Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31"

Transkript

1 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets befolkning och medarbetare inom hälso- och sjukvården genom att utveckla ett virtuellt hälsotorg som skulle testas av 30 hushåll och se om de upplevde en ökad hälsobildning. Den prototyp som har utvecklats och testats inom delprojektet kommer att användas i Landstinget Blekinge på olika sätt. Syftet var att öka möjligheterna för en tillgänglig och interaktiv hälsokommunikation med hjälp av lämplig teknisk utrustning via t.ex. TV-kanal som också var användbar via dator och mobiltelefon. På detta sätt skulle lokalbefolkningens hälsobildning stärkas. Vi har i delprojektet kunnat visa på en möjlig och tillgänglig interaktiv hälsokommunikation från hemmet till vårdcentralen med internetuppkoppling och dator. Vi har under projekttiden stött på olika problem gällande resurser, förändrad organisation, förändrade förutsättningar för uppbyggnad av plattform samt svårigheter med att rekrytera testhushåll. Dessa problem har gjort att vi inte kunnat uppfylla målen fullständigt. Däremot kommer delar av de interaktiva tjänsterna att användas och implementeras på den vårdcentral som deltagit i projektet. Därifrån kan tjänsterna spridas till resterande vårdcentraler eller annan verksamhet inom Landstinget Blekinge och till andra landsting. Inom projektet har medarbetarna på vårdcentralen stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom ett ökat fokus på det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbetet med hjälp av IT-stöd och interaktiv ehälsakommunikation. E-hälsa har lyfts upp som en viktig del av verksamheten och kunskapen om olika informationsstöd har ökat, vilket bidragit till en kvalitets- och kompetenshöjning. Utvärderingen av testhushållen visade på positiva effekter i att stärka hälsobildningen genom webbaserad hälsoinformation och för livsstilstester med lokalt professionellt stöd. Användarna förbättrade sitt sökmönster under testperioden och fick ökad kännedom om hur olika hälsoval kan påverka den egna hälsan. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. 2. Nyskapande och innovativitet Det nyskapande och innovativa med delprojektet Virtuellt hälsotorg har varit tillämpningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att skapa en kanal mellan lokalbefolkningen och primärvården samt att skapa en mötesplats för dialog med betoning på hälsofrämjande- och förebyggande frågor. Hälsoinformationen via Virtuellt hälsotorgs webbsida har varit nåbar under hela dygnet för de testhushåll som deltagit under hösten 2010 med möjlighet att boka tid för hälsosamtal eller andra tjänster. De har kunnat ta del av de föreläsningar, via inspelade filmer, som getts kring olika

2 2 hälsoteman på webbsidan. Det har upplevts positivt att det funnits professionella medarbetare på mottagarsidan, d.v.s. den lokala vårdcentralen att kontakta vid behov. Forskning och erfarenheter från andra projekt har visat på brister i bl.a. användbarhet när olika IT-system levererats som färdiga modeller. Därför har delaktighet från befolkningen och professionen i skapandet av webbsidan, s.k. aktionsforskning med deltagaransats valts som modell för att komma så rätt som möjligt. Detta för att skapa en dialog mellan beforlkningen och medarbetarna i att själva identifiera relevanta problem och hitta egna lösningar. Arbetsmetoden kan bidra till en ökad känsla av ägande av system som är relevanta för ökat användande. Vi öppnade en mötesplats, en lokal, i anslutning till Ronneby vårdcentral som vi gav namnet verkstan. Dit kunde medborgarna och personer i arbetsgruppen gå in när det passade och se vad som gjorts samt ge synpunkter och förslag. Detta har hyllats som ett innovativt arbetssätt av andra forskare. De senaste åren har det skett en snabb utveckling av IKT inom hälso- och sjukvården för information till befolkningen och för att öka tillgängligheten.denna utveckling har till stor del inriktats på vårdrelaterade ärenden, t.ex. sjukvårdsupplysning och tidsbokning. Virtuellt hälsotorg har inriktats på att erbjuda information och kommunikation kring hälsofrämjande och förebyggande frågor. På så vis kompletterar Virtuellt hälsotorg den övriga IKT utvecklingen inom den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen. Tillvägagångssätt och modell för projektets genomförande stöds av Hälso- och sjukvårdslagen som säger att hälso- och sjukvård ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt förebygga ohälsa. Även i den svenska folkhälsopolitiken (Reg.prop 2007/08:110) betonas hälso- och sjukvårdens roll och ansvar för för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i målområde 6 En hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Internationellt och nationellt påpekas alltmer betydelsen av en hälsoorientering inom hälso- och sjukvård med ett mer hälsofrämjande angreppssätt. För dokumentation har lärplattform, It s Learning på Blekinge Tekniska högskola används. De medverkande i den sammansatta arbetsgruppen har fått användarnamn och lösenord med möjlighet att läsa och bifoga dokument, länkar och egen text, vilket utnyttjats frekvent. Minnesanteckningar har förts vid alla träffar och spridits både via lärplattformen och via e-post. Detta har öppnat för nya användare till BTH:s lärplattform som i första hand används av studenterna. Medarbetare på Ronneby vårdcentral har deltagit aktivt i processen eller informerats om arbetets framskridning. De har getts kontinuerlig återkoppling, möjlighet att följa byggandet av webbsidan samt gett synpunkter och värdefulla praktiska råd om organisation och handhavande, som ökat möjligheten för Virtuellt hälsotorg att bli användbart i den miljö och det sammanhang som var tänkt. Vi har följt landstingets riktlinjer för den grafiska profilen men vissa önskemål från arbetsgruppen har kunnat påverka det grafiska utseendet. Information och diskussion om webbsidans uppbyggnad, utseende och funktionalitet fördes också med representanter från Ronneby kommun, t.ex.folkhälsosamordnare, folkhälsoråd samt

3 3 informationsavdelning, som var intresserade av samarbete för att länka samman landsting och kommun i folkhälsoarbetet. Landstingets informationsavdelning, IT-enhet och externa IT-företag har medverkat aktivt under delar av processen. Landstingets tjänstemän och politiker har informerats under projektets gång. Dialog har förts med 1177 och Inera. Ronneby vårdcentral har också med hjälp av informationsavdelningen öppnat för fler informationskanaler, däribland Facebook, vilket de är först med i länet. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Bakgrund Det övergripande nationella folkhälsomålet (Reg. Prop. 2007/08:110) är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Internationellt och nationellt påpekas alltmer betydelsen av en hälsoorientering inom hälso- och sjukvård med ett mer hälsofrämjande angreppssätt, så även i den svenska folkhälsopolitiken. Där betonas att det ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv är särskilt angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser integreras i den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen och att dessa kan stödja individens goda hälsoutveckling genom att ge stöd för kloka egna hälsoval. Hälsotorg var en ny typ av offentlig arena som fanns i Blekinge när projektet startade. Det var en mötesplats dit befolkningen kunde gå för information om hälsa och egenvård samt samtal med professionell hälso- och sjukvårdspersonal om sin egen hälsa och livsstil. Det var utifrån de fysiska hälsotorgen som idén om Virtuellt hälsotorg kom till. Virtuellt hälsotorg är en webbsida med samlad information kring temat hälsa med lokal förankring och med interaktiva tjänster till vårdcentral såsom chatt, e-post och tidsbokning. Tanken med en webbaserad lokal sida är att kunna nå flera människor inom Blekinge för en mer jämlik hälso- och sjukvård oavsett nationell, etnisk eller kulturell bakgrund. I folkhälsomålen betonas att den enskilde skall stödjas i ett helhetsperspektiv för att så långt som möjligt själv kunna ta makten över sin situation. Inom primärvården finns en hög potential för att så tidigt som möjligt kunna stödja individens egen förmåga att ta ansvar för sitt hälsotillstånd genom att informera och samtala om levnadsvanors betydelse för hälsan, ge råd och erbjuda stöd för den som behöver det. För att kunna erbjuda ett bra stöd för befolkningen behövs webbaserad information som är tillgänglig under hela dygnet för att kunna ge jämlika förutsättningar. Detta stöds av Nationell e-hälsa (2006) vilken säger att informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) lösningar välkomnas för att minska kostnader och öka tillgängligligheten till svensk hälsooch sjukvård. Inom projektet har det varit väsentligt att följa projektets utvecklings- och implementeringsprocess ur olika aspekter, såsom delaktighet (deltagare i projektgruppen, lokalbefolkning, personal), jämlikhet, projektgruppens arbete och vårdcentralens utveckling även om det inte funnits några processmål eller processutvärderingsvariabler. Genom att utvärdera hur projektet genomförts i förhållande till den aktions och delaktighetsansats som fanns för projektet och ta tillvara erfarenheter och kunskap om olika faktorers inverkan på dessa processer och på projektets resultat/produkt kan vi få ökad förståelse om vad som påverkar införandet och användandet av olika IT-stöd.

4 4 Syfte Syftet med virtuellt hälsotorg var att öka möjligheterna för en tillgänglig och interaktiv hälsokommunikation med hjälp av lämplig teknisk utrustning via exempelvis TV-kanal och användbar även i dator och mobil som en insats för att stärka lokalbefolkningens hälsobildning. I förhållandet till syftet har vi kunnat visa på en möjlig och tillgänglig interaktiv hälsokommunikation från hemmet till vårdcentral med internetuppkoppling och dator. Mål Effektmål Det långsiktiga målet med Virtuella Hälsotorget är att det ska ha lett till en mer hållbar utveckling inom hälsa, vård och omsorg, innefattande; ha skapat nya metoder för hälsobildning för befolkningen En ny kanal in till primärvården med hjälp av interaktiv kommunikation har skapat en mötesplats för dialog mellan befolkning och profession med betoning på det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. Via Virtuellt hälsotorgs webbsida har testpersonerna kunnat ta del av information kring hälsa och levnadsvanor för att stärka möjligheten att själv kunna fatta beslut och förändra levnadsvanor som främjar en hälsosam utveckling och god hälsa. Detta för att öppna möjligheten till att öka medborgarens delaktighet i sin egen hälsa. Testpersonerna har upplevt det positivt att det funnits profession på "mottagarsidan" att kontakta vid behov. Användarna har förbättrat sitt sökmönster under testperiodens fyra veckor och fått ökad kännedom om hur olika hälsoval kan påverka den egna hälsan. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. Forskningsmetoderna inom projektet har skapat dialog mellan personalen och öppnat ögonen för varandras arbete samt möjlighet att samarbeta för att förbättra folkhälsa hos sina klienter. ha utvecklat metod för hälsoinformation som är tillgänglig från hemmet och under större delen av dygnet. Hälsoinformationen på webbsidan har varit nåbar under hela dygnet. Men vi har också lärt att det är brist på hälsoinformation på andra språk och att det finns ett stort behov av att ha hälsoinformation på andra språk än svenska. ha skapat nya metoder för interaktiv hälsokommunikation Webbsidan som skapats har utvecklats utifrån att vara nåbar via Internetuppkoppling från hemmet till hälso- och sjukvården, i denna pilot Ronneby vårdcentral. Medarbetarna har stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom att det hälsofrämjande och förebyggande interaktiva arbetet har lyfts upp som en viktig del i verksamheten. Statusen har lyfts för det sjukdomsförebyggande arbetet och ökad acceptans har utvecklats för att jobba mer preventivt än tidigare. De har påtalat att interaktiv hälsokommunikation kan bidra till kvalitetshöjning och vill utveckla de interaktiva tjänsterna. Medarbetarna har dessutom startat ett antal mottagningar där det hälsofrämjande arbetet finns som en naturlig del och där de ser att interaktiv hälsokommunikation kan bidra till en kvalitetshöjning. När det fysiska hälsotorget upphörde i samband med Hälsovalet april 2010 valde Ronneby vårdcentral att gå vidare med att öppna en livsstilsmottagning som skulle fortsätta med det prioriterade hälsofrämjande arbetet med hjälp av interaktiv e-hälsakommunikation.

5 5 Verksamhetschef, avdelningschef samt de medarbetare som arbetat aktivt i projektet ser att det skapats nya möjligheter att komma vidare med användandet av IT-stöd i bl.a. det hälsofrämjande arbetet. Resultatet visar att personalen använder IT-stöd i sin verksamhet i större utsträckning än innan projektet och att de nu vill gå vidare och utveckla sina IT-tjänster ut mot befolkningen för att möta de krav som ställs på tillgänglighet även via webben. De har utvecklat sin verksamhet med mer hälsosamtal inom befintliga mottagningar t.ex. för diabetes, astma och rökning. Delprojektet har bidragit till en ökad kännedom om var testhushållen kan hämta information om hälsa och vård när det passar dem. De har även under den korta testperioden i höstas 2010 (fyra till fem veckor) förbättrat sitt sökmönster. De har uppskattat de interaktiva tjänsterna och dialogen med professionen. Resultatet visar tendenser på ökad hälsobildning. Testhushållen har även upptäckt andra hälsoresurser däribland ha skapat ett tillförlitligt verktyg för hälso- och sjukvård Virtuella hälsotorgets webbsida är framtagen utifrån målet att bli användarvänlig, tillgänglig, utformad efter brukarnas och personalens behov samt för att möta IT-krav på funktionaliteter och säkerhet etc. Webbsidan utvecklades utifrån landstingets grafiska profil och i rekommenderad plattform. Personalen och testhushållen har under testperioden använt sig av Hälsotorget på webben med allmän och lokal hälsoinformation samt dess interaktiva delar såsom e-post, forum, tidsbokning och chatt. Webbsidan skulle vara lätt att använda gällande sökfunktioner och interaktiv kommunikation. Verksamhetschef och övrig personal på Ronneby vårdcentral har under projekttiden sett fördelar med att använda Hälsotorget på webben. Vårdcentralens medarbetare har bemannat chatt och forum vissa tider vilket testanvändarna känt till. Erfarenheterna visar att det är av stor vikt att verksamheten ser över resurser för bemanning och vilka mål man vill uppnå samt tydligt deklarerar vad befolkningen kan förvänta sig gällande svarstid eller öppen chatt m.m. Befolkningen har påtalat vikten av hälsoinformation där hälso- och sjukvården står som avsändare på grund av att det finns en stor tillit och tilltro till att informationen är adekvat och riktig. De har upplevt att Hälsotorget på webben har varit lättnavigerad och informativ. De har uppskattat de interaktiva tjänsterna. ha ökat integrering av ny teknik och nya kanaler i dagligt hälsoarbete med största möjlig acceptans hos personal och brukare. Under projekttiden lyftes det arbete upp som gjorts på de "fysiska" hälsotorgen med att få människor medvetna om att de själva kan påverka sin livssituation utifrån olika val kring kost, motion, tobak och alkoholvanor. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, IKT, önskade personal på hälsotorgen att utveckla sin verksamhet för att nå ut med hälsoinformation på bredare front. Projektet har fokuserat på den personal som haft drivkraft och intresse för att integrera ny teknik och IT-stöd i sitt utvecklingsarbete. Distriktssköterskor har under fem veckors tid bemannat Hälsotorget på webben. Testpersonerna har kunnat boka tid för hälsosamtal och blodtrycksmätning samt kunnat kontakta

6 6 vårdcentralen via e-post, forum samt chatt på begränsade tider. De har även kunnat ta del av hälsoinformation och kunnat göra livsstilstester. De interaktiva tjänsterna och dialog med professionen har uppskattats av testhushållen. Testresultatet visar på positiva effekter att stärka lokalbefolkningens hälsobildning genom att öppna för webbaserad hälsoinformation, självtestning och tillgänglig lokal profession för stöd och feedback. Projektet har bidragit till en ökad kännedom om var testhushållen kan hämta information om hälsa och vård när det passar dem på testsidan Virtuellt Hälsotorg. Professionen har sett fördelar med att öppna ytterligare en kanal in till vårdcentralen för att öka tillgängligheten till verksamheten och ge människor valbara alternativ. Personalen har stärkt och utvecklat sitt hälsoarbete genom att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och den interaktiva hälsokommunikationen lyfts upp som en viktig del i verksamhetens innehåll. Personalen har tillsynes ökat sin kunskap om olika tillgängliga informationsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. De har informerats och tagit del av den nationella webbsidan 1177 som de idag använder som dagligt stöd i sin verksamhet. ha lett till effektivare resursanvändning genom att befolkningen får ett nytt sätt att nå primärvårdens hälsovård. Verksamhetschef och medarbetare är mycket nöjda efter projekttiden då de sett ett mervärde både för verksamheten och för befolkningen i Ronneby i att använda sig av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Detta har lett till att Ronneby vårdcentral gått vidare med ett nära samarbete med Landstinget Blekinges informationsavdelning. Vårdcentralen önskar gå vidare med att utveckla de interaktiva delarna som chatt, forum, e-post och tidsbokning. De vill också utveckla sin webbsida för att kunna presentera sin verksamhet. Chatt anses mer resurskrävande att bemanna kontinuerligt men är tänkt att användas vid speciella tillfällen. Vårdcentral har också med hjälp av informationsavdelningen öppnat för fler kanaler däribland via Facebook, vilket de är först med i länet. De önskar också bli pilot för användandet av det beslutsstöd som finns på 1177 för telefonrådgivning. ha ökat den regionala teknikutvecklingen Ronneby vårdcentral har öppnat för att använda interaktiva tjänster för befolkningen. De övriga vårdcentralerna kommer med all säkerhet att följa efter och erbjuda liknande tjänster då de alla arbetar utifrån en konkurrensutsättning. ha harmoniserat med landstingets processinriktade arbetssätt, strategier och utveckling och därmed samarbete över organisatoriska gränser. Landstingsplanen ( ) pekar på landstingets grundläggande värderingar, som bygger på SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) där vissa punkter tagits fram för att skapa ett värde för medborgarna eller patienterna utifrån att deras uttalade eller underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande. Vidare beskrivs betydelsen av bra ledarskap och allas delaktighet där verksamheter har ett arbetsklimat som tillåter och stimulerar förslag till förbättringar och utveckling. Inom Virtuellt hälsotorg har vi verkat för att stödja denna utveckling och valt att arbeta utifrån landstingets grundläggande värderingar som bygger på långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, effektivisering, samverkan, kompetensutveckling, lärande m.m.

7 7 Projektmål: År 2011 ska det ha skapats en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets befolkning och personal inom hälso- och sjukvård genom att: ha utvecklat ett virtuellt hälsotorg att de 30 testhushållen upplever en ökad hälsobildning Under projekttiden har förutsättningarna förändrats ett flertal gånger för att möjliggöra den ursprungliga planen med gemensam plattform för Virtuellt hälsotorg. Det viktigaste med projektet är att vi kunnat testa de interaktiva tjänsterna för att tillgodose befolkningens krav på ökad tillgänglighet och möjlighet till tillförlitlig hälsoinformation med lokal förankring till primärvård på orten. Virtuellt hälsotorg har verkat för att bjuda in alla grupper oavsett språktillhörighet varför webbsidan har testats i verksamheter såsom Migrationsverkets introduktionsprogram samt svenska för Invandrare, SFI. Processmål: Det har inte funnits några processmål i detta projekt, men projektets framåtskridande arbete utifrån de utgångspunkter som fanns för projektets genomförande har kontinuerligt diskuterats och dokumenterats för att ge värdefull information om utvecklingsarbetet och vad som påverkar projektets resultat och möjligheter att nå målen. Forskningen som pågått parallellt med projektet har studerat denna process. Delaktighet skulle ske på samma villkor d.v.s. alla skulle få samma utrymme och respekt oavsett om man var professionell eller lekman. Återkommande träffar i verkstan där alla skulle komma till tals och kunna bidra på lika villkor. Alla skulle ha tillgång till samma information/material/anteckningar som berörde projektet med möjlighet att tycka till om innehållet. Olika omständigheter i projektet gjorde att full delaktighet av alla intressenter inte uppnåddes fullt ut. Personalen på Ronneby vårdcentral deltog med olika intensitet p.g.a. svårigheter att ge resurser för projektet. En motgång var den långdragna processen, förseningar av behövda resurser såsom webbutvecklare och teknisk utrustning samt hot om nedläggning. Detta ledde till att vi tappade de flesta arbetsgruppmedlemmarnas intresse så det bara var ett fåtal personer kvar i slutet av projekttiden. Processens framåtskridande arbete har beskrivits i aktivitetsplanen, it s learning, brev och e-post. Projektnytta: Projektet Virtuellt hälsotorg har bidragit till att möjliggöra en interaktiv e-hälsakommunikation mellan befolkningen i Ronneby och Ronneby vårdcentral. Möjlighet finns för resterande vårdcentraler i Blekinge och övriga landet att ansluta sig för att jobba på liknande sätt. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan aug-dec 2008 Uppstartmöte för delprojektledare, distriktssköterska, distriktssköterska på hälsotorget, doktorand och handledare från BTH. Tillfrågad delprojektledare tackar nej i augusti. Ny delprojektledare tillsatt i november.

8 8 Genomförande Med ett hälsofrämjande arbetssätt och ett arenaperspektiv skulle utvecklingen av virtuellt hälsotorg genomföras med en "Participatory Action Research" (PAR) (1991) som ansats i projektets forskning och utvecklingsarbete. Det innebär att personal och lokalbefolkning aktivt medverkar i utformandet av det Virtuella hälsotorget. "Aktionsforskning är delaktighet och problemlösning ur problemägarnas perspektiv, s.k. Participatory Action Research (PAR). Denna användes för att få genuin delaktighet av alla användare, både hälsoprofessionella och befolkningen, för att skapa dialog mellan parterna, ge möjlighet för användarna att själva identifiera relevanta problemen och hitta egna lösningar. Arbetsmetoden kan i längden bidra med ökad känsla av ägande hos både personal och medborgare och slutligen ökad användandet". Arbetsmaterial Allt arbetsmaterial från verkstadsgruppens träffar, diskussioner och prototyper samt det mesta materialet inom SGF som inte är sekretesskyddat finns sparat på BTH:s lärplattform It s learning Genomförandet beskrivs i steg 1-5. Steg 1 Inventering och kartläggning av befintlig verksamhet och tankar om utveckling. Påbörjades i vecka 35, 2008 till vecka 4, 2009 Fältstudier i området Fältstudier på hälsotorget, deltagande observationer med fältanteckningar och dialoger med olika professioner däribland distrikttssköterskor, läkare, apotekspersonal, hälsotorgets övriga samarbetsparter och besökare på hälsotorg och Ronneby vårdcentral. Inbjudan av Fokusgrupper Fokusgruppsintervjuer genomfördes av doktorand i samband med Hälsotorgens nätverksträff 28 jan. Kravspecifikation till IT-enheten gällande teknisk utrustning för Virtuella hälsotorgets utvecklingsarbete. Önskemål om lokal har inte utformats i projektplan men var en förutsättning för arbetsgruppen, krav från ITenheten fanns om att lokalen inte får inrymmas i hälso- och sjukvårdens lokaler p.g.a. säkerhetsaspekter. Däremot skulle dator kunna anslutas så att IT-enheten kunde koppla på sig för att ta del av arbetsmaterial varför lokalen borde finnas inom tillgängligt avstånd till landstingets verksamhet. Val av lokal blev Ågården. Aktivitetsplan jan-april 2009 Förfrågan och resursplan för personal på hälsotorgen ställs till verksamhetschefer för de övriga fyra hälsotorgen i Blekinge. Nätverksträff - information gällande hälsotorgens framtid. Hälsotorgen var direkt berörda av att ApotekeAB sa upp avtalen gällande monopol och övergick till privat regi. Detta började gälla 1 april. Folkhälsostrateg i Landstinget Blekinge delger att Hälsotorgens verksamhet ska fortsätta men oklart under vilken författning de ska tillhöra. Regionchef för Apoteken meddelar att de inventarier som hälsotorgen har få tillsvidare behållas. Lyckeby fick förfrågan om att delta i planerad arbetsgrupp. Avböjde i ett första läge p.g.a. ovan osäkerhet men from mars medverkade som referensgrupp

9 9 Steg 2 (påbörjades redan i okt utifrån inventering i steg 1). Arbetsgrupp bildades I arbetsgruppen var det tänkt att representanter från hälsotorgspersonal, Landstinget Blekinge med SGF för IT i vård ochomsorg, tekniker BTH, forskare och lokalbefolkning skulle ingå. Utgångspunkten var ett jämlikt förhållande mellan antalet experter och lekmän. Inbjudan via lokalpress och flygblad för att starta arbetsgrupp uppstartmöte 24 febr. Ett 15 tal intressenter anmälde sitt intresse från befolkningen. Den professionella gruppens sammansättning var så gott som klar. Workshop med Informationsavdelningen den 16 februari Inbjudan från informationsavdelningen till delproj.ledare och proj.ledare. Diskussion kring grafisk profil, kommunikationspolicy och vad som händer framöver utifrån förväntade förändringar gällande ev. nya direktiv. För utförligare info finns mötesprotokoll. Inventering gällande andra användare av ny teknik inom Sverige och internationellt gjordes främst under steg 2 och 3. Utbildning Webbkörkort delprojektledare. Utformning av Virtuella hälsotorgets innehåll fortlöpte under projekttiden och avslutades Arbetsgruppen som bildades döptes till "verkstadsgrupp" och hade sitt första möte 3 mars i "provisorisk" lokal. Följeforskare följer projektet enligt projektdirektiv från Tillväxtverket. Delprojektledare intervjuades som en del i följeforskarnas utvärdering. Tillgängliga datorer önskades from jan till mars Dator till vald lokal dröjde och blev tillgänglig först september 2009 dessförinnan fick arbetsgruppen träffas i annan lokal på Ronneby hälsocenter samt i Landstingets datorsal i Ronneby med gäst login. Datorn fanns dock kvar i lokalen tom augusti 2011efter förlängning i projektet. Tillgänglig lokal önskades from jan Lokal fanns att tillgå tre månader senare, from april 2009 och fram till uppsägningen augusti Resurs för webb Planerades att tas från IT-enheten enligt överenskommelse med projektledare och delprojektledare för IT- Fullskalelab. Steg 3 och 4 påbörjades, se vid behov projektplan. Steg 4 startade mars 2009 och pågick under drygt 1 1/2 år - uppbyggnad av Virtuellt hälsotorg utformning och innehåll. Verkstan "Dag 1-9" Arbetsgrupp hade kontinuerliga träffar en gång i veckan för utformning av virtuellt hälsotorg som fysisk mötesplats samt medverkan via internet. Gemensam kommunikationsplats blev BTH:s lärplattform It s Learning i väntan på lösning på Landstinget Blekinge och IT-enheten som föreslagit inväntandet av "Sharepoint". Vi valde BTH:s lärplattform för att arbetet inte skulle avstanna. Utbildning på it s learning för verkstadsgruppen hölls den 31 mars.

10 10 Lokal för verkstan städades och möblerades. Internetuppkoppling fungerade inte i lokalen. Porslin utlånades från BKC:s förråd. Beställning till IT-enheten samt ny beställning om teknisk utrustning. Kontakt togs med olika verksamheter i kommunen däribland gymnasiestudenter på Knut Hahn inom programmet "webbutvecklare" för att ta fram en prototyp på Virtuellt hälsotorg som komplement till vår egna. De presenterade sitt arbete 7 och 8 maj. Efterlyser teknisk utrustning i lokalen såsom TV-skärm och dator med internetuppkoppling samt resurs av webb/programmerare. Programmerare tackade nej till tjänsten då anställningsförfarandet drog ut på tiden och tilltänkt programmerare blev erbjuden ett annat jobb. Projektledare lyckades inte rekrytera ny innan besked om anställningsstopp kom. Efter diskussion beslutades om konsult för byggandet av pappersprototyp. Projektgrupp har möte med IT-företaget Tictac 14 april. Önskemål om pappersprototyp som presenterades på Styrgruppsmötet den 17 juni. Tictac på plats i verkstadsgruppen 21 april för diskussion och samsyn gällande upplägg och tidsplan. Delprojektledare på Vitalis och rapporterade till verkstadsgruppen det som berörde utformning av Virtuellt hälsotorg. Ändring av tidsplan gällande steg 5, enligt önskemål från projektledare och delprojektledare för Fullskalelab. Datum för testperiod är framflyttad till våren 2010 istället för hösten för att detta skulle ge bättre förutsättningar för ev. förbättringar och justeringar. Under våren presenterades projektet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Landstinget Blekinge och för Äldreförvaltningens ledningsgrupp i Karlskrona kommun av projektledare och delprojektledare för Virtuellt hälsotorg som också presenterade projektet för arbetsledningen på Ronneby vårdcentral. Projektledare aviserar sin avgång mars 2009 och fortsatte sitt uppdrag tills efterträdare tillsattes. Rekryteringen av ny projektledare pågick och blev klart först i augusti månad Detta hade konsekvenser för delprojektet Virtuellt hälsotorg vilket byggde på delaktighet från både befolkning och profession som ställde sig mycket undrande till varför och vad som skulle hända härnäst? De var direkt berörda av de svårigheter med resurser och styrning inom projektet samt avsaknad av programmerare, teknisk utrustning och oklarheter kring hälsotorgens fortsatta verksamhet. Här tappade vi några av de personer som representerade befolkningen och som anmält sig för att medverka. Aktivitetsplan maj-augusti 2009 Verkstan "Dag 10-12" Knut Hahn studenter presenterar två varianter av webb-prototyp på Virtuellt hälsotorg. Värdefullt material som finns att tillgå på it s learning. Dator och internetuppkoppling på plats i lokalen. Fördröjning av Shairpoint och lång leveranstid av dator och internetuppkoppling. TV-skärm kändes inte längre aktuellt.

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Lärande utvärdering. Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12

Lärande utvärdering. Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12 Akademi för Utbildning, Kultur och Kommunikation Lärande utvärdering Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12 Elisabeth C Andersson följeforskare

Läs mer