Datum Diarienummer 2013/0121

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121"

Transkript

1 Datum Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN:

3 Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

4 Innehåll Innehåll... 4 GD har ordet... 6 Inledning... 8 Om årsredovisningen... 8 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag... 9 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Prestationer Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem Rivkraft Öppna jämförelser staten Frivilligt uppföljningssystem kommuner E-uppföljning Konferenser Standardiseringsarbete Användningsforum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer Barn äger Europeiska unionens programperiod Samråd med funktionshindersorganisationer Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag Nedsatt beslutsförmåga Projektet Processtöd Tillgänglighet Kampanjen Hjärnkoll Internationellt arbete Sociala medier / Webb

5 Nätverk och råd där Handisam är med Personal Kompetensförsörjning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Intyg och underskrift Kopia till

6 GD har ordet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den nationella handlingsplanen och den särskilda strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken utgör grunden för Handisams uppdrag. Vår utmaning är att göra funktionshinderspolitiken till en självklar del i myndigheters och kommuners insatser. Under Handisams åttonde verksamhetsår har vi fortsatt att utveckla stödet till de strategiska myndigheterna för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Förutom årlig resultatkonferens, återkoppling mot delmålen och ordinarie kontakter har vi också arrangerat temaseminarier i syfte att ge en riktad kompetensutveckling. Det har exempelvis handlat om grundläggande tillgänglighet, att utveckla samråd och om praktikantprogrammet i staten. För att ständigt utveckla kvaliteten i stödet har vi genomfört en undersökning bland de strategiska myndigheterna för att ta reda på hur nöjda de är med vår verksamhet. Myndigheterna skattar vårt stöd högt och vi kommer fortsatt att mäta och ständigt förbättra kvaliteten på utförandet av vårt uppdrag. Handisam har bidragit till att skapa ett funktionshindersråd som har representanter från Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Med stöd av den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen har en vägledning utformats med rekommendationer om hur formerna för samråd med funktionshindersorganisationer bör utvecklas i staten och kommuner och landsting/regioner. Den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken växer och innehåller allt fler data och undersökningar. Bilden av samhällets tillgänglighetsarbete blir tydligare och vi ser i vilken grad personer med funktionsnedsättning upplever sig delaktiga i vardagen. Under året har vi särskilt tittat på hur barn med många myndighetskontakter upplever sin vardag och kan konstatera att barnen i denna undersökning ofta är ensamma, känner sig kränkta och inte är delaktiga i beslut som rör dem själva. 6

7 Förutom den uppföljning vi gör av statliga myndigheters tillgänglighetsarbete och strategiska myndigheters arbete med sina delmål har vi tagit fram indikatorer för och genomfört enkäter kring kommunernas arbete inom det funktionshinderspolitiska området. Resultaten presenteras i vår årliga rapport Hur är läget? i maj Här samlar vi också all aktuell data som går att finna från statistikmyndigheter, utvecklings- och forskningsprojekt och olika undersökningar. I vår panel Rivkraft ingår cirka 1700 personer med funktionsnedsättning och under året har vi tagit reda på deras åsikter och upplevelser av kollektivtrafik, IT-tjänster, TV-tittande och tillgänglighet till butiker. Handisams uppdrag att driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga innebär att samverka med andra myndigheter. Ett exempel är samverkan med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som resulterade i en handbok för tillgängliga natur- och kulturområden. Handboken blir förhoppningsvis en inspirationskälla för andra myndigheter och aktörer i samhället, inte minst för Länsstyrelserna har präglats av den översyn av Hjälpmedelsinstitutet (HI) som Socialdepartementet initierat och som också berör Handisam. Översynen resulterade i departementsskrivelsen En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området och i uppdraget till Handisam att genomföra inordnandet av de delar inom HI som är att betrakta som strategiska och statliga åtaganden. Handisam ska också i samband med inordnandet byta namn till Myndigheten för delaktighet. Carl Älfvåg ledde detta arbete men slutade sitt uppdrag som generaldirektör för Handisam vid årsskiftet. I skrivande stund är jag som vikarierande generaldirektör mitt i arbetet med att besluta om verksamhetsövergång och förbereda för en ny organisation. Verksamheten kommer att flytta till HI:s lokaler och förberedelserna för detta är i full gång. Nu ser vi fram mot att bygga en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området för att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle. Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade så att de kan nyttjas av alla! Vikarierande Generaldirektör ElseMarie Brisehorn 7

8 Inledning Om årsredovisningen Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Årsredovisningen är indelad i tre delar. Först ett inledande avsnitt om Handisam, sedan en resultatredovisning inklusive prestationer som beskriver årets händelser i förhållande till instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Därefter följer den finansiella redovisningen som innehåller resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och redovisningsprinciper samt noter. 8

9 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag Handisam är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vårt uppdrag är att samordna och utveckla funktionshinderspolitiken i Sverige. Handisam styrs av förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vår verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Handisam styrs av de mål för funktionshinderspolitiken som riksdagen slagit fast. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken I denna strategi presenteras politikens inriktning och vilka insatser som ska göras i samhället för att nå inriktningsmålen inom tio prioriterade politikområden. 22 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att sätta upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Målen ska följas upp av myndigheterna varje år och effekten av insatserna ska vara mätbara. Handisam har ett uppföljningsansvar (se avsnittet Öppna jämförelser i staten ). Till stöd i arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället finns Handisams riktlinjer. 9

10 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Handisam finansieras med statliga anslag för sin kärnverksamhet och med bidrag för olika uppdrag. Under 2013 var bidragsfinansieringen högre än anslagsfinansieringen. Handisam har av försiktighetsskäl inte nyttjat hela anslaget utan redovisar ett överskott på 642 tkr för året. Det beror främst på förberedelserna och osäkerheten kring processen med inordnadet av delar av HI (S2013/4687/FST) som har gjort att vakanta tjänster inte tillsatts. De kostnader som kan betraktas som avvecklingskostnader för Handisam har inte kostnadsförts under 2013 eftersom verksamheten fortgår och HI har fått medel för avveckling I årets resultat finns även kostnader för en tvist från 2012 med ESF-rådet (dom ) som har påverkat årets resultat negativt med 258 tkr. Prestationer Till varje avsnitt i resultatredovisningen hänvisar vi till en eller flera paragrafer i instruktionen. Det finns avsnitt i resultatredovisningen som inte har några prestationer men som ändå är värda att beskriva och kommentera. Det kan exempelvis bero på att uppdragen är av tillfällig karaktär eller att Handisam bedömer att en prissättning i form av prestation inte ger läsaren något mervärde. Det kan också bero på att en utförligare kostnadsredovisning finns i samband med en inlämnad rapport. Vi har valt ut fem prestationer som vi beskriver i kostnad och volym och som vi tycker visar på bredden av vår verksamhet. Utöver det redovisas ett antal volymprestationer i olika tabeller. Handisam anser att resultatredovisningen enligt uppställningen ger en rättvisande bild. Personalkostnaderna i prestationerna grundar sig på faktisk arbetad tid från tidsredovisningen. Resultatredovisningen svarar mot instruktionen för Handisam (2007:1134) med ett undantag. Det gäller instruktionens paragraf 3 Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet. I samråd med Socialdepartementet har inga upphandlingar genomförts under året. 10

11 Tabell 1 Fördelning av anslag och övriga intäkter, tkr, år Kostnaderna överensstämmer med intäkterna. Verksamhetsgren Analys -anslag bidrag Utveckling -anslag bidrag Kommunikation -anslag ** ** bidrag ** ** Hjärnkoll (bidrag) * Totalt *Ingick i verksamhetsgren kommunikation **Tillhör verksamhetsgren verksamhetsstöd från 2012 Inom verksamhetsgren Analys redovisar vi Samlat uppföljningssystem, Rivkraft,Öppna jämförelser i staten, Frivilligt uppföljningssystem kommuner, E-uppföljning. Inom verksamhetsgren Utveckling redovisar vi Konferenser, Standardiseringsarbete, Användningsforum, Riktlinjer, Barn äger, Europeiska unionens programperiod , Samråd med funktionshindersorganisationerna, Samverkan eller samråd med annan myndighet, Nedsatt beslutsförmåga, Processtöd tillgänglighet, Kampanjen Hjärnkoll. Handisams internationella arbete och arbetet med webb och sociala medier bedrivs inom verksamhetsgrenarna analys, utveckling och verksamhetsstöd. Kostnaderna för verksamhetsstöd och övriga gemensamma overheadkostnader är fördelade efter faktisk arbetad tid som grundas på fördelningsnycklar ur tidredovisningssystemet Palasso. Intäkterna i tabellen motsvaras av kostnaderna. 11

12 Tabell 2 Volymtabell Handisam totalt Regeringsuppdrag Rapporter Remissvar Pressmeddelanden 50 (5)* 30 (3)* 2 Debattartiklar 27 (8)* 5 (4)* 5 Nyhetsbrev 15 (2)* 11 (1)* 5 Konferenser *Från 2012 ingår även statistik från projektet Hjärnkoll som inom parentes är jämförbara siffror med föregående år. Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem 1 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området. Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken. 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet 3 Myndigheten ska särskilt samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella politikområden. Handisam fick i regeringens Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i uppdrag att ta fram ett samlat uppföljningssystem en viktig del för att årligen kunna följa och 12

13 stödja de strategiska myndigheternas arbete med att genomföra och följa upp sina insatser inom respektive inriktningsområde. Den samlade uppföljningen innebär även att Handisam beskriver situationen inom funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället och analyserar och föreslår åtgärder för att påskynda utvecklingen. Årets rapportering redovisar hur situationen ser ut för den enskilde personen med funktionsnedsättning, detta i linje med regeringens ambition att insatserna inom funktionshinderspolitiken ska märkas för den individen. Nytt för året är att de strategiska myndigheterna fått riktad återkoppling på sina rapporteringar, återkopplingen har kommunicerats via dokumentation och personliga möten med myndigheterna. Den NKI (nöjd kundindex) till de strategiska myndigheterna som genomförts bekräftar att återkopplingarna uppskattats, inte minst de personliga mötena som 91 procent av myndigheterna tycker har fungerat mycket bra. Handisams uppföljning av myndigheterna och all annan insamlad information som visar på läget i funktionshinderspolitiken kommuniceras och utgör underlag för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Utifrån statistik och analyser gör vi förbättringsförslag. Under 2013 gjorde vi flera mediautspel för att belysa situationen för personer med funktionsnedsättning inom olika områden. Kommunikationsarbetet ledde bland annat till åtta debattartiklar under året, utskick av flera pressmeddelanden och tvinslag. Vi använde oss även av sociala medier och spred information via Twitter och Facebook. I våra mediautspel har vi bland annat lyft fram barn och ungas möjlighet att ta del av fritidsutbud på sportlovet, tillgängligheten på statliga myndigheter samt möjligheten att ta del av nöjesliv. I flera av dessa utspel har vi gått ut i media tillsammans med andra aktörer, till exempel Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och funktionshinderorganisationernas ungdomsförbund NUFT. Vid lanseringen av rapporten Hur är läget 2013? (rapportnummer 2013/1) och uppföljningen på Handisams webbplats i maj gick vi ut med den samlade lägesbilden i media. Förutom debattinlägg i Svenska Dagbladet och 12 landsortstidningar var vi i SVT:s morgonsoffa tillsammans med en representant från funktionshindersorganisationerna. 13

14 Handisam konstaterar i Hur är läget 2013 att utvecklingen hos myndigheterna går för långsamt och att regeringens insatser framförallt borde inriktas på områdena utbildning, arbete och tillgänglighetsfrågor för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Tabell 3 Samlat uppföljningssystem Prestation Regeringsuppdrag Rapport Beställda rapporter Nerladdade rapporter * Debattartiklar Konferenser 1(2)** 1 1 Konferensdeltagare Personalkostnad tkr tkr 260 tkr Utv databas IMAT tkr - Övriga kostnader ink OH 283 tkr 300 tkr 203 tkr Kostnad totalt tkr tkr 463 tkr * Mätning påbörjades 2013 **Två resultatkonferenser redovisas under konferenser Rivkraft 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet. Från och med halvårsskiftet 2013 har Handisam tagit över panelen ITfrågan från HI och Post- och Telestyrelsen (PTS). Panelen går nu 14

15 under namnet Rivkraft och har till syfte att följa vad den enskilde personen med funktionsnedsättning tycker om de insatser som samhället genomför och vilka effekter dessa får för individen. Rivkraft är en unik källa för att identifiera hinder i samhället och samlar från dem som möter hindren i livets olia situationer förslag om hur dessa kan undanröjas. Rivkraft, som omfattar 1698 personer med funktionsnedsättning, utgör en källa för den enskildes röst i den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Under året har ett rekryteringsarbete till Rivkraft pågått. En grundenkät och två enkäter som rör olika politikområden har skickats ut under I enkäterna har frågorna handlat om konsumtion, medier, idrott, rättsväsendet och kultur. Öppna jämförelser staten 2 Myndigheten ska följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Det var tolv år sedan regeringen i en förordning slog fast att statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Trots detta uppfyller endast 12 av 289 svarande myndigheter Handisams maximala 13 kriterier visar vår årliga uppföljning. Hos 54 myndigheter har insatserna avstannat eller backat och 68 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Det handlar bland annat om att alla delar av lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol, att allergiframkallande produkter tas bort eller att information på begäran kan tas fram i alternativa format. Den främsta framgångsfaktorn för tillgänglighetsarbetet är ledningens stöd. Ett område som utvecklats i positiv riktning är att allt fler av myndigheternas webbplatser uppfyller internationella krav för tillgänglighet. Dessutom är det allt vanligare att funktionshindersfrågor inkluderas i myndigheternas interna styr- och policydokument. Handisam har under året systematiskt gett stöd till myndigheterna för att de bättre ska kunna leva upp till målsättningen att bli mer tillgängliga. Det handlar om insatser som konferenser, 15

16 seminarier och om att upprätta personliga kontakter i syfte att byta erfarenheter och hitta nya samarbetsformer. De öppna jämförelserna presenterades på Handisams webbplats och i rapporten Så tillgänglig är staten (rapport 2013:2). Resultaten fick spridning i media på lokal och nationell nivå. Vi har sett att myndigheter som ligger på topp i jämförelsen skriver om detta på sina webbplatser och att myndigheter som ligger längre ner inspireras att höja sina resultat till påföljande år. Frivilligt uppföljningssystem kommuner 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som ska uppnås, Handisam har utvecklat ett frivilligt uppföljningssystem för att kunna följa hur kommunerna arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Syftet är att få ökad kunskap och ett utökat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring genomförandet av insatser inom det funktionshinderspolitiska området.i en styrgrupp för detta projekt finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Handikappförbunden, Lika Unika och Nätverket för Unga För Tillgänglighet med. I samverkan med representanter från kommuner och relevanta myndigheter har vi kommit överens om indikatorer för att följa upp områdena utbildning, fysisk tillgänglighet och kollektivtrafik. I slutet av året har enkäter skickats ut till samtliga kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Resultatet publiceras på Handisams webbplats och i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser och blir ett underlag i Hur är läget Handisam har tillsammans med SKL arrangerat två konferenser för kommunala tjänstemän och politiker som ingår i Nätverket för tillgänglighetsfrågor. Konferenserna handlade om arbetet med 16

17 uppföljning av funktionshinderspolitiken i kommunerna och om strategier och metoder för framgång i tillgänglighetsarbetet. Tabell 4 Uppföljningssystem kommuner Prestation ** Regeringsuppdrag Rapport Politikområden (tot 8) Konferenser deltagare Pressklipp Tweets spridning * 19 st 3500 personer - Personalkostnad 542 tkr 699 tkr - Övriga kostnader 490 tkr 199 tkr - Kostnad total tkr 898 tkr - * Under 2013 genomfördes inga externa kommunikativa insatser kring kommunuppföljningen. **Jämförelsetal för tabellen 2011 saknas på grund av att uppdraget var nytt 2012 E-uppföljning 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet År 2012 fick Handisam ett regeringsuppdrag kring att utveckla uppföljningen av e-tillgänglighet och att säkerställa hållbar statistik om tillgång och användning inom IT-området. Uppdraget har avrapporterats till Näringsdepartementet 2013 (rapportnummer 2013:3). I rapporten föreslår Handisam tre huvudspår för att ge förbättrad uppföljning av e-tillgänglighet. 17

18 I det första spåret arbetar Handisam tillsammans med SCB fram möjligheter att få fram statistik kring IT-användning bland personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. SCB samlar in statistik om hur användningen av olika digitala lösningar ser ut i de berörda grupperna. SCB får i sitt regleringsbrev ett fortsatt uppdrag att säkerställa att IT-statistiken omfattar personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. I det andra spåret har en ny metod som kan användas i uppföljning av myndigheters och kommuners tillgänglighetsarbete avseende webbsidor och andra e-tjänster arbetats fram. Metoden går att använda av externa experter för att göra mätningar samt av webbkunniga på myndigheter och kommuner. Metoden behöver utvecklas för att kunna fungera som självvärderingsverktyg I det tredje spåret utgör vår panel Rivkraft källan där frågor kopplade till e-tillgänglighet ställs under året. Undersökningen ger möjligheter att fånga användares synpunkter kring deras egen användning av digitala lösningar. Konferenser 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Handisam har på uppdrag av regeringen genomfört två resultatkonferenser kring uppföljningen av funktionshinderspolitiken och en temadialog om samråd med funktionshindersorganisationerna. Målgruppen för båda konferenserna var strategiska myndigheter och funktionshindersorganisationerna. Vi har också under året arrangerat fyra seminarier med olika teman för de strategiska myndigheterna. Innehållet har valts utifrån de områden som relaterar till myndigheternas behov av utveckling för att nå inriktningsmålen i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. De teman som valts utgår från de problemområden som lyfts fram i Hur är läget och Öppna jämförelser i staten. 18

19 Teman under 2013; Arbetsförmedlingens praktikantprogram, Finns det psykisk ohälsa på min myndighet?, Barn och unga inom funktionshinderspolitiken, Praktikantprogrammet i staten hur har det gått? Samtliga seminarier har varit fulltecknade. Tabell 5 Konferenser Prestation Regeringsuppdrag Antal konferenser Antal temaseminarier Antal temadialoger Rapport Deltagare Utvärdering deltagare Positivt intryck % % - - Personalkostnad anslagsmedel 109 tkr 205 tkr - Övriga kostnader bidragsmedel 197 tkr 263 tkr - Kostnad total 306 tkr 468 tkr - Här redovisas konferenser som vi arrangerat själva har uppdraget utökats med tematiska dialoger enligt regleringsbrevet Standardiseringsarbete 2 Myndigheten ska ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. 19

20 Handisam deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap. Arbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga. Genom medlemskap och ordförandeskap prioriterar Handisam samordning och de uppdrag som EU-kommissionen har gett till de europeiska standardiseringsorganisationerna. Handisams deltagande har under 2013 bland annat bidragit till att de svenska synpunkterna har samordnats. Ett exempel är arbetet med en europeisk standard för offentlig upphandling av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik med tillhörande stödmaterial (Mandat 376). I Sverige har de nationella standardiseringsorganisationerna som enda land i Europa lyckats enas sinsemellan, vilket gav viktigt gehör för de svenska kommentarerna. Standarden väntas publiceras under Användningsforum 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet Handisam har under 2013 varit administrativt kansli för att stödja och driva regeringens Användningsforum. Huvuduppgiften för Användningsforum är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet på hög strategisk nivå med personer från det offentliga, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället. Användningsforum ska peka på exempel och verka för användbarhet och tillgänglighet som en kvalitet i digitala lösningar. Användningsforum har etablerats under året. Fyra möten har genomförts i forumet och ett större externt tvärfackligt seminarium om digital arbetsmiljö med cirka 100 deltagare. Samverkan med både Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack har inletts i arbetet med att lyfta fram exempel. Användningsforums samlade kompetens har kommit till nytta i regeringsuppdrag om tillgänglighet till Myndigheten för radio och tv, i E- legitimationsnämndens arbete och i arbetet med att ta fram underlag 20

21 till regeringen med anledning av EU-kommissionens förslag om direktiv angående tillgänglighet till offentliga webbplatser. Från 1 januari 2014 flyttas den administrativa funktionen till Digitaliseringskommissionen enligt tilläggsdirektiv. Kontinuitet upprätthålls genom uppdrag till Handisam att bistå i övergången och genom en plats som ledamot i Användningsforum. Riktlinjer 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Arbetet med att utveckla Handisams riktlinjer kring tillgänglighet, Riv hindren, fortsätter. En effekt av arbetetet med riktlinjerna är att vi under året har samarbetat med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som gett ut Tillgängliga natur- och kulturmiljöer en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Två handboksutbildnngar har anordnats för personal från samtliga länsstyrelser. Tabell 6 Riktlinjer Prestation Beställningar Riv hindren st st 880 st Personalkostnad 132 tkr 118 tkr 429 tkr Övriga kostnader 369 tkr 75 tkr 232 tkr Totalt 501 tkr 193 tkr 661 tkr 21

22 Barn äger 3 Myndigheten ska särskilt - inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i verksamhetens alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete, Handisam har 2013 fått ett uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget är en fortsättning på regeringens arbete kring att öka kunskapen för att sprida metoder och strategier för hur barn och unga kan bli delaktiga i verksamheter som berör dem själva. Vi ska undersöka och sammanställa hur barn och unga med funktionsnedsättning som lever med många myndighetskontakter upplever sin situation och det stöd de får. Handisam samråder med berörda funktionshindersorganisationer och Barnombudsmannen kring uppdraget. Cirka 20 djupintervjuer med barn och unga har genomförts. Uppdraget ska rapporteras den 31 mars Europeiska unionens programperiod Myndigheten ska -följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för personer med funktionsnedsättning. Handisam har deltagit i dialogmöte, informationsmöte och hearing om ett gemensamt strategiskt ramverk för de fyra strukturfonderna, kallat Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ). Vi har deltagit i arbetet med prioriteringar kring de svenska tematiska målen kring sysselsättning och social inkludering. Mötena arrangerades av regeringskansliet, närings- arbetsmarknads- och landsbygdsdepartementen. Handisam har också till Svenska ESF-rådet framfört vikten av att säkra tillgänglighet som ett horisontellt kriterium för kommande strukturfondsperiod. Överenskommelsen och kriterierna är inte 22

23 färdiga. Handisam har i 2014 års regleringsbrev fått fortsatt uppdrag att bistå regeringen. Samråd med funktionshindersorganisationer 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har bildat ett funktionshindersråd tillsammans med Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Syftet är att föra en dialog kring Handisams uppdrag inom funktionshinderspolitiken. Rådet har tagit fram en vägledning som en hjälp för myndigheter att komma igång och utveckla ett samråd med funktionshindersrörelsen. Utöver de tre möten som funktionshindersrådet håller under året, arrangerar Handisam en temadialog med funktionshindersrörelsen och de strategiska myndigheterna. Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har under året, tillsammans med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt PTS, arbetat med uppdraget (Ku2012/1898/RFS) att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. En del i arbetet har bestått i att Handisam infogat frågor, kopplade till uppdraget, i Rivkraft. Resultatet väntas bli en del inför återredovisningen av uppdraget våren

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Myndigheten för delaktighet

Årsredovisning 2014. Myndigheten för delaktighet Årsredovisning 2014 Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Årsredovisning 2014 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015-4(diarienummer 2015/0024) Rapporten finns att ladda ner

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp

Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Nya möjligheter för alla? Så ska e-tillgänglighet följas upp Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Nya möjligheter för alla? Handisam Serie A 2013:3 (diarienummer 2012/0046) Utredare:

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer