Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium."

Transkript

1 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning är att du ska kunna använda den som en liten uppslagsbok som du kan använda när du har frågor om rutiner mm. Elevhandboken delas ut till alla nya elever på Solna Gymnasium och dessutom finns den tillgänglig på skolans hemsida. 1

2 Innehåll APL...3 Arbetsmiljö...3 Betyg...3 Bibliotek...3 Examinationer...3 Elevföreningar...3 Elevhälsoteamet.. 4 Elevkåren...4 Elevinflytande...4 Elevskåp Examensmål...4 Försäkringar...5 Gymnasieexamen...5 Individuell studieplan...5 Individuella val...6 Information till eleverna...6 Kurator...6 Kursutvärderingar...6 Kontaktperson utanför skolan...6 Ledighet...6 Läromedel...6 Läs- och skrivsvårigheter...7 Mentor...7 Meritkurser...7 Modersmål...7 Närvaro leder till goda studieresultat!...7 Plan mot kränkande behandling...8 Prövningar...8 Skolhälsovården...8 Schemat...8 Sjukanmälan...8 Skollunch...8 SL-kort...9 Studieresultat och omdömen...9 Studie- och yrkesvägledning...9 Synpunkter på vår verksamhet...9 Elevernas läsår Ordningsregler för Solna Gymnasium Kontakt

3 APL På yrkesprogrammen, Barn och fritid- och El och Energiprogrammet, ingår minst 15 veckors Arbetsplatsförlagd lärande (APL). Under APL får du chans att lära dig yrket på plats, ute i arbetslivet. Arbetsmiljö Varje program har ett eller flera elevskyddsombud. Han eller hon representerar programmet i arbetsmiljögruppen. Elevskyddsombuden jobbar med olika frågor för att öka trivseln och tryggheten på skolan samt skapa en studiemiljö där alla elever kan prestera maximalt. Elever som upptäcker en risk för ohälsa eller olycksfall ska kontakta elevskyddsombud eller personal på skolan. Betyg Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygen i alla kurser som ingår i din studieplan under gymnasietiden utgör det examensbevis du får vid avslutade studier Betygsskalan är från A-F, där A är högsta betyg och F är icke godkänd. Om underlag för bedömning saknas (t ex på grund av hög frånvaro) noterar vi att betygsunderlag saknas. Om du fått F eller saknar betyg i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Läs mer under Prövningar. Det är bara betyget F som du har möjlighet att höja under din gymnasietid. Därför är det viktigt att du satsar på studierna redan i årskurs 1. För ett visst betygsteg måste du uppnå det betygssteget på samtliga kunskapskrav. Det är inte ett medelvärde som leder till ett visst betyg. Det finns bara kunskapskrav för betygsstegen E, C och A. För betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Övervägande del innebär mer än hälften. Bibliotek Skolan har ett bibliotek dit alla skolans elever är välkomna. Här kan du låna och läsa böcker och tidskrifter, söka information, få handledning i informationssökning, få boktips, kopiera eller sitta och plugga. På bibliotekets hemsida kan du få tips om länkar, rapportmallar m.m. solnagymnasium/bibliotek/ Examinationer På Solna Gymnasium planerar elever och lärare tillsammans hur examinationer ska gå till och när de ska genomföras.(gäller inte nationella prov som har nationellt fastställda datum). Om du är frånvarande från ett examinationstillfälle eller inte når minst E får du möjlighet till kompletteringar eller uppsamlingsexamination i slutet av kursen. Om du varit borta mycket, missat examinationer eller av andra skäl riskerar att få betyget F i en kurs ska du snarast vända dig till din undervisande lärare för att reda ut vilka kompletteringar du behöver göra och vilken hjälp du behöver för att nå målen för kursen innan betyg sätts. Uppsamlingsexamination ska genomföras senast en vecka före kursslut. Läraren måste få en rimlig chans att bedöma ditt arbete vilket innebär att ytterligare examination inte kommer att erbjudas. Läraren kommer inte att bedöma examinationsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid. Om du missar samtliga examinationer på ett eller flera kunskapskrav kommer du få betyget F alternativ betygsunderlag saknas. Elevföreningar Gymnasietiden är inte bara kurser, prov och lektioner. Under gymnasietiden kommer du att möta nya människor och göra många roliga saker. Vi är övertygade om att elever som trivs lyckas bättre i sina studier. En förening kan vara ett utmärkt sätt att hitta och skapa livslånga vänskapsband, bygga ett mindre samhälle innanför skolans väggar och hitta möjligheter för ledarskap, ansvar och service. Under tre år ska du gå på Solna Gymnasium, så varför inte göra denna tid till något alldeles extra! Om du och dina 3

4 kamrater vill starta en förening kan du få hjälp från skolan. Kontakta skolans intendent Kicki Olofsson. Läs mer om våra föreningar på hemsidan! Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet (EHT) ska verka för att elevs behov av stöd utreds. Elevhälsoteamet föreslår eller beslutar om åtgärder i form av särskilt stöd, elevvårdskonferens, handledning av lärare eller liknande. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Elevkåren Elevkåren syftar till att ge Solna Gymnasiums elever inflytande över utbildningen och består av alla elever på skolan som tecknar medlemskap. Val till elevkårsstyrelsen hålls årligen av elevkåren. Kontakta elevkårsstyrelsen om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. Elevinflytande Elevernas inflytande är en förutsättning för en framgångsrik skola. Vi arbetar på flera sätt för att du som elev ska ha inflytande över din utbildning. Lärarna ska planera undervisningen tillsammans med eleverna. På klassråd tar elever och mentorer upp sådant som gäller klassen. På programråd tar elever och programlagsledaren upp sådant som gäller programmet. Alla kurser utvärderas i mitten av kursen för att du som elev ska kunna påverka och förbättra undervisningen. En gång per år genomför vi en kvalitetsenkät som ligger till grund för skolans verksamhetsplan. Eleverna har också inflytande via elevkår, elevskyddsombud och andra elevföreningar Elevskåp Varje elev får disponera ett skåp i skolan. Det är förbjudet att ta med, och således även förvara, farliga och olämpliga föremål i skolan. Skolans personal kan öppna och kontrollera innehållet i skåpen. Hänglås till skåpet får du själv hålla med. Förvara inga värdeföremål i skåpen. Se vidare under punkten Försäkringar. Skulle du sluta skolan utan att låsa upp och tömma skåpet kommer skåpet att öppnas och innehållet kasseras. Du kan då inte ställa några krav på skåpinnehållet i efterhand. Solna Gymnasium använder Outlook för elevers e-post. Till skolmailen har eleverna samma användarnamn och lösen som när de loggar in på skolans datorer. Lösenordet består av minst åtta tecken med minst en stor bokstav och en siffra. Examensmål För varje nationellt program i gymnasieskolan finns det examensmål som innehåller mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll. Du hittar examensmålen på vår hemsida 4

5 Försäkringar Som elev vid Solna Gymnasium är du försäkrad vid olycksfallsskada under verksamhetstid. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom. Skolan har inga försäkringar som täcker elevers förlust vid stölder. Skolan betalar således ingen ersättning. Rapportera eventuell stöld till vårt vaktmästeri och polisanmäl i sedvanlig ordning. Förvara inte värdesaker i elevskåpet och lämna inte värdesaker oövervakade i lektionssalar, korridorer och omklädningsrum. Mer information om olycksfallsförsäkringen finns på skolans hemsida. Gymnasieexamen Samtliga nationella program leder till en gymnasieexamen. En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Yrkesexamen, För en yrkesexamen krävs att du har betyg i 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända. Du får alltså har max 250 p F (icke godkänt betyg), men du måste ha godkända betyg i: Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1 Engelska 5 Matematik 1a 400 poäng av de programgemensamma ämnena Gymnasiearbete. Du som läser på ett yrkesprogram och under din gymnasietid vill läsa in grundläggande behörighet för högre studier krävs att du har läst och har godkända betyg i, Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 2 och 3 Engelska 6 Dessa kurser erbjuds att läsa inom individuella valen inför ÅK 2 och 3. Kontakta din studievägledare för mer information. Högskoleförberedandeexamen, För en högskoleförberedande examen krävs att du har betyg i 2500 poäng varav 2250 poäng godkända. Du får alltså har max 250 p F (icke godkänt betyg), men du måste ha godkända betyg i: Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1 Gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet. Individuell studieplan Ett fullständigt gymnasieprogram omfattar kurser motsvarande 2500 poäng. Du har under din gymnasietid en personlig individuell studieplan. Av planen framgår vilket program och inriktning Du följer och vilka val av kurser som gjorts. Dessa är uppdelade i Gymnasiegemensamma ämnen, Programgemensamma ämnen och Fördjupningskurser. Se mer under respektive program på skolans hemsida. När en kurs är betygssatt registreras betyget i den individuella studieplanen. Det är därför viktigt att Du själv tar del av och kontrollerar din individuella studieplan som också är ditt levande dokument under din studietid. På utvecklingssamtalet går mentorn igenom din individuella studieplan. 5

6 Individuella val Inom ramen för individuellt val kan du komplettera din utbildning med kurser som intresserar dig eller ger dig utökad behörighet och/eller meritpoäng inför framtida studier vid högskola. Under dina tre år på Solna Gymnasium kommer du att få välja 200 poäng individuellt val. För elever på nationell idrottsutbildning är det individuella valet uppbokat med kurser i specialidrott, det är dock möjligt att välja till kurser som utökat program för att komma åt meritpoäng eller grundläggande behörighet för högre studier. Valet görs i februari i årskurs ett och två. Inför valet får du information av studie- och yrkesvägledare, din rektor och din mentor. Information till eleverna Som elev behöver du hålla dig uppdaterad med aktuell information som berör din studiesituation. På skolan finns flera informationskanaler: Fronter, skolans webbplats, intern-tv, mail och klassråd. På skolans, hittar du både information och länkar till Fronter, Skolans schema, Skola 24 (Frånvarosystemet). Fronter är den webbaserade lärportal vi använder både för kursplaneringar och omdömen. På klassråden får du även aktuell information samt möjlighet att ställa frågor. Läs din mail kontinuerligt, lärare och annan personal på skolan kommunicerar med dig via mail. Kurator Kurator på Solna Gymnasium heter Caroline Sturén och hon kan vägleda dig i frågor angående studieekonomi, studiesituation, frånvaro på grund av sjukdom, personliga problem m.m. Hon kan också hjälpa till att förmedla kontakt med psykolog och sociala och andra myndigheter. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. Kursutvärderingar Vi vill ha de bästa studieresultaten och de nöjdaste eleverna, därför vill vi veta vad du tycker! På Solna Gymnasium kommer du att få göra webbaserade utvärderingar i alla kurser. Hos oss gör du utvärderingen mitt i kursen, inte när den är slut. Syftet med utvärderingen är att läraren ska kunna förbättra undervisningen utifrån dina och dina kamraters synpunkter. Vi är väldigt angelägna om att du framför dina synpunkter via kursutvärderingarna. Kontaktperson utanför skolan Skolan måste veta vem som ska kontaktas vid olycksfall och andra oförutsedda händelser. Vanligtvis är det din förälder/vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan det vara någon annan nära anhörig person. En pappersblankett ifylls dessutom vid terminsstart och lämnas av din mentor till expeditionen. Meddela mentor och expeditionen samt revidera uppgifterna i Fronter vid förändringar. Ledighet Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Blankett för ansökan finns på skolans expedition. Du ansvarar själv för att ta kontakt med varje lärare som berörs av ledigheten för att få information och hemuppgifter. Ledighet beviljas endast om du har visat fullgoda studieresultat och god närvaro. Läromedel De böcker du får i skolan är låneböcker och ska således lämnas tillbaka när kursen är slut. Tappar du bort boken eller om den lämnas tillbaka i skick som tyder på mer slitage än vad som anses normalt, blir du ersättningsskyldig för boken. 6

7 Läs- och skrivsvårigheter Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som omfattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva, oavsett vad som är orsak till svårigheterna. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter som har neurologisk grund och som bland annat medför problem att förstå sambandet mellan ljud och bokstäver. På Solna Gymnasium har vi två speciallärare Siv Rune och Johanna Gimner som hjälper dig som har behov av stöd i ditt arbete. Du kan få hjälp med inlästa läromedel, talböcker, program till IPad, förlängd skrivtid mm. Mentor Varje elev har en lärare som fungerar som mentor. Det är din mentor du i första hand ska vända dig till med frågor. Om mentorn inte kan hjälpa dig kan du få besked om vem du ska vända dig till. Mentorn har ansvar för att informera dig, följa upp dina studieresultat och hur du trivs i klassen. Tid för träff varje vecka med mentor och klassråd finns på ditt schema. Du har dessutom ett utvecklingssamtal med din mentor varje termin. På Solna gymnasium har elever på nationell idrottsutbildning en idrottsmentor. För information har klassen en klassansvarig som träffar eleverna en gång per vecka. Meritkurser När du söker till högre studier räknas dina gymnasiebetyg om till ett jämförelsetal. Betygen motsvarar olika poäng och ett genomsnitt av betygen i alla kurser ger dig ett jämförelsetal. Till det kan du lägga extra meritpoäng för godkända betyg i vissa kurser. Studievägledarna kan berätta mer. Modersmål Om du har rätt till modersmålsundervisning och vill studera det, kontaktar du expeditionen för ansökan. Kurserna börjar strax efter det att terminen startat. Skolan meddelar när du senast måste ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen schemaläggs mellan till på onsdagar. Mellan på onsdagar kan du också få studiehandledning på modersmålet. Närvaro leder till goda studieresultat! Gymnasiet är en frivillig skolform men när du en gång skrivit in dig som elev på skolan, gäller obligatorisk närvaro på samtliga lektioner och andra aktiviteter som skolan bedriver, till exempel friluftsdagar och studiebesök. Närvaro, frånvaro och sena ankomster registreras i Skola 24 dit både du och vårdnadshavare har tillträde. Vårdnadshavare meddelas samma dag via mail om du är frånvarande under förutsättning att denne registrerat sin mailadress. Mentorerna följer upp frånvaron varje vecka och kontaktar elev samt föräldrar vid ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro och sena ankomster kommer att dokumenteras i betyget. Skolan rapporterar till CSN när du har ogiltig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det. Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. 7

8 Plan mot kränkande behandling Solna Gymnasium har en plan mot kränkande behandling som grundar sig på skollagen (2010:800) 6 kap 8. Alla, både personal och elever, skall känna sig trygga och respekterade på skolan. I planen finns också information om hur skolan arbetar förebyggande, hur skolan agerar när någon diskrimineras eller kränks och hur du själv skall agera om du utsätts eller ser någon annan utsättas för kränkningar. Planen mot kränkande behandlingen finns i sin helhet på skolans hemsida. Prövningar Om du fått betyget F eller saknar betyg i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Prövningarna genomförs vid två tillfällen under läsåret. Veckan efter jullovet. Anmälan senast fredag före höstlovet. Veckan efter påsklovet eller samtidigt med nationella proven under vårterminen. Anmälan senast fredag före sportlovet. Du kan få hjälp under ämneshandledningen på onsdagar med att förebereda dig inför prövningen. En prövning görs alltid på hela kursen vilket innebär att den är omfattande och kräver mycket av eleven. Skolhälsovården Solna Gymnasium har en skolsköterska, Elisabeth Bergsten. ( Elisabeth börjar 24/9 fram till dess är Astrid Isaksson skolsköterska). Vänd dig till henne med frågor som har med din hälsa att göra. Skolan har också en skolläkare. Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterskan. Alla elever i årskurs 1 kommer att erbjudas ett hälsosamtal med skolsköterskan. Inför hälsosamtalet är det viktigt att hon fått tillgång till dina journaler från grundskolan. Blanketten för medgivande som du får vid skolstart ska du således lämna in snarast möjligt. Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan ditt medgivande föra vidare information som du anförtrott dem. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Schemat Schema kan ses via Novaschem, se vidare på skolans hemsida och klicka på schema. Du kan se schemat via en mobilapp för smartphone med Android eller iphone. För att kunna ha åtkomst till appen måste man ha ett aktivt konto i skola24. Du får aktivieringskod till din skolmail, se skolans hemsida. Sjukanmälan Sjukanmälan sker via internet på skola24.se. Om tillgång till internet saknas var vänlig kontakta din mentor. Vårdnadshavare till icke myndiga elever anmäler via eget konto i Skola 24. Myndiga elever har fått aktiveringskod till konto i Skola 24 via skolmailen (Outlook). Skollunch Gymnasieelever på Solna Gymnasium har fri skollunch. Företaget som serverar skollunch vid Solna Gymnasium heter Sodexo och de serverar tre rätter varav ett vegetariskt alternativ. Kontakta skolsköterskan om du behöver annan typ av specialkost. Frågor rörande maten och matsalen behandlas i ett matråd bestående av representanter för elever, skolledning, och kökspersonal. Elevrepresentanterna i matrådet utses i början av varje läsår på ett sätt som ska göra dem representativa för alla skolans elever. 8

9 SL-kort Solna Gymnasium gör en extra satsning för att alla elever på Solna Gymnasium ska få en Terminsbiljett, på SL Access-kort även om man bor närmare än 6 km. Kortet gäller för resor under terminstid mellan 04:30 och 19:00 vardagar. Terminsbiljetten kan du uppdatera med Fritidsbiljett som gäller övriga tider på vardagar och dygnet runt på helgdagar, enligt SL s gällande prislista. Termins- och Fritidsbiljett säljs på SL Center, pendeltågsstationer och hos vissa av SL:s ombud. Skolan ersätter ej förlorat kort. Kortet omfattas av Förlustgaranti från SL. För att omfattas av förlustgarantin måste du själv skapa konto och registrera kortnumret på Mitt SL på Där anmäler du även förlust av kort. Gör inte hål i Accesskortet; det skadar chip och antenn i kortet som då upphör att fungera. Eventuella frågor om skolans hantering av SL-kort ska ställas till Marianne Söderström eller Lucie Lyngman på expeditionen. Studieresultat och omdömen Undervisande lärare för kontinuerligt in dina studieresultat i Fronter samt en formativ bedömning vad du behöver göra för att förbättra dina studieresultat. På Solna Gymnasium sätter alla elever betygsmål och läraren ger återkoppling utifrån dina betygsmål. I mitten av varje termin har du samtal med dina lärare i enskilda ämnen för att följa upp dina resultat. Efter läsårets slut får du ett utdrag ur betygskatalogen om du går i årskurs 1 och 2. Om betyg satts efter höstterminen får du ett utdrag ut betygskatalogen vid höstterminens slut. Studie- och yrkesvägledning Solna Gymnasium har två studievägledare. Monica Lilja ansvarar för EK, NA, ASP och SA, Monica Lindberg ansvarar för BF, EE och IM. De vägleder dig i dina nuvarande studier och inför dina framtida studier. De svarar på frågor om studieförändringar, individuella val, meritpoäng, vidare studier, yrken och arbetsmarknad mm. Studie- och yrkesvägledarna ingår i skolans elevhälsoteam. Allmän information och bra länkar finner du på skolans webbplats: https://www.solna.se/sv/skolor/solna-gymnasium. Synpunkter på vår verksamhet Solna Gymnasium har en vision om att ha de bästa studieresultaten och de nöjdaste eleverna som rekommenderar skolan. För att vi ska nå vår vision krävs en ständig dialog mellan oss, våra elever och deras föräldrar. Om du och dina föräldrar upplever att vi inte lever upp till våra åtaganden och har synpunkter på vår verksamhet är vi tacksamma om ni informerar oss, så att vi kan se över vårt arbete. Elever kan alltid kontakta berörd lärare eller rektor. Föräldrar är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail. Elevernas läsår HT /8-16/12 Julledighet 20/12-6/1 Lovdagar Måndag 27 oktober fredag 31 oktober (Höstlov) VT /1 11/6 Lovdagar Tisdag 27 januari Måndag 23 februari - fredag 27 februari (Sportlov) Fredag 3 april fredag 10 april (Påsklov) Fredag 1 maj Torsdag 14 maj-fredag 15 maj (Kr.H.färd) Tisdag 9 juni Studentexamen 9

10 Ordningsregler för Solna Gymnasium Solna Gymnasium ska vara en skola som utmärker sig för en trygg miljö och en god stämning mellan elever och personal. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar vi oss att alla tar ansvar och följer ordningsreglerna. Arbetsro är viktigt för både trivsel och studieresultat. Konsekvens: Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska eleven utvisas från lektionen och det ska dokumenteras i Skola 24. Om det upprepas ska eleven träffa rektor för att utreda orsaken till uppträdandet. Om eleven är under 18 år ska föräldrarna delta. Vid det tillfället kan rektor tilldela eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan. Att komma i tid är en av de viktigaste faktorerna för arbetsro och ett bra studieresultat. I början av en lektion ger läraren eleven struktur vilket underlättar lärandet. Konsekvens: Läraren ska tillsammans med eleverna komma överens om vad som gäller vid sen ankomst. Om man inte kommer överens så är det läraren som bestämmer vad som gäller. T.ex. att elever som kommer sent inte släpps in under genomgången för att inte störa övriga elever. Läraren avgör när mobiler och ipads/datorer får användas under lektionstid. Annars ska mobiler/ipads/datorer hållas avstängda eller på ljudlös under lektionstid. Under prov är det alltid förbjudet att använda mobiler. Eventuella överträdelser gör att provet ogiltigförklaras. Konsekvens: Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska läraren beslagta mobilen/datorn eller avvisa eleven från lektionen. Läraren avgör när förtäring är tillåten i lektionssalarna. Konsekvens: Elever som inte följer de regler som gäller ska avvisas från lektionen för att komma tillbaka utan dryck el dylikt. 10

11 Kontakt Rektor Dan Sundblad Programansvar Naturvetenskapsprogrammet (NA) Biträdande rektorer Johan Sigstedt Programansvar: Ekonomiprogrammet (EK), Samhällevetenskapsprogrammet (SA) Ulrika Forsberg Programansvar Barn och fritidsprogrammet (BF) El och energiprogrammet (EE) Introduktionsprogrammen (IM) Aspergerklasserna (ASP) Samordnare Nationell idrottsutbildning Jan Lindh Intendent Kicki Olofsson Ansvar: Fastighet, Skolmat, Marknadsföring Studie- och yrkesvägledare Monica Lilja Ansvar: NA, EK, SA, ASP Monica Lindberg Ansvar: BF, EE, IM Skolkurator Caroline Sturén Skolsköterska Elisabeth Bergsten Expeditionen

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2016-08-08 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2017-06-21 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Bra att veta om

Bra att veta om Bra att veta om 2013-2014 Välkommen till Arlandagymnasiet! Har du höga ambitioner och är beredd att arbeta hårt för att nå dina mål då har du valt rätt gymnasieskola. Vi har en tydlig vision där vi ska

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15

Verksamhetsplan 2014-15 Verksamhetsplan 2014-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... LEDNINGSDEKLARATION SOLNA GYMNASIUM... 3 VERKSAMHET SOLNA GYMNASIUM... 4 ORGANISATION... 5 SOLNA GYMNASIUM SKA VARA EN ATTRAKTIV SKOLA... 7 KUNSKAPER...

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Norra Reals ABC. för elever läsåret 13/14

Norra Reals ABC. för elever läsåret 13/14 Norra Real Skolenhet 1 Skolenhet 2 Rektor Fredrik Skog Rektor Maria Sellberg 20130820 Norra Reals ABC för elever läsåret 13/14 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se

Läs mer

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Forum, F-varningar, betygsregistrering och utvecklingssamtal I skollagen 15 kap. 20 står följande: Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Norra Reals ABC. för elever läsåret 12/13

Norra Reals ABC. för elever läsåret 12/13 Norra Real Skolenhet 1 Skolenhet 2 Rektor Fredrik Skog Rektor Maria Sellberg 20120811 Norra Reals ABC för elever läsåret 12/13 Norra Real Roslagsgatan 1 Telefon: 08-508 323 00 infonorrareal.nol@stockholm.se

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Kungsgårdshandboken 2015/16

Kungsgårdshandboken 2015/16 Kungsgårdshandboken 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Gymnasieexamen 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen till Kungsgårdsgymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium EK Ekonomi EK Juridik ES Bild och formgivning ES Musik/Musikproduktion SA Medier, information och kommunikation Samhälle Helen Bejmar, rektor Johan Lundström,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. IT i skolan 5. Elevstöd

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.6.0 Publicerad 2014-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Nyheter och ändringar Adela Gymnasieskola 4.6.0 Adela följer

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer