Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009"

Transkript

1 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009

2 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter 8 Förvaltningsberättelse 10 Vision, affärsidéer och övergripande mål 10 Gatubolaget - En hållbar verksamhet 12 Organisation och ledning 16 Medarbetare 18 Ekonomisk översikt 21 Risk- och känslighetsanalys 24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 25 Förväntad framtida utveckling 26 Förslag till vinstdisposition 27 Fem år i sammandrag 28 Finansiella rapporter 30 Resultaträkningar 31 Balansräkningar 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalyser 35 Noter med redovisnings- och värderingsprinciper 36 Övrigt 48 Revisionsberättelse 48 Granskningsrapport 49 Styrelse och revisorer 50 Arbetstagarrepresentanter och ledningsgrupp 51 Kontaktuppgifter 52

3 GATUBOLAGET - EN HISTORISK VERKSAMHET Inledning Gatubolaget - En historisk verksamhet Gatubolaget (Göteborgs Gatu AB) bildades 1992 och är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Som bolag är Gatubolaget ungt, men vi har en historia som sträcker sig minst 146 år bakåt i tiden. Under de senaste 18 åren har verksamheten bedrivits i bolagsform. Stadsfullmäktige i Göteborg bildade 1864 Gatuoch vägförvaltningen. Samma år, den 8 februari, hade förvaltningen sitt första sammanträde med kommersrådet Olof Wijk som ordförande. De första åtta verksamhetsåren hade Gatu- och vägförvaltningen ingen egen teknisk personal och arbetet utfördes av entreprenörer. Först 1872 anställde Gatu- och vägförvaltningen den första ingenjören. En avdelning med stödfunktioner för ekonomi och administration inrättades Denna administrativa avdelning delade Gatu- och vägförvaltningen tillsammans med Hamnstyrelsen och Vattenstyrelsen. Att Gatubolaget har varit med och byggt Göteborg är ingen överdrift. Gatu- och vägförvaltningen spelade en viktig roll för Göteborg i allt från projektering och anläggning, bland annat vid uppförandet av nya vägar i Vasastaden och Majorna (1880), Torslanda flygplats (1922), till att från 1941 förvalta Slottsskogen tilldelades vi även förvaltning av stadens lekplatser vilket också innebar att leda lekverksamheten med så kallade lekledarinnor. på Gatukontoret bestående av tio vakter. När Göteborg den 3 september 1967 skulle lägga om trafiken till högertrafik spelade Gatukontoret en viktig och stor roll. På Gatukontoret arbetade ett stort antal medarbetare från 1963 med planeringen för omläggningen bolagiserades delar av Gatukontoret och fick namnet Göteborgs Gatu AB eller Gatubolaget som vi kallas i dagligt tal. Einar Myhrman blev bolagets förste styrelseordförande och Kjell Henningsson utsågs till bolagets första verkställande direktör. Idag är vi ett kommunalt bolag som verkar fullt ut på den konkurrensutsatta marknaden. Vi kan utan överdrift säga att vi varit med och byggt staden sedan Vi har 146 år av oöverträfflig kunskap om Göteborg. Det ger oss möjligheten att ge ett unikt stöd i dagens utveckling av Göteborg genomfördes en omorganisation och Gatu- och vägförvaltningen bytte namn till Gatukontoret. Samma år installerades den första avgiftsbelagda parkeringsmätaren som vi fick i uppgift att anskaffa, sätta upp och sköta driften av. Gatukontoret medverkade därefter bland annat vid projektering och anläggning av Tingstadstunneln ( ) och Älvsborgsbron ( ). För att övervaka efterlevnaden av gällande parkerings- och stoppförbudsbestämmelse beslutade stadsfullmäktige 1959 att inrätta en trafikvaktkår Aschebergsgatan 1922, yttjärning. Från vänster Olle Berntsson, Johan Johansson och Hugo Andersson. 2

4 ÅRET I KORTHET Året i korthet Gatubolaget redovisar återigen ett bra verksamhetsår! Årets resultat efter finansnetto ökar till 18 (5) mkr. Nettoomsättningen för året blev 471 (512) mkr. Den minskade omsättningen är i sin helhet hänförlig till bolagets entreprenadverksamhet inom anläggningsområdet där branschen drabbats hårt av konjunkturnedgången Övriga tre affärsområden ökar sin omsättning under 2009 jämfört med Bruttomarginalen ökade till 9,6 (5,7) procent och rörelsemarginalen till 5,9 (3,2) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna har stabiliserats på en lägre nivå efter en rad strukturåtgärder den senaste femårsperioden. Årets kostnader sjönk till 26,1 (26,3) mkr. Orderstocken utvecklade sig stabilt under året, trots konjunkturnedgång, och uppgick vid årsskiftet till 440 (444) mkr. Orderstocken per anställd ökade för femte året i rad och uppgick vid årsskiftet till (1 362) tkr. Målet att förbättra NMI (Nöjd Medarbetarindex) har uppnåtts och ökade för fjärde året i rad. Uppmätt index blev 63 (59). Dessutom ökade NLI (Nöjd Ledarindex) till 69 (68). Bolagets sjukfrånvaro har under året ökat något till 4,3 (3,9) procent. Gatubolaget har för första gången genomfört en gemensam kundenkät. Resultatet visar att 70 procent av bolagets kunder uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med bolaget som leverantör. Enkäten är genomförd i samarbete med en extern part och resultatet presenteras som ett Nöjd Kundindex (NKI) för bolaget och respektive affärsområde. Den synliga soliditeten i bolaget ökade för fjärde året i rad och var vid årsskiftet 13,0 (9,6) procent. ORDERSTOCK PER ANSTÄLLD tkr RESULTAT EFTER FINANSNETTO mkr NMI SOLIDITET %

5 VD-KOMMENTAR VD-kommentar Stabilt trots lågkonjunktur När vi summerar 2009 konstaterar jag att Gatubolaget för fjärde året i rad redovisar ett mycket bra resultat. Vi har format en organisation som fungerar stabilt över tid. Trots lågkonjunktur och finanskris har vi lyckats leverera hållbara och konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Det är speciellt glädjande med tanke på det ansträngda konjunkturläget som rått under Sådana resultat uppstår dock inte av en slump. Med hjälp av balanserad styrning, har vi lyckats att få en positiv utveckling inom samtliga perspektiv; kund, medarbetare, process och ekonomi. Under 2009 genomförde vi för första gången en företagsövergripande kundenkät som visade att 70 procent av kunderna uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda, vilket står sig mycket väl i konkurrensen. Vårt NMI (Nöjd Medarbetarindex) stiger för fjärde året i rad till 63 enheter. Detta innebär att ökningen mot den första mätningen för fem år sedan är hela 16 enheter. Även NLI (Nöjd Ledarindex) ökade med en enhet till 69. Konkurrensen på våra marknader är stenhård och i kombination med våra kunders förväntningar innebär det att vi hela tiden måste utveckla vår verksamhet. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering innebär en garanti för våra kunder och ett åtagande från vår sida med ständiga förbättringar. Till detta driver företaget utveckling, både i form av verksamhetsstödjande IT-system och av arbetssätt, i hög takt. Sist men inte minst levererar vi 18,4 miljoner i vinst ett år som präglats av osäkerhet och kraftig lågkonjunktur. I mångt och mycket har vi våra engagerade medarbetare och ledare att tacka för detta. Hela året har vi lyckats att hålla fokus på affären och verksamheten, vilket också lagt grunden till det goda resultatet. Utmaningar inför 2010 Gatubolaget har självklart påverkats av den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som fortsatte hela Framförallt påverkas vi indirekt av det minskade skatteunderlaget till stadens skattefinansierade verksamheter. Dessa verksamheter har inför nästa år minskade budgetutrymmen av varierande storlek. Detta innebär att marknaden, för delar av Gatubolaget, kan försämras under 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. 4

6 VD-KOMMENTAR De statliga satsningarna inom infrastruktur kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt positiv marknad för Gatubolaget Konsult och i viss mån även Gatubolaget Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi för 2010 kan lokalt komma att dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Gatubolaget Parkerings verksamhet beräknas bli relativt stabil under 2010 på grund av att en stor andel av affärsområdets kommande års leveranser är kontrakterade i nuläget. Klimatfrågan och intresset för miljöfordon och alternativa drivmedel är fortsatt högt vilket kommer att påverka Gatubolaget Teknisk Service på ett gynnsamt sätt även under Så sammantaget känns det som vi har en balans i marknadsförutsättningarna inför En stor utmaning för Gatubolaget under 2010 är att utveckla verksamheten för en anpassning till ny lagstiftning. EUs inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under det gångna året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn. Det kommer att krävas anpassningar av Gatubolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. Gatubolaget har visat att bolaget kan bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet med balanserad affärsrisk och samhällsnytta. Vi har ambitionen att vara en strategisk och viktig leverantör till Göteborgs Stad även i framtiden! Göteborg i februari Anneli Snobl Verkställande direktör 5

7 OMVÄRLD OCH MARKNAD Omvärld och marknad Trender i omvärlden Den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som medförde en negativ ekonomisk utveckling för landet kulminerade ett drygt år senare. Under den senare delen av år 2009 vände utvecklingen och delar av den svenska ekonomin började då visa svagt positiva tecken. Den allmänna bedömningen är dock att återhämtningen kommer att ske långsamt. Lågkonjunkturen medför en ökad arbetslöshet, en krympande orderingång för privata företag och ett minskat skatteunderlag till offentlig sektor. I syfte att komma till rätta med den offentliga ekonomin införs effektiviseringskrav. Inom Göteborgs Stad har detta inneburit effektiviseringsmål i varierande grad i budgetarbetet. Stadsdels- och fackförvaltningarna har budgeterat med 2-5 procents effektiviseringar inför kommande verksamhetsår. En kraftig nedgång av byggkonjunkturen inom främst bostadsbyggandet motverkas av statliga satsningar i större infrastrukturprojekt. Bland annat fortgår byggnationen av Partihallslänken och projekteringen av Marieholmstunneln har påbörjats. I ett längre perspektiv planeras för det så kallade Västsvenska infrastrukturpaketet. Detta innefattar bland annat en ny Götaälvbro, Västlänken och byggnationen av Marieholmstunneln. Även en satsning på en utbyggnad av kollektivtrafiken ligger inom planerna för denna satsning. EU:s inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn vilket kan kräva anpassningar av bolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. 6

8 OMVÄRLD OCH MARKNAD Bolagets marknad De statliga satsningarna inom infrastrukturområdet kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt relativt positiv marknad för Gatubolagets byggrelaterade affärsområden Konsult och i viss mån även Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi år 2010 kan dock lokalt dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Detta innebär i stora drag att marknaden för delar av Gatubolaget kan försämras under år 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. För att motverka detta satsar affärsområde Konsult på att öka tjänsteutbudet mot befintliga kunder. Trenden att större internationella koncerner köper upp mindre aktörer på den tekniska konsultmarknaden och expanderar via dem på den lokala marknaden antas fortgå. Detta innebär att klimatfrågan har en fortsatt stor genomslagskraft och intresset, för miljöfrågor i allmänhet samt alternativa drivmedel och miljöfordon i synnerhet, är fortsatt högt. Genom sina satsningar på miljöfordon, kvalitetssäkrade miljötransporter och övriga miljörelaterade tjänster ligger Gatubolaget Teknisk Service väl i linje med vad som efterfrågas. Affärsområdet drog till sig ett stort intresse när Gasåtervinningsprocessorn presenterades. I stället för att ventilera gastanken i samband med reparation överförs fordonsgasen till en extern tank från vilken bränslet sedan återförs till fordonet efter genomförda åtgärder. Sannorlikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Att minska användningen av fossila bränslen är ett av målen med kursen Sparsamt körsätt" som affärsområdet tillhandahåller. Efter att ha genomgått utbildningen minskade kundernas genomsnittliga bränsleförbrukning med 15 procent. Kursen erbjuds numera även i körsimulator. På kort sikt har lågkonjunkturen medfört en hårdare konkurrenssituation för affärsområdet Entreprenad. Affärsområdet kommer att fortsätta satsningen på anläggning, drift och underhållsentreprenader inom kollektiv-, gång- och cykeltrafik som fortsatt kommer att utgöra viktiga marknader inom Entreprenads kompetensområde. Gatubolaget Parkering verkar på en relativt stabil men begränsad marknad. Affärsområdet är ledande inom service och underhåll av biljettautomater inom Göteborgsregionen, ett område där den tekniska utvecklingen går snabbt och erbjuder nya möjligheter. Affärsområdet driver tillsammans med en stor beställare den tekniska utvecklingen av handdatorer för att främja en snabbare, säkrare och mer miljövänlig hantering av kontrollavgifter när det gäller felparkering. Detta samarbete antas öka i omfattning. Samhällets fortsatta miljöfokusering skapar möjligheter för Gatubolagets verksamhet att profilera sig inom Göteborgs Stad. 7

9 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Bolagets tjänster och produkter Gatubolaget är en tidsenlig leverantör av hållbara och miljöriktiga lösningar i allt som rör utvecklingen av trafik- och stadsmiljö. Bolaget erbjuder dessutom kvalificerade parkeringstjänster, uthyrning av miljöfordon och kvalitetssäkrade miljötransporter. Genom traditionellt hantverk, modern teknologi samt ett uppriktigt miljömedvetande skapas ett mervärde samt miljönytta för både beställare, medborgare och Gatubolaget. En företagsövergripande kundenkät genomfördes under 2009 som visade att 70 procent av bolagets kunder säger sig vara nöjda eller mycket nöjda. Under året har respektive affärsområde analyserat resultatet av enkäten och upprättat handlingsplaner. Arbetet med att genomföra de planerade aktiviteterna har därefter påbörjats. Gatubolaget Entreprenad anlägger och underhåller torg, gator, spår, gång- och cykelbanor, trafikplatser samt rustar upp utemiljöer med fokus på det hållbara samhället. Varje projekt är unikt och ställer krav på förmågan att hålla en röd tråd där både helhet och detaljer samordnas och synliggörs. Med utgångspunkt från kundens önskemål erbjuder vi en helhetslösning som ger bästa utdelning på gjorda investeringar. Kvalitetsarbeten i en komplicerad stadsmiljö är vår styrka! Vårt affärsområde verkar inom ett område med stor efterfrågan där vi bidrar till bra och ekonomiska lösningar för våra kunder. Under 2009 märks bland annat upprustning av utemiljöer i Färjenäsparken, spårprojekt som Mölndalsvägen och Långedragslinjen samt ledningsarbeten på Kyrkogatan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. På uppdrag av stadens förvaltningar och bolag har vi utfört en mängd underhålls-, upprustningsoch anläggningsprojekt. Vi medverkar även till att göra Göteborg till en konkurrenskraftig evenemangsstad samt är kommunens uthyrare av avstängningsmaterial och småmaskiner. Kjell Nilsen Affärsområdeschef Entreprenad Gatubolaget Konsult utreder, gestaltar och projekterar alla typer av anläggningar under uppdragets samtliga faser. Med hjälp av geotekniska mätningar, simuleringar, trafikutredningar och andra förstudier skapas det viktiga underlag som är grunden för att kunna genomföra ett framgångsrikt projekt. Kvalificerade tekniktjänster inom trafik och anläggning är vår styrka! Ett viktigt inslag i vår affärsmodell är att vi skall kunna erbjuda heltäckande tjänster inom samhällsbyggnadsområdet. Detta innebär att vi erbjuder tjänster alltifrån förstudier till drift- och underhållsplanering av färdiga anläggningar. Vårt kompletta tjänsteutbud leder till ständiga förbättringar då en erfarenhetsbank från samtliga skeden i processen erhålls, vilket ger goda förutsättningar för ett löpande utvecklingsarbete. Under 2009 har affärsområdet haft ett gott inflöde av nya projekt varav kan nämnas att vi deltar i den konsultgrupp som projekterar den nya Marieholmstunneln. Affärsområdet har under året infört ett nytt projekt- och tidredovisningssystem vilket bidrar till en ökad kvalitet i affärsområdets projektuppföljning. Bruno Susak Affärsområdeschef Konsult 8

10 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Gatubolaget Parkering erbjuder helhetslösningar inom parkering på allmän platsmark respektive tomtmark. Vi erbjuder rätt skyltsättning av parkeringsplatser, hanterar bortforsling av fordon samt utför parkeringsövervakning. Vi tillhandahåller även betalsystem för alla typer av parkeringsplatser och ansvarar för drift och underhåll av merparten av biljettautomaterna i Göteborgsregionen. Gatubolaget Parkering har under 2009 slutfört ett omfattande projekt avseende omskrivning av trafikföreskrifter i Göteborgs Stad. Målsättningen har varit att stämma av de cirka föreskrifterna mot verklig skyltsättning och vägnätsanknyta deras läge, så att de kan visas på karta för allmänheten. Vi har också uppdrag att bemanna, driva och medverka i utveckling av , som är Trafikkontorets och Park- och naturförvaltningens kundtjänst. Det sker i dialog med trafikanter, allmänheten, företag och myndigheter. Verksamheten omfattar även information till resenärer om störningar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. De tjänster och produkter som Gatubolaget Parkering skräddarsyr, för medvetna kunder, präglas av miljövänlig utveckling och långsiktig planering för en hållbar parkeringssituation. Kristina Scheuer-Krantz Tf. Affärsområdeschef Parkering Gatubolaget Teknisk Service är specialiserade på miljöfordonsuthyrning samt kvalitetssäkrade miljötransporter i Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler och en professionell verkstadsresurs hjälper vi varor och våra kunders anställda att komma dit de skall inom ramen för Göteborgs Stads miljömål. Vår transportör, Stadens Bud, har belönats med Naturvårdsverkets utmärkelse Bra Miljöval och bidrar starkt till att uppnå Vägverkets nollvision genom sitt användande av alkolås och ISA. Intelligenta, innovativa och miljövänliga transportlösningar är vår styrka! Vi har även i uppdrag att administrera fordonsförsäkringar för Försäkrings AB Göta Lejon. Målet är att analysera skadeförebyggande verksamhet, öka tillgängligheten till fordonsparken för samtliga berörda och därmed sänka kostnaderna för Göteborgs Stad. Uppdraget innebär också att bidra till ökad trafiksäkerhet genom förebyggande och aktiva säkerhetsåtgärder samt information. Under 2009 intensifierades affärsområdets miljöfokus ytterligare genom deltagandet i styrgruppen för elfordon i syfte att introducera elbilar i Göteborg. Gatubolaget Teknisk Service har till detta ändamål erhållit bidrag på 3,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för inköp av 32 elfordon. Under 2009 uppnåddes även stadens mål om 90 procent miljöfordon i den uthyrda fordonsparken. Ove Erikson Affärsområdeschef Teknisk Service 9

11 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL F örvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Gatu AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Bolaget är helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vision, affärsidéer och övergripande mål Vår uppgift är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det gör vi genom att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer göteborgarens behov i ett långsiktigt perspektiv. En avgörande utgångspunkt för Göteborgs Stads ägande av Gatubolaget är att bolagets verksamhet bidrar till stadens utveckling. Samtidigt skall bolagets verksamheter bedrivas med en balanserad syn på affärsmässig risk och ha en så god lönsamhet att Gatubolaget kan självfinansiera sin egen utveckling. Vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden. Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden 10

12 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Gatubolagets fyra affärsidéer Varje affärsområde i Gatubolaget är unikt. De tillhandahåller produkter och tjänster på olika marknader i konkurrens. De varierande förutsättningarna kräver därför unika affärsidéer, som alla stödjer bolagets gemensamma vision. Gatubolaget Entreprenad Vi är kommunens mark- och gatuentreprenör som bygger och underhåller en hållbar stadsmiljö. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap och trygghet. Gatubolaget Konsult Vi erbjuder trygga och hållbara lösningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap, nytänkande och tradition. Gatubolaget Parkering Vi erbjuder kundanpassade parkeringslösningar i Göteborgsregionen. Det ger våra kunder ökad trygghet, service och lönsamhet. Gatubolaget Teknisk Service Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad. Gatubolagets verksamhet är inriktad på att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer våra kunders och göteborgarens behov. Inriktningsbeslut 2009 Utifrån Göteborgs Stads budget tog bolagets styrelse följande inriktningsbeslut hösten 2008 för verksamhetsåren 2009: En årlig vinst i bolagets löpande verksamhet kopplat till målsättningen om en soliditet i bolaget om 25 procent senast år Ett resultatkrav per affärsområde i nivå med konkurrenterna sett över en konjunkturcykel. En verksamhet som kännetecknas av en balanserad syn på affärsrisk. Rekrytera och behålla motiverade och engagerade ledare och medarbetare. Bidra till en ökad samverkan mellan Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads budget och mål. Bolagets övergripande mål är framtagna utifrån synsättet med balanserad styrning och bygger på de fyra perspektiven; Kund, Medarbetare, Processer och Ekonomi. Våra långsiktiga mål Kundperspektiv Fler och mer nöjda kunder. Medarbetarperspektiv Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare. Processperspektiv våra arbetssätt Utveckla och effektivisera våra arbetssätt. Ekonomiskt perspektiv Gatubolaget skall varje år redovisa ett positivt resultat så att bolagets soliditet långsiktigt förstärks till minst 25 procent år

13 gatubolaget en hållbar verksamhet Gatubolaget En hållbar verksamhet Fokus på hållbarhetsfrågor har ökat under året. Skall Gatubolaget vara framgångsrikt och ta samhällsansvar måste vi utveckla oss med utgångspunkten att i samverkan skapa ett hållbart samhälle. Grunden i Gatubolagets strategi för en hållbar verksamhet är att den utövas i enlighet med: Gatubolagets vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden, som talar om för oss vart vi strävar och vad vi vill uppnå. Bolagets policydokument och värderingar talar om för oss hur vi skall genomföra våra uppdrag och hur vi skall förhålla oss gentemot varandra, vår organisation, våra kunder och vår omvärld. Kraven i lagstiftningen är styrande för våra rutiner och instruktioner. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat som två gånger per år revideras av extern part. Vem bär ansvaret? Det yttersta ansvaret för Gatubolagets miljöarbete och dess utveckling har styrelsen och VD. Respektive verksamhetsområde har det operativa ansvaret för det löpande miljöarbetet. Centralt i bolaget finns en kvalitets- och miljöledare för att driva och samordna det företagsövergripande miljöarbetet. Revisioner en del av vårt förbättringsarbete Under året har vi haft två uppföljningsrevisioner av ett externt certifieringsorgan. Vårt mål är att ständigt förbättra oss med inriktning på effektivitet och hållbarhet. Revisionernas resultat och rekommendationer till förbättringar har rapporterats till företagsledningen och berörda chefer, för att därefter omgående åtgärdas alternativt infogas i den årliga affärsplanen för Gatubolaget. Två nya internrevisorer utbildades under året. Det gör att det totalt finns tio interna revisorer i bolaget, två per affärsområde och två på centralt stöd. Under året har tio interna revisioner genomförts. För att ytterligare stärka vårt förbättringsarbete är internrevisorerna utbildade i förbättringsverktyg och leder förbättringsträffar. Detta innebär att en grupp samlas kring ett problem och med hjälp av ett eller flera förbättringsverktyg analyserar problemorsaker och i vissa fall löser gruppen problemet direkt. Gatubolagets kvalitets- och miljöledare planerar och leder detta arbete. Förstärkt miljökompetens För att stärka miljöprofilen på Gatubolaget och öka kompetensen vad gäller genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar, rekryterade bolaget under hösten kompetens inom biologi, geovetenskap och miljörätt till Gatubolaget Konsult. 12

14 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljömärkta produkter All frukt och kaffe till medarbetarna är krav- och rättvisemärkta. Denna märkning omfattar även julklappar till medarbetare och kunder. De produkter vi använder i den dagliga städningen av våra lokaler är miljömärkta. Vi fortsätter kontinuerligt att införa miljömärkta produkter i Gatubolagets verksamhet. Utsläpp och transporter -Vi gör mer än bara effektiviserar våra egna transporter Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat att andelen miljöfordon skall vara 90 procent av Göteborgs Stads alla fordon. Gatubolaget har varit och är en av huvudaktörerna inom Göteborgs Stad för att nå detta mål. Vår roll är att effektivisera inköp och service av Göteborgs Stads fordonspark och tillhandahålla miljöfordon för såväl långtids- som korttidsuthyrning. Vid årsskiftet hade Gatubolaget (2 135) fordon uthyrda till bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Av dessa var (1 866) klassificierade som miljöfordon, motsvarande 91 (87) procent. Av Gatubolagets fordon i den egna rörelsen var 89 (91) procent miljöfordon av totalt 94 (106) fordon. Gatubolaget har två miljöbilspooler, en i Hjällbo och en på Ringön. Miljöbilspoolen i Hjällbo betjänar cirka 150 medarbetare och har resulterat i att användningen av egna bilar i tjänsten minskat från mil år 2004 till mil år För att minska farliga partiklar i luften har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att från och med 1 juli 2009 klassas inte fordon med dubbdäck som miljöfordon. Arbetet med att fasa ut dubbdäcken pågår. Merparten av de fordon som bolaget hyr ut använder nu odubbade vinterdäck. Gatubolaget är Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör. Affärsenhet Stadens Bud erhöll 2006 priset Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen och vi arbetar ständigt med att effektivisera våra distributionssträckor. För att underlätta för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att effektivisera sina transporter erbjuder Gatubolaget sina kunder utredningen Intelligenta transporter. Det har bland annat bidragit till att antalet bilpooler ständigt ökar. Ökningen under året är 6 (2) bilpooler till totalt 36 (30) bilpooler hos bolagets kunder. ANDELEN MILJÖFORDON, GATUBOLAGET %

15 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljöprojekt och aktiviteter Gatubolagets bilverkstad kan från hösten 2009 återvinna fordonsgas från bilar med gastank då de skall repareras. Sannolikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen Tuve/ Säve, Försäkrings AB Göta Lejon samt Trafikkontoret startade under 2009 ett projekt att installera telematik i fordon som stadsdelsförvaltningen hyr av Gatubolaget. Syftet med projektet är bland annat att minska bränsleförbrukningen. Gatubolaget deltar aktivt i miljöprojekt och aktiviteter som initierats av Göteborgs Stad. Under 2009 har vi deltagit i styrgruppen för elfordon samt i Nya Vägvanorprojektet Hur tar du dig till jobbet utan bil. Uppslutningen från de anställda var mycket hög och resultatet blev att 99 procent av Gatubolagets medarbetare ställde bilen minst en dag under vecka 39. Kemiska produkter Gatubolaget arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier som används i vår verksamhet. En kemikaliegrupp med representanter från våra affärsområden går kontinuerligt igenom vårt sortiment av kemikalier med syftet att minska antalet produkter. Ingen ny kemisk produkt tas in i vårt sortiment utan att kemikaliegruppen godkänner detta. Under 2009 minskade vi nyttjandet av antal kemiska produkter till 187 (204). 14

16 gatubolaget en hållbar verksamhet Energi På Ringön i Göteborg äger Gatubolaget byggnader som inrymmer förråd, mekanisk verkstad och kontor. De byggnaderna värms upp med naturgas som har ersatt olja och direktverkande el. För att öka eleffektiviteten har elförbrukningen i denna verksamhet kartlagts och från och med 2007 mäts elförbrukningen varje kvartal. Förbrukningen har minskat till ( ) kw under Direkta åtgärder som gjorts under året är att uppgradera befintliga motorvärmare till så kallade smarta motorvärmare, byte till treglasfönster i vissa delar samt byte till lågenergilampor i strålkastarna. Avfall och återvinning Avfall som klassas som farligt avfall körs till vår anläggning på Ringön för att sorteras och hämtas av Renova AB. Övrigt avfall som uppkommer i projekten sorteras efter innehåll. Återvunnen gatsten sorteras och lagras, för Trafikkontorets räkning, för att sedan återanvändas i nya projekt. Asfalt och metall går till återvinning och träavfall flisas och förbränns. Grus och liknande material återvinns i den mån som det är möjligt. Elektronikavfall tas om hand av Renova AB. Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet Gatubolaget har inte utfört någon tillståndspliktig verksamhet under året. Bolagets svanenmärkta biltvätt på Ringön är en anmälningspliktig verksamhet. 15

ÅrsredovisninG GöteborGs Gatu ab

ÅrsredovisninG GöteborGs Gatu ab Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

ÅRS REDO VISNING GÖTEBORGS GATU AB

ÅRS REDO VISNING GÖTEBORGS GATU AB 2012 ÅRS REDO VISNING GÖTEBORGS GATU AB Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 5 Tjänster och produkter 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer