.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".C. Öfriga allmänna 'inrättningar."

Transkript

1 [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet ;... [2201~24'63J 2. Fångvården _ : ; [2472~24 76J 3. Försvaret [ ] 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif [i! ] 5. Penninginrättningar: l) Bankinrättningar och kreditanstalter [ ], 2) Försäkringsanstalter [ ], 3) Pensionsinrättnin-. gar, sjuk- och begrafningskassor [ ] ; [ ] 6. Samfärdseln till lands: l) Gatutrafiken [ ], 2) Järnvägarna [ ], 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ ] [ ] 7. Sjuk- och hälsovården: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård f ] 8. Vä,lgörenhetsinrättningar, ( ] I. Bildningsanstalter~ Högskolor och fackskolor. N. E., i processrätt och internationell. _ - privaträtt; Delin, C., i rättshistoria. och [22011, ~tockholms.hogskola. romersk rätt; ElJerstein, G. A., i speciell Matema.tiskaseniinariet; Mekaniska, Fysiska, privaträtt jämte finansrätt; Siren, O~, i Kemiska. Allmänna kemiska och analy- de bildande konsternas teori och historia; tiska laboratorierna, Geologiska, Minera- Lamm, M., i litteraturhistoria med poelogiska, Botaniska, Geografiska, Social- tik; Tunberg. S. A. D., i historia; 'Roosvetenskapliga samt Konsthistoriska in- val, J.A. E., i nordisk och jämförande stituton, Juridiska, Arkeologi~ka, Histo- konsthistoria. '. riska, Litteraturhistoriska och Allmänna Lärare ö/ver stat: Mittag-Leffler, G., penbiblioteken jämte föreläsningssalar och sionerad professor i ren matematik; Bäck- Rektorsexpeditionen, högskolans hus ström, H. M., f. d. professor i minera- Drottninggatan 118; Zootomiska inatitu- logi och petrografi; Leche, W., f. d. protet och föreläsningssalen: Kungsgatan fesser i zoologi;;föreläsa fortfarande vid 70, 3 tro Högskolan efter eget be-täurmande. Styrelse: Wachtmeister, H. H:son, ordf.; Ki- TilifiJrord ade lärare: Bohlin, K. P. T., i astronander, E., _v. ordf.; Lindhagen, Carl; - noini; De Geer, S., i geografi; Holmgren, Arrhenius, S.; Stjernberg, N. F.; Bendix- N. F., i zoologi ; Runnström, J. A. M., son, L O.; M..ntelins, O; Juhlin-Dann- i experimentell zoologi; Edin, K. A., i felt, C. G.; Phragmen, L. E. statistik; Lindqvist, ::i., i nordisk och Inspet tor : Arrhenius. S. jämförande foruknnskap ; Geijer, K. R., Rektor: Bendixson, Ivar. i psykologi och pedagogik; Wetter, F. Professorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De G. P:son, i allmän religionshistoria; No-. Geer, G. J., i geologi; Bendixson. I. O.. i reen, A. G. i nordiska språk. högre matematisk analys; von Koch, N. Prosektor (vid zootomiska institutet): Bunn- - F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i ström, J. A. M. mekanik och matematisk fysik; von Euler- Docenter: Grönberg, G., i zoologi; Holmgren, Che~pin, H: K. A.. S, i allmän!ich?r- N. ~., i.zoologi; Liljeström, A.} i fysikj ganisk kemi; Beuedicks, C. A. F., l fysik; Strids berg, E., l matematik; Pirs, A., l Vesterberg, K. A.. i allmän och oorganisk zoologi; Malmquist, A. J., i matematik; kemi; Rosenherg. G. O., i vaxtauatouri Geijer, P. A., i petrografi och mahugeo-, 'och cellära; Quensel, P~D., i mineralogi logi; Riesz, M, i matematik. Huss, A. E.,.. o.!jh,petrografi; Cassel, K. G" i national-, i matematik; _Holm,E. A., i fysik; Strind- \ ek'onl)jllimedflnansvetenskap; ::itjernberg, berg, H., i zoologi; Runnström, J. A.. N. F., i straffrätt och j uridisk encyklopedi; M' I i experimentell zool.,gi;.ahlrnann,.va'renius, P, O" i statsrätt med statskan-. Hans 'W:son, i morfologisk geologi; Ram-.r Rkapjämte föi.va~tlli~g~~ättoch folkrätt;~tedt,.~va, i rad!ol t::'i;,.c~.d~rberg,ivar, _.Ekllb\l'rg\ L.' 15:, l clvil.ratt;,alex~derson,. l allman och,fyslkahsk kellll; Antevs, E_ FINSPONGS METALLVERKS A.-B ,, ,.'DAR ANS.ATAN

2 ,". '1. Bildningsanstalter. [2201-2ilM~ V., i geologi; Cramer, C. H., i matematik; Öfriga lärare: Borseus, E. W., ledare af fack.'. Amin off, G., i minerologi och. kristallo- kursen på travarn- och pappersindustrien; grafi: Hille: E., i ma:tematlt; Angström, Bagge, G, nationalekonomi; Ljungholm. A. Keson, i geofysik; Holmgren, I. A., C., rättsvetenskap; Welin-Berger, K. E., i botanik; Ising, G. A., i fysik, Oden- bankteknik. crantz, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Bibliotek och institutioner: :;;vanber(s,.,a. 9. O. i.biokem.i, Dernby) Bibliotekarie: Dal, L. K..~.. I blologi~k kemi; Wohlin. N..R., J dmanuenser; vid biblioteket: Afzelius,lngrid; polrtisk e~or.o.ml; Petander, K. :r., 1.~~O- vid institutionerna: Melin, H. (nationalnomisk.hlstona; Baggel ~..A.!.l politisk ekonomi); Forshell, R. (handelsteknik) '; ekonomi:. Fehr, M N.: I CIvIlratt och ro: Wehtje, W. (ekonomisk geografi); Dof- ~ersk. rat~; Kuylenstjerna, C. W. U., ~ sen, O. (rättsvetenskap). ' rättshistoria: Benckert, K., Robertsson l E d'f' ätt hi-to.. B R G ' k xpe, wnen: ra.. s ~, ria;. er?, '.. ~on, l.nyavens Direktionens sekreterare: Rosman, H. ~tjlistj~ och htt.~!at~r, Lindqvist, Sune, Rektorsexpeditionen: Lindmark Sigrid. I nordisk och jämförande fornkunskap;', Lindblom, A. A. F., i konsthistoria, Her- [2204] litz, N., i' historia. Tjiinetemiiu : Lindhagen. A., styrelsens sekre teraret Regnstrand, J. O., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisknaturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. R. R., stats- och rättsvetenskapliga afdelningens sekreterare. ' 1:2202] Stockholms högskoleförening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf. ; Bendixson, 1., sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson. W.; Rabe, P. R., vice. ordf.; Wallenberg, M. L. r2203:] Handelshögskolan i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekonomi~k samt rättsvetenskaplig institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseurn, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion: Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinaniler, C. E.; Nachmanson, J.; Hallendorff,C.J. H. Lärare:' Rektor: Hallendorjf, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekonomi med statistik; Sillen, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenskap CA. O. Wallenbergs professur); Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Ekblom, R., ryska språk-t: Harlock, W. E., engelska språket, Mealy, P. F. M., franska SpIåket; Meyer, E.' A., tyska språket: Fearenside, C. S., en gel-. ska språket: Nyberg. J., bokföring. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi i Rabenius, No; rättsveteljskap..navi GA~TORLOGGEN K. Tekniska högskolan. Drottninggatan 95 A' och Valhallavägen. Styrelse. Ordförande: -Lindstedt, A. ' ~ektor för Högskolan: Magnell, C. J. äfriga ledamöter: Clason, L G.; Petersson,' G. W.; Hansen, F. W.; Wahlberg"A.iF 'l Fredriksson, N. Sekreterare : Philip, E. 1. Kamrerare: Lilliesköld, E. F. Kanslibiträden: Eriksson, Sonja; Nresenius. Eva. Bibliotekarie: Lindstedt, Hilda.. Biblioteksamanuens: Landborg, lrene. Professorer: Petersson, G. W., igrufvetenskap'; Magnell, C. J., i väg- o. brobygg-' nadslära: Lallerstedt, E.J.,iarkitektur; Palmrar. K. W., i teoretisk och elekt~okemi;.wallin, K;., i e~ektrisk. anlägg-. \, mngstekmk; Fellemus, W. K. A., J vattenbyggnadslära: Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära ; Petren, J. G., 'i bergskemioch metallurgi; Wahlman, 1. L., i husbyggnad>lära; Holmqvist, P. J., i. mineralogi och geologi; Kobb, G., i mate-- matik och mekanik; Malmqvist, A. J.', i matematik; Pleijel, H. B. M., i teoretisk elektroteknik; For"sell, C. A., i/byggnadsstatik; Heuman, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i läran om vattenmotorer;.kreliger, H., i byggnadsteknik: Kullgren,' C. 1<'., i kemisk teknologi; Holmberg, B. A. L., i organisk och analytisk k"mi;;linton. O., i järnbygguad-lära: Hnbendick, C. E. L.. i läran om. f,',rbränningsjl1l'torer; Liudinark, T. G.E., i åneteknik, Alm, E., i elektromaskinlärar Jobansson, K. A., i hyttmekanik. och järnets.bearbetning och behandlhrgjmarkmau, B.\G.,, i allmän bergsmekanik: och r.grufmeka- ~ikj L~~~r, J.A.,~ j.äfijet,s.l'letalhugi~~ Begär of te rt och iii ust re rad Ka lal.,og~ INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM'"...:;.\

3 U ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Oden, S. L.. A., i eorganisk kemi; ;Carl- [2206] Tekni.~ka skolan i Stockholm. son F. D., l beskrlfvande geometri: Fa- (Mastersanluelsg. 44.) gerholm P. E., i geodesi. Styrelse: lli!iller, C.,.ordf6rande; Thoren, Specfall;Lrare:Sonden, K G. A., i tillämpad värme- Thor; Thlel l A.; Ljungberg, K.; Ramlära, tekni~khy(tienoch fab~iksh;vgien;. Lindgren, ström, C.; Hjortzberg, O.; Wettergren, E. G. ~. R, l arkitej<:?iren.~ hiatoria ;.Wlrgm,G., l Rektor för skolan: Thoren Thor. hygten ; Roos af Hjelmsater,J. 0.,1 metallernas H" E ' hållf'sthetsegenskaper; Barthel, C. J. G., i jäs Sekreteraree ennques,. ningslära;strandman,o.w.,i modellering;grabe, Bibliotekarie: Efvergren, C. J. A. G., i metallogra~o. m~tallurgi;laurell,kj.,! Kassaförvaltare: Laurentz W. elektroteknik; 'Norhn, E. J l kemi; Sandholm, O. V., 1 ' läran om uppvärmnings- o. venntattonsanordntn- - d' l,gar;langlet,h.f.,imaskinkrokiritning;enblom, Ofverlärare i or inarie äroämnen: R., i byggnadskrokiritning och byggnadslära; Thoren, T., i konstindustriell fackteckning, afdel- Bri'sman, S. B., i nationalekonomi; Forsberg, E. ningstöreståndare för den-högre konstindustriella A., i industriell ekonomi; Dåvtdsson, O. w.., i skolan; Färngren, J., i d'rifning, ciselering och läran om hiss- och transportanordningar; Ha.Il- gravering; Upmark, G., i läran om konststilarna man, P. O., i stadsanläggningslära; Nordström, m. m.; Kjellin, C. A,..E., och Berggren, E., båda H... F., i hydromekanik; Berger, F. W., i gruf- i figur. och landskapsteckning; Boström, O., i mätning ; Hertzberg, J. K.. i fotografi; Ljungzell, välskrifningoch textning;welamssod, L., i konst- ~. J., i varfsanläggningar; Holmdahl G. F., -I industriell fackteckp.ing;--nordenskjöld, K;~,i 01'- arkitektonisk formlära; Amilon, J. A., i skogs- namentsteckning; Akerblad, K., i frihandsteckskötsel; ~yberg, J., i bokföring; Ahlberg, H., ining; Dernby, K. G., i naturlära m. m.; Holm, E. ornamentik; Olsson, M., i svenska arkitekturens A., i fysik; Tidner, A., i uppsataakritning; Gishistoria; Nordendahl, E, H., i industriell eko- berg, S., fröken, i välskrifning och textning, _afdelnomt ; Kjellin, C. A. E., i frihandsteckning; ningsföreståndarinna för den tekniska skolan 101' Halden, B. E:son, i allmän geologi; Hasselrot, kvinnliga lärjungar; Kjellberg, G. M., i bokföring; A. E., i rättskunskap; Oman, E., i läran om ke- Erikson, G. G., i aritmetik, algebra och geometri, mfakt-tekntskuapparater. afdelningsföreståndarefor byggnadsyrkesskolan; Docenter: Sonden, K. G. A., i verkstads- Österberg, C. H., i mek, fackritntng, geometrisk hv.p'ien; Hallman. P. O., i -stadsanlägg- konstruktionsritning m. m.; Sjösvärd,J. E: M., i ~ välskrifning, metodik; Johansson, A., i frthandsningslära; Ljungberg, K. J., i hållfast- teckning, elementarkurser;hallberg,r., fröken,i hetslära; Köhler, J. R., i analytisk kemi: frihandsteckning,elementarkurserm. m,; Johans Lindahl, P. A., i byggnadskonstruktions- son, A., i perspektivlära; Ljungberg,K, i mekab nik; Enblom, R. S., och Brag, A., i byggnads-' lära; ~.orlin, E., i kemi; Gra e, A., i bergs- konstruktlonslära med ritning;' Kuylenstierna, kemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nord- E., i byggnadskonstruktionslära,afdelningsföreström, H. F., i hydromekanik; Kallen- ståndare för maskinyrkesskolan; Månsson.F., i b S J r A'. I k.. S d målnlng; Neijd, A. H.,och Bundvall, C. A., båda erg,. '-o., l orgams ( eml; un - i ornamentmodellerlng;bosborg. E., i geomeberg. T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., trisk konstruktionsritning;perspektivlära;malm J flygteknik. qvist,g.,i fignrmodelleringochträskärning;roeslex, E., i mekanik och maskiniära; Langiet, F., i mekanisk teknologi Jämte ver-lrtygalära samt [2205} Socialpolitiska och kommunala institutet. Myntgatan 4, ingång Rädhusgränd. Ordförande: Lazerheim, C. H. 'l'h. A. Föreståndare: fil. dr Gösta Bagge. Exp. o. biblioteket öppna kl. 9-3.,LäJ;9ämnen O. examinatorer: nationalekonomi fil. lk Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allrn. socialpolitik byråchef..otto Järte. kooperation sekr. Anders Orne, arbetsledning civiling. Einar Nordendahl, off. hälso- o. sjukvård prof. Albert Pettersson" socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o. barnavård kansliråd G. H. von Koch, geom. konstruktionslära m. m.; Ljungzell, Nils, i mekanisk teknologi jämte yerktygslära; Segerborg, H., i geometrisk konstruktionslära m. ID.; Brandtberg, O., i målning; Brummer. Heata, i målning.. alkoholfrågan öfveriäk. Olof Kinberg, [2208J K. KarOlinska medikokommunal förvaltningskunskap dir. i sv. kirurgiska institutet. -"tadsfiirb. Helge Lindholm, kommunal Rektor: Lennmalin, I K. G. F., professor; hushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, mottagn.-tid under läsåret, månd. o. kommunal fastighets- o. bostadspolitik torsd, lo-u f. m. borgarrad Carl Meurling, atadsplanevä-.professorer: Lennmalm, K. G. F.; Muller, sendet l:ste stadsing. i Gtbg Albert Li- E. G.;Santesson, C. G.; Akerman, J. H.; Iienberg. ' Sundberg, C. J.' G.;, Johansson, J. E.;,,_.., Holmgren, E..;Gadelills, ~.!!l,; Dal~n, f\..;.., [2207J Skolans samling",,: Bibliotek af böcker och tidskrifter i naturlära, bygghadskonst, Ingenjörvetenskap samt teknologi för industrien i aklmänhet; gravyrer octctttoarafier öfver bildande konst; mönsterritningar rör särskilda handtverk ID. m.; antika och moderna konstalster samt gips-' a/gjutningar däraf, r8.ämnen och' materialier iör tndustrien ; fysikaliska och ~emiska app'arater m. m. Biblioteket är tillgängligt månd., torsd. '. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.m. såväl 161'skolans. Iärjungar som för allmänheten. FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. _IfJEflJQA8EBAf\lSGAT!!.1'tI 1'7'

4 1. Bildningsanstalter. [ ] Ekehorn, J. G;; Hedrön, G.; Holmgren, G.; med. dr; i tandkirurgi : Hylin, Uno, Almkvist, J.; Holmgren, L; Haglund, P.; med. lic.: i tandfyll ningskonst: Welin, Jundell, 1.; Forssell, G.; Jacobreus, H. C.; H., tandläkare; i proteslära och tand- Forssner,.T. Hj.: Sjöqvist, J. A.; Petters- reglering: Bilbing. J., professor, med. dr, son, A.; Ahlström, E.; Henschen, F. tandläkare: biträdande lärare i tand- Laboratorer: Koraen, G.; Gertz.H. W.; Ham- kirurgi: Nilert, H., tandläkare; laborator marsten. E.; Bergstrand, H. i tandfyllningskonst: Engström, B., tand- Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Hellman, T. läkare; laborator i proteslära o. tandreg- Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josef- lering: Thourön, G., tandläkare. son, A. P. R.; Mn:rcus, H. L; Moberg, W. L.; Key, E.; Nyström, G.; Åhlström, E.; Waldenström, H.; Kling, C. A.; TroelI,.N. A.; Stangenberg, E.; Marcus, K.; Tillgren, J.; Lindstedt, F.; Nordenson. J. W.; Ploman, K. G.; Hult. O. T.; Reenstierna. J. JJ.; Liljestrand, G; Lichtenstein, A.; Sehaumunu, J;. N.; Wigert, V. [2210J K. Gymnastiska centralinstitutet. (Hamngatan 19.) Direktion: Johansson, J. E.. ordf.: Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svederius, C. Sekreterare : Åkerberg, Å. Redogörare: Hjorth, C. H. R. Föreståndare: Selleri, N. F. Öfvorlärare : Sellen, N. F.; Drakenberg. S. A.; en vakant; t. f. öfverlärare): Almberg. R. Lärare: 4-vakanta; t. f.lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E. JTiärarinnor: Högström, Sally ; l vakant; t. f. lärarinna: Svalling, Ester. [2212J Farmaceutiska institutet. (Vallingatan 26.) ~ Styrelse : Palmser. K. W., ordf.;''''sederholm, E.; Lazerheim; G.; Sjöberg, K.; Gullström, S. Föreståndare: Ekecrantz, Th. K, prof. Lärare: Ekecrantz, 'I'h, E" prof.; Westling, P. R., prof.; Bergh, G. Fr.: Liljeström, O. Å.; Huss, H. A.; von Friedrichs, C. O. H., tjänstledig; t. f.:funcke, Y.; Ahlqvist, Å.,Å.;.Nilsson, Å. L:; Gahme, G. H. Sekreterare: Wawrinsky, K. E. Kamrerare: Lagercrantz, C. Bibliotekarie: Westling, R. [2214] Tandläkareinstitutet. (Poliklinik och laboratorier: Malmskillnads-. gatan 46.) Inspektor: Akerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, A.-B. SVENSKA 141..:teJresskalendern METALLVERKEN Undervisningsanstalten för barnmorskor [2216J (VolmaryxkuJlsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Biträdande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. H. H.; Heymau, E. J.; Ohnell,"H.; Berg strand, H.; Lindbom, O.; Berglund, H.; [2218J Vetermarhogskolan. Antoni N Kraftriket (strax utanför Roslagstull). Biblioteka'rie: Holmberg, A. Direktion. Sekreterare: Löwbeer, N. Ordförande: von Seth,P. Kamrerare: Hanning, H. äfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Muller, E.; Scharp, J. A.; Vennerholm, J. Protokollsförande i. Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholrn, J.. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Lundgren, J. P.; Dahlström, K. A. H.; Nyström, E. T.; Sahlstedt, A. W.; Stålfors, H.; t. f. Stenström, O. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag : Pålrnan, A. Extra lärare: Nystedt, S. P. Laboratorer: Forssell, G.; Agduhr, E.; Eriksson, K.. J., t. f. Liljefors, E.; Engfeldt, N. O. Assistenter: Johansson, S.; Salomonsson, H.; Rudin, E.; Melin, K. Kamrer: Högberg, G. Veter'iniirhö.q"kolans kliniker. Upplysningar och råd angående såväl friska som sjuka djur lämnas, och sjuka djur emottagas till behandling hvarje söckendag kl. 1(-12 f. m. För hastigt påkommande sjukdomsfall eller inträffande olyckshändelser mottagas kreatur alla tider på dygnet., 8jMkre.wr inom Stoekhotm och dess omnejd ombesörjas genom Veteriniirnöoekolams ambul.atorieka klinik. Sjukbesäken ut:fåras af professorn eller laboratorn vid arn. bulatoriska kliniken, åtföljda af en eller flera vet. kandidater, och företagas till ställen inom 50 kilometers afstånd från Stockholm. Djurägare hm- att betala J-7 kr. för tuiarje besök, som af honom påkallas, samt att, då resan sker med ångbåt eller järnväg, ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre personer från ångbåts- eller järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil..ärsackord kan uppgö'ras på förmånliga vitucor genom chefen för ambulatoriska kliniken. Anmälan,OUl sjukbesök och rådfrågningar angående sjukdomsfall ske till Veterinärhögskolans ambulatoriska klinik helst kl f. ID., vid hvilken tid chefen för kliniken hvarje söckendag träffas vid högskolan. 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b. \

5 \ [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Skoning af hästar 1tt(öres i Vi(terinär- Adjutanter: Atterbom, Hj. L. A.; Fjellman,M. högskolans ho(beslagssmedja Redogörare: Fjellman, M. '. al vid institutet anställde skickligehofslagareunder Lärarestaten. inseende af Läraren; ho/beslag. Lärare: KIeen, C. W., i krigshistoria; Mellquist L. OBS.! Specialbeslag för felaktiga hoffarm er och E. G., i strategi: Örnberg, A., i sjökrigsveten. ~~:~~~~lni~gar anläggas alltid, då beho/ däm/före. skap; Ahlström, G. A. K, Bredberg,A., i taktik; Virl(in,G. O. E., i generalstabstjänst;bratt, K. A.,.Veterinärhögskola?/> i Stookhol-m, i härordningslära ; Söderbom,' J. H. F: i militär. Ny!,Jmrs f"6r eeteriniirstuderantie tager sin början i6tvaltning; Lindberg, A. J. F. W, i vapenlära; den1 instundandeseptember. Den, som önskarblifva Brunskog,: C. J. i krigsbyggnadskonst:bratt, antagentill elev,börföreden11augustikl.12pådagen E. O., i militärgeografi; Brusewitz, K. V., i haha inkommit med egenhändigt skrifven, till'rek franska språket; Nordgren, C. O., i tyska SNå. tor ställd ansökan med bifogande af lä.karebetyg ket; vakant, Wachtmeister, F. G. H. (repetitör), samt vidimerade afskrifter af betyg om ålder och i ryska språket.. \. genomgången maturitetsexamen med minst godkända kunskaper i biologi samt i matematik å latdneller realgymnasiumäfvensomenahandavitsord i fy K.Artilleri- och Ingenjörllögskolan. sik och kemi å realgymnasium, hvilken ansökan med llobtenkan insändas. Yeteriollrellameobu atlägga. [2224] (Artillerigården.) på 4,!tr. - Stab. Ny kurs tor d~i!a ho/slagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhändigt skrifven, till Chef: Sylvan, P.. G. Rektor ställd ansökan med bifogande af betyg om Adjutant och bibliotekarie: Nordenskiöld, ålder, hälsotillstånd och smidesöfning bör hafva J. A. inkommit före den 15 Juli och 15 Dec. Kursen för Redogörare: Poignant, J. A. hofslagarelärlingar varar tre och en half månader. Undervisntngenär fri. Urarestaten. Lärare: Sjöberg, R. T. K., Gyllenstierna, K., bägge i artilleri; Friis, T., i befästningskonst; Ehren- (2220] Skogshögskolan. borg, G. T. C. Hamilton, C. G. D., grefve,gadd, (R. l " E. t lfält t), H..A.- M. E., samtligai krigskonst;'i'yden, S.E. OS agsvagen, xpenmen a a e. Reutersköid, L. C., bäggei förbindelselära;ldlje- Rektor: WahJgren, A. ström, O. A., i matematik; Alin, S. K, i bygg- Professorer': Wahlgren, A., i skögsskötsel ; nadskonst; HolInströnl, J.' G., i fysik; Bolin, 1., Jonson, T., i skogsuppskattning i kemi. och skogs- Repetitörer: Carlquist, N. J. K, Hedqvist, K. B., indelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund, Årmaun, R. N. A., Crafoord,C. G. berg, G., i skogsteknologi med byggnads- [2226) K. Krigsskolan. lära. Ij (Karlberg, Sthlm 21.) Lektorer: AmiIon, J. A., i skogsskötsed och Stab: skogsindelning: Kinnman, G., ~ skogs- Chef: Nordenskjöld, Erik,' öfverste. t~knologl med bygg?ads- o?h afdiknings- Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., l~ra; Halden, B., l botanik och mark- kapten.. lara.. ' Intendent, kasernofficer: Reuterswärd, K. Ö!verasslstent: vakant... A. H., kapten. Lirare.: Hesselman, H., l. markl~ra; ~lason, Slottspastor: Bratt, E. J. P., iorganisk och teknisk kemi; Grönberg. Läkare: Setterblad,A. O., reg.tsläkare..?. l allul~n o~h vl',rt.~b!atzoolo&"l med Veterinär: Carlin, 1., bat..veterinär. jakt- och ~skevard; Traga~dh,.I., l sl{qg~ Väbel: Ahlberg, J. G., underlöjtn. i armen. entomologi j.wall~n,.a., l kh~atolo~~; KöksföresAndari>: Bågenhohn, V. T., under- T~mm,..0., l geologi. med njlne~lilogi; löjtnant i armen... \ L,llllesknld; L C. A., l lag-.och forfatt- Bataljonsadjutant: Kilander, A. E., under- ~Ill:gskunskapj 9hatIllon-Wmberg~.. A" löjtn. i armen. l tjänsteexpedrtion: Nathorst, J., l Jord-.... bruksekonomi. Sjöblom, Th., i Qokföring: Ofjicer8h1trSens kompan~befal. Petrini, 8., i matematik, samt fru Heike, Kompanichef: Winrnth, E. G. P., kapten. Ch. A., i kartskrift. Kadettofficerare: Romd~hJ, G. T., kapten; Bibliotekarie: Schotte, G., professor. Lundberg. C. J. T., löjtnant, J ung, H. y., Biblioteksamanuens: Ameen, H., fröken. löjtnant; Bagger-Jörgensen, H. V., IOJt- Kamrer: Montell, A., jägm. nant,. AI}ders,oll, G: IG., ltjtnant,._ Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C, Kempaniadjutant: Bodin, J. W., undertöjt-. F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och nant i armen. planteringsvakt : Eriksson, E. [2222] K..Krigshögskolan. (Ostermahusg. 8.). St,ab. Chef: Wikner, H. O. H. Ofjioer8k~trsens lärare; Erici, E. G' J 1. lär. i litigskonst; Sundquist, E. S.,,. 2. lär. i d:o; von Krusenstierna, J. H., 1. lär. i topografi: Kragh, E., 2. lär. i d:o; Jungstedt, H. G. A. H., 1. lär. i krigsbyggnadskonst; Kantzow, N. G.,,2.lär. i d:o; Tellander, F. Y., 1. lär. i vapenlära och artilleriöfningar; \Vinblad von FINSPONGS METALL'VERKS A.-S ,./DA,. ANSeATAIII 17

6 1. Bildningsanstalter. Walter, 'C. 'E., 2. lär. i d:o: Winrotb, E. G. P., lär. i tjänstgöringsreglemente. infanteriexercisreglemente och krigslagar; Romdahl, G. T., bitr. lär. i d:o; Lilliehöök, E. G., lär. i milttäri6rvaltning; Setterblad, A. O., reg.taläkare, läri militär hälsolära; Lundberg, C.J. To, lär. i ridning, kavalleriexercisreglemente och hästkännedom ; Brusewitz, A., lär. i stats- och samhällslära; Grevillius, C. G., lär. i gymnastik, vapenf6ring och idrott., Reser"ojfiC'Prskur. MIS kom.p anibefiil, Kompanichef: Bratt, G., kapten, Kadettofficerare: Bensow, B. E., kapten;, l\1i\ lie r, O. J., löjtnant; Holmgren, J. T., löjtnant. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. K, underlöjtnant i armen. [2228J K. Sjökrigshögskolan. (A.rsenalsgatan 9.) Chef: Schneidler, J. C. Adjutant o. bibliotekarie: Biörklund, A. E. Lärare: Lindström, C. O. o. Ehrensvärd. G. C. A., i strategi; v. Bahr, A. H:son, i taktik; Claus, C. A. o. Broman, K. O. J., i kustiåstningslära; Douglas, \V. A' l i landtkrigskonst; Hägg, A., i milttärkustgeografi: Giron, A. E. O., i marinorganisjltions. lära;' Cassel, r. A., i navigation; v. Döbeln, K. H. V., i luftkrigskonst; Söderqvist, N.~ i internationell rätt; Wahl man, T. C. N., O" Frendin, G. D. R, i artilleri; \Vijkmark, N., o. 'Sjögren, E. J., i torpediära; Norman, r. P. B., o. Bergmark, E. H., i minlära; Grtinberg. A., i skeppsbyggnadskonst o. maskirilära ; Liljeström, O. A., i matematik- och mekanik; Holmström, J. G., i fysik; Bolin, E. 1., i kemi. Repetitörer: Biörklund, A. E., i strategi och taktik; Svenonius, K, T., i torpediära; Cyrus, J. L. A., i kustfastningslära; Ulff, S. G. 0:80n, i matematik. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Riben, C. F. W. Adjutant: Burman, P. Kadettofficerare. r-s«k. Flottan. Palmqvist, C. E. F. G.; Furst, fil. O.; Nordgren, S.,J.; Svedelius, T. A. H. Från K. K1/oStartilleriet. Allbra.ndt, F. A. K. J:son. Lärare: Sjöberg, N. G:son, i sjökrigskonst ; Eketrand- S. Y.; me, S. G. C., i navigation, trigonometri; Örnberg, A., i vapenlära å sjöofficerslinjen ; Wahlman, 'T. C. N., i vapenlära å Kustartillerilinjen ; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och maskinlära ; Blomberg, J., i torpediära; Håkanson, S. Y. 0., i miniära å sjöofficerslinjen ; Engblom, G. H., i mintara å kustartillerilinjen ; Broberg. E., i befästningskonst och topografi; Cleve, N. M, i gymnastik och vapenföring; Engblom, G. H., i kustfastningslära; Klingspor, C. O. M., i landtkrigskonst; Berg, R., i intendenturtjänst; Harlook, W. E' J Master of arts, i engelska språket; Ekblorn, R., fil. dr i franska språket; Liljeström, 0. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jämte mekanik. Läkare: Asplund, E. G. Intendent: Lindgren, E. F. NAVIGATORlOGGEN [~ K. Akademien för de fria konsterna. [2232J (Fredsgatan 12.) Styrelse m. m., se [1626J. Konsthögskolan. Direktör: Hjortzberg, G. O. Professorer: Björck, G. O., och Smith, V., i målning; J ungstedt, Axel, och Hjortsberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred! i landskapsmålning: Milles, V. K. E.,l skulptur; Tengbom, 1., i byggnadskonst; Kjellberg-, Knut, j anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria.. Vice professorer: Dahl, F. G. A., i byggnadskonst; Lindholm, Ch., i arkitektur: Kal1stenius, G. i dekorativ konst; Osterman, E., i målning; Tallberg, Axel, 1 etsning. Lärare: Roosval, J., i konsthistoria; Johans~on, Ar~ tur, i perspektiv; Ryberg, T., i dekorativ konst, [2234J K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) Ämbetsmän m. m. se [1627J. Konservatorium. Direktör: Beckman, Bror, professor. Lärare: Lejdström. 0.,' solosång; Borgs~edt~ E" elementar-, kyrko- och körsång; N<.?rhnd,'T.,. ~u-; sikens hist. o. estetik; Zetterqu.ist, L., violnr; EYberg, E., instrumentering och komposition; Lundberg, L., piano; Hessler, G.. E'J klarinett; Hägg, G., orgel; 'Vik1und, V., pi~no; o~tman, C. O., flöjt; Morales. O.,,ö. kesteran~orare; Lindhe, C., violoncell; Willners, E., bläsinstrument af mässing; Ulsson, O., harmoni; Gullbrands~?n, K., kontrabas; Möllor. Dagmar, sång; Bergström, Rut, talteknik; Svensson, E., piano; Lamber~t C., elementarsång; Hennerberg, C. F., harmoni, piano och elemeutarsång; Malmberg, N., piano; Strömberg, Kerstin, piano; Lindberg, O., harmoni; Hennlngeeon, H., deklamati(~m; Pegel, G. A".o~oe; Brunzell O faaott: Hallen, A., komposition ; :Malm, A:, vaithor~; Ruthströ~. J., vi0!in; Meyer, E. A., tyska språket; Runuqutst, A., VIola; Behl~, Anna, rytmisk gymnastik och solfege ; Pratl, Bina, italienska språket; Brusewitz, K. V., franska språket; Larsen, F., pianostämning; Morales, O,) ledare af partiturstudium för dirigering; Nilson, C. E., ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens [2236].Normalskota för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) Rektor. Fåhrreus, G. R. Biträdande föreståndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Widegren, Matilda, vid Normalskolan. Lektorer: Fährreus, G. R., i historia; Ottelin, O. i svenska språket och litteraturhi~toria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap; Zachrisson, R. K, i tyska oeh engelska. språken; Malme, 0.. O. i zoologi Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

7 Almen, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma- Eriksson, Edith, i kristendom, modersmålet, matematik o. metodik; Frisc~,_ ~~~t~~,_i j tematik; [ J C. Ofriga allmänna inrättningar. och botanik; Auren, T. E., i fysik; Fevrell, Öfningslärare : Pegelow, Hanna och Lind- W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i qvist, Hugo, i musik; Olin, C., vik. i geografi,.kjellman, G. R, i franska språ- teckning; Ostrand. Ruth, och Regnell, ket, Signe, i gymnastik; Molin, Signe, i slöjd; Ordinarie lärarinnor: Widegren. Matilda, Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig i svenska språket och historia; Lanrit- ekonomi; Johansson,.Sigfrid, i trädgårdszen, Dagmar, i kristendomskunskap, sven- skötsel. ska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. Lärare i öfningsskolan:' Bergmark, Maria; matematik; Een, Sigrid, i naturkunnighet, Dahlborg. Hanna, f. Andren ; Svensson, matematik o. geografi; Högström, Sall y, Elvira; W allen berg, Mathilda, f. Erikson ; i gymnastik; Hertzman, Maria, i hand- Wikberg. S.; Steiner, E.; Gav.elin, Rut; arbete; Hallberg. Lizzie, i teckning; Son- Englund, Ruth. den, Anna, i svenska och engelska; Sten- Läkare: Tamm, Alfhild. dahl, Greta, i geografi, naturkunnighet Vaktmästare: Rickander, K. och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de förberedande klassernas läro-. n Anna Sandstroms.. Höqre Lärarinneseminaämnen; Lindell, son, Margareta, Lilly, i musik; Svensi franska och moders- [2242] rl~m. (Karlavägen 25.) målet; Toll; Ebba, i de förberedande Styrelse: Sandström, Anna, förest.a ; Sundklassernas läroämnen; Billmanson, Eva, bärg, Matilda, bitr.förest:a; Lodin.Maria,. d:o; Kjerrström,' Elin, d:o. Halle, T. G., professor. Öftiga. lärare o. lärarinnor: Lärare och lärarinnor: Sandström, Anna; Sundbärg, Vid Seminariet: Nordgren. C. O., i tys~a; Widerström, Matilda; Alving, Hj., lektor; Bergström, Rut; Karolina, i fysiologi o. hälsolära; Holmgren, Sofia, Brandetl, Therese; Dahl, E. fil. kand., adjunkt; i hälsolära; Göthe, G., i konsthistoria; Widman, Dahlstedt, F., fil. lic.; Gawell, Gulli; Halle, T. ~., R., i kemi; Rabenius, O., i litteraturhistoria; professor; Hermelin, Honorine; Holm, 1., lektor; Wikners, A. N., i. kemi; Henningson, Hllrua. i Kjellman, Hilding, fil. dr, lektor; Kooh, Carl, talteknik; Rowlette, Lilly i engelsk talöfning; fil. dr, lektor, Laurin, Carl G., skriftställare; Lind- Dir-oks, Lili, i tysk talöfning; Harel, Stephana., berg, Andrea, f. Ortenblad ; Svanatr öm, John, i fransk talöfning; Lindberg, Andrea, i teckning. fil. dr, docent; l\'iealy, P., lektor; Naumann, E., Vid Normalskolan: Nerström, Ragnhild, i materna. fil. di; Riccius, Paula; Rowlette, Lillie; 8ahlin, tik. Bergmark, E, i kristendomskunskap; 8ah- E., lektor; Zegolson, Louise. lin, Btgmor-, i franska; Gezelius, Kar-in, i kris- Läkare: wetterdal. H. tendomskunskap; Hallengren, Eltn, i engelska; Sekreterare och kassaförvaltare : Sandberg, Sigrid. Linder, Sigrid, i 2:a törb. kl. ä.; Nyquist, Karli, i siöjd; Sandholm, Greta, i gymnastik; Welin- [2246]. der, Edith, i teckning. Vid Seminariets Hushållsskola: Behager, Ingeborg, ihuslig ekonomi, bitr. föreståndarinna; Walin, Ingeborg, i huslig ekonomi; Sjögren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i aff"årsräkning; Holmgren, Sofia, i fystclogi ; Philip, Elsa, i kemi; Sturzen- Becker, Tyra, i kemi; Enström, Ellen, i husj.., ekonomi; Bergström, Karin, i hygien. Bibliotekarie: Rogh, Jenny. Läkare: Holmgren, Sofia. Vaktmästare: Rilfeldt, Elin. Hö'gre lärari~neseminariets hushållsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Föreståndarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240J Folkskoleseminariet i Stockholm. (Pråstgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg" H. E. ~ektor; Sörensen, Anna. Amnesiärare: Euren, Elisabet; Gagnet, Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl. U.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare): Stael von Holstein, Mathilda (timlär.). Privata Högre Lärarinnesemina rium i Stockholm. (Riddaregatan ~3.) Styrelse : Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken: Widegren, Matilda, fröken; Wallberg er, Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärare och lärarinnor: Anderson, Safi, fröken, förest:a; Ahlberg, J. A., teol. dr; Fearenside, C. 8. M. A.; Gezelius, B..., fil. dr; Henningsson, Hilma, fröken; Hökerberg, Amy, fröken; 1.Jagerstedt, N. G. W., fil. dr; Larsson, O.. fil. dr; Malme, G. O., fil. dr; Montelin, F. G. E., fil. dr; Palmgren, A" fil. lic.; Reinius, J., fil. dr; Riccius, Paula) fröken; '8tael von Holstein, Mathtldav jur-, kand., Thorstenson, Emilia, fröken; Tidstrand, Elin; fröken; Wahlström, Lydia, fil dr. Läkare: Holmgren, Sofia, med. lic. [2247J Detthowska Småskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektör: Sidner, H., seminarieadjunkt. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Serninariets telefon a. t och 16431, r. t. I (endast f. m.) Lärare oeh lärarinnor: Detthow l Alma, i psykologi; FINSPONGS METALLVERKS A.-B.... SIiRIDAREsANseATAN \

8 l. Bildningsanstalter. [ ] historia; Hartzell, Helmy, 'i teckning, målning Kassadirektör : Hourlin, E., e. o. hofrättsnot. o. modellering; Hedenström. Tora, i gymnastik; Ledamöter: Lönegren, E.; Norrby, J.; Sonden; Kihlgren-, Maria, i handarbete; Krrepelieu, Alf- C l f bild, i geografi; Lindqvist, Hugo, musikdirektör, W., f. intendent; Edling, har otte, ru, i sång; Lindholm, Elisabeth, i naturkunnighet; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, Scharp, Märta, i modersmälet., fröken; Sparre, Anna, fröken; Ulfsparre. [2248J Pedagogiska lärokursen. Ordförande: Scheele, Frans von. Sekreterare: Lindvall. Frans. Kassaförvaltare:. Branzell, Anders. Öfriga ledamöter: Stålfelt, Ed vin; Fevrell, Walter; Aspman. Maria; Olson, Maria. [2249J Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre slöjdseminarium för utbildande af lärarinnor i kvinnlig slöjd. Föreståndarinnor: Blomberg, Fanny, adr. Banörg. 31; Wästberg, Karin. [2251J Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola. (Jakobsbergsg. 15.) Styrelseledamöter: Öhman, K., kyrkoherde, ordf.; Reuterskiöld, L., fröken, v. ordf.; Olsson, Maria, fru; Sjögren, Axel. direktör; Bergman, E. G:son, kanslisekr. Suppleanter: Sebardt, Elisabet, fröken; Franke, Olga, fröken. Föreståndarinna: Franke, Olga, fröken. [2254J 'Svenska Diakonanst$lten. (Stora Sköndal, Stockhr.lm 4.) (A. t. Södertörn 177, r. t. Södertörn I:Pyrd.<e. Ordf.: Danllll, Hj., biskop. v. Ordf.: Dahlin, J. E., marinöfverkommissarie. Sekr.: AndnJn, B., pastor, anstaltens föreståndare. Kassaförv.: Holmbäck, Arvid, komminister. Öfriga ledamöter: Hogner, G., kontraktsprost; Lindskog. J., kyrkoherde: Sebardt, C., med. dr, anstaltens läkare; Ahlberg. J., gods-. ägare; Linders. Jacob, häradshöfding; Berg, Alfred, gndsägare: Edquist, Carl, komminister; Widller. Nils, kyrkoherde; Montgomery, W.. brukspatron. Suppleanter: Odeucrants, L. A.. bankdirektör; Andrån. B., pastor; Lundegårdh, Gustaf, direktör; Lundqvist, Olof, ingenjör. M., fröken; Loven, Aug., fru; Murray, Elisabet, fru; Heimbiirger, L., diakouissg; anstaltens husmoder. Föreståndare: Norrby, J., pastor, träffas 9,15-11 f. m. (utom onsdagar). Biträdande pastorer: Helen, H.; Gondret, J. Kamrer : Andron. Sigfrid. Ofverläkare: Toll, H. Underläkare: Wahlby, H. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1,1'. t , 13422; a. t Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Holm, H., kassa- Iörvalt.; Helen, H., sekreterare; Gustafsson, E.; Sandell, N.. v. ordf.; Andren, S.; Alexanderson, A., fru; Heimbnrger; E., fru; Heimbiirger, Louise, diakonissa; Danielsson, Sigrid, fru; von Stockensström, Eva, fru; Lagerheim, Ellen. frih:a; Sonden, N., fru; Wernstedt, H., fru. Diakonissanstaltens Hospits. Erstagatan 1. A. t ; r. t Di"k ontssansta \f eus Sjukhem. Erstag atan 1. R. t Dia konlssanstaltens oblatti Ilverkning. 15.) Erstagatun 1. R. t. 2149; a. t [2256J Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbre ktsgatan 18.) Föreståndare. Benander. C. E. Lärare: Broady, K. O.; Cederoth, J.; Gustafson, G. A.; Nordström. N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. K, ordf.; Byström, J., vice ordf.; Gustafson, G. A., sekr.; Sundström, K. V., kassör och vice värd. [2259J Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Styrelse: Svensson, Th, o. D. direktörer; Parmfelt, K. Lärare: Svensson, D.; Svensson, Th.; Parmfelt, f. Ekman, K.; Pripp, S.; Berger. E.; Boudin, N.; Mo berg f. Blomberg, L.; Zetterwall, E.; Ferngren, s. Inträde kan ske äfven under pågående terminer. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~~~~a~:n;:d~34~

9 [ ] c, Öfriga allmänna inråttningar. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelslnstltut, (Stigbergsg. 26.):. Styrelse: Broman, J. W" (ordf.);, 'Haak, O.; Bohman, N.. Kisen, institutets rektor. Rektor: Munthe, 'A. W:son, fil. dr. ÖfrigJilärare: Adams-Ray, språklärare; Andersson, 0" fil. mag., handelslektor ; Auerbach, C:,språk. lärare; Brate, E" lektor;' Chambert, A., adjunkt; Collin, H.; Dybeck, J., adjunkt; Elfner, E., riksdagsnotarie; Eneroth, O., adjunkt; Fogelberg, P., adjunkt; Larsson, H. D. H. H. S., handelslektor; Lidblom, E., adjunkt; Liljeblad, Fr., handelskel)list; MalIllstedt, A., lektor; Nordberg, Fr., kamrer; -Nyberg, John, D. H. H. S., lektor; Peterson, 'J., arkitekt; Rönnholm, N., adjunkt; Westblad, Hj., fil. mag., handelslektor; Vinel1,K., adjunkt; Zamore, C., adjunkt. [2263] Bröderna Påhlmans handelsinstitut. Drottningg. 71 C. Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Bäckström, Walter; Bchnltz, H.; Uggla, E.; Påhlman, J. M.. Rektor: Påhlman, J. M. Öfriga lärare: Adlercreutz, B., fil. kand.; Afzelins, L, fil. kand.; Anderberg, 'Kr., fil. kand.; Andersson, L fröken; Axelsson, T., bankdir.: Belfrage, K, börsdir., jur. utr. o. fil. ll;,and.; Bergenfelt, V:! hofr.-not.; Bodstedt, L, tng.; Bredenberg,\S., froken; Carlsson, V., fil. kand.; Dahlman, A., fil. kand.; Fahlborg, Fred., bokf.;favre, L., M:el1e; Fleetwood, O. E.. fil. kand.; Fries, Ebbe; e. o. hoträttsnotarte ; Fäldt, E., fröken; Jonas- -son, O~, amanuens vid Hand.shögsk.; Kihlander, A.,.fil. kand.; Kihlstedt, E' J öfverstelöjtn.; Lind.. qvist, T., 'fröken; Månsson, -K. A., kammarakrifv.; pst, E" fil. kand.; Påhlman, G., e. o. hofrättsnot.; Rehnsfeldt, C. W., fil.' kand.; Rudert, G., banktjänstem.;. Sta;rk, A" fil. kand.; Z~tterval1, M., fröken; YeU, E., Miss. [2281] Nya Språkkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversättningar till och från tyska och engelska. Mottagningstid: 5-1 /26 e. m. För den \ Föreståndare: tyska afdeln.: Nordgren. C. O., läroverksadjunkt." För den engelska afdeln.: Dahlander, C. P., jur. kand. \ [2283] I Kraftska Skolan. Stiftad 'Meddelar mindre bemedlade, men begåfvade lärjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande språk, (i moderna språk); Johnson, Gustaf, handelslärare: Kihlander, Anders,lskriflä.rare; Velindfi)r, Edith (teekning); H. Reuter, ftl, lic. (i stenografi). I [2285] Grevesmuhlskl! samskolan, Grundad Dimissionsrätt till realskoleeramen. Direktion: Ordförande: Pastor f Jakobs o. J ohannes förs. I Vice ordförande:,wretman, J. äfriga legamöter : Wennberg, A.; Brodin J. :\il.; Laurents, W.; Afzelius, A.j Was s berg, A.; Borge, O, F. Inspektor: Ottelin, O. Sekreterare: Seth, M. Rektor: Fischier, P. E. M. Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. \ Öfriga lärare och lärarinnor:, Philip, E., civiling.; Bergwall, ~~,u.d;. Frank, A~na; Lundgren, Mal'ia; Widercrantz, Maja; Holm,.A:strid; Vogel, Gl'et~, Jakobowsky" Märta; Öijermark, Elsa; Heumann, A., ai, k~'md.;-r~.ndah-l,o., fil. kand.; v. Rosen, F., fil. kand.; Oratröm, O. V., fil. dr; Lied. stra~d) A., kapten; Frank, K., folkskolläeare; Nilsson;,: S" fil. kand.; N.oren, O:, fil. kand.; Lindblom, K. A., fil. lic, och s. m. kand.;,åk~r. lund;' E., fil. kand.; Ortegren, R., fll, mag.; Frijs, A.,, tec~ing~lärare: I Wedholm, Dagmar, handarhetslärarinna; Forsslund, J., slöjdlärare; Helmfrid, Margot, sånglararmna; Söderström, P., kapten, gymnastiklä~are. r [2291] I ( Navigationsskolan. (Stigbergeg, 40 & 42.) Direktion (v~d af stadsfullm.): Sydow, B. R.:. ordförande; Holmström, G, Hj., vice ordf.; Thelander. C. T. Jj'.; Isäkson, C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindley, Ch.; Blomqvist, S. E. G;., l!'öreståij.dare: Björling, J. S; Lärare: Pettersson, F. A., i navtgationsafd.; W'ess man, J. G., H:, tnavtgattonsard.; Ringqvist, H. N., i navlgattonsafd.; de.wahl, A., i maskinisf:afd. Extra lärare: Nordensson; K., i svenska; Högberg, L. O., i engelska; Amundsou, T. A. A., i hälsoo..förbandslära ; Alland, E., i ~kepps.byggeri o. Schmidt, J.1A., i maskinlära i sjökaptensklassen; Andereeon, A. J. E.., i författntngskunskap i,sjökaptens- och styrmansklasserna samt författn. kunskap och, svenska i skepparklassen; Kmberg ; E. V. L., i matematik i l:a o. 2:a maskinistklasserna ; Böderlund, :'A. II., i matematik i 2:a maskinfstklassen ; Löfroth, C. "L., o. Schmidt, J. A., i maskinlära, fysik o. mekanik i s:a I maskinisklassen; Deur-ell;: E., i~lekti;citet~lära' i 1.:0. o.' 2:a maskinistklasserna; Ekstam, O. J. A., i matematik' i S'e maskinistklassen; Bundgren, F. I., i maskinlära i 3:e masktntstklassen; Kahl,.V., i svenska i 3:e maskinistklassen. matematik, bokföring, stenografi, handels- J kunskap m, fl, för köpmans-, industri- och [2293] Abraham Rydbergs stiftelse bankbanan behöfiiga läroämnen. Lokal: (Kungl. Djurgården, Alberget 4 B) - Svartmangatan '22. a Inspektor: vakant, t. f. v. pastor N.J.Welinder. till anande af skicklige sjömän i det prak- R k B tiska af sjömansyrket.. e tor: Mankell, " fil. och s. m. kand., Ledamöter: Fryxell, K.A., ordf.; Andersson, läroverksadj..,i F A d L d Lärare: Brandel, Robert; fii. dr (i kristendom, sven..., inspektor för nn ervisningen:.un. _ ska. matematik m. m.); Forsberg, Nils; fil. mag. ström, K.; Thulin, P. G.; Schollin, C.L:_ FINSPONGS METALLVERKS A.-S ,.'DA,. AN AT'AII'

10 l. Bildningsanstalter. '[ ] Öfverlärare:'vid Praktiska sjömansskolam llandtverkslärare: Löfgren, V:; SandeU,G. A.; Asp, Lagercrantz, A. B. C: J. Sekreterare och kamrerare: Smerling, C. O. Han~~r~~tslärarinnor: Lindvall, Viktoria; Julinder, Märta. Anna; Hultkvist, Vaktmästare: Manner) B. Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. [2296] Kungl. Institutet ~ch Förskolan för Med skolan är förenadt blinda på Tomteboda. Statens seminarium för bildande af (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- lärare och lärarinnor för döfstumunder. <h'olm 3.) visningen. Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: Seminariets rektor: Döfstumskolans förest. Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.j Wass- ~erg, A.; Rossander, Wendela ; Swart-! [2298] Tysta skolan hng, J. Sekreterare o~h kamrerare: \ Wessman, Ipraktisk-teoretisk fortsättningsskola tör dör- F.j stumma flickor. (Lidingö villastad.). K. A., ju. Iic. Rektor: A;strand, J. ~. <?:' fil. kand., _ lordförande: Nordensson, A., generalkonsul laro- Öfriga ledamöter: Anstrin, E., fröken; Smer-.. verks~djunkt. (delvis tjäastled.) hng, E., fröken: Strokirk, E., arkitekt; Amnesiarare: Elmqvist, H.; Nygren, O,. s, Sandberg, E., kansliråd; Hult, O., med. Ek, G. E., t. f. rektor;.j oha~~son, EmIlIa; doktor. Holmberg, Gertrud; Lindström, ya}borg; Föreståndarinna: Ahlberg, A. Karlson:. Anna; Smedberg, UlrIkaj Ny Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rock. _gren,.gota.. man, E.; Vilhelmsen, A. L~r~re ~ gyill,uastlck: Soderstrom, P. Sekroterare: Paues, E. W., L~rare ~ mu,sik:obl~mie. notarie. Lärare l sång: Ahlen,..W. e. o. hofrätts- Lärarinnor, i handarbete: Stenhammar, Hedvig; Johansson, Thordeman, Ellen; Brita. Föreningens för sinnesslöa barns vård Lärarinna i hushållsgöromål: Lindstrand, skola och seminarium, se l3640], Ester. Allmänna läroverk. Lärare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. tjänstledig. Lärare i snickeri: FagereU, V.' Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. Iic., regementsläkare. Ögonläkare: Forsmark. E., med. dr, docent. Tandläkare: Wannberg, K. L [2301] K. Direktionen öfver Stockholms sta!ls undervisningsv~rk. Ordförande: Ofverstå thållaren; Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, V.; Hafström, A.; Höglund, O..M.;Rabe, P. R.; Kjederqvist, J. O. G.; Svedelius, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fåhrreus/ G. R. Kamrerare: Mattson, R. [2297] Manilla döfstumskola Sekreterare: Elireson, G. E. (tillhör 1. döfstumundervisningsdistriktet). Expeditionslokal och -ttd, se Namnregistret under Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söder- Stockholmsstads undervisningsverk. lind J. G.; Wassberg, A.j Stockman, G. (Sthims stad); Fant, F.; Å.kerlund, E. G. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T., Inspektor: vakant. Bärg, A. J. (Södermsnlanda län); Lund- Rektor: Kjederqvist, J. O. G. borg, J. A. (Västmanlands län); Kling. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska.; spor, Ph., grefve; WesterIund, J. A. Rydfors, A., i modersmålet, historia och (Östergötlands län) j Bager-Sjögren, J. geografi; Kjederqvist, J. O. G., i tyska,(norrköpings stad); Kahlström, K. R. och engelska; Göransson, E., i rnatema- (Gotlands län). tik och fysik; Holm, I. M., i kristendom Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. och filosofi; Reinius, J., i tyska o. eng- J<'öreståndare: Prawitz, J., rektor vid döf- elska ; Brusewitz, K. V., i franska och stumlärareseminariet. tyska; Andersson, L. G., i biologi; Matt. Läkare: Barr, O. D. son, R., i matematik och fysik; Carlgren, Lärare ; Morian Petersen, L.;' Hellmer, H.: Hansou, W modersmålet och historia. ~:;o~~lsson, J.; Lövgren, R. F.; Lindberg, F., Vik. i~ktorer: Lagerqvist, G. A.; Göransson, Lärarinnor: Hanson,Anna:Nyström,Signe;Eriksson, G.; Ringselle, A. Sigrid; Hellmer,. Gulli:. Lundvik, Ida;.Iohans- Adjunkter: Vinell, IL A.j Asklund, H. G.; :~':;r:eda; Gestrm, EdIth, Vik.;Brlem, Febe, Lindvall, A. F. W.; Rhedin, A. W Ro- NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR. STHLM

11 [2303,-2311 l C. Öfrig'a allmänna inrättningar. mare, P. N.; Noren, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Göransson, G. A. S.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Ring-. selle, G. A.; Lagerqvist, A; V.; Lannert, G. A. Lrson : Afzelius, 1. M.; Hallen, H. G.; 'Stenbäck, G. r,. A.; Sjöwall, C. A.; Komstadius, J. B.; Ångström, 'N.; Blom, F... G.; Moberg, O. P.; Strauss, F.; Dahlen, M. Ofningslärare: Ek" IL J., i teckning; Åkerberg,C. E. E., imusik; Frösån, J. S. K. i gymnastik. I [2305J Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Montelius, G. O. A. Rektor: Lundqvist, N. J. Lektorer: Brate, E., -i modersmålet och tyska; Solander, E. O., i matematik och fysik; Vessberg, G. W., i historia och geografi; Bergman, J., i latin och grekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi: Edling, E. G., i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och: fysik: de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O, i engelska och franska; F'redlund, K. H., öfver stat. A.djunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.-;, Larssen, R.; Zamore, C. A.; Rönnholm, N.; Hamnström. E. A. D.; Svensson, K. S.,S.; Källg'ren,C.; Schedin, J.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A.; Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Lundqvist, N.: J.; Mankell. J. J. B.;-Löfberg, V. R.; Einar,.. E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E. Ofningslårare: Lambere, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i g-ymnastik... Läkare : Trana, K. A. [2307J Högre realläroverket p~-norrmalm. Inspektor: Lindström, P. E. Rektor: Svedellus, C.. tillf. Lektorerj Lindhagen, A., i matematik och fysik; Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjänstl., rektor vid h. a. läroverketi Uppsala; Larsson, 0.1. V., i tyska och engelska: Ahlfvengren, F.E., i biologi och kemi: Hultenberg, L. G. H., i engelska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölen, H. F., i moders" målet och historia, tjänstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmålet; Söderborg, B., i fysik och kenii; Grade, A., i historia och geografi, tjänst!., rektor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi. å.djunkter : Svenson, L. V.; Hahr, O. G. A., Kjellberg,.A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Hedström. J. S" tjänstl., rektor vid h. realläroverket på Östermalm; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Lyttkens, E. r. A., i kristendom och historia.: Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och eng-elska; Alsån, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström... N. J.. i modersmålet och tyska. I Ofningslärare: Ekström, J. P., i teckning; Peterson, J. J., i gymnastik. [2309J Högre realläroverket å Östermalm. Inspektor: Kjellberg, Knut. Rektor: Hedström, J. S. Lektorer: Meyer, A., i matematik och fysik; Skårman, J. A. O.: i kemi och naturalhistoria; Levin, H. O., i kristendom och modersmålet; Holmberg, K. K, i fysik o; kemi; Sahlin, E. V., i modersmålet o. filosofi; Falk, E. V., i historia, och,geografi ; Nordström, J. H. T., ity ska. och 'modersmålet; Jacobson, G. G. K, i modersmålet och historia; Gabrielsson, A., i engelska och franska. Adjunkter; Wallberger, H. A. E.; Heumann, K. A. D.; Inghe, J. A.; Bergenström, K. E.; Bergman,!J..T.; Kihlström, s. A.; Täckholm. R. V.; Fredlund, G. J.; Wiknerz, A.; Fägersten, K. D.; Ahlström, S.' E. A.; Wikland. F. V.; Widman, K. V. R.; Bågman, S. J.; Stafner, S.; Gerdin, E. L; Holmqvist, C. O.; Tiselius, J. O. E.;.. Nilsson, K. S. J. Ofningslärare: Boström, O. K., i teckning ; Sandberg. G., i musik; Littorin, B. E., i gymnastik. Läkare: Koraen, G. M. [2311 J Statens profskola, Nya elementarskolan i Stockholm. (Högre ållmänt läroverk, numera under samma di-. rektion som de öfriga allmänna läroverken.) Rektor: Bohlin, Knut, t.illf', Lektorer: Jacobsson, A. J., i latin och gre-. kiska; Hemmendorff, E., i biolog-i och kemi; Rudberg, T. A., i matematik och fysik; Sandegren, S. A. M., i historia o. modersmålet; Kruckenberg, r. M. J. F., i kemi och fysik; Palmgren, C., i tyska o. engelska; Wal1es, J., i kristendom o. modersmålet; Swenning,J., i modersmålet o. filosofi; Thorn, A. Chr., i franska. Adjunkter: Rydberg, C. F.; Pettersson, J. P.; Nordgren, C. O.; Wijkmark, O. H. W.; FINSPONGS METALLVERKS A.~B SERIDAR.ESANSfilATAN

12 1. Bildningsanstalter. [ '7"J Öhman, K; Olson, P. Hj.; Nyström, D.; Rektor: Lindqvist, Axel Axelsson. Blom, C. K; Nilsson, A. E.; Kökeritz, G. Bitr. Iöreståndarinna : Skarin, Elisabet. H.' Pehrson. G. T.' Holmberg- J.' Helan- Lärare oeh lärarinnor: Afzelius, Elin; Egnell, Hilma; d 'E N' 'D b k' G 1 B', J p. Hellström, Lisbet; Herlin, ~Iärta; Hässler, Alma; er,. 'J Y ec,.., Otnau,.., Lindegren, Elisabeth; Lindgren, Maja; MoJl".. en plats vakant. Dagmar; Moll, Signe; Noren, Ebba; Perssou, Ofningslärare: Malmberg, N. 1\1.. i musik; Se- Karin; Quist,,,Nlarie Lou~~e;. SjöRtrand, Ingrid; g'erborg, K. H., i teckning; Schmiterlöw,.. Stem, ROBa; I'idstrand, Sigrtd ; Åstrand, Ebba..., Läkare: Alzelms, Arvid, med. dr. A. G., t. f l gymnast.ik. [2313] Jakobs realskola (6-klassig). Inspektor: Källander, A. J. Rektor: Lindblom, K. A. Adjunkter: Palmkvist, J. K; Levin, C. A.; Lindqvist, E. O. G.; Setreus, K. O.; Lindqvist, Ax. Ax:son; Nilsson, El;; Holm, N. E.; Vestergren. J~ T. C.; Orströrn, O... V.; 'I'egner, V. H.; Hei ner, N. O. Ofningslärare : Asp, G. R., i teckning; Sandberg, O. T., i musik. I [2315] Katarina --- realskola (6-klassig). Inspektor: Cederborg, A. Rektor: Grade, A. Adjunkter: Pettersson, C. W.; Brusiin, A. M.; Larsson, E. V.; Rydmark, J. A.; Schlachter, F. W. H.; Jungner, D. H. T.; Schött, C. A. R.; Nordensson, K.; Sommar, K. A. R.; Ernström, E. V.; von Koch, N. A., tjl, Vik. adjunkt: Westblad, R. J. Extra lärare: Carlsson, W. L.; Högberg. L. O.; Gejrot, H.; Stenfelt, F. A. H.; Falk, G. F. Öfningslärare: Johansson, A. K., i teckning;, Larnbere, C. L., i musik; Möllor, J. O.H., i gymnastik; Amer, G., bitr. i teckning. Slöjdlärare: Ingeiström, A. Läkare: Sundell, C. [2317J Kungsholmens realskola (6-kl.). Inspektor: v. Rosen, Gustaf, grefve, f. d. hofrättsråd. Rektor: FröIen. H. F. Adjunkter: i::3tigler, J. E.; Löw, G.; Kylen, Hj.; Hannerz, N.: Karlinder. K. A.; Anjon, N. J.; Landby, H. V.; Sjöborg, A. E. M.; Uhrströ m, W. P.; Hammarsten. O. D.; Bergh, J. T. A.; Hansson, J. A. Öfningslärare: Malmberg, N., i musik; Björkström. M., i teckning; Söderström, P. A., i gymnastik. Enskilda läroverk. (i bokstafsföljd.) [2321J Afzelii Elementarskola för flickor. Högre fullständigt läroverk för flickor. (Biblioteksgatan 32.) A. t ; r. t. Ostarm Inspektor: Hallberg, H. K, kyrkoherde. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2324] Anna Sandströms skola; (Karlavägen 25.) Föreståndarinnor: Anna Sandström och Maria Lodin. Mottagning-stid: kl. 1-2 alla hvardagar utom lördagar. Klassföre stånd: or: Soph.ie- Louise Alexanderson,Augusta AltlIiu, Sonja Berggren, Karin Boman, Ruth. Callin, EUn Ericsson, Olga Falkner, Oar!n Frauzen: Anna Holmquist, Elsa Hultgren, Greta Karlssou, Ingegerd Laurent; Göta Lindqvist, Sigrid Ljungberg, Ellen Malmgren, Elisabeth Meyer, Greta Mor-saiug, Agnas Ramstedt, Ebba Thollander, Eltu Tidstrand, Margit \Vetterdal, 1\Iatilda Wiman. Mathilde Åkerblom. ' Öfriga Iärartnnor och lärare: Tekla Bolin, Gulli Gawell, Frida Hennings, Alma Hässler, Harriet Lagerberg. Clara von der Lancken., Emerence Lindgren, Sally Lindgren, 'I'here se Lindgren, Sigrid Molin, Gerda Ohlson, Brita Rudeltue, Stgrtd Sandberg, Tyra Sturzen-Becker, Ester- Svalling, Nancy S~~rensen,AnnaTengwal l, Louise Zegolson, Karin Ahlström. Läkare: H. Wetterdal. örverläkare. Anna Sandström s Seminarium, se [2242]. [2325] Anna Schuldheis' skola. (Götg. 26, Repslagareg, 15. A. T , R. T. Söd. 605.) Inspektor: f. d. läroverksrådet doktor N. G. W. Lagerstedt. Föreståndarinna: fröken Anna Schuldheis; bitr. föreståndarinna: fröken Elin Schuldheis. Lärarinn-or och lärare: fru Gerda Adde, fröknarna Mercedes Adde, Ingrid Alexa-nderson, Ruth Björuander, Gertrud Bloruqvlst., Elsa von Dardel,. Astrid Darin, Valborg Grapengicsser, Mabet. Holm, Inez Johansson, pastor G. Kihlstedr; fröknarna Karin Liudahl, Ebba Lomberg, Birgit Lundström. Ruth Malm, Ester von Melsted, :U:Isie Nor den.sva'u, 'l'illy Nordström, Ruth Rylander, Anna Sandln, Mat'i t,~oll Stapelmohr,. Elisabeth Sundell och Hedvig Osterhjelm. Läkare: dr Inez Laurell. [2327] Ateneum för flickor. (Sveavägen 48) Omfattar L Högre flickskola med förheredande klasser (särskild afdelning för flickor, som med goda betyg- genomgått minst14 kurser folkskola) och husmoderskurs. II. Folkskoleseminarium med småskolesemiuarium. III. Skolköksseminarium. Inspektor: för högre flickskolan och skolköksseminariet: regeringsrådet Herman Palmgren; för folkskoloseiainariet: kyrkoherden C. R. Hasselrot. 20 VASAGA.AN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

13 , C. Öfriga allmänna inrättningar. Styrelse: rektor E. Planck, ordf.; intendent [2333] Brummerska skolan. F. W. Sonden: fröken Augusta Palmquist; Högre fullständigt läroverk för flickor. kyrkoherdea.hagardt; 'rektorarvid Bruno. (Johannesg. 18.) Rektor: Bruno, Arvid, teol. lie., fil. kand. Föreståndarinna. Kruse, Ellen. f V. D. M. Biträdande föreståndarinna: Kruse, Anna. FöreRtånd:a för högre flickskolan: Rusen, Lärarinnor: GunhUdAlmen; Alma AnderSSOn:Ing- Hildur: ~~.~~,::":~o~r~t%~~~s~u~~:i~~~i~~~~~elf.~~ Bitr, föreståndra för folkskoleseminariet: Car'lquist: Betty C;oneborg;MariaDillner; Ester Nordström Anna. Edelstam: Anna Ekström: Ebba Ekström; Maria Förestånd' för skolköksseminariet Hans- Fa~k;Elisabeth:",?nFeilitzen;Frida Fi.~ch:Kar~n.. a. F'rick; Greta Frolmqer, EmmyHallstrom, Mapa son, 'I'ilda. Kjellin; Hulda Kruse: Anna Lagerstrom; Wen Lärare och lärarinnor: Aldau,Elsa;Atpos.Vilhelma, dela Leffler; Elisabet Lindberg; Annie Linner: fil. kand.; Arbin, Elsie: Carlborn, Emy; Oarls- - Augusta Llthner; Emma LöweIihielm; Hanna son, Greta; Cassel, Astrid; Cederblom, Elin,:fil. l-laltp.; Marlon Montelius; Mattida Neijber; Anna kand.; Crouström, Elsie,f.Arbin; Engel, Agnes; Nordensv3n; Rosa Norström; Gunhild Nygren; Egnell, Märta.; Ericsson, Elsa; Ericsson, Gun; Maria Peterson; Elsa Petterson; OJga Pottho:ff; v. Feilitzen, Louise; Fevrell, Walter,fil.dr, lek- CissyRosen:Ester Rosengren: Elisabeth Rupert; tor; Gustafson, Lisa; Hagardt, Anders, kyrka- IngridRiiffel; Lilian!alomo,D; AnnaSegerström; herde; Hasselberg, Dagmar; Holmberg, Elisabeth; Auguste. Sundho1m; Asta Svendgaard; Lisa Teng,- Johnson, Karin; Jonsson, Artur, pastorsadj.; strand, Elisabeth Uhr; Ellen Wahlbom; Lilly,Jonsson,Hedvig,f. Lind; Krumlinde, Elsa;Kum- Wahlberg;Vera Virgin. Hen. Signe; Lichtenstein, A., med. dr.; Lund, ' Arvid, teol. kand.; Lundbom, Hilma; Lyttkens, [2334] Carlssons skola. Elof, läroverksadjunkt: NUson,Gertrud; Nord- "Vall,Karin: Pallin, Adolfin;Palmquist, Augusta; (För gossar.) Palmquist, Maria, gymnastikdirektör; Rosborg. Förberedande elementarskola och Elisabeth; Röhl. Anna; Schwermer,' Gertrud; I f kl '. t 1- k Silow, Carl,,:ma,i.6r;Skottsberg",Elisabeth; Sta"l em asslg arover. v. Holstein,Mathilda;jur.kand.; Stjerner,Märtha; (Stureg. 38; a. t , r. t. Ö. 768.) Snndelius, Elin ; Tengwall, Anna; Thunman, / Maria;Ungman,Signe; Uppström,Aivva;Waern, Föreståndare:.Carlsson, G. A., fil. dl'; Elsa;Wallerstedt, HUma;Wessling,Ida; Wester bo.stad r. t. Ö Sta,fner, S.,'fil. kand. Hallberg, MaJin, med. dr; Wikander, David, musikdirektör; Wånell,Helena; Virgin, Sigrid; Vor-.adj, ". bec1t,elsa;lkerströii\,leontin~:österlund,sigue. Lärare: Almgren,E. H., fil. kand.tarbin, E., pastors- Läkare: Billström, J. - adj.; Berglund, A., adj.; Bjering, A.,extralärare; Holmqvist, E., adj.; Lindh, A., komminister; Littorin, B. E., major; Malmstedt, A., f. d. lektor; Nilsson, J., adj.; Ottosson, J., extralärare; Petters- '(2330] Beskowska skolan. 'son, J. M., ~. d. rektor; Stafner, S" adj.; Stalin, (Engelbrektsgatan 9.) S. A., f. d. adj.; Tiselius, E., adj.; Walin;E. H., Fullständigt Iäroverk med rätt att anställa mogenhetsexamen å klassiska och reala lin.; mottager Lärarinnor: Andersson, Anna; Bjurner, Ingrid C:SOD; f. d. adj. gossar från 6 års ålder. Bjurner, Ruth; Franke, Lilli; Gunnard, Gertrud; Hamberg, Gulli; Hökerberg, Amy; Jacobsson, Inspektor: Åkerman, J., generalo. borgarråd. Gerda; Kinberg, Disa; Lager-ström, Märta; Mo- Styrelse: SandeU, N., byråchef, ordf.; Lam-. berg, Hedda; Montelius, Ester; Norström, Stina; Pehrsson, Oscåra; Rinman, Signe; Varenius, Maja, bert-meuuer, F., direktör.v.ordf.; v.rosen, Vidfelt, Maria; Åberg, Göta; Maria, f. Tamm; Westenius, E., skattmästare; Jansson, S:, fil. lic, \,, Före~ndare: Jans~on, Sam., rektor; Weste- [2336J Defthowska skolan.. mus,'..e.,. s~att~astare.,.. S.klassig högre flickskola med'. realskole- HufvudlaraI.e. AIgard, N.. teol. kand., l. kr~. examensrätt och normalskolkompetens samt sten~om, Gyllander, G;. ~l. 11?ag.,l hl- 3 förber. klasser. ~na; Thomsen, H., fil.hc.,.ilat~n och gre-. (Eriksbergsgatan 10.) kls~a; J?'lUlson, S., fil. h~., l. lefvande1nspåtor: Fryxell, K. A., fil. dr, generals~rak;. Tackholm! G., fil. lic., l na~ural. direktör.. h.lstqrla; W~stemus, E., l matematik, fy. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Skolans Öfri:kl~~~ ~~~\ärarinnor: Fahlstedt, C. A., fil. telefoner a. t och 164'31; r. t. kand.; fröknarna Lundborg, E.; Söderhielm, E.; (endast f. m.). C,,:lson, D.;. R~din, N,; Ström?erg, E.: Li!jen. Studierektor: Rudberg, Ture, lektor vid Nya ~~t, E.:. Kjellm, C.,,oc~ ~njs,.!,-., tec~mgs. El-mentarskolan,' lirare; Lmdberg, O., musfkdirektör,sånglarare; B' "d d ~ d' G dd A.Nordgren, S. G., gymnastikdir.; Hagström, B., ltra an e törestan annna: e a, nna. löjtnant; Gustaver, B. A. G., fil. lic.;.jacobsson, Lärare och lärarinnor: Almen, Maria, i kristendom, G.., lektor; Zeijser, T., fil mag.; Ekelin, B.; modersmålet och historia; Bolin, Signhild, i en- -S.undqvist, J., fil. kand.; Oarlstam, Joh., fil. mag.; gelska och matematik; Ellgar, Tes, i kristendom, SomUlarström, H., fil. lic.; Strömberg, R., fil. lic.; modersmålet, htstorte o. tyska; Ericsson, Svea, Beckman, A., slöjdlärare. i modersmålet och tyska; Eriksson, Edit, i kris- - tendom och matematik; Falk, Anna, i engelska o. franska~fredlund, Tyrs, i kristendom, historia;

14 Frisch, Bertha, i geografi, historia o. tyska; Halle.nberH, Elisabet, i modersmålet, och engelska; Hartzell, Helmy, i teckning o. välskrifning; Hedenström, 'I'ora, i gymnastik; Hjerten, Carin, i matematik, fysik och 'kemi; Hofren. Stina, i huslig ekonomi; Krrepelien. Alfhild, i geografi; Kihlgren, Maria, i handarbete; Lagergren, Ingeborg, i geografi, modersmålet och räkning; Lignell, Erik, håller morgonbön; Lindberg, Elsa, i modersmålet, historia och franska; Lindholm, Elisabeth, i matematik, fysik, kemi o. biologi; Lindqvist, Hugo, i sång; Ljunggren, Dagmar, i modersmålet, historia, geografi; Olin, Alma, i matematik o. naturkunnighet; Reimers, Elly, i kristendom, modersmålet och historia; Scharp, Märla, i modersmålet, historia, geografi; Sjö strand, Helfrid, i tyska och franska; Vestdahl, Signe, i stenografi. Läkare: Wester-Hallberg, Malin, prakt. läkare. [2338] Enskilda Gymnasiet. (Styrmansg.22 & 24; r. t , a. t ) Real- och latingymnasium för manliga och kvinnliga elever. Mäl: student- och realskolexamen med tidsvinst. Styrelse: Stenbäck, L., läroverksadj., ordf.: Kihlström, A., läroverksadj.;. Palmgren, C., lektor; Berg-sten, N." byråchef; Sandberg, K. E., kansliråd; Setterdahl, A., rektor. Föreståndare: Kihlström, A., läroverksadj,lärare:. Albihn, G. A., extra lärare; Berglund, R., extra lärare; Bergman, G. J., Iärover-kaadj.; Blanche, H., extra lära.re; Bågman. S., läroverks-.adj.;.gerdin, I., Iäroverksadj.; Jacobson, G., lektor; Kihlgren, J., komminister; Kihlström, A' I läroverksadj.; Nyström, B. E., läroverksadj.; Ottosson, J., extra lärare; Palmgren, C., lektor; Sahlin, Enar, lektor; Stenbäck, L., läroverksadj.; Swedberg, A., extra lärare; Zeijser, T., extra lärare. 1. Bildningsanstalter -. W abJ regementspastor Elis Schröderhei.m; fil.. Ile, Th. Hyllander ; fil. mag. P.: RendahI ; Axel Pettersson ; S. Svensson. Lärarinna: Anna Askerlund.. - Teckningslärarinna: Marga Landberg. Handarbetslärarinna: Hildur Ekstam. MURiklärare: musikdirektör Georg Sandberg. Gymnastiklärare: vakant. [2342] Kungsholms elementarskola för flickor. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85. A. T ) Inspektor: Larsson, V., kyrkoherde. Föreståndarinnor: Fahlstedt, C., fröken; BeJ,-. genström. S. fröken. Lärare och lärarinnor: Dymling, C., pastor; Hedellus, A., fil, kand; fröknarna C. Fahlstedt; S. Bergen. ström; H. Bergman; fru E. Trolle ; fröken' I, Wallberg; fru A. Sjöström: fru L. '.regner: frue. Björck; frökn. E. Friefeldt; K. Berg; M. Ekberg: A. Lithner; A. L. Ågren; E. Högstadius; C. v. Ahlefeld; L. From; G. Nasentus; M. Larsson; G. Rupert; D. Janzon; E. Pettersson; M. Helmfrid; G. Köhler, gymnastikdirektör; K. Ihlström; A. Elfverson; A. Trägårdh; S. Bävman; fru B. Fahlstedt; fr. L. Sjöström; A. L. Kronvall; B. TengdahL Läkare: Beckman. Eltn, Dled. lic. [2343) Kungsholms Kindergarten. (K ungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85, a. t. 9952). Föreståndarinnor :;,Fahlstedt, C., fröken; Ber genström. S.. fröken. Lärarinna: fröken L. Ulander. [2344] Kungsholms Skolkök. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh, 85, R. t ) Förest.: Fahlstedt, C., fröken; Bergenström, S. fröken. Lärarinna: Pettersson, E" fröken. (2339] Klara Realskola. Sexklassig privat realskola jämte treårig 2345a] Kungsholms Läroverk för flickor. småskola för flickor och gossar. Aftonkur- (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) ser till realskoleex. för vuxna. Inspektor: komminister A. Davidson. Brunkebergsg. 9'1, r. t. 7435, a. t Föreståndarinna: Blomqvist, Hanna. Inspektor: kyrkoherden dr G. Sterzel. Studierektor: adjunkten vid Nya Elementar- Rektor: G. L. Forssherg, Surbru,,nn..sg, 57'v; skolan teol. lic. H. Wijkmark. t V 1130 r t l.a- d l Lärare: H. Wijkmark, adjunkt; A. Wingborg, /il. r.. asa, a... rallas ag. kand.; C. Johnson-Etzler.; pastor. kl. 3-'/24 e. m. i skollokalen samt kl. Lärarinnor: fröknarna H. Blomqvist; V. von Baum- 6-7 i bostaden, tisd., onsd., fred. o. lörd, garten; M. Lilljebjörn; A. Cronström; A. Lies; Lärare: Forssberg, G. L., rektor; Kylen, Hj., läro- E. Monten; B. Widell; A. Dolk; G. Hed~und; S. verksadj.; Folkard.Hnlmgreu, J., regements- Fröjd; G. Lindqvist; S. Sparre; E. Ericsson; pastor; Bergetrand. O., löjtnant;.böderberg, S., V. Ljunggren; E. Johannisson; B. 'Viesle~,;,M. fil. kand.; Lundström, G., fil. ltiand.; Norberg, Tesdorff; S. Jägerskiöld; 1: Sundeltus ; f~u/ V. H., kand.~ Ihrman, L., fil. kand.; Asplund, M., Sjövall; E. Uhr, fil. kand.; E. Holmgren ; A. kand.. Andersson, gymnastikdirektör. Lärarinnor: Sjöstedt, Rosa; Landau, Lisa; Sundberg, Läkare: dr V. Ljungsröm. Ellen: Brunberg. Alma; Eckert, Elsa.; Lindroth; Kerstin. Läkare: I med. lic. Alfr. Ljung, Odeng, 65. [2345 b] Kungsholms förbered. elementarskola för gossar. (2341J Kungsholmens Enskilda Läroverk (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) (Handtverkareg. 8; a. t ). Föreståndarinna: Hanna Blomqvist. 6-klassig realskola för gossar och flickor. Lär';';i~~or: Hanna Blomqvist; Anna Dolk; ";mia Föreståndare; fil. lic. Otto Ekstam. Lärare: fil. lic. O. Ekstam: läroverksadj. A. Ahlström; Kindergarten å Kungsholmen. J. A. J:n Inghe; K. D. Fägersten; A. E. M. Sjö- Föreståndarinna: Martha Tesdorff. borg; Folke Wikland; e. o. adj. A. V. Michow;. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och il l u s t r e r ad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM.

15 ( ] C.- Öfriga allmänna inrättningar. ) (2346J lychouska skolan. Alson; Märta Lundin; Signe Liljeblad; Dagmar.(Högbergsg. 37 Å. A. t , R. t. Söder 118.) Sommarström; Elsa Björkroth; Frida Eklund. Föreståndarinna: Wahlberg, Elsa. Lärarinnor: Ahrenlöf, Edit; Rachel', Märit~ergelmer, 'l'hyra; Blomqvist, Gertrud; Boström, Eva; (2351] Palmgrenska Samskolan. Högre läroverk {ör flickor och gossar med rätt att anställa student- och realskolexamen. (~ommendörsg. 34.) Inspektor: Bagge, Peter. fil. dr. f. d. rektor. Föreståndare: Norberg, G., fil. kand. Föreständarinna : Hedström. Elin, f. J ansson, fru, H. L. E.. I.... Lyceum för flickor. Läkare: Hedborg, Th., med. lic., ofverlakare. Bodin, Elna; Carlberg, Marianne; Oar'lson, Elsa; Dahlen, Ester; Gyllenadler, Ja.cquette; Holmquist, Ellen; Levedal, Edit; Lindberg, Karin; Lundberg, Julia; Möller," Ingeborg ; Nordin, Greta; Nyman, l\t[ary; Olander, Gerda; Ohlson, Gerda; Petterson, Davida: Philip, Ruth; Södersten, Greta; Söderqvtst, Agnete; 'l'holander, Carin; Wahlberg. Greta; Waldenström, Ella. (2347] (Kommendörsg. 13.) :Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr; Björnsson, N., fil. kand.; Oarlstam, J., fil. mag.; Inspektor: Juhlin, A. J., fil. dr, general. Forsberg, K. A. V., Högdal-Nääs; Gerdin, E. J., postdirektör. fil. o. teol. kand.; Helander, E. N., fil. kand.; Heumann, K. A. D., fil. kand/o Lindherg, O., Föreståndare: Levin, H. O., teol. dr, lektor. musikdirektör;,littorin, B. E.,.major, gymna- Föreståndarinna: Uggla, Anna, fröken. stikdirektör; Miekow, ;\.. W., fil. uc., Nordstrom, Lärare och lärarinnor: Sandegren. 1\1.,lektor; Rhedin, J. H. T., fil. dr.; Ohlaån, Hj., fil. mag.; Sande- A.tV., adjunkt; Hemmendorff, E' J lekto~'; Fevrell, gren, S. A.. M., fil. dr; Staaff, E'J :fil. dr; Törn t 'V.-F. T., lektor; Pettersson, J. P' J adj.; Wette~ blom, G., fil. stud.; Wennberg, H. O., fil. mag.; dal, H., med. dr; Strauss, C. F. A' J adjunkt; Ahlberg, Alva, H. L. E.; Blanche, Emy; Carlsson, Mickow, A. V., fil. Iic.; Blom, F. O~. adj.; Rud. "Elsa, H. L. E.; Ericsson, Ellen, H. V. L. K.; berg, T. A., lektor; Lyttkens, E., adjunkt; Jo- Frölinder, Ingrid, 8. S.; Hallberg, Malin wester-,.sephson, O., lektor; Qstergren, O. H.? fil. mag.; med lic.; Hultgren, Elf.n, F. E.; Jusander, Ilflrna, Bagge. P., f. d. rektor; Angatr-öm, N. A., adjunkt; H. L. E.; Linde, Mat-ta, f. Wessberg, T. S.; 1\1011, Gustaver, B., fil. lic.; Wahlbom, Alba; Högberg, Dagmar, H. V. L. K.; Moll, Sonja, H. L. E.; Ebba;.Nyatrörn, Vendela; af Klintberg, Eyvor; Norman, Siri, R. L. E.; Ottelin, Elna, f. Köhlin, Rockman, Ruth; Selling, Jenny; Bergendal, Elsa; H. L. E.; Åhlin, Ester, T. S. Bosin, Karin; Sund, Ester; Karlsson, Tyra;' l Ljungh, Mai; Rosen, Ingegärd; Fischerström, 23 54J O k k t Greta; Gylfe, Florenee; Johansson, Greta; Baines, [. S arss oan.. A. E.; Brendelin, Math.; Ohlson, Gerda; 'Mär- Grundad (Riddaregatan 23.). tensson, Signe; Köhler, Greta; Bengtsson, Ella; Styrelse, Lindroth, L., fil. dokt.; Lagerstedt, Persson, Kar.in;. Dahlberg, Ingrid; wold, Eva, X! f. Karlsson; Pettersson, Berta. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; Läkare: Wetterdal, H., med. dr. Widegren, Matilda, fröken; Wallberger, (2348] Maria förbered. elementarskola (S:t Paulsg. 6 C.) Inspektor: Lindeberg, E. komminister. Föreståndarinua: Johansson, Anna. Lärare: Gaijroth, H., fil, mag.; LIndgren. T., fil. mag.: Wällstedt, Signe. Lärarinnor: Johansson, Anna; Sörensen, Tekla; Ericsson, Sonja; Ljungqvist, Nanny. [2349J Nya Elementarskolan för Ahlströmska skolan. flickor. (Kommendörsgatan 29 invid Cirkusplan.) Inspektor: Professorn, med. dr Knut Kjellberg. Rektor o. förest.: fil. d:r Anna Ahlström. Bitr, förest.: Ellen Terserus, Läkare: dr Ada Nilsson. Lärare: Hilma Andersson; Signe Götherström; fil. mag. Karin AIinder; pastor Bengt Aurelius; Signe Aspelin; fil. dr Olof Hammarsten; Ingrid.Ianson; fil. lic. G. Montelin; pastor C. Holge; Ebba Drake; dir. Gustaf-J ohnson; adjunkt C. F. Strauss; adjunkt J. P. Pettersson; fil. lic. dr Alf Ahlberg; Gerda Sjöberg: fil. dr Alexandra Skoglund; Anna Svlnh'utvud; fil. dr Gulli Petrini; Ruth Kylberg-Guatafsson; Hervor Berglund; adjunkt N. Ångström; Signe Ullman; pastor Carl Dym- Hng; Elsa Hti.lphers; Märta Johanson; Oarola Hedlund; Margareta Hylten-Cavadlrus -: Margit Lindström;Ebba Haike; Gerda Welinder; Elsa Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärarinnor: Anderson, Sofi, fröken, föreständ.; Anderson, Ingrid, fröken; Ahlböm, Elin, fröken; Blomquist, Selma, fröken; Geijer, Malin, fröken; Hjorth, Maria, fröken; Helmer, Gertrud, gymnastikdirektör; Hökerberg, Amy, fröken; Jansson, Hilda, fröken; Kih.lander aal ice, fröken; Ljunggren, Ingeborg, fröken; Nygren, Maria, fröken; Pettersson, Edla, fröken; Rydmark, Ninni, fsöken; Sederholm, Karin, fröken; Svenson, Elin, fröken; Thorstenson, Emilia, fröken; 'I'yden, Anna, fröken; Åberg, Elis-abeth, fröken. Läkare: Holmgren, Softa, med. lic. Stockholms Nya Samskola, se Whitlockska samskolan [2375). (2357'] Stockholms privatgymnasium. Phil p & Hellgren. Grnndadt 1/388. Vasag. 50, 2 tro Läsår 1 sept.-1 juni. Studierektor: Knut Nordwall, allm, tel.: bostaden , lärarerummet Latin- och realgymnasium med tre ringar å hvardera linjen jämte en grundklass. Af'slutningskurs till realskoleexamen. Äfven kvinnliga elever och. komplettanter mottagas (samskola). Mäl: studentoch realskoleexamen med tidsvinst. Ingen inträ-' desexamen. Prospekt erhålles å gymnasiets lokal. Lärare: Adj. J. M. Agge" latin o. grekiska; Fil. mag. H. Andersson, modersmålet o.' engelska; Adj. J. FINSPONGS 'METALLVERKS A.-B SERIDARESANSQATAN

16 1. Bildningsanstalter. [235'7-2375] B. Boman, modersmålet; Adj. A. C. F. Cham- Studiidirektör: Vessberg, G. V., fil. dr. bert, historia; Adj. E. L Gerdin, kristendom; Föreståndarinna: Petterson, Anna. Adj. H. G. Hallen, filosofi; Fil. mag. G. Hedestrand, matematik. fysik o. kemi; Adj. E. X. Lärarinnor: fröknar E. Almgren, L Andersson, A. Helander, tyska; Fil. lic. K. S. Henning, Iristorta Björklund, fru V. Charnbert., fröknar l\ri. Hallberg, o. geografi; Ac1j.'G. H. Kökeritz, modersmålet o. D. Hadbarg-Yng strörn, 1'1. Helmfrid, S. Johnson, filosofi; Bestor K. Nordwall, matem, Q. fysik; E. Jonsson,?\i. Larsson, G. Liudblonr, L. Lun- Adj. A.,y. Rh ed.in, tyska o. franska; Ac1j. G. A. din, H. Lundqvist, G. Matz, G. Meden, G. Me- Ringeelle, geografi o. biologi; Fil. mag. N. K. urling, S. 1\'10811,R. Ohlsson, A. Sandberg, S. Sa.rnuel sson, historia, engelska o. franska; Adj. Schmieclte, A. spangenberg. E. Uhr, H.~Ullman. A. E. M. Sjöborg, kristendom; Adj. C. A. Sjövall, fru E. Uppling, fröknar O. Widfond, L Wik modersmålet o. engelska; fil. mag. E. V. J Stens- ström. gård, historia o. geografi; Fil. lic. G. 'I'äckho lm, Lärure : H. Abbe, P. Fogelberg, G. A. Gustafsson, biologi; Fil. mag. T. :ALB. Welander, tyska o. dr E. Hamnström, :N. Holm. dr 1. Kruckenberg, engelska. ~~e~s~l~~~n, dr O. l\iolin, lic. T. Pehrson, K. Inträde kan ske äfven underpågåencle läsår. Läkare: dr liiatilda Lnndberg. [2360J Stockholms Samgymnasium. Högre läroverk för gossar och flickor. (Odeng Luntmakareg. 101.) Inspektor: Varenius, P. O., professor. Styrelse: Lewenhaupt, Adam, grefve, hofmarskalk; Lindquist, J., fil. dr; Hahr, O. G. A., adjunkt. Föreståndare: Hahr, O. G. A., adjunkt; biträd. föreståndarinna :' Grandien, Jenny, fröken. Skolan, som har rätt att anställa e t u d e n t- och realskolexamen, följande afdelningar: I. G?f1r/,na;!ialafdelninpen. består af Fyrklassigt gymnasium för kvinnliga och manliga elever, real- och latinlinje. 11. Realskolan. Omfattar realskolans samtliga 6 klasser. III. Förberedande skolan. Omfattar första, andra och tredje förbetedande klassen. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr, lektor; Aurelius, B. O., teol. kaud., pastor; Bergsten, N. G. F., fil. mag., vik. lektor; Bohman, S. A., fll. kand., adj.; Carlsson, K. G., fil. mag.: Ekström, J., artist, teckningslär.; Grandten. Jenny, fröken; Gunnard, O. B., teol. kand. pastor; Haht-, E. O., fil. Iic., amanuens; Ha.hr, O. G. A., fil. kand., adj.; Höglund, R.: sånglär.: Lidholm, P. H., fil. lic.; Liedstraud, A. li"" kapten; Lindqutst, J., fil. dr, adj.; Lundsten, Alfb.ild, fröken, fil. mag.; l\1atthiesen, H. J., fil. kand., adj.; 1\'10- gren, C. H. M., fil. kand.; lvlöl-rm.., H., kapten, gymn.vdtr.: Palmgren, J. If., fil. dr, 1'.d. lektor; Rendah'l, C., fil. kand., adj.; Sal.lmen, A. K. A., fil. mag.; Samuelsson, Karin E, handai-botelär:u; Sjöfelt, Inez NI.; Staaff', E., fil. dr, lektor; Stenmark, G. U. L., fil. mag.; Sundet, f. Dahlqvist, Berta, fru; Tengdahl, Dorotea, fröken; wattes, ~., fil. dr, lektor; Werner, E., fil, kand., adj-.; Ahlin, Ester, fröken, teckningslär. f2366j Södermalms högre Iäroanstalt föflickor. (Adolf Fredriks torg 5.) Inspektor: f. d. riksantikvarien O. Montelius. Styrelse: Boije af Genuas, 'S., ordförande; Vessberg, G. V.; Rosengren, C., kassaförvaltare; Sandberg, Anna; Petterson, Anna. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2372J Wallinska skolan. Högre fullständig-t läroverk för flickor. (Tegnerslunden 5.) Inspektor: Bergstedt, C. H. B., professor. Föreståndare: Göransson, G., fil. dr, adjunkt. Mottagningstid onsd, och!örd.ll,lv-ll,45. Föreståndarinna: Hallberg. Alma. Mottagningstid: nuin d., tiså., torsd, och fred Lärare: BI01n, F. G., adj.; Bruscwitz, K. V., lektor; Holm, 1. 1\1., lektor; Larssöu, H.. aclj.; Mattson, R., lektor; Moberg, O. P" adj.: Montelin, G., lektor; NilR801l, A. E., ac1j.; Nordgreu, C. O., adj.: Pch t-son, 'I'., udj.; Rydberg, U. If., a dj.: Skåt-m an, J. A. O., lektor. Lärarinnor: Andersson, Ester; Andersson, Maja ; Berggren, Aurore; Blomberg, Gerda; Bergman, Greta ; Br-usewltz, 1Iaria; Ohrtstersou, JUärta; Davidson, Edit; Durling, Karin; Esseen, Ewa; Gren-Broberg, Emmy; Hernmiug, Gunbild, Hofving, Harriet; Lithner, Hilclur; Lundborg. Emy; Philipson, Hel.e.ne; Råniund, Signe; Sjöström, Siri; Stedt., Ebba; Stuebecke, Ellen; 'rhomseus, Andrea ; Upp l ing, Elsa; "Yarberg, Marie-Lou ise ; von Weyhe, Elsa. \ Läkare: Svartz, Nauna., [2375J Whitlockska Samskolan. (Eriksbergsg. 8 B.) Inspektor: Alexanderson, Nils, professor vid Stockholrns Högskola. Rektor: Alving, Hj. Föreståndarinna: J\'f arks von WUrtemberg, Julia. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F..; Bergstrand, A. B.; Björklund, Aina ; Björklund, Astrid; Björklund, S.; Bolling. G.; Brandt, G. A.; Bring, E.j Brusewitz, E.; Fehr, B.; Flodström, H.; Fotltn, 1\'1.; Gez.ehus, B.; Grahm, G.; Gunnar-son, L.; Haasum, r.; Hagber-g, 1.; Hal.lbäck, E.; Hambu, G.; Hedberg,.E.; Hemming, G.; Holm, M.: Hydbom, K.; Jacobson, G.; Janzon, D.; Johanson, M.; Klingbom, L.; Lagerqvist, A.; Lindegren E.; Lindman, ;vr.; Lundblad, A.; Marklund, S.; Mattsou, N.; Nor-beck, M:.; Nordonsvan, E.; NOl'd~ ström. N. J.; Norrby, L, tjänstl.; Pehrsson, G. T.~ I'erseus. E.; Pett-iut, G.; Poignaut,.T.; Reinius, J.; Rosen, E.; Sanden, E. :N.; Schannong, M.; Skarin, S.; Söderström, r.; Wahlen, :M.; Wa.rburg, 1.; Wickman, H.; Wie be, G.; Wijkmark, H. Läkare: Hesselgren, Carl, med.lic. 20 VASAC3ATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2378J Ählinska skolan.. I gren, R.; v. Rosen, G.,. grefve; Wass- Högre fullständig-t läroverk för flickor. berg, A.; Sjöström, Chr.: Magnuson, P. (Dalagatan 16 & 18.) Förel~sning'sinspektor: ~arlfeldt, E.. A. Inspektor: Salin, Bernhard, riksantikvarie. Skolförest., se~ret.?c? lllspe.kto~ vid sko- Föreståndarinna: Huldt, Hilda; Edberg Ing- lans praktiska Iinjer : Pischier, P. E. rid; bitr. föreståndarinna. '. M. Studierektor för gymnasium: Wahlström B!tr. ~ekret.: Seth! M.. Lydia, fil.. dr. ' Bitr. inspektor VId skolans praktiska lm- Lärare: Afzelius,' I., adjunkt; Bohman S. A. ad. jer : von Rosen, F., ~unkt; Hallen, H., adjunkt; Hammar;ten, o.: ad. Amanuens och bitr, kassör: Fischier, Ester.,;junkt;,Henning,. K. S" adjunkt; Jonsson, A., Amanuens: Pischier, R. ' ~~sw~:;~~~~~~~'j~"lee~~/and,; L.mdberg, G., Afdelnillgsföreståndare:- Lärari~no.r: Alex~n'der~on,~Isa; ~erglund, Dara; a) vid allmänna linjen (skolhuset 1 Fiskare~ Boethiua, Mar-ia, fru'; 1301VlC,HlIda; Brandberg. gatan): Pettersson W. SigrId; BrandelI,T'hereae;Dahlerus,Britt; Damm b. i folkhö. '.. Eroy, fru; Edberg, Ingrid; Englund, Hertha: ) VH o. ögskolelinjen (s.k?lhuset 58 B fru; Falk. Karin; Forshell, Margit; Friefeldt, Malmsklllnadsgatan): Norhnd, T. Gunhild;Gustafsson,Karm;Gyllencreutz,Sigrid; C) vid språklinjen (skolhuset 56 & 58 Malm- Hammar, Ma); Hansson, Elsa; Heimblirger kill d. K~rin; Hellström, Lisbeth; Hesselgren, Anna; S l na ~gatan samt 10 Enksbergsga.H,~man, Louise, fru; Holmberg, Anna; Holm- tan): NIbson. S. trom, ~unhild; Hoppe, Carola; Höjer, Brita, d) vid handelslinjen (skolhuset 7 & 9 Birfil. mag.: Janse, Marta; Johansson, Karin; Juren - l u.. Astrid; Klingbom, Lisa, ni, k.. d.; v. Krusen: gerjar storg): Broström, K. O.; Peterson, "tj~rna, Vivi;KylbergGustavsson,fru; Källgren, K V. (vid handelslärlings- och handels- Ed~t; La\l,'r!lren, Bntta; Ll1~dberg;Ester; Lind- yrkesskolorna)...ström, Sigrfd ; Lundgren, Sttna; Nordlund Ada; B t.. l d fdelni f" d 'd }~oren,e,bba: Philipso~, :idele, fil.kand.; Q Ilen: I ra. a~ ~ a. eimngs örestån ~r~ VI hansel, Betty; Rosenberg, Lllly; Rydqvtet, Signe; del-linjen: Hagman, G.; Ph il ip, E.; Pet- S~heike, Elsa; Schwartz, Marfe.Sophäe, fil.kand.; tersson W.' Högberg L O. Skoglund, åtexandra, fil. dr; Sturzen-Becker S l ' k'" ' Tyra, fil. k~~d.; Thunman, Maria; Wengström: tyre sens V3; ~mastare: Andersson, J. A Elsa; Westoo.. Greta ; Ohngren, Judit, fru; Rektoraexpeditl-.n : skolhuset 13 Brunnaga-.. öst:and. Ellen; Ostrand, Eva. tan, 2 tr., öppen hvard. kl. 11 f. m.- V Labre. Muhl, Greta,~ 4 e. m.; r. t. 8211, a.t [2381] Angmans Elementarskola --'--- för gossar. [2402J Stockholms enskilda handtverks- (8:t Paulsgatan 25; grundad 1885.).. skola.. Rektor: Eler t, Th., fil. kaud, Dobelnsgatan 38 D; a. t ; och Frej- Lärare Bergström, Th., fil. mag.: Staaf, N., gatan 25; a. t k-md ; Arner, G., teckn.lär.; Håkansson,. Styrelsn. Carl, musiklärare. Alexanderson, C., brukspatron, ordf. Lär~rillnor: Ceders~röm, 1\1.;Krause, Gertrud; Hjorth, Erik, ~ir... Agreu, Anna Lisa... IWassberg, A., ofverlar. Sifvert, A., järnkramh.. Folkbildningsanstalter för vuxna. (Jämte föreläsningskurser.) Sällskapet för folkundervisningens befräm jande, se [2411]. [2401] Stockholms borgarskola. Stiftad af sällskapet Redliga förbundet 1836, kommununderstödd sedan 188:d. Inkomster år 1919: kr. 482,174:40.. Styrelse: Ordförande: Ostberg, J. Vice ordförande: Lundberg, K. ~. Kassaförvaltare: Laurents, W. Ka~sakontrollant: Lund, C. J. Öfrlga ledamöter: Alm-tröm, K; Borge, O, F.; Brodrn, J. E.: Carlson, F.; Collijn. J.; K1el'beck,,E.; Lindmark, A.; Nord- Jönsson, P., snickarrnäst. Nyström, Engblom, J. F., skräddarmäst. J., skräddarmäst. [24031 Arbetarinstitutet. (Klara Norra Kyrkogata 8.) Inspektor: De Geer, G., frih., professor. Arbetarin$tituts-föreningens styrelse. Leche, W., ordförande; Huselius, G., kassaförv.; Nyström, A.; Kjellberg, K., sekr. och föreståndare; ~aphael. A.: Pettersson, E; Lundqvist, F.; Andree, E. J.; Brattberg. B, Steijer, A.; Hjelmqv ist, F. Föreläsare, Vinell, K (matematik); Kjellberg, K. (etiska kulturproblein): Ottelin, U., (svensk språkvård I; Fogelqvist, T., (svensk kulturhistoria); Runnström, J., (biologi); Järte, O.. (sociologi). t»

18 l. Bildningsanstalter. [24, ), [2405] Stockholms Arbetareförenings Lärare: Olsson, David; Ramsin, Edvin; Granath, föreläsningsanstalt. Natanael. Lärarinnor: Andersson, Olga; Carlsson, Sigrid; Ek:- (Teknologg. 5, n. b.) ström, Pauline, fru; Holmen, Anna; Johansson, o M d d f Augusta; Jungmarker,?vIiIly; Lagerheim, Lilly.- an., 0I1s., torsd. o. red. kl. 8 e. m. fru, e. o.; Lind, Maria; Lindgren, Anna, fru~ Inspektor: Rydfors, A., lektor. Mörn!'r. Alma, fru; Planius, Elsa, e. o.; Sellman; Föreståndare: Velander, J. P., skriftställare, Anna; Sjöstedt, Anna; Svensson, Ingrid;Wersen, Gurli. fru; Widgren, Maria. Sveavägen 92; r. t Sånglärartnna: Petterson, Annie. Styrelse: Velander, J. P., ordf.; Svenson, Ritlär.arinna: Karlberg, Brita, fru.. L. V., v. ordf.: StåhJ, S., sekr.: Garde. ISI()~dl~rare: Brolund, Olof; Ramsm, Edvin.. l h O k.. 1\<l G L' d Il Slöjdlärarinnor : Kempendahl, Anna; Jungmar:ter, acn,., assor, ~1.a me,.; IU va, MilIy; Sjöberg, Maria. J. V. 'A..; Ståhlberg, Lisa. Skolk<;iks.lärarinna: Otterborg, Anna, och Ftoderas,. Blfglt, fru, e. o. [2407] Södermalms Arbetareinstitut. ;t~~~n:::~~rel1~:::soo~, Vkk;f;Ida. (Nyturgsgatan 28.) lbaderska: Ekblad, Ka~ Stl/rel.'e : Gard, A., advokat, ordf.; Grade" A., rektor, fil. dr, föreståndare: Roos, R., arbets- [2415]." K~a~a fo!kskola. T. f...ofv~rlarar~. LeVIn, Adolf,.". tiaff!ls alla förman, v. ordförande: Linden, J. P., folk- las~ag'ar 7,4v-8,30 f. m.. samt mand. o. skolelärare, kassaförvaltare; Löfstedt, C. ~.?Isd. 1, e' I m. l skolh., Klara. F. fabriksidkare' Lundwall Sven advo-. Södra Kyrkog.ita 15., '." Lärare : Andersson, John; Byde, Karl: kat ; Bohman, Alf~~d, disponent: Hen- Lärarinnor: Axelsson, Agda; Dillen, Ingeborg, fru; nlng, G. B., bageriidkare; Forsberg E., Eklund, Anna, fru; Forssell,Louise; Granlund,. dir ' Hanna, fru; Gustafsson, Gerda; Hallberg, Anna; J'ohansou, Amalia; Larsson, Ester; Lundin, Hilda; Lundell, Nanna, fru; Prag, Matilda; Spång. Folkskolaväsendet. berg, Ellen, fru; Söderquist, Maria; Wahlström- Braman, Ottilia, fru. Folkskolor, småskolor, religionsskoloroch sällskap. Sänglärare : Johansson, Martin. Lärare i instrumentalmusik:: Braman, August. [2411J Sällskapet för folkundervisningens Ritlärarinna: Karlberg, Brita, f. Ekström, fru. b f". d Slöjdlärare: Klint, E.; Levin, Adolf. I e ramjan e. Sjöjdtarartunor;- Gustafsson, Gerda; Sjöetedt, Anna; Ordförande: Palmgren, J. H. H. Nätterqvist, S, fru. Vice ordförande: Nordlund, K. Gymnastiklärarinna: Kallin, Tora. ~k Skolköksföreståndarinna : Hedman; Greta, fru; LllJ1- ::3 attmästare: PaJmquist, P. dahl, Elsa.. Sekreterare: Lidman C. Bibliotekarie: Granlund. Hanna. Öfrigoa ledamöter: Wrem, L. M.; Lager- -r--:- stedt, N. G. W.; Berg, Hj.; Wi,lerström, [2416] Kungsholms högre folkskola. Karolina i Källander. A. J.; Hesselgren... J~om".lUnal mellanskola.). Kerstin' Malm P: Bellander P. Larare: OJJe, Einar, rektor; Nyberg, Martin;.. '.. ".. ' klassföreståndare; Kock, Gösta; Bäck- SalIskapets hogre folkskola for flickor. ström, Erhard. ' (Greftnregatan 44.) Lärarinna: Malmberg, Thorhild, klassföre- Rektor: Nordlund, K. ståndarinna. Föreståndarinna: Landelius, Anna.. Lärarinnor : Elgstrand, Maria; Fahlen, Alma; r?417] Kungsholms folkskola. Hultberg, Sofia.; 'Larsson, Alice; Lund- Öfverlärare: Olsson, John; träffas alla läsvall, Rut; Schannong, Mia; Stave, Eva. dagar 7,"0-8,30 f. m. samt månd. o, torsd. 1-3 e. m. i skolh. Mariebergsg.34 Kra-rtska skolan, se [22 83]. samt onsd. 11,30-11,40 f. m. och lörd.. 1-1,30 e. m. i skolhuset Handtverkareg, - Grevesmiihlska samskolan, se [2285]. 17. Lärare: Andersson, A. Wilh.; Bergh, G.; Danielsson, Gustaf; Eden, A. o Fagerlind, C. G.; Granlund,.\ Öfverstyrelsen för Stockholms stads folk T.; Gustafsson, Kar lo ; Hagbarth, Erik; Holmertz,.i skolor, se [1864]. J. F.; Jansson, Johan August:.Johans Ron, Thurt:t; [2413J Storkyrkans folkskola. Öfv81'1ärare: Karlsson, Leo; träffas å expo 8vartmang. 22 månd. o. torsd. 1,45-2, l ö e. m. samt alla läsdagar kl. 7,45 "-8,30 f. m. A. t ,NAVIGATORlOGGEN Lindberg, Albert; Lindetl, Ivar; Lönnbom. C. J.,; Norby,.tonannes j Ramström, Leonard; Stade, C. J.: Sundelin, John: Sylven, Artur; Törnqvist~. Anders; Wallerius, L.; Wester-ln, G. A. Lärarinnor: Aarflot, Anna; Almström, Emma; An... dersson, Annie; Andersson, Anna; Andersson, Ester; Andersson, Ottilia; Auren, Selma, fru ;-, Berggren, Anna; Berggren, Est. '1'; Bergh, Lina) fru; Berglöf, Signe; Bergström, Selma;.Bergvall, Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENl;" A.oS. NAVIGATOR STHLM

19 ,21J C. Öfriga allmänna inrättningar. AdeIe, fru; Blomqv.ist,Elin, fru; Brandin, -Ienny; Ldndegren.Gerda: Linden, Elin, fru; Lindqvist, Claesoll, Rut; Dahletröm, Hilda, fru; Davidson, Augusta,.tru: Lindquist, Elvira, fru; Llndskog,.. Anna; Eden, Hrlma, fru; Ehlin, Märtha.tru: Ekström, l\:iaria; Fernström. EHn; Flodin, Agnes; din, Clara, fru; Löfgren, Olga, Molin, Hanna, Emma; Lccandor, Oecilia; Lundberg, Anna; Lun- Florman. 'Elisabeth; Forsberg, Edla; Fredmark, fru; Nilsson-Hiort, Cecilia, fru; Norström, Olga; Enen; Fristedt, Maria; Gauffin, HUda; Grauath, Nöjd, Otilia, fru; Ohlsson, Anna; Rietz, Alic-e; Alba, ;fru; Halldin, Maria; Hanson, Anna; Hed ~ "Rohnström, Anna.;. SchUldt, Ida; SetterIund, man, Inez; Hellgren, Axelina; Hilgers, Dina, fru; Märta; Sjöberg, Frida; Sundborg, Ann' Sofie; Ingelman, 'Betty: Jansson, Anna; Jansson, Elida; Sundberg, Fredrika, fru; Sundin, 'I'hor-a., fr,u; Jansson, IrmajTansson, 'I'yra ; Johansson, Au- Svalling, Anna; Bäte:r;strand, Eva; Thomas son,.gusta; -Johansson, Gertrud; Karlinder, 'I'herese; Lilly;. Walnberg, Anna; Westman,' Rosa; Viberg, Klaeson, Hanna; Einnwall- Signe; Larsson, Elisabet; Larson, Maria, fru; Lind, Signe; Lind- Österberg, Ebba; Öström.: Lydia, fru. I Berta, fru; wickman, Astrid; w inkler, Lisa; holm, Elin; Lindström, Anna.; Ljungqvist, Elisabet, fru; Ljungqvist, Helga; Lundin, Gärda; Ritlärarinnor: Lindberg,.audrea, fru; Widforss, Greta. Bånglärae-inncr: Heijkorn, Ellen; Oström, Sara, fru. Lundberg, Alma, fru;~ Malmros, Signe; Marin, Gymnastiklärarinna: Ljungdahl. Alice.'.. Maria; Norman, Emmy; Nystrand, MaAt fru; Lärarinnor i huslig ekonomi: Hanson,.Anna: Ohrlin g, Kerstin. '.-Ohlson, Elisab.; Ollen, Eva, fru; Persson, Ge~da, fru; Persson, Ruth; Pettersson, Anna; Pettersson, Slöjdlärare: Gustafsson, Erik, Hellström, K. E:t Källström, Aug.; Larsson, Per; Nöjd, P. D.; Belling, Lydia; Ramström, Maria, fru; Rietz, Augusta ; Rinman, Esther; Romulns, Anna; Rumstedt, Hugo., 'Gerda; Rune, Matilda; Samuelsson, Anna, fru; Slöjdlärarinnor: Björkegren, Karin; fru; Chainbert, Sandberg, Ebba; Sandberg, Maria; Saudergård, Elvira;. (Törne, Sigrid; Lindberg, Mur-la; Löfgren, Maria; Schultz, Ingeborg; Sjögren, Ingeborg, i'ru; Skoglund, Gerda; Skoglund, Sigrid; Stenberg, Tyra; Strandberg, Hilda; S'turen, Louise, fru;, Sucksdorff, Anna; Sylven, Anna,[ fru; S6- -derberg. Elsa; Söderholm, Aurore, fru; Söderström, Cecilia; Sörensen, Ellen; 'I'helander-, Elin, fru; Thorin, Hedvig, fru; 'I'ornerhielm, Nanna, 'fru; Torulf, Anna; Trönnberg, Ingeborg, fru; 'Törnqvist, Amel.ie, fru; 'I'örnstrand, Antild; 'Wahlgren, Lisa, fru; v. 'Vegesack, Caroltna: Winberg, Amalia, fru; wutrcrona, Ebba; Åhman,,Ingrid; Oberg, Hedvig, fru; Osterberg, Hilma, fru; Österholm, Ester, fru; Österlund, Maria. Gymnastiklärarinna : I. ybeck, Lisa. Bitlärartnuor i Westerlind. Amelie ; Bayard, El.in, Sånglärare: Hultstrand, Titus. '\ Sångläi'arinna: Gustafsson, Gunhild. 'slöjdlärare: Andersson, V.; Barck, Erik; Lindell, Ivar; Hedin, Richard; Gustafsson, Kado; Holmertz, J, F.; Rarnstc-öm, 'Leonard; Stade, C. J.: Tör.nqvist., Anders; 'Viström, Oscar. 'Slöjdlärarinnor: Fredmark. Ellen; Hilgers, Dina, fru; Lindberg, Elsa; Lindberg, Märba.; 'Ljungqvist, Helga; Larsen, Marta, fru. Handarbetslärarinnor: Nyström, Nanny; Heinrici, Beda, fru; Selling, Maria, fru; Lundahl, Svea; Wulforona, Ingrid; Olsson, Sara..Skolkökal ärar luuor-: Forssell, Maja; Noren, Ester; Nyström,.Iulta; 'I'ernström, Elna.! (2419J Adolf Fredriks folkskola. Öfverlärare: Sterner, Lorenz: träffas 'I'egnörsgatan 44 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,l 5 e. m., a. t ;' i skolhuset vid Saltmätaregatan lördagar kl. 12 midd., a. t ~ärare: Bar-ok, Erik; Blomquist, Nils; Dahl, John V.; Hedin, Richard; Hellström, K. E.; Karlsson, Otto": Källström,Aug.; Larsson, Per; Nilsson, Theofil; Nöjd, P. D.; Riddersporre, Carl A.; Rosen, O. D.; Örtendal, Rickar-d. Lärarinnor: Andersson, Agnes; Anderson', Anhild; Asplund, Olga; Berggren, 'Htlma, fru; Bergling, Lärarinnor: Ahlberg, Signe; Almin, Signe, fru; Almin, Wilhelmina, fru; Andren. Helny, fru; Bene- Ingeborg, fru; Björkegren, Karin, fru; Brenner, Ester; Dahlström, Hilda; Dalen, Hildur; d' Aubigne, Gurli; Ekedahl., Edi.t, Enarson. Brita; lin, Signe; Blomgren. Ernelen; Oarlheåm-Gvjlen. dietsson, 1\1.L., fru; Bergström, Elin, fru; Ber- Engelke, Anna; Ericsson, Anna; Glimstedt, sköld, ElisabethrCederblad, Anna; Dahl, Lisa; Nanna.; Grönlund, Sigrid, fru; Gustafson, Anna; Danäelsson.c Adele ; Ek, Stgne, Ekholm, J\iaria, Harltug, Anna, fru; Hellström, Anna-Brita, fru; Holmberg, Fanny; Hultman, Eva; Hultman, Fredrika; Höglund, Signhild; Jansson, Lucie; Johansson, Annie; Jonsson, Rut; Karlsson, Ingrid, fru; Lagergren, Ellen; Lindberg, Maria; FINSPONGSMETALLVERKS Olga; Nyman, Tekla; Nyström, Rosa; Suridstrand, Ester. --'-,- [2420J Gustaf Vasa folkskola. Öfverlärare: Andren. Olof; träffas Karlbergsvägen 34 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl ,15 e. m. A. t Lärare: Abenius, Hj.; Andersson, David; Ekberg, Olof; Ekelund, K.; Thorelius, IL; 'I'uveson.cloel : Wahlström, Leon. Lärarinnor: Andersson, Matälda: von Banmgarten, Eltaabet, fru; Blomberg, Fanny; Oaru, Hild'ur, fru; Carlson, Lydia; Ericson, Adolfine, fru; Ericsson, Elise; Ericsson, Judit; Eriksson, Konkordia; Eriksson, Ruth; Pahjgrau, Elna, fru; Hansson, Hulda; Härn er, Frida; Jörne, Sigrid ; Lagerqvist, lviärta;larsen, Elsa; Lindblad, Berta; Lindgren, ti:ua-; Menekel. Iris; Marf.in, Hildegard ; 1\100e, Anna Maria, fru;' Njlsou, Maria; Ohlsson, E sa, fru; Salling, Htldur : Sundblad, Mary; Särenholm, Ester; Wikingsson, Selma; '., ÅmafR, Ell~n.. Sånglärarinna: Heljkorn, Ellen. Ritlärarinna: Riguer-, Signe. Gymnastiklärarinna: Svalling, Signe. Handarbetslärarinnor: Blom, Dagmar; Salling, Ty:ra. Slöjdlärare: Abenius, Hj.; Andersson, John; Ekelund; Kletus; Nilsson, N. E.; Wahlström, Lcon, Slöjdlärarinnor: Lindblad, Berta; Sjöberg, Maria. Skolköksföreståndarinna: Planck, Greta. [2421J Matteus folkskola. Öfverlärare: Carli, / Ernst, träffas Norrtnllsg. 18 hvarje läsdag 7,45--8,30 f. m. samt måndag och torsdag kl. 1;45~2,15 e. m, Lärare: Almin, Edvin; Andersson, Fritz; Bäckström, Erha':rd; Carlson,.H.; Hagberg, Allan; Källström, Albert; Lindell\ Hugo; Lundin, Oarl; Struudberg, Harald; Sundin, Fritiof. fru; Engström, Cecilia, fru; Foralund; Olga; Grönvall, El in; Gustafsson, Gerda, fru; \ Hansen, Hilma; Holmgren, Ottilia; Hylten. Fredrique; Janson, Aug:a; Janson, Matilda; Jchneou, Alma; Jonson, Mat-ia.; Karlson, Augusta ; Kullberg, BERIDAREBANSGlATAN A.-S.

20 ,,,, 1. Bildningsaustalter. [2423J Jakobs och Johannes folkskola. Öfverlärare: Wassberg, Anton. Skolans exp., Roslagsg. 53, hålles öppen 8-8,30 f. m. hvarje söckendag samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,15 e. m.. A. t Exp. i Brunnsgatan 11 fred. kl. 1,45-2,15. Lärare: Andersson, B. A.; Björkman, Olof; Dahlin, O. E.; Hagman, Gunnar; Lindemalm, Karl; Lindh, Gottfrid; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel; Ohlsen, Vilhelm; Storgård, Gustav; Wassberg, Christofer; Åhs, Paul. Lärarinnor: Andersson, Emelie; Andersson, Hildur; Andersson, Ida; Andersson, Sofia; Blomberg, Fanny; Lekander, Vendela, fru; Carlson, Hildegard; Carlson, Sigrid; Carlsson, A.nna; Dahlqvist, Louise; Ekström, Jenny; Erikson, Josefine, fru; Francke, Sissa ; Grune. Anna; Gustafson, Augusta, fru; Hagerman, Klasje, fru; Hammarberg, -Ienny; -Hammarstrand, Ida; Hofving, Margit; Holmberg, Berta; Jansson, Svea; af Jochnick, Maria; Johnsson, Augusta; Johnson, Hilda; Jonssou, Elin; Jönsson, Maria; Jönsson, Olga; Kärnell, Hilma; Lagerqvist, Elvira, fru; Landelius, Maria; -Ltdholm, Bertha, fru; Lindmark. Anna; Mattsson, Maria; Melfström, Anna, fru; Meurling, Jenny; Morens, Selma; Olsson, Maria; Petersohn, Inge. borg; Peterson, Maria; Pettersson, Klara; Risentue, Anna; Rydberg, Viktoria; Sandström, Helny; Sjöberg, Sigrid; Stenbeck, Anna; Strömbäck, Ebba; Söderberg, Gerda; ThorsselI, Alma; Tidner, Fredrique, fru; Waasberg, Elin, fru; Wassberg, Emma, fru; Zetterholm, Ellen;!lund, Mina. e. o. Lärarinnor: Brodin, Axelina; Oarlbom, Gunhild. Singlärarinna : Lundberg, Valborg. Ritlärai-innor: v. -Essen, Cecilia; Ullman. Elsa. Gymnastiklärarinna: Schannong, Mia. Slöjdlärare: Beokman, A. H.; Hogarth, Julius; Johansson, Petrus; Lindh, Gottrrid; Lindemalm, Karl; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel. Slöjdlärarinnor: Andersson, Frida; Ericson, Judit; Flagge, Valborg; Hamacher, Axelina, fru; Holm, Dagmar; Persson, Naemt. Skolköksf'6reståndarinnor: Adolfsson, Anna; Enström, Ellen; Haglund, Lisa. j [2425] Engelbrekts folkskola. Valhallavägen 63. Öfverlärare : Branzell, Anders; träffas å expo Valhallavägen 63, dagl. kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. O. torsd, 1-1,30 e. m. A. t Lärare: Frank, Karl; Granath, Elias; Jonson, Olov, -Iohansaon, Petrus; Jakobsson, August; Larsson; Oscar; Lindvall, Frans; Sjöquist, Gustaf. [2421-'-'-2428] Vilh:'a; Kuylenstierua, Olga; K:ii~el, Alma, fru; Lärarinnor: Andersson, Ebon; Berg, Emmy; B~rg; Lagerqvist, Anna Lisa, fru; Lindell, Anna, fru; Hildegun; Blomberg, Ellen; Borell, Carin; LUJld- Leissner, Anna; Lorentzon, Matilda; Lundblad, Eriksson, Nanna; Carlsson, Jenny; Dahlberg,- Nanna; Morath, Maria; Nysteand. Ellen,' fru; Anna; Edenswärd, Anna; Engdahl, Anna L~a,_; Palmer, Ingegerd; Peterson, Alma; SidvaU, Gertrud; Engström, Sally; Frank, An1J.a;Göbrltng; ~~ra; Sik, Oharf.: Sätherlund, Alma; ""Velin.Eva; Göthberg, Hilma; Hagerman,_ Klasje; Hamrier, Westerberg, Ingrid; Wingstedt, Sigrid; Ödman, Tonny; Hedlund, Elin; Hedlund, Ester; HelIgren, Elisabet. Myrtel: Hellström. Axeline; Eotfman, Ragnhild; Gymnastiklärarinna: Bernhagen. Maja. Hultgren, Anna; Janson,-Emy; Johansson, Ellen; Sånglärare: 'wikander, David. Legerqviet, Eva; Larsson, Elisabeth; Lindström, Ritlärarinna: Dahlander, Marta. Elin; Lindvall. Ingeborg; Lundberg, Hildegard; Slöjdlärare: Almin, Edvin; Källatröm, -Albert; Ntlsson, Lundholm. Elsa; Malmberg, Thorhild; Norström, Teofil; Ryde, Karl; Sundin, Frttiof'; 'I'uve. Anna; )jyström, Alfhjld; Nöbbeliu, Emma; Pers. son, Joel. son, Naerm; Skough, Ellen; Sohlman, Bertha; Slöjdlärarinnor: Grönvall, Elm; Rappe, Mtna; öa. Sundelin, Anna;Wallius, Sigrid; Wik, Alma; man, Elisabet;.Nileon, Ebba, fru. Winbladh, Alfhild. Skolköksföreståndarinnor: Arfwedson, Lilly; Holm, Ritlärarinna: o Lindahl, Elna. Dagmar, Hedlund, Hulda; Haglund, Lisa. Sånglärare: AL.h~D, Waldemar. Handarbetslärarinnor: 'l'holander, Greta ; Östberg, Alma. Slöjdlärare: Beckman, Alr-ik;.Lindvall, Frans; Johansson, Petrus; Jonsson, Olov; Sjöquist, Gustaf; A~ B.SVENSKA METALLVERKEN 142.daresska/enaen Wl.sta-öm. Karl. Slöjdlärarinna: Carlsson, Jenny. Skolköksföreståndarinnor : Adde, Sti:Qa; Hallström, Anna; Linc1eberg; Märta. [2426] Hjorthagens folkskola, Värtan. Öfverlärare: Branzell, Anders," träffas tisdagar kl. 1-1,30 e. m. å skolans expedition; allm. tel Bostad; Valhallaväg-en 63; a. t , r. t Se f. Ö. [24 25]. Lärare och lärarinnor: Almgren, Gerd; Andersson, Anna; Larsson, Maja; Lindstrand, Jeanette; Linner, EHu; Nordgren, Ellen; Nylund, Wal:trid; Schäring, Judit; Silfversparre, Lilly; Stenberg, Axel V.; Svensson, Sigrid; Winther, Greta; von Zeipel, Elisabet; Odlund, Hildur. Lärare i träslöjd: Nylund, Walfrid; i pappslöjd: Linner, Elin. Slöjdlärarinna: Valentin, Elsa. 'I'eckningelär'arfuna: Ullma,n, Elsa. Sånglärare: Ahlen, Waldemar. [2428] Hedvig Eleonora och Oscars folkskola. Linnog. 37 och 54. Öfverlärare: Stålfelt, Edvin; träffas å expo alla läsdagar kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd.oeh torsd. 12,45-1,15 e. m. Lärare: Anderberg, Karl; Johansson, Johnny; Karlsson, Kar-l-Er-ik; Karlsson, Gustaf; Mellsti'öm, John; Selander, Benjamin; Vtren, Carl; Wiren, Hjalmar; Ohman, Robert. Lärarinnor: Andreas, Ellen; Burens, Elisabeth; Bäckström, Torborg; Carl berg, Anna; Charleville, Elvira; Erikson, Alida; Gelin, Ebba; Grimfelt, Ruth; Hallden, Beda; Hammarstrand, Ester; Hellberg, Angusta; Henricsson, Edith; Johans.. son, Elisabet; Johansson, Elvira; Lagerwall, Therese; Larsson, Sigrid ; Lindroth, Elsa; Ljungberg, Anna; Ljungström, Ellen; Lundberg, Jenhy; Nystedt, Gerda; Petre, Matilda; Pettersson, Elisa.. bet; Regnholm, Frida; Rosengren, Augusta; Stenholm, Sigrid; Svensson, Anna; Svensson, Augusta; Säterstrand, Anna; Wiren, ~da; Zethrreus- Olsson, Frida; Angström, Emma; Östenson, OIga. Sånglärare: Petersson, Annie. Ritlärarinna: Ekman, Elsa. Slöjdlärare: Karlsson, Gustaf; Mellström, Johu; Selander, Benjamin; Wiren, Hj. Slöjdlärarillnor: Dahlberg," Anna; Hallden. B~a; Lundberg, Jenny; Petre, Matilda. 20 VASAGATAN 20. Se annan. å kartong sid

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer