SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C), kl , Elisabeth Sandell-Larsson (M), ersättare för Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare Marianne Andersson, ekonom Åsa Löfgren, utvecklingsledare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Else Håkansson, HR-specialist Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Christersson och Cornelis Hermus Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Gull-Britt Christersson Cornelis Hermus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 22 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende BESLUT Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 23 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende BESLUT Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Ansökningsavgift enligt avgiftsförordningen för att pröva dispens från biotoppskydd Sandbäck 4:15. Länsstyrelsen Dnr 2013-T Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2014 i Skåne län. Sjöbo kommun har tilldelats medfinansiering för två projekt, ett projekt som varit inplanerat sedan tidigare samt ett nytt tillkommande för år De två projekten är; GC-väg längs Idrottsgatan år 2015 samt GC-åtgärd längs Lilla Norregatan samt del av Södergatan år Statlig medfinansiering uppgår till 50 % av totalkostnaden. Trafikverket 2013/ Dnr 2013-T Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar att man avvaktar med ombyggnad av Ågatan och tar fram en samlad lösning för hela området kring Färsingaskolan i anslutning till byggandet av en ny simanläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Familjenämnden 17/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Vård- och omsorgsnämnden 12/ Rapporter från verksamheten A) Dnr 2013-T0106. Mail från Blentarps byalag angående hundlatriner, hundrastgård och agilitybana. Christel Wohlin har svarat dem enligt tidigare beslut i nämnden vad gäller hundrastgårdar. B) Studiebesök från RAMBO återvinning som har tittat på vårt avfallshanteringssystem. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) C) Dnr 2014-T Sven Sjöbeck har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden samt trafikgruppen. Fortsatt ledamot av kommunfullmäktige. D) Else Håkansson från personalavdelningen redogör för vår policy mot trakasserier och sexuella trakasserier. E) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, visar tätare lock och påhängslåda för ljuskällor och batteri till 4-fackskärl. F) Upphörda skötselavtal från och med : Campingen och dess kringverksamheter, Vallarums Brydestuga, Spruthuset i Vanstad och grönyteskötseln på fd Familjegården, Sjöbo 6: G) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, informerade om att utskick ev. kommer att ske vecka 12 angående ev. gemensamhetsanläggning för sopor i Svansjö. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 24 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende BESLUT Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Avtal Dnr 2014-T0091 Avtal tecknat med AB Sjöbohem avseende städtjänster inom gatukontoret, Byggaren 7 och reningsverket, avtalsperiod Avrop SKL:s avtal Dnr 2014-T Avrop SKL Kommentus för vägmärken. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2014:2 förbud mot trafik med fordon på Ommadalsvägen 2014:3 förbud mot trafik med fordon på Makadamvägen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 25 Dnr 2012 T Bullerskyddsåtgärder Ärende BESLUT Trafiksäkerhetsgruppen har behandlat ärendet som avser trafikbulleråtgärder (2012 T0371) utmed det kommunala vägnätet. Till ärendet har en skrivelse bifogats med lämpliga riktvärden, bidragsbelopp samt olika bullerskyddsåtgärder. Det framgår också vad som krävs för att förvaltningen aktivt ska kunna fortsätta med bullerskyddsåtgärder utmed de kommunala vägarna. Tekniska nämndens beslut I enlighet med bifogad skrivelse ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. Handläggning Bakgrund/historik Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest buller. I rapporten framgick det att kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering som en del av att förbättra bullersituationen på de kommunala vägarna. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om; Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Beslutsunderlag Tidigare beslut Tekniska nämnden 59/2012 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 1 (2) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Skrivelse bullerskyddsåtgärder Bakgrund Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest trafikbuller. Kommunen står som huvudman för större delen av vägnätet inom Sjöbo tätort och det åligger väghållaren att åtgärda trafikbuller som överstiger 65 dba, enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53. Vid nybyggnation och omfattande ombyggnation ställs strängare riktvärden. Åtgärder för att säkerställa att riktvärde efterföljs kan exempelvis vara bullerplank, bullervallar, fönsterbyte, nya ventilationsdon.mm. De kommuner som arbetar i förebyggande syfte har möjlighet att ansöka från Trafikverket om statlig medfinansiering för de gator som är kommunala. Medfinansieringen uppgår till 50 % av budgeten och ska sökas året innan. Bidraget ges för trafiksäkerhet-, miljö-, kollektivtrafikshöjande åtgärder, varav en av posterna är bulleråtgärder. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om att ( , 2012-T0371); Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Ärende Trafiksäkerhetsgruppen har i enlighet med beslut 2012-T0371, studerat möjligheterna till bullerbidrag och lagt fram förslag på riktlinjer, bidragsummor, ekonomi och vilka åtgärder som kan bli aktuella för de bidragsökande inom Sjöbo tätort. Förslaget innebär att de mest utsatta, dba bullernivå vid fasad ska åtgärdas i en första etapp varpå prioritering 2 för dba ekvivalentnivå vid fasad, åtgärdas. Utifrån prioriterade sträckor görs utskick med information om att de är bidragsberättigade och hur de ska gå tillväga. Förebyggande åtgärder mot bullernivåerna såsom fönsterfasadbyte och ventilationsdon föreslås. Utmed de sträckor som lämpar sig för bullerplank kan även denna typ av åtgärd beviljas bidrag. Utifrån andra kommuners riktlinjer har rimliga bidragsbelopp tagits fram. Bidragsdelen för bullerplank bör förslagsvis uppgå till kr/lpm och fönster 1500 kr/kvm. Ventilationsdon kommer också att ingå i förslaget. Inför varje år görs utskick till de mest utsatta fastighetsägarna som har möjlighet att söka bidrag för fönsterbyte och eventuellt bullerplank. En avsatt budget begränsar andelen sökande som beviljas bidrag. Erfarenheter från andra kommuner är att sökandeandelen är låg och det är svårt att förutse hur många som väntas söka. Om antalet sökande överskrider den avsatta budgeten nekas sökande bidrag, men har möjlighet att söka kommande år. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

8 En kommunalbudget på ca 150kkr per år skulle innebära att en total bidragsbudget på ca 300kkr om medfinansiering av statliga bidrag från Trafikverket beviljas. Uppskattningsvis skulle det innebära att de mest bullerutsatta fastigheterna/bostäderna skulle kunna åtgärdas inom en 2 års period. Förslag till beslut Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: 1. En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen 2. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort 3. En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. 2 (2) Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

9 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 26 Dnr 2014 T Ärende BESLUT Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Tekniska nämndens beslut Föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter, enligt bilaga till protokollet. Beslutsunderlag Expedieras till Tidigare beslut Kommunfullmäktige 2/2005 Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 1 (3) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Förslag Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) Avgift Stannat eller parkerat fordon: på allmän plats inom tättbebyggt område som terräng (3 kap. 48 ) 300 kronor på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 ) 600 kronor mot färdriktningen(3 kap. 52 ) 600 kronor på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 ) i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter 600 kronor från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 ) 600 kronor i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53 ) 600 kronor för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 ) 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

11 Avgift 2 (3) för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 ) 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Parkerat fordon: med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 ), längre tid än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a ), utan att giltig parkeringsbiljet eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) eller utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt (3 kap. 49 a ) eller utan att angivelse är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras (3 kap. 55 ) 300 kronor 300 kronor på huvudled (3 kap. 55 ) 300 kronor på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 ) 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

12 Parkera fordon Avgift 3 (3) inom område där fordon inte får parkeras 300 kronor på plats där fordon inte får parkeras 300 kronor på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 300 kronor längre än tillåten tid 300 kronor utan att vissa att avgift eller motsvarande är betald 300 kronor utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Förslag Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter. Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

13 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 27 Dnr 2014 T Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Ärende BESLUT Handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har kommunicerat förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Skriftliga synpunkter skall efter förlängd tidsfrist vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Tekniska nämndens beslut Anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Se bilaga till protokollet. Bakgrund/historik Miljö- och byggnadsnämnden har genom miljöenheten kommunicerat ett förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Handlingarna inkom till tekniska nämnden Tekniska nämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter skulle i ett första skede vara skriftliga och miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Begäran om förlängt svarsdatum till Ur förslag till beslut om föreläggande: I samband med en fastighetsöverlåtelse har den nya fastighetsägaren genomfört en inledande orienterande provtagning av delar av deponins massor. Resultaten visar på behov av vidare undersökningar. I förslaget beslut till förläggande menar miljö- och byggnadsnämnden att Sjöbo kommun genom tidigare Blentarps kommun bedrivit deponering av hushållsavfall på nämnda fastighet mellan 1961 till Enligt miljöbalkens 10 kap 2 är verksamhetsutövaren primärt ansvarig för avhjälpande av en föroreningsskada. I detta fall är Sjöbo kommun den enda verksamhetsutövaren som idag existerar, därför ställs nu krav på Sjöbo kommun. Miljö- och byggnadsnämnden riktade först förslaget till föreläggandet mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i sin tur beslutade att föreläggandet bör riktas mot tekniska nämnden, som bedöms vara verksamhetsansvarig nämnd inom området. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Tidigare beslut Ks Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Datum: Vår ref: T Ert datum: Er ref: 2012-M (2) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Mathias Persson tele Miljö och byggnadsnämnden Sjöbo kommun Sjöbo Bemötande till Förslag till Beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Tekniska nämnden anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Ansvarig verksamhetsutövare Miljönämnden ålägger verksamhetsansvaret till tekniska nämnden genom hänvisning till följande dokumentation: 1. Ett kontrakt mellan Sjöbo kommun (dåvarande Blentarps kommun) och dåvarande fastighetsägaren (Malte Nilsson). 2. Ett betalningskvitto från juli Tekniska nämnden anser att följande dokumentation inte på något sätt knyter Sjöbo kommun som ansvarig verksamhetsutövare avseende deponiverksamhet inom Hemmestorp 17:1. Kontraktet är ett entreprenadkontrakt avseende tömning av kärl med hushållsavfall inom sommarstugeområdet på fastigheten Hemmestorp 17. Det står inget om att avfallet skall omhändertas inom fastigheten. För betalningskvittot gäller samma sak, inget antyder till att avfallet har omhändertagits inom den aktuella fastigheten. I kontraktet står under 3 De i denna omförmälda slagen av orenlighet skola transporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad och godkänd avstjälpningsplats. Ovanstående stycke ur kontraktet visar att kontraktet endast avser hämtning av avfallet. Innan Miljönämnden kan ställa Tekniska nämnden som ansvarig verksamhetsutövare måste Miljönämnden genomföra en ansvarsutredning som visar att kommunalt avfall har deponerats inom den aktuella fastigheten. Förekomsten av kommunala deponier (även nedlagda deponier) inom nuvarande Sjöbo kommun inventerades av tekniska nämnden Inom den del som tillhörde dåvarande Blentarps kommun förekom fyra kommunala deponier. Dessa låg i Everlöv, Blentarp, Sövde och Knickarp. Enligt Sjöbo blockplan (daterad 1973) inför kommunsammanslagningen fanns endast de fyra ovan nämnda kommunala deponierna. Någon deponi på fastigheten Hemmestorp 17:1 finns ej med i blockplanen. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

16 2 (2) Påträffade föroreningar De typer av föroreningar som har påträffats i samband med den markundersökning som har genomförts av Naturvårdsingenjörerna AB under 2013 kan inte direkt härledas till att ha sitt ursprung från hushållsavfall som eventuellt har deponerats på uppdrag av kommunen. I provgroparna påträffades mycket betongblock, trä, järnskrot m.m. vilket inte kan kategoriseras som hushållsavfall. Påträffat material påminner mer om deponerat byggavfall. Om det eventuella kommunala hushållsavfallet har eldats upp innan deponering så torde avfallet idag utgöras av aska. I provgroparna H1 och H2 noterades spår av aska. Denna aska kan ha sitt ursprung från en verksamhet som kommunen är ansvarig för men den kan lika väl ha sitt ursprung från annan deponiverksamhet som utförts av dåvarande fastighetsägare. I övriga provgropar påträffades ingen aska. Det finns inget som påvisar att askan har sitt ursprung från deponering av kommunalt hushållsavfall. I provgrop H4 påträffades förhöjda halter alifater, aromater och PAH:er. De uppmätta halterna alifater är dock lägre än de av Miljö och byggnadsnämnen föreslagna riktvärdena (Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, rapport 5976). Även i prover tagna ur provgrop H3 (som är belägen jämte H4) noterades endast låga halter PAH. Ett av PAH-ämnena överskred de föreslagna riktvärdena. I analysresultaten framgår att sammansättningen av föroreningsparametrar i prov taget ur H4 till mycket stor del består av tunga aromater samt olika typer av PAH:er. Föroreningens ursprung är svår att bedöma men sammansättningen påminner om någon form av tjärliknande produkt. I dessa provgropar påträffades ingen aska eller någon annan typ av hushållsavfall. Däremot påträffades betongblock, tegelstenar, järnskrot och bildäck. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

17 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 28 Dnr 2014 T Budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 Ärende Budgetuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 28 februari Investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 BESLUT Expedieras till Tekniska nämndens beslut Godkänner utfallsprognos per den 28 februari 2014 enligt bilaga till protokollet. Överlämnar utfallsprognosen till ekonomiavdelningen. Godkänner budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sjöbo kommun Tekniska nämnden Uppföljning Februari månad 2014 User: man, Printdate: :49 1

19 Drift: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Politisk verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0 0 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Prognosen för intäkter och kostnader på va-verksamheten är lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats. Taxan har höjts och tidigare års överskott utnyttjas för att för att klara ökade kapitalkostnader för de stora investeringar som pågår. Avfallstaxan är oförändrad 2014 och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Från och med den 1 januari 2013 har mätning skett av elen till verksamhetslokaler på övriga förvaltningar. Efter bolagiseringen av kommunens fastigheter har kostnaderna delats via en schablonberäkning. Utfallet 2013 visade på lägre kostnader än tidigare år och prognosen är att kostnaderna 2014 stannar på samma nivå som Överskottet styrs om mot beläggningsunderhåll för att återställa tidigare nivå. Anslaget sänktes tillfälligt för att återställas under en längre period efterhand som effektiviseringsåtgärder genomförs i verksamheten. Investering: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts för tkr. Flertalet mindre investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas senare under året. Då byggtakten fortfarande är mycket låg är prognosen att intäkter för anslutningsavgifter inte når upp till budgeterad nivå. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts med 500 tkr för utvärdering och avslutande av trafikledsplanen. Flertalet övriga investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas när vädret tillåter. User: man, Printdate: :49 2

20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 29 Dnr 2014 T Budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Ärende Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Budgetskrivelsen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 21 mars. BESLUT Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut Godkänner upprättat förslag till budgetskrivelse inför budget 2015 och ekonomisk plan enligt bilaga till protokollet. Överlämnar budgetskrivelsen till ekonomiavdelningen. Förslag Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Tidigare beslut Budgetprocess med tidplan för 2015 års budget enligt kommunstyrelsen Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Verksamhetsförändringar budget 2015 och plan Bilaga 1 Äskande av ökade resurser anges i tusental kronor Föreslagna besparingar anges med minustecken. Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Gator och vägar Gator och vägar Utökning av ytor i samband med utbyggnaden av Idrottsgatan Trafikverket sköter drift och underhåll av rabatter och buskage på det femte benet vid cpl väg11/13 tom månadsskiftet juni/juli 2015 sedan ska detta skötas av Sjöbo kommun Utökning av personal med 100 % anläggningsarbetare om planerna för Möllers mosse i samband med nya simhallen genomförs 450 Ev utökning drift grönytor i samband med nya skötselplaner 300 Utökning med 100 % anläggningstekniker för att arbetande arbetsledare får ett utökat ansvar med administrativt arbete såsom upphandlingar, entreprenadsuppföljning (bl a efter upphandling vinterväghållning), utveckling gatubelysning 450 Ökade kapitalkostnader till följd av beviljade investeringar enligt resursfördelningssystemet

22 Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar, cykelvägar Trafikbullersanering ersättningar till fastighetsägare för t ex fönster-byte, ventilation, bullerplank m m 150 Gator och vägar, cykelvägar Beteendekampanjer enligt Trast 100 Gatukontoret Utökad hyra för utbyggnad med omklädningsrum enligt krav från arbetsmiljöverket om skilda omklädningsrum och samordning av resurser som tillhör verksamheten 300 GIS Ortofoto GIS För att bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning när intäkter försvinner t ex Skånekartan 100 Summa Gator och vägar Utökning kvm Idrottsgatan entr skötsel t o m 2016 Drift uh rabatter, buskar, träd Fr o m 2015 GC-Led vid 5:e benet = ca 1500 kvm 5:e benet mellan rondellerna mot Sjöbo väst = ca 1750 kvm Fluggränd/Bussgatan = ca 2000 kvm

23 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet skattefinansierad Investeringsram teknisk Äskande investeringsram för mindre investeringar. verksamhet 4,4 8,0 5,9 Utbyggnad av gc-väg längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Ommavägen Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen Ökad trafiksäkerhet 0,5 5,0 Centrumförnyelse gatorna kring Gamla torg, korsn åtg L Norreg Ökad trafiksäkerhet 5,0 5,0 Korsningsåtgärder stationsområdet-centrum- Färsingaskolan inkl Ågatan Ökad trafiksäkerhet Ågatan 2015 resterande ,0 2,0 Byggnation GC-väg Hemmestorp-Veberöd Avsiktsförklaring med trafikverket 50% av totalkostnad 0,5 5,6 Summa 18,4 8,0 5,9

24 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar Maskiner och fordon 0,90 0,90 0,90 Diverse gatuarbeten inkl gc-vägar 0,40 0,40 0,40 Trafiksäkerhetsåtgärder enl "Lugna gatan" 0,73 0,50 0,50 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs Idrottsgatan) -0,73 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs L Norregatan och del av Södergatan) -1,50 GC-led vid "kotunnel" S Åsums Företagspark 1,40 Försköning gatumiljön 0,30 0,30 0,30 Projektering och åtgärder projekt enligt TRAST 1,00 1,00 1,00 Belysningsåtgärder Trafikverkets vägar 0,35 0,35 0,35 Korsningsåtgärder Esplanaden-Ommavägen 1,00 Gc-väg mellan Ommavägen och Industrigatan (längs bäcken vid gatukontoret) 3,00 Projektering gc-väg längs Fabriksgatan 0,50 Projektering gc-väg Möllers mosse-ommavägen 0,50 Parker Möllers mosse 0,30 0,30 0,30 Om- och tillbyggnad park 0,50 0,10 0,10 Tillgänglighetslekplatser 0,50 0,50 0,50 Om- och tillbyggnad lekplatser 0,05 0,05 0,05 Fritid Mindre investeringar sportanläggningar 0,05 0,05 0,05 4,35 7,95 5,85

25 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Va-verksamhet Investeringsram vaverksamhet Äskande investeringsram för mindre investeringar. 9,7 9,7 9,7 Överföringsledningar Äsperöd- Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Äsperöd. Tomelilla Säkrar Äsperöds vattenförsörjning. 1,0 5,0 Överföringsledningar Röddinge-Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Röddinge. Tomelilla Bättre vattenkvalitet till abonnenter pga mycket hårt vatten i Röddinge 4,5 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning 16,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning anslutn avg (205x73) -15,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning 1,0 25,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning, anslutn avg (304x73) -22,0 Exploatering Sjöbo Utbyggnad av VA inom exploateringsområde, beroende på Företagspark, etapp I kommunstyrelsens beslut Summa 12,7 17,7 14,2 Servis ledningar 0,35 0,35 0,35 Vattentäkter/strategisk vattenförsörjning 2,00 2,00 2,00 Utb vatten glesbygd 0,30 0,30 0,30 Åtg mot otäta ledningar 2,50 2,50 2,50 Fordon 0,30 0,30 0,30 Reinvesteringar avloppsreningsverk 2,20 2,20 2,20 Exploateringsområden 3,00 3,00 3,00 Anslutningsavgifter -1,00-1,00-1,00 9,7 9,7 9,7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.10 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13)

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 19.00-20.25 Beslutande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Göran Garmer (M) Jan Wikhall

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Teknik- och servicenämnden 2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Teknik- och servicenämnden 2015-10-08 Tid, kl 13.30 15.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Jessica Carlund, tjänstgör för Rolf Skarin (M), 111-112 M Rolf Skarin, 113-125, kl 13.35

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-13.00 Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2011-04-18 1- Plats och tid: Hovmantorps Folkets Hus måndagen den 18 april 2011 kl 15.00-18.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer