Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun"

Transkript

1 Lena Colliard Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet att aktivt välja utförare. En förutsättning för att brukare ska kunna välja är att det ges möjlighet för externa utförare att etablera sig i kommunen. Externa aktörer kommer att få ansöka hos kommunen att bli godkända som utförare. Beslut om godkännande fattas av Upphandlingschefen utifrån behörighets- och lämplighetsbedömning av sektorn Vård- och Äldreomsorg. Beskrivning av uppgiften Kundvalssystemet omfattar all hemtjänst i ordinärt boende - serviceinsatser och omsorgsinsatser som beslutas enligt socialtjänstlagen (SoL). För brukare som har hemtjänstbeslut ingår även vårdåtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För brukare som har hemtjänstbeslut ingår även avlösning av anhörigvårdare, avlösarservice samt övriga insatser som behövs för att bryta isolering t ex ledsagning (SoL). Kundvalssystemet gäller dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Natt och larmverksamhet kvarstår i kommunal regi. Kundvalssystemet gäller i hela kommunen. Brukaren kan välja att ha två utförare, en utförare av serviceinsatser och en utförare av övriga insatser. Matdistribution sker f n enligt gällande avtal med Samhall. Förändringar kan komma att ske när avtalet upphör. Omfattning, utförande Utföraren kan välja att erbjuda sina tjänster i hela kommunen eller i något eller några av de olika hemtjänstområden som Äldreomsorgen respektive Funktionshinderverksamheten har fastställt. Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger den mängd timmar som maximalt kan utföras under en månad. Utföraren kan välja att utföra endast servicetjänster eller servicetjänster samt omsorgsinsatser och vårdåtgärder enligt HSL. Med serviceinsatser avses städning, tvätt/klädvård och inköp. VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(6) Med omsorgsinsatser menas insatser av mer personligt stöd som t ex hjälp i matsituationer, hygien, förflyttning, insatser för att bryta isolering och för att den enskilde skall känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Med vårdåtgärder menas de arbetsuppgifter som övergår till omsorgspersonal enligt gällande rutiner för hälso- och sjukvård. Detta får således endast ske om det är förenligt med god och säker vård. ( 6 LYHS). Utföraren är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen 11. kap. 5 o 6. Vid ärendets slut ska dokumentationen återlämnas till uppdragsgivaren. Aktörer som utför omsorgsinsatser skall kunna erbjuda dessa alla dagar under tiden 07:00 22:30. Nattinsatser utförs av kommunens nattpatrull under tiden samtliga dagar i veckan. Om utföraren endast erbjuder servicetjänster skall dessa kunna genomföras under dagtid på vardagar från klockan 07:00 19:00 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vård- och omsorgsnämndens verksamhetsmål som framgår av äldreomsorgsplanen Geografiska områden Kommunen fastställer inom vilka geografiska områden en privat utförare kan välja att erbjuda tjänster. Utföraren kan erbjuda insatser i hela kommunen eller i ett hemtjänstområde. Kommunen är indelad i följande hemtjänstområden: Tätort Centrum 1. Centrum och Tullen, se bifogad gatuförteckning. Centrum 2. Tveten, se bifogad gatuförteckning. Komarken. Ytterby och Hålta, enligt postadress. Landsbygd Kärna, Harestad, Lycke och Instön, enligt postadress. Marstrand, enligt postadress. Nord. Kareby, Kode, Romelanda, enligt postadress. Munkgärdet, se bifogad gatuförteckning. Boende på servicehusen Rexegården och Sörgården omfattas inte av kundval. Revidering av områdesindelningen kan komma att ske med hänsyn till pågående organisationsarbete. Kunskaps- och erfarenhetsbakgrund Utföraren och den personal, som är anställd skall ha den erfarenhet och kunskap som bedöms adekvat för att kunna utföra verksamhetens innehåll med god kvalitet. Den utförare som väljer att utföra omsorgsinsatser - och vårdåtgärder enligt hälso- och sjukvård skall ha godkänd examen från omvårdnadsprogrammet eller kompetens som bedöms likvärdig. Utföraren bör ha personal med minst två års erfarenhet av omsorgsarbete. För att kunna få utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter krävs att utföraren har adekvata kunskaper. Rutiner för delegering ska följas av alla aktörer och kunskapsöverföring kan ske genom centrala och eller individuella utbildningar. Arbetsgivaren har en skyldighet att möjliggöra och planera för deltagande av dessa utbildningar så att personal med delegering finns efter behov. Det är också arbetsgivarens skyldighet att bistå personal med övriga kompetenshöjande utbildningar i syfte att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården.

3 3(6) Utförare som skall utföra omsorgsinsatser skall i sitt företag ha en ledningskompetens motsvarande högskoleutbildning, socionomutbildning med inriktning mot äldreomsorg eller vårdhögskolans sociala omsorgslinje eller kompetens som bedöms likvärdig eller flerårig yrkeserfarenhet av omsorgsarbete. Utföraren och personal skall förstå svenska i tal och skrift. Utföraren och anställda ska ha kännedom om och följa bestämmelserna i de lagar, förordningar, allmänna råd och föreskrifter som gäller inom verksamhetsområdet t ex. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) samt ha kännedom om anmälningsplikten enligt Lex Sara, SoL 14 kap 2, och anmälningsskyldighet för barns skydd, SoL 14 kap 1. Kvalitetssäkring En verksamhetsidé skall redovisas av samtliga utförare. Utföraren skall följa vid varje tidpunkt gällande kommunala författningar, allmänna råd, policys, mallar mm. Utföraren har en skyldighet att följa det kvalitetssystem, regler och riktlinjer som Kungälvs kommuns hälsooch sjukvård har, God vård- och ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2005:12) samt Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6). Utföraren ska bedriva ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11)(S) samt Socialstyrelsens handbok God kvalitet i socialtjänsten om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraren ska dokumentera genomförandet av SoL-insatser i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2006:5 (S) samt Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten (2008) i de delar som rör genomförandet av SoL-insatser. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde, dokumentationen ska föras i journal. Utföraren skall upprätta skriftliga rutiner för klagomålshantering och vara kända av brukarna. Utföraren och de anställda ska ha kännedom och arbeta efter kommunens riktlinjer gällande avvikelsehantering - tillbudshanteringssystem, Lex Maria. Utföraren skall upprätta skriftliga rutiner för Lex Sarah enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL, SOSFS 2008:10 (S). Utföraren skall upprätta skriftliga rutiner för avvikelsehantering gällande olycksfall, skador eller andra avvikelser. Dessa skall vara kända av de anställda. Utföraren skall bära tydlig ID-handling, som visar namn och vilket företag han/hon kommer ifrån. Rutinen skall vara densamma som i kommunen. (Bifogas) Utföraren ansvarar för att säkra rutiner gällande nyckelhantering av brukares bostadsnycklar upprättas. Om underentreprenör används ansvarar utföraren för att underentreprenören följer gällande regler för godkännande av extern aktör. Utföraren ska vara behjälplig i de uppföljningar som görs i syfte att kvalitetssäkra insatser avseende omsorg och service.

4 Tillgänglighet Utförare skall ha tillgång till mobiltelefon så att man lätt kan kontakta eller kontaktas av hälso- och sjukvård och eller biståndshandläggare vid förändringar. Vetenskap och beprövad erfarenhet Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Skyldighet att ta uppdrag Privat utförare är skyldig att anta de uppdrag inom det geografiska området där utföraren verkar. Kravet om att anta uppdrag begränsas endast av beviljat kapacitetstak. Brukaren har rätt att välja annan aktör med en uppsägningstid på fyra veckor. Uppsägningen skall ske per den sista i varje månad. Om brukaren är mycket missnöjd med sin leverantör kan annan överenskommelse göras mellan chef för Biståndsenheten och ansvarig utförare. Uppföljning Kommunen följer upp utförarens verksamhet och att de i avtal och uppdragsbeskrivning reglerade överenskommelserna efterlevs. Uppföljningen sker såväl på individnivå som övergripande nivå. I ett kundvalssystem har både beställaren och utföraren ett kvalitetsansvar. Biståndshandläggaren har rätt att begära in genomförandeplan och dokumentation i ärenden. Kommunen kommer att från och med 2010 ha en aktiv uppföljning, vilket genomförs oanmält och innebär att representanter från kommunen kommer ut och vistas i verksamheten under ca en dag. Därefter upprättas en skriftlig rapport från besöket. Uppföljningen redovisas och blir en offentlig handling. Privat utförare ska vara behjälplig med det material kommunen efterfrågar i samband med uppföljning av verksamheten. Förändrat behov hos brukaren Utföraren ansvarar för att akuta behov hos brukaren, som oundgängligen måste tillgodoses, omedelbart åtgärdas. Biståndshandläggaren skall informeras samma dag via FAX. Intill dess biståndshandläggaren meddelar nytt beslut betalas ersättning ut för den akuta tid som utförts. Om brukaren är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård så ska förändringar i brukarens allmäntillstånd även meddelas ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Smärre förändringar i tidsåtgången beroende av ett tillfälligt förändrat behov ersätts ej, då det anses rymmas inom den beviljade tiden. Vid förändringar av behov som bedöms som varaktiga kontaktas biståndshandläggaren skyndsamt för ny biståndsprövning. Vid sjukhusvistelse eller dödsfall meddelas biståndshandläggaren och i kommunen ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal om brukaren är inskriven snarast eller senast nästkommande vardag via FAX.. Ersättning Enligt bifogad bilaga. Utföraren ska senast tre arbetsdagar månaden efter att tjänst utförts lämna en redovisning av utförd tid där riktigheten i uppgifterna styrks av utföraren. Utföraren är skyldig att använda det tidredovisningssystem som, kommer att införas i kommunens hemtjänstgrupper. Redovisningen är underlag för fakturan och skall lämnas på särskild blankett. Ersättning ges för utförd tid, dock högst den beviljade tiden när det gäller omsorgsinsatser. Serviceinsatser ersätts med den beviljade tiden. Ändring av detta kan ensidigt komma att ske under pågående avtalsperiod. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterhand. 4(6)

5 5(6) Vid dödsfall, sjukhusvistelse och korttidsvistelse ersätts de två första dagarna med beviljad tid. Vid planerad brukarfrånvaro lämnas ingen ersättning. När brukaren tackar nej till insats samma dag lämnas ersättning med beviljad tid. Insatsen kan inte utföras vid annat tillfälle med ersättning från kommunen. Omkostnadsersättning i samband med ledsagarservice betalas i förekommande fall ut till leverantören i efterskott mot redovisning med kvitto. Se bifogat beslut i SN. Utföraren skall ställa personal till förfogande vid eventuell årlig munhälsovårdsbedömning hos brukare. Denna tid ersätts ej. Aktörens informationsskyldighet Utförare och beställare ska kommunicera medelst enkla och säkerställda rutiner, där regelverk kring samtycke och sekretess följs. Utföraren ska lämna skriftlig information om sin verksamhet till kommunen, som underlag till kommunens informationsbroschyr. Utföraren skall meddela alla förändringar av verksamhetens inriktning och omfattning. Vid förändringar av verksamheten som berör det geografiska området eller de tjänster som erbjuds ska kommunen meddelas tre månader i förväg. När verksamhetens inriktning eller det geografiska området där tjänster erbjuds förändras ska godkännandet ändras. Om företaget byter ägare skall utföraren på eget initiativ ansöka om nytt godkännande. IT-vårdinformationssystem Det är viktigt att utföraren har kännedom om patientdatalagen som möjliggör för sjukvårdshuvudmännen och privata vårdgivare att bygga elektroniska informationssystem, som oberoende av formella gränser gör viktig information om patienter tillgänglig för behörig personal när det behövs i patientvården, s.k. sammanhållen journalföring. Genom den sammanhållna journalföringen ges en tillgänglighet till patientuppgifter som i praktiken låter informationen följa patienterna i olika vårdkedjor och vårdprocesser. Samtycke ska dock upprättas för att säkra den enskildes möjlighet att själva bestämma hur tillgänglig informationen om dem skall vara för hälso- och sjukvårdspersonalen; både hos andra vårdgivare och inom en vårdgivares verksamhet (SFS-nr2008:355). Dokumentation och arkivering av patientjournal ska utföras enligt kommunens gällande rutiner. Det är hälso- och sjukvårdens ansvar inom kommunen att upprätta vårdplaner och följa upp dessa och utföraren, där det krävs, ska ha kännedom om aktuella vårdplaner. Åtgärder kopplade till vårdplanen ska dokumenteras i patientjournalen eller på så kallade signeringslistor. Informationsöverföring måste kunna ske på ett enkelt och säkert sätt. Det innebär att uppgifter om brukaren ska kunna skickas via fax och att detta ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av känsligt material. Medverkan i katastrof- och krisberedskap Utföraren skall utföra uppdraget även under höjd beredskap och krig och leverantören ska medverka i kommunens beredskapsplanering under fredstid.

6 Information till brukaren Kommunen ska informera brukaren om rätten till ett aktivt val av utförare i samband med biståndsbeslut. Kommunen överlämnar en förteckning som innehåller en beskrivning av de godkända företagen och den kommunala verksamheten. Om brukaren avstår från eller inte kan välja utförare sker ickevalet enligt en konkurrensneutral rutin: Fördelning sker enligt följande: De leverantörer som önskar delta att utföra ickeval, anmäler sitt intresse till kommunen. För brukare som beviljats bistånd i form av omsorgsinsatser och serviceinsatser utförs insatserna av leverantörer som godkänts för både omsorgs och serviceinsatser. För brukare som beviljats bistånd i form av serviceinsatser utförs insatserna av leverantörer som godkänts för serviceinsatser. Varje leverantör har ansvar för en månad enligt bokstavsordning på leverantörens namn. Är leverantören inte verksam i det geografiska område brukaren bor utförs insatsen via den kommunala hemtjänstorganisationen. Återkallande av godkännande På egen begäran Om utföraren önskar att upphöra med sin verksamhet skall kommunen meddelas tre månader innan verksamheten upphör. Återkallande av godkännande Om villkoren för godkännande inte följs ska fortsatt godkännande prövas och efter ställningstagande kan godkännandet återkallas. Om villkoren för godkännande inte följs kan utförarens godkännande återkallas. Tilläggstjänster, entreprenör Privat utförare kan erbjuda tilläggstjänster som ska vara kända av brukaren och kommunen. Det ska framgå i den skriftliga informationen som beskriver företagets verksamhet att tjänsterna inte ingår i biståndsbeslutet. Aktörer har rätt att marknadsföra sina tjänster genom skriftligt informationsmaterial samt ha sitt material presenterat på Medborgarservice. Det kommer att bli möjligt att delta på de av kommunen årligen anordnade folkhälsodagarna. Aktörer har inte rätt till hembesök eller telefonkontakt med hemtjänstbrukare i marknadsföringssyfte. 6(6)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer