Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)"

Transkript

1 Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

2

3 Innehåll Precise Biometrics i sammandrag Bakgrund och motiv VD har ordet Marknadsöversikt Teknologi/Patent Historik/koncernstruktur Verksamhetsbeskrivning Medarbetare Finansiell översikt Kommentarer till den finansiella översikten Delårsrapport, 1 januari 30 juni Finansiella mål och framtidsutsikter Riskfaktorer Övrig information Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.46 Skattefrågor i Sverige Räkenskaper Noter Revisorernas granskningsberättelse Ordlista Adresser Ekonomisk och övrig information Niomånadersrapport, januari-september oktober 2000 Bokslutskommuniké, januari-december februari 2001 Årsredovisning april 2001 Tremånadersrapport, januari-mars april 2001 Halvårsrapport, januari-juni augusti 2001 Niomånadersrapport, januari-september oktober 2001 Med Precise Biometrics eller Bolaget avses i detta prospekt Precise Biometrics AB (publ) eller Precise Biometrics AB och dess dotterbolag, beroende på sammanhanget. Handelsbanken Investment Banking är ett affärsområde inom Svenska Handelsbanken AB (publ). 2 En investering i Precise Biometrics är förenad med en hög risk. Den som överväger att investera i Precise Biometrics uppmanas därför att noggrant studera prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer.

4 Precise Biometrics i sammandrag Precise Biometrics utvecklar, marknadsför och säljer system och produkter för biometrisk identifiering. Marknaden för biometri förväntas öka väsentligt under de kommande åren och Bolaget har som mål att vara en av de ledande aktörerna i branschen. Kärnteknologin är identifiering av en person med utgångspunkt från kurvaturer, mönster och djup i ett fingeravtryck. Tekniken ersätter på ett säkert och bekvämt sätt lösenord, PIN-koder och nycklar inom bl a områdena IT-säkerhet och passersystem. Biometri för en massmarknad Biometri är en teknisk analys av biologiska data, t ex ett fingeravtryck eller ett röstmönster, för att fastställa en persons identitet. Att använda fingeravtryck är den vanligaste och bekvämaste metoden och samtidigt en av de säkraste. Fingeravtryck har traditionellt använts främst av fängelser och polisiära myndigheter i samband med identifikation av brottslingar. De senaste åren har dock applikationer och produkter utvecklats för en massmarknad inom ett flertal marknadssegment. Inom t ex passersystem ersätter fingeravtryck passerkort, nycklar och koder. I stället för att dra ett passerkort och slå en kod för att komma in på kontoret kan de anställda bara lägga sitt finger på en sensor vid entrén för att bli godkända för passering. Biometrilösningar höjer även säkerheten vid transaktioner via Internet, genom t ex en integrerad fingeravtrycksläsare i den bärbara datorn. Lösningen innebär förutom högre säkerhet en väsentlig förbättring av användarvänlighet. Intresset för biometri inom ITsäkerhet visas inte minst av att Microsoft erbjuder ett standardgränssnitt för biometri i kommande versioner av MS Windows. Dagens och framtidens mobiltelefonsystem erbjuder mobila säkerhetskrävande tjänster, t ex banktransaktioner. Den ökade användningen av sådana tjänster ställer höga krav på säker och bekväm identifiering av användaren av mobiltelefoner. Verksamheten Precise Biometrics grundades 1997 av Christer Fåhraeus (grundare av C Technologies och Cellavision), Mårten Öbrink (tidigare Ericsson) och Nils Bernhard. Bolaget har fram till 1999 främst varit ett utvecklingsbolag för avancerade produkter och system för biometrisk identifiering. De första produkterna färdigställdes under andra halvåret 1999 och har sedan dess marknadsförts och sålts av Bolaget och dess samarbetspartners. Precise Biometrics teknik skiljer sig från konkurrenternas framförallt genom metoden för verifiering av fingeravtrycken. Med Bolagets patenterade teknik avläses helheter i fingeravtrycket, till skillnad från traditionella metoder där identifikation sökes med hjälp av olika punkter på fingeravtrycket. Tekniken gör att mer information om fingeravtryckets utseende kan lagras, vilket medför att sensorerna som läser av avtrycket kan göras mindre. Fördelen med mindre sensorer är att de kan integreras i exempelvis mobiltelefoner och handdatorer samt att en mindre sensor medför väsentligt minskade kostnader. De marknadssegment som Precise Biometrics riktar sig mot med olika produkter och lösningar är IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter. Bolaget är med avseende på dessa marknadssegment indelat i tre affärsområden (se bild nedan). Indelningen är gjord för att framförallt marknadsföring och försäljning skall kunna fokuseras kring respektive huvudmarknad, samt för att få en kundfokuserad teknikutveckling. Marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter under eget varumärke sker av Bolaget, samt genom distributörer i ett flertal länder. Sådan marknadsföring och försäljning sker främst inom området IT-säkerhet. Inom samtliga områden sker försäljning av Bolagets teknik genom OEM-avtal med ledande aktörer inom respektive område. Till vissa kunder kommer tekniken även att licensieras. Bolagets teknik finns således både integrerad i andra företags produkter, samt i Precise Biometrics egna produkter och system. Tillverkningen av Bolagets produkter sker genom utvalda underleverantörer. Sammanfattningsvis är biometri ett attraktivt komplement, och i många fall substitut, till traditionella säkerhetslösningar inom såväl IT-säkerhet och passersystem som inom inbyggda lösningar i t ex mobiltelefoner, genom att vara: IT-säkerhet Precise Biometrics Passersystem Inbyggda lösningar Enklare och bekvämare att använda än koder, nycklar och passerkort. Säkrare, eftersom en persons identitet fastställs. Billigare i drift, eftersom administrationskostnaderna minskar i avsaknad av borttappade nycklar eller bortglömda koder. Precise Biometrics är ett snabbt växande Bolag med i dagsläget 48 anställda. Moderbolaget Precise Biometrics AB har två helägda dotterbolag, Precise Services AB, där koncernens optionsprogram hanteras, samt Precise Biometrics Inc. som är Bolagets försäljningsoch marknadsföringsbolag i Nordamerika. Verksamheten har sin bas i Lund, men Bolaget bedriver även försäljning och marknadsföring från dotterbolaget Precise Biometrics Inc:s kontor i Washington DC. Bolaget är sedan december 1999 noterat på SBI-listan och har cirka 1700 aktieägare, varav Christer Fåhraeus och SEB-fonder hör till de största. 3

5 Framgångsfaktorer för Precise Biometrics Bevisad unikhet, kvalitet och efterfrågan på Bolagets produkter och teknik: - Pentagon väljer Precise Biometrics lösning framför övriga lösningar på marknaden. - Vidareutveckling, marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter i Telias regi. - Försäljning av Bolagets produkter till GemPlus som är en ledande aktör på marknaden för smarta kort. - Installation av Bolagets produkter i Europas första intelligenta hus (JM Bygg). - Bolagets första patent är beviljat. Ledande i utvecklingen av tekniska och kommersiella lösningar inom biometri: - Precise Biometrics presenterade 1999 världens minsta fingeravtrycksläsare. - Precise Biometrics är först med att presentera en lösning med matchning av ett fingeravtryck på ett smart kort. - Precise Biometrics vinner flera välrenommerade priser för bästa produkt. - Första e-handelstransaktionen som signerats med biometri genomförs tillsammans med Sonera SmartTrust och Miotec. Marknadsledande aktörer inom flera segment bygger in stöd för biometri i sina produkter, bl a Intel, Microsoft, GemPlus, Telia, Spyrus, m fl. Resultaträkning i sammandrag Belopp i KSEK 1997/1998* 1999 Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Soliditet, % 89% 70% Genomsnittligt antal anställda, st 9 22 Data per aktie efter genomförda nyemissioner under år 2000 och efter full utspädning proforma 1999 proforma Antal aktier efter full utspädning, st Vinst per aktie, SEK neg Rörelsens kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK neg Eget kapital per aktie, SEK** 55,5 P/E-tal, ggr neg * ** Avseende nyemission i september år 2000 har avdrag ej skett för emissionskostnader.

6 Bakgrund och motiv Precise Biometrics Precise Biometrics AB utvecklar och marknadsför en teknikplattform med tillhörande produkter och system för biometrisk identifiering, med inriktning på fingeravtrycksidentifiering. Tekniken ersätter på ett säkert och bekvämt sätt tidigare metoder såsom lösenord, PIN-koder och nycklar. Bolaget grundades i juli 1997 och har fram till och med 1999 främst varit ett utvecklingsbolag. De första produkterna färdigställdes under andra halvåret 1999 och har sedan dess, tillsammans med Bolagets teknikplattform, marknadsförts och sålts av Bolaget och dess samarbetspartners. Precise Biometrics teknik skiljer sig från konkurrenternas framförallt genom metoden för verifiering av fingeravtrycken. Med Bolagets patenterade teknik avläses helheter i fingeravtrycket, till skillnad från traditionella metoder där identifikation sökes med hjälp av olika punkter på fingeravtrycket. De marknadssegment som Precise Biometrics inriktar sig mot med olika produkter och lösningar är IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter. Marknadsföring och försäljning av Bolagets teknik och produkter görs direkt av Bolaget, genom licensoch OEM-avtal med ledande aktörer inom respektive område, samt via distributörer och systemleverantörer. Under 1999 och 2000 presenterade Precise Biometrics fyra olika modeller av fingeravtrycksläsare inom affärsområdet IT-säkerhet som nu marknadsförs och säljs av Bolaget och dess samarbetspartners. Marknadens växande intresse för säkerhet och bekvämlighet genom biometri ställer höga krav på tempot i Bolagets produkt- och plattformsutveckling. kommande åren. En ökad finansiell styrka ger även Bolaget en bättre position i förhandlingar med större aktörer på marknaden. Nyemissionen har således stärkt Bolagets finansiella ställning inför den fortsatta expansionen. Notering på O-listan Noteringen av Precise Biometrics på OM Stockholmsbörsens O-lista ger ökad attraktionskraft för aktien. En börsnotering av aktien medför även att Precise Biometrics blir än mer känt bland kunder och hos allmänheten samt att rekrytering av kvalificerade medarbetare underlättas. Börsnoteringen bör medföra ett ökat intresse för, och en förbättrad genomlysning av, Precise Biometrics som bolag. Dessutom är syftet att erhålla en förbättrad likviditet i aktien, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv prissättning. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista beräknas ske från och med den 3 oktober I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Precise Biometrics med anledning av ansökan om notering av Bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Precise Biometrics som skapas av prospektet. Lund den 25 september 2000 Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) Nyemission Vid en extra bolagsstämma i Precise Biometrics den 30 juni 2000 bemyndigades styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om kontant nyemission under marknadsmässiga former av högst aktier, vardera på nominellt fyrtio (40) öre. I enlighet med det utestående bemyndigandet från den extra bolagsstämman genomförde Bolaget i september 2000 en nyemission om 135,0 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, riktad till institutionella investerare. Motivet till nyemissionen var att bredda det institutionella ägandet i bolaget. Nyemissionen motiverades vidare av att Precise Biometrics vill ha en god finansiell handlingsberedskap för att kunna genomföra eventuella kompletterande företagsförvärv samt att Bolaget har ett ökande rörelsekapitalbehov. Under kraftig tillväxt är det främst kapitalbindningen i kundfordringar och varulager samt investeringar i utveckling, marknadsföring och en växande organisation som utgör Precise Biometrics kapitalbehov de 5

7 VD har ordet 6 Internet är idag på väg att utvecklas från en informationscentral till en global marknadsplats för såväl företag som privatpersoner. Många av oss sköter våra bankaffärer över nätet och handel mellan företag sker ofta på samma vis. De nya sätten att använda Internet ställer dock helt nya krav på säkerheten än tidigare. Att det ska fungera snabbt och enkelt förutsätts, men lösningar som kombinerar säkerhet och bekvämlighet har saknats. Det har visat sig väldigt svårt att bedriva lönsam e-handel. Ett symptom på detta är de höga transaktionskostnaderna. Den merkostnad på cirka 66% som en affär får betala för att handla med kreditkort på nätet jämfört med en butik är alldeles för hög. Dessutom löper handlaren själv risken att stå för bedrägerier 1. I den här världen blir IT-säkerhet något alla kräver och den som kan erbjuda en säker, bekväm och privat lösning kan också erbjuda de lägsta transaktionskostnaderna. Detta är precis vad Precise Biometrics kan. Precise Biometrics är idag väl positionerade på marknaden. Vi har en dokumenterad förmåga att skapa innovativa produkter och föra ut dem på marknaden. Detta visas av vår produktfamilj Precise 100, där kunderna idag väljer mellan världens minsta fingeravtrycksläsare och världens första kombinerade läsare av fingeravtryck och smarta kort. Precise Biometrics har dessutom varit först med att genomföra en säker digital transaktion baserad på biometri. Detta har potential att göra e-handel bekväm och säker för en bred marknad. Våra partner här är Sonera SmartTrust (fd id2) samt finska Miotec. Bra partnerskap är en nyckelfråga för oss. Genom att arbeta nära andra bolag har vi möjlighet att snabbt kunna hjälpa dem ut på marknaden med nya produkter samtidigt som vi får tillgång till deras existerande kundbas och säljstyrkor. Detta är något vi använder inom samtliga våra affärsområden. Samarbetet med Telia är ett exempel där Telia integrerar vår läsare i sin lansering av den moderna arbetsplatsen. Ett annat exempel är Tai-Hao, världens tredje största tillverkare av tangentbord, som blivit vår förlängda arm i Asien och samtidigt bygger in vår teknologi i sina produkter. Vi har under sommaren kunnat glädja oss åt några referenskunder, varav en fondkommissionär är den första. Vi har också fått två större order från GemPlus och flera tusen fingeravtrycksläsare har redan levererats. Vi är stolta över att de valt Precise Biometrics. Amerikanska försvarsdepartmentet i Pentagon har efter en längre tids utvärdering av ett stort antal aktörer på biometrimarknaden valt och installerat Precise Biometrics lösning. Systemet är en pilotlösning för att öka säkerheten vid användning av mobila datorer. Försvarsdepartementet i USA är troligen den mest krävande kunden man kan tänka sig och vi är väldigt nöjda över att vi har kunnat leva upp till deras höga säkerhetskrav och deras behov av användarvänliga produkter. Den här typen av lösning passar också många andra företag. Genom att Precise Biometrics nu har sålt ett antal läsare finns en god förståelse för vad kunderna önskar sig och vilka prestanda som efterfrågas. Detta är inte 1 Enligt Gartner Group.

8 bara viktigt för våra kunder inom affärsområdet IT-säkerhet, utan i hög grad även inom passersystem och inbyggda lösningar. Vår partner Solid (Assa- Abloy) har redan gjort framgångsrika installationer med vår teknik, t ex i Europas första intelligenta hus i Stockholm (JM Bygg). Alla våra produkter baseras på vår unika och patenterade mjukvara för matchning av fingeravtryck. Dess förmåga att effektivt hitta den mest relevanta informationen i fingeravtrycket gör att vi kan arbeta med mindre och därmed billigare kiselsensorer än någon annan. Detta är en avgörande konkurrensfördel vid integration i t ex mobiltelefoner. Genom att finnas i Norden har Precise Biometrics dessutom en god hemmamarknad med ledande kunder och arbetar aktivt med att föra över våra framgångar inom fast e-handel till mobila enheter, så kallad m-handel. Inom biometribranschen har Precise Biometrics tagit en tongivande roll och är aktiva i internationella standardorgan såsom BioAPI, IBIA och Biometrics Consortium för biometri. Vi har valt att vara ett språkrör för hur biometrin kan användas och vår tidning Match har väckt mycket uppmärksamhet. Vårt långsiktiga arbete har resulterat i att vi finns med på så gott som samtliga internationella listor över de viktigaste biometribolagen. Vi är även medlemmar i Bluetooth SIG och avser att erbjuda nyskapande produkter med eller utan sladd under det kommande året. och rutinerade affärsmän tillsammans med unga drivna förmågor med de senaste kunskaperna. Vi vet vad vi vill och vi har rätt position att skapa ett mycket framgångsrikt och lönsamt bolag runt vårt unika kunnande. Att såväl Microsoft som Intel uttalat sitt stöd för biometri visar på den marknadsacceptans som nu börjar breda ut sig. Vi ser sammanfattningsvis en fortsatt mycket kraftig tillväxt framför oss och rustar för att ta den ledande positionen i Europa inom biometriska säkerhetslösningar för IT-säkerhet, passersystem och inbyggnad i elektroniska mobila massmarknadsprodukter. Lund, den 25 september 2000 Peter Höjerback VD Precise Biometrics har idag, efter en aggressiv rekryteringsprocess, ett starkt team med erfarna chefer 7

9 Marknadsöversikt Biometri är en teknisk analys av biologisk data, exempelvis ett fingeravtryck eller ett röstmönster, för att fastställa en persons identitet. Identifieringens historia fkr Sigill i lera hos Sumerna. År 0 Vax. Slutet av 1700-talet Signaturer i västvärlden. Mitten av 1800-talet Foton Digitala signaturer i datorer PIN-koder Biometri för smala tillämpningar Biometri för konsumentelektronik. Under århundraden har lösningar för säker lagring och transport av viktiga dokument och värdesaker utvecklats och förbättrats för att skydda individers och organisationers viktigaste tillgångar. Under det senaste årtiondet har dock bankvalv, kassaskåp och värdetransporter i allt högre grad ersatts av datoriserade system med elektroniska dokument och transaktioner. Dessutom har vakter till stor del bytts mot elektroniska passer- och övervakningssystem och nycklar har bytts mot PIN-koder. Den tekniska utvecklingen har gett upphov till ett behov och en efterfrågan av nya typer av säkerhetslösningar. Gemensamt för nya säkerhetssystem är att de skall ge en ökad säkerhet men samtidigt vara lätta att använda, vilket ofta är en svår avvägning. Utöver nycklar och passerkort förväntas varje person kunna hålla reda på ett ökande antal koder till bankomat, mobiltelefon, datasvar, persondator, dörrar på arbetsplatsen, ett stort antal Internetkoder etc. Säkerheten i nya system som inte är användarvänliga riskerar att bli bristfällig på grund av att systemen inte används på rätt sätt. Drivkrafter på säkerhetsmarknaden är ökad välfärd, större medvetenhet om kriminalitet hos individer och organisationer, samt teknisk utveckling. Detta kan ses i form av stora investeringar inom IT-säkerhet samt inom larm- och övervakningssystem, främst hos företag. Inom IT-säkerhet är dessutom utvecklingen av Internet och en ökad grad av mobilitet i samhället viktiga drivkrafter. Användningen av biometri i säkerhetslösningar är i dagsläget inte särskilt omfattande beroende på att komponentpriser har varit höga och att tekniken tidigare inte uppfyllt ställda krav. År 2001 förväntas dock branschen för biometri omsätta runt 1 miljard dollar 4. Tre sätt att identifiera sig För att komma in på exempelvis en arbetsplats eller i ett hem, eller för att göra bankärenden på Internet, 4 Enligt Salomon Smith Barney. 5 Enligt International Biometric Group, avser USA. krävs en verifikation av att personen i fråga är behörig. Det finns tre olika sätt att verifiera detta: genom någonting personen har, t ex en nyckel eller ett passerkort genom någonting personen vet, t ex ett lösenord genom någonting personen är, t ex genom ett fingeravtryck, röst- eller ansiktsigenkänning Traditionellt har alla dessa metoder använts i olika former. Nycklar har funnits sedan 400-talet och att vakten i entrén känner igen de anställda fungerar fortfarande i stor utsträckning. De senaste åren har det dock skett en automatisering och effektivisering av säkerhetssystemen. Nycklar har ersatts med passerkort och koder och antalet vakter minimeras i takt med att bevakningssystemen byggs ut. Borttappade nycklar och passerkort och nerskrivna koder ger upphov till säkerhetsluckor och omfattande administrationskostnader. Biometri visar vem du är Med åren har intresset ökat för biometriska verifikationsmöjligheter. De utgångspunkter för biometriska mätningar som diskuteras är ögats iris, rösten, ansiktet, fingeravtrycket och handen. Av dessa är det fingeravtrycket och ögats iris som ger högst säkerhet. Att använda iris som utgångspunkt för identifiering är dock dyrt i dagsläget och studier visar att det kan uppfattas som obehagligt eller påträngande för individen. Härav följer att det är fingeravtrycket som i dagsläget är den vedertagna biometriska säkerhetslösningen. Användningen av biometrisk teknologi i säkerhetsprodukter har fram till idag varit begränsad. De senaste åren har dock omfattningen ökat inom såväl fysisk säkerhet, i exempelvis dörrar och byggnader, som för logisk säkerhet i persondatorer och nätverk. Framförallt är det användningen av fingeravtrycksläsare som ökat, vilka 1999 stod för 34% av intäkterna i biometribranschen 5. En viktig anledning till ökningen är ett ökat behov av säkra och bekväma lösningar samt att tekniken för igenkänning av ett fingerav- A *Källa: International Biometric Group.(Intäkter exkluderar användningen av automatiserade sökningar av fingeravtryck som används av polisiära myndigheter). **Källa: Salomon Smith Barney B CAGR %. Källa: Business to Business e-commerce, Durlacher Research Ltd. 8 Intäkter inom Biometri i världen Miljarder dollar 1,00 0,75 0,50 0,25 0, * 2001** A Utveckling av B2B e-handel i Europa Miljarder dollar % % % 111% 129% B

10 tryck förbättrats väsentligt bara under de senaste åren. Dessutom har fingeravtrycksigenkänning blivit billigare och mer användarvänlig i takt med sjunkande komponentpriser och ökad prestanda i processorer och minneskomponenter. De lösningar som erbjuds idag är därför attraktiva för en bred marknad. Att biometri har fått ett erkännande visas inte minst av att Microsoft och Intel bygger in stöd för biometri i sina produkter. Sammanfattningsvis är biometri ett attraktivt komplement, och i många fall substitut, till traditionella säkerhetslösningar inom såväl inbyggda lösningar i elektroniska produkter som inom IT-säkerhet och passersystem, genom att vara: Enklare och bekvämare att använda än koder, nycklar och passerkort. Säkrare, eftersom en persons identitet fastställs. Billigare i drift, eftersom administrationskostnaderna minskar i avsaknad av borttappade nycklar eller bortglömda koder. Internet och nya IT-lösningar ställer ökade krav på säkerhet 6 Enligt IDC Corp och Gartner Group. 7 Enligt Affärsvärlden, 15 juni Enligt Warburg Dillon Read. Tillträde till datorer Vi lever i ett informationssamhälle där viktig information till stor del finns i digital form. Korrespondens sker ofta via och ett intrång i ett företags datasystem får förödande konsekvenser. I dagsläget skyddas ofta information av inloggningssystem med användarnamn och lösenord. Lösenord skrivs dock ofta ner och glöms emellanåt, och ger därför ett bristfälligt skydd. Stora företags dataavdelningar ägnar uppskattningsvis mellan 20 50% av sin tid till lösenordsrelaterade problem 7. Biometrisk inloggning i form av fingeravtrycksläsare i bärbara och stationära datorer testas av ett flertal organisationer och företag för att förbättra säkerheten och minska administrationen för deras supportavdelningar. Externa fingeravtrycksläsare finns på marknaden idag och prototyper på bärbara datorer, bildskärmar och tangentbord med integrerad fingeravtrycksläsare har visats på utvalda teknikmässor. Microsoft har inlett samarbete med I/O Software Inc. för att integrera ett gränssnitt för biometrisk inloggning i operativsystem. Konsekvenserna av detta är att det kommer att bli lika lätt att ansluta olika typer av biometrilösningar till Windows som det är att ansluta exempelvis en CD-spelare eller en skrivare dito. Marknaden för persondatorer var 1999 drygt 110 miljoner enheter 6. Mobilitet Det mobila samhället har under de senaste åren blivit ett vedertaget begrepp. Nya applikationer och tjänster tillkommer ständigt för att tillgodose det ökade behovet av att vara mobil. Arbetsmiljön för nyckelpersonerna i en organisation blir allt mindre kontorsbunden och användningen av bärbara datorer med extern uppkoppling till företaget ökar och ställer högre krav på säkerheten vid inloggning och uppkoppling. Mobiltelefoner får större displayer för att kunna erbjuda mer kvalificerade tjänster med uppkopplingar via Internet, och utbredningen av den Japanska motsvarigheten till WAP, i-mode, visar på en stor efterfrågan. Via WAP är det redan idag möjligt att göra t ex banktjänster via mobiltelefonen, och med den tredje generationens mobiltelefonsystem, UMTS, som förväntas implementeras de närmaste åren, kommer möjligheterna för avancerade applikationer att öka väsentligt. Dessförinnan kommer GPRS och jämförbara varianter som förbättrar kapaciteten i de mobila näten. Den förväntade utökade floran av tjänster kommer att ställa högre krav på säkerheten än vad som hittills funnits på produkter och tjänster inom det mobila segmentet. Försäljningen av mobiltelefoner och s k smartphones, förväntas år 2003 uppgå till sammanlagt cirka 900 miljoner enheter (se grafen på nästa sida). Internet På några få år har Internet utvecklats från att ha varit en enkel metod för kommunikation till att bli nästa generations globala marknadsplattform. Individer och företag använder Internet dagligen för såväl privata bankärenden som exempelvis inköp av produktionsmaterial. Säkerheten vid informationsöverföring har därför blivit en alltmer central fråga. Marknaden för mjukvarubaserade säkerhetsprodukter för Internet uppskattas öka från 3,1 till ca 8,5 miljarder dollar 8 Biometri får stor uppmärksamhet på säkerhetsmässor och intäkterna i branschen förväntas ta fart ordentligt under

11 Utvecklingen av mobiltelefoner och smartphones Smartphones är ett samlingsnamn för den nya kategorin mobiltelefoner med större bildskärmar och ett utökat antal funktioner kopplade till WAP/GPRS/ UMTS och i-mode. Smartphones är ett av framtidens tänkbara applikationsområden för biometriska säkerhetsprodukter. Källa: Handelsbanken Investment Banking. Miljoner enheter 1800 Smartphones Mobiltelefoner e 2001e 2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007e 2008e mellan åren Verifikationen av en användare i dessa lösningar utgörs idag till stor del av lösenord och PIN-koder. I praktiken innebär det att det är möjligt att veta om en person på Internet kan en kod, men inte vem personen är, vilket är möjligt när en biometrilösning används. Anonymiteten kan dock behållas om så önskas genom att en tredje part garanterar transaktionen. Bank via Internet Bankindustrin använder sig av ett flertal olika kombinationer av säkerhetsåtgärder, allt från krypteringsprogram som laddas ner via Internet till små dosor där koder knappas in i samband med att en tjänst utnyttjas. Det gemensamma för dessa är att användaren, på ett eller annat sätt, måste slå in koder vid varje transaktion som genomförs. Systemet upplevs av många som krångligt och ett flertal banker testar fingeravtrycksläsare för att förenkla identifieringen av sina kunder och för att därmed även öka säkerheten i finansiella transaktioner över Internet. I Sverige finns idag cirka 1,8 miljoner anslutna användare av Internetbaserade banktjänster 9 och totalt i Europa och USA beräknas antalet uppgå till ca 34,0 10 respektive 26,3 11 miljoner användare år e-handel Även inom e-handeln finns ett stort behov av identifiering av användare. En allt större del av företags inköp sker via e-handel och behovet att skydda sig mot bedrägerier ökar. Säkerheten beskrivs ofta som ett av de större orosmomenten vid e-handel vilket driver utvecklingen av säkerhetsapplikationer. Utveckling av gränssnitt för biometrisk identifikation ger användaren en möjlighet att genomföra säkra e-handelstransaktioner med hjälp av biometri. Internet och mobilitet som drivkrafter kommer under de närmsta åren ge upphov till en ny form av e-handel som i dagligt tal betecknas m-handel, d v s mobil handel. Handel mellan företag, s k B2B, förväntas omsätta över 7000 miljarder dollar totalt i världen år Inom B2C, dvs konsumenthandeln, finns förslag och diskussioner i bl a USA om att identifikation genom biometri ska vara ett krav vid handel med känsliga varor, t ex apoteksvaror. Traditionella lås byts mot elektroniska passersystem Den traditionella låsmarknaden karakteriseras av lokala standarder, och därför av lokalt väldigt starka bolag, samt ett stort antal relativt små nischade företag. Nya aktörer har svårt att ta sig in på den marknaden utan samarbete med redan etablerade partners. Produkterna på marknaden har ofta en lång livslängd och försäljningen är till mer än 50 procent vidareutveckling och tilläggsinstallationer till befintliga system. Låsmarknaden bedöms dock gå mot en högre säkerhetsnivå än vad som är fallet idag. De lås- och passersystem som används och utvecklas idag är till stor del elektroniska och centralt styrda för att minska administrationskostnaderna. Majoriteten av större organisationer använder passerkortssystem i stället för traditionella nycklar för kontroll av inpassering i organisationens lokaler. Läsarna för passerkortssystemen kan bytas ut mot läsare som hanterar både fingeravtryck och smarta kort utan att resterande del av systemet behöver ändras eller modifieras nämnvärt. Säkerhetsnivån ökar och kostnaderna för borttappade passerkort och bortglömda koder skulle minska väsentligt. Marknaden för säkerhetsprodukter och system beräknas år 2004 bara i USA överstiga 9 miljarder dollar 13. Även den traditionella låsmarknaden lämpar sig väl för biometriska säkerhetsprodukter, med de speciella funktioner och fördelar som dessa produkter medför. 9 Enligt statistik från Handelsbanken, SEB, Nordbanken, Föreningssparbanken, Skandiabanken, Stadshypotekbank och JP-bank. 10 Enligt Jupiter Communication, Enligt Jupiter Communication, Enligt Gartner Group. 13 Enligt Freedonia Group Inc. (Avser den amerikanska marknaden)

12 Teknologi/Patent Biometriska metoder Huvuddelen av de tekniska applikationer som utvecklas idag för identifikation med biometriska metoder använder något av följande kännetecken: Fingeravtryck Ögats iris Röst Handens form Ansiktets form Venerna på handens ovansida Signatur Oavsett vilket av dessa kännetecken som används kan tekniken för identifikation delas in i fyra steg (se bild nedan avseende exempel med fingeravtryck): 1. Inläsning av en bild ( Caption ). Beroende av kännetecken används olika metoder, exempelvis en optisk sensor eller en kiselsensor för fingeravtryck eller en kamera för igenkänning av handens form. Hur exakt och hur stor bilden behöver vara, dvs hur mycket information som behövs för att kunna göra en bra identifikation, beror på vilka metoder som används i fas två. 2. Avläsning av karakteristiska drag för digital lagring ( Extraction ). Att lagra en hel bild av t ex ett fingeravtryck tar mycket plats och är därför en ineffektiv teknik. Avancerade metoder behövs därför för att sortera bort onödig information och ta fram det som är unikt för varje individ. Ju mer unik information som kan tas fram desto säkrare blir identifieringen. Samtidigt kan den ingående informationsmängden i steg 1 minskas för en given säkerhetsnivå om algoritmerna för framtagning av karakteristiska drag förbättras. I praktiken innebär det att sensorer för t ex fingeravtryck kan göras mindre och därför integreras i exempelvis en mobiltelefon, med bibehållen säkerhetsnivå. 3. Matchning av bilden med en eller flera lagrade kopior. Steg tre delas in i två grupper: a) Identifiering innebär att t ex ett fingeravtryck jämförs med flera andra för att fastställa en identitet. Avancerade algoritmer måste användas för att göra sökningen effektiv. I exempelvis ett passersystem vid en företagsentré måste flera tusen avtryck kunna jämföras på mindre än en sekund för att systemet ska vara användarvänligt, såvida inte systemet kombineras med ett smart kort innehållande ett avtryck. b) Verifiering innebär att ett fingeravtryck jämförs med ett givet fingeravtryck för att verifiera att personen är den han eller hon utger sig för att vara. Ett exempel på ett sådant system är fingeravtryck som lagras på ett smart kort som användaren använder i samband med verifieringen. Säkerheten i ett verifieringssystem kan göras betydligt högre än vad som är möjligt i ett identifieringssystem. 4. Beslut om godkännande. En nivå för hur höga kraven skall vara för att godkänna en jämförelse måste defineras. En för låg känslighet ger upphov till säkerhetsluckor och en för hög kan avvisa behöriga avtryck och därmed försämra användarvänligheten (se bilden på sid 12). Precise Biometrics kärnteknologi Precise Biometrics teknik bygger på biometrisk identifikation med fingeravtryck. Bolaget bedömer att det är den teknik som kommer att utgöra grunden inom Bolagets affärsområden. Kärnteknologin är inriktad mot framtagande av karakteristiska drag för digital lagring av fingeravtryck, matchning av fingeravtryck, samt beslut (se ovan). Bolaget är oberoende av vilken teknik som används för inläsning av en bild, vilket ger en valfrihet att anpassa inläsningstekniken efter applikationsområde och välja den för tillfället bästa 1 3a 2 3b 11

13 A Feature extraction bygger på att en vektor dras mellan ändpunkter i fingeravtrycket. Informationen som beskriver hur vektorn ser ut lagras och används sedan i matchning med andra fingeravtrycks vektorer. Problemet med tekniken är att antalet ändpunkter varierar mellan individer, vilket innebär att ett fingeravtryck från en person med många ändpunkter i många fall matchar ett givet avtryck med få ändpunkter, och att personernas identitet därmed förväxlas. B Precise Biometrics metod som bygger på Pattern recognition innebär att flera små bilder av fingeravtrycket sparas. Bilderna tas på ytor av fingret där det finns mest information. Vid matchningen jämförs sedan mönstret, hela kurvaturen samt djupet i bilderna. A B och/eller billigaste komponenten. Oberoendet innebär även att anpassning i framtiden skulle kunna ske till övriga biometriska tekniker som t ex ögats iris. Den metod som främst använts för avläsning och matchning av fingeravtryck fram till idag kallas Feature extraction och söker identifikation med utgångspunkt från start- och slutpunkter i fingeravtrycket. Metoden togs fram av FBI på 1970-talet och är främst lämpad för att bland många avtryck hitta liknande exemplar, d v s genom databassökningar. Precise Biometrics metod för avläsning och matchning av fingeravtryck är av en annan karaktär. Den läser av helheterna i fingeravtrycket, b l a kurvaturerna i fingerblomman, i tre dimensioner. Det är den unika informationen som söks, liksom särskilt informationstäta områden på fingeravtrycket. Mängden unik information som matas in är 3 10 gånger större än vad som varit möjligt i tidigare metoder. Förutom att väsentligt höja säkerheten kan Bolagets metod tack vare detta fungera även om fingret är skadat. Avläsningen sker med hjälp av en kiselsensor eller en optisk sensor och analyseras matematiskt med stöd av ett urval algoritmer för att sedan översättas till digitala system. Den irrelevanta informationen slängs. En avläsning med denna noggrannhet hade inte varit ekonomiskt genomförbar för 3 5 år sedan men betingar ett rimligt pris i dag på grund av elektronikens snabba utveckling. Avläsningen matchas med en s k template som ungefärligen kan översättas med avtryck lagrad på ett smart kort eller på en hårddisk. Informationssäkerhet Säkerheten sätts i främsta rummet i alla delar av företagets produktutveckling. All information krypteras innan den lagras eller skickas vidare. Fingeravtrycksinformationen kan lagras lokalt på hårddisken eller på en server. Vid behov av en utökad säkerhetsnivå kan den krypterade informationen lagras på ett smart kort. Användaren för i dessa fall in sitt smarta kort i läsaren före verifiering. För att kunna garantera att produkterna kan integreras i såväl nuvarande som framtida system följs fastställda regelverk och standarder mycket noggrant. Bolaget utvecklar även tillsammans med Intel och ett 20-tal biometriföretag ett standardgränssnitt för biometriska produkter. Flertalet nya mjukvaror, däribland MS Windows, kommer i kommande versioner Beslut om godkännande Den vänstra axeln beskriver antal felaktiga beslut som tas av systemet och den nedre axeln beskriver hur känsligt systemet görs. Om känsligheten är för låg, dvs till vänster i diagrammet, blir många som inte är behöriga godkända. Om känsligheten är för hög i systemet, dvs till höger i diagramet, är det ingen som blir felaktigt godkänd, men däremot så blir ett flertal personer som är behöriga avvisade. En anpassning av systemet bör ligga mellan den punkten (A) där ingen blir felaktigt avvisad och den punkten (B) där ingen blir felaktigt godkänd. De vertikala pilarna vid punkterna A och B beskriver nivå av antalet felaktiga beslut vid respektive punkt. Antal felaktiga beslut Antal felaktigt godkända om ingen felaktig avvisning tillåts Antal felaktigt godkända A Antal felaktigt avvisade B Antal felaktigt avvisade om inget felaktigt godkännande tillåts Känslighet i bedömning av godkännande

14 Internet PKI-struktur PKI-struktur med biometri I PKI-lösningar utan biometri får den ena parten i en dialog reda på att det är någon på andra sida som kan den givna koden för ett visst certifikat. Att det verkligen är personen som står på certifikatet kan endast garanteras med en biometrilösning. I bilden på nästföljande sida beskrivs hur en PKI-lösning fungerar. att ha ett särskilt gränssnitt för biometriprodukter. Detta innebär att befintliga PKI-lösningar (förklaras i bilden på nästa sida) i kombination med biometri kan utnyttjas med ännu högre effektivitet och bekvämlighet än vad som är möjligt idag. Biometrilösningen läggs som ett ytterligare lager av säkerhet utanpå den befintliga PKI-lösningen (se bild ovan). Dessutom innebär utvecklingen av standardgränssnitt att det blir lika lätt att ansluta biometriprodukter, som exempelvis en CDspelare eller en skrivare. Teknologisk plattform Bolagets teknologiplattform är grunden för de produkter som företaget utvecklat och är även anpassad för att Bolagets teknik skall kunna integreras i andra produkter. Teknologiplattformen består av följande huvudområden: Bildbehandling och matchning av fingeravtryck Bolaget har patentsökt avancerade algoritmer för realtidsbildbehandling. Algoritmerna kan matcha bilder av fingeravtryck genom att hela bilder av fingeravtryck jämförs med varandra (se bild och bildtext sid 12). Bolagets första patent avseende detta godkändes under sommaren Sensorer Precise Biometrics använder i flertalet applikationer kiselsensorer för avläsningen av fingeravtryck. Kiselsensorer håller på att bli en standardkomponent och köps in från olika samarbetspartners/leverantörer, vilka utgörs av stora internationella företag. Fördelen med en kiselsensor till skillnad från en optisk sensor är att den känner av det elektriska fältet från fingertoppen och går således inte att lura med bilder av fingeravtryck. Den är dessutom liten, smidig och kostnadseffektiv. Optiska sensorer är mer skrymmande men samtidigt mer robusta än kiselsensorer och används därför vid applikationer som placeras utomhus och som utsätts för hårt slitage. Optiska sensorer utvecklas inte heller av Bolaget utan köps in från olika leverantörer. Hårdvaruintegration Precise Biometrics produkter erbjuder totalintegration av en kiselsensor för fingeravtrycksidentifiering med tillhörande FPGA (Field Programmable Gate Array) och minneskomponenter. Inbyggda lösningar av komponenter i mobiltelefoner och s k Smart Handheld Devices, SHDs, kräver att de är små och robusta, med låg kostnad och låg energiförbrukning, vilket är något som Precise Biometrics sedan starten av Bolaget beaktat i sin komponentutveckling. Applikationsprogramvara Med Precise Biometrics inloggningsprogram kan man logga in på sin arbetsstation och sitt datornätverk via fingeravtrycket. Denna programvara i kombination med administrationsverktyget BioManager möjliggör att alla lösenord kan ersättas med fingeravtryck för högre säkerhet och ökad bekvämlighet. Microsoft utvecklar ett API (Application Programming Interface) för biometriska produkter vilket kommer att ytterligare underlätta integrationen i kommande versioner av MS Windows. Kommunikationsprotokoll Precise 100-serien ansluts till datorns parallell- eller USB-port. För att uppnå de överföringshastigheter som behövs har Precise Biometrics utvecklat egna drivrutiner för alla moderna versioner av MS Windows operativsystem (95, 98, NT, 2000). Även drivrutiner för läsning av smarta kort via standarden PC/SC har utvecklats av företaget. Dessutom pågår utveckling av ytterligare protokoll för utökad funktionalitet. Drivrutiner kan konfigureras för implementering i mobiltelefoner, SHDs och passersystem. Pågående teknikutveckling Den övervägande delen av teknikutvecklingen som beskrivs nedan sker genom Precise Biometrics försorg. För säkerställande av långsiktig framgång sker dock en stor del av teknikutvecklingen genom informationsutbyte med samarbetspartners och framtida potentiella kunder. ASIC (Application Specific Integrated Circuit) En strategiskt betydelsefull satsning är utvecklingen av ASIC, applikationsunika integrerade kretsar. Bola- 13

15 Världens minsta fingeravtrycksläsare Precise 100A lanseras. Precise Biometrics vinner första pris för fingeravtrycksläsare med smart kort på Smart Card Precise Biometrics säkrar sin första stora order (GemPlus). Pentagon väljer en lösning från Precise Biometrics. Passersystem med Bolagets teknik installeras i Europas första "intelligenta" hus. Lansering av Bolagets ASIC Precise 100SC lanseras, som är en fingeravtrycksläsare med en integrerad läsare för smarta kort. Matchning av fingeravtryck på ett smart kort. Den första e-handelstransaktionen som signerats med Biometri genomförs tillsammans med Miotec och Sonera SmartTrust. Precise Biometrics första patent godkänt Integrerad Bluetooth-teknik i utvalda produkter. gets ASIC går under namnet BioCORE och utvecklas framförallt för inbyggda lösningar i elektroniska produkter, så som t ex mobiltelefoner. Utvecklingen är en långsiktig investering för att (a) kunna minimera tillverkningskostnaden för volymprodukter, (b) för att ytterligare maximera prestanda och hastighet, och (c) för att skydda konstruktioner från kopiering och därigenom konsolidera immateriella tillgångar. Bolaget har byggt upp en kvalificerad ASIC-grupp som tar fram kommande generationers kostnadseffektiva produkter. Bildbehandling Utvecklingen med att förbättra Bolagets teknik för behandling av bilder pågår ständigt för att öka relevansen i informationsmängden som avläses. Därigenom ökar säkerheten samtidigt som Bolaget kan minska den sparade informationsmängden. Återkoppling från Bolagets kunder utgör en värdefull källa till vidareutvecklingen. Public Key Infrastructure (PKI) PKI är ett system som använder asymmetrisk kryptering och digitala certifikat för att göra säkra överföringar av information via Internet. Systemet har blivit en standard för säker överföring och förväntas ha en snabb tillväxt de kommande åren. Nedan beskrivs hur systemet fungerar. B: Certifikatshanterare 1. Privat nyckel skapas. 2. Certifikat* skapas. 3. Den privata nyckeln och certifikatet sparas på en hårddisk eller ett smart kort. Central databas Verifierar certifikat och signaturer Katalog** Server C 5 8 Nummer Slumpvis valt nummer 7 6 C: Autentisering 1. Användare skriver in sin privata nyckel i läsaren. 2. Banken generar ett slupmässigt valt nummer och returnerar det till användaren. 3. Användarens dator krypterar numret med den privata nyckeln. 4. Det krypterade numret skickas tillbaks till banken, som låser upp numret med hjälp av användarens publika nyckel. 5. Numren som skickats och mottagits jämförs. Om de är identiska godkänns personen. Mottagare Certifikat signeras B 2 5 A A: Certifikatsmyndighet 1. Ansökan för ett digitalt ID. 2. Identitetskontroll. Data input och förfrågan. 3. Riktlinjer och policys. 4. Säkert tillträde. 1 Starta här/ Användare/ Slutanvändare Smart kort ** Certifikat Lista på ogiltiga certifikat Publika nycklar för slutanvändare * Användarens namn Utgivarens namn Serienummer Giltighetsperiod Förlängning av giltighetstid Signatur av den myndighet som utgav certifikatet 14 En banktransaktion 1. Användaren skapar ett meddelande för banktransaktionen En hash -generator skapar ett unikt sammandrag av meddelandet. 4. Sammandraget är krypterat med användarens privata nyckel. 5. Det krypterade sammandraget skickas till banken med meddelandet. 6. Banken låser upp meddelandet med hjälp av användarens publika nyckel. 7. En hash -generator genererar ytterligare ett annat liknande unikt sammandrag baserat på meddelandet. 8. De båda sammandragen jämförs. Om de är identiska är personen den han eller hon utger sig för att vara. Ett skickas 1. Användaren skapar ett konfidentiellt meddelande 2. En speciell situationsnyckel skapas för den här sessionen. Situationsnyckeln används för att kryptera meddelandet medan mottagarens publika nyckel används för att kryptera situationsnyckeln. 3. Det krypterade meddelandet samt den krypterade situationsnyckeln skickas till mottagaren. 4. Mottagarens privata nyckel används för att låsa upp situationsnyckeln. 5. Situationsnyckeln används för att låsa upp meddelandet.

16 Smart Card utveckling Precise Biometrics var först i världen med att presentera en säker digital transaktion baserad på matchning av fingeravtryck på ett smart kort (match-on-card). Tekniken presenterades i maj 2000 tillsammans med Miotec och Sonera SmartTrust och utvecklas nu för att kunna integreras i bland annat PKI-lösningar. Utvecklingen inom området smarta kort sker i stor utsträckning i dialog med samarbetspartners. Bluetooth Bluetooth är en standard för trådlös höghastighetsöverföring av data som stöds av Ericsson, Motorola, Nokia, Intel, Microsoft med flera. Bolaget utvecklar lösningar för att Bluetooth skall kunna integreras i Bolagets produkter, vilket i praktiken innebär att inga sladdar kommer att behövas för att ansluta produkterna till t ex en persondator, en mobiltelefon eller en dörr. Inbyggda system För att bolagets lösningar lättare skall kunna integreras i andra produkter och system sker en utveckling av standardkod som kan konfigureras för alla typer av operativsystem. Nya sensortekniken Precise Biometrics utvecklar inte sensorer. Däremot sker utveckling för att kunna anpassa Bolagets teknik till nya typer av sensorer, som känner av exempelvis tryck, värme och andra för produkterna viktiga egenskaper. Bolagets mjukvara är dessutom mycket attraktiv för sensortillverkarna, som med denna kan krympa sina sensorer och på så sätt göra dem billigare. Detta är avgörande för integration i t ex mobiltelefoner. Patent Patentstrategi Företagets patentstrategi är fortsatt offensiv. De möjligheter som uppstår genom vidareutveckling av tekniken ska i möjligaste mån patentskyddas. Syftet med bolagets patent är att: Säkerställa rätten till egna produkter. Skapa ett strukturkapital för framtida affärer eller uppgörelser. Kunna ha möjligheter att blockera konkurrenter. Bolaget anser att ett starkt patentskydd kommer att erhållas. Patentansökningar Precise Biometrics har patentsökt avancerade algoritmer för bildbehandling och matchning av fingeravtryck i realtid. Ansökan om patent avseende matchningsalgoritm godkändes i Sverige i juni Ansökan om grundpatent inlämnades 1998 i USA och behandlar företagets grundläggande matchningsteknik. Denna ansökan följdes av en internationell ansökan som ger potentiellt skydd i ett 90-tal länder. Totalt har 19 patentansökningar lämnats in, varav en godkänts enligt ovan, avseende tio olika tekniker inom i huvudsak områdena matchning av fingeravtryck och bearbetning av biometrisk data. Ansökningar sker i Sverige och internationellt. Bolaget använder sig av patentbyråerna AWA Patent AB i Sverige och Cooper & Dunham i USA. Patentförsäkringar Utifrån nämnda patentstrategi och patentportfölj är sedvanliga patentförsäkringar under upprättande. Bolagets ledning är av uppfattningen att patentförsäkringsskyddet utifån verksamhetens storlek kommer att bli omfattande. 15

17 Historik/koncernstruktur Historik milstolpar 1997 Christer Fåhraeus, doktorand i neurofysik och grundare av C Technologies AB och CellaVision AB, föder idén att använda avancerad bildbehandling för identifiering med hjälp av fingeravtryck. Den 4 september 1997 registreras Bolaget hos PRV. Mårten Öbrink rekryteras som VD. Bolaget får NUTEKs SNITS-bidrag om kr för lovande projekt. En förstudie genomförs med hjälp av tre tekniker från Lunds Tekniska högskola som visar att matchningen fungerar Ytterligare två tekniker involveras för att utveckla metoder för lagring av fingeravtryck på smarta kort. Kontakter knyts med strategiska underleverantörer. En mjukvaruprototyp för hela matchningsprocessen inklusive lagring av fingeravtryck fastställs. Den första hårdvaruprototypen färdigställs och tester med hårdvara och mjukvara visar goda resultat. Ett projekt där fingeravtryckstekniken knyts samman med ett inloggningsprogram för Windows genomförs. Resultat presenteras vid två IT-säkerhetsmässor och demonstrationer för ett stort antal presumtiva kunder genomförs. En omfattande patentansökan för matchningsteknik lämnas in i USA. Tekniker, projektledare och nuvarande VD Peter Höjerback rekryteras. Tre nyemissioner om 1,8; 4,2 respektive 6,7 miljoner kronor genomförs Under Cebit 99 presenterar Bolaget Precise 100 SC, världens första fingeravtrycksläsare med integrerad smart kort -läsare och kiselsensor. På Comdex i USA i november presenteras Precise 100 A, världens minsta fingeravtrycksläsare. Mer än 200 pilotinstallationer genomförs hos kunder över hela världen. Samarbetsavtal sluts med GemPlus, id2 (numera Sonera SmartTrust) och Solid (Assa Abloy). Bolaget får utmärkelser för produkterna på internationella mässor och utställningar. Marknadsorganisationen utvidgas och Bolaget är representerat i ett femtontal länder. Kapitalbehovet tillgodoses via en nyemission i juni 1999, där bolaget tillförs 22,7 miljoner kronor. Bolaget noteras i december 1999 på SBI-listan. Omsättningen 1999 uppgår till kronor. Bolaget har vid årets slut 30 anställda Nyemission i form av en riktad nyemission till institutionella investerare ger 39 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Kontor etableras i Washington DC, USA, för att bedriva marknadsföring och försäljning. Tekniskt genombrott i form av verifiering av fingeravtryck på smart kort (match-oncard). Bolagets hittills största order, fingeravtrycksläsare, går till franska GemPlus och följs upp med ytterligare en order, denna om cirka 1,3 miljoner kronor. Bolagets huvudprodukt utses till Bästa Biometriprodukt på IT Security 2000, Europas största IT-säkerhetsmässa. Precise Biometrics första patent beviljas avseende verifiering av fingeravtryck. Pentagon väljer Precise Biometrics framför övriga aktörer på marknaden. Upphandlingen gäller en pilotinstallation inom området IT-säkerhet. Bolaget organiseras i tre affärsområden och nyrekryterade chefer tillsätts. I september genomförs en nyemission om 135 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, riktad till institutionella investerare. I mitten av september har Bolaget 48 anställda. Legal struktur Moderbolaget Precise Biometrics AB har två helägda dotterbolag, Precise Biometrics Services AB 1, som hanterar moderbolagets optionsprogram, samt Precise Biometrics Inc 2. som kommer att bli Bolagets försäljnings- och marknadsföringsbolag i Nordamerika. Varken Precise Biometrics Services AB eller Precise Biometrics Inc. har i dagsläget några anställda. Precise Biometrics Services AB Optionsprogram Precise Biometrics AB Precise Biometrics Inc. Marknad/Försäljning Operativ struktur All operativ verksamhet bedrivs i dagsläget i moderbolaget som är indelat i tre affärsområden (se nedan). Strukturen är anpassad för att möta marknadsmässiga och administrativa behov, samt för att uppnå en kundnära vidareutveckling av Bolagets teknologiplattform. Indelningen ger förutsättningar för en ökad fokusering och tydlighet inom respektive marknadssegment med avseende på såväl marknadsföring och försäljning som utveckling. Bolagets försäljning och marknadsföring för respektive geografisk marknad kommer att hanteras via internationella distributörer och samarbetspartners samt genom egna internationella försäljnings- och marknadsföringskontor. Bolaget har i dagsläget ett separat dotterbolag i Washington som tillsammans med samarbetspartners och distributörer kommer att hantera Bolagets marknadsföring och försäljning i Nordamerika. IT-säkerhet Precise Biometrics Passersystem Inbyggda lösningar 16 1 Registrerades hos PRV i april Registrerades i augusti 2000.

18 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Baserat på unik biometrisk teknik ska Precise Biometrics AB utveckla, sälja och licensiera produkter och systemlösningar som skapar säkerhet, bekvämlighet och reducerade kostnader vid användning av datorer, mobiltelefoner och passersystem, och genom detta ska bolaget skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Vision Precise Biometrics AB ska genom att tillämpa sitt kunnande inom biometri och IT-säkerhet aktivt bidra till att skapa sofistikerade och bekväma säkerhetslösningar för företag, organisationer, myndigheter och enskilda människor, överallt där säker identifiering krävs. Samma teknologi som gör det enkelt och säkert att använda fast och trådlöst Internet ska användas för att komma in genom dörrar till bostäder, kontor, bilar och andra ägodelar. Precise Biometrics ska vara en av de ledande internationella aktörerna inom biometriska säkerhetslösningar. Mål och Strategier Mål Precise Biometrics AB ska bli den ledande leverantören av biometriska säkerhetslösningar i Europa och en av de internationellt ledande aktörerna. Bolaget ska erbjuda innovativa produkter ämnade för IT-säkerhet, passersystem och inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter, t ex inom telekom. Strategi Inriktning Bolagets teknik kommer att försäljas som egna slutprodukter, som komponenter för inbyggnad i andra företags produkter och system samt som licensierad teknologi. Produkter Precise Biometrics produkter och teknologi ska ha marknadens bästa prestanda vad gäller säkerhet och användarvänlighet för fingeravtrycksidentifiering samt ska kunna användas utan några integritetskränkande inslag. Säkerhetsnivån ska kunna anpassas efter kraven i olika applikationer. Bolaget ska även vidareutveckla teknologin så att produkterna kan göras ännu mindre och tillverkas till ännu lägre kostnader. Teknikutveckling och kompetenssäkring Företagets utvecklingsarbete koncentreras på företagets kärnkompetenser i syfte att bibehålla det teknologiska försprånget. Kärnkompetenserna är metoder för beskrivning och jämförelse av fingeravtryck, hårdvaruintegrering samt utveckling av kiselkretsar. Precise Biometrics vill erbjuda en innovativ och stimulerande miljö för utveckling av spjutspetsteknologi och arbetar med olika incitamentsprogram för att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Företaget vill skapa en god arbetsmiljö med unga såväl som erfarna individer, både kvinnor och män. Kostnadseffektivitet och stora volymer Bolaget strävar efter optimal kostnadseffektivitet för att nå en stor internationell volymmarknad. Samarbeten Bolagets identifieringsmjukvara ska kunna licensieras till internationellt verksamma företag, som marknadsför produkter och system med behov av elektronisk personidentifiering. Precise Biometrics kan skapa hela lösningar för kunder på mjukvarusidan, samt ansvara för integrationen. Genom tekniksamarbeten avseende hårdvara kan kombinationer skapas som ger mervärde. Av särskild vikt är nära samarbete med sensorleverantörer. Organisation Precise Biometrics är idag en koncern med 48 anställda. Bolaget är indelat i tre affärsområden: ITsäkerhet, passersystem och inbyggda lösningar, samt i funktionerna forskning och utveckling, ekonomi och finans, marknadsföring och kommunikation samt teknisk direktör. I ledningsgruppen ingår, förutom VD, Peter Höjerback, VD Ekonomi och finans Teknisk direktör Marknadsföring och kommunikation Forskning och utveckling IT-säkerhet Passersystem Inbyggda lösningar 17

19 När användaren slår på sin dator visas en sedvanlig inloggningsbild. Skillnaden mot traditionell inloggning är att ett fingeravtryck efterfrågas istället för ett lösenord. När användaren sätter fingret på Precise Biometrics läsare sker inloggningen omedelbart. Installation av Precise Biometrics system är enkelt och tar cirka 20 min. 18 ansvariga personer från respektive affärsområde, samt för de olika funktionerna nämnda ovan. Teknisk direktör Tekniska direktören är ansvarig för att utvecklingen av framtida produkter anpassas efter marknadens efterfrågan, samt att strategiska samarbeten inleds med, för Bolaget, viktiga partners. Vidare ansvarar enheten för att utvecklade lösningar patenteras i den mån det är möjligt. Ekonomi och finans Ekonomi- och finansfunktionen är ansvarig för redovisning och rapportering, budget, samt såväl generell administration som personaladministration. Inom finansfunktionen finns upparbetade rutiner för ekonomistyrning och internredovisningsprocesser. Forskning och utveckling Forskning- och utvecklingsavdelningen består av projektledare med mångårig erfarenhet av teknisk utveckling, samt ingenjörer med dokumenterad kompetens inom bl a programmering, halvledarteknik och bildbehandling. Utvecklingen sker inom definierade projekt (se pågående teknikutveckling). I funktionen ingår även inköp, logistik och produktionsstyrning. Marknadsföring och kommunikation Marknadsförings- och kommunikationsenheten ansvarar för marknadsföring samt intern och extern informationsgivning. Marknadsföringen riktar sig till företagets kunder, samarbetspartners, kapitalmarknaden samt till allmänheten för att öka medvetandet och förståelsen för Bolaget i synnerhet och för biometri i allmänhet. Affärsområden Precise Biometrics är indelat i tre affärsområden: IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar. Indelningen är gjord för att framförallt marknadsföring och försäljning skall kunna fokuseras kring respektive huvudmarknad, samt för att få en kundfokuserad teknikutveckling. Affärslogiken samt Bolagets strategier för respektive område skiljer sig åt och en uppdelning är därför en naturlig struktur för att effektivt nå ut till en totalt sett bred marknad. IT-säkerhet Precise Biometrics har utvecklat produkter för biometrisk identifiering som kan kopplas till, eller integreras i, en stationär eller bärbar dator. Inloggningen sker via Bolagets egenutvecklade inloggningssystem och ger en enklare och säkrare inloggning, med lägre kostnader för administration än dagens befintliga lösenordsbaserade lösningar. Precise Biometrics produkter kan även användas för att genomföra säkra transaktioner via Internet. Skillnaden mot befintliga system är att identifiering eller verifiering av en person är möjlig jämfört med att endast få reda på om någon kan den givna koden. Dessutom ökar användarvänligheten väsentligt då användaren inte behöver nyttja förprogrammerade dosor och/eller engångslösenord, som ett flertal banker idag använder sig av i sina Internetbanklösningar. Målgrupp Målgruppen definieras som alla som använder datorer med inloggningskoder och/eller utför finansiella transaktioner via Internet. I målgruppen ingår organisationer och företag såväl som privatpersoner. Exempel på de som i ett första skede har ett stort behov av säkerhetsprodukter är banker, militära organisationer, myndigheter samt företag som använder e-handel. Marknadsstrategi Bolagets teknik marknadsförs dels som egna produkter, dels som licensförsäljning under andra namn. För de egna produkterna används olika distributionskanaler i form av systemintegratörer och återförsäljare. Viss försäljning kommer även att ske direkt till stora prioriterade slutkunder. Licensförsäljningen sker till globala aktörer med upparbetade internationella säljorganisationer och stor kundbas. Produkter Under 1999 introducerades Precise 100 A, Precise 100 SC och Precise 100 SC SDK, som ingår i företa-

20 gets första produktgeneration. De är olika varianter av ett inloggningssystem till Microsoft Windows NT-nätverk, där stödet nu utökas till alla moderna versioner av MS Windows. Precise 100 SC och Precise 100 SC SDK är världens första identifieringssystem som kombinerar ett smart kort med en kiselsensor för fingeravtryck, vilket i kombination ger en mycket hög säkerhet. Systemet består av en fingeravtrycksläsare, kopplad till en persondator med Precise Biometrics programvara för fingeravtrycksmatchning samt ett lättanvänt program för att administrera användare. Programvaran installeras i datorn, och fingeravtrycket lagras krypterat på datorns hårddisk eller på ett smart kort allt för att det ska vara omöjligt att återskapa fingeravtrycket. I systemet ingår även en programvara som förenklar och effektiviserar administrationen av användarnas behörigheter och eftersom den traditionella hanteringen av lösenord försvinner innebär detta stora besparingsmöjligheter. Matchningen utförs i datorn eller i nätverkets server. Databehandlingen sker i realtid, vilket garanterar svarstider på mindre än en sekund. Läsare och programvara kan integreras i andra applikationer. Precise 100 innehåller i sin SDK-version programvara som efterfrågas av systemintegratörer och s k OEM-kunder. I vissa fall kommer Bolaget även att licensiera applikationer från mjukvaruföretag och återförsälja dessa tillsammans med läsarna. Tillverkning Precise Biometrics produkter produceras hos utvalda underleverantörer. En rationell och kostnadseffektiv produktion är av vikt för prissättningen och för att kunna hålla hög kvalitet och svara mot snabba förändringar i efterfrågan. Produkttillverkare som anlitas av Precise Biometrics måste vara ISO 9000-certifierade. Elektroniska arbetsuppgifter och tillverkning ombesörjs initialt av ett svenskt elektronikföretag, Vellinge Electronics. Andra underleverantörer arbetar t ex med produktens mekaniska aspekter och dess design. Den kiselsensor som ombesörjer själva avläsningen köps in från Veridicom i Kalifornien, USA, samt från Infineon, i Tyskland. Ett antal andra sensorer har också integrerats för att kunna ha en hög teknisk och kommersiell handlingsfrihet. I takt med att producerade volymer tilltar kommer en allt större andel av tillverkningen att förläggas utomlands. Distribution och försäljning Precise Biometrics säljer produkter, OEM-integrationskit och licensierar bolagets identifieringsmjukvara. Bolaget fokuserar i dagsläget på att knyta kontakter och avtal med internationellt verksamma företag som marknadsför produkter med behov av elektronisk personidentifiering. Precise Biometrics söker också IT-företag med starka distributionskanaler, goda integrationskunskaper eller kraftfulla mjukvaror som skulle förbättras med Bolagets teknologi. Ett femtontal avtal med distributörer i flera länder har upprättats. Förutom försäljning och lagerhållning bidrar distributörerna med marknadsföring av produkter och supporttjänster till slutkunderna. Passersystem Bolagets teknologi möjliggör att personidentifiering kan ske vid in- och utpassering i en byggnad eller ett rum, vilket i praktiken innebär att rättigheterna för att passera knyts till en individ istället för till ett kort eller en nyckel. Säkerheten ökar väsentligt eftersom obehöriga inte kan ta sig in med ett upphittat passerkort eller en kod. Kontrollen över vilka som har passerat ökar, samtidigt som kostnaderna för att administrera system minskar, då inga koder glöms eller nycklar tappas. Bolagets teknik är väl lämpad för att integreras i olika passersystemlösningar. Integrationen kräver få anpassningar i säkerhetssystemen och kan gälla hela A B A Precise 100 SC. Världens första kombination av fingeravtrycksläsare med ett smart kort, där matchningen sker på kortet. B Precise 100 A. Världens minsta fingeravtrycksläsare. 19

Årsredovisning för år 2000

Årsredovisning för år 2000 Årsredovisning för år 2000 Precise Biometrics utvecklar, marknadsför och säljer system och produkter för biometrisk identifiering med hjälp av fingeravtryck. I en värld där allt mer blir digitalt och sker

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Precise och IT-säkerhetsföretaget Utimaco bäddar för framgångar i Västeuropa

Samarbetsavtal mellan Precise och IT-säkerhetsföretaget Utimaco bäddar för framgångar i Västeuropa Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-659601 Rapport för första kvartalet 2001 Samarbetsavtal mellan Precise och IT-säkerhetsföretaget Utimaco bäddar för framgångar i Västeuropa Försäljningen MSEK

Läs mer

PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION

PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION Håkan Persson VD 27 september, 2017 AGENDA PRECISE BIOMETRICS ÖVERSIKT MARKNADSUTVECKLING FINANSIELL UTVECKLING FRAMTIDSUTSIKTER PRECISE BIOMETRICS Convenient and

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Försäljning och teknik. Bokslutskommuniké 2000

Försäljning och teknik. Bokslutskommuniké 2000 Viktiga referenskunder och integration av biometri med smarta kort och säkerhetsstandarden PKI ger Precise Biometrics stark ställning på en global tillväxtmarknad. Omsättningen uppgick till MSEK 5,2 (

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK 13,7 ( 17,3)

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK 13,7 ( 17,3) Lund den 23 april, 2003 Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Delårsrapport för perioden januari-mars 2003 Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 5,8 (5,1) Resultatet

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 oktober 2005 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 Rörelseintäkterna för januari till september var 1,9 Mkr (1,0)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Delårsrapport för Precise Biometrics AB (publ) 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport för Precise Biometrics AB (publ) 1 januari 30 juni 2000 Delårsrapport för Precise Biometrics AB (publ) 1 januari 30 juni 2000 Omsättningen uppgick till MSEK 2,6 ( 0 ) och resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 18,7 ( - 2,6 ) Bolaget fick ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 INTEGRERAD I SEX MOBILTELEFONER Under första kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) Stabil ökning av abonnemangsintäkter. Satsning avseende signering av elektroniska dokument. Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) - För halvårsperioden ökade omsättningen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Identifieringens historia. Innehåll. Vaxfingeravtryck i Kina. Signaturer börjar användas. Foton börjar användas

Identifieringens historia. Innehåll. Vaxfingeravtryck i Kina. Signaturer börjar användas. Foton börjar användas Identifieringens historia 3000 f Kr Sigill i lera hos sumerna i nuvarande Mellanöstern År 0 1700-talets slut 1800-talets mitt Vaxfingeravtryck i Kina Signaturer börjar användas Foton börjar användas 1960

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION

PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION PRECISE BIOMETRICS FÖRETAGSPRESENTATION Håkan Persson VD 19 april, 2016 BOLAGSÖVERSIKT Convenient and secure identity authentication, for everyone, everywhere. Grundat 1997 Nasdaq OMX Stockholm Huvudkontor

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningen ökade med 126% till 82 (36) Mkr. Resultat före skatt uppgick till 158 (-30) Mkr.

Omsättningen ökade med 126% till 82 (36) Mkr. Resultat före skatt uppgick till 158 (-30) Mkr. Delårsrapport Januari Juni 2001 Omsättningen ökade med 126% till 82 (36) Mkr. Resultat före skatt uppgick till 158 (-30) Mkr. Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Halvårsrapport Optifreeze AB (publ) Org. nr

Halvårsrapport Optifreeze AB (publ) Org. nr Halvårsrapport 2014-01-01-2014-06-30 Optifreeze AB (publ) Org. nr. 556844-3914 Optifreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 19 juli 2011 OFFENSIVA SATSNINGAR INOM SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN

Sida 1 av 15. Lund den 19 juli 2011 OFFENSIVA SATSNINGAR INOM SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN Sida 1 av 15 Lund den 19 juli 2011 OFFENSIVA SATSNINGAR INOM SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Delårsrapport för perioden januari juni 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Slipp krånglet med nycklar!

Slipp krånglet med nycklar! Slipp krånglet med nycklar! Uppgradera dina dörrar till Aperio Trådlös låsteknik med passerkontroll online och offline. Aperio är en ny teknik utvecklad som ett komplement till nya och befintliga elektroniska

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer