Datum Diarienummer 2013/0121

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121"

Transkript

1 Datum Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN:

3 Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

4 Innehåll Innehåll... 4 GD har ordet... 6 Inledning... 8 Om årsredovisningen... 8 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag... 9 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Prestationer Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem Rivkraft Öppna jämförelser staten Frivilligt uppföljningssystem kommuner E-uppföljning Konferenser Standardiseringsarbete Användningsforum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer Barn äger Europeiska unionens programperiod Samråd med funktionshindersorganisationer Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag Nedsatt beslutsförmåga Projektet Processtöd Tillgänglighet Kampanjen Hjärnkoll Internationellt arbete Sociala medier / Webb

5 Nätverk och råd där Handisam är med Personal Kompetensförsörjning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar Noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Intyg och underskrift Kopia till

6 GD har ordet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den nationella handlingsplanen och den särskilda strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken utgör grunden för Handisams uppdrag. Vår utmaning är att göra funktionshinderspolitiken till en självklar del i myndigheters och kommuners insatser. Under Handisams åttonde verksamhetsår har vi fortsatt att utveckla stödet till de strategiska myndigheterna för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Förutom årlig resultatkonferens, återkoppling mot delmålen och ordinarie kontakter har vi också arrangerat temaseminarier i syfte att ge en riktad kompetensutveckling. Det har exempelvis handlat om grundläggande tillgänglighet, att utveckla samråd och om praktikantprogrammet i staten. För att ständigt utveckla kvaliteten i stödet har vi genomfört en undersökning bland de strategiska myndigheterna för att ta reda på hur nöjda de är med vår verksamhet. Myndigheterna skattar vårt stöd högt och vi kommer fortsatt att mäta och ständigt förbättra kvaliteten på utförandet av vårt uppdrag. Handisam har bidragit till att skapa ett funktionshindersråd som har representanter från Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Med stöd av den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen har en vägledning utformats med rekommendationer om hur formerna för samråd med funktionshindersorganisationer bör utvecklas i staten och kommuner och landsting/regioner. Den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken växer och innehåller allt fler data och undersökningar. Bilden av samhällets tillgänglighetsarbete blir tydligare och vi ser i vilken grad personer med funktionsnedsättning upplever sig delaktiga i vardagen. Under året har vi särskilt tittat på hur barn med många myndighetskontakter upplever sin vardag och kan konstatera att barnen i denna undersökning ofta är ensamma, känner sig kränkta och inte är delaktiga i beslut som rör dem själva. 6

7 Förutom den uppföljning vi gör av statliga myndigheters tillgänglighetsarbete och strategiska myndigheters arbete med sina delmål har vi tagit fram indikatorer för och genomfört enkäter kring kommunernas arbete inom det funktionshinderspolitiska området. Resultaten presenteras i vår årliga rapport Hur är läget? i maj Här samlar vi också all aktuell data som går att finna från statistikmyndigheter, utvecklings- och forskningsprojekt och olika undersökningar. I vår panel Rivkraft ingår cirka 1700 personer med funktionsnedsättning och under året har vi tagit reda på deras åsikter och upplevelser av kollektivtrafik, IT-tjänster, TV-tittande och tillgänglighet till butiker. Handisams uppdrag att driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga innebär att samverka med andra myndigheter. Ett exempel är samverkan med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som resulterade i en handbok för tillgängliga natur- och kulturområden. Handboken blir förhoppningsvis en inspirationskälla för andra myndigheter och aktörer i samhället, inte minst för Länsstyrelserna har präglats av den översyn av Hjälpmedelsinstitutet (HI) som Socialdepartementet initierat och som också berör Handisam. Översynen resulterade i departementsskrivelsen En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området och i uppdraget till Handisam att genomföra inordnandet av de delar inom HI som är att betrakta som strategiska och statliga åtaganden. Handisam ska också i samband med inordnandet byta namn till Myndigheten för delaktighet. Carl Älfvåg ledde detta arbete men slutade sitt uppdrag som generaldirektör för Handisam vid årsskiftet. I skrivande stund är jag som vikarierande generaldirektör mitt i arbetet med att besluta om verksamhetsövergång och förbereda för en ny organisation. Verksamheten kommer att flytta till HI:s lokaler och förberedelserna för detta är i full gång. Nu ser vi fram mot att bygga en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området för att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle. Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade så att de kan nyttjas av alla! Vikarierande Generaldirektör ElseMarie Brisehorn 7

8 Inledning Om årsredovisningen Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Årsredovisningen är indelad i tre delar. Först ett inledande avsnitt om Handisam, sedan en resultatredovisning inklusive prestationer som beskriver årets händelser i förhållande till instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Därefter följer den finansiella redovisningen som innehåller resultat- och balansräkning, anslagsredovisning och redovisningsprinciper samt noter. 8

9 Om Handisam, vår roll och vårt uppdrag Handisam är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vårt uppdrag är att samordna och utveckla funktionshinderspolitiken i Sverige. Handisam styrs av förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning. Vår verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Handisam styrs av de mål för funktionshinderspolitiken som riksdagen slagit fast. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken I denna strategi presenteras politikens inriktning och vilka insatser som ska göras i samhället för att nå inriktningsmålen inom tio prioriterade politikområden. 22 strategiska myndigheter har fått i uppdrag att sätta upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Målen ska följas upp av myndigheterna varje år och effekten av insatserna ska vara mätbara. Handisam har ett uppföljningsansvar (se avsnittet Öppna jämförelser i staten ). Till stöd i arbetet med att förbättra tillgängligheten i samhället finns Handisams riktlinjer. 9

10 Resultatredovisning Introduktion till resultatredovisningen Årets resultat Handisam finansieras med statliga anslag för sin kärnverksamhet och med bidrag för olika uppdrag. Under 2013 var bidragsfinansieringen högre än anslagsfinansieringen. Handisam har av försiktighetsskäl inte nyttjat hela anslaget utan redovisar ett överskott på 642 tkr för året. Det beror främst på förberedelserna och osäkerheten kring processen med inordnadet av delar av HI (S2013/4687/FST) som har gjort att vakanta tjänster inte tillsatts. De kostnader som kan betraktas som avvecklingskostnader för Handisam har inte kostnadsförts under 2013 eftersom verksamheten fortgår och HI har fått medel för avveckling I årets resultat finns även kostnader för en tvist från 2012 med ESF-rådet (dom ) som har påverkat årets resultat negativt med 258 tkr. Prestationer Till varje avsnitt i resultatredovisningen hänvisar vi till en eller flera paragrafer i instruktionen. Det finns avsnitt i resultatredovisningen som inte har några prestationer men som ändå är värda att beskriva och kommentera. Det kan exempelvis bero på att uppdragen är av tillfällig karaktär eller att Handisam bedömer att en prissättning i form av prestation inte ger läsaren något mervärde. Det kan också bero på att en utförligare kostnadsredovisning finns i samband med en inlämnad rapport. Vi har valt ut fem prestationer som vi beskriver i kostnad och volym och som vi tycker visar på bredden av vår verksamhet. Utöver det redovisas ett antal volymprestationer i olika tabeller. Handisam anser att resultatredovisningen enligt uppställningen ger en rättvisande bild. Personalkostnaderna i prestationerna grundar sig på faktisk arbetad tid från tidsredovisningen. Resultatredovisningen svarar mot instruktionen för Handisam (2007:1134) med ett undantag. Det gäller instruktionens paragraf 3 Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet. I samråd med Socialdepartementet har inga upphandlingar genomförts under året. 10

11 Tabell 1 Fördelning av anslag och övriga intäkter, tkr, år Kostnaderna överensstämmer med intäkterna. Verksamhetsgren Analys -anslag bidrag Utveckling -anslag bidrag Kommunikation -anslag ** ** bidrag ** ** Hjärnkoll (bidrag) * Totalt *Ingick i verksamhetsgren kommunikation **Tillhör verksamhetsgren verksamhetsstöd från 2012 Inom verksamhetsgren Analys redovisar vi Samlat uppföljningssystem, Rivkraft,Öppna jämförelser i staten, Frivilligt uppföljningssystem kommuner, E-uppföljning. Inom verksamhetsgren Utveckling redovisar vi Konferenser, Standardiseringsarbete, Användningsforum, Riktlinjer, Barn äger, Europeiska unionens programperiod , Samråd med funktionshindersorganisationerna, Samverkan eller samråd med annan myndighet, Nedsatt beslutsförmåga, Processtöd tillgänglighet, Kampanjen Hjärnkoll. Handisams internationella arbete och arbetet med webb och sociala medier bedrivs inom verksamhetsgrenarna analys, utveckling och verksamhetsstöd. Kostnaderna för verksamhetsstöd och övriga gemensamma overheadkostnader är fördelade efter faktisk arbetad tid som grundas på fördelningsnycklar ur tidredovisningssystemet Palasso. Intäkterna i tabellen motsvaras av kostnaderna. 11

12 Tabell 2 Volymtabell Handisam totalt Regeringsuppdrag Rapporter Remissvar Pressmeddelanden 50 (5)* 30 (3)* 2 Debattartiklar 27 (8)* 5 (4)* 5 Nyhetsbrev 15 (2)* 11 (1)* 5 Konferenser *Från 2012 ingår även statistik från projektet Hjärnkoll som inom parentes är jämförbara siffror med föregående år. Årets verksamhet och prestationer Samlat uppföljningssystem 1 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området. Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken. 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet 3 Myndigheten ska särskilt samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella politikområden. Handisam fick i regeringens Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i uppdrag att ta fram ett samlat uppföljningssystem en viktig del för att årligen kunna följa och 12

13 stödja de strategiska myndigheternas arbete med att genomföra och följa upp sina insatser inom respektive inriktningsområde. Den samlade uppföljningen innebär även att Handisam beskriver situationen inom funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället och analyserar och föreslår åtgärder för att påskynda utvecklingen. Årets rapportering redovisar hur situationen ser ut för den enskilde personen med funktionsnedsättning, detta i linje med regeringens ambition att insatserna inom funktionshinderspolitiken ska märkas för den individen. Nytt för året är att de strategiska myndigheterna fått riktad återkoppling på sina rapporteringar, återkopplingen har kommunicerats via dokumentation och personliga möten med myndigheterna. Den NKI (nöjd kundindex) till de strategiska myndigheterna som genomförts bekräftar att återkopplingarna uppskattats, inte minst de personliga mötena som 91 procent av myndigheterna tycker har fungerat mycket bra. Handisams uppföljning av myndigheterna och all annan insamlad information som visar på läget i funktionshinderspolitiken kommuniceras och utgör underlag för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Utifrån statistik och analyser gör vi förbättringsförslag. Under 2013 gjorde vi flera mediautspel för att belysa situationen för personer med funktionsnedsättning inom olika områden. Kommunikationsarbetet ledde bland annat till åtta debattartiklar under året, utskick av flera pressmeddelanden och tvinslag. Vi använde oss även av sociala medier och spred information via Twitter och Facebook. I våra mediautspel har vi bland annat lyft fram barn och ungas möjlighet att ta del av fritidsutbud på sportlovet, tillgängligheten på statliga myndigheter samt möjligheten att ta del av nöjesliv. I flera av dessa utspel har vi gått ut i media tillsammans med andra aktörer, till exempel Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och funktionshinderorganisationernas ungdomsförbund NUFT. Vid lanseringen av rapporten Hur är läget 2013? (rapportnummer 2013/1) och uppföljningen på Handisams webbplats i maj gick vi ut med den samlade lägesbilden i media. Förutom debattinlägg i Svenska Dagbladet och 12 landsortstidningar var vi i SVT:s morgonsoffa tillsammans med en representant från funktionshindersorganisationerna. 13

14 Handisam konstaterar i Hur är läget 2013 att utvecklingen hos myndigheterna går för långsamt och att regeringens insatser framförallt borde inriktas på områdena utbildning, arbete och tillgänglighetsfrågor för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Tabell 3 Samlat uppföljningssystem Prestation Regeringsuppdrag Rapport Beställda rapporter Nerladdade rapporter * Debattartiklar Konferenser 1(2)** 1 1 Konferensdeltagare Personalkostnad tkr tkr 260 tkr Utv databas IMAT tkr - Övriga kostnader ink OH 283 tkr 300 tkr 203 tkr Kostnad totalt tkr tkr 463 tkr * Mätning påbörjades 2013 **Två resultatkonferenser redovisas under konferenser Rivkraft 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet. Från och med halvårsskiftet 2013 har Handisam tagit över panelen ITfrågan från HI och Post- och Telestyrelsen (PTS). Panelen går nu 14

15 under namnet Rivkraft och har till syfte att följa vad den enskilde personen med funktionsnedsättning tycker om de insatser som samhället genomför och vilka effekter dessa får för individen. Rivkraft är en unik källa för att identifiera hinder i samhället och samlar från dem som möter hindren i livets olia situationer förslag om hur dessa kan undanröjas. Rivkraft, som omfattar 1698 personer med funktionsnedsättning, utgör en källa för den enskildes röst i den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Under året har ett rekryteringsarbete till Rivkraft pågått. En grundenkät och två enkäter som rör olika politikområden har skickats ut under I enkäterna har frågorna handlat om konsumtion, medier, idrott, rättsväsendet och kultur. Öppna jämförelser staten 2 Myndigheten ska följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Det var tolv år sedan regeringen i en förordning slog fast att statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Trots detta uppfyller endast 12 av 289 svarande myndigheter Handisams maximala 13 kriterier visar vår årliga uppföljning. Hos 54 myndigheter har insatserna avstannat eller backat och 68 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Det handlar bland annat om att alla delar av lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol, att allergiframkallande produkter tas bort eller att information på begäran kan tas fram i alternativa format. Den främsta framgångsfaktorn för tillgänglighetsarbetet är ledningens stöd. Ett område som utvecklats i positiv riktning är att allt fler av myndigheternas webbplatser uppfyller internationella krav för tillgänglighet. Dessutom är det allt vanligare att funktionshindersfrågor inkluderas i myndigheternas interna styr- och policydokument. Handisam har under året systematiskt gett stöd till myndigheterna för att de bättre ska kunna leva upp till målsättningen att bli mer tillgängliga. Det handlar om insatser som konferenser, 15

16 seminarier och om att upprätta personliga kontakter i syfte att byta erfarenheter och hitta nya samarbetsformer. De öppna jämförelserna presenterades på Handisams webbplats och i rapporten Så tillgänglig är staten (rapport 2013:2). Resultaten fick spridning i media på lokal och nationell nivå. Vi har sett att myndigheter som ligger på topp i jämförelsen skriver om detta på sina webbplatser och att myndigheter som ligger längre ner inspireras att höja sina resultat till påföljande år. Frivilligt uppföljningssystem kommuner 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som ska uppnås, Handisam har utvecklat ett frivilligt uppföljningssystem för att kunna följa hur kommunerna arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Syftet är att få ökad kunskap och ett utökat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring genomförandet av insatser inom det funktionshinderspolitiska området.i en styrgrupp för detta projekt finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Handikappförbunden, Lika Unika och Nätverket för Unga För Tillgänglighet med. I samverkan med representanter från kommuner och relevanta myndigheter har vi kommit överens om indikatorer för att följa upp områdena utbildning, fysisk tillgänglighet och kollektivtrafik. I slutet av året har enkäter skickats ut till samtliga kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Resultatet publiceras på Handisams webbplats och i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser och blir ett underlag i Hur är läget Handisam har tillsammans med SKL arrangerat två konferenser för kommunala tjänstemän och politiker som ingår i Nätverket för tillgänglighetsfrågor. Konferenserna handlade om arbetet med 16

17 uppföljning av funktionshinderspolitiken i kommunerna och om strategier och metoder för framgång i tillgänglighetsarbetet. Tabell 4 Uppföljningssystem kommuner Prestation ** Regeringsuppdrag Rapport Politikområden (tot 8) Konferenser deltagare Pressklipp Tweets spridning * 19 st 3500 personer - Personalkostnad 542 tkr 699 tkr - Övriga kostnader 490 tkr 199 tkr - Kostnad total tkr 898 tkr - * Under 2013 genomfördes inga externa kommunikativa insatser kring kommunuppföljningen. **Jämförelsetal för tabellen 2011 saknas på grund av att uppdraget var nytt 2012 E-uppföljning 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet År 2012 fick Handisam ett regeringsuppdrag kring att utveckla uppföljningen av e-tillgänglighet och att säkerställa hållbar statistik om tillgång och användning inom IT-området. Uppdraget har avrapporterats till Näringsdepartementet 2013 (rapportnummer 2013:3). I rapporten föreslår Handisam tre huvudspår för att ge förbättrad uppföljning av e-tillgänglighet. 17

18 I det första spåret arbetar Handisam tillsammans med SCB fram möjligheter att få fram statistik kring IT-användning bland personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. SCB samlar in statistik om hur användningen av olika digitala lösningar ser ut i de berörda grupperna. SCB får i sitt regleringsbrev ett fortsatt uppdrag att säkerställa att IT-statistiken omfattar personer med funktionsnedsättning och personer mellan år. I det andra spåret har en ny metod som kan användas i uppföljning av myndigheters och kommuners tillgänglighetsarbete avseende webbsidor och andra e-tjänster arbetats fram. Metoden går att använda av externa experter för att göra mätningar samt av webbkunniga på myndigheter och kommuner. Metoden behöver utvecklas för att kunna fungera som självvärderingsverktyg I det tredje spåret utgör vår panel Rivkraft källan där frågor kopplade till e-tillgänglighet ställs under året. Undersökningen ger möjligheter att fånga användares synpunkter kring deras egen användning av digitala lösningar. Konferenser 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Handisam har på uppdrag av regeringen genomfört två resultatkonferenser kring uppföljningen av funktionshinderspolitiken och en temadialog om samråd med funktionshindersorganisationerna. Målgruppen för båda konferenserna var strategiska myndigheter och funktionshindersorganisationerna. Vi har också under året arrangerat fyra seminarier med olika teman för de strategiska myndigheterna. Innehållet har valts utifrån de områden som relaterar till myndigheternas behov av utveckling för att nå inriktningsmålen i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. De teman som valts utgår från de problemområden som lyfts fram i Hur är läget och Öppna jämförelser i staten. 18

19 Teman under 2013; Arbetsförmedlingens praktikantprogram, Finns det psykisk ohälsa på min myndighet?, Barn och unga inom funktionshinderspolitiken, Praktikantprogrammet i staten hur har det gått? Samtliga seminarier har varit fulltecknade. Tabell 5 Konferenser Prestation Regeringsuppdrag Antal konferenser Antal temaseminarier Antal temadialoger Rapport Deltagare Utvärdering deltagare Positivt intryck % % - - Personalkostnad anslagsmedel 109 tkr 205 tkr - Övriga kostnader bidragsmedel 197 tkr 263 tkr - Kostnad total 306 tkr 468 tkr - Här redovisas konferenser som vi arrangerat själva har uppdraget utökats med tematiska dialoger enligt regleringsbrevet Standardiseringsarbete 2 Myndigheten ska ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. 19

20 Handisam deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap. Arbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga. Genom medlemskap och ordförandeskap prioriterar Handisam samordning och de uppdrag som EU-kommissionen har gett till de europeiska standardiseringsorganisationerna. Handisams deltagande har under 2013 bland annat bidragit till att de svenska synpunkterna har samordnats. Ett exempel är arbetet med en europeisk standard för offentlig upphandling av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik med tillhörande stödmaterial (Mandat 376). I Sverige har de nationella standardiseringsorganisationerna som enda land i Europa lyckats enas sinsemellan, vilket gav viktigt gehör för de svenska kommentarerna. Standarden väntas publiceras under Användningsforum 2 Myndigheten ska bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet Handisam har under 2013 varit administrativt kansli för att stödja och driva regeringens Användningsforum. Huvuduppgiften för Användningsforum är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet på hög strategisk nivå med personer från det offentliga, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället. Användningsforum ska peka på exempel och verka för användbarhet och tillgänglighet som en kvalitet i digitala lösningar. Användningsforum har etablerats under året. Fyra möten har genomförts i forumet och ett större externt tvärfackligt seminarium om digital arbetsmiljö med cirka 100 deltagare. Samverkan med både Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack har inletts i arbetet med att lyfta fram exempel. Användningsforums samlade kompetens har kommit till nytta i regeringsuppdrag om tillgänglighet till Myndigheten för radio och tv, i E- legitimationsnämndens arbete och i arbetet med att ta fram underlag 20

21 till regeringen med anledning av EU-kommissionens förslag om direktiv angående tillgänglighet till offentliga webbplatser. Från 1 januari 2014 flyttas den administrativa funktionen till Digitaliseringskommissionen enligt tilläggsdirektiv. Kontinuitet upprätthålls genom uppdrag till Handisam att bistå i övergången och genom en plats som ledamot i Användningsforum. Riktlinjer 2 Myndigheten ska -genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, Arbetet med att utveckla Handisams riktlinjer kring tillgänglighet, Riv hindren, fortsätter. En effekt av arbetetet med riktlinjerna är att vi under året har samarbetat med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som gett ut Tillgängliga natur- och kulturmiljöer en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Två handboksutbildnngar har anordnats för personal från samtliga länsstyrelser. Tabell 6 Riktlinjer Prestation Beställningar Riv hindren st st 880 st Personalkostnad 132 tkr 118 tkr 429 tkr Övriga kostnader 369 tkr 75 tkr 232 tkr Totalt 501 tkr 193 tkr 661 tkr 21

22 Barn äger 3 Myndigheten ska särskilt - inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i verksamhetens alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete, Handisam har 2013 fått ett uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget är en fortsättning på regeringens arbete kring att öka kunskapen för att sprida metoder och strategier för hur barn och unga kan bli delaktiga i verksamheter som berör dem själva. Vi ska undersöka och sammanställa hur barn och unga med funktionsnedsättning som lever med många myndighetskontakter upplever sin situation och det stöd de får. Handisam samråder med berörda funktionshindersorganisationer och Barnombudsmannen kring uppdraget. Cirka 20 djupintervjuer med barn och unga har genomförts. Uppdraget ska rapporteras den 31 mars Europeiska unionens programperiod Myndigheten ska -följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för personer med funktionsnedsättning. Handisam har deltagit i dialogmöte, informationsmöte och hearing om ett gemensamt strategiskt ramverk för de fyra strukturfonderna, kallat Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ). Vi har deltagit i arbetet med prioriteringar kring de svenska tematiska målen kring sysselsättning och social inkludering. Mötena arrangerades av regeringskansliet, närings- arbetsmarknads- och landsbygdsdepartementen. Handisam har också till Svenska ESF-rådet framfört vikten av att säkra tillgänglighet som ett horisontellt kriterium för kommande strukturfondsperiod. Överenskommelsen och kriterierna är inte 22

23 färdiga. Handisam har i 2014 års regleringsbrev fått fortsatt uppdrag att bistå regeringen. Samråd med funktionshindersorganisationer 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har bildat ett funktionshindersråd tillsammans med Handikappförbunden, Lika Unika och NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet). Syftet är att föra en dialog kring Handisams uppdrag inom funktionshinderspolitiken. Rådet har tagit fram en vägledning som en hjälp för myndigheter att komma igång och utveckla ett samråd med funktionshindersrörelsen. Utöver de tre möten som funktionshindersrådet håller under året, arrangerar Handisam en temadialog med funktionshindersrörelsen och de strategiska myndigheterna. Samverkan eller samråd med annan myndighet som har uppdrag 3 Myndigheten ska särskilt stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, Handisam har under året, tillsammans med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt PTS, arbetat med uppdraget (Ku2012/1898/RFS) att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. En del i arbetet har bestått i att Handisam infogat frågor, kopplade till uppdraget, i Rivkraft. Resultatet väntas bli en del inför återredovisningen av uppdraget våren

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr 2010-02-17 001/2010 Ert datum Ert dnr 2(17) Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994. Nämnden har enligt sin

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

www.sametinget.se www.samer.se www.minoritet.se 2 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Sametinget i Sverige Sametinget 2013

www.sametinget.se www.samer.se www.minoritet.se 2 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Sametinget i Sverige Sametinget 2013 ÅRSREDOVISNING 2012 Sametinget 2013 Foto: Anders Östergren/Samiskt språkcentrum. Sametinget, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58 Tel: 0980-780 30 Fax: 0980-780 31 E-post: kansli@sametinget.se

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning

Läs mer