ti+ Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 20ll Protokoll kr kr kr kr kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ti+ Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 20ll Protokoll 100000 kr. 110000 kr. 30000 kr. 5000 kr. 245000 kr."

Transkript

1 Svensk Forening for Somnforskning och Somnmedicin Arsmote 2ll Wilandersalen, Universitetssjukhuset Orebro, torsdag d. 26 mq 2ll Nrirvarande: 33 medlemmar. Protokoll 1. Motet oppnades av sittande ordforande Ludger Grote. 2. Dagordningen godklindes av motet efter smfl iindringarifortydliganden av punkterna Val av mcitesordflorande (Ludger Grote), sekreterare (Michael Lysdahl), och justeringsmzin (M/K) (Yfiksel Peker och Danielle Friberg). 4. Frigan om motet var stadgeenligt utlyst besvarades med "ja" av motet. 5. Styrelsens verksamhetsberiittelse framlades kort av ordforande och sekreterare, men var f.o. bifogat den pi motet utdelade dagordningen. 6. Ekonomisk redovisning framlades av fdreningens kassor Carin Sahlin som kunde konstatera att innestiende pi foreningens balanskonto ligger omkring 4 kr. Balansriikning bifogas. Pfl grund av en forv2intad okning av foreningens aktiviteter de kommande iren iir det viktig att maximera inkomsterna. Mflnga medlemmar glommer bort att betala in irsavgiften och irsmdtet beslutade dlrftir att kassor och sekreterare skall skicka ut piminnelse till medlemmarna vid irsskiftet. Man skall riven siirskilt kontakta medlemmar som inte betalat avgift under flera ir. Uteblir betalning fortsiittningsvis kan medlemmen exkluderas ur foreningen. I och med foreningens overging till momsredovisning och diirmed betydligt mera komplicerade riikenskaper togs det upp att revisionsberrittelsen i framtiden bdr dverlitas till en professionell revisor. Detta godkiindes av irsmdtet iven om det innebiir en 6rlig kostnad. Ordforande pipekade nodvlindigheten av en flrlig budget och gav foljande forslag som framkom pfl styrelsemotet 11525: Forviintat inkomst: Mote Stipendier Medlemsavsift Riinta Totalt Forviintat utgift: Stipendier Revisor + drift Avgift ESRS NOSMAC Drift arbetsgrupper 1 kr. 11 kr. 3 kr. 5 kr. 245 kr. I 1 kr. 5 kr. 7 kr. 1 kr. 5 kr. ti+

2 Oforutsedda utgifter Totalt 18 kr. 245 kr. 7. RevisionsberZittelse: Arsbokslutet/Arsredovisningen godkiindes av revisorerna (se bilaga). 8. Arsmotet beviljade ansvarsfrihet for styrelsen. 9. Stipendieansvarig At<e Tegelberg: Foreningen har under det gingna verksamhetsiret delat ut Karl-Axel Ekbom stipendiet som gick till Jan Wesstrom. Nya stipendier kommer att utlysas till hosten. Det foreslogs fortsattningsvi samla inkomna stipendiemedel i en fond vilket skulle ge foreningen rdrelsefrihet att sjiilv disponera dessa medel och samtidigt gora stipendiemottagaren oberoende av kopplingar till industrin. Det skall dock tydligt framgi vilka foretag som bidrar med medel till fonden. Arsmotet eodkiinde detta forfarande. 1. Rapport frin arbetsgrupperna: a. Ackreditering: Jan Hedner gav en kort historisk redovisning av ackrediteringsprocessen. Det har som ndmnts i flrsberrittelsen varit vissa svirigheter att uppriitta ett konto for NOSMAC, men planen ar att ackrediteringen av somnlaboratorier kan pibdrjas aktivt under hdsten 211. En hemsida iir under uppbyggnad och ackrediteringen skall ske som en 2 dagars genomgflng av laboratoriet enligt ESRS riktlinjer med en oberoende expertpanel frin ett annat nordiskt land. Patricia Granzin redovisade ackrediteringen av den lab.personal frimst sjukskdterskor och BMA som utsetts till "grandfathers/mothers". Separata behorigheter fdr CPAP resp. PSG-tolkning kommer att utftirdas. Diskussion uppkom angiende behorigheten for medlemmar som varken var sjukskoterskor eller BMA. Jan Hedner lovade att tillsammans med Patricia Granzin se 6ver listan igen for att om moj ligt inkludera kvalificerade personer. Ludger Grote tog upp att man i ANSS (Association of National Sleep Societies) anvinder beteckningen somnologist lor att kunna anvrinda detta som suffix till en rad andra specialiteter (t.ex. pulmonary somnologist, neurological somnologist). Pe si siitt undviker man en fastlisning av specialistbegreppet. b. Utbildning: Eva Svanborg: Den filirde grandfatherkursen ( hypersomnier och parasomnier) har avhillits och ffitt bra kritik av deltagarna. Pga. bristande intresse, relevans och svirigheter att anpassa till de olika politiska situationerna i olika landsting beslutade man att slopa den sista planerade kursen i "hur man driver ett somnlaboratorium". Den pediatriska delen av somnologin har redan tillgodosetts i flera av de redan avhillna kurserna. Arsmotet godkiinde siledes att den forsta "grandfather"-utbildningen rir avslutad, Det beslutades att en kommittd miste bildas lor att arbeta vidare med utbildningen av blivande somnspecialister. Eva Svanborg pipekade att man nog miste stiilla vissa krav till de som skall gi kursen liksom man bor dverviiga att (i enlighet med ESRS riktlinjer) krztva en examination av ansdkarna. De som redan gitt kurserna borde kunna fi specialistkompetens om de ocksi kan uppvisa tex. 1 irs tjtinstgdring pi "somnklinik". / Ltf //^

3 c. Vetenskaplig sekreterare: Lena Mallon hade inte sfl mycket nytt att berzitta, men pipekade vikten av att fortszitta underhilla och bygga ut det vetenskapliga neitverket, f,ven pfl europeisk nivi. 11. Rapport frfln sektionerna: a. Odontologisk somnmedicin: At<e Tegelberg ber[ttade att man under iret haft en inszindare i Tandliikartidningen vilket lett till en okning av medlemsansokningar till SFSS. Man har haft en kursdag i somnmedicin vid forra tandliikarkongressen vilket ocksi bidragit till inflcide av medlemmar. OSAS diagnosen finns nu med i det nationella registret fdr tandvird. b. Beteende-relaterad somnmedicin. Ingen representant var nrirvarande. Se bilaga i irsberiittelsen. c. Pediatrisk somnmedicin: Danielle Friberg bertittade att man bildat en intressesektion som hunnit avhfllla2 telefotnmoten. Storst fokus har varit pi OSAS, men bredden inom sektionen miste oka. Danielle Friberg fick irsmotets stod for fortsatta aktiviteter och diskussioner inom sektionen for att prioritera arbetsupp gifterna. 12.Inval av nya styrelsemedlemmar: Ordforande Ludger Grote dverliimnade sin post efter minga 6rs trogen tjiinst till Lena Leissner och ingir nu i valberedningen. Tack Ludger! Aven Lena Mallon stiillde sin plats till forfogande och Ytiksel Peker invaldes som ny vetenskaplig sekreterare. Tack Lena! Ate Tegelberg blir nu ny vice ordforande och Richard Harlid accepterade valberedningens forslag att bli ny stipendieforvaltare. Styrelsensammansiittning 6r nu folj ande : Ordforande Lena Leissner Suppleant Agneta Markstrom Vice ordf. At<e Tegelberg Suppleant Eva Lindberg Sekreterare Michael Lysdahl Suppleant Jenny Theorell-Hagldw Kassor Carin Sahlin Suppleant Martin Ulander Vetensk. Sekr. Yiiksel Peker Suppleant Danielle Friberg Stipendieforv. Richard Harlid Suppleant Patricia Granzin Adj. ledam. Soren Berg Adj. ledam. Jan Hedner Adj. ledam. Eva Svanborg Adj. ledam. Patricia Granzin Adj. ledam. Kicki Kyhle Adj. ledam. Kristoffer Bothelius Adj. ledam. Danielle Friberg Valberedning Ludger Grote, Jan Hedner, Sdren Berg Revisor: Professionell byri 13. Inval av nya medlemmar: 2 personer hade inflor irsmotet anmiilt intresse for medlemskap. Samtliga vilkomnades av mdtet som nya medlemmar. Flodin Rickard Leg. Ldk Persson Margit Leg. Tdl. Folktandvdrden, Vdrdcentralen Zettergren Wijk Lena Leg. Tdl. Specialisttandvdrden Tandreglering Bjerkhoel Anders Leg Lc)k. Specialistlcikarmott. Residenset (Husted Adams)(Karen) Med. Advisor UCB Pharma AB Oskarsson Eva BMA Hcilsoakademin, Orebro i /11 i'{

4 Wdhlin-Larsson Britta BMA Hcils oakademin, Orebro Haji Seyed Ebrahim Darkeh Mojgan Doktorand KI, Huddinge Nilsson Christina Leg. Ssk. O r{h-mott., H)glandssjukhuset It{ordh Eva Leg tdl. Avd. for kltnisk bettfus., Malmo (Bonstrom)(Rikard) Leg. Ssk. Aiolos Medical AB Gonzales Silva Loli Salkic Alen Salkic Adisa Bergstrom Karin Jeppson Persson Strand Persson Karlsson Malin Inga-Britt Lillemor Annika Susanne Leg lcik. Leg ssk. Leg ssk. Leg.ssk. Leg ssk. Usk. Leg. Ssk. Leg. ssk. Leg. Ssk. Neurorehab. Medicin, Kdrnsjukhuset S o mne nhe t e n, Kcirnsj ukhu s e t S 6mne nhe t e n, Kdrnsj ukhus e t Somnapndmott., Lcinssjukhuset Ryhov Oronmott., CSK, Kristianstad Oronmott., CSK, Kristianstad )ronmott., CSK, Kristianstad Oronmott., CSK, Kristianstad Somnapndmott., Ldnssjukhuset Ryhov 14. Planering av kommande 6rsmoten212 och 213: Lena Mallon meddelade att Tlllberg i Dalarna kommer att stfl som viird lor motet212.en lorsta invitation delades ut fore irsmcltet. Eva Svanborg et al. foreslog att irskongressen i212 hills i Linkoping. Arsmdtet mottog beslutet med appl&der. 15. Ovriga frigor: a. SESAR. Jan Hedner klargjorde vikten av att ha ett kvalitetsregister for behandling av OSAS. Man har arbetat fram SESAR registret som man forsdkt gdra sfl enkelt som mojligt. Man har frfln borjan velat sli ihop SESAR registret med astma/kol registret men om man snabbt kan starta rapporteringen till SESAR kommer vi upp i sidana volymer att registret blir stone tin de flesta andra register och siledes kan bli sj?ilvkdrande. Storleken skulle kunna ge ett biittre forhandlingslige vid framtida tilldelningar. Som det iir nu rapporteras en del CPAP-patienter till SvedeVox-registret och bida dessa register foreslis l6pa parallellt under det kommande iret. Hiirefter kan man ta stiillning till om registren skall slis ihop. b. Inventering av utbildningen i somnmedicin. F.d. vice-ordforande i foreningen Marianne Ors har lagt ned ett stort arbete ph att kartlligga utbildningen i Sverige pi de olika kirosiitena. Halva arbetet ir s&ledes gjort och forslagsstiillaren Jan Ulfberg fick irsmdtets fortroende att arbeta vidare med frigan. c. Utniimning av suppleanter i styrelsen. Det stir nzimnt i stadgarna att styrelsen utser sina egna suppleanter, men valberedningen hade infor val av styrelse [ven utsedd suppleanter enligt forslaget vilket alltsi godkiindes av irsmdtet. Arsmotet godkiinde att denna procedur foljas i framtiden. 16. Mdtet avslutades. Michael Lysdahl Sekreterare Stockholm, maj 211 Lena Leissner Ordforande Orebro, maj 211 Protokollet justerat: ',r''-{

5 Danielle Fribere

6 Svensk Forening for Somnforskning och Sdmnmedicin Resultatanalys riikenskapsiret t2_3r Momsp I ikti g forsiilj ning Kursintiikter och diplom Momsfri forsiiljning Erhfillna bidrag Medlemsintiikter Summa intiikter r l Ovriga externa kostnader Ovriga rorel sekostnader I 86 Finansiella kostnader a Arets resultat s

7 ,$rr'"'r:.'l: F'r),-un;r,,,qy'5t' fiijnrn['nr,,i.nir'g t:f/i $t)nirrtt;'''r./ii ln {Jrg..ru" {:i{jti.,f "1I 8i "c.j Ile r,r,rlrr s# s rdtfrfsr Vi Jrel gl'illskat,imbrrkrlr:tcl:irn+retlt'visrrirtg*n o,;h Lrokibringrn su:ftt stlrelsrui frrn'altrring i Svm*l F,.rrunirrg liir firirrr*lirr*k:rinrl or:[r $i*m*rn**lic,irr d.r ]tll(1- Lll*t Er st1'rclx*n $(lrr:l h;lr rtrlit.;lrul liil'irendlingnrnn trrdr fi"irr.rlirringe:t- Vilt r.n5r'tu'i,.r nft ut?*[g r^rrjt, rni irn+hnk.ilutel''llrgrr-'dnrirsningrn trl;h li-rrultrrirlgret] f]j. gfltfri.l"';rl rtt' r','tri^:\.iri'rr'- Vi lritr grirrtskrt rdscutttgn t'cshlt. iil4iirrlrr trlh iiillriill"rrrdert i liirtningcr: fiir ntt "htrutn Lrc,Jnrn+ r-lni rrirgrur stlr'r:l'+*lr:rlurrr*l tlu lr:rrrdlcit i itrid tnnt tbrclri:rgr:ns $ttl(igur, Vi ttn*er,rtll. '.'irr rsuisit'n ger frti r irrllig gntrtd for l'f,r.r rilflrlrrnrlcrr nh(ldrrt. Arshrr[5,luigl,;irrrerkr','irr'tirrg,err liar uppr'lnacs icrr[:,uhct rn((lbolifuringtlilguli i:xrcdul.ixrrirr-tlnlauert rlth *ei.litttter'l en rfrttt'jlrntlr bitit nl' fiircflirrtrsns lesr;3[$l och stfrllnj[g mcd g']d rcr:1'rrtsurnghstx.l i ]ir l:rin*. litlr"r;lsl.nt Jsr.lnniilur hne.:rrliet viir r.rpplal*rirrg, irrte h.lrdllt i ltrr'-l :tr.:d lih-c,ningrnr xkrdgmr. Vi tillsrsrher ltt &rrrttii{.et tr*l iljar',qt'.'r'clscns l*elatnottr ;Mxr.r.rx lii'ilel liir riik r*i$l ;:l:shr*r. 1 lppt.rlrr i(l -tl5-l-i

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET *********************************************************

HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET ********************************************************* HISTORIK ÖVER KLUBB MITT,s 25 ÅRIGA VERKSAMHET ********************************************************* För 25-år sen 1984 träffades ett gäng entusiastiska husvagnsfamiljer inom MOTOR och bildade en riksomfattande

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002

ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002 ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002 Narvarande: Malin Wildt- Persson, Elin Daufelt, Lars-Olov Larsson, Jan Persson, Hakan Hamrin, Lena Bjorklund., Marie-Louise Hammarqvist och Jorgen Johnsson

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD Nummer 1-2015 / Årgång 28 ISSN 2001-9483 Innehåll Styrelsen Sektionerna Från redaktionen Kalendarium Nästa nummer Ordföranden har ordet Sektionerna

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr Protokoll 29132015 Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr ProtokollArsmrite KpG 29132015 Ndrvarande: Mia G, Adin, Richard Wirdeson, Monika Lind Melander, Jenny Wieslander, Berta Valenzuela, Maria Kuylenstierna,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer