Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31"

Transkript

1 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets befolkning och medarbetare inom hälso- och sjukvården genom att utveckla ett virtuellt hälsotorg som skulle testas av 30 hushåll och se om de upplevde en ökad hälsobildning. Den prototyp som har utvecklats och testats inom delprojektet kommer att användas i Landstinget Blekinge på olika sätt. Syftet var att öka möjligheterna för en tillgänglig och interaktiv hälsokommunikation med hjälp av lämplig teknisk utrustning via t.ex. TV-kanal som också var användbar via dator och mobiltelefon. På detta sätt skulle lokalbefolkningens hälsobildning stärkas. Vi har i delprojektet kunnat visa på en möjlig och tillgänglig interaktiv hälsokommunikation från hemmet till vårdcentralen med internetuppkoppling och dator. Vi har under projekttiden stött på olika problem gällande resurser, förändrad organisation, förändrade förutsättningar för uppbyggnad av plattform samt svårigheter med att rekrytera testhushåll. Dessa problem har gjort att vi inte kunnat uppfylla målen fullständigt. Däremot kommer delar av de interaktiva tjänsterna att användas och implementeras på den vårdcentral som deltagit i projektet. Därifrån kan tjänsterna spridas till resterande vårdcentraler eller annan verksamhet inom Landstinget Blekinge och till andra landsting. Inom projektet har medarbetarna på vårdcentralen stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom ett ökat fokus på det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbetet med hjälp av IT-stöd och interaktiv ehälsakommunikation. E-hälsa har lyfts upp som en viktig del av verksamheten och kunskapen om olika informationsstöd har ökat, vilket bidragit till en kvalitets- och kompetenshöjning. Utvärderingen av testhushållen visade på positiva effekter i att stärka hälsobildningen genom webbaserad hälsoinformation och för livsstilstester med lokalt professionellt stöd. Användarna förbättrade sitt sökmönster under testperioden och fick ökad kännedom om hur olika hälsoval kan påverka den egna hälsan. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. 2. Nyskapande och innovativitet Det nyskapande och innovativa med delprojektet Virtuellt hälsotorg har varit tillämpningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att skapa en kanal mellan lokalbefolkningen och primärvården samt att skapa en mötesplats för dialog med betoning på hälsofrämjande- och förebyggande frågor. Hälsoinformationen via Virtuellt hälsotorgs webbsida har varit nåbar under hela dygnet för de testhushåll som deltagit under hösten 2010 med möjlighet att boka tid för hälsosamtal eller andra tjänster. De har kunnat ta del av de föreläsningar, via inspelade filmer, som getts kring olika

2 2 hälsoteman på webbsidan. Det har upplevts positivt att det funnits professionella medarbetare på mottagarsidan, d.v.s. den lokala vårdcentralen att kontakta vid behov. Forskning och erfarenheter från andra projekt har visat på brister i bl.a. användbarhet när olika IT-system levererats som färdiga modeller. Därför har delaktighet från befolkningen och professionen i skapandet av webbsidan, s.k. aktionsforskning med deltagaransats valts som modell för att komma så rätt som möjligt. Detta för att skapa en dialog mellan beforlkningen och medarbetarna i att själva identifiera relevanta problem och hitta egna lösningar. Arbetsmetoden kan bidra till en ökad känsla av ägande av system som är relevanta för ökat användande. Vi öppnade en mötesplats, en lokal, i anslutning till Ronneby vårdcentral som vi gav namnet verkstan. Dit kunde medborgarna och personer i arbetsgruppen gå in när det passade och se vad som gjorts samt ge synpunkter och förslag. Detta har hyllats som ett innovativt arbetssätt av andra forskare. De senaste åren har det skett en snabb utveckling av IKT inom hälso- och sjukvården för information till befolkningen och för att öka tillgängligheten.denna utveckling har till stor del inriktats på vårdrelaterade ärenden, t.ex. sjukvårdsupplysning och tidsbokning. Virtuellt hälsotorg har inriktats på att erbjuda information och kommunikation kring hälsofrämjande och förebyggande frågor. På så vis kompletterar Virtuellt hälsotorg den övriga IKT utvecklingen inom den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen. Tillvägagångssätt och modell för projektets genomförande stöds av Hälso- och sjukvårdslagen som säger att hälso- och sjukvård ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt förebygga ohälsa. Även i den svenska folkhälsopolitiken (Reg.prop 2007/08:110) betonas hälso- och sjukvårdens roll och ansvar för för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i målområde 6 En hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Internationellt och nationellt påpekas alltmer betydelsen av en hälsoorientering inom hälso- och sjukvård med ett mer hälsofrämjande angreppssätt. För dokumentation har lärplattform, It s Learning på Blekinge Tekniska högskola används. De medverkande i den sammansatta arbetsgruppen har fått användarnamn och lösenord med möjlighet att läsa och bifoga dokument, länkar och egen text, vilket utnyttjats frekvent. Minnesanteckningar har förts vid alla träffar och spridits både via lärplattformen och via e-post. Detta har öppnat för nya användare till BTH:s lärplattform som i första hand används av studenterna. Medarbetare på Ronneby vårdcentral har deltagit aktivt i processen eller informerats om arbetets framskridning. De har getts kontinuerlig återkoppling, möjlighet att följa byggandet av webbsidan samt gett synpunkter och värdefulla praktiska råd om organisation och handhavande, som ökat möjligheten för Virtuellt hälsotorg att bli användbart i den miljö och det sammanhang som var tänkt. Vi har följt landstingets riktlinjer för den grafiska profilen men vissa önskemål från arbetsgruppen har kunnat påverka det grafiska utseendet. Information och diskussion om webbsidans uppbyggnad, utseende och funktionalitet fördes också med representanter från Ronneby kommun, t.ex.folkhälsosamordnare, folkhälsoråd samt

3 3 informationsavdelning, som var intresserade av samarbete för att länka samman landsting och kommun i folkhälsoarbetet. Landstingets informationsavdelning, IT-enhet och externa IT-företag har medverkat aktivt under delar av processen. Landstingets tjänstemän och politiker har informerats under projektets gång. Dialog har förts med 1177 och Inera. Ronneby vårdcentral har också med hjälp av informationsavdelningen öppnat för fler informationskanaler, däribland Facebook, vilket de är först med i länet. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Bakgrund Det övergripande nationella folkhälsomålet (Reg. Prop. 2007/08:110) är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Internationellt och nationellt påpekas alltmer betydelsen av en hälsoorientering inom hälso- och sjukvård med ett mer hälsofrämjande angreppssätt, så även i den svenska folkhälsopolitiken. Där betonas att det ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv är särskilt angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser integreras i den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen och att dessa kan stödja individens goda hälsoutveckling genom att ge stöd för kloka egna hälsoval. Hälsotorg var en ny typ av offentlig arena som fanns i Blekinge när projektet startade. Det var en mötesplats dit befolkningen kunde gå för information om hälsa och egenvård samt samtal med professionell hälso- och sjukvårdspersonal om sin egen hälsa och livsstil. Det var utifrån de fysiska hälsotorgen som idén om Virtuellt hälsotorg kom till. Virtuellt hälsotorg är en webbsida med samlad information kring temat hälsa med lokal förankring och med interaktiva tjänster till vårdcentral såsom chatt, e-post och tidsbokning. Tanken med en webbaserad lokal sida är att kunna nå flera människor inom Blekinge för en mer jämlik hälso- och sjukvård oavsett nationell, etnisk eller kulturell bakgrund. I folkhälsomålen betonas att den enskilde skall stödjas i ett helhetsperspektiv för att så långt som möjligt själv kunna ta makten över sin situation. Inom primärvården finns en hög potential för att så tidigt som möjligt kunna stödja individens egen förmåga att ta ansvar för sitt hälsotillstånd genom att informera och samtala om levnadsvanors betydelse för hälsan, ge råd och erbjuda stöd för den som behöver det. För att kunna erbjuda ett bra stöd för befolkningen behövs webbaserad information som är tillgänglig under hela dygnet för att kunna ge jämlika förutsättningar. Detta stöds av Nationell e-hälsa (2006) vilken säger att informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) lösningar välkomnas för att minska kostnader och öka tillgängligligheten till svensk hälsooch sjukvård. Inom projektet har det varit väsentligt att följa projektets utvecklings- och implementeringsprocess ur olika aspekter, såsom delaktighet (deltagare i projektgruppen, lokalbefolkning, personal), jämlikhet, projektgruppens arbete och vårdcentralens utveckling även om det inte funnits några processmål eller processutvärderingsvariabler. Genom att utvärdera hur projektet genomförts i förhållande till den aktions och delaktighetsansats som fanns för projektet och ta tillvara erfarenheter och kunskap om olika faktorers inverkan på dessa processer och på projektets resultat/produkt kan vi få ökad förståelse om vad som påverkar införandet och användandet av olika IT-stöd.

4 4 Syfte Syftet med virtuellt hälsotorg var att öka möjligheterna för en tillgänglig och interaktiv hälsokommunikation med hjälp av lämplig teknisk utrustning via exempelvis TV-kanal och användbar även i dator och mobil som en insats för att stärka lokalbefolkningens hälsobildning. I förhållandet till syftet har vi kunnat visa på en möjlig och tillgänglig interaktiv hälsokommunikation från hemmet till vårdcentral med internetuppkoppling och dator. Mål Effektmål Det långsiktiga målet med Virtuella Hälsotorget är att det ska ha lett till en mer hållbar utveckling inom hälsa, vård och omsorg, innefattande; ha skapat nya metoder för hälsobildning för befolkningen En ny kanal in till primärvården med hjälp av interaktiv kommunikation har skapat en mötesplats för dialog mellan befolkning och profession med betoning på det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. Via Virtuellt hälsotorgs webbsida har testpersonerna kunnat ta del av information kring hälsa och levnadsvanor för att stärka möjligheten att själv kunna fatta beslut och förändra levnadsvanor som främjar en hälsosam utveckling och god hälsa. Detta för att öppna möjligheten till att öka medborgarens delaktighet i sin egen hälsa. Testpersonerna har upplevt det positivt att det funnits profession på "mottagarsidan" att kontakta vid behov. Användarna har förbättrat sitt sökmönster under testperiodens fyra veckor och fått ökad kännedom om hur olika hälsoval kan påverka den egna hälsan. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. Forskningsmetoderna inom projektet har skapat dialog mellan personalen och öppnat ögonen för varandras arbete samt möjlighet att samarbeta för att förbättra folkhälsa hos sina klienter. ha utvecklat metod för hälsoinformation som är tillgänglig från hemmet och under större delen av dygnet. Hälsoinformationen på webbsidan har varit nåbar under hela dygnet. Men vi har också lärt att det är brist på hälsoinformation på andra språk och att det finns ett stort behov av att ha hälsoinformation på andra språk än svenska. ha skapat nya metoder för interaktiv hälsokommunikation Webbsidan som skapats har utvecklats utifrån att vara nåbar via Internetuppkoppling från hemmet till hälso- och sjukvården, i denna pilot Ronneby vårdcentral. Medarbetarna har stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom att det hälsofrämjande och förebyggande interaktiva arbetet har lyfts upp som en viktig del i verksamheten. Statusen har lyfts för det sjukdomsförebyggande arbetet och ökad acceptans har utvecklats för att jobba mer preventivt än tidigare. De har påtalat att interaktiv hälsokommunikation kan bidra till kvalitetshöjning och vill utveckla de interaktiva tjänsterna. Medarbetarna har dessutom startat ett antal mottagningar där det hälsofrämjande arbetet finns som en naturlig del och där de ser att interaktiv hälsokommunikation kan bidra till en kvalitetshöjning. När det fysiska hälsotorget upphörde i samband med Hälsovalet april 2010 valde Ronneby vårdcentral att gå vidare med att öppna en livsstilsmottagning som skulle fortsätta med det prioriterade hälsofrämjande arbetet med hjälp av interaktiv e-hälsakommunikation.

5 5 Verksamhetschef, avdelningschef samt de medarbetare som arbetat aktivt i projektet ser att det skapats nya möjligheter att komma vidare med användandet av IT-stöd i bl.a. det hälsofrämjande arbetet. Resultatet visar att personalen använder IT-stöd i sin verksamhet i större utsträckning än innan projektet och att de nu vill gå vidare och utveckla sina IT-tjänster ut mot befolkningen för att möta de krav som ställs på tillgänglighet även via webben. De har utvecklat sin verksamhet med mer hälsosamtal inom befintliga mottagningar t.ex. för diabetes, astma och rökning. Delprojektet har bidragit till en ökad kännedom om var testhushållen kan hämta information om hälsa och vård när det passar dem. De har även under den korta testperioden i höstas 2010 (fyra till fem veckor) förbättrat sitt sökmönster. De har uppskattat de interaktiva tjänsterna och dialogen med professionen. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. Testhushållen har även upptäckt andra hälsoresurser däribland ha skapat ett tillförlitligt verktyg för hälso- och sjukvård Virtuella hälsotorgets webbsida är framtagen utifrån målet att bli användarvänlig, tillgänglig, utformad efter brukarnas och personalens behov samt för att möta IT-krav på funktionaliteter och säkerhet etc. Webbsidan utvecklades utifrån landstingets grafiska profil och i rekommenderad plattform. Personalen och testhushållen har under testperioden använt sig av Hälsotorget på webben med allmän och lokal hälsoinformation samt dess interaktiva delar såsom e-post, forum, tidsbokning och chatt. Webbsidan skulle vara lätt att använda gällande sökfunktioner och interaktiv kommunikation. Verksamhetschef och övrig personal på Ronneby vårdcentral har under projekttiden sett fördelar med att använda Hälsotorget på webben. Vårdcentralens medarbetare har bemannat chatt och forum vissa tider vilket testanvändarna känt till. Erfarenheterna visar att det är av stor vikt att verksamheten ser över resurser för bemanning och vilka mål man vill uppnå samt tydligt deklarerar vad befolkningen kan förvänta sig gällande svarstid eller öppen chatt m.m. Befolkningen har påtalat vikten av hälsoinformation där hälso- och sjukvården står som avsändare på grund av att det finns en stor tillit och tilltro till att informationen är adekvat och riktig. De har upplevt att Hälsotorget på webben har varit lättnavigerad och informativ. De har uppskattat de interaktiva tjänsterna. ha ökat integrering av ny teknik och nya kanaler i dagligt hälsoarbete med största möjlig acceptans hos personal och brukare. Under projekttiden lyftes det arbete upp som gjorts på de "fysiska" hälsotorgen med att få människor medvetna om att de själva kan påverka sin livssituation utifrån olika val kring kost, motion, tobak och alkoholvanor. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, IKT, önskade personal på hälsotorgen att utveckla sin verksamhet för att nå ut med hälsoinformation på bredare front. Projektet har fokuserat på den personal som haft drivkraft och intresse för att integrera ny teknik och IT-stöd i sitt utvecklingsarbete. Distriktssköterskor har under fem veckors tid bemannat Hälsotorget på webben. Testpersonerna har kunnat boka tid för hälsosamtal och blodtrycksmätning samt kunnat kontakta

6 6 vårdcentralen via e-post, forum samt chatt på begränsade tider. De har även kunnat ta del av hälsoinformation och kunnat göra livsstilstester. De interaktiva tjänsterna och dialog med professionen har uppskattats av testhushållen. Testresultatet visar på positiva effekter att stärka lokalbefolkningens hälsobildning genom att öppna för webbaserad hälsoinformation, självtestning och tillgänglig lokal profession för stöd och feedback. Projektet har bidragit till en ökad kännedom om var testhushållen kan hämta information om hälsa och vård när det passar dem på testsidan Virtuellt Hälsotorg. Professionen har sett fördelar med att öppna ytterligare en kanal in till vårdcentralen för att öka tillgängligheten till verksamheten och ge människor valbara alternativ. Personalen har stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och den interaktiva hälsokommunikationen lyfts upp som en viktig del i verksamhetens innehåll. Personalen har tillsynes ökat sin kunskap om olika tillgängliga informationsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. De har informerats och tagit del av den nationella webbsidan 1177 som de idag använder som dagligt stöd i sin verksamhet. ha lett till effektivare resursanvändning genom att befolkningen får ett nytt sätt att nå primärvårdens hälsovård. Verksamhetschef och medarbetare är mycket nöjda efter projekttiden då de sett ett mervärde både för verksamheten och för befolkningen i Ronneby i att använda sig av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Detta har lett till att Ronneby vårdcentral gått vidare med ett nära samarbete med Landstinget Blekinges informationsavdelning. Vårdcentralen önskar gå vidare med att utveckla de interaktiva delarna som chatt, forum, e-post och tidsbokning. De vill också utveckla sin webbsida för att kunna presentera sin verksamhet. Chatt anses mer resurskrävande att bemanna kontinuerligt men är tänkt att användas vid speciella tillfällen. Vårdcentral har också med hjälp av informationsavdelningen öppnat för fler kanaler däribland via Facebook, vilket de är först med i länet. De önskar också bli pilot för användandet av det beslutsstöd som finns på 1177 för telefonrådgivning. ha ökat den regionala teknikutvecklingen Ronneby vårdcentral har öppnat för att använda interaktiva tjänster för befolkningen. De övriga vårdcentralerna kommer med all säkerhet att följa efter och erbjuda liknande tjänster då de alla arbetar utifrån en konkurrensutsättning. ha harmoniserat med landstingets processinriktade arbetssätt, strategier och utveckling och därmed samarbete över organisatoriska gränser. Landstingsplanen ( ) pekar på landstingets grundläggande värderingar, som bygger på SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) där vissa punkter tagits fram för att skapa ett värde för medborgarna eller patienterna utifrån att deras uttalade eller underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande. Vidare beskrivs betydelsen av bra ledarskap och allas delaktighet där verksamheter har ett arbetsklimat som tillåter och stimulerar förslag till förbättringar och utveckling. Inom Virtuellt hälsotorg har vi verkat för att stödja denna utveckling och valt att arbeta utifrån landstingets grundläggande värderingar som bygger på långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, effektivisering, samverkan, kompetensutveckling, lärande m.m.

7 7 Projektmål: År 2011 ska det ha skapats en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets befolkning och personal inom hälso- och sjukvård genom att: ha utvecklat ett virtuellt hälsotorg att de 30 testhushållen upplever en ökad hälsobildning Under projekttiden har förutsättningarna förändrats ett flertal gånger för att möjliggöra den ursprungliga planen med gemensam plattform för Virtuellt hälsotorg. Det viktigaste med projektet är att vi kunnat testa de interaktiva tjänsterna för att tillgodose befolkningens krav på ökad tillgänglighet och möjlighet till tillförlitlig hälsoinformation med lokal förankring till primärvård på orten. Virtuellt hälsotorg har verkat för att bjuda in alla grupper oavsett språktillhörighet varför webbsidan har testats i verksamheter såsom Migrationsverkets introduktionsprogram samt svenska för Invandrare, SFI. Processmål: Det har inte funnits några processmål i detta projekt, men projektets framåtskridande arbete utifrån de utgångspunkter som fanns för projektets genomförande har kontinuerligt diskuterats och dokumenterats för att ge värdefull information om utvecklingsarbetet och vad som påverkar projektets resultat och möjligheter att nå målen. Forskningen som pågått parallellt med projektet har studerat denna process. Delaktighet skulle ske på samma villkor d.v.s. alla skulle få samma utrymme och respekt oavsett om man var professionell eller lekman. Återkommande träffar i verkstan där alla skulle komma till tals och kunna bidra på lika villkor. Alla skulle ha tillgång till samma information/material/anteckningar som berörde projektet med möjlighet att tycka till om innehållet. Olika omständigheter i projektet gjorde att full delaktighet av alla intressenter inte uppnåddes fullt ut. Personalen på Ronneby vårdcentral deltog med olika intensitet p.g.a. svårigheter att ge resurser för projektet. En motgång var den långdragna processen, förseningar av behövda resurser såsom webbutvecklare och teknisk utrustning samt hot om nedläggning. Detta ledde till att vi tappade de flesta arbetsgruppmedlemmarnas intresse så det bara var ett fåtal personer kvar i slutet av projekttiden. Processens framåtskridande arbete har beskrivits i aktivitetsplanen, it s learning, brev och e-post. Projektnytta: Projektet Virtuellt hälsotorg har bidragit till att möjliggöra en interaktiv e-hälsakommunikation mellan befolkningen i Ronneby och Ronneby vårdcentral. Möjlighet finns för resterande vårdcentraler i Blekinge och övriga landet att ansluta sig för att jobba på liknande sätt. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan aug-dec 2008 Uppstartmöte för delprojektledare, distriktssköterska, distriktssköterska på hälsotorget, doktorand och handledare från BTH. Tillfrågad delprojektledare tackar nej i augusti. Ny delprojektledare tillsatt i november.

8 8 Genomförande Med ett hälsofrämjande arbetssätt och ett arenaperspektiv skulle utvecklingen av virtuellt hälsotorg genomföras med en "Participatory Action Research" (PAR) (1991) som ansats i projektets forskning och utvecklingsarbete. Det innebär att personal och lokalbefolkning aktivt medverkar i utformandet av det Virtuella hälsotorget. "Aktionsforskning är delaktighet och problemlösning ur problemägarnas perspektiv, s.k. Participatory Action Research (PAR). Denna användes för att få genuin delaktighet av alla användare, både hälsoprofessionella och befolkningen, för att skapa dialog mellan parterna, ge möjlighet för användarna att själva identifiera relevanta problemen och hitta egna lösningar. Arbetsmetoden kan i längden bidra med ökad känsla av ägande hos både personal och medborgare och slutligen ökad användandet". Arbetsmaterial Allt arbetsmaterial från verkstadsgruppens träffar, diskussioner och prototyper samt det mesta materialet inom SGF som inte är sekretesskyddat finns sparat på BTH:s lärplattform It s learning Genomförandet beskrivs i steg 1-5. Steg 1 Inventering och kartläggning av befintlig verksamhet och tankar om utveckling. Påbörjades i vecka 35, 2008 till vecka 4, 2009 Fältstudier i området Fältstudier på hälsotorget, deltagande observationer med fältanteckningar och dialoger med olika professioner däribland distrikttssköterskor, läkare, apotekspersonal, hälsotorgets övriga samarbetsparter och besökare på hälsotorg och Ronneby vårdcentral. Inbjudan av Fokusgrupper Fokusgruppsintervjuer genomfördes av doktorand i samband med Hälsotorgens nätverksträff 28 jan. Kravspecifikation till IT-enheten gällande teknisk utrustning för Virtuella hälsotorgets utvecklingsarbete. Önskemål om lokal har inte utformats i projektplan men var en förutsättning för arbetsgruppen, krav från ITenheten fanns om att lokalen inte får inrymmas i hälso- och sjukvårdens lokaler p.g.a. säkerhetsaspekter. Däremot skulle dator kunna anslutas så att IT-enheten kunde koppla på sig för att ta del av arbetsmaterial varför lokalen borde finnas inom tillgängligt avstånd till landstingets verksamhet. Val av lokal blev Ågården. Aktivitetsplan jan-april 2009 Förfrågan och resursplan för personal på hälsotorgen ställs till verksamhetschefer för de övriga fyra hälsotorgen i Blekinge. Nätverksträff - information gällande hälsotorgens framtid. Hälsotorgen var direkt berörda av att ApotekeAB sa upp avtalen gällande monopol och övergick till privat regi. Detta började gälla 1 april. Folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge delger att Hälsotorgens verksamhet ska fortsätta men oklart under vilken författning de ska tillhöra. Regionchef för Apoteken meddelar att de inventarier som hälsotorgen har få tillsvidare behållas. Lyckeby fick förfrågan om att delta i planerad arbetsgrupp. Avböjde i ett första läge p.g.a. ovan osäkerhet men from mars medverkade som referensgrupp

9 9 Steg 2 (påbörjades redan i okt utifrån inventering i steg 1). Arbetsgrupp bildades I arbetsgruppen var det tänkt att representanter från hälsotorgspersonal, Landstinget Blekinge med SGF för IT i vård ochomsorg, tekniker BTH, forskare och lokalbefolkning skulle ingå. Utgångspunkten var ett jämlikt förhållande mellan antalet experter och lekmän. Inbjudan via lokalpress och flygblad för att starta arbetsgrupp uppstartmöte 24 febr. Ett 15 tal intressenter anmälde sitt intresse från befolkningen. Den professionella gruppens sammansättning var så gott som klar. Workshop med Informationsavdelningen den 16 februari Inbjudan från informationsavdelningen till delproj.ledare och proj.ledare. Diskussion kring grafisk profil, kommunikationspolicy och vad som händer framöver utifrån förväntade förändringar gällande ev. nya direktiv. För utförligare info finns mötesprotokoll. Inventering gällande andra användare av ny teknik inom Sverige och internationellt gjordes främst under steg 2 och 3. Utbildning Webbkörkort delprojektledare. Utformning av Virtuella hälsotorgets innehåll fortlöpte under projekttiden och avslutades Arbetsgruppen som bildades döptes till "verkstadsgrupp" och hade sitt första möte 3 mars i "provisorisk" lokal. Följeforskare följer projektet enligt projektdirektiv från Tillväxtverket. Delprojektledare intervjuades som en del i följeforskarnas utvärdering. Tillgängliga datorer önskades from jan till mars Dator till vald lokal dröjde och blev tillgänglig först september 2009 dessförinnan fick arbetsgruppen träffas i annan lokal på Ronneby hälsocenter samt i Landstingets datorsal i Ronneby med gäst login. Datorn fanns dock kvar i lokalen tom augusti 2011efter förlängning i projektet. Tillgänglig lokal önskades from jan Lokal fanns att tillgå tre månader senare, from april 2009 och fram till uppsägningen augusti Resurs för webb Planerades att tas från IT-enheten enligt överenskommelse med projektledare och delprojektledare för IT- Fullskalelab. Steg 3 och 4 påbörjades, se vid behov projektplan. Steg 4 startade mars 2009 och pågick under drygt 1 1/2 år - uppbyggnad av Virtuellt hälsotorg utformning och innehåll. Verkstan "Dag 1-9" Arbetsgrupp hade kontinuerliga träffar en gång i veckan för utformning av virtuellt hälsotorg som fysisk mötesplats samt medverkan via internet. Gemensam kommunikationsplats blev BTH:s lärplattform It s Learning i väntan på lösning på Landstinget Blekinge och IT-enheten som föreslagit inväntandet av "Sharepoint". Vi valde BTH:s lärplattform för att arbetet inte skulle avstanna. Utbildning på it s learning för verkstadsgruppen hölls den 31 mars.

10 10 Lokal för verkstan städades och möblerades. Internetuppkoppling fungerade inte i lokalen. Porslin utlånades från BKC:s förråd. Beställning till IT-enheten samt ny beställning om teknisk utrustning. Kontakt togs med olika verksamheter i kommunen däribland gymnasiestudenter på Knut Hahn inom programmet "webbutvecklare" för att ta fram en prototyp på Virtuellt hälsotorg som komplement till vår egna. De presenterade sitt arbete 7 och 8 maj. Efterlyser teknisk utrustning i lokalen såsom TV-skärm och dator med internetuppkoppling samt resurs av webb/programmerare. Programmerare tackade nej till tjänsten då anställningsförfarandet drog ut på tiden och tilltänkt programmerare blev erbjuden ett annat jobb. Projektledare lyckades inte rekrytera ny innan besked om anställningsstopp kom. Efter diskussion beslutades om konsult för byggandet av pappersprototyp. Projektgrupp har möte med IT-företaget Tictac 14 april. Önskemål om pappersprototyp som presenterades på Styrgruppsmötet den 17 juni. Tictac på plats i verkstadsgruppen 21 april för diskussion och samsyn gällande upplägg och tidsplan. Delprojektledare på Vitalis och rapporterade till verkstadsgruppen det som berörde utformning av Virtuellt hälsotorg. Ändring av tidsplan gällande steg 5, enligt önskemål från projektledare och delprojektledare för Fullskalelab. Datum för testperiod är framflyttad till våren 2010 istället för hösten för att detta skulle ge bättre förutsättningar för ev. förbättringar och justeringar. Under våren presenterades projektet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Landstinget Blekinge och för Äldreförvaltningens ledningsgrupp i Karlskrona kommun av projektledare och delprojektledare för Virtuellt hälsotorg som också presenterade projektet för arbetsledningen på Ronneby vårdcentral. Projektledare aviserar sin avgång mars 2009 och fortsatte sitt uppdrag tills efterträdare tillsattes. Rekryteringen av ny projektledare pågick och blev klart först i augusti månad Detta hade konsekvenser för delprojektet Virtuellt hälsotorg vilket byggde på delaktighet från både befolkning och profession som ställde sig mycket undrande till varför och vad som skulle hända härnäst? De var direkt berörda av de svårigheter med resurser och styrning inom projektet samt avsaknad av programmerare, teknisk utrustning och oklarheter kring hälsotorgens fortsatta verksamhet. Här tappade vi några av de personer som representerade befolkningen och som anmält sig för att medverka. Aktivitetsplan maj-augusti 2009 Verkstan "Dag 10-12" Knut Hahn studenter presenterar två varianter av webb-prototyp på Virtuellt hälsotorg. Värdefullt material som finns att tillgå på it s learning. Dator och internetuppkoppling på plats i lokalen. Fördröjning av Shairpoint och lång leveranstid av dator och internetuppkoppling. TV-skärm kändes inte längre aktuellt.

11 11 Förfrågan gjordes av forskarna om internationell hälsokommunikatör kunde anställas som resurs till hösten för att nå invandrargrupper? Svaret sköts upp till hösten. Det gick dock inte att anställa p.g.a. anställningsstopp i Landstinget Blekinge. En webbsida med olika språkalternativ har varit en viktig del vid utformningen av Virtuellt hälsotorg. Vi fick dock göra den avgränsningen att en svensk version behövde arbetas fram först för att sedan gå vidare med översättning till de språk som är mest representerade lokalt i Ronneby. Detta är en del som inte kunde hanteras inom projekttiden. Kontakt initierades med Ronneby kommuns folkhälsosamordnare och folkhälsoråd och det gjordes även en inbjudan till informationsmöte och presentation av pappersprototyp den 17 juni. På grund av kort varsel kunde de inte medverka då men involverades istället under hösten. Kontakt togs även med barnhälsosamordnare för primärvården i Blekinge gällande webbsidan utformning och innehåll riktat mot barn och deras familjer. Pappersprototyp presenterades på styrgruppsmötet samma dag som informationsmötet. Tanken från verkstadsgruppen var att pappersprototypen skulle gjorts klickbar men detta hade krävt längre tid och kostnad enligt Tictac vilket inte framgick klart vid beställningen. Layout och grafiskt snitt är verkstadsgrupp och projektledning nöjd med. Förslag kom om nedläggning gällande Virtuellt hälsotorg samt två andra delprojekt p.g.a. landstingets ansträngda ekonomi samt organisationsförändringar däribland kring hälsotorgens framtid. Detta skapade naturligtvis ännu mer oro gällande projektet fortsatta framtid. Projektdeltagarna visste inte om projektet skulle fortsätta efter semester period och detta gjorde att arbetsgruppen tappade fart och entusiasm. Start vecka 34 med projektgruppen inom Virtuellt hälsotorg. Information om ny projektledare och ny Styrgrupp för SGF och att delprojektet skulle fortgå. Följeforskarnas delrapport 2 presenterades och projektägare fick en skriftlig redovisning om aktuellt status och resurser efter förfrågan. Hälsotorgen blev direkt berörda av att Apoteken sa upp tidigare avtal. Detta påverkade bemanningen på hälsotorgen. Distriktssköterska på hälsotorget fick minskad tid där och lyftes in mer i verksamheten på Ronneby vårdcentral. Tidigare resurstid för utvecklingsarbetet med webbutformning, 4 tim/vecka drogs in, deltog i verkstadsgruppen när verksamheten tillät. Resursfrågan lyftes upp till projektledare och Styrgrupp för att Virtuellt hälsotorg skulle lyckas med de uppställda projektmålen att till år 2011 skapat en plattform för interaktiv e-health kommunikation. Fortsatt avsaknad av programmerare var en del samt svårigheter att få resurser från verksamheten. Avsaknad av stöd från tidigare deltagare i Styrgruppen. Stora oklarheter fanns kring tillvägagångsättet för byggandet av webbsidan och var den skulle ligga, subdomän eller under ltblekinge.se. Projektgruppen för Virtuellt hälsotorg tog fram en handlingsplan för hösten gällande utvärdering pappersprototyp. Forskare upprättade en kommunikationsplan.

12 12 Aktivitetsplan sept-dec 2009 Sammanfattningsvis kan sägas att mycket av planerna för dessa månader fick revideras gällande testning av pappersprototyp, rekrytering av nya medlemmar till verkstadsgruppen samt öppet hus för allmänheten. Ny struktur inom projektorganisationen SGF då styrgruppen ansåg det bättre med att dela upp projektet i en hälsodel och en del för vård och omsorg. Detta ledde till att tidigare delprojektledare i första hand skulle ansvara för den sistnämnda delen och finnas kvar inom Virtuellt hälsotorg som en resurs. Delprojektledare för BUMO skulle driva även Virtuellt hälsotorg framåt. Delprojektledare inom Virtuellt hälsotorg får ändrat uppdrag. Utformningen av innehållet fortsatte och med datorn på plats i verkstan blev det en tillgång. Samverkan utvecklades med Folkhälsosamordnare och Folkhälsoråd som är positiva till att utvärdera och ge respons på pappersprototyp. Förnyad rekrytering till verkstadsgrupp och Öppet hus kändes inte längre angeläget då det inte fanns något större behov för detta. Däremot att gå vidare med andra resurser däribland invandrargrupper. Här har även två distriktssköterskor deltagit som resurser vilka arbetade med invandrarfrågor relaterat till barnfamiljer. Enkät ut till referensgrupper fick revideras eftersom pappersprototypen inte blev klickbar. Kontakt etablerades med verksamhetsutvecklare och hälso- och sjukvårdsstrateger inom Landstinget Blekinge för att ge respons och feedback allteftersom byggandet av webbsidan utformades. Delegation från SGF och forskare inom Virtuellt hälsotorg besökte ansvariga inom 1177 i Stockholm för presentation av den lokala webbsidan under utformning och för att få en bild om hur den lokala sidan kunde komplettera den nationella. Förfrågan gjordes om deras plattform kunde användas även för den lokala webbsidan vilket de inte kunde ge svar på då eftersom de hade sagt upp sitt nuvarande avtal och inte visste vilken plattform som skulle användas framöver. Detta innebar fortsatta oklarheter kring Virtuellt hälsotorgs placering. Fortsatta oklarheter kring om webbsidan kunde byggas och testas i fullskalelab/ Forskningslab Fortsatt fördröjning av Sharepoint. Fortsatt oklarhet gällande Hälsotorgens framtid. Hälsovalet april 2010 kan påverka. Berörda projektgruppsmedlemmar inom SGF är inbjudna till ett möte med Styrgruppen för webb och intranät på Landstinget Blekinge den 17 december för att diskutera Virtuellt hälsotorg och dess fortsatta utveckling och utformning. Minnesanteckning finns att tillgå för utförligare beskrivning. Se nedan förslag från Styrgruppen.

13 13 Funktionsspecifikation skrevs av delprojektledare för Forskningslabbet 22 december för att kunna ta hjälp av konsult för byggandet av webbsidan oavsett vad sidan skulle komma att ligga. Fortsatt avsaknad av webbdesigner/programmerare. Övrigt: Projektgruppen inom SGF har fått nya kontakter inom ett annat projekt, Make IT Happen som sågs som viktiga samarbetspartners. Aktivitetsplan jan-april 2010 Ny struktur igen inom projektorganisationen SGF. Delprojektledare för hälsodelen Virtuellt hälsotorg och BUMO har slutat vid årsskiftet och undertecknad fick återgå som delprojektledare för Virtuellt hälsotorg. Delprojektledare för Forskningslabbet var den som fick ansvaret emot den resurs som skulle vara behjälplig vid byggandet av webbsidan. Ny struktur igen inom SGF. Vid årsskiftet skickades funktionsspecifikation och kompletterande material som skapats av arbetsgruppen inom VH till informationsavdelningen för genomläsning och respons. VH önskade resurs för webbutveckling och en dialog för uppfyllande av de krav och villkor som ställts från Landstinget Blekinge gällande grafisk form och innehåll. Förslag från styrgruppen för webb och intranät på Landstinget i Blekinge, presenterades skriftligt den 26 januri 2010 efter det mötet som SGF deltagit i december månad, enligt nedan; Hälsotorget läggs under Landstinget Blekinges domän och får adressen som till exempel: Exakt namn beslutas av styrgruppen tillsammans med projektet. Webbplatsen byggs med hjälp av redan befintliga publiceringssystem på Landstinget Blekinge. Landstingets externa webbplats är byggd i Sitevision och även dessa webbplatser bör byggas i detta verktyg för att förenkla den framtida förvaltningen. Inga webbplatser är självförsörjande eller självgående - Informationsenheten påpekar vikten av att när projektet överlämnar till förvaltning ska finansiering och fortsatt förvaltning vara löst. Detta förslag utgick vi ifrån inom arbetsgruppen Virtuellt hälsotorg. Avstämningsmöte inom Virtuellt hälsotorg om hur denna ska gå vidare gällande delaktighet från verkstadsgruppen samt fortsatt utformning av materialet. Förslag om att regelbundet informera ut via mail och It s Learning samt bjuda in till möten när det var extra viktigt med fysiska möten. Det var svårt att behålla delaktigheten från de medverkande i verkstadsgruppen när projektet byggde på idéellt engagemang och pågick under lång tid med perioder av stagnation. Dessutom utsattes Virtuellt hälsotorgs för en hel del svårigheter gällande projektets ändamål och existens. Avstämning med vår resurs inom hälsotorget visar på en eventuell öppning gällande mer delaktighet inom projektet. Verksamhetschef och avdelningschef började se nyttan med Virtuellt hälsotorg i sin verksamhet! Resurs av distriktssköterska inom hälsotorget beviljas att medverka inom VH. När verksamheten började se nyttan gavs resurs från Ronneby vårdcentral till utvecklandet av Virtuellt hälsotorg. Kontakt knöts till ny folkhälsosamordnare i Ronneby kommun som deltagit aktivt på några möten i verkstadsgrupp och som resurs.

14 14 Diskussion har också förts med folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge gällande den utveckling inom primärvården med Hälsoval from 1 april samt nedläggning av Hälsotorgen vid samma tidpunkt. Hälsotorgens budget och verksamhet ska flyttas in i den befintliga verksamheten inom Hälsoval. Oro finns för att hälsofrågorna och det preventiva arbetet ska få en undanskymd plats i samband med detta. Inom projektet Virtuellt hälsotorg kände vi ett starkt stöd för dessa frågor på Ronneby vårdcentral. Frågan är vad som händer i övriga enheter. Vårdcentralerna är konkurrensutsatta vilket säkert kan påverka en gynnsam utveckling av att följa modellen som skapats inom pilotprojektet på ovan vårdcentral men det finns ingen garanti för detta. Detta ledde till att vi avvaktade kontakt i detta läge ut mot verksamheterna tills ny organisationen landat. Inom projektet ser vi ett stort värde av att ha en gemensam webbsida för det hälsofrämjandet arbetet som blir tillgängligt för alla vårdenheter. Plan för genomförande av de planerade testerna mot olika referensgrupper som är kopplade till verkstadsgruppen utformades av doktorand och handledare i dialog med verkstadsgruppen. Dessa tester ska göras innan test görs ut mot de 30 hushållen inom Ronneby. Möte med verkstadsgruppen i Ronneby den 26 januari. Särskilt inbjudna är folkhälsosamordnare från Ronneby kommun samt delprojektledare för Forskningslabbet som fick presentera sig och berätta om sin roll vid det fortsatta arbetet med utveckling av vår webb. Nuvarande projektledare presenterade sig också för gruppen. Det bestämdes att verkstadsgruppen informerades via mail tills det var dags för mer praktiskt arbete. Nya kontakter tas med informationsavdelningen för diskussion kring webbutveckling efter utlåtandet. Detta resulterar i att projektet kan gå vidare med hjälp av webbutvecklingsföretaget Pulsen som landstinget har avtal med.. Resurs från Pulsen. Vi får tillgång till en resursperson från informationsavdelningen, Landstinget Blekinge i samband med utformning av vår webbsida som sakkunnig och stöd. Resurs från informationsavdelningen fram till april. Första mötet med Pulsen äger rum den 12 februari med berörda personer inom SGF presentation av webbutvecklingsprojektet ges för att kunna ge förutsättningar för Pulsen att jobba vidare med den grafiska formen. Möte inom verkstadsgruppen inför den 15 februari då vi stämmer av den funktionsspecifikation som skrivits till Pulsen från SGF. Videomöte med Pulsen den 17 februari för avstämning. Ny kontaktperson inom Pulsen kommer att utforma den grafiska formen med start med en Workshop. Viss fördröjning uppstår innan Pulsen kan komma igång med sitt arbete varför vi skjuter upp de tester vi ska göra ut mot de 30 hushållen i Ronneby till den ursprungliga tidsplanen nämligen i september månad.

15 15 Tillbaka till ursprunglig tidsplan gällande steg 5 i projektplanen. Folkhälsoarbete Gemensamt möte med folkhälsosamordnare och sjukgymnast som utformat fysisk aktivitet på recept har genomförts för att ha en dialog kring hälsofrämjande åtgärder för Ronnebys befolkning. Sjukgymnast efterlyser fler insatser för fysisk aktivitet för Ronnebys befolkning. Möte med Pulsen/Workshop 16 mars delar av verkstadsgruppen deltar samt verksamhetschef från Ronneby vårdcentral och vår resurs från informationsavdelningen samt projektgruppen inom SGF. Inledande dialog med Pulsen med delaktighet från verkstadsgruppen. Avstämningsmöte/videomöte med Pulsen den 29 mars tillsammans med vår resurs från informationsavdelningen. Delprojektledare för Forskningslabbet skötte det mesta av denna kontakt. Kontinuerlig kontakt med Pulsen har pågått gällande den grafiska formen via telefon och mail. Slutleverans från Pulsen den 16 april. Möte med Styrgruppen för webb och intranät den 19 april. Framtagen slutleverans från Pulsen visas. Diskussioner kommer främst upp utifrån drift, finansiering samt osäkerhet kring hur vår lokala webb är kopplat till 1177 och behovet kring att bygga en lokal webbsida. "Vi informerar om att vi har kontinuerliga kontakter med 1177 och att vår webb är ett komplement till deras sida. Vi riktar oss mot lokalbefolkningen för att ge hälsoinformation och hälsosamtal med professionell personal för att stärka den egna individens eller familjens hälsa samt förebygga risker och sjukdom på lokal nivå. Vi kan inte ge alla svar idag utan vi måste få testa inom projektet först". Svårigheterna fortsätter med att förmedla projektets nytta för Landstinget Blekinge och dess invånare till "Styrgruppen för webb och intranät", som mest valt att se till den tekniska lösningen och inte till vad projektet Virtuellt hälsotorg velat bidra till för möjligheter gentemot befolkningen gällande hälsa och hälsokompetens. Fortsatt resurs från informationsavdelningen? Projektledare rekommenderades att räkna på hur mycket tid vi behöver i projektet gällande resurs och att ersättning måste ges tillbaka till informationsavdelningen, uppgifter finns hos projektledare. Beviljades ingen fortsatt resurs från informationsavdelningen då de inte kunde avvara någon men detta beslut ändrades och resurs från informationsavdelningen fanns tillgänglig i arbetet med Pulsen. Hälsoekonomer från BTH kopplades till SGF för att vara behjälpliga med hälsoekonomiska beräkningar. Valet för beräkning är bland annat Hälsotorget. Ny kontakt med 1177 för avstämning gällande deras planer på att lansera en sida med tema kring hälsa. Aktivitetsplan maj-aug 2010 Utbildning i Sitevision genomfördes 7 maj för att projektdeltagarna själva skulle kunna lägga in materialet.

16 16 Delprojektledare från VH och Forskningslab, BUMO och distriktssköterska från Ronneby vårdcentral genomgick utbildning. På grund av sen webbutformning blev det knapp tidsram för att få ut materialet till de resurspersonerna som skulle testa första versionen. På en veckas tid skulle materialet läggas in på webbsidorna. Delprojektledare inom projektet hade parallella verksamheter som hindrade fullt fokus på detta arbete och försvårade processen samt det var mycket svårt även för verksam distriktssköterska och övriga medverkande Verkstadsgrupp + projektgrupp samt folkhälsosamordnare i Ronneby kommun bjöds in den 18 maj för en sista genomgång och diskussion inför de tester som skulle göras. Tester har genomfördes både inom Svenska för invandrare (SFI) i Ronneby kommun samt kommunens introduktionsutbildning för invandrare på Hjorthöjden och hos gymnasiestudenter på Knut Hahn. Dessa tester genomfördes utan tidsförskjutning då vi kunde nå Hälsotorgets webbsida externt. Tester ut mot referensgrupperna gjordes enligt planerna. Plan för testledare och testpersoner, infoblad och utvärderingsenkät togs fram av forskare BTH med avstämning i verkstadsgrupp och projektgrupp SGF. Information till personalen på Ronneby vårdcentral gavs 25 maj inför kommande test. Planerad test på Ronneby vårdcentral flyttades från den 2 juni till den 16 juni p.g.a. att vi inte hade någon åtkomst till webbsidan, internt på landstingets datorer. Hälsotorget fick positiv respons från alla de verksamheter vi testade inom och det kom in många synpunkter som bearbetats av doktorand. Positiv respons efter test av referensgrupper men även förslag på förbättringar. Ett bortfall i referensgruppen Sveriges pensionärsförbund (SPF) p.g.a. viss försening av webbsidan. Folkhälsorådet i Ronneby var tänkt att informeras och lämna synpunkter på webbsidan innan sommaren men datumet har skjutits fram till hösten på deras initiativ p.g.a. annan agenda. Ny tid bokad 28 september. Kontinuerliga kontakter har skett med verksamhetschef och avdelningschef på Ronneby vårdcentral inför test ut mot de planerade 30 hushållen i Ronneby. Hälsotorgets webbsida, utformning och innehåll presenterades för Informationsenheten i Ronneby kommun samt kommundirektören den 3 juni utifrån den samverkan projektet haft med folkhälsosamordnare. God respons gavs för Hälsotorget och Ronneby kommun ser vinster med att kunna samverka gällande viss hälsoinformation. Frågan kom upp om folkhälsosamordnare kan få möjlighet att själv lägga in pågående evenemang i kommunen på Hälsotorgets webbsida. Frågan om detta har lyfts vidare för att höra om detta kan vara möjligt under vår testperiod till hösten? Detta blev inte aktuellt däremot länkade via till kommunens folkhälsoarbete från Virtuellt hälsotorg och kommunen hade också möjlighet att lägga in något pågående evenemang. Plan och riktlinjer inför höstens test gjordes upp av Hälsotorgets projektgrupp innan sommaruppehåll.

17 17 Vi följer den ursprungliga tidsplanen och har nu äntligen fått en del av de resurser som varit önskvärda så länge inom projektet. Doktorand utformade plan gällande frågeformulär och annat material mot de 30 hushållen. Verksamhetschef har gett riktlinjer om att urvalet bör väljas både bland listade (20) och olistade (10) patienter. Vårdcentralen kommer också att erbjuda testpersonerna möjlighet att boka sig för hälsosamtal samt förhoppningsvis kunna erbjuda någon/några andra aktiviteter. Marknadsföring planeras inför höstens test. Rekrytering av testpersoner planerades till vecka 37. Tidningsannons om detta 8/9. Diskussion kring fortsatt resurs från infoenheten har bestämts till att gälla en dag i veckan till hösten. Ny resurs från informationsavd. Gemensam diskussion i aug. månad med informationsavdelningen Landstinget Blekinge ledde till att Hälsotorgets webbsida måste förändras något p.g.a. av 1177:s nya lansering kring hälsa som sker vid nyår. Förändrade villkor igen för Virtuellt hälsotorg som nu benämns "Hälsotorget på webben". Det finns fördelar med 1177:s lansering av Liv och Hälsa. "Hälsotorget på webben kan på så vis använda det informationsmaterial som finns på 1177 gällande hälsa. Detta har tidigare saknats varför vi själva fick utforma det. I förlängningen kommer det förmodligen att underlätta för verksamheten som inte behöver utforma informationsinnehåll och uppdatera detta". Hälsotorget på webben kan istället fokusera på det lokala hälsoinriktade arbetet samt erbjuda nya kontaktvägar för frågor och tidsbokningar. Utformning webbsida Hälsotorgets webbsida kommer att anpassas efter de nya riktlinjerna. Inom vårt projekt kommer vi att fylla Ronneby kommuns sida med det innehåll vi arbetat fram och presentera de lokala aktiviteter som är aktuellt på orten och vårdcentralens utbud kring sin livsstilsmottagning och kontaktvägar in. En veckas förskjutning fick göras i tidsplanen för att hinna med de förändringar som var nödvändiga inför höstens test. Aktivitetsplan sept-dec 2010 Genomförandefas sista del, steg 5 Det virtuella hälsotorget testades ut mot 12 av 30 tänkta hushåll i Ronneby, 3 bortfall. Hushållen hade egen dator och internetuppkoppling. Vi gjorde inget aktivt urval då intresset inte var så stort för att delta i testet. De som anmälde sig fick delta. Projektet har inte tillåtits, i den utsträckning vi önskat, att få marknadsföra oss utåt p.g.a. att "styrgruppen för webb och intranät"uttryckt att detta kan ge orealistiska förväntningar ut mot befolkningen om denna tjänst "utlovas".

18 18 Redigering av hälsotorgets webbsida gjordes v Pulsen anpassade webbsidan efter de nya förutsättningarna på I den övre listen presenteras de fem kommunerna med ortnamn men det var bara Ronneby som var aktivt under testperioden. Hälsoinformationen på landstingets hemsida kommer att läggas direkt under Hälsotorgets webbsida kommer att anpassas efter de nya riktlinjerna. Rekrytering Rekrytering av testpersoner gjordes vecka Tidningsannons publicerades 8/9 gällande rekrytering av testpersoner och deras möjlighet att anmäla sig på plats eller via telefon/mail. Projektgruppen inom Hälsotorget på webben fanns på plats på Ronneby v.c. vid tre tillfällen för detta i v. 37 samt när Ronneby v.c. hade Öppet hus den 1 oktober. Presentation och återkoppling gjordes till Folkhälsorådet i Ronneby och folkhälsosamordnare som också erbjöds att delta under testperioden. Plan för genomförande av test Doktorand utformar plan för webbtest. Dessa planer förändrades något under arbetes gång men visar ändå på det tillvägagångssätt vi valde. Ronneby vårdcentral gjorde upp schema för bemanning av interaktiv kommunikation såsom; chatt, mail, forum samt tidsbokning. Verksamheten möjliggjorde bemanning av distriktssköterska för att använda Virtuellt hälsotorg ut mot testhushåll i Ronneby med omnejd för testperiod på fyra veckor som utökades till fem. Testanvändarna erbjöds tidsbokning för hälsosamtal och blodtrycksmätning samt fyra öppna föreläsningar med olika hälsoteman. Dessa filmades och testhushållen kunde ta del av dessa på webbsidan; Hur ser den moderna vårdcentralen ut? av verksamhetschef. Mat och hälsa av leg. Dietist. Våra kroppar är gjorda för rörelse, FAR-samordnare och leg. Sjukgymnast. Det är normalt att reagera Om krisreaktioner, Kurator. Textredigeringen gjordes klart v. 39 för att resurs från infoenheten och delprojektledare för forskningslabbet skulle hinna få allt klart till testperiodens start. Höstens test Genomfördes from 11 oktober tom den 5 november (vecka 41-44) med en veckas förlängning gällande läsbarhet och tillgång till inspelade filmer av föreläsningsomgång 2,3 och 4. Femton hushåll anmälde sig för att delta som testhushåll. Tre bortfall p.g.a. datorkrångel och tidsfaktorn. En första utvärdering av webbtesten ansåg testhushållen att den lokala förankringen med professionen var det som var mest positivt samt att kunna boka hälsosamtal och blodtrycksmätning. De var mycket nöjda med de olika alternativen för interaktiv kommunikation som erbjöds; Chatt, fråga oss, forum och boka tid. "Att det finns någon där på andra sidan - är en motivationskälla". De var också nöjda med

19 19 länkar och layout och att den var "lättnavigerad". Även den del som heter "Vad händer i Blekinge" var uppskattad, där är tanken att både kommuner och landsting ska kunna lägga in olika evenemang, föreläsningar m.m. kring det hälsofrämjande arbetet. Samtliga testhushåll erbjöds vid ett valbart tillfälle av två kvällar att få introduktion inför testperiod. De hushåll som inte närvarade då fick information via mail och telefonkontakt istället. Aktivitetsplan jan-april 2011 med förlängning till sista oktober. Resurser från vårdcentralen, distriktssköterska, är nu avslutad. Fortsatta kontakter görs inom befintlig verksamhet där vi under dessa månader haft regelbundna kontakter med distriktssköterska, avdelningschef samt verksamhetschef. Två utbildningsdagar av BRIS (Barnens rätt i samhället) har genomförts gällande hantering kring chatt och e-post. BRIS har fleråriga erfarenheter kring dessa interaktiva tjänster vilka de förmedlade. Två distriktssköterskor från Ronneby vårdcentral, ungdomsmottagningens personal, polis och fältarbetare deltog. Berörda delprojektledare inom Virtuellt hälsotorg och BUMO genomförde också utbildningen tillsammans med projektledare för SGF. Sammanställning har gjorts efter testperioden i höstas 2010 och visar på att webbsidan har upplevts som användarvänlig både av testhushåll och personal, frånsett några mindre förslag till förbättringar. Det som utvärderats är hur de interaktiva tjänsterna upplevts av befolkning och personal. Om informationen på Virtuellt hälsotorg, gällande hälsa varit begriplig och användarvänlig samt hur befolkningen upplevt att ta del av de sidor som länkats till nåbart lokalt folkhälsoarbete som pågår i Ronneby kommun. Se resultat under effektmål i denna rapport. Referensgrupper Presentation och/eller åtkomst till Hälsotorget på webben har getts till följande personer för respons; 1177 Gruppen som arbetar med Levnadsvanor inom Landstinget Blekinge och sjukdomsförebyggande metoder. Infoenheten, kommundirektör och folkhälsosamordnare samt folkhälsoråd i Ronneby kommun. CeHis (Centrum för ehälsa i samverkan). Webbsidan har fått positiv respons. Resurs från informationsenheten är avslutad men även här har dialogen fortsatt. Projektgrupp inom SGF och informationsenheten har haft avstämningar gällande att ta tillvara de erfarenheter som gjorts inom det Virtuella Hälsotorget. Det allra viktigaste här är att personalen från Ronneby vårdcentral fortsatt sitt arbete med att utveckla e-tjänster och har haft ett eget samarbete med Informationsenheten under perioden. Detta presenterades också i personaltidningen, PULS i nummer 2/11, sidan 5. Utvärdering av projektet visar att verksamhetens framskridande av att använda olika IT-stöd och interaktiv ehälsokommunikation tillsynes inte varit så långt framskridet utan stöd från SGF. Ronneby vårdcentral och informationsavdelningen har gått vidare med att skapa en lösning som är möjlig utifrån landstingets och 1177:s riktlinjer. Detta för att använda IKT och öppna för en

20 20 informations- och kommunikationskanal mellan lokalbefolkningen och primärvården för dialog med betoning på hälsofrämjande- och förebyggande frågor. Implementering av vissa delar av "Hälsotorget på webben". Implementering kommer att ske när det gäller vissa delar och funktionaliteter som testats av inom projektet Virtuellt Hälsotorg som är möjliga att implementera. Projektledningsgrupp, doktorand, universitetslektor/handledare och verksamhetens chefer och medarbetare har betonat vinsterna med att öppna för ytterligare en kanal in till vårdcentralen då personal och befolkning under projektet sett vilket stort värde det haft. Diskussion har förts med ansvariga både inom IT-enheten och inom informationsavdelningen i Landstinget Blekinge för att finna en lösning som är möjlig att implementera och drifta. Detta har resulterat i att ett samarbete nu är på gång mellan berörd vårdcentral och informationsavdelning för att upprätta en interaktiv kommunikationskanal mellan befolkning, patienter och profession. Användarna har önskat all information samlad på ett ställe med en tillförlitlig avsändare. Enligt landstingets informationspolicy får inte nya hemsidor skapas annat än för tillfälliga kampanjer. Där har vi begränsningen för att implemterna Virtuellt Hälsotorg i sin helhet. Landstingets hälsooch sjukvårdsinformation kommer att ligga på den nationella sidan 1177.se. Lösning: Hälsotorget integreras i och själva informationen finns på 1177.se medan funktionerna finns på ltblekinge länkningar kommer att ske på båda hållen så att allt nås oavsett vilken väg in man väljer. På 1177.se finns idag ett temaområde som heter Liv och hälsa. Det finns en direktlänk till temaområdet Liv och hälsa på 1177.se på Ronneby vårdcentrals webbsida. Verksamheten har fyllt på regionalt material med länkar till diskussionforum (som ligger på ltblekinge.se). På ltblekinge.se har Ronneby vårdcentrals sidor utvecklats med sidor som livsstilsmottagning och olika patientskolor. På hemsidan kommer diskussionsforum att finnas tillgängligt vilka ska kopplas till patientskolorna. Ronnebys hälsoarbete har lyfts fram på förstasidan genom nyhetspuffar och artiklar (en levande hemsida där vårdcentralen själva lägger in nyheter). Till de nationella artiklarna som handlar om exempelvis högt blodtryck finns det idag information/länk till motsvarande "patientskola" som är en verksamhet som bedrivs på Ronneby vårdcentral. Möjlighet för chatt är intentionen men tekniskt är detta inte klart vid överlämnandet. Inväntar beslut från Landstinget Blekinge om att införa tidsbokning via Mina vårdkontakter, MVK. För att skapa fler informationskanaler om sitt hälsoarbete har Ronneby vårdcentral som första vårdcentral i Blekinge startat en egen sida på facebook. Planerad vidareutveckling efter projekttid Planerad vidareutveckling av Ronneby vårdcentrals hemsida är påbörjad; RSS på förstasidan för att följa nyheter, lägga in fler patientskolor, fylla på med bilder, lägga ut blanketter, foldrar etc, koppla diskussionsforum till patientskolorna, tidsbokning i MVK, lägga ut filmer (länkar till youtube). Information på fler språk. Temakväll Hälsa på nätet med genomgång av hemsidan och 1177.se

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Vårdkanalen 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Vårdkanalen var att utifrån olika

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Om vi gör det här bra:

Om vi gör det här bra: Om vi gör det här bra: Då kan vi förbättra livet för enskilda människor nu Öka chansen för en lyckosam etablering Minska risken förframtida sjukdomar/problem Lära oss hur man snabbt skalar upp och sprider

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer