Verksamhetsuppföljning Sankt Olof Vård- och omsorg November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning Sankt Olof Vård- och omsorg November 2014"

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning Sankt Olof Vård- och omsorg November 2014 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Sankt Olof Vård- och omsorg har genomförts under november I verksamhetsuppföljningen har enhetschef besvarat en enkät genom att bifoga rutiner samt beskrivningar om verksamheten och hur den fungerar inom socialtjänstlagens område. Hälso- och sjukvårdsområdet är exkluderat i denna verksamhetsuppföljning. Verksamhetsbesök genom observation har gjorts på korttidsboendet under en förmiddag och på demensenheten det särskilda boendet under en eftermiddag. Under observationen har frågor ställts till personal samt till brukare vid lämpliga tillfällen för att få en tydligare bild av verksamheten. Kontroll av dokumentation har genomförts vid verksamhetsbesöken samt i verksamhetssystemet Safe Doc genom aktgranskning. Verksamheten Verksamheten består av ett särskilt boende, S:t Olofshemmet med två enheter varav en avdelning är en demensenhet. På varje enhet finns nio lägenheter. Verksamheten består även av ett korttidsboende för personer med demenssjukdom, Grindstugan som består av 11 platser, och en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. I denna verksamhetsuppföljning exkluderas dagverksamheten då denna verksamhet kommer att följas upp tillsammans med övriga dagverksamheter. Resultat brukarundersökning Nedan bedömning av brukarundersökningen görs utifrån resultat från den individuella kvalitetsuppföljningen på uppföljningar som skett mellan och Inga tillgängliga resultat finns för enheten Källan (demensenhet) på det särskilda boendet, därav redovisas den enheten inte här. Korttidsboende Korttidsboendet uppnår socialnämndens samtliga mål. S:t Olofshemmet, Lunden Två av sju svarande upplever att de oftast upplever ett gott bemötande. Övriga svarade alltid. Tre av sju svarande upplever att insatserna oftast är av god kvalitet. Övriga svarade alltid. Undertecknades bedömning är att ingen åtgärd behöver vidtas med bakgrund till resultaten. Resultat av enkät Enhetschefen har besvarat enkäten. En extra träff har genomförts med ansvarig enhetschef för att gå igenom enkäten och dess svar, kompletteringar har gjorts i detta skede. Enkätsvaren visar att verksamheten inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Detta är något som verksamheten behöver arbeta med och implementera.

2 Under platsbesöket ser undertecknade att det finns två rutinpärmar inom vardera verksamhet, där den ena rör övergripande rutiner medan den andra rör lokala rutiner. Inom båda verksamheterna är pärmarna identiska. Inom områdena riskanalys, egenkontroll, sammanställning och analys behöver verksamheten utarbeta nya rutiner och öka förståelsen av vad riskanalys enligt SOSFS 2011:9 innebär. Inom området riskanalys är det viktigt att verksamheten skiljer på risk avseende arbetsmiljö och risk i övriga verksamheten. Det är tydligt att detta inte skiljs åt i verksamheten och att syftet med riskanalys enligt SOSFS 2011:9 inte är känt/tydligt för verksamheten. Verksamheten har enbart bifogat exempel på riskbedömning i enskildes hem (arbetsmiljö) och inte på en riskanalys kopplat till SOSFS 2011:9, vilket efterfrågas i enkäten. Verksamhetens egenkontroll behöver utvecklas och tydliggöras. Samordnare gör en kontroll av att insatser är påbörjade och att genomförandeplan är upprättad. Enhetschef beskriver att hon gör någon stickprovskontroll något tillfälle per månad, men undertecknads bedömning är att detta inte sker systematiskt och inte är tillräckligt utifrån resultaten av aktgranskningen. För mer resultat avseende aktgranskning, se Resultat av aktgranskning. Utifrån resultat av riskanalyser, egenkontroll samt avvikelser ska en samlad och systematisk analys göras för att åstadkomma förbättrande åtgärder. Av enkätsvaren framgår att analyser endast sker i samband med enskilda händelser/avvikelser. Någon samlad analys görs inte. Kunskap kring vad detta innebär behöver utvecklas i verksamheten samt behöver det upprättas en systematisk ordning för att säkerställa att så sker. Med bakgrund till resultaten i ovan beskrivna delar med bl.a. riskanalys, egenkontroll och sammanställning och analys så kan man anta att personalen inte har en så stor medverkan i verksamhetens kvalitetsarbete. Detta är ett område som verksamheten behöver utveckla för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9. Verksamheten behöver upprätta rutin för förvaring, gallring och arkivering samt rutin för hur man säkerställer att omsorgsgarantierna på det särskilda boende uppfylls. Det finns enbart en rutin och kontroll av sociala aktiviteter på det särskilda boendet, dock innehåller omsorgsgarantierna mer än just denna del. Enhetschef hänvisar även till verksamhetens verksamhetsplan i denna del, men undertecknades bedömning är att detta inte fyller den funktion. I samtal med personalen på det särskilda boendet erbjuds brukare utevistelse även om det inte sker dagligen förutom på vår och sommaren. De berättar att dörren till terrassen då står öppen och innebär en större möjlighet/tillgänglighet för brukarna att komma ut. Genom rutin att genomförandeplan ska upprättas bör det säkerställas att den enskilde är delaktig i planeringen, men det är svårt att se utifrån de upprättande och befintliga genomförandeplanerna hur den enskilde brukaren varit delaktiga i planeringen av vården. Detta är en del av omsorgsgarantierna. Undertecknade kan inte heller på annat sätt genom rutiner se hur man i verksamheten säkerställer att omsorgsgarantierna uppfylls. Resultat av aktgranskning Undertecknade har granskat några fysiska genomförandeakter vid platsbesöket samt tittat på hur dokumentationen förvaras. Undertecknade har även granskat ca. 10% av genomförandeakterna per korttidsboende och särskilt boende i det digitala verksamhetssystemet. Generellt är det undertecknades bedömning att det finns ett behov av att arbeta med dokumentation i journal då dessa inte uppfyller kraven som ställs i föreskrifter. Detta avser både det

3 särskilda boendet och korttidsboendet. Inom det särskilda boendet för man framförallt arbetsanteckningar i journalen. Inom korttidsboendet dokumenterar man få anteckningar i journal och därmed är det svårt att följa ärendet. Undertecknade saknar utvärdering av vad som uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen. Inom korttidsboendet som ofta är en tillfällig insats och med ett oftast tydligt syfte så saknas denna utvärdering inför uppföljning eller inför att brukare ska planeras hem. De fysiska genomförandeakterna inom verksamheterna behöver gås igenom/ses över. I de fysiska akterna inom korttidsboendet återfinns flera utredningar som inte rör den specifika insatsen och därmed inte ska finnas i korttidsboendets genomförandeakter. I de fysiska akterna inom det särskilda boendet saknas nya beställningar som skickats från handläggarenheten. De granskade genomförandeplanerna beskriver till stora delar både hur och när hjälpen ska utföras, dock saknas det andra viktiga delar som enligt föreskrifter ska framgå av genomförandeplaner. Inom korttidsboendet upprättar man framförallt/oftast genomförandeplaner på lösblad och återfinns därför inte i verksamhetssystemet. Det särskilda boendet dokumenterar genomförandeplanerna i verksamhetssystemet. Många av deras genomförandeplaner behöver upprättas på nytt, då flertalet av de granskade genomförandeplanerna har byggts på efter hand. Det är dock tydligt att en ny genomförandeplan behöver upprättas, exempelvis efter att ny beställning kommit behöver ny genomförandeplan upprättas. Inom verksamheterna återfinns anteckningar i journal som rör HSL samt i genomförandeplanerna. Detta ska framgå av HSL-journal och av vårdplan. Resultat av besök i verksamhet Båda verksamhetsbesöken visade på att personalen hade ett gott bemötande mot brukarna. Personalen hade en god samtalston till brukarna och till varandra. Uppfattningen är att tid fanns för personalen att hjälpa brukarna med det som de behövde. Utifrån undertecknades möjligheter att ställa frågor till brukarna, så framgår det att brukarnas uppfattning om personalen och hjälpen överensstämmer med det som är undertecknades uppfattning utifrån observationen. Inom korttidsboendet framgår det att man arbetar med aktivering och aktiviteter för och med brukarna. En personal på korttidsboendet har med sig sin hund som rör sig bland brukarna. Personal uppger att detta är uppskattat och undertecknads upplevelse är att brukarna uppskattar hundens närvaro. Personalen på det särskilda boendet berättar att det inte finns några stående aktiviteter på enheten, men att de brukar baka, spela spel och titta i fotoalbum. De har dock högläsning ur tidningen varje morgon. Det är inte tydligt i verksamheten hur man arbetar med att erbjuda aktiviteter. I samband med middagsmålet på det särskilda boendet så hjälps brukare åt att duka borden. Dukningen upplevs hemtrevlig. Maten serveras ur kantiner som står på köksbänken. Maten läggs upp på tallrikar av personal som sedan serverar brukarna. Maten står alltså inte framme på borden så att brukarna själva kan ta mat och välja hur mycket mat de önskar. Personal frågar brukarna om de önskar extra portion. Dokumentationsskåpen inom de båda verksamheterna är olåsta och på det särskilda boendet är inte heller kontoret låst där dokumentationsskåpet står. Detta innebär att dokumentationen inte förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte har tillgång till den. Verksamheten behöver beakta att det kan finnas risk att obehöriga kan få tillgång till dokumentationen om skåpen inte låses. På korttidsboendet finns en pärm med gamla protokoll från handledningstillfällen. I protokollen finns dokumentation om enskilda brukare och det är protokoll mellan Man får inte samla dokumentation om olika brukare på ett sådant sätt som man gjort i verksamhetens protokollpärm. På det särskilda boendets kontor finns en pärm där det bl.a. framgår vilken frukost som brukarna ska

4 ha samt stående saker som ska sker för varje brukare under dagen. Detta är sådant som borde framgå av den enskildes genomförandeplan och inte på detta sätt. Gemensamt för de båda personalgrupperna är att de uppger att de inte använder genomförandeplanerna fullt ut i sitt arbete. Inom det särskilda boendet uppger man att det är bra för nya medarbetare eller vikarier som kan använda sig av dem. Vid granskning av vilka avvikelser som skett i verksamheterna under året, ser man att några avvikelser rört konflikter och bråk mellan brukare på demensenheten. Använder man inte genomförandeplaner på avsett vis och inte i det dagliga arbetet kan ovan avvikelser vara en konsekvens. Använder och arbetar man konsekvent med genomförandeplaner så kan situationer av nämnda slag förebyggas genom att det framgår av genomförandeplan hur man ska arbeta med brukaren samt att all personal har vetskap om tillvägagångssätt. Sammanfattning Sammanfattningsvis visar verksamhetsuppföljningen att verksamheten behöver arbeta vidare och utvecklas inom flera områden för att uppfylla kraven som ställts upp för verksamhetsuppföljningen. Genomförandeakterna visar på större brister vad gäller ordning i genomförandeakter, journalanteckningar och genomförandeplan. Bl.a. saknas nya beställningar, det återfinns beställningar som inte rör aktuell insats, det dokumenteras för lite, arbetsanteckningar tillämpas, det saknas viktiga delar i genomförandeplanerna som ska framgå enligt föreskrift. Risken är att man inte utför det som är beviljat, då det är otydligt vad eller vilken beställning som avses. Dokumentationsskåpen inom båda verksamheterna var olåsta även när personal inte var på plats på kontoren. Båda verksamhetsbesöken visar på att personalen hade ett gott bemötande mot brukarna. Personalen hade en god samtalston till brukarna och till varandra. Uppfattningen är att tid fanns för personalen att hjälpa brukarna med det som de behövde. Detta var något som brukare bekräftade i samband med platsbesöket. Enkätsvaren visar på att verksamheten inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta är något som verksamheten behöver arbeta med och implementera i det dagliga arbetet. Flertalet brister visar på behov av omgående åtgärder, men även om att förvärva kunskap och förståelse för delar som är av stor vikt för verksamhetens kvalité. Åtgärder att vidta: Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med att fortlöpande bedöma om det finns risker i verksamheten samt riskanalys enligt frågorna 3 a-e. Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med egenkontroll enligt frågorna 4 a-c. Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med sammanställning och analys enligt frågorna 6 a-e i enkäten. Att utifrån ovan punkter beskriva hur personalen är delaktiga. Att inkomma med rutin för förvaring, gallring, arkivering av social dokumentation, rutin för hur man säkerställer att omsorgsgarantierna på det särskilda boende uppfylls. Beskriv hur man ska säkerställa att akten hålls ordnad och att relevant information finns i akten, hur man ska säkerställa att uppgifter som rör HSL inte dokumenteras i social dokumentation.

5 Beskriv hur man ska säkerställa att journal och genomförandeplan uppfyller kraven enligt förskrift, hur man ska säkerställa att ny genomförandeplan upprättas vid behov och i samband med ny beställning samt hur den används i det dagliga arbetet. Tillse att dokumentationsskåpet är låst när personal inte använder det. Säkerställ att protokoll med anteckningar om olika brukare rensas ut och att uppgifter av vikt dokumenteras i den enskildes journal, samt säkerställ att dokument med anteckningar om olika brukare inte förvaras tillsammans. Beskriva hur man erbjuder aktiviteter på det särskilda boendet och hur man involverar brukarna i detta arbete. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta Att Sankt Olof Vård- och Omsorg ska återkomma med redovisning av genomförda åtgärder enligt ovan som beskrivs ovan senast den 4/ Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Beslut expedieras till: Sankt Olof Vård- och Omsorg Avdelningschef för Vård- och Omsorg Handläggarenheten social omsorg

6 Vidtagna åtgärder efter verksamhetsuppföljning 2014 i St Olof Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med att fortlöpande bedöma om det finns risker i verksamheten samt riskanalys enligt frågorna 3 a-e. Det finns en utarbetad checklista för riskanalys som gås igenom på varje brukarmöte på enheterna. Detta för att förebygga Lex Sarah anmälningar och få fram andra risker i verksamheten. Det är enhetschefens ansvar att den gås igenom på brukarmötena. Det som redan har identifierats är en mindre risk i from av sommarvikarierna. Där har vi arbetat efter en inarbetad introduktion som tas centralt med sommarvikarierna samt lokal information som gås igenom med medarbetarna på APT-mötena inför sommaren för att göra det så bra som möjligt samt med sommarvikarierna. Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med egenkontroll enligt frågorna 4 a-c. Egenkontrollerna görs redan men vi ska börja dokumentera hur och när vi gör egenkontroll för att systematiskt kunna följa upp detta. Det kommer att utarbetas en checklista centralt för detta ändamål. Enhetschefen går igenom resultatet av kvalitetsuppföljningen samt verksamhetsuppföljningen med medarbetarna på APT-möte eller planeringsdagar. Planering görs för hur vi ska arbeta med förbättring. Vi bjuder in till anhörigträffar en gång/år/ enhet, på våren inför sommaren där vi informerar vad som hänt under året samt kommer att hända resten av året. Enhetschef har årshjul där vi arbetar med planering samt säkerställning av att allt görs under året, vi håller också på att arbeta fram årshjul på distriktet. Vi har uppföljning av omsorgsgarantierna en gång/halvår i samband med uppföljning av genomförandeplanen och ser till att de följs samt hur brukarna har upplevt dessa. Medarbetarna tar vid frukost upp aktiviteter och även utevistelse som också ingår i omsorgsgarantierna. Dessa önskemål finns också skrivet i genomförandeplan. Vi har brukarmöte regelbundet där vi disskuterar varje brukare och deras mående och annat som rör dem såsom mål samt metoder. Detta dokumenteras i deras journal, SoL, HSL samt genomförandeplaner som kontrolleras kontinuerligt. Vi kontrollerar även brukarnas akter kontinuerligt. Att mer utförligt och konkret beskriva arbetet med sammanställning och analys enligt frågorna 6 a-e i enkäten. Vissa delar har fungerat men dock inte allt och alla delar har inte implementerats. Detta har uppmärksammats vid bla verksamhetsuppföljning. Därav kommer ett utvecklingsteam att skapas centralt på förvaltningen som ska vara behjälplig med detta. Vid årsskiftet kommer man att kunna analysera och sammanställa bättre om vad som gjorts under året. Inkomna Lex Sarah tas också upp gemensamt i enhetschefsgruppen för alla distrikt. Att utifrån ovan punkter beskriva hur personalen är delaktiga. Medarbetarna är redan delaktiga men det har inte varit nedskrivet. Avvikelser, Lex Sarah, synpunkter och klagomål tas upp på APT-möte, riskanalyser och senior alert tas upp på brukarmöte, rutiner, handlingsplaner och föränderingsarbete i verksamheten tas upp på olika mötesformer där medarbetarna är med och utformar dessa. Enhetschef går igenom

7 resultatet av verksamhetsuppföljning, vårt kvalitetsarbete, förändringsarbete, planering för hur vi ska arbeta med förbättring samt hur vi ska arbeta framåt på våra planeringsdagar eller på våra APT-möten som vi har delat i två delar där vi har en del APT-frågor samt en del verksamhetsfrågor och verksamhetsarbete. Beskriv hur man ska säkerställa att akten hålls ordnad och att relevant information finns i akten, hur man ska säkerställa att uppgifter som rör HSL inte dokumenteras i social dokumentation. Vi har gått igenom akterna och kommer att fortsätta med det en gång/halvåret för att säkerställa att akterna hålls i ordning, att de gallras och att man inte blandar SoL och HSL dokumentation. Kontaktmannen har ett ansvar att månadsvis sammanställa social dokumentation om brukaren i safe doc samt att se över och gallra i akten och hålla genomförandeplanen aktuell. Det gamla läggs till enhetschef och arkiveras enligt dokumenthanteringsplanen. Vi går genom genomförandeplanerna på brukarmötena tillsammans och reviderar då vid behov. Alla medarbetare dokumenterar i safe doc och all dokumentation kring brukarna finns där. Beskriv hur man ska säkerställa att journal och genomförandeplan uppfyller kraven enligt förskrift, hur man ska säkerställa att ny genomförandeplan upprättas vid behov och i samband med ny beställning samt hur den används i det dagliga arbetet. Vi kommer att ha utbildning i både dokumentation och genomförandeplaner under hösten 2015 för alla medarbetare. Där kommer vi att säkerställa att journal och genomförandeplan uppfyller kraven enligt ny föreskrift samt att säkerställa att genomförandeplan upprättas vid behov där också nya mål efter uppföljning kommer att skrivas in. Egenkontroll av social dokumentation görs av enhetschef eller samordnare dagligen, egenkontroll av genomförandeplan görs när brukarens önskemål/tillstånd kräver en ändring i planen eller vid uppföljningen en gång/halvår. Vi går även genom genomförandeplanerna på brukarmötena tillsammans och reviderar då vid behov. Samtycke till samverkan och säkerhetsfrågor tas upp vid inflyttning och förvaras i brukarens akt och dokumenteras i brukarens journal i safe doc samt skrivs in i brukarens genomförandeplan. Vi informerar även anhöriga vid inflyttningen om rätten att fylla i synpunkter och klagomål och var de ska lämna dem samt vad som händer med dem. Tillse att dokumentationsskåpet är låst när personal inte använder det. Det har införskaffats en st nyckelgömma med kod/enhet där medarbetarna förvarar nyckel till nyckelskåp. I nyckelskåpet förvaras alla nycklar till enheten, inklusive nyckel till aktskåpet. Vi har haft information på APT-mötena hur nyckelgömman ska användas. Säkerställ att protokoll med anteckningar om olika brukare rensas ut och att uppgifter av vikt dokumenteras i den enskildes journal, samt säkerställ att dokument med anteckningar om olika brukare inte förvaras tillsammans.

8 Protokoll med anteckningar på olika brukare som förvarades tillsammans är borttaget helt och på så sätt har man rensat ut inaktuella anteckningar samt fört in aktuella anteckningar på brukarna i den enskilldes genomförandeplan direkt på brukamötena eller vid annan förändring. Man dokumenterar också direkt i Safe Doc på varje brukare. Beskriva hur man erbjuder aktiviteter på det särskilda boendet och hur man involverar brukarna i detta arbete. Vi kommer att fortsätta arbeta med aktiviteter för brukarna på enheterna, se verksamhetsplan Vi kommer att inventera aktiviteterna och se över vad brukarna önskar. Detta tas upp på brukarråd och på så sätt involveras brukarna, man håller det levande och tar hänsyn till vad också nyinflyttade brukare önskar. Vi har brukarråd 4 gånger/år där vi tar upp önskemål om aktiviteter som diskussion. Vi pratar också i det dagliga om hur varje brukare önskar ha det hos oss och det har vi som underlag när vi planerar aktiviteter. Att inkomma med rutin för förvaring, gallring, arkivering av social dokumentation, rutin för hur man säkerställer att omsorgsgarantierna på det särskilda boende uppfylls. Medarbetarna tar vid frukost upp planering för aktiviteter och även utevistelse som också ingår i värdighetsgarantierna. Dessa önskemål finns också skrivet i genomförandeplan där brukaren är delaktig. Detta följs sedan upp en gång/halvår när man följer upp genomförandeplan och värdighetsgarantierna. Rutin för detta kommer att utarbetas centralt.

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Oxelgatans gruppboende ligger

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Betgatan

Verksamhetsuppföljning Betgatan Verksamhetsuppföljning Betgatan 2014-01-16 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan: Cecilia Nilsson enhetschef

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris 2014-03-31 2014-04-02 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning St. Olof vård och Omsorg Juni 2016

Verksamhetsuppföljning St. Olof vård och Omsorg Juni 2016 Verksamhetsuppföljning St. Olof vård och Omsorg Juni 2016 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för St. Olofs vård och omsorg har genomförts under juni/juli 2016. I verksamhetsuppföljningen har enhetschefen

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING...

BAKGRUND... 3 UPPFÖLJNING AV KVALITET, PLANERAD TILLSYN... 3 SAMMANFATTNING... 3 RESULTATREDOVISNING... sida 1 (8) Tillsynsbesök Särskilt boende, Falkenberg egen regi: Älvgården, Tallgläntan, Berguven, Solhaga, Boken, Ätranhemmet, utfört mellan december 2014 och januari 2015. sida 2 (8) Innehåll BAKGRUND...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Stibyborg Oktober/November 2015

Verksamhetsuppföljning Stibyborg Oktober/November 2015 Verksamhetsuppföljning Stibyborg Oktober/November 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Stibyborgs gruppboende har genomförts under oktober månad 2015. I verksamhetsuppföljningen har enhetschef besvarat

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015. 2015-06-18 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015. Närvarande: Åsa Hagestål, verksamhetschef, Marie Wiberg, sjuksköterska, Inger

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Socialstyrelsens dnr 9.

Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Socialstyrelsens dnr 9. KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-02-07 Handläggare: Matilda Ekström Sundberg Telefon: 08-508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 2011-03-15

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Tertialrapport 1/2014 Bilaga 9 Verksamhetsuppföljning stöd och service till personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Dnr 395-2013-1.2.1.

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. 2015-06-24 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. Närvarande: Cecilia Bengtsson, verksamhetschef, Inger Brandell, utredare,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning 2012-02-15 2012-02-16 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten 1 Närvarande vid besöket Verksamhetsuppföljare Johanna Bendtsen, verksamhetsuppföljare

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2012-01-18 2012-01-19 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan:

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst Demensteamet

Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst Demensteamet Page 1 of 9 Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst Demensteamet Hemtjänstenhet: Bromma demensteam Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Uppföljning Sagac i Stockholm AB

Uppföljning Sagac i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20150417 i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med verksamhetschef och samordnare, granskning av rutiner, genomförandplaner

Läs mer