Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)"

Transkript

1 Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

2

3 Innehåll Precise Biometrics i sammandrag Bakgrund och motiv VD har ordet Marknadsöversikt Teknologi/Patent Historik/koncernstruktur Verksamhetsbeskrivning Medarbetare Finansiell översikt Kommentarer till den finansiella översikten Delårsrapport, 1 januari 30 juni Finansiella mål och framtidsutsikter Riskfaktorer Övrig information Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.46 Skattefrågor i Sverige Räkenskaper Noter Revisorernas granskningsberättelse Ordlista Adresser Ekonomisk och övrig information Niomånadersrapport, januari-september oktober 2000 Bokslutskommuniké, januari-december februari 2001 Årsredovisning april 2001 Tremånadersrapport, januari-mars april 2001 Halvårsrapport, januari-juni augusti 2001 Niomånadersrapport, januari-september oktober 2001 Med Precise Biometrics eller Bolaget avses i detta prospekt Precise Biometrics AB (publ) eller Precise Biometrics AB och dess dotterbolag, beroende på sammanhanget. Handelsbanken Investment Banking är ett affärsområde inom Svenska Handelsbanken AB (publ). 2 En investering i Precise Biometrics är förenad med en hög risk. Den som överväger att investera i Precise Biometrics uppmanas därför att noggrant studera prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer.

4 Precise Biometrics i sammandrag Precise Biometrics utvecklar, marknadsför och säljer system och produkter för biometrisk identifiering. Marknaden för biometri förväntas öka väsentligt under de kommande åren och Bolaget har som mål att vara en av de ledande aktörerna i branschen. Kärnteknologin är identifiering av en person med utgångspunkt från kurvaturer, mönster och djup i ett fingeravtryck. Tekniken ersätter på ett säkert och bekvämt sätt lösenord, PIN-koder och nycklar inom bl a områdena IT-säkerhet och passersystem. Biometri för en massmarknad Biometri är en teknisk analys av biologiska data, t ex ett fingeravtryck eller ett röstmönster, för att fastställa en persons identitet. Att använda fingeravtryck är den vanligaste och bekvämaste metoden och samtidigt en av de säkraste. Fingeravtryck har traditionellt använts främst av fängelser och polisiära myndigheter i samband med identifikation av brottslingar. De senaste åren har dock applikationer och produkter utvecklats för en massmarknad inom ett flertal marknadssegment. Inom t ex passersystem ersätter fingeravtryck passerkort, nycklar och koder. I stället för att dra ett passerkort och slå en kod för att komma in på kontoret kan de anställda bara lägga sitt finger på en sensor vid entrén för att bli godkända för passering. Biometrilösningar höjer även säkerheten vid transaktioner via Internet, genom t ex en integrerad fingeravtrycksläsare i den bärbara datorn. Lösningen innebär förutom högre säkerhet en väsentlig förbättring av användarvänlighet. Intresset för biometri inom ITsäkerhet visas inte minst av att Microsoft erbjuder ett standardgränssnitt för biometri i kommande versioner av MS Windows. Dagens och framtidens mobiltelefonsystem erbjuder mobila säkerhetskrävande tjänster, t ex banktransaktioner. Den ökade användningen av sådana tjänster ställer höga krav på säker och bekväm identifiering av användaren av mobiltelefoner. Verksamheten Precise Biometrics grundades 1997 av Christer Fåhraeus (grundare av C Technologies och Cellavision), Mårten Öbrink (tidigare Ericsson) och Nils Bernhard. Bolaget har fram till 1999 främst varit ett utvecklingsbolag för avancerade produkter och system för biometrisk identifiering. De första produkterna färdigställdes under andra halvåret 1999 och har sedan dess marknadsförts och sålts av Bolaget och dess samarbetspartners. Precise Biometrics teknik skiljer sig från konkurrenternas framförallt genom metoden för verifiering av fingeravtrycken. Med Bolagets patenterade teknik avläses helheter i fingeravtrycket, till skillnad från traditionella metoder där identifikation sökes med hjälp av olika punkter på fingeravtrycket. Tekniken gör att mer information om fingeravtryckets utseende kan lagras, vilket medför att sensorerna som läser av avtrycket kan göras mindre. Fördelen med mindre sensorer är att de kan integreras i exempelvis mobiltelefoner och handdatorer samt att en mindre sensor medför väsentligt minskade kostnader. De marknadssegment som Precise Biometrics riktar sig mot med olika produkter och lösningar är IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter. Bolaget är med avseende på dessa marknadssegment indelat i tre affärsområden (se bild nedan). Indelningen är gjord för att framförallt marknadsföring och försäljning skall kunna fokuseras kring respektive huvudmarknad, samt för att få en kundfokuserad teknikutveckling. Marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter under eget varumärke sker av Bolaget, samt genom distributörer i ett flertal länder. Sådan marknadsföring och försäljning sker främst inom området IT-säkerhet. Inom samtliga områden sker försäljning av Bolagets teknik genom OEM-avtal med ledande aktörer inom respektive område. Till vissa kunder kommer tekniken även att licensieras. Bolagets teknik finns således både integrerad i andra företags produkter, samt i Precise Biometrics egna produkter och system. Tillverkningen av Bolagets produkter sker genom utvalda underleverantörer. Sammanfattningsvis är biometri ett attraktivt komplement, och i många fall substitut, till traditionella säkerhetslösningar inom såväl IT-säkerhet och passersystem som inom inbyggda lösningar i t ex mobiltelefoner, genom att vara: IT-säkerhet Precise Biometrics Passersystem Inbyggda lösningar Enklare och bekvämare att använda än koder, nycklar och passerkort. Säkrare, eftersom en persons identitet fastställs. Billigare i drift, eftersom administrationskostnaderna minskar i avsaknad av borttappade nycklar eller bortglömda koder. Precise Biometrics är ett snabbt växande Bolag med i dagsläget 48 anställda. Moderbolaget Precise Biometrics AB har två helägda dotterbolag, Precise Services AB, där koncernens optionsprogram hanteras, samt Precise Biometrics Inc. som är Bolagets försäljningsoch marknadsföringsbolag i Nordamerika. Verksamheten har sin bas i Lund, men Bolaget bedriver även försäljning och marknadsföring från dotterbolaget Precise Biometrics Inc:s kontor i Washington DC. Bolaget är sedan december 1999 noterat på SBI-listan och har cirka 1700 aktieägare, varav Christer Fåhraeus och SEB-fonder hör till de största. 3

5 Framgångsfaktorer för Precise Biometrics Bevisad unikhet, kvalitet och efterfrågan på Bolagets produkter och teknik: - Pentagon väljer Precise Biometrics lösning framför övriga lösningar på marknaden. - Vidareutveckling, marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter i Telias regi. - Försäljning av Bolagets produkter till GemPlus som är en ledande aktör på marknaden för smarta kort. - Installation av Bolagets produkter i Europas första intelligenta hus (JM Bygg). - Bolagets första patent är beviljat. Ledande i utvecklingen av tekniska och kommersiella lösningar inom biometri: - Precise Biometrics presenterade 1999 världens minsta fingeravtrycksläsare. - Precise Biometrics är först med att presentera en lösning med matchning av ett fingeravtryck på ett smart kort. - Precise Biometrics vinner flera välrenommerade priser för bästa produkt. - Första e-handelstransaktionen som signerats med biometri genomförs tillsammans med Sonera SmartTrust och Miotec. Marknadsledande aktörer inom flera segment bygger in stöd för biometri i sina produkter, bl a Intel, Microsoft, GemPlus, Telia, Spyrus, m fl. Resultaträkning i sammandrag Belopp i KSEK 1997/1998* 1999 Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Soliditet, % 89% 70% Genomsnittligt antal anställda, st 9 22 Data per aktie efter genomförda nyemissioner under år 2000 och efter full utspädning proforma 1999 proforma Antal aktier efter full utspädning, st Vinst per aktie, SEK neg Rörelsens kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK neg Eget kapital per aktie, SEK** 55,5 P/E-tal, ggr neg * ** Avseende nyemission i september år 2000 har avdrag ej skett för emissionskostnader.

6 Bakgrund och motiv Precise Biometrics Precise Biometrics AB utvecklar och marknadsför en teknikplattform med tillhörande produkter och system för biometrisk identifiering, med inriktning på fingeravtrycksidentifiering. Tekniken ersätter på ett säkert och bekvämt sätt tidigare metoder såsom lösenord, PIN-koder och nycklar. Bolaget grundades i juli 1997 och har fram till och med 1999 främst varit ett utvecklingsbolag. De första produkterna färdigställdes under andra halvåret 1999 och har sedan dess, tillsammans med Bolagets teknikplattform, marknadsförts och sålts av Bolaget och dess samarbetspartners. Precise Biometrics teknik skiljer sig från konkurrenternas framförallt genom metoden för verifiering av fingeravtrycken. Med Bolagets patenterade teknik avläses helheter i fingeravtrycket, till skillnad från traditionella metoder där identifikation sökes med hjälp av olika punkter på fingeravtrycket. De marknadssegment som Precise Biometrics inriktar sig mot med olika produkter och lösningar är IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter. Marknadsföring och försäljning av Bolagets teknik och produkter görs direkt av Bolaget, genom licensoch OEM-avtal med ledande aktörer inom respektive område, samt via distributörer och systemleverantörer. Under 1999 och 2000 presenterade Precise Biometrics fyra olika modeller av fingeravtrycksläsare inom affärsområdet IT-säkerhet som nu marknadsförs och säljs av Bolaget och dess samarbetspartners. Marknadens växande intresse för säkerhet och bekvämlighet genom biometri ställer höga krav på tempot i Bolagets produkt- och plattformsutveckling. kommande åren. En ökad finansiell styrka ger även Bolaget en bättre position i förhandlingar med större aktörer på marknaden. Nyemissionen har således stärkt Bolagets finansiella ställning inför den fortsatta expansionen. Notering på O-listan Noteringen av Precise Biometrics på OM Stockholmsbörsens O-lista ger ökad attraktionskraft för aktien. En börsnotering av aktien medför även att Precise Biometrics blir än mer känt bland kunder och hos allmänheten samt att rekrytering av kvalificerade medarbetare underlättas. Börsnoteringen bör medföra ett ökat intresse för, och en förbättrad genomlysning av, Precise Biometrics som bolag. Dessutom är syftet att erhålla en förbättrad likviditet i aktien, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv prissättning. Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista beräknas ske från och med den 3 oktober I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Precise Biometrics med anledning av ansökan om notering av Bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Precise Biometrics som skapas av prospektet. Lund den 25 september 2000 Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) Nyemission Vid en extra bolagsstämma i Precise Biometrics den 30 juni 2000 bemyndigades styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om kontant nyemission under marknadsmässiga former av högst aktier, vardera på nominellt fyrtio (40) öre. I enlighet med det utestående bemyndigandet från den extra bolagsstämman genomförde Bolaget i september 2000 en nyemission om 135,0 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, riktad till institutionella investerare. Motivet till nyemissionen var att bredda det institutionella ägandet i bolaget. Nyemissionen motiverades vidare av att Precise Biometrics vill ha en god finansiell handlingsberedskap för att kunna genomföra eventuella kompletterande företagsförvärv samt att Bolaget har ett ökande rörelsekapitalbehov. Under kraftig tillväxt är det främst kapitalbindningen i kundfordringar och varulager samt investeringar i utveckling, marknadsföring och en växande organisation som utgör Precise Biometrics kapitalbehov de 5

7 VD har ordet 6 Internet är idag på väg att utvecklas från en informationscentral till en global marknadsplats för såväl företag som privatpersoner. Många av oss sköter våra bankaffärer över nätet och handel mellan företag sker ofta på samma vis. De nya sätten att använda Internet ställer dock helt nya krav på säkerheten än tidigare. Att det ska fungera snabbt och enkelt förutsätts, men lösningar som kombinerar säkerhet och bekvämlighet har saknats. Det har visat sig väldigt svårt att bedriva lönsam e-handel. Ett symptom på detta är de höga transaktionskostnaderna. Den merkostnad på cirka 66% som en affär får betala för att handla med kreditkort på nätet jämfört med en butik är alldeles för hög. Dessutom löper handlaren själv risken att stå för bedrägerier 1. I den här världen blir IT-säkerhet något alla kräver och den som kan erbjuda en säker, bekväm och privat lösning kan också erbjuda de lägsta transaktionskostnaderna. Detta är precis vad Precise Biometrics kan. Precise Biometrics är idag väl positionerade på marknaden. Vi har en dokumenterad förmåga att skapa innovativa produkter och föra ut dem på marknaden. Detta visas av vår produktfamilj Precise 100, där kunderna idag väljer mellan världens minsta fingeravtrycksläsare och världens första kombinerade läsare av fingeravtryck och smarta kort. Precise Biometrics har dessutom varit först med att genomföra en säker digital transaktion baserad på biometri. Detta har potential att göra e-handel bekväm och säker för en bred marknad. Våra partner här är Sonera SmartTrust (fd id2) samt finska Miotec. Bra partnerskap är en nyckelfråga för oss. Genom att arbeta nära andra bolag har vi möjlighet att snabbt kunna hjälpa dem ut på marknaden med nya produkter samtidigt som vi får tillgång till deras existerande kundbas och säljstyrkor. Detta är något vi använder inom samtliga våra affärsområden. Samarbetet med Telia är ett exempel där Telia integrerar vår läsare i sin lansering av den moderna arbetsplatsen. Ett annat exempel är Tai-Hao, världens tredje största tillverkare av tangentbord, som blivit vår förlängda arm i Asien och samtidigt bygger in vår teknologi i sina produkter. Vi har under sommaren kunnat glädja oss åt några referenskunder, varav en fondkommissionär är den första. Vi har också fått två större order från GemPlus och flera tusen fingeravtrycksläsare har redan levererats. Vi är stolta över att de valt Precise Biometrics. Amerikanska försvarsdepartmentet i Pentagon har efter en längre tids utvärdering av ett stort antal aktörer på biometrimarknaden valt och installerat Precise Biometrics lösning. Systemet är en pilotlösning för att öka säkerheten vid användning av mobila datorer. Försvarsdepartementet i USA är troligen den mest krävande kunden man kan tänka sig och vi är väldigt nöjda över att vi har kunnat leva upp till deras höga säkerhetskrav och deras behov av användarvänliga produkter. Den här typen av lösning passar också många andra företag. Genom att Precise Biometrics nu har sålt ett antal läsare finns en god förståelse för vad kunderna önskar sig och vilka prestanda som efterfrågas. Detta är inte 1 Enligt Gartner Group.

8 bara viktigt för våra kunder inom affärsområdet IT-säkerhet, utan i hög grad även inom passersystem och inbyggda lösningar. Vår partner Solid (Assa- Abloy) har redan gjort framgångsrika installationer med vår teknik, t ex i Europas första intelligenta hus i Stockholm (JM Bygg). Alla våra produkter baseras på vår unika och patenterade mjukvara för matchning av fingeravtryck. Dess förmåga att effektivt hitta den mest relevanta informationen i fingeravtrycket gör att vi kan arbeta med mindre och därmed billigare kiselsensorer än någon annan. Detta är en avgörande konkurrensfördel vid integration i t ex mobiltelefoner. Genom att finnas i Norden har Precise Biometrics dessutom en god hemmamarknad med ledande kunder och arbetar aktivt med att föra över våra framgångar inom fast e-handel till mobila enheter, så kallad m-handel. Inom biometribranschen har Precise Biometrics tagit en tongivande roll och är aktiva i internationella standardorgan såsom BioAPI, IBIA och Biometrics Consortium för biometri. Vi har valt att vara ett språkrör för hur biometrin kan användas och vår tidning Match har väckt mycket uppmärksamhet. Vårt långsiktiga arbete har resulterat i att vi finns med på så gott som samtliga internationella listor över de viktigaste biometribolagen. Vi är även medlemmar i Bluetooth SIG och avser att erbjuda nyskapande produkter med eller utan sladd under det kommande året. och rutinerade affärsmän tillsammans med unga drivna förmågor med de senaste kunskaperna. Vi vet vad vi vill och vi har rätt position att skapa ett mycket framgångsrikt och lönsamt bolag runt vårt unika kunnande. Att såväl Microsoft som Intel uttalat sitt stöd för biometri visar på den marknadsacceptans som nu börjar breda ut sig. Vi ser sammanfattningsvis en fortsatt mycket kraftig tillväxt framför oss och rustar för att ta den ledande positionen i Europa inom biometriska säkerhetslösningar för IT-säkerhet, passersystem och inbyggnad i elektroniska mobila massmarknadsprodukter. Lund, den 25 september 2000 Peter Höjerback VD Precise Biometrics har idag, efter en aggressiv rekryteringsprocess, ett starkt team med erfarna chefer 7

9 Marknadsöversikt Biometri är en teknisk analys av biologisk data, exempelvis ett fingeravtryck eller ett röstmönster, för att fastställa en persons identitet. Identifieringens historia fkr Sigill i lera hos Sumerna. År 0 Vax. Slutet av 1700-talet Signaturer i västvärlden. Mitten av 1800-talet Foton Digitala signaturer i datorer PIN-koder Biometri för smala tillämpningar Biometri för konsumentelektronik. Under århundraden har lösningar för säker lagring och transport av viktiga dokument och värdesaker utvecklats och förbättrats för att skydda individers och organisationers viktigaste tillgångar. Under det senaste årtiondet har dock bankvalv, kassaskåp och värdetransporter i allt högre grad ersatts av datoriserade system med elektroniska dokument och transaktioner. Dessutom har vakter till stor del bytts mot elektroniska passer- och övervakningssystem och nycklar har bytts mot PIN-koder. Den tekniska utvecklingen har gett upphov till ett behov och en efterfrågan av nya typer av säkerhetslösningar. Gemensamt för nya säkerhetssystem är att de skall ge en ökad säkerhet men samtidigt vara lätta att använda, vilket ofta är en svår avvägning. Utöver nycklar och passerkort förväntas varje person kunna hålla reda på ett ökande antal koder till bankomat, mobiltelefon, datasvar, persondator, dörrar på arbetsplatsen, ett stort antal Internetkoder etc. Säkerheten i nya system som inte är användarvänliga riskerar att bli bristfällig på grund av att systemen inte används på rätt sätt. Drivkrafter på säkerhetsmarknaden är ökad välfärd, större medvetenhet om kriminalitet hos individer och organisationer, samt teknisk utveckling. Detta kan ses i form av stora investeringar inom IT-säkerhet samt inom larm- och övervakningssystem, främst hos företag. Inom IT-säkerhet är dessutom utvecklingen av Internet och en ökad grad av mobilitet i samhället viktiga drivkrafter. Användningen av biometri i säkerhetslösningar är i dagsläget inte särskilt omfattande beroende på att komponentpriser har varit höga och att tekniken tidigare inte uppfyllt ställda krav. År 2001 förväntas dock branschen för biometri omsätta runt 1 miljard dollar 4. Tre sätt att identifiera sig För att komma in på exempelvis en arbetsplats eller i ett hem, eller för att göra bankärenden på Internet, 4 Enligt Salomon Smith Barney. 5 Enligt International Biometric Group, avser USA. krävs en verifikation av att personen i fråga är behörig. Det finns tre olika sätt att verifiera detta: genom någonting personen har, t ex en nyckel eller ett passerkort genom någonting personen vet, t ex ett lösenord genom någonting personen är, t ex genom ett fingeravtryck, röst- eller ansiktsigenkänning Traditionellt har alla dessa metoder använts i olika former. Nycklar har funnits sedan 400-talet och att vakten i entrén känner igen de anställda fungerar fortfarande i stor utsträckning. De senaste åren har det dock skett en automatisering och effektivisering av säkerhetssystemen. Nycklar har ersatts med passerkort och koder och antalet vakter minimeras i takt med att bevakningssystemen byggs ut. Borttappade nycklar och passerkort och nerskrivna koder ger upphov till säkerhetsluckor och omfattande administrationskostnader. Biometri visar vem du är Med åren har intresset ökat för biometriska verifikationsmöjligheter. De utgångspunkter för biometriska mätningar som diskuteras är ögats iris, rösten, ansiktet, fingeravtrycket och handen. Av dessa är det fingeravtrycket och ögats iris som ger högst säkerhet. Att använda iris som utgångspunkt för identifiering är dock dyrt i dagsläget och studier visar att det kan uppfattas som obehagligt eller påträngande för individen. Härav följer att det är fingeravtrycket som i dagsläget är den vedertagna biometriska säkerhetslösningen. Användningen av biometrisk teknologi i säkerhetsprodukter har fram till idag varit begränsad. De senaste åren har dock omfattningen ökat inom såväl fysisk säkerhet, i exempelvis dörrar och byggnader, som för logisk säkerhet i persondatorer och nätverk. Framförallt är det användningen av fingeravtrycksläsare som ökat, vilka 1999 stod för 34% av intäkterna i biometribranschen 5. En viktig anledning till ökningen är ett ökat behov av säkra och bekväma lösningar samt att tekniken för igenkänning av ett fingerav- A *Källa: International Biometric Group.(Intäkter exkluderar användningen av automatiserade sökningar av fingeravtryck som används av polisiära myndigheter). **Källa: Salomon Smith Barney B CAGR %. Källa: Business to Business e-commerce, Durlacher Research Ltd. 8 Intäkter inom Biometri i världen Miljarder dollar 1,00 0,75 0,50 0,25 0, * 2001** A Utveckling av B2B e-handel i Europa Miljarder dollar % % % 111% 129% B

10 tryck förbättrats väsentligt bara under de senaste åren. Dessutom har fingeravtrycksigenkänning blivit billigare och mer användarvänlig i takt med sjunkande komponentpriser och ökad prestanda i processorer och minneskomponenter. De lösningar som erbjuds idag är därför attraktiva för en bred marknad. Att biometri har fått ett erkännande visas inte minst av att Microsoft och Intel bygger in stöd för biometri i sina produkter. Sammanfattningsvis är biometri ett attraktivt komplement, och i många fall substitut, till traditionella säkerhetslösningar inom såväl inbyggda lösningar i elektroniska produkter som inom IT-säkerhet och passersystem, genom att vara: Enklare och bekvämare att använda än koder, nycklar och passerkort. Säkrare, eftersom en persons identitet fastställs. Billigare i drift, eftersom administrationskostnaderna minskar i avsaknad av borttappade nycklar eller bortglömda koder. Internet och nya IT-lösningar ställer ökade krav på säkerhet 6 Enligt IDC Corp och Gartner Group. 7 Enligt Affärsvärlden, 15 juni Enligt Warburg Dillon Read. Tillträde till datorer Vi lever i ett informationssamhälle där viktig information till stor del finns i digital form. Korrespondens sker ofta via och ett intrång i ett företags datasystem får förödande konsekvenser. I dagsläget skyddas ofta information av inloggningssystem med användarnamn och lösenord. Lösenord skrivs dock ofta ner och glöms emellanåt, och ger därför ett bristfälligt skydd. Stora företags dataavdelningar ägnar uppskattningsvis mellan 20 50% av sin tid till lösenordsrelaterade problem 7. Biometrisk inloggning i form av fingeravtrycksläsare i bärbara och stationära datorer testas av ett flertal organisationer och företag för att förbättra säkerheten och minska administrationen för deras supportavdelningar. Externa fingeravtrycksläsare finns på marknaden idag och prototyper på bärbara datorer, bildskärmar och tangentbord med integrerad fingeravtrycksläsare har visats på utvalda teknikmässor. Microsoft har inlett samarbete med I/O Software Inc. för att integrera ett gränssnitt för biometrisk inloggning i operativsystem. Konsekvenserna av detta är att det kommer att bli lika lätt att ansluta olika typer av biometrilösningar till Windows som det är att ansluta exempelvis en CD-spelare eller en skrivare dito. Marknaden för persondatorer var 1999 drygt 110 miljoner enheter 6. Mobilitet Det mobila samhället har under de senaste åren blivit ett vedertaget begrepp. Nya applikationer och tjänster tillkommer ständigt för att tillgodose det ökade behovet av att vara mobil. Arbetsmiljön för nyckelpersonerna i en organisation blir allt mindre kontorsbunden och användningen av bärbara datorer med extern uppkoppling till företaget ökar och ställer högre krav på säkerheten vid inloggning och uppkoppling. Mobiltelefoner får större displayer för att kunna erbjuda mer kvalificerade tjänster med uppkopplingar via Internet, och utbredningen av den Japanska motsvarigheten till WAP, i-mode, visar på en stor efterfrågan. Via WAP är det redan idag möjligt att göra t ex banktjänster via mobiltelefonen, och med den tredje generationens mobiltelefonsystem, UMTS, som förväntas implementeras de närmaste åren, kommer möjligheterna för avancerade applikationer att öka väsentligt. Dessförinnan kommer GPRS och jämförbara varianter som förbättrar kapaciteten i de mobila näten. Den förväntade utökade floran av tjänster kommer att ställa högre krav på säkerheten än vad som hittills funnits på produkter och tjänster inom det mobila segmentet. Försäljningen av mobiltelefoner och s k smartphones, förväntas år 2003 uppgå till sammanlagt cirka 900 miljoner enheter (se grafen på nästa sida). Internet På några få år har Internet utvecklats från att ha varit en enkel metod för kommunikation till att bli nästa generations globala marknadsplattform. Individer och företag använder Internet dagligen för såväl privata bankärenden som exempelvis inköp av produktionsmaterial. Säkerheten vid informationsöverföring har därför blivit en alltmer central fråga. Marknaden för mjukvarubaserade säkerhetsprodukter för Internet uppskattas öka från 3,1 till ca 8,5 miljarder dollar 8 Biometri får stor uppmärksamhet på säkerhetsmässor och intäkterna i branschen förväntas ta fart ordentligt under

11 Utvecklingen av mobiltelefoner och smartphones Smartphones är ett samlingsnamn för den nya kategorin mobiltelefoner med större bildskärmar och ett utökat antal funktioner kopplade till WAP/GPRS/ UMTS och i-mode. Smartphones är ett av framtidens tänkbara applikationsområden för biometriska säkerhetsprodukter. Källa: Handelsbanken Investment Banking. Miljoner enheter 1800 Smartphones Mobiltelefoner e 2001e 2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007e 2008e mellan åren Verifikationen av en användare i dessa lösningar utgörs idag till stor del av lösenord och PIN-koder. I praktiken innebär det att det är möjligt att veta om en person på Internet kan en kod, men inte vem personen är, vilket är möjligt när en biometrilösning används. Anonymiteten kan dock behållas om så önskas genom att en tredje part garanterar transaktionen. Bank via Internet Bankindustrin använder sig av ett flertal olika kombinationer av säkerhetsåtgärder, allt från krypteringsprogram som laddas ner via Internet till små dosor där koder knappas in i samband med att en tjänst utnyttjas. Det gemensamma för dessa är att användaren, på ett eller annat sätt, måste slå in koder vid varje transaktion som genomförs. Systemet upplevs av många som krångligt och ett flertal banker testar fingeravtrycksläsare för att förenkla identifieringen av sina kunder och för att därmed även öka säkerheten i finansiella transaktioner över Internet. I Sverige finns idag cirka 1,8 miljoner anslutna användare av Internetbaserade banktjänster 9 och totalt i Europa och USA beräknas antalet uppgå till ca 34,0 10 respektive 26,3 11 miljoner användare år e-handel Även inom e-handeln finns ett stort behov av identifiering av användare. En allt större del av företags inköp sker via e-handel och behovet att skydda sig mot bedrägerier ökar. Säkerheten beskrivs ofta som ett av de större orosmomenten vid e-handel vilket driver utvecklingen av säkerhetsapplikationer. Utveckling av gränssnitt för biometrisk identifikation ger användaren en möjlighet att genomföra säkra e-handelstransaktioner med hjälp av biometri. Internet och mobilitet som drivkrafter kommer under de närmsta åren ge upphov till en ny form av e-handel som i dagligt tal betecknas m-handel, d v s mobil handel. Handel mellan företag, s k B2B, förväntas omsätta över 7000 miljarder dollar totalt i världen år Inom B2C, dvs konsumenthandeln, finns förslag och diskussioner i bl a USA om att identifikation genom biometri ska vara ett krav vid handel med känsliga varor, t ex apoteksvaror. Traditionella lås byts mot elektroniska passersystem Den traditionella låsmarknaden karakteriseras av lokala standarder, och därför av lokalt väldigt starka bolag, samt ett stort antal relativt små nischade företag. Nya aktörer har svårt att ta sig in på den marknaden utan samarbete med redan etablerade partners. Produkterna på marknaden har ofta en lång livslängd och försäljningen är till mer än 50 procent vidareutveckling och tilläggsinstallationer till befintliga system. Låsmarknaden bedöms dock gå mot en högre säkerhetsnivå än vad som är fallet idag. De lås- och passersystem som används och utvecklas idag är till stor del elektroniska och centralt styrda för att minska administrationskostnaderna. Majoriteten av större organisationer använder passerkortssystem i stället för traditionella nycklar för kontroll av inpassering i organisationens lokaler. Läsarna för passerkortssystemen kan bytas ut mot läsare som hanterar både fingeravtryck och smarta kort utan att resterande del av systemet behöver ändras eller modifieras nämnvärt. Säkerhetsnivån ökar och kostnaderna för borttappade passerkort och bortglömda koder skulle minska väsentligt. Marknaden för säkerhetsprodukter och system beräknas år 2004 bara i USA överstiga 9 miljarder dollar 13. Även den traditionella låsmarknaden lämpar sig väl för biometriska säkerhetsprodukter, med de speciella funktioner och fördelar som dessa produkter medför. 9 Enligt statistik från Handelsbanken, SEB, Nordbanken, Föreningssparbanken, Skandiabanken, Stadshypotekbank och JP-bank. 10 Enligt Jupiter Communication, Enligt Jupiter Communication, Enligt Gartner Group. 13 Enligt Freedonia Group Inc. (Avser den amerikanska marknaden)

12 Teknologi/Patent Biometriska metoder Huvuddelen av de tekniska applikationer som utvecklas idag för identifikation med biometriska metoder använder något av följande kännetecken: Fingeravtryck Ögats iris Röst Handens form Ansiktets form Venerna på handens ovansida Signatur Oavsett vilket av dessa kännetecken som används kan tekniken för identifikation delas in i fyra steg (se bild nedan avseende exempel med fingeravtryck): 1. Inläsning av en bild ( Caption ). Beroende av kännetecken används olika metoder, exempelvis en optisk sensor eller en kiselsensor för fingeravtryck eller en kamera för igenkänning av handens form. Hur exakt och hur stor bilden behöver vara, dvs hur mycket information som behövs för att kunna göra en bra identifikation, beror på vilka metoder som används i fas två. 2. Avläsning av karakteristiska drag för digital lagring ( Extraction ). Att lagra en hel bild av t ex ett fingeravtryck tar mycket plats och är därför en ineffektiv teknik. Avancerade metoder behövs därför för att sortera bort onödig information och ta fram det som är unikt för varje individ. Ju mer unik information som kan tas fram desto säkrare blir identifieringen. Samtidigt kan den ingående informationsmängden i steg 1 minskas för en given säkerhetsnivå om algoritmerna för framtagning av karakteristiska drag förbättras. I praktiken innebär det att sensorer för t ex fingeravtryck kan göras mindre och därför integreras i exempelvis en mobiltelefon, med bibehållen säkerhetsnivå. 3. Matchning av bilden med en eller flera lagrade kopior. Steg tre delas in i två grupper: a) Identifiering innebär att t ex ett fingeravtryck jämförs med flera andra för att fastställa en identitet. Avancerade algoritmer måste användas för att göra sökningen effektiv. I exempelvis ett passersystem vid en företagsentré måste flera tusen avtryck kunna jämföras på mindre än en sekund för att systemet ska vara användarvänligt, såvida inte systemet kombineras med ett smart kort innehållande ett avtryck. b) Verifiering innebär att ett fingeravtryck jämförs med ett givet fingeravtryck för att verifiera att personen är den han eller hon utger sig för att vara. Ett exempel på ett sådant system är fingeravtryck som lagras på ett smart kort som användaren använder i samband med verifieringen. Säkerheten i ett verifieringssystem kan göras betydligt högre än vad som är möjligt i ett identifieringssystem. 4. Beslut om godkännande. En nivå för hur höga kraven skall vara för att godkänna en jämförelse måste defineras. En för låg känslighet ger upphov till säkerhetsluckor och en för hög kan avvisa behöriga avtryck och därmed försämra användarvänligheten (se bilden på sid 12). Precise Biometrics kärnteknologi Precise Biometrics teknik bygger på biometrisk identifikation med fingeravtryck. Bolaget bedömer att det är den teknik som kommer att utgöra grunden inom Bolagets affärsområden. Kärnteknologin är inriktad mot framtagande av karakteristiska drag för digital lagring av fingeravtryck, matchning av fingeravtryck, samt beslut (se ovan). Bolaget är oberoende av vilken teknik som används för inläsning av en bild, vilket ger en valfrihet att anpassa inläsningstekniken efter applikationsområde och välja den för tillfället bästa 1 3a 2 3b 11

13 A Feature extraction bygger på att en vektor dras mellan ändpunkter i fingeravtrycket. Informationen som beskriver hur vektorn ser ut lagras och används sedan i matchning med andra fingeravtrycks vektorer. Problemet med tekniken är att antalet ändpunkter varierar mellan individer, vilket innebär att ett fingeravtryck från en person med många ändpunkter i många fall matchar ett givet avtryck med få ändpunkter, och att personernas identitet därmed förväxlas. B Precise Biometrics metod som bygger på Pattern recognition innebär att flera små bilder av fingeravtrycket sparas. Bilderna tas på ytor av fingret där det finns mest information. Vid matchningen jämförs sedan mönstret, hela kurvaturen samt djupet i bilderna. A B och/eller billigaste komponenten. Oberoendet innebär även att anpassning i framtiden skulle kunna ske till övriga biometriska tekniker som t ex ögats iris. Den metod som främst använts för avläsning och matchning av fingeravtryck fram till idag kallas Feature extraction och söker identifikation med utgångspunkt från start- och slutpunkter i fingeravtrycket. Metoden togs fram av FBI på 1970-talet och är främst lämpad för att bland många avtryck hitta liknande exemplar, d v s genom databassökningar. Precise Biometrics metod för avläsning och matchning av fingeravtryck är av en annan karaktär. Den läser av helheterna i fingeravtrycket, b l a kurvaturerna i fingerblomman, i tre dimensioner. Det är den unika informationen som söks, liksom särskilt informationstäta områden på fingeravtrycket. Mängden unik information som matas in är 3 10 gånger större än vad som varit möjligt i tidigare metoder. Förutom att väsentligt höja säkerheten kan Bolagets metod tack vare detta fungera även om fingret är skadat. Avläsningen sker med hjälp av en kiselsensor eller en optisk sensor och analyseras matematiskt med stöd av ett urval algoritmer för att sedan översättas till digitala system. Den irrelevanta informationen slängs. En avläsning med denna noggrannhet hade inte varit ekonomiskt genomförbar för 3 5 år sedan men betingar ett rimligt pris i dag på grund av elektronikens snabba utveckling. Avläsningen matchas med en s k template som ungefärligen kan översättas med avtryck lagrad på ett smart kort eller på en hårddisk. Informationssäkerhet Säkerheten sätts i främsta rummet i alla delar av företagets produktutveckling. All information krypteras innan den lagras eller skickas vidare. Fingeravtrycksinformationen kan lagras lokalt på hårddisken eller på en server. Vid behov av en utökad säkerhetsnivå kan den krypterade informationen lagras på ett smart kort. Användaren för i dessa fall in sitt smarta kort i läsaren före verifiering. För att kunna garantera att produkterna kan integreras i såväl nuvarande som framtida system följs fastställda regelverk och standarder mycket noggrant. Bolaget utvecklar även tillsammans med Intel och ett 20-tal biometriföretag ett standardgränssnitt för biometriska produkter. Flertalet nya mjukvaror, däribland MS Windows, kommer i kommande versioner Beslut om godkännande Den vänstra axeln beskriver antal felaktiga beslut som tas av systemet och den nedre axeln beskriver hur känsligt systemet görs. Om känsligheten är för låg, dvs till vänster i diagrammet, blir många som inte är behöriga godkända. Om känsligheten är för hög i systemet, dvs till höger i diagramet, är det ingen som blir felaktigt godkänd, men däremot så blir ett flertal personer som är behöriga avvisade. En anpassning av systemet bör ligga mellan den punkten (A) där ingen blir felaktigt avvisad och den punkten (B) där ingen blir felaktigt godkänd. De vertikala pilarna vid punkterna A och B beskriver nivå av antalet felaktiga beslut vid respektive punkt. Antal felaktiga beslut Antal felaktigt godkända om ingen felaktig avvisning tillåts Antal felaktigt godkända A Antal felaktigt avvisade B Antal felaktigt avvisade om inget felaktigt godkännande tillåts Känslighet i bedömning av godkännande

14 Internet PKI-struktur PKI-struktur med biometri I PKI-lösningar utan biometri får den ena parten i en dialog reda på att det är någon på andra sida som kan den givna koden för ett visst certifikat. Att det verkligen är personen som står på certifikatet kan endast garanteras med en biometrilösning. I bilden på nästföljande sida beskrivs hur en PKI-lösning fungerar. att ha ett särskilt gränssnitt för biometriprodukter. Detta innebär att befintliga PKI-lösningar (förklaras i bilden på nästa sida) i kombination med biometri kan utnyttjas med ännu högre effektivitet och bekvämlighet än vad som är möjligt idag. Biometrilösningen läggs som ett ytterligare lager av säkerhet utanpå den befintliga PKI-lösningen (se bild ovan). Dessutom innebär utvecklingen av standardgränssnitt att det blir lika lätt att ansluta biometriprodukter, som exempelvis en CDspelare eller en skrivare. Teknologisk plattform Bolagets teknologiplattform är grunden för de produkter som företaget utvecklat och är även anpassad för att Bolagets teknik skall kunna integreras i andra produkter. Teknologiplattformen består av följande huvudområden: Bildbehandling och matchning av fingeravtryck Bolaget har patentsökt avancerade algoritmer för realtidsbildbehandling. Algoritmerna kan matcha bilder av fingeravtryck genom att hela bilder av fingeravtryck jämförs med varandra (se bild och bildtext sid 12). Bolagets första patent avseende detta godkändes under sommaren Sensorer Precise Biometrics använder i flertalet applikationer kiselsensorer för avläsningen av fingeravtryck. Kiselsensorer håller på att bli en standardkomponent och köps in från olika samarbetspartners/leverantörer, vilka utgörs av stora internationella företag. Fördelen med en kiselsensor till skillnad från en optisk sensor är att den känner av det elektriska fältet från fingertoppen och går således inte att lura med bilder av fingeravtryck. Den är dessutom liten, smidig och kostnadseffektiv. Optiska sensorer är mer skrymmande men samtidigt mer robusta än kiselsensorer och används därför vid applikationer som placeras utomhus och som utsätts för hårt slitage. Optiska sensorer utvecklas inte heller av Bolaget utan köps in från olika leverantörer. Hårdvaruintegration Precise Biometrics produkter erbjuder totalintegration av en kiselsensor för fingeravtrycksidentifiering med tillhörande FPGA (Field Programmable Gate Array) och minneskomponenter. Inbyggda lösningar av komponenter i mobiltelefoner och s k Smart Handheld Devices, SHDs, kräver att de är små och robusta, med låg kostnad och låg energiförbrukning, vilket är något som Precise Biometrics sedan starten av Bolaget beaktat i sin komponentutveckling. Applikationsprogramvara Med Precise Biometrics inloggningsprogram kan man logga in på sin arbetsstation och sitt datornätverk via fingeravtrycket. Denna programvara i kombination med administrationsverktyget BioManager möjliggör att alla lösenord kan ersättas med fingeravtryck för högre säkerhet och ökad bekvämlighet. Microsoft utvecklar ett API (Application Programming Interface) för biometriska produkter vilket kommer att ytterligare underlätta integrationen i kommande versioner av MS Windows. Kommunikationsprotokoll Precise 100-serien ansluts till datorns parallell- eller USB-port. För att uppnå de överföringshastigheter som behövs har Precise Biometrics utvecklat egna drivrutiner för alla moderna versioner av MS Windows operativsystem (95, 98, NT, 2000). Även drivrutiner för läsning av smarta kort via standarden PC/SC har utvecklats av företaget. Dessutom pågår utveckling av ytterligare protokoll för utökad funktionalitet. Drivrutiner kan konfigureras för implementering i mobiltelefoner, SHDs och passersystem. Pågående teknikutveckling Den övervägande delen av teknikutvecklingen som beskrivs nedan sker genom Precise Biometrics försorg. För säkerställande av långsiktig framgång sker dock en stor del av teknikutvecklingen genom informationsutbyte med samarbetspartners och framtida potentiella kunder. ASIC (Application Specific Integrated Circuit) En strategiskt betydelsefull satsning är utvecklingen av ASIC, applikationsunika integrerade kretsar. Bola- 13

15 Världens minsta fingeravtrycksläsare Precise 100A lanseras. Precise Biometrics vinner första pris för fingeravtrycksläsare med smart kort på Smart Card Precise Biometrics säkrar sin första stora order (GemPlus). Pentagon väljer en lösning från Precise Biometrics. Passersystem med Bolagets teknik installeras i Europas första "intelligenta" hus. Lansering av Bolagets ASIC Precise 100SC lanseras, som är en fingeravtrycksläsare med en integrerad läsare för smarta kort. Matchning av fingeravtryck på ett smart kort. Den första e-handelstransaktionen som signerats med Biometri genomförs tillsammans med Miotec och Sonera SmartTrust. Precise Biometrics första patent godkänt Integrerad Bluetooth-teknik i utvalda produkter. gets ASIC går under namnet BioCORE och utvecklas framförallt för inbyggda lösningar i elektroniska produkter, så som t ex mobiltelefoner. Utvecklingen är en långsiktig investering för att (a) kunna minimera tillverkningskostnaden för volymprodukter, (b) för att ytterligare maximera prestanda och hastighet, och (c) för att skydda konstruktioner från kopiering och därigenom konsolidera immateriella tillgångar. Bolaget har byggt upp en kvalificerad ASIC-grupp som tar fram kommande generationers kostnadseffektiva produkter. Bildbehandling Utvecklingen med att förbättra Bolagets teknik för behandling av bilder pågår ständigt för att öka relevansen i informationsmängden som avläses. Därigenom ökar säkerheten samtidigt som Bolaget kan minska den sparade informationsmängden. Återkoppling från Bolagets kunder utgör en värdefull källa till vidareutvecklingen. Public Key Infrastructure (PKI) PKI är ett system som använder asymmetrisk kryptering och digitala certifikat för att göra säkra överföringar av information via Internet. Systemet har blivit en standard för säker överföring och förväntas ha en snabb tillväxt de kommande åren. Nedan beskrivs hur systemet fungerar. B: Certifikatshanterare 1. Privat nyckel skapas. 2. Certifikat* skapas. 3. Den privata nyckeln och certifikatet sparas på en hårddisk eller ett smart kort. Central databas Verifierar certifikat och signaturer Katalog** Server C 5 8 Nummer Slumpvis valt nummer 7 6 C: Autentisering 1. Användare skriver in sin privata nyckel i läsaren. 2. Banken generar ett slupmässigt valt nummer och returnerar det till användaren. 3. Användarens dator krypterar numret med den privata nyckeln. 4. Det krypterade numret skickas tillbaks till banken, som låser upp numret med hjälp av användarens publika nyckel. 5. Numren som skickats och mottagits jämförs. Om de är identiska godkänns personen. Mottagare Certifikat signeras B 2 5 A A: Certifikatsmyndighet 1. Ansökan för ett digitalt ID. 2. Identitetskontroll. Data input och förfrågan. 3. Riktlinjer och policys. 4. Säkert tillträde. 1 Starta här/ Användare/ Slutanvändare Smart kort ** Certifikat Lista på ogiltiga certifikat Publika nycklar för slutanvändare * Användarens namn Utgivarens namn Serienummer Giltighetsperiod Förlängning av giltighetstid Signatur av den myndighet som utgav certifikatet 14 En banktransaktion 1. Användaren skapar ett meddelande för banktransaktionen En hash -generator skapar ett unikt sammandrag av meddelandet. 4. Sammandraget är krypterat med användarens privata nyckel. 5. Det krypterade sammandraget skickas till banken med meddelandet. 6. Banken låser upp meddelandet med hjälp av användarens publika nyckel. 7. En hash -generator genererar ytterligare ett annat liknande unikt sammandrag baserat på meddelandet. 8. De båda sammandragen jämförs. Om de är identiska är personen den han eller hon utger sig för att vara. Ett skickas 1. Användaren skapar ett konfidentiellt meddelande 2. En speciell situationsnyckel skapas för den här sessionen. Situationsnyckeln används för att kryptera meddelandet medan mottagarens publika nyckel används för att kryptera situationsnyckeln. 3. Det krypterade meddelandet samt den krypterade situationsnyckeln skickas till mottagaren. 4. Mottagarens privata nyckel används för att låsa upp situationsnyckeln. 5. Situationsnyckeln används för att låsa upp meddelandet.

16 Smart Card utveckling Precise Biometrics var först i världen med att presentera en säker digital transaktion baserad på matchning av fingeravtryck på ett smart kort (match-on-card). Tekniken presenterades i maj 2000 tillsammans med Miotec och Sonera SmartTrust och utvecklas nu för att kunna integreras i bland annat PKI-lösningar. Utvecklingen inom området smarta kort sker i stor utsträckning i dialog med samarbetspartners. Bluetooth Bluetooth är en standard för trådlös höghastighetsöverföring av data som stöds av Ericsson, Motorola, Nokia, Intel, Microsoft med flera. Bolaget utvecklar lösningar för att Bluetooth skall kunna integreras i Bolagets produkter, vilket i praktiken innebär att inga sladdar kommer att behövas för att ansluta produkterna till t ex en persondator, en mobiltelefon eller en dörr. Inbyggda system För att bolagets lösningar lättare skall kunna integreras i andra produkter och system sker en utveckling av standardkod som kan konfigureras för alla typer av operativsystem. Nya sensortekniken Precise Biometrics utvecklar inte sensorer. Däremot sker utveckling för att kunna anpassa Bolagets teknik till nya typer av sensorer, som känner av exempelvis tryck, värme och andra för produkterna viktiga egenskaper. Bolagets mjukvara är dessutom mycket attraktiv för sensortillverkarna, som med denna kan krympa sina sensorer och på så sätt göra dem billigare. Detta är avgörande för integration i t ex mobiltelefoner. Patent Patentstrategi Företagets patentstrategi är fortsatt offensiv. De möjligheter som uppstår genom vidareutveckling av tekniken ska i möjligaste mån patentskyddas. Syftet med bolagets patent är att: Säkerställa rätten till egna produkter. Skapa ett strukturkapital för framtida affärer eller uppgörelser. Kunna ha möjligheter att blockera konkurrenter. Bolaget anser att ett starkt patentskydd kommer att erhållas. Patentansökningar Precise Biometrics har patentsökt avancerade algoritmer för bildbehandling och matchning av fingeravtryck i realtid. Ansökan om patent avseende matchningsalgoritm godkändes i Sverige i juni Ansökan om grundpatent inlämnades 1998 i USA och behandlar företagets grundläggande matchningsteknik. Denna ansökan följdes av en internationell ansökan som ger potentiellt skydd i ett 90-tal länder. Totalt har 19 patentansökningar lämnats in, varav en godkänts enligt ovan, avseende tio olika tekniker inom i huvudsak områdena matchning av fingeravtryck och bearbetning av biometrisk data. Ansökningar sker i Sverige och internationellt. Bolaget använder sig av patentbyråerna AWA Patent AB i Sverige och Cooper & Dunham i USA. Patentförsäkringar Utifrån nämnda patentstrategi och patentportfölj är sedvanliga patentförsäkringar under upprättande. Bolagets ledning är av uppfattningen att patentförsäkringsskyddet utifån verksamhetens storlek kommer att bli omfattande. 15

17 Historik/koncernstruktur Historik milstolpar 1997 Christer Fåhraeus, doktorand i neurofysik och grundare av C Technologies AB och CellaVision AB, föder idén att använda avancerad bildbehandling för identifiering med hjälp av fingeravtryck. Den 4 september 1997 registreras Bolaget hos PRV. Mårten Öbrink rekryteras som VD. Bolaget får NUTEKs SNITS-bidrag om kr för lovande projekt. En förstudie genomförs med hjälp av tre tekniker från Lunds Tekniska högskola som visar att matchningen fungerar Ytterligare två tekniker involveras för att utveckla metoder för lagring av fingeravtryck på smarta kort. Kontakter knyts med strategiska underleverantörer. En mjukvaruprototyp för hela matchningsprocessen inklusive lagring av fingeravtryck fastställs. Den första hårdvaruprototypen färdigställs och tester med hårdvara och mjukvara visar goda resultat. Ett projekt där fingeravtryckstekniken knyts samman med ett inloggningsprogram för Windows genomförs. Resultat presenteras vid två IT-säkerhetsmässor och demonstrationer för ett stort antal presumtiva kunder genomförs. En omfattande patentansökan för matchningsteknik lämnas in i USA. Tekniker, projektledare och nuvarande VD Peter Höjerback rekryteras. Tre nyemissioner om 1,8; 4,2 respektive 6,7 miljoner kronor genomförs Under Cebit 99 presenterar Bolaget Precise 100 SC, världens första fingeravtrycksläsare med integrerad smart kort -läsare och kiselsensor. På Comdex i USA i november presenteras Precise 100 A, världens minsta fingeravtrycksläsare. Mer än 200 pilotinstallationer genomförs hos kunder över hela världen. Samarbetsavtal sluts med GemPlus, id2 (numera Sonera SmartTrust) och Solid (Assa Abloy). Bolaget får utmärkelser för produkterna på internationella mässor och utställningar. Marknadsorganisationen utvidgas och Bolaget är representerat i ett femtontal länder. Kapitalbehovet tillgodoses via en nyemission i juni 1999, där bolaget tillförs 22,7 miljoner kronor. Bolaget noteras i december 1999 på SBI-listan. Omsättningen 1999 uppgår till kronor. Bolaget har vid årets slut 30 anställda Nyemission i form av en riktad nyemission till institutionella investerare ger 39 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Kontor etableras i Washington DC, USA, för att bedriva marknadsföring och försäljning. Tekniskt genombrott i form av verifiering av fingeravtryck på smart kort (match-oncard). Bolagets hittills största order, fingeravtrycksläsare, går till franska GemPlus och följs upp med ytterligare en order, denna om cirka 1,3 miljoner kronor. Bolagets huvudprodukt utses till Bästa Biometriprodukt på IT Security 2000, Europas största IT-säkerhetsmässa. Precise Biometrics första patent beviljas avseende verifiering av fingeravtryck. Pentagon väljer Precise Biometrics framför övriga aktörer på marknaden. Upphandlingen gäller en pilotinstallation inom området IT-säkerhet. Bolaget organiseras i tre affärsområden och nyrekryterade chefer tillsätts. I september genomförs en nyemission om 135 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, riktad till institutionella investerare. I mitten av september har Bolaget 48 anställda. Legal struktur Moderbolaget Precise Biometrics AB har två helägda dotterbolag, Precise Biometrics Services AB 1, som hanterar moderbolagets optionsprogram, samt Precise Biometrics Inc 2. som kommer att bli Bolagets försäljnings- och marknadsföringsbolag i Nordamerika. Varken Precise Biometrics Services AB eller Precise Biometrics Inc. har i dagsläget några anställda. Precise Biometrics Services AB Optionsprogram Precise Biometrics AB Precise Biometrics Inc. Marknad/Försäljning Operativ struktur All operativ verksamhet bedrivs i dagsläget i moderbolaget som är indelat i tre affärsområden (se nedan). Strukturen är anpassad för att möta marknadsmässiga och administrativa behov, samt för att uppnå en kundnära vidareutveckling av Bolagets teknologiplattform. Indelningen ger förutsättningar för en ökad fokusering och tydlighet inom respektive marknadssegment med avseende på såväl marknadsföring och försäljning som utveckling. Bolagets försäljning och marknadsföring för respektive geografisk marknad kommer att hanteras via internationella distributörer och samarbetspartners samt genom egna internationella försäljnings- och marknadsföringskontor. Bolaget har i dagsläget ett separat dotterbolag i Washington som tillsammans med samarbetspartners och distributörer kommer att hantera Bolagets marknadsföring och försäljning i Nordamerika. IT-säkerhet Precise Biometrics Passersystem Inbyggda lösningar 16 1 Registrerades hos PRV i april Registrerades i augusti 2000.

18 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Baserat på unik biometrisk teknik ska Precise Biometrics AB utveckla, sälja och licensiera produkter och systemlösningar som skapar säkerhet, bekvämlighet och reducerade kostnader vid användning av datorer, mobiltelefoner och passersystem, och genom detta ska bolaget skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Vision Precise Biometrics AB ska genom att tillämpa sitt kunnande inom biometri och IT-säkerhet aktivt bidra till att skapa sofistikerade och bekväma säkerhetslösningar för företag, organisationer, myndigheter och enskilda människor, överallt där säker identifiering krävs. Samma teknologi som gör det enkelt och säkert att använda fast och trådlöst Internet ska användas för att komma in genom dörrar till bostäder, kontor, bilar och andra ägodelar. Precise Biometrics ska vara en av de ledande internationella aktörerna inom biometriska säkerhetslösningar. Mål och Strategier Mål Precise Biometrics AB ska bli den ledande leverantören av biometriska säkerhetslösningar i Europa och en av de internationellt ledande aktörerna. Bolaget ska erbjuda innovativa produkter ämnade för IT-säkerhet, passersystem och inbyggda lösningar i elektroniska massmarknadsprodukter, t ex inom telekom. Strategi Inriktning Bolagets teknik kommer att försäljas som egna slutprodukter, som komponenter för inbyggnad i andra företags produkter och system samt som licensierad teknologi. Produkter Precise Biometrics produkter och teknologi ska ha marknadens bästa prestanda vad gäller säkerhet och användarvänlighet för fingeravtrycksidentifiering samt ska kunna användas utan några integritetskränkande inslag. Säkerhetsnivån ska kunna anpassas efter kraven i olika applikationer. Bolaget ska även vidareutveckla teknologin så att produkterna kan göras ännu mindre och tillverkas till ännu lägre kostnader. Teknikutveckling och kompetenssäkring Företagets utvecklingsarbete koncentreras på företagets kärnkompetenser i syfte att bibehålla det teknologiska försprånget. Kärnkompetenserna är metoder för beskrivning och jämförelse av fingeravtryck, hårdvaruintegrering samt utveckling av kiselkretsar. Precise Biometrics vill erbjuda en innovativ och stimulerande miljö för utveckling av spjutspetsteknologi och arbetar med olika incitamentsprogram för att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Företaget vill skapa en god arbetsmiljö med unga såväl som erfarna individer, både kvinnor och män. Kostnadseffektivitet och stora volymer Bolaget strävar efter optimal kostnadseffektivitet för att nå en stor internationell volymmarknad. Samarbeten Bolagets identifieringsmjukvara ska kunna licensieras till internationellt verksamma företag, som marknadsför produkter och system med behov av elektronisk personidentifiering. Precise Biometrics kan skapa hela lösningar för kunder på mjukvarusidan, samt ansvara för integrationen. Genom tekniksamarbeten avseende hårdvara kan kombinationer skapas som ger mervärde. Av särskild vikt är nära samarbete med sensorleverantörer. Organisation Precise Biometrics är idag en koncern med 48 anställda. Bolaget är indelat i tre affärsområden: ITsäkerhet, passersystem och inbyggda lösningar, samt i funktionerna forskning och utveckling, ekonomi och finans, marknadsföring och kommunikation samt teknisk direktör. I ledningsgruppen ingår, förutom VD, Peter Höjerback, VD Ekonomi och finans Teknisk direktör Marknadsföring och kommunikation Forskning och utveckling IT-säkerhet Passersystem Inbyggda lösningar 17

19 När användaren slår på sin dator visas en sedvanlig inloggningsbild. Skillnaden mot traditionell inloggning är att ett fingeravtryck efterfrågas istället för ett lösenord. När användaren sätter fingret på Precise Biometrics läsare sker inloggningen omedelbart. Installation av Precise Biometrics system är enkelt och tar cirka 20 min. 18 ansvariga personer från respektive affärsområde, samt för de olika funktionerna nämnda ovan. Teknisk direktör Tekniska direktören är ansvarig för att utvecklingen av framtida produkter anpassas efter marknadens efterfrågan, samt att strategiska samarbeten inleds med, för Bolaget, viktiga partners. Vidare ansvarar enheten för att utvecklade lösningar patenteras i den mån det är möjligt. Ekonomi och finans Ekonomi- och finansfunktionen är ansvarig för redovisning och rapportering, budget, samt såväl generell administration som personaladministration. Inom finansfunktionen finns upparbetade rutiner för ekonomistyrning och internredovisningsprocesser. Forskning och utveckling Forskning- och utvecklingsavdelningen består av projektledare med mångårig erfarenhet av teknisk utveckling, samt ingenjörer med dokumenterad kompetens inom bl a programmering, halvledarteknik och bildbehandling. Utvecklingen sker inom definierade projekt (se pågående teknikutveckling). I funktionen ingår även inköp, logistik och produktionsstyrning. Marknadsföring och kommunikation Marknadsförings- och kommunikationsenheten ansvarar för marknadsföring samt intern och extern informationsgivning. Marknadsföringen riktar sig till företagets kunder, samarbetspartners, kapitalmarknaden samt till allmänheten för att öka medvetandet och förståelsen för Bolaget i synnerhet och för biometri i allmänhet. Affärsområden Precise Biometrics är indelat i tre affärsområden: IT-säkerhet, passersystem, samt inbyggda lösningar. Indelningen är gjord för att framförallt marknadsföring och försäljning skall kunna fokuseras kring respektive huvudmarknad, samt för att få en kundfokuserad teknikutveckling. Affärslogiken samt Bolagets strategier för respektive område skiljer sig åt och en uppdelning är därför en naturlig struktur för att effektivt nå ut till en totalt sett bred marknad. IT-säkerhet Precise Biometrics har utvecklat produkter för biometrisk identifiering som kan kopplas till, eller integreras i, en stationär eller bärbar dator. Inloggningen sker via Bolagets egenutvecklade inloggningssystem och ger en enklare och säkrare inloggning, med lägre kostnader för administration än dagens befintliga lösenordsbaserade lösningar. Precise Biometrics produkter kan även användas för att genomföra säkra transaktioner via Internet. Skillnaden mot befintliga system är att identifiering eller verifiering av en person är möjlig jämfört med att endast få reda på om någon kan den givna koden. Dessutom ökar användarvänligheten väsentligt då användaren inte behöver nyttja förprogrammerade dosor och/eller engångslösenord, som ett flertal banker idag använder sig av i sina Internetbanklösningar. Målgrupp Målgruppen definieras som alla som använder datorer med inloggningskoder och/eller utför finansiella transaktioner via Internet. I målgruppen ingår organisationer och företag såväl som privatpersoner. Exempel på de som i ett första skede har ett stort behov av säkerhetsprodukter är banker, militära organisationer, myndigheter samt företag som använder e-handel. Marknadsstrategi Bolagets teknik marknadsförs dels som egna produkter, dels som licensförsäljning under andra namn. För de egna produkterna används olika distributionskanaler i form av systemintegratörer och återförsäljare. Viss försäljning kommer även att ske direkt till stora prioriterade slutkunder. Licensförsäljningen sker till globala aktörer med upparbetade internationella säljorganisationer och stor kundbas. Produkter Under 1999 introducerades Precise 100 A, Precise 100 SC och Precise 100 SC SDK, som ingår i företa-

20 gets första produktgeneration. De är olika varianter av ett inloggningssystem till Microsoft Windows NT-nätverk, där stödet nu utökas till alla moderna versioner av MS Windows. Precise 100 SC och Precise 100 SC SDK är världens första identifieringssystem som kombinerar ett smart kort med en kiselsensor för fingeravtryck, vilket i kombination ger en mycket hög säkerhet. Systemet består av en fingeravtrycksläsare, kopplad till en persondator med Precise Biometrics programvara för fingeravtrycksmatchning samt ett lättanvänt program för att administrera användare. Programvaran installeras i datorn, och fingeravtrycket lagras krypterat på datorns hårddisk eller på ett smart kort allt för att det ska vara omöjligt att återskapa fingeravtrycket. I systemet ingår även en programvara som förenklar och effektiviserar administrationen av användarnas behörigheter och eftersom den traditionella hanteringen av lösenord försvinner innebär detta stora besparingsmöjligheter. Matchningen utförs i datorn eller i nätverkets server. Databehandlingen sker i realtid, vilket garanterar svarstider på mindre än en sekund. Läsare och programvara kan integreras i andra applikationer. Precise 100 innehåller i sin SDK-version programvara som efterfrågas av systemintegratörer och s k OEM-kunder. I vissa fall kommer Bolaget även att licensiera applikationer från mjukvaruföretag och återförsälja dessa tillsammans med läsarna. Tillverkning Precise Biometrics produkter produceras hos utvalda underleverantörer. En rationell och kostnadseffektiv produktion är av vikt för prissättningen och för att kunna hålla hög kvalitet och svara mot snabba förändringar i efterfrågan. Produkttillverkare som anlitas av Precise Biometrics måste vara ISO 9000-certifierade. Elektroniska arbetsuppgifter och tillverkning ombesörjs initialt av ett svenskt elektronikföretag, Vellinge Electronics. Andra underleverantörer arbetar t ex med produktens mekaniska aspekter och dess design. Den kiselsensor som ombesörjer själva avläsningen köps in från Veridicom i Kalifornien, USA, samt från Infineon, i Tyskland. Ett antal andra sensorer har också integrerats för att kunna ha en hög teknisk och kommersiell handlingsfrihet. I takt med att producerade volymer tilltar kommer en allt större andel av tillverkningen att förläggas utomlands. Distribution och försäljning Precise Biometrics säljer produkter, OEM-integrationskit och licensierar bolagets identifieringsmjukvara. Bolaget fokuserar i dagsläget på att knyta kontakter och avtal med internationellt verksamma företag som marknadsför produkter med behov av elektronisk personidentifiering. Precise Biometrics söker också IT-företag med starka distributionskanaler, goda integrationskunskaper eller kraftfulla mjukvaror som skulle förbättras med Bolagets teknologi. Ett femtontal avtal med distributörer i flera länder har upprättats. Förutom försäljning och lagerhållning bidrar distributörerna med marknadsföring av produkter och supporttjänster till slutkunderna. Passersystem Bolagets teknologi möjliggör att personidentifiering kan ske vid in- och utpassering i en byggnad eller ett rum, vilket i praktiken innebär att rättigheterna för att passera knyts till en individ istället för till ett kort eller en nyckel. Säkerheten ökar väsentligt eftersom obehöriga inte kan ta sig in med ett upphittat passerkort eller en kod. Kontrollen över vilka som har passerat ökar, samtidigt som kostnaderna för att administrera system minskar, då inga koder glöms eller nycklar tappas. Bolagets teknik är väl lämpad för att integreras i olika passersystemlösningar. Integrationen kräver få anpassningar i säkerhetssystemen och kan gälla hela A B A Precise 100 SC. Världens första kombination av fingeravtrycksläsare med ett smart kort, där matchningen sker på kortet. B Precise 100 A. Världens minsta fingeravtrycksläsare. 19

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Innehåll FPC PÅ 30 sekunder Pole Position Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Marknaden Verksamhet Affärsmodell Medarbetare Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E SEK million Fingerprint Cards The world at your fingers Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-06-25 Fingerprint Cards (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska produkter

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) MASTER SWEDBANK 2000-03-06 PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) Innehåll BlueMarx AB i sammandrag 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB 3 Försäljningsprocessen

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG...

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... INNEHÅLLSFÖRTECKNING RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... 21 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer