Datum Diarienummer 2013/0121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121"

Transkript

1 Datum Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN:

3 Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

4 Innehåll Innehåll... 4 GD har ordet... 6 Inledning... 8 Om årsredovisningen... 8 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag... 9 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Prestationer Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem Rivkraft Öppna jämförelser staten Frivilligt uppföljningssystem kommuner E-uppföljning Konferenser Standardiseringsarbete Användningsforum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer Barn äger Europeiska unionens programperiod Samråd med funktionshindersorganisationer Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag Nedsatt beslutsförmåga Projektet Processtöd Tillgänglighet Kampanjen Hjärnkoll Internationellt arbete Sociala medier / Webb

5 Nätverk och råd där Handisam är med Personal Kompetensförsörjning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Intyg och underskrift Kopia till

6 GD har ordet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den nationella handlingsplanen och den särskilda strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken utgör grunden för Handisams uppdrag. Vår utmaning är att göra funktionshinderspolitiken till en självklar del i myndigheters och kommuners insatser. Under Handisams åttonde verksamhetsår har vi fortsatt att utveckla stödet till de strategiska myndigheterna för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Förutom årlig resultatkonferens, återkoppling mot delmålen och ordinarie kontakter har vi också arrangerat temaseminarier i syfte att ge en riktad kompetensutveckling. Det har exempelvis handlat om grundläggande tillgänglighet, att utveckla samråd och om praktikantprogrammet i staten. För att ständigt utveckla kvaliteten i stödet har vi genomfört en undersökning bland de strategiska myndigheterna för att ta reda på hur nöjda de är med vår verksamhet. Myndigheterna skattar vårt stöd högt och vi kommer fortsatt att mäta och ständigt förbättra kvaliteten på utförandet av vårt uppdrag. Handisam har bidragit till att skapa ett funktionshindersråd som har representanter från Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Med stöd av den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen har en vägledning utformats med rekommendationer om hur formerna för samråd med funktionshindersorganisationer bör utvecklas i staten och kommuner och landsting/regioner. Den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken växer och innehåller allt fler data och undersökningar. Bilden av samhällets tillgänglighetsarbete blir tydligare och vi ser i vilken grad personer med funktionsnedsättning upplever sig delaktiga i vardagen. Under året har vi särskilt tittat på hur barn med många myndighetskontakter upplever sin vardag och kan konstatera att barnen i denna undersökning ofta är ensamma, känner sig kränkta och inte är delaktiga i beslut som rör dem själva. 6

7 Förutom den uppföljning vi gör av statliga myndigheters tillgänglighetsarbete och strategiska myndigheters arbete med sina delmål har vi tagit fram indikatorer för och genomfört enkäter kring kommunernas arbete inom det funktionshinderspolitiska området. Resultaten presenteras i vår årliga rapport Hur är läget? i maj Här samlar vi också all aktuell data som går att finna från statistikmyndigheter, utvecklings- och forskningsprojekt och olika undersökningar. I vår panel Rivkraft ingår cirka 1700 personer med funktionsnedsättning och under året har vi tagit reda på deras åsikter och upplevelser av kollektivtrafik, IT-tjänster, TV-tittande och tillgänglighet till butiker. Handisams uppdrag att driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga innebär att samverka med andra myndigheter. Ett exempel är samverkan med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som resulterade i en handbok för tillgängliga natur- och kulturområden. Handboken blir förhoppningsvis en inspirationskälla för andra myndigheter och aktörer i samhället, inte minst för Länsstyrelserna har präglats av den översyn av Hjälpmedelsinstitutet (HI) som Socialdepartementet initierat och som också berör Handisam. Översynen resulterade i departementsskrivelsen En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området och i uppdraget till Handisam att genomföra inordnandet av de delar inom HI som är att betrakta som strategiska och statliga åtaganden. Handisam ska också i samband med inordnandet byta namn till Myndigheten för delaktighet. Carl Älfvåg ledde detta arbete men slutade sitt uppdrag som generaldirektör för Handisam vid årsskiftet. I skrivande stund är jag som vikarierande generaldirektör mitt i arbetet med att besluta om verksamhetsövergång och förbereda för en ny organisation. Verksamheten kommer att flytta till HI:s lokaler och förberedelserna för detta är i full gång. Nu ser vi fram mot att bygga en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området för att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle. Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade så att de kan nyttjas av alla! Vikarierande Generaldirektör ElseMarie Brisehorn 7

8 Inledning Om årsredovisningen Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Årsredovisningen är indelad i tre delar. Först ett inledande avsnitt om Handisam, sedan en resultatredovisning inklusive prestationer som beskriver årets händelser i förhållande till instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Därefter följer den finansiella redovisningen som innehåller resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och redovisningsprinciper samt noter. 8

9 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag Handisam är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vårt uppdrag är att samordna och utveckla funktionshinderspolitiken i Sverige. Handisam styrs av förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vår verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Handisam styrs av de mål för funktionshinderspolitiken som riksdagen slagit fast. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken I denna strategi presenteras politikens inriktning och vilka insatser som ska göras i samhället för att nå inriktningsmålen inom tio prioriterade politikområden. 22 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att sätta upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Målen ska följas upp av myndigheterna varje år och effekten av insatserna ska vara mätbara. Handisam har ett uppföljningsansvar (se avsnittet Öppna jämförelser i staten ). Till stöd i arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället finns Handisams riktlinjer. 9

10 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Handisam finansieras med statliga anslag för sin kärnverksamhet och med bidrag för olika uppdrag. Under 2013 var bidragsfinansieringen högre än anslagsfinansieringen. Handisam har av försiktighetsskäl inte nyttjat hela anslaget utan redovisar ett överskott på 642 tkr för året. Det beror främst på förberedelserna och osäkerheten kring processen med inordnadet av delar av HI (S2013/4687/FST) som har gjort att vakanta tjänster inte tillsatts. De kostnader som kan betraktas som avvecklingskostnader för Handisam har inte kostnadsförts under 2013 eftersom verksamheten fortgår och HI har fått medel för avveckling I årets resultat finns även kostnader för en tvist från 2012 med ESF-rådet (dom ) som har påverkat årets resultat negativt med 258 tkr. Prestationer Till varje avsnitt i resultatredovisningen hänvisar vi till en eller flera paragrafer i instruktionen. Det finns avsnitt i resultatredovisningen som inte har några prestationer men som ändå är värda att beskriva och kommentera. Det kan exempelvis bero på att uppdragen är av tillfällig karaktär eller att Handisam bedömer att en prissättning i form av prestation inte ger läsaren något mervärde. Det kan också bero på att en utförligare kostnadsredovisning finns i samband med en inlämnad rapport. Vi har valt ut fem prestationer som vi beskriver i kostnad och volym och som vi tycker visar på bredden av vår verksamhet. Utöver det redovisas ett antal volymprestationer i olika tabeller. Handisam anser att resultatredovisningen enligt uppställningen ger en rättvisande bild. Personalkostnaderna i prestationerna grundar sig på faktisk arbetad tid från tidsredovisningen. Resultatredovisningen svarar mot instruktionen för Handisam (2007:1134) med ett undantag. Det gäller instruktionens paragraf 3 Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet. I samråd med Socialdepartementet har inga upphandlingar genomförts under året. 10

11 Tabell 1 Fördelning av anslag och övriga intäkter, tkr, år Kostnaderna överensstämmer med intäkterna. Verksamhetsgren Analys -anslag bidrag Utveckling -anslag bidrag Kommunikation -anslag ** ** bidrag ** ** Hjärnkoll (bidrag) * Totalt *Ingick i verksamhetsgren kommunikation **Tillhör verksamhetsgren verksamhetsstöd från 2012 Inom verksamhetsgren Analys redovisar vi Samlat uppföljningssystem, Rivkraft,Öppna jämförelser i staten, Frivilligt uppföljningssystem kommuner, E-uppföljning. Inom verksamhetsgren Utveckling redovisar vi Konferenser, Standardiseringsarbete, Användningsforum, Riktlinjer, Barn äger, Europeiska unionens programperiod , Samråd med funktionshindersorganisationerna, Samverkan eller samråd med annan myndighet, Nedsatt beslutsförmåga, Processtöd tillgänglighet, Kampanjen Hjärnkoll. Handisams internationella arbete och arbetet med webb och sociala medier bedrivs inom verksamhetsgrenarna analys, utveckling och verksamhetsstöd. Kostnaderna för verksamhetsstöd och övriga gemensamma overheadkostnader är fördelade efter faktisk arbetad tid som grundas på fördelningsnycklar ur tidredovisningssystemet Palasso. Intäkterna i tabellen motsvaras av kostnaderna. 11

12 Tabell 2 Volymtabell Handisam totalt Regeringsuppdrag Rapporter Remissvar Pressmeddelanden 50 (5)* 30 (3)* 2 Debattartiklar 27 (8)* 5 (4)* 5 Nyhetsbrev 15 (2)* 11 (1)* 5 Konferenser *Från 2012 ingår även statistik från projektet Hjärnkoll som inom parentes är jämförbara siffror med föregående år. Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem 1 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området. Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken. 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet 3 Myndigheten ska särskilt samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella politikområden. Handisam fick i regeringens Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i uppdrag att ta fram ett samlat uppföljningssystem en viktig del för att årligen kunna följa och 12

13 stödja de strategiska myndigheternas arbete med att genomföra och följa upp sina insatser inom respektive inriktningsområde. Den samlade uppföljningen innebär även att Handisam beskriver situationen inom funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället och analyserar och föreslår åtgärder för att påskynda utvecklingen. Årets rapportering redovisar hur situationen ser ut för den enskilde personen med funktionsnedsättning, detta i linje med regeringens ambition att insatserna inom funktionshinderspolitiken ska märkas för den individen. Nytt för året är att de strategiska myndigheterna fått riktad återkoppling på sina rapporteringar, återkopplingen har kommunicerats via dokumentation och personliga möten med myndigheterna. Den NKI (nöjd kundindex) till de strategiska myndigheterna som genomförts bekräftar att återkopplingarna uppskattats, inte minst de personliga mötena som 91 procent av myndigheterna tycker har fungerat mycket bra. Handisams uppföljning av myndigheterna och all annan insamlad information som visar på läget i funktionshinderspolitiken kommuniceras och utgör underlag för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Utifrån statistik och analyser gör vi förbättringsförslag. Under 2013 gjorde vi flera mediautspel för att belysa situationen för personer med funktionsnedsättning inom olika områden. Kommunikationsarbetet ledde bland annat till åtta debattartiklar under året, utskick av flera pressmeddelanden och tvinslag. Vi använde oss även av sociala medier och spred information via Twitter och Facebook. I våra mediautspel har vi bland annat lyft fram barn och ungas möjlighet att ta del av fritidsutbud på sportlovet, tillgängligheten på statliga myndigheter samt möjligheten att ta del av nöjesliv. I flera av dessa utspel har vi gått ut i media tillsammans med andra aktörer, till exempel Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och funktionshinderorganisationernas ungdomsförbund NUFT. Vid lanseringen av rapporten Hur är läget 2013? (rapportnummer 2013/1) och uppföljningen på Handisams webbplats i maj gick vi ut med den samlade lägesbilden i media. Förutom debattinlägg i Svenska Dagbladet och 12 landsortstidningar var vi i SVT:s morgonsoffa tillsammans med en representant från funktionshindersorganisationerna. 13

14 Handisam konstaterar i Hur är läget 2013 att utvecklingen hos myndigheterna går för långsamt och att regeringens insatser framförallt borde inriktas på områdena utbildning, arbete och tillgänglighetsfrågor för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Tabell 3 Samlat uppföljningssystem Prestation Regeringsuppdrag Rapport Beställda rapporter Nerladdade rapporter * Debattartiklar Konferenser 1(2)** 1 1 Konferensdeltagare Personalkostnad tkr tkr 260 tkr Utv databas IMAT tkr - Övriga kostnader ink OH 283 tkr 300 tkr 203 tkr Kostnad totalt tkr tkr 463 tkr * Mätning påbörjades 2013 **Två resultatkonferenser redovisas under konferenser Rivkraft 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet. Från och med halvårsskiftet 2013 har Handisam tagit över panelen ITfrågan från HI och Post- och Telestyrelsen (PTS). Panelen går nu 14

15 under namnet Rivkraft och har till syfte att följa vad den enskilde personen med funktionsnedsättning tycker om de insatser som samhället genomför och vilka effekter dessa får för individen. Rivkraft är en unik källa för att identifiera hinder i samhället och samlar från dem som möter hindren i livets olia situationer förslag om hur dessa kan undanröjas. Rivkraft, som omfattar 1698 personer med funktionsnedsättning, utgör en källa för den enskildes röst i den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Under året har ett rekryteringsarbete till Rivkraft pågått. En grundenkät och två enkäter som rör olika politikområden har skickats ut under I enkäterna har frågorna handlat om konsumtion, medier, idrott, rättsväsendet och kultur. Öppna jämförelser staten 2 Myndigheten ska följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Det var tolv år sedan regeringen i en förordning slog fast att statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Trots detta uppfyller endast 12 av 289 svarande myndigheter Handisams maximala 13 kriterier visar vår årliga uppföljning. Hos 54 myndigheter har insatserna avstannat eller backat och 68 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Det handlar bland annat om att alla delar av lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol, att allergiframkallande produkter tas bort eller att information på begäran kan tas fram i alternativa format. Den främsta framgångsfaktorn för tillgänglighetsarbetet är ledningens stöd. Ett område som utvecklats i positiv riktning är att allt fler av myndigheternas webbplatser uppfyller internationella krav för tillgänglighet. Dessutom är det allt vanligare att funktionshindersfrågor inkluderas i myndigheternas interna styr- och policydokument. Handisam har under året systematiskt gett stöd till myndigheterna för att de bättre ska kunna leva upp till målsättningen att bli mer tillgängliga. Det handlar om insatser som konferenser, 15

16 seminarier och om att upprätta personliga kontakter i syfte att byta erfarenheter och hitta nya samarbetsformer. De öppna jämförelserna presenterades på Handisams webbplats och i rapporten Så tillgänglig är staten (rapport 2013:2). Resultaten fick spridning i media på lokal och nationell nivå. Vi har sett att myndigheter som ligger på topp i jämförelsen skriver om detta på sina webbplatser och att myndigheter som ligger längre ner inspireras att höja sina resultat till påföljande år. Frivilligt uppföljningssystem kommuner 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som ska uppnås, Handisam har utvecklat ett frivilligt uppföljningssystem för att kunna följa hur kommunerna arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Syftet är att få ökad kunskap och ett utökat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring genomförandet av insatser inom det funktionshinderspolitiska området.i en styrgrupp för detta projekt finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Handikappförbunden, Lika Unika och Nätverket för Unga För Tillgänglighet med. I samverkan med representanter från kommuner och relevanta myndigheter har vi kommit överens om indikatorer för att följa upp områdena utbildning, fysisk tillgänglighet och kollektivtrafik. I slutet av året har enkäter skickats ut till samtliga kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Resultatet publiceras på Handisams webbplats och i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser och blir ett underlag i Hur är läget Handisam har tillsammans med SKL arrangerat två konferenser för kommunala tjänstemän och politiker som ingår i Nätverket för tillgänglighetsfrågor. Konferenserna handlade om arbetet med 16

17 uppföljning av funktionshinderspolitiken i kommunerna och om strategier och metoder för framgång i tillgänglighetsarbetet. Tabell 4 Uppföljningssystem kommuner Prestation ** Regeringsuppdrag Rapport Politikområden (tot 8) Konferenser deltagare Pressklipp Tweets spridning * 19 st 3500 personer - Personalkostnad 542 tkr 699 tkr - Övriga kostnader 490 tkr 199 tkr - Kostnad total tkr 898 tkr - * Under 2013 genomfördes inga externa kommunikativa insatser kring kommunuppföljningen. **Jämförelsetal för tabellen 2011 saknas på grund av att uppdraget var nytt 2012 E-uppföljning 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet År 2012 fick Handisam ett regeringsuppdrag kring att utveckla uppföljningen av e-tillgänglighet och att säkerställa hållbar statistik om tillgång och användning inom IT-området. Uppdraget har avrapporterats till Näringsdepartementet 2013 (rapportnummer 2013:3). I rapporten föreslår Handisam tre huvudspår för att ge förbättrad uppföljning av e-tillgänglighet. 17

18 I det första spåret arbetar Handisam tillsammans med SCB fram möjligheter att få fram statistik kring IT-användning bland personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. SCB samlar in statistik om hur användningen av olika digitala lösningar ser ut i de berörda grupperna. SCB får i sitt regleringsbrev ett fortsatt uppdrag att säkerställa att IT-statistiken omfattar personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. I det andra spåret har en ny metod som kan användas i uppföljning av myndigheters och kommuners tillgänglighetsarbete avseende webbsidor och andra e-tjänster arbetats fram. Metoden går att använda av externa experter för att göra mätningar samt av webbkunniga på myndigheter och kommuner. Metoden behöver utvecklas för att kunna fungera som självvärderingsverktyg I det tredje spåret utgör vår panel Rivkraft källan där frågor kopplade till e-tillgänglighet ställs under året. Undersökningen ger möjligheter att fånga användares synpunkter kring deras egen användning av digitala lösningar. Konferenser 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Handisam har på uppdrag av regeringen genomfört två resultatkonferenser kring uppföljningen av funktionshinderspolitiken och en temadialog om samråd med funktionshindersorganisationerna. Målgruppen för båda konferenserna var strategiska myndigheter och funktionshindersorganisationerna. Vi har också under året arrangerat fyra seminarier med olika teman för de strategiska myndigheterna. Innehållet har valts utifrån de områden som relaterar till myndigheternas behov av utveckling för att nå inriktningsmålen i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. De teman som valts utgår från de problemområden som lyfts fram i Hur är läget och Öppna jämförelser i staten. 18

19 Teman under 2013; Arbetsförmedlingens praktikantprogram, Finns det psykisk ohälsa på min myndighet?, Barn och unga inom funktionshinderspolitiken, Praktikantprogrammet i staten hur har det gått? Samtliga seminarier har varit fulltecknade. Tabell 5 Konferenser Prestation Regeringsuppdrag Antal konferenser Antal temaseminarier Antal temadialoger Rapport Deltagare Utvärdering deltagare Positivt intryck % % - - Personalkostnad anslagsmedel 109 tkr 205 tkr - Övriga kostnader bidragsmedel 197 tkr 263 tkr - Kostnad total 306 tkr 468 tkr - Här redovisas konferenser som vi arrangerat själva har uppdraget utökats med tematiska dialoger enligt regleringsbrevet Standardiseringsarbete 2 Myndigheten ska ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. 19

20 Handisam deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap. Arbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga. Genom medlemskap och ordförandeskap prioriterar Handisam samordning och de uppdrag som EU-kommissionen har gett till de europeiska standardiseringsorganisationerna. Handisams deltagande har under 2013 bland annat bidragit till att de svenska synpunkterna har samordnats. Ett exempel är arbetet med en europeisk standard för offentlig upphandling av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik med tillhörande stödmaterial (Mandat 376). I Sverige har de nationella standardiseringsorganisationerna som enda land i Europa lyckats enas sinsemellan, vilket gav viktigt gehör för de svenska kommentarerna. Standarden väntas publiceras under Användningsforum 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet Handisam har under 2013 varit administrativt kansli för att stödja och driva regeringens Användningsforum. Huvuduppgiften för Användningsforum är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet på hög strategisk nivå med personer från det offentliga, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället. Användningsforum ska peka på exempel och verka för användbarhet och tillgänglighet som en kvalitet i digitala lösningar. Användningsforum har etablerats under året. Fyra möten har genomförts i forumet och ett större externt tvärfackligt seminarium om digital arbetsmiljö med cirka 100 deltagare. Samverkan med både Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack har inletts i arbetet med att lyfta fram exempel. Användningsforums samlade kompetens har kommit till nytta i regeringsuppdrag om tillgänglighet till Myndigheten för radio och tv, i E- legitimationsnämndens arbete och i arbetet med att ta fram underlag 20

21 till regeringen med anledning av EU-kommissionens förslag om direktiv angående tillgänglighet till offentliga webbplatser. Från 1 januari 2014 flyttas den administrativa funktionen till Digitaliseringskommissionen enligt tilläggsdirektiv. Kontinuitet upprätthålls genom uppdrag till Handisam att bistå i övergången och genom en plats som ledamot i Användningsforum. Riktlinjer 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Arbetet med att utveckla Handisams riktlinjer kring tillgänglighet, Riv hindren, fortsätter. En effekt av arbetetet med riktlinjerna är att vi under året har samarbetat med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som gett ut Tillgängliga natur- och kulturmiljöer en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Två handboksutbildnngar har anordnats för personal från samtliga länsstyrelser. Tabell 6 Riktlinjer Prestation Beställningar Riv hindren st st 880 st Personalkostnad 132 tkr 118 tkr 429 tkr Övriga kostnader 369 tkr 75 tkr 232 tkr Totalt 501 tkr 193 tkr 661 tkr 21

22 Barn äger 3 Myndigheten ska särskilt - inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i verksamhetens alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete, Handisam har 2013 fått ett uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget är en fortsättning på regeringens arbete kring att öka kunskapen för att sprida metoder och strategier för hur barn och unga kan bli delaktiga i verksamheter som berör dem själva. Vi ska undersöka och sammanställa hur barn och unga med funktionsnedsättning som lever med många myndighetskontakter upplever sin situation och det stöd de får. Handisam samråder med berörda funktionshindersorganisationer och Barnombudsmannen kring uppdraget. Cirka 20 djupintervjuer med barn och unga har genomförts. Uppdraget ska rapporteras den 31 mars Europeiska unionens programperiod Myndigheten ska -följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för personer med funktionsnedsättning. Handisam har deltagit i dialogmöte, informationsmöte och hearing om ett gemensamt strategiskt ramverk för de fyra strukturfonderna, kallat Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ). Vi har deltagit i arbetet med prioriteringar kring de svenska tematiska målen kring sysselsättning och social inkludering. Mötena arrangerades av regeringskansliet, närings- arbetsmarknads- och landsbygdsdepartementen. Handisam har också till Svenska ESF-rådet framfört vikten av att säkra tillgänglighet som ett horisontellt kriterium för kommande strukturfondsperiod. Överenskommelsen och kriterierna är inte 22

23 färdiga. Handisam har i 2014 års regleringsbrev fått fortsatt uppdrag att bistå regeringen. Samråd med funktionshindersorganisationer 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har bildat ett funktionshindersråd tillsammans med Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Syftet är att föra en dialog kring Handisams uppdrag inom funktionshinderspolitiken. Rådet har tagit fram en vägledning som en hjälp för myndigheter att komma igång och utveckla ett samråd med funktionshindersrörelsen. Utöver de tre möten som funktionshindersrådet håller under året, arrangerar Handisam en temadialog med funktionshindersrörelsen och de strategiska myndigheterna. Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har under året, tillsammans med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt PTS, arbetat med uppdraget (Ku2012/1898/RFS) att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. En del i arbetet har bestått i att Handisam infogat frågor, kopplade till uppdraget, i Rivkraft. Resultatet väntas bli en del inför återredovisningen av uppdraget våren

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet Regeringsbeslut II:11 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för delaktighet Box 1210 172 24 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Myndigheten för delaktighet

Årsredovisning 2014. Myndigheten för delaktighet Årsredovisning 2014 Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Årsredovisning 2014 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015-4(diarienummer 2015/0024) Rapporten finns att ladda ner

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer