Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009"

Transkript

1 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009

2 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter 8 Förvaltningsberättelse 10 Vision, affärsidéer och övergripande mål 10 Gatubolaget - En hållbar verksamhet 12 Organisation och ledning 16 Medarbetare 18 Ekonomisk översikt 21 Risk- och känslighetsanalys 24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 25 Förväntad framtida utveckling 26 Förslag till vinstdisposition 27 Fem år i sammandrag 28 Finansiella rapporter 30 Resultaträkningar 31 Balansräkningar 32 Förändringar i eget kapital 34 Kassaflödesanalyser 35 Noter med redovisnings- och värderingsprinciper 36 Övrigt 48 Revisionsberättelse 48 Granskningsrapport 49 Styrelse och revisorer 50 Arbetstagarrepresentanter och ledningsgrupp 51 Kontaktuppgifter 52

3 GATUBOLAGET - EN HISTORISK VERKSAMHET Inledning Gatubolaget - En historisk verksamhet Gatubolaget (Göteborgs Gatu AB) bildades 1992 och är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Som bolag är Gatubolaget ungt, men vi har en historia som sträcker sig minst 146 år bakåt i tiden. Under de senaste 18 åren har verksamheten bedrivits i bolagsform. Stadsfullmäktige i Göteborg bildade 1864 Gatuoch vägförvaltningen. Samma år, den 8 februari, hade förvaltningen sitt första sammanträde med kommersrådet Olof Wijk som ordförande. De första åtta verksamhetsåren hade Gatu- och vägförvaltningen ingen egen teknisk personal och arbetet utfördes av entreprenörer. Först 1872 anställde Gatu- och vägförvaltningen den första ingenjören. En avdelning med stödfunktioner för ekonomi och administration inrättades Denna administrativa avdelning delade Gatu- och vägförvaltningen tillsammans med Hamnstyrelsen och Vattenstyrelsen. Att Gatubolaget har varit med och byggt Göteborg är ingen överdrift. Gatu- och vägförvaltningen spelade en viktig roll för Göteborg i allt från projektering och anläggning, bland annat vid uppförandet av nya vägar i Vasastaden och Majorna (1880), Torslanda flygplats (1922), till att från 1941 förvalta Slottsskogen tilldelades vi även förvaltning av stadens lekplatser vilket också innebar att leda lekverksamheten med så kallade lekledarinnor. på Gatukontoret bestående av tio vakter. När Göteborg den 3 september 1967 skulle lägga om trafiken till högertrafik spelade Gatukontoret en viktig och stor roll. På Gatukontoret arbetade ett stort antal medarbetare från 1963 med planeringen för omläggningen bolagiserades delar av Gatukontoret och fick namnet Göteborgs Gatu AB eller Gatubolaget som vi kallas i dagligt tal. Einar Myhrman blev bolagets förste styrelseordförande och Kjell Henningsson utsågs till bolagets första verkställande direktör. Idag är vi ett kommunalt bolag som verkar fullt ut på den konkurrensutsatta marknaden. Vi kan utan överdrift säga att vi varit med och byggt staden sedan Vi har 146 år av oöverträfflig kunskap om Göteborg. Det ger oss möjligheten att ge ett unikt stöd i dagens utveckling av Göteborg genomfördes en omorganisation och Gatu- och vägförvaltningen bytte namn till Gatukontoret. Samma år installerades den första avgiftsbelagda parkeringsmätaren som vi fick i uppgift att anskaffa, sätta upp och sköta driften av. Gatukontoret medverkade därefter bland annat vid projektering och anläggning av Tingstadstunneln ( ) och Älvsborgsbron ( ). För att övervaka efterlevnaden av gällande parkerings- och stoppförbudsbestämmelse beslutade stadsfullmäktige 1959 att inrätta en trafikvaktkår Aschebergsgatan 1922, yttjärning. Från vänster Olle Berntsson, Johan Johansson och Hugo Andersson. 2

4 ÅRET I KORTHET Året i korthet Gatubolaget redovisar återigen ett bra verksamhetsår! Årets resultat efter finansnetto ökar till 18 (5) mkr. Nettoomsättningen för året blev 471 (512) mkr. Den minskade omsättningen är i sin helhet hänförlig till bolagets entreprenadverksamhet inom anläggningsområdet där branschen drabbats hårt av konjunkturnedgången Övriga tre affärsområden ökar sin omsättning under 2009 jämfört med Bruttomarginalen ökade till 9,6 (5,7) procent och rörelsemarginalen till 5,9 (3,2) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna har stabiliserats på en lägre nivå efter en rad strukturåtgärder den senaste femårsperioden. Årets kostnader sjönk till 26,1 (26,3) mkr. Orderstocken utvecklade sig stabilt under året, trots konjunkturnedgång, och uppgick vid årsskiftet till 440 (444) mkr. Orderstocken per anställd ökade för femte året i rad och uppgick vid årsskiftet till (1 362) tkr. Målet att förbättra NMI (Nöjd Medarbetarindex) har uppnåtts och ökade för fjärde året i rad. Uppmätt index blev 63 (59). Dessutom ökade NLI (Nöjd Ledarindex) till 69 (68). Bolagets sjukfrånvaro har under året ökat något till 4,3 (3,9) procent. Gatubolaget har för första gången genomfört en gemensam kundenkät. Resultatet visar att 70 procent av bolagets kunder uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med bolaget som leverantör. Enkäten är genomförd i samarbete med en extern part och resultatet presenteras som ett Nöjd Kundindex (NKI) för bolaget och respektive affärsområde. Den synliga soliditeten i bolaget ökade för fjärde året i rad och var vid årsskiftet 13,0 (9,6) procent. ORDERSTOCK PER ANSTÄLLD tkr RESULTAT EFTER FINANSNETTO mkr NMI SOLIDITET %

5 VD-KOMMENTAR VD-kommentar Stabilt trots lågkonjunktur När vi summerar 2009 konstaterar jag att Gatubolaget för fjärde året i rad redovisar ett mycket bra resultat. Vi har format en organisation som fungerar stabilt över tid. Trots lågkonjunktur och finanskris har vi lyckats leverera hållbara och konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Det är speciellt glädjande med tanke på det ansträngda konjunkturläget som rått under Sådana resultat uppstår dock inte av en slump. Med hjälp av balanserad styrning, har vi lyckats att få en positiv utveckling inom samtliga perspektiv; kund, medarbetare, process och ekonomi. Under 2009 genomförde vi för första gången en företagsövergripande kundenkät som visade att 70 procent av kunderna uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda, vilket står sig mycket väl i konkurrensen. Vårt NMI (Nöjd Medarbetarindex) stiger för fjärde året i rad till 63 enheter. Detta innebär att ökningen mot den första mätningen för fem år sedan är hela 16 enheter. Även NLI (Nöjd Ledarindex) ökade med en enhet till 69. Konkurrensen på våra marknader är stenhård och i kombination med våra kunders förväntningar innebär det att vi hela tiden måste utveckla vår verksamhet. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiering innebär en garanti för våra kunder och ett åtagande från vår sida med ständiga förbättringar. Till detta driver företaget utveckling, både i form av verksamhetsstödjande IT-system och av arbetssätt, i hög takt. Sist men inte minst levererar vi 18,4 miljoner i vinst ett år som präglats av osäkerhet och kraftig lågkonjunktur. I mångt och mycket har vi våra engagerade medarbetare och ledare att tacka för detta. Hela året har vi lyckats att hålla fokus på affären och verksamheten, vilket också lagt grunden till det goda resultatet. Utmaningar inför 2010 Gatubolaget har självklart påverkats av den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som fortsatte hela Framförallt påverkas vi indirekt av det minskade skatteunderlaget till stadens skattefinansierade verksamheter. Dessa verksamheter har inför nästa år minskade budgetutrymmen av varierande storlek. Detta innebär att marknaden, för delar av Gatubolaget, kan försämras under 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. 4

6 VD-KOMMENTAR De statliga satsningarna inom infrastruktur kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt positiv marknad för Gatubolaget Konsult och i viss mån även Gatubolaget Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi för 2010 kan lokalt komma att dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Gatubolaget Parkerings verksamhet beräknas bli relativt stabil under 2010 på grund av att en stor andel av affärsområdets kommande års leveranser är kontrakterade i nuläget. Klimatfrågan och intresset för miljöfordon och alternativa drivmedel är fortsatt högt vilket kommer att påverka Gatubolaget Teknisk Service på ett gynnsamt sätt även under Så sammantaget känns det som vi har en balans i marknadsförutsättningarna inför En stor utmaning för Gatubolaget under 2010 är att utveckla verksamheten för en anpassning till ny lagstiftning. EUs inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under det gångna året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn. Det kommer att krävas anpassningar av Gatubolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. Gatubolaget har visat att bolaget kan bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet med balanserad affärsrisk och samhällsnytta. Vi har ambitionen att vara en strategisk och viktig leverantör till Göteborgs Stad även i framtiden! Göteborg i februari Anneli Snobl Verkställande direktör 5

7 OMVÄRLD OCH MARKNAD Omvärld och marknad Trender i omvärlden Den ekonomiska kris som drabbade Sverige under andra halvåret 2008 och som medförde en negativ ekonomisk utveckling för landet kulminerade ett drygt år senare. Under den senare delen av år 2009 vände utvecklingen och delar av den svenska ekonomin började då visa svagt positiva tecken. Den allmänna bedömningen är dock att återhämtningen kommer att ske långsamt. Lågkonjunkturen medför en ökad arbetslöshet, en krympande orderingång för privata företag och ett minskat skatteunderlag till offentlig sektor. I syfte att komma till rätta med den offentliga ekonomin införs effektiviseringskrav. Inom Göteborgs Stad har detta inneburit effektiviseringsmål i varierande grad i budgetarbetet. Stadsdels- och fackförvaltningarna har budgeterat med 2-5 procents effektiviseringar inför kommande verksamhetsår. En kraftig nedgång av byggkonjunkturen inom främst bostadsbyggandet motverkas av statliga satsningar i större infrastrukturprojekt. Bland annat fortgår byggnationen av Partihallslänken och projekteringen av Marieholmstunneln har påbörjats. I ett längre perspektiv planeras för det så kallade Västsvenska infrastrukturpaketet. Detta innefattar bland annat en ny Götaälvbro, Västlänken och byggnationen av Marieholmstunneln. Även en satsning på en utbyggnad av kollektivtrafiken ligger inom planerna för denna satsning. EU:s inverkan på Sverige och utvecklingen av vårt lands lagar ökar successivt. Lagförslag som innebär ökade befogenheter och sanktioner vid överträdelser av konkurrens- och upphandlingsregler och nya driftsformer för egenregiverksamhet inom offentlig sektor har presenterats under året. Detta ställer krav på följsamhet från berörda aktörer inom bland annat den offentliga sektorn vilket kan kräva anpassningar av bolaget och våra kunder i sättet att hantera olika affärsupplägg i framtiden. 6

8 OMVÄRLD OCH MARKNAD Bolagets marknad De statliga satsningarna inom infrastrukturområdet kommer även Västsverige till del. Behovet av goda kommunikationer och transportleder ökar i takt med att Göteborgsregionen växer. Detta indikerar en fortsatt relativt positiv marknad för Gatubolagets byggrelaterade affärsområden Konsult och i viss mån även Entreprenad. Den beräknade försämringen i Göteborgs Stads ekonomi år 2010 kan dock lokalt dämpa den annars generellt goda konjunkturen inom anläggningsområdet. Detta innebär i stora drag att marknaden för delar av Gatubolaget kan försämras under år 2010 beroende på att Göteborgs Stad är vår största kund. För att motverka detta satsar affärsområde Konsult på att öka tjänsteutbudet mot befintliga kunder. Trenden att större internationella koncerner köper upp mindre aktörer på den tekniska konsultmarknaden och expanderar via dem på den lokala marknaden antas fortgå. Detta innebär att klimatfrågan har en fortsatt stor genomslagskraft och intresset, för miljöfrågor i allmänhet samt alternativa drivmedel och miljöfordon i synnerhet, är fortsatt högt. Genom sina satsningar på miljöfordon, kvalitetssäkrade miljötransporter och övriga miljörelaterade tjänster ligger Gatubolaget Teknisk Service väl i linje med vad som efterfrågas. Affärsområdet drog till sig ett stort intresse när Gasåtervinningsprocessorn presenterades. I stället för att ventilera gastanken i samband med reparation överförs fordonsgasen till en extern tank från vilken bränslet sedan återförs till fordonet efter genomförda åtgärder. Sannorlikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Att minska användningen av fossila bränslen är ett av målen med kursen Sparsamt körsätt" som affärsområdet tillhandahåller. Efter att ha genomgått utbildningen minskade kundernas genomsnittliga bränsleförbrukning med 15 procent. Kursen erbjuds numera även i körsimulator. På kort sikt har lågkonjunkturen medfört en hårdare konkurrenssituation för affärsområdet Entreprenad. Affärsområdet kommer att fortsätta satsningen på anläggning, drift och underhållsentreprenader inom kollektiv-, gång- och cykeltrafik som fortsatt kommer att utgöra viktiga marknader inom Entreprenads kompetensområde. Gatubolaget Parkering verkar på en relativt stabil men begränsad marknad. Affärsområdet är ledande inom service och underhåll av biljettautomater inom Göteborgsregionen, ett område där den tekniska utvecklingen går snabbt och erbjuder nya möjligheter. Affärsområdet driver tillsammans med en stor beställare den tekniska utvecklingen av handdatorer för att främja en snabbare, säkrare och mer miljövänlig hantering av kontrollavgifter när det gäller felparkering. Detta samarbete antas öka i omfattning. Samhällets fortsatta miljöfokusering skapar möjligheter för Gatubolagets verksamhet att profilera sig inom Göteborgs Stad. 7

9 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Bolagets tjänster och produkter Gatubolaget är en tidsenlig leverantör av hållbara och miljöriktiga lösningar i allt som rör utvecklingen av trafik- och stadsmiljö. Bolaget erbjuder dessutom kvalificerade parkeringstjänster, uthyrning av miljöfordon och kvalitetssäkrade miljötransporter. Genom traditionellt hantverk, modern teknologi samt ett uppriktigt miljömedvetande skapas ett mervärde samt miljönytta för både beställare, medborgare och Gatubolaget. En företagsövergripande kundenkät genomfördes under 2009 som visade att 70 procent av bolagets kunder säger sig vara nöjda eller mycket nöjda. Under året har respektive affärsområde analyserat resultatet av enkäten och upprättat handlingsplaner. Arbetet med att genomföra de planerade aktiviteterna har därefter påbörjats. Gatubolaget Entreprenad anlägger och underhåller torg, gator, spår, gång- och cykelbanor, trafikplatser samt rustar upp utemiljöer med fokus på det hållbara samhället. Varje projekt är unikt och ställer krav på förmågan att hålla en röd tråd där både helhet och detaljer samordnas och synliggörs. Med utgångspunkt från kundens önskemål erbjuder vi en helhetslösning som ger bästa utdelning på gjorda investeringar. Kvalitetsarbeten i en komplicerad stadsmiljö är vår styrka! Vårt affärsområde verkar inom ett område med stor efterfrågan där vi bidrar till bra och ekonomiska lösningar för våra kunder. Under 2009 märks bland annat upprustning av utemiljöer i Färjenäsparken, spårprojekt som Mölndalsvägen och Långedragslinjen samt ledningsarbeten på Kyrkogatan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. På uppdrag av stadens förvaltningar och bolag har vi utfört en mängd underhålls-, upprustningsoch anläggningsprojekt. Vi medverkar även till att göra Göteborg till en konkurrenskraftig evenemangsstad samt är kommunens uthyrare av avstängningsmaterial och småmaskiner. Kjell Nilsen Affärsområdeschef Entreprenad Gatubolaget Konsult utreder, gestaltar och projekterar alla typer av anläggningar under uppdragets samtliga faser. Med hjälp av geotekniska mätningar, simuleringar, trafikutredningar och andra förstudier skapas det viktiga underlag som är grunden för att kunna genomföra ett framgångsrikt projekt. Kvalificerade tekniktjänster inom trafik och anläggning är vår styrka! Ett viktigt inslag i vår affärsmodell är att vi skall kunna erbjuda heltäckande tjänster inom samhällsbyggnadsområdet. Detta innebär att vi erbjuder tjänster alltifrån förstudier till drift- och underhållsplanering av färdiga anläggningar. Vårt kompletta tjänsteutbud leder till ständiga förbättringar då en erfarenhetsbank från samtliga skeden i processen erhålls, vilket ger goda förutsättningar för ett löpande utvecklingsarbete. Under 2009 har affärsområdet haft ett gott inflöde av nya projekt varav kan nämnas att vi deltar i den konsultgrupp som projekterar den nya Marieholmstunneln. Affärsområdet har under året infört ett nytt projekt- och tidredovisningssystem vilket bidrar till en ökad kvalitet i affärsområdets projektuppföljning. Bruno Susak Affärsområdeschef Konsult 8

10 BOLAGETS TJÄNSTER OCH PRODUKTER Gatubolaget Parkering erbjuder helhetslösningar inom parkering på allmän platsmark respektive tomtmark. Vi erbjuder rätt skyltsättning av parkeringsplatser, hanterar bortforsling av fordon samt utför parkeringsövervakning. Vi tillhandahåller även betalsystem för alla typer av parkeringsplatser och ansvarar för drift och underhåll av merparten av biljettautomaterna i Göteborgsregionen. Gatubolaget Parkering har under 2009 slutfört ett omfattande projekt avseende omskrivning av trafikföreskrifter i Göteborgs Stad. Målsättningen har varit att stämma av de cirka föreskrifterna mot verklig skyltsättning och vägnätsanknyta deras läge, så att de kan visas på karta för allmänheten. Vi har också uppdrag att bemanna, driva och medverka i utveckling av , som är Trafikkontorets och Park- och naturförvaltningens kundtjänst. Det sker i dialog med trafikanter, allmänheten, företag och myndigheter. Verksamheten omfattar även information till resenärer om störningar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. De tjänster och produkter som Gatubolaget Parkering skräddarsyr, för medvetna kunder, präglas av miljövänlig utveckling och långsiktig planering för en hållbar parkeringssituation. Kristina Scheuer-Krantz Tf. Affärsområdeschef Parkering Gatubolaget Teknisk Service är specialiserade på miljöfordonsuthyrning samt kvalitetssäkrade miljötransporter i Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler och en professionell verkstadsresurs hjälper vi varor och våra kunders anställda att komma dit de skall inom ramen för Göteborgs Stads miljömål. Vår transportör, Stadens Bud, har belönats med Naturvårdsverkets utmärkelse Bra Miljöval och bidrar starkt till att uppnå Vägverkets nollvision genom sitt användande av alkolås och ISA. Intelligenta, innovativa och miljövänliga transportlösningar är vår styrka! Vi har även i uppdrag att administrera fordonsförsäkringar för Försäkrings AB Göta Lejon. Målet är att analysera skadeförebyggande verksamhet, öka tillgängligheten till fordonsparken för samtliga berörda och därmed sänka kostnaderna för Göteborgs Stad. Uppdraget innebär också att bidra till ökad trafiksäkerhet genom förebyggande och aktiva säkerhetsåtgärder samt information. Under 2009 intensifierades affärsområdets miljöfokus ytterligare genom deltagandet i styrgruppen för elfordon i syfte att introducera elbilar i Göteborg. Gatubolaget Teknisk Service har till detta ändamål erhållit bidrag på 3,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för inköp av 32 elfordon. Under 2009 uppnåddes även stadens mål om 90 procent miljöfordon i den uthyrda fordonsparken. Ove Erikson Affärsområdeschef Teknisk Service 9

11 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL F örvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Gatu AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Bolaget är helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vision, affärsidéer och övergripande mål Vår uppgift är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det gör vi genom att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer göteborgarens behov i ett långsiktigt perspektiv. En avgörande utgångspunkt för Göteborgs Stads ägande av Gatubolaget är att bolagets verksamhet bidrar till stadens utveckling. Samtidigt skall bolagets verksamheter bedrivas med en balanserad syn på affärsmässig risk och ha en så god lönsamhet att Gatubolaget kan självfinansiera sin egen utveckling. Vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden. Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden 10

12 VISION, AFFÄRSIDÉER OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Gatubolagets fyra affärsidéer Varje affärsområde i Gatubolaget är unikt. De tillhandahåller produkter och tjänster på olika marknader i konkurrens. De varierande förutsättningarna kräver därför unika affärsidéer, som alla stödjer bolagets gemensamma vision. Gatubolaget Entreprenad Vi är kommunens mark- och gatuentreprenör som bygger och underhåller en hållbar stadsmiljö. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap och trygghet. Gatubolaget Konsult Vi erbjuder trygga och hållbara lösningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Vårt arbetssätt kännetecknas av kunskap, nytänkande och tradition. Gatubolaget Parkering Vi erbjuder kundanpassade parkeringslösningar i Göteborgsregionen. Det ger våra kunder ökad trygghet, service och lönsamhet. Gatubolaget Teknisk Service Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad. Gatubolagets verksamhet är inriktad på att i konkurrens leverera lösningar och uppdrag som stödjer våra kunders och göteborgarens behov. Inriktningsbeslut 2009 Utifrån Göteborgs Stads budget tog bolagets styrelse följande inriktningsbeslut hösten 2008 för verksamhetsåren 2009: En årlig vinst i bolagets löpande verksamhet kopplat till målsättningen om en soliditet i bolaget om 25 procent senast år Ett resultatkrav per affärsområde i nivå med konkurrenterna sett över en konjunkturcykel. En verksamhet som kännetecknas av en balanserad syn på affärsrisk. Rekrytera och behålla motiverade och engagerade ledare och medarbetare. Bidra till en ökad samverkan mellan Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads budget och mål. Bolagets övergripande mål är framtagna utifrån synsättet med balanserad styrning och bygger på de fyra perspektiven; Kund, Medarbetare, Processer och Ekonomi. Våra långsiktiga mål Kundperspektiv Fler och mer nöjda kunder. Medarbetarperspektiv Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare. Processperspektiv våra arbetssätt Utveckla och effektivisera våra arbetssätt. Ekonomiskt perspektiv Gatubolaget skall varje år redovisa ett positivt resultat så att bolagets soliditet långsiktigt förstärks till minst 25 procent år

13 gatubolaget en hållbar verksamhet Gatubolaget En hållbar verksamhet Fokus på hållbarhetsfrågor har ökat under året. Skall Gatubolaget vara framgångsrikt och ta samhällsansvar måste vi utveckla oss med utgångspunkten att i samverkan skapa ett hållbart samhälle. Grunden i Gatubolagets strategi för en hållbar verksamhet är att den utövas i enlighet med: Gatubolagets vision Vi bygger det hållbara samhället Nu och i framtiden, som talar om för oss vart vi strävar och vad vi vill uppnå. Bolagets policydokument och värderingar talar om för oss hur vi skall genomföra våra uppdrag och hur vi skall förhålla oss gentemot varandra, vår organisation, våra kunder och vår omvärld. Kraven i lagstiftningen är styrande för våra rutiner och instruktioner. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat som två gånger per år revideras av extern part. Vem bär ansvaret? Det yttersta ansvaret för Gatubolagets miljöarbete och dess utveckling har styrelsen och VD. Respektive verksamhetsområde har det operativa ansvaret för det löpande miljöarbetet. Centralt i bolaget finns en kvalitets- och miljöledare för att driva och samordna det företagsövergripande miljöarbetet. Revisioner en del av vårt förbättringsarbete Under året har vi haft två uppföljningsrevisioner av ett externt certifieringsorgan. Vårt mål är att ständigt förbättra oss med inriktning på effektivitet och hållbarhet. Revisionernas resultat och rekommendationer till förbättringar har rapporterats till företagsledningen och berörda chefer, för att därefter omgående åtgärdas alternativt infogas i den årliga affärsplanen för Gatubolaget. Två nya internrevisorer utbildades under året. Det gör att det totalt finns tio interna revisorer i bolaget, två per affärsområde och två på centralt stöd. Under året har tio interna revisioner genomförts. För att ytterligare stärka vårt förbättringsarbete är internrevisorerna utbildade i förbättringsverktyg och leder förbättringsträffar. Detta innebär att en grupp samlas kring ett problem och med hjälp av ett eller flera förbättringsverktyg analyserar problemorsaker och i vissa fall löser gruppen problemet direkt. Gatubolagets kvalitets- och miljöledare planerar och leder detta arbete. Förstärkt miljökompetens För att stärka miljöprofilen på Gatubolaget och öka kompetensen vad gäller genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar, rekryterade bolaget under hösten kompetens inom biologi, geovetenskap och miljörätt till Gatubolaget Konsult. 12

14 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljömärkta produkter All frukt och kaffe till medarbetarna är krav- och rättvisemärkta. Denna märkning omfattar även julklappar till medarbetare och kunder. De produkter vi använder i den dagliga städningen av våra lokaler är miljömärkta. Vi fortsätter kontinuerligt att införa miljömärkta produkter i Gatubolagets verksamhet. Utsläpp och transporter -Vi gör mer än bara effektiviserar våra egna transporter Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat att andelen miljöfordon skall vara 90 procent av Göteborgs Stads alla fordon. Gatubolaget har varit och är en av huvudaktörerna inom Göteborgs Stad för att nå detta mål. Vår roll är att effektivisera inköp och service av Göteborgs Stads fordonspark och tillhandahålla miljöfordon för såväl långtids- som korttidsuthyrning. Vid årsskiftet hade Gatubolaget (2 135) fordon uthyrda till bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Av dessa var (1 866) klassificierade som miljöfordon, motsvarande 91 (87) procent. Av Gatubolagets fordon i den egna rörelsen var 89 (91) procent miljöfordon av totalt 94 (106) fordon. Gatubolaget har två miljöbilspooler, en i Hjällbo och en på Ringön. Miljöbilspoolen i Hjällbo betjänar cirka 150 medarbetare och har resulterat i att användningen av egna bilar i tjänsten minskat från mil år 2004 till mil år För att minska farliga partiklar i luften har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att från och med 1 juli 2009 klassas inte fordon med dubbdäck som miljöfordon. Arbetet med att fasa ut dubbdäcken pågår. Merparten av de fordon som bolaget hyr ut använder nu odubbade vinterdäck. Gatubolaget är Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör. Affärsenhet Stadens Bud erhöll 2006 priset Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen och vi arbetar ständigt med att effektivisera våra distributionssträckor. För att underlätta för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att effektivisera sina transporter erbjuder Gatubolaget sina kunder utredningen Intelligenta transporter. Det har bland annat bidragit till att antalet bilpooler ständigt ökar. Ökningen under året är 6 (2) bilpooler till totalt 36 (30) bilpooler hos bolagets kunder. ANDELEN MILJÖFORDON, GATUBOLAGET %

15 gatubolaget en hållbar verksamhet Miljöprojekt och aktiviteter Gatubolagets bilverkstad kan från hösten 2009 återvinna fordonsgas från bilar med gastank då de skall repareras. Sannolikt är bolagets verkstad först i världen med denna innovation. Tillsammans med stadsdelsförvaltningen Tuve/ Säve, Försäkrings AB Göta Lejon samt Trafikkontoret startade under 2009 ett projekt att installera telematik i fordon som stadsdelsförvaltningen hyr av Gatubolaget. Syftet med projektet är bland annat att minska bränsleförbrukningen. Gatubolaget deltar aktivt i miljöprojekt och aktiviteter som initierats av Göteborgs Stad. Under 2009 har vi deltagit i styrgruppen för elfordon samt i Nya Vägvanorprojektet Hur tar du dig till jobbet utan bil. Uppslutningen från de anställda var mycket hög och resultatet blev att 99 procent av Gatubolagets medarbetare ställde bilen minst en dag under vecka 39. Kemiska produkter Gatubolaget arbetar aktivt med att minska antalet kemikalier som används i vår verksamhet. En kemikaliegrupp med representanter från våra affärsområden går kontinuerligt igenom vårt sortiment av kemikalier med syftet att minska antalet produkter. Ingen ny kemisk produkt tas in i vårt sortiment utan att kemikaliegruppen godkänner detta. Under 2009 minskade vi nyttjandet av antal kemiska produkter till 187 (204). 14

16 gatubolaget en hållbar verksamhet Energi På Ringön i Göteborg äger Gatubolaget byggnader som inrymmer förråd, mekanisk verkstad och kontor. De byggnaderna värms upp med naturgas som har ersatt olja och direktverkande el. För att öka eleffektiviteten har elförbrukningen i denna verksamhet kartlagts och från och med 2007 mäts elförbrukningen varje kvartal. Förbrukningen har minskat till ( ) kw under Direkta åtgärder som gjorts under året är att uppgradera befintliga motorvärmare till så kallade smarta motorvärmare, byte till treglasfönster i vissa delar samt byte till lågenergilampor i strålkastarna. Avfall och återvinning Avfall som klassas som farligt avfall körs till vår anläggning på Ringön för att sorteras och hämtas av Renova AB. Övrigt avfall som uppkommer i projekten sorteras efter innehåll. Återvunnen gatsten sorteras och lagras, för Trafikkontorets räkning, för att sedan återanvändas i nya projekt. Asfalt och metall går till återvinning och träavfall flisas och förbränns. Grus och liknande material återvinns i den mån som det är möjligt. Elektronikavfall tas om hand av Renova AB. Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet Gatubolaget har inte utfört någon tillståndspliktig verksamhet under året. Bolagets svanenmärkta biltvätt på Ringön är en anmälningspliktig verksamhet. 15

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer