.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".C. Öfriga allmänna 'inrättningar."

Transkript

1 [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet ;... [2201~24'63J 2. Fångvården _ : ; [2472~24 76J 3. Försvaret [ ] 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif [i! ] 5. Penninginrättningar: l) Bankinrättningar och kreditanstalter [ ], 2) Försäkringsanstalter [ ], 3) Pensionsinrättnin-. gar, sjuk- och begrafningskassor [ ] ; [ ] 6. Samfärdseln till lands: l) Gatutrafiken [ ], 2) Järnvägarna [ ], 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ ] [ ] 7. Sjuk- och hälsovården: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård f ] 8. Vä,lgörenhetsinrättningar, ( ] I. Bildningsanstalter~ Högskolor och fackskolor. N. E., i processrätt och internationell. _ - privaträtt; Delin, C., i rättshistoria. och [22011, ~tockholms.hogskola. romersk rätt; ElJerstein, G. A., i speciell Matema.tiskaseniinariet; Mekaniska, Fysiska, privaträtt jämte finansrätt; Siren, O~, i Kemiska. Allmänna kemiska och analy- de bildande konsternas teori och historia; tiska laboratorierna, Geologiska, Minera- Lamm, M., i litteraturhistoria med poelogiska, Botaniska, Geografiska, Social- tik; Tunberg. S. A. D., i historia; 'Roosvetenskapliga samt Konsthistoriska in- val, J.A. E., i nordisk och jämförande stituton, Juridiska, Arkeologi~ka, Histo- konsthistoria. '. riska, Litteraturhistoriska och Allmänna Lärare ö/ver stat: Mittag-Leffler, G., penbiblioteken jämte föreläsningssalar och sionerad professor i ren matematik; Bäck- Rektorsexpeditionen, högskolans hus ström, H. M., f. d. professor i minera- Drottninggatan 118; Zootomiska inatitu- logi och petrografi; Leche, W., f. d. protet och föreläsningssalen: Kungsgatan fesser i zoologi;;föreläsa fortfarande vid 70, 3 tro Högskolan efter eget be-täurmande. Styrelse: Wachtmeister, H. H:son, ordf.; Ki- TilifiJrord ade lärare: Bohlin, K. P. T., i astronander, E., _v. ordf.; Lindhagen, Carl; - noini; De Geer, S., i geografi; Holmgren, Arrhenius, S.; Stjernberg, N. F.; Bendix- N. F., i zoologi ; Runnström, J. A. M., son, L O.; M..ntelins, O; Juhlin-Dann- i experimentell zoologi; Edin, K. A., i felt, C. G.; Phragmen, L. E. statistik; Lindqvist, ::i., i nordisk och Inspet tor : Arrhenius. S. jämförande foruknnskap ; Geijer, K. R., Rektor: Bendixson, Ivar. i psykologi och pedagogik; Wetter, F. Professorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De G. P:son, i allmän religionshistoria; No-. Geer, G. J., i geologi; Bendixson. I. O.. i reen, A. G. i nordiska språk. högre matematisk analys; von Koch, N. Prosektor (vid zootomiska institutet): Bunn- - F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i ström, J. A. M. mekanik och matematisk fysik; von Euler- Docenter: Grönberg, G., i zoologi; Holmgren, Che~pin, H: K. A.. S, i allmän!ich?r- N. ~., i.zoologi; Liljeström, A.} i fysikj ganisk kemi; Beuedicks, C. A. F., l fysik; Strids berg, E., l matematik; Pirs, A., l Vesterberg, K. A.. i allmän och oorganisk zoologi; Malmquist, A. J., i matematik; kemi; Rosenherg. G. O., i vaxtauatouri Geijer, P. A., i petrografi och mahugeo-, 'och cellära; Quensel, P~D., i mineralogi logi; Riesz, M, i matematik. Huss, A. E.,.. o.!jh,petrografi; Cassel, K. G" i national-, i matematik; _Holm,E. A., i fysik; Strind- \ ek'onl)jllimedflnansvetenskap; ::itjernberg, berg, H., i zoologi; Runnström, J. A.. N. F., i straffrätt och j uridisk encyklopedi; M' I i experimentell zool.,gi;.ahlrnann,.va'renius, P, O" i statsrätt med statskan-. Hans 'W:son, i morfologisk geologi; Ram-.r Rkapjämte föi.va~tlli~g~~ättoch folkrätt;~tedt,.~va, i rad!ol t::'i;,.c~.d~rberg,ivar, _.Ekllb\l'rg\ L.' 15:, l clvil.ratt;,alex~derson,. l allman och,fyslkahsk kellll; Antevs, E_ FINSPONGS METALLVERKS A.-B ,, ,.'DAR ANS.ATAN

2 ,". '1. Bildningsanstalter. [2201-2ilM~ V., i geologi; Cramer, C. H., i matematik; Öfriga lärare: Borseus, E. W., ledare af fack.'. Amin off, G., i minerologi och. kristallo- kursen på travarn- och pappersindustrien; grafi: Hille: E., i ma:tematlt; Angström, Bagge, G, nationalekonomi; Ljungholm. A. Keson, i geofysik; Holmgren, I. A., C., rättsvetenskap; Welin-Berger, K. E., i botanik; Ising, G. A., i fysik, Oden- bankteknik. crantz, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Bibliotek och institutioner: :;;vanber(s,.,a. 9. O. i.biokem.i, Dernby) Bibliotekarie: Dal, L. K..~.. I blologi~k kemi; Wohlin. N..R., J dmanuenser; vid biblioteket: Afzelius,lngrid; polrtisk e~or.o.ml; Petander, K. :r., 1.~~O- vid institutionerna: Melin, H. (nationalnomisk.hlstona; Baggel ~..A.!.l politisk ekonomi); Forshell, R. (handelsteknik) '; ekonomi:. Fehr, M N.: I CIvIlratt och ro: Wehtje, W. (ekonomisk geografi); Dof- ~ersk. rat~; Kuylenstjerna, C. W. U., ~ sen, O. (rättsvetenskap). ' rättshistoria: Benckert, K., Robertsson l E d'f' ätt hi-to.. B R G ' k xpe, wnen: ra.. s ~, ria;. er?, '.. ~on, l.nyavens Direktionens sekreterare: Rosman, H. ~tjlistj~ och htt.~!at~r, Lindqvist, Sune, Rektorsexpeditionen: Lindmark Sigrid. I nordisk och jämförande fornkunskap;', Lindblom, A. A. F., i konsthistoria, Her- [2204] litz, N., i' historia. Tjiinetemiiu : Lindhagen. A., styrelsens sekre teraret Regnstrand, J. O., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisknaturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. R. R., stats- och rättsvetenskapliga afdelningens sekreterare. ' 1:2202] Stockholms högskoleförening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf. ; Bendixson, 1., sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson. W.; Rabe, P. R., vice. ordf.; Wallenberg, M. L. r2203:] Handelshögskolan i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekonomi~k samt rättsvetenskaplig institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseurn, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion: Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinaniler, C. E.; Nachmanson, J.; Hallendorff,C.J. H. Lärare:' Rektor: Hallendorjf, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekonomi med statistik; Sillen, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenskap CA. O. Wallenbergs professur); Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Ekblom, R., ryska språk-t: Harlock, W. E., engelska språket, Mealy, P. F. M., franska SpIåket; Meyer, E.' A., tyska språket: Fearenside, C. S., en gel-. ska språket: Nyberg. J., bokföring. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi i Rabenius, No; rättsveteljskap..navi GA~TORLOGGEN K. Tekniska högskolan. Drottninggatan 95 A' och Valhallavägen. Styrelse. Ordförande: -Lindstedt, A. ' ~ektor för Högskolan: Magnell, C. J. äfriga ledamöter: Clason, L G.; Petersson,' G. W.; Hansen, F. W.; Wahlberg"A.iF 'l Fredriksson, N. Sekreterare : Philip, E. 1. Kamrerare: Lilliesköld, E. F. Kanslibiträden: Eriksson, Sonja; Nresenius. Eva. Bibliotekarie: Lindstedt, Hilda.. Biblioteksamanuens: Landborg, lrene. Professorer: Petersson, G. W., igrufvetenskap'; Magnell, C. J., i väg- o. brobygg-' nadslära: Lallerstedt, E.J.,iarkitektur; Palmrar. K. W., i teoretisk och elekt~okemi;.wallin, K;., i e~ektrisk. anlägg-. \, mngstekmk; Fellemus, W. K. A., J vattenbyggnadslära: Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära ; Petren, J. G., 'i bergskemioch metallurgi; Wahlman, 1. L., i husbyggnad>lära; Holmqvist, P. J., i. mineralogi och geologi; Kobb, G., i mate-- matik och mekanik; Malmqvist, A. J.', i matematik; Pleijel, H. B. M., i teoretisk elektroteknik; For"sell, C. A., i/byggnadsstatik; Heuman, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i läran om vattenmotorer;.kreliger, H., i byggnadsteknik: Kullgren,' C. 1<'., i kemisk teknologi; Holmberg, B. A. L., i organisk och analytisk k"mi;;linton. O., i järnbygguad-lära: Hnbendick, C. E. L.. i läran om. f,',rbränningsjl1l'torer; Liudinark, T. G.E., i åneteknik, Alm, E., i elektromaskinlärar Jobansson, K. A., i hyttmekanik. och järnets.bearbetning och behandlhrgjmarkmau, B.\G.,, i allmän bergsmekanik: och r.grufmeka- ~ikj L~~~r, J.A.,~ j.äfijet,s.l'letalhugi~~ Begär of te rt och iii ust re rad Ka lal.,og~ INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM'"...:;.\

3 U ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Oden, S. L.. A., i eorganisk kemi; ;Carl- [2206] Tekni.~ka skolan i Stockholm. son F. D., l beskrlfvande geometri: Fa- (Mastersanluelsg. 44.) gerholm P. E., i geodesi. Styrelse: lli!iller, C.,.ordf6rande; Thoren, Specfall;Lrare:Sonden, K G. A., i tillämpad värme- Thor; Thlel l A.; Ljungberg, K.; Ramlära, tekni~khy(tienoch fab~iksh;vgien;. Lindgren, ström, C.; Hjortzberg, O.; Wettergren, E. G. ~. R, l arkitej<:?iren.~ hiatoria ;.Wlrgm,G., l Rektor för skolan: Thoren Thor. hygten ; Roos af Hjelmsater,J. 0.,1 metallernas H" E ' hållf'sthetsegenskaper; Barthel, C. J. G., i jäs Sekreteraree ennques,. ningslära;strandman,o.w.,i modellering;grabe, Bibliotekarie: Efvergren, C. J. A. G., i metallogra~o. m~tallurgi;laurell,kj.,! Kassaförvaltare: Laurentz W. elektroteknik; 'Norhn, E. J l kemi; Sandholm, O. V., 1 ' läran om uppvärmnings- o. venntattonsanordntn- - d' l,gar;langlet,h.f.,imaskinkrokiritning;enblom, Ofverlärare i or inarie äroämnen: R., i byggnadskrokiritning och byggnadslära; Thoren, T., i konstindustriell fackteckning, afdel- Bri'sman, S. B., i nationalekonomi; Forsberg, E. ningstöreståndare för den-högre konstindustriella A., i industriell ekonomi; Dåvtdsson, O. w.., i skolan; Färngren, J., i d'rifning, ciselering och läran om hiss- och transportanordningar; Ha.Il- gravering; Upmark, G., i läran om konststilarna man, P. O., i stadsanläggningslära; Nordström, m. m.; Kjellin, C. A,..E., och Berggren, E., båda H... F., i hydromekanik; Berger, F. W., i gruf- i figur. och landskapsteckning; Boström, O., i mätning ; Hertzberg, J. K.. i fotografi; Ljungzell, välskrifningoch textning;welamssod, L., i konst- ~. J., i varfsanläggningar; Holmdahl G. F., -I industriell fackteckp.ing;--nordenskjöld, K;~,i 01'- arkitektonisk formlära; Amilon, J. A., i skogs- namentsteckning; Akerblad, K., i frihandsteckskötsel; ~yberg, J., i bokföring; Ahlberg, H., ining; Dernby, K. G., i naturlära m. m.; Holm, E. ornamentik; Olsson, M., i svenska arkitekturens A., i fysik; Tidner, A., i uppsataakritning; Gishistoria; Nordendahl, E, H., i industriell eko- berg, S., fröken, i välskrifning och textning, _afdelnomt ; Kjellin, C. A. E., i frihandsteckning; ningsföreståndarinna för den tekniska skolan 101' Halden, B. E:son, i allmän geologi; Hasselrot, kvinnliga lärjungar; Kjellberg, G. M., i bokföring; A. E., i rättskunskap; Oman, E., i läran om ke- Erikson, G. G., i aritmetik, algebra och geometri, mfakt-tekntskuapparater. afdelningsföreståndarefor byggnadsyrkesskolan; Docenter: Sonden, K. G. A., i verkstads- Österberg, C. H., i mek, fackritntng, geometrisk hv.p'ien; Hallman. P. O., i -stadsanlägg- konstruktionsritning m. m.; Sjösvärd,J. E: M., i ~ välskrifning, metodik; Johansson, A., i frthandsningslära; Ljungberg, K. J., i hållfast- teckning, elementarkurser;hallberg,r., fröken,i hetslära; Köhler, J. R., i analytisk kemi: frihandsteckning,elementarkurserm. m,; Johans Lindahl, P. A., i byggnadskonstruktions- son, A., i perspektivlära; Ljungberg,K, i mekab nik; Enblom, R. S., och Brag, A., i byggnads-' lära; ~.orlin, E., i kemi; Gra e, A., i bergs- konstruktlonslära med ritning;' Kuylenstierna, kemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nord- E., i byggnadskonstruktionslära,afdelningsföreström, H. F., i hydromekanik; Kallen- ståndare för maskinyrkesskolan; Månsson.F., i b S J r A'. I k.. S d målnlng; Neijd, A. H.,och Bundvall, C. A., båda erg,. '-o., l orgams ( eml; un - i ornamentmodellerlng;bosborg. E., i geomeberg. T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., trisk konstruktionsritning;perspektivlära;malm J flygteknik. qvist,g.,i fignrmodelleringochträskärning;roeslex, E., i mekanik och maskiniära; Langiet, F., i mekanisk teknologi Jämte ver-lrtygalära samt [2205} Socialpolitiska och kommunala institutet. Myntgatan 4, ingång Rädhusgränd. Ordförande: Lazerheim, C. H. 'l'h. A. Föreståndare: fil. dr Gösta Bagge. Exp. o. biblioteket öppna kl. 9-3.,LäJ;9ämnen O. examinatorer: nationalekonomi fil. lk Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allrn. socialpolitik byråchef..otto Järte. kooperation sekr. Anders Orne, arbetsledning civiling. Einar Nordendahl, off. hälso- o. sjukvård prof. Albert Pettersson" socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o. barnavård kansliråd G. H. von Koch, geom. konstruktionslära m. m.; Ljungzell, Nils, i mekanisk teknologi jämte yerktygslära; Segerborg, H., i geometrisk konstruktionslära m. ID.; Brandtberg, O., i målning; Brummer. Heata, i målning.. alkoholfrågan öfveriäk. Olof Kinberg, [2208J K. KarOlinska medikokommunal förvaltningskunskap dir. i sv. kirurgiska institutet. -"tadsfiirb. Helge Lindholm, kommunal Rektor: Lennmalin, I K. G. F., professor; hushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, mottagn.-tid under läsåret, månd. o. kommunal fastighets- o. bostadspolitik torsd, lo-u f. m. borgarrad Carl Meurling, atadsplanevä-.professorer: Lennmalm, K. G. F.; Muller, sendet l:ste stadsing. i Gtbg Albert Li- E. G.;Santesson, C. G.; Akerman, J. H.; Iienberg. ' Sundberg, C. J.' G.;, Johansson, J. E.;,,_.., Holmgren, E..;Gadelills, ~.!!l,; Dal~n, f\..;.., [2207J Skolans samling",,: Bibliotek af böcker och tidskrifter i naturlära, bygghadskonst, Ingenjörvetenskap samt teknologi för industrien i aklmänhet; gravyrer octctttoarafier öfver bildande konst; mönsterritningar rör särskilda handtverk ID. m.; antika och moderna konstalster samt gips-' a/gjutningar däraf, r8.ämnen och' materialier iör tndustrien ; fysikaliska och ~emiska app'arater m. m. Biblioteket är tillgängligt månd., torsd. '. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.m. såväl 161'skolans. Iärjungar som för allmänheten. FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. _IfJEflJQA8EBAf\lSGAT!!.1'tI 1'7'

4 1. Bildningsanstalter. [ ] Ekehorn, J. G;; Hedrön, G.; Holmgren, G.; med. dr; i tandkirurgi : Hylin, Uno, Almkvist, J.; Holmgren, L; Haglund, P.; med. lic.: i tandfyll ningskonst: Welin, Jundell, 1.; Forssell, G.; Jacobreus, H. C.; H., tandläkare; i proteslära och tand- Forssner,.T. Hj.: Sjöqvist, J. A.; Petters- reglering: Bilbing. J., professor, med. dr, son, A.; Ahlström, E.; Henschen, F. tandläkare: biträdande lärare i tand- Laboratorer: Koraen, G.; Gertz.H. W.; Ham- kirurgi: Nilert, H., tandläkare; laborator marsten. E.; Bergstrand, H. i tandfyllningskonst: Engström, B., tand- Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Hellman, T. läkare; laborator i proteslära o. tandreg- Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josef- lering: Thourön, G., tandläkare. son, A. P. R.; Mn:rcus, H. L; Moberg, W. L.; Key, E.; Nyström, G.; Åhlström, E.; Waldenström, H.; Kling, C. A.; TroelI,.N. A.; Stangenberg, E.; Marcus, K.; Tillgren, J.; Lindstedt, F.; Nordenson. J. W.; Ploman, K. G.; Hult. O. T.; Reenstierna. J. JJ.; Liljestrand, G; Lichtenstein, A.; Sehaumunu, J;. N.; Wigert, V. [2210J K. Gymnastiska centralinstitutet. (Hamngatan 19.) Direktion: Johansson, J. E.. ordf.: Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svederius, C. Sekreterare : Åkerberg, Å. Redogörare: Hjorth, C. H. R. Föreståndare: Selleri, N. F. Öfvorlärare : Sellen, N. F.; Drakenberg. S. A.; en vakant; t. f. öfverlärare): Almberg. R. Lärare: 4-vakanta; t. f.lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E. JTiärarinnor: Högström, Sally ; l vakant; t. f. lärarinna: Svalling, Ester. [2212J Farmaceutiska institutet. (Vallingatan 26.) ~ Styrelse : Palmser. K. W., ordf.;''''sederholm, E.; Lazerheim; G.; Sjöberg, K.; Gullström, S. Föreståndare: Ekecrantz, Th. K, prof. Lärare: Ekecrantz, 'I'h, E" prof.; Westling, P. R., prof.; Bergh, G. Fr.: Liljeström, O. Å.; Huss, H. A.; von Friedrichs, C. O. H., tjänstledig; t. f.:funcke, Y.; Ahlqvist, Å.,Å.;.Nilsson, Å. L:; Gahme, G. H. Sekreterare: Wawrinsky, K. E. Kamrerare: Lagercrantz, C. Bibliotekarie: Westling, R. [2214] Tandläkareinstitutet. (Poliklinik och laboratorier: Malmskillnads-. gatan 46.) Inspektor: Akerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, A.-B. SVENSKA 141..:teJresskalendern METALLVERKEN Undervisningsanstalten för barnmorskor [2216J (VolmaryxkuJlsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Biträdande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. H. H.; Heymau, E. J.; Ohnell,"H.; Berg strand, H.; Lindbom, O.; Berglund, H.; [2218J Vetermarhogskolan. Antoni N Kraftriket (strax utanför Roslagstull). Biblioteka'rie: Holmberg, A. Direktion. Sekreterare: Löwbeer, N. Ordförande: von Seth,P. Kamrerare: Hanning, H. äfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Muller, E.; Scharp, J. A.; Vennerholm, J. Protokollsförande i. Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholrn, J.. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Lundgren, J. P.; Dahlström, K. A. H.; Nyström, E. T.; Sahlstedt, A. W.; Stålfors, H.; t. f. Stenström, O. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag : Pålrnan, A. Extra lärare: Nystedt, S. P. Laboratorer: Forssell, G.; Agduhr, E.; Eriksson, K.. J., t. f. Liljefors, E.; Engfeldt, N. O. Assistenter: Johansson, S.; Salomonsson, H.; Rudin, E.; Melin, K. Kamrer: Högberg, G. Veter'iniirhö.q"kolans kliniker. Upplysningar och råd angående såväl friska som sjuka djur lämnas, och sjuka djur emottagas till behandling hvarje söckendag kl. 1(-12 f. m. För hastigt påkommande sjukdomsfall eller inträffande olyckshändelser mottagas kreatur alla tider på dygnet., 8jMkre.wr inom Stoekhotm och dess omnejd ombesörjas genom Veteriniirnöoekolams ambul.atorieka klinik. Sjukbesäken ut:fåras af professorn eller laboratorn vid arn. bulatoriska kliniken, åtföljda af en eller flera vet. kandidater, och företagas till ställen inom 50 kilometers afstånd från Stockholm. Djurägare hm- att betala J-7 kr. för tuiarje besök, som af honom påkallas, samt att, då resan sker med ångbåt eller järnväg, ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre personer från ångbåts- eller järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil..ärsackord kan uppgö'ras på förmånliga vitucor genom chefen för ambulatoriska kliniken. Anmälan,OUl sjukbesök och rådfrågningar angående sjukdomsfall ske till Veterinärhögskolans ambulatoriska klinik helst kl f. ID., vid hvilken tid chefen för kliniken hvarje söckendag träffas vid högskolan. 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b. \

5 \ [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Skoning af hästar 1tt(öres i Vi(terinär- Adjutanter: Atterbom, Hj. L. A.; Fjellman,M. högskolans ho(beslagssmedja Redogörare: Fjellman, M. '. al vid institutet anställde skickligehofslagareunder Lärarestaten. inseende af Läraren; ho/beslag. Lärare: KIeen, C. W., i krigshistoria; Mellquist L. OBS.! Specialbeslag för felaktiga hoffarm er och E. G., i strategi: Örnberg, A., i sjökrigsveten. ~~:~~~~lni~gar anläggas alltid, då beho/ däm/före. skap; Ahlström, G. A. K, Bredberg,A., i taktik; Virl(in,G. O. E., i generalstabstjänst;bratt, K. A.,.Veterinärhögskola?/> i Stookhol-m, i härordningslära ; Söderbom,' J. H. F: i militär. Ny!,Jmrs f"6r eeteriniirstuderantie tager sin början i6tvaltning; Lindberg, A. J. F. W, i vapenlära; den1 instundandeseptember. Den, som önskarblifva Brunskog,: C. J. i krigsbyggnadskonst:bratt, antagentill elev,börföreden11augustikl.12pådagen E. O., i militärgeografi; Brusewitz, K. V., i haha inkommit med egenhändigt skrifven, till'rek franska språket; Nordgren, C. O., i tyska SNå. tor ställd ansökan med bifogande af lä.karebetyg ket; vakant, Wachtmeister, F. G. H. (repetitör), samt vidimerade afskrifter af betyg om ålder och i ryska språket.. \. genomgången maturitetsexamen med minst godkända kunskaper i biologi samt i matematik å latdneller realgymnasiumäfvensomenahandavitsord i fy K.Artilleri- och Ingenjörllögskolan. sik och kemi å realgymnasium, hvilken ansökan med llobtenkan insändas. Yeteriollrellameobu atlägga. [2224] (Artillerigården.) på 4,!tr. - Stab. Ny kurs tor d~i!a ho/slagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhändigt skrifven, till Chef: Sylvan, P.. G. Rektor ställd ansökan med bifogande af betyg om Adjutant och bibliotekarie: Nordenskiöld, ålder, hälsotillstånd och smidesöfning bör hafva J. A. inkommit före den 15 Juli och 15 Dec. Kursen för Redogörare: Poignant, J. A. hofslagarelärlingar varar tre och en half månader. Undervisntngenär fri. Urarestaten. Lärare: Sjöberg, R. T. K., Gyllenstierna, K., bägge i artilleri; Friis, T., i befästningskonst; Ehren- (2220] Skogshögskolan. borg, G. T. C. Hamilton, C. G. D., grefve,gadd, (R. l " E. t lfält t), H..A.- M. E., samtligai krigskonst;'i'yden, S.E. OS agsvagen, xpenmen a a e. Reutersköid, L. C., bäggei förbindelselära;ldlje- Rektor: WahJgren, A. ström, O. A., i matematik; Alin, S. K, i bygg- Professorer': Wahlgren, A., i skögsskötsel ; nadskonst; HolInströnl, J.' G., i fysik; Bolin, 1., Jonson, T., i skogsuppskattning i kemi. och skogs- Repetitörer: Carlquist, N. J. K, Hedqvist, K. B., indelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund, Årmaun, R. N. A., Crafoord,C. G. berg, G., i skogsteknologi med byggnads- [2226) K. Krigsskolan. lära. Ij (Karlberg, Sthlm 21.) Lektorer: AmiIon, J. A., i skogsskötsed och Stab: skogsindelning: Kinnman, G., ~ skogs- Chef: Nordenskjöld, Erik,' öfverste. t~knologl med bygg?ads- o?h afdiknings- Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., l~ra; Halden, B., l botanik och mark- kapten.. lara.. ' Intendent, kasernofficer: Reuterswärd, K. Ö!verasslstent: vakant... A. H., kapten. Lirare.: Hesselman, H., l. markl~ra; ~lason, Slottspastor: Bratt, E. J. P., iorganisk och teknisk kemi; Grönberg. Läkare: Setterblad,A. O., reg.tsläkare..?. l allul~n o~h vl',rt.~b!atzoolo&"l med Veterinär: Carlin, 1., bat..veterinär. jakt- och ~skevard; Traga~dh,.I., l sl{qg~ Väbel: Ahlberg, J. G., underlöjtn. i armen. entomologi j.wall~n,.a., l kh~atolo~~; KöksföresAndari>: Bågenhohn, V. T., under- T~mm,..0., l geologi. med njlne~lilogi; löjtnant i armen... \ L,llllesknld; L C. A., l lag-.och forfatt- Bataljonsadjutant: Kilander, A. E., under- ~Ill:gskunskapj 9hatIllon-Wmberg~.. A" löjtn. i armen. l tjänsteexpedrtion: Nathorst, J., l Jord-.... bruksekonomi. Sjöblom, Th., i Qokföring: Ofjicer8h1trSens kompan~befal. Petrini, 8., i matematik, samt fru Heike, Kompanichef: Winrnth, E. G. P., kapten. Ch. A., i kartskrift. Kadettofficerare: Romd~hJ, G. T., kapten; Bibliotekarie: Schotte, G., professor. Lundberg. C. J. T., löjtnant, J ung, H. y., Biblioteksamanuens: Ameen, H., fröken. löjtnant; Bagger-Jörgensen, H. V., IOJt- Kamrer: Montell, A., jägm. nant,. AI}ders,oll, G: IG., ltjtnant,._ Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C, Kempaniadjutant: Bodin, J. W., undertöjt-. F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och nant i armen. planteringsvakt : Eriksson, E. [2222] K..Krigshögskolan. (Ostermahusg. 8.). St,ab. Chef: Wikner, H. O. H. Ofjioer8k~trsens lärare; Erici, E. G' J 1. lär. i litigskonst; Sundquist, E. S.,,. 2. lär. i d:o; von Krusenstierna, J. H., 1. lär. i topografi: Kragh, E., 2. lär. i d:o; Jungstedt, H. G. A. H., 1. lär. i krigsbyggnadskonst; Kantzow, N. G.,,2.lär. i d:o; Tellander, F. Y., 1. lär. i vapenlära och artilleriöfningar; \Vinblad von FINSPONGS METALL'VERKS A.-S ,./DA,. ANSeATAIII 17

6 1. Bildningsanstalter. Walter, 'C. 'E., 2. lär. i d:o: Winrotb, E. G. P., lär. i tjänstgöringsreglemente. infanteriexercisreglemente och krigslagar; Romdahl, G. T., bitr. lär. i d:o; Lilliehöök, E. G., lär. i milttäri6rvaltning; Setterblad, A. O., reg.taläkare, läri militär hälsolära; Lundberg, C.J. To, lär. i ridning, kavalleriexercisreglemente och hästkännedom ; Brusewitz, A., lär. i stats- och samhällslära; Grevillius, C. G., lär. i gymnastik, vapenf6ring och idrott., Reser"ojfiC'Prskur. MIS kom.p anibefiil, Kompanichef: Bratt, G., kapten, Kadettofficerare: Bensow, B. E., kapten;, l\1i\ lie r, O. J., löjtnant; Holmgren, J. T., löjtnant. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. K, underlöjtnant i armen. [2228J K. Sjökrigshögskolan. (A.rsenalsgatan 9.) Chef: Schneidler, J. C. Adjutant o. bibliotekarie: Biörklund, A. E. Lärare: Lindström, C. O. o. Ehrensvärd. G. C. A., i strategi; v. Bahr, A. H:son, i taktik; Claus, C. A. o. Broman, K. O. J., i kustiåstningslära; Douglas, \V. A' l i landtkrigskonst; Hägg, A., i milttärkustgeografi: Giron, A. E. O., i marinorganisjltions. lära;' Cassel, r. A., i navigation; v. Döbeln, K. H. V., i luftkrigskonst; Söderqvist, N.~ i internationell rätt; Wahl man, T. C. N., O" Frendin, G. D. R, i artilleri; \Vijkmark, N., o. 'Sjögren, E. J., i torpediära; Norman, r. P. B., o. Bergmark, E. H., i minlära; Grtinberg. A., i skeppsbyggnadskonst o. maskirilära ; Liljeström, O. A., i matematik- och mekanik; Holmström, J. G., i fysik; Bolin, E. 1., i kemi. Repetitörer: Biörklund, A. E., i strategi och taktik; Svenonius, K, T., i torpediära; Cyrus, J. L. A., i kustfastningslära; Ulff, S. G. 0:80n, i matematik. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Riben, C. F. W. Adjutant: Burman, P. Kadettofficerare. r-s«k. Flottan. Palmqvist, C. E. F. G.; Furst, fil. O.; Nordgren, S.,J.; Svedelius, T. A. H. Från K. K1/oStartilleriet. Allbra.ndt, F. A. K. J:son. Lärare: Sjöberg, N. G:son, i sjökrigskonst ; Eketrand- S. Y.; me, S. G. C., i navigation, trigonometri; Örnberg, A., i vapenlära å sjöofficerslinjen ; Wahlman, 'T. C. N., i vapenlära å Kustartillerilinjen ; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och maskinlära ; Blomberg, J., i torpediära; Håkanson, S. Y. 0., i miniära å sjöofficerslinjen ; Engblom, G. H., i mintara å kustartillerilinjen ; Broberg. E., i befästningskonst och topografi; Cleve, N. M, i gymnastik och vapenföring; Engblom, G. H., i kustfastningslära; Klingspor, C. O. M., i landtkrigskonst; Berg, R., i intendenturtjänst; Harlook, W. E' J Master of arts, i engelska språket; Ekblorn, R., fil. dr i franska språket; Liljeström, 0. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jämte mekanik. Läkare: Asplund, E. G. Intendent: Lindgren, E. F. NAVIGATORlOGGEN [~ K. Akademien för de fria konsterna. [2232J (Fredsgatan 12.) Styrelse m. m., se [1626J. Konsthögskolan. Direktör: Hjortzberg, G. O. Professorer: Björck, G. O., och Smith, V., i målning; J ungstedt, Axel, och Hjortsberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred! i landskapsmålning: Milles, V. K. E.,l skulptur; Tengbom, 1., i byggnadskonst; Kjellberg-, Knut, j anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria.. Vice professorer: Dahl, F. G. A., i byggnadskonst; Lindholm, Ch., i arkitektur: Kal1stenius, G. i dekorativ konst; Osterman, E., i målning; Tallberg, Axel, 1 etsning. Lärare: Roosval, J., i konsthistoria; Johans~on, Ar~ tur, i perspektiv; Ryberg, T., i dekorativ konst, [2234J K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) Ämbetsmän m. m. se [1627J. Konservatorium. Direktör: Beckman, Bror, professor. Lärare: Lejdström. 0.,' solosång; Borgs~edt~ E" elementar-, kyrko- och körsång; N<.?rhnd,'T.,. ~u-; sikens hist. o. estetik; Zetterqu.ist, L., violnr; EYberg, E., instrumentering och komposition; Lundberg, L., piano; Hessler, G.. E'J klarinett; Hägg, G., orgel; 'Vik1und, V., pi~no; o~tman, C. O., flöjt; Morales. O.,,ö. kesteran~orare; Lindhe, C., violoncell; Willners, E., bläsinstrument af mässing; Ulsson, O., harmoni; Gullbrands~?n, K., kontrabas; Möllor. Dagmar, sång; Bergström, Rut, talteknik; Svensson, E., piano; Lamber~t C., elementarsång; Hennerberg, C. F., harmoni, piano och elemeutarsång; Malmberg, N., piano; Strömberg, Kerstin, piano; Lindberg, O., harmoni; Hennlngeeon, H., deklamati(~m; Pegel, G. A".o~oe; Brunzell O faaott: Hallen, A., komposition ; :Malm, A:, vaithor~; Ruthströ~. J., vi0!in; Meyer, E. A., tyska språket; Runuqutst, A., VIola; Behl~, Anna, rytmisk gymnastik och solfege ; Pratl, Bina, italienska språket; Brusewitz, K. V., franska språket; Larsen, F., pianostämning; Morales, O,) ledare af partiturstudium för dirigering; Nilson, C. E., ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens [2236].Normalskota för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) Rektor. Fåhrreus, G. R. Biträdande föreståndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Widegren, Matilda, vid Normalskolan. Lektorer: Fährreus, G. R., i historia; Ottelin, O. i svenska språket och litteraturhi~toria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap; Zachrisson, R. K, i tyska oeh engelska. språken; Malme, 0.. O. i zoologi Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

7 Almen, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma- Eriksson, Edith, i kristendom, modersmålet, matematik o. metodik; Frisc~,_ ~~~t~~,_i j tematik; [ J C. Ofriga allmänna inrättningar. och botanik; Auren, T. E., i fysik; Fevrell, Öfningslärare : Pegelow, Hanna och Lind- W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i qvist, Hugo, i musik; Olin, C., vik. i geografi,.kjellman, G. R, i franska språ- teckning; Ostrand. Ruth, och Regnell, ket, Signe, i gymnastik; Molin, Signe, i slöjd; Ordinarie lärarinnor: Widegren. Matilda, Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig i svenska språket och historia; Lanrit- ekonomi; Johansson,.Sigfrid, i trädgårdszen, Dagmar, i kristendomskunskap, sven- skötsel. ska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. Lärare i öfningsskolan:' Bergmark, Maria; matematik; Een, Sigrid, i naturkunnighet, Dahlborg. Hanna, f. Andren ; Svensson, matematik o. geografi; Högström, Sall y, Elvira; W allen berg, Mathilda, f. Erikson ; i gymnastik; Hertzman, Maria, i hand- Wikberg. S.; Steiner, E.; Gav.elin, Rut; arbete; Hallberg. Lizzie, i teckning; Son- Englund, Ruth. den, Anna, i svenska och engelska; Sten- Läkare: Tamm, Alfhild. dahl, Greta, i geografi, naturkunnighet Vaktmästare: Rickander, K. och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de förberedande klassernas läro-. n Anna Sandstroms.. Höqre Lärarinneseminaämnen; Lindell, son, Margareta, Lilly, i musik; Svensi franska och moders- [2242] rl~m. (Karlavägen 25.) målet; Toll; Ebba, i de förberedande Styrelse: Sandström, Anna, förest.a ; Sundklassernas läroämnen; Billmanson, Eva, bärg, Matilda, bitr.förest:a; Lodin.Maria,. d:o; Kjerrström,' Elin, d:o. Halle, T. G., professor. Öftiga. lärare o. lärarinnor: Lärare och lärarinnor: Sandström, Anna; Sundbärg, Vid Seminariet: Nordgren. C. O., i tys~a; Widerström, Matilda; Alving, Hj., lektor; Bergström, Rut; Karolina, i fysiologi o. hälsolära; Holmgren, Sofia, Brandetl, Therese; Dahl, E. fil. kand., adjunkt; i hälsolära; Göthe, G., i konsthistoria; Widman, Dahlstedt, F., fil. lic.; Gawell, Gulli; Halle, T. ~., R., i kemi; Rabenius, O., i litteraturhistoria; professor; Hermelin, Honorine; Holm, 1., lektor; Wikners, A. N., i. kemi; Henningson, Hllrua. i Kjellman, Hilding, fil. dr, lektor; Kooh, Carl, talteknik; Rowlette, Lilly i engelsk talöfning; fil. dr, lektor, Laurin, Carl G., skriftställare; Lind- Dir-oks, Lili, i tysk talöfning; Harel, Stephana., berg, Andrea, f. Ortenblad ; Svanatr öm, John, i fransk talöfning; Lindberg, Andrea, i teckning. fil. dr, docent; l\'iealy, P., lektor; Naumann, E., Vid Normalskolan: Nerström, Ragnhild, i materna. fil. di; Riccius, Paula; Rowlette, Lillie; 8ahlin, tik. Bergmark, E, i kristendomskunskap; 8ah- E., lektor; Zegolson, Louise. lin, Btgmor-, i franska; Gezelius, Kar-in, i kris- Läkare: wetterdal. H. tendomskunskap; Hallengren, Eltn, i engelska; Sekreterare och kassaförvaltare : Sandberg, Sigrid. Linder, Sigrid, i 2:a törb. kl. ä.; Nyquist, Karli, i siöjd; Sandholm, Greta, i gymnastik; Welin- [2246]. der, Edith, i teckning. Vid Seminariets Hushållsskola: Behager, Ingeborg, ihuslig ekonomi, bitr. föreståndarinna; Walin, Ingeborg, i huslig ekonomi; Sjögren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i aff"årsräkning; Holmgren, Sofia, i fystclogi ; Philip, Elsa, i kemi; Sturzen- Becker, Tyra, i kemi; Enström, Ellen, i husj.., ekonomi; Bergström, Karin, i hygien. Bibliotekarie: Rogh, Jenny. Läkare: Holmgren, Sofia. Vaktmästare: Rilfeldt, Elin. Hö'gre lärari~neseminariets hushållsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Föreståndarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240J Folkskoleseminariet i Stockholm. (Pråstgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg" H. E. ~ektor; Sörensen, Anna. Amnesiärare: Euren, Elisabet; Gagnet, Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl. U.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare): Stael von Holstein, Mathilda (timlär.). Privata Högre Lärarinnesemina rium i Stockholm. (Riddaregatan ~3.) Styrelse : Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken: Widegren, Matilda, fröken; Wallberg er, Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärare och lärarinnor: Anderson, Safi, fröken, förest:a; Ahlberg, J. A., teol. dr; Fearenside, C. 8. M. A.; Gezelius, B..., fil. dr; Henningsson, Hilma, fröken; Hökerberg, Amy, fröken; 1.Jagerstedt, N. G. W., fil. dr; Larsson, O.. fil. dr; Malme, G. O., fil. dr; Montelin, F. G. E., fil. dr; Palmgren, A" fil. lic.; Reinius, J., fil. dr; Riccius, Paula) fröken; '8tael von Holstein, Mathtldav jur-, kand., Thorstenson, Emilia, fröken; Tidstrand, Elin; fröken; Wahlström, Lydia, fil dr. Läkare: Holmgren, Sofia, med. lic. [2247J Detthowska Småskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektör: Sidner, H., seminarieadjunkt. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Serninariets telefon a. t och 16431, r. t. I (endast f. m.) Lärare oeh lärarinnor: Detthow l Alma, i psykologi; FINSPONGS METALLVERKS A.-B.... SIiRIDAREsANseATAN \

8 l. Bildningsanstalter. [ ] historia; Hartzell, Helmy, 'i teckning, målning Kassadirektör : Hourlin, E., e. o. hofrättsnot. o. modellering; Hedenström. Tora, i gymnastik; Ledamöter: Lönegren, E.; Norrby, J.; Sonden; Kihlgren-, Maria, i handarbete; Krrepelieu, Alf- C l f bild, i geografi; Lindqvist, Hugo, musikdirektör, W., f. intendent; Edling, har otte, ru, i sång; Lindholm, Elisabeth, i naturkunnighet; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, Scharp, Märta, i modersmälet., fröken; Sparre, Anna, fröken; Ulfsparre. [2248J Pedagogiska lärokursen. Ordförande: Scheele, Frans von. Sekreterare: Lindvall. Frans. Kassaförvaltare:. Branzell, Anders. Öfriga ledamöter: Stålfelt, Ed vin; Fevrell, Walter; Aspman. Maria; Olson, Maria. [2249J Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre slöjdseminarium för utbildande af lärarinnor i kvinnlig slöjd. Föreståndarinnor: Blomberg, Fanny, adr. Banörg. 31; Wästberg, Karin. [2251J Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola. (Jakobsbergsg. 15.) Styrelseledamöter: Öhman, K., kyrkoherde, ordf.; Reuterskiöld, L., fröken, v. ordf.; Olsson, Maria, fru; Sjögren, Axel. direktör; Bergman, E. G:son, kanslisekr. Suppleanter: Sebardt, Elisabet, fröken; Franke, Olga, fröken. Föreståndarinna: Franke, Olga, fröken. [2254J 'Svenska Diakonanst$lten. (Stora Sköndal, Stockhr.lm 4.) (A. t. Södertörn 177, r. t. Södertörn I:Pyrd.<e. Ordf.: Danllll, Hj., biskop. v. Ordf.: Dahlin, J. E., marinöfverkommissarie. Sekr.: AndnJn, B., pastor, anstaltens föreståndare. Kassaförv.: Holmbäck, Arvid, komminister. Öfriga ledamöter: Hogner, G., kontraktsprost; Lindskog. J., kyrkoherde: Sebardt, C., med. dr, anstaltens läkare; Ahlberg. J., gods-. ägare; Linders. Jacob, häradshöfding; Berg, Alfred, gndsägare: Edquist, Carl, komminister; Widller. Nils, kyrkoherde; Montgomery, W.. brukspatron. Suppleanter: Odeucrants, L. A.. bankdirektör; Andrån. B., pastor; Lundegårdh, Gustaf, direktör; Lundqvist, Olof, ingenjör. M., fröken; Loven, Aug., fru; Murray, Elisabet, fru; Heimbiirger, L., diakouissg; anstaltens husmoder. Föreståndare: Norrby, J., pastor, träffas 9,15-11 f. m. (utom onsdagar). Biträdande pastorer: Helen, H.; Gondret, J. Kamrer : Andron. Sigfrid. Ofverläkare: Toll, H. Underläkare: Wahlby, H. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1,1'. t , 13422; a. t Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Holm, H., kassa- Iörvalt.; Helen, H., sekreterare; Gustafsson, E.; Sandell, N.. v. ordf.; Andren, S.; Alexanderson, A., fru; Heimbnrger; E., fru; Heimbiirger, Louise, diakonissa; Danielsson, Sigrid, fru; von Stockensström, Eva, fru; Lagerheim, Ellen. frih:a; Sonden, N., fru; Wernstedt, H., fru. Diakonissanstaltens Hospits. Erstagatan 1. A. t ; r. t Di"k ontssansta \f eus Sjukhem. Erstag atan 1. R. t Dia konlssanstaltens oblatti Ilverkning. 15.) Erstagatun 1. R. t. 2149; a. t [2256J Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbre ktsgatan 18.) Föreståndare. Benander. C. E. Lärare: Broady, K. O.; Cederoth, J.; Gustafson, G. A.; Nordström. N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. K, ordf.; Byström, J., vice ordf.; Gustafson, G. A., sekr.; Sundström, K. V., kassör och vice värd. [2259J Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Styrelse: Svensson, Th, o. D. direktörer; Parmfelt, K. Lärare: Svensson, D.; Svensson, Th.; Parmfelt, f. Ekman, K.; Pripp, S.; Berger. E.; Boudin, N.; Mo berg f. Blomberg, L.; Zetterwall, E.; Ferngren, s. Inträde kan ske äfven under pågående terminer. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~~~~a~:n;:d~34~

9 [ ] c, Öfriga allmänna inråttningar. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelslnstltut, (Stigbergsg. 26.):. Styrelse: Broman, J. W" (ordf.);, 'Haak, O.; Bohman, N.. Kisen, institutets rektor. Rektor: Munthe, 'A. W:son, fil. dr. ÖfrigJilärare: Adams-Ray, språklärare; Andersson, 0" fil. mag., handelslektor ; Auerbach, C:,språk. lärare; Brate, E" lektor;' Chambert, A., adjunkt; Collin, H.; Dybeck, J., adjunkt; Elfner, E., riksdagsnotarie; Eneroth, O., adjunkt; Fogelberg, P., adjunkt; Larsson, H. D. H. H. S., handelslektor; Lidblom, E., adjunkt; Liljeblad, Fr., handelskel)list; MalIllstedt, A., lektor; Nordberg, Fr., kamrer; -Nyberg, John, D. H. H. S., lektor; Peterson, 'J., arkitekt; Rönnholm, N., adjunkt; Westblad, Hj., fil. mag., handelslektor; Vinel1,K., adjunkt; Zamore, C., adjunkt. [2263] Bröderna Påhlmans handelsinstitut. Drottningg. 71 C. Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Bäckström, Walter; Bchnltz, H.; Uggla, E.; Påhlman, J. M.. Rektor: Påhlman, J. M. Öfriga lärare: Adlercreutz, B., fil. kand.; Afzelins, L, fil. kand.; Anderberg, 'Kr., fil. kand.; Andersson, L fröken; Axelsson, T., bankdir.: Belfrage, K, börsdir., jur. utr. o. fil. ll;,and.; Bergenfelt, V:! hofr.-not.; Bodstedt, L, tng.; Bredenberg,\S., froken; Carlsson, V., fil. kand.; Dahlman, A., fil. kand.; Fahlborg, Fred., bokf.;favre, L., M:el1e; Fleetwood, O. E.. fil. kand.; Fries, Ebbe; e. o. hoträttsnotarte ; Fäldt, E., fröken; Jonas- -son, O~, amanuens vid Hand.shögsk.; Kihlander, A.,.fil. kand.; Kihlstedt, E' J öfverstelöjtn.; Lind.. qvist, T., 'fröken; Månsson, -K. A., kammarakrifv.; pst, E" fil. kand.; Påhlman, G., e. o. hofrättsnot.; Rehnsfeldt, C. W., fil.' kand.; Rudert, G., banktjänstem.;. Sta;rk, A" fil. kand.; Z~tterval1, M., fröken; YeU, E., Miss. [2281] Nya Språkkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversättningar till och från tyska och engelska. Mottagningstid: 5-1 /26 e. m. För den \ Föreståndare: tyska afdeln.: Nordgren. C. O., läroverksadjunkt." För den engelska afdeln.: Dahlander, C. P., jur. kand. \ [2283] I Kraftska Skolan. Stiftad 'Meddelar mindre bemedlade, men begåfvade lärjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande språk, (i moderna språk); Johnson, Gustaf, handelslärare: Kihlander, Anders,lskriflä.rare; Velindfi)r, Edith (teekning); H. Reuter, ftl, lic. (i stenografi). I [2285] Grevesmuhlskl! samskolan, Grundad Dimissionsrätt till realskoleeramen. Direktion: Ordförande: Pastor f Jakobs o. J ohannes förs. I Vice ordförande:,wretman, J. äfriga legamöter : Wennberg, A.; Brodin J. :\il.; Laurents, W.; Afzelius, A.j Was s berg, A.; Borge, O, F. Inspektor: Ottelin, O. Sekreterare: Seth, M. Rektor: Fischier, P. E. M. Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. \ Öfriga lärare och lärarinnor:, Philip, E., civiling.; Bergwall, ~~,u.d;. Frank, A~na; Lundgren, Mal'ia; Widercrantz, Maja; Holm,.A:strid; Vogel, Gl'et~, Jakobowsky" Märta; Öijermark, Elsa; Heumann, A., ai, k~'md.;-r~.ndah-l,o., fil. kand.; v. Rosen, F., fil. kand.; Oratröm, O. V., fil. dr; Lied. stra~d) A., kapten; Frank, K., folkskolläeare; Nilsson;,: S" fil. kand.; N.oren, O:, fil. kand.; Lindblom, K. A., fil. lic, och s. m. kand.;,åk~r. lund;' E., fil. kand.; Ortegren, R., fll, mag.; Frijs, A.,, tec~ing~lärare: I Wedholm, Dagmar, handarhetslärarinna; Forsslund, J., slöjdlärare; Helmfrid, Margot, sånglararmna; Söderström, P., kapten, gymnastiklä~are. r [2291] I ( Navigationsskolan. (Stigbergeg, 40 & 42.) Direktion (v~d af stadsfullm.): Sydow, B. R.:. ordförande; Holmström, G, Hj., vice ordf.; Thelander. C. T. Jj'.; Isäkson, C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindley, Ch.; Blomqvist, S. E. G;., l!'öreståij.dare: Björling, J. S; Lärare: Pettersson, F. A., i navtgationsafd.; W'ess man, J. G., H:, tnavtgattonsard.; Ringqvist, H. N., i navlgattonsafd.; de.wahl, A., i maskinisf:afd. Extra lärare: Nordensson; K., i svenska; Högberg, L. O., i engelska; Amundsou, T. A. A., i hälsoo..förbandslära ; Alland, E., i ~kepps.byggeri o. Schmidt, J.1A., i maskinlära i sjökaptensklassen; Andereeon, A. J. E.., i författntngskunskap i,sjökaptens- och styrmansklasserna samt författn. kunskap och, svenska i skepparklassen; Kmberg ; E. V. L., i matematik i l:a o. 2:a maskinistklasserna ; Böderlund, :'A. II., i matematik i 2:a maskinfstklassen ; Löfroth, C. "L., o. Schmidt, J. A., i maskinlära, fysik o. mekanik i s:a I maskinisklassen; Deur-ell;: E., i~lekti;citet~lära' i 1.:0. o.' 2:a maskinistklasserna; Ekstam, O. J. A., i matematik' i S'e maskinistklassen; Bundgren, F. I., i maskinlära i 3:e masktntstklassen; Kahl,.V., i svenska i 3:e maskinistklassen. matematik, bokföring, stenografi, handels- J kunskap m, fl, för köpmans-, industri- och [2293] Abraham Rydbergs stiftelse bankbanan behöfiiga läroämnen. Lokal: (Kungl. Djurgården, Alberget 4 B) - Svartmangatan '22. a Inspektor: vakant, t. f. v. pastor N.J.Welinder. till anande af skicklige sjömän i det prak- R k B tiska af sjömansyrket.. e tor: Mankell, " fil. och s. m. kand., Ledamöter: Fryxell, K.A., ordf.; Andersson, läroverksadj..,i F A d L d Lärare: Brandel, Robert; fii. dr (i kristendom, sven..., inspektor för nn ervisningen:.un. _ ska. matematik m. m.); Forsberg, Nils; fil. mag. ström, K.; Thulin, P. G.; Schollin, C.L:_ FINSPONGS METALLVERKS A.-S ,.'DA,. AN AT'AII'

10 l. Bildningsanstalter. '[ ] Öfverlärare:'vid Praktiska sjömansskolam llandtverkslärare: Löfgren, V:; SandeU,G. A.; Asp, Lagercrantz, A. B. C: J. Sekreterare och kamrerare: Smerling, C. O. Han~~r~~tslärarinnor: Lindvall, Viktoria; Julinder, Märta. Anna; Hultkvist, Vaktmästare: Manner) B. Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. [2296] Kungl. Institutet ~ch Förskolan för Med skolan är förenadt blinda på Tomteboda. Statens seminarium för bildande af (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- lärare och lärarinnor för döfstumunder. <h'olm 3.) visningen. Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: Seminariets rektor: Döfstumskolans förest. Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.j Wass- ~erg, A.; Rossander, Wendela ; Swart-! [2298] Tysta skolan hng, J. Sekreterare o~h kamrerare: \ Wessman, Ipraktisk-teoretisk fortsättningsskola tör dör- F.j stumma flickor. (Lidingö villastad.). K. A., ju. Iic. Rektor: A;strand, J. ~. <?:' fil. kand., _ lordförande: Nordensson, A., generalkonsul laro- Öfriga ledamöter: Anstrin, E., fröken; Smer-.. verks~djunkt. (delvis tjäastled.) hng, E., fröken: Strokirk, E., arkitekt; Amnesiarare: Elmqvist, H.; Nygren, O,. s, Sandberg, E., kansliråd; Hult, O., med. Ek, G. E., t. f. rektor;.j oha~~son, EmIlIa; doktor. Holmberg, Gertrud; Lindström, ya}borg; Föreståndarinna: Ahlberg, A. Karlson:. Anna; Smedberg, UlrIkaj Ny Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rock. _gren,.gota.. man, E.; Vilhelmsen, A. L~r~re ~ gyill,uastlck: Soderstrom, P. Sekroterare: Paues, E. W., L~rare ~ mu,sik:obl~mie. notarie. Lärare l sång: Ahlen,..W. e. o. hofrätts- Lärarinnor, i handarbete: Stenhammar, Hedvig; Johansson, Thordeman, Ellen; Brita. Föreningens för sinnesslöa barns vård Lärarinna i hushållsgöromål: Lindstrand, skola och seminarium, se l3640], Ester. Allmänna läroverk. Lärare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. tjänstledig. Lärare i snickeri: FagereU, V.' Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. Iic., regementsläkare. Ögonläkare: Forsmark. E., med. dr, docent. Tandläkare: Wannberg, K. L [2301] K. Direktionen öfver Stockholms sta!ls undervisningsv~rk. Ordförande: Ofverstå thållaren; Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, V.; Hafström, A.; Höglund, O..M.;Rabe, P. R.; Kjederqvist, J. O. G.; Svedelius, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fåhrreus/ G. R. Kamrerare: Mattson, R. [2297] Manilla döfstumskola Sekreterare: Elireson, G. E. (tillhör 1. döfstumundervisningsdistriktet). Expeditionslokal och -ttd, se Namnregistret under Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söder- Stockholmsstads undervisningsverk. lind J. G.; Wassberg, A.j Stockman, G. (Sthims stad); Fant, F.; Å.kerlund, E. G. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T., Inspektor: vakant. Bärg, A. J. (Södermsnlanda län); Lund- Rektor: Kjederqvist, J. O. G. borg, J. A. (Västmanlands län); Kling. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska.; spor, Ph., grefve; WesterIund, J. A. Rydfors, A., i modersmålet, historia och (Östergötlands län) j Bager-Sjögren, J. geografi; Kjederqvist, J. O. G., i tyska,(norrköpings stad); Kahlström, K. R. och engelska; Göransson, E., i rnatema- (Gotlands län). tik och fysik; Holm, I. M., i kristendom Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. och filosofi; Reinius, J., i tyska o. eng- J<'öreståndare: Prawitz, J., rektor vid döf- elska ; Brusewitz, K. V., i franska och stumlärareseminariet. tyska; Andersson, L. G., i biologi; Matt. Läkare: Barr, O. D. son, R., i matematik och fysik; Carlgren, Lärare ; Morian Petersen, L.;' Hellmer, H.: Hansou, W modersmålet och historia. ~:;o~~lsson, J.; Lövgren, R. F.; Lindberg, F., Vik. i~ktorer: Lagerqvist, G. A.; Göransson, Lärarinnor: Hanson,Anna:Nyström,Signe;Eriksson, G.; Ringselle, A. Sigrid; Hellmer,. Gulli:. Lundvik, Ida;.Iohans- Adjunkter: Vinell, IL A.j Asklund, H. G.; :~':;r:eda; Gestrm, EdIth, Vik.;Brlem, Febe, Lindvall, A. F. W.; Rhedin, A. W Ro- NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR. STHLM

11 [2303,-2311 l C. Öfrig'a allmänna inrättningar. mare, P. N.; Noren, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Göransson, G. A. S.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Ring-. selle, G. A.; Lagerqvist, A; V.; Lannert, G. A. Lrson : Afzelius, 1. M.; Hallen, H. G.; 'Stenbäck, G. r,. A.; Sjöwall, C. A.; Komstadius, J. B.; Ångström, 'N.; Blom, F... G.; Moberg, O. P.; Strauss, F.; Dahlen, M. Ofningslärare: Ek" IL J., i teckning; Åkerberg,C. E. E., imusik; Frösån, J. S. K. i gymnastik. I [2305J Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Montelius, G. O. A. Rektor: Lundqvist, N. J. Lektorer: Brate, E., -i modersmålet och tyska; Solander, E. O., i matematik och fysik; Vessberg, G. W., i historia och geografi; Bergman, J., i latin och grekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi: Edling, E. G., i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och: fysik: de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O, i engelska och franska; F'redlund, K. H., öfver stat. A.djunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.-;, Larssen, R.; Zamore, C. A.; Rönnholm, N.; Hamnström. E. A. D.; Svensson, K. S.,S.; Källg'ren,C.; Schedin, J.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A.; Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Lundqvist, N.: J.; Mankell. J. J. B.;-Löfberg, V. R.; Einar,.. E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E. Ofningslårare: Lambere, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i g-ymnastik... Läkare : Trana, K. A. [2307J Högre realläroverket p~-norrmalm. Inspektor: Lindström, P. E. Rektor: Svedellus, C.. tillf. Lektorerj Lindhagen, A., i matematik och fysik; Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjänstl., rektor vid h. a. läroverketi Uppsala; Larsson, 0.1. V., i tyska och engelska: Ahlfvengren, F.E., i biologi och kemi: Hultenberg, L. G. H., i engelska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölen, H. F., i moders" målet och historia, tjänstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmålet; Söderborg, B., i fysik och kenii; Grade, A., i historia och geografi, tjänst!., rektor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi. å.djunkter : Svenson, L. V.; Hahr, O. G. A., Kjellberg,.A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Hedström. J. S" tjänstl., rektor vid h. realläroverket på Östermalm; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Lyttkens, E. r. A., i kristendom och historia.: Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och eng-elska; Alsån, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström... N. J.. i modersmålet och tyska. I Ofningslärare: Ekström, J. P., i teckning; Peterson, J. J., i gymnastik. [2309J Högre realläroverket å Östermalm. Inspektor: Kjellberg, Knut. Rektor: Hedström, J. S. Lektorer: Meyer, A., i matematik och fysik; Skårman, J. A. O.: i kemi och naturalhistoria; Levin, H. O., i kristendom och modersmålet; Holmberg, K. K, i fysik o; kemi; Sahlin, E. V., i modersmålet o. filosofi; Falk, E. V., i historia, och,geografi ; Nordström, J. H. T., ity ska. och 'modersmålet; Jacobson, G. G. K, i modersmålet och historia; Gabrielsson, A., i engelska och franska. Adjunkter; Wallberger, H. A. E.; Heumann, K. A. D.; Inghe, J. A.; Bergenström, K. E.; Bergman,!J..T.; Kihlström, s. A.; Täckholm. R. V.; Fredlund, G. J.; Wiknerz, A.; Fägersten, K. D.; Ahlström, S.' E. A.; Wikland. F. V.; Widman, K. V. R.; Bågman, S. J.; Stafner, S.; Gerdin, E. L; Holmqvist, C. O.; Tiselius, J. O. E.;.. Nilsson, K. S. J. Ofningslärare: Boström, O. K., i teckning ; Sandberg. G., i musik; Littorin, B. E., i gymnastik. Läkare: Koraen, G. M. [2311 J Statens profskola, Nya elementarskolan i Stockholm. (Högre ållmänt läroverk, numera under samma di-. rektion som de öfriga allmänna läroverken.) Rektor: Bohlin, Knut, t.illf', Lektorer: Jacobsson, A. J., i latin och gre-. kiska; Hemmendorff, E., i biolog-i och kemi; Rudberg, T. A., i matematik och fysik; Sandegren, S. A. M., i historia o. modersmålet; Kruckenberg, r. M. J. F., i kemi och fysik; Palmgren, C., i tyska o. engelska; Wal1es, J., i kristendom o. modersmålet; Swenning,J., i modersmålet o. filosofi; Thorn, A. Chr., i franska. Adjunkter: Rydberg, C. F.; Pettersson, J. P.; Nordgren, C. O.; Wijkmark, O. H. W.; FINSPONGS METALLVERKS A.~B SERIDAR.ESANSfilATAN

12 1. Bildningsanstalter. [ '7"J Öhman, K; Olson, P. Hj.; Nyström, D.; Rektor: Lindqvist, Axel Axelsson. Blom, C. K; Nilsson, A. E.; Kökeritz, G. Bitr. Iöreståndarinna : Skarin, Elisabet. H.' Pehrson. G. T.' Holmberg- J.' Helan- Lärare oeh lärarinnor: Afzelius, Elin; Egnell, Hilma; d 'E N' 'D b k' G 1 B', J p. Hellström, Lisbet; Herlin, ~Iärta; Hässler, Alma; er,. 'J Y ec,.., Otnau,.., Lindegren, Elisabeth; Lindgren, Maja; MoJl".. en plats vakant. Dagmar; Moll, Signe; Noren, Ebba; Perssou, Ofningslärare: Malmberg, N. 1\1.. i musik; Se- Karin; Quist,,,Nlarie Lou~~e;. SjöRtrand, Ingrid; g'erborg, K. H., i teckning; Schmiterlöw,.. Stem, ROBa; I'idstrand, Sigrtd ; Åstrand, Ebba..., Läkare: Alzelms, Arvid, med. dr. A. G., t. f l gymnast.ik. [2313] Jakobs realskola (6-klassig). Inspektor: Källander, A. J. Rektor: Lindblom, K. A. Adjunkter: Palmkvist, J. K; Levin, C. A.; Lindqvist, E. O. G.; Setreus, K. O.; Lindqvist, Ax. Ax:son; Nilsson, El;; Holm, N. E.; Vestergren. J~ T. C.; Orströrn, O... V.; 'I'egner, V. H.; Hei ner, N. O. Ofningslärare : Asp, G. R., i teckning; Sandberg, O. T., i musik. I [2315] Katarina --- realskola (6-klassig). Inspektor: Cederborg, A. Rektor: Grade, A. Adjunkter: Pettersson, C. W.; Brusiin, A. M.; Larsson, E. V.; Rydmark, J. A.; Schlachter, F. W. H.; Jungner, D. H. T.; Schött, C. A. R.; Nordensson, K.; Sommar, K. A. R.; Ernström, E. V.; von Koch, N. A., tjl, Vik. adjunkt: Westblad, R. J. Extra lärare: Carlsson, W. L.; Högberg. L. O.; Gejrot, H.; Stenfelt, F. A. H.; Falk, G. F. Öfningslärare: Johansson, A. K., i teckning;, Larnbere, C. L., i musik; Möllor, J. O.H., i gymnastik; Amer, G., bitr. i teckning. Slöjdlärare: Ingeiström, A. Läkare: Sundell, C. [2317J Kungsholmens realskola (6-kl.). Inspektor: v. Rosen, Gustaf, grefve, f. d. hofrättsråd. Rektor: FröIen. H. F. Adjunkter: i::3tigler, J. E.; Löw, G.; Kylen, Hj.; Hannerz, N.: Karlinder. K. A.; Anjon, N. J.; Landby, H. V.; Sjöborg, A. E. M.; Uhrströ m, W. P.; Hammarsten. O. D.; Bergh, J. T. A.; Hansson, J. A. Öfningslärare: Malmberg, N., i musik; Björkström. M., i teckning; Söderström, P. A., i gymnastik. Enskilda läroverk. (i bokstafsföljd.) [2321J Afzelii Elementarskola för flickor. Högre fullständigt läroverk för flickor. (Biblioteksgatan 32.) A. t ; r. t. Ostarm Inspektor: Hallberg, H. K, kyrkoherde. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2324] Anna Sandströms skola; (Karlavägen 25.) Föreståndarinnor: Anna Sandström och Maria Lodin. Mottagning-stid: kl. 1-2 alla hvardagar utom lördagar. Klassföre stånd: or: Soph.ie- Louise Alexanderson,Augusta AltlIiu, Sonja Berggren, Karin Boman, Ruth. Callin, EUn Ericsson, Olga Falkner, Oar!n Frauzen: Anna Holmquist, Elsa Hultgren, Greta Karlssou, Ingegerd Laurent; Göta Lindqvist, Sigrid Ljungberg, Ellen Malmgren, Elisabeth Meyer, Greta Mor-saiug, Agnas Ramstedt, Ebba Thollander, Eltu Tidstrand, Margit \Vetterdal, 1\Iatilda Wiman. Mathilde Åkerblom. ' Öfriga Iärartnnor och lärare: Tekla Bolin, Gulli Gawell, Frida Hennings, Alma Hässler, Harriet Lagerberg. Clara von der Lancken., Emerence Lindgren, Sally Lindgren, 'I'here se Lindgren, Sigrid Molin, Gerda Ohlson, Brita Rudeltue, Stgrtd Sandberg, Tyra Sturzen-Becker, Ester- Svalling, Nancy S~~rensen,AnnaTengwal l, Louise Zegolson, Karin Ahlström. Läkare: H. Wetterdal. örverläkare. Anna Sandström s Seminarium, se [2242]. [2325] Anna Schuldheis' skola. (Götg. 26, Repslagareg, 15. A. T , R. T. Söd. 605.) Inspektor: f. d. läroverksrådet doktor N. G. W. Lagerstedt. Föreståndarinna: fröken Anna Schuldheis; bitr. föreståndarinna: fröken Elin Schuldheis. Lärarinn-or och lärare: fru Gerda Adde, fröknarna Mercedes Adde, Ingrid Alexa-nderson, Ruth Björuander, Gertrud Bloruqvlst., Elsa von Dardel,. Astrid Darin, Valborg Grapengicsser, Mabet. Holm, Inez Johansson, pastor G. Kihlstedr; fröknarna Karin Liudahl, Ebba Lomberg, Birgit Lundström. Ruth Malm, Ester von Melsted, :U:Isie Nor den.sva'u, 'l'illy Nordström, Ruth Rylander, Anna Sandln, Mat'i t,~oll Stapelmohr,. Elisabeth Sundell och Hedvig Osterhjelm. Läkare: dr Inez Laurell. [2327] Ateneum för flickor. (Sveavägen 48) Omfattar L Högre flickskola med förheredande klasser (särskild afdelning för flickor, som med goda betyg- genomgått minst14 kurser folkskola) och husmoderskurs. II. Folkskoleseminarium med småskolesemiuarium. III. Skolköksseminarium. Inspektor: för högre flickskolan och skolköksseminariet: regeringsrådet Herman Palmgren; för folkskoloseiainariet: kyrkoherden C. R. Hasselrot. 20 VASAGA.AN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

13 , C. Öfriga allmänna inrättningar. Styrelse: rektor E. Planck, ordf.; intendent [2333] Brummerska skolan. F. W. Sonden: fröken Augusta Palmquist; Högre fullständigt läroverk för flickor. kyrkoherdea.hagardt; 'rektorarvid Bruno. (Johannesg. 18.) Rektor: Bruno, Arvid, teol. lie., fil. kand. Föreståndarinna. Kruse, Ellen. f V. D. M. Biträdande föreståndarinna: Kruse, Anna. FöreRtånd:a för högre flickskolan: Rusen, Lärarinnor: GunhUdAlmen; Alma AnderSSOn:Ing- Hildur: ~~.~~,::":~o~r~t%~~~s~u~~:i~~~i~~~~~elf.~~ Bitr, föreståndra för folkskoleseminariet: Car'lquist: Betty C;oneborg;MariaDillner; Ester Nordström Anna. Edelstam: Anna Ekström: Ebba Ekström; Maria Förestånd' för skolköksseminariet Hans- Fa~k;Elisabeth:",?nFeilitzen;Frida Fi.~ch:Kar~n.. a. F'rick; Greta Frolmqer, EmmyHallstrom, Mapa son, 'I'ilda. Kjellin; Hulda Kruse: Anna Lagerstrom; Wen Lärare och lärarinnor: Aldau,Elsa;Atpos.Vilhelma, dela Leffler; Elisabet Lindberg; Annie Linner: fil. kand.; Arbin, Elsie: Carlborn, Emy; Oarls- - Augusta Llthner; Emma LöweIihielm; Hanna son, Greta; Cassel, Astrid; Cederblom, Elin,:fil. l-laltp.; Marlon Montelius; Mattida Neijber; Anna kand.; Crouström, Elsie,f.Arbin; Engel, Agnes; Nordensv3n; Rosa Norström; Gunhild Nygren; Egnell, Märta.; Ericsson, Elsa; Ericsson, Gun; Maria Peterson; Elsa Petterson; OJga Pottho:ff; v. Feilitzen, Louise; Fevrell, Walter,fil.dr, lek- CissyRosen:Ester Rosengren: Elisabeth Rupert; tor; Gustafson, Lisa; Hagardt, Anders, kyrka- IngridRiiffel; Lilian!alomo,D; AnnaSegerström; herde; Hasselberg, Dagmar; Holmberg, Elisabeth; Auguste. Sundho1m; Asta Svendgaard; Lisa Teng,- Johnson, Karin; Jonsson, Artur, pastorsadj.; strand, Elisabeth Uhr; Ellen Wahlbom; Lilly,Jonsson,Hedvig,f. Lind; Krumlinde, Elsa;Kum- Wahlberg;Vera Virgin. Hen. Signe; Lichtenstein, A., med. dr.; Lund, ' Arvid, teol. kand.; Lundbom, Hilma; Lyttkens, [2334] Carlssons skola. Elof, läroverksadjunkt: NUson,Gertrud; Nord- "Vall,Karin: Pallin, Adolfin;Palmquist, Augusta; (För gossar.) Palmquist, Maria, gymnastikdirektör; Rosborg. Förberedande elementarskola och Elisabeth; Röhl. Anna; Schwermer,' Gertrud; I f kl '. t 1- k Silow, Carl,,:ma,i.6r;Skottsberg",Elisabeth; Sta"l em asslg arover. v. Holstein,Mathilda;jur.kand.; Stjerner,Märtha; (Stureg. 38; a. t , r. t. Ö. 768.) Snndelius, Elin ; Tengwall, Anna; Thunman, / Maria;Ungman,Signe; Uppström,Aivva;Waern, Föreståndare:.Carlsson, G. A., fil. dl'; Elsa;Wallerstedt, HUma;Wessling,Ida; Wester bo.stad r. t. Ö Sta,fner, S.,'fil. kand. Hallberg, MaJin, med. dr; Wikander, David, musikdirektör; Wånell,Helena; Virgin, Sigrid; Vor-.adj, ". bec1t,elsa;lkerströii\,leontin~:österlund,sigue. Lärare: Almgren,E. H., fil. kand.tarbin, E., pastors- Läkare: Billström, J. - adj.; Berglund, A., adj.; Bjering, A.,extralärare; Holmqvist, E., adj.; Lindh, A., komminister; Littorin, B. E., major; Malmstedt, A., f. d. lektor; Nilsson, J., adj.; Ottosson, J., extralärare; Petters- '(2330] Beskowska skolan. 'son, J. M., ~. d. rektor; Stafner, S" adj.; Stalin, (Engelbrektsgatan 9.) S. A., f. d. adj.; Tiselius, E., adj.; Walin;E. H., Fullständigt Iäroverk med rätt att anställa mogenhetsexamen å klassiska och reala lin.; mottager Lärarinnor: Andersson, Anna; Bjurner, Ingrid C:SOD; f. d. adj. gossar från 6 års ålder. Bjurner, Ruth; Franke, Lilli; Gunnard, Gertrud; Hamberg, Gulli; Hökerberg, Amy; Jacobsson, Inspektor: Åkerman, J., generalo. borgarråd. Gerda; Kinberg, Disa; Lager-ström, Märta; Mo- Styrelse: SandeU, N., byråchef, ordf.; Lam-. berg, Hedda; Montelius, Ester; Norström, Stina; Pehrsson, Oscåra; Rinman, Signe; Varenius, Maja, bert-meuuer, F., direktör.v.ordf.; v.rosen, Vidfelt, Maria; Åberg, Göta; Maria, f. Tamm; Westenius, E., skattmästare; Jansson, S:, fil. lic, \,, Före~ndare: Jans~on, Sam., rektor; Weste- [2336J Defthowska skolan.. mus,'..e.,. s~att~astare.,.. S.klassig högre flickskola med'. realskole- HufvudlaraI.e. AIgard, N.. teol. kand., l. kr~. examensrätt och normalskolkompetens samt sten~om, Gyllander, G;. ~l. 11?ag.,l hl- 3 förber. klasser. ~na; Thomsen, H., fil.hc.,.ilat~n och gre-. (Eriksbergsgatan 10.) kls~a; J?'lUlson, S., fil. h~., l. lefvande1nspåtor: Fryxell, K. A., fil. dr, generals~rak;. Tackholm! G., fil. lic., l na~ural. direktör.. h.lstqrla; W~stemus, E., l matematik, fy. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Skolans Öfri:kl~~~ ~~~\ärarinnor: Fahlstedt, C. A., fil. telefoner a. t och 164'31; r. t. kand.; fröknarna Lundborg, E.; Söderhielm, E.; (endast f. m.). C,,:lson, D.;. R~din, N,; Ström?erg, E.: Li!jen. Studierektor: Rudberg, Ture, lektor vid Nya ~~t, E.:. Kjellm, C.,,oc~ ~njs,.!,-., tec~mgs. El-mentarskolan,' lirare; Lmdberg, O., musfkdirektör,sånglarare; B' "d d ~ d' G dd A.Nordgren, S. G., gymnastikdir.; Hagström, B., ltra an e törestan annna: e a, nna. löjtnant; Gustaver, B. A. G., fil. lic.;.jacobsson, Lärare och lärarinnor: Almen, Maria, i kristendom, G.., lektor; Zeijser, T., fil mag.; Ekelin, B.; modersmålet och historia; Bolin, Signhild, i en- -S.undqvist, J., fil. kand.; Oarlstam, Joh., fil. mag.; gelska och matematik; Ellgar, Tes, i kristendom, SomUlarström, H., fil. lic.; Strömberg, R., fil. lic.; modersmålet, htstorte o. tyska; Ericsson, Svea, Beckman, A., slöjdlärare. i modersmålet och tyska; Eriksson, Edit, i kris- - tendom och matematik; Falk, Anna, i engelska o. franska~fredlund, Tyrs, i kristendom, historia;

14 Frisch, Bertha, i geografi, historia o. tyska; Halle.nberH, Elisabet, i modersmålet, och engelska; Hartzell, Helmy, i teckning o. välskrifning; Hedenström, 'I'ora, i gymnastik; Hjerten, Carin, i matematik, fysik och 'kemi; Hofren. Stina, i huslig ekonomi; Krrepelien. Alfhild, i geografi; Kihlgren, Maria, i handarbete; Lagergren, Ingeborg, i geografi, modersmålet och räkning; Lignell, Erik, håller morgonbön; Lindberg, Elsa, i modersmålet, historia och franska; Lindholm, Elisabeth, i matematik, fysik, kemi o. biologi; Lindqvist, Hugo, i sång; Ljunggren, Dagmar, i modersmålet, historia, geografi; Olin, Alma, i matematik o. naturkunnighet; Reimers, Elly, i kristendom, modersmålet och historia; Scharp, Märla, i modersmålet, historia, geografi; Sjö strand, Helfrid, i tyska och franska; Vestdahl, Signe, i stenografi. Läkare: Wester-Hallberg, Malin, prakt. läkare. [2338] Enskilda Gymnasiet. (Styrmansg.22 & 24; r. t , a. t ) Real- och latingymnasium för manliga och kvinnliga elever. Mäl: student- och realskolexamen med tidsvinst. Styrelse: Stenbäck, L., läroverksadj., ordf.: Kihlström, A., läroverksadj.;. Palmgren, C., lektor; Berg-sten, N." byråchef; Sandberg, K. E., kansliråd; Setterdahl, A., rektor. Föreståndare: Kihlström, A., läroverksadj,lärare:. Albihn, G. A., extra lärare; Berglund, R., extra lärare; Bergman, G. J., Iärover-kaadj.; Blanche, H., extra lära.re; Bågman. S., läroverks-.adj.;.gerdin, I., Iäroverksadj.; Jacobson, G., lektor; Kihlgren, J., komminister; Kihlström, A' I läroverksadj.; Nyström, B. E., läroverksadj.; Ottosson, J., extra lärare; Palmgren, C., lektor; Sahlin, Enar, lektor; Stenbäck, L., läroverksadj.; Swedberg, A., extra lärare; Zeijser, T., extra lärare. 1. Bildningsanstalter -. W abJ regementspastor Elis Schröderhei.m; fil.. Ile, Th. Hyllander ; fil. mag. P.: RendahI ; Axel Pettersson ; S. Svensson. Lärarinna: Anna Askerlund.. - Teckningslärarinna: Marga Landberg. Handarbetslärarinna: Hildur Ekstam. MURiklärare: musikdirektör Georg Sandberg. Gymnastiklärare: vakant. [2342] Kungsholms elementarskola för flickor. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85. A. T ) Inspektor: Larsson, V., kyrkoherde. Föreståndarinnor: Fahlstedt, C., fröken; BeJ,-. genström. S. fröken. Lärare och lärarinnor: Dymling, C., pastor; Hedellus, A., fil, kand; fröknarna C. Fahlstedt; S. Bergen. ström; H. Bergman; fru E. Trolle ; fröken' I, Wallberg; fru A. Sjöström: fru L. '.regner: frue. Björck; frökn. E. Friefeldt; K. Berg; M. Ekberg: A. Lithner; A. L. Ågren; E. Högstadius; C. v. Ahlefeld; L. From; G. Nasentus; M. Larsson; G. Rupert; D. Janzon; E. Pettersson; M. Helmfrid; G. Köhler, gymnastikdirektör; K. Ihlström; A. Elfverson; A. Trägårdh; S. Bävman; fru B. Fahlstedt; fr. L. Sjöström; A. L. Kronvall; B. TengdahL Läkare: Beckman. Eltn, Dled. lic. [2343) Kungsholms Kindergarten. (K ungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85, a. t. 9952). Föreståndarinnor :;,Fahlstedt, C., fröken; Ber genström. S.. fröken. Lärarinna: fröken L. Ulander. [2344] Kungsholms Skolkök. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh, 85, R. t ) Förest.: Fahlstedt, C., fröken; Bergenström, S. fröken. Lärarinna: Pettersson, E" fröken. (2339] Klara Realskola. Sexklassig privat realskola jämte treårig 2345a] Kungsholms Läroverk för flickor. småskola för flickor och gossar. Aftonkur- (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) ser till realskoleex. för vuxna. Inspektor: komminister A. Davidson. Brunkebergsg. 9'1, r. t. 7435, a. t Föreståndarinna: Blomqvist, Hanna. Inspektor: kyrkoherden dr G. Sterzel. Studierektor: adjunkten vid Nya Elementar- Rektor: G. L. Forssherg, Surbru,,nn..sg, 57'v; skolan teol. lic. H. Wijkmark. t V 1130 r t l.a- d l Lärare: H. Wijkmark, adjunkt; A. Wingborg, /il. r.. asa, a... rallas ag. kand.; C. Johnson-Etzler.; pastor. kl. 3-'/24 e. m. i skollokalen samt kl. Lärarinnor: fröknarna H. Blomqvist; V. von Baum- 6-7 i bostaden, tisd., onsd., fred. o. lörd, garten; M. Lilljebjörn; A. Cronström; A. Lies; Lärare: Forssberg, G. L., rektor; Kylen, Hj., läro- E. Monten; B. Widell; A. Dolk; G. Hed~und; S. verksadj.; Folkard.Hnlmgreu, J., regements- Fröjd; G. Lindqvist; S. Sparre; E. Ericsson; pastor; Bergetrand. O., löjtnant;.böderberg, S., V. Ljunggren; E. Johannisson; B. 'Viesle~,;,M. fil. kand.; Lundström, G., fil. ltiand.; Norberg, Tesdorff; S. Jägerskiöld; 1: Sundeltus ; f~u/ V. H., kand.~ Ihrman, L., fil. kand.; Asplund, M., Sjövall; E. Uhr, fil. kand.; E. Holmgren ; A. kand.. Andersson, gymnastikdirektör. Lärarinnor: Sjöstedt, Rosa; Landau, Lisa; Sundberg, Läkare: dr V. Ljungsröm. Ellen: Brunberg. Alma; Eckert, Elsa.; Lindroth; Kerstin. Läkare: I med. lic. Alfr. Ljung, Odeng, 65. [2345 b] Kungsholms förbered. elementarskola för gossar. (2341J Kungsholmens Enskilda Läroverk (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) (Handtverkareg. 8; a. t ). Föreståndarinna: Hanna Blomqvist. 6-klassig realskola för gossar och flickor. Lär';';i~~or: Hanna Blomqvist; Anna Dolk; ";mia Föreståndare; fil. lic. Otto Ekstam. Lärare: fil. lic. O. Ekstam: läroverksadj. A. Ahlström; Kindergarten å Kungsholmen. J. A. J:n Inghe; K. D. Fägersten; A. E. M. Sjö- Föreståndarinna: Martha Tesdorff. borg; Folke Wikland; e. o. adj. A. V. Michow;. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och il l u s t r e r ad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM.

15 ( ] C.- Öfriga allmänna inrättningar. ) (2346J lychouska skolan. Alson; Märta Lundin; Signe Liljeblad; Dagmar.(Högbergsg. 37 Å. A. t , R. t. Söder 118.) Sommarström; Elsa Björkroth; Frida Eklund. Föreståndarinna: Wahlberg, Elsa. Lärarinnor: Ahrenlöf, Edit; Rachel', Märit~ergelmer, 'l'hyra; Blomqvist, Gertrud; Boström, Eva; (2351] Palmgrenska Samskolan. Högre läroverk {ör flickor och gossar med rätt att anställa student- och realskolexamen. (~ommendörsg. 34.) Inspektor: Bagge, Peter. fil. dr. f. d. rektor. Föreståndare: Norberg, G., fil. kand. Föreständarinna : Hedström. Elin, f. J ansson, fru, H. L. E.. I.... Lyceum för flickor. Läkare: Hedborg, Th., med. lic., ofverlakare. Bodin, Elna; Carlberg, Marianne; Oar'lson, Elsa; Dahlen, Ester; Gyllenadler, Ja.cquette; Holmquist, Ellen; Levedal, Edit; Lindberg, Karin; Lundberg, Julia; Möller," Ingeborg ; Nordin, Greta; Nyman, l\t[ary; Olander, Gerda; Ohlson, Gerda; Petterson, Davida: Philip, Ruth; Södersten, Greta; Söderqvtst, Agnete; 'l'holander, Carin; Wahlberg. Greta; Waldenström, Ella. (2347] (Kommendörsg. 13.) :Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr; Björnsson, N., fil. kand.; Oarlstam, J., fil. mag.; Inspektor: Juhlin, A. J., fil. dr, general. Forsberg, K. A. V., Högdal-Nääs; Gerdin, E. J., postdirektör. fil. o. teol. kand.; Helander, E. N., fil. kand.; Heumann, K. A. D., fil. kand/o Lindherg, O., Föreståndare: Levin, H. O., teol. dr, lektor. musikdirektör;,littorin, B. E.,.major, gymna- Föreståndarinna: Uggla, Anna, fröken. stikdirektör; Miekow, ;\.. W., fil. uc., Nordstrom, Lärare och lärarinnor: Sandegren. 1\1.,lektor; Rhedin, J. H. T., fil. dr.; Ohlaån, Hj., fil. mag.; Sande- A.tV., adjunkt; Hemmendorff, E' J lekto~'; Fevrell, gren, S. A.. M., fil. dr; Staaff, E'J :fil. dr; Törn t 'V.-F. T., lektor; Pettersson, J. P' J adj.; Wette~ blom, G., fil. stud.; Wennberg, H. O., fil. mag.; dal, H., med. dr; Strauss, C. F. A' J adjunkt; Ahlberg, Alva, H. L. E.; Blanche, Emy; Carlsson, Mickow, A. V., fil. Iic.; Blom, F. O~. adj.; Rud. "Elsa, H. L. E.; Ericsson, Ellen, H. V. L. K.; berg, T. A., lektor; Lyttkens, E., adjunkt; Jo- Frölinder, Ingrid, 8. S.; Hallberg, Malin wester-,.sephson, O., lektor; Qstergren, O. H.? fil. mag.; med lic.; Hultgren, Elf.n, F. E.; Jusander, Ilflrna, Bagge. P., f. d. rektor; Angatr-öm, N. A., adjunkt; H. L. E.; Linde, Mat-ta, f. Wessberg, T. S.; 1\1011, Gustaver, B., fil. lic.; Wahlbom, Alba; Högberg, Dagmar, H. V. L. K.; Moll, Sonja, H. L. E.; Ebba;.Nyatrörn, Vendela; af Klintberg, Eyvor; Norman, Siri, R. L. E.; Ottelin, Elna, f. Köhlin, Rockman, Ruth; Selling, Jenny; Bergendal, Elsa; H. L. E.; Åhlin, Ester, T. S. Bosin, Karin; Sund, Ester; Karlsson, Tyra;' l Ljungh, Mai; Rosen, Ingegärd; Fischerström, 23 54J O k k t Greta; Gylfe, Florenee; Johansson, Greta; Baines, [. S arss oan.. A. E.; Brendelin, Math.; Ohlson, Gerda; 'Mär- Grundad (Riddaregatan 23.). tensson, Signe; Köhler, Greta; Bengtsson, Ella; Styrelse, Lindroth, L., fil. dokt.; Lagerstedt, Persson, Kar.in;. Dahlberg, Ingrid; wold, Eva, X! f. Karlsson; Pettersson, Berta. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; Läkare: Wetterdal, H., med. dr. Widegren, Matilda, fröken; Wallberger, (2348] Maria förbered. elementarskola (S:t Paulsg. 6 C.) Inspektor: Lindeberg, E. komminister. Föreståndarinua: Johansson, Anna. Lärare: Gaijroth, H., fil, mag.; LIndgren. T., fil. mag.: Wällstedt, Signe. Lärarinnor: Johansson, Anna; Sörensen, Tekla; Ericsson, Sonja; Ljungqvist, Nanny. [2349J Nya Elementarskolan för Ahlströmska skolan. flickor. (Kommendörsgatan 29 invid Cirkusplan.) Inspektor: Professorn, med. dr Knut Kjellberg. Rektor o. förest.: fil. d:r Anna Ahlström. Bitr, förest.: Ellen Terserus, Läkare: dr Ada Nilsson. Lärare: Hilma Andersson; Signe Götherström; fil. mag. Karin AIinder; pastor Bengt Aurelius; Signe Aspelin; fil. dr Olof Hammarsten; Ingrid.Ianson; fil. lic. G. Montelin; pastor C. Holge; Ebba Drake; dir. Gustaf-J ohnson; adjunkt C. F. Strauss; adjunkt J. P. Pettersson; fil. lic. dr Alf Ahlberg; Gerda Sjöberg: fil. dr Alexandra Skoglund; Anna Svlnh'utvud; fil. dr Gulli Petrini; Ruth Kylberg-Guatafsson; Hervor Berglund; adjunkt N. Ångström; Signe Ullman; pastor Carl Dym- Hng; Elsa Hti.lphers; Märta Johanson; Oarola Hedlund; Margareta Hylten-Cavadlrus -: Margit Lindström;Ebba Haike; Gerda Welinder; Elsa Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärarinnor: Anderson, Sofi, fröken, föreständ.; Anderson, Ingrid, fröken; Ahlböm, Elin, fröken; Blomquist, Selma, fröken; Geijer, Malin, fröken; Hjorth, Maria, fröken; Helmer, Gertrud, gymnastikdirektör; Hökerberg, Amy, fröken; Jansson, Hilda, fröken; Kih.lander aal ice, fröken; Ljunggren, Ingeborg, fröken; Nygren, Maria, fröken; Pettersson, Edla, fröken; Rydmark, Ninni, fsöken; Sederholm, Karin, fröken; Svenson, Elin, fröken; Thorstenson, Emilia, fröken; 'I'yden, Anna, fröken; Åberg, Elis-abeth, fröken. Läkare: Holmgren, Softa, med. lic. Stockholms Nya Samskola, se Whitlockska samskolan [2375). (2357'] Stockholms privatgymnasium. Phil p & Hellgren. Grnndadt 1/388. Vasag. 50, 2 tro Läsår 1 sept.-1 juni. Studierektor: Knut Nordwall, allm, tel.: bostaden , lärarerummet Latin- och realgymnasium med tre ringar å hvardera linjen jämte en grundklass. Af'slutningskurs till realskoleexamen. Äfven kvinnliga elever och. komplettanter mottagas (samskola). Mäl: studentoch realskoleexamen med tidsvinst. Ingen inträ-' desexamen. Prospekt erhålles å gymnasiets lokal. Lärare: Adj. J. M. Agge" latin o. grekiska; Fil. mag. H. Andersson, modersmålet o.' engelska; Adj. J. FINSPONGS 'METALLVERKS A.-B SERIDARESANSQATAN

16 1. Bildningsanstalter. [235'7-2375] B. Boman, modersmålet; Adj. A. C. F. Cham- Studiidirektör: Vessberg, G. V., fil. dr. bert, historia; Adj. E. L Gerdin, kristendom; Föreståndarinna: Petterson, Anna. Adj. H. G. Hallen, filosofi; Fil. mag. G. Hedestrand, matematik. fysik o. kemi; Adj. E. X. Lärarinnor: fröknar E. Almgren, L Andersson, A. Helander, tyska; Fil. lic. K. S. Henning, Iristorta Björklund, fru V. Charnbert., fröknar l\ri. Hallberg, o. geografi; Ac1j.'G. H. Kökeritz, modersmålet o. D. Hadbarg-Yng strörn, 1'1. Helmfrid, S. Johnson, filosofi; Bestor K. Nordwall, matem, Q. fysik; E. Jonsson,?\i. Larsson, G. Liudblonr, L. Lun- Adj. A.,y. Rh ed.in, tyska o. franska; Ac1j. G. A. din, H. Lundqvist, G. Matz, G. Meden, G. Me- Ringeelle, geografi o. biologi; Fil. mag. N. K. urling, S. 1\'10811,R. Ohlsson, A. Sandberg, S. Sa.rnuel sson, historia, engelska o. franska; Adj. Schmieclte, A. spangenberg. E. Uhr, H.~Ullman. A. E. M. Sjöborg, kristendom; Adj. C. A. Sjövall, fru E. Uppling, fröknar O. Widfond, L Wik modersmålet o. engelska; fil. mag. E. V. J Stens- ström. gård, historia o. geografi; Fil. lic. G. 'I'äckho lm, Lärure : H. Abbe, P. Fogelberg, G. A. Gustafsson, biologi; Fil. mag. T. :ALB. Welander, tyska o. dr E. Hamnström, :N. Holm. dr 1. Kruckenberg, engelska. ~~e~s~l~~~n, dr O. l\iolin, lic. T. Pehrson, K. Inträde kan ske äfven underpågåencle läsår. Läkare: dr liiatilda Lnndberg. [2360J Stockholms Samgymnasium. Högre läroverk för gossar och flickor. (Odeng Luntmakareg. 101.) Inspektor: Varenius, P. O., professor. Styrelse: Lewenhaupt, Adam, grefve, hofmarskalk; Lindquist, J., fil. dr; Hahr, O. G. A., adjunkt. Föreståndare: Hahr, O. G. A., adjunkt; biträd. föreståndarinna :' Grandien, Jenny, fröken. Skolan, som har rätt att anställa e t u d e n t- och realskolexamen, följande afdelningar: I. G?f1r/,na;!ialafdelninpen. består af Fyrklassigt gymnasium för kvinnliga och manliga elever, real- och latinlinje. 11. Realskolan. Omfattar realskolans samtliga 6 klasser. III. Förberedande skolan. Omfattar första, andra och tredje förbetedande klassen. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr, lektor; Aurelius, B. O., teol. kaud., pastor; Bergsten, N. G. F., fil. mag., vik. lektor; Bohman, S. A., fll. kand., adj.; Carlsson, K. G., fil. mag.: Ekström, J., artist, teckningslär.; Grandten. Jenny, fröken; Gunnard, O. B., teol. kand. pastor; Haht-, E. O., fil. Iic., amanuens; Ha.hr, O. G. A., fil. kand., adj.; Höglund, R.: sånglär.: Lidholm, P. H., fil. lic.; Liedstraud, A. li"" kapten; Lindqutst, J., fil. dr, adj.; Lundsten, Alfb.ild, fröken, fil. mag.; l\1atthiesen, H. J., fil. kand., adj.; 1\'10- gren, C. H. M., fil. kand.; lvlöl-rm.., H., kapten, gymn.vdtr.: Palmgren, J. If., fil. dr, 1'.d. lektor; Rendah'l, C., fil. kand., adj.; Sal.lmen, A. K. A., fil. mag.; Samuelsson, Karin E, handai-botelär:u; Sjöfelt, Inez NI.; Staaff', E., fil. dr, lektor; Stenmark, G. U. L., fil. mag.; Sundet, f. Dahlqvist, Berta, fru; Tengdahl, Dorotea, fröken; wattes, ~., fil. dr, lektor; Werner, E., fil, kand., adj-.; Ahlin, Ester, fröken, teckningslär. f2366j Södermalms högre Iäroanstalt föflickor. (Adolf Fredriks torg 5.) Inspektor: f. d. riksantikvarien O. Montelius. Styrelse: Boije af Genuas, 'S., ordförande; Vessberg, G. V.; Rosengren, C., kassaförvaltare; Sandberg, Anna; Petterson, Anna. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2372J Wallinska skolan. Högre fullständig-t läroverk för flickor. (Tegnerslunden 5.) Inspektor: Bergstedt, C. H. B., professor. Föreståndare: Göransson, G., fil. dr, adjunkt. Mottagningstid onsd, och!örd.ll,lv-ll,45. Föreståndarinna: Hallberg. Alma. Mottagningstid: nuin d., tiså., torsd, och fred Lärare: BI01n, F. G., adj.; Bruscwitz, K. V., lektor; Holm, 1. 1\1., lektor; Larssöu, H.. aclj.; Mattson, R., lektor; Moberg, O. P" adj.: Montelin, G., lektor; NilR801l, A. E., ac1j.; Nordgreu, C. O., adj.: Pch t-son, 'I'., udj.; Rydberg, U. If., a dj.: Skåt-m an, J. A. O., lektor. Lärarinnor: Andersson, Ester; Andersson, Maja ; Berggren, Aurore; Blomberg, Gerda; Bergman, Greta ; Br-usewltz, 1Iaria; Ohrtstersou, JUärta; Davidson, Edit; Durling, Karin; Esseen, Ewa; Gren-Broberg, Emmy; Hernmiug, Gunbild, Hofving, Harriet; Lithner, Hilclur; Lundborg. Emy; Philipson, Hel.e.ne; Råniund, Signe; Sjöström, Siri; Stedt., Ebba; Stuebecke, Ellen; 'rhomseus, Andrea ; Upp l ing, Elsa; "Yarberg, Marie-Lou ise ; von Weyhe, Elsa. \ Läkare: Svartz, Nauna., [2375J Whitlockska Samskolan. (Eriksbergsg. 8 B.) Inspektor: Alexanderson, Nils, professor vid Stockholrns Högskola. Rektor: Alving, Hj. Föreståndarinna: J\'f arks von WUrtemberg, Julia. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F..; Bergstrand, A. B.; Björklund, Aina ; Björklund, Astrid; Björklund, S.; Bolling. G.; Brandt, G. A.; Bring, E.j Brusewitz, E.; Fehr, B.; Flodström, H.; Fotltn, 1\'1.; Gez.ehus, B.; Grahm, G.; Gunnar-son, L.; Haasum, r.; Hagber-g, 1.; Hal.lbäck, E.; Hambu, G.; Hedberg,.E.; Hemming, G.; Holm, M.: Hydbom, K.; Jacobson, G.; Janzon, D.; Johanson, M.; Klingbom, L.; Lagerqvist, A.; Lindegren E.; Lindman, ;vr.; Lundblad, A.; Marklund, S.; Mattsou, N.; Nor-beck, M:.; Nordonsvan, E.; NOl'd~ ström. N. J.; Norrby, L, tjänstl.; Pehrsson, G. T.~ I'erseus. E.; Pett-iut, G.; Poignaut,.T.; Reinius, J.; Rosen, E.; Sanden, E. :N.; Schannong, M.; Skarin, S.; Söderström, r.; Wahlen, :M.; Wa.rburg, 1.; Wickman, H.; Wie be, G.; Wijkmark, H. Läkare: Hesselgren, Carl, med.lic. 20 VASAC3ATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2378J Ählinska skolan.. I gren, R.; v. Rosen, G.,. grefve; Wass- Högre fullständig-t läroverk för flickor. berg, A.; Sjöström, Chr.: Magnuson, P. (Dalagatan 16 & 18.) Förel~sning'sinspektor: ~arlfeldt, E.. A. Inspektor: Salin, Bernhard, riksantikvarie. Skolförest., se~ret.?c? lllspe.kto~ vid sko- Föreståndarinna: Huldt, Hilda; Edberg Ing- lans praktiska Iinjer : Pischier, P. E. rid; bitr. föreståndarinna. '. M. Studierektor för gymnasium: Wahlström B!tr. ~ekret.: Seth! M.. Lydia, fil.. dr. ' Bitr. inspektor VId skolans praktiska lm- Lärare: Afzelius,' I., adjunkt; Bohman S. A. ad. jer : von Rosen, F., ~unkt; Hallen, H., adjunkt; Hammar;ten, o.: ad. Amanuens och bitr, kassör: Fischier, Ester.,;junkt;,Henning,. K. S" adjunkt; Jonsson, A., Amanuens: Pischier, R. ' ~~sw~:;~~~~~~~'j~"lee~~/and,; L.mdberg, G., Afdelnillgsföreståndare:- Lärari~no.r: Alex~n'der~on,~Isa; ~erglund, Dara; a) vid allmänna linjen (skolhuset 1 Fiskare~ Boethiua, Mar-ia, fru'; 1301VlC,HlIda; Brandberg. gatan): Pettersson W. SigrId; BrandelI,T'hereae;Dahlerus,Britt; Damm b. i folkhö. '.. Eroy, fru; Edberg, Ingrid; Englund, Hertha: ) VH o. ögskolelinjen (s.k?lhuset 58 B fru; Falk. Karin; Forshell, Margit; Friefeldt, Malmsklllnadsgatan): Norhnd, T. Gunhild;Gustafsson,Karm;Gyllencreutz,Sigrid; C) vid språklinjen (skolhuset 56 & 58 Malm- Hammar, Ma); Hansson, Elsa; Heimblirger kill d. K~rin; Hellström, Lisbeth; Hesselgren, Anna; S l na ~gatan samt 10 Enksbergsga.H,~man, Louise, fru; Holmberg, Anna; Holm- tan): NIbson. S. trom, ~unhild; Hoppe, Carola; Höjer, Brita, d) vid handelslinjen (skolhuset 7 & 9 Birfil. mag.: Janse, Marta; Johansson, Karin; Juren - l u.. Astrid; Klingbom, Lisa, ni, k.. d.; v. Krusen: gerjar storg): Broström, K. O.; Peterson, "tj~rna, Vivi;KylbergGustavsson,fru; Källgren, K V. (vid handelslärlings- och handels- Ed~t; La\l,'r!lren, Bntta; Ll1~dberg;Ester; Lind- yrkesskolorna)...ström, Sigrfd ; Lundgren, Sttna; Nordlund Ada; B t.. l d fdelni f" d 'd }~oren,e,bba: Philipso~, :idele, fil.kand.; Q Ilen: I ra. a~ ~ a. eimngs örestån ~r~ VI hansel, Betty; Rosenberg, Lllly; Rydqvtet, Signe; del-linjen: Hagman, G.; Ph il ip, E.; Pet- S~heike, Elsa; Schwartz, Marfe.Sophäe, fil.kand.; tersson W.' Högberg L O. Skoglund, åtexandra, fil. dr; Sturzen-Becker S l ' k'" ' Tyra, fil. k~~d.; Thunman, Maria; Wengström: tyre sens V3; ~mastare: Andersson, J. A Elsa; Westoo.. Greta ; Ohngren, Judit, fru; Rektoraexpeditl-.n : skolhuset 13 Brunnaga-.. öst:and. Ellen; Ostrand, Eva. tan, 2 tr., öppen hvard. kl. 11 f. m.- V Labre. Muhl, Greta,~ 4 e. m.; r. t. 8211, a.t [2381] Angmans Elementarskola --'--- för gossar. [2402J Stockholms enskilda handtverks- (8:t Paulsgatan 25; grundad 1885.).. skola.. Rektor: Eler t, Th., fil. kaud, Dobelnsgatan 38 D; a. t ; och Frej- Lärare Bergström, Th., fil. mag.: Staaf, N., gatan 25; a. t k-md ; Arner, G., teckn.lär.; Håkansson,. Styrelsn. Carl, musiklärare. Alexanderson, C., brukspatron, ordf. Lär~rillnor: Ceders~röm, 1\1.;Krause, Gertrud; Hjorth, Erik, ~ir... Agreu, Anna Lisa... IWassberg, A., ofverlar. Sifvert, A., järnkramh.. Folkbildningsanstalter för vuxna. (Jämte föreläsningskurser.) Sällskapet för folkundervisningens befräm jande, se [2411]. [2401] Stockholms borgarskola. Stiftad af sällskapet Redliga förbundet 1836, kommununderstödd sedan 188:d. Inkomster år 1919: kr. 482,174:40.. Styrelse: Ordförande: Ostberg, J. Vice ordförande: Lundberg, K. ~. Kassaförvaltare: Laurents, W. Ka~sakontrollant: Lund, C. J. Öfrlga ledamöter: Alm-tröm, K; Borge, O, F.; Brodrn, J. E.: Carlson, F.; Collijn. J.; K1el'beck,,E.; Lindmark, A.; Nord- Jönsson, P., snickarrnäst. Nyström, Engblom, J. F., skräddarmäst. J., skräddarmäst. [24031 Arbetarinstitutet. (Klara Norra Kyrkogata 8.) Inspektor: De Geer, G., frih., professor. Arbetarin$tituts-föreningens styrelse. Leche, W., ordförande; Huselius, G., kassaförv.; Nyström, A.; Kjellberg, K., sekr. och föreståndare; ~aphael. A.: Pettersson, E; Lundqvist, F.; Andree, E. J.; Brattberg. B, Steijer, A.; Hjelmqv ist, F. Föreläsare, Vinell, K (matematik); Kjellberg, K. (etiska kulturproblein): Ottelin, U., (svensk språkvård I; Fogelqvist, T., (svensk kulturhistoria); Runnström, J., (biologi); Järte, O.. (sociologi). t»

18 l. Bildningsanstalter. [24, ), [2405] Stockholms Arbetareförenings Lärare: Olsson, David; Ramsin, Edvin; Granath, föreläsningsanstalt. Natanael. Lärarinnor: Andersson, Olga; Carlsson, Sigrid; Ek:- (Teknologg. 5, n. b.) ström, Pauline, fru; Holmen, Anna; Johansson, o M d d f Augusta; Jungmarker,?vIiIly; Lagerheim, Lilly.- an., 0I1s., torsd. o. red. kl. 8 e. m. fru, e. o.; Lind, Maria; Lindgren, Anna, fru~ Inspektor: Rydfors, A., lektor. Mörn!'r. Alma, fru; Planius, Elsa, e. o.; Sellman; Föreståndare: Velander, J. P., skriftställare, Anna; Sjöstedt, Anna; Svensson, Ingrid;Wersen, Gurli. fru; Widgren, Maria. Sveavägen 92; r. t Sånglärartnna: Petterson, Annie. Styrelse: Velander, J. P., ordf.; Svenson, Ritlär.arinna: Karlberg, Brita, fru.. L. V., v. ordf.: StåhJ, S., sekr.: Garde. ISI()~dl~rare: Brolund, Olof; Ramsm, Edvin.. l h O k.. 1\<l G L' d Il Slöjdlärarinnor : Kempendahl, Anna; Jungmar:ter, acn,., assor, ~1.a me,.; IU va, MilIy; Sjöberg, Maria. J. V. 'A..; Ståhlberg, Lisa. Skolk<;iks.lärarinna: Otterborg, Anna, och Ftoderas,. Blfglt, fru, e. o. [2407] Södermalms Arbetareinstitut. ;t~~~n:::~~rel1~:::soo~, Vkk;f;Ida. (Nyturgsgatan 28.) lbaderska: Ekblad, Ka~ Stl/rel.'e : Gard, A., advokat, ordf.; Grade" A., rektor, fil. dr, föreståndare: Roos, R., arbets- [2415]." K~a~a fo!kskola. T. f...ofv~rlarar~. LeVIn, Adolf,.". tiaff!ls alla förman, v. ordförande: Linden, J. P., folk- las~ag'ar 7,4v-8,30 f. m.. samt mand. o. skolelärare, kassaförvaltare; Löfstedt, C. ~.?Isd. 1, e' I m. l skolh., Klara. F. fabriksidkare' Lundwall Sven advo-. Södra Kyrkog.ita 15., '." Lärare : Andersson, John; Byde, Karl: kat ; Bohman, Alf~~d, disponent: Hen- Lärarinnor: Axelsson, Agda; Dillen, Ingeborg, fru; nlng, G. B., bageriidkare; Forsberg E., Eklund, Anna, fru; Forssell,Louise; Granlund,. dir ' Hanna, fru; Gustafsson, Gerda; Hallberg, Anna; J'ohansou, Amalia; Larsson, Ester; Lundin, Hilda; Lundell, Nanna, fru; Prag, Matilda; Spång. Folkskolaväsendet. berg, Ellen, fru; Söderquist, Maria; Wahlström- Braman, Ottilia, fru. Folkskolor, småskolor, religionsskoloroch sällskap. Sänglärare : Johansson, Martin. Lärare i instrumentalmusik:: Braman, August. [2411J Sällskapet för folkundervisningens Ritlärarinna: Karlberg, Brita, f. Ekström, fru. b f". d Slöjdlärare: Klint, E.; Levin, Adolf. I e ramjan e. Sjöjdtarartunor;- Gustafsson, Gerda; Sjöetedt, Anna; Ordförande: Palmgren, J. H. H. Nätterqvist, S, fru. Vice ordförande: Nordlund, K. Gymnastiklärarinna: Kallin, Tora. ~k Skolköksföreståndarinna : Hedman; Greta, fru; LllJ1- ::3 attmästare: PaJmquist, P. dahl, Elsa.. Sekreterare: Lidman C. Bibliotekarie: Granlund. Hanna. Öfrigoa ledamöter: Wrem, L. M.; Lager- -r--:- stedt, N. G. W.; Berg, Hj.; Wi,lerström, [2416] Kungsholms högre folkskola. Karolina i Källander. A. J.; Hesselgren... J~om".lUnal mellanskola.). Kerstin' Malm P: Bellander P. Larare: OJJe, Einar, rektor; Nyberg, Martin;.. '.. ".. ' klassföreståndare; Kock, Gösta; Bäck- SalIskapets hogre folkskola for flickor. ström, Erhard. ' (Greftnregatan 44.) Lärarinna: Malmberg, Thorhild, klassföre- Rektor: Nordlund, K. ståndarinna. Föreståndarinna: Landelius, Anna.. Lärarinnor : Elgstrand, Maria; Fahlen, Alma; r?417] Kungsholms folkskola. Hultberg, Sofia.; 'Larsson, Alice; Lund- Öfverlärare: Olsson, John; träffas alla läsvall, Rut; Schannong, Mia; Stave, Eva. dagar 7,"0-8,30 f. m. samt månd. o, torsd. 1-3 e. m. i skolh. Mariebergsg.34 Kra-rtska skolan, se [22 83]. samt onsd. 11,30-11,40 f. m. och lörd.. 1-1,30 e. m. i skolhuset Handtverkareg, - Grevesmiihlska samskolan, se [2285]. 17. Lärare: Andersson, A. Wilh.; Bergh, G.; Danielsson, Gustaf; Eden, A. o Fagerlind, C. G.; Granlund,.\ Öfverstyrelsen för Stockholms stads folk T.; Gustafsson, Kar lo ; Hagbarth, Erik; Holmertz,.i skolor, se [1864]. J. F.; Jansson, Johan August:.Johans Ron, Thurt:t; [2413J Storkyrkans folkskola. Öfv81'1ärare: Karlsson, Leo; träffas å expo 8vartmang. 22 månd. o. torsd. 1,45-2, l ö e. m. samt alla läsdagar kl. 7,45 "-8,30 f. m. A. t ,NAVIGATORlOGGEN Lindberg, Albert; Lindetl, Ivar; Lönnbom. C. J.,; Norby,.tonannes j Ramström, Leonard; Stade, C. J.: Sundelin, John: Sylven, Artur; Törnqvist~. Anders; Wallerius, L.; Wester-ln, G. A. Lärarinnor: Aarflot, Anna; Almström, Emma; An... dersson, Annie; Andersson, Anna; Andersson, Ester; Andersson, Ottilia; Auren, Selma, fru ;-, Berggren, Anna; Berggren, Est. '1'; Bergh, Lina) fru; Berglöf, Signe; Bergström, Selma;.Bergvall, Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENl;" A.oS. NAVIGATOR STHLM

19 ,21J C. Öfriga allmänna inrättningar. AdeIe, fru; Blomqv.ist,Elin, fru; Brandin, -Ienny; Ldndegren.Gerda: Linden, Elin, fru; Lindqvist, Claesoll, Rut; Dahletröm, Hilda, fru; Davidson, Augusta,.tru: Lindquist, Elvira, fru; Llndskog,.. Anna; Eden, Hrlma, fru; Ehlin, Märtha.tru: Ekström, l\:iaria; Fernström. EHn; Flodin, Agnes; din, Clara, fru; Löfgren, Olga, Molin, Hanna, Emma; Lccandor, Oecilia; Lundberg, Anna; Lun- Florman. 'Elisabeth; Forsberg, Edla; Fredmark, fru; Nilsson-Hiort, Cecilia, fru; Norström, Olga; Enen; Fristedt, Maria; Gauffin, HUda; Grauath, Nöjd, Otilia, fru; Ohlsson, Anna; Rietz, Alic-e; Alba, ;fru; Halldin, Maria; Hanson, Anna; Hed ~ "Rohnström, Anna.;. SchUldt, Ida; SetterIund, man, Inez; Hellgren, Axelina; Hilgers, Dina, fru; Märta; Sjöberg, Frida; Sundborg, Ann' Sofie; Ingelman, 'Betty: Jansson, Anna; Jansson, Elida; Sundberg, Fredrika, fru; Sundin, 'I'hor-a., fr,u; Jansson, IrmajTansson, 'I'yra ; Johansson, Au- Svalling, Anna; Bäte:r;strand, Eva; Thomas son,.gusta; -Johansson, Gertrud; Karlinder, 'I'herese; Lilly;. Walnberg, Anna; Westman,' Rosa; Viberg, Klaeson, Hanna; Einnwall- Signe; Larsson, Elisabet; Larson, Maria, fru; Lind, Signe; Lind- Österberg, Ebba; Öström.: Lydia, fru. I Berta, fru; wickman, Astrid; w inkler, Lisa; holm, Elin; Lindström, Anna.; Ljungqvist, Elisabet, fru; Ljungqvist, Helga; Lundin, Gärda; Ritlärarinnor: Lindberg,.audrea, fru; Widforss, Greta. Bånglärae-inncr: Heijkorn, Ellen; Oström, Sara, fru. Lundberg, Alma, fru;~ Malmros, Signe; Marin, Gymnastiklärarinna: Ljungdahl. Alice.'.. Maria; Norman, Emmy; Nystrand, MaAt fru; Lärarinnor i huslig ekonomi: Hanson,.Anna: Ohrlin g, Kerstin. '.-Ohlson, Elisab.; Ollen, Eva, fru; Persson, Ge~da, fru; Persson, Ruth; Pettersson, Anna; Pettersson, Slöjdlärare: Gustafsson, Erik, Hellström, K. E:t Källström, Aug.; Larsson, Per; Nöjd, P. D.; Belling, Lydia; Ramström, Maria, fru; Rietz, Augusta ; Rinman, Esther; Romulns, Anna; Rumstedt, Hugo., 'Gerda; Rune, Matilda; Samuelsson, Anna, fru; Slöjdlärarinnor: Björkegren, Karin; fru; Chainbert, Sandberg, Ebba; Sandberg, Maria; Saudergård, Elvira;. (Törne, Sigrid; Lindberg, Mur-la; Löfgren, Maria; Schultz, Ingeborg; Sjögren, Ingeborg, i'ru; Skoglund, Gerda; Skoglund, Sigrid; Stenberg, Tyra; Strandberg, Hilda; S'turen, Louise, fru;, Sucksdorff, Anna; Sylven, Anna,[ fru; S6- -derberg. Elsa; Söderholm, Aurore, fru; Söderström, Cecilia; Sörensen, Ellen; 'I'helander-, Elin, fru; Thorin, Hedvig, fru; 'I'ornerhielm, Nanna, 'fru; Torulf, Anna; Trönnberg, Ingeborg, fru; 'Törnqvist, Amel.ie, fru; 'I'örnstrand, Antild; 'Wahlgren, Lisa, fru; v. 'Vegesack, Caroltna: Winberg, Amalia, fru; wutrcrona, Ebba; Åhman,,Ingrid; Oberg, Hedvig, fru; Osterberg, Hilma, fru; Österholm, Ester, fru; Österlund, Maria. Gymnastiklärarinna : I. ybeck, Lisa. Bitlärartnuor i Westerlind. Amelie ; Bayard, El.in, Sånglärare: Hultstrand, Titus. '\ Sångläi'arinna: Gustafsson, Gunhild. 'slöjdlärare: Andersson, V.; Barck, Erik; Lindell, Ivar; Hedin, Richard; Gustafsson, Kado; Holmertz, J, F.; Rarnstc-öm, 'Leonard; Stade, C. J.: Tör.nqvist., Anders; 'Viström, Oscar. 'Slöjdlärarinnor: Fredmark. Ellen; Hilgers, Dina, fru; Lindberg, Elsa; Lindberg, Märba.; 'Ljungqvist, Helga; Larsen, Marta, fru. Handarbetslärarinnor: Nyström, Nanny; Heinrici, Beda, fru; Selling, Maria, fru; Lundahl, Svea; Wulforona, Ingrid; Olsson, Sara..Skolkökal ärar luuor-: Forssell, Maja; Noren, Ester; Nyström,.Iulta; 'I'ernström, Elna.! (2419J Adolf Fredriks folkskola. Öfverlärare: Sterner, Lorenz: träffas 'I'egnörsgatan 44 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,l 5 e. m., a. t ;' i skolhuset vid Saltmätaregatan lördagar kl. 12 midd., a. t ~ärare: Bar-ok, Erik; Blomquist, Nils; Dahl, John V.; Hedin, Richard; Hellström, K. E.; Karlsson, Otto": Källström,Aug.; Larsson, Per; Nilsson, Theofil; Nöjd, P. D.; Riddersporre, Carl A.; Rosen, O. D.; Örtendal, Rickar-d. Lärarinnor: Andersson, Agnes; Anderson', Anhild; Asplund, Olga; Berggren, 'Htlma, fru; Bergling, Lärarinnor: Ahlberg, Signe; Almin, Signe, fru; Almin, Wilhelmina, fru; Andren. Helny, fru; Bene- Ingeborg, fru; Björkegren, Karin, fru; Brenner, Ester; Dahlström, Hilda; Dalen, Hildur; d' Aubigne, Gurli; Ekedahl., Edi.t, Enarson. Brita; lin, Signe; Blomgren. Ernelen; Oarlheåm-Gvjlen. dietsson, 1\1.L., fru; Bergström, Elin, fru; Ber- Engelke, Anna; Ericsson, Anna; Glimstedt, sköld, ElisabethrCederblad, Anna; Dahl, Lisa; Nanna.; Grönlund, Sigrid, fru; Gustafson, Anna; Danäelsson.c Adele ; Ek, Stgne, Ekholm, J\iaria, Harltug, Anna, fru; Hellström, Anna-Brita, fru; Holmberg, Fanny; Hultman, Eva; Hultman, Fredrika; Höglund, Signhild; Jansson, Lucie; Johansson, Annie; Jonsson, Rut; Karlsson, Ingrid, fru; Lagergren, Ellen; Lindberg, Maria; FINSPONGSMETALLVERKS Olga; Nyman, Tekla; Nyström, Rosa; Suridstrand, Ester. --'-,- [2420J Gustaf Vasa folkskola. Öfverlärare: Andren. Olof; träffas Karlbergsvägen 34 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl ,15 e. m. A. t Lärare: Abenius, Hj.; Andersson, David; Ekberg, Olof; Ekelund, K.; Thorelius, IL; 'I'uveson.cloel : Wahlström, Leon. Lärarinnor: Andersson, Matälda: von Banmgarten, Eltaabet, fru; Blomberg, Fanny; Oaru, Hild'ur, fru; Carlson, Lydia; Ericson, Adolfine, fru; Ericsson, Elise; Ericsson, Judit; Eriksson, Konkordia; Eriksson, Ruth; Pahjgrau, Elna, fru; Hansson, Hulda; Härn er, Frida; Jörne, Sigrid ; Lagerqvist, lviärta;larsen, Elsa; Lindblad, Berta; Lindgren, ti:ua-; Menekel. Iris; Marf.in, Hildegard ; 1\100e, Anna Maria, fru;' Njlsou, Maria; Ohlsson, E sa, fru; Salling, Htldur : Sundblad, Mary; Särenholm, Ester; Wikingsson, Selma; '., ÅmafR, Ell~n.. Sånglärarinna: Heljkorn, Ellen. Ritlärarinna: Riguer-, Signe. Gymnastiklärarinna: Svalling, Signe. Handarbetslärarinnor: Blom, Dagmar; Salling, Ty:ra. Slöjdlärare: Abenius, Hj.; Andersson, John; Ekelund; Kletus; Nilsson, N. E.; Wahlström, Lcon, Slöjdlärarinnor: Lindblad, Berta; Sjöberg, Maria. Skolköksföreståndarinna: Planck, Greta. [2421J Matteus folkskola. Öfverlärare: Carli, / Ernst, träffas Norrtnllsg. 18 hvarje läsdag 7,45--8,30 f. m. samt måndag och torsdag kl. 1;45~2,15 e. m, Lärare: Almin, Edvin; Andersson, Fritz; Bäckström, Erha':rd; Carlson,.H.; Hagberg, Allan; Källström, Albert; Lindell\ Hugo; Lundin, Oarl; Struudberg, Harald; Sundin, Fritiof. fru; Engström, Cecilia, fru; Foralund; Olga; Grönvall, El in; Gustafsson, Gerda, fru; \ Hansen, Hilma; Holmgren, Ottilia; Hylten. Fredrique; Janson, Aug:a; Janson, Matilda; Jchneou, Alma; Jonson, Mat-ia.; Karlson, Augusta ; Kullberg, BERIDAREBANSGlATAN A.-S.

20 ,,,, 1. Bildningsaustalter. [2423J Jakobs och Johannes folkskola. Öfverlärare: Wassberg, Anton. Skolans exp., Roslagsg. 53, hålles öppen 8-8,30 f. m. hvarje söckendag samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,15 e. m.. A. t Exp. i Brunnsgatan 11 fred. kl. 1,45-2,15. Lärare: Andersson, B. A.; Björkman, Olof; Dahlin, O. E.; Hagman, Gunnar; Lindemalm, Karl; Lindh, Gottfrid; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel; Ohlsen, Vilhelm; Storgård, Gustav; Wassberg, Christofer; Åhs, Paul. Lärarinnor: Andersson, Emelie; Andersson, Hildur; Andersson, Ida; Andersson, Sofia; Blomberg, Fanny; Lekander, Vendela, fru; Carlson, Hildegard; Carlson, Sigrid; Carlsson, A.nna; Dahlqvist, Louise; Ekström, Jenny; Erikson, Josefine, fru; Francke, Sissa ; Grune. Anna; Gustafson, Augusta, fru; Hagerman, Klasje, fru; Hammarberg, -Ienny; -Hammarstrand, Ida; Hofving, Margit; Holmberg, Berta; Jansson, Svea; af Jochnick, Maria; Johnsson, Augusta; Johnson, Hilda; Jonssou, Elin; Jönsson, Maria; Jönsson, Olga; Kärnell, Hilma; Lagerqvist, Elvira, fru; Landelius, Maria; -Ltdholm, Bertha, fru; Lindmark. Anna; Mattsson, Maria; Melfström, Anna, fru; Meurling, Jenny; Morens, Selma; Olsson, Maria; Petersohn, Inge. borg; Peterson, Maria; Pettersson, Klara; Risentue, Anna; Rydberg, Viktoria; Sandström, Helny; Sjöberg, Sigrid; Stenbeck, Anna; Strömbäck, Ebba; Söderberg, Gerda; ThorsselI, Alma; Tidner, Fredrique, fru; Waasberg, Elin, fru; Wassberg, Emma, fru; Zetterholm, Ellen;!lund, Mina. e. o. Lärarinnor: Brodin, Axelina; Oarlbom, Gunhild. Singlärarinna : Lundberg, Valborg. Ritlärai-innor: v. -Essen, Cecilia; Ullman. Elsa. Gymnastiklärarinna: Schannong, Mia. Slöjdlärare: Beokman, A. H.; Hogarth, Julius; Johansson, Petrus; Lindh, Gottrrid; Lindemalm, Karl; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel. Slöjdlärarinnor: Andersson, Frida; Ericson, Judit; Flagge, Valborg; Hamacher, Axelina, fru; Holm, Dagmar; Persson, Naemt. Skolköksf'6reståndarinnor: Adolfsson, Anna; Enström, Ellen; Haglund, Lisa. j [2425] Engelbrekts folkskola. Valhallavägen 63. Öfverlärare : Branzell, Anders; träffas å expo Valhallavägen 63, dagl. kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. O. torsd, 1-1,30 e. m. A. t Lärare: Frank, Karl; Granath, Elias; Jonson, Olov, -Iohansaon, Petrus; Jakobsson, August; Larsson; Oscar; Lindvall, Frans; Sjöquist, Gustaf. [2421-'-'-2428] Vilh:'a; Kuylenstierua, Olga; K:ii~el, Alma, fru; Lärarinnor: Andersson, Ebon; Berg, Emmy; B~rg; Lagerqvist, Anna Lisa, fru; Lindell, Anna, fru; Hildegun; Blomberg, Ellen; Borell, Carin; LUJld- Leissner, Anna; Lorentzon, Matilda; Lundblad, Eriksson, Nanna; Carlsson, Jenny; Dahlberg,- Nanna; Morath, Maria; Nysteand. Ellen,' fru; Anna; Edenswärd, Anna; Engdahl, Anna L~a,_; Palmer, Ingegerd; Peterson, Alma; SidvaU, Gertrud; Engström, Sally; Frank, An1J.a;Göbrltng; ~~ra; Sik, Oharf.: Sätherlund, Alma; ""Velin.Eva; Göthberg, Hilma; Hagerman,_ Klasje; Hamrier, Westerberg, Ingrid; Wingstedt, Sigrid; Ödman, Tonny; Hedlund, Elin; Hedlund, Ester; HelIgren, Elisabet. Myrtel: Hellström. Axeline; Eotfman, Ragnhild; Gymnastiklärarinna: Bernhagen. Maja. Hultgren, Anna; Janson,-Emy; Johansson, Ellen; Sånglärare: 'wikander, David. Legerqviet, Eva; Larsson, Elisabeth; Lindström, Ritlärarinna: Dahlander, Marta. Elin; Lindvall. Ingeborg; Lundberg, Hildegard; Slöjdlärare: Almin, Edvin; Källatröm, -Albert; Ntlsson, Lundholm. Elsa; Malmberg, Thorhild; Norström, Teofil; Ryde, Karl; Sundin, Frttiof'; 'I'uve. Anna; )jyström, Alfhjld; Nöbbeliu, Emma; Pers. son, Joel. son, Naerm; Skough, Ellen; Sohlman, Bertha; Slöjdlärarinnor: Grönvall, Elm; Rappe, Mtna; öa. Sundelin, Anna;Wallius, Sigrid; Wik, Alma; man, Elisabet;.Nileon, Ebba, fru. Winbladh, Alfhild. Skolköksföreståndarinnor: Arfwedson, Lilly; Holm, Ritlärarinna: o Lindahl, Elna. Dagmar, Hedlund, Hulda; Haglund, Lisa. Sånglärare: AL.h~D, Waldemar. Handarbetslärarinnor: 'l'holander, Greta ; Östberg, Alma. Slöjdlärare: Beckman, Alr-ik;.Lindvall, Frans; Johansson, Petrus; Jonsson, Olov; Sjöquist, Gustaf; A~ B.SVENSKA METALLVERKEN 142.daresska/enaen Wl.sta-öm. Karl. Slöjdlärarinna: Carlsson, Jenny. Skolköksföreståndarinnor : Adde, Sti:Qa; Hallström, Anna; Linc1eberg; Märta. [2426] Hjorthagens folkskola, Värtan. Öfverlärare: Branzell, Anders," träffas tisdagar kl. 1-1,30 e. m. å skolans expedition; allm. tel Bostad; Valhallaväg-en 63; a. t , r. t Se f. Ö. [24 25]. Lärare och lärarinnor: Almgren, Gerd; Andersson, Anna; Larsson, Maja; Lindstrand, Jeanette; Linner, EHu; Nordgren, Ellen; Nylund, Wal:trid; Schäring, Judit; Silfversparre, Lilly; Stenberg, Axel V.; Svensson, Sigrid; Winther, Greta; von Zeipel, Elisabet; Odlund, Hildur. Lärare i träslöjd: Nylund, Walfrid; i pappslöjd: Linner, Elin. Slöjdlärarinna: Valentin, Elsa. 'I'eckningelär'arfuna: Ullma,n, Elsa. Sånglärare: Ahlen, Waldemar. [2428] Hedvig Eleonora och Oscars folkskola. Linnog. 37 och 54. Öfverlärare: Stålfelt, Edvin; träffas å expo alla läsdagar kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd.oeh torsd. 12,45-1,15 e. m. Lärare: Anderberg, Karl; Johansson, Johnny; Karlsson, Kar-l-Er-ik; Karlsson, Gustaf; Mellsti'öm, John; Selander, Benjamin; Vtren, Carl; Wiren, Hjalmar; Ohman, Robert. Lärarinnor: Andreas, Ellen; Burens, Elisabeth; Bäckström, Torborg; Carl berg, Anna; Charleville, Elvira; Erikson, Alida; Gelin, Ebba; Grimfelt, Ruth; Hallden, Beda; Hammarstrand, Ester; Hellberg, Angusta; Henricsson, Edith; Johans.. son, Elisabet; Johansson, Elvira; Lagerwall, Therese; Larsson, Sigrid ; Lindroth, Elsa; Ljungberg, Anna; Ljungström, Ellen; Lundberg, Jenhy; Nystedt, Gerda; Petre, Matilda; Pettersson, Elisa.. bet; Regnholm, Frida; Rosengren, Augusta; Stenholm, Sigrid; Svensson, Anna; Svensson, Augusta; Säterstrand, Anna; Wiren, ~da; Zethrreus- Olsson, Frida; Angström, Emma; Östenson, OIga. Sånglärare: Petersson, Annie. Ritlärarinna: Ekman, Elsa. Slöjdlärare: Karlsson, Gustaf; Mellström, Johu; Selander, Benjamin; Wiren, Hj. Slöjdlärarillnor: Dahlberg," Anna; Hallden. B~a; Lundberg, Jenny; Petre, Matilda. 20 VASAGATAN 20. Se annan. å kartong sid

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J c. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalte r Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi.

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi. [2201-2203J C. Öfriga allmänna inrättningar. C.' Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läro. verk, Enskilda läroverk, Folkbilrlningsanstalter för vuxna,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, [2201-2204] C. Öfriga allmänna inrättningar. c. Öfriga allmänna inrättningar. l. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet......

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet...

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer