KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4 Utveckling och lärande...5 Yngre barn...5 Verksamhetsmål...5 Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande...6 Resultat...7 Analys...7 Utvärdering...8 Åtgärder för utveckling...8 Yngre barn...8 Verksamhetsmål...8 Process/insatser...9 Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande...9 Resultat...10 Analys...10 Utvärdering...11 Åtgärder för utveckling...11 Äldre barn...11 Verksamhetsmål...11 Process/insatser...12 Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande...12 Analys...13 Utvärdering...13 Åtgärder för utveckling...13 Mål Äldre barn...14 Verksamhetsmål...14 Process/insatser...14 Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande...14 Resultat...14 Analys...15 Utvärdering...15 Åtgärder för utveckling...15 Förskola och hem...16 Resultat enkät...16 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet...17 Kultur- och utbildningsnämndens mål...17 Bedömning av förskolans kvalitet...18 Sammanfattning

3 Inledning Förskolans vision Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och trygga. Vi ser alla barn som kompetenta, barn som vill och kan lära redan från början.vi strävar efter att ha varierat material och en stimulerande inne och utemiljö för lek och lustfyllt lärande. Barns intresse utgör grunden för det pedagogiska arbetet på förskolan, vi tar tillvara barns tankar och teorier. Vi vill erbjuda många olika uttrycksmöjligheter. Förskolans värdegrund Vår förskola ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig delaktiga i en jämställd, demokratisk förskola. Vi ska respektera och lyssna till varandra, och vara hjälpsamma. Vi ser varandras olikheter som en tillgång. Under läsåret har förskolan arbetat i projekt. På Karamellen har de äldre barnen haft projekt som att vara en bra kompis, tema -is och vardagsteknik. På Nallen har de yngre barnen arbetat utifrån projektet Möte med olika bilder. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Vi har flaggor på väggen från de länder som barnen har anknytning till. Vi har inte tillfört fler flaggor från t.ex. semesterorter eller faktaböcker om olika länder. På Nallen har vi satt upp bilder på barn från olika kulturer för att visa på att vi kan se olika ut. Vi har under läsåret arbetat med mer åldersblandade grupper på Karamellen och på så vis fått med även de yngsta barnen i våra projektarbeten. Förskolan har utvecklat arbetet med ipaden. Barnen och pedagogerna använder aktivt ipaden som ett naturligt verktyg för dokumentation i verksamheten. På grund av långa heltids- och deltidssjukskrivningsperioder hos personalen har det varit svårt att förändrat arbetsfördelningen mellan oss pedagoger för att lättare kunna följa upp en grupp av barn. Karamellen har haft många olika vikarier framför allt under eftermiddagstid vilket inneburit att vi inte har kunnat erbjudit barnen att arbeta med projekten under hela dagen i den utsträckning vi hade önskat. På Nallen har vi gått utanför förskolegården på promenad och utflykt med barngruppen eller en mindre grupp barn vid några tillfällen. På grund av antalet små barn har det dock inte blivit i den utsträckning som vi velat. Vi har inspirerat och utmanat barnen genom att ta bilder i barnens närmiljö. Vi har tillfört mer material att bygga med i utebyggen. Vi har införskaffat en projektor och filmduk som vi har använt i olika sammanhang tillsammans med barnen. Föräldrarna har blivit mer delaktiga i projekt och fått fler möjligheter att reflektera tillsammans med sina barn med hjälp olika bild/film dokumentationer och genom fler föräldrar/månadsbrev. 3

4 Underlag och rutiner Till grund för utvärdering och kvalitetsarbete ligger följande: Kartläggning Projekt Arbetsplaner/reflektionsprotokoll Dokumentation av barns lärande och utveckling Reflektioner från barn och vuxna Observationer av hur verksamheten fungerar. Diskussioner i arbetslagen Föräldramöten Utvecklingssamtal Svar från enkäter till vårdnadshavare samt frågor till barnen Organisation och förutsättningar Förskolan Tranängen är en åldersindelad tvåavdelningsförskola. Förskolan har 36 barn inskrivna varav 15 barn på Nallen och 21 barn på Karamellen. Nallen har barn i åldrarna 1-3 år och Karamellen har barn i åldrarna 3-6 år. Personaltätheten är 2,95% per avdelning inklusive planeringstid 8 timmar/avdelning och vecka. På Tranängen arbetar fem förskollärare och två barnskötare. På förskolan finns ett tillagningskök med kokerska men under vårterminen har beslut tagits om att Tranängen blir mottagningskök. Under den senare delen av vårterminen har vi fått mat från Alléskolans kök. Kök och städ har utförts av flera olika personer och i olika kombinationer. Ledningen består av förskolechef som gör regelbundna verksamhetsbesök på förskolan. Förskolechefen deltar också på arbetsplatsträffar. Under höstens föräldramöte gick en förfrågan ut till föräldrar angående föräldraråd. Det fanns inget intresse från föräldrarna. Enheten har tillgång till vikariesamordnare och vikarier vid behov. Vikariepoolen som tagits bort har inneburit att vi fått flera olika vikarier. Förskolan har tillgång till ett elevhälsoteam som kan konsulteras vid behov. Teamet består av specialpedagog, kurator och en tal och språkpedagog som arbetar mot förskolan. Det finns också centralt placerade psykologer i kommunen. Rutiner för samverkan mellan BVC och socialtjänst finns. I och med att en förskollärare blev föräldraledig, började en ny förskollärare på förskolan i augusti. Båda avdelningarna har under läsåret haft långa hel- och deltidssjukskrivningsperioder hos personalen. Detta har inneburit många olika vikarier under läsåret. Pedagogerna på Nallen har inte alltid kunnat ta ut reflektionstid då vi haft många vikarier och barngruppen har krävt att vi varit närvarande tillsammans med barnen. Två av pedagogerna har under läsåret deltagit i en studiecirkeln om matematik. En pedagog har deltagit i språknätverk. Samma pedagog har också deltagit i Läsrörelsens projekt Berätta, Leka, Läsa. Nallens avdelning har varit delaktig i detta projekt som riktar sig till de yngre barnen tillsammans med hem och familj. 4

5 Tre av pedagogerna fick en föreläsning projekterande arbetssätt i förskolan. Föreläsningen gavs av Reggio Emilia institutet. Utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Mål 1 Yngre barn Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Verksamhetsmål Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse, skapa mening och kommunicera om bilder och ordbilder med hjälp av olika medier. Metoder Filma och fota med ipaden Observation Reflektionsprotokoll Samtal/Diskussion Process/insatser Barnens lek och lärande har utmanats genom att: vårt arbetssätt är projektinriktat utifrån barnens intressen och funderingar. vårt förhållningssätt präglas av att vi är medforskande, tillåtande och lyssnande pedagoger vi reflekterar runt barnens kommunikation med ord och med kroppen t.ex. gester, mimik, ljud,samspel vi har sett över vilka bilder och texter vi erbjudit barnen utifrån deras intresse vi har använt oss av olika medier t.ex. flanellograf, böcker, Ipad, filmer, fotoskärm vi har gett barnen tid att reflektera runt bilder och ordbilder i olika situationer och 5

6 aktiviteter t.ex. vid bokläsning, drama, samling etc. föräldrarna blir mer delaktiga i projektet och att de får möjligheter att reflektera tillsammans med sina barn bl.a. genom fler föräldrabrev och ett gemensamt arbete kring projektet berätta, leka läsa. Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande I vår språkmiljö finns möjlighet att använda sig av olika former av bilder, texter, medier. Vi har filmat när barnen berättar sagor, de har också varit med och gjort filmer ur olika böcker som det sedan går att berätta till. Filmerna finns i Ipaden och är lätta att titta, samtala om och inspireras av att jobba vidare med. Vi har tittat på korta filmer som barnen är intresserade av, samtalat om och sedan gjort stillbilder som barnen själva berättar till. Vi har sett hur olika barnen kan tänka kring samma handling. Vi har dragit ut namnlappar/ordbilder som finns att använda sig av i skrivhörnan. Flera barn skriver och letar bokstäver och har ett intresse för ordbilder. När vi var på promenad tog vi bilder på olika skyltar, en del kände igen ordbilden Ica Alle och Post sedan tidigare för andra var det nytt. När vi sedan tittat i ipaden ser, samtalar och berättar de vidare för oss pedagoger och kamrater om vad de upplevt. Vi har olika bilder som sitter på väggarna som knyter an till projektet, bl.a. barnens alster som de skapat, mönster de upptäckt, vilken frukt de vill ha, siffror, bokstäver, bilder på barnen i samlingen, olika bilder från sagor som barnen är intresserade av t.ex. Cars, Barbapappa. Det blir ofta en naturlig mötesplats att samtala om olika bilder och utveckla intresset kring dessa. Vi har gamla kameror och mobiltelefoner tillgängligt. Barnen använder dem i sin lek att ta kort med.. Man hör uttryck som jag sms-ar och ska bara kolla på telefonen först. Vi är med i ett läsprojekt som riktar sig till de yngsta barnen i förskolan, Berätta, leka, läsa vilket bygger på att vi på olika sätt arbetar med en bok som heter Gummi-Lisa på förskolan och tillsammans med hem och familj. När vi dramatiserar boken med hjälp av rekvisita har barnen tyckt det vari spännande. De har uppskattat olika saker men särskilt spännande har de tyckt att det varit när hajen kommer och nästan äter upp lillebror, det återkommer de till i sin egen lek och när de berättar för varandra. Barnen har tyckt att det varit roligt och vill leka med ankorna i sin vattenlek och även använda materialet i sin lek När barnen har lekt med materialet och rekvisitan har de uttryckt sig på olika sätt, både utifrån handlingen i boken och utifrån egna upptäckter som de gjort i lek, teater, samling eller målning i samspel med varandra. Reflektioner som, det plaskar, det pruttar, ankan sjunker inte, hajen äter upp lillebror, jag räddar den. Jag vill ha alla, det är många, får de plats (i säckarna), det fick de! Får jag låna den gula, var är den blå? Den simmar, hej vad heter du? Kom mina ank-kompisar, var är ditt hem, jag fryser, hajen tar fågeln, hjälp, Hemma pekar på bilderna, Gummi-Lisa åkte rutschkana! Vi har fått in några reflektioner från föräldrarna i det gemensamma arbetet kring boken om 6

7 Gummi-Lisa vilket visar på vad barnen och föräldrarna samtalat om hemma..flera har pratat om att ankorna säkert kände sig rädda när de ramlade av båten, att det var spännande med hajen, och bläckfisken och att ankorna blev lyckliga när de fick någonstans att bo och någon som tog hand om dem. Barnen pekar, bläddrar och berättar stora delar av boken själva, flera har fastnat för olika detaljer som t.ex. trollets solglasögon och, kartan. Resultat Barnen har utifrån sin förmåga fått ökad förståelse för bilders och texters kommunikativa budskap. Barnen är intresserad av böcker, de tittar på bilderna, pekar och berättar utifrån sin egen förmåga. De väljer böcker och läser för varandra i lek och olika situationer under dagen. Vi har bekräftat vad barnen skrivit/ ritat genom att vi tagit bilder på det de gjort och sedan samtalat om dessa. Barnens ordförråd har gradvis ökat vilket gjort att kommunikationen mellan barn och vuxna också vidgats. Samtalet och berättandet har möjliggjort en språklig utveckling. I och med att vi tagit bilder på olika symboler i vår närmiljö, mönster på barnens tröjor och mössor samt andra bilder de är intresserade av t.ex. traktorer, djur seriefigurer, leksaker osv har barnen fått redskap och hjälp att kunna kommunicera och vidareutveckla samtalet De har jämfört, sett likheter och skillnader och reflekterat tillsammans. Barnen har med hjälp av böcker och reflekterande samtal lärt sig att sätta ord på och uttrycka sina känslor som t.ex. arg, ont ledsen, jag vill inte, de använder sig av dessa ord i bl.a. i roll leken mer nu än tidigare. Barnen har också på bild fått uttrycka hur man ser ut när man är glad, arg eller ledsen. Dessa bilder sitter uppe på väggen och har lett till många samtal. I och med att vi arbetat utifrån boken om Gummi-Lisa med en händelsekedja, en början och ett slut, samtalat och berättat i stor utsträckning har barnen också fått tid, varit delaktiga och fått möjlighet att utveckla sitt eget berättande. De har fått nya erfarenheter och lärt sig nya ord och fraser, jämfört olika materiel och bilder med varandra. Boken väcker känslor om att ta hand om varandra och att inte ha någonstans att bo, det är resonemang som vi använder tillsammans med barnen i vår vardag. Vi har gjort föräldrarna delaktiga i läsprojektet, de får kontinuerlig information om vad som händer, vi har bett dem skriva ner tankar eller reflektioner som uppstått hemma när de läst boken tillsammans med barnen. Analys Genom att vi gett barnen tid och möjlighet att använda, bilder, texter och medier av olika slag både enskilt och tillsammans med andra. har läsupplevelse, nyfikenhet och intresse för detta fördjupats. De har fått möjlighet att samtala om innehåll och bilder, ställa frågor och kommentera och delge varandra olika upplevelser utifrån erfarenheter. I projektet Möte med olika bilder har vi märkt att barnen upptäckt fler bilder i sin vardag. De vill att vi ska ta kort på ordbilder, eller mönster på tröjan som de sedan vill titta på eller 7

8 berätta för sin kompis om. Några barn har upptäckt skuggbilder på väggen när solen lös in. Eftersom vi haft ipaden som ett hjälpmedel i vardagen har vi på ett bra sätt kunna reflektera tillsammans med barnen i anslutning till upplevelse, lek eller aktivitet. Vi pedagoger har hjälpt barnen att klä deras upplevelser i ord. De blir på så sätt också delaktiga och aktiva i sitt eget berättande. Det har också gjort det lättare för barnen att återberätta ett händelseförlopp. Barnen är engagerade i arbetet med boken, det märks att de läst och samtalat om den hemma. Ute i hallen har vi bilder hämtade från boken, flera barn samlas där och berättar om vad som händer med Gummi-Lisa pekar och visar utifrån sin förmåga. När barnen reflekterat kring boken hemma med sina föräldrar har det kommit upp andra saker än vad som kommit fram på förskolan. Samarbetet med förskola hem har gjort att läsprojektet gjort barnen intresserade av en historia och kunnat reflekterat vidare kring den med olika hjälpmedel. Vi presenterade vårt projekt på föräldramötet i oktober och bad föräldrar om att ta med någon bild eller urklipp som barnen är intresserade av hemma men det är ett fåtal som visat intresse för det. Nästan alla barn har familjetavlor vilket är positivt i arbetet med projektet. Utvärdering På en skala 1-5 värderar vi vår måluppfyllelse till 4. Åtgärder för utveckling Vi vill utveckla dokumentations arbetet med Ipaden tillsammans med barnen. Vi vill fortsätta att arbeta med en bok eller liknande tillsammans med föräldrarna. Mål 2 Yngre barn Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Verksamhetsmål Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka, undersöka, iaktta och förstå samband mellan sig själv, naturen och miljön. 8

9 Metoder Med ipaden filma och fota Observationer Reflektionsprotokoll Samtal/Diskussion Process/insatser Barnens lek och lärande utmanas genom att: vårt arbetssätt är projektinriktat utifrån barnens intressen eller funderingar, vårt förhållningssätt präglas av att vi är medforskande, tillåtande och lyssnande pedagoger barnen får möjlighet att undersöka och upptäcka, iaktta naturen och miljön när vi besöker skogen eller på promenader i närmiljön. vi ger barnen tid att visa och berätta om sina erfarenheter och reflektera runt det upptäckta eller erfarna i vardagliga situationer och aktiviteter t.ex. efter promenader, besök i skogen, vid måltider, blöjbyten, påklädning, bokläsning, skapande eller samling. vi läser böcker och tittar på bilder och utmanas med nya frågeställningar och utforskningar att söka kunskap om t.ex. vad händer med sopor och skräp, var är löven som satt på träden? barnen får möjlighet att ta med sig naturmaterial från skogen eller promenader att skapa med. Vi tillför också annat material som skräp att skapa med. Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande Utifrån barnens tankar och erfarenheter kring den miljö de möter i sin vardag på förskolan eller hemma, har barnen fått möjlighet att bl.a. studera ett träd vid olika årstider. Barnen reflekterade över att löven de plockat och hoppat i, har olika färger på hösten och de målade och tryckte löven med olika färger. De upptäckte att löven ramlat ner på marken, att trädets grenar blev tomma på vintern, att trädet börjar knoppas på våren och att löven kommer tillbaka. De undersökte maskar som kommit fram på marken när de regnat och upptäckt sniglar och snäckor som de studerat närmare i ett akvarium. Vi har hittat skräp i naturen som vi tagit med till förskolan. I samtal med barnen föreslog de att vi kunde måla på skräpet för att ta tillvara på de. När barnen reflekterade kring skräpet vi hittade, gav flera barn förslag på att vi kunde gå och panta burkar och petflaskor på ICA eller Konsum för de hade de gjort hemma. Barnen fick plocka i burkarna och flaskorna i pantmaskinen, få kvittot och de var med att köpa ballonger för pant pengarna. Barnens intresse av sopbilen som tömmer sopor varje vecka är stort och de tittar gärna vid staketet när sopbilen kommer. De leker gärna med en leksakssopbil och läser boken om Halvan som tömmer sopor. Barnen ser mjölkpaketet som står på matbordet varje dag, vi pedagoger får läsa och barnen tittar och pekar på bilder och symbolerna. Ett barn ville måla på ett mjölkpaketet och då började vi att samla på mjölkkartonger, några barn ville göra en kruka, de sågade av 9

10 mjölkpaketet med en bågsåg, målade de och därefter hade de jord, frön och vatten i krukan. Några barn tror att det ska komma en blomma där sedan. På en vårpromenad hämtade vi, tillsammans med några barn, grodägg i bäcken bredvid förskolan som vi haft i ett akvarium. Barnen har fått möjlighet att undersöka förvandlingen från grodägg till stora grodyngel. De vill gärna mata de och studerar hur de utvecklas och blir större, de letar efter ögon och mun, vi har tittat på bilder i ipaden och några barn har även hämtat hem några grodägg. När det var snö ute, lekte och smakade barnen på snön, de byggde och samlade is. Vi valde därför att ta in snö för att experimentera med den. Flera av barnen visste inte vad det var, några tyckte att det var läskigt, kallt och huttrade, någon trodde det var sand. Vi lät snön stå inne över natten och det var spännande vad som skulle hända. Flera av barnen såg förvånade ut, den är borta, det är vatten, är den där ute, de känner att de blir blöta. Vi har också experimenterat med vatten, ställt ut vatten och gjort olika isformar som barnen undersökt, smakat på, byggt med, räknat och lekt med både inne och ute vid flera tillfällen. Barnen har då reflekterat att de var hårt, halkigt, det droppar när man håller det i handen, det smakar kallt, de sitter ihop. Barnen har de delgett varandra med hjälp av bilder och filmer på ipaden och utdragna bilder, hur processen med snö, is och kyla eller värme gått till. I leken med isbitar har barnen reflekterat över att de halkat iväg, gick sönder och försökte limma ihop de, det vart kallt på handen när de byggde med de, de satte på sig fingervantar, de lasta isbitar på lastbilar, upptäckte att handtaget var kallt och ätit isglass. Barnen har upptäckt vad som sker i naturen, is på ekoparkens sjö, is på gräset, sett när takdroppet frös till istappar, att solen tinar upp isen och snön och barnen samlade vattnet i hinkar från vattenpölar eller från takdroppet. Resultat Barnen har delgett varandra sina erfarenheter kring skräp i naturen och sopsortering. Barnen har sett ett samband mellan sig själva och miljön genom att de t.ex. tagit vara på skräp de hittat i naturen eller återanvänt förpackningar att skapa med t.ex. gjort en ljuslykta av glasburkar eller blomkruka av mjölkpaket man kan planera frö i. Barnen har blivit medvetna om vad man får och inte får göra i naturen t.ex. att inte kasta skräp, att man får plocka blommor,stenar, pinnar och löv, att man är rädd om djuren som man vill studera närmare. Barnen har blivit medvetna om att man har ett val, man kan få pengar att handla för om man pantar burkar och flaskor i affären. Barnen har fått uppleva att naturen förändras med årstiderna att löven ramlat ner från grenar,att det kommit knoppar och sedan löv igen. Barnen har skapat med olika naturmaterial och experimenterat och lekt med vatten, snö och is och då konstaterat olika förändringar av materialet beroende av värme eller kyla. Barnens nyfikenhet och upptäckarlust har stärkts kring naturupplevelser, sopsortering och miljön. Barnen har velat använda sig av filmer eller bilder från en ipad när de har reflekterat över det upplevda. Analys Alla barn har deltagit i olika projekt och vi pedagoger har varit lyssnande och medforskande. Vi pedagoger har utgått utifrån barnens intressen och gett de möjlighet att utforska och 10

11 undersöka olika fenomen i naturen, t.ex. is, snö, vatten, löv, knoppar, maskar, sniglar och grodyngel. Vi har reflekterat över barnens stora lust att utforska natur och miljö och därför gett barnen möjlighet att delge varandra sina egna erfarenheter vid olika situationer och aktiviteter. Med hjälp av böcker, bilder och filmer från ipaden har barnen kunnat reflekterat mer kring de olika upplevelserna. I och med att vi plockade skräp och synliggjorde för barnen att skräp inte hör hemma i naturen, har de funderat och kommit på förslag vad de kunde göra med förpackningar och burkar. Barnen har upptäckt att man kan sopsortera och det blev meningsfullt för barnen att använda och skapa med skräp eller panta burkar och få pengar man kan handla för. Barnen har önskat att skapa med olika skräp och naturmaterial och det har vi gjort i så stor utsträckning som möjligt genom att vi delat upp barnen i mindre grupper. Genom att vi har ett förhållningssätt som är tillåtande har barnen fått möjlighet att experimenterat och lekt med vatten, snö och is både inne och ute samt utforskat små djur på nära håll i ett akvarium för att själva få iaktta, upptäcka och förstå olika samband i naturen. Det har varit svårt att hinna med att följa upp alla barns reflektioner och undringar kring naturen och miljön samt att komma iväg till skogen. Vi pedagoger har inte kunnat tagit den reflektionstid vi behövt för att driva projekten framåt i den utsträckning som vi önskat. Utvärdering På en skala 1-5 värderar vi vår måluppfyllelse till 3,5. Åtgärder för utveckling Barnen ska i större utsträckning få chans att dokumentera sitt arbete och det gemensamma kunskapsskapandet på olika sätt. Vi vill utmana barnen med mer naturupplevelser och försöka komma iväg utanför förskolegården med alla eller med en mindre grupp med barn. Vi vill fortsätta barnens intresse för sopsortering och vårt miljöarbete på förskolan. Mål 1 Äldre barn Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Verksamhetsmål Verksamhetsmålet är att barnen utvecklar intresse samt ökad förståelse för användandet av 11

12 de olika medierna, utvecklar intresse för bilder, texter och en vilja att samtala om det. Vidare att barnen blir mer delaktiga i att dokumentera sin vardag. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka och utforska ipadens möjligheter. Process/insatser Vi har arbetat med pedagogisk dokumentation och arbetet har varit projektinriktat, där vi har lyssnat till barnens tankar, vi har ställt öppna frågor samt tagit utgångspunkten i barnens frågor, tankar erfarenheter och teorier. Vi har haft kontinuerliga möten tillsammans med barnen där vi har erbjudit dem olika valmöjligheter och där de har fått möjlighet att reflektera över arbetet, bl. a genom att berätta för varandra och visa sina alster, på projektorn. Vi har arbetat i mindre grupper för att barnen lättare ska komma till tals och då vi pedagoger tydligare har kunnat få syn på barnens lärande, delat in barnen i läs grupper som har varit åldersindelade, läst böcker och samtalat om och pratat om det som kommit upp utifrån barnens perspektiv. Vi har ingått i ett samarbete med Örebro konstfrämjande, vilket innebar att vi fick låna konstverk av dem. Dessa har vi arbetat med tillsammans med barnen, vi har samtalat om motiven på konstverken. Vi har använt oss av olika appar som puppet pals, som är en app som används till att förändra befintliga bilder, det går att klippa ut och klistra in nya detaljer till bilden. My story är en app som används till att göra egna böcker. Barnen har dokumenterat sitt arbete på flera olika sätt, de har bl.a. skrivit egna texter till sina foton och bilder. De har också använt appar till att göra dokumentation. Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande Barnen har under arbetets gång arbetat i mindre grupper och utmanats i sin förmåga att förmedla tankar erfarenheter samt upplevelser. Arbetet med projekten organiserades så att barnen erbjöds olika aktiviteter utifrån deras intressen, i mindre grupper. På mötena har vi brainstormat, tagit reda på barnens tankar om det aktuella. På mötena har barnen haft möjlighet att berätta för varandra om sitt arbete och visa sina alster för varandra. Vi pedagoger har inte på förhand bestämt exakt vilken kunskap som ska uppstå i barnens tolkande och utforskande, men vi har strävat mot målen i Lpfö 98. Vi strävar mot att att vara lyssnande och dokumenterande pedagoger som tar tillvara på barnens intressen samt nyfikenhet. Det blev utgångspunkt till det fortsatta arbetet. Resultat Barnen har utvecklat sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, det märks i vardagen genom att barnen stannar upp på t.ex. en boksida och uttalar sina tankar om bilden. De läser för varandra, hela böcker utifrån bilderna. Barnen intresserar sig för bokstäver. 12

13 Barnen frågar inte i samma utsträckning som tidigare om de får spela på ipaden. De frågar istället om de kan använda ipaden till att ta en bild på sitt bygge, eller stilleben eller om de kan ta ipaden för att söka fram bilder på t.ex. olika ormar, eller om de vill ha fram en viss låt text. Barnen stannar upp vid varandras bilder och kommenterar och samtalar om bilderna. Ett ökat intresse för vad som står där och där i boken har uppkommit. Då vi har erbjudit bilder utifrån barnens populärkultur som t ex från barnprogrammet Labyrint har bidragit till att barnen tillsammans och med oss har tittat på bilderna och samtalat om hur de ser ut samt en vilja till att rita av har kommit till stånd. Analys Barnen har utvecklat sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, då vi har erbjudit dem möjligheter till att arbeta med detta. Barnen har fått möjlighet till att delta i läs grupper med efter följande samtal om boken. Grupperna delades in efter ålder samt intresse. Vi har arbetat med flanosagor, då framförallt med de yngre barnen för att på så sätt konkretisera samtal om känslor och hur man är en bra kompis. Läs grupperna har bidragit till att barnen sitter och läser för varandra och upplever och samtalar med varandra om bilderna de ser. Arbetet i de mindre grupperna gav tillfälle till att tolka bilderna i t.ex. böckerna. Vi har också uppmuntrat barnen att skriva egna texter till sina bilder och dokumentationen runt projekten, på både ipaden och med penna. Vi har erbjudit barnen att arbeta med ipaden som sökmotor. Barnen har alltmer frågat efter ipaden i syfte att använda den som ett verktyg att dokumentera sina byggen, stilleben eller bara till att ta bilder på sin omgivning i vardagen. Vi har använt ipaden till att göra e- berättelser. Barnen har ökat sin förståelse för att ipaden har olika användningsområden. Barnen har nu kännedom om att den kan användas som sökmotor för varierade ändamål, se på bilder, söka kunskap, använda appar men också för att dokumentera det dagliga arbetet på avdelningen, så som att fota sina byggen, sig själva men också filma. Vi har tagit vara på barnens intresse för Tv programmet Labyrint, vi har skrivit ut bilder på karaktärerna i programmet, barnen har sinsemellan och med oss delgett och berättat om programmet, de har fått möjlighet att titta, samtala och tolka bilderna och ritat av dem. Utvärdering På en skala 1-5 värderar vi vår måluppfyllelse till 3. Åtgärder för utveckling Som åtgärd för utveckling ser vi att vi behöver bli bättre på att möjliggöra så att projektet lever under hela dagen, skapa fler förutsättningar i förskolans miljö Vi behöver också få in ipaden ytterligare i dokumentations arbetet tillsammans med barnen. 13

14 Mål 2 Äldre barn Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Verksamhetsmål Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka, urskilja, reflektera och utforska teknik. Barnen ska också ges möjlighet att ställa frågor och ha tankar och teorier om teknik. Process/insatser För att nå målet har vi arbetat med pedagogisk dokumentation. Vi har med hjälp av den pedagogiska dokumentationen fått syn på barnens frågor, tankar och teorier om teknik och visat på hur vi kan gå vidare i arbetet. Arbetet har varit projektinriktat. I projektarbetena har barnen getts utmaningar utifrån målet. Vi har haft kontinuerliga möten med barnen där de kan delge sin dokumentation och fått möjlighet att reflektera över arbetet. Vi har arbetat i mindre grupper för att barnen lättare ska kunna komma till tals och för att vi pedagoger tydligare ska kunna få syn på barnens lärande. Barnen har dokumenterat sitt arbete genom att rita, skriva och fotografera. Vi pedagoger har läst litteratur och artiklar om ämnet teknik. Pedagogisk dokumentation av barns lärande, verksamhet och pedagogers agerande Barnen har fått möjlighet att upptäcka, urskilja och reflektera över teknik i vardagen. Barnen har fått ställa frågor och har haft tankar och teorier om teknik. Vi kan se en ökad förståelse för begreppet teknik. Vi har arbetat projektinriktat och med pedagogisk dokumentation. Barnen har arbetat i mindre grupper. Vi pedagoger har inte på förhand strävat efter exakt vilken kunskap som barnen ska erövra men vi har strävat efter vårt uppsatta mål och försökt vara lyssnande pedagoger. Vi har lyssnat till barnen och lagt fokus på deras intresse och frågor. Resultat Barnen har i olika projektarbeten fått möjlighet att urskilja teknik i vardagen och till viss del fått möjlighet att utforska hur enkel teknik fungerar. Ett av projekten har handlat om isens funktion och uttryck. Utifrån barnens önskan har vi tillsammans tillverkat islyktor. Barnen har gjort ritningar utifrån sina teorier om hur man gör en islykta och sedan getts möjlighet att testa sina teorier. Barnen har också testat olika sätt att få ett hål i islyktan för ljuset att stå. Barnen har också fått utmaningen att rädda isen från 14

15 att smälta och testat olika teorier, t. ex lindat in isen i papper, lägga isen i vatten m.m. Vi har tagit tillvara på barnens tankar om vad teknik kan tänkas vara och låtit arbetet utgå därifrån. Vi har då samtalat och undersökt tekniska hjälpmedel så som sax, såg och hammare och dess funktion. Samtalen har bland annat handlat om vad föremålet används till, vad det är gjort av, vem som uppfann dem och varför och hur vi skulle göra om vi inte hade verktyget i fråga. Vi har gjort teknikpromenader i utemiljö för att kunna urskilja teknik runt omkring oss. Vi har tagit tillvara på barnens intresse för barnprogrammet Labyrint och använt oss av det i arbetet med teknik. Barnen har utmanats i att bygga egna labyrinter i utemiljö. Tillfällena för barnen att utforska hur enkel teknik fungerar har varit få. Projektgrupperna har under läsåret varit mer åldersblandade än tidigare. Analys Barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen har utvecklats då vi utgått från deras egna tankar om vad teknik kan tänkas vara. Barnens tidigare erfarenheter och egna tankar om vad teknik är har hela tiden varit utgångspunkt för arbetet. Våra möten och samtal kring ämnet har bidragit till att öka barnens förståelse för teknik. På mötena har barnen fått möjlighet att reflektera, komma med frågor och delge sin dokumentation. Barnens egna dokumentation om arbetet med teknik har gett upphov till ytterligare reflektion och samtal kring teknik. Teknikpromenaderna har bidragit till att barnen gjort upptäckter på teknik som finns i vår vardag. Barnens intresse för barnprogrammet Labyrint har motiverat dem till att bygga egna labyrinter. Då vi inte haft möjlighet och tid att iordningställa miljö och material i den utsträckning vi önskat har de tillfällen för barnen att utforskande enkel teknik varit få. Barnen har dock till viss del erbjudits att testa olika verktyg och vardagliga tekniska hjälpmedel. De mer åldersblandade grupperna har bidragit till att fler barn fått möjlighet att delta i de olika projektarbetena. De yngre barnen har därför deltagit mer aktivt i projekten. Utvärdering På en skala 1-5 värderar vi vår måluppfyllelse till 3. Åtgärder för utveckling Som åtgärd för utveckling ser vi att vi behöver bli bättre på att erbjuda en miljö som 15

16 stimulerar barnen att arbeta med teknik. En miljö som erbjuder material där barnen kan testa sina idéer och tankar kring ämnet. Vi behöver också tänka kring hur vi ytterligare kan ta in teknik i våra projektarbeten. Vi pedagoger behöver ytterligare kunskap om teknik. Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Resultat enkät Enkät vårdnadshavare förskola 2014 Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt 100% Personalen bemöter mig på ett bra sätt. 91,6% Jag får kontinuerlig information om vad som händer i mitt barns grupp. Informationen till mig om förskolans/dbvs mål och verksamhet är bra. Jag har en bra dialog i mina kontakter med förskolans personal. Mitt barn har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten på förskolan/dbv 91,6% 91,7% 91,7% 50% Endast 12 vårdnadshavare på Tranängen svarade på enkäten. Av Nallens 15 barn har 9 vårdnadshavare svarat och av Karamellens 21 barn har 3 vårdnadshavare svarat. Vi anser att den låga svarsfrekvensen inte ger en rättvis bild av vårdnadshavarnas uppfattning om verksamheten. På föräldraenkäten för läsåret svarade 25 av 28 familjer. Resultatet av föräldraenkäten kommer vi att diskutera under hösten

17 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Alla blivande förskoleklassbarn på södra sidan av Hallsberg har under vårterminen träffats tre gånger i Svenssons hage för att lära känna varandra och för att knyta nya kontakter. Under slutet av vårterminen har vi lekt på skolgården och ätit mat i matsalen vid ett tillfälle. De har träffat sin nya fröken och bekantat sig med lokalen vid ett tillfälle. Ansvarig för förskoleklassbarnen har träffat förskoleklassläraren för ett överlämningssamtal på gruppnivå. Där fick vi möjlighet att berätta om hur vi arbetat med bl.a. projektarbeten, språk, matematik och värdegrund i förskolan. På KUT-dagen i januari träffade vi förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för en gemensam diskussion kring matematik. Från förskolan önskar vi ytterligare samarbete mellan förskoleklasslärarna inför övergången. Kultur- och utbildningsnämndens mål Inom barnomsorg och skola har barn/elever och personal tillgång till den ITutrustning och det IT-stöd som krävs för uppfyllande av undervisning inklusive kommunikation med vårdnadshavarna. Målet är uppfyllt på vår enhet Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt X Andelen förskolor och skolor i Hallsbergs kommun som har Grönt flagg certifiering skall årligen öka. Målet är uppfyllt på vår enhet Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt X 17

18 Bedömning av förskolans kvalitet Normer och värden Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Personalen erbjuder få tillfällen till träning i att leva sig in i andra barns situation. Få reflektioner görs tillsammans med barnen kring kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning Lite kommunikation finns och tillrättavisningar präglar kontakten mellan barn och vuxna Personalen erbjuder till viss del till träning i att leva sig in i andra barns situation. Till viss del görs reflektioner tillsammans med barnen kring kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning Kommunikationen mellan personal och barn präglas av viss ömsesidig respekt Personalen ger barnen många möjligheter att träna på att leva sig in i andra barns situation. Många tillfällen ges också till att reflektera om kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning Kommunikationen mellan vuxen och barn sker på barnens villkor med stor respekt för barnens egenvärde Språklig begreppsförmåga Barnen får få möjligheter att utveckla sitt intresse för skriftspråk utifrån sin egen nivå. Det finns få tillfällen att utveckla ett nyanserat talspråk och sina möjligheter att träna att lyssna, argumentera och stå för sina åsikter Barnen får sällan leka med ord och träna ords betydelse Barnen får vissa möjligheter att utveckla sitt intresse för skriftspråk utifrån sin egen nivå. De får också vid vissa tillfällen att utveckla ett nyanserat talspråk och sina möjligheter att träna att lyssna, argumentera och stå för sina åsikter. Barnen får ibland leka med ord och träna ords betydelse Barnen får många möjligheter att utveckla sitt intresse för skriftspråk utifrån sin egen nivå. De får också många tillfällen att utveckla ett nyanserat talspråk och sina möjligheter att träna att lyssna, argumentera och stå för sina åsikter. Barnen får ofta leka med ord och träna ords betydelse Matematisk begreppsförmåga Barnen får sällan eller aldrig möjligheter att utifrån sin nivå använda matematik i vardagliga händelser. De utmanas sällan i möjligheterna att föra och följa matematiska resonemang. Barnen utmanas sällan i att kunna lösa vardagliga problem med hjälp av matematiska förmågor. Barnen får sällan träna att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar på matematiska begrepp och egna och andras problemställningar Barnen får vissa möjligheter att utifrån sin nivå använda matematik i vardagliga händelser. De utmanas också till viss del i möjligheterna att föra och följa matematiska resonemang. Barnen utmanas också till viss del att kunna lösa vardagliga problem med hjälp av matematiska förmågor. Barnen får ibland träna att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar på matematiska begrepp och egna och andras problemställningar Barnen får många möjligheter att utifrån sin nivå använda matematik i vardagliga händelser. De utmanas ofta i möjligheterna att föra och följa matematiska resonemang. Barnen utmanas också ofta att kunna lösa vardagliga problem med hjälp av matematiska förmågor. Barnen får ofta träna att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar på matematiska begrepp och egna och andras problemställnin 18

19 Naturvetenskapliga och tekniska förmågor Barn får sällan möjligheter att urskilja teknik och naturkunskap i vardagen och utforska hur enkel teknik och naturvetenskap fungerar. Barn utmanas sällan i att bygga, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen får sällan möjligheter att träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt Barn får ibland möjligheter att urskilja teknik och naturkunskap i vardagen och utforska hur enkel teknik och naturvetenskap fungerar. Barn utmanas ibland i att bygga, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen får också ibland möjligheter att träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt Barn får många möjligheter att urskilja teknik och naturkunskap i vardagen och utforska hur enkel teknik och naturvetenskap fungerar. Barn utmanas ofta i att bygga, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen får också många möjligheter att träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt Barns inflytande Barnen får sällan möjligheter att uttrycka sina åsikter och tankar och därmed påverka förskolans vardag och sin egen situation. Få tillfällen ges att träna ett personligt ansvarstagande. Barnen ges få möjligheter att träna de demokratiska principer som innefattar beslutsfattande och samarbete Barnen får till viss del möjligheter att uttrycka sina åsikter och tankar och därmed påverka förskolans vardag och sin egen situation. Vid vissa tillfällen ges barnen möjlighet att träna ett personligt ansvarstagande. Barnen ges till viss del möjligheter att träna de demokratiska principer som innefattar beslutsfattande och samarbete Barnen får många möjligheter att uttrycka sina åsikter och tankar och därmed påverka förskolans vardag och sin egen situation. Många tillfällen ges att träna ett personligt ansvarstagande. Barnen ges många möjligheter att träna de demokratiska principer som innefattar beslutsfattande och samarbete Pedagogisk dokumentation Varje barns lärande följs i låg grad upp och dokumenteras. Förskolan vidtar få aktiva åtgärder för att kontinuerligt följa upp och utvärdera dess verksamhet. Att genomföra ständiga förbättringar är inte naturligt för verksamheten Förskolan har i låg grad en kreativ lärmiljö där alla barn får utvecklas efter sin nivå och sin förmåga. Det finns inga eller få tydliga rutiner för att dokumentera om barnen tycker att verksamheten är intressant, rolig och meningsfull. Varje barns lärande följs till viss del upp och dokumenteras. Förskolan vidtar till viss del aktiva åtgärder för att kontinuerligt följa upp och utvärdera dess verksamhet. Ständiga förbättringar är till viss del naturligt för verksamheten Förskolan har till viss del en kreativ lärmiljö där alla barn får utvecklas efter sin nivå och sin förmåga. Det finns till viss del tydliga rutiner för att dokumentera om barnen tycker att verksamheten är intressant, rolig och meningsfull. Varje barns lärande följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Förskolan vidtar hela tiden aktiva åtgärder för att kontinuerligt följa upp och utvärdera dess verksamhet. Ständiga förbättringar är naturligt för verksamheten Förskolan har en kreativ lärmiljö där alla barn får utvecklas efter sin nivå och sin förmåga. Det finns tydliga rutiner för att dokumentera om barnen tycker att verksamheten är intressant, rolig och meningsfull. 19

20 Sammanfattning Förskolan Tranängen har ett projektinriktat arbetssätt som utgår från barnens intresse och där de tar tillvara på barnens tankar och teorier för att driva projektet vidare. För dem är det viktigt att kunna erbjuda barnen stimulerande miljöer för lek och lustfyllt lärande. Under året har de yngsta barnen varit delaktiga i Läsrörelsens Berätta, Leka, Läsa projekt. Det sammanföll väl med ett av förskolans prioriterade mål att utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Pedagogerna har fångat upp vad barnen är intresserade av i boken och stimulerat och utmanat dem därifrån. Boken som man utgick från i projektet fick alla barn med sig hem. Detta ökade samarbetet med hem och föräldrarna blev mer delaktiga i projektet. Barnen har getts tid och möjlighet för upprepning, fördjupning och reflektion i det prioriterade målet vilket skapat en hög måluppfyllelse. De äldre barnen deltog i ett mindre Konstprojekt vilket gav dem tillfälle att samtala och inspireras av olika motiv. De har arbetat mycket med ipad med bilder, texter och film. Pedagogerna har också tillvaratagit barnens egna kultur för att uppmuntra berättande och skrivande. Förhållningssättet präglas av pedagoger som är medforskande, tillåtande och lyssnande. Barnen delas in i mindre grupper för att lättare utgå från deras intresse och för att ge dem mer tid till att förmedla tankar erfarenheter och upplevelser. De reflekterar kontinuerligt för att se hur de ska stimulera och utmana barnen vidare. Detta leder till att verksamheten ständigt utvecklas. Under året har förskolan arbetat med ipad. Detta har utvecklat och underlättat deras dokumentationsarbete. Reflektion tillsammans med barnen i anslutning till upplevelse, lek eller aktivitet har de kunnat gjort på ett bra sätt med hjälp av ipad. På så sätt blir de också mer delaktiga och aktiva i sitt berättande. Barnen har uppmuntrats till att använda ipaden som en sökmotor för varierade ändamål och också för att dokumentera det dagliga arbetet. Detta har gjort att barnen ser fler användningsområden för ipad och efterfrågar den för andra ändamål än spel. Under året har båda avdelningarna haft långa hel- och deltidssjukskrivningar vilket gjort att man inte kunnat utnyttja reflektionstiden fullt ut. De har heller inte kunnat genomföra allt i den utsträckning som man har tänkt. Under en period har de tagit in extra personal för att underlätta och hinna med arbetet. I matrisen bedömning av förskolans kvalitet har varje avdelning reflekterat runt de olika målen och kan tydligt se vad de behöver arbeta mer med. Ett genomsnitt på förskolan har sedan markerats i matrisen. Vårt arbete med barns inflytande under många år ger hög måluppfyllelse men är ständigt ett mål vi reflekterar runt. De flesta pedagoger har deltagit i kommunens satsning med matematikcirklar. Vi får inte stanna upp i arbetet med att utveckla barnens matematiska begreppsförmåga utan hålla det arbetet aktuellt. Vi kommer att fortsätta att utveckla ipad som ett arbetsverktyg bl.a. i dokumentationsarbetet tillsammans med barnen. Dokumentationsmöjligheter med ipad bidrar också till att öka föräldrars insyn i verksamheten och därmed deras delaktighet. Vi vill fortsätta att arbeta med något material tillsammans med föräldrar då vi såg positiva effekter av detta i projektet 20

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN EKHAGEN LÄSÅRET

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN EKHAGEN LÄSÅRET KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN EKHAGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola

Pedagogisk plan för Silvertallens förskola Pedagogisk plan för Silvertallens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Maarit Enbuske Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2014-2015 KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TREUDDEN LÄSÅRET

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TREUDDEN LÄSÅRET KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TREUDDEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Lyckans mål 2016/2017

Lyckans mål 2016/2017 Lyckans mål 2016/2017 Innehållsförteckning Vårt tema- I böckernas värld 2 Matematik 3 Språk 4 Förskola-Hem 5 Värdegrundsarbete 6 Teknik-Naturvetenskap 7 Vårt tema Vårt tema för verksamhetsåret 2016/2017

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Lokal arbetsplan för

Lokal arbetsplan för Lokal arbetsplan för 2013-2014 Arbets- och utvecklingsplan Arbets- och utvecklingsplan är ett redskap för det inre pedagogiska arbetet samt ett redskap för att beskriva och systematisera arbetet med Läroplanens

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Pedagogisk plan Silvertallens förskola

Pedagogisk plan Silvertallens förskola Pedagogisk plan Silvertallens förskola År 2015-2016 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE 1 Förskolechef

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Vargavrån läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Vargavrån

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Arbetsplan. Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ljusne förskola Avd Skogen 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Pedagogisk plan Silvertallens förskola

Pedagogisk plan Silvertallens förskola Pedagogisk plan Silvertallens förskola År 2016-2017 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Skolchef Tfn- 0927-72050 REKTORS OMRÅDE 1 Förskolechef

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2014 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer