Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak."

Transkript

1 Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners: SE: Svenskt Marintekniskt Forum Chalmers Tekniska Högskola Uddevalla kommun DK: Region Nordjylland. Dansk koordinerande partner. Frederikshavn kommune, Erhvervshus Nord(Erhvervsråd Frederikshavn), Aalborgs Univesitet, MARTEC NO: Høgskolen i Vestfold Övriga nätverkspartners och norska underpartners: SE: Fyrbodal Kommunalförbund, medfinansiär. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut DK: MARKOD NO: Vestfold fk, Telemark fk Maritimt Forum Sør Maritimt Forum Oslofjord Innovasjon Norge Total budget (totala kostnader) EU: NO: Projektperiod: ERUF stöd (EU) IR middler (NO) Prioriterat område: 2 Egen offentlig medfinansiering: EU: NO: NYPS-ID

2 1. Kort beskrivning av projektet (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektet kortfattat. Beskrivningen bör fokusera på projektspecifika händelser, aktiviteter, ev. Projektändringar, partnerskap m.m. MARKIS Maritimt kompetens- och innovationssamarbete Skagerrak/Kattegat, är ett regionalt samhandlingsprojekt som vill bidra till en globalt konkurrenskraftig maritim region Skagerrak/Kattegat med: - ett rent hav och konkurrenskraftig sjöfart - maritim transportnäring i framkant av att förverkliga den maritima nollvisionen: inga skadliga utsläpp till luft och vatten. - globalt konkurrencedyktige virksomheder i grøn-kunskapsdriven ekonomisk vækst, der samarbejder på tværs af grænser. - attraktiva maritima innovations- och kompetensmiljöer med öppna, flexibla och integrerade utbildnings-och arbetsmarknader som drar till sig företag, studenter och forskare från hela världen. I MARKIS-projektet skapades två gränsregionala arenor för möten och dialog över både kompetens- och nationsgränser för att satta igång tillväxtprocesser och konkreta utbildnings- och innovationsprojekt där maritima företag, forskning och utbildningsorganisationer samverkar. Der er etableret et hav af kontakter, samarbejder og konkrete projekter, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder deler viden og udvikler nye innovative løsninger Fokus har varit hållbar maritim transport, maritima tillväxtsegment som green retrofit och offshore förnybar energiproduktion samt utbildning och kompetensutveckling. Gennem en bred vifte af aktiviteter har MARKIS spillet en central rolle i opbygningen og udviklingen af et maritimt, integrerat innovationsmiljø i Skandinavien ved at bringe de maritime aktører på begge sider af Skagerrak-Kattegat sammen og gøre det synligt, hvor styrkerne ligger. Drygt 1200 deltagare från SE, DK och NO har medverkat i minst ett av det 40-tal arrangemang workshops, seminarier, dialogmöten och årskonferenser som MARKIS bjudit in till, flera i samverkan med andra maritima aktörer eller projekt. Att skapa gränsöverskridande mötesplatser för gemensam information, kunskapsdelning och nätverkande är nödvändigt för att skapa innovativa samarbeten. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har varit en förutsättning för att MARKIS partners har kunnat initiera, facilitera och spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder och där företag och vidensinstitutioner samverkar d.v.s. tripple-helix-samarbeten i praxis. MARKIS har visat att tripple-helix er klart en metode, man kan fortsætte med at samarbejde omkring og bygge videre på även i gränsöverskridande innovations- och kompetenssamarbeten. Sex nya maritima utbildningar har utvecklats med inspiration och ny kunskap från MARKIS arenor och i dialog med näringen. Tillsammans med satsningar på utveckling av simulatorer, marina utbildningslaboratorier, teknik och pedagogik för utbildning på distans har viktig infrastruktur skapats för fortsatt utveckling av attraktiva utbildnings- och innovationsmiljöer. MARKIS arbete med alternativa bränslen har fungerat som ögonöppnare för Høgskolen i Vestfold, som hösten 2013 startar upp en batchelorutbildning i LNG och ett gaveprofessorat från Wilhelmsen stärker forskning och innovation för ökad användning av gasbränslen. Under 2014 kommer en ny gas-bränslesimulator att tas i bruk vid HiVe vilket ytterligare stärker utbildning och innovation i regionen. HiVe har enligt plan etablerat ett nytt Simulerings- och SamhandlingsLaboratorium ett innovationsverktyg som är tillgängligt även på distans för utbildnings- och innovationsaktörer i hela regionen genom den interaktiva kommunikationsstruktur med noder i Frederikshavn, Göteborg/Lindholmen och Uddevalla som HiVe har varit initiativtagare och centralnod.

3 Högskolecentrum Bohuslän startar hösten 2013 en helt ny ettårig Yrkeshögskoleutbildning - Maritime Sustainability Coordinator. Ökade krav inom miljö- och energieffektiviseringsområdet för den maritima sektorn skapar behov av ny kompetens. Startar hösten I Nordjylland samlas maritima stakeholders kring uppbyggnad av ett nytt nationellt Maritimt branscheudviklingscenter (MBUC) i Frederikshavn. Centret bygger vidare på Tripple Helixtanken och kommer att vara ett viktigt regionalt kompetenscentrum i det Blå Danmark och framtida aktör i det gränsregionala samarbetet. Det nye Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC) skal gøre Frederikshavn og Danmark internationalt kendt for at arbejde aktivt med maritime uddannelser og efteruddannelse, forskning og produktudvikling. Samarbejde på tværs af landegrænser i Norge, Sverige og Danmark samt mellem virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er det, som har skabt resultaterne i MARKIS. Der er blevet skabt samarbejdsrelationer og netværk, som vil leve videre efter MARKIS afslutning for at skabe nye projekter og nye resultater. Projektändringarna har varit få och små och av mer administrativ art än direkt verksamhetspåverkande. Tidigt i projektet erfor vi att det fanns ett stort behov bland alla maritima aktörer av information om nya miljöregler och att utbyta erfarenheter om och lära mer om nya och alternativa kostnadseffektiva lösningar - mycket större än vad vi räknat med. En stor del av projektets samlade resurser kom därför att prioriteras på att tillgodose detta behov som är grundläggande för fortsatt samhandling. 2. Måluppfyllelse och Resultat (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektets resultat och måluppfyllelse. Här redogörs för projektets resultat i förhållande till fastlagda projekt- och effektmål. Kommentera och motivera eventuella avvikelser. MARKIS har genom en målinriktad information och kommunikationsinsats i det breda MARKISnätverket skapat et fælles billede og forståelse af de muligheder som virksomheder og vidensinstitutioner har indenfor maritim miljø. MARKIS har byggt upp en kommunikations- og informationsindsats, som har haft fokus at mobilisere og motivere aktører fra alle målgrupper til at aktivt involvere sig i projektet og sprede konkrete aktiviteter og resultater fra projektet i relevante fora. Insatsen för informations- och kunskapsdelning liksom spridning av MARKIS resultat har i första hand byggts kring skapandet av en struktur av varige mötesplatser/mötesarenor. När projektet avslutades hade: personer varav 176 var kvinnor från 553 olika företag och privata och offentliga organisationer deltagit i minst en MARKISaktivitet. Flera har deltagit i fler än en aktivitet knappt pers. finns på anmälningslistorna. Tre Årskonferenser med sammanlagt 454 deltagare från alla tre länder i ÖKS programområde har genomförts. Deltagarna erbjöds ett 20tal workshops och ett 10-tal keynotes i aktuella ämnen. I Skagerrak/Kattegat bygger nu partners i MARKIS-nätverket en varig struktur av gränsöverskridande konferenser/mötesplatser: NO: SMC Scandinavian Maritime Conference kommer att arrangeras vartannat år i Horten som del i Oslo Maritime Week med HiVe och MF Oslofjord som huvudarrangörer. Nästa SMC tar sikte maj NO: SMOC Sørlandet Maritime Offshore Conference genomförs årligen andra veckan i augusti. MF Sør och NCE NODE klustret är huvudarrangörer. Tillsammans med partners i MARKISnätverket undersöker man nu möjligheterna att i konferensen inkludera nya sessions med speedmeetings. SE: SMD Swedish Maritime Day kommer att fortsätta arrangeras i april varje år. SP är huvudarrangör för SMD2014. DK: Diskussion pågår i det maritima klustret Nordjylland om en stationär och återkommande

4 mötesplats som profilerar det blå NordJylland i Skandinavien och globalt. Mellan årskonferenserna genomfördes ytterligare ett 20tal matchmaking aktiviteter - workshops, studieresor och seminarier för att samla aktörer med ideer til udviklingsprojekter. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har starkt bidragit till att MARKISpartners har kunnat initiera, facilitera och från arenorna spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder. I MARKIS har även nio rapporter m.fl. kunskapshöjande produkter gjorts tillgängliga för en större grupp på projektets hemsida En gränsöverskridande plattform för innovations- och kompetenssamarbeten börjar ta form och ett nätverk mellan maritima innovations- och kompetenscentrum och blå klusterorganisationer blir allt mer operativt. Ett än så länge ganska lösligt nätverk utvidgas med fler aktörer allteftersom nya projektkonstellationer etableras. Projekt kommer att vara samverkansform för lång tid framåt. Ett IT-baserat kommunikationsnätverk med fyra noder fungerar och ökar definitivt tillgängligheten hos de olika aktörerna i Uddevalla, Lindholmen, Frederikshavn och i centralnoden HIVE. Kommunikationsnätverket blev från start hösten 2011 plattform för intern kommunikation. Möten i MARKIS Ledningsgrupp, Nätverksgrupperna och projektgrupper har fr.o.m. jan 2012 genomförts på länk. Många sparade resor och minskade utsläpp! I fortsättningen blir respektive aktör en nod i ett självutvecklande nätverk. Våra strategier för fortsatt innovations- och kompetenssamarbete är summerade i MARKIS slutdokument: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter, som sammanfattar de mest aktuella utvecklingsfrågorna och MARKIS output samt lämnar förslag till fortsatta aktiviteter under kommande programperiod. MARKIS hade många projektmål fler än vad det fanns resurser att genomföra inom projektperioden. I vilken grad effektmålen på medellång sikt redan har uppfyllts är på kort sikt svårt att avgöra. MARKIS har tillsammans med andra gränsregionala projekt och stakeholders lagt en god grund för fortsatt samhandling som kan befästa regionens position som a global frontrunner in the conversion to 3. Projektorganisation och ansvarsfördelning (max 4000 tecken) Beskriv hur projektorganisationen och samarbete inom det gränsöverskridande projektpartnerskapet har fungerat och vilken ansvarsfördelningen har varit mellan projektets partners. MARKIS projektpartnerskap består av tio stödmottagande partners och nio nätverkspartners i Västra Götaland, Nordjylland, Vestfold, Telemark och Oslo/Akershus med stark förankring i maritim näring, innovation, forskning och utbildning. Dessa 19 partners skapar den inre kärnan i MARKISnätverket som efter projektslut fortsätter att arbeta för ett rent hav och en kunskapsdriven, växande blå näring. Två nätverkspartners; SP och MARCOD har tillkommit under resan. Genom att den koordinerande processledaren för HA1 anställdes som affärsutvecklare i den nya organisationen MARCOD kunde kontinuiteten i MARKIS innovations/projektarena bibehållas. SP har varit en aktiv nätverkspartner i MARKIS fom hösten 2012 efter att en processledare som tidigare jobbat i SMTF anställts av SP. MARTEC minskade sin aktivitet i MARKIS under det sista året pga ny affärsplan och därmed annan prioritering av resurser. Erhvervshus Nord tog över uppdrag för kompetensförsörjning. Alla partners har varit aktiva i minst en arena/huvudaktivitet. Flertalet partners har också varit ansvariga för minst en underaktivitet/aktivitetsområde.

5 Projektändringar: Rörligheten i projektet har varit liten enligt projektledarens bedömning. Att personer slutar eller får ändrade arbetsuppgifter eller att partnerorganisationer stuvar om i sin verksamhetsidé eller får ändrat uppdrag måste man räkna med under så pass lång projektperiod. I några av underaktiviteterna kom därför aktiviteterna inte igång förrän i slutet av projektperioden och då i första hand som initiativ och förberedelser för projekt och andra insatser efter projektslut. De administrativa ändringarna i projektet har varit få och små: Redan under den första redovisningsperioden beslöt Ledningsgruppen att flytta KickOff/ÅK10 till slutet av nov 2010/RP2 och förlades till Frederikshavn istället för som planerat och budgeterat i Västra Götaland vilket kastade om tidsordning för återstående årskonferenser etc. och påverkade årsbudgetarna för arrangerande partners. Efter avstämning med sekretariatet beslöt LG även att flytta projektkommunikation från HA3 till HA4 vilket också påverkade budgetering för HA3 och HA4. Eftersom all redovisning sker per RP/6månadersperiod och med avstämning mot budget totalt hade det ingen praktisk betydelse för redovisning. Maritimt Forum i Norge organiserarade om under RP5. Dock samma underpartners men andra namn och något annorlunda distrikt ; Maritimt Forum Sør och Maritimt Forum Oslofjord. 4. Gränsöverskridande effekter (4000 tecken) Beskriv på vilket sätt projektet i något hänseende ekonomiskt, socialt eller samhälleligt uppnått bättre resultat än som är möjligt om projektet istället drivits på var sin sida om gränsen. Beskriv projektets effekter för programområdet. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk, mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet. Vi menar att inget av det som MARKIS-projektet kan redovisa som resultat och effekter hade kunnat åstadkommas i rent nationella eller regionala projekt. Några s.k. övriga effekter i de regionala innovationsmiljöerna som kan tillskrivas det gränsregionala samarbetet i MARKIS: Nordjylland: En mycket tydligare fokusering kring maritim utbildning- och kompetensutveckling både akademisk utbildning vid Aalborgs Universitet och professionsutbildning vid MARTEC och andra utbildningsorganisationer i främst Frederikshavns kommune. Att man fn i Frederikshavn utvecklar ett nytt Maritimt brancheinstitutt torde i hög grad kunna tillskrivas inspiration från MARKISprocesserna. Vestfold/Oslofjord: Utveckling och etablering av SIMSAMLab var en viktig pusselbit i skapandet av Vestfold Innovations- och ForskningsPark. HIVE utvecklar nu alternativa bränslen med fokus naturgas/lng som nytt profilområde vid sidan av Human Factors med utbildning, ny simulator och nya forskningsresurser med direkt inspiration från MARKISsamarbetet. Västra Götaland: Den maritima innovationsplattformen har vidgats med nya drivande aktörer SP, SSPA och Innovatum Projektarena. ForskningsInstituten och projektarenorna i det regionala innovationssystemet tar allt större plats i de maritima innovationsprocesserna och kommer att vara drivande partners/aktörer i de maritima i nästa programperiod. Även i Västra Götaland har kompetens och företag inombåde Offshore/olja&gas och offshore renewables som havsbaserad vin- och vågkraft

6 MARKIS effektmål uttrycker en tydlig viljeinriktning och ambition att på medellång sikt ha reduceret de miljø- og klimapåvirkende udslip til vand og luft fra søfarten samtidigt som sjötrafikarbetet ökat. MARKIS har genom målinriktad kommunikation skapat ökad medvetenhet/ awareness/ om miljöutmaningar, nya regelverk (SECA 2015) och möjliga lösningar. Många transportsäjare och transportköpare måste fatta rätt beslut under åren som kommer. Fortsatt cross-border transport greening project clustering med eller utan EU-stöd är nödvändigt. MARKIS har gått före i att skapa en attraktiv integreret maritim innovationsmiljö med en etableret struktur for samarbejde och grænseløs tilgang til spidskompetencer och supportsystem. Det gränsregionala maritima nätverk med aktörer som kluster- och erhvervsfremmeorg och program- /projektfinansiärer i Nordjylland, SørøstNorge och Västra Götaland som initierades i och med starten av de Maritima Partenariaten 2004 i Grimstad har definitivt utvidgats i och med MARKIS. Antalet gränsregionala regelbundet återkommande maritima mötesplatser ökar, Det finns mycket kvar att göra i kommande programperioder för att skapa en velintegreret uddannelses- og arbejdsmarkedsregion med et internationalt konkurrencekraftigt uddannelsestilbud og øget mobilitet af kompetenceressourcer over landegrænser. Ett första stapplande steg har tagits under MARKISprojektperiod mot ett mer konkurrencekraftigt uddannelsestilbud med sex nya utbildningar. Stor utmaning för framtiden är att riva ett antal formella och informella gränshinder för utbildning på distans men även att öka tillgängligheten cross-border i en gränslös utbildnings- och arbetsmarknad och skapa en samlet eksponering af det samlede udbud af maritim uddannelse og kompetence i regionen.

7 5. Indikatorer a) Generella programindikatorer (om antalet är noll ange 0 ) Programindikator: Samarbetsgrad Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/ sem 15 4 K: 20 K: 98 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: 356 TOT: 454 Nya samarbetsformer 2 2 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 2 3 Undanröjda formella gränshinder 0 1 Identifierade upplevda gränshinder 2 2 Undanröjda upplevda gränshinder 2 0 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 9 27 K: 20 K: 190 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: TOT: Kunskapshöjande produkter 3 24 Programindikator: informationsinsatser Informationsprodukter 4 17 Informationsspridning: Antal deltagare kvinnor/män K: 50 K: 500 M: 150 M:3 300 TOT: b) Specifika prioritetsindikatorer (fyll endast i indikatorer överensstämmande med projektets prioritet. Om antalet är noll, ange 0 ) Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Nya tematiska planer/program/strategier 1 1 Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land 0 0 Nya planer planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete 1 1 Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet 1 1 Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster 3 6 Institutionella samarbetsformer 1 1

8 c) Beskriv indikatorerna som uppnåtts under perioden Beskriv och kommentera vad som uppnåtts samt inte uppnåtts och orsakerna till detta. Programindikator: Samarbetsgrad Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/sem: Markis genomförde planenligt tre årskonferenser en i vardera DK,SE och NO och en avslutningskonferens med deltagare från dessa tre länder men även från andra främst nordiska länder. Varje ÅK innehöll ett antal workshops eller dialogmöten för matchmaking. Antal deltagare kv/m: I indikatorlistan har vi utgått från antal deltagare i resp. aktivitet. Nya samarbetsformer: Gränsöverskridande samarbeten och funktionsnätverk mellan kompetens/innovationsmiljöerna och mellan utbildningsleverantörerna privata och offentliga. Programindikator: Gränshinder Identifierade och undanröjda formella och informella gränshinder: I rapporten Nordens utbildningsmarknad öppen men med begränsningar, visar MARKIS på nationella inlåsningseffekter när studenter i framförallt DK och NO söker studiemedel för fristående kortkurser, distanskurser eller deltidsstudier utanför hemlandet. Frågan har anmälts till Nordiska rådet och hanteras vidare i IR SveNo projektet: Gränshinder Kartläggning av olika nationella och regionala finansiella supportsystem visar på en förhållandevis stor öppenhet för internationell medverkan i SE och NO medan danska finansiella systemen är mera nationellt begränsande. Vi har i olika Statusrapporter flaggat för gränshinder inom lättviktsområdet där sjöfartsmyndigheterna i SE och DK hade skilda tolkningar/tillämpning av samma regelmassa avseende färjor i inrikes användning, vilket i praktiken ledde till handelshinder. ÖK-Ö projektet ledde till ökad samsyn även på myndighetsnivå på hur nya lättviktsmaterial kan användas och regeltillämpning. Skillnaderna i kultur och språk är fortsatt höga barriärer som inte förhindrar samverkan men stoppar mycket grus i processerna som därigenom tar mycket längre tid. Botemedel: flitigt umgänge. Skapa många mötesplatser! Var ihärdig!! Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter Vi har räknat mötesplatser/events som genomförts mellan årskonferenserna: Seminarier, dialogmöten, roadshowmöten, workshops och studieresor genomförda med någon MARKISpartners som arrangör och kommunicerade i hela området. Antal deltagare kvinnor/män I indikatorlistan har vi utgått från deltagar-/anmälningslistorna: Kunskapshöjande produkter Vi har räknat projektets utspunna produkter som: Innovationsprocesser och projekt och förstudier/utredningar/rapporter/skrifter initierade och utvecklade i MARKISnätverket.

9 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter: Tre hemsidor: facebook/linkdin, två filmer, tre informationsfoldrar, två annonsbilagor/indstick, två nyhetsbrev, fyra konferensdokumentationer. (pressinfo och omtalelser ingår i Informationsspridning). Sammanlagt 17 informationsprodukter. Informationsspridning: Vi har utgått från de 92 nyheter som årsvis finns redovisade på - Pressreleaser och annan info: det är lätt att i efterhand konstatera att det är bara ett fåtal pressinfo som även lagts ut på hemsidan: 9 - Pressomtalelser av MARKIS: 11 - MARKIS informerar om intressanta maritima händelser och nya beslut, utlysningar, konferensinbjudningar i andra projekt m.fl.: 29 - Nyhetsbrev och MARKIS informerar om egna events, publikationer, projektresultatm.m. har däremot inte räknats med i indikatorlistan. Sammanlagt 43 tillfällen Antal deltagare kvinnor och män: MARKIS Utsändningslista för nyheter - ca namn - tjänar som indikator för hur många vi genom egna aktiva åtgärder nått med information. Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Vi levererar inte någon ny strategi, plan eller program. MARKIS vision och målbilder förs vidare i ett vidgat nätverk med nya insatsområden kommunicerade i MARKIS slutrapport: Två hav, en vision, gränslösa möjligheter. Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet - Ett kommunikationsnätverk som används. Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster - Två nya utbildningar blev sex. Institutionella samarbetsformer - Ett innovations- och kompetensnätverk finns på plats med den varaktighet som informella personnätverk har. 6. Horisontella kriterier Bekriv projektets påverkan på miljön, jämställdheten och mångfalden. Ange ex. särskilda insatser och verksamheter inom ramen för projektet som har bidragit till förbättrad miljö, jämställdhet mellan kvinnor och män eller till att stärka och utveckla integrationen/mångfalden (jmf. Punkter i beslutsbrev). Horisontellt kriterium: Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön Projektet har en övervägande negativ inverkan på miljön ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad miljö: MARKISprojektet kommer att bidra till förbättrad miljö. Markis är ett milö- och klimatprojekt med tydlig vision och miljömål. Projektet har satt fokus på maritim miljöteknik och miljösäkerhet och hur miljö- och klimatutmaningar genom skandinavisk utvecklad miljöteknik, kan ge affärsnytta för företag på den globala marknaden. Vejen mod holdbar udnyttelse af det fælles havområde går over øget brug af vedvarende energi og energieffektiviseringer bl.a.

10 Prosjektet har bidratt til å igangsette LNG satsning og kursutvikling (ved HiVe) for håndtering av LNG på skip. Aktiviteten er et klart tilltak for å redusere skadelig utslipp fra skip til luft. Kompetensutveckling/nya utbildningar som sätter fokus på branschens framtida miljöfrågor. Den kommunikationsinfrastruktur som implementerats i projektet har sparat många bilresor med minskade utsläppsom följd Horisontellt kriterium: Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande positiv påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande negativ inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad jämställdhet: Marintecknisk utveckling och produktion och sjöfart är av tradition mycket mansdominerade men kvinnor börjar att ta plats. I uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ses en tendens til at fokusering på bedre miljø appellerer til kvinder og er en måde til at få flere kvinder ind i tradtionelt mandsdominerede brancher. Projektets och branschens fokus på miljø forventes därför medføre en øget interesse hos kvinder for den maritime branches muligheder. Uddannelsessektoren er en vigtig del af arbejdet med ligelig kønsfordeling. Uddannelser med et markant element af miljø og klimaløsninger kommer att vara en måde at tiltrække flere kvinder til de maritime fag. Projektet har försökt att i så stor utsträckning som möjligt engagera kvinnliga föreläsare vid seminarier och temakonferenser och överhuvudtaget engagera de alldeles för få kvinnor som finns i branschen för att lyfta fram förebilderna. Projektets partnerskap har haft en jämn könsfördelning. Horisontellt kriterium: Integration och mångfald Projektet syftar direkt till att förbättra integration och mångfald Projektet har en övervägande positiv påverkan på integration och mångfald Projektet har en övervägande negativ inverkan på integration och mångfald ja Beskriv om projektet har bidragit till att förbättra integrationen och mångfalden. Søfart og den maritime branche er global med et stort samspil på tværs af landegrænser. Rederier og besætninger på skibe er ofte et mix af nationaliteter. Projektets partnere forventer, at maritim industri och sjöfart vil appellere til unge med anden etnisk baggrund som ser internationale muligheder i branchen. 7. Gränsregionala erfarenheter (max 4000 tecken) Redovisa gjorda erfarenheter från sättet att bedriva projektet i en gränsregional miljö. Redovisa vad som varit bra och dåligt i projektet och vad som man kan dra nytta av/eller förbättra i kommande projekt. Havet är den gemensamma resursen - men också det gemensamma hindret. För att vara ett Interreg A programområde är det därför i KASK ett långt upplevt tidsavstånd mellan aktörerna/ stakeholders i länderna beroende av relativt långsamma och glesa färjeturer. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk och mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet, förtroende och relationer mellan maritima aktörer/parter i de maritima klustren. Att på tvärs alla administrativa och kulturella gränser/barriärer skapa samhandling, samverkan, samordning och nätverk med gemensam vision och målbilder det vill säga bygga upp relationer är ingen quickfix. MARKiS har byggt kommunikationsnoder för digital kommunikation. Dessa var mycket värdefulla i det dagliga samarbetet mellan projektpartners/intern kommunikation. Och skall definitivt utvecklas och utnyttjas ändå mer frekvent i kommande projektsamarbeten.

11 F2F möten krävs också för å oppnå bra samarbete og for att bygga goda relationer och tillit som är nödvändiga i ett regionbygge med integrerade innovationsmiljöer och arbetsmarknader. Företagen/näringen har betydligt större vana att röra sig över gränserna än aktörerna i de två övriga segmenten i 3H-konceptet. Både myndigheter och framförallt utbildningsaktörerna har fortsatt en lång väg att vandra med lärande konkreta samarbetsprojekt innan målet om en öppen och flexibel utbildnings- och arbetsmarknad är uppnått. 8. Genomförda informations- och kommunikationsinsatser jfr kommunikationsplanen (max 4000 tecken) Beskriv hur projektet har kommunicerats intent och externt. Ge också exempel på hur allmänhet och andra har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat samt hur det framgått att projektet erhållit stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 1. Intern kommunikation: Ett gränsöverskridande arbetssätt har varit grundläggande för MARKIS och utgångspunkt för samtliga grupper och aktiviteter Från start har gränsöverskridande, gemensamma möten regelbundet periodvis veckovis - hållits i ledningsgrupp och nätverksgrupper. Under 2010 och 2011 huvudsakligen som telefonmöten som på nyåret 2012 ersattes av LYNC-konferenssystem i noderna. Vilket sparat tid/reskostnader och miljö. Varje nätverksgrupp/ha har minst haft månadsmöten i noderna. Hela projektpartnerskapet har kallats till gemensamt PU/Planering-ProjektUtvecklingsmöte i början av varje ny redovisningsperiod d.v.s. två gånger per år. En intern projektmanual togs fram vid projektstart. Ett intranät/sharepoint för dokumenthantering har varit tillgängligt fom jan Extern kommunikation: MARKIS mötesplatser/events med extern målgrupp Årskonferenser, seminarier och workshops 44 allt som allt har varit den främsta kommunikationskanalen att nå målgrupperna i de maritima näringarna. Alla mötesplatser har haft till syfte att informera om och dela ny kunskap om klimat- och miljöutmaningar i Skagerrak/Kattegat och nya regelverk och lösningar som minskar skadliga utsläpp. En annan viktig uppgift för mötesarenorna har varit att fånga upp kompetensbehov och innovativa idéer samt initiera och matchmaka processer och projekt som stimulerar växt av miljösmart/clean shipping. MARKIS website blev klar i oktober 2010 och er opdateret løbende og fortløbende ifht. nyheder, indlæg, konferencer, dokumenter, oplæg, power points mm. Struktur och design reviderades under redovisningsperiod 4. Hemsidan uppdateras inte efter projektslut 31 maj 2013 och tas bort från Frederikshavns kommunes server MARKIS informations- och kunskapshöjande produkter: - Info-folder MARKIS 2010, reviderad och omtryck Broschyr: Visual Collaboration- SimSam, Vestfold University College, Broschyr: Det Maritime og Polytekniske Uddannelsescenter i Nordjylland, MARTEC, Film: LNG or the chiken egg story SMTF - Film: A visual presentation of Chalmers maritime education, Chalmers - Skriften: MARKIS udvalgte historier har producerats och tryckts maj Tillgänglig för hela MARKIS-nätverket och övriga stakeholders/intresserade på - MARKIS slutrapport: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter klar nov Den kommer att vara tillgänglig för MARKIS stakeholders och övriga maritima intressenter genom nyhetsutskick och på Dokumentation fra MARKIS events: Inbjudan, program, presentationer och i några fall anteckningar finns att hämta på För SMC12 finns motsvarande på

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende Om Gôrbra Lisbeth Lindahl Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende 1 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...5 2. SUMMARY...7 3. LÄSANVISNING OCH FÖRKLARINGAR...9

Läs mer

A2006:011. "Konsten att överleva" Studie om stora företagsnedläggningar i Europa och USA. Christina Skantze

A2006:011. Konsten att överleva Studie om stora företagsnedläggningar i Europa och USA. Christina Skantze A2006:011 "Konsten att överleva" Studie om stora företagsnedläggningar i Europa och USA Christina Skantze Konsten att överleva Studie om stora företagsnedläggningar i Europa och USA Christina Skantze

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer