Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak."

Transkript

1 Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners: SE: Svenskt Marintekniskt Forum Chalmers Tekniska Högskola Uddevalla kommun DK: Region Nordjylland. Dansk koordinerande partner. Frederikshavn kommune, Erhvervshus Nord(Erhvervsråd Frederikshavn), Aalborgs Univesitet, MARTEC NO: Høgskolen i Vestfold Övriga nätverkspartners och norska underpartners: SE: Fyrbodal Kommunalförbund, medfinansiär. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut DK: MARKOD NO: Vestfold fk, Telemark fk Maritimt Forum Sør Maritimt Forum Oslofjord Innovasjon Norge Total budget (totala kostnader) EU: NO: Projektperiod: ERUF stöd (EU) IR middler (NO) Prioriterat område: 2 Egen offentlig medfinansiering: EU: NO: NYPS-ID

2 1. Kort beskrivning av projektet (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektet kortfattat. Beskrivningen bör fokusera på projektspecifika händelser, aktiviteter, ev. Projektändringar, partnerskap m.m. MARKIS Maritimt kompetens- och innovationssamarbete Skagerrak/Kattegat, är ett regionalt samhandlingsprojekt som vill bidra till en globalt konkurrenskraftig maritim region Skagerrak/Kattegat med: - ett rent hav och konkurrenskraftig sjöfart - maritim transportnäring i framkant av att förverkliga den maritima nollvisionen: inga skadliga utsläpp till luft och vatten. - globalt konkurrencedyktige virksomheder i grøn-kunskapsdriven ekonomisk vækst, der samarbejder på tværs af grænser. - attraktiva maritima innovations- och kompetensmiljöer med öppna, flexibla och integrerade utbildnings-och arbetsmarknader som drar till sig företag, studenter och forskare från hela världen. I MARKIS-projektet skapades två gränsregionala arenor för möten och dialog över både kompetens- och nationsgränser för att satta igång tillväxtprocesser och konkreta utbildnings- och innovationsprojekt där maritima företag, forskning och utbildningsorganisationer samverkar. Der er etableret et hav af kontakter, samarbejder og konkrete projekter, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder deler viden og udvikler nye innovative løsninger Fokus har varit hållbar maritim transport, maritima tillväxtsegment som green retrofit och offshore förnybar energiproduktion samt utbildning och kompetensutveckling. Gennem en bred vifte af aktiviteter har MARKIS spillet en central rolle i opbygningen og udviklingen af et maritimt, integrerat innovationsmiljø i Skandinavien ved at bringe de maritime aktører på begge sider af Skagerrak-Kattegat sammen og gøre det synligt, hvor styrkerne ligger. Drygt 1200 deltagare från SE, DK och NO har medverkat i minst ett av det 40-tal arrangemang workshops, seminarier, dialogmöten och årskonferenser som MARKIS bjudit in till, flera i samverkan med andra maritima aktörer eller projekt. Att skapa gränsöverskridande mötesplatser för gemensam information, kunskapsdelning och nätverkande är nödvändigt för att skapa innovativa samarbeten. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har varit en förutsättning för att MARKIS partners har kunnat initiera, facilitera och spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder och där företag och vidensinstitutioner samverkar d.v.s. tripple-helix-samarbeten i praxis. MARKIS har visat att tripple-helix er klart en metode, man kan fortsætte med at samarbejde omkring og bygge videre på även i gränsöverskridande innovations- och kompetenssamarbeten. Sex nya maritima utbildningar har utvecklats med inspiration och ny kunskap från MARKIS arenor och i dialog med näringen. Tillsammans med satsningar på utveckling av simulatorer, marina utbildningslaboratorier, teknik och pedagogik för utbildning på distans har viktig infrastruktur skapats för fortsatt utveckling av attraktiva utbildnings- och innovationsmiljöer. MARKIS arbete med alternativa bränslen har fungerat som ögonöppnare för Høgskolen i Vestfold, som hösten 2013 startar upp en batchelorutbildning i LNG och ett gaveprofessorat från Wilhelmsen stärker forskning och innovation för ökad användning av gasbränslen. Under 2014 kommer en ny gas-bränslesimulator att tas i bruk vid HiVe vilket ytterligare stärker utbildning och innovation i regionen. HiVe har enligt plan etablerat ett nytt Simulerings- och SamhandlingsLaboratorium ett innovationsverktyg som är tillgängligt även på distans för utbildnings- och innovationsaktörer i hela regionen genom den interaktiva kommunikationsstruktur med noder i Frederikshavn, Göteborg/Lindholmen och Uddevalla som HiVe har varit initiativtagare och centralnod.

3 Högskolecentrum Bohuslän startar hösten 2013 en helt ny ettårig Yrkeshögskoleutbildning - Maritime Sustainability Coordinator. Ökade krav inom miljö- och energieffektiviseringsområdet för den maritima sektorn skapar behov av ny kompetens. Startar hösten I Nordjylland samlas maritima stakeholders kring uppbyggnad av ett nytt nationellt Maritimt branscheudviklingscenter (MBUC) i Frederikshavn. Centret bygger vidare på Tripple Helixtanken och kommer att vara ett viktigt regionalt kompetenscentrum i det Blå Danmark och framtida aktör i det gränsregionala samarbetet. Det nye Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC) skal gøre Frederikshavn og Danmark internationalt kendt for at arbejde aktivt med maritime uddannelser og efteruddannelse, forskning og produktudvikling. Samarbejde på tværs af landegrænser i Norge, Sverige og Danmark samt mellem virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er det, som har skabt resultaterne i MARKIS. Der er blevet skabt samarbejdsrelationer og netværk, som vil leve videre efter MARKIS afslutning for at skabe nye projekter og nye resultater. Projektändringarna har varit få och små och av mer administrativ art än direkt verksamhetspåverkande. Tidigt i projektet erfor vi att det fanns ett stort behov bland alla maritima aktörer av information om nya miljöregler och att utbyta erfarenheter om och lära mer om nya och alternativa kostnadseffektiva lösningar - mycket större än vad vi räknat med. En stor del av projektets samlade resurser kom därför att prioriteras på att tillgodose detta behov som är grundläggande för fortsatt samhandling. 2. Måluppfyllelse och Resultat (max 4000 tecken) Beskriv och sammanfatta projektets resultat och måluppfyllelse. Här redogörs för projektets resultat i förhållande till fastlagda projekt- och effektmål. Kommentera och motivera eventuella avvikelser. MARKIS har genom en målinriktad information och kommunikationsinsats i det breda MARKISnätverket skapat et fælles billede og forståelse af de muligheder som virksomheder og vidensinstitutioner har indenfor maritim miljø. MARKIS har byggt upp en kommunikations- og informationsindsats, som har haft fokus at mobilisere og motivere aktører fra alle målgrupper til at aktivt involvere sig i projektet og sprede konkrete aktiviteter og resultater fra projektet i relevante fora. Insatsen för informations- och kunskapsdelning liksom spridning av MARKIS resultat har i första hand byggts kring skapandet av en struktur av varige mötesplatser/mötesarenor. När projektet avslutades hade: personer varav 176 var kvinnor från 553 olika företag och privata och offentliga organisationer deltagit i minst en MARKISaktivitet. Flera har deltagit i fler än en aktivitet knappt pers. finns på anmälningslistorna. Tre Årskonferenser med sammanlagt 454 deltagare från alla tre länder i ÖKS programområde har genomförts. Deltagarna erbjöds ett 20tal workshops och ett 10-tal keynotes i aktuella ämnen. I Skagerrak/Kattegat bygger nu partners i MARKIS-nätverket en varig struktur av gränsöverskridande konferenser/mötesplatser: NO: SMC Scandinavian Maritime Conference kommer att arrangeras vartannat år i Horten som del i Oslo Maritime Week med HiVe och MF Oslofjord som huvudarrangörer. Nästa SMC tar sikte maj NO: SMOC Sørlandet Maritime Offshore Conference genomförs årligen andra veckan i augusti. MF Sør och NCE NODE klustret är huvudarrangörer. Tillsammans med partners i MARKISnätverket undersöker man nu möjligheterna att i konferensen inkludera nya sessions med speedmeetings. SE: SMD Swedish Maritime Day kommer att fortsätta arrangeras i april varje år. SP är huvudarrangör för SMD2014. DK: Diskussion pågår i det maritima klustret Nordjylland om en stationär och återkommande

4 mötesplats som profilerar det blå NordJylland i Skandinavien och globalt. Mellan årskonferenserna genomfördes ytterligare ett 20tal matchmaking aktiviteter - workshops, studieresor och seminarier för att samla aktörer med ideer til udviklingsprojekter. Mötesplatserna med kunskapsdelning och matchmaking har starkt bidragit till att MARKISpartners har kunnat initiera, facilitera och från arenorna spinna ut drygt 20 lärande gränsregionala innovationsprocesser, samarbejdsprojekter och nya utbildningar med deltagare från minst två länder. I MARKIS har även nio rapporter m.fl. kunskapshöjande produkter gjorts tillgängliga för en större grupp på projektets hemsida En gränsöverskridande plattform för innovations- och kompetenssamarbeten börjar ta form och ett nätverk mellan maritima innovations- och kompetenscentrum och blå klusterorganisationer blir allt mer operativt. Ett än så länge ganska lösligt nätverk utvidgas med fler aktörer allteftersom nya projektkonstellationer etableras. Projekt kommer att vara samverkansform för lång tid framåt. Ett IT-baserat kommunikationsnätverk med fyra noder fungerar och ökar definitivt tillgängligheten hos de olika aktörerna i Uddevalla, Lindholmen, Frederikshavn och i centralnoden HIVE. Kommunikationsnätverket blev från start hösten 2011 plattform för intern kommunikation. Möten i MARKIS Ledningsgrupp, Nätverksgrupperna och projektgrupper har fr.o.m. jan 2012 genomförts på länk. Många sparade resor och minskade utsläpp! I fortsättningen blir respektive aktör en nod i ett självutvecklande nätverk. Våra strategier för fortsatt innovations- och kompetenssamarbete är summerade i MARKIS slutdokument: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter, som sammanfattar de mest aktuella utvecklingsfrågorna och MARKIS output samt lämnar förslag till fortsatta aktiviteter under kommande programperiod. MARKIS hade många projektmål fler än vad det fanns resurser att genomföra inom projektperioden. I vilken grad effektmålen på medellång sikt redan har uppfyllts är på kort sikt svårt att avgöra. MARKIS har tillsammans med andra gränsregionala projekt och stakeholders lagt en god grund för fortsatt samhandling som kan befästa regionens position som a global frontrunner in the conversion to 3. Projektorganisation och ansvarsfördelning (max 4000 tecken) Beskriv hur projektorganisationen och samarbete inom det gränsöverskridande projektpartnerskapet har fungerat och vilken ansvarsfördelningen har varit mellan projektets partners. MARKIS projektpartnerskap består av tio stödmottagande partners och nio nätverkspartners i Västra Götaland, Nordjylland, Vestfold, Telemark och Oslo/Akershus med stark förankring i maritim näring, innovation, forskning och utbildning. Dessa 19 partners skapar den inre kärnan i MARKISnätverket som efter projektslut fortsätter att arbeta för ett rent hav och en kunskapsdriven, växande blå näring. Två nätverkspartners; SP och MARCOD har tillkommit under resan. Genom att den koordinerande processledaren för HA1 anställdes som affärsutvecklare i den nya organisationen MARCOD kunde kontinuiteten i MARKIS innovations/projektarena bibehållas. SP har varit en aktiv nätverkspartner i MARKIS fom hösten 2012 efter att en processledare som tidigare jobbat i SMTF anställts av SP. MARTEC minskade sin aktivitet i MARKIS under det sista året pga ny affärsplan och därmed annan prioritering av resurser. Erhvervshus Nord tog över uppdrag för kompetensförsörjning. Alla partners har varit aktiva i minst en arena/huvudaktivitet. Flertalet partners har också varit ansvariga för minst en underaktivitet/aktivitetsområde.

5 Projektändringar: Rörligheten i projektet har varit liten enligt projektledarens bedömning. Att personer slutar eller får ändrade arbetsuppgifter eller att partnerorganisationer stuvar om i sin verksamhetsidé eller får ändrat uppdrag måste man räkna med under så pass lång projektperiod. I några av underaktiviteterna kom därför aktiviteterna inte igång förrän i slutet av projektperioden och då i första hand som initiativ och förberedelser för projekt och andra insatser efter projektslut. De administrativa ändringarna i projektet har varit få och små: Redan under den första redovisningsperioden beslöt Ledningsgruppen att flytta KickOff/ÅK10 till slutet av nov 2010/RP2 och förlades till Frederikshavn istället för som planerat och budgeterat i Västra Götaland vilket kastade om tidsordning för återstående årskonferenser etc. och påverkade årsbudgetarna för arrangerande partners. Efter avstämning med sekretariatet beslöt LG även att flytta projektkommunikation från HA3 till HA4 vilket också påverkade budgetering för HA3 och HA4. Eftersom all redovisning sker per RP/6månadersperiod och med avstämning mot budget totalt hade det ingen praktisk betydelse för redovisning. Maritimt Forum i Norge organiserarade om under RP5. Dock samma underpartners men andra namn och något annorlunda distrikt ; Maritimt Forum Sør och Maritimt Forum Oslofjord. 4. Gränsöverskridande effekter (4000 tecken) Beskriv på vilket sätt projektet i något hänseende ekonomiskt, socialt eller samhälleligt uppnått bättre resultat än som är möjligt om projektet istället drivits på var sin sida om gränsen. Beskriv projektets effekter för programområdet. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk, mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet. Vi menar att inget av det som MARKIS-projektet kan redovisa som resultat och effekter hade kunnat åstadkommas i rent nationella eller regionala projekt. Några s.k. övriga effekter i de regionala innovationsmiljöerna som kan tillskrivas det gränsregionala samarbetet i MARKIS: Nordjylland: En mycket tydligare fokusering kring maritim utbildning- och kompetensutveckling både akademisk utbildning vid Aalborgs Universitet och professionsutbildning vid MARTEC och andra utbildningsorganisationer i främst Frederikshavns kommune. Att man fn i Frederikshavn utvecklar ett nytt Maritimt brancheinstitutt torde i hög grad kunna tillskrivas inspiration från MARKISprocesserna. Vestfold/Oslofjord: Utveckling och etablering av SIMSAMLab var en viktig pusselbit i skapandet av Vestfold Innovations- och ForskningsPark. HIVE utvecklar nu alternativa bränslen med fokus naturgas/lng som nytt profilområde vid sidan av Human Factors med utbildning, ny simulator och nya forskningsresurser med direkt inspiration från MARKISsamarbetet. Västra Götaland: Den maritima innovationsplattformen har vidgats med nya drivande aktörer SP, SSPA och Innovatum Projektarena. ForskningsInstituten och projektarenorna i det regionala innovationssystemet tar allt större plats i de maritima innovationsprocesserna och kommer att vara drivande partners/aktörer i de maritima i nästa programperiod. Även i Västra Götaland har kompetens och företag inombåde Offshore/olja&gas och offshore renewables som havsbaserad vin- och vågkraft

6 MARKIS effektmål uttrycker en tydlig viljeinriktning och ambition att på medellång sikt ha reduceret de miljø- og klimapåvirkende udslip til vand og luft fra søfarten samtidigt som sjötrafikarbetet ökat. MARKIS har genom målinriktad kommunikation skapat ökad medvetenhet/ awareness/ om miljöutmaningar, nya regelverk (SECA 2015) och möjliga lösningar. Många transportsäjare och transportköpare måste fatta rätt beslut under åren som kommer. Fortsatt cross-border transport greening project clustering med eller utan EU-stöd är nödvändigt. MARKIS har gått före i att skapa en attraktiv integreret maritim innovationsmiljö med en etableret struktur for samarbejde och grænseløs tilgang til spidskompetencer och supportsystem. Det gränsregionala maritima nätverk med aktörer som kluster- och erhvervsfremmeorg och program- /projektfinansiärer i Nordjylland, SørøstNorge och Västra Götaland som initierades i och med starten av de Maritima Partenariaten 2004 i Grimstad har definitivt utvidgats i och med MARKIS. Antalet gränsregionala regelbundet återkommande maritima mötesplatser ökar, Det finns mycket kvar att göra i kommande programperioder för att skapa en velintegreret uddannelses- og arbejdsmarkedsregion med et internationalt konkurrencekraftigt uddannelsestilbud og øget mobilitet af kompetenceressourcer over landegrænser. Ett första stapplande steg har tagits under MARKISprojektperiod mot ett mer konkurrencekraftigt uddannelsestilbud med sex nya utbildningar. Stor utmaning för framtiden är att riva ett antal formella och informella gränshinder för utbildning på distans men även att öka tillgängligheten cross-border i en gränslös utbildnings- och arbetsmarknad och skapa en samlet eksponering af det samlede udbud af maritim uddannelse og kompetence i regionen.

7 5. Indikatorer a) Generella programindikatorer (om antalet är noll ange 0 ) Programindikator: Samarbetsgrad Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/ sem 15 4 K: 20 K: 98 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: 356 TOT: 454 Nya samarbetsformer 2 2 Programindikator: Gränshinder Identifierade formella gränshinder 2 3 Undanröjda formella gränshinder 0 1 Identifierade upplevda gränshinder 2 2 Undanröjda upplevda gränshinder 2 0 Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter 9 27 K: 20 K: 190 Antal deltagare kvinnor/män M: 100 M: TOT: Kunskapshöjande produkter 3 24 Programindikator: informationsinsatser Informationsprodukter 4 17 Informationsspridning: Antal deltagare kvinnor/män K: 50 K: 500 M: 150 M:3 300 TOT: b) Specifika prioritetsindikatorer (fyll endast i indikatorer överensstämmande med projektets prioritet. Om antalet är noll, ange 0 ) Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Antal enligt projektbeslut Uppnått under projektet Nya tematiska planer/program/strategier 1 1 Nya planer/program/strategier som ökar samspel mellan stad och land 0 0 Nya planer planer/program/strategier som förbättrar maritimt samarbete 1 1 Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet 1 1 Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster 3 6 Institutionella samarbetsformer 1 1

8 c) Beskriv indikatorerna som uppnåtts under perioden Beskriv och kommentera vad som uppnåtts samt inte uppnåtts och orsakerna till detta. Programindikator: Samarbetsgrad Antal externa gränsöverskridande möten/konferenser/sem: Markis genomförde planenligt tre årskonferenser en i vardera DK,SE och NO och en avslutningskonferens med deltagare från dessa tre länder men även från andra främst nordiska länder. Varje ÅK innehöll ett antal workshops eller dialogmöten för matchmaking. Antal deltagare kv/m: I indikatorlistan har vi utgått från antal deltagare i resp. aktivitet. Nya samarbetsformer: Gränsöverskridande samarbeten och funktionsnätverk mellan kompetens/innovationsmiljöerna och mellan utbildningsleverantörerna privata och offentliga. Programindikator: Gränshinder Identifierade och undanröjda formella och informella gränshinder: I rapporten Nordens utbildningsmarknad öppen men med begränsningar, visar MARKIS på nationella inlåsningseffekter när studenter i framförallt DK och NO söker studiemedel för fristående kortkurser, distanskurser eller deltidsstudier utanför hemlandet. Frågan har anmälts till Nordiska rådet och hanteras vidare i IR SveNo projektet: Gränshinder Kartläggning av olika nationella och regionala finansiella supportsystem visar på en förhållandevis stor öppenhet för internationell medverkan i SE och NO medan danska finansiella systemen är mera nationellt begränsande. Vi har i olika Statusrapporter flaggat för gränshinder inom lättviktsområdet där sjöfartsmyndigheterna i SE och DK hade skilda tolkningar/tillämpning av samma regelmassa avseende färjor i inrikes användning, vilket i praktiken ledde till handelshinder. ÖK-Ö projektet ledde till ökad samsyn även på myndighetsnivå på hur nya lättviktsmaterial kan användas och regeltillämpning. Skillnaderna i kultur och språk är fortsatt höga barriärer som inte förhindrar samverkan men stoppar mycket grus i processerna som därigenom tar mycket längre tid. Botemedel: flitigt umgänge. Skapa många mötesplatser! Var ihärdig!! Programindikator: Gränsregional kompetens Kunskapshöjande aktiviteter Vi har räknat mötesplatser/events som genomförts mellan årskonferenserna: Seminarier, dialogmöten, roadshowmöten, workshops och studieresor genomförda med någon MARKISpartners som arrangör och kommunicerade i hela området. Antal deltagare kvinnor/män I indikatorlistan har vi utgått från deltagar-/anmälningslistorna: Kunskapshöjande produkter Vi har räknat projektets utspunna produkter som: Innovationsprocesser och projekt och förstudier/utredningar/rapporter/skrifter initierade och utvecklade i MARKISnätverket.

9 Programindikator: Informationsinsatser Informationsprodukter: Tre hemsidor: facebook/linkdin, två filmer, tre informationsfoldrar, två annonsbilagor/indstick, två nyhetsbrev, fyra konferensdokumentationer. (pressinfo och omtalelser ingår i Informationsspridning). Sammanlagt 17 informationsprodukter. Informationsspridning: Vi har utgått från de 92 nyheter som årsvis finns redovisade på - Pressreleaser och annan info: det är lätt att i efterhand konstatera att det är bara ett fåtal pressinfo som även lagts ut på hemsidan: 9 - Pressomtalelser av MARKIS: 11 - MARKIS informerar om intressanta maritima händelser och nya beslut, utlysningar, konferensinbjudningar i andra projekt m.fl.: 29 - Nyhetsbrev och MARKIS informerar om egna events, publikationer, projektresultatm.m. har däremot inte räknats med i indikatorlistan. Sammanlagt 43 tillfällen Antal deltagare kvinnor och män: MARKIS Utsändningslista för nyheter - ca namn - tjänar som indikator för hur många vi genom egna aktiva åtgärder nått med information. Prioritetsindikator: Planer Program och strategier Vi levererar inte någon ny strategi, plan eller program. MARKIS vision och målbilder förs vidare i ett vidgat nätverk med nya insatsområden kommunicerade i MARKIS slutrapport: Två hav, en vision, gränslösa möjligheter. Prioritetsindikator: Tillgänglighet Lösningar för ökad tillgänglighet inom programområdet - Ett kommunikationsnätverk som används. Servicelösningar för ömsesidigt nyttjande av offentliga tjänster - Två nya utbildningar blev sex. Institutionella samarbetsformer - Ett innovations- och kompetensnätverk finns på plats med den varaktighet som informella personnätverk har. 6. Horisontella kriterier Bekriv projektets påverkan på miljön, jämställdheten och mångfalden. Ange ex. särskilda insatser och verksamheter inom ramen för projektet som har bidragit till förbättrad miljö, jämställdhet mellan kvinnor och män eller till att stärka och utveckla integrationen/mångfalden (jmf. Punkter i beslutsbrev). Horisontellt kriterium: Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön Projektet har en övervägande negativ inverkan på miljön ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad miljö: MARKISprojektet kommer att bidra till förbättrad miljö. Markis är ett milö- och klimatprojekt med tydlig vision och miljömål. Projektet har satt fokus på maritim miljöteknik och miljösäkerhet och hur miljö- och klimatutmaningar genom skandinavisk utvecklad miljöteknik, kan ge affärsnytta för företag på den globala marknaden. Vejen mod holdbar udnyttelse af det fælles havområde går over øget brug af vedvarende energi og energieffektiviseringer bl.a.

10 Prosjektet har bidratt til å igangsette LNG satsning og kursutvikling (ved HiVe) for håndtering av LNG på skip. Aktiviteten er et klart tilltak for å redusere skadelig utslipp fra skip til luft. Kompetensutveckling/nya utbildningar som sätter fokus på branschens framtida miljöfrågor. Den kommunikationsinfrastruktur som implementerats i projektet har sparat många bilresor med minskade utsläppsom följd Horisontellt kriterium: Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande positiv påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet har en övervägande negativ inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män ja Beskriv om projektet har bidragit till en förbättrad jämställdhet: Marintecknisk utveckling och produktion och sjöfart är av tradition mycket mansdominerade men kvinnor börjar att ta plats. I uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ses en tendens til at fokusering på bedre miljø appellerer til kvinder og er en måde til at få flere kvinder ind i tradtionelt mandsdominerede brancher. Projektets och branschens fokus på miljø forventes därför medføre en øget interesse hos kvinder for den maritime branches muligheder. Uddannelsessektoren er en vigtig del af arbejdet med ligelig kønsfordeling. Uddannelser med et markant element af miljø og klimaløsninger kommer att vara en måde at tiltrække flere kvinder til de maritime fag. Projektet har försökt att i så stor utsträckning som möjligt engagera kvinnliga föreläsare vid seminarier och temakonferenser och överhuvudtaget engagera de alldeles för få kvinnor som finns i branschen för att lyfta fram förebilderna. Projektets partnerskap har haft en jämn könsfördelning. Horisontellt kriterium: Integration och mångfald Projektet syftar direkt till att förbättra integration och mångfald Projektet har en övervägande positiv påverkan på integration och mångfald Projektet har en övervägande negativ inverkan på integration och mångfald ja Beskriv om projektet har bidragit till att förbättra integrationen och mångfalden. Søfart og den maritime branche er global med et stort samspil på tværs af landegrænser. Rederier og besætninger på skibe er ofte et mix af nationaliteter. Projektets partnere forventer, at maritim industri och sjöfart vil appellere til unge med anden etnisk baggrund som ser internationale muligheder i branchen. 7. Gränsregionala erfarenheter (max 4000 tecken) Redovisa gjorda erfarenheter från sättet att bedriva projektet i en gränsregional miljö. Redovisa vad som varit bra och dåligt i projektet och vad som man kan dra nytta av/eller förbättra i kommande projekt. Havet är den gemensamma resursen - men också det gemensamma hindret. För att vara ett Interreg A programområde är det därför i KASK ett långt upplevt tidsavstånd mellan aktörerna/ stakeholders i länderna beroende av relativt långsamma och glesa färjeturer. MARKIS har en tydligt formulerad vision och målbild att bygga en funktionell maritim region crossborder genom att skapa samhandling, nätverk och mötesplatser som befrämjar kändskap, vikänsla/identitet, förtroende och relationer mellan maritima aktörer/parter i de maritima klustren. Att på tvärs alla administrativa och kulturella gränser/barriärer skapa samhandling, samverkan, samordning och nätverk med gemensam vision och målbilder det vill säga bygga upp relationer är ingen quickfix. MARKiS har byggt kommunikationsnoder för digital kommunikation. Dessa var mycket värdefulla i det dagliga samarbetet mellan projektpartners/intern kommunikation. Och skall definitivt utvecklas och utnyttjas ändå mer frekvent i kommande projektsamarbeten.

11 F2F möten krävs också för å oppnå bra samarbete og for att bygga goda relationer och tillit som är nödvändiga i ett regionbygge med integrerade innovationsmiljöer och arbetsmarknader. Företagen/näringen har betydligt större vana att röra sig över gränserna än aktörerna i de två övriga segmenten i 3H-konceptet. Både myndigheter och framförallt utbildningsaktörerna har fortsatt en lång väg att vandra med lärande konkreta samarbetsprojekt innan målet om en öppen och flexibel utbildnings- och arbetsmarknad är uppnått. 8. Genomförda informations- och kommunikationsinsatser jfr kommunikationsplanen (max 4000 tecken) Beskriv hur projektet har kommunicerats intent och externt. Ge också exempel på hur allmänhet och andra har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat samt hur det framgått att projektet erhållit stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 1. Intern kommunikation: Ett gränsöverskridande arbetssätt har varit grundläggande för MARKIS och utgångspunkt för samtliga grupper och aktiviteter Från start har gränsöverskridande, gemensamma möten regelbundet periodvis veckovis - hållits i ledningsgrupp och nätverksgrupper. Under 2010 och 2011 huvudsakligen som telefonmöten som på nyåret 2012 ersattes av LYNC-konferenssystem i noderna. Vilket sparat tid/reskostnader och miljö. Varje nätverksgrupp/ha har minst haft månadsmöten i noderna. Hela projektpartnerskapet har kallats till gemensamt PU/Planering-ProjektUtvecklingsmöte i början av varje ny redovisningsperiod d.v.s. två gånger per år. En intern projektmanual togs fram vid projektstart. Ett intranät/sharepoint för dokumenthantering har varit tillgängligt fom jan Extern kommunikation: MARKIS mötesplatser/events med extern målgrupp Årskonferenser, seminarier och workshops 44 allt som allt har varit den främsta kommunikationskanalen att nå målgrupperna i de maritima näringarna. Alla mötesplatser har haft till syfte att informera om och dela ny kunskap om klimat- och miljöutmaningar i Skagerrak/Kattegat och nya regelverk och lösningar som minskar skadliga utsläpp. En annan viktig uppgift för mötesarenorna har varit att fånga upp kompetensbehov och innovativa idéer samt initiera och matchmaka processer och projekt som stimulerar växt av miljösmart/clean shipping. MARKIS website blev klar i oktober 2010 och er opdateret løbende og fortløbende ifht. nyheder, indlæg, konferencer, dokumenter, oplæg, power points mm. Struktur och design reviderades under redovisningsperiod 4. Hemsidan uppdateras inte efter projektslut 31 maj 2013 och tas bort från Frederikshavns kommunes server MARKIS informations- och kunskapshöjande produkter: - Info-folder MARKIS 2010, reviderad och omtryck Broschyr: Visual Collaboration- SimSam, Vestfold University College, Broschyr: Det Maritime og Polytekniske Uddannelsescenter i Nordjylland, MARTEC, Film: LNG or the chiken egg story SMTF - Film: A visual presentation of Chalmers maritime education, Chalmers - Skriften: MARKIS udvalgte historier har producerats och tryckts maj Tillgänglig för hela MARKIS-nätverket och övriga stakeholders/intresserade på - MARKIS slutrapport: Två hav - En vision - Gränslösa möjligheter klar nov Den kommer att vara tillgänglig för MARKIS stakeholders och övriga maritima intressenter genom nyhetsutskick och på Dokumentation fra MARKIS events: Inbjudan, program, presentationer och i några fall anteckningar finns att hämta på För SMC12 finns motsvarande på

12 Nyhedsbrev i form af nyhedsformidling på MARKIS-projektets website: två egenproducerade nyhetsbrev annars har funktionen flitigt använts för inbjudningar och påminnelser. Understøtte presse og mediehåndtering i forhold til arrangementer i arenaerne. Vi har haft en pressansvarig i varje land. Resp. eventansvarig har i första hand varit ansvarig för att kommunicera arrangemanget även att skriva pressinfo. Pressrealeser lagts ut på projektets hemsida tyvärr inte särskilt konsekvent. Presse/mediehåndtering og omtale i forbindelse med årskonferenser - ÅK 10/MARKIS KO i Frederikshavn: Forud for KO i Frederikshavn udarbejdede Gitte Hyttel Nörgård en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Sverige og Norge tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. - ÅK 2011 i Uddevalla: Forud for ÅK2011 Uddevalla udarbejdede Agneta Pettersson en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Danmark og Norge tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. - Scandinavian Maritime Conference - SMC 2012: Forud for SMC2012 i Horten udarbejdede Jørn Kragh en pressemeddelelse, som de presseansvarlige i Sverige og Danmark tilpassede nationale forhold og udsendte til relevante nationale nyhedsmedier og maritime medier. Presseomtale: MARKIS aktiviteter har omtalats i framför allt dansk press ett antal gånger. Finns sparade på MARKIS partners har medverkat till två indstick/annonsbilagor: - Moderne shipping en temaavis från Mediaplanet; 2 nov Temaavisen distribuerades som bilaga i Finansavisen med rikstäckning i Norge. - Det blå kraftcenter Frederikshavn og Skagen 2012; Frederikshavn kommune, MARCOD og Erhvervshus Nord. Sociale medier der kan understøtte netværksudvikling i MARKIS: Vi har framförallt postet invitationer til MARKIS events på Facebook og LinkedIn. MARKIS on Facebook: MARKIS on LinkedIn: Allmänhet och andra markis målgrupper har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat i första hand genom inbjudningar till konferenser, information på webbsidan, publikationerartiklar i press och facktidskrifter m.fl. Att projektet erhållit stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har framgått genom att der er udarbejdet skabeloner for alt skrifteligt materiale i projektet. På disse skabeloner er der både EU, interreg og projektets logo. alla stödmottagande partners har satt upp dekaler som visar att här pågår projekt med stöd från ERUF alla sammankomster har innehållit programpunkter och muntlig information att MARKIS är ett projekt i IRIVA Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet och har medfinansiering från EU. 9. Förankring av projektets resultat och fortlevnad (max 4000 tecken) Beskriv de åtgärder som vidtagits för att projektet skall kunna leva vidare, övergå i befintlig verksamhet efter projekttiden, hur projektets erfarenheter och resultat har implementerats i organisationens reguljära verksamhet, men även i förhållande till projektets övriga målgrupper. MARKISnätverkets stora engagemang i havsmiljö, utveckling av Marin CleanTech och miljösmarta sjötransportsystem lever vidare väl förankrat i regionala och nationella strategier för smart tillväxt. Fortlevnaden kommer i det korta perspektivet inte att ske i skapandet av nya organisationer utan det spinns ut som partnerskap/nätverk och nya 3H-samverkansprojekt. Nätverk lever emellertid inte särskilt länge om det inte finns en struktur av mötesplatser, gemensamma aktiviteter och en nätverkskoordinator som organiserar.

13 En sådan struktur av mötesarenor som engagerar partners med stark drivkraft och som avsätter resurser för innovations- och kompetensutveckling tar form. Två gränsregionala funktionsnätverk med en kärna av MARKIS-partners/organisationer utvecklas: 1. Maritimt Innovationsnäverk. Koordinerande partner är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP kommer att vara ansvarig arrangör för Sveriges Maritima Dag SMD2014 på Svenska Mässan i Göteborg, som tillsammans med SMC14 i Horten, SMOC14 i Arendal och xxxxx i Nordjylland kommer att vara viktiga mötesplatser i innovationsnätverket i framtiden. SP är också drivande och koordinator i det Europeiska innovationsnätverk för marina lättviktskonstruktioner som konstitueras i dagarna. 2. Maritimt Kompetensnätverk. Koordinerande partner är Högskolecentrum Bohuslän som var processledare i HA2 Maritim Kompetensarena jobbar vidare för att konsolidera det gränsregionala nätverket och utvidga till nya partners i framförallt ÖKS-programområde. De sex nya utbildningarna är uppe och går men det återstår många utmaningar för en gränsöverskridande utbildningsmarknad att etableras. 3. MARKIS avslutande KickOut ägnades helt åt framtiden och i dialog med nya tänkbara partners inom ämnesområden som kommer att vara mycket i fokus under kommande år. I ett sista grupparbete spånade vi kring framtida projekt/utvecklingsområden. Det är nu upp till enskilda partners/markisnätverket att driva processerna vidare. 10. Aktiviteter och ekonomi (max 4000 tecken) Ange om det finns några planerade aktiviteter som inte genomfördes eller om det finns avvikelser från innehållet, samt vad detta har betytt för projektets ekonomi. MARKIS genomförde betydligt fler informations och kunskapshöjande gränsöverskridande aktiviteter som workshops, seminarier och konferenser med inbjudan till hela målgruppen än vad som ursprungligen var budgeterat för. Behovet av information och kunskaps- och erfarenhetsutbyte på neutrala arenor var mycket större än vi inledningsvis hade uppfattat. Det har således genomförts betydligt fler aktiviteter direkt riktade till målgrupperna genom omprioritering inom befintliga budgetar. Arrangemangen/mötesplatserna fick mycket större betydelse i projektet än tanken var i projektutveckling och budgetering. Största kostnaden i sammanhanget är arbetstiden för förberedelser och efterarbete/uppföljning. En del frågor och insatsområden prioriterades därför bort helt och hållet medan andra fångades upp först i slutfasen och kunde spinnas ut bla som förprojekt i ÖKSprogrammet. Ett xempel är Närsjöfart Öresund-Kattegat- Skagerrak NÖKS som startar upp 15 sept Rese- liksom konferens- och möteskostnader var kraftigt underskattade i budget. Årskonferenserna budgeterades exempelvis för ca 3x50 deltagare men samlade ca Förslag och ideer (max 4000 tecken) Redogör för frågor eller förslag till nya projekt som dykt upp under projekttiden. Här finns det också möjlighet att ta upp frågor, förslag eller ideer som projektet vill lämna vidare till programmets genomförandeorganisation eller till andra framtida eller pågående Interregprojekt. 1. Att ÖKS-Programmet har haft olika partnerstrukturer i EU och i Norge har varit väldigt frustrerande i projektgenomförandet, vilket påverkat det norska deltagandet negativt. Underpartners som i huvudsak är medfinansiärer med egen tid tappar fort intresse och engagemang. Vi hoppas detta inte vidareförs i nästa programperiod. 2. Alla inblandade parter hoppas mycket på att DK kan komma fram till något annat sätt att hantera FLC än det som varit för handen i denna programperiod höga kostnader, mycket irritation.

14 12. English Summary (max 4000 tecken) Sammanfatta kort projektet på engelska. Sammanfattningen bör innehålla syfte, mål, de mest centrala aktiviteterna samt uppnådda resultat. Tänk på att utforma texten så att personer utan inblick i projektet kan skapa sig en bild av projektets verksamhet. MARKIS - Maritime Competence and Innovation, is a three-year collaborative project with 17 partners from the maritime industry, research & education and public authorities from coastal regions of Skagerrak and Kattegat the interface between the two seas, the North Sea and Baltic Sea. Region Västra Götaland is lead partner and Vestfold University College is the Norwegian project owner. Objectives The aim is to promote a region Skagerrak & Kattegat achieve zero harmful emissions to the sea and air from maritime transport and environmentally driven growth in maritime industries by creating a platform for networking and matchmaking innovative projects and other actions. Work was concentrated to two main areas: Sustainable and competitive maritime transport Alternative marine fuels, Cleaning technologies, Light weight marine structures, Energy efficiency, Maritime Human factors, Green Retrofit and Maritime Business Innovation Offshore renewable energy. Short Sea Shipping and port development Attractive innovation environments with borderless support systems and cutting edge maritime research and education. The MARKIS project is focusing: structures for interactive communication, competence provision & education and instruments for innovation and collaboration The maritime sector is facing a series of significant common challenges. Adaption to SECA regulations 2015 is a core challenge common to all stakeholders in the area. After decades of non-regulation, the maritime industry is now facing relatively tough environmental requirements mainly from regulators, but also increasingly from the market. The International Maritime Organization (IMO) has passed annexes to the MARPOL convention which together with EU and US legislation put pressure on shipping. Also shipping customers and ports are demanding better environmental performance and documentation. The SECA regulations and EU directives regarding the sulphur content of marine fuels, ballast water treatment, energy efficiency and the white paper on EU transport policy: Roadmap to a Single European Transport Area put up the main environmental challenges of today. Several other, quite informal, requirements follow as the sector now reforms. Concepts such as carbon footprints and corporate social responsibilities have laid up for a higher environmental and social awareness in the entire chain of goods and services. Fortunately, the combination of strict requirements, market pressure and decades of land-based experiences in clean tech gives huge business opportunities for those who can and will provide solutions to the problems some of these solution providers are Scandinavian companies. MARKIS Network welcome the challenges that enable us to foster new, highly skilled and innovative maritime business areas by taking advantage of the growth potential in new maritime environmental and energy technologies. Not only will new jobs be created but we can take responsibility for the future and work actively toward Europe The EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

15 Regions and municipalities see the upcoming legislative and market pressures as a lever of regional development and employment. As said, the business opportunities are immense and market disadvantages can instead be turned to market advantages. Tomorrow s employees within shipping and other maritime industries are being shaped now. How can we attract and educate the best people in order to generate innovative power and international competitiveness? This is a question the entire maritime sector in Scandinavia deals with today. The shipping industry can state a good example as it is commonly seen as conservative and old fashioned. A reputation not entirely wrong which has led to that young and innovative people have chosen other sectors. But the economic and environmental challenges of today call for innovative solutions with cross-sector collaborations that turn the industry around and make it more future oriented. With open and accessible cross border labour-/competence markets and intense cooperation between industry and research & education providers regardless of barriers like vast distances, different languages and business cultures both short and long-term needs for knowledge and competence provision can be met. Clean Port development and modal shift Another challenge for the maritime sector is to step up and grab the opportunity that EU s strategy for increased co-modality offers. If we in the coastal region of Öresund-Kattegat-Skagerrak can increase the use of short sea shipping an entirely new market can emerge for the maritime sector. And if the inland waterways regulations can be added then it will be really interesting. Outcomes. - New maritime business areas have created a demand for knowledge and competence that does not yet exist in the Scandinavian education systems. The major effort for MARKIS was to initiate and develop training and education programmes and courses promoting an increased use of alternative fuels, cleaning technologies, lightweight constructions and energy efficiency. We estimate that about 200 students at a tertiary level will partake or have partaken in six courses and programmes which are initiated and developed within the MARKIS partnership in North Denmark, South East Norway and West Sweden. - A sustained cross border platform for maritime triple helix collaborative projects has been shaped in the MARKIS project. More than a dozen spinout projects and processes that will lead to reduced emissions are underway in cross-border cooperation between research institutes and companies in our three countries. An example of a successful project that has led to increased business cooperation between Danish and Swedish companies and research institutions is the Øko Ø ferry project aiming to take appropriate vessel design through existing regulations and get approval from the authorities and classification societies. The aim of this project is to stimulate the Swedish and Danish shipping industry and enhance the region's international competitiveness through design and construction of innovative ships in the surrounding region, for use in Europe and worldwide. - Seas not only unite us, they are also barriers to personal meetings and direct communications necessary to innovative business and for cooperation projects to get started. MARKIS partnership has launched an interactive communication network to increase the accessibility and attractiveness. Vestfold University College has made a significant investment in building an instrument for simulation and visualization to promote innovation and collaboration. The SIMSAMLab is accessible to the MARKIS network and other maritime stakeholders through the communication structure.

16 - Meeting places are essential when building attractive innovation environments. All kind of meetings are necessary activities to move innovation processes forward. The MARKIS Network is working actively with bringing together the different actors within the maritime sector in order to enhance innovativeness. More than persons from 500 maritime businesses and organisations in all three countries have participated in MARKIS meetings. 13. Underskrift Undertecknad försäkrar att uppgifter som lämnas i rapporten är fullständiga och riktiga Datum: Ort: Vänersborg Underskrift projektledare Agneta Pettersson Namnförtydligande Agneta Pettersson

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA. MÖJLIGHETEr

TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA. MÖJLIGHETEr TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETEr MARKIS Ett gränsregionalt maritimt innovations- och kompetenssamarbete med Skagerrak/Kattegat i centrum. Slutrapport 2014 TVÅ HAV EN VISION GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETEr

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter...

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... Kommunikationsplan Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... 6 Aktivitetslista och tidsplan... 7 Ansvar... 7 Budget...

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director

Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog. 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Stockholm International Water Institute (SIWI) En mötesplats för vattendialog 22 March 2013 Per Bertilsson Deputy Executive Director Global Water Scarcity More than 75% of river flows are allocated to

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Östersjönätverket 2015-03-18 Maria Lindbom

Östersjönätverket 2015-03-18 Maria Lindbom Östersjönätverket 2015-03-18 Maria Lindbom Kommuner Lärosäten Näringsliv Forsknings- & innovationsrådet i Skåne Regionen SAMVERKAN TILLSAMMANS Parterna Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skåne

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer