Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar"

Transkript

1 Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa 2015 och Matematiklyftet. Eleverna ska inspireras att tänka fritt och deras nyfikenhet ska väckas. Skolorna får stöd i arbetet av Ann-Charlotte Ramsthaler, nyanställd matematikutvecklare. År 2018 ska alla elever i årskurs 3, 6 och 9 ha godkänt betyg i matematik. Kommunen vill att det händer något och då ska målet sättas högt, konstaterar hon. sid 3 Foto: Flytta hit-konsulterna Marcus Sköld, Susanne Lindqvist och Pernilla Torgé. Foto: Nya Flytta hitkonsulter Det ska vara enkelt att flytta till Upplands-Bro kommun. I kommunens kundcenter kan nu bli vande Upplands-Brobor få hjälp att samordna allt vid en flytt av Flytta hitkonsulter. sid 2 Snön ska plogas på kortare tid sid 3 Skoldatatek i Upplands-Bro Sedan höstterminens start 2013 kan elever med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi få extra stöd ge nom Skoldatateket. sid 6 Vision i fokus på demokratidag sid 5 Kvalitet i äldrevården prioriterar bemötande Ett kontinuerligt och strukturerat kvalitetsarbete bedrivs inom Upplands-Bro kommuns äldreomsorg. Vi måste bemöta individen på det sätt som är bra för just henne eller honom, säger Ann-Sofie Sundman, enhetschef för särskilda boenden med ansvar för Norrgården och Allégården. sid 4 Vinst för alla när ungdomar praktiserar För knappt ett år sedan tog Sparbanken Enköping initiativ till projektet Unga jobb. Syftet är att matcha arbetslösa ungdomar med arbetsgivare för tre månaders praktikanställning. Ungdomarna får värdelfull erfarenhet och en viktig referens i sitt CV. På Simhallen i Bro praktiserar Christoffer Johansson. sid 7 Ida Friman och Tilda Jo hansson provar på att tova på höstlovet med hjälp av Inger Bennet. Öråkers kultur förening En plats för kreativ verk samhet, liksom för lugn och återhämtning. Den kulturverksamhet Öråkers kulturförening driver till sammans med Upplands- Bro kommun lockar allt fler till Ladan. sid 6

2 2 Nr. 4/2013 En stark budget När det här numret av Mälarnära når brevlådorna runt om i UpplandsBro är det inte så länge sedan vi politiker i fullmäktige beslutade om kommande års budget. Det är en stark budget som vi är stolta över. Det kommer att ske flera stora satsningar under det kommande året. I augusti står kulturhuset klart i Kungsängen och strax innan det ska renoveringen av Brohuset vara klar. Broborna får då bättre service eftersom vi avsatt pengar för en utökad kommunservice i Brohuset. I budgeten fortsätter vår satsning på näringsliv och arbetsmarknad. Personer med försörjningsstöd ska erbjudas arbete under viss tid för att underlätta övergången till arbete och självförsörjning. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag och lyckligtvis är vi en kommun med många små och medelstora företag. Vårt intensiva näringslivsarbete lägger grunden för nya jobb och tillväxt. Företagen ska få bästa möjliga service för att kunna utveckla sina verksamheter, expandera, och på så sätt skapa nya jobb. De arbeten som skapas ger en möjlighet att både bo och arbeta i kommunen. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att lyckas och därför satsar vi på kunskap. Sammanlagt tillförs driften av utbildningsverksamheten 33,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas till ökad måluppfyllelse i skolan, personalförstärkning i förskolan, öka andelen legitimerade pedagoger i förskolan, modern informationsteknik i undervisningen, elevpeng på gymnasiet samt barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Lärare ska kunna göra karriär och vi deltar i regeringens satsning på förstelärare. Det är nu möjligt för våra lärare att söka förstelärartjänster. I UpplandsBro ger vi full täckning för löne och prisökningar i enlighet med SKL:s rekommendation och tillför därför 13,5 miljoner kronor. Socialnämnden tillförs 22,3 mkr. Förutom omsorg av äldre, människor med funktionsnedsättning samt barn, unga och familjer, satsar vi på hemlagad mat inom hemtjänsten, samt minskat utanförskap och ökad anställningsbarhet. Alla intresserade ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och 1 2 på gymnasiet erbjuds feriearbete till sommaren. Människor gör mer än bara jobbar och bor i UpplandsBro. Tillsammans med 80 aktiva föreningar skapar vi en meningsfull fritid. Vi satsar på moderna bibliotek, stall till UpplandsBro ryttarförening, lokal och elitstöd till bordtennis, konstsnöspår, hopptorn, renovering av utomhusbad samt ridstigar. Vi är en grön kommun med ett starkt miljöengagemang vilket genomsyrar all verksamhet. Arbetet med att genomföra vår miljöplan fortsätter och vi inför under kommande år ett miljöledningssystem. Verksamheterna och våra fastigheter ska energieffektiviseras. Den yttre miljön i kommunen är viktig och 32 miljoner kronor kommer under nästa år att användas till ökad tillgänglighet, gång och cykelvägar, säkrare skolvägar, belysning, blomsterprogram och välkomnande entréer. Med dessa satsningar blir kommunen inte bara säkrare utan även mer attraktiv. Kollektivtrafiken är viktig för våra invånare som reser mer och mer kollektivt. Det är Landstinget/Trafiknämnden som beslutar om turtäthet och Trafikverket som finansierar spår och vägar. Men vi tillskjuter egna medel för att inleda en utredning av behoven vid Bro station för att kunna öka tågtrafiken dit. Som ni ser har vi ett spännande år framför oss. Ni hänger väl med? Kommunalråden i Upplands-Bro Mälarnära ges ut av Upplands-Bro kommun Upplaga: ex Redaktion: Kommunikationsstaben, UpplandsBro kommun E-post: Redaktör:, Ansvarig utgivare: KarlErik Lindholm, kommundirektör Tryck: Eprint AB/Trosa Tryckeri AB Distribution: SDR, Furuhällsplan Kungsängen Telefon Varför ett nytt handelsområde? I Upplands-Bro finns, förutom två centrum, även ett område med handel i Brunna. Många undrar varför ytterligare ett handelsområde planeras, vid trafikplats Brunna, istället för att utveckla de som finns. Det är HSB som äger marken och det är i dialog med dem som handelsområdet planeras. De såg möjligheten att skapa ett attraktivt handelsområde på en väl synlig och lättillgänglig plats, dessutom är det i linje med den handelsutredning som kommunen genomförde 2008, berättar Henric Carlson, planarkitekt på UpplandsBro kommun. Handelsutredningen 2008 konstaterade att utbudet av affärer med sådant människor handlar dagligen är bra i UpplandsBro. Däremot var utbudet av sällanköpsvaror, alltså varor människor inte köper varje dag såsom kläder, fritidsutrustning och köksmaskiner, dåligt. Utredningen visade att det vid tillfället inte fanns mer än 20 butiker med sådana varor och att det inte fanns något riktigt bra centrum i kommunen. En satsning på sådana affärer rekommenderades då kommuninvånarna skulle få kortare väg att göra inköp. Det skulle i sin tur minska tidsåtgången och spara pengar, bilresor och utsläpp. Utredningen såg inte att befintliga affärer i Bro och Kungsängen skulle påverkas av en sådan satsning. Det handelsområde som nu planeras mellan Norrboda och trafikplats Brunna, vid E18, kommer att rymma ett flertal större butikslokaler, lokaler som inte skulle få plats i något av de befintliga centrumen av utrymmesskäl. Läs mer på handelsomrade Marcus Sköld, Susanne Lindqvist och Pernilla Torgé i kommunens kundcenter arbetar för att göra nya invånares flytt till Upplands-Bro enkel. Foto: De gör flytten till Upplands-Bro enklare Nu introduceras Flytta hit-konsulter. Det ska vara lätt att flytta till Upplands-Bro och i kommunens kundcenter kan en blivande Upplands-Brobo få hjälp att samordna allt vid en flytt. UpplandsBro kommun växer. Det är en attraktiv kommun med fin natur inte långt från Stockholm. Därför flyttar många hit, inte minst barnfamiljer. Vid en flytt till en ny kommun är det mycket att tänka på. Det kan handla om bygglov, förskoleplats, renhållning, starta eget och mycket annat. För att göra det lättare startar därför UpplandsBro kommun nu tjänsten med Flytta hitkonsulter. Tanken är att vi ska kunna samordna allt som man behöver göra när man ska flytta hit. Vi kan besvara frågor, hjälpa till med olika ärenden och boka möten, säger Pernilla Torgé, en av de tre Flytta hitkonsulterna. Vi ska vara en personlig konsult som hjälper och vägleder. Det ska vara enkelt och man ska bara behöva en kontakt och en väg in. I mars 2012 inrättades ett kundcenter i kommunen. Där besvaras frågor från allmänheten och lättare ärenden behandlas. Förutom Pernilla Torgé är det Susanne Lindqvist och Marcus Sköld som kommer att hjälpa medborgarna. Vi kan hjälpa till med i stort sett allt. Vi koncentrerar oss naturligtvis på vår egen verksamhet men man kanske undrar vilka företag som finns här och hur föreningslivet ser ut. Vi kan naturligtvis inte rekommendera men vi kan upplysa vad som finns. Kan vi inte svara direkt så tar vi gärna reda på svaren och återkommer, säger Pernilla Torgé. För att marknadsföra den nya servicen planeras flera olika aktiviteter. En av de viktigaste insatserna blir att etablera en Flytta hitportal på kommunens webbplats. På startsidan ska besökaren lätt kunna hitta portalen som ska vara ett forum för de här frågorna. Den kommer också att länkas från Hemnet, säger Susanne Schenström, kundcenterchef i UpplandsBro kommun. Det finns så mycket som man som ny i en kommun kanske inte tänker på, menar Pernilla Torgé. Vi känner att det här är helt rätt. Vi vill samordna och göra det enkelt för medborgarna. Vi vill hela tiden utöka vår service så synpunkter och önskemål är mycket välkomna, säger Susanne Schenström.

3 Nr. 4/ Lotta Engzell hjälper Adam Hellberg och Phevos Nikolouzos i årskurs 5. Ny matematik väcker elevernas nyfikenhet Upplands-Bro kommun satsar på att utveckla matematikundervisningen. Det handlar om att inspirera eleverna att tänka fritt och att väcka deras nyfikenhet. En nyanställd matematikutvecklare stödjer skolorna i arbetet. Matematik handlar inte bara om att lära sig räkna, utan kanske mer om att lösa problem och förstå sammanhang. Det har därför en naturlig koppling till andra ämnen. Matematik ska vara roligt och det blir det när man får resonera tillsammans och tänka fritt, säger AnnSophie Backlund, speciallärare och arbetslagsledare på Bergaskolan och en av UpplandsBro kommuns fyra matematikhandledare. Matematiklyft och Pisa 2015 UpplandsBro kommun deltar i två nationella satsningar i ämnet, Matematiklyftet och Pisa Matematiklyftet handlar om fortbildning och syftar till att utveckla lärarnas undervisningsmetoder och höja kompetensen. Pisa 2015 handlar om att ta fram en modell för att förbättra styrningen och ledningen för kommunernas matematikutveckling. Målen är högt ställda. År 2018 ska alla elever i årskurserna 3, 6 och 9 ha godkänt i matematik, det vill säga minst E i det nya betygssystemet. Det är ett högt ställt mål. Jag tror att det skulle det vara fel att sätta ett lägre mål. I så fall skulle man redan från början säga att några elever inte ska involveras. Den här kommunen vill att det ska hända något och då ska målet sättas Ann-Christine Aronsson hjälper Leo Molin och Erik Guella i årskurs 3. högt, säger AnnCharlotte Ramsthaler, nyanställd matematikutvecklare på kommunen. I sin roll ska hon vara ett stöd för skolorna i utvecklingsarbetet. Hon tycker att det är viktigt att det finns tid att prata matematik i skolorna och att de utgår från forskning när de går vidare. Det är viktigt att vi vet vad vi gör när vi testar nya angreppssätt som vi sedan utvärderar, menar hon. Nyfikenhet väcks Bergaskolan är en F5skola i Kungsängen. Här, liksom på andra skolor i kommunen, prövar de nya sätt att bedriva matematikundervisningen. När AnnChristine Aronsson och Lotta Engzell har matematik i årskurs 3 respektive 5 följer de en plan. Nu jobbar de bland annat med symboler och hur räknetal uppfattas och kan användas. Det handlar mycket om resonemang och kommunikation. De säger att de vill utmana eleverna och få igång deras tänkande. Vi pratar bland annat om när egentligen människan, för mycket länge sedan, fick behov av att börja räkna och vi frågar oss hur de gjorde då? Eleverna börjar fundera och nyfikenheten väcks, berättar Ann Christine Aronsson. Lotta Engzell tycker att det blir bra diskussioner i klassrummet. Alla tycker att det är kul att exempelvis se hur människan har använt olika symboler genom tiderna för att räkna och beskriva. När lektionen är slut går eleverna glada härifrån, säger hon. Matematiksatsningen omfattar Anne-Charlotte Ramsthaler, matematikutvecklare. alla nivåer, såväl grundskolan som gymnasiet men även förskolan. Med hjälp av matematik kan problem lösas. Matematiksatsningen i UpplandsBros skolor har därför ett brett och mycket spännande perspektiv. Snabbare snöröjning Sedan 1 oktober ansvarar Björnentreprenad AB för snöröjningen i Upplands-Bro. I avtalet prioriteras fler vägar i första hand och ska därmed ska fler vägar i kommunen vara plogade på kortare tid. Tidigare fanns det tre olika prioriteringar av vägar, gång och cykelvägar i UpplandsBro. Det innebar att de vägar med prioritering ett plogades först, därefter de med nummer två och i sista hand de som prioriterades i tredje hand. Vid kraftiga och långvariga snöfall kunde det innebära att villagator inte plogades på flera dagar eftersom snöröjarna var upptagna med de vägar som prioriterades i första och andra hand. I det nya avtalet, som Björnentreprenad AB har hand om sedan den 1 oktober, finns inte längre några gator som prioriteras i tredje hand. Alla gator som tidigare plogades i andra hand har prioriterats upp. I praktiken innebär det snabbare snöröjning, att snöröjarna har kortare tid på sig från det att de påbörjar snöröjningen tills det att de ska vara klara, förklarar Michael Andersson, gatuingenjör på UpplandsBro kommun. Tre eller fem centimeter För att Björnentreprenad ska skicka ut plogbilarna krävs tre centimeter blöt snö alternativt fem centimeter torr snö. Det finns utpekade mätstationer som avgör om nivån är uppnådd. De vägar som prioriteras i första hand, alltså huvudleder, bussgator, infartsparkeringar och separata gång och cykelvägar som är åtskilda, ska vara plogade inom tre timmar, från det att plogförarna påbörjar arbetet. Villagator, som prioriteras i andra hand, ska vara plogade inom fem timmar. Men det förutsätter att prio ettvägarna är klara. Blir det ett långvarigt snöfall kanske snöröjarna måste börja om med prio ettvägarna igen istället för att börja med prio tvåvägarna, förklarar Michael Andersson. Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, har entreprenören snöjour. I värsta fall innebär det att de är ute och plogar snö dygnet runt. Ett par snöfall tror Michael Andersson att det kan ta innan snöröjarna lärt känna kommunen. De första snöfallen kan det bli vissa missar eftersom de är helt nya på snöröjning här men det är helt mänskligt. Vi har en bra dialog så jag tror på det här. Det blir spännande, vi har aldrig haft med den här entreprenaden att göra vad gäller vinterväghållningen men vi ser positivt på det. Läs mer på

4 4 Nr. 4/2013 Lyhördhet för behov ger gott bemötande i äldrevården Bra bemötande är en väsentlig och prioriterad del av kvalitetsarbetet i Upplands-Bros äldrevård. Mälarnära besökte Norrgården och Allégården samt på Solrosens dagverksamhet för att se hur kvalitetsarbetet drivs där. För att kunna behålla det som är bra och utveckla det som kan bli bättre bedrivs ett kontinuerligt och strukturerat kvalitetsarbete inom Upplands-Bro kommuns äldreomsorg. Hur kvalitén på omsorgen upplevs är individuellt; människor upplever saker olika och det är heller inte alla som har möjlighet att tala om vad de tycker. Det innebär att vi som personal måste vara närvarande och lyhörda i vårt arbete och bemöta individen på det sätt som är bra för just henne eller honom, säger Ann-Sofie Sundman, enhetschef för särskilda boenden i Upplands-Bro med ansvar för Norrgården, Allégården och dagverksamheten på Solrosen. Ann-Sofie Sundman pratar om det hon kallar för kvalitetshjulet. I det är personalens arbetsplatsträf far väsentliga, de är obligatoriska för samtlig personal, protokollförs och hålls var fjärde vecka. Där har vi stående punkter och en handlar om vårt systematiska kvalitetsarbete. Då diskuterar vi bland annat synpunkter och eventuella klagomål från brukare och anhöriva, samt avvikelser och förbättringar i verksamheten, berättar hon. En vecka före varje arbetsplatsträff träffas kvalitetsrådet. I rådet sitter enhetschefen och representanter för de olika personalgrupperna och deras uppgift är att följa upp det som beslutats tidigare, diskutera hur arbetet ska gå vidare samt följa upp de mål och uppdrag som finns, utifrån enhetens kvalitetsplan. Därutöver har enheten två planeringsdagar varje år då de utgår från Socialstyrelsens värdighetsgarantier. Vi har satt fokus på bemötandefrågorna. Vi är ju alla olika och det är viktigt att vara lyhörd och ödmjuk så att vi kan möta den enskilda individen på just det sätt som är bäst för henne eller honom, säger Ann- Sofie Sundman. Målet är hela tiden att de boende Martha Fernandez, Soham Tabassum, Marianne Espinoza och Thererse Dössing, med ryggen mot kameran, spelar rollspelet Samspelet nationella värdegrunden i praktiken under en planeringsdag. Genom spelet diskuterar de bemötandefrågor. ska känna trygghet men känslan av trygghet är individuell. Därför me nar Ann-Sofie Sundman att det är viktigt att hela tiden följa upp, disku tera, bevara det som är bra, förbättra det som bör förbättras och hela ti den se till den enskilda människan. Det är ett arbete som pågår hela tiden och som aldrig kan ta slut, menar hon. Maja Wallin bor sedan februari i år på Norrgården. Här på Norrgården trivs jag och här känner jag mig trygg. Jag kän ner att personalen har vårt bästa i tankarna. Jag har inget att klaga på men om det skulle vara något, ja då tvekar jag inte att säga till, säger hon med glimten i ögat. De som flyttar in på äldreboendena i dag har en annan bakgrund och erfarenhet än tidigare generationer. Nu möblerar vi med inredningar från 1970-talet och de som flyttar in vill gärna lyssna på Beatlesmusik. Vi måste vara mycket lyhörda, säger Ann-Sofie Sundman med ett leende. Maja Wallin trivs på Norrgården där Amal Faiz och Soham Tabassum jobbar. Personalutbildning för att ge äldre bättre mat I Upplands-Bro kan människor som får hjälp av hemtjänsten få hjälp med enklare matlagning i hemmet. I november genomfördes en utbildning bland kostombud inom hemtjänsten för att öka kunskapen om inköp, matlåda eller matlagning i den enskildes hem. Den som får hjälp av hemtjänsten kan få godkänt att få hjälp med enklare matlagning i hemmet. Det ställer högre krav på att den som ska utföra hjälpen har kunskap om mat- och livsmedelshantering. För att öka kunskapen inom hemtjänsten fick kostombud inom hemtjänsten och boendestödjare gå en kurs i början av november. Liselott Ohlsson, kostekonom i Sollentuna kommun, höll kursen med målet att öka kunskapen om livsmedelshantering och matlagning i den enskildes hem. Vad gäller äldre personer har de behov av mer energi och ett ökat näringsinnehåll i maten. Ni kan inte tvinga dem men ni kan försöka påverka dem att göra vissa val vad gäller kost, förklarade Liselott Ohlsson. Deltagarna på kursen kom från både kommunal och privat hemtjänstutförare. Även boendestödjare inom socialpsykiatrin deltog även om utbildningen främst var inriktad på äldre som fortfarande bor hemma. Kursen inleddes med ett pass om kostpolicy, riktlinjer och livsmedelshygien och därefter behandlades mat för äldre, näringsberikning i kost, matsedel och livsmedelsval. Tanken är att kostombuden efter kursen ska sprida kunskapen vidare till övriga medarbetare på sin enhet. Under nästa år planeras ytterligare insatser vad gäller hemlagad mat i hemtjänsten. Vi utbildar personalen i enklare matlag ning för att våra kunder, som behöver hjälp med maten, ska få större möjlighet att få enk lare näringsrik hemlagad mat, som alternativ till färdigköpt mat eller matlådor. Vi tror att det kommer att bidra till att höja livskvaliteten för många, säger Eva Folke, socialchef Upplands-Bro kommun.

5 Nr. 4/ Öppet hus på gymnasiet Snart är det dags att välja gymnasieutbildning och skola. Upplands-Brogymnasiet har Öppet hus vid tre tillfällen där de berättar om de olika utbildningarna som skolan erbjuder. Onsdag 4 december kl Torsdag 6 februari kl Tisdag den 6 maj kl Både VA- och avfallstaxan ändras 2014 Det pågår ett arbete med att revidera både VA- och avfallstaxan. Anledningen är att kostnaderna för verksamheterna inte täcks av intäkterna. Nya taxor förväntas börja gälla under Avgiften ska då täcka kostnaderna för VA- och avfallshanteringen samt ta höjd för investeringar de närmaste åren. Påverka kommunen Du som bor i Upplands-Bro kan påverka din kommun. Du kan lämna synpunkter och klagomål, ställa frågor till fullmäktige vid allmänhetens frågestund eller lämna in ett medborgarförslag. Framtid diskuterades på demokratidag Allmänhetens frågestund Genom allmänhetens frågestund har du som medborgare därutöver möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. En fråga kan ställas både muntligt och skriftligt men bör lämnas till kommunen senast klockan 12, två arbetsdagar innan frågestunden. Den kan även lämnas till presidiet omedelbart före frågestunden men besvaras då vid nästa frågestund om den inte kan besvaras direkt. I slutet av oktober samlades elever från kommunens skolor på Tammsvik för att diskutera Upplands-Bros framtid med politikerna. Många konkreta förslag till förbättringar i kommunen lyftes fram och engagemanget bland eleverna gick inte att ta miste på. En taxi och två bussar levererade eleverna till Tammsvik Herrgård på torsdagsmorgonen och efter en frukostmacka satte sig både elever och politiker i samlingssalen. Irène Seth (M), Kommunstyrelsens ordförande, inledde och hälsade samtliga välkomna till årets demokratidag. Därefter fick elever, politiker och tjänstemän gruppvis resa sig upp för att alla skulle se vem som var vem innan ordet lämnades över till Yvonne Stein (FP), Utbildningsnämndens ordförande. Hon talade om demokrati. Om några år är det ni som styr när vi politiker som är här idag har gått i pension, det är en dag i demokratins anda, sa hon. Längst bak i salen fanns en utställning. Skolorna har under hösten arbetat fram förslag på hur Upplands-Bro ska se ut i framtiden. Bo och leva, utbildning, kultur och fritid samt arbete och företaganden är de framtidsteman de arbetat med och varje skola hade med sig upp till fyra förslag till Tammsvik, ett på varje tema. Elin Crilén från Broskolan: Det är kul med den här dagen, vi har fått berätta vad vi vill göra för att det ska bli bättre i Bro. Det behövs mer aktiviteter och mer satsningar på skolan. Det blev ett myller när samtliga församlade skulle titta på alla bidrag och eleverna samtidigt skulle berätta om och argumentera för sina förslag. Efter vernissagen gick eleverna med sina politiker till anvisade grupprum. Där följde livliga gruppdiskussioner som rörde allt från miljö och skola till exploatering och bostadsbyggande. Marianne Rilde Björkman och Ulf Thelander, projektledare på Upplands-Bro kommun som driver visionsprojektet, var så långt nöjda med dagen. Det är fantastiskt roligt och det är ambitiösa bidrag från eleverna, de är mer miljömedvetna än Simon Carlsson Karami från Finnstaskolan: Det har varit jättebra, jag har träffat nya vänner och verkligen fått berätta vad jag tycker. Vi borde satsa på gräs på hustaken som drar växthusgasen ur luften. vi och dessutom är det många praktiska och realistiska förslag de har med sig, säger Marianne Rilde Björkman. Efter lunchen samlades alla deltagare igen för att rösta fram finalbidragen. Både elever och politiker fick rösta men många politiker avstod då alla bidragen var så bra. Totalt gick elva bidrag vidare till finalomgången där allmänheten kommer att få rösta fram vinnaren. Rösta du också! Medborgarförslag Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige enligt 5 kap 23 kommunallagen, så kallat medborgarförslag. Förslagsställaren skall ges möjlighet att yttra sig i samband med att förslaget väcks i kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. På sociala medier Du vet väl att du kan ställa frågor och framföra synpunkter till kommunen via Facebook och Twitter? Det är nästan 900 facebookanvändare som gillar kommunens sida och det är medarbetarna i kundcenter som tar emot och besvarar de frågor och synpunkter som kommer via de sociala kanalerna. UpplandsBroKommun

6 6 Nr. 4/2013 En plats för kreativitet i Kungsängen En plats för kreativ verksamhet, liksom för lugn och återhämtning. Den kulturverksamhet som Öråkers kulturförening driver, med stöd av Upplands-Bro kommun, lockar allt fler. För cirka fyra år sedan startade Carola Dyrssen Öråkers kulturförening. Tanken var att, med stöd av kommunen, utveckla kulturverksamheten i den gamla ladan på Öråkers gård, strax söder om Kungsängen. I dag arrangeras bland annat marknader av olika slag och inte minst aktiviteter för barn och ungdomar. Redan fyra år tidigare, 2005, startade Carola Dyrssen en inredningsaffär i ladan och började också med målarkurser. Det var en galen idé men verksamheten utvecklades och i dag finns här ett tiotal mindre företag som alla är inriktade på hantverk, design och återvinning. Vi har ett kafé och Ladan Öråker har blivit ett populärt utflyktsmål med en livaktig kulturverksamhet för såväl unga som äldre, berättar hon. Barnens dag i augusti samt marknader av olika slag är populära. Hantverksmarknader, äppelmarknader, antik och samlarmarknader, vår och höstloppis med vintage och secondhandmarknader samt, inte minst julmarknader, arrangeras. I år arrangerar vi tre julmarknader. Det blir de tre söndagarna 1, 8 och 15 december, berättar Carola Dyrssen. Hon säger också att de brukar ha någon form av musikunderhållning på julmarknaderna. I år har de tankar om mer sång och musik i anslutning till någon av julmarknaderna men inget är bestämt ännu, så hon tipsar om att hålla koll på Ladan Öråkers webbplats framöver för mer information. Populära lovaktiveter Höstlovsaktiviteterna brukar alltid vara populära. I år kunde de skollediga ungdomarna anmäla sig för att arbeta med keramik och tovning samt delta i ansiktsmålning. Några av deltagarna har varit med förr medan andra provar på för första gången. Syskonen Axel och Alice Holmström, liksom Tuva Arnell, jobbar med keramik med Ica Horn och Marianne Ekdahl som handledare. De har alla tre varit här tidigare och tycker att det är kul. Inne hos Inger Bennet provar Ida Alice Holmström var en av dem som besökte Ladan Öråker på höstlovet. Här hjälper Ica Horn henne i keramikverkstaden. Friman och Tilda Johansson på att tova. Ida har tovat tidigare men då var det hos hennes farmor. Här i Ladan Öråker är det första gången, vilket det också är för Tilda. Man behöver inte fråga för att förstå att de tycker att det är roligt. Det syns i deras ögon, som lyser av glädje. Carola Dyrssen brinner för verksamheten, inte minst att skapa möjligheter för de unga. Här ser hon samarbetet med kommunen som väldigt viktigt. Jag vill att vår verksamhet ska kunna ge människor möjlighet att bli inspirerade och jag vill att den här platsen ska vara en kreativ och rolig miljö, inte minst för barn och ungdomar. Att se hur människor växer är nog det roligaste som finns, säger Carola Dyrssen. Skoldatatek för elever med läs- och skrivsvårigheter Sedan höstterminens start 2013 kan elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi få extra stöd genom det nyöppnade Skoldatateket. Den 20 januari klockan startar insamlingen av julgranar. Se till att allt pynt har plockats bort innan du lämnar den på uppsamlingsplatsen. Foto: Johnér Vi återvinner din julgran i januari Under januari 2014 erbjuder kommunen hämtning av julgranar. Senast den 20 januari klockan lägger du ut din gran på hämtningsplatsen. Alla hushåll har möjlighet att lämna sin julgran till återvinning. För boende i småhus: Sätt din gran bredvid din soptunna senast den 20 januari klockan För boende i flerfamiljshus: Din hyresvärd eller bostadsrättsförening utser en plats där granarna hämtas. Kontakta din hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen för mer information. Tänk på att: Julgranen får vara max 2,5 m lång Julgranen ska vara fri från pynt Julgranen får inte vara inplogad eller översnöad Julgranen ska vara väl synlig, så det framgår att den ska hämtas. Vi kan inte hämta granen om den är större, pyntad, inplogad eller inte syns. Hämtningstider: Alla julgranar måste vara utlagda på hämtningsplatsen senast klockan den 20 januari Insamlingen börjar i Kungsängen, Brunna och Bro och fortsätter därefter med landsbygdsområden. Insamling sker vardagar mellan klockan och Underlätta sophämtningen Snart är det vinter och snö. Vi behöver din hjälp så att sopkärlet går lätt att tömma även under vintersäsong. Skotta och sanda gärna så att sopchaufförernas arbete underlättas. God Jul och Gott nytt år! Skoldatateket erbjuder pedagoger, elever och föräldrar ett kostnadsfritt stöd att lära sig och hantera olika alternativa ITbaserade verktyg. Det kan vara datorprogram som läser upp texter med en syntetisk röst, rättstavningsprogram, ordböcker eller program, så kalllade appar, för lärplattor och mobiltelefoner. Skoldatateket finns i Ullevihuset, granne med Härneviskolan i Bro. Anita Lundkvist och Anne Erdhage är speciallärare inom IT- och specialpedagogik på Upplands-Bro kommuns nystartade Skoldatatek. Foto: Sara Eklind IT- och specialpedagogik Anita Lundkvist och Anne Erdha ge, speciallärare inom IT och spe cialpedagogik, är anställda på halv tid för att driva Skoldatateket. Det är svårt att säga exakt hur många elever som är i behov av särskilt stöd. Enligt Dyslexiföreningen har i snitt två barn i varje klass dyslexi och ännu fler har läsoch skrivsvårigheter av andra orsaker, vilket påverkar inlärningsförmågan, säger Anita Lundkvist. I Sverige finns det Skoldatatek i närmare 200 kommuner. Målet är att alla elever, oavsett funktionsnedsättning, ska få samma möjligheter att ta till sig undervisningen i skolan. Du kan jämföra det med en elev som inte ser bra och använder glasögon i skolan, på samma sätt är det självklart att en elev som behöver får tillgång till de hjälpmedel, lärverktyg, som kan underlätta deras skolgång, säger Anne Erdhage. Grundskolor i fokus i starten I uppstarten av Skoldatateket i UpplandsBro är det grundskolorna som är i fokus. Anita och Anne jobbar med att det ska finnas olika alternativa ITbaserade verktyg på samtliga skolor. Det ska vara naturligt för både pedagoger och elever att använda ITbaserade verktyg i skolarbetet och därför är det bra att de finns tillgängliga för samtliga elever. Verktygen kan självklart också användas som ett hjälpmedel för elever som inte har läs och skrivsvårigheter, säger Anne Erdhage. När en elev behöver särskilt stöd träffas specialläraren, pedagogen, eleven och förälder för utprovning av verktyg och pedagogisk programvara. Skoldatateket lånar också ut provapådatorer, lärplattor och Ipods som kan användas av eleven hemma och i skolan. Vill du som förälder komma i kontakt med Skoldatateket kan du göra det via ditt barns skola eller kontakta dem direkt Anita Lundkvist, eller Anne Erdhage, Anne. Sara Eklind

7 Nr. 4/ Öppettider Upplands-Bro kommun Furuhällsplan 1, Kungsängen Månons kl , tor kl , fre kl Dag före röd dag kl Postadress: Kungsängen Växel: Fax: Epost: Bro bibliotek/broskolan Tel: Mån kl 1219, tis kl 1019, ons kl 1017, tor kl 1219, fre kl 12 17, lör kl 1115, sön kl Jullov: se bibliotek för aktuella öppettider Kungsängens bibliotek/ Tibble torg Tel: Mån kl 1219, tis kl 1017, ons kl 1019, tor kl 1217, fre kl 1217, lör kl 1115, sön stängt. Jullov: se bibliotek för aktuella öppettider 20-åriga Christoffer Johansson har genom Unga jobb fått praktikplats på Bro Simhall där Maria Palm är anläggningsföreståndare. Vinst för alla med praktiserande ungdomar Vinn-vinn-situation! Så beskrivs gärna projektet Unga jobb, där ungdomar får chans till en praktikplats och samtidigt möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Christoffer Johansson praktiserar i Bro simhall. För ungefär ett år sedan tog Sparbanken i Enköping initiativ till projektet Unga jobb. Syftet är att matcha arbetslösa ungdomar med arbetsgivare för tre månaders praktikanställning. Ungdomarna får värdefull erfarenhet och en viktig referens i sitt CV. Här i UpplandsBro har vi tidigare funderat på att hitta något koncept för att jobba med de här frågorna. Vi och Sparbanken började prata om det här och nu är det igång, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i UpplandsBro kommun. Gratis budget- och skuldrådgivning UpplandsBro kommun har en kommungemensam budget och skuldrådgivning tillsammans med Järfälla och Sollentuna kommuner, Budget och Skuldrådgivning Nordväst. För att komma i kontakt med Skuldrådgivning Nordväst ringer du via Järfälla kommuns kundtjänst, Du kan också göra ett besök för kortare vägledning i budget & skuldfrågor under drop inmottagningen. Torsdagar, ojämna veckor, klockan i Kundtjänsts lokal, Riddarplatsen 5 (Posthuset) i Jakobsberg. I projekt ingår, förutom Sparbanken och UpplandsBro kommun, även Enköpings kommun, Håbo kommun, Arbetsförmedlingen och intresseorganisationen Företagarna. Sparbanken har en central roll. De är inte bara projektledare, genom sin lokala förankring har de även en bred kontaktyta och ett stort förtroende i näringslivet vilket underlättar för företag att engagera sig I början av oktober arrangerades en träff i Enköping och en i Kungsängen där arbetssökande ungdomar mötte företag och organisationer vid en form av minimässa. Ett tjugotal ungdomar kom till träffen i Kungsängen. Maria Palm, anläggningsföreståndare för Bro simhall, var med. Vi pratade med ett drygt tiotal ungdomar och det var en som vi blev särskilt intresserade av. Han var öppen och positiv och visade ett verkligt intresse så vi ville ge honom en chans, även om vi egentligen inte hade behov av arbetskraft just då, berättar hon. Den som visade intresse och som nu praktiserar i Bro simhall är Christoffer Johansson. Han är 20 år och pluggade i Uppsala ett tag efter gymnasiet men kände att det inte passade just då. Därför söker han jobb och har nu fått den här praktikplatsen. Jag tycker att det är bra här på simhallen. Jag får hjälpa till med allt möjligt. Nu har jag ju inte varit här så länge än men det blir nog mer att göra när jag har blivit lite mer varm i kläderna, säger han. Både Maria Palm och Mathias Forsberg menar att det är viktigt att ungdomar ges en chans att komma ut på praktik och att arbetsgivarna tar sig an ungdomarna. Vi ska vara ödmjuka och tacksamma till de företag som engagerar sig. De ska ha en eloge för att de är med i det här projektet. Alla tjänar på det. Det är en vinnvinnsituation för alla, menar Mathias Forsberg. Christoffer Johansson ser praktikplatsen som en möjlighet att komma vidare. Det är skönt att göra något och det är en bra erfarenhet när jag söker mig vidare, menar han. Han vill gärna ha ett jobb nu men någon gång framöver vill han nog ta upp studierna igen. Då vill han gärna plugga IT och data. Följ fullmäktiges sammanträden Välkommen att ta del av kommunfullmäktiges sammanträ den, anting en genom att närvara vid mötet eller följa det via webb-tv. Under 2014 sammanträder kommunfullmäktige den den 12 februari, 26 mars, 7 maj, 11 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november och eventuellt 20 november samt 17 december. Handlingar och protokoll finns att ta del av i kommunhusets kundcenter, Furuhällsplan 1, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Kl inleds allmänhetens frågestund. Frågor ska lämnas in skriftligt till kommunledningskontoret eller skickas via epost: senast klockan två arbetsdagar före sammanträdet. Saknas frågor fortsätter mötet enligt dagordningen. Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webbtv. Du kan Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webb-tv Du kan även se en repris på kommunens webbplats: se gamla webbtvsändningar när du vill på kommunens webbplats. Varmt välkommen! Önskar Anders Åkerlind Kommunfullmäktiges ordförande Simhallen Upplevelsedelen och bad & lek i lilla bassängen: Mån stängt, tis kl , ons kl , tor kl , fre kl , lör/ sön kl Lilla bassängen är avstängd kl ons pga undervisning. Bad & lek i stora bassängen: Mån stängt, tis kl 1420, ons kl 1419, tor kl , fre kl 14 19, lör/sön kl Motionssim vuxna över 18 år: Mån kl 1520, tis kl , ons kl , tor kl , fre kl Motionssim alla åldrar: Tis kl 1420, ons kl 1419, tor kl , fre kl 1419, lör/sön kl Sista insl till bad är 30 min före stängning. Stängt under jul och nyår p.g.a. ombyggnation av Brohuset. Kretsloppscentralerna Brunna kretsloppscentral Öppet: Tis, tor kl 1320, fre kl 1216, lör, sön kl dec kl 1014, stängt 24, 25, 26 och 31 dec. Skällsta kretsloppscentral Öppet: Mån, ons kl 1320, fre kl 1216, lör kl dec kl 10 14, stängt 24, 25, 26 och 31 dec. Ungdomsmottagningen Barnmorska tel Telefontid: mån kl 0809, tis & ons kl 1617, tor kl Kurator tel Telefontid: mån kl ungdomsmottagning Öppna förskolorna Öppna förskolorna finns för dig som är hemma med ditt barn upp till 5 år. Bro Öppna förskola Härnevi skolväg 10 tel: Kungsängens öppna förskola Bergvägen 28 tel

8 6 Nr. 4/2013 Det händer i Upplands-Bro Kultur Jul- och Kulturmarknad Lör 7 dec kl Vi har öppet på Klint där du kan inhandla julkransar, den goda Brolimpan, godis, julpynt, lotter och annat smått och gott. Glögg och pepparkakor serveras. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i Bro. Arr: Bro-Lossa Hembygdsförening Jultradition i Klint Tis 10 dec kl Vår jultradition med sång, musik, kaffe, lussekatter och pepparkakor. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i Bro. Arr: Bro-Lossa Hembygdsförening Midvinterkonsert med Patriarkus Fre 13 dec kl i Kungsängens hembygdsgård bjuder vi på en stämningsfull och spännande konsert i Lucias tecken. Entré: 150 kr rik, 100 kr fattig, barn 50 kr. Glögg och hembakt fika ingår. Efter konserten blir det dans till levande musik så länge vi orkar och har lust. Lättare förtäring och mumsigt fika och glögg till självkostnadspris. Kvällsdansen beräknas börja vid kl (ingen entréavgift). Begränsat antal platser till konserten. För garanterad plats, föranmäl till Elisabet För mer info besök vår Facebooksida eller Arr: Patriarkus i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet Jul- & Kulturmarknad Lör 7 dec kl Julmarknad med stickat, bakat, ljus, tomtar och annat som hör julen till. Kulturmarknad med julpyssel för barnen, visning av hantverk i Dagcentralen/Florasalen och scenprogram i Café Fjärilen med sång, musik, poesi och julrim. Julparad med Kalle Kamel i täten kl 11.00, där alla barn är välkomna julutklädda. Ponnyridning. Hantverkare och andra som säljer sådant som hör julen till är välkomna att medverka på marknaden. Se eller kontakta Monica eller Arr: Bro Centrum med bidrag från handlarna i Bro Centrum, Upplands- Brohus samt Upplands-Bro kommun. I samarbete med Café Fjärilen, Svenska Kyrkan i Bro och MoLeKul. träning och hälsa Isbanan Kungsängens IP Så snart vädret tillåter spolas isen på kungsängens IP. Se Spela Tennis Kungsängens TK. Tennislekis 07-09, Ons och fre kl 17 Tennisskola & abonnemang Gymmix Gymmix Kungsängen hjälper dig att orka bättre i vintermörkret! Kom och håll både humöret och värmen uppe på våra sköna pass. Vi erbjuder även gratis träning kring jul! Läs mer på Varmt välkommen! Ridkurser Upplands-Bro Ryttarförening ordnar kurser i ridning under jullovet för barn, ungdomar och vuxna. Läs mer på vår hemsida eller välkommen att ringa tel så berättar vi mer om vår verksamhet. Maskeradhoppning Kom och titta på årets roligaste tävling Maskeradhopptävling på nyårsafton 31 dec med första start kl Cafeteria öppen. Upplands-Bro Ryttarförening. Prova på-kurs för vuxna Vuxen nybörjarkurs / prova på-kurs Trettondagen 6 jan. Teori, praktik och prova ridning kl Pris: 400 kr. Upplands-Bro Ryttarförening. Övrigt Öppet hus Upplands-Brogymnasiet Välkommen till Öppet hus! Upplands- Brogymnasiet har Öppet hus och berättar om de olika utbildningarna vi erbjuder. Ons 4 dec kl Tors 6 feb kl Tis 6 maj kl Röda korset Bro Härads Rödakorskrets har försäljningsöppet kl lör 30 nov, lör 7 dec och lör 14 dec med julloppis och risgrynsgröt och säsongsavslutning. Vi öppnar igen lör 11 jan. Platsen är Blomstervägen 5B, Bro. Välkomna! Demenscafé En öppen verksamhet som vänder sig till alla som är berörda av demens. Demenscaféet leds av kommunens äldrepedagog i samarbete med Solrosens dagverksamhet, Upplands-Bros anhörigkonsulent, volontärssamordnare God jul & Gott nytt år önskar Upplands-Bro kommun och syn-och hörselinstruktör. Ingen anmälan behövs. Demenscafé i Bro: tis kl på Solrosens dagverksamhet, Norrgårdsvägen 13 i Bro. Demenscafé i Kungsängen: första torsdagen i månaden kl på Kontakten, Torget 6 i Kungsängen. App-sittarkväll. Vi tipsar varandra om användbara appar till smartphones av typen Iphone el. Android. Tid: Mån 9 dec kl Plats: Kungsängens bibliotek Språkcafé För dig som vill träna på att prata svenska. Varje tisdag kl i Kungsängens bibliotek. Sista träffen före jul är 17 dec och sedan startar vi igen tis 14 jan. För mer info hör av dig till Martina Olsson, se eller Bingo I Finnstasalen fre 6 dec, 13 dec kl OBS! EJ fre 20 dec. Annandagsbingo 26 dec dagtid kl Startar igen på fredagar 10 jan kl Bro IK bingo önkar alla en God Jul & Gott Nytt År! Pensionär Luciafirande Ons 11 dec kl är det luciafirande i restaurangskolans matsal, Dagcentralen i Kungsängen. Arr: PRO Kungsängen. Månadsmöte Ons 23 jan kl månadsmöte i restaurangskolans matsal, Dagcentralen i Kungsängen. Information om hemtjänst och biståndsbedömning. Arr: PRO Kungsängen. Studieupptakt Tis 28 jan kl studieupptakt i Dagcentralen i Kungsängen. Arr: PRO Kungsängen. Bio Jullovsbio UMTS visar film på Ekhammarscenen Skolvägen 20, Kungsängen 26 december Annandag jul Kl 13 Dumma mej 2 (7år/20kr) Kl 15 Monsters University (7år/20kr) Kl 19 The Lone Ranger (11år/20kr) Lätt att hitta information på kommunens webbplats Foto: Monica Leksell Kalle Kamel leder julparaden i Bro Lördagen den 7 december är det åter dags för den traditionsenliga Jul- & Kulturmarknaden i Bro centrum. Det blir den åttonde i ordningen och som vanligt blir det en dag i julens tecken med tomte, julparad, musik och pyssel. Årets tema är En traditionell jul med lite knorr. Barnen kommer att få prova på att dekorera pepparkakor, fläta julhjärtan och annat som vi känner igen från förr. I Café Fjärilen serveras fika, sång, musik, poesi och ett och annat julrim. Konferencier och julsångsledare är Upplands-Bros egen sångstjärna Caroline Lekström. Alla barn är välkomna att klä ut sig. Klockan 11 startar julparaden med Kalle Kamel i täten. Tomten väntar på alla utklädda barn med en liten överraskning. Håtuna Ridskola finns på plats för barn som vill rida. Många lokala hantverkare och andra utställare finns på marknaden, där du kan hitta allt från stickat till brända mandlar. Ännu finns det tid att anmäla din medverkan på marknaden. Läs mer på se. Monica Leksell Det finns mycket information på kommunens webbplats. Det visar SKL:s undersökning Information till alla. Totalt hittades svar på 84 procent av frågorna. Sedan 2009 har SKL genomfört en undersökning av Svenska kommuners webbplatser utifrån dryga 250 vanliga medborgarfrågor. Varje fråga har getts två minuter att hitta ett svar och om ett svar inte hittats inom den tiden har det noterats som att svaret inte finns. Materialet har delats upp och presenteras i elva olika verksamhetsområden som i stort följer de kommunala verksamheternas indelning. Resultatet av undersökningen presenterades i rapporten Information till alla? En uppföljande granskning Undersökningen visar ett gott resultat för kommunens webbplats. Sedan 2012 har informationen förbättrats med fyra procent, Foto: Marco Gustafsson från 82 procent 2012 till 86 procent hittade svar Snittet bland samtliga kommuner i undersökningen låg 2012 på 74 procent hittade svar, en siffra som ökat till 79 procent Inom flera av de undersökta områdena hittades 100 procent av svaren på Upplands-Bros webbplats. Det är ett fint resultat för vår Webbplatsens resultat Öppenhet och påverkan: 70 Förskola: 100 Grundskola: 80 Gymnasieskola: 75 Äldreomsorg: 87 Individ- och familjeomsorg: 100 Handikappomsorg: 60 Bygga och bo: 88 Gator, vägar och miljö: 95 Tillstånd, tillsyn och näringsliv: 92 Kultur och fritid: 81 Sökfunktion: 84 Siffran anger hur många procent svar som hittades inom området. webbplats som är anpassad för mobiler och surfplattor. Undersökningen visar goda exempel och vi kommer att inspireras av dem för att bli ännu bättre, säger Sara Eklind, kommunikationschef på Upplands-Bro kommun.

Matavfall ska samlas in

Matavfall ska samlas in .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer