Strategiska cancerenheten Region Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska cancerenheten Region Halland"

Transkript

1 1 Strategiska cancerenheten Region Halland Årsbokslut 2012

2 2 Sammanfattning Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin och etableringen av regionala cancercentra har Region Halland etablerat samverkansavtal med såväl Södra som Västra sjukvårdsregionen. För att koordinera arbetet inom Halland och samverkan med regionerna etablerades Region Hallands strategiska cancerenhet 1:a januari Det inledande arbetet fokuserades på att ta fram erforderliga styrdokument och få dessa fastställda av den till cancerenheten etablerade styrgruppen. Den viktigaste strukturen inom cancerenhetens arbete har varit de sammanlagt femton patientprocesser som finns fastställda inom Region Halland. Samtliga leds av en lokalt processansvarig läkare och ett multiprofessionellt team. Samverkan mellan RCC och Halland sker genom en koordinerad representation i respektive styrgrupper och projektledningsgrupp. Under hösten har ett utbildningspaket med sammanlagt sex seminariedagar inletts. Genom teamens arbete vid dessa tillfällen har merparten av cancerteamen tagit fram en preliminär processkartläggning. Den strategiska cancerenhetens kommunikation utgår från en fastställd kommunikationsplan. Webplatsen och en intern SharePoint/projektarbetsyta är de huvudsakliga kanalerna för kommunikationsarbetet. Utvecklingsarbetet av cancervården förutsätter validerad utdata. Ett fokus på detta finns i form av ett projektarbete för VAS-utdata och en koordinerad användning av kvalitetsregisterdata. Två möten med patientföreningarnas representanter har genomförts under 2011 och under 2012 har en patientreferensgrupp bildats. En samverkan med FoUU Region Halland har inletts. De preliminära resultat som finns är basen för ett fortsatt utvecklingsarbete inom cancerepidemiologisk basdata. Till cancerenheten har under 2012 vårdutvecklare, sekreterare och kommunikatör varit knutna. Sammanfattningsvis har det inledande året för Region Hallands strategiska cancerenhet tagit hela Hallands cancervård som utgångspunkt. Grunderna är lagda för en kvalitetsförbättring inom Region Hallands cancervård. Historik 2009 fastställdes den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11). Bakgrunden till denna var prognosen att antalet personer som lever med cancer kommer att fördubblas fram till år Syftet med den nationella cancerstrategin är bland annat att minska risken för insjuknande i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagandet, förlänga överlevnaden och minska regionala skillnader. Bildandet av sex regionala cancercentrum (RCC) är en konkret åtgärd utifrån den nationella cancerstrategin. Grundläggande principer för dessa är att arbeta med hela cancerprocessen, d.v.s. förebyggande arbete, diagnostik, behandling, uppföljning, rehabilitering och palliation. Uppdraget är även att ta fram gemensamma beskrivningar av patientens väg genom vården samt mål för kvalitets och verksamhetsuppföljning. För RCC:s arbete finns tio nationellt fastställda kriterier omfattande såväl organisation, patientperspektiv, forskning och utveckling och kompetenssäkring. Region Halland har samarbetsavtal med såväl Regionalt cancercentrum syd i södra sjukvårdsregionen och med Regionalt cancercentrum väst i västra sjukvårdsregionen.

3 3 Inom Region Halland gavs redan i HSU 2010 ett uppdrag att göra en genomlysning av elva cancerdiagnoser. Med utgångspunkt från dessa utsågs i november 2010 elva lokalt processansvariga läkare. Den strategiska cancerenheten i Region Halland etablerades första januari 2011 med huvuduppdrag att utveckla och koordinera cancerverksamheten både inom Halland och gentemot Södra respektive Västra sjukvårdsregionen. En styrgrupp etablerades bestående av sjukhuschef (ordförande), hälso- och sjukvårdsdirektör samt områdeschefer/verksamhetschefer från Hallands sjukhus, representant för närsjukvård och representant för palliativ vård. Patientprocesser Vid ingången av 2012 fanns tretton cancerprocesser. Under 2012 har två processer tillkommit, njur- och blåscancer, Sammanfattningsvis kommer det således inför 2013 att finnas femton fastställda cancerprocesser inom Region Halland. De femton cancerprocesserna med utsedda lokalt processansvariga läkarna, varav ett antal fått sina förordnanden förlängda i två år, framgår av bilaga 1. Teamen har under ledning av processansvarig läkare fortsatt sitt arbete under 2012 inkluderande förfining av processkarta, tillägg av kvalitetsindikatorer och målvärden. En förutsättning för arbetet har varit de utbildningsaktiviteter som beskrivs nedan. En samarbetsgrupp med närsjukvården, såväl offentlig som privat, har etablerats under 2012 i syfte att utveckla förutsättningarna för patientprocesser över förvaltningsgränserna. Gruppen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv som gått till regionkontoret för fastställande. RCC-samverkan Under året har samverkan skett genom ett fortsatt koordinerat deltagande av Hallands representanter (chefen för strategiska cancerenheten och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören) i RCC syds styrelse respektive RCC västs styrgrupp. Regionalt cancercentrum syd övergår 2013 i en permanent organisation och har flyttat till Medicon Village i Lund och även slagits samman med Tumörregistret som arbetar med insamling och bearbetning av data inom cancersjukvården. Därmed är man 26 medarbetare som nu har sin arbetsplats på Medicon Village. Professor Mef Nilbert är utsedd till chef för RCC syd. Under 2012 har RCC syd haft nio cancerprocesser. Inom RCC väst finns 23 cancerprocesser samt nio stödprocesser. En utmaning har varit att för de lokala patientprocessansvariga läkarna medverka i båda regionernas utvecklingsarbete, i synnerhet då patientprocesserna inte ser likadana ut mellan regionerna. Förutsättningar för medverkan vid samtliga aktiviteter har inte funnits men inom Region Hallands samtliga cancerprocesser har information kanaliserats till respektive processansvarig och team. För cancerprocesser som saknas i Region Halland ansvarar den strategiska cancerenheten för de koordinerande insatserna. Utbildning De lokala processansvariga läkarna och deras team har under 2011/12 kartlagt och beskrivit sina processer samt utifrån dessa definierat förbättringsområde,

4 4 kvalitetsindikatorer och mätpunkter. Syftet är att klargöra diagnosområdenas behov utifrån patientens perspektiv och behov samt att ur ett Hallandsperspektiv få samverkanspunkter med Södra och Västra sjukvårdsregionen. För att stödja och utveckla processarbetet har fem semininariedagar genomförts under Seminariets innehåll har fördelats på en fjärdedel inspiration och omvärldsperspektiv, hälften eget arbete och en fjärdedel möten i mötet. Syftet är att då utbildningen avslutas i december 2012 skall samtliga team ha identifierat indikatorer i processen påbörjat mätning av indikatorerna och tagit fram ett system för visualisering och kommunikation av dessa. startat implementering av kontaktsjuksköterska enligt rutin för Hallands sjukhus De seminariedagar som genomförts har präglats av stort deltagande och givande föreläsningar. Medarbetarnas engagemang och delaktighet har varit positiv. Under inledningen av 2012 har möten mellan den strategiska cancerenhetens företrädare och cancerteamen genomförts för att i detalj gå igenom processkartläggningarna, utdata samt målvärden. Kommunikation Under året har strategiska cancerenheten arbetat utifrån den kommunikationsplattform som fastställdes av styrgruppen Plattformen utgör grunden för kommunikationen med berörda målgrupper inom Hallands cancervård och stödjer den strategiska cancerenhetens övergripande uppdrag. Den externa webbplatsen med direktadress är den centrala nyhetskanalen, som speglar de viktigaste händelserna inom cancervården Halland. Den är även huvudkanal internt när det gäller spridning av nyheter från RCC väst och RCC syd, samt andra aktörer inom cancerområdet som exempelvis SKL. Under 2012 har kommunikationsarbetet koncentrerats kring den fortsatta utvecklingen av de halländska cancerprocesserna. De processansvariga läkarna i Halland är nyckelpersoner när det gäller den interna kommunikationen med alla de parter som är delaktiga i vården av cancerpatienterna inom respektive process. Förutom webbplatsen och den interna arbetsytan i Sharepoint används de övriga övergripande kanaler som finns inom Hallands sjukhus och Region Halland, såsom Region Hallands intranät, nyhetsbrevet à jour samt befintlig mötesorganisation för chefer och medarbetare.

5 5 I och med att det bildats en patientreferensgrupp, finns nu ett nytt forum som kopplar ihop patienter och anhöriga med utvecklingsarbetet i cancerprocesserna på ett tydligare sätt än tidigare. Externt har det under 2012 distribuerats ett antal pressmeddelanden, som fått genomslag i lokala media. Den viktigaste kommunikationsaktiviteten under året var arbetsdagen för cancerprocesserna den 1 juni. Samtliga cancerprocesser presenterade då hur långt de kommit i utvecklingsarbetet, såväl muntligt som i en posterutställning i samlingslokalen Fullriggaren vid Hallands sjukhus Halmstad. Arbetsdagen riktade sig till verksamhetsföreträdare, beslutsfattare och patientrepresentanter och samlade ca 130 deltagare. Under hösten har en informationskampanj för Tema cancer på 1177.se varit central. Det har tagits fram lokala trycksaker i Halland, som även distribuerats till samtliga processteam. Vid det avslutande arbetsmötet för året gjordes en övergripande planering av det fortsatta arbetet i dialog med kontaktsjuksköterskorna, som är nyckelpersoner när det gäller etablering av enhetlig patientinformation. Kampanjen kommer att fortsätta under 2013.För detaljer se aktivitetslista (bilaga 2). Utdata Under året har arbetet fortsatt med att via Business Objects hämta data i realtid från VAS. Datalagret är klart och rapporter är skapade och testkörda. En ledtidsrapport redovisar hur lång handläggningstiden är vid olika mätpunkter för nydiagnostiserade patienter i vald cancerprocess, t e x Från remissankomst till Första besök hos specialist och från Fastställd diagnos till Uppstart av första behandling. Möjlighet finns att drilla ner till patientnivå. En volymrapport redovisar hur många patienter som finns i processen per tidsenhet och hur många som exempelvis går under behandling. I denna rapport redovisas också hur processmålen uppnås inom de olika cancerprocesserna, t.ex. att 80 % ska ha fått sitt första besök inom 2 veckor efter remissankomst. Möjlighet finns att drilla ner till patientnivå. Efter en del justeringar har månadsrapporter levererats till de olika cancerprocessteamen. Sekreterarna i teamen kommer att vara nyckelpersoner när det gäller utdataarbetet då några av de identifierade felaktigheterna grundar sig i hur besök/åtgärder registreras i VAS. En nätverksgrupp har bildats, bestående av sekreterare/utdataansvariga, för att möjliggöra dialog och samsyn när det gäller registreringsfrågor. Projektdirektivet för att fortsätta utveckling av cancerutdata är godkänt av objektsägare samt ordförande i E-rådet. Kontakt är tagen med extern resurs för tidsplan och timskattning.

6 6 Kvalitetsregisterdata inom cancerområdet hämtas ut från INCA, en IT-plattform som drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum/onkologiska centra. Patienter som bor i södra Halland rapporteras till OC Syd (Lund) och patienter boende i norra Halland rapporteras till OC väst (Göteborg). Detta innebär att vi inte har kunnat få ut någon sammantagen cancerstatistik för hela Halland. En principöverenskommelse mellan Onkologiskt centrum syd, Onkologiskt centrum väst och Region Halland togs 2011 för att få samlade hallandsdata vilket ännu inte har lyckats fullt ut. Idag finns samlad hallandsdata för två cancerprocesser. Utveckling En central del i den strategiska cancerenhetens arbete är att utgå från patientens perspektiv och stärka patientens delaktighet inom cancerprocessen. En patient- och närståendegrupp bildades 2011 för att utvecklas till att bli en referensgrupp Referensgruppen har träffats vid fem tillfällen. Patientrepresentation inom de olika teamen är under utveckling och formerna för det har diskuterats och provats under Patientföreträdare är särskilt intresserade av att kunna komma in som stöd/medmänniska till den som får en cancerdiagnos. Referensgruppen deltar även i piloten samverkan patienter och personal för delaktighet i vården 4steg för en bättre delaktighet samt har lämnat synpunkter på informationsmaterial Ett av de prioriterade målen från den nationella cancerstrategin är att varje patient med cancerdiagnos ska ha en individuell vårdplan. Arbete för att utforma denna plan pågår inom alla regionala RCC. RCC Syd och RCC Väst har tagit fram förslag som är på remiss. Halland får förhålla sig till det när det slutgiltiga dokumentet fastställts. Det är viktigt att den individuella vårdplanen är integrerad i VAS. Implementering av kontaktsjuksköterskefunktionen har pågått under Rutinen som är fastställd, samt att en mall för att skriva uppdraget till kontaktsjuksköterskorna finns som stöd för verksamhetscheferna. En första mätning av hur många patienter som har en dokumenterad kontaktsjuksköterska kommer att göras i början på För att finna former för en mer aktiv patientdelaktighet genomfördes under november en pilot inom urologisk cancer som utgår från metoden Tänk om i 4 steg. En erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling utvecklad av CVU i Västra götalandsregionen. Inspiration är hämtad från experience based design framtagen av Institute for innovation and improvement NHS, Storbritannien. Inom ramen för den beslutade patientprocessen för CUP (Cancer med okänd primärtumör) i Region Halland planerar processansvarig läkare att inför 2013 söka utvecklingsmedel från FoUU för att starta en CUP-mottagning, i första hand för upptagningsområdet för Hallands sjukhus Varberg. En systematisk samverkan mellan olika vårdnivåer krävs framförallt inom områden prevention, tidig upptäckt av cancer, palliativ vård och kontroller av patienter med stabil sjukdom. För att uppnå detta behöver riktlinjer utarbetas som tydliggör

7 7 aktörernas ansvar inom den gemensamma cancerprocessen. Strategiska cancerenhetens arbetsgrupp söker därför gemensamt med företrädare för närsjukvården både offentlig och privat, uppdrag och resurser för att genomföra en pilotprocess för lungcancer för att utarbeta en modell för riktlinjer inom cancervårdsprocesserna mellan närsjukvård och specialistsjukvård. Riktlinjen ska säkerställa patientsäkerhet, kvalitet, ansvarsfördelning. Syftet är att genom en sammanhållen vårdprocess mellan närsjukvård och specialistsjukvård få en högre kvalitet och patientsäkerhet i cancervårdkedjan samt att få tydligare ansvarsförhållande. I förlängningen kan vinster både avseende patientkvalitet och total resursåtgång erhållas. Projektet cancerrehabilitering har övergått i förvaltning inför årsskiftet 2012/13. Det cancerrehabteam som bildats ska fortsätta på Hallands sjukhus Halmstad och vara en resurs till verksamheten. De har haft en serie föreläsningar för cancerdrabbade och närstående under hösten och planerar fortsätta dessa under våren Under året har det förts en kontinuerlig dialog med FOUU-avdelningen. Initiativ har tagits till ett forskningsprogram för en ST-läkare inom dermatologi för maligna hudtumörer. En projektansökan för att starta en pilot för en mottagning för patienter med cancer av okänt ursprung är under planeringsstadie. FOUU har medverkat i arbetsdagar och redovisat cancerepidemiologiska cancerdata. Personal Vid strategiska cancerenheten har det ingått en vårdutvecklare på heltid under Administrativt stöd inkluderande speciellt ansvar för utdata från såväl kvalitetsregister som patientdataregister har varit knutet till strategiska cancerenheten på 75 % och från 1 september 2012 ca heltid. Under hela året har tid för kommunikatörsinsatser kunnat avropas från Hallands sjukhus. Enheten har bemannats av läkare ca 50 %. Ekonomi Cancerenhetens kostnader har uppgått till 2733 kkr d.v.s. inom budget 2585 kkr, vilket ger ett underskott på 148 kkr vilket genererats av kostnader för it-konsulttjänst för utveckling av beslutsstöd (bilaga 3). Personalkostnaderna, fördelade mellan läkare, vårdutvecklare och sekreterare är den dominerande kostnaden och uppgår till 2408 kkr. Övriga kostnader gäller utdatautveckling, resor och utbildningsaktiviteter. Halmstad Bengt Sallerfors Chef strategiska cancerenheten Cecilia Littorin T.f. chef strategiska cancerenheten

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande. cancerrehabilitering

Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande. cancerrehabilitering Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande cancerrehabilitering Inom region Halland utvecklas och testas en modell för sjukhusövergripande cancerrehabilitering. Försöksprojektet, med målet

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer