Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus"

Transkript

1 Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU (t.o.m. 10) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Doktorandrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Annie Pettersson Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Erik Forsse, avdelningschef, FFU

2 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 2 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Marianne Schultzberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 3 Föregående protokoll Protokoll är bilagt. Då protokollet inte var färdigjusterat lades det till handlingarna under förutsättning att inga ytterligare ändringar görs i texten. 4 Anmälningsärenden A. ERA-rapporten, slutgiltig version, bilaga (Länk: ERA2010 ) Samtliga ärenden lades till handlingarna. B. Rapport från arbetsgruppen för klinisk forskarutbildning, länk C. Återrapportering från FUS till rektor angående uppdraget från Konsistoriet 2011, bilaga. D. Protokoll , Styrelsen för forskning, länk E. Förutsättningar för forskning, utbildning och innovationer. KIs underlag till forsknings- och innovationspolitiska propositionen, bilaga F. Rektorsbeslut återinförande av anknytningsformen affilierad professor, bilaga 5 Anmälan av dekanusbeslut Lades till handlingarna. 2011:78 Institutionskompensation för ordförande i doktorandsektionen 2011:79 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Ulrica von Thiele Schwartz 2011:80 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Mats Ramstedt 2011:81 Beviljande av byte av projekt för KID-doktorand

3 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 3 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde :82 Dispens från krav för grundläggande behörighet, Karin Villaume 2011:83 Institutionskompensation doktorandrepresentant i styrelsen 2011:84 Medel till forskarskolan för kliniker inom molekylärmedicin HT :85 Resurser till forskarskola i psykiatri HT :86 Resurser till forskarskola i epidemiologi HT :87 Medel till forskarskolan i allmänmedicin HT :88 Medel till sommarforskarskolan för gymnasister 2011:89 Medel till sommarforskarskolan i medicinsk forskning :90 Förordnande av Petter Höglund till ordförande för CSTP 2012:1 Dispens från utlysning av KID-projekt 2012:2 Dispens från krav om utlysning av doktorandplats inom Makerere/KI-samarbetet 2012:3 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i strategisk rekryteringsgrupp 2012:4 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i arbetsgrupp för forskarutbildningsprogram 2012:5 Överförning medel inom KIRT/Uganda 2012:6 Utse koordinator för samarbete NIH-KI

4 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 4 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Förlängning och revidering av Anställningsordningen för lärare och forskare Diskussionspunkt Beslut om anställningsordning tas av Konsistoriet 20/2. Personalavdelningen och enheten för rekrytering och utlysning (RUT) inom FFU har föreslagit ändringar i aktuell anställningsordning. : -Utkast till ny anställningsordning (dnr 422/12-200), bilaga -Nuvarande anställningsordning (dnr 5333/10-200), bilaga : Peter Gustafsson, enheten för rekrytering och utlysning (RUT) Styrelsen informerades om att nuvarande anställningsordning löper ut den 29/2 och därför måste Konsistoriet besluta om ny ordning. Styrelserna har enligt den nya organisationsplanen ett gemensamt ansvar för läraranställningar vilket inkluderar beredningsfrågor avseende anställningsordningen. Detta ansvar låg tidigare under FS. Förslaget till ny anställningsordning innehåller några mindre förändringar som konsekvens av nytt kollektiv-avtal, vilket innebär att visstidsanställning av adjungerade lektorer och adjunkter inte längre har en bortre tidsgräns. Även vissa textmässiga ändringar har gjorts. Styrelsen hade inga invändningar mot dessa ändringar, men ifrågasatte de större förändringar som infördes i och med den nuvarande anställningsordningen, och då speciellt de nya högre kraven för lektorsanställningar. Risken är att de lärare som ej kommer upp till kraven för lektor istället lämnar KI för andra lärosäten. Styrelsen skickar med dessa synpunkter till framtida förändringar av anställningsordningen. Peter Gustafsson tillade att Styrelserna för utbildning respektive forskning har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av dessa bestämmelser. Delges: Peter Gustafsson 7 Rekryteringsutskottet (RU) Informations- och beslutspunkt Enligt organisationsplanen fr.o.m ska samtliga styrelser föreslå två ledamöter samt ge förslag på ordförande. Ordföranden utses till ledamot i FS samt får prodekanus ställning. Rektor beslutar. Information om RUs organisation och arbete. Två representanter + två suppleanter från FUS föreslås till Rekryteringsutskottet. Peter Gustafsson redogjorde för förändringarna kring processen att utse ledamöter och ordföranden till RU från och med 1 juli Nuvarande ledamöter Anders Gustafsson och Magnus Nordenskjöld avgår vid halvårsskiftet som representanter för FUS och behöver ersättas. Ylva Lindqvist och Lotta Widén Holmqvist är för närvarande suppleanter. FUS, tillsammans med de andra styrelserna, ska lämna förslag till rektor på ny ordförande i utskottet.

5 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 5 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde : -Dekanusbeslut 2011:103 (FS) angående senareläggning av införandet av ny ordning i RU, bilaga -PM rekryteringsutskottet, bilaga -RUs verksamhetsberättelse 2010 (dnr 675/11-000), bilaga Marianne Schultzberg föreslås bli ny ledamot men inga andra namn kom upp på förslag. Styrelsen uppmanades att anmäla intresse respektive föreslå lämpliga namn så att beslut kan tas vid nästa sammanträde. : Peter Gustafsson, RUT 8 Adjungering av ledamöter från de andra verksamhetsstyrelserna Förslag på beslut: Att adjungera prodekanus Jan Ygge som representant från Utbildningsstyrelsen samt att adjungera en representant från Forskningsstyrelsen (förslag på namn väntas komma från FS). Beslutas att till Styrelsen för forskarutbildning adjungera Jan Ygge från Styrelsen för utbildning samt den person som föreslås av Styrelsen för forskning. Beslutet togs med omedelbar justering. Delges: Jan Ygge samt Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson 9 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för forskning samt Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a. Styrelsen för utbildning : Jan Ygge b. Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson Jan Ygge var inte närvarande och kunde därför inte göra någon avrapportering. Marianne Schultzberg är från och med denna mandatperiod adjungerad till Styrelsen för utbildning (US) men har ännu inte varit med på något reguljärt sammanträde utan endast en strategidag Anders Gustafsson berättade om att FUS velat få US att ändra sitt synsätt på pedagogik så att det även ska innefatta utbildning på forskarnivå, bl.a. genom att låta det pedagogiska priset även omfatta insatser inom forskarutbildning. Dessvärre har detta ännu inte lyckats och dialogen bör fortsätta. Det konstaterades att utbildning på forskarnivå har

6 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 6 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde stora likheter med framför allt utbildning på avancerad nivå och att det där finns stora samordningsvinster att göra genom ett större samarbete. Anders Gustafsson rapporterade från mandatperiodens första sammanträde i Styrelsen för forskning, Det var ett inledande möte med en dagordning på många punkter likartad FUS dagordning. Inga speciella ärenden avrapporterades. 10 Ny arbets- och beslutsordning för FUS, inklusive generella delegationer, dnr 7497/ Nuvarande arbets- och delegationsordning gäller t.o.m : Förslag på Arbets- och beslutsordning, inklusive generella delegationer, bilaga : Maya Petrén Den nya arbets- och delegationsordningen har samordnats med de andra två styrelserna så att dokumenten till största del är identiska med undantag för styrelsespecifika avsnitt. Delegationen till dekanus innefattar beslut om medel upp till kr, men beslut av principiell eller kontroversiell art måste alltid tas av hela styrelsen. Beslutas att anta den nya arbets- och beslutsordningen inklusive de generella delegationerna. Beslutet togs med omedelbar justering. Anders Gustafsson deltog inte i beslutet om att delegera beslutsrätt till dekanus. 11 Doktorandombudsmannen Informationspunkt Doktorandombudsmannen återrapporterar från höstterminens arbete samt informerar övergripande om sitt uppdrag. : Rapport HT2011, bilaga : John Steen, doktorandombudsman Doktorandombudsmannen (DO) har funnits i 10 år. Han är anställd av Medicinska föreningen men med finansiering av FUS. De ärenden DO får in är jämnt spridda över KI (institutioner, klin/preklin, kön). En viss ökning av anmälda ärenden kan ses för 2011 men det är osäkert om detta beror på en större benägenhet att anmäla eller om det står får en faktisk ökning. Den största kategorin ärenden rör problem med handledare och/eller handledning.

7 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 7 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Arbetsgrupp för revidering av Regler för forskarutbildning på KI Senaste regelrevideringen gjordes som konsekvens av förändringar i högskoleförordningen Tidigare större revidering gjordes Beslutas enligt förslag med tillägg att en remissrunda bland studierektorerna läggs in i tidsplanen. Medlemmar i arbetsgruppen blir Marianne Schultzberg (ordförande), Lennart Nilsson och Ingeborg van der Ploeg. Dekanus tar beslut om eventuell ytterligare medlem i arbetsgruppen. Förslag på beslut: En arbetsgrupp för revidering av regler för forskarutbildning på KI utses med uppdrag enligt bifogad uppdragsbeskrivning. : Förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen : Anders Gustafsson 13 Utredning av prestationsbaserad resursfördelning, dnr 8172/ Informations- och beslutspunkt KI har fått en remiss från Utbildningsdepartementet på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor av Anders Flodström. Information om utredningen samt utseende av representanter från FUS till arbetsgruppen. : -Missivbrev från utbildningsdepartementet, bilaga. -Sammanfattning av rapporten, bilaga. (Den kompletta rapporten på 252 sidor kan rekvireras från föredragande eller styrelsens handläggare.) : Claes-Olov Fälth Regeringens medeltilldelning till högskolorna är sedan 2009 prestationsbaserad. Prestationen har framför allt mätts med hjälp av bibliometri samt mängd tilldelade externa medel. Denna rapport föreslår ändringar kring hur prestationen fortsättningsvis ska mätas. T.ex. ska impact factor ersätta citeringsgrad i bibliometrimätningen. Dessutom föreslås att påverkan på/samverkan med samhället också ska vägas in som en faktor. Beslutas att Marianne Schultzberg utses som representant från FUS i den arbetsgrupp som ska formulera remissvaret.

8 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 8 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Riktlinjer för ramberättelsen, dnr 7451/ En av åtgärderna i FUS examinationsutredning som lades fram i mars 2011 var att ta fram riktlinjer för avhandlingens ramberättelse. QUAFUS fick uppdraget att arbeta fram ett konkret förslag. Idag varierar innehåll och kvalitet i ramberättelsen betydligt mellan KIs avhandlingar och dess betydelse i examinationen är oklar. Det finns därför ett behov av att tydliggöra vilka förväntningar som finns på kappan. Beslutas enligt förslag med följande ändringar: 1. Referensen till dagens regler angående översiktsartiklar tas bort då detta ska ses över i regelrevidering. 2. Att lärandemålen specificeras som högskoleförordningens lärandemål Delges: QUAFUS genom handläggare Hanna Johans Förslag på beslut: Styrelsen fastställer de föreslagna riktlinjerna. : Förslag på Riktlinjer för ramberättelse, bilaga : Anders Gustafsson 15 Plagiatkontroll av avhandlingar Diskussionspunkt : Anders Gustafsson Idag görs plagiatkontroller på KI av inlämningsuppgifter och examensarbeten inom grundutbildningarna, men ingen kontroll görs av doktorsavhandlingarna. Syftet med en kontroll vore inte att i första hand sätta dit doktorander, utan att vetskapen om att det finns en risk för kontroll i sig har en sanerande effekt. Om plagiat i avhandlingarna förekommer är det ingen som vet utan det behöver utredas. KIB har bistått med att titta över lämplig programvara. Beslutas att genomföra en metodutveckling av plagiatkontroll av doktorsavhandlingar. Slumpmässigt valda avhandlingar kommer att gås igenom med därför lämplig programvara. FUS beslutar därefter om eventuell implementering. Under metodutvecklingen kommer full sekretess att råda angående vilka avhandlingar som granskas och resultat kommer endast att redovisas

9 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 9 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde avidentifierat. Metodutvecklingen ska kunna ge svar på följande frågor: Hur vanligt är det med plagiat i avhandlingarna? Vad ska betraktas som plagiat? När i examensprocessen bör detta göras och av vem? Vilka konsekvenser medför detta? Det togs inget beslut om vem/vilka som ska genomföra metodutvecklingen. 16 Representant till referensgrupp till projekt om informationssäkerhet Riksrevisionen har identifierat behov av förbättringar inom informationssäkerheten på KI. Ett projekt startar i februari för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Till projektet knyts en referensgrupp dit FUS utser en representant. Beslutas att Lennart Nilsson ingår i arbetsgruppen som representant från FUS. Delges: bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bifogade: -Brev från Marie Tell -Projektplan -Riksrevisionens rapport -Rektors yttrande : Anders Gustafsson 17 Övriga frågor Verksamhetsplan (VP) för 2012 diskuterades. Vid nästa sammanträde kommer ett utkast på VP att presenteras som diskussionsunderlag. Beslut kan sedan tas per capsulam eller som dekanusbeslut före 15 mars. Förslag kom upp att någon tar ett foto på hela styrelsen vid nästa sammanträde.

10 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 10 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Vid protokollet Karin Vågstrand Justeras Justeras Anders Gustafsson, ordförande Marianne Schultzberg

11 Styrelsen för forskarutbildning 1 (9) Protokoll 2012:2 Sammanträde NÄRVARO Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Annie Pettersson Hugo Zeberg Biborka Bereczky-Veress, SACO Vakant, SEKO Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Tjänstemän Erik Forsse, avdelningschef, FFU 1-13,16-19 (med närvaro- och yttranderätt) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Central studierektor Facklig representant Tjänsteman Johanna Zilliacus Anna Aleman, OFR Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU

12 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 2 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Kristina Broliden utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Föregående protokoll Protokoll är utsänt. 4 Anmälningsärenden A. Protokoll Styrelsen för utbildning B. Protokoll Styrelsen för utbildning C. Intern styrning och kontroll kontrollåtgärder Anmälan av dekanusbeslut Till handlingarna. Konsistoriet har utifrån en riskanalys beslutat om kontrollåtgärder för 2012 inom intern styrning och kontroll. Dekanus för forskarutbildning är sedan tidigare ansvarig för åtgärder inom två riskområden (skuggdoktorandsproblematik och rekrytering av doktorander) och har för 2012 tilldelats ytterligare ett område synliggörande av det pedagogiska inslaget i KIs forskarutbildning. Detta är viktigt för styrelsen och det pågår redan aktiviteter inom dessa områden. Till handlingarna. 2012:7 Disputationsterminer för 2013 och :8 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:9 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:10 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:11 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:12 Tilldelning av medel till forskarutbildningskurs. 2012:13 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:14 Dispens från grundläggande behörighet 6 Verksamhetsplan 2012 Diskussionspunkt Utkast skickas ut i extrautskick. Styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan för Det utskickade utkastet diskuterades. Det föreslogs att styrelsen under året utlyser medel för pedagogiska insatser på liknande sätt som gjordes 2011.

13 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 3 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Anders Gustafsson Beslutades att ge Kurskommittén i uppdrag att utarbeta ett förslag på en utlysning av medel för pedagogiska insatser. Beslutades att övriga synpunkter vägs in i ett nytt utkast på verksamhetsplan som skickas ut som underlag till ett per capsulam beslut. 7 Underorganisation till styrelsen Diskussionspunkt Mandatperioden för alla underorgan sträcker sig till Diskussion kring vilka grupper styrelsen behöver och hur processen att utse ledamöter till dessa ska se ut. Sammanställning av nuvarande arbetsgrupper m.m. under styrelsen utsänt. Anders Gustafsson Styrelsen gick igenom sammanställningen över nuvarande grupper och konstaterade att ett antal nya ledamöter och representanter behöver utses. Sammansättning och förslag på nya ledamöter diskuterades. Beslut om underorganisation och utseende av ledamöter ska ske senare i vår. Uppdrag och former för återrapportering bör också diskuteras. Lärarrepresentanternas uppdrag och må spikasprocessen diskuterades av den tidigare styrelsen hösten 2011 men frågan bordlades. Detta behöver diskuteras vidare och bör tas upp som en separat punkt vid något av de nästkommande sammanträdena. Beslutades att utse Lars Alfredsson till ledamot i QUAFUS för perioden att utse Lars Alfredsson till ledamot i KIDstyrgruppen för perioden Styrelsens representanter till Rekryteringsutskottet Två ledamöter och två suppleanter ska utses som representanter från styrelsen. Anders Gustafsson Beslutades att utse Marianne Schultzberg och Lena von Koch som styrelsens representanter i Rekryteringsutskottet från att delegera till dekanus att gemensamt med de andra styrelserna lämna förslag till ordförande i Rekryteringsutskottet. Styrelsen ansåg att det vore lämpligt att föreslå en kvinna. Ledamöterna uppmanades att komma med förslag på suppleanter. Beslut om suppleanter kan fattas

14 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 4 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde som dekanusbeslut. Delges: Rekryteringsutskottet 9 Presentation av Alumniundersökningen Informationspunkt Hösten 2011 genomförde KI tillsammans med de medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå en alumniundersökning. Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden (dnr 72/ ) utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin, projektledare från Styrelsekansliet, presenterade resultaten i rapporten. Syftet med undersökningen var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva inträdet på arbetsmarknaden. Resultaten, som avser alla deltagande fakulteter, visar att 86 procent hade arbete under mätveckan och att mer än 90 procent är nöjda med sin utbildning på forskarnivå. Däremot var de forskarexaminerade mindre nöjda med de obligatoriska kurserna och karriärplanering. Styrelsen konstaterade att de som svarat på enkäten disputerade 2003/2004 samt 2007/2008 och att både kurser och utbudet av karriärplanering har utvecklats sedan dessa personer gick sin utbildning SCB har i nuläget bara levererat siffror för de fem fakulteterna gemensamt. När KI har fått de egna siffrorna ska dessa sammanställas i en rapport. 10 Återrapportering central antagning Informationspunkt En pilot med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna våren 2012 har genomförts av Styrelsekansliet. Rapport från pilotantagningen utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin återrapporterade från projektet med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna. De allmänvetenskapliga kurserna har haft ett högt söktryck men vid kursstart visar det sig att många studenter har hoppat av och kurserna har därför gått med flera tomma platser. Syftet med projektet har varit att försöka åtgärda detta. Den centrala antagningen gick i stort sett bra. Men en första utvärdering visar att det blir för mycket administration kring handledarintyget och Lena föreslår därför att det tas bort. Frågetecken kvarstår kring hur det påverkar möjligheten att debitera för de doktorander som uteblir. Diskussion följde och det framfördes att det är

15 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 5 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde viktigt för handledarna att få information om vilka kurser doktoranden har sökt. Styrelsen föreslår att handledarintyget tas bort för att minska administrationen men att en ny ruta införs i kursansökan där doktoranden intygar att handledaren är informerad. 11 Jämställdhetsprojekt Mentor4Equality Informationspunkt Underlag skickas ut i extrautskick. Frida Nilsson, projektledare Frida Nilsson berättade om projektet som är ett av två på KI som fått medel från Delegationen för jämställdhet. Projektet står på två ben, ett mentorskapsprogram och en kunskapsgenererande del. Det övergripande syftet är att beskriva och analysera olika strukturer och mekanismer som leder till ojämställdhet inom akademin och att utarbeta åtgärder. Projektet har rekryterat 18 adapter och 18 mentorer. Programmet startar i mars med en gemensam utbildning för både adapter och mentorer. Projektet ska rapportera till Högskoleverket som har tagit över uppdraget från Delegationen för jämställdhet. 12 Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med A*STAR och NTU, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 864/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar, internationell koordinator, gick igenom förslaget till uppdrag till Sven Pettersson under 2012 och finansieringen av detta. Samarbetet startade 2006 och de doktorander som fortfarande finns i programmet närmar sig disputation. En viktig del av uppdraget är därför att rekrytera nya doktorander för att programmet ska leva vidare. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Sven Pettersson

16 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 6 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med NUS, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 865/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar gick igenom förslaget till uppdrag till Lorenz Poellinger och finansieringen av detta. Uppdraget gäller under ett år för att främja samarbete avseende utbildning på forskarnivå mellan KI och National University of Singapore. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Lorenz Poellinger 14 Center for Global Health, äskande om medel Äskande från Center for Global Health utsänt. Anders Gustafsson Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Styrelsen ansåg att de i äskandet föreslagna aktiviteterna bör arrangeras inom ramen för forskarutbildningsprogrammet i Global Hälsa. Beslutades att inte bevilja ytterligare medel till CGH enligt inkommet äskande. CGH kan dock återkomma med specifika äskanden gällande enskilda insatser i direkt samband med utbildning på forskarnivå. Delges: Vinod K Diwan och Mats Wahlgren 15 Uppföljning av budget 2011 och omfördelning av medel Informations- och beslutspunkt Underlag utsänt. Claes-Olov Fälth Claes-Olov Fälth redogjorde styrelsens budgetutfall för KID-medlen har i dagsläget ett överskott på drygt 15 miljoner. Det pågår ett projekt vid FFU för att hitta ett system för bättre prognostisering av utbetalningarna. Kravet på utlysning har inneburit att utbetalningarna skjuts fram med ett antal månader vilket också ger ett överskott i budgeten. Styrelsen måste diskutera hur KID-medlen kan utnyttjas bättre. Det finns underskott på ett antal projekt. Det föreslås att det görs en omfördelning från KID-

17 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 7 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde medlen för att täcka upp dessa underskott. Enligt förslaget förs underskott från NFV+NFVO över till 2012 då dessa underskott beror på ojämna utbetalningar från forskarskolorna. Beslutades enligt förslag. Delges: Inger Tjergefors, Ylva Ekendahl 16 Presentation av handledarutbildningen vid KI Informationspunkt Verksamhetsberättelse 2011 handledarutbildningen (dnr 1353/ ) utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Helena Hallgren Lönn och Helena Karlström presenterade handledarutbildningen vid KI. Handledarutbildning har getts vid KI sen 1999 och har varit obligatoriskt för huvudhandledare (som inte tidigare fört en doktorand till doktorsexamen) sen Handledarutbildningen har byggts ut och utvecklats under åren och består numera av en webbkurs, en grundkurs och två fortsättningskurser. Utbildningen har fått mycket beröm, senast i MER-rapporten. Lunchseminarier erbjuds också alla som gått kurserna, teman har t.ex. varit lärandemål och forskningsfusk. Inför 2012 planeras en fortsatt utveckling av kurserna och nätverksbyggande med andra lärosäten. Diskussion förs också kring möjligheterna att utvärdera den långsiktiga effekten av handledarutbildningen. 17 Fastställande av kursplan för grundkursen inom handledarutbildningen Förslag till kursplan utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag under förutsättning att ett moment med hållbar utveckling läggs till i kursplanen. Delges: Helena Hallgren Lönn

18 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 8 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Fastställande av kursplan för fortsättningskurs inom handledarutbildningen - ledarskap, kreativitet och gruppdynamik Förslag till kursplan utsänt. Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag. Delges: Helena Hallgren Lönn Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare 19 Elektronisk doktorandakt, uppföljning Informationspunkt : Johanna Bäckström Avdelningschef Erik Forsse redogjorde för resultatet av den förstudie som genomförts angående bl.a. doktorandakten. Förstudien föreslår att en elektronisk doktorandakt byggs upp i Sharepoint som ska införas på hela KI i mars. Enligt IT-avdelningen ska en lösning för åtkomst och behörighet kunna byggas upp i Sharepoint. Fördelar och nackdelar med denna lösning diskuterades. Styrelsen vill gärna vara delaktig i utvecklingen av doktorandakten och önskar att en referensgrupp sätts samman med representanter från styrelsen, studierektorerna och administratörerna. Beslutades att utse Michael Fored att ingå i referensgruppen. 20 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a) Styrelsen för utbildning Jan Ygge berättade att US vid nästa sammanträde ska utse ämnesföreträdare. Förslaget är att utse ca 30 st ämnesföreträdare. Beslutet att avveckla två program har väckt mycket känslor och ifrågasatts av framförallt de berörda inom tandteknikerprogrammet. : Jan Ygge

19 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 9 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Ev. övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Maya Petrén Justeras Justeras Anders Gustafsson Kristina Broliden

20 Styrelsen för forskarutbildning Beslut per capsulam 2012:03 Datum Fastställande av verksamhetsplan 2012 Styrelsen ska inkomma till rektor med en verksamhetsplan för 2012 senast Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen vid sammanträdet och beslutade då att ett nytt utkast skulle skickas ut som underlag för ett per capsulam beslut. Förslag till verksamhetsplan (dnr 1302/ ) är utsänt. Maya Petrén BESLUT Konstaterades att Styrelsen för forskarutbildning beslutat per capsulam om att fastställa verksamhetsplan 2012 enligt förslag. Förslaget till beslut skickades till styrelsen (se bilaga) med uppmaning att svara senast Det antecknas att följande röstberättigade ledamöter i styrelsen deltog i beslutet: Kristina Broliden Anders Gustafsson Bob Harris Lennart Nilsson Ulrika Norin Annie Pettersson Lena von Koch Marianne Schultzberg Vid protokollet Justeras Maya Petrén Anders Gustafsson Bilaga: Underlag för beslut

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden Kristina Sundberg 1 Syfte I oktober 2009 sammankallade dekanus för forskarutbildning, Clara Hellner Gumpert, arbetsgruppen

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer