Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak."

Transkript

1 Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners: SE: Svenskt Marintekniskt Forum Chalmers Tekniska Högskola Uddevalla kommun DK: Region Nordjylland. Dansk koordinerande partner. Frederikshavn kommune, Erhvervshus Nord(Erhvervsråd Frederikshavn), Aalborgs Univesitet, MARTEC NO: Høgskolen i Vestfold Övriga nätverkspartners och norska underpartners: SE: Fyrbodal Kommunalförbund, medfinansiär. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut DK: MARKOD NO: Vestfold fk, Telemark fk Maritimt Forum Sør Maritimt Forum Oslofjord Innovasjon Norge Total budget (totala kostnader) EU: NO: Projektperiod: ERUF stöd (EU) IR middler (NO) Prioriterat område: 2 Egen offentlig medfinansiering: EU: NO: NYPS-ID

2 1. Kort beskrivning av projektet (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektet kortfattat. Beskrivningen bör fokusera på projektspecifika händelser, aktiviteter, ev. Projektändringar, partnerskap m.m. MARKIS Maritimt kompetens- och innovationssamarbete Skagerrak/Kattegat, är ett regionalt samhandlingsprojekt som vill bidra till en globalt konkurrenskraftig maritim region Skagerrak/Kattegat med: - ett rent hav och konkurrenskraftig sjöfart - maritim transportnäring i framkant av att förverkliga den maritima nollvisionen: inga skadliga utsläpp till luft och vatten. - globalt konkurrencedyktige virksomheder i grøn-kunskapsdriven ekonomisk vækst, der samarbejder på tværs af grænser. - attraktiva maritima innovations- och kompetensmiljöer med öppna, flexibla och integrerade utbildnings-och arbetsmarknader som drar till sig företag, studenter och forskare från hela världen. I MARKIS-projektet skapades två gränsregionala arenor för möten och dialog över både kompetens- och nationsgränser för att satta igång tillväxtprocesser och konkreta utbildnings- och innovationsprojekt där maritima företag, forskning och utbildningsorganisationer samverkar. Der er etableret et hav af kontakter, samarbejder og konkrete projekter, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder deler viden og udvikler nye innovative løsninger Fokus har varit hållbar maritim transport, maritima tillväxtsegment som green retrofit och offshore förnybar energiproduktion samt utbildning och kompetensutveckling. Gennem en bred vifte af aktiviteter har MARKIS spillet en central rolle i opbygningen og udviklingen af et maritimt, integrerat innovationsmiljø i Skandinavien ved at bringe de maritime aktører på begge sider af Skagerrak-Kattegat sammen og gøre det synligt, hvor styrkerne ligger. Drygt 1200 deltagare från SE, DK och NO har medverkat i minst ett av det 40-tal arrangemang workshops, seminarier, dialogmöten och årskonferenser som MARKIS bjudit in till, flera i samverkan med andra maritima aktörer eller projekt. Att skapa gränsöverskridande mötesplatser för gemensam information, kunskapsdelning och nätverkande är nödvändigt för att skapa innovativa samarbeten. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har varit en förutsättning för att MARKIS partners har kunnat initiera, facilitera och spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder och där företag och vidensinstitutioner samverkar d.v.s. tripple-helix-samarbeten i praxis. MARKIS har visat att tripple-helix er klart en metode, man kan fortsætte med at samarbejde omkring og bygge videre på även i gränsöverskridande innovations- och kompetenssamarbeten. Sex nya maritima utbildningar har utvecklats med inspiration och ny kunskap från MARKIS arenor och i dialog med näringen. Tillsammans med satsningar på utveckling av simulatorer, marina utbildningslaboratorier, teknik och pedagogik för utbildning på distans har viktig infrastruktur skapats för fortsatt utveckling av attraktiva utbildnings- och innovationsmiljöer. MARKIS arbete med alternativa bränslen har fungerat som ögonöppnare för Høgskolen i Vestfold, som hösten 2013 startar upp en batchelorutbildning i LNG och ett gaveprofessorat från Wilhelmsen stärker forskning och innovation för ökad användning av gasbränslen. Under 2014 kommer en ny gas-bränslesimulator att tas i bruk vid HiVe vilket ytterligare stärker utbildning och innovation i regionen. HiVe har enligt plan etablerat ett nytt Simulerings- och SamhandlingsLaboratorium ett innovationsverktyg som är tillgängligt även på distans för utbildnings- och innovationsaktörer i hela regionen genom den interaktiva kommunikationsstruktur med noder i Frederikshavn, Göteborg/Lindholmen och Uddevalla som HiVe har varit initiativtagare och centralnod.

3 Högskolecentrum Bohuslän startar hösten 2013 en helt ny ettårig Yrkeshögskoleutbildning - Maritime Sustainability Coordinator. Ökade krav inom miljö- och energieffektiviseringsområdet för den maritima sektorn skapar behov av ny kompetens. Startar hösten I Nordjylland samlas maritima stakeholders kring uppbyggnad av ett nytt nationellt Maritimt branscheudviklingscenter (MBUC) i Frederikshavn. Centret bygger vidare på Tripple Helixtanken och kommer att vara ett viktigt regionalt kompetenscentrum i det Blå Danmark och framtida aktör i det gränsregionala samarbetet. Det nye Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC) skal gøre Frederikshavn og Danmark internationalt kendt for at arbejde aktivt med maritime uddannelser og efteruddannelse, forskning og produktudvikling. Samarbejde på tværs af landegrænser i Norge, Sverige og Danmark samt mellem virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er det, som har skabt resultaterne i MARKIS. Der er blevet skabt samarbejdsrelationer og netværk, som vil leve videre efter MARKIS afslutning for at skabe nye projekter og nye resultater. Projektändringarna har varit få och små och av mer administrativ art än direkt verksamhetspåverkande. Tidigt i projektet erfor vi att det fanns ett stort behov bland alla maritima aktörer av information om nya miljöregler och att utbyta erfarenheter om och lära mer om nya och alternativa kostnadseffektiva lösningar - mycket större än vad vi räknat med. En stor del av projektets samlade resurser kom därför att prioriteras på att tillgodose detta behov som är grundläggande för fortsatt samhandling. 2. Måluppfyllelse och Resultat (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektets resultat och måluppfyllelse. Här redogörs för projektets resultat i förhållande till fastlagda projekt- och effektmål. Kommentera och motivera eventuella avvikelser. MARKIS har genom en målinriktad information och kommunikationsinsats i det breda MARKISnätverket skapat et fælles billede og forståelse af de muligheder som virksomheder og vidensinstitutioner har indenfor maritim miljø. MARKIS har byggt upp en kommunikations- og informationsindsats, som har haft fokus at mobilisere og motivere aktører fra alle målgrupper til at aktivt involvere sig i projektet og sprede konkrete aktiviteter og resultater fra projektet i relevante fora. Insatsen för informations- och kunskapsdelning liksom spridning av MARKIS resultat har i första hand byggts kring skapandet av en struktur av varige mötesplatser/mötesarenor. När projektet avslutades hade: personer varav 176 var kvinnor från 553 olika företag och privata och offentliga organisationer deltagit i minst en MARKISaktivitet. Flera har deltagit i fler än en aktivitet knappt pers. finns på anmälningslistorna. Tre Årskonferenser med sammanlagt 454 deltagare från alla tre länder i ÖKS programområde har genomförts. Deltagarna erbjöds ett 20tal workshops och ett 10-tal keynotes i aktuella ämnen. I Skagerrak/Kattegat bygger nu partners i MARKIS-nätverket en varig struktur av gränsöverskridande konferenser/mötesplatser: NO: SMC Scandinavian Maritime Conference kommer att arrangeras vartannat år i Horten som del i Oslo Maritime Week med HiVe och MF Oslofjord som huvudarrangörer. Nästa SMC tar sikte maj NO: SMOC Sørlandet Maritime Offshore Conference genomförs årligen andra veckan i augusti. MF Sør och NCE NODE klustret är huvudarrangörer. Tillsammans med partners i MARKISnätverket undersöker man nu möjligheterna att i konferensen inkludera nya sessions med speedmeetings. SE: SMD Swedish Maritime Day kommer att fortsätta arrangeras i april varje år. SP är huvudarrangör för SMD2014. DK: Diskussion pågår i det maritima klustret Nordjylland om en stationär och återkommande

4 mötesplats som profilerar det blå NordJylland i Skandinavien och globalt. Mellan årskonferenserna genomfördes ytterligare ett 20tal matchmaking aktiviteter - workshops, studieresor och seminarier för att samla aktörer med ideer til udviklingsprojekter. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har starkt bidragit till att MARKISpartners har kunnat initiera, facilitera och från arenorna spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder. I MARKIS har även nio rapporter m.fl. kunskapshöjande produkter gjorts tillgängliga för en större grupp på projektets hemsida En gränsöverskridande plattform för innovations- och kompetenssamarbeten börjar ta form och ett nätverk mellan maritima innovations- och kompetenscentrum och blå klusterorganisationer blir allt mer operativt. Ett än så länge ganska lösligt nätverk utvidgas med fler aktörer allteftersom nya projektkonstellationer etableras. Projekt kommer att vara samverkansform för lång tid framåt. Ett IT-baserat kommunikationsnätverk med fyra noder fungerar och ökar definitivt tillgängligheten hos de olika aktörerna i Uddevalla, Lindholmen, Frederikshavn och i centralnoden HIVE. Kommunikationsnätverket blev från start hösten 2011 plattform för intern kommunikation. Möten i MARKIS Ledningsgrupp, Nätverksgrupperna och projektgrupper har fr.o.m. jan 2012 genomförts på länk. Många sparade resor och minskade utsläpp! I fortsättningen blir respektive aktör en nod i ett självutvecklande nätverk. Våra strategier för fortsatt innovations- och kompetenssamarbete är summerade i MARKIS slutdokument: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter, som sammanfattar de mest aktuella utvecklingsfrågorna och MARKIS output samt lämnar förslag till fortsatta aktiviteter under kommande programperiod. MARKIS hade många projektmål fler än vad det fanns resurser att genomföra inom projektperioden. I vilken grad effektmålen på medellång sikt redan har uppfyllts är på kort sikt svårt att avgöra. MARKIS har tillsammans med andra gränsregionala projekt och stakeholders lagt en god grund för fortsatt samhandling som kan befästa regionens position som a global frontrunner in the conversion to 3. Projektorganisation och ansvarsfördelning (max 4000 tecken) Beskriv hur projektorganisationen och samarbete inom det gränsöverskridande projektpartnerskapet har fungerat och vilken ansvarsfördelningen har varit mellan projektets partners. MARKIS projektpartnerskap består av tio stödmottagande partners och nio nätverkspartners i Västra Götaland, Nordjylland, Vestfold, Telemark och Oslo/Akershus med stark förankring i maritim näring, innovation, forskning och utbildning. Dessa 19 partners skapar den inre kärnan i MARKISnätverket som efter projektslut fortsätter att arbeta för ett rent hav och en kunskapsdriven, växande blå näring. Två nätverkspartners; SP och MARCOD har tillkommit under resan. Genom att den koordinerande processledaren för HA1 anställdes som affärsutvecklare i den nya organisationen MARCOD kunde kontinuiteten i MARKIS innovations/projektarena bibehållas. SP har varit en aktiv nätverkspartner i MARKIS fom hösten 2012 efter att en processledare som tidigare jobbat i SMTF anställts av SP. MARTEC minskade sin aktivitet i MARKIS under det sista året pga ny affärsplan och därmed annan prioritering av resurser. Erhvervshus Nord tog över uppdrag för kompetensförsörjning. Alla partners har varit aktiva i minst en arena/huvudaktivitet. Flertalet partners har också varit ansvariga för minst en underaktivitet/aktivitetsområde.

5 Projektändringar: Rörligheten i projektet har varit liten enligt projektledarens bedömning. Att personer slutar eller får ändrade arbetsuppgifter eller att partnerorganisationer stuvar om i sin verksamhetsidé eller får ändrat uppdrag måste man räkna med under så pass lång projektperiod. I några av underaktiviteterna kom därför aktiviteterna inte igång förrän i slutet av projektperioden och då i första hand som initiativ och förberedelser för projekt och andra insatser efter projektslut. De administrativa ändringarna i projektet har varit få och små: Redan under den första redovisningsperioden beslöt Ledningsgruppen att flytta KickOff/ÅK10 till slutet av nov 2010/RP2 och förlades till Frederikshavn istället för som planerat och budgeterat i Västra Götaland vilket kastade om tidsordning för återstående årskonferenser etc. och påverkade årsbudgetarna för arrangerande partners. Efter avstämning med sekretariatet beslöt LG även att flytta projektkommunikation från HA3 till HA4 vilket också påverkade budgetering för HA3 och HA4. Eftersom all redovisning sker per RP/6månadersperiod och med avstämning mot budget totalt hade det ingen praktisk betydelse för redovisning. Maritimt Forum i Norge organiserarade om under RP5. Dock samma underpartners men andra namn och något annorlunda distrikt ; Maritimt Forum Sør och Maritimt Forum Oslofjord. 4. Gränsöverskridande effekter (4000 tecken) Beskriv på vilket sätt projektet i något hänseende ekonomiskt, socialt eller samhälleligt uppnått bättre resultat än som är möjligt om projektet istället drivits på var sin sida om gränsen. Beskriv projektets effekter för programområdet. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk, mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet. Vi menar att inget av det som MARKIS-projektet kan redovisa som resultat och effekter hade kunnat åstadkommas i rent nationella eller regionala projekt. Några s.k. övriga effekter i de regionala innovationsmiljöerna som kan tillskrivas det gränsregionala samarbetet i MARKIS: Nordjylland: En mycket tydligare fokusering kring maritim utbildning- och kompetensutveckling både akademisk utbildning vid Aalborgs Universitet och professionsutbildning vid MARTEC och andra utbildningsorganisationer i främst Frederikshavns kommune. Att man fn i Frederikshavn utvecklar ett nytt Maritimt brancheinstitutt torde i hög grad kunna tillskrivas inspiration från MARKISprocesserna. Vestfold/Oslofjord: Utveckling och etablering av SIMSAMLab var en viktig pusselbit i skapandet av Vestfold Innovations- och ForskningsPark. HIVE utvecklar nu alternativa bränslen med fokus naturgas/lng som nytt profilområde vid sidan av Human Factors med utbildning, ny simulator och nya forskningsresurser med direkt inspiration från MARKISsamarbetet. Västra Götaland: Den maritima innovationsplattformen har vidgats med nya drivande aktörer SP, SSPA och Innovatum Projektarena. ForskningsInstituten och projektarenorna i det regionala innovationssystemet tar allt större plats i de maritima innovationsprocesserna och kommer att vara drivande partners/aktörer i de maritima i nästa programperiod. Även i Västra Götaland har kompetens och företag inombåde Offshore/olja&gas och offshore renewables som havsbaserad vin- och vågkraft

6 MARKIS effektmål uttrycker en tydlig viljeinriktning och ambition att på medellång sikt ha reduceret de miljø- og klimapåvirkende udslip til vand og luft fra søfarten samtidigt som sjötrafikarbetet ökat. MARKIS har genom målinriktad kommunikation skapat ökad medvetenhet/ awareness/ om miljöutmaningar, nya regelverk (SECA 2015) och möjliga lösningar. Många transportsäjare och transportköpare måste fatta rätt beslut under åren som kommer. Fortsatt cross-border transport greening project clustering med eller utan EU-stöd är nödvändigt. MARKIS har gått före i att skapa en attraktiv integreret maritim innovationsmiljö med en etableret struktur for samarbejde och grænseløs tilgang til spidskompetencer och supportsystem. Det gränsregionala maritima nätverk med aktörer som kluster- och erhvervsfremmeorg och program- /projektfinansiärer i Nordjylland, SørøstNorge och Västra Götaland som initierades i och med starten av de Maritima Partenariaten 2004 i Grimstad har definitivt utvidgats i och med MARKIS. Antalet gränsregionala regelbundet återkommande maritima mötesplatser ökar, Det finns mycket kvar att göra i kommande programperioder för att skapa en velintegreret uddannelses- og arbejdsmarkedsregion med et internationalt konkurrencekraftigt uddannelsestilbud og øget mobilitet af kompetenceressourcer over landegrænser. Ett första stapplande steg har tagits under MARKISprojektperiod mot ett mer konkurrencekraftigt uddannelsestilbud med sex nya utbildningar. Stor utmaning för framtiden är att riva ett antal formella och informella gränshinder för utbildning på distans men även att öka tillgängligheten cross-border i en gränslös utbildnings- och arbetsmarknad och skapa en samlet eksponering af det samlede udbud af maritim uddannelse og kompetence i regionen.

7 5. Indikatorer a) Generella programindikatorer (om antalet är noll ange 0 ) Programindikator: Samarbetsgrad Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/ sem 15 4 K: 20 K: 98 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: 356 TOT: 454 Nya samarbetsformer 2 2 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 2 3 Undanröjda formella gränshinder 0 1 Identifierade upplevda gränshinder 2 2 Undanröjda upplevda gränshinder 2 0 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 9 27 K: 20 K: 190 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: TOT: Kunskapshöjande produkter 3 24 Programindikator: informationsinsatser Informationsprodukter 4 17 Informationsspridning: Antal deltagare kvinnor/män K: 50 K: 500 M: 150 M:3 300 TOT: b) Specifika prioritetsindikatorer (fyll endast i indikatorer överensstämmande med projektets prioritet. Om antalet är noll, ange 0 ) Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Nya tematiska planer/program/strategier 1 1 Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land 0 0 Nya planer planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete 1 1 Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet 1 1 Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster 3 6 Institutionella samarbetsformer 1 1

8 c) Beskriv indikatorerna som uppnåtts under perioden Beskriv och kommentera vad som uppnåtts samt inte uppnåtts och orsakerna till detta. Programindikator: Samarbetsgrad Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/sem: Markis genomförde planenligt tre årskonferenser en i vardera DK,SE och NO och en avslutningskonferens med deltagare från dessa tre länder men även från andra främst nordiska länder. Varje ÅK innehöll ett antal workshops eller dialogmöten för matchmaking. Antal deltagare kv/m: I indikatorlistan har vi utgått från antal deltagare i resp. aktivitet. Nya samarbetsformer: Gränsöverskridande samarbeten och funktionsnätverk mellan kompetens/innovationsmiljöerna och mellan utbildningsleverantörerna privata och offentliga. Programindikator: Gränshinder Identifierade och undanröjda formella och informella gränshinder: I rapporten Nordens utbildningsmarknad öppen men med begränsningar, visar MARKIS på nationella inlåsningseffekter när studenter i framförallt DK och NO söker studiemedel för fristående kortkurser, distanskurser eller deltidsstudier utanför hemlandet. Frågan har anmälts till Nordiska rådet och hanteras vidare i IR SveNo projektet: Gränshinder Kartläggning av olika nationella och regionala finansiella supportsystem visar på en förhållandevis stor öppenhet för internationell medverkan i SE och NO medan danska finansiella systemen är mera nationellt begränsande. Vi har i olika Statusrapporter flaggat för gränshinder inom lättviktsområdet där sjöfartsmyndigheterna i SE och DK hade skilda tolkningar/tillämpning av samma regelmassa avseende färjor i inrikes användning, vilket i praktiken ledde till handelshinder. ÖK-Ö projektet ledde till ökad samsyn även på myndighetsnivå på hur nya lättviktsmaterial kan användas och regeltillämpning. Skillnaderna i kultur och språk är fortsatt höga barriärer som inte förhindrar samverkan men stoppar mycket grus i processerna som därigenom tar mycket längre tid. Botemedel: flitigt umgänge. Skapa många mötesplatser! Var ihärdig!! Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter Vi har räknat mötesplatser/events som genomförts mellan årskonferenserna: Seminarier, dialogmöten, roadshowmöten, workshops och studieresor genomförda med någon MARKISpartners som arrangör och kommunicerade i hela området. Antal deltagare kvinnor/män I indikatorlistan har vi utgått från deltagar-/anmälningslistorna: Kunskapshöjande produkter Vi har räknat projektets utspunna produkter som: Innovationsprocesser och projekt och förstudier/utredningar/rapporter/skrifter initierade och utvecklade i MARKISnätverket.

9 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter: Tre hemsidor: facebook/linkdin, två filmer, tre informationsfoldrar, två annonsbilagor/indstick, två nyhetsbrev, fyra konferensdokumentationer. (pressinfo och omtalelser ingår i Informationsspridning). Sammanlagt 17 informationsprodukter. Informationsspridning: Vi har utgått från de 92 nyheter som årsvis finns redovisade på - Pressreleaser och annan info: det är lätt att i efterhand konstatera att det är bara ett fåtal pressinfo som även lagts ut på hemsidan: 9 - Pressomtalelser av MARKIS: 11 - MARKIS informerar om intressanta maritima händelser och nya beslut, utlysningar, konferensinbjudningar i andra projekt m.fl.: 29 - Nyhetsbrev och MARKIS informerar om egna events, publikationer, projektresultatm.m. har däremot inte räknats med i indikatorlistan. Sammanlagt 43 tillfällen Antal deltagare kvinnor och män: MARKIS Utsändningslista för nyheter - ca namn - tjänar som indikator för hur många vi genom egna aktiva åtgärder nått med information. Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Vi levererar inte någon ny strategi, plan eller program. MARKIS vision och målbilder förs vidare i ett vidgat nätverk med nya insatsområden kommunicerade i MARKIS slutrapport: Två hav, en vision, gränslösa möjligheter. Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet - Ett kommunikationsnätverk som används. Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster - Två nya utbildningar blev sex. Institutionella samarbetsformer - Ett innovations- och kompetensnätverk finns på plats med den varaktighet som informella personnätverk har. 6. Horisontella kriterier Bekriv projektets påverkan på miljön, jämställdheten och mångfalden. Ange ex. särskilda insatser och verksamheter inom ramen för projektet som har bidragit till förbättrad miljö, jämställdhet mellan kvinnor och män eller till att stärka och utveckla integrationen/mångfalden (jmf. Punkter i beslutsbrev). Horisontellt kriterium: Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön Projektet har en övervägande negativ inverkan på miljön ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad miljö: MARKISprojektet kommer att bidra till förbättrad miljö. Markis är ett milö- och klimatprojekt med tydlig vision och miljömål. Projektet har satt fokus på maritim miljöteknik och miljösäkerhet och hur miljö- och klimatutmaningar genom skandinavisk utvecklad miljöteknik, kan ge affärsnytta för företag på den globala marknaden. Vejen mod holdbar udnyttelse af det fælles havområde går over øget brug af vedvarende energi og energieffektiviseringer bl.a.

10 Prosjektet har bidratt til å igangsette LNG satsning og kursutvikling (ved HiVe) for håndtering av LNG på skip. Aktiviteten er et klart tilltak for å redusere skadelig utslipp fra skip til luft. Kompetensutveckling/nya utbildningar som sätter fokus på branschens framtida miljöfrågor. Den kommunikationsinfrastruktur som implementerats i projektet har sparat många bilresor med minskade utsläppsom följd Horisontellt kriterium: Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande positiv påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande negativ inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad jämställdhet: Marintecknisk utveckling och produktion och sjöfart är av tradition mycket mansdominerade men kvinnor börjar att ta plats. I uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ses en tendens til at fokusering på bedre miljø appellerer til kvinder og er en måde til at få flere kvinder ind i tradtionelt mandsdominerede brancher. Projektets och branschens fokus på miljø forventes därför medføre en øget interesse hos kvinder for den maritime branches muligheder. Uddannelsessektoren er en vigtig del af arbejdet med ligelig kønsfordeling. Uddannelser med et markant element af miljø og klimaløsninger kommer att vara en måde at tiltrække flere kvinder til de maritime fag. Projektet har försökt att i så stor utsträckning som möjligt engagera kvinnliga föreläsare vid seminarier och temakonferenser och överhuvudtaget engagera de alldeles för få kvinnor som finns i branschen för att lyfta fram förebilderna. Projektets partnerskap har haft en jämn könsfördelning. Horisontellt kriterium: Integration och mångfald Projektet syftar direkt till att förbättra integration och mångfald Projektet har en övervägande positiv påverkan på integration och mångfald Projektet har en övervägande negativ inverkan på integration och mångfald ja Beskriv om projektet har bidragit till att förbättra integrationen och mångfalden. Søfart og den maritime branche er global med et stort samspil på tværs af landegrænser. Rederier og besætninger på skibe er ofte et mix af nationaliteter. Projektets partnere forventer, at maritim industri och sjöfart vil appellere til unge med anden etnisk baggrund som ser internationale muligheder i branchen. 7. Gränsregionala erfarenheter (max 4000 tecken) Redovisa gjorda erfarenheter från sättet att bedriva projektet i en gränsregional miljö. Redovisa vad som varit bra och dåligt i projektet och vad som man kan dra nytta av/eller förbättra i kommande projekt. Havet är den gemensamma resursen - men också det gemensamma hindret. För att vara ett Interreg A programområde är det därför i KASK ett långt upplevt tidsavstånd mellan aktörerna/ stakeholders i länderna beroende av relativt långsamma och glesa färjeturer. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk och mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet, förtroende och relationer mellan maritima aktörer/parter i de maritima klustren. Att på tvärs alla administrativa och kulturella gränser/barriärer skapa samhandling, samverkan, samordning och nätverk med gemensam vision och målbilder det vill säga bygga upp relationer är ingen quickfix. MARKiS har byggt kommunikationsnoder för digital kommunikation. Dessa var mycket värdefulla i det dagliga samarbetet mellan projektpartners/intern kommunikation. Och skall definitivt utvecklas och utnyttjas ändå mer frekvent i kommande projektsamarbeten.

11 F2F möten krävs också för å oppnå bra samarbete og for att bygga goda relationer och tillit som är nödvändiga i ett regionbygge med integrerade innovationsmiljöer och arbetsmarknader. Företagen/näringen har betydligt större vana att röra sig över gränserna än aktörerna i de två övriga segmenten i 3H-konceptet. Både myndigheter och framförallt utbildningsaktörerna har fortsatt en lång väg att vandra med lärande konkreta samarbetsprojekt innan målet om en öppen och flexibel utbildnings- och arbetsmarknad är uppnått. 8. Genomförda informations- och kommunikationsinsatser jfr kommunikationsplanen (max 4000 tecken) Beskriv hur projektet har kommunicerats intent och externt. Ge också exempel på hur allmänhet och andra har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat samt hur det framgått att projektet erhållit stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 1. Intern kommunikation: Ett gränsöverskridande arbetssätt har varit grundläggande för MARKIS och utgångspunkt för samtliga grupper och aktiviteter Från start har gränsöverskridande, gemensamma möten regelbundet periodvis veckovis - hållits i ledningsgrupp och nätverksgrupper. Under 2010 och 2011 huvudsakligen som telefonmöten som på nyåret 2012 ersattes av LYNC-konferenssystem i noderna. Vilket sparat tid/reskostnader och miljö. Varje nätverksgrupp/ha har minst haft månadsmöten i noderna. Hela projektpartnerskapet har kallats till gemensamt PU/Planering-ProjektUtvecklingsmöte i början av varje ny redovisningsperiod d.v.s. två gånger per år. En intern projektmanual togs fram vid projektstart. Ett intranät/sharepoint för dokumenthantering har varit tillgängligt fom jan Extern kommunikation: MARKIS mötesplatser/events med extern målgrupp Årskonferenser, seminarier och workshops 44 allt som allt har varit den främsta kommunikationskanalen att nå målgrupperna i de maritima näringarna. Alla mötesplatser har haft till syfte att informera om och dela ny kunskap om klimat- och miljöutmaningar i Skagerrak/Kattegat och nya regelverk och lösningar som minskar skadliga utsläpp. En annan viktig uppgift för mötesarenorna har varit att fånga upp kompetensbehov och innovativa idéer samt initiera och matchmaka processer och projekt som stimulerar växt av miljösmart/clean shipping. MARKIS website blev klar i oktober 2010 och er opdateret løbende og fortløbende ifht. nyheder, indlæg, konferencer, dokumenter, oplæg, power points mm. Struktur och design reviderades under redovisningsperiod 4. Hemsidan uppdateras inte efter projektslut 31 maj 2013 och tas bort från Frederikshavns kommunes server MARKIS informations- och kunskapshöjande produkter: - Info-folder MARKIS 2010, reviderad och omtryck Broschyr: Visual Collaboration- SimSam, Vestfold University College, Broschyr: Det Maritime og Polytekniske Uddannelsescenter i Nordjylland, MARTEC, Film: LNG or the chiken egg story SMTF - Film: A visual presentation of Chalmers maritime education, Chalmers - Skriften: MARKIS udvalgte historier har producerats och tryckts maj Tillgänglig för hela MARKIS-nätverket och övriga stakeholders/intresserade på - MARKIS slutrapport: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter klar nov Den kommer att vara tillgänglig för MARKIS stakeholders och övriga maritima intressenter genom nyhetsutskick och på Dokumentation fra MARKIS events: Inbjudan, program, presentationer och i några fall anteckningar finns att hämta på För SMC12 finns motsvarande på

12 Nyhedsbrev i form af nyhedsformidling på MARKIS-projektets website: två egenproducerade nyhetsbrev annars har funktionen flitigt använts för inbjudningar och påminnelser. Understøtte presse og mediehåndtering i forhold til arrangementer i arenaerne. Vi har haft en pressansvarig i varje land. Resp. eventansvarig har i första hand varit ansvarig för att kommunicera arrangemanget även att skriva pressinfo. Pressrealeser lagts ut på projektets hemsida tyvärr inte särskilt konsekvent. Presse/mediehåndtering og omtale i forbindelse med årskonferenser - ÅK 10/MARKIS KO i Frederikshavn: Forud for KO i Frederikshavn udarbejdede Gitte Hyttel Nörgård en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Sverige og Norge tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. - ÅK 2011 i Uddevalla: Forud for ÅK2011 Uddevalla udarbejdede Agneta Pettersson en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Danmark og Norge tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. - Scandinavian Maritime Conference - SMC 2012: Forud for SMC2012 i Horten udarbejdede Jørn Kragh en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Sverige og Danmark tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. Presseomtale: MARKIS aktiviteter har omtalats i framför allt dansk press ett antal gånger. Finns sparade på MARKIS partners har medverkat till två indstick/annonsbilagor: - Moderne shipping en temaavis från Mediaplanet; 2 nov Temaavisen distribuerades som bilaga i Finansavisen med rikstäckning i Norge. - Det blå kraftcenter Frederikshavn og Skagen 2012; Frederikshavn kommune, MARCOD og Erhvervshus Nord. Sociale medier der kan understøtte netværksudvikling i MARKIS: Vi har framförallt postet invitationer til MARKIS events på Facebook og LinkedIn. MARKIS on Facebook: MARKIS on LinkedIn: Allmänhet och andra markis målgrupper har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat i första hand genom inbjudningar till konferenser, information på webbsidan, publikationerartiklar i press och facktidskrifter m.fl. Att projektet erhållit stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har framgått genom att der er udarbejdet skabeloner for alt skrifteligt materiale i projektet. På disse skabeloner er der både EU, interreg og projektets logo. alla stödmottagande partners har satt upp dekaler som visar att här pågår projekt med stöd från ERUF alla sammankomster har innehållit programpunkter och muntlig information att MARKIS är ett projekt i IRIVA Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet och har medfinansiering från EU. 9. Förankring av projektets resultat och fortlevnad (max 4000 tecken) Beskriv de åtgärder som vidtagits för att projektet skall kunna leva vidare, övergå i befintlig verksamhet efter projekttiden, hur projektets erfarenheter och resultat har implementerats i organisationens reguljära verksamhet, men även i förhållande till projektets övriga målgrupper. MARKISnätverkets stora engagemang i havsmiljö, utveckling av Marin CleanTech och miljösmarta sjötransportsystem lever vidare väl förankrat i regionala och nationella strategier för smart tillväxt. Fortlevnaden kommer i det korta perspektivet inte att ske i skapandet av nya organisationer utan det spinns ut som partnerskap/nätverk och nya 3H-samverkansprojekt. Nätverk lever emellertid inte särskilt länge om det inte finns en struktur av mötesplatser, gemensamma aktiviteter och en nätverkskoordinator som organiserar.

13 En sådan struktur av mötesarenor som engagerar partners med stark drivkraft och som avsätter resurser för innovations- och kompetensutveckling tar form. Två gränsregionala funktionsnätverk med en kärna av MARKIS-partners/organisationer utvecklas: 1. Maritimt Innovationsnäverk. Koordinerande partner är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP kommer att vara ansvarig arrangör för Sveriges Maritima Dag SMD2014 på Svenska Mässan i Göteborg, som tillsammans med SMC14 i Horten, SMOC14 i Arendal och xxxxx i Nordjylland kommer att vara viktiga mötesplatser i innovationsnätverket i framtiden. SP är också drivande och koordinator i det Europeiska innovationsnätverk för marina lättviktskonstruktioner som konstitueras i dagarna. 2. Maritimt Kompetensnätverk. Koordinerande partner är Högskolecentrum Bohuslän som var processledare i HA2 Maritim Kompetensarena jobbar vidare för att konsolidera det gränsregionala nätverket och utvidga till nya partners i framförallt ÖKS-programområde. De sex nya utbildningarna är uppe och går men det återstår många utmaningar för en gränsöverskridande utbildningsmarknad att etableras. 3. MARKIS avslutande KickOut ägnades helt åt framtiden och i dialog med nya tänkbara partners inom ämnesområden som kommer att vara mycket i fokus under kommande år. I ett sista grupparbete spånade vi kring framtida projekt/utvecklingsområden. Det är nu upp till enskilda partners/markisnätverket att driva processerna vidare. 10. Aktiviteter och ekonomi (max 4000 tecken) Ange om det finns några planerade aktiviteter som inte genomfördes eller om det finns avvikelser från innehållet, samt vad detta har betytt för projektets ekonomi. MARKIS genomförde betydligt fler informations och kunskapshöjande gränsöverskridande aktiviteter som workshops, seminarier och konferenser med inbjudan till hela målgruppen än vad som ursprungligen var budgeterat för. Behovet av information och kunskaps- och erfarenhetsutbyte på neutrala arenor var mycket större än vi inledningsvis hade uppfattat. Det har således genomförts betydligt fler aktiviteter direkt riktade till målgrupperna genom omprioritering inom befintliga budgetar. Arrangemangen/mötesplatserna fick mycket större betydelse i projektet än tanken var i projektutveckling och budgetering. Största kostnaden i sammanhanget är arbetstiden för förberedelser och efterarbete/uppföljning. En del frågor och insatsområden prioriterades därför bort helt och hållet medan andra fångades upp först i slutfasen och kunde spinnas ut bla som förprojekt i ÖKSprogrammet. Ett xempel är Närsjöfart Öresund-Kattegat- Skagerrak NÖKS som startar upp 15 sept Rese- liksom konferens- och möteskostnader var kraftigt underskattade i budget. Årskonferenserna budgeterades exempelvis för ca 3x50 deltagare men samlade ca Förslag och ideer (max 4000 tecken) Redogör för frågor eller förslag till nya projekt som dykt upp under projekttiden. Här finns det också möjlighet att ta upp frågor, förslag eller ideer som projektet vill lämna vidare till programmets genomförandeorganisation eller till andra framtida eller pågående Interregprojekt. 1. Att ÖKS-Programmet har haft olika partnerstrukturer i EU och i Norge har varit väldigt frustrerande i projektgenomförandet, vilket påverkat det norska deltagandet negativt. Underpartners som i huvudsak är medfinansiärer med egen tid tappar fort intresse och engagemang. Vi hoppas detta inte vidareförs i nästa programperiod. 2. Alla inblandade parter hoppas mycket på att DK kan komma fram till något annat sätt att hantera FLC än det som varit för handen i denna programperiod höga kostnader, mycket irritation.

14 12. English Summary (max 4000 tecken) Sammanfatta kort projektet på engelska. Sammanfattningen bör innehålla syfte, mål, de mest centrala aktiviteterna samt uppnådda resultat. Tänk på att utforma texten så att personer utan inblick i projektet kan skapa sig en bild av projektets verksamhet. MARKIS - Maritime Competence and Innovation, is a three-year collaborative project with 17 partners from the maritime industry, research & education and public authorities from coastal regions of Skagerrak and Kattegat the interface between the two seas, the North Sea and Baltic Sea. Region Västra Götaland is lead partner and Vestfold University College is the Norwegian project owner. Objectives The aim is to promote a region Skagerrak & Kattegat achieve zero harmful emissions to the sea and air from maritime transport and environmentally driven growth in maritime industries by creating a platform for networking and matchmaking innovative projects and other actions. Work was concentrated to two main areas: Sustainable and competitive maritime transport Alternative marine fuels, Cleaning technologies, Light weight marine structures, Energy efficiency, Maritime Human factors, Green Retrofit and Maritime Business Innovation Offshore renewable energy. Short Sea Shipping and port development Attractive innovation environments with borderless support systems and cutting edge maritime research and education. The MARKIS project is focusing: structures for interactive communication, competence provision & education and instruments for innovation and collaboration The maritime sector is facing a series of significant common challenges. Adaption to SECA regulations 2015 is a core challenge common to all stakeholders in the area. After decades of non-regulation, the maritime industry is now facing relatively tough environmental requirements mainly from regulators, but also increasingly from the market. The International Maritime Organization (IMO) has passed annexes to the MARPOL convention which together with EU and US legislation put pressure on shipping. Also shipping customers and ports are demanding better environmental performance and documentation. The SECA regulations and EU directives regarding the sulphur content of marine fuels, ballast water treatment, energy efficiency and the white paper on EU transport policy: Roadmap to a Single European Transport Area put up the main environmental challenges of today. Several other, quite informal, requirements follow as the sector now reforms. Concepts such as carbon footprints and corporate social responsibilities have laid up for a higher environmental and social awareness in the entire chain of goods and services. Fortunately, the combination of strict requirements, market pressure and decades of land-based experiences in clean tech gives huge business opportunities for those who can and will provide solutions to the problems some of these solution providers are Scandinavian companies. MARKIS Network welcome the challenges that enable us to foster new, highly skilled and innovative maritime business areas by taking advantage of the growth potential in new maritime environmental and energy technologies. Not only will new jobs be created but we can take responsibility for the future and work actively toward Europe The EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

15 Regions and municipalities see the upcoming legislative and market pressures as a lever of regional development and employment. As said, the business opportunities are immense and market disadvantages can instead be turned to market advantages. Tomorrow s employees within shipping and other maritime industries are being shaped now. How can we attract and educate the best people in order to generate innovative power and international competitiveness? This is a question the entire maritime sector in Scandinavia deals with today. The shipping industry can state a good example as it is commonly seen as conservative and old fashioned. A reputation not entirely wrong which has led to that young and innovative people have chosen other sectors. But the economic and environmental challenges of today call for innovative solutions with cross-sector collaborations that turn the industry around and make it more future oriented. With open and accessible cross border labour-/competence markets and intense cooperation between industry and research & education providers regardless of barriers like vast distances, different languages and business cultures both short and long-term needs for knowledge and competence provision can be met. Clean Port development and modal shift Another challenge for the maritime sector is to step up and grab the opportunity that EU s strategy for increased co-modality offers. If we in the coastal region of Öresund-Kattegat-Skagerrak can increase the use of short sea shipping an entirely new market can emerge for the maritime sector. And if the inland waterways regulations can be added then it will be really interesting. Outcomes. - New maritime business areas have created a demand for knowledge and competence that does not yet exist in the Scandinavian education systems. The major effort for MARKIS was to initiate and develop training and education programmes and courses promoting an increased use of alternative fuels, cleaning technologies, lightweight constructions and energy efficiency. We estimate that about 200 students at a tertiary level will partake or have partaken in six courses and programmes which are initiated and developed within the MARKIS partnership in North Denmark, South East Norway and West Sweden. - A sustained cross border platform for maritime triple helix collaborative projects has been shaped in the MARKIS project. More than a dozen spinout projects and processes that will lead to reduced emissions are underway in cross-border cooperation between research institutes and companies in our three countries. An example of a successful project that has led to increased business cooperation between Danish and Swedish companies and research institutions is the Øko Ø ferry project aiming to take appropriate vessel design through existing regulations and get approval from the authorities and classification societies. The aim of this project is to stimulate the Swedish and Danish shipping industry and enhance the region's international competitiveness through design and construction of innovative ships in the surrounding region, for use in Europe and worldwide. - Seas not only unite us, they are also barriers to personal meetings and direct communications necessary to innovative business and for cooperation projects to get started. MARKIS partnership has launched an interactive communication network to increase the accessibility and attractiveness. Vestfold University College has made a significant investment in building an instrument for simulation and visualization to promote innovation and collaboration. The SIMSAMLab is accessible to the MARKIS network and other maritime stakeholders through the communication structure.

16 - Meeting places are essential when building attractive innovation environments. All kind of meetings are necessary activities to move innovation processes forward. The MARKIS Network is working actively with bringing together the different actors within the maritime sector in order to enhance innovativeness. More than persons from 500 maritime businesses and organisations in all three countries have participated in MARKIS meetings. 13. Underskrift Undertecknad försäkrar att uppgifter som lämnas i rapporten är fullständiga och riktiga Datum: Ort: Vänersborg Underskrift projektledare Agneta Pettersson Namnförtydligande Agneta Pettersson

Interreg IVA ÖKS delprogram KASK

Interreg IVA ÖKS delprogram KASK www.markis.eu Program: Interreg IVA ÖKS delprogram KASK Prioriterat område: Binda samman regionen. Projektstart och -slut: 2010-05-01 -- 2013-04-30 Partnerskap: Lead Partner: Projekteier: Dansk koordinerande

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering HSS 2013 Eskilstuna, 2013-05-16 Maria Lindqvist Senior Research Fellow Bakgrund EUs Knowledge for Growth (K4G) http://ec.europa.eu/invest-inresearch/monitoring/knowledge_en.htm

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025 Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB SSPA - InternaKonellt konsul^öretag & forskningsinsktut

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Conference: Sustainable use of plastics and textiles

Conference: Sustainable use of plastics and textiles 2016-07-05 SLUTRAPPORT 1 (6) Datum 2016-11-22 Dnr Konferens: Hållbar användning av plast och textilier Projektnr 6515 Conference: Sustainable use of plastics and textiles SLUTSATSER Projektets mål avseende

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING Mats Johansson Maraton Konsult AB 08:30 Inledning och syfte: Projektmål och indikatorer samt exempel Övergripande struktur för projektplan Uppföljning och

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA. MÖJLIGHETEr

TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA. MÖJLIGHETEr TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETEr MARKIS Ett gränsregionalt maritimt innovations- och kompetenssamarbete med Skagerrak/Kattegat i centrum. Slutrapport 2014 TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETEr

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja

FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja FFFF Utveckla miljövänlig självopererande färja Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Forskning & Utveckling Koppling Interreg Central Baltic Programme: 3:1 Improved transport flows of people and goods Idé

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Gränslösa möjligheter!

Gränslösa möjligheter! Gränslösa möjligheter! Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer