SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C), kl , Elisabeth Sandell-Larsson (M), ersättare för Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare Marianne Andersson, ekonom Åsa Löfgren, utvecklingsledare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Else Håkansson, HR-specialist Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Christersson och Cornelis Hermus Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Gull-Britt Christersson Cornelis Hermus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 22 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende BESLUT Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 23 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende BESLUT Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Ansökningsavgift enligt avgiftsförordningen för att pröva dispens från biotoppskydd Sandbäck 4:15. Länsstyrelsen Dnr 2013-T Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2014 i Skåne län. Sjöbo kommun har tilldelats medfinansiering för två projekt, ett projekt som varit inplanerat sedan tidigare samt ett nytt tillkommande för år De två projekten är; GC-väg längs Idrottsgatan år 2015 samt GC-åtgärd längs Lilla Norregatan samt del av Södergatan år Statlig medfinansiering uppgår till 50 % av totalkostnaden. Trafikverket 2013/ Dnr 2013-T Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar att man avvaktar med ombyggnad av Ågatan och tar fram en samlad lösning för hela området kring Färsingaskolan i anslutning till byggandet av en ny simanläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Familjenämnden 17/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Vård- och omsorgsnämnden 12/ Rapporter från verksamheten A) Dnr 2013-T0106. Mail från Blentarps byalag angående hundlatriner, hundrastgård och agilitybana. Christel Wohlin har svarat dem enligt tidigare beslut i nämnden vad gäller hundrastgårdar. B) Studiebesök från RAMBO återvinning som har tittat på vårt avfallshanteringssystem. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) C) Dnr 2014-T Sven Sjöbeck har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden samt trafikgruppen. Fortsatt ledamot av kommunfullmäktige. D) Else Håkansson från personalavdelningen redogör för vår policy mot trakasserier och sexuella trakasserier. E) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, visar tätare lock och påhängslåda för ljuskällor och batteri till 4-fackskärl. F) Upphörda skötselavtal från och med : Campingen och dess kringverksamheter, Vallarums Brydestuga, Spruthuset i Vanstad och grönyteskötseln på fd Familjegården, Sjöbo 6: G) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, informerade om att utskick ev. kommer att ske vecka 12 angående ev. gemensamhetsanläggning för sopor i Svansjö. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 24 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende BESLUT Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Avtal Dnr 2014-T0091 Avtal tecknat med AB Sjöbohem avseende städtjänster inom gatukontoret, Byggaren 7 och reningsverket, avtalsperiod Avrop SKL:s avtal Dnr 2014-T Avrop SKL Kommentus för vägmärken. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2014:2 förbud mot trafik med fordon på Ommadalsvägen 2014:3 förbud mot trafik med fordon på Makadamvägen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 25 Dnr 2012 T Bullerskyddsåtgärder Ärende BESLUT Trafiksäkerhetsgruppen har behandlat ärendet som avser trafikbulleråtgärder (2012 T0371) utmed det kommunala vägnätet. Till ärendet har en skrivelse bifogats med lämpliga riktvärden, bidragsbelopp samt olika bullerskyddsåtgärder. Det framgår också vad som krävs för att förvaltningen aktivt ska kunna fortsätta med bullerskyddsåtgärder utmed de kommunala vägarna. Tekniska nämndens beslut I enlighet med bifogad skrivelse ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. Handläggning Bakgrund/historik Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest buller. I rapporten framgick det att kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering som en del av att förbättra bullersituationen på de kommunala vägarna. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om; Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Beslutsunderlag Tidigare beslut Tekniska nämnden 59/2012 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 1 (2) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Skrivelse bullerskyddsåtgärder Bakgrund Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest trafikbuller. Kommunen står som huvudman för större delen av vägnätet inom Sjöbo tätort och det åligger väghållaren att åtgärda trafikbuller som överstiger 65 dba, enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53. Vid nybyggnation och omfattande ombyggnation ställs strängare riktvärden. Åtgärder för att säkerställa att riktvärde efterföljs kan exempelvis vara bullerplank, bullervallar, fönsterbyte, nya ventilationsdon.mm. De kommuner som arbetar i förebyggande syfte har möjlighet att ansöka från Trafikverket om statlig medfinansiering för de gator som är kommunala. Medfinansieringen uppgår till 50 % av budgeten och ska sökas året innan. Bidraget ges för trafiksäkerhet-, miljö-, kollektivtrafikshöjande åtgärder, varav en av posterna är bulleråtgärder. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om att ( , 2012-T0371); Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Ärende Trafiksäkerhetsgruppen har i enlighet med beslut 2012-T0371, studerat möjligheterna till bullerbidrag och lagt fram förslag på riktlinjer, bidragsummor, ekonomi och vilka åtgärder som kan bli aktuella för de bidragsökande inom Sjöbo tätort. Förslaget innebär att de mest utsatta, dba bullernivå vid fasad ska åtgärdas i en första etapp varpå prioritering 2 för dba ekvivalentnivå vid fasad, åtgärdas. Utifrån prioriterade sträckor görs utskick med information om att de är bidragsberättigade och hur de ska gå tillväga. Förebyggande åtgärder mot bullernivåerna såsom fönsterfasadbyte och ventilationsdon föreslås. Utmed de sträckor som lämpar sig för bullerplank kan även denna typ av åtgärd beviljas bidrag. Utifrån andra kommuners riktlinjer har rimliga bidragsbelopp tagits fram. Bidragsdelen för bullerplank bör förslagsvis uppgå till kr/lpm och fönster 1500 kr/kvm. Ventilationsdon kommer också att ingå i förslaget. Inför varje år görs utskick till de mest utsatta fastighetsägarna som har möjlighet att söka bidrag för fönsterbyte och eventuellt bullerplank. En avsatt budget begränsar andelen sökande som beviljas bidrag. Erfarenheter från andra kommuner är att sökandeandelen är låg och det är svårt att förutse hur många som väntas söka. Om antalet sökande överskrider den avsatta budgeten nekas sökande bidrag, men har möjlighet att söka kommande år. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

8 En kommunalbudget på ca 150kkr per år skulle innebära att en total bidragsbudget på ca 300kkr om medfinansiering av statliga bidrag från Trafikverket beviljas. Uppskattningsvis skulle det innebära att de mest bullerutsatta fastigheterna/bostäderna skulle kunna åtgärdas inom en 2 års period. Förslag till beslut Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: 1. En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen 2. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort 3. En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. 2 (2) Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

9 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 26 Dnr 2014 T Ärende BESLUT Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Tekniska nämndens beslut Föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter, enligt bilaga till protokollet. Beslutsunderlag Expedieras till Tidigare beslut Kommunfullmäktige 2/2005 Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 1 (3) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Förslag Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) Avgift Stannat eller parkerat fordon: på allmän plats inom tättbebyggt område som terräng (3 kap. 48 ) 300 kronor på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 ) 600 kronor mot färdriktningen(3 kap. 52 ) 600 kronor på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 ) i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter 600 kronor från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 ) 600 kronor i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53 ) 600 kronor för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 ) 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

11 Avgift 2 (3) för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 ) 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Parkerat fordon: med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 ), längre tid än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a ), utan att giltig parkeringsbiljet eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) eller utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt (3 kap. 49 a ) eller utan att angivelse är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras (3 kap. 55 ) 300 kronor 300 kronor på huvudled (3 kap. 55 ) 300 kronor på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 ) 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

12 Parkera fordon Avgift 3 (3) inom område där fordon inte får parkeras 300 kronor på plats där fordon inte får parkeras 300 kronor på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 300 kronor längre än tillåten tid 300 kronor utan att vissa att avgift eller motsvarande är betald 300 kronor utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Förslag Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter. Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

13 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 27 Dnr 2014 T Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Ärende BESLUT Handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har kommunicerat förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Skriftliga synpunkter skall efter förlängd tidsfrist vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Tekniska nämndens beslut Anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Se bilaga till protokollet. Bakgrund/historik Miljö- och byggnadsnämnden har genom miljöenheten kommunicerat ett förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Handlingarna inkom till tekniska nämnden Tekniska nämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter skulle i ett första skede vara skriftliga och miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Begäran om förlängt svarsdatum till Ur förslag till beslut om föreläggande: I samband med en fastighetsöverlåtelse har den nya fastighetsägaren genomfört en inledande orienterande provtagning av delar av deponins massor. Resultaten visar på behov av vidare undersökningar. I förslaget beslut till förläggande menar miljö- och byggnadsnämnden att Sjöbo kommun genom tidigare Blentarps kommun bedrivit deponering av hushållsavfall på nämnda fastighet mellan 1961 till Enligt miljöbalkens 10 kap 2 är verksamhetsutövaren primärt ansvarig för avhjälpande av en föroreningsskada. I detta fall är Sjöbo kommun den enda verksamhetsutövaren som idag existerar, därför ställs nu krav på Sjöbo kommun. Miljö- och byggnadsnämnden riktade först förslaget till föreläggandet mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i sin tur beslutade att föreläggandet bör riktas mot tekniska nämnden, som bedöms vara verksamhetsansvarig nämnd inom området. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Tidigare beslut Ks Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Datum: Vår ref: T Ert datum: Er ref: 2012-M (2) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Mathias Persson tele Miljö och byggnadsnämnden Sjöbo kommun Sjöbo Bemötande till Förslag till Beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Tekniska nämnden anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Ansvarig verksamhetsutövare Miljönämnden ålägger verksamhetsansvaret till tekniska nämnden genom hänvisning till följande dokumentation: 1. Ett kontrakt mellan Sjöbo kommun (dåvarande Blentarps kommun) och dåvarande fastighetsägaren (Malte Nilsson). 2. Ett betalningskvitto från juli Tekniska nämnden anser att följande dokumentation inte på något sätt knyter Sjöbo kommun som ansvarig verksamhetsutövare avseende deponiverksamhet inom Hemmestorp 17:1. Kontraktet är ett entreprenadkontrakt avseende tömning av kärl med hushållsavfall inom sommarstugeområdet på fastigheten Hemmestorp 17. Det står inget om att avfallet skall omhändertas inom fastigheten. För betalningskvittot gäller samma sak, inget antyder till att avfallet har omhändertagits inom den aktuella fastigheten. I kontraktet står under 3 De i denna omförmälda slagen av orenlighet skola transporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad och godkänd avstjälpningsplats. Ovanstående stycke ur kontraktet visar att kontraktet endast avser hämtning av avfallet. Innan Miljönämnden kan ställa Tekniska nämnden som ansvarig verksamhetsutövare måste Miljönämnden genomföra en ansvarsutredning som visar att kommunalt avfall har deponerats inom den aktuella fastigheten. Förekomsten av kommunala deponier (även nedlagda deponier) inom nuvarande Sjöbo kommun inventerades av tekniska nämnden Inom den del som tillhörde dåvarande Blentarps kommun förekom fyra kommunala deponier. Dessa låg i Everlöv, Blentarp, Sövde och Knickarp. Enligt Sjöbo blockplan (daterad 1973) inför kommunsammanslagningen fanns endast de fyra ovan nämnda kommunala deponierna. Någon deponi på fastigheten Hemmestorp 17:1 finns ej med i blockplanen. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

16 2 (2) Påträffade föroreningar De typer av föroreningar som har påträffats i samband med den markundersökning som har genomförts av Naturvårdsingenjörerna AB under 2013 kan inte direkt härledas till att ha sitt ursprung från hushållsavfall som eventuellt har deponerats på uppdrag av kommunen. I provgroparna påträffades mycket betongblock, trä, järnskrot m.m. vilket inte kan kategoriseras som hushållsavfall. Påträffat material påminner mer om deponerat byggavfall. Om det eventuella kommunala hushållsavfallet har eldats upp innan deponering så torde avfallet idag utgöras av aska. I provgroparna H1 och H2 noterades spår av aska. Denna aska kan ha sitt ursprung från en verksamhet som kommunen är ansvarig för men den kan lika väl ha sitt ursprung från annan deponiverksamhet som utförts av dåvarande fastighetsägare. I övriga provgropar påträffades ingen aska. Det finns inget som påvisar att askan har sitt ursprung från deponering av kommunalt hushållsavfall. I provgrop H4 påträffades förhöjda halter alifater, aromater och PAH:er. De uppmätta halterna alifater är dock lägre än de av Miljö och byggnadsnämnen föreslagna riktvärdena (Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, rapport 5976). Även i prover tagna ur provgrop H3 (som är belägen jämte H4) noterades endast låga halter PAH. Ett av PAH-ämnena överskred de föreslagna riktvärdena. I analysresultaten framgår att sammansättningen av föroreningsparametrar i prov taget ur H4 till mycket stor del består av tunga aromater samt olika typer av PAH:er. Föroreningens ursprung är svår att bedöma men sammansättningen påminner om någon form av tjärliknande produkt. I dessa provgropar påträffades ingen aska eller någon annan typ av hushållsavfall. Däremot påträffades betongblock, tegelstenar, järnskrot och bildäck. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

17 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 28 Dnr 2014 T Budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 Ärende Budgetuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 28 februari Investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 BESLUT Expedieras till Tekniska nämndens beslut Godkänner utfallsprognos per den 28 februari 2014 enligt bilaga till protokollet. Överlämnar utfallsprognosen till ekonomiavdelningen. Godkänner budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sjöbo kommun Tekniska nämnden Uppföljning Februari månad 2014 User: man, Printdate: :49 1

19 Drift: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Politisk verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0 0 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Prognosen för intäkter och kostnader på va-verksamheten är lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats. Taxan har höjts och tidigare års överskott utnyttjas för att för att klara ökade kapitalkostnader för de stora investeringar som pågår. Avfallstaxan är oförändrad 2014 och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Från och med den 1 januari 2013 har mätning skett av elen till verksamhetslokaler på övriga förvaltningar. Efter bolagiseringen av kommunens fastigheter har kostnaderna delats via en schablonberäkning. Utfallet 2013 visade på lägre kostnader än tidigare år och prognosen är att kostnaderna 2014 stannar på samma nivå som Överskottet styrs om mot beläggningsunderhåll för att återställa tidigare nivå. Anslaget sänktes tillfälligt för att återställas under en längre period efterhand som effektiviseringsåtgärder genomförs i verksamheten. Investering: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts för tkr. Flertalet mindre investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas senare under året. Då byggtakten fortfarande är mycket låg är prognosen att intäkter för anslutningsavgifter inte når upp till budgeterad nivå. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts med 500 tkr för utvärdering och avslutande av trafikledsplanen. Flertalet övriga investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas när vädret tillåter. User: man, Printdate: :49 2

20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 29 Dnr 2014 T Budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Ärende Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Budgetskrivelsen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 21 mars. BESLUT Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut Godkänner upprättat förslag till budgetskrivelse inför budget 2015 och ekonomisk plan enligt bilaga till protokollet. Överlämnar budgetskrivelsen till ekonomiavdelningen. Förslag Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Tidigare beslut Budgetprocess med tidplan för 2015 års budget enligt kommunstyrelsen Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Verksamhetsförändringar budget 2015 och plan Bilaga 1 Äskande av ökade resurser anges i tusental kronor Föreslagna besparingar anges med minustecken. Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Gator och vägar Gator och vägar Utökning av ytor i samband med utbyggnaden av Idrottsgatan Trafikverket sköter drift och underhåll av rabatter och buskage på det femte benet vid cpl väg11/13 tom månadsskiftet juni/juli 2015 sedan ska detta skötas av Sjöbo kommun Utökning av personal med 100 % anläggningsarbetare om planerna för Möllers mosse i samband med nya simhallen genomförs 450 Ev utökning drift grönytor i samband med nya skötselplaner 300 Utökning med 100 % anläggningstekniker för att arbetande arbetsledare får ett utökat ansvar med administrativt arbete såsom upphandlingar, entreprenadsuppföljning (bl a efter upphandling vinterväghållning), utveckling gatubelysning 450 Ökade kapitalkostnader till följd av beviljade investeringar enligt resursfördelningssystemet

22 Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar, cykelvägar Trafikbullersanering ersättningar till fastighetsägare för t ex fönster-byte, ventilation, bullerplank m m 150 Gator och vägar, cykelvägar Beteendekampanjer enligt Trast 100 Gatukontoret Utökad hyra för utbyggnad med omklädningsrum enligt krav från arbetsmiljöverket om skilda omklädningsrum och samordning av resurser som tillhör verksamheten 300 GIS Ortofoto GIS För att bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning när intäkter försvinner t ex Skånekartan 100 Summa Gator och vägar Utökning kvm Idrottsgatan entr skötsel t o m 2016 Drift uh rabatter, buskar, träd Fr o m 2015 GC-Led vid 5:e benet = ca 1500 kvm 5:e benet mellan rondellerna mot Sjöbo väst = ca 1750 kvm Fluggränd/Bussgatan = ca 2000 kvm

23 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet skattefinansierad Investeringsram teknisk Äskande investeringsram för mindre investeringar. verksamhet 4,4 8,0 5,9 Utbyggnad av gc-väg längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Ommavägen Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen Ökad trafiksäkerhet 0,5 5,0 Centrumförnyelse gatorna kring Gamla torg, korsn åtg L Norreg Ökad trafiksäkerhet 5,0 5,0 Korsningsåtgärder stationsområdet-centrum- Färsingaskolan inkl Ågatan Ökad trafiksäkerhet Ågatan 2015 resterande ,0 2,0 Byggnation GC-väg Hemmestorp-Veberöd Avsiktsförklaring med trafikverket 50% av totalkostnad 0,5 5,6 Summa 18,4 8,0 5,9

24 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar Maskiner och fordon 0,90 0,90 0,90 Diverse gatuarbeten inkl gc-vägar 0,40 0,40 0,40 Trafiksäkerhetsåtgärder enl "Lugna gatan" 0,73 0,50 0,50 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs Idrottsgatan) -0,73 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs L Norregatan och del av Södergatan) -1,50 GC-led vid "kotunnel" S Åsums Företagspark 1,40 Försköning gatumiljön 0,30 0,30 0,30 Projektering och åtgärder projekt enligt TRAST 1,00 1,00 1,00 Belysningsåtgärder Trafikverkets vägar 0,35 0,35 0,35 Korsningsåtgärder Esplanaden-Ommavägen 1,00 Gc-väg mellan Ommavägen och Industrigatan (längs bäcken vid gatukontoret) 3,00 Projektering gc-väg längs Fabriksgatan 0,50 Projektering gc-väg Möllers mosse-ommavägen 0,50 Parker Möllers mosse 0,30 0,30 0,30 Om- och tillbyggnad park 0,50 0,10 0,10 Tillgänglighetslekplatser 0,50 0,50 0,50 Om- och tillbyggnad lekplatser 0,05 0,05 0,05 Fritid Mindre investeringar sportanläggningar 0,05 0,05 0,05 4,35 7,95 5,85

25 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Va-verksamhet Investeringsram vaverksamhet Äskande investeringsram för mindre investeringar. 9,7 9,7 9,7 Överföringsledningar Äsperöd- Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Äsperöd. Tomelilla Säkrar Äsperöds vattenförsörjning. 1,0 5,0 Överföringsledningar Röddinge-Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Röddinge. Tomelilla Bättre vattenkvalitet till abonnenter pga mycket hårt vatten i Röddinge 4,5 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning 16,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning anslutn avg (205x73) -15,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning 1,0 25,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning, anslutn avg (304x73) -22,0 Exploatering Sjöbo Utbyggnad av VA inom exploateringsområde, beroende på Företagspark, etapp I kommunstyrelsens beslut Summa 12,7 17,7 14,2 Servis ledningar 0,35 0,35 0,35 Vattentäkter/strategisk vattenförsörjning 2,00 2,00 2,00 Utb vatten glesbygd 0,30 0,30 0,30 Åtg mot otäta ledningar 2,50 2,50 2,50 Fordon 0,30 0,30 0,30 Reinvesteringar avloppsreningsverk 2,20 2,20 2,20 Exploateringsområden 3,00 3,00 3,00 Anslutningsavgifter -1,00-1,00-1,00 9,7 9,7 9,7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer