Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus"

Transkript

1 Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU (t.o.m. 10) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Doktorandrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Annie Pettersson Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Erik Forsse, avdelningschef, FFU

2 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 2 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Marianne Schultzberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 3 Föregående protokoll Protokoll är bilagt. Då protokollet inte var färdigjusterat lades det till handlingarna under förutsättning att inga ytterligare ändringar görs i texten. 4 Anmälningsärenden A. ERA-rapporten, slutgiltig version, bilaga (Länk: ERA2010 ) Samtliga ärenden lades till handlingarna. B. Rapport från arbetsgruppen för klinisk forskarutbildning, länk C. Återrapportering från FUS till rektor angående uppdraget från Konsistoriet 2011, bilaga. D. Protokoll , Styrelsen för forskning, länk E. Förutsättningar för forskning, utbildning och innovationer. KIs underlag till forsknings- och innovationspolitiska propositionen, bilaga F. Rektorsbeslut återinförande av anknytningsformen affilierad professor, bilaga 5 Anmälan av dekanusbeslut Lades till handlingarna. 2011:78 Institutionskompensation för ordförande i doktorandsektionen 2011:79 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Ulrica von Thiele Schwartz 2011:80 Tillgodoräknande av forskarhandledarkurs för Mats Ramstedt 2011:81 Beviljande av byte av projekt för KID-doktorand

3 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 3 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde :82 Dispens från krav för grundläggande behörighet, Karin Villaume 2011:83 Institutionskompensation doktorandrepresentant i styrelsen 2011:84 Medel till forskarskolan för kliniker inom molekylärmedicin HT :85 Resurser till forskarskola i psykiatri HT :86 Resurser till forskarskola i epidemiologi HT :87 Medel till forskarskolan i allmänmedicin HT :88 Medel till sommarforskarskolan för gymnasister 2011:89 Medel till sommarforskarskolan i medicinsk forskning :90 Förordnande av Petter Höglund till ordförande för CSTP 2012:1 Dispens från utlysning av KID-projekt 2012:2 Dispens från krav om utlysning av doktorandplats inom Makerere/KI-samarbetet 2012:3 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i strategisk rekryteringsgrupp 2012:4 Utse Marianne Schultzberg som ledamot i arbetsgrupp för forskarutbildningsprogram 2012:5 Överförning medel inom KIRT/Uganda 2012:6 Utse koordinator för samarbete NIH-KI

4 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 4 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Förlängning och revidering av Anställningsordningen för lärare och forskare Diskussionspunkt Beslut om anställningsordning tas av Konsistoriet 20/2. Personalavdelningen och enheten för rekrytering och utlysning (RUT) inom FFU har föreslagit ändringar i aktuell anställningsordning. : -Utkast till ny anställningsordning (dnr 422/12-200), bilaga -Nuvarande anställningsordning (dnr 5333/10-200), bilaga : Peter Gustafsson, enheten för rekrytering och utlysning (RUT) Styrelsen informerades om att nuvarande anställningsordning löper ut den 29/2 och därför måste Konsistoriet besluta om ny ordning. Styrelserna har enligt den nya organisationsplanen ett gemensamt ansvar för läraranställningar vilket inkluderar beredningsfrågor avseende anställningsordningen. Detta ansvar låg tidigare under FS. Förslaget till ny anställningsordning innehåller några mindre förändringar som konsekvens av nytt kollektiv-avtal, vilket innebär att visstidsanställning av adjungerade lektorer och adjunkter inte längre har en bortre tidsgräns. Även vissa textmässiga ändringar har gjorts. Styrelsen hade inga invändningar mot dessa ändringar, men ifrågasatte de större förändringar som infördes i och med den nuvarande anställningsordningen, och då speciellt de nya högre kraven för lektorsanställningar. Risken är att de lärare som ej kommer upp till kraven för lektor istället lämnar KI för andra lärosäten. Styrelsen skickar med dessa synpunkter till framtida förändringar av anställningsordningen. Peter Gustafsson tillade att Styrelserna för utbildning respektive forskning har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av dessa bestämmelser. Delges: Peter Gustafsson 7 Rekryteringsutskottet (RU) Informations- och beslutspunkt Enligt organisationsplanen fr.o.m ska samtliga styrelser föreslå två ledamöter samt ge förslag på ordförande. Ordföranden utses till ledamot i FS samt får prodekanus ställning. Rektor beslutar. Information om RUs organisation och arbete. Två representanter + två suppleanter från FUS föreslås till Rekryteringsutskottet. Peter Gustafsson redogjorde för förändringarna kring processen att utse ledamöter och ordföranden till RU från och med 1 juli Nuvarande ledamöter Anders Gustafsson och Magnus Nordenskjöld avgår vid halvårsskiftet som representanter för FUS och behöver ersättas. Ylva Lindqvist och Lotta Widén Holmqvist är för närvarande suppleanter. FUS, tillsammans med de andra styrelserna, ska lämna förslag till rektor på ny ordförande i utskottet.

5 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 5 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde : -Dekanusbeslut 2011:103 (FS) angående senareläggning av införandet av ny ordning i RU, bilaga -PM rekryteringsutskottet, bilaga -RUs verksamhetsberättelse 2010 (dnr 675/11-000), bilaga Marianne Schultzberg föreslås bli ny ledamot men inga andra namn kom upp på förslag. Styrelsen uppmanades att anmäla intresse respektive föreslå lämpliga namn så att beslut kan tas vid nästa sammanträde. : Peter Gustafsson, RUT 8 Adjungering av ledamöter från de andra verksamhetsstyrelserna Förslag på beslut: Att adjungera prodekanus Jan Ygge som representant från Utbildningsstyrelsen samt att adjungera en representant från Forskningsstyrelsen (förslag på namn väntas komma från FS). Beslutas att till Styrelsen för forskarutbildning adjungera Jan Ygge från Styrelsen för utbildning samt den person som föreslås av Styrelsen för forskning. Beslutet togs med omedelbar justering. Delges: Jan Ygge samt Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson 9 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för forskning samt Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a. Styrelsen för utbildning : Jan Ygge b. Styrelsen för forskning : Anders Gustafsson Jan Ygge var inte närvarande och kunde därför inte göra någon avrapportering. Marianne Schultzberg är från och med denna mandatperiod adjungerad till Styrelsen för utbildning (US) men har ännu inte varit med på något reguljärt sammanträde utan endast en strategidag Anders Gustafsson berättade om att FUS velat få US att ändra sitt synsätt på pedagogik så att det även ska innefatta utbildning på forskarnivå, bl.a. genom att låta det pedagogiska priset även omfatta insatser inom forskarutbildning. Dessvärre har detta ännu inte lyckats och dialogen bör fortsätta. Det konstaterades att utbildning på forskarnivå har

6 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 6 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde stora likheter med framför allt utbildning på avancerad nivå och att det där finns stora samordningsvinster att göra genom ett större samarbete. Anders Gustafsson rapporterade från mandatperiodens första sammanträde i Styrelsen för forskning, Det var ett inledande möte med en dagordning på många punkter likartad FUS dagordning. Inga speciella ärenden avrapporterades. 10 Ny arbets- och beslutsordning för FUS, inklusive generella delegationer, dnr 7497/ Nuvarande arbets- och delegationsordning gäller t.o.m : Förslag på Arbets- och beslutsordning, inklusive generella delegationer, bilaga : Maya Petrén Den nya arbets- och delegationsordningen har samordnats med de andra två styrelserna så att dokumenten till största del är identiska med undantag för styrelsespecifika avsnitt. Delegationen till dekanus innefattar beslut om medel upp till kr, men beslut av principiell eller kontroversiell art måste alltid tas av hela styrelsen. Beslutas att anta den nya arbets- och beslutsordningen inklusive de generella delegationerna. Beslutet togs med omedelbar justering. Anders Gustafsson deltog inte i beslutet om att delegera beslutsrätt till dekanus. 11 Doktorandombudsmannen Informationspunkt Doktorandombudsmannen återrapporterar från höstterminens arbete samt informerar övergripande om sitt uppdrag. : Rapport HT2011, bilaga : John Steen, doktorandombudsman Doktorandombudsmannen (DO) har funnits i 10 år. Han är anställd av Medicinska föreningen men med finansiering av FUS. De ärenden DO får in är jämnt spridda över KI (institutioner, klin/preklin, kön). En viss ökning av anmälda ärenden kan ses för 2011 men det är osäkert om detta beror på en större benägenhet att anmäla eller om det står får en faktisk ökning. Den största kategorin ärenden rör problem med handledare och/eller handledning.

7 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 7 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Arbetsgrupp för revidering av Regler för forskarutbildning på KI Senaste regelrevideringen gjordes som konsekvens av förändringar i högskoleförordningen Tidigare större revidering gjordes Beslutas enligt förslag med tillägg att en remissrunda bland studierektorerna läggs in i tidsplanen. Medlemmar i arbetsgruppen blir Marianne Schultzberg (ordförande), Lennart Nilsson och Ingeborg van der Ploeg. Dekanus tar beslut om eventuell ytterligare medlem i arbetsgruppen. Förslag på beslut: En arbetsgrupp för revidering av regler för forskarutbildning på KI utses med uppdrag enligt bifogad uppdragsbeskrivning. : Förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen : Anders Gustafsson 13 Utredning av prestationsbaserad resursfördelning, dnr 8172/ Informations- och beslutspunkt KI har fått en remiss från Utbildningsdepartementet på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor av Anders Flodström. Information om utredningen samt utseende av representanter från FUS till arbetsgruppen. : -Missivbrev från utbildningsdepartementet, bilaga. -Sammanfattning av rapporten, bilaga. (Den kompletta rapporten på 252 sidor kan rekvireras från föredragande eller styrelsens handläggare.) : Claes-Olov Fälth Regeringens medeltilldelning till högskolorna är sedan 2009 prestationsbaserad. Prestationen har framför allt mätts med hjälp av bibliometri samt mängd tilldelade externa medel. Denna rapport föreslår ändringar kring hur prestationen fortsättningsvis ska mätas. T.ex. ska impact factor ersätta citeringsgrad i bibliometrimätningen. Dessutom föreslås att påverkan på/samverkan med samhället också ska vägas in som en faktor. Beslutas att Marianne Schultzberg utses som representant från FUS i den arbetsgrupp som ska formulera remissvaret.

8 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 8 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Riktlinjer för ramberättelsen, dnr 7451/ En av åtgärderna i FUS examinationsutredning som lades fram i mars 2011 var att ta fram riktlinjer för avhandlingens ramberättelse. QUAFUS fick uppdraget att arbeta fram ett konkret förslag. Idag varierar innehåll och kvalitet i ramberättelsen betydligt mellan KIs avhandlingar och dess betydelse i examinationen är oklar. Det finns därför ett behov av att tydliggöra vilka förväntningar som finns på kappan. Beslutas enligt förslag med följande ändringar: 1. Referensen till dagens regler angående översiktsartiklar tas bort då detta ska ses över i regelrevidering. 2. Att lärandemålen specificeras som högskoleförordningens lärandemål Delges: QUAFUS genom handläggare Hanna Johans Förslag på beslut: Styrelsen fastställer de föreslagna riktlinjerna. : Förslag på Riktlinjer för ramberättelse, bilaga : Anders Gustafsson 15 Plagiatkontroll av avhandlingar Diskussionspunkt : Anders Gustafsson Idag görs plagiatkontroller på KI av inlämningsuppgifter och examensarbeten inom grundutbildningarna, men ingen kontroll görs av doktorsavhandlingarna. Syftet med en kontroll vore inte att i första hand sätta dit doktorander, utan att vetskapen om att det finns en risk för kontroll i sig har en sanerande effekt. Om plagiat i avhandlingarna förekommer är det ingen som vet utan det behöver utredas. KIB har bistått med att titta över lämplig programvara. Beslutas att genomföra en metodutveckling av plagiatkontroll av doktorsavhandlingar. Slumpmässigt valda avhandlingar kommer att gås igenom med därför lämplig programvara. FUS beslutar därefter om eventuell implementering. Under metodutvecklingen kommer full sekretess att råda angående vilka avhandlingar som granskas och resultat kommer endast att redovisas

9 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 9 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde avidentifierat. Metodutvecklingen ska kunna ge svar på följande frågor: Hur vanligt är det med plagiat i avhandlingarna? Vad ska betraktas som plagiat? När i examensprocessen bör detta göras och av vem? Vilka konsekvenser medför detta? Det togs inget beslut om vem/vilka som ska genomföra metodutvecklingen. 16 Representant till referensgrupp till projekt om informationssäkerhet Riksrevisionen har identifierat behov av förbättringar inom informationssäkerheten på KI. Ett projekt startar i februari för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Till projektet knyts en referensgrupp dit FUS utser en representant. Beslutas att Lennart Nilsson ingår i arbetsgruppen som representant från FUS. Delges: bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bifogade: -Brev från Marie Tell -Projektplan -Riksrevisionens rapport -Rektors yttrande : Anders Gustafsson 17 Övriga frågor Verksamhetsplan (VP) för 2012 diskuterades. Vid nästa sammanträde kommer ett utkast på VP att presenteras som diskussionsunderlag. Beslut kan sedan tas per capsulam eller som dekanusbeslut före 15 mars. Förslag kom upp att någon tar ett foto på hela styrelsen vid nästa sammanträde.

10 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:1 10 (10) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Vid protokollet Karin Vågstrand Justeras Justeras Anders Gustafsson, ordförande Marianne Schultzberg

11 Styrelsen för forskarutbildning 1 (9) Protokoll 2012:2 Sammanträde NÄRVARO Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Centrala studierektorer (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, dekanus, ordf. Marianne Schultzberg, professor, prodekanus, vice ordf. Lars Alfredson, professor Kristina Broliden, professor Robert Harris, docent Lena von Koch, professor Lennart Nilsson, professor Arash Hellysaz Ulrika Norin Annie Pettersson Hugo Zeberg Biborka Bereczky-Veress, SACO Vakant, SEKO Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Tjänstemän Erik Forsse, avdelningschef, FFU 1-13,16-19 (med närvaro- och yttranderätt) Claes-Olov Fälth, samordnare, FFU Maya Petrén, handläggare, FFU John Steen, doktorandombudsman Karin Vågstrand, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Central studierektor Facklig representant Tjänsteman Johanna Zilliacus Anna Aleman, OFR Johanna Bäckström, enhetschef styrelsekansliet, FFU

12 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 2 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Utseende av justeringsperson Kristina Broliden utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Föregående protokoll Protokoll är utsänt. 4 Anmälningsärenden A. Protokoll Styrelsen för utbildning B. Protokoll Styrelsen för utbildning C. Intern styrning och kontroll kontrollåtgärder Anmälan av dekanusbeslut Till handlingarna. Konsistoriet har utifrån en riskanalys beslutat om kontrollåtgärder för 2012 inom intern styrning och kontroll. Dekanus för forskarutbildning är sedan tidigare ansvarig för åtgärder inom två riskområden (skuggdoktorandsproblematik och rekrytering av doktorander) och har för 2012 tilldelats ytterligare ett område synliggörande av det pedagogiska inslaget i KIs forskarutbildning. Detta är viktigt för styrelsen och det pågår redan aktiviteter inom dessa områden. Till handlingarna. 2012:7 Disputationsterminer för 2013 och :8 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:9 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:10 Beslut att bevilja byte av handledare för KID-doktorand. 2012:11 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:12 Tilldelning av medel till forskarutbildningskurs. 2012:13 Beslut att bevilja uppskov av doktorandregistrering (KID) 2012:14 Dispens från grundläggande behörighet 6 Verksamhetsplan 2012 Diskussionspunkt Utkast skickas ut i extrautskick. Styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan för Det utskickade utkastet diskuterades. Det föreslogs att styrelsen under året utlyser medel för pedagogiska insatser på liknande sätt som gjordes 2011.

13 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 3 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Anders Gustafsson Beslutades att ge Kurskommittén i uppdrag att utarbeta ett förslag på en utlysning av medel för pedagogiska insatser. Beslutades att övriga synpunkter vägs in i ett nytt utkast på verksamhetsplan som skickas ut som underlag till ett per capsulam beslut. 7 Underorganisation till styrelsen Diskussionspunkt Mandatperioden för alla underorgan sträcker sig till Diskussion kring vilka grupper styrelsen behöver och hur processen att utse ledamöter till dessa ska se ut. Sammanställning av nuvarande arbetsgrupper m.m. under styrelsen utsänt. Anders Gustafsson Styrelsen gick igenom sammanställningen över nuvarande grupper och konstaterade att ett antal nya ledamöter och representanter behöver utses. Sammansättning och förslag på nya ledamöter diskuterades. Beslut om underorganisation och utseende av ledamöter ska ske senare i vår. Uppdrag och former för återrapportering bör också diskuteras. Lärarrepresentanternas uppdrag och må spikasprocessen diskuterades av den tidigare styrelsen hösten 2011 men frågan bordlades. Detta behöver diskuteras vidare och bör tas upp som en separat punkt vid något av de nästkommande sammanträdena. Beslutades att utse Lars Alfredsson till ledamot i QUAFUS för perioden att utse Lars Alfredsson till ledamot i KIDstyrgruppen för perioden Styrelsens representanter till Rekryteringsutskottet Två ledamöter och två suppleanter ska utses som representanter från styrelsen. Anders Gustafsson Beslutades att utse Marianne Schultzberg och Lena von Koch som styrelsens representanter i Rekryteringsutskottet från att delegera till dekanus att gemensamt med de andra styrelserna lämna förslag till ordförande i Rekryteringsutskottet. Styrelsen ansåg att det vore lämpligt att föreslå en kvinna. Ledamöterna uppmanades att komma med förslag på suppleanter. Beslut om suppleanter kan fattas

14 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 4 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde som dekanusbeslut. Delges: Rekryteringsutskottet 9 Presentation av Alumniundersökningen Informationspunkt Hösten 2011 genomförde KI tillsammans med de medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå en alumniundersökning. Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden (dnr 72/ ) utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin, projektledare från Styrelsekansliet, presenterade resultaten i rapporten. Syftet med undersökningen var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva inträdet på arbetsmarknaden. Resultaten, som avser alla deltagande fakulteter, visar att 86 procent hade arbete under mätveckan och att mer än 90 procent är nöjda med sin utbildning på forskarnivå. Däremot var de forskarexaminerade mindre nöjda med de obligatoriska kurserna och karriärplanering. Styrelsen konstaterade att de som svarat på enkäten disputerade 2003/2004 samt 2007/2008 och att både kurser och utbudet av karriärplanering har utvecklats sedan dessa personer gick sin utbildning SCB har i nuläget bara levererat siffror för de fem fakulteterna gemensamt. När KI har fått de egna siffrorna ska dessa sammanställas i en rapport. 10 Återrapportering central antagning Informationspunkt En pilot med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna våren 2012 har genomförts av Styrelsekansliet. Rapport från pilotantagningen utsänt. Lena Lewin, projektledare Lena Lewin återrapporterade från projektet med central antagning till de allmänvetenskapliga baskurserna. De allmänvetenskapliga kurserna har haft ett högt söktryck men vid kursstart visar det sig att många studenter har hoppat av och kurserna har därför gått med flera tomma platser. Syftet med projektet har varit att försöka åtgärda detta. Den centrala antagningen gick i stort sett bra. Men en första utvärdering visar att det blir för mycket administration kring handledarintyget och Lena föreslår därför att det tas bort. Frågetecken kvarstår kring hur det påverkar möjligheten att debitera för de doktorander som uteblir. Diskussion följde och det framfördes att det är

15 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 5 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde viktigt för handledarna att få information om vilka kurser doktoranden har sökt. Styrelsen föreslår att handledarintyget tas bort för att minska administrationen men att en ny ruta införs i kursansökan där doktoranden intygar att handledaren är informerad. 11 Jämställdhetsprojekt Mentor4Equality Informationspunkt Underlag skickas ut i extrautskick. Frida Nilsson, projektledare Frida Nilsson berättade om projektet som är ett av två på KI som fått medel från Delegationen för jämställdhet. Projektet står på två ben, ett mentorskapsprogram och en kunskapsgenererande del. Det övergripande syftet är att beskriva och analysera olika strukturer och mekanismer som leder till ojämställdhet inom akademin och att utarbeta åtgärder. Projektet har rekryterat 18 adapter och 18 mentorer. Programmet startar i mars med en gemensam utbildning för både adapter och mentorer. Projektet ska rapportera till Högskoleverket som har tagit över uppdraget från Delegationen för jämställdhet. 12 Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med A*STAR och NTU, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 864/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar, internationell koordinator, gick igenom förslaget till uppdrag till Sven Pettersson under 2012 och finansieringen av detta. Samarbetet startade 2006 och de doktorander som fortfarande finns i programmet närmar sig disputation. En viktig del av uppdraget är därför att rekrytera nya doktorander för att programmet ska leva vidare. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Sven Pettersson

16 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 6 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Uppdrag och finansiering för att främja samarbetet med NUS, Singapore Förslag till uppdrag (dnr 865/ ) skickas ut i extrautskick. Johanna Ackemar, handläggare Johanna Ackemar gick igenom förslaget till uppdrag till Lorenz Poellinger och finansieringen av detta. Uppdraget gäller under ett år för att främja samarbete avseende utbildning på forskarnivå mellan KI och National University of Singapore. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen i slutet av 2012 och utvärderas tillsammans med dekanus. Beslutades enligt förslag. Delges: Lorenz Poellinger 14 Center for Global Health, äskande om medel Äskande från Center for Global Health utsänt. Anders Gustafsson Anders Gustafsson informerade om bakgrunden. Styrelsen ansåg att de i äskandet föreslagna aktiviteterna bör arrangeras inom ramen för forskarutbildningsprogrammet i Global Hälsa. Beslutades att inte bevilja ytterligare medel till CGH enligt inkommet äskande. CGH kan dock återkomma med specifika äskanden gällande enskilda insatser i direkt samband med utbildning på forskarnivå. Delges: Vinod K Diwan och Mats Wahlgren 15 Uppföljning av budget 2011 och omfördelning av medel Informations- och beslutspunkt Underlag utsänt. Claes-Olov Fälth Claes-Olov Fälth redogjorde styrelsens budgetutfall för KID-medlen har i dagsläget ett överskott på drygt 15 miljoner. Det pågår ett projekt vid FFU för att hitta ett system för bättre prognostisering av utbetalningarna. Kravet på utlysning har inneburit att utbetalningarna skjuts fram med ett antal månader vilket också ger ett överskott i budgeten. Styrelsen måste diskutera hur KID-medlen kan utnyttjas bättre. Det finns underskott på ett antal projekt. Det föreslås att det görs en omfördelning från KID-

17 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 7 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde medlen för att täcka upp dessa underskott. Enligt förslaget förs underskott från NFV+NFVO över till 2012 då dessa underskott beror på ojämna utbetalningar från forskarskolorna. Beslutades enligt förslag. Delges: Inger Tjergefors, Ylva Ekendahl 16 Presentation av handledarutbildningen vid KI Informationspunkt Verksamhetsberättelse 2011 handledarutbildningen (dnr 1353/ ) utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Helena Hallgren Lönn och Helena Karlström presenterade handledarutbildningen vid KI. Handledarutbildning har getts vid KI sen 1999 och har varit obligatoriskt för huvudhandledare (som inte tidigare fört en doktorand till doktorsexamen) sen Handledarutbildningen har byggts ut och utvecklats under åren och består numera av en webbkurs, en grundkurs och två fortsättningskurser. Utbildningen har fått mycket beröm, senast i MER-rapporten. Lunchseminarier erbjuds också alla som gått kurserna, teman har t.ex. varit lärandemål och forskningsfusk. Inför 2012 planeras en fortsatt utveckling av kurserna och nätverksbyggande med andra lärosäten. Diskussion förs också kring möjligheterna att utvärdera den långsiktiga effekten av handledarutbildningen. 17 Fastställande av kursplan för grundkursen inom handledarutbildningen Förslag till kursplan utsänt. Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag under förutsättning att ett moment med hållbar utveckling läggs till i kursplanen. Delges: Helena Hallgren Lönn

18 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 8 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Fastställande av kursplan för fortsättningskurs inom handledarutbildningen - ledarskap, kreativitet och gruppdynamik Förslag till kursplan utsänt. Beslutades att fastställa kursplanen enligt förslag. Delges: Helena Hallgren Lönn Helena Hallgren Lönn, koordinator Helena Karlström, kursledare 19 Elektronisk doktorandakt, uppföljning Informationspunkt : Johanna Bäckström Avdelningschef Erik Forsse redogjorde för resultatet av den förstudie som genomförts angående bl.a. doktorandakten. Förstudien föreslår att en elektronisk doktorandakt byggs upp i Sharepoint som ska införas på hela KI i mars. Enligt IT-avdelningen ska en lösning för åtkomst och behörighet kunna byggas upp i Sharepoint. Fördelar och nackdelar med denna lösning diskuterades. Styrelsen vill gärna vara delaktig i utvecklingen av doktorandakten och önskar att en referensgrupp sätts samman med representanter från styrelsen, studierektorerna och administratörerna. Beslutades att utse Michael Fored att ingå i referensgruppen. 20 Återrapportering aktuella frågor från Styrelsen för utbildning Informationspunkt Stående punkt. a) Styrelsen för utbildning Jan Ygge berättade att US vid nästa sammanträde ska utse ämnesföreträdare. Förslaget är att utse ca 30 st ämnesföreträdare. Beslutet att avveckla två program har väckt mycket känslor och ifrågasatts av framförallt de berörda inom tandteknikerprogrammet. : Jan Ygge

19 KAROLINSKA INSTITUTET Protokoll 2012:2 9 (9) Styrelsen för forskarutbildning Sammanträde Ev. övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Maya Petrén Justeras Justeras Anders Gustafsson Kristina Broliden

20 Styrelsen för forskarutbildning Beslut per capsulam 2012:03 Datum Fastställande av verksamhetsplan 2012 Styrelsen ska inkomma till rektor med en verksamhetsplan för 2012 senast Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen vid sammanträdet och beslutade då att ett nytt utkast skulle skickas ut som underlag för ett per capsulam beslut. Förslag till verksamhetsplan (dnr 1302/ ) är utsänt. Maya Petrén BESLUT Konstaterades att Styrelsen för forskarutbildning beslutat per capsulam om att fastställa verksamhetsplan 2012 enligt förslag. Förslaget till beslut skickades till styrelsen (se bilaga) med uppmaning att svara senast Det antecknas att följande röstberättigade ledamöter i styrelsen deltog i beslutet: Kristina Broliden Anders Gustafsson Bob Harris Lennart Nilsson Ulrika Norin Annie Pettersson Lena von Koch Marianne Schultzberg Vid protokollet Justeras Maya Petrén Anders Gustafsson Bilaga: Underlag för beslut

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Arash Hellysaz. Arnika Wagner Linda Barman

Arash Hellysaz. Arnika Wagner Linda Barman Styrelsen för forskarutbildning 1 (9) Protokoll 2013:3 Sammanträde 2013-04-09 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

utbildning (deltog fr.o.m. 8 )

utbildning (deltog fr.o.m. 8 ) PROTOKOLL 2011:01 sammanträde 2011-01-31 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungeringar (med

Läs mer

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO Styrelsen för forskarutbildning 1 (8) Protokoll 2013:1 Sammanträde 2013-02-05 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Dnr 1-10/2014 Fastställd genom dekanusbeslut 2014:1 Innehåll 1. Forskarutbildning på KI... 1 2. Styrelsens övergripande uppdrag... 1 3. Styrelsens

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Gerd Ahlström, Högskolan

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2014 Dnr: 1-3/2015 Fastställd genom dekanbeslut 2015:4 Styrelsen för forskarutbildning 2014 Dekan: Anders Gustafsson Prodekan: Marianne

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande:

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande: 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande: Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi Ledamöter: Jan Ekstrand, professor, Institutionen för odontologi Lena Wettergren, lektor, Institutionen för neurobiologi,

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Närvarande. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter. Adjungerad ledamot

Närvarande. Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter. Adjungerad ledamot Protokoll 2013:04 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (6) Forskarutbildningsnämnden -05-30 Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Hanna Modin doktorand t o

Läs mer

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande:

NÄRVARANDE. Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi. Ordförande: 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande: Anders Gustafsson, professor, Institutionen för odontologi Ledamöter: Charlotte Silén, docent, Institutionen för lärande, informatik, management och etik Lena Wettergren, lektor,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle) Sida 1 av 5 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Johanna Dahlberg Fredrik Elinder Ulrika Englund Lena Jonasson Karin Kjellgren Oskar Lyding Anita McAllister Nina Nelson Karin Sandström Mikael

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Tid: Kl

Tid: Kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl. 12.30-15.15 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Cronholm, Stefan ordförande Bengtsson, Natalie 1-6,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-07 LS 2015-1200 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Evalise Wetterberg Johannisson Närvarande ledamöter Kajsa Eklund, ordförande Susanne Rosberg, vice ordförande Lena Mårtensson Christina Finsbäck Annelie

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Tid: Kl

Tid: Kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(6) Tid: Kl. 12.30-16.30 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm, Stefan vice

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte.

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte. Sid 1 (5) Närvarande Christina Ljungberg, ordförande Sven Carlsson Stig Jacobsson pp.7-13 Silvana Naredi Magnus Hultin Ellinor Salander Renberg Markku Haapamäki Eva Lundin Sven-Arne Silfverdal Karl-Gunnar

Läs mer

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef 1(5) Närvarande Ledamöter Birgitta Öberg Siw Alehagen Sara Bergstrand TonyCheng Magnus Grenegård Håkan Gustafsson Susanne Kvarnström Sussanne A. Larsson Ingemar Nordin Eva N ylander Suppleanter Katarina

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014

Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 2014 Rekryteringsutskottet Verksamhetsberättelse 214 bilaga Rekryteringsutskottets verksamhet 214 Dnr 1-11/215 INNEHÅLL 1 Rekryteringsutskottets övergripande uppdrag... 2 2 Rekryteringsutskottets sammansättning...

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Paulina Jonsson Tepavac, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF ( 5, 7-10) Jennie Sporre, MF ( 5, 8-10)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Paulina Jonsson Tepavac, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF ( 5, 7-10) Jennie Sporre, MF ( 5, 8-10) STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (5) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent,

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Johan D Söderholm ordförande. Björn Gerdle verksamheten, p Mårten Segelmark verksamheten, p Christina Samuelsson verksamheten

Johan D Söderholm ordförande. Björn Gerdle verksamheten, p Mårten Segelmark verksamheten, p Christina Samuelsson verksamheten 1(7) Tid: kl. 8.30 12.00 Lokal: Tidlösa Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm ordförande Fredrik Elinder Karin Kjellgren Tiny Jaarsma Björn Gerdle, p76-86 Marie Larsson Paul Erixson Caroline Bivik studerande

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Chefläkare Eva Tillman, SLL. Mattias Lindsäter, OF

Chefläkare Eva Tillman, SLL. Mattias Lindsäter, OF Närvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Dekanus,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset 3 0 september 2015 1(5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl. 9.00 Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell

Läs mer

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut 1(6) Närvarande ledamöter: Representanter för lärare/forskare: Bodil Andersson, univ.adjunkt Margareta Berglund, univ.adjunkt Sölve Elmståhl, professor, stf prefekt (ordf. i beslutsärende 39) Lena-Karin

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/10 1(5) Tid: kl

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/10 1(5) Tid: kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 12.30-15.30 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Eriksson, Anita Frenander,

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer