.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".C. Öfriga allmänna 'inrättningar."

Transkript

1 [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet ;... [2201~24'63J 2. Fångvården _ : ; [2472~24 76J 3. Försvaret [ ] 4. Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif [i! ] 5. Penninginrättningar: l) Bankinrättningar och kreditanstalter [ ], 2) Försäkringsanstalter [ ], 3) Pensionsinrättnin-. gar, sjuk- och begrafningskassor [ ] ; [ ] 6. Samfärdseln till lands: l) Gatutrafiken [ ], 2) Järnvägarna [ ], 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ ] [ ] 7. Sjuk- och hälsovården: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård f ] 8. Vä,lgörenhetsinrättningar, ( ] I. Bildningsanstalter~ Högskolor och fackskolor. N. E., i processrätt och internationell. _ - privaträtt; Delin, C., i rättshistoria. och [22011, ~tockholms.hogskola. romersk rätt; ElJerstein, G. A., i speciell Matema.tiskaseniinariet; Mekaniska, Fysiska, privaträtt jämte finansrätt; Siren, O~, i Kemiska. Allmänna kemiska och analy- de bildande konsternas teori och historia; tiska laboratorierna, Geologiska, Minera- Lamm, M., i litteraturhistoria med poelogiska, Botaniska, Geografiska, Social- tik; Tunberg. S. A. D., i historia; 'Roosvetenskapliga samt Konsthistoriska in- val, J.A. E., i nordisk och jämförande stituton, Juridiska, Arkeologi~ka, Histo- konsthistoria. '. riska, Litteraturhistoriska och Allmänna Lärare ö/ver stat: Mittag-Leffler, G., penbiblioteken jämte föreläsningssalar och sionerad professor i ren matematik; Bäck- Rektorsexpeditionen, högskolans hus ström, H. M., f. d. professor i minera- Drottninggatan 118; Zootomiska inatitu- logi och petrografi; Leche, W., f. d. protet och föreläsningssalen: Kungsgatan fesser i zoologi;;föreläsa fortfarande vid 70, 3 tro Högskolan efter eget be-täurmande. Styrelse: Wachtmeister, H. H:son, ordf.; Ki- TilifiJrord ade lärare: Bohlin, K. P. T., i astronander, E., _v. ordf.; Lindhagen, Carl; - noini; De Geer, S., i geografi; Holmgren, Arrhenius, S.; Stjernberg, N. F.; Bendix- N. F., i zoologi ; Runnström, J. A. M., son, L O.; M..ntelins, O; Juhlin-Dann- i experimentell zoologi; Edin, K. A., i felt, C. G.; Phragmen, L. E. statistik; Lindqvist, ::i., i nordisk och Inspet tor : Arrhenius. S. jämförande foruknnskap ; Geijer, K. R., Rektor: Bendixson, Ivar. i psykologi och pedagogik; Wetter, F. Professorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De G. P:son, i allmän religionshistoria; No-. Geer, G. J., i geologi; Bendixson. I. O.. i reen, A. G. i nordiska språk. högre matematisk analys; von Koch, N. Prosektor (vid zootomiska institutet): Bunn- - F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i ström, J. A. M. mekanik och matematisk fysik; von Euler- Docenter: Grönberg, G., i zoologi; Holmgren, Che~pin, H: K. A.. S, i allmän!ich?r- N. ~., i.zoologi; Liljeström, A.} i fysikj ganisk kemi; Beuedicks, C. A. F., l fysik; Strids berg, E., l matematik; Pirs, A., l Vesterberg, K. A.. i allmän och oorganisk zoologi; Malmquist, A. J., i matematik; kemi; Rosenherg. G. O., i vaxtauatouri Geijer, P. A., i petrografi och mahugeo-, 'och cellära; Quensel, P~D., i mineralogi logi; Riesz, M, i matematik. Huss, A. E.,.. o.!jh,petrografi; Cassel, K. G" i national-, i matematik; _Holm,E. A., i fysik; Strind- \ ek'onl)jllimedflnansvetenskap; ::itjernberg, berg, H., i zoologi; Runnström, J. A.. N. F., i straffrätt och j uridisk encyklopedi; M' I i experimentell zool.,gi;.ahlrnann,.va'renius, P, O" i statsrätt med statskan-. Hans 'W:son, i morfologisk geologi; Ram-.r Rkapjämte föi.va~tlli~g~~ättoch folkrätt;~tedt,.~va, i rad!ol t::'i;,.c~.d~rberg,ivar, _.Ekllb\l'rg\ L.' 15:, l clvil.ratt;,alex~derson,. l allman och,fyslkahsk kellll; Antevs, E_ FINSPONGS METALLVERKS A.-B ,, ,.'DAR ANS.ATAN

2 ,". '1. Bildningsanstalter. [2201-2ilM~ V., i geologi; Cramer, C. H., i matematik; Öfriga lärare: Borseus, E. W., ledare af fack.'. Amin off, G., i minerologi och. kristallo- kursen på travarn- och pappersindustrien; grafi: Hille: E., i ma:tematlt; Angström, Bagge, G, nationalekonomi; Ljungholm. A. Keson, i geofysik; Holmgren, I. A., C., rättsvetenskap; Welin-Berger, K. E., i botanik; Ising, G. A., i fysik, Oden- bankteknik. crantz, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Bibliotek och institutioner: :;;vanber(s,.,a. 9. O. i.biokem.i, Dernby) Bibliotekarie: Dal, L. K..~.. I blologi~k kemi; Wohlin. N..R., J dmanuenser; vid biblioteket: Afzelius,lngrid; polrtisk e~or.o.ml; Petander, K. :r., 1.~~O- vid institutionerna: Melin, H. (nationalnomisk.hlstona; Baggel ~..A.!.l politisk ekonomi); Forshell, R. (handelsteknik) '; ekonomi:. Fehr, M N.: I CIvIlratt och ro: Wehtje, W. (ekonomisk geografi); Dof- ~ersk. rat~; Kuylenstjerna, C. W. U., ~ sen, O. (rättsvetenskap). ' rättshistoria: Benckert, K., Robertsson l E d'f' ätt hi-to.. B R G ' k xpe, wnen: ra.. s ~, ria;. er?, '.. ~on, l.nyavens Direktionens sekreterare: Rosman, H. ~tjlistj~ och htt.~!at~r, Lindqvist, Sune, Rektorsexpeditionen: Lindmark Sigrid. I nordisk och jämförande fornkunskap;', Lindblom, A. A. F., i konsthistoria, Her- [2204] litz, N., i' historia. Tjiinetemiiu : Lindhagen. A., styrelsens sekre teraret Regnstrand, J. O., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisknaturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. R. R., stats- och rättsvetenskapliga afdelningens sekreterare. ' 1:2202] Stockholms högskoleförening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf. ; Bendixson, 1., sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson. W.; Rabe, P. R., vice. ordf.; Wallenberg, M. L. r2203:] Handelshögskolan i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekonomi~k samt rättsvetenskaplig institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseurn, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion: Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinaniler, C. E.; Nachmanson, J.; Hallendorff,C.J. H. Lärare:' Rektor: Hallendorjf, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekonomi med statistik; Sillen, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenskap CA. O. Wallenbergs professur); Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Ekblom, R., ryska språk-t: Harlock, W. E., engelska språket, Mealy, P. F. M., franska SpIåket; Meyer, E.' A., tyska språket: Fearenside, C. S., en gel-. ska språket: Nyberg. J., bokföring. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi i Rabenius, No; rättsveteljskap..navi GA~TORLOGGEN K. Tekniska högskolan. Drottninggatan 95 A' och Valhallavägen. Styrelse. Ordförande: -Lindstedt, A. ' ~ektor för Högskolan: Magnell, C. J. äfriga ledamöter: Clason, L G.; Petersson,' G. W.; Hansen, F. W.; Wahlberg"A.iF 'l Fredriksson, N. Sekreterare : Philip, E. 1. Kamrerare: Lilliesköld, E. F. Kanslibiträden: Eriksson, Sonja; Nresenius. Eva. Bibliotekarie: Lindstedt, Hilda.. Biblioteksamanuens: Landborg, lrene. Professorer: Petersson, G. W., igrufvetenskap'; Magnell, C. J., i väg- o. brobygg-' nadslära: Lallerstedt, E.J.,iarkitektur; Palmrar. K. W., i teoretisk och elekt~okemi;.wallin, K;., i e~ektrisk. anlägg-. \, mngstekmk; Fellemus, W. K. A., J vattenbyggnadslära: Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära ; Petren, J. G., 'i bergskemioch metallurgi; Wahlman, 1. L., i husbyggnad>lära; Holmqvist, P. J., i. mineralogi och geologi; Kobb, G., i mate-- matik och mekanik; Malmqvist, A. J.', i matematik; Pleijel, H. B. M., i teoretisk elektroteknik; For"sell, C. A., i/byggnadsstatik; Heuman, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i läran om vattenmotorer;.kreliger, H., i byggnadsteknik: Kullgren,' C. 1<'., i kemisk teknologi; Holmberg, B. A. L., i organisk och analytisk k"mi;;linton. O., i järnbygguad-lära: Hnbendick, C. E. L.. i läran om. f,',rbränningsjl1l'torer; Liudinark, T. G.E., i åneteknik, Alm, E., i elektromaskinlärar Jobansson, K. A., i hyttmekanik. och järnets.bearbetning och behandlhrgjmarkmau, B.\G.,, i allmän bergsmekanik: och r.grufmeka- ~ikj L~~~r, J.A.,~ j.äfijet,s.l'letalhugi~~ Begär of te rt och iii ust re rad Ka lal.,og~ INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM'"...:;.\

3 U ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Oden, S. L.. A., i eorganisk kemi; ;Carl- [2206] Tekni.~ka skolan i Stockholm. son F. D., l beskrlfvande geometri: Fa- (Mastersanluelsg. 44.) gerholm P. E., i geodesi. Styrelse: lli!iller, C.,.ordf6rande; Thoren, Specfall;Lrare:Sonden, K G. A., i tillämpad värme- Thor; Thlel l A.; Ljungberg, K.; Ramlära, tekni~khy(tienoch fab~iksh;vgien;. Lindgren, ström, C.; Hjortzberg, O.; Wettergren, E. G. ~. R, l arkitej<:?iren.~ hiatoria ;.Wlrgm,G., l Rektor för skolan: Thoren Thor. hygten ; Roos af Hjelmsater,J. 0.,1 metallernas H" E ' hållf'sthetsegenskaper; Barthel, C. J. G., i jäs Sekreteraree ennques,. ningslära;strandman,o.w.,i modellering;grabe, Bibliotekarie: Efvergren, C. J. A. G., i metallogra~o. m~tallurgi;laurell,kj.,! Kassaförvaltare: Laurentz W. elektroteknik; 'Norhn, E. J l kemi; Sandholm, O. V., 1 ' läran om uppvärmnings- o. venntattonsanordntn- - d' l,gar;langlet,h.f.,imaskinkrokiritning;enblom, Ofverlärare i or inarie äroämnen: R., i byggnadskrokiritning och byggnadslära; Thoren, T., i konstindustriell fackteckning, afdel- Bri'sman, S. B., i nationalekonomi; Forsberg, E. ningstöreståndare för den-högre konstindustriella A., i industriell ekonomi; Dåvtdsson, O. w.., i skolan; Färngren, J., i d'rifning, ciselering och läran om hiss- och transportanordningar; Ha.Il- gravering; Upmark, G., i läran om konststilarna man, P. O., i stadsanläggningslära; Nordström, m. m.; Kjellin, C. A,..E., och Berggren, E., båda H... F., i hydromekanik; Berger, F. W., i gruf- i figur. och landskapsteckning; Boström, O., i mätning ; Hertzberg, J. K.. i fotografi; Ljungzell, välskrifningoch textning;welamssod, L., i konst- ~. J., i varfsanläggningar; Holmdahl G. F., -I industriell fackteckp.ing;--nordenskjöld, K;~,i 01'- arkitektonisk formlära; Amilon, J. A., i skogs- namentsteckning; Akerblad, K., i frihandsteckskötsel; ~yberg, J., i bokföring; Ahlberg, H., ining; Dernby, K. G., i naturlära m. m.; Holm, E. ornamentik; Olsson, M., i svenska arkitekturens A., i fysik; Tidner, A., i uppsataakritning; Gishistoria; Nordendahl, E, H., i industriell eko- berg, S., fröken, i välskrifning och textning, _afdelnomt ; Kjellin, C. A. E., i frihandsteckning; ningsföreståndarinna för den tekniska skolan 101' Halden, B. E:son, i allmän geologi; Hasselrot, kvinnliga lärjungar; Kjellberg, G. M., i bokföring; A. E., i rättskunskap; Oman, E., i läran om ke- Erikson, G. G., i aritmetik, algebra och geometri, mfakt-tekntskuapparater. afdelningsföreståndarefor byggnadsyrkesskolan; Docenter: Sonden, K. G. A., i verkstads- Österberg, C. H., i mek, fackritntng, geometrisk hv.p'ien; Hallman. P. O., i -stadsanlägg- konstruktionsritning m. m.; Sjösvärd,J. E: M., i ~ välskrifning, metodik; Johansson, A., i frthandsningslära; Ljungberg, K. J., i hållfast- teckning, elementarkurser;hallberg,r., fröken,i hetslära; Köhler, J. R., i analytisk kemi: frihandsteckning,elementarkurserm. m,; Johans Lindahl, P. A., i byggnadskonstruktions- son, A., i perspektivlära; Ljungberg,K, i mekab nik; Enblom, R. S., och Brag, A., i byggnads-' lära; ~.orlin, E., i kemi; Gra e, A., i bergs- konstruktlonslära med ritning;' Kuylenstierna, kemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nord- E., i byggnadskonstruktionslära,afdelningsföreström, H. F., i hydromekanik; Kallen- ståndare för maskinyrkesskolan; Månsson.F., i b S J r A'. I k.. S d målnlng; Neijd, A. H.,och Bundvall, C. A., båda erg,. '-o., l orgams ( eml; un - i ornamentmodellerlng;bosborg. E., i geomeberg. T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., trisk konstruktionsritning;perspektivlära;malm J flygteknik. qvist,g.,i fignrmodelleringochträskärning;roeslex, E., i mekanik och maskiniära; Langiet, F., i mekanisk teknologi Jämte ver-lrtygalära samt [2205} Socialpolitiska och kommunala institutet. Myntgatan 4, ingång Rädhusgränd. Ordförande: Lazerheim, C. H. 'l'h. A. Föreståndare: fil. dr Gösta Bagge. Exp. o. biblioteket öppna kl. 9-3.,LäJ;9ämnen O. examinatorer: nationalekonomi fil. lk Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allrn. socialpolitik byråchef..otto Järte. kooperation sekr. Anders Orne, arbetsledning civiling. Einar Nordendahl, off. hälso- o. sjukvård prof. Albert Pettersson" socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o. barnavård kansliråd G. H. von Koch, geom. konstruktionslära m. m.; Ljungzell, Nils, i mekanisk teknologi jämte yerktygslära; Segerborg, H., i geometrisk konstruktionslära m. ID.; Brandtberg, O., i målning; Brummer. Heata, i målning.. alkoholfrågan öfveriäk. Olof Kinberg, [2208J K. KarOlinska medikokommunal förvaltningskunskap dir. i sv. kirurgiska institutet. -"tadsfiirb. Helge Lindholm, kommunal Rektor: Lennmalin, I K. G. F., professor; hushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, mottagn.-tid under läsåret, månd. o. kommunal fastighets- o. bostadspolitik torsd, lo-u f. m. borgarrad Carl Meurling, atadsplanevä-.professorer: Lennmalm, K. G. F.; Muller, sendet l:ste stadsing. i Gtbg Albert Li- E. G.;Santesson, C. G.; Akerman, J. H.; Iienberg. ' Sundberg, C. J.' G.;, Johansson, J. E.;,,_.., Holmgren, E..;Gadelills, ~.!!l,; Dal~n, f\..;.., [2207J Skolans samling",,: Bibliotek af böcker och tidskrifter i naturlära, bygghadskonst, Ingenjörvetenskap samt teknologi för industrien i aklmänhet; gravyrer octctttoarafier öfver bildande konst; mönsterritningar rör särskilda handtverk ID. m.; antika och moderna konstalster samt gips-' a/gjutningar däraf, r8.ämnen och' materialier iör tndustrien ; fysikaliska och ~emiska app'arater m. m. Biblioteket är tillgängligt månd., torsd. '. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.m. såväl 161'skolans. Iärjungar som för allmänheten. FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. _IfJEflJQA8EBAf\lSGAT!!.1'tI 1'7'

4 1. Bildningsanstalter. [ ] Ekehorn, J. G;; Hedrön, G.; Holmgren, G.; med. dr; i tandkirurgi : Hylin, Uno, Almkvist, J.; Holmgren, L; Haglund, P.; med. lic.: i tandfyll ningskonst: Welin, Jundell, 1.; Forssell, G.; Jacobreus, H. C.; H., tandläkare; i proteslära och tand- Forssner,.T. Hj.: Sjöqvist, J. A.; Petters- reglering: Bilbing. J., professor, med. dr, son, A.; Ahlström, E.; Henschen, F. tandläkare: biträdande lärare i tand- Laboratorer: Koraen, G.; Gertz.H. W.; Ham- kirurgi: Nilert, H., tandläkare; laborator marsten. E.; Bergstrand, H. i tandfyllningskonst: Engström, B., tand- Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Hellman, T. läkare; laborator i proteslära o. tandreg- Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josef- lering: Thourön, G., tandläkare. son, A. P. R.; Mn:rcus, H. L; Moberg, W. L.; Key, E.; Nyström, G.; Åhlström, E.; Waldenström, H.; Kling, C. A.; TroelI,.N. A.; Stangenberg, E.; Marcus, K.; Tillgren, J.; Lindstedt, F.; Nordenson. J. W.; Ploman, K. G.; Hult. O. T.; Reenstierna. J. JJ.; Liljestrand, G; Lichtenstein, A.; Sehaumunu, J;. N.; Wigert, V. [2210J K. Gymnastiska centralinstitutet. (Hamngatan 19.) Direktion: Johansson, J. E.. ordf.: Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svederius, C. Sekreterare : Åkerberg, Å. Redogörare: Hjorth, C. H. R. Föreståndare: Selleri, N. F. Öfvorlärare : Sellen, N. F.; Drakenberg. S. A.; en vakant; t. f. öfverlärare): Almberg. R. Lärare: 4-vakanta; t. f.lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E. JTiärarinnor: Högström, Sally ; l vakant; t. f. lärarinna: Svalling, Ester. [2212J Farmaceutiska institutet. (Vallingatan 26.) ~ Styrelse : Palmser. K. W., ordf.;''''sederholm, E.; Lazerheim; G.; Sjöberg, K.; Gullström, S. Föreståndare: Ekecrantz, Th. K, prof. Lärare: Ekecrantz, 'I'h, E" prof.; Westling, P. R., prof.; Bergh, G. Fr.: Liljeström, O. Å.; Huss, H. A.; von Friedrichs, C. O. H., tjänstledig; t. f.:funcke, Y.; Ahlqvist, Å.,Å.;.Nilsson, Å. L:; Gahme, G. H. Sekreterare: Wawrinsky, K. E. Kamrerare: Lagercrantz, C. Bibliotekarie: Westling, R. [2214] Tandläkareinstitutet. (Poliklinik och laboratorier: Malmskillnads-. gatan 46.) Inspektor: Akerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, A.-B. SVENSKA 141..:teJresskalendern METALLVERKEN Undervisningsanstalten för barnmorskor [2216J (VolmaryxkuJlsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Biträdande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. H. H.; Heymau, E. J.; Ohnell,"H.; Berg strand, H.; Lindbom, O.; Berglund, H.; [2218J Vetermarhogskolan. Antoni N Kraftriket (strax utanför Roslagstull). Biblioteka'rie: Holmberg, A. Direktion. Sekreterare: Löwbeer, N. Ordförande: von Seth,P. Kamrerare: Hanning, H. äfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Muller, E.; Scharp, J. A.; Vennerholm, J. Protokollsförande i. Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholrn, J.. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Lundgren, J. P.; Dahlström, K. A. H.; Nyström, E. T.; Sahlstedt, A. W.; Stålfors, H.; t. f. Stenström, O. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag : Pålrnan, A. Extra lärare: Nystedt, S. P. Laboratorer: Forssell, G.; Agduhr, E.; Eriksson, K.. J., t. f. Liljefors, E.; Engfeldt, N. O. Assistenter: Johansson, S.; Salomonsson, H.; Rudin, E.; Melin, K. Kamrer: Högberg, G. Veter'iniirhö.q"kolans kliniker. Upplysningar och råd angående såväl friska som sjuka djur lämnas, och sjuka djur emottagas till behandling hvarje söckendag kl. 1(-12 f. m. För hastigt påkommande sjukdomsfall eller inträffande olyckshändelser mottagas kreatur alla tider på dygnet., 8jMkre.wr inom Stoekhotm och dess omnejd ombesörjas genom Veteriniirnöoekolams ambul.atorieka klinik. Sjukbesäken ut:fåras af professorn eller laboratorn vid arn. bulatoriska kliniken, åtföljda af en eller flera vet. kandidater, och företagas till ställen inom 50 kilometers afstånd från Stockholm. Djurägare hm- att betala J-7 kr. för tuiarje besök, som af honom påkallas, samt att, då resan sker med ångbåt eller järnväg, ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre personer från ångbåts- eller järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil..ärsackord kan uppgö'ras på förmånliga vitucor genom chefen för ambulatoriska kliniken. Anmälan,OUl sjukbesök och rådfrågningar angående sjukdomsfall ske till Veterinärhögskolans ambulatoriska klinik helst kl f. ID., vid hvilken tid chefen för kliniken hvarje söckendag träffas vid högskolan. 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b. \

5 \ [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Skoning af hästar 1tt(öres i Vi(terinär- Adjutanter: Atterbom, Hj. L. A.; Fjellman,M. högskolans ho(beslagssmedja Redogörare: Fjellman, M. '. al vid institutet anställde skickligehofslagareunder Lärarestaten. inseende af Läraren; ho/beslag. Lärare: KIeen, C. W., i krigshistoria; Mellquist L. OBS.! Specialbeslag för felaktiga hoffarm er och E. G., i strategi: Örnberg, A., i sjökrigsveten. ~~:~~~~lni~gar anläggas alltid, då beho/ däm/före. skap; Ahlström, G. A. K, Bredberg,A., i taktik; Virl(in,G. O. E., i generalstabstjänst;bratt, K. A.,.Veterinärhögskola?/> i Stookhol-m, i härordningslära ; Söderbom,' J. H. F: i militär. Ny!,Jmrs f"6r eeteriniirstuderantie tager sin början i6tvaltning; Lindberg, A. J. F. W, i vapenlära; den1 instundandeseptember. Den, som önskarblifva Brunskog,: C. J. i krigsbyggnadskonst:bratt, antagentill elev,börföreden11augustikl.12pådagen E. O., i militärgeografi; Brusewitz, K. V., i haha inkommit med egenhändigt skrifven, till'rek franska språket; Nordgren, C. O., i tyska SNå. tor ställd ansökan med bifogande af lä.karebetyg ket; vakant, Wachtmeister, F. G. H. (repetitör), samt vidimerade afskrifter af betyg om ålder och i ryska språket.. \. genomgången maturitetsexamen med minst godkända kunskaper i biologi samt i matematik å latdneller realgymnasiumäfvensomenahandavitsord i fy K.Artilleri- och Ingenjörllögskolan. sik och kemi å realgymnasium, hvilken ansökan med llobtenkan insändas. Yeteriollrellameobu atlägga. [2224] (Artillerigården.) på 4,!tr. - Stab. Ny kurs tor d~i!a ho/slagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhändigt skrifven, till Chef: Sylvan, P.. G. Rektor ställd ansökan med bifogande af betyg om Adjutant och bibliotekarie: Nordenskiöld, ålder, hälsotillstånd och smidesöfning bör hafva J. A. inkommit före den 15 Juli och 15 Dec. Kursen för Redogörare: Poignant, J. A. hofslagarelärlingar varar tre och en half månader. Undervisntngenär fri. Urarestaten. Lärare: Sjöberg, R. T. K., Gyllenstierna, K., bägge i artilleri; Friis, T., i befästningskonst; Ehren- (2220] Skogshögskolan. borg, G. T. C. Hamilton, C. G. D., grefve,gadd, (R. l " E. t lfält t), H..A.- M. E., samtligai krigskonst;'i'yden, S.E. OS agsvagen, xpenmen a a e. Reutersköid, L. C., bäggei förbindelselära;ldlje- Rektor: WahJgren, A. ström, O. A., i matematik; Alin, S. K, i bygg- Professorer': Wahlgren, A., i skögsskötsel ; nadskonst; HolInströnl, J.' G., i fysik; Bolin, 1., Jonson, T., i skogsuppskattning i kemi. och skogs- Repetitörer: Carlquist, N. J. K, Hedqvist, K. B., indelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund, Årmaun, R. N. A., Crafoord,C. G. berg, G., i skogsteknologi med byggnads- [2226) K. Krigsskolan. lära. Ij (Karlberg, Sthlm 21.) Lektorer: AmiIon, J. A., i skogsskötsed och Stab: skogsindelning: Kinnman, G., ~ skogs- Chef: Nordenskjöld, Erik,' öfverste. t~knologl med bygg?ads- o?h afdiknings- Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., l~ra; Halden, B., l botanik och mark- kapten.. lara.. ' Intendent, kasernofficer: Reuterswärd, K. Ö!verasslstent: vakant... A. H., kapten. Lirare.: Hesselman, H., l. markl~ra; ~lason, Slottspastor: Bratt, E. J. P., iorganisk och teknisk kemi; Grönberg. Läkare: Setterblad,A. O., reg.tsläkare..?. l allul~n o~h vl',rt.~b!atzoolo&"l med Veterinär: Carlin, 1., bat..veterinär. jakt- och ~skevard; Traga~dh,.I., l sl{qg~ Väbel: Ahlberg, J. G., underlöjtn. i armen. entomologi j.wall~n,.a., l kh~atolo~~; KöksföresAndari>: Bågenhohn, V. T., under- T~mm,..0., l geologi. med njlne~lilogi; löjtnant i armen... \ L,llllesknld; L C. A., l lag-.och forfatt- Bataljonsadjutant: Kilander, A. E., under- ~Ill:gskunskapj 9hatIllon-Wmberg~.. A" löjtn. i armen. l tjänsteexpedrtion: Nathorst, J., l Jord-.... bruksekonomi. Sjöblom, Th., i Qokföring: Ofjicer8h1trSens kompan~befal. Petrini, 8., i matematik, samt fru Heike, Kompanichef: Winrnth, E. G. P., kapten. Ch. A., i kartskrift. Kadettofficerare: Romd~hJ, G. T., kapten; Bibliotekarie: Schotte, G., professor. Lundberg. C. J. T., löjtnant, J ung, H. y., Biblioteksamanuens: Ameen, H., fröken. löjtnant; Bagger-Jörgensen, H. V., IOJt- Kamrer: Montell, A., jägm. nant,. AI}ders,oll, G: IG., ltjtnant,._ Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C, Kempaniadjutant: Bodin, J. W., undertöjt-. F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och nant i armen. planteringsvakt : Eriksson, E. [2222] K..Krigshögskolan. (Ostermahusg. 8.). St,ab. Chef: Wikner, H. O. H. Ofjioer8k~trsens lärare; Erici, E. G' J 1. lär. i litigskonst; Sundquist, E. S.,,. 2. lär. i d:o; von Krusenstierna, J. H., 1. lär. i topografi: Kragh, E., 2. lär. i d:o; Jungstedt, H. G. A. H., 1. lär. i krigsbyggnadskonst; Kantzow, N. G.,,2.lär. i d:o; Tellander, F. Y., 1. lär. i vapenlära och artilleriöfningar; \Vinblad von FINSPONGS METALL'VERKS A.-S ,./DA,. ANSeATAIII 17

6 1. Bildningsanstalter. Walter, 'C. 'E., 2. lär. i d:o: Winrotb, E. G. P., lär. i tjänstgöringsreglemente. infanteriexercisreglemente och krigslagar; Romdahl, G. T., bitr. lär. i d:o; Lilliehöök, E. G., lär. i milttäri6rvaltning; Setterblad, A. O., reg.taläkare, läri militär hälsolära; Lundberg, C.J. To, lär. i ridning, kavalleriexercisreglemente och hästkännedom ; Brusewitz, A., lär. i stats- och samhällslära; Grevillius, C. G., lär. i gymnastik, vapenf6ring och idrott., Reser"ojfiC'Prskur. MIS kom.p anibefiil, Kompanichef: Bratt, G., kapten, Kadettofficerare: Bensow, B. E., kapten;, l\1i\ lie r, O. J., löjtnant; Holmgren, J. T., löjtnant. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. K, underlöjtnant i armen. [2228J K. Sjökrigshögskolan. (A.rsenalsgatan 9.) Chef: Schneidler, J. C. Adjutant o. bibliotekarie: Biörklund, A. E. Lärare: Lindström, C. O. o. Ehrensvärd. G. C. A., i strategi; v. Bahr, A. H:son, i taktik; Claus, C. A. o. Broman, K. O. J., i kustiåstningslära; Douglas, \V. A' l i landtkrigskonst; Hägg, A., i milttärkustgeografi: Giron, A. E. O., i marinorganisjltions. lära;' Cassel, r. A., i navigation; v. Döbeln, K. H. V., i luftkrigskonst; Söderqvist, N.~ i internationell rätt; Wahl man, T. C. N., O" Frendin, G. D. R, i artilleri; \Vijkmark, N., o. 'Sjögren, E. J., i torpediära; Norman, r. P. B., o. Bergmark, E. H., i minlära; Grtinberg. A., i skeppsbyggnadskonst o. maskirilära ; Liljeström, O. A., i matematik- och mekanik; Holmström, J. G., i fysik; Bolin, E. 1., i kemi. Repetitörer: Biörklund, A. E., i strategi och taktik; Svenonius, K, T., i torpediära; Cyrus, J. L. A., i kustfastningslära; Ulff, S. G. 0:80n, i matematik. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Riben, C. F. W. Adjutant: Burman, P. Kadettofficerare. r-s«k. Flottan. Palmqvist, C. E. F. G.; Furst, fil. O.; Nordgren, S.,J.; Svedelius, T. A. H. Från K. K1/oStartilleriet. Allbra.ndt, F. A. K. J:son. Lärare: Sjöberg, N. G:son, i sjökrigskonst ; Eketrand- S. Y.; me, S. G. C., i navigation, trigonometri; Örnberg, A., i vapenlära å sjöofficerslinjen ; Wahlman, 'T. C. N., i vapenlära å Kustartillerilinjen ; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och maskinlära ; Blomberg, J., i torpediära; Håkanson, S. Y. 0., i miniära å sjöofficerslinjen ; Engblom, G. H., i mintara å kustartillerilinjen ; Broberg. E., i befästningskonst och topografi; Cleve, N. M, i gymnastik och vapenföring; Engblom, G. H., i kustfastningslära; Klingspor, C. O. M., i landtkrigskonst; Berg, R., i intendenturtjänst; Harlook, W. E' J Master of arts, i engelska språket; Ekblorn, R., fil. dr i franska språket; Liljeström, 0. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jämte mekanik. Läkare: Asplund, E. G. Intendent: Lindgren, E. F. NAVIGATORlOGGEN [~ K. Akademien för de fria konsterna. [2232J (Fredsgatan 12.) Styrelse m. m., se [1626J. Konsthögskolan. Direktör: Hjortzberg, G. O. Professorer: Björck, G. O., och Smith, V., i målning; J ungstedt, Axel, och Hjortsberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred! i landskapsmålning: Milles, V. K. E.,l skulptur; Tengbom, 1., i byggnadskonst; Kjellberg-, Knut, j anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria.. Vice professorer: Dahl, F. G. A., i byggnadskonst; Lindholm, Ch., i arkitektur: Kal1stenius, G. i dekorativ konst; Osterman, E., i målning; Tallberg, Axel, 1 etsning. Lärare: Roosval, J., i konsthistoria; Johans~on, Ar~ tur, i perspektiv; Ryberg, T., i dekorativ konst, [2234J K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) Ämbetsmän m. m. se [1627J. Konservatorium. Direktör: Beckman, Bror, professor. Lärare: Lejdström. 0.,' solosång; Borgs~edt~ E" elementar-, kyrko- och körsång; N<.?rhnd,'T.,. ~u-; sikens hist. o. estetik; Zetterqu.ist, L., violnr; EYberg, E., instrumentering och komposition; Lundberg, L., piano; Hessler, G.. E'J klarinett; Hägg, G., orgel; 'Vik1und, V., pi~no; o~tman, C. O., flöjt; Morales. O.,,ö. kesteran~orare; Lindhe, C., violoncell; Willners, E., bläsinstrument af mässing; Ulsson, O., harmoni; Gullbrands~?n, K., kontrabas; Möllor. Dagmar, sång; Bergström, Rut, talteknik; Svensson, E., piano; Lamber~t C., elementarsång; Hennerberg, C. F., harmoni, piano och elemeutarsång; Malmberg, N., piano; Strömberg, Kerstin, piano; Lindberg, O., harmoni; Hennlngeeon, H., deklamati(~m; Pegel, G. A".o~oe; Brunzell O faaott: Hallen, A., komposition ; :Malm, A:, vaithor~; Ruthströ~. J., vi0!in; Meyer, E. A., tyska språket; Runuqutst, A., VIola; Behl~, Anna, rytmisk gymnastik och solfege ; Pratl, Bina, italienska språket; Brusewitz, K. V., franska språket; Larsen, F., pianostämning; Morales, O,) ledare af partiturstudium för dirigering; Nilson, C. E., ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens [2236].Normalskota för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) Rektor. Fåhrreus, G. R. Biträdande föreståndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Widegren, Matilda, vid Normalskolan. Lektorer: Fährreus, G. R., i historia; Ottelin, O. i svenska språket och litteraturhi~toria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap; Zachrisson, R. K, i tyska oeh engelska. språken; Malme, 0.. O. i zoologi Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

7 Almen, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma- Eriksson, Edith, i kristendom, modersmålet, matematik o. metodik; Frisc~,_ ~~~t~~,_i j tematik; [ J C. Ofriga allmänna inrättningar. och botanik; Auren, T. E., i fysik; Fevrell, Öfningslärare : Pegelow, Hanna och Lind- W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i qvist, Hugo, i musik; Olin, C., vik. i geografi,.kjellman, G. R, i franska språ- teckning; Ostrand. Ruth, och Regnell, ket, Signe, i gymnastik; Molin, Signe, i slöjd; Ordinarie lärarinnor: Widegren. Matilda, Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig i svenska språket och historia; Lanrit- ekonomi; Johansson,.Sigfrid, i trädgårdszen, Dagmar, i kristendomskunskap, sven- skötsel. ska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. Lärare i öfningsskolan:' Bergmark, Maria; matematik; Een, Sigrid, i naturkunnighet, Dahlborg. Hanna, f. Andren ; Svensson, matematik o. geografi; Högström, Sall y, Elvira; W allen berg, Mathilda, f. Erikson ; i gymnastik; Hertzman, Maria, i hand- Wikberg. S.; Steiner, E.; Gav.elin, Rut; arbete; Hallberg. Lizzie, i teckning; Son- Englund, Ruth. den, Anna, i svenska och engelska; Sten- Läkare: Tamm, Alfhild. dahl, Greta, i geografi, naturkunnighet Vaktmästare: Rickander, K. och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de förberedande klassernas läro-. n Anna Sandstroms.. Höqre Lärarinneseminaämnen; Lindell, son, Margareta, Lilly, i musik; Svensi franska och moders- [2242] rl~m. (Karlavägen 25.) målet; Toll; Ebba, i de förberedande Styrelse: Sandström, Anna, förest.a ; Sundklassernas läroämnen; Billmanson, Eva, bärg, Matilda, bitr.förest:a; Lodin.Maria,. d:o; Kjerrström,' Elin, d:o. Halle, T. G., professor. Öftiga. lärare o. lärarinnor: Lärare och lärarinnor: Sandström, Anna; Sundbärg, Vid Seminariet: Nordgren. C. O., i tys~a; Widerström, Matilda; Alving, Hj., lektor; Bergström, Rut; Karolina, i fysiologi o. hälsolära; Holmgren, Sofia, Brandetl, Therese; Dahl, E. fil. kand., adjunkt; i hälsolära; Göthe, G., i konsthistoria; Widman, Dahlstedt, F., fil. lic.; Gawell, Gulli; Halle, T. ~., R., i kemi; Rabenius, O., i litteraturhistoria; professor; Hermelin, Honorine; Holm, 1., lektor; Wikners, A. N., i. kemi; Henningson, Hllrua. i Kjellman, Hilding, fil. dr, lektor; Kooh, Carl, talteknik; Rowlette, Lilly i engelsk talöfning; fil. dr, lektor, Laurin, Carl G., skriftställare; Lind- Dir-oks, Lili, i tysk talöfning; Harel, Stephana., berg, Andrea, f. Ortenblad ; Svanatr öm, John, i fransk talöfning; Lindberg, Andrea, i teckning. fil. dr, docent; l\'iealy, P., lektor; Naumann, E., Vid Normalskolan: Nerström, Ragnhild, i materna. fil. di; Riccius, Paula; Rowlette, Lillie; 8ahlin, tik. Bergmark, E, i kristendomskunskap; 8ah- E., lektor; Zegolson, Louise. lin, Btgmor-, i franska; Gezelius, Kar-in, i kris- Läkare: wetterdal. H. tendomskunskap; Hallengren, Eltn, i engelska; Sekreterare och kassaförvaltare : Sandberg, Sigrid. Linder, Sigrid, i 2:a törb. kl. ä.; Nyquist, Karli, i siöjd; Sandholm, Greta, i gymnastik; Welin- [2246]. der, Edith, i teckning. Vid Seminariets Hushållsskola: Behager, Ingeborg, ihuslig ekonomi, bitr. föreståndarinna; Walin, Ingeborg, i huslig ekonomi; Sjögren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i aff"årsräkning; Holmgren, Sofia, i fystclogi ; Philip, Elsa, i kemi; Sturzen- Becker, Tyra, i kemi; Enström, Ellen, i husj.., ekonomi; Bergström, Karin, i hygien. Bibliotekarie: Rogh, Jenny. Läkare: Holmgren, Sofia. Vaktmästare: Rilfeldt, Elin. Hö'gre lärari~neseminariets hushållsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Föreståndarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240J Folkskoleseminariet i Stockholm. (Pråstgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg" H. E. ~ektor; Sörensen, Anna. Amnesiärare: Euren, Elisabet; Gagnet, Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl. U.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare): Stael von Holstein, Mathilda (timlär.). Privata Högre Lärarinnesemina rium i Stockholm. (Riddaregatan ~3.) Styrelse : Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken: Widegren, Matilda, fröken; Wallberg er, Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärare och lärarinnor: Anderson, Safi, fröken, förest:a; Ahlberg, J. A., teol. dr; Fearenside, C. 8. M. A.; Gezelius, B..., fil. dr; Henningsson, Hilma, fröken; Hökerberg, Amy, fröken; 1.Jagerstedt, N. G. W., fil. dr; Larsson, O.. fil. dr; Malme, G. O., fil. dr; Montelin, F. G. E., fil. dr; Palmgren, A" fil. lic.; Reinius, J., fil. dr; Riccius, Paula) fröken; '8tael von Holstein, Mathtldav jur-, kand., Thorstenson, Emilia, fröken; Tidstrand, Elin; fröken; Wahlström, Lydia, fil dr. Läkare: Holmgren, Sofia, med. lic. [2247J Detthowska Småskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektör: Sidner, H., seminarieadjunkt. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Serninariets telefon a. t och 16431, r. t. I (endast f. m.) Lärare oeh lärarinnor: Detthow l Alma, i psykologi; FINSPONGS METALLVERKS A.-B.... SIiRIDAREsANseATAN \

8 l. Bildningsanstalter. [ ] historia; Hartzell, Helmy, 'i teckning, målning Kassadirektör : Hourlin, E., e. o. hofrättsnot. o. modellering; Hedenström. Tora, i gymnastik; Ledamöter: Lönegren, E.; Norrby, J.; Sonden; Kihlgren-, Maria, i handarbete; Krrepelieu, Alf- C l f bild, i geografi; Lindqvist, Hugo, musikdirektör, W., f. intendent; Edling, har otte, ru, i sång; Lindholm, Elisabeth, i naturkunnighet; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, Scharp, Märta, i modersmälet., fröken; Sparre, Anna, fröken; Ulfsparre. [2248J Pedagogiska lärokursen. Ordförande: Scheele, Frans von. Sekreterare: Lindvall. Frans. Kassaförvaltare:. Branzell, Anders. Öfriga ledamöter: Stålfelt, Ed vin; Fevrell, Walter; Aspman. Maria; Olson, Maria. [2249J Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre slöjdseminarium för utbildande af lärarinnor i kvinnlig slöjd. Föreståndarinnor: Blomberg, Fanny, adr. Banörg. 31; Wästberg, Karin. [2251J Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola. (Jakobsbergsg. 15.) Styrelseledamöter: Öhman, K., kyrkoherde, ordf.; Reuterskiöld, L., fröken, v. ordf.; Olsson, Maria, fru; Sjögren, Axel. direktör; Bergman, E. G:son, kanslisekr. Suppleanter: Sebardt, Elisabet, fröken; Franke, Olga, fröken. Föreståndarinna: Franke, Olga, fröken. [2254J 'Svenska Diakonanst$lten. (Stora Sköndal, Stockhr.lm 4.) (A. t. Södertörn 177, r. t. Södertörn I:Pyrd.<e. Ordf.: Danllll, Hj., biskop. v. Ordf.: Dahlin, J. E., marinöfverkommissarie. Sekr.: AndnJn, B., pastor, anstaltens föreståndare. Kassaförv.: Holmbäck, Arvid, komminister. Öfriga ledamöter: Hogner, G., kontraktsprost; Lindskog. J., kyrkoherde: Sebardt, C., med. dr, anstaltens läkare; Ahlberg. J., gods-. ägare; Linders. Jacob, häradshöfding; Berg, Alfred, gndsägare: Edquist, Carl, komminister; Widller. Nils, kyrkoherde; Montgomery, W.. brukspatron. Suppleanter: Odeucrants, L. A.. bankdirektör; Andrån. B., pastor; Lundegårdh, Gustaf, direktör; Lundqvist, Olof, ingenjör. M., fröken; Loven, Aug., fru; Murray, Elisabet, fru; Heimbiirger, L., diakouissg; anstaltens husmoder. Föreståndare: Norrby, J., pastor, träffas 9,15-11 f. m. (utom onsdagar). Biträdande pastorer: Helen, H.; Gondret, J. Kamrer : Andron. Sigfrid. Ofverläkare: Toll, H. Underläkare: Wahlby, H. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1,1'. t , 13422; a. t Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Holm, H., kassa- Iörvalt.; Helen, H., sekreterare; Gustafsson, E.; Sandell, N.. v. ordf.; Andren, S.; Alexanderson, A., fru; Heimbnrger; E., fru; Heimbiirger, Louise, diakonissa; Danielsson, Sigrid, fru; von Stockensström, Eva, fru; Lagerheim, Ellen. frih:a; Sonden, N., fru; Wernstedt, H., fru. Diakonissanstaltens Hospits. Erstagatan 1. A. t ; r. t Di"k ontssansta \f eus Sjukhem. Erstag atan 1. R. t Dia konlssanstaltens oblatti Ilverkning. 15.) Erstagatun 1. R. t. 2149; a. t [2256J Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbre ktsgatan 18.) Föreståndare. Benander. C. E. Lärare: Broady, K. O.; Cederoth, J.; Gustafson, G. A.; Nordström. N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. K, ordf.; Byström, J., vice ordf.; Gustafson, G. A., sekr.; Sundström, K. V., kassör och vice värd. [2259J Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Styrelse: Svensson, Th, o. D. direktörer; Parmfelt, K. Lärare: Svensson, D.; Svensson, Th.; Parmfelt, f. Ekman, K.; Pripp, S.; Berger. E.; Boudin, N.; Mo berg f. Blomberg, L.; Zetterwall, E.; Ferngren, s. Inträde kan ske äfven under pågående terminer. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~~~~a~:n;:d~34~

9 [ ] c, Öfriga allmänna inråttningar. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelslnstltut, (Stigbergsg. 26.):. Styrelse: Broman, J. W" (ordf.);, 'Haak, O.; Bohman, N.. Kisen, institutets rektor. Rektor: Munthe, 'A. W:son, fil. dr. ÖfrigJilärare: Adams-Ray, språklärare; Andersson, 0" fil. mag., handelslektor ; Auerbach, C:,språk. lärare; Brate, E" lektor;' Chambert, A., adjunkt; Collin, H.; Dybeck, J., adjunkt; Elfner, E., riksdagsnotarie; Eneroth, O., adjunkt; Fogelberg, P., adjunkt; Larsson, H. D. H. H. S., handelslektor; Lidblom, E., adjunkt; Liljeblad, Fr., handelskel)list; MalIllstedt, A., lektor; Nordberg, Fr., kamrer; -Nyberg, John, D. H. H. S., lektor; Peterson, 'J., arkitekt; Rönnholm, N., adjunkt; Westblad, Hj., fil. mag., handelslektor; Vinel1,K., adjunkt; Zamore, C., adjunkt. [2263] Bröderna Påhlmans handelsinstitut. Drottningg. 71 C. Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Bäckström, Walter; Bchnltz, H.; Uggla, E.; Påhlman, J. M.. Rektor: Påhlman, J. M. Öfriga lärare: Adlercreutz, B., fil. kand.; Afzelins, L, fil. kand.; Anderberg, 'Kr., fil. kand.; Andersson, L fröken; Axelsson, T., bankdir.: Belfrage, K, börsdir., jur. utr. o. fil. ll;,and.; Bergenfelt, V:! hofr.-not.; Bodstedt, L, tng.; Bredenberg,\S., froken; Carlsson, V., fil. kand.; Dahlman, A., fil. kand.; Fahlborg, Fred., bokf.;favre, L., M:el1e; Fleetwood, O. E.. fil. kand.; Fries, Ebbe; e. o. hoträttsnotarte ; Fäldt, E., fröken; Jonas- -son, O~, amanuens vid Hand.shögsk.; Kihlander, A.,.fil. kand.; Kihlstedt, E' J öfverstelöjtn.; Lind.. qvist, T., 'fröken; Månsson, -K. A., kammarakrifv.; pst, E" fil. kand.; Påhlman, G., e. o. hofrättsnot.; Rehnsfeldt, C. W., fil.' kand.; Rudert, G., banktjänstem.;. Sta;rk, A" fil. kand.; Z~tterval1, M., fröken; YeU, E., Miss. [2281] Nya Språkkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversättningar till och från tyska och engelska. Mottagningstid: 5-1 /26 e. m. För den \ Föreståndare: tyska afdeln.: Nordgren. C. O., läroverksadjunkt." För den engelska afdeln.: Dahlander, C. P., jur. kand. \ [2283] I Kraftska Skolan. Stiftad 'Meddelar mindre bemedlade, men begåfvade lärjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande språk, (i moderna språk); Johnson, Gustaf, handelslärare: Kihlander, Anders,lskriflä.rare; Velindfi)r, Edith (teekning); H. Reuter, ftl, lic. (i stenografi). I [2285] Grevesmuhlskl! samskolan, Grundad Dimissionsrätt till realskoleeramen. Direktion: Ordförande: Pastor f Jakobs o. J ohannes förs. I Vice ordförande:,wretman, J. äfriga legamöter : Wennberg, A.; Brodin J. :\il.; Laurents, W.; Afzelius, A.j Was s berg, A.; Borge, O, F. Inspektor: Ottelin, O. Sekreterare: Seth, M. Rektor: Fischier, P. E. M. Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. \ Öfriga lärare och lärarinnor:, Philip, E., civiling.; Bergwall, ~~,u.d;. Frank, A~na; Lundgren, Mal'ia; Widercrantz, Maja; Holm,.A:strid; Vogel, Gl'et~, Jakobowsky" Märta; Öijermark, Elsa; Heumann, A., ai, k~'md.;-r~.ndah-l,o., fil. kand.; v. Rosen, F., fil. kand.; Oratröm, O. V., fil. dr; Lied. stra~d) A., kapten; Frank, K., folkskolläeare; Nilsson;,: S" fil. kand.; N.oren, O:, fil. kand.; Lindblom, K. A., fil. lic, och s. m. kand.;,åk~r. lund;' E., fil. kand.; Ortegren, R., fll, mag.; Frijs, A.,, tec~ing~lärare: I Wedholm, Dagmar, handarhetslärarinna; Forsslund, J., slöjdlärare; Helmfrid, Margot, sånglararmna; Söderström, P., kapten, gymnastiklä~are. r [2291] I ( Navigationsskolan. (Stigbergeg, 40 & 42.) Direktion (v~d af stadsfullm.): Sydow, B. R.:. ordförande; Holmström, G, Hj., vice ordf.; Thelander. C. T. Jj'.; Isäkson, C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindley, Ch.; Blomqvist, S. E. G;., l!'öreståij.dare: Björling, J. S; Lärare: Pettersson, F. A., i navtgationsafd.; W'ess man, J. G., H:, tnavtgattonsard.; Ringqvist, H. N., i navlgattonsafd.; de.wahl, A., i maskinisf:afd. Extra lärare: Nordensson; K., i svenska; Högberg, L. O., i engelska; Amundsou, T. A. A., i hälsoo..förbandslära ; Alland, E., i ~kepps.byggeri o. Schmidt, J.1A., i maskinlära i sjökaptensklassen; Andereeon, A. J. E.., i författntngskunskap i,sjökaptens- och styrmansklasserna samt författn. kunskap och, svenska i skepparklassen; Kmberg ; E. V. L., i matematik i l:a o. 2:a maskinistklasserna ; Böderlund, :'A. II., i matematik i 2:a maskinfstklassen ; Löfroth, C. "L., o. Schmidt, J. A., i maskinlära, fysik o. mekanik i s:a I maskinisklassen; Deur-ell;: E., i~lekti;citet~lära' i 1.:0. o.' 2:a maskinistklasserna; Ekstam, O. J. A., i matematik' i S'e maskinistklassen; Bundgren, F. I., i maskinlära i 3:e masktntstklassen; Kahl,.V., i svenska i 3:e maskinistklassen. matematik, bokföring, stenografi, handels- J kunskap m, fl, för köpmans-, industri- och [2293] Abraham Rydbergs stiftelse bankbanan behöfiiga läroämnen. Lokal: (Kungl. Djurgården, Alberget 4 B) - Svartmangatan '22. a Inspektor: vakant, t. f. v. pastor N.J.Welinder. till anande af skicklige sjömän i det prak- R k B tiska af sjömansyrket.. e tor: Mankell, " fil. och s. m. kand., Ledamöter: Fryxell, K.A., ordf.; Andersson, läroverksadj..,i F A d L d Lärare: Brandel, Robert; fii. dr (i kristendom, sven..., inspektor för nn ervisningen:.un. _ ska. matematik m. m.); Forsberg, Nils; fil. mag. ström, K.; Thulin, P. G.; Schollin, C.L:_ FINSPONGS METALLVERKS A.-S ,.'DA,. AN AT'AII'

10 l. Bildningsanstalter. '[ ] Öfverlärare:'vid Praktiska sjömansskolam llandtverkslärare: Löfgren, V:; SandeU,G. A.; Asp, Lagercrantz, A. B. C: J. Sekreterare och kamrerare: Smerling, C. O. Han~~r~~tslärarinnor: Lindvall, Viktoria; Julinder, Märta. Anna; Hultkvist, Vaktmästare: Manner) B. Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. [2296] Kungl. Institutet ~ch Förskolan för Med skolan är förenadt blinda på Tomteboda. Statens seminarium för bildande af (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- lärare och lärarinnor för döfstumunder. <h'olm 3.) visningen. Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: Seminariets rektor: Döfstumskolans förest. Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.j Wass- ~erg, A.; Rossander, Wendela ; Swart-! [2298] Tysta skolan hng, J. Sekreterare o~h kamrerare: \ Wessman, Ipraktisk-teoretisk fortsättningsskola tör dör- F.j stumma flickor. (Lidingö villastad.). K. A., ju. Iic. Rektor: A;strand, J. ~. <?:' fil. kand., _ lordförande: Nordensson, A., generalkonsul laro- Öfriga ledamöter: Anstrin, E., fröken; Smer-.. verks~djunkt. (delvis tjäastled.) hng, E., fröken: Strokirk, E., arkitekt; Amnesiarare: Elmqvist, H.; Nygren, O,. s, Sandberg, E., kansliråd; Hult, O., med. Ek, G. E., t. f. rektor;.j oha~~son, EmIlIa; doktor. Holmberg, Gertrud; Lindström, ya}borg; Föreståndarinna: Ahlberg, A. Karlson:. Anna; Smedberg, UlrIkaj Ny Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rock. _gren,.gota.. man, E.; Vilhelmsen, A. L~r~re ~ gyill,uastlck: Soderstrom, P. Sekroterare: Paues, E. W., L~rare ~ mu,sik:obl~mie. notarie. Lärare l sång: Ahlen,..W. e. o. hofrätts- Lärarinnor, i handarbete: Stenhammar, Hedvig; Johansson, Thordeman, Ellen; Brita. Föreningens för sinnesslöa barns vård Lärarinna i hushållsgöromål: Lindstrand, skola och seminarium, se l3640], Ester. Allmänna läroverk. Lärare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. tjänstledig. Lärare i snickeri: FagereU, V.' Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. Iic., regementsläkare. Ögonläkare: Forsmark. E., med. dr, docent. Tandläkare: Wannberg, K. L [2301] K. Direktionen öfver Stockholms sta!ls undervisningsv~rk. Ordförande: Ofverstå thållaren; Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, V.; Hafström, A.; Höglund, O..M.;Rabe, P. R.; Kjederqvist, J. O. G.; Svedelius, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fåhrreus/ G. R. Kamrerare: Mattson, R. [2297] Manilla döfstumskola Sekreterare: Elireson, G. E. (tillhör 1. döfstumundervisningsdistriktet). Expeditionslokal och -ttd, se Namnregistret under Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söder- Stockholmsstads undervisningsverk. lind J. G.; Wassberg, A.j Stockman, G. (Sthims stad); Fant, F.; Å.kerlund, E. G. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T., Inspektor: vakant. Bärg, A. J. (Södermsnlanda län); Lund- Rektor: Kjederqvist, J. O. G. borg, J. A. (Västmanlands län); Kling. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska.; spor, Ph., grefve; WesterIund, J. A. Rydfors, A., i modersmålet, historia och (Östergötlands län) j Bager-Sjögren, J. geografi; Kjederqvist, J. O. G., i tyska,(norrköpings stad); Kahlström, K. R. och engelska; Göransson, E., i rnatema- (Gotlands län). tik och fysik; Holm, I. M., i kristendom Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. och filosofi; Reinius, J., i tyska o. eng- J<'öreståndare: Prawitz, J., rektor vid döf- elska ; Brusewitz, K. V., i franska och stumlärareseminariet. tyska; Andersson, L. G., i biologi; Matt. Läkare: Barr, O. D. son, R., i matematik och fysik; Carlgren, Lärare ; Morian Petersen, L.;' Hellmer, H.: Hansou, W modersmålet och historia. ~:;o~~lsson, J.; Lövgren, R. F.; Lindberg, F., Vik. i~ktorer: Lagerqvist, G. A.; Göransson, Lärarinnor: Hanson,Anna:Nyström,Signe;Eriksson, G.; Ringselle, A. Sigrid; Hellmer,. Gulli:. Lundvik, Ida;.Iohans- Adjunkter: Vinell, IL A.j Asklund, H. G.; :~':;r:eda; Gestrm, EdIth, Vik.;Brlem, Febe, Lindvall, A. F. W.; Rhedin, A. W Ro- NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR. STHLM

11 [2303,-2311 l C. Öfrig'a allmänna inrättningar. mare, P. N.; Noren, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Göransson, G. A. S.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Ring-. selle, G. A.; Lagerqvist, A; V.; Lannert, G. A. Lrson : Afzelius, 1. M.; Hallen, H. G.; 'Stenbäck, G. r,. A.; Sjöwall, C. A.; Komstadius, J. B.; Ångström, 'N.; Blom, F... G.; Moberg, O. P.; Strauss, F.; Dahlen, M. Ofningslärare: Ek" IL J., i teckning; Åkerberg,C. E. E., imusik; Frösån, J. S. K. i gymnastik. I [2305J Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Montelius, G. O. A. Rektor: Lundqvist, N. J. Lektorer: Brate, E., -i modersmålet och tyska; Solander, E. O., i matematik och fysik; Vessberg, G. W., i historia och geografi; Bergman, J., i latin och grekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi: Edling, E. G., i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och: fysik: de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O, i engelska och franska; F'redlund, K. H., öfver stat. A.djunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.-;, Larssen, R.; Zamore, C. A.; Rönnholm, N.; Hamnström. E. A. D.; Svensson, K. S.,S.; Källg'ren,C.; Schedin, J.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A.; Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Lundqvist, N.: J.; Mankell. J. J. B.;-Löfberg, V. R.; Einar,.. E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E. Ofningslårare: Lambere, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i g-ymnastik... Läkare : Trana, K. A. [2307J Högre realläroverket p~-norrmalm. Inspektor: Lindström, P. E. Rektor: Svedellus, C.. tillf. Lektorerj Lindhagen, A., i matematik och fysik; Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjänstl., rektor vid h. a. läroverketi Uppsala; Larsson, 0.1. V., i tyska och engelska: Ahlfvengren, F.E., i biologi och kemi: Hultenberg, L. G. H., i engelska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölen, H. F., i moders" målet och historia, tjänstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmålet; Söderborg, B., i fysik och kenii; Grade, A., i historia och geografi, tjänst!., rektor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi. å.djunkter : Svenson, L. V.; Hahr, O. G. A., Kjellberg,.A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Hedström. J. S" tjänstl., rektor vid h. realläroverket på Östermalm; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Lyttkens, E. r. A., i kristendom och historia.: Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och eng-elska; Alsån, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström... N. J.. i modersmålet och tyska. I Ofningslärare: Ekström, J. P., i teckning; Peterson, J. J., i gymnastik. [2309J Högre realläroverket å Östermalm. Inspektor: Kjellberg, Knut. Rektor: Hedström, J. S. Lektorer: Meyer, A., i matematik och fysik; Skårman, J. A. O.: i kemi och naturalhistoria; Levin, H. O., i kristendom och modersmålet; Holmberg, K. K, i fysik o; kemi; Sahlin, E. V., i modersmålet o. filosofi; Falk, E. V., i historia, och,geografi ; Nordström, J. H. T., ity ska. och 'modersmålet; Jacobson, G. G. K, i modersmålet och historia; Gabrielsson, A., i engelska och franska. Adjunkter; Wallberger, H. A. E.; Heumann, K. A. D.; Inghe, J. A.; Bergenström, K. E.; Bergman,!J..T.; Kihlström, s. A.; Täckholm. R. V.; Fredlund, G. J.; Wiknerz, A.; Fägersten, K. D.; Ahlström, S.' E. A.; Wikland. F. V.; Widman, K. V. R.; Bågman, S. J.; Stafner, S.; Gerdin, E. L; Holmqvist, C. O.; Tiselius, J. O. E.;.. Nilsson, K. S. J. Ofningslärare: Boström, O. K., i teckning ; Sandberg. G., i musik; Littorin, B. E., i gymnastik. Läkare: Koraen, G. M. [2311 J Statens profskola, Nya elementarskolan i Stockholm. (Högre ållmänt läroverk, numera under samma di-. rektion som de öfriga allmänna läroverken.) Rektor: Bohlin, Knut, t.illf', Lektorer: Jacobsson, A. J., i latin och gre-. kiska; Hemmendorff, E., i biolog-i och kemi; Rudberg, T. A., i matematik och fysik; Sandegren, S. A. M., i historia o. modersmålet; Kruckenberg, r. M. J. F., i kemi och fysik; Palmgren, C., i tyska o. engelska; Wal1es, J., i kristendom o. modersmålet; Swenning,J., i modersmålet o. filosofi; Thorn, A. Chr., i franska. Adjunkter: Rydberg, C. F.; Pettersson, J. P.; Nordgren, C. O.; Wijkmark, O. H. W.; FINSPONGS METALLVERKS A.~B SERIDAR.ESANSfilATAN

12 1. Bildningsanstalter. [ '7"J Öhman, K; Olson, P. Hj.; Nyström, D.; Rektor: Lindqvist, Axel Axelsson. Blom, C. K; Nilsson, A. E.; Kökeritz, G. Bitr. Iöreståndarinna : Skarin, Elisabet. H.' Pehrson. G. T.' Holmberg- J.' Helan- Lärare oeh lärarinnor: Afzelius, Elin; Egnell, Hilma; d 'E N' 'D b k' G 1 B', J p. Hellström, Lisbet; Herlin, ~Iärta; Hässler, Alma; er,. 'J Y ec,.., Otnau,.., Lindegren, Elisabeth; Lindgren, Maja; MoJl".. en plats vakant. Dagmar; Moll, Signe; Noren, Ebba; Perssou, Ofningslärare: Malmberg, N. 1\1.. i musik; Se- Karin; Quist,,,Nlarie Lou~~e;. SjöRtrand, Ingrid; g'erborg, K. H., i teckning; Schmiterlöw,.. Stem, ROBa; I'idstrand, Sigrtd ; Åstrand, Ebba..., Läkare: Alzelms, Arvid, med. dr. A. G., t. f l gymnast.ik. [2313] Jakobs realskola (6-klassig). Inspektor: Källander, A. J. Rektor: Lindblom, K. A. Adjunkter: Palmkvist, J. K; Levin, C. A.; Lindqvist, E. O. G.; Setreus, K. O.; Lindqvist, Ax. Ax:son; Nilsson, El;; Holm, N. E.; Vestergren. J~ T. C.; Orströrn, O... V.; 'I'egner, V. H.; Hei ner, N. O. Ofningslärare : Asp, G. R., i teckning; Sandberg, O. T., i musik. I [2315] Katarina --- realskola (6-klassig). Inspektor: Cederborg, A. Rektor: Grade, A. Adjunkter: Pettersson, C. W.; Brusiin, A. M.; Larsson, E. V.; Rydmark, J. A.; Schlachter, F. W. H.; Jungner, D. H. T.; Schött, C. A. R.; Nordensson, K.; Sommar, K. A. R.; Ernström, E. V.; von Koch, N. A., tjl, Vik. adjunkt: Westblad, R. J. Extra lärare: Carlsson, W. L.; Högberg. L. O.; Gejrot, H.; Stenfelt, F. A. H.; Falk, G. F. Öfningslärare: Johansson, A. K., i teckning;, Larnbere, C. L., i musik; Möllor, J. O.H., i gymnastik; Amer, G., bitr. i teckning. Slöjdlärare: Ingeiström, A. Läkare: Sundell, C. [2317J Kungsholmens realskola (6-kl.). Inspektor: v. Rosen, Gustaf, grefve, f. d. hofrättsråd. Rektor: FröIen. H. F. Adjunkter: i::3tigler, J. E.; Löw, G.; Kylen, Hj.; Hannerz, N.: Karlinder. K. A.; Anjon, N. J.; Landby, H. V.; Sjöborg, A. E. M.; Uhrströ m, W. P.; Hammarsten. O. D.; Bergh, J. T. A.; Hansson, J. A. Öfningslärare: Malmberg, N., i musik; Björkström. M., i teckning; Söderström, P. A., i gymnastik. Enskilda läroverk. (i bokstafsföljd.) [2321J Afzelii Elementarskola för flickor. Högre fullständigt läroverk för flickor. (Biblioteksgatan 32.) A. t ; r. t. Ostarm Inspektor: Hallberg, H. K, kyrkoherde. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2324] Anna Sandströms skola; (Karlavägen 25.) Föreståndarinnor: Anna Sandström och Maria Lodin. Mottagning-stid: kl. 1-2 alla hvardagar utom lördagar. Klassföre stånd: or: Soph.ie- Louise Alexanderson,Augusta AltlIiu, Sonja Berggren, Karin Boman, Ruth. Callin, EUn Ericsson, Olga Falkner, Oar!n Frauzen: Anna Holmquist, Elsa Hultgren, Greta Karlssou, Ingegerd Laurent; Göta Lindqvist, Sigrid Ljungberg, Ellen Malmgren, Elisabeth Meyer, Greta Mor-saiug, Agnas Ramstedt, Ebba Thollander, Eltu Tidstrand, Margit \Vetterdal, 1\Iatilda Wiman. Mathilde Åkerblom. ' Öfriga Iärartnnor och lärare: Tekla Bolin, Gulli Gawell, Frida Hennings, Alma Hässler, Harriet Lagerberg. Clara von der Lancken., Emerence Lindgren, Sally Lindgren, 'I'here se Lindgren, Sigrid Molin, Gerda Ohlson, Brita Rudeltue, Stgrtd Sandberg, Tyra Sturzen-Becker, Ester- Svalling, Nancy S~~rensen,AnnaTengwal l, Louise Zegolson, Karin Ahlström. Läkare: H. Wetterdal. örverläkare. Anna Sandström s Seminarium, se [2242]. [2325] Anna Schuldheis' skola. (Götg. 26, Repslagareg, 15. A. T , R. T. Söd. 605.) Inspektor: f. d. läroverksrådet doktor N. G. W. Lagerstedt. Föreståndarinna: fröken Anna Schuldheis; bitr. föreståndarinna: fröken Elin Schuldheis. Lärarinn-or och lärare: fru Gerda Adde, fröknarna Mercedes Adde, Ingrid Alexa-nderson, Ruth Björuander, Gertrud Bloruqvlst., Elsa von Dardel,. Astrid Darin, Valborg Grapengicsser, Mabet. Holm, Inez Johansson, pastor G. Kihlstedr; fröknarna Karin Liudahl, Ebba Lomberg, Birgit Lundström. Ruth Malm, Ester von Melsted, :U:Isie Nor den.sva'u, 'l'illy Nordström, Ruth Rylander, Anna Sandln, Mat'i t,~oll Stapelmohr,. Elisabeth Sundell och Hedvig Osterhjelm. Läkare: dr Inez Laurell. [2327] Ateneum för flickor. (Sveavägen 48) Omfattar L Högre flickskola med förheredande klasser (särskild afdelning för flickor, som med goda betyg- genomgått minst14 kurser folkskola) och husmoderskurs. II. Folkskoleseminarium med småskolesemiuarium. III. Skolköksseminarium. Inspektor: för högre flickskolan och skolköksseminariet: regeringsrådet Herman Palmgren; för folkskoloseiainariet: kyrkoherden C. R. Hasselrot. 20 VASAGA.AN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

13 , C. Öfriga allmänna inrättningar. Styrelse: rektor E. Planck, ordf.; intendent [2333] Brummerska skolan. F. W. Sonden: fröken Augusta Palmquist; Högre fullständigt läroverk för flickor. kyrkoherdea.hagardt; 'rektorarvid Bruno. (Johannesg. 18.) Rektor: Bruno, Arvid, teol. lie., fil. kand. Föreståndarinna. Kruse, Ellen. f V. D. M. Biträdande föreståndarinna: Kruse, Anna. FöreRtånd:a för högre flickskolan: Rusen, Lärarinnor: GunhUdAlmen; Alma AnderSSOn:Ing- Hildur: ~~.~~,::":~o~r~t%~~~s~u~~:i~~~i~~~~~elf.~~ Bitr, föreståndra för folkskoleseminariet: Car'lquist: Betty C;oneborg;MariaDillner; Ester Nordström Anna. Edelstam: Anna Ekström: Ebba Ekström; Maria Förestånd' för skolköksseminariet Hans- Fa~k;Elisabeth:",?nFeilitzen;Frida Fi.~ch:Kar~n.. a. F'rick; Greta Frolmqer, EmmyHallstrom, Mapa son, 'I'ilda. Kjellin; Hulda Kruse: Anna Lagerstrom; Wen Lärare och lärarinnor: Aldau,Elsa;Atpos.Vilhelma, dela Leffler; Elisabet Lindberg; Annie Linner: fil. kand.; Arbin, Elsie: Carlborn, Emy; Oarls- - Augusta Llthner; Emma LöweIihielm; Hanna son, Greta; Cassel, Astrid; Cederblom, Elin,:fil. l-laltp.; Marlon Montelius; Mattida Neijber; Anna kand.; Crouström, Elsie,f.Arbin; Engel, Agnes; Nordensv3n; Rosa Norström; Gunhild Nygren; Egnell, Märta.; Ericsson, Elsa; Ericsson, Gun; Maria Peterson; Elsa Petterson; OJga Pottho:ff; v. Feilitzen, Louise; Fevrell, Walter,fil.dr, lek- CissyRosen:Ester Rosengren: Elisabeth Rupert; tor; Gustafson, Lisa; Hagardt, Anders, kyrka- IngridRiiffel; Lilian!alomo,D; AnnaSegerström; herde; Hasselberg, Dagmar; Holmberg, Elisabeth; Auguste. Sundho1m; Asta Svendgaard; Lisa Teng,- Johnson, Karin; Jonsson, Artur, pastorsadj.; strand, Elisabeth Uhr; Ellen Wahlbom; Lilly,Jonsson,Hedvig,f. Lind; Krumlinde, Elsa;Kum- Wahlberg;Vera Virgin. Hen. Signe; Lichtenstein, A., med. dr.; Lund, ' Arvid, teol. kand.; Lundbom, Hilma; Lyttkens, [2334] Carlssons skola. Elof, läroverksadjunkt: NUson,Gertrud; Nord- "Vall,Karin: Pallin, Adolfin;Palmquist, Augusta; (För gossar.) Palmquist, Maria, gymnastikdirektör; Rosborg. Förberedande elementarskola och Elisabeth; Röhl. Anna; Schwermer,' Gertrud; I f kl '. t 1- k Silow, Carl,,:ma,i.6r;Skottsberg",Elisabeth; Sta"l em asslg arover. v. Holstein,Mathilda;jur.kand.; Stjerner,Märtha; (Stureg. 38; a. t , r. t. Ö. 768.) Snndelius, Elin ; Tengwall, Anna; Thunman, / Maria;Ungman,Signe; Uppström,Aivva;Waern, Föreståndare:.Carlsson, G. A., fil. dl'; Elsa;Wallerstedt, HUma;Wessling,Ida; Wester bo.stad r. t. Ö Sta,fner, S.,'fil. kand. Hallberg, MaJin, med. dr; Wikander, David, musikdirektör; Wånell,Helena; Virgin, Sigrid; Vor-.adj, ". bec1t,elsa;lkerströii\,leontin~:österlund,sigue. Lärare: Almgren,E. H., fil. kand.tarbin, E., pastors- Läkare: Billström, J. - adj.; Berglund, A., adj.; Bjering, A.,extralärare; Holmqvist, E., adj.; Lindh, A., komminister; Littorin, B. E., major; Malmstedt, A., f. d. lektor; Nilsson, J., adj.; Ottosson, J., extralärare; Petters- '(2330] Beskowska skolan. 'son, J. M., ~. d. rektor; Stafner, S" adj.; Stalin, (Engelbrektsgatan 9.) S. A., f. d. adj.; Tiselius, E., adj.; Walin;E. H., Fullständigt Iäroverk med rätt att anställa mogenhetsexamen å klassiska och reala lin.; mottager Lärarinnor: Andersson, Anna; Bjurner, Ingrid C:SOD; f. d. adj. gossar från 6 års ålder. Bjurner, Ruth; Franke, Lilli; Gunnard, Gertrud; Hamberg, Gulli; Hökerberg, Amy; Jacobsson, Inspektor: Åkerman, J., generalo. borgarråd. Gerda; Kinberg, Disa; Lager-ström, Märta; Mo- Styrelse: SandeU, N., byråchef, ordf.; Lam-. berg, Hedda; Montelius, Ester; Norström, Stina; Pehrsson, Oscåra; Rinman, Signe; Varenius, Maja, bert-meuuer, F., direktör.v.ordf.; v.rosen, Vidfelt, Maria; Åberg, Göta; Maria, f. Tamm; Westenius, E., skattmästare; Jansson, S:, fil. lic, \,, Före~ndare: Jans~on, Sam., rektor; Weste- [2336J Defthowska skolan.. mus,'..e.,. s~att~astare.,.. S.klassig högre flickskola med'. realskole- HufvudlaraI.e. AIgard, N.. teol. kand., l. kr~. examensrätt och normalskolkompetens samt sten~om, Gyllander, G;. ~l. 11?ag.,l hl- 3 förber. klasser. ~na; Thomsen, H., fil.hc.,.ilat~n och gre-. (Eriksbergsgatan 10.) kls~a; J?'lUlson, S., fil. h~., l. lefvande1nspåtor: Fryxell, K. A., fil. dr, generals~rak;. Tackholm! G., fil. lic., l na~ural. direktör.. h.lstqrla; W~stemus, E., l matematik, fy. Föreståndarinna: Detthow, Alma. Skolans Öfri:kl~~~ ~~~\ärarinnor: Fahlstedt, C. A., fil. telefoner a. t och 164'31; r. t. kand.; fröknarna Lundborg, E.; Söderhielm, E.; (endast f. m.). C,,:lson, D.;. R~din, N,; Ström?erg, E.: Li!jen. Studierektor: Rudberg, Ture, lektor vid Nya ~~t, E.:. Kjellm, C.,,oc~ ~njs,.!,-., tec~mgs. El-mentarskolan,' lirare; Lmdberg, O., musfkdirektör,sånglarare; B' "d d ~ d' G dd A.Nordgren, S. G., gymnastikdir.; Hagström, B., ltra an e törestan annna: e a, nna. löjtnant; Gustaver, B. A. G., fil. lic.;.jacobsson, Lärare och lärarinnor: Almen, Maria, i kristendom, G.., lektor; Zeijser, T., fil mag.; Ekelin, B.; modersmålet och historia; Bolin, Signhild, i en- -S.undqvist, J., fil. kand.; Oarlstam, Joh., fil. mag.; gelska och matematik; Ellgar, Tes, i kristendom, SomUlarström, H., fil. lic.; Strömberg, R., fil. lic.; modersmålet, htstorte o. tyska; Ericsson, Svea, Beckman, A., slöjdlärare. i modersmålet och tyska; Eriksson, Edit, i kris- - tendom och matematik; Falk, Anna, i engelska o. franska~fredlund, Tyrs, i kristendom, historia;

14 Frisch, Bertha, i geografi, historia o. tyska; Halle.nberH, Elisabet, i modersmålet, och engelska; Hartzell, Helmy, i teckning o. välskrifning; Hedenström, 'I'ora, i gymnastik; Hjerten, Carin, i matematik, fysik och 'kemi; Hofren. Stina, i huslig ekonomi; Krrepelien. Alfhild, i geografi; Kihlgren, Maria, i handarbete; Lagergren, Ingeborg, i geografi, modersmålet och räkning; Lignell, Erik, håller morgonbön; Lindberg, Elsa, i modersmålet, historia och franska; Lindholm, Elisabeth, i matematik, fysik, kemi o. biologi; Lindqvist, Hugo, i sång; Ljunggren, Dagmar, i modersmålet, historia, geografi; Olin, Alma, i matematik o. naturkunnighet; Reimers, Elly, i kristendom, modersmålet och historia; Scharp, Märla, i modersmålet, historia, geografi; Sjö strand, Helfrid, i tyska och franska; Vestdahl, Signe, i stenografi. Läkare: Wester-Hallberg, Malin, prakt. läkare. [2338] Enskilda Gymnasiet. (Styrmansg.22 & 24; r. t , a. t ) Real- och latingymnasium för manliga och kvinnliga elever. Mäl: student- och realskolexamen med tidsvinst. Styrelse: Stenbäck, L., läroverksadj., ordf.: Kihlström, A., läroverksadj.;. Palmgren, C., lektor; Berg-sten, N." byråchef; Sandberg, K. E., kansliråd; Setterdahl, A., rektor. Föreståndare: Kihlström, A., läroverksadj,lärare:. Albihn, G. A., extra lärare; Berglund, R., extra lärare; Bergman, G. J., Iärover-kaadj.; Blanche, H., extra lära.re; Bågman. S., läroverks-.adj.;.gerdin, I., Iäroverksadj.; Jacobson, G., lektor; Kihlgren, J., komminister; Kihlström, A' I läroverksadj.; Nyström, B. E., läroverksadj.; Ottosson, J., extra lärare; Palmgren, C., lektor; Sahlin, Enar, lektor; Stenbäck, L., läroverksadj.; Swedberg, A., extra lärare; Zeijser, T., extra lärare. 1. Bildningsanstalter -. W abJ regementspastor Elis Schröderhei.m; fil.. Ile, Th. Hyllander ; fil. mag. P.: RendahI ; Axel Pettersson ; S. Svensson. Lärarinna: Anna Askerlund.. - Teckningslärarinna: Marga Landberg. Handarbetslärarinna: Hildur Ekstam. MURiklärare: musikdirektör Georg Sandberg. Gymnastiklärare: vakant. [2342] Kungsholms elementarskola för flickor. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85. A. T ) Inspektor: Larsson, V., kyrkoherde. Föreståndarinnor: Fahlstedt, C., fröken; BeJ,-. genström. S. fröken. Lärare och lärarinnor: Dymling, C., pastor; Hedellus, A., fil, kand; fröknarna C. Fahlstedt; S. Bergen. ström; H. Bergman; fru E. Trolle ; fröken' I, Wallberg; fru A. Sjöström: fru L. '.regner: frue. Björck; frökn. E. Friefeldt; K. Berg; M. Ekberg: A. Lithner; A. L. Ågren; E. Högstadius; C. v. Ahlefeld; L. From; G. Nasentus; M. Larsson; G. Rupert; D. Janzon; E. Pettersson; M. Helmfrid; G. Köhler, gymnastikdirektör; K. Ihlström; A. Elfverson; A. Trägårdh; S. Bävman; fru B. Fahlstedt; fr. L. Sjöström; A. L. Kronvall; B. TengdahL Läkare: Beckman. Eltn, Dled. lic. [2343) Kungsholms Kindergarten. (K ungsholmstorg 4. R. t. Kh. 85, a. t. 9952). Föreståndarinnor :;,Fahlstedt, C., fröken; Ber genström. S.. fröken. Lärarinna: fröken L. Ulander. [2344] Kungsholms Skolkök. (Kungsholmstorg 4. R. t. Kh, 85, R. t ) Förest.: Fahlstedt, C., fröken; Bergenström, S. fröken. Lärarinna: Pettersson, E" fröken. (2339] Klara Realskola. Sexklassig privat realskola jämte treårig 2345a] Kungsholms Läroverk för flickor. småskola för flickor och gossar. Aftonkur- (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) ser till realskoleex. för vuxna. Inspektor: komminister A. Davidson. Brunkebergsg. 9'1, r. t. 7435, a. t Föreståndarinna: Blomqvist, Hanna. Inspektor: kyrkoherden dr G. Sterzel. Studierektor: adjunkten vid Nya Elementar- Rektor: G. L. Forssherg, Surbru,,nn..sg, 57'v; skolan teol. lic. H. Wijkmark. t V 1130 r t l.a- d l Lärare: H. Wijkmark, adjunkt; A. Wingborg, /il. r.. asa, a... rallas ag. kand.; C. Johnson-Etzler.; pastor. kl. 3-'/24 e. m. i skollokalen samt kl. Lärarinnor: fröknarna H. Blomqvist; V. von Baum- 6-7 i bostaden, tisd., onsd., fred. o. lörd, garten; M. Lilljebjörn; A. Cronström; A. Lies; Lärare: Forssberg, G. L., rektor; Kylen, Hj., läro- E. Monten; B. Widell; A. Dolk; G. Hed~und; S. verksadj.; Folkard.Hnlmgreu, J., regements- Fröjd; G. Lindqvist; S. Sparre; E. Ericsson; pastor; Bergetrand. O., löjtnant;.böderberg, S., V. Ljunggren; E. Johannisson; B. 'Viesle~,;,M. fil. kand.; Lundström, G., fil. ltiand.; Norberg, Tesdorff; S. Jägerskiöld; 1: Sundeltus ; f~u/ V. H., kand.~ Ihrman, L., fil. kand.; Asplund, M., Sjövall; E. Uhr, fil. kand.; E. Holmgren ; A. kand.. Andersson, gymnastikdirektör. Lärarinnor: Sjöstedt, Rosa; Landau, Lisa; Sundberg, Läkare: dr V. Ljungsröm. Ellen: Brunberg. Alma; Eckert, Elsa.; Lindroth; Kerstin. Läkare: I med. lic. Alfr. Ljung, Odeng, 65. [2345 b] Kungsholms förbered. elementarskola för gossar. (2341J Kungsholmens Enskilda Läroverk (Kungsholmsg. 18, Scheeleg. 16.) (Handtverkareg. 8; a. t ). Föreståndarinna: Hanna Blomqvist. 6-klassig realskola för gossar och flickor. Lär';';i~~or: Hanna Blomqvist; Anna Dolk; ";mia Föreståndare; fil. lic. Otto Ekstam. Lärare: fil. lic. O. Ekstam: läroverksadj. A. Ahlström; Kindergarten å Kungsholmen. J. A. J:n Inghe; K. D. Fägersten; A. E. M. Sjö- Föreståndarinna: Martha Tesdorff. borg; Folke Wikland; e. o. adj. A. V. Michow;. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och il l u s t r e r ad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM.

15 ( ] C.- Öfriga allmänna inrättningar. ) (2346J lychouska skolan. Alson; Märta Lundin; Signe Liljeblad; Dagmar.(Högbergsg. 37 Å. A. t , R. t. Söder 118.) Sommarström; Elsa Björkroth; Frida Eklund. Föreståndarinna: Wahlberg, Elsa. Lärarinnor: Ahrenlöf, Edit; Rachel', Märit~ergelmer, 'l'hyra; Blomqvist, Gertrud; Boström, Eva; (2351] Palmgrenska Samskolan. Högre läroverk {ör flickor och gossar med rätt att anställa student- och realskolexamen. (~ommendörsg. 34.) Inspektor: Bagge, Peter. fil. dr. f. d. rektor. Föreståndare: Norberg, G., fil. kand. Föreständarinna : Hedström. Elin, f. J ansson, fru, H. L. E.. I.... Lyceum för flickor. Läkare: Hedborg, Th., med. lic., ofverlakare. Bodin, Elna; Carlberg, Marianne; Oar'lson, Elsa; Dahlen, Ester; Gyllenadler, Ja.cquette; Holmquist, Ellen; Levedal, Edit; Lindberg, Karin; Lundberg, Julia; Möller," Ingeborg ; Nordin, Greta; Nyman, l\t[ary; Olander, Gerda; Ohlson, Gerda; Petterson, Davida: Philip, Ruth; Södersten, Greta; Söderqvtst, Agnete; 'l'holander, Carin; Wahlberg. Greta; Waldenström, Ella. (2347] (Kommendörsg. 13.) :Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr; Björnsson, N., fil. kand.; Oarlstam, J., fil. mag.; Inspektor: Juhlin, A. J., fil. dr, general. Forsberg, K. A. V., Högdal-Nääs; Gerdin, E. J., postdirektör. fil. o. teol. kand.; Helander, E. N., fil. kand.; Heumann, K. A. D., fil. kand/o Lindherg, O., Föreståndare: Levin, H. O., teol. dr, lektor. musikdirektör;,littorin, B. E.,.major, gymna- Föreståndarinna: Uggla, Anna, fröken. stikdirektör; Miekow, ;\.. W., fil. uc., Nordstrom, Lärare och lärarinnor: Sandegren. 1\1.,lektor; Rhedin, J. H. T., fil. dr.; Ohlaån, Hj., fil. mag.; Sande- A.tV., adjunkt; Hemmendorff, E' J lekto~'; Fevrell, gren, S. A.. M., fil. dr; Staaff, E'J :fil. dr; Törn t 'V.-F. T., lektor; Pettersson, J. P' J adj.; Wette~ blom, G., fil. stud.; Wennberg, H. O., fil. mag.; dal, H., med. dr; Strauss, C. F. A' J adjunkt; Ahlberg, Alva, H. L. E.; Blanche, Emy; Carlsson, Mickow, A. V., fil. Iic.; Blom, F. O~. adj.; Rud. "Elsa, H. L. E.; Ericsson, Ellen, H. V. L. K.; berg, T. A., lektor; Lyttkens, E., adjunkt; Jo- Frölinder, Ingrid, 8. S.; Hallberg, Malin wester-,.sephson, O., lektor; Qstergren, O. H.? fil. mag.; med lic.; Hultgren, Elf.n, F. E.; Jusander, Ilflrna, Bagge. P., f. d. rektor; Angatr-öm, N. A., adjunkt; H. L. E.; Linde, Mat-ta, f. Wessberg, T. S.; 1\1011, Gustaver, B., fil. lic.; Wahlbom, Alba; Högberg, Dagmar, H. V. L. K.; Moll, Sonja, H. L. E.; Ebba;.Nyatrörn, Vendela; af Klintberg, Eyvor; Norman, Siri, R. L. E.; Ottelin, Elna, f. Köhlin, Rockman, Ruth; Selling, Jenny; Bergendal, Elsa; H. L. E.; Åhlin, Ester, T. S. Bosin, Karin; Sund, Ester; Karlsson, Tyra;' l Ljungh, Mai; Rosen, Ingegärd; Fischerström, 23 54J O k k t Greta; Gylfe, Florenee; Johansson, Greta; Baines, [. S arss oan.. A. E.; Brendelin, Math.; Ohlson, Gerda; 'Mär- Grundad (Riddaregatan 23.). tensson, Signe; Köhler, Greta; Bengtsson, Ella; Styrelse, Lindroth, L., fil. dokt.; Lagerstedt, Persson, Kar.in;. Dahlberg, Ingrid; wold, Eva, X! f. Karlsson; Pettersson, Berta. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; Läkare: Wetterdal, H., med. dr. Widegren, Matilda, fröken; Wallberger, (2348] Maria förbered. elementarskola (S:t Paulsg. 6 C.) Inspektor: Lindeberg, E. komminister. Föreståndarinua: Johansson, Anna. Lärare: Gaijroth, H., fil, mag.; LIndgren. T., fil. mag.: Wällstedt, Signe. Lärarinnor: Johansson, Anna; Sörensen, Tekla; Ericsson, Sonja; Ljungqvist, Nanny. [2349J Nya Elementarskolan för Ahlströmska skolan. flickor. (Kommendörsgatan 29 invid Cirkusplan.) Inspektor: Professorn, med. dr Knut Kjellberg. Rektor o. förest.: fil. d:r Anna Ahlström. Bitr, förest.: Ellen Terserus, Läkare: dr Ada Nilsson. Lärare: Hilma Andersson; Signe Götherström; fil. mag. Karin AIinder; pastor Bengt Aurelius; Signe Aspelin; fil. dr Olof Hammarsten; Ingrid.Ianson; fil. lic. G. Montelin; pastor C. Holge; Ebba Drake; dir. Gustaf-J ohnson; adjunkt C. F. Strauss; adjunkt J. P. Pettersson; fil. lic. dr Alf Ahlberg; Gerda Sjöberg: fil. dr Alexandra Skoglund; Anna Svlnh'utvud; fil. dr Gulli Petrini; Ruth Kylberg-Guatafsson; Hervor Berglund; adjunkt N. Ångström; Signe Ullman; pastor Carl Dym- Hng; Elsa Hti.lphers; Märta Johanson; Oarola Hedlund; Margareta Hylten-Cavadlrus -: Margit Lindström;Ebba Haike; Gerda Welinder; Elsa Hj., fil. kand.; Thorstenson, Emilia, fröken. Lärarinnor: Anderson, Sofi, fröken, föreständ.; Anderson, Ingrid, fröken; Ahlböm, Elin, fröken; Blomquist, Selma, fröken; Geijer, Malin, fröken; Hjorth, Maria, fröken; Helmer, Gertrud, gymnastikdirektör; Hökerberg, Amy, fröken; Jansson, Hilda, fröken; Kih.lander aal ice, fröken; Ljunggren, Ingeborg, fröken; Nygren, Maria, fröken; Pettersson, Edla, fröken; Rydmark, Ninni, fsöken; Sederholm, Karin, fröken; Svenson, Elin, fröken; Thorstenson, Emilia, fröken; 'I'yden, Anna, fröken; Åberg, Elis-abeth, fröken. Läkare: Holmgren, Softa, med. lic. Stockholms Nya Samskola, se Whitlockska samskolan [2375). (2357'] Stockholms privatgymnasium. Phil p & Hellgren. Grnndadt 1/388. Vasag. 50, 2 tro Läsår 1 sept.-1 juni. Studierektor: Knut Nordwall, allm, tel.: bostaden , lärarerummet Latin- och realgymnasium med tre ringar å hvardera linjen jämte en grundklass. Af'slutningskurs till realskoleexamen. Äfven kvinnliga elever och. komplettanter mottagas (samskola). Mäl: studentoch realskoleexamen med tidsvinst. Ingen inträ-' desexamen. Prospekt erhålles å gymnasiets lokal. Lärare: Adj. J. M. Agge" latin o. grekiska; Fil. mag. H. Andersson, modersmålet o.' engelska; Adj. J. FINSPONGS 'METALLVERKS A.-B SERIDARESANSQATAN

16 1. Bildningsanstalter. [235'7-2375] B. Boman, modersmålet; Adj. A. C. F. Cham- Studiidirektör: Vessberg, G. V., fil. dr. bert, historia; Adj. E. L Gerdin, kristendom; Föreståndarinna: Petterson, Anna. Adj. H. G. Hallen, filosofi; Fil. mag. G. Hedestrand, matematik. fysik o. kemi; Adj. E. X. Lärarinnor: fröknar E. Almgren, L Andersson, A. Helander, tyska; Fil. lic. K. S. Henning, Iristorta Björklund, fru V. Charnbert., fröknar l\ri. Hallberg, o. geografi; Ac1j.'G. H. Kökeritz, modersmålet o. D. Hadbarg-Yng strörn, 1'1. Helmfrid, S. Johnson, filosofi; Bestor K. Nordwall, matem, Q. fysik; E. Jonsson,?\i. Larsson, G. Liudblonr, L. Lun- Adj. A.,y. Rh ed.in, tyska o. franska; Ac1j. G. A. din, H. Lundqvist, G. Matz, G. Meden, G. Me- Ringeelle, geografi o. biologi; Fil. mag. N. K. urling, S. 1\'10811,R. Ohlsson, A. Sandberg, S. Sa.rnuel sson, historia, engelska o. franska; Adj. Schmieclte, A. spangenberg. E. Uhr, H.~Ullman. A. E. M. Sjöborg, kristendom; Adj. C. A. Sjövall, fru E. Uppling, fröknar O. Widfond, L Wik modersmålet o. engelska; fil. mag. E. V. J Stens- ström. gård, historia o. geografi; Fil. lic. G. 'I'äckho lm, Lärure : H. Abbe, P. Fogelberg, G. A. Gustafsson, biologi; Fil. mag. T. :ALB. Welander, tyska o. dr E. Hamnström, :N. Holm. dr 1. Kruckenberg, engelska. ~~e~s~l~~~n, dr O. l\iolin, lic. T. Pehrson, K. Inträde kan ske äfven underpågåencle läsår. Läkare: dr liiatilda Lnndberg. [2360J Stockholms Samgymnasium. Högre läroverk för gossar och flickor. (Odeng Luntmakareg. 101.) Inspektor: Varenius, P. O., professor. Styrelse: Lewenhaupt, Adam, grefve, hofmarskalk; Lindquist, J., fil. dr; Hahr, O. G. A., adjunkt. Föreståndare: Hahr, O. G. A., adjunkt; biträd. föreståndarinna :' Grandien, Jenny, fröken. Skolan, som har rätt att anställa e t u d e n t- och realskolexamen, följande afdelningar: I. G?f1r/,na;!ialafdelninpen. består af Fyrklassigt gymnasium för kvinnliga och manliga elever, real- och latinlinje. 11. Realskolan. Omfattar realskolans samtliga 6 klasser. III. Förberedande skolan. Omfattar första, andra och tredje förbetedande klassen. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F. E., fil. dr, lektor; Aurelius, B. O., teol. kaud., pastor; Bergsten, N. G. F., fil. mag., vik. lektor; Bohman, S. A., fll. kand., adj.; Carlsson, K. G., fil. mag.: Ekström, J., artist, teckningslär.; Grandten. Jenny, fröken; Gunnard, O. B., teol. kand. pastor; Haht-, E. O., fil. Iic., amanuens; Ha.hr, O. G. A., fil. kand., adj.; Höglund, R.: sånglär.: Lidholm, P. H., fil. lic.; Liedstraud, A. li"" kapten; Lindqutst, J., fil. dr, adj.; Lundsten, Alfb.ild, fröken, fil. mag.; l\1atthiesen, H. J., fil. kand., adj.; 1\'10- gren, C. H. M., fil. kand.; lvlöl-rm.., H., kapten, gymn.vdtr.: Palmgren, J. If., fil. dr, 1'.d. lektor; Rendah'l, C., fil. kand., adj.; Sal.lmen, A. K. A., fil. mag.; Samuelsson, Karin E, handai-botelär:u; Sjöfelt, Inez NI.; Staaff', E., fil. dr, lektor; Stenmark, G. U. L., fil. mag.; Sundet, f. Dahlqvist, Berta, fru; Tengdahl, Dorotea, fröken; wattes, ~., fil. dr, lektor; Werner, E., fil, kand., adj-.; Ahlin, Ester, fröken, teckningslär. f2366j Södermalms högre Iäroanstalt föflickor. (Adolf Fredriks torg 5.) Inspektor: f. d. riksantikvarien O. Montelius. Styrelse: Boije af Genuas, 'S., ordförande; Vessberg, G. V.; Rosengren, C., kassaförvaltare; Sandberg, Anna; Petterson, Anna. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2372J Wallinska skolan. Högre fullständig-t läroverk för flickor. (Tegnerslunden 5.) Inspektor: Bergstedt, C. H. B., professor. Föreståndare: Göransson, G., fil. dr, adjunkt. Mottagningstid onsd, och!örd.ll,lv-ll,45. Föreståndarinna: Hallberg. Alma. Mottagningstid: nuin d., tiså., torsd, och fred Lärare: BI01n, F. G., adj.; Bruscwitz, K. V., lektor; Holm, 1. 1\1., lektor; Larssöu, H.. aclj.; Mattson, R., lektor; Moberg, O. P" adj.: Montelin, G., lektor; NilR801l, A. E., ac1j.; Nordgreu, C. O., adj.: Pch t-son, 'I'., udj.; Rydberg, U. If., a dj.: Skåt-m an, J. A. O., lektor. Lärarinnor: Andersson, Ester; Andersson, Maja ; Berggren, Aurore; Blomberg, Gerda; Bergman, Greta ; Br-usewltz, 1Iaria; Ohrtstersou, JUärta; Davidson, Edit; Durling, Karin; Esseen, Ewa; Gren-Broberg, Emmy; Hernmiug, Gunbild, Hofving, Harriet; Lithner, Hilclur; Lundborg. Emy; Philipson, Hel.e.ne; Råniund, Signe; Sjöström, Siri; Stedt., Ebba; Stuebecke, Ellen; 'rhomseus, Andrea ; Upp l ing, Elsa; "Yarberg, Marie-Lou ise ; von Weyhe, Elsa. \ Läkare: Svartz, Nauna., [2375J Whitlockska Samskolan. (Eriksbergsg. 8 B.) Inspektor: Alexanderson, Nils, professor vid Stockholrns Högskola. Rektor: Alving, Hj. Föreståndarinna: J\'f arks von WUrtemberg, Julia. Lärare och lärarinnor: Ahlfvengren, F..; Bergstrand, A. B.; Björklund, Aina ; Björklund, Astrid; Björklund, S.; Bolling. G.; Brandt, G. A.; Bring, E.j Brusewitz, E.; Fehr, B.; Flodström, H.; Fotltn, 1\'1.; Gez.ehus, B.; Grahm, G.; Gunnar-son, L.; Haasum, r.; Hagber-g, 1.; Hal.lbäck, E.; Hambu, G.; Hedberg,.E.; Hemming, G.; Holm, M.: Hydbom, K.; Jacobson, G.; Janzon, D.; Johanson, M.; Klingbom, L.; Lagerqvist, A.; Lindegren E.; Lindman, ;vr.; Lundblad, A.; Marklund, S.; Mattsou, N.; Nor-beck, M:.; Nordonsvan, E.; NOl'd~ ström. N. J.; Norrby, L, tjänstl.; Pehrsson, G. T.~ I'erseus. E.; Pett-iut, G.; Poignaut,.T.; Reinius, J.; Rosen, E.; Sanden, E. :N.; Schannong, M.; Skarin, S.; Söderström, r.; Wahlen, :M.; Wa.rburg, 1.; Wickman, H.; Wie be, G.; Wijkmark, H. Läkare: Hesselgren, Carl, med.lic. 20 VASAC3ATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. [2378J Ählinska skolan.. I gren, R.; v. Rosen, G.,. grefve; Wass- Högre fullständig-t läroverk för flickor. berg, A.; Sjöström, Chr.: Magnuson, P. (Dalagatan 16 & 18.) Förel~sning'sinspektor: ~arlfeldt, E.. A. Inspektor: Salin, Bernhard, riksantikvarie. Skolförest., se~ret.?c? lllspe.kto~ vid sko- Föreståndarinna: Huldt, Hilda; Edberg Ing- lans praktiska Iinjer : Pischier, P. E. rid; bitr. föreståndarinna. '. M. Studierektor för gymnasium: Wahlström B!tr. ~ekret.: Seth! M.. Lydia, fil.. dr. ' Bitr. inspektor VId skolans praktiska lm- Lärare: Afzelius,' I., adjunkt; Bohman S. A. ad. jer : von Rosen, F., ~unkt; Hallen, H., adjunkt; Hammar;ten, o.: ad. Amanuens och bitr, kassör: Fischier, Ester.,;junkt;,Henning,. K. S" adjunkt; Jonsson, A., Amanuens: Pischier, R. ' ~~sw~:;~~~~~~~'j~"lee~~/and,; L.mdberg, G., Afdelnillgsföreståndare:- Lärari~no.r: Alex~n'der~on,~Isa; ~erglund, Dara; a) vid allmänna linjen (skolhuset 1 Fiskare~ Boethiua, Mar-ia, fru'; 1301VlC,HlIda; Brandberg. gatan): Pettersson W. SigrId; BrandelI,T'hereae;Dahlerus,Britt; Damm b. i folkhö. '.. Eroy, fru; Edberg, Ingrid; Englund, Hertha: ) VH o. ögskolelinjen (s.k?lhuset 58 B fru; Falk. Karin; Forshell, Margit; Friefeldt, Malmsklllnadsgatan): Norhnd, T. Gunhild;Gustafsson,Karm;Gyllencreutz,Sigrid; C) vid språklinjen (skolhuset 56 & 58 Malm- Hammar, Ma); Hansson, Elsa; Heimblirger kill d. K~rin; Hellström, Lisbeth; Hesselgren, Anna; S l na ~gatan samt 10 Enksbergsga.H,~man, Louise, fru; Holmberg, Anna; Holm- tan): NIbson. S. trom, ~unhild; Hoppe, Carola; Höjer, Brita, d) vid handelslinjen (skolhuset 7 & 9 Birfil. mag.: Janse, Marta; Johansson, Karin; Juren - l u.. Astrid; Klingbom, Lisa, ni, k.. d.; v. Krusen: gerjar storg): Broström, K. O.; Peterson, "tj~rna, Vivi;KylbergGustavsson,fru; Källgren, K V. (vid handelslärlings- och handels- Ed~t; La\l,'r!lren, Bntta; Ll1~dberg;Ester; Lind- yrkesskolorna)...ström, Sigrfd ; Lundgren, Sttna; Nordlund Ada; B t.. l d fdelni f" d 'd }~oren,e,bba: Philipso~, :idele, fil.kand.; Q Ilen: I ra. a~ ~ a. eimngs örestån ~r~ VI hansel, Betty; Rosenberg, Lllly; Rydqvtet, Signe; del-linjen: Hagman, G.; Ph il ip, E.; Pet- S~heike, Elsa; Schwartz, Marfe.Sophäe, fil.kand.; tersson W.' Högberg L O. Skoglund, åtexandra, fil. dr; Sturzen-Becker S l ' k'" ' Tyra, fil. k~~d.; Thunman, Maria; Wengström: tyre sens V3; ~mastare: Andersson, J. A Elsa; Westoo.. Greta ; Ohngren, Judit, fru; Rektoraexpeditl-.n : skolhuset 13 Brunnaga-.. öst:and. Ellen; Ostrand, Eva. tan, 2 tr., öppen hvard. kl. 11 f. m.- V Labre. Muhl, Greta,~ 4 e. m.; r. t. 8211, a.t [2381] Angmans Elementarskola --'--- för gossar. [2402J Stockholms enskilda handtverks- (8:t Paulsgatan 25; grundad 1885.).. skola.. Rektor: Eler t, Th., fil. kaud, Dobelnsgatan 38 D; a. t ; och Frej- Lärare Bergström, Th., fil. mag.: Staaf, N., gatan 25; a. t k-md ; Arner, G., teckn.lär.; Håkansson,. Styrelsn. Carl, musiklärare. Alexanderson, C., brukspatron, ordf. Lär~rillnor: Ceders~röm, 1\1.;Krause, Gertrud; Hjorth, Erik, ~ir... Agreu, Anna Lisa... IWassberg, A., ofverlar. Sifvert, A., järnkramh.. Folkbildningsanstalter för vuxna. (Jämte föreläsningskurser.) Sällskapet för folkundervisningens befräm jande, se [2411]. [2401] Stockholms borgarskola. Stiftad af sällskapet Redliga förbundet 1836, kommununderstödd sedan 188:d. Inkomster år 1919: kr. 482,174:40.. Styrelse: Ordförande: Ostberg, J. Vice ordförande: Lundberg, K. ~. Kassaförvaltare: Laurents, W. Ka~sakontrollant: Lund, C. J. Öfrlga ledamöter: Alm-tröm, K; Borge, O, F.; Brodrn, J. E.: Carlson, F.; Collijn. J.; K1el'beck,,E.; Lindmark, A.; Nord- Jönsson, P., snickarrnäst. Nyström, Engblom, J. F., skräddarmäst. J., skräddarmäst. [24031 Arbetarinstitutet. (Klara Norra Kyrkogata 8.) Inspektor: De Geer, G., frih., professor. Arbetarin$tituts-föreningens styrelse. Leche, W., ordförande; Huselius, G., kassaförv.; Nyström, A.; Kjellberg, K., sekr. och föreståndare; ~aphael. A.: Pettersson, E; Lundqvist, F.; Andree, E. J.; Brattberg. B, Steijer, A.; Hjelmqv ist, F. Föreläsare, Vinell, K (matematik); Kjellberg, K. (etiska kulturproblein): Ottelin, U., (svensk språkvård I; Fogelqvist, T., (svensk kulturhistoria); Runnström, J., (biologi); Järte, O.. (sociologi). t»

18 l. Bildningsanstalter. [24, ), [2405] Stockholms Arbetareförenings Lärare: Olsson, David; Ramsin, Edvin; Granath, föreläsningsanstalt. Natanael. Lärarinnor: Andersson, Olga; Carlsson, Sigrid; Ek:- (Teknologg. 5, n. b.) ström, Pauline, fru; Holmen, Anna; Johansson, o M d d f Augusta; Jungmarker,?vIiIly; Lagerheim, Lilly.- an., 0I1s., torsd. o. red. kl. 8 e. m. fru, e. o.; Lind, Maria; Lindgren, Anna, fru~ Inspektor: Rydfors, A., lektor. Mörn!'r. Alma, fru; Planius, Elsa, e. o.; Sellman; Föreståndare: Velander, J. P., skriftställare, Anna; Sjöstedt, Anna; Svensson, Ingrid;Wersen, Gurli. fru; Widgren, Maria. Sveavägen 92; r. t Sånglärartnna: Petterson, Annie. Styrelse: Velander, J. P., ordf.; Svenson, Ritlär.arinna: Karlberg, Brita, fru.. L. V., v. ordf.: StåhJ, S., sekr.: Garde. ISI()~dl~rare: Brolund, Olof; Ramsm, Edvin.. l h O k.. 1\<l G L' d Il Slöjdlärarinnor : Kempendahl, Anna; Jungmar:ter, acn,., assor, ~1.a me,.; IU va, MilIy; Sjöberg, Maria. J. V. 'A..; Ståhlberg, Lisa. Skolk<;iks.lärarinna: Otterborg, Anna, och Ftoderas,. Blfglt, fru, e. o. [2407] Södermalms Arbetareinstitut. ;t~~~n:::~~rel1~:::soo~, Vkk;f;Ida. (Nyturgsgatan 28.) lbaderska: Ekblad, Ka~ Stl/rel.'e : Gard, A., advokat, ordf.; Grade" A., rektor, fil. dr, föreståndare: Roos, R., arbets- [2415]." K~a~a fo!kskola. T. f...ofv~rlarar~. LeVIn, Adolf,.". tiaff!ls alla förman, v. ordförande: Linden, J. P., folk- las~ag'ar 7,4v-8,30 f. m.. samt mand. o. skolelärare, kassaförvaltare; Löfstedt, C. ~.?Isd. 1, e' I m. l skolh., Klara. F. fabriksidkare' Lundwall Sven advo-. Södra Kyrkog.ita 15., '." Lärare : Andersson, John; Byde, Karl: kat ; Bohman, Alf~~d, disponent: Hen- Lärarinnor: Axelsson, Agda; Dillen, Ingeborg, fru; nlng, G. B., bageriidkare; Forsberg E., Eklund, Anna, fru; Forssell,Louise; Granlund,. dir ' Hanna, fru; Gustafsson, Gerda; Hallberg, Anna; J'ohansou, Amalia; Larsson, Ester; Lundin, Hilda; Lundell, Nanna, fru; Prag, Matilda; Spång. Folkskolaväsendet. berg, Ellen, fru; Söderquist, Maria; Wahlström- Braman, Ottilia, fru. Folkskolor, småskolor, religionsskoloroch sällskap. Sänglärare : Johansson, Martin. Lärare i instrumentalmusik:: Braman, August. [2411J Sällskapet för folkundervisningens Ritlärarinna: Karlberg, Brita, f. Ekström, fru. b f". d Slöjdlärare: Klint, E.; Levin, Adolf. I e ramjan e. Sjöjdtarartunor;- Gustafsson, Gerda; Sjöetedt, Anna; Ordförande: Palmgren, J. H. H. Nätterqvist, S, fru. Vice ordförande: Nordlund, K. Gymnastiklärarinna: Kallin, Tora. ~k Skolköksföreståndarinna : Hedman; Greta, fru; LllJ1- ::3 attmästare: PaJmquist, P. dahl, Elsa.. Sekreterare: Lidman C. Bibliotekarie: Granlund. Hanna. Öfrigoa ledamöter: Wrem, L. M.; Lager- -r--:- stedt, N. G. W.; Berg, Hj.; Wi,lerström, [2416] Kungsholms högre folkskola. Karolina i Källander. A. J.; Hesselgren... J~om".lUnal mellanskola.). Kerstin' Malm P: Bellander P. Larare: OJJe, Einar, rektor; Nyberg, Martin;.. '.. ".. ' klassföreståndare; Kock, Gösta; Bäck- SalIskapets hogre folkskola for flickor. ström, Erhard. ' (Greftnregatan 44.) Lärarinna: Malmberg, Thorhild, klassföre- Rektor: Nordlund, K. ståndarinna. Föreståndarinna: Landelius, Anna.. Lärarinnor : Elgstrand, Maria; Fahlen, Alma; r?417] Kungsholms folkskola. Hultberg, Sofia.; 'Larsson, Alice; Lund- Öfverlärare: Olsson, John; träffas alla läsvall, Rut; Schannong, Mia; Stave, Eva. dagar 7,"0-8,30 f. m. samt månd. o, torsd. 1-3 e. m. i skolh. Mariebergsg.34 Kra-rtska skolan, se [22 83]. samt onsd. 11,30-11,40 f. m. och lörd.. 1-1,30 e. m. i skolhuset Handtverkareg, - Grevesmiihlska samskolan, se [2285]. 17. Lärare: Andersson, A. Wilh.; Bergh, G.; Danielsson, Gustaf; Eden, A. o Fagerlind, C. G.; Granlund,.\ Öfverstyrelsen för Stockholms stads folk T.; Gustafsson, Kar lo ; Hagbarth, Erik; Holmertz,.i skolor, se [1864]. J. F.; Jansson, Johan August:.Johans Ron, Thurt:t; [2413J Storkyrkans folkskola. Öfv81'1ärare: Karlsson, Leo; träffas å expo 8vartmang. 22 månd. o. torsd. 1,45-2, l ö e. m. samt alla läsdagar kl. 7,45 "-8,30 f. m. A. t ,NAVIGATORlOGGEN Lindberg, Albert; Lindetl, Ivar; Lönnbom. C. J.,; Norby,.tonannes j Ramström, Leonard; Stade, C. J.: Sundelin, John: Sylven, Artur; Törnqvist~. Anders; Wallerius, L.; Wester-ln, G. A. Lärarinnor: Aarflot, Anna; Almström, Emma; An... dersson, Annie; Andersson, Anna; Andersson, Ester; Andersson, Ottilia; Auren, Selma, fru ;-, Berggren, Anna; Berggren, Est. '1'; Bergh, Lina) fru; Berglöf, Signe; Bergström, Selma;.Bergvall, Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENl;" A.oS. NAVIGATOR STHLM

19 ,21J C. Öfriga allmänna inrättningar. AdeIe, fru; Blomqv.ist,Elin, fru; Brandin, -Ienny; Ldndegren.Gerda: Linden, Elin, fru; Lindqvist, Claesoll, Rut; Dahletröm, Hilda, fru; Davidson, Augusta,.tru: Lindquist, Elvira, fru; Llndskog,.. Anna; Eden, Hrlma, fru; Ehlin, Märtha.tru: Ekström, l\:iaria; Fernström. EHn; Flodin, Agnes; din, Clara, fru; Löfgren, Olga, Molin, Hanna, Emma; Lccandor, Oecilia; Lundberg, Anna; Lun- Florman. 'Elisabeth; Forsberg, Edla; Fredmark, fru; Nilsson-Hiort, Cecilia, fru; Norström, Olga; Enen; Fristedt, Maria; Gauffin, HUda; Grauath, Nöjd, Otilia, fru; Ohlsson, Anna; Rietz, Alic-e; Alba, ;fru; Halldin, Maria; Hanson, Anna; Hed ~ "Rohnström, Anna.;. SchUldt, Ida; SetterIund, man, Inez; Hellgren, Axelina; Hilgers, Dina, fru; Märta; Sjöberg, Frida; Sundborg, Ann' Sofie; Ingelman, 'Betty: Jansson, Anna; Jansson, Elida; Sundberg, Fredrika, fru; Sundin, 'I'hor-a., fr,u; Jansson, IrmajTansson, 'I'yra ; Johansson, Au- Svalling, Anna; Bäte:r;strand, Eva; Thomas son,.gusta; -Johansson, Gertrud; Karlinder, 'I'herese; Lilly;. Walnberg, Anna; Westman,' Rosa; Viberg, Klaeson, Hanna; Einnwall- Signe; Larsson, Elisabet; Larson, Maria, fru; Lind, Signe; Lind- Österberg, Ebba; Öström.: Lydia, fru. I Berta, fru; wickman, Astrid; w inkler, Lisa; holm, Elin; Lindström, Anna.; Ljungqvist, Elisabet, fru; Ljungqvist, Helga; Lundin, Gärda; Ritlärarinnor: Lindberg,.audrea, fru; Widforss, Greta. Bånglärae-inncr: Heijkorn, Ellen; Oström, Sara, fru. Lundberg, Alma, fru;~ Malmros, Signe; Marin, Gymnastiklärarinna: Ljungdahl. Alice.'.. Maria; Norman, Emmy; Nystrand, MaAt fru; Lärarinnor i huslig ekonomi: Hanson,.Anna: Ohrlin g, Kerstin. '.-Ohlson, Elisab.; Ollen, Eva, fru; Persson, Ge~da, fru; Persson, Ruth; Pettersson, Anna; Pettersson, Slöjdlärare: Gustafsson, Erik, Hellström, K. E:t Källström, Aug.; Larsson, Per; Nöjd, P. D.; Belling, Lydia; Ramström, Maria, fru; Rietz, Augusta ; Rinman, Esther; Romulns, Anna; Rumstedt, Hugo., 'Gerda; Rune, Matilda; Samuelsson, Anna, fru; Slöjdlärarinnor: Björkegren, Karin; fru; Chainbert, Sandberg, Ebba; Sandberg, Maria; Saudergård, Elvira;. (Törne, Sigrid; Lindberg, Mur-la; Löfgren, Maria; Schultz, Ingeborg; Sjögren, Ingeborg, i'ru; Skoglund, Gerda; Skoglund, Sigrid; Stenberg, Tyra; Strandberg, Hilda; S'turen, Louise, fru;, Sucksdorff, Anna; Sylven, Anna,[ fru; S6- -derberg. Elsa; Söderholm, Aurore, fru; Söderström, Cecilia; Sörensen, Ellen; 'I'helander-, Elin, fru; Thorin, Hedvig, fru; 'I'ornerhielm, Nanna, 'fru; Torulf, Anna; Trönnberg, Ingeborg, fru; 'Törnqvist, Amel.ie, fru; 'I'örnstrand, Antild; 'Wahlgren, Lisa, fru; v. 'Vegesack, Caroltna: Winberg, Amalia, fru; wutrcrona, Ebba; Åhman,,Ingrid; Oberg, Hedvig, fru; Osterberg, Hilma, fru; Österholm, Ester, fru; Österlund, Maria. Gymnastiklärarinna : I. ybeck, Lisa. Bitlärartnuor i Westerlind. Amelie ; Bayard, El.in, Sånglärare: Hultstrand, Titus. '\ Sångläi'arinna: Gustafsson, Gunhild. 'slöjdlärare: Andersson, V.; Barck, Erik; Lindell, Ivar; Hedin, Richard; Gustafsson, Kado; Holmertz, J, F.; Rarnstc-öm, 'Leonard; Stade, C. J.: Tör.nqvist., Anders; 'Viström, Oscar. 'Slöjdlärarinnor: Fredmark. Ellen; Hilgers, Dina, fru; Lindberg, Elsa; Lindberg, Märba.; 'Ljungqvist, Helga; Larsen, Marta, fru. Handarbetslärarinnor: Nyström, Nanny; Heinrici, Beda, fru; Selling, Maria, fru; Lundahl, Svea; Wulforona, Ingrid; Olsson, Sara..Skolkökal ärar luuor-: Forssell, Maja; Noren, Ester; Nyström,.Iulta; 'I'ernström, Elna.! (2419J Adolf Fredriks folkskola. Öfverlärare: Sterner, Lorenz: träffas 'I'egnörsgatan 44 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,l 5 e. m., a. t ;' i skolhuset vid Saltmätaregatan lördagar kl. 12 midd., a. t ~ärare: Bar-ok, Erik; Blomquist, Nils; Dahl, John V.; Hedin, Richard; Hellström, K. E.; Karlsson, Otto": Källström,Aug.; Larsson, Per; Nilsson, Theofil; Nöjd, P. D.; Riddersporre, Carl A.; Rosen, O. D.; Örtendal, Rickar-d. Lärarinnor: Andersson, Agnes; Anderson', Anhild; Asplund, Olga; Berggren, 'Htlma, fru; Bergling, Lärarinnor: Ahlberg, Signe; Almin, Signe, fru; Almin, Wilhelmina, fru; Andren. Helny, fru; Bene- Ingeborg, fru; Björkegren, Karin, fru; Brenner, Ester; Dahlström, Hilda; Dalen, Hildur; d' Aubigne, Gurli; Ekedahl., Edi.t, Enarson. Brita; lin, Signe; Blomgren. Ernelen; Oarlheåm-Gvjlen. dietsson, 1\1.L., fru; Bergström, Elin, fru; Ber- Engelke, Anna; Ericsson, Anna; Glimstedt, sköld, ElisabethrCederblad, Anna; Dahl, Lisa; Nanna.; Grönlund, Sigrid, fru; Gustafson, Anna; Danäelsson.c Adele ; Ek, Stgne, Ekholm, J\iaria, Harltug, Anna, fru; Hellström, Anna-Brita, fru; Holmberg, Fanny; Hultman, Eva; Hultman, Fredrika; Höglund, Signhild; Jansson, Lucie; Johansson, Annie; Jonsson, Rut; Karlsson, Ingrid, fru; Lagergren, Ellen; Lindberg, Maria; FINSPONGSMETALLVERKS Olga; Nyman, Tekla; Nyström, Rosa; Suridstrand, Ester. --'-,- [2420J Gustaf Vasa folkskola. Öfverlärare: Andren. Olof; träffas Karlbergsvägen 34 hvarje läsdag kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. och torsd. kl ,15 e. m. A. t Lärare: Abenius, Hj.; Andersson, David; Ekberg, Olof; Ekelund, K.; Thorelius, IL; 'I'uveson.cloel : Wahlström, Leon. Lärarinnor: Andersson, Matälda: von Banmgarten, Eltaabet, fru; Blomberg, Fanny; Oaru, Hild'ur, fru; Carlson, Lydia; Ericson, Adolfine, fru; Ericsson, Elise; Ericsson, Judit; Eriksson, Konkordia; Eriksson, Ruth; Pahjgrau, Elna, fru; Hansson, Hulda; Härn er, Frida; Jörne, Sigrid ; Lagerqvist, lviärta;larsen, Elsa; Lindblad, Berta; Lindgren, ti:ua-; Menekel. Iris; Marf.in, Hildegard ; 1\100e, Anna Maria, fru;' Njlsou, Maria; Ohlsson, E sa, fru; Salling, Htldur : Sundblad, Mary; Särenholm, Ester; Wikingsson, Selma; '., ÅmafR, Ell~n.. Sånglärarinna: Heljkorn, Ellen. Ritlärarinna: Riguer-, Signe. Gymnastiklärarinna: Svalling, Signe. Handarbetslärarinnor: Blom, Dagmar; Salling, Ty:ra. Slöjdlärare: Abenius, Hj.; Andersson, John; Ekelund; Kletus; Nilsson, N. E.; Wahlström, Lcon, Slöjdlärarinnor: Lindblad, Berta; Sjöberg, Maria. Skolköksföreståndarinna: Planck, Greta. [2421J Matteus folkskola. Öfverlärare: Carli, / Ernst, träffas Norrtnllsg. 18 hvarje läsdag 7,45--8,30 f. m. samt måndag och torsdag kl. 1;45~2,15 e. m, Lärare: Almin, Edvin; Andersson, Fritz; Bäckström, Erha':rd; Carlson,.H.; Hagberg, Allan; Källström, Albert; Lindell\ Hugo; Lundin, Oarl; Struudberg, Harald; Sundin, Fritiof. fru; Engström, Cecilia, fru; Foralund; Olga; Grönvall, El in; Gustafsson, Gerda, fru; \ Hansen, Hilma; Holmgren, Ottilia; Hylten. Fredrique; Janson, Aug:a; Janson, Matilda; Jchneou, Alma; Jonson, Mat-ia.; Karlson, Augusta ; Kullberg, BERIDAREBANSGlATAN A.-S.

20 ,,,, 1. Bildningsaustalter. [2423J Jakobs och Johannes folkskola. Öfverlärare: Wassberg, Anton. Skolans exp., Roslagsg. 53, hålles öppen 8-8,30 f. m. hvarje söckendag samt månd. och torsd. kl. 1,45-2,15 e. m.. A. t Exp. i Brunnsgatan 11 fred. kl. 1,45-2,15. Lärare: Andersson, B. A.; Björkman, Olof; Dahlin, O. E.; Hagman, Gunnar; Lindemalm, Karl; Lindh, Gottfrid; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel; Ohlsen, Vilhelm; Storgård, Gustav; Wassberg, Christofer; Åhs, Paul. Lärarinnor: Andersson, Emelie; Andersson, Hildur; Andersson, Ida; Andersson, Sofia; Blomberg, Fanny; Lekander, Vendela, fru; Carlson, Hildegard; Carlson, Sigrid; Carlsson, A.nna; Dahlqvist, Louise; Ekström, Jenny; Erikson, Josefine, fru; Francke, Sissa ; Grune. Anna; Gustafson, Augusta, fru; Hagerman, Klasje, fru; Hammarberg, -Ienny; -Hammarstrand, Ida; Hofving, Margit; Holmberg, Berta; Jansson, Svea; af Jochnick, Maria; Johnsson, Augusta; Johnson, Hilda; Jonssou, Elin; Jönsson, Maria; Jönsson, Olga; Kärnell, Hilma; Lagerqvist, Elvira, fru; Landelius, Maria; -Ltdholm, Bertha, fru; Lindmark. Anna; Mattsson, Maria; Melfström, Anna, fru; Meurling, Jenny; Morens, Selma; Olsson, Maria; Petersohn, Inge. borg; Peterson, Maria; Pettersson, Klara; Risentue, Anna; Rydberg, Viktoria; Sandström, Helny; Sjöberg, Sigrid; Stenbeck, Anna; Strömbäck, Ebba; Söderberg, Gerda; ThorsselI, Alma; Tidner, Fredrique, fru; Waasberg, Elin, fru; Wassberg, Emma, fru; Zetterholm, Ellen;!lund, Mina. e. o. Lärarinnor: Brodin, Axelina; Oarlbom, Gunhild. Singlärarinna : Lundberg, Valborg. Ritlärai-innor: v. -Essen, Cecilia; Ullman. Elsa. Gymnastiklärarinna: Schannong, Mia. Slöjdlärare: Beokman, A. H.; Hogarth, Julius; Johansson, Petrus; Lindh, Gottrrid; Lindemalm, Karl; Lindskog, Frans; Nyblom, Axel. Slöjdlärarinnor: Andersson, Frida; Ericson, Judit; Flagge, Valborg; Hamacher, Axelina, fru; Holm, Dagmar; Persson, Naemt. Skolköksf'6reståndarinnor: Adolfsson, Anna; Enström, Ellen; Haglund, Lisa. j [2425] Engelbrekts folkskola. Valhallavägen 63. Öfverlärare : Branzell, Anders; träffas å expo Valhallavägen 63, dagl. kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd. O. torsd, 1-1,30 e. m. A. t Lärare: Frank, Karl; Granath, Elias; Jonson, Olov, -Iohansaon, Petrus; Jakobsson, August; Larsson; Oscar; Lindvall, Frans; Sjöquist, Gustaf. [2421-'-'-2428] Vilh:'a; Kuylenstierua, Olga; K:ii~el, Alma, fru; Lärarinnor: Andersson, Ebon; Berg, Emmy; B~rg; Lagerqvist, Anna Lisa, fru; Lindell, Anna, fru; Hildegun; Blomberg, Ellen; Borell, Carin; LUJld- Leissner, Anna; Lorentzon, Matilda; Lundblad, Eriksson, Nanna; Carlsson, Jenny; Dahlberg,- Nanna; Morath, Maria; Nysteand. Ellen,' fru; Anna; Edenswärd, Anna; Engdahl, Anna L~a,_; Palmer, Ingegerd; Peterson, Alma; SidvaU, Gertrud; Engström, Sally; Frank, An1J.a;Göbrltng; ~~ra; Sik, Oharf.: Sätherlund, Alma; ""Velin.Eva; Göthberg, Hilma; Hagerman,_ Klasje; Hamrier, Westerberg, Ingrid; Wingstedt, Sigrid; Ödman, Tonny; Hedlund, Elin; Hedlund, Ester; HelIgren, Elisabet. Myrtel: Hellström. Axeline; Eotfman, Ragnhild; Gymnastiklärarinna: Bernhagen. Maja. Hultgren, Anna; Janson,-Emy; Johansson, Ellen; Sånglärare: 'wikander, David. Legerqviet, Eva; Larsson, Elisabeth; Lindström, Ritlärarinna: Dahlander, Marta. Elin; Lindvall. Ingeborg; Lundberg, Hildegard; Slöjdlärare: Almin, Edvin; Källatröm, -Albert; Ntlsson, Lundholm. Elsa; Malmberg, Thorhild; Norström, Teofil; Ryde, Karl; Sundin, Frttiof'; 'I'uve. Anna; )jyström, Alfhjld; Nöbbeliu, Emma; Pers. son, Joel. son, Naerm; Skough, Ellen; Sohlman, Bertha; Slöjdlärarinnor: Grönvall, Elm; Rappe, Mtna; öa. Sundelin, Anna;Wallius, Sigrid; Wik, Alma; man, Elisabet;.Nileon, Ebba, fru. Winbladh, Alfhild. Skolköksföreståndarinnor: Arfwedson, Lilly; Holm, Ritlärarinna: o Lindahl, Elna. Dagmar, Hedlund, Hulda; Haglund, Lisa. Sånglärare: AL.h~D, Waldemar. Handarbetslärarinnor: 'l'holander, Greta ; Östberg, Alma. Slöjdlärare: Beckman, Alr-ik;.Lindvall, Frans; Johansson, Petrus; Jonsson, Olov; Sjöquist, Gustaf; A~ B.SVENSKA METALLVERKEN 142.daresska/enaen Wl.sta-öm. Karl. Slöjdlärarinna: Carlsson, Jenny. Skolköksföreståndarinnor : Adde, Sti:Qa; Hallström, Anna; Linc1eberg; Märta. [2426] Hjorthagens folkskola, Värtan. Öfverlärare: Branzell, Anders," träffas tisdagar kl. 1-1,30 e. m. å skolans expedition; allm. tel Bostad; Valhallaväg-en 63; a. t , r. t Se f. Ö. [24 25]. Lärare och lärarinnor: Almgren, Gerd; Andersson, Anna; Larsson, Maja; Lindstrand, Jeanette; Linner, EHu; Nordgren, Ellen; Nylund, Wal:trid; Schäring, Judit; Silfversparre, Lilly; Stenberg, Axel V.; Svensson, Sigrid; Winther, Greta; von Zeipel, Elisabet; Odlund, Hildur. Lärare i träslöjd: Nylund, Walfrid; i pappslöjd: Linner, Elin. Slöjdlärarinna: Valentin, Elsa. 'I'eckningelär'arfuna: Ullma,n, Elsa. Sånglärare: Ahlen, Waldemar. [2428] Hedvig Eleonora och Oscars folkskola. Linnog. 37 och 54. Öfverlärare: Stålfelt, Edvin; träffas å expo alla läsdagar kl. 7,45-8,30 f. m. samt månd.oeh torsd. 12,45-1,15 e. m. Lärare: Anderberg, Karl; Johansson, Johnny; Karlsson, Kar-l-Er-ik; Karlsson, Gustaf; Mellsti'öm, John; Selander, Benjamin; Vtren, Carl; Wiren, Hjalmar; Ohman, Robert. Lärarinnor: Andreas, Ellen; Burens, Elisabeth; Bäckström, Torborg; Carl berg, Anna; Charleville, Elvira; Erikson, Alida; Gelin, Ebba; Grimfelt, Ruth; Hallden, Beda; Hammarstrand, Ester; Hellberg, Angusta; Henricsson, Edith; Johans.. son, Elisabet; Johansson, Elvira; Lagerwall, Therese; Larsson, Sigrid ; Lindroth, Elsa; Ljungberg, Anna; Ljungström, Ellen; Lundberg, Jenhy; Nystedt, Gerda; Petre, Matilda; Pettersson, Elisa.. bet; Regnholm, Frida; Rosengren, Augusta; Stenholm, Sigrid; Svensson, Anna; Svensson, Augusta; Säterstrand, Anna; Wiren, ~da; Zethrreus- Olsson, Frida; Angström, Emma; Östenson, OIga. Sånglärare: Petersson, Annie. Ritlärarinna: Ekman, Elsa. Slöjdlärare: Karlsson, Gustaf; Mellström, Johu; Selander, Benjamin; Wiren, Hj. Slöjdlärarillnor: Dahlberg," Anna; Hallden. B~a; Lundberg, Jenny; Petre, Matilda. 20 VASAGATAN 20. Se annan. å kartong sid

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J c. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalte r Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

till lands: l) Gatutrafiken [3200-3215J, 2) Järnvägarna [3231-3259J, 3) Postverket [3270J, 4) Telegraf o.

till lands: l) Gatutrafiken [3200-3215J, 2) Järnvägarna [3231-3259J, 3) Postverket [3270J, 4) Telegraf o. ~2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. C. Öfriga allmänna inrättningar. :1. Bildning-sanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskolevåsendet

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi.

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi. [2201-2203J C. Öfriga allmänna inrättningar. C.' Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läro. verk, Enskilda läroverk, Folkbilrlningsanstalter för vuxna,

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, [2201-2204] C. Öfriga allmänna inrättningar. c. Öfriga allmänna inrättningar. l. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet......

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet...

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Kata Dalström Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Elsa Laula Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal aktivister Elise Ottesen-Jensen

Läs mer

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan 1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan Carl Johan Rydberg, född i Linköping 1848-02-14, vice kollega våren 1901, olika prästuppdrag i Stockholm, komminister i Söderköping, brunnspredikant.

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar 1 Emma Sankta Maria 16 2 Louvisa Sankta Maria 15 3 Theo Alvendal Adolf Fredrik 14 4 Atla Olsson GVB 11 4 Signe Wallenberg GVB 11 4 Sophia Martin Adolf Fredrik 11 4 Viggo Hedegard-Friis Hedvig Eleonora

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9.

TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9. TIDSSCHEMA SILJANSPIRUETTEN 2016 Lördag 12 mars starttid Uppv.ungd B 15 ungd B poj 9.00 9.04 Ungdom B 15_1 Flickor (1) 1 Astervik Klara Gävle KK 9.06 Ungdom B 15_2 Flickor (2) 1 Xu Lina SK Gavleskäret

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Helgjourlista Våren 2017

Helgjourlista Våren 2017 Helgjourlista Våren 2017 Datum Handledare 7 jan Matilda Thomsson Malin, Lovisa, Alice Thozander Cecilia Jansson Linn Sellner Mira Nilsson 8 Anna Grimborg Maja Eklund Lina Rehnberg Josephine Hofmeyer 14

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

SVARTA MARAN 2015-09-12

SVARTA MARAN 2015-09-12 SVARTA MARAN 2015-09-12 Resultatlista Herrar 25 km 1 35 Johan Gustafsson, IFK Mora 1.38,49 2 38 Mårten Roos, Uppsala 1.42,44 3 70 Göran Palmgren, Västerås LK 1.48,31 4 69 Jocke Nyström, IFK Sala 1.51,38

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54 Gren 1 50 m bröst fl 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Minje Karlsson HSS 45,21 ursimning 2 Sabrina Tallberg HSS 48,18 3 Elvira Andersson GSS 49,57 4 Lydia Jansson HSS 50,18 5 Molly Eriksson HSS 50,32 6 Magdalena

Läs mer

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA En sammanställning av skolkort m.m. från åren 1900-1960 (främst 1907-1956). Takene skola 1942. Fotograf:

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK Adell, Arthur 1962-11-24 1894 1963 Almkvist, Henning 1965-01-06 1895 1965 Andersson, Albin 1959-09-12 1892 1960 Andersson, Axel 1955-04-18 1871 1955 Andersson, Constance 1965-10-16

Läs mer