SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015"

Transkript

1 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET LÄRKAN Lärkan

2 Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan. Arbetsplanen är den plan som beskriver förskolans mål och uppdrag i sin helhet utifrån lagar och förordningar som vi har att rätta oss efter. I skollagen kallas denna plan för utbildningsplan. I utvecklingsplanen presenteras de kunskapsområden som förskolan ska utveckla och kvalitetsgranska extra från en tid till en annan. Vi kallar dessa områden för utvecklingsområden. Utvecklingsområdena ingår i förskolans systematiska kvalitetsarbete och redovisas maj Utifrån 2014 års systematiska kvalitetsarbete, enheternas utvärderingar, omvärldsanalys, skolinspektionens påpekanden och vad barn behöver i nutid och i en framtid prioriteras följande kunskapsområden inför läsåret Språk, naturvetenskap/teknik, matematik och kommunikation med fokus på dialogen kring utvecklingssamtalet. Arbetsprocessen i vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete Förskolans läroplan är komplex. Det är omöjligt att utvärdera, granska och värdera förskolans strävansmål. I vår systematiska kvalitets och utvecklingsarbete väljer vi ut utvecklingsområden där vi formulerar målkriterier för strävansmålen, på det sättet fokuserar vi på de utvecklingsprocesser vi vill mäta. Vi mäter graden av måluppfyllelse i verksamheten samt medarbetarnas uppnåendemål. Inom några utvecklingsområden kommer vi att ta fram resultat på individnivå. Kriterierna är kända för alla medarbetare vid läsårets början. Alla medarbetare vet vilken väg de ska ta. Det innebär att vi våren 2015 utvärderar och granskar särskilt utvalda delar gentemot överenskomna kriterier. Målen blir synliga och gripbara. Tydliga mål innebär att man väljer olika åtgärder och metoder för att nå målen. B: Alla arbetslag dokumenterar hur de ska nå de bestämda målen inom varje kunskapsområde i verksamheten utifrån de kriterier som är bestämda och kända för alla. A: Från helheten har vi valt några områden vi ska utveckla i vårt systematiska kvalitetsarbete under läsåret 2014/2015. De kallar vi för Utvecklingsområden. Det är känt för alla vad som gäller angående kunskapsområdena och kriterierna i verksamheten samt uppnåendemålen för arbetslagen. C. Följ upp arbetet med jämna mellanrum ska varje arbetslag dokumentera hur det har gått. Ni utvärderar kriterier och uppnåendemål. Det är en självärdering av er verksamhet. Här vill vi också att ni berättar hur ni ser att barnens kunnande har förändrats från en tid till en annan. Har ni lyckats med att nå måluppfyllelsen, pågår det en progression åt rätt håll? D. Här dokumenterar ni ex: vad var positivt, negativt, fungerade, inte fungerade, orsak, konsekvens. Utvecklingsbehov/lärdom vad tar vi med oss till nästa år 2

3 Läsårets prioriterade delar av verksamheten som vi har valt att granska särskilt och utvärdera våren Språk Bakgrund För femte året i rad kommer vi att arbeta med att utveckla arbetet med språket i förskolans verksamhet och målen för pedagogerna. Språket är det mest centrala i ett barns uppväxt och är ett viktigt verktyg till andra kunskapsområden. Huvudmannen vill att enheterna även redovisar resultat på individnivå. Det betyder att vi våren 2015 ska visa resultat på individnivå när det gäller språket. Hur barnen lyckas är beroende av pedagogernas undervisning. Vi kommer att använda oss av olika referensmaterial och lärandeobjekt. Vi kommer att fokusera på verksamhetens innehåll, miljön och pedagogernas uppnåendemål. Strävansmål från Lpfö 98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner Intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Detta sker när verksamheten utvecklar barns förmåga att: Kriterier 1. Lyssna 2. Rim och ramsor 3. Meningar och ord 4. Stavelser/klappa stavelser/klappa ord/ 5. Fonemen 6. Analys och syntes av fonemen 7. Använda språket genom att tala, lyssna, berätta, argumentera och ställa frågor. 8. Vad frågor, varför frågor, hur frågor (babblarna) 9. Visa intresse för bokstäver/symboler och viljan att skriva sitt namn. 10. Visa intresse för bilder, texter och olika medier. IKT Uppnåendemål för arbetslaget i förskolans verksamhet 1. Under läsåret ska arbetslagen arbeta systematiskt med språket i sin dagliga verksamhet. Språkarbetet ska vara planlagt som målstyrda processer/undervisning. o Målet är uppnått när arbetslaget har planlagt (lärandeobjekt), skrivit ner, utvärderat och systematiserat undervisningen utifrån kriterierna. 2. Senast den ska arbetslaget använda områdets språkliga referensmaterial på sina respektive ansvarsbarn som är födda 2012 och 2009.Referensmaterial: koltis eller språkligmedvetenhet. o Målet är uppnått när arbetslaget har använt referensmaterialet för barn födda 2012 och 2009 innan överenskommen tid, Senast den ska arbetslaget ha använt områdets språkliga referensmaterial för andra gången på sina respektive ansvarsbarn för barn födda 2009 och

4 o Målet är uppnått när arbetslaget har använt kartläggningsmaterialet en andra gång innan överenskommen tid, Arbetslagens språkarbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. o Målet är uppnått när arbetslagen innan redogör för vilken beprövad och vetenskaplig erfarenhet man väljer att använda i sitt språkliga arbete. Kom ihåg att vi har köpt in Bornholmsmodellan. 5. Senast den första oktober 2014 ska arbetslaget ha sett över sin språkliga miljö. Är materialet och miljön i linje med VAD man vill att barn ska utveckla (se kriterierna) och i relation till den barngrupp man har. Den miljö och det material förskolan erbjuder påverkar möjligheter och medför begränsningar för barns utveckling och lärande. o Målet är uppnått när arbetslagen innan har sett över sin språkliga miljö och gjort de förändringar som krävs för att barns språkliga förmågor ska utvecklas. Förändringarna ska dokumenteras. Arbete för att nå mål/målkriterier Språket genomsyrar hela vår verksamhet tex vid samtal, dukning, måltider, påklädning mm. Vi fördjupar oss i språket vissa perioder under läsåret vecka 40 och vecka 6. I samlingen använder vi oss av språkpåsar, rim och ramsor, fingerramsor, sånger, klappa stavelser mm. Vi har språkmaterial som är tillgängligt och väl synligt för alla att använda. Vi har lappar på vardagsföremål där vi benämner dess namn. Vi har ett synligt alfabet som sitter på väggen. Uppmanar barnen att prata och talaom vad de vill. Vi benämner saker vid dess namn. Vi ord dusch barnen genom att prata om de det gör. Låter barnen återberätta enskilt eller i samling vad de har gjort tex ute eller på helgen. Vi använder I-pad, lånar böcker på bokbussen, högläsning, dator, UR program. Vi har ett gemensamt tema i huset som utgår från boken Filippa Fants fantastiska fickor. Varje fredagssamling reflekterar vi och pratar om veckan som gått. Barnen får då också komma med förslag och önskemål om vad de vill göra kommande vecka/veckor. För att vi pedagoger ska veta hur vi ska utforma vår undervisning använder vi oss av kartläggningsmaterialet Koltis, Svapp och Språksnabben. Vi använder materialet på våra ansvarsbarn. Vi använder oss av följande litteratur för att nå mål/målkriterierna i vår verksamhet. Språkglädje av Ann-Katrin Svensson samt Bornholmsmodellen. Vi har appar i I-paden. Hur följer vi upp arbetet med att öka barns språkliga förmågor Arbetsplatsbesök av ansvarig chef samt att vi använder oss av lärandeobjekt för att se att vi ger barnen en varierande och utmanande undervisning under dagen utifrån våra utvecklingsområden samt läroplanen. Utifrån den stämmer vi av en gång per termin för att se hur arbetet fortgår. Utvärdering maj

5 Utvärdering av kriterierna i verksamheten. Hur långt har vi nått? 1. Beskriv hur inte bara ja eller nej 2. Xxx 3. Xxx 4. Xxx 5. Xxx 6. Xxxx 7. Xxxx 8. Xxxx 9. Xxxx 10. xxxxx Utvärdering av arbetslagens uppnående mål i förskolans verksamhet 1. Beskriv vad ni har gjort, om ni uppnått målet 2. Xxxxx 3. Xxxx 4. Xxxxx 5. Xxxxxx Hur ser vi på barnen att verksamheten utvecklingsområdena- har utvecklat barnens förmågor från en tid till en annan. Analys, lärdomar och utvecklingsbehov Naturvetenskap/Teknik Bakgrund För fjärde året i rad kommer vi att fokusera på naturvetenskap och teknik. Vi bör höja kvalitén. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi behöver luta vår undervisning/lärande mot vetenskaplig litteratur. Strukturera miljön inne och ute utifrån ett naturvetenskapligt och tekniskt förhållningssätt. Hur kan vi föra in tekniken och naturvetenskapen i miljön i vardagen? Då tänker jag inte på klossar, lego, kappla Precis som förra året blir det tydligt i utvärderingarna att individuell dokumentation vid experiment är komplicerat. Att arbeta utifrån ett hypotestänk, - lyssna in barnen, skriva ner, 5

6 ta kort, diskutera resultat är spännande men kräver tid och bra arbetsstrategier för att hinna med. Här får vi arbeta vidare med pedagogisk dokumentation på individ- och verksamhetsnivå. Strävansmål från Lpfö 98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra. sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Detta sker när verksamheten utvecklar barns förmåga att: 1. visa förståelse för källsortering och att den har betydelse i ett större sammanhang, exempelvis i naturens olika kretslopp. 2. visa intresse för naturens årstidsväxlingar, växter och djur. 3. visa intresse för experiment och viljan att utforska fysikaliska fenomen 4. tänka, reflektera och samtala/dokumentera om hur saker och ting hänger ihop 5. ställa frågor och föra samtala om naturvetenskap. 6. visa intresse att vilja pröva olika sorters teknik, material och verktyg 7. visa intresse för teknik i vardagen, och hur enkel teknik kan fungera. Uppnåendemål för arbetslaget i förskolans verksamhet 1 Under läsåret ska arbetslagen arbeta systematiskt med naturvetenskap och teknik i sin dagliga verksamhet. Gör lärandeobjekt! o Målet är uppnått när arbetslaget kan visa att de arbetar systematiskt med naturvetenskap och teknik i sin dagliga verksamhet - Planlagt, skrivit ner och utvärderat sitt arbete genom undervisning eller i praktiken. 2 Det pedagogiska uterummet/utemiljön ska användas för undervisning inom naturvetenskap och teknik. o Målet är uppnått när arbetslaget kan påvisa genom lärandeobjekt att de använder det pedagogiska uterummet för undervisning. 3 Senast den första april 2015 ska arbetslaget ha dokumentera något om varje barns tankar runt ett experiment. Dokumentationen ska visa en process o Målet är uppnått när arbetslaget har dokumenterat varje barns process/lärstrategier runt ett experiment. 4 Arbetslagets arbete med naturvetenskap och teknik ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. o Målet är uppnått när arbetslagen innan redogör för vilken beprövad och vetenskaplig erfarenhet man väljer att använda sig av 6

7 Arbete för att nå mål/målkriterier Naturvetenskap och teknik genomsyrar arbetet i vardagen. När vi arbetar och pratar om teknik/naturvetenskap påvisar vi för barnen att det här teknik och naturvetenskap vi håller på med just nu. Tex lego, sy, väva, konstruktion, pussel, klippa, brio mec, byggrum mm är en del av det material som barnen dagligen har tillgång till. I vårt arbete kring naturvetenskap och teknik ger vi barnen möjlighet att uppleva, utforska och experimentera. Det kommer vi att fortsätta med även det här läsåret. Det ger barnen erfarenhet och förståelse som de kan använda sig av i samtal om naturvetenskap och teknik. Det sker i samlingar, temaarbete och i fria leken både inne och ute. Ur program som Grej och mojäng mm kommer också att användas i undervisningen. Vi går till skogen där vi bl.a tittar på mystacken och årtidsväxlingar. Barnen kommer att utmanas genom frågor där de får tänka själva hur och varför. Vi källsorterar, återanvänder, släcker lampor när vi går ut, sparar på vatten, skickar mail till föräldrar/vårdnadshavare (sparar papper) och kontinuerligt pratar med barnen om att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö. I vårt arbete kring hållbar utvecklig gör vi barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa och miljö för en hållbar framtid. Angående hälsa har vi fått till vår hjälp en torso där vi kan titta på och resonera om våra olika inre organ. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela. verksamheten och utgår från läroplanen (Lpfö 98/reviderad), FN s barnkonvention och Agenda 21. Vi använder oss av kompendiet och experimentlådan från NTA-projektet (som just nu är vatten) samt boken Naturvetenskap och matematik av Marie Eriksson. I ipaden har vi olika appar som barnen kan jobba med. Hur följer vi upp arbetet med att öka barns förmågor inom NTA Arbetsplatsbesök av ansvarig chef samt att vi använder oss av lärandeobjekt för att se att vi ger barnen en varierande och utmanande undervisning under dagen utifrån våra utvecklingsområden samt läroplanen. Vi fördjupar oss i naturvetenskap och teknik vecka 45 och vecka 11. Utifrån det stämmer vi av en gång per termin för att se hur arbetet fortgår. Utvärdering maj 2015 Utvärdering av kriterierna i verksamheten. 1. Xxx Beskriv hur inte bara ja eller nej 2. Xxx 3. Xxx 7

8 4. Xxxx 5. Xxxx 6. Xxx 7. xxxxx Utvärdering av arbetslagens uppnående mål i förskolans verksamhet 1 Xxx Beskriv vad ni har gjort 2 Xxx 3 xxxxx Hur ser vi på barnen att verksamheten utvecklingsområdena- har utvecklat barnens förmågor från en tid till en annan. Analys, lärdomar och utvecklingsbehov Matematik Bakgrund För några år sedan arbetade vi med matematik i förskolan, nu är det dags igen. Matematik i förskolan var ett kunskapsområde som skolinspektionen hade åsikter om. De ansåg att förskolorna inte arbetade med det området. P.g.a. kritiken kommer vi att arbeta med matematik under. Det handlar om matematik i vardagen på förskolan. Nuläge Matematik finns alltid med som en del i verksamheten. Vi använder och pratar matematik i vardagen på förskolan vid lek, dukning, påklädning, samling, temaarbete, matsituationer, städa/sortera efter avslutad lek mm. Vi har siffror och former på väggar och golv ute och inne, spel, pussel, böcker, mattepåsar, sorteringsmaterial mm. Litteratur som Leka och lära matematik ute (förskolan) (Naturskoleföreningen) Den magiska mattepåsen av Monica Norström Lymeus (inspirerad av Marie Louise Nysröm) Strävansmål från Lpfö 98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Sin förmåga att använda matematik i meningsfulla sammanhang Sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Detta sker när verksamheten utvecklar barns förmåga att: 1. Använda matematik i vardagen på förskolan vid lek, dukning, påklädning, städa/sortera efter avslutad samling eller lek. 2. Sortera och klassificera 3. Förstå lägesbegrepp 8

9 4. Förstå tid dagsrytm, månader och år 5. Att känna igen siffror 6. Att antalsräkna och förståelsen för ordningstal 7. Förstå ett till ett förhållande parbildning 8. Se mönster och former 9. Känna igen symboler 10. Använda begreppet längd 11. Se symmetri 12. Förstå det tredimensionella rummet 13. Se logisk rimlighet, problemlösning 14. Förstå att olika saker väger olika, ha olika vikt 15. Förstå betydelsen av pengar som betalningsmedel. Uppnåendemål för arbetslaget i förskolans verksamhet 1 Under läsåret ska arbetslagen arbeta systematiskt med matematik i sin dagliga verksamhet. Gör lärandeobjekt! o Målet är uppnått när arbetslaget kan visa att de arbetar systematiskt med matematik i sin dagliga verksamhet - Planlagt, skrivit ner och utvärderat sitt arbete genom undervisning eller i praktiken. 2 Senast den första december 2014 ska arbetslaget ha sett över sin matematiska miljö. Är materialet och miljön i linje med VAD man vill att barn ska utveckla (se kriterierna) och i relation till den barngrupp man har. Den miljö och det material förskolan erbjuder påverkar möjligheter och medför begränsningar för barns utveckling och lärande. o Målet är uppnått när arbetslagen innan har sett över sin matematiska miljö och gjort de förändringar som krävs för att barns matematiska förmågor ska utvecklas. Förändringarna ska dokumenteras. 3 Arbetslagens matematikarbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. o Målet är uppnått när arbetslagen innan redogör för vilken beprövad och vetenskaplig erfarenhet man väljer att använda sig av. Arbete för att nå mål/målkriterier Eftersom vi redan har jobbat och jobbar med matematik kommer vi att fortsätta med det vi redan gör: Vi använder oss av och pratar matematik i vardagen på förskolan vid lek, dukning, påklädning, samling, temaarbete, matsituationer, städa/sortera efter avslutad lek. Vi har siffror och former på väggar och golv ute och inne, spel, pussel, böcker, sorteringsmaterial mm. Sorterar och klassificerar genom tex städning, lekar, spel, och mattepåsar Vi har en app på vår ipad som visar en tärning som vi slår. Barnen får då städa så många saker som tärningen visar, tills allt är upplockat. Städmomentet blir roligare och barnen får matematik på köpet. Vi har även andra appar där den matematiska förmågan tränas. 9

10 Genom mattepåsar, lekar, konstruktion, böcker, temaarbete, samlingar, experiment och samtal lär vi olika lägesbegrepp, mönster, former, symboler, längdbegrepp och problemlösning. Varje samling pratar vi om dag, datum, månad och år, räknar hur många barn som inte är här och hur många barn som är här. Firar födelsedagar. På väggen har vi alla månader där det står när barnen fyller år. Vi har siffror och antal uppsatta på väggar. Magnetsiffror. Vi använder oss av boken leka och lära matematik ute från Naturskoleföreningen, Den magiska mattepåsen av Monica Norström- Lymeus (med inspiration av Marie Louise Nyberg) Vi har fått ett nytt material som heter Matte på burk (Ur) V 49 och 14 fördjupar vi oss i matematik. Hur följer vi upp arbetet med att öka barns förmågor inom NTA Arbetsplatsbesök av ansvarig chef samt att vi använder oss av lärandeobjekt för att se att vi ger barnen en varierande och utmanande undervisning under dagen utifrån våra utvecklingsområden samt läroplanen. Vi fördjupar oss i naturvetenskap och teknik vecka 49 samt v 14. Utifrån det stämmer vi av en gång per termin för att se hur arbetet fortgår. Utvärdering maj 2015 Utvärdering av kriterierna i verksamheten. 1 Xxx Beskriv hur inte bara ja eller nej 2 Xxx 3 Xxx 4 Xxxx 5 Xxxx 6 Xxx 7 Xxxxx 8 Xx 9 Xx 10 Xx 11 Xx 12 Xx Xx 15 xx Utvärdering av arbetslagens uppnående mål i förskolans verksamhet 1 Xxx Beskriv vad ni har gjort 2 Xxx 10

11 3 xxxxx Hur ser vi på barnen att verksamheten utvecklingsområdena- har utvecklat barnens förmågor från en tid till en annan. Analys, lärdomar och utvecklingsbehov Kommunikation Bakgrund Även i år kommer vi i att fokusera på kommunikation. Kommunikation och att kommunicera är det svåraste området vi har. Vi är inte dåliga men vi kan alltid bli bättre och arbeta för förtroendefulla relationer. Det syns tydligt när vi jämför KBU med vad medarbetarna har svarat på våra förskolor. Vi ska utveckla vår information till våra brukare. KBU:n visar att vi är dåliga på att kommunicera vårt uppdrag. Vad gör ungarna på förskolan hela dagarna? Det är så många föräldrar som har svarat Vet inte Här måste alla lägga fokus vid första föräldramötet. Jag vill att alla har en bildpresentation om uppdraget för föräldrarna. Där man berättar om Temat och hur man genom temat får in hela vårt uppdrag/läroplan. I höst kommer alla enheter att arbeta utifrån en ny handlingsplan för utvecklingssamtal/föräldrasamtal. Att arbeta med undervisning och dokumentation blir viktigt för kommunikationen, att berätta hur barnets lärstrategier och lärprocesser ser ut. Det har varit väldigt uppskattat när pedagogen har filmat eller tagit kort som visats i samband med utvecklingssamtalet. Därför ska vi använda oss av IKT vid våra utvecklingssamtal. Mål för arbetslaget i förskolans verksamhet Kommunikationen mellan hem och förskola ska förbättras. 1 Arbetslagen ska synliggöra förskolans verksamhet genom pedagogisk dokumentation o Målet är uppnått när arbetslaget synliggör verksamheten genom dokumentation som är kopplad till de nationella målen. Det kan vara dokumentation från praktik till teori eller - lärandeobjekt - teori till praktik. Barnets lärande ska beskrivas. Vi ska kunna visa vårdnadshavarna ett resultat. 2 Arbetslagen ska arbeta med dokumentation för att följa varje barns utveckling från en tid till en annan. 11

12 o Målet är uppnått när arbetslaget har portfolios där vi kan följa barnets utveckling från en tid till en annan. Dokumentationen ska användas vid utvecklingssamtalet, den kan vara i form av text, film, kort 3 Arbetslagen ska förbättra sina utvecklingssamtal bättre dokumentationsunderlag, bemötande och ökad tydlighet o Målet är uppnått när arbetslaget använder sig av de dokumentationsunderlag vi har observationer, kartläggningsmaterial och lärandeobjekt, koltis och språkligmedvetenhet. Arbetslaget ska följa den ny handlingsplanen för pedagoger vid utvecklingssamtalet. Arbete för att nå uppnåendemål/målkriterier Bemöter varje förälder på ett trevligt sätt. Även om vi inte hinner prata med varje förälder på morgonen vill vi att de ska känna sig sedda och välkomna. Om en förälder vill prata om något speciellt vid lämning el hämtning och vi inte har tid, gör vi upp en tid för samtal så fort som möjligt. På föräldramötet berättar vi vad barnen gör på förskolan under en dag. Föräldrarna är välkomna att boka samtal när som helst utöver utvecklings/uppföljningssamtal. De är också alltid välkomna att vara med på Lärkan hel eller del av dag. Utvecklings/uppföljnings/avslutnings/föräldrasamtal. Månadsblad med info om vad som hände föregående månad och vad som kommer att hända nästkommande månad. Vi har en almanacka där vi skriver i korta drag vad som händer och vad som hänt under veckan. På en anslagstavla sätter vi upp information till föräldrar/vårdnadshavare. Viktig info sätter vi upp på entrédörren. Föräldramöte på hösten för alla föräldrar, föräldramöte på våren för de blivande föräldrarna. Vi har Lucia firande och en avslutande sommarfest då föräldrar o släkt är välkomna. Temagrupperna har en varsin vägg där vi dokumenterar vad barnen jobbat med i temat. Portfoliopärmar där barnens lärande och utveckling dokumenteras från tid till annan. På vår fotoram visar vi bilder på speciella händelser ex utflykter och fester. Vi har börjat maila information till föräldrar/vårdnadshavare. På så vis når vi alla med information som kan vara svårt att få ut dels för att inte alla läser på anslagstavlan och pga stor pappersåtgång (hållbar utveckling) Hur följer vi upp arbetet med att öka och förbättra kommunikationen mellan förskola och hem? Arbetsplatsbesök av ansvarig chef samt daglig dialog med föräldrar/vårdnadshavare genom enkäter, samt när vi har föräldra/utvecklingssamtal. Vi har också återkommande diskussioner i arbetslaget. Utvärdering maj

13 Utvärdering av arbetslagens uppnående mål i förskolans verksamhet 1 Xx 2 Xxxx 3 Xxxx Hur ser vi att verksamheten utvecklingsområdena- har utvecklat personalens kommunikation med föräldrar från en tid till en annan? Analys, lärdomar och utvecklingsbehov Avdelningen/förskolans eget utvecklingsområde. En fördjupning inom ett område som stärker kvalitén och höjer personalens kompetens. Vi lär oss filma med ipaden. Målet är att vi ska lära oss filma samt att vi ska kunna visa upp korta filmer på barnens utveckling och lärande på förskolan vid utvecklings/föräldrasamtal. På höstens samtal visar vi en liten film om barnens vardag. På vårens samtal visar vi en film där vi intervjuar barnen. Dramatisera exempelvis sagor som vi filmar tillsammans med barnen. Arbete för att nå mål/frågeställningen. Vi använder ipaden för att lära oss Vi hjälper varandra. Involverar barnen. Låter oss inspireras av varandra, letar tips och inspiration på nätet. 13

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR RUDSSKOGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Räven Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 Granen Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan. Arbetsplanen

Läs mer

RUDSSKOGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

RUDSSKOGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET RUDSSKOGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 IGELKOTTEN Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RUDSÄNGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

RUDSÄNGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 Smörblomman Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Svanen Övergripande Läsåret 2012 2013 På avdelning Svanen arbetar 2,25 % förskollärare och en barnskötare på 75

Läs mer

Rudsskogens Förskola LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

Rudsskogens Förskola LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET Rudsskogens Förskola Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 HÄR LÄGGER NI EN PASSANDE BILD Björnen Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole

Läs mer

RUDSDALENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

RUDSDALENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET RUDSDALENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 TALLEN Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV 2014-2015 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV 2014-2015 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV 2014-2015 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN SÅNGSVANEN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning utvärdering, analys, resultat och uppföljning

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR

LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016 2017 Regnbågen Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RUDSÄNGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

RUDSÄNGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 Avdelning Kristallen Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV 2014-2015 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN SÅNGTRASTEN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning, utvärdering, analys, resultat och

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE RESULTAT, ANALYS OCH UPPFÖLJNING AV 014-015 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN LÅNGTÄPPAN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning utvärdering, analys, resultat och uppföljning

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Tranan Övergripande På Sångsvanens förskola avdelning Tranan arbetar 2 förskollärare, 100

Läs mer

RUDSSKOGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET

RUDSSKOGENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET RUDSSKOGENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016-2017 Ekorren Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskole enhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, RESULTAT OCH ANALYS AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, RESULTAT OCH ANALYS AV ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, RESULTAT OCH ANALYS AV 2015-2016 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN LÅNGTÄPPAN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning, utvärdering, analys, resultat

Läs mer

TRANANS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING

TRANANS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING AVDELNINGEN TRANAN Sångsvanens förskola Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete TRANANS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING LÄSÅRET 2013-2014 Övergripande På Sångsvanens Förskola avdelning Tranan

Läs mer

LÅNGTÄPPANS FÖRSKOLA MYSAKS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING

LÅNGTÄPPANS FÖRSKOLA MYSAKS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING LÅNGTÄPPANS FÖRSKOLA AVDELNINGEN MYSAK Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete MYSAKS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING LÄSÅRET 2013-2014 Övergripande Avd Antal barn Personal Mysak 18 Christina

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

SÅNGSVANENS FÖRSKOLA. Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete SVANENS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING

SÅNGSVANENS FÖRSKOLA. Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete SVANENS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING SÅNGSVANENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete SVANENS UTVECKLINGSPLAN MED UTVÄRDERING LÄSÅRET 2013-2014 Övergripande På avdelning Svanen finns 3 heltidstjänster fördelat på 2

Läs mer

FÖR ENHETEN SÅNGSVANEN

FÖR ENHETEN SÅNGSVANEN UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, RESULTAT OCH ANALYS AV 2015-2016 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN SÅNGSVANEN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning, uppföljning, utvärdering,

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Lyckans mål 2016/2017

Lyckans mål 2016/2017 Lyckans mål 2016/2017 Innehållsförteckning Vårt tema- I böckernas värld 2 Matematik 3 Språk 4 Förskola-Hem 5 Värdegrundsarbete 6 Teknik-Naturvetenskap 7 Vårt tema Vårt tema för verksamhetsåret 2016/2017

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

MÅNEN Verksamhetsplan

MÅNEN Verksamhetsplan MÅNEN Verksamhetsplan 2016-2017 1 Barngruppen 11: Sixten M, Sixten N, Hilma, Edvin 12: Theo, Philip, Elsa D, Linnea, Julia, Nils 13: Doris, Mimmi. Alfred, Filip, Siri 14: Espen, Tilde, Felicia, Love 15:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Vargavrån läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Vargavrån

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Lokal arbetsplan. Läsåret:

Lokal arbetsplan. Läsåret: 2016-09-30 Lokal arbetsplan Läsåret: Förskolans vision: De barn som gått på Täppan ska ha med sig ut i livet: - En god självkänsla och lära sig att tänka själv - Se att alla människor har lika värde. -

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Beskrivning av verksamheten Skärets förskola ligger på Hasslö och ingår i Nättraby rektorsområde. Förskolan startades år 2003 och består av tre avdelningar

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn Lokal arbetsplan för Bastasjö Språkförskola 2015/2016 Språk: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå

Läs mer

Kvalitetsanalys. Ljungbackens förskola

Kvalitetsanalys. Ljungbackens förskola Kvalitetsanalys Ljungbackens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 3 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012

Handlingsplan för. Brynäs-Nynäs förskoleenhet. Förskola Hammargården 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (19) Handlingsplan för Brynäs-Nynäs förskoleenhet Förskola Hammargården 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (19) 2.1 NORMER OCH

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 Bulleribång Systematiskt kvalitetsarbete Bulleribång Innehåll Mål för verksamheten... 2 Normer och värden... 2 Utveckling och lärande... 2 Barns inflytande... 2 Förskola och hem... 2 Genomförande

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2016/2017 Innehållsförteckning Styrdokument... 3 Vision... 4 Förskolans uppdrag... 5 Våra mål... 6 Profil... 7 Projekt... 8 Lek... 9 Det pedagogiska verksamhetsåret...

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2016-05-04 Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte mål och vision Struktur/ Arbetssätt Koppling till styrdokument

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer