Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus"

Transkript

1 Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU (t.o.m. 10) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Doktorandrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Annie Pettersson Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Erik Forsse, avdelningschef, FFU

2 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 2 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Marianne Schultzberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 3 Föregående protokoll Protokoll är bilagt. Då protokollet inte var färdigjusterat lades det till handlingarna under förutsättning att inga ytterligare ändringar görs i texten. 4 Anmälningsärenden A. ERA-rapporten, slutgiltig version, bilaga (Länk: ERA2010 ) Samtliga ärenden lades till handlingarna. B. Rapport från arbetsgruppen för klinisk forskarutbildning, länk C. Återrapportering från FUS till rektor angående uppdraget från Konsistoriet 2011, bilaga. D. Protokoll , Styrelsen för forskning, länk E. Förutsättningar för forskning, utbildning och innovationer. KIs underlag till forsknings- och innovationspolitiska propositionen, bilaga F. Rektorsbeslut återinförande av anknytningsformen affilierad professor, bilaga 5 Anmälan av dekanusbeslut Lades till handlingarna. 2011:78 Institutionskompensation för ordförande i doktorandsektionen 2011:79 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Ulrica von Thiele Schwartz 2011:80 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Mats Ramstedt 2011:81 Beviljande av byte av projekt för KID-doktorand

3 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 3 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde :82 Dispens från krav för grundläggande behörighet, Karin Villaume 2011:83 Institutionskompensation doktorandrepresentant i styrelsen 2011:84 Medel till forskarskolan för kliniker inom molekylärmedicin HT :85 Resurser till forskarskola i psykiatri HT :86 Resurser till forskarskola i epidemiologi HT :87 Medel till forskarskolan i allmänmedicin HT :88 Medel till sommarforskarskolan för gymnasister 2011:89 Medel till sommarforskarskolan i medicinsk forskning :90 Förordnande av Petter Höglund till ordförande för CSTP 2012:1 Dispens från utlysning av KID-projekt 2012:2 Dispens från krav om utlysning av doktorandplats inom Makerere/KI-samarbetet 2012:3 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i strategisk rekryteringsgrupp 2012:4 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i arbetsgrupp för forskarutbildningsprogram 2012:5 Överförning medel inom KIRT/Uganda 2012:6 Utse koordinator för samarbete NIH-KI

4 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 4 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Förlängning och revidering av Anställningsordningen för lärare och forskare Diskussionspunkt Beslut om anställningsordning tas av Konsistoriet 20/2. Personalavdelningen och enheten för rekrytering och utlysning (RUT) inom FFU har föreslagit ändringar i aktuell anställningsordning. : -Utkast till ny anställningsordning (dnr 422/12-200), bilaga -Nuvarande anställningsordning (dnr 5333/10-200), bilaga : Peter Gustafsson, enheten för rekrytering och utlysning (RUT) Styrelsen informerades om att nuvarande anställningsordning löper ut den 29/2 och därför måste Konsistoriet besluta om ny ordning. Styrelserna har enligt den nya organisationsplanen ett gemensamt ansvar för läraranställningar vilket inkluderar beredningsfrågor avseende anställningsordningen. Detta ansvar låg tidigare under FS. Förslaget till ny anställningsordning innehåller några mindre förändringar som konsekvens av nytt kollektiv-avtal, vilket innebär att visstidsanställning av adjungerade lektorer och adjunkter inte längre har en bortre tidsgräns. Även vissa textmässiga ändringar har gjorts. Styrelsen hade inga invändningar mot dessa ändringar, men ifrågasatte de större förändringar som infördes i och med den nuvarande anställningsordningen, och då speciellt de nya högre kraven för lektorsanställningar. Risken är att de lärare som ej kommer upp till kraven för lektor istället lämnar KI för andra lärosäten. Styrelsen skickar med dessa synpunkter till framtida förändringar av anställningsordningen. Peter Gustafsson tillade att Styrelserna för utbildning respektive forskning har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av dessa bestämmelser. Delges: Peter Gustafsson 7 Rekryteringsutskottet (RU) Informations- och beslutspunkt Enligt organisationsplanen fr.o.m ska samtliga styrelser föreslå två ledamöter samt ge förslag på ordförande. Ordföranden utses till ledamot i FS samt får prodekanus ställning. Rektor beslutar. Information om RUs organisation och arbete. Två representanter + två suppleanter från FUS föreslås till Rekryteringsutskottet. Peter Gustafsson redogjorde för förändringarna kring processen att utse ledamöter och ordföranden till RU från och med 1 juli Nuvarande ledamöter Anders Gustafsson och Magnus Nordenskjöld avgår vid halvårsskiftet som representanter för FUS och behöver ersättas. Ylva Lindqvist och Lotta Widén Holmqvist är för närvarande suppleanter. FUS, tillsammans med de andra styrelserna, ska lämna förslag till rektor på ny ordförande i utskottet.

5 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 5 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde : -Dekanusbeslut 2011:103 (FS) angående senareläggning av införandet av ny ordning i RU, bilaga -PM rekryteringsutskottet, bilaga -RUs verksamhetsberättelse 2010 (dnr 675/11-000), bilaga Marianne Schultzberg föreslås bli ny ledamot men inga andra namn kom upp på förslag. Styrelsen uppmanades att anmäla intresse respektive föreslå lämpliga namn så att beslut kan tas vid nästa sammanträde. : Peter Gustafsson, RUT 8 Adjungering av ledamöter från de andra verksamhetsstyrelserna Förslag på beslut: Att adjungera prodekanus Jan Ygge som representant från Utbildningsstyrelsen samt att adjungera en representant från Forskningsstyrelsen (förslag på namn väntas komma från FS). Beslutas att till Styrelsen för forskarutbildning adjungera Jan Ygge från Styrelsen för utbildning samt den person som föreslås av Styrelsen för forskning. Beslutet togs med omedelbar justering. Delges: Jan Ygge samt Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson 9 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för forskning samt Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a. Styrelsen för utbildning : Jan Ygge b. Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson Jan Ygge var inte närvarande och kunde därför inte göra någon avrapportering. Marianne Schultzberg är från och med denna mandatperiod adjungerad till Styrelsen för utbildning (US) men har ännu inte varit med på något reguljärt sammanträde utan endast en strategidag Anders Gustafsson berättade om att FUS velat få US att ändra sitt synsätt på pedagogik så att det även ska innefatta utbildning på forskarnivå, bl.a. genom att låta det pedagogiska priset även omfatta insatser inom forskarutbildning. Dessvärre har detta ännu inte lyckats och dialogen bör fortsätta. Det konstaterades att utbildning på forskarnivå har

6 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 6 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde stora likheter med framför allt utbildning på avancerad nivå och att det där finns stora samordningsvinster att göra genom ett större samarbete. Anders Gustafsson rapporterade från mandatperiodens första sammanträde i Styrelsen för forskning, Det var ett inledande möte med en dagordning på många punkter likartad FUS dagordning. Inga speciella ärenden avrapporterades. 10 Ny arbets- och beslutsordning för FUS, inklusive generella delegationer, dnr 7497/ Nuvarande arbets- och delegationsordning gäller t.o.m : Förslag på Arbets- och beslutsordning, inklusive generella delegationer, bilaga : Maya Petrén Den nya arbets- och delegationsordningen har samordnats med de andra två styrelserna så att dokumenten till största del är identiska med undantag för styrelsespecifika avsnitt. Delegationen till dekanus innefattar beslut om medel upp till kr, men beslut av principiell eller kontroversiell art måste alltid tas av hela styrelsen. Beslutas att anta den nya arbets- och beslutsordningen inklusive de generella delegationerna. Beslutet togs med omedelbar justering. Anders Gustafsson deltog inte i beslutet om att delegera beslutsrätt till dekanus. 11 Doktorandombudsmannen Informationspunkt Doktorandombudsmannen återrapporterar från höstterminens arbete samt informerar övergripande om sitt uppdrag. : Rapport HT2011, bilaga : John Steen, doktorandombudsman Doktorandombudsmannen (DO) har funnits i 10 år. Han är anställd av Medicinska föreningen men med finansiering av FUS. De ärenden DO får in är jämnt spridda över KI (institutioner, klin/preklin, kön). En viss ökning av anmälda ärenden kan ses för 2011 men det är osäkert om detta beror på en större benägenhet att anmäla eller om det står får en faktisk ökning. Den största kategorin ärenden rör problem med handledare och/eller handledning.

7 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 7 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Arbetsgrupp för revidering av Regler för forskarutbildning på KI Senaste regelrevideringen gjordes som konsekvens av förändringar i högskoleförordningen Tidigare större revidering gjordes Beslutas enligt förslag med tillägg att en remissrunda bland studierektorerna läggs in i tidsplanen. Medlemmar i arbetsgruppen blir Marianne Schultzberg (ordförande), Lennart Nilsson och Ingeborg van der Ploeg. Dekanus tar beslut om eventuell ytterligare medlem i arbetsgruppen. Förslag på beslut: En arbetsgrupp för revidering av regler för forskarutbildning på KI utses med uppdrag enligt bifogad uppdragsbeskrivning. : Förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen : Anders Gustafsson 13 Utredning av prestationsbaserad resursfördelning, dnr 8172/ Informations- och beslutspunkt KI har fått en remiss från Utbildningsdepartementet på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor av Anders Flodström. Information om utredningen samt utseende av representanter från FUS till arbetsgruppen. : -Missivbrev från utbildningsdepartementet, bilaga. -Sammanfattning av rapporten, bilaga. (Den kompletta rapporten på 252 sidor kan rekvireras från föredragande eller styrelsens handläggare.) : Claes-Olov Fälth Regeringens medeltilldelning till högskolorna är sedan 2009 prestationsbaserad. Prestationen har framför allt mätts med hjälp av bibliometri samt mängd tilldelade externa medel. Denna rapport föreslår ändringar kring hur prestationen fortsättningsvis ska mätas. T.ex. ska impact factor ersätta citeringsgrad i bibliometrimätningen. Dessutom föreslås att påverkan på/samverkan med samhället också ska vägas in som en faktor. Beslutas att Marianne Schultzberg utses som representant från FUS i den arbetsgrupp som ska formulera remissvaret.

8 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 8 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Riktlinjer för ramberättelsen, dnr 7451/ En av åtgärderna i FUS examinationsutredning som lades fram i mars 2011 var att ta fram riktlinjer för avhandlingens ramberättelse. QUAFUS fick uppdraget att arbeta fram ett konkret förslag. Idag varierar innehåll och kvalitet i ramberättelsen betydligt mellan KIs avhandlingar och dess betydelse i examinationen är oklar. Det finns därför ett behov av att tydliggöra vilka förväntningar som finns på kappan. Beslutas enligt förslag med följande ändringar: 1. Referensen till dagens regler angående översiktsartiklar tas bort då detta ska ses över i regelrevidering. 2. Att lärandemålen specificeras som högskoleförordningens lärandemål Delges: QUAFUS genom handläggare Hanna Johans Förslag på beslut: Styrelsen fastställer de föreslagna riktlinjerna. : Förslag på Riktlinjer för ramberättelse, bilaga : Anders Gustafsson 15 Plagiatkontroll av avhandlingar Diskussionspunkt : Anders Gustafsson Idag görs plagiatkontroller på KI av inlämningsuppgifter och examensarbeten inom grundutbildningarna, men ingen kontroll görs av doktorsavhandlingarna. Syftet med en kontroll vore inte att i första hand sätta dit doktorander, utan att vetskapen om att det finns en risk för kontroll i sig har en sanerande effekt. Om plagiat i avhandlingarna förekommer är det ingen som vet utan det behöver utredas. KIB har bistått med att titta över lämplig programvara. Beslutas att genomföra en metodutveckling av plagiatkontroll av doktorsavhandlingar. Slumpmässigt valda avhandlingar kommer att gås igenom med därför lämplig programvara. FUS beslutar därefter om eventuell implementering. Under metodutvecklingen kommer full sekretess att råda angående vilka avhandlingar som granskas och resultat kommer endast att redovisas

9 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 9 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde avidentifierat. Metodutvecklingen ska kunna ge svar på följande frågor: Hur vanligt är det med plagiat i avhandlingarna? Vad ska betraktas som plagiat? När i examensprocessen bör detta göras och av vem? Vilka konsekvenser medför detta? Det togs inget beslut om vem/vilka som ska genomföra metodutvecklingen. 16 Representant till referensgrupp till projekt om informationssäkerhet Riksrevisionen har identifierat behov av förbättringar inom informationssäkerheten på KI. Ett projekt startar i februari för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Till projektet knyts en referensgrupp dit FUS utser en representant. Beslutas att Lennart Nilsson ingår i arbetsgruppen som representant från FUS. Delges: bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bifogade: -Brev från Marie Tell -Projektplan -Riksrevisionens rapport -Rektors yttrande : Anders Gustafsson 17 Övriga frågor Verksamhetsplan (VP) för 2012 diskuterades. Vid nästa sammanträde kommer ett utkast på VP att presenteras som diskussionsunderlag. Beslut kan sedan tas per capsulam eller som dekanusbeslut före 15 mars. Förslag kom upp att någon tar ett foto på hela styrelsen vid nästa sammanträde.

10 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 10 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Vid protokollet Karin Vågstrand Justeras Justeras Anders Gustafsson, ordförande Marianne Schultzberg

11 Styrelsen för forskarutbildning 1 (9) Protokoll 2012:2 Sammanträde NÄRVARO Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Annie Pettersson Hugo Zeberg Biborka Bereczky-Veress, SACO Vakant, SEKO Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Tjänstemän Erik Forsse, avdelningschef, FFU 1-13,16-19 (med närvaro- och yttranderätt) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Central studierektor Facklig representant Tjänsteman Johanna Zilliacus Anna Aleman, OFR Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU

12 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 2 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Kristina Broliden utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Föregående protokoll Protokoll är utsänt. 4 Anmälningsärenden A. Protokoll Styrelsen för utbildning B. Protokoll Styrelsen för utbildning C. Intern styrning och kontroll kontrollåtgärder Anmälan av dekanusbeslut Till handlingarna. Konsistoriet har utifrån en riskanalys beslutat om kontrollåtgärder för 2012 inom intern styrning och kontroll. Dekanus för forskarutbildning är sedan tidigare ansvarig för åtgärder inom två riskområden (skuggdoktorandsproblematik och rekrytering av doktorander) och har för 2012 tilldelats ytterligare ett område synliggörande av det pedagogiska inslaget i KIs forskarutbildning. Detta är viktigt för styrelsen och det pågår redan aktiviteter inom dessa områden. Till handlingarna. 2012:7 Disputationsterminer för 2013 och :8 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:9 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:10 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:11 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:12 Tilldelning av medel till forskarutbildningskurs. 2012:13 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:14 Dispens från grundläggande behörighet 6 Verksamhetsplan 2012 Diskussionspunkt Utkast skickas ut i extrautskick. Styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan för Det utskickade utkastet diskuterades. Det föreslogs att styrelsen under året utlyser medel för pedagogiska insatser på liknande sätt som gjordes 2011.

13 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 3 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Anders Gustafsson Beslutades att ge Kurskommittén i uppdrag att utarbeta ett förslag på en utlysning av medel för pedagogiska insatser. Beslutades att övriga synpunkter vägs in i ett nytt utkast på verksamhetsplan som skickas ut som underlag till ett per capsulam beslut. 7 Underorganisation till styrelsen Diskussionspunkt Mandatperioden för alla underorgan sträcker sig till Diskussion kring vilka grupper styrelsen behöver och hur processen att utse ledamöter till dessa ska se ut. Sammanställning av nuvarande arbetsgrupper m.m. under styrelsen utsänt. Anders Gustafsson Styrelsen gick igenom sammanställningen över nuvarande grupper och konstaterade att ett antal nya ledamöter och representanter behöver utses. Sammansättning och förslag på nya ledamöter diskuterades. Beslut om underorganisation och utseende av ledamöter ska ske senare i vår. Uppdrag och former för återrapportering bör också diskuteras. Lärarrepresentanternas uppdrag och må spikasprocessen diskuterades av den tidigare styrelsen hösten 2011 men frågan bordlades. Detta behöver diskuteras vidare och bör tas upp som en separat punkt vid något av de nästkommande sammanträdena. Beslutades att utse Lars Alfredsson till ledamot i QUAFUS för perioden att utse Lars Alfredsson till ledamot i KIDstyrgruppen för perioden Styrelsens representanter till Rekryteringsutskottet Två ledamöter och två suppleanter ska utses som representanter från styrelsen. Anders Gustafsson Beslutades att utse Marianne Schultzberg och Lena von Koch som styrelsens representanter i Rekryteringsutskottet från att delegera till dekanus att gemensamt med de andra styrelserna lämna förslag till ordförande i Rekryteringsutskottet. Styrelsen ansåg att det vore lämpligt att föreslå en kvinna. Ledamöterna uppmanades att komma med förslag på suppleanter. Beslut om suppleanter kan fattas

14 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 4 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde som dekanusbeslut. Delges: Rekryteringsutskottet 9 Presentation av Alumniundersökningen Informationspunkt Hösten 2011 genomförde KI tillsammans med de medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå en alumniundersökning. Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden (dnr 72/ ) utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin, projektledare från Styrelsekansliet, presenterade resultaten i rapporten. Syftet med undersökningen var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva inträdet på arbetsmarknaden. Resultaten, som avser alla deltagande fakulteter, visar att 86 procent hade arbete under mätveckan och att mer än 90 procent är nöjda med sin utbildning på forskarnivå. Däremot var de forskarexaminerade mindre nöjda med de obligatoriska kurserna och karriärplanering. Styrelsen konstaterade att de som svarat på enkäten disputerade 2003/2004 samt 2007/2008 och att både kurser och utbudet av karriärplanering har utvecklats sedan dessa personer gick sin utbildning SCB har i nuläget bara levererat siffror för de fem fakulteterna gemensamt. När KI har fått de egna siffrorna ska dessa sammanställas i en rapport. 10 Återrapportering central antagning Informationspunkt En pilot med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna våren 2012 har genomförts av Styrelsekansliet. Rapport från pilotantagningen utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin återrapporterade från projektet med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna. De allmänvetenskapliga kurserna har haft ett högt söktryck men vid kursstart visar det sig att många studenter har hoppat av och kurserna har därför gått med flera tomma platser. Syftet med projektet har varit att försöka åtgärda detta. Den centrala antagningen gick i stort sett bra. Men en första utvärdering visar att det blir för mycket administration kring handledarintyget och Lena föreslår därför att det tas bort. Frågetecken kvarstår kring hur det påverkar möjligheten att debitera för de doktorander som uteblir. Diskussion följde och det framfördes att det är

15 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 5 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde viktigt för handledarna att få information om vilka kurser doktoranden har sökt. Styrelsen föreslår att handledarintyget tas bort för att minska administrationen men att en ny ruta införs i kursansökan där doktoranden intygar att handledaren är informerad. 11 Jämställdhetsprojekt Mentor4Equality Informationspunkt Underlag skickas ut i extrautskick. Frida Nilsson, projektledare Frida Nilsson berättade om projektet som är ett av två på KI som fått medel från Delegationen för jämställdhet. Projektet står på två ben, ett mentorskapsprogram och en kunskapsgenererande del. Det övergripande syftet är att beskriva och analysera olika strukturer och mekanismer som leder till ojämställdhet inom akademin och att utarbeta åtgärder. Projektet har rekryterat 18 adapter och 18 mentorer. Programmet startar i mars med en gemensam utbildning för både adapter och mentorer. Projektet ska rapportera till Högskoleverket som har tagit över uppdraget från Delegationen för jämställdhet. 12 Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med A*STAR och NTU, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 864/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar, internationell koordinator, gick igenom förslaget till uppdrag till Sven Pettersson under 2012 och finansieringen av detta. Samarbetet startade 2006 och de doktorander som fortfarande finns i programmet närmar sig disputation. En viktig del av uppdraget är därför att rekrytera nya doktorander för att programmet ska leva vidare. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Sven Pettersson

16 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 6 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med NUS, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 865/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar gick igenom förslaget till uppdrag till Lorenz Poellinger och finansieringen av detta. Uppdraget gäller under ett år för att främja samarbete avseende utbildning på forskarnivå mellan KI och National University of Singapore. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Lorenz Poellinger 14 Center for Global Health, äskande om medel Äskande från Center for Global Health utsänt. Anders Gustafsson Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Styrelsen ansåg att de i äskandet föreslagna aktiviteterna bör arrangeras inom ramen för forskarutbildningsprogrammet i Global Hälsa. Beslutades att inte bevilja ytterligare medel till CGH enligt inkommet äskande. CGH kan dock återkomma med specifika äskanden gällande enskilda insatser i direkt samband med utbildning på forskarnivå. Delges: Vinod K Diwan och Mats Wahlgren 15 Uppföljning av budget 2011 och omfördelning av medel Informations- och beslutspunkt Underlag utsänt. Claes-Olov Fälth Claes-Olov Fälth redogjorde styrelsens budgetutfall för KID-medlen har i dagsläget ett överskott på drygt 15 miljoner. Det pågår ett projekt vid FFU för att hitta ett system för bättre prognostisering av utbetalningarna. Kravet på utlysning har inneburit att utbetalningarna skjuts fram med ett antal månader vilket också ger ett överskott i budgeten. Styrelsen måste diskutera hur KID-medlen kan utnyttjas bättre. Det finns underskott på ett antal projekt. Det föreslås att det görs en omfördelning från KID-

17 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 7 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde medlen för att täcka upp dessa underskott. Enligt förslaget förs underskott från NFV+NFVO över till 2012 då dessa underskott beror på ojämna utbetalningar från forskarskolorna. Beslutades enligt förslag. Delges: Inger Tjergefors, Ylva Ekendahl 16 Presentation av handledarutbildningen vid KI Informationspunkt Verksamhetsberättelse 2011 handledarutbildningen (dnr 1353/ ) utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Helena Hallgren Lönn och Helena Karlström presenterade handledarutbildningen vid KI. Handledarutbildning har getts vid KI sen 1999 och har varit obligatoriskt för huvudhandledare (som inte tidigare fört en doktorand till doktorsexamen) sen Handledarutbildningen har byggts ut och utvecklats under åren och består numera av en webbkurs, en grundkurs och två fortsättningskurser. Utbildningen har fått mycket beröm, senast i MER-rapporten. Lunchseminarier erbjuds också alla som gått kurserna, teman har t.ex. varit lärandemål och forskningsfusk. Inför 2012 planeras en fortsatt utveckling av kurserna och nätverksbyggande med andra lärosäten. Diskussion förs också kring möjligheterna att utvärdera den långsiktiga effekten av handledarutbildningen. 17 Fastställande av kursplan för grundkursen inom handledarutbildningen Förslag till kursplan utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag under förutsättning att ett moment med hållbar utveckling läggs till i kursplanen. Delges: Helena Hallgren Lönn

18 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 8 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Fastställande av kursplan för fortsättningskurs inom handledarutbildningen - ledarskap, kreativitet och gruppdynamik Förslag till kursplan utsänt. Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag. Delges: Helena Hallgren Lönn Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare 19 Elektronisk doktorandakt, uppföljning Informationspunkt : Johanna Bäckström Avdelningschef Erik Forsse redogjorde för resultatet av den förstudie som genomförts angående bl.a. doktorandakten. Förstudien föreslår att en elektronisk doktorandakt byggs upp i Sharepoint som ska införas på hela KI i mars. Enligt IT-avdelningen ska en lösning för åtkomst och behörighet kunna byggas upp i Sharepoint. Fördelar och nackdelar med denna lösning diskuterades. Styrelsen vill gärna vara delaktig i utvecklingen av doktorandakten och önskar att en referensgrupp sätts samman med representanter från styrelsen, studierektorerna och administratörerna. Beslutades att utse Michael Fored att ingå i referensgruppen. 20 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a) Styrelsen för utbildning Jan Ygge berättade att US vid nästa sammanträde ska utse ämnesföreträdare. Förslaget är att utse ca 30 st ämnesföreträdare. Beslutet att avveckla två program har väckt mycket känslor och ifrågasatts av framförallt de berörda inom tandteknikerprogrammet. : Jan Ygge

19 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 9 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Ev. övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Maya Petrén Justeras Justeras Anders Gustafsson Kristina Broliden

20 Styrelsen för forskarutbildning Beslut per capsulam 2012:03 Datum Fastställande av verksamhetsplan 2012 Styrelsen ska inkomma till rektor med en verksamhetsplan för 2012 senast Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen vid sammanträdet och beslutade då att ett nytt utkast skulle skickas ut som underlag för ett per capsulam beslut. Förslag till verksamhetsplan (dnr 1302/ ) är utsänt. Maya Petrén BESLUT Konstaterades att Styrelsen för forskarutbildning beslutat per capsulam om att fastställa verksamhetsplan 2012 enligt förslag. Förslaget till beslut skickades till styrelsen (se bilaga) med uppmaning att svara senast Det antecknas att följande röstberättigade ledamöter i styrelsen deltog i beslutet: Kristina Broliden Anders Gustafsson Bob Harris Lennart Nilsson Ulrika Norin Annie Pettersson Lena von Koch Marianne Schultzberg Vid protokollet Justeras Maya Petrén Anders Gustafsson Bilaga: Underlag för beslut

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Dnr 1-10/2014 Fastställd genom dekanusbeslut 2014:1 Innehåll 1. Forskarutbildning på KI... 1 2. Styrelsens övergripande uppdrag... 1 3. Styrelsens

Läs mer

utbildning (deltog fr.o.m. 8 )

utbildning (deltog fr.o.m. 8 ) PROTOKOLL 2011:01 sammanträde 2011-01-31 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungeringar (med

Läs mer

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO Styrelsen för forskarutbildning 1 (8) Protokoll 2013:1 Sammanträde 2013-02-05 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2014 Dnr: 1-3/2015 Fastställd genom dekanbeslut 2015:4 Styrelsen för forskarutbildning 2014 Dekan: Anders Gustafsson Prodekan: Marianne

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Chefläkare Eva Tillman, SLL. Mattias Lindsäter, OF

Chefläkare Eva Tillman, SLL. Mattias Lindsäter, OF Närvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Dekanus,

Läs mer

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014 Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 214 bilaga Rekryteringsutskottets verksamhet 214 Dnr 1-11/215 INNEHÅLL 1 Rekryteringsutskottets övergripande uppdrag... 2 2 Rekryteringsutskottets sammansättning...

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Jon Karlsson, vice ordförande Eric Hanse Joakim Öhlén Birgitha

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap Närvarande Ragnhild Cederlund Carina Tjörnstrand Karin

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Konsistoriet Protokoll 2012:01 Sammanträde 2012-02-20 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer