SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C), kl , Elisabeth Sandell-Larsson (M), ersättare för Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare Marianne Andersson, ekonom Åsa Löfgren, utvecklingsledare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Else Håkansson, HR-specialist Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Christersson och Cornelis Hermus Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Gull-Britt Christersson Cornelis Hermus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 22 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende BESLUT Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 23 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende BESLUT Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Ansökningsavgift enligt avgiftsförordningen för att pröva dispens från biotoppskydd Sandbäck 4:15. Länsstyrelsen Dnr 2013-T Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2014 i Skåne län. Sjöbo kommun har tilldelats medfinansiering för två projekt, ett projekt som varit inplanerat sedan tidigare samt ett nytt tillkommande för år De två projekten är; GC-väg längs Idrottsgatan år 2015 samt GC-åtgärd längs Lilla Norregatan samt del av Södergatan år Statlig medfinansiering uppgår till 50 % av totalkostnaden. Trafikverket 2013/ Dnr 2013-T Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar att man avvaktar med ombyggnad av Ågatan och tar fram en samlad lösning för hela området kring Färsingaskolan i anslutning till byggandet av en ny simanläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 43/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Familjenämnden 17/ Dnr 2013-T Yttrande projektering av Ågatan. Vård- och omsorgsnämnden 12/ Rapporter från verksamheten A) Dnr 2013-T0106. Mail från Blentarps byalag angående hundlatriner, hundrastgård och agilitybana. Christel Wohlin har svarat dem enligt tidigare beslut i nämnden vad gäller hundrastgårdar. B) Studiebesök från RAMBO återvinning som har tittat på vårt avfallshanteringssystem. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) C) Dnr 2014-T Sven Sjöbeck har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden samt trafikgruppen. Fortsatt ledamot av kommunfullmäktige. D) Else Håkansson från personalavdelningen redogör för vår policy mot trakasserier och sexuella trakasserier. E) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, visar tätare lock och påhängslåda för ljuskällor och batteri till 4-fackskärl. F) Upphörda skötselavtal från och med : Campingen och dess kringverksamheter, Vallarums Brydestuga, Spruthuset i Vanstad och grönyteskötseln på fd Familjegården, Sjöbo 6: G) Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör, informerade om att utskick ev. kommer att ske vecka 12 angående ev. gemensamhetsanläggning för sopor i Svansjö. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 24 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende BESLUT Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Avtal Dnr 2014-T0091 Avtal tecknat med AB Sjöbohem avseende städtjänster inom gatukontoret, Byggaren 7 och reningsverket, avtalsperiod Avrop SKL:s avtal Dnr 2014-T Avrop SKL Kommentus för vägmärken. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2014:2 förbud mot trafik med fordon på Ommadalsvägen 2014:3 förbud mot trafik med fordon på Makadamvägen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 25 Dnr 2012 T Bullerskyddsåtgärder Ärende BESLUT Trafiksäkerhetsgruppen har behandlat ärendet som avser trafikbulleråtgärder (2012 T0371) utmed det kommunala vägnätet. Till ärendet har en skrivelse bifogats med lämpliga riktvärden, bidragsbelopp samt olika bullerskyddsåtgärder. Det framgår också vad som krävs för att förvaltningen aktivt ska kunna fortsätta med bullerskyddsåtgärder utmed de kommunala vägarna. Tekniska nämndens beslut I enlighet med bifogad skrivelse ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. Handläggning Bakgrund/historik Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest buller. I rapporten framgick det att kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering som en del av att förbättra bullersituationen på de kommunala vägarna. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om; Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Beslutsunderlag Tidigare beslut Tekniska nämnden 59/2012 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 1 (2) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Skrivelse bullerskyddsåtgärder Bakgrund Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest trafikbuller. Kommunen står som huvudman för större delen av vägnätet inom Sjöbo tätort och det åligger väghållaren att åtgärda trafikbuller som överstiger 65 dba, enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53. Vid nybyggnation och omfattande ombyggnation ställs strängare riktvärden. Åtgärder för att säkerställa att riktvärde efterföljs kan exempelvis vara bullerplank, bullervallar, fönsterbyte, nya ventilationsdon.mm. De kommuner som arbetar i förebyggande syfte har möjlighet att ansöka från Trafikverket om statlig medfinansiering för de gator som är kommunala. Medfinansieringen uppgår till 50 % av budgeten och ska sökas året innan. Bidraget ges för trafiksäkerhet-, miljö-, kollektivtrafikshöjande åtgärder, varav en av posterna är bulleråtgärder. I samband med arbetet 2012 fattade Tekniska nämnden beslut om att ( , 2012-T0371); Ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator dels i befintlig miljö. Ärende Trafiksäkerhetsgruppen har i enlighet med beslut 2012-T0371, studerat möjligheterna till bullerbidrag och lagt fram förslag på riktlinjer, bidragsummor, ekonomi och vilka åtgärder som kan bli aktuella för de bidragsökande inom Sjöbo tätort. Förslaget innebär att de mest utsatta, dba bullernivå vid fasad ska åtgärdas i en första etapp varpå prioritering 2 för dba ekvivalentnivå vid fasad, åtgärdas. Utifrån prioriterade sträckor görs utskick med information om att de är bidragsberättigade och hur de ska gå tillväga. Förebyggande åtgärder mot bullernivåerna såsom fönsterfasadbyte och ventilationsdon föreslås. Utmed de sträckor som lämpar sig för bullerplank kan även denna typ av åtgärd beviljas bidrag. Utifrån andra kommuners riktlinjer har rimliga bidragsbelopp tagits fram. Bidragsdelen för bullerplank bör förslagsvis uppgå till kr/lpm och fönster 1500 kr/kvm. Ventilationsdon kommer också att ingå i förslaget. Inför varje år görs utskick till de mest utsatta fastighetsägarna som har möjlighet att söka bidrag för fönsterbyte och eventuellt bullerplank. En avsatt budget begränsar andelen sökande som beviljas bidrag. Erfarenheter från andra kommuner är att sökandeandelen är låg och det är svårt att förutse hur många som väntas söka. Om antalet sökande överskrider den avsatta budgeten nekas sökande bidrag, men har möjlighet att söka kommande år. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

8 En kommunalbudget på ca 150kkr per år skulle innebära att en total bidragsbudget på ca 300kkr om medfinansiering av statliga bidrag från Trafikverket beviljas. Uppskattningsvis skulle det innebära att de mest bullerutsatta fastigheterna/bostäderna skulle kunna åtgärdas inom en 2 års period. Förslag till beslut Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram: 1. En intern handlingsplan och prioriteringsplan med ärendegång som används inom förvaltningen 2. En informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort 3. En närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. 2 (2) Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

9 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 26 Dnr 2014 T Ärende BESLUT Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Tekniska nämndens beslut Föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter, enligt bilaga till protokollet. Beslutsunderlag Expedieras till Tidigare beslut Kommunfullmäktige 2/2005 Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 1 (3) Datum Dnr T Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Överträdelserna för parkeringsövervakning, antagna av kommunfullmäktige 2005, är inaktuella. Blanketterna som Sjöbo kommuns parkeringsvakter använder för att utfärda parkeringsanmärkningar har ändrats i utformning. Kommunen behöver därför ändra antalet överträdelser samt benämning på dessa för att parkeringsvakterna ska kunna arbeta i kommunen. Förslag Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) Avgift Stannat eller parkerat fordon: på allmän plats inom tättbebyggt område som terräng (3 kap. 48 ) 300 kronor på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 ) 600 kronor mot färdriktningen(3 kap. 52 ) 600 kronor på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 ) i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter 600 kronor från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 ) 600 kronor i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53 ) 600 kronor för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 ) 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

11 Avgift 2 (3) för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 ) 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Parkerat fordon: med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 ), längre tid än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a ), utan att giltig parkeringsbiljet eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) eller utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt (3 kap. 49 a ) eller utan att angivelse är synlig och läsbar (3 kap. 49 a ) framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras (3 kap. 55 ) 300 kronor 300 kronor på huvudled (3 kap. 55 ) 300 kronor på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 ) 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 600 kronor enligt antecknad överträdelse 600 kronor Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

12 Parkera fordon Avgift 3 (3) inom område där fordon inte får parkeras 300 kronor på plats där fordon inte får parkeras 300 kronor på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 300 kronor längre än tillåten tid 300 kronor utan att vissa att avgift eller motsvarande är betald 300 kronor utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 300 kronor enligt antecknad överträdelse 300 kronor Förslag Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av överträdelsebenämning för felparkeringsavgifter. Med vänliga hälsningar André Blohmé Trafikingenjör Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

13 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 27 Dnr 2014 T Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Ärende BESLUT Handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har kommunicerat förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Skriftliga synpunkter skall efter förlängd tidsfrist vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Tekniska nämndens beslut Anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Se bilaga till protokollet. Bakgrund/historik Miljö- och byggnadsnämnden har genom miljöenheten kommunicerat ett förslag till beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1. Handlingarna inkom till tekniska nämnden Tekniska nämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter skulle i ett första skede vara skriftliga och miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast Begäran om förlängt svarsdatum till Ur förslag till beslut om föreläggande: I samband med en fastighetsöverlåtelse har den nya fastighetsägaren genomfört en inledande orienterande provtagning av delar av deponins massor. Resultaten visar på behov av vidare undersökningar. I förslaget beslut till förläggande menar miljö- och byggnadsnämnden att Sjöbo kommun genom tidigare Blentarps kommun bedrivit deponering av hushållsavfall på nämnda fastighet mellan 1961 till Enligt miljöbalkens 10 kap 2 är verksamhetsutövaren primärt ansvarig för avhjälpande av en föroreningsskada. I detta fall är Sjöbo kommun den enda verksamhetsutövaren som idag existerar, därför ställs nu krav på Sjöbo kommun. Miljö- och byggnadsnämnden riktade först förslaget till föreläggandet mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i sin tur beslutade att föreläggandet bör riktas mot tekniska nämnden, som bedöms vara verksamhetsansvarig nämnd inom området. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) Tidigare beslut Ks Expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Datum: Vår ref: T Ert datum: Er ref: 2012-M (2) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Mathias Persson tele Miljö och byggnadsnämnden Sjöbo kommun Sjöbo Bemötande till Förslag till Beslut om föreläggande om miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Hemmestorp 17:1 Tekniska nämnden anser att verksamhetsansvaret ej kan åläggas Tekniska nämnden. Det finns ingen dokumentation för att kommunalt avfall har deponerats på fastigheten. En ansvarsutredning bör utföras av Miljö- och byggnadsnämnden. Ansvarig verksamhetsutövare Miljönämnden ålägger verksamhetsansvaret till tekniska nämnden genom hänvisning till följande dokumentation: 1. Ett kontrakt mellan Sjöbo kommun (dåvarande Blentarps kommun) och dåvarande fastighetsägaren (Malte Nilsson). 2. Ett betalningskvitto från juli Tekniska nämnden anser att följande dokumentation inte på något sätt knyter Sjöbo kommun som ansvarig verksamhetsutövare avseende deponiverksamhet inom Hemmestorp 17:1. Kontraktet är ett entreprenadkontrakt avseende tömning av kärl med hushållsavfall inom sommarstugeområdet på fastigheten Hemmestorp 17. Det står inget om att avfallet skall omhändertas inom fastigheten. För betalningskvittot gäller samma sak, inget antyder till att avfallet har omhändertagits inom den aktuella fastigheten. I kontraktet står under 3 De i denna omförmälda slagen av orenlighet skola transporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad och godkänd avstjälpningsplats. Ovanstående stycke ur kontraktet visar att kontraktet endast avser hämtning av avfallet. Innan Miljönämnden kan ställa Tekniska nämnden som ansvarig verksamhetsutövare måste Miljönämnden genomföra en ansvarsutredning som visar att kommunalt avfall har deponerats inom den aktuella fastigheten. Förekomsten av kommunala deponier (även nedlagda deponier) inom nuvarande Sjöbo kommun inventerades av tekniska nämnden Inom den del som tillhörde dåvarande Blentarps kommun förekom fyra kommunala deponier. Dessa låg i Everlöv, Blentarp, Sövde och Knickarp. Enligt Sjöbo blockplan (daterad 1973) inför kommunsammanslagningen fanns endast de fyra ovan nämnda kommunala deponierna. Någon deponi på fastigheten Hemmestorp 17:1 finns ej med i blockplanen. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

16 2 (2) Påträffade föroreningar De typer av föroreningar som har påträffats i samband med den markundersökning som har genomförts av Naturvårdsingenjörerna AB under 2013 kan inte direkt härledas till att ha sitt ursprung från hushållsavfall som eventuellt har deponerats på uppdrag av kommunen. I provgroparna påträffades mycket betongblock, trä, järnskrot m.m. vilket inte kan kategoriseras som hushållsavfall. Påträffat material påminner mer om deponerat byggavfall. Om det eventuella kommunala hushållsavfallet har eldats upp innan deponering så torde avfallet idag utgöras av aska. I provgroparna H1 och H2 noterades spår av aska. Denna aska kan ha sitt ursprung från en verksamhet som kommunen är ansvarig för men den kan lika väl ha sitt ursprung från annan deponiverksamhet som utförts av dåvarande fastighetsägare. I övriga provgropar påträffades ingen aska. Det finns inget som påvisar att askan har sitt ursprung från deponering av kommunalt hushållsavfall. I provgrop H4 påträffades förhöjda halter alifater, aromater och PAH:er. De uppmätta halterna alifater är dock lägre än de av Miljö och byggnadsnämnen föreslagna riktvärdena (Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, rapport 5976). Även i prover tagna ur provgrop H3 (som är belägen jämte H4) noterades endast låga halter PAH. Ett av PAH-ämnena överskred de föreslagna riktvärdena. I analysresultaten framgår att sammansättningen av föroreningsparametrar i prov taget ur H4 till mycket stor del består av tunga aromater samt olika typer av PAH:er. Föroreningens ursprung är svår att bedöma men sammansättningen påminner om någon form av tjärliknande produkt. I dessa provgropar påträffades ingen aska eller någon annan typ av hushållsavfall. Däremot påträffades betongblock, tegelstenar, järnskrot och bildäck. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Ommavägen 30 Sjöbo Telefon (kundtjänst) Fax Postgiro Bankgiro

17 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 28 Dnr 2014 T Budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 Ärende Budgetuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 28 februari Investeringsuppföljning per den 28 februari 2014 BESLUT Expedieras till Tekniska nämndens beslut Godkänner utfallsprognos per den 28 februari 2014 enligt bilaga till protokollet. Överlämnar utfallsprognosen till ekonomiavdelningen. Godkänner budget- och investeringsuppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sjöbo kommun Tekniska nämnden Uppföljning Februari månad 2014 User: man, Printdate: :49 1

19 Drift: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Politisk verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0 0 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Prognosen för intäkter och kostnader på va-verksamheten är lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats. Taxan har höjts och tidigare års överskott utnyttjas för att för att klara ökade kapitalkostnader för de stora investeringar som pågår. Avfallstaxan är oförändrad 2014 och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Från och med den 1 januari 2013 har mätning skett av elen till verksamhetslokaler på övriga förvaltningar. Efter bolagiseringen av kommunens fastigheter har kostnaderna delats via en schablonberäkning. Utfallet 2013 visade på lägre kostnader än tidigare år och prognosen är att kostnaderna 2014 stannar på samma nivå som Överskottet styrs om mot beläggningsunderhåll för att återställa tidigare nivå. Anslaget sänktes tillfälligt för att återställas under en längre period efterhand som effektiviseringsåtgärder genomförs i verksamheten. Investering: Prognos för helåret 2014 Kommunbidrag helåret 2014 Prognostiserat resultat 2014 Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Teknisk verksamhet - skattefinansierad Totalt Verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts för tkr. Flertalet mindre investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas senare under året. Då byggtakten fortfarande är mycket låg är prognosen att intäkter för anslutningsavgifter inte når upp till budgeterad nivå. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Överföring av investeringsanslag har begärts med 500 tkr för utvärdering och avslutande av trafikledsplanen. Flertalet övriga investeringar är fortfarande på planeringsstadiet och kommer att påbörjas när vädret tillåter. User: man, Printdate: :49 2

20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (14) TN 29 Dnr 2014 T Budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Ärende Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Budgetskrivelsen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 21 mars. BESLUT Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut Godkänner upprättat förslag till budgetskrivelse inför budget 2015 och ekonomisk plan enligt bilaga till protokollet. Överlämnar budgetskrivelsen till ekonomiavdelningen. Förslag Förslag till budgetskrivelse och övriga kommentarer till budget 2015 och ekonomisk plan Tidigare beslut Budgetprocess med tidplan för 2015 års budget enligt kommunstyrelsen Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Verksamhetsförändringar budget 2015 och plan Bilaga 1 Äskande av ökade resurser anges i tusental kronor Föreslagna besparingar anges med minustecken. Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Parkskötsel Gator och vägar Gator och vägar Utökning av ytor i samband med utbyggnaden av Idrottsgatan Trafikverket sköter drift och underhåll av rabatter och buskage på det femte benet vid cpl väg11/13 tom månadsskiftet juni/juli 2015 sedan ska detta skötas av Sjöbo kommun Utökning av personal med 100 % anläggningsarbetare om planerna för Möllers mosse i samband med nya simhallen genomförs 450 Ev utökning drift grönytor i samband med nya skötselplaner 300 Utökning med 100 % anläggningstekniker för att arbetande arbetsledare får ett utökat ansvar med administrativt arbete såsom upphandlingar, entreprenadsuppföljning (bl a efter upphandling vinterväghållning), utveckling gatubelysning 450 Ökade kapitalkostnader till följd av beviljade investeringar enligt resursfördelningssystemet

22 Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar, cykelvägar Trafikbullersanering ersättningar till fastighetsägare för t ex fönster-byte, ventilation, bullerplank m m 150 Gator och vägar, cykelvägar Beteendekampanjer enligt Trast 100 Gatukontoret Utökad hyra för utbyggnad med omklädningsrum enligt krav från arbetsmiljöverket om skilda omklädningsrum och samordning av resurser som tillhör verksamheten 300 GIS Ortofoto GIS För att bibehålla verksamheten i nuvarande omfattning när intäkter försvinner t ex Skånekartan 100 Summa Gator och vägar Utökning kvm Idrottsgatan entr skötsel t o m 2016 Drift uh rabatter, buskar, träd Fr o m 2015 GC-Led vid 5:e benet = ca 1500 kvm 5:e benet mellan rondellerna mot Sjöbo väst = ca 1750 kvm Fluggränd/Bussgatan = ca 2000 kvm

23 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Teknisk verksamhet skattefinansierad Investeringsram teknisk Äskande investeringsram för mindre investeringar. verksamhet 4,4 8,0 5,9 Utbyggnad av gc-väg längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Ommavägen Ökad trafiksäkerhet 5,0 Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen Ökad trafiksäkerhet 0,5 5,0 Centrumförnyelse gatorna kring Gamla torg, korsn åtg L Norreg Ökad trafiksäkerhet 5,0 5,0 Korsningsåtgärder stationsområdet-centrum- Färsingaskolan inkl Ågatan Ökad trafiksäkerhet Ågatan 2015 resterande ,0 2,0 Byggnation GC-väg Hemmestorp-Veberöd Avsiktsförklaring med trafikverket 50% av totalkostnad 0,5 5,6 Summa 18,4 8,0 5,9

24 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gator och vägar Maskiner och fordon 0,90 0,90 0,90 Diverse gatuarbeten inkl gc-vägar 0,40 0,40 0,40 Trafiksäkerhetsåtgärder enl "Lugna gatan" 0,73 0,50 0,50 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs Idrottsgatan) -0,73 Statsbidrag "Lugna gatan" (GC-väg längs L Norregatan och del av Södergatan) -1,50 GC-led vid "kotunnel" S Åsums Företagspark 1,40 Försköning gatumiljön 0,30 0,30 0,30 Projektering och åtgärder projekt enligt TRAST 1,00 1,00 1,00 Belysningsåtgärder Trafikverkets vägar 0,35 0,35 0,35 Korsningsåtgärder Esplanaden-Ommavägen 1,00 Gc-väg mellan Ommavägen och Industrigatan (längs bäcken vid gatukontoret) 3,00 Projektering gc-väg längs Fabriksgatan 0,50 Projektering gc-väg Möllers mosse-ommavägen 0,50 Parker Möllers mosse 0,30 0,30 0,30 Om- och tillbyggnad park 0,50 0,10 0,10 Tillgänglighetslekplatser 0,50 0,50 0,50 Om- och tillbyggnad lekplatser 0,05 0,05 0,05 Fritid Mindre investeringar sportanläggningar 0,05 0,05 0,05 4,35 7,95 5,85

25 Äskade investeringar budget 2015 och plan BILAGA 2 Äskade investeringar anges i miljoner kronor 1 Verksamhet och område Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Va-verksamhet Investeringsram vaverksamhet Äskande investeringsram för mindre investeringar. 9,7 9,7 9,7 Överföringsledningar Äsperöd- Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Äsperöd. Tomelilla Säkrar Äsperöds vattenförsörjning. 1,0 5,0 Överföringsledningar Röddinge-Planerad överföring av vatten från Tomelilla till Röddinge. Tomelilla Bättre vattenkvalitet till abonnenter pga mycket hårt vatten i Röddinge 4,5 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning 16,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 205 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Sjöbo sommarby avloppsförsörjning anslutn avg (205x73) -15,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning 1,0 25,0 Utbyggnad av kommunalt VA i 304 ny fastigheter ansluts till kommunal vatten- och Svansjö avloppsförsörjning, anslutn avg (304x73) -22,0 Exploatering Sjöbo Utbyggnad av VA inom exploateringsområde, beroende på Företagspark, etapp I kommunstyrelsens beslut Summa 12,7 17,7 14,2 Servis ledningar 0,35 0,35 0,35 Vattentäkter/strategisk vattenförsörjning 2,00 2,00 2,00 Utb vatten glesbygd 0,30 0,30 0,30 Åtg mot otäta ledningar 2,50 2,50 2,50 Fordon 0,30 0,30 0,30 Reinvesteringar avloppsreningsverk 2,20 2,20 2,20 Exploateringsområden 3,00 3,00 3,00 Anslutningsavgifter -1,00-1,00-1,00 9,7 9,7 9,7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/407 244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2013-03-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-03-07 kl. 18:30-20:20 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. 18:30-21:30 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-11-03 kl. 18:30-19:50 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-12. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-12. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl. Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl. 18:30-20:45 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande 49-59 Cornelis Hermus (M) Lars

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 215-6-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13. - 15. Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.10 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Taxa för felparkeringsavgifter

Taxa för felparkeringsavgifter för felparkeringsavgifter Diarienummer: KS 2015/2132 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/parkeringsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-06-09. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-06-09. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl. Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl. 18:30-22:20 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 16.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Torgny Danielsson (s) Jonas Ås (s) Roy Pettersson

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2011 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olov Persson Annika Johansson Peter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S)

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S) Sid 1 (15) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 19.05 Ledamöter Torsten Czernyson (KD) ordförande Lars Dahlquist (M) vice ordförande Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-03-12 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-03-12 kl. 18.30-22.05 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 11 april 2017, kl. 11.00 11.55 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kenneth Nygren, ekonom Anders Jonsson (c) Arne Nilsson Tek. Kommunen 97-106. Kommunkontoret, 2005-11-15, kl 08.00

Kenneth Nygren, ekonom Anders Jonsson (c) Arne Nilsson Tek. Kommunen 97-106. Kommunkontoret, 2005-11-15, kl 08.00 1 (13) Plats och tid: Tallbackens konferansrum, kl 13-16.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Assar Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer