Verksamhetsplan Media Evolution 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Media Evolution 2011"

Transkript

1 Verksamhetsplan Media Evolution 2011 Här lyfter vi fram några av de nyckelområden som Media Evolution i egen regi arbetar med. Detta kompletterar verksamheten i MMSS1 och Malmö Nya Medier som är beskrivet i Verksamhetsplanen 2010 (Version C ). Strategi och ledning Året 2011 kommer att innebära många nya och spännande utmaningar för Media Evolution, både i föreningen och i bolaget. Den 31 december 2011 avslutas strukturfondsprojektet MMSS1 vilket innebär att den generella satsningen stödd av detta projekt för exempelvis matchmaking och andra centrala aktiviteter därmed upphör. Det blir av yttersta vikt att se till att MMSS1 avslutas på ett resultatmässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Under våren 2011 ska en plan för långsiktig strategi för Media Evolution fastställas. Denna kommer att vila på visionen Europas ledande innovationsplattform för mediebranscherna. Det blir dessutom viktigt att denna plan är i harmoni med Region Skånes, Region Blekinges samt städernas och kommunernas långsiktiga strategiska utveckling för medierelaterad verksamhet. Vad som också är centralt är att skapa en verksamhet baserad på denna strategi som garanterar Media Evolutions långsiktiga roll som en motor för tillväxten inom media i södra Regionen. Det vill säga, att finansieringen blir central avseende internationella (EU), nationella och regionala program samt den affärsverksamhet som Media Evolution på egen kraft bygger upp. Nya ansökningar Den 15 mars 2011 lämnade Media Evolution in en större ansökan till ESF, European Social Fund. Mer än 50 företag skrev under avsiktsförklaringen avseende deltagande, totalt representerande mer än 1500 anställda. Programmet syftar till affärsutveckling och tillväxt för produkt- och tjänstebolag inom mediesektorn samt kunskapsuppbyggnad kring upphandling inom offentlig sektor av medieprodukter och tjänster, samt gemensamma mötesplatser mellan dessa båda grenar. Detta i sin tur ska leda till effektivisering av externa verksamheter inom offentlig sektor. Om programmet godtas i början av juni så startar en förstudie i september 2011 och själva programmet genomförs

2 Media Evolution kommer också att utvärdera och i utvalda fall delta i ansökningar för andra program som exempelvis Strukturfonder (ERUF) och Interreg. Oavsett vilka finansieringsformer som identifieras under året så blir en nyckelfråga att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Samverkan med andra klusterinitiativ och satsningsområden i södra regionen bedöms vara ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla området konvergerande media. Affärsutveckling Vi kommer fortsatt att kontakta och kartlägga alla medlemmar och bygga upp vår kunskap så att vi kan assistera och matchmaka företagen på bästa sätt. Matchmaking är och förblir en central verksamhet för Media Evolution, vilken kommer att intensifieras under året. Virtuell match-making mellan medlemmar och med ambitionen medlemmar och externa företag kommer att påbörjas. Arbetsnamnet är Media Evolution Agency och verksamheten kommer att bedrivas antingen på vår webbsida eller på en dedikerad virtuell mötesplats. En annan viktig verksamhet är att matchmaka produkt och tjänsteföretagen i vårt mediekluster med efterfrågeföretagen. Detta går under arbetsnamnet Stora möter små. Det lyckade projektet med X Media Labs i januari med mötesplats och boost av mentorer för 17 företag och projekt under två dagar utvärderas för att kunna ligga till grund för mer permanent verksamhet under året. Projektet DoDream kommer att fullföljas och ligga till grund för crowd funding - aktiviteter för Media Evolution under året. Internationalisering (kan ses som en förlängd del av affärsutveckling) Som ett led i att sammanföra de produkt- och tjänstedrivna medieföretagen med större efterfrågebolag kommer de lyckade pitching-mötena med Ericsson Multimedia och MTG att följas upp med syfte att skapa en mer permanent verksamhet. Även vårt nyligen inledda samarbete med Microsoft, BizSparkNetworks, kan nämnas i detta sammanhang. Dessutom kommer Media Evolution att aktivt söka liknande partners under året. Kontakter finns upparbetade med exempelvis Google och Samsung i detta syfte men även med större internationella mediehus ska samarbete sökas. Ett annat område som för tillfället utvärderas är att i samarbete med exempelvis Invest in Skåne och andra aktörer bistå internationella företag som vill investera i södra

3 regionen. Detta kallas Soft Landing. För övrigt kommer vi att se om effektiva samarbetsformer kan skapas med andra klusterinitiativ i världen, exempelvis i Danmark, England, USA och Asien. Infrastruktur Media Evolution kommer aktivt att stötta initiativ som innebär att en stad eller kommun vill profilera sig på medieområdet. Alltifrån att man vill starta nya sorters medieinkubatorer eller acceleratorer till att man väljer att satsa på initiativ som underlättar utveckling av eller mötesplatser för tjänster och produkter inom Medieområdet. Ett aktuellt sådant projekt är Malmös Interactive Capital of the world. Mot bakgrund av avtalet Media Evolution City mellan Wihlborgs Fastigheter och Media Evolution så har arbetet inletts med projektet som syftar till att Media Evolution hyr ut kontorsplatser/mötesplatser till medieföretag med invigning Ett aktiebolag är under bildande från vilken denna verksamhet kommer att bedrivas. Projektet syftar till flera saker som exempelvis att Media Evolution och Wihlborgs samverkar runt hela konceptet, att det blir en mötesplats för mediebranscherna med nordiskt perspektiv och att detta bidrar till att nya produkter/tjänster och företag bildas. Ledstjärnor för Media Evolution City är pionjärskap, inspiration, mötesskapande och dynamik. Redan nu inbjuds intresserade att kontakta projektledare Jonas Olsson eller Magnus Thure Nilsson för att få en närmare beskrivning av projektet och planerna. Medlemsutveckling Målen är att få 50 nya medlemmar under året, att vi genomför 8 medlemsluncher samt 12 rundabordsamtal både i egen regi men också på initiativ från externa parter. Dessutom kommer vi att fortsätta med frukostmöten hos medlemsföretag. Under året ska vi dessutom fästa större vikt avseende matchmaking och åta oss att göra minst 2 sådana för de medlemsföretag som så önskar. Konferenser Den internationella konferensen Media Evolution The Conference kommer att äga rum augusti på Slagthuset i Malmö. Vi hoppas samla 500 deltagare. Dessutom innehar Media Evolution projektledarskapet för Generatorkonferensen i Norrköping i november. Lärande Strukturfondprojektet Framtidens Lärande utvecklar metoder och verktyg för kontinuerlig kunskapsdelning, samverkan och kommunikation i organisationer. Framtidens lärande bidrar också till lärandeområdets integrering i mediebranscherna

4 och till det eventuellt kommande projektet ESF Kompetensutveckling Projektaktiviteten sociala media för lärande vinklas på att synliggöra den tysta kunskapen (Landstinget Blekinge), dela erfarenheter kring kritiska situationer (Neurologen i Lund) och att skapa virtuella reflektionsrum (Labmedicin i Skåne). Aktiviteten mobila applikationer vinklas på att dela med sig av och ta del av andras erfarenheter via mobil till blogg och blogg till mobil (Helsingborgs stad). Producerat innehåll från aktiviteterna ska läggas upp på testserver (SharePoint 2010) så att andra kan ta del, kommentera och lägga till. Privata företag kommer också att bjudas in att delta i utvecklingsarbetet till hösten. Rundbordssamtal kommer genomföras den 27:e april med rubriken: En lärande organisation i vår tid och genomsyras av perspektivet Cross media. En referensgrupp till projektet bildas tillsammans med CELA i Ronneby (MakeIT Happen) och kommer ha sitt första möte i maj. Lärande via digitala media kommer in som en viktig aspekt i teman och spår på Media Evolutions konferens i augusti. Innan sommaruppehållet ska resultaten av aktiviteterna sammanställas i form av ett grafiskt gränssnitt med funktioner för kunskapsdelning, samverkan och kommunikation. Digitala spel Projektet Digitala spel i nära samverkan med Nordic Games siktar under året till att utveckla en Game Business Hub i Malmö, dvs dra till sig utvecklingsföretag, distributörer, kapital och mötesplatser inom spelutveckling. Därför blir det av extra vikt att katalysera och skapa processer för investeringar och affärsutveckling samt att skapa internationella kontakter och hålla koll på teknikutvecklingen. Ett av de viktigaste målen med projektet är att stötta och skapa nya företag inom spelområdet. Dessutom ska projektet aktivt arbeta med Gamification/Spelifiering vilket innebär att använda speldesign och speltänkande på andra områden inom media. Portföljstyrning Under 2010 implementerades en projektmodell i Media Evolutions verksamhet, och sedan hösten 2010 följer alla projekt projektmodellen. Till modellen hör ett antal kvalitetssäkrande punkter, som bidrar till att projekten spetsas och att insynen i olika medarbetares projekt ökar. Portföljstyrningen, som innebär att identifiera nya projekt inom organisationen och se till att de projekt som redan är i genomförande följer modellen, fortsätter under 2011.

5 Kortare utbildning om olika projektverktyg kommer att införas, för att ytterligare stärka projekten. Under den senaste tiden har ett behov av att införa återkommande statusuppdateringar av de projekt som är i genomförandefas uppstått, något som kommer att ske genom månatliga projektgenomgångar. Förhoppningen med genomgångarna är att identifiera nya frågeställningar och synergimöjligheter kopplade till projekten. Synerginyckeln Sedan januari 2011 har projektet Synerginyckeln varit i genomförande. Syftet med projektet är att identifiera och matcha samarbeten mellan våra externa projektutförare, mellan projektutförarna och ME samt projektutförarna och medlemsföretagen. Genom att implementera samarbeten mellan dessa aktörer kan i förlängningen synergier uppstå. Synerginyckelns syfte är också att skapa en processbeskrivning för projektsamordnarens arbetsgång inom Media Evolution, som tydligt redogör för det mest effektiva sättet att koordinera olika aktörer och deras intressen. Omvärldsbevakning Media Evolution fortsätter att utveckla bloggen genom att söka mer gästskribenter och belysa högintressanta områden. Dessutom kommer mycket arbete läggas på att söka spännande områden inom medieutveckling för dels de tryckta publikationerna och dels som underlag för rundabordssamtal, konferenser, medlemsluncher med mera. Av speciellt intresse är att utveckla samarbetet med medlemmar inom flera områden, inte minst runt omvärldspublikationen, utveckling av koncept samt SXSW nästa år. Därutöver så deltar Media Evolution som föreläsare och presentatör i olika event för att belysa det framväxande konvergerande medieområdet. Marknadskommunikation Under 2011 kommer mycket arbete att läggas på att fortsätta utveckla Media Evolutions kommunikation via den nya webben, sociala medier och genom aktivt pr-arbete, både nationellt och internationellt. Fokus för arbetet är att ta fram koncept som lyfter fram medlemmarna i den löpande kommunikationen. Medlemsbrevet kommer att ses över och optimeras samt ett nyhetsbrev som skickas till alla Media Evolutions vänner och samarbetspartners sjösätts under våren. Under året kommer Media Evolution att prioritera den internationella marknadsföringen. Dels via internationellt pr-arbete, dels genom att synas mer i internationella sammanhang, exempelvis under konferensen Futur en Seine i Paris med

6 utställningen For the Moment. Innovationskedjan Arbete pågår med en total kartläggning av innovationskedjan är, Medea, Minc, inkubatorer, sociala inkubatorer, Innovativa Blekinge BTH och entreprenörsprogrammet i Lund samt andra aktörer väsentliga för nystart av företag och affärsutveckling, Almi, Connect, Teknopol. Detta ska sedan resultera i olika samarbetsforum samt processer som syftar till att förenkla och effektivisera företagsuppstart samt affärutveckling inom medieområdet. För några av dessa forum och processer kan Media Evolution komma att spela en nyckelroll.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö På lika villkor WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö 1 WinWinMalmö WinWinMalmö främjar gemensamt ansvar för Malmös framtida samhällsutveckling genom samverkan

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer