utifrån Göteborgs Stads budget tog bolagets styrelse följande inriktningsbeslut hösten 2008 för verksamhetsåren 2009: En årlig vinst i bolagets löpande verksamhet kopplat till målsättningen om en soliditet i bolaget om 25 procent senast år Ett resultatkrav per affärsområde i nivå med konkurrenterna sett över en konjunkturcykel. En verksamhet som kännetecknas av en balanserad syn på affärsrisk. Rekrytera och behålla motiverade och engagerade ledare och medarbetare. Bidra till en ökad samverkan mellan Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads budget och mål. Bolagets övergripande mål är framtagna utifrån synsättet med balanserad styrning och bygger på de fyra perspektiven; Kund, Medarbetare, Processer och Ekonomi. Våra långsiktiga mål Kundperspektiv Fler och mer nöjda kunder. Medarbetarperspektiv Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare. Processperspektiv våra arbetssätt Utveckla och effektivisera våra arbetssätt. Ekonomiskt perspektiv Gatubolaget skall varje år redovisa ett positivt resultat så att bolagets soliditet långsiktigt förstärks till minst 25 procent år

13 gatubolaget en hållbar verksamhet Gatubolaget En hållbar verksamhet Fokus på hållbarhetsfrågor har ökat under året. Skall Gatubolaget vara framgångsrikt och ta samhällsansvar måste vi utveckla oss med utgångspunkten att i samverkan skapa ett hållbart samhälle. Grunden i Gatubolagets strategi för en hållbar verksamhet är att den utövas i enlighet med: Gatubolagets vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden, som talar om för oss vart vi strävar och vad vi vill uppnå. Bolagets policydokument och värderingar talar om för oss hur vi skall genomföra våra uppdrag och hur vi skall förhålla oss gentemot varandra, vår organisation, våra kunder och vår omvärld. Kraven i lagstiftningen är styrande för våra rutiner och instruktioner. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat som två gånger per år revideras av extern part. Vem bär ansvaret? Det yttersta ansvaret för Gatubolagets miljöarbete och dess utveckling har styrelsen och VD. Respektive verksamhetsområde har det operativa ansvaret för det löpande miljöarbetet. Centralt i bolaget finns en kvalitets- och miljöledare för att driva och samordna det företagsövergripande miljöarbetet. Revisioner en del av vårt förbättringsarbete Under året har vi haft två uppföljningsrevisioner av ett externt certifieringsorgan. Vårt mål är att ständigt förbättra oss med inriktning på effektivitet och hållbarhet. Revisionernas resultat och rekommendationer till förbättringar har rapporterats till företagsledningen och berörda chefer, för att därefter omgående åtgärdas alternativt infogas i den årliga affärsplanen för Gatubolaget. Två nya internrevisorer utbildades under året. Det gör att det totalt finns tio interna revisorer i bolaget, två per affärsområde och två på centralt stöd. Under året har tio interna revisioner genomförts. För att ytterligare stärka vårt förbättringsarbete är internrevisorerna utbildade i förbättringsverktyg och leder förbättringsträffar. Detta innebär att en grupp samlas kring ett problem och med hjälp av ett eller flera förbättringsverktyg analyserar problemorsaker och i vissa fall löser gruppen problemet direkt. Gatubolagets kvalitets- och miljöledare planerar och leder detta arbete. Förstärkt miljökompetens För att stärka miljöprofilen på Gatubolaget och öka kompetensen vad gäller genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar, rekryterade bolaget under hösten kompetens inom biologi, geovetenskap och miljörätt till Gatubolaget Konsult. 12

14 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljömärkta produkter All frukt och kaffe till medarbetarna är krav- och rättvisemärkta. Denna märkning omfattar även julklappar till medarbetare och kunder. De produkter vi använder i den dagliga städningen av våra lokaler är miljömärkta. Vi fortsätter kontinuerligt att införa miljömärkta produkter i Gatubolagets verksamhet. Utsläpp och transporter -Vi gör mer än bara effektiviserar våra egna transporter Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat att andelen miljöfordon skall vara 90 procent av Göteborgs Stads alla fordon. Gatubolaget har varit och är en av huvudaktörerna inom Göteborgs Stad för att nå detta mål. Vår roll är att effektivisera inköp och service av Göteborgs Stads fordonspark och tillhandahålla miljöfordon för såväl långtids- som korttidsuthyrning. Vid årsskiftet hade Gatubolaget (2 135) fordon uthyrda till bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Av dessa var (1 866) klassificierade som miljöfordon, motsvarande 91 (87) procent. Av Gatubolagets fordon i den egna rörelsen var 89 (91) procent miljöfordon av totalt 94 (106) fordon. Gatubolaget har två miljöbilspooler, en i Hjällbo och en på Ringön. Miljöbilspoolen i Hjällbo betjänar cirka 150 medarbetare och har resulterat i att användningen av egna bilar i tjänsten minskat från mil år 2004 till mil år För att minska farliga partiklar i luften har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att från och med 1 juli 2009 klassas inte fordon med dubbdäck som miljöfordon. Arbetet med att fasa ut dubbdäcken pågår. Merparten av de fordon som bolaget hyr ut använder nu odubbade vinterdäck. Gatubolaget är Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör. Affärsenhet Stadens Bud erhöll 2006 priset Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen och vi arbetar ständigt med att effektivisera våra distributionssträckor. För att underlätta för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att effektivisera sina transporter erbjuder Gatubolaget sina kunder utredningen Intelligenta transporter. Det har bland annat bidragit till att antalet bilpooler ständigt ökar. Ökningen under året är 6 (2) bilpooler till totalt 36 (30) bilpooler hos bolagets kunder. ANDELEN MILJÖFORDON, GATUBOLAGET %

15 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljöprojekt och aktiviteter Gatubolagets bilverkstad kan från hösten 2009 återvinna fordonsgas från bilar med gastank då de skall repareras. Sannolikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen Tuve/ Säve, Försäkrings AB Göta Lejon samt Trafikkontoret startade under 2009 ett projekt att installera telematik i fordon som stadsdelsförvaltningen hyr av Gatubolaget. Syftet med projektet är bland annat att minska bränsleförbrukningen. Gatubolaget deltar aktivt i miljöprojekt och aktiviteter som initierats av Göteborgs Stad. Under 2009 har vi deltagit i styrgruppen för elfordon samt i Nya Vägvanorprojektet Hur tar du dig till jobbet utan bil. Uppslutningen från de anställda var mycket hög och resultatet blev att 99 procent av Gatubolagets medarbetare ställde bilen minst en dag under vecka 39. Kemiska produkter Gatubolaget arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier som används i vår verksamhet. En kemikaliegrupp med representanter från våra affärsområden går kontinuerligt igenom vårt sortiment av kemikalier med syftet att minska antalet produkter. Ingen ny kemisk produkt tas in i vårt sortiment utan att kemikaliegruppen godkänner detta. Under 2009 minskade vi nyttjandet av antal kemiska produkter till 187 (204). 14

16 gatubolaget en hållbar verksamhet Energi På Ringön i Göteborg äger Gatubolaget byggnader som inrymmer förråd, mekanisk verkstad och kontor. De byggnaderna värms upp med naturgas som har ersatt olja och direktverkande el. För att öka eleffektiviteten har elförbrukningen i denna verksamhet kartlagts och från och med 2007 mäts elförbrukningen varje kvartal. Förbrukningen har minskat till ( ) kw under Direkta åtgärder som gjorts under året är att uppgradera befintliga motorvärmare till så kallade smarta motorvärmare, byte till treglasfönster i vissa delar samt byte till lågenergilampor i strålkastarna. Avfall och återvinning Avfall som klassas som farligt avfall körs till vår anläggning på Ringön för att sorteras och hämtas av Renova AB. Övrigt avfall som uppkommer i projekten sorteras efter innehåll. Återvunnen gatsten sorteras och lagras, för Trafikkontorets räkning, för att sedan återanvändas i nya projekt. Asfalt och metall går till återvinning och träavfall flisas och förbränns. Grus och liknande material återvinns i den mån som det är möjligt. Elektronikavfall tas om hand av Renova AB. Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet Gatubolaget har inte utfört någon tillståndspliktig verksamhet under året. Bolagets svanenmärkta biltvätt på Ringön är en anmälningspliktig verksamhet. 15

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTEBORGS GATU AB

Årsredovisning 2014 GÖTEBORGS GATU AB Årsredovisning 2014 GÖTEBORGS GATU AB Innehåll Inledning 2 Gatubolagets resa från häst och vagn till elbilar och intelligenta brevlådor! 2 VD-kommentar 3 Tjänster och produkter 4 Året i korthet 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer