Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium."

Transkript

1 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning är att du ska kunna använda den som en liten uppslagsbok som du kan använda när du har frågor om rutiner mm. Elevhandboken delas ut till alla nya elever på Solna Gymnasium och dessutom finns den tillgänglig på skolans hemsida. 1

2 Innehåll APL...3 Arbetsmiljö...3 Betyg...3 Bibliotek...3 Examinationer...3 Elevföreningar...3 Elevhälsoteamet.. 4 Elevkåren...4 Elevinflytande...4 Elevskåp Examensmål...4 Försäkringar...5 Gymnasieexamen...5 Individuell studieplan...5 Individuella val...6 Information till eleverna...6 Kurator...6 Kursutvärderingar...6 Kontaktperson utanför skolan...6 Ledighet...6 Läromedel...6 Läs- och skrivsvårigheter...7 Mentor...7 Meritkurser...7 Modersmål...7 Närvaro leder till goda studieresultat!...7 Plan mot kränkande behandling...8 Prövningar...8 Skolhälsovården...8 Schemat...8 Sjukanmälan...8 Skollunch...8 SL-kort...9 Studieresultat och omdömen...9 Studie- och yrkesvägledning...9 Synpunkter på vår verksamhet...9 Elevernas läsår Ordningsregler för Solna Gymnasium Kontakt

3 APL På yrkesprogrammen, Barn och fritid- och El och Energiprogrammet, ingår minst 15 veckors Arbetsplatsförlagd lärande (APL). Under APL får du chans att lära dig yrket på plats, ute i arbetslivet. Arbetsmiljö Varje program har ett eller flera elevskyddsombud. Han eller hon representerar programmet i arbetsmiljögruppen. Elevskyddsombuden jobbar med olika frågor för att öka trivseln och tryggheten på skolan samt skapa en studiemiljö där alla elever kan prestera maximalt. Elever som upptäcker en risk för ohälsa eller olycksfall ska kontakta elevskyddsombud eller personal på skolan. Betyg Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygen i alla kurser som ingår i din studieplan under gymnasietiden utgör det examensbevis du får vid avslutade studier Betygsskalan är från A-F, där A är högsta betyg och F är icke godkänd. Om underlag för bedömning saknas (t ex på grund av hög frånvaro) noterar vi att betygsunderlag saknas. Om du fått F eller saknar betyg i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Läs mer under Prövningar. Det är bara betyget F som du har möjlighet att höja under din gymnasietid. Därför är det viktigt att du satsar på studierna redan i årskurs 1. För ett visst betygsteg måste du uppnå det betygssteget på samtliga kunskapskrav. Det är inte ett medelvärde som leder till ett visst betyg. Det finns bara kunskapskrav för betygsstegen E, C och A. För betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Övervägande del innebär mer än hälften. Bibliotek Skolan har ett bibliotek dit alla skolans elever är välkomna. Här kan du låna och läsa böcker och tidskrifter, söka information, få handledning i informationssökning, få boktips, kopiera eller sitta och plugga. På bibliotekets hemsida kan du få tips om länkar, rapportmallar m.m. solnagymnasium/bibliotek/ Examinationer På Solna Gymnasium planerar elever och lärare tillsammans hur examinationer ska gå till och när de ska genomföras.(gäller inte nationella prov som har nationellt fastställda datum). Om du är frånvarande från ett examinationstillfälle eller inte når minst E får du möjlighet till kompletteringar eller uppsamlingsexamination i slutet av kursen. Om du varit borta mycket, missat examinationer eller av andra skäl riskerar att få betyget F i en kurs ska du snarast vända dig till din undervisande lärare för att reda ut vilka kompletteringar du behöver göra och vilken hjälp du behöver för att nå målen för kursen innan betyg sätts. Uppsamlingsexamination ska genomföras senast en vecka före kursslut. Läraren måste få en rimlig chans att bedöma ditt arbete vilket innebär att ytterligare examination inte kommer att erbjudas. Läraren kommer inte att bedöma examinationsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid. Om du missar samtliga examinationer på ett eller flera kunskapskrav kommer du få betyget F alternativ betygsunderlag saknas. Elevföreningar Gymnasietiden är inte bara kurser, prov och lektioner. Under gymnasietiden kommer du att möta nya människor och göra många roliga saker. Vi är övertygade om att elever som trivs lyckas bättre i sina studier. En förening kan vara ett utmärkt sätt att hitta och skapa livslånga vänskapsband, bygga ett mindre samhälle innanför skolans väggar och hitta möjligheter för ledarskap, ansvar och service. Under tre år ska du gå på Solna Gymnasium, så varför inte göra denna tid till något alldeles extra! Om du och dina 3

4 kamrater vill starta en förening kan du få hjälp från skolan. Kontakta skolans intendent Kicki Olofsson. Läs mer om våra föreningar på hemsidan! Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet (EHT) ska verka för att elevs behov av stöd utreds. Elevhälsoteamet föreslår eller beslutar om åtgärder i form av särskilt stöd, elevvårdskonferens, handledning av lärare eller liknande. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Elevkåren Elevkåren syftar till att ge Solna Gymnasiums elever inflytande över utbildningen och består av alla elever på skolan som tecknar medlemskap. Val till elevkårsstyrelsen hålls årligen av elevkåren. Kontakta elevkårsstyrelsen om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. Elevinflytande Elevernas inflytande är en förutsättning för en framgångsrik skola. Vi arbetar på flera sätt för att du som elev ska ha inflytande över din utbildning. Lärarna ska planera undervisningen tillsammans med eleverna. På klassråd tar elever och mentorer upp sådant som gäller klassen. På programråd tar elever och programlagsledaren upp sådant som gäller programmet. Alla kurser utvärderas i mitten av kursen för att du som elev ska kunna påverka och förbättra undervisningen. En gång per år genomför vi en kvalitetsenkät som ligger till grund för skolans verksamhetsplan. Eleverna har också inflytande via elevkår, elevskyddsombud och andra elevföreningar Elevskåp Varje elev får disponera ett skåp i skolan. Det är förbjudet att ta med, och således även förvara, farliga och olämpliga föremål i skolan. Skolans personal kan öppna och kontrollera innehållet i skåpen. Hänglås till skåpet får du själv hålla med. Förvara inga värdeföremål i skåpen. Se vidare under punkten Försäkringar. Skulle du sluta skolan utan att låsa upp och tömma skåpet kommer skåpet att öppnas och innehållet kasseras. Du kan då inte ställa några krav på skåpinnehållet i efterhand. Solna Gymnasium använder Outlook för elevers e-post. Till skolmailen har eleverna samma användarnamn och lösen som när de loggar in på skolans datorer. Lösenordet består av minst åtta tecken med minst en stor bokstav och en siffra. Examensmål För varje nationellt program i gymnasieskolan finns det examensmål som innehåller mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll. Du hittar examensmålen på vår hemsida 4

5 Försäkringar Som elev vid Solna Gymnasium är du försäkrad vid olycksfallsskada under verksamhetstid. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom. Skolan har inga försäkringar som täcker elevers förlust vid stölder. Skolan betalar således ingen ersättning. Rapportera eventuell stöld till vårt vaktmästeri och polisanmäl i sedvanlig ordning. Förvara inte värdesaker i elevskåpet och lämna inte värdesaker oövervakade i lektionssalar, korridorer och omklädningsrum. Mer information om olycksfallsförsäkringen finns på skolans hemsida. Gymnasieexamen Samtliga nationella program leder till en gymnasieexamen. En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Yrkesexamen, För en yrkesexamen krävs att du har betyg i 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända. Du får alltså har max 250 p F (icke godkänt betyg), men du måste ha godkända betyg i: Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1 Engelska 5 Matematik 1a 400 poäng av de programgemensamma ämnena Gymnasiearbete. Du som läser på ett yrkesprogram och under din gymnasietid vill läsa in grundläggande behörighet för högre studier krävs att du har läst och har godkända betyg i, Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 Engelska 6 Dessa kurser erbjuds att läsa inom individuella valen inför ÅK 2 och 3. Kontakta din studievägledare för mer information. Högskoleförberedandeexamen, För en högskoleförberedande examen krävs att du har betyg i 2500 poäng varav 2250 poäng godkända. Du får alltså har max 250 p F (icke godkänt betyg), men du måste ha godkända betyg i: Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1 Gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet. Individuell studieplan Ett fullständigt gymnasieprogram omfattar kurser motsvarande 2500 poäng. Du har under din gymnasietid en personlig individuell studieplan. Av planen framgår vilket program och inriktning Du följer och vilka val av kurser som gjorts. Dessa är uppdelade i Gymnasiegemensamma ämnen, Programgemensamma ämnen och Fördjupningskurser. Se mer under respektive program på skolans hemsida. När en kurs är betygssatt registreras betyget i den individuella studieplanen. Det är därför viktigt att Du själv tar del av och kontrollerar din individuella studieplan som också är ditt levande dokument under din studietid. På utvecklingssamtalet går mentorn igenom din individuella studieplan. 5

6 Individuella val Inom ramen för individuellt val kan du komplettera din utbildning med kurser som intresserar dig eller ger dig utökad behörighet och/eller meritpoäng inför framtida studier vid högskola. Under dina tre år på Solna Gymnasium kommer du att få välja 200 poäng individuellt val. För elever på nationell idrottsutbildning är det individuella valet uppbokat med kurser i specialidrott, det är dock möjligt att välja till kurser som utökat program för att komma åt meritpoäng eller grundläggande behörighet för högre studier. Valet görs i februari i årskurs ett och två. Inför valet får du information av studie- och yrkesvägledare, din rektor och din mentor. Information till eleverna Som elev behöver du hålla dig uppdaterad med aktuell information som berör din studiesituation. På skolan finns flera informationskanaler: Fronter, skolans webbplats, intern-tv, mail och klassråd. På skolans, hittar du både information och länkar till Fronter, Skolans schema, Skola 24 (Frånvarosystemet). Fronter är den webbaserade lärportal vi använder både för kursplaneringar och omdömen. På klassråden får du även aktuell information samt möjlighet att ställa frågor. Läs din mail kontinuerligt, lärare och annan personal på skolan kommunicerar med dig via mail. Kurator Kurator på Solna Gymnasium heter Caroline Sturén och hon kan vägleda dig i frågor angående studieekonomi, studiesituation, frånvaro på grund av sjukdom, personliga problem m.m. Hon kan också hjälpa till att förmedla kontakt med psykolog och sociala och andra myndigheter. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. Kursutvärderingar Vi vill ha de bästa studieresultaten och de nöjdaste eleverna, därför vill vi veta vad du tycker! På Solna Gymnasium kommer du att få göra webbaserade utvärderingar i alla kurser. Hos oss gör du utvärderingen mitt i kursen, inte när den är slut. Syftet med utvärderingen är att läraren ska kunna förbättra undervisningen utifrån dina och dina kamraters synpunkter. Vi är väldigt angelägna om att du framför dina synpunkter via kursutvärderingarna. Kontaktperson utanför skolan Skolan måste veta vem som ska kontaktas vid olycksfall och andra oförutsedda händelser. Vanligtvis är det din förälder/vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan det vara någon annan nära anhörig person. En pappersblankett ifylls dessutom vid terminsstart och lämnas av din mentor till expeditionen. Meddela mentor och expeditionen samt revidera uppgifterna i Fronter vid förändringar. Ledighet Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Blankett för ansökan finns på skolans expedition. Du ansvarar själv för att ta kontakt med varje lärare som berörs av ledigheten för att få information och hemuppgifter. Ledighet beviljas endast om du har visat fullgoda studieresultat och god närvaro. Läromedel De böcker du får i skolan är låneböcker och ska således lämnas tillbaka när kursen är slut. Tappar du bort boken eller om den lämnas tillbaka i skick som tyder på mer slitage än vad som anses normalt, blir du ersättningsskyldig för boken. 6

7 Läs- och skrivsvårigheter Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som omfattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva, oavsett vad som är orsak till svårigheterna. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter som har neurologisk grund och som bland annat medför problem att förstå sambandet mellan ljud och bokstäver. På Solna Gymnasium har vi två speciallärare Siv Rune och Johanna Gimner som hjälper dig som har behov av stöd i ditt arbete. Du kan få hjälp med inlästa läromedel, talböcker, program till IPad, förlängd skrivtid mm. Mentor Varje elev har en lärare som fungerar som mentor. Det är din mentor du i första hand ska vända dig till med frågor. Om mentorn inte kan hjälpa dig kan du få besked om vem du ska vända dig till. Mentorn har ansvar för att informera dig, följa upp dina studieresultat och hur du trivs i klassen. Tid för träff varje vecka med mentor och klassråd finns på ditt schema. Du har dessutom ett utvecklingssamtal med din mentor varje termin. På Solna gymnasium har elever på nationell idrottsutbildning en idrottsmentor. För information har klassen en klassansvarig som träffar eleverna en gång per vecka. Meritkurser När du söker till högre studier räknas dina gymnasiebetyg om till ett jämförelsetal. Betygen motsvarar olika poäng och ett genomsnitt av betygen i alla kurser ger dig ett jämförelsetal. Till det kan du lägga extra meritpoäng för godkända betyg i vissa kurser. Studievägledarna kan berätta mer. Modersmål Om du har rätt till modersmålsundervisning och vill studera det, kontaktar du expeditionen för ansökan. Kurserna börjar strax efter det att terminen startat. Skolan meddelar när du senast måste ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen schemaläggs mellan till på onsdagar. Mellan på onsdagar kan du också få studiehandledning på modersmålet. Närvaro leder till goda studieresultat! Gymnasiet är en frivillig skolform men när du en gång skrivit in dig som elev på skolan, gäller obligatorisk närvaro på samtliga lektioner och andra aktiviteter som skolan bedriver, till exempel friluftsdagar och studiebesök. Närvaro, frånvaro och sena ankomster registreras i Skola 24 dit både du och vårdnadshavare har tillträde. Vårdnadshavare meddelas samma dag via mail om du är frånvarande under förutsättning att denne registrerat sin mailadress. Mentorerna följer upp frånvaron varje vecka och kontaktar elev samt föräldrar vid ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro och sena ankomster kommer att dokumenteras i betyget. Skolan rapporterar till CSN när du har ogiltig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det. Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. 7

8 Plan mot kränkande behandling Solna Gymnasium har en plan mot kränkande behandling som grundar sig på skollagen (2010:800) 6 kap 8. Alla, både personal och elever, skall känna sig trygga och respekterade på skolan. I planen finns också information om hur skolan arbetar förebyggande, hur skolan agerar när någon diskrimineras eller kränks och hur du själv skall agera om du utsätts eller ser någon annan utsättas för kränkningar. Planen mot kränkande behandlingen finns i sin helhet på skolans hemsida. Prövningar Om du fått betyget F eller saknar betyg i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Prövningarna genomförs vid två tillfällen under läsåret. Veckan efter jullovet. Anmälan senast fredag före höstlovet. Veckan efter påsklovet eller samtidigt med nationella proven under vårterminen. Anmälan senast fredag före sportlovet. Du kan få hjälp under ämneshandledningen på onsdagar med att förebereda dig inför prövningen. En prövning görs alltid på hela kursen vilket innebär att den är omfattande och kräver mycket av eleven. Skolhälsovården Solna Gymnasium har en skolsköterska, Elisabeth Bergsten. ( Elisabeth börjar 24/9 fram till dess är Astrid Isaksson skolsköterska). Vänd dig till henne med frågor som har med din hälsa att göra. Skolan har också en skolläkare. Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterskan. Alla elever i årskurs 1 kommer att erbjudas ett hälsosamtal med skolsköterskan. Inför hälsosamtalet är det viktigt att hon fått tillgång till dina journaler från grundskolan. Blanketten för medgivande som du får vid skolstart ska du således lämna in snarast möjligt. Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan ditt medgivande föra vidare information som du anförtrott dem. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Schemat Schema kan ses via Novaschem, se vidare på skolans hemsida och klicka på schema. Du kan se schemat via en mobilapp för smartphone med Android eller iphone. För att kunna ha åtkomst till appen måste man ha ett aktivt konto i skola24. Du får aktivieringskod till din skolmail, se skolans hemsida. Sjukanmälan Sjukanmälan sker via internet på skola24.se. Om tillgång till internet saknas var vänlig kontakta din mentor. Vårdnadshavare till icke myndiga elever anmäler via eget konto i Skola 24. Myndiga elever har fått aktiveringskod till konto i Skola 24 via skolmailen (Outlook). Skollunch Gymnasieelever på Solna Gymnasium har fri skollunch. Företaget som serverar skollunch vid Solna Gymnasium heter Sodexo och de serverar tre rätter varav ett vegetariskt alternativ. Kontakta skolsköterskan om du behöver annan typ av specialkost. Frågor rörande maten och matsalen behandlas i ett matråd bestående av representanter för elever, skolledning, och kökspersonal. Elevrepresentanterna i matrådet utses i början av varje läsår på ett sätt som ska göra dem representativa för alla skolans elever. 8

9 SL-kort Solna Gymnasium gör en extra satsning för att alla elever på Solna Gymnasium ska få en Terminsbiljett, på SL Access-kort även om man bor närmare än 6 km. Kortet gäller för resor under terminstid mellan 04:30 och 19:00 vardagar. Terminsbiljetten kan du uppdatera med Fritidsbiljett som gäller övriga tider på vardagar och dygnet runt på helgdagar, enligt SL s gällande prislista. Termins- och Fritidsbiljett säljs på SL Center, pendeltågsstationer och hos vissa av SL:s ombud. Skolan ersätter ej förlorat kort. Kortet omfattas av Förlustgaranti från SL. För att omfattas av förlustgarantin måste du själv skapa konto och registrera kortnumret på Mitt SL på Där anmäler du även förlust av kort. Gör inte hål i Accesskortet; det skadar chip och antenn i kortet som då upphör att fungera. Eventuella frågor om skolans hantering av SL-kort ska ställas till Marianne Söderström eller Lucie Lyngman på expeditionen. Studieresultat och omdömen Undervisande lärare för kontinuerligt in dina studieresultat i Fronter samt en formativ bedömning vad du behöver göra för att förbättra dina studieresultat. På Solna Gymnasium sätter alla elever betygsmål och läraren ger återkoppling utifrån dina betygsmål. I mitten av varje termin har du samtal med dina lärare i enskilda ämnen för att följa upp dina resultat. Efter läsårets slut får du ett utdrag ur betygskatalogen om du går i årskurs 1 och 2. Om betyg satts efter höstterminen får du ett utdrag ut betygskatalogen vid höstterminens slut. Studie- och yrkesvägledning Solna Gymnasium har två studievägledare. Monica Lilja ansvarar för EK, NA, ASP och SA, Monica Lindberg ansvarar för BF, EE och IM. De vägleder dig i dina nuvarande studier och inför dina framtida studier. De svarar på frågor om studieförändringar, individuella val, meritpoäng, vidare studier, yrken och arbetsmarknad mm. Studie- och yrkesvägledarna ingår i skolans elevhälsoteam. Allmän information och bra länkar finner du på skolans webbplats: https://www.solna.se/sv/skolor/solna-gymnasium. Synpunkter på vår verksamhet Solna Gymnasium har en vision om att ha de bästa studieresultaten och de nöjdaste eleverna som rekommenderar skolan. För att vi ska nå vår vision krävs en ständig dialog mellan oss, våra elever och deras föräldrar. Om du och dina föräldrar upplever att vi inte lever upp till våra åtaganden och har synpunkter på vår verksamhet är vi tacksamma om ni informerar oss, så att vi kan se över vårt arbete. Elever kan alltid kontakta berörd lärare eller rektor. Föräldrar är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail. Elevernas läsår HT /8-16/12 Julledighet 20/12-6/1 Lovdagar Måndag 27 oktober fredag 31 oktober (Höstlov) VT /1 11/6 Lovdagar Tisdag 27 januari Måndag 23 februari - fredag 27 februari (Sportlov) Fredag 3 april fredag 10 april (Påsklov) Fredag 1 maj Torsdag 14 maj-fredag 15 maj (Kr.H.färd) Tisdag 9 juni Studentexamen 9

10 Ordningsregler för Solna Gymnasium Solna Gymnasium ska vara en skola som utmärker sig för en trygg miljö och en god stämning mellan elever och personal. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar vi oss att alla tar ansvar och följer ordningsreglerna. Arbetsro är viktigt för både trivsel och studieresultat. Konsekvens: Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska eleven utvisas från lektionen och det ska dokumenteras i Skola 24. Om det upprepas ska eleven träffa rektor för att utreda orsaken till uppträdandet. Om eleven är under 18 år ska föräldrarna delta. Vid det tillfället kan rektor tilldela eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan. Att komma i tid är en av de viktigaste faktorerna för arbetsro och ett bra studieresultat. I början av en lektion ger läraren eleven struktur vilket underlättar lärandet. Konsekvens: Läraren ska tillsammans med eleverna komma överens om vad som gäller vid sen ankomst. Om man inte kommer överens så är det läraren som bestämmer vad som gäller. T.ex. att elever som kommer sent inte släpps in under genomgången för att inte störa övriga elever. Läraren avgör när mobiler och ipads/datorer får användas under lektionstid. Annars ska mobiler/ipads/datorer hållas avstängda eller på ljudlös under lektionstid. Under prov är det alltid förbjudet att använda mobiler. Eventuella överträdelser gör att provet ogiltigförklaras. Konsekvens: Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska läraren beslagta mobilen/datorn eller avvisa eleven från lektionen. Läraren avgör när förtäring är tillåten i lektionssalarna. Konsekvens: Elever som inte följer de regler som gäller ska avvisas från lektionen för att komma tillbaka utan dryck el dylikt. 10

11 Kontakt Rektor Dan Sundblad Programansvar Naturvetenskapsprogrammet (NA) Biträdande rektorer Johan Sigstedt Programansvar: Ekonomiprogrammet (EK), Samhällevetenskapsprogrammet (SA) Ulrika Forsberg Programansvar Barn och fritidsprogrammet (BF) El och energiprogrammet (EE) Introduktionsprogrammen (IM) Aspergerklasserna (ASP) Samordnare Nationell idrottsutbildning Jan Lindh Intendent Kicki Olofsson Ansvar: Fastighet, Skolmat, Marknadsföring Studie- och yrkesvägledare Monica Lilja Ansvar: NA, EK, SA, ASP Monica Lindberg Ansvar: BF, EE, IM Skolkurator Caroline Sturén Skolsköterska Elisabeth Bergsten Expeditionen

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer